Views
1 year ago

sd0811

"åºã¨O hu Hõey

"åºã¨O hu Hõey =ÙO_®e. hu HÍx r=#O ^Œ∞~°ƒù~°O. ê`å#∞‰õΩ JOH˜`«=∞=Ù`«∞Ok. *’_»∞: Ãã·x‰õΩ_»∞ Ü«Ú^ŒúOKÕ¿ãѨÙ_»∞ Ѩ_ç áȉõΩO_® QÆ\˜ìQÍ xÅ|_®Åx |∂@∞¡ ^èŒiêÎ_»∞. D |∂@∞¡ J_»∞QÆ∞# z#fl z#fl |∞_ç ÃÑÅ∞ =ÙO\Ï~Ú. Jq Ãã·x‰õΩ_çx Ѩ_çáȉõΩO_® ^è≥·~°ºOQÍ xÅɡ@∞ì`å~Ú. JÖψQ =∞#O ã¨=∂^è•#O, „¿Ñ=∞ J

Hõq`« z#fl `«#OÖ’ pHõ\˜ Ѩ_®¤Hõ „Ñü WO\’¡#∂ ˆ~_çÜ≥∂Å∞ "≥eˆQq. gkèÖ’ #_çz "≥à◊√ÎO>Ë „Ñü H˜\˜H©Ö’Op #∞"Õfi ѨÅHõiOKÕ"å_çq. P~ü.P~ü.ÔH.=¸iÎ ^Àã≤à◊¡ xO_® "åHõºÑ¨Ù =„*Ïefl ˆ~_çÜ≥∂Ö’Oz =∂ =ÚO^Œ∞QÆkÖ’H˜ #∞=Ùfi *Ï~°q_»∞ã¨∞ÎO>Ë P|QÍ U~°∞‰õΩˇÿ# QÍ„`åxfl g∞\ÕQ∑ûÖ’, "Õ∞QÆ*ˇ·

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷dü|üÁ‹ø£
తెలుగు - The Mystery Unlocked
Telugu
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
Babu - InDesign source page 2
Babu - InDesign source page 3
Ward Sabhyula Sikhana Margadarshini
future success
Hyderabad
Babu - InDesign source page 5
Pawan Kumar
fºÈªAs±³ 2010 - Leisa India
Olga Ammann - Yogi Ramsurat Kumar
2rKlIxDup
一 部 一 部 一 部 一 部
¢‚£!“þ ¢‚îy”
Repati Kosam March. 2017 Soft Copy
pdf - نانو
R - Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
Name starting with alphabet "L" - CSIR
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
Life Members - Sri Venkateswara Temple
EMRS GHANSORE TGT/PGT/MISIC & CROFT ADITINAL MARK LIST
N - Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
04 to 10 September 2017