Views
1 year ago

23-05-2017 Allpdfpage

10 SXþ³feIYfÔ°f IYû

10 SXþ³feIYfÔ°f IYû °fd¸f»f ÀfÔ¦fNX³f ³fZ Qe SXfþ³fed°f ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe dWXQf¹f°f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Àfb´fSXÀMXfSX SXþ³feIYfÔ°f SXfþ³fed°f ¸fZÔ IYQ¸f SXJZÔ¦fZ ¹ff ³fWXeÔE A·fe BÀf ff°f ÀfZ ´fQfÊ ³fWXeÔ CXNXf WX`Ü »fZdIY³f SXfþ³feIYfÔ°f IZY SXfþ³fed°f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ IYe JfSX ÀfZ WXe WXÔ¦ff¸ff VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü °fd¸f»f³ffOXb IZY EIY ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ SXþ³feIYfÔ°f IYû SXfþ³fed°f ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe WX`Ü BÀf ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ þbOÞXZ »fû¦f QZVf IYû ·fe f°ffAû IZYd»fÀMXf dSXÀfûMXÊ IYfÔOX IYf Àf¨f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IY·fe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¨ff¯f¢¹f IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ¹fû¦fZÔQi ¹ffQU ³fZ ´ffMXeÊ IZY ff¦fe IYd´f»f d¸fßff IYû EIY Jb»ff J°f d»fJf WX`Ü ¹fû¦fZÔQi ¹ffQU ³fZ ¹fWX J°f IYd´f»f d¸fßff IZY ´fiVffÔ°f ·fc¿f¯f AüSX JbQ ¹fû¦fZÔQi ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ IZY ffQ d»fJf WX`Ü f°ff QZÔ dIY SXdUUfSX IYû dQ»»fe IZY ´fcUÊ ¸fÔÂfe IYd´f»f d¸fßff ³fZ ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ IYSX ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ´fSX þ¸fIYSX fû»ff ±ffE UWXeÔ ¹fû¦fZÔQi ¹ffQU AüSX ´fiVffÔ°f ·fc¿f¯f ÀfZ WXf±f þûOÞXIYSX ¸ffRYe ¸ffÔ¦fe ±feÜ IY»f ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ Af´fIYe Ãf¸ff¹ff¨f³ff Àfb³feÜ ¸fbÓfZ »f¦ff dIY ´fiVffÔ°f þe AüSX ¸fbÓfÀfZ ;AüSX Àff±f ¸fZÔ Af³fÔQ þe AüSX Aþe°f ·ffBÊ ÀfZð ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ IYe fþf¹f CX³f WXþfSXûÔ Ufg»fÔdMX¹fSXE »ffJûÔ Àf¸f±fÊIYûÔ AüSX IYSXûOÞXûÔ QZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fe ¨ffdWXE ±fe dþ³fIZY Àff±f ²fûJf WXbAf WX`Ü ¸fbÓfZ A¨Lf »f¦ff dIY Af´f³fZ ·fe Vff¸f °fIY ¸fZSXe BÀf ff°f IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ ¦f»f°fe IYü³f ³fWXeÔ IYSX°ffE »fZdIY³f ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ IYe dWX¸¸f°f WXSX IYûBÊ ³fWXeÔ IYSX°ffÜ fWXb°f UöY fe°f ¦f¹ff WX`E dRYSX ·fe SXþ³feIYfÔ°f IZY §fSX IZY ffWXSX dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`ÔE dþÀfIYe UþWX ÀfZ UWXfÔ ÀfbSXÃff fPÞXf Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ÀfÔ¦fNX³f IYf IYWX³ff WX` dIY SXþ³feIYfÔ°f IY³³fOÞX WX`Ô AüSX CX³WXZÔ °fd¸f»f³ffOXb IYe SXfþ³fed°f ÀfZ QcSXe f³ffIYSX SXJ³fe ¨ffdWXEÜ ÀfÔ¦fNX³f IZY »fû¦f SXþ³feIYfÔ°f IZY §fSX IZY ffWXSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE CX³fIZY dJ»ffRY ³ffSXZ »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ VfbIiYUfSX IYû ßfþ³fe QSXffSXV IZY AÔd°f¸f dQ³f »fû¦fûÔ IYû Af´fIYe ÀffUÊþd³fIY Ãf¸ff¹ff¨f³ff ÀfZ IYBÊ QûÀ°fûÔ IZY ´fbSXf³fZ §ffU ·fSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ þf WX¸fZÔ ÓfcNXZ »ffÔL³f »f¦ffIYSX ´ffMXeÊ ÀfZ d³fIYf»ff ¦f¹ff CXÀf UöY ;JfÀf°füSX ´fSX IZYd»fÀMXf dSXÀfûMXÊ IYfÔOX ¸fZÔð Af´fIYe AüSX A´f³fZ IYBÊ Àffd±f¹fûÔ IYe ·fcd¸fIYf QZJIYSX ¸fZSXf BÔÀffd³f¹f°f ÀfZ ·fSXûÀff dWX»f ¦f¹ff ±ffÜ Af´fIZY dUVfZ¿f A³fbSXû²f ´fSX ¸f`Ô Af´fIZY ¨fb³ffUÃfZÂf ¸fZÔ IYBÊ ffSX ´fi¨ffSX IYSX³fZ ¦f¹ff ±ffÜ Àfûd¨f¹fZ ¸fbÓfZ I`YÀff »f¦ff WXû¦ff þf Af´fIZY WXe ¸fbÔWX ÀfZ ¦fïfSXe IYf AfSXû´f Àfb³ff§ AüSX Af´fIYf AfQSX¯fe¹f VffÔd°f ·fc¿f¯f þe ´fSX WX¸f»ffÜ Af ·fe ¹ffQ IYSX dÀfWXSX CXNX°ff WXcÔ! Afþ Af´f³fZ CXÀf ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE SXþ³feIYfÔ°f ³fZ IYWXf, ¸f`Ô d´fL»fZ 43 Àff»fûÔ ÀfZ °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ SXWX SXWXf WXcÔÜ ¸fbÓfZ ¹fWXfÔ R`Y³Àf IYf fWXb°f ´¹ffSX d¸f»ff WX`Ü BÀfd»fE UWX Af ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °fd¸f»f f³f ¦fE WX`ÔÜ SXþ³feIYfÔ°f ³fZ IYWXfE V¸f`Ô Af 67 Àff»f IYf WXû ¦f¹ff WXcÔÜ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ¸f`Ô »f¦f·f¦f 23 Àff»fûÔ °fIY SXWXf AüSX °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ 43 Àff»fûÔ ÀfZ SXWX SXWXf WXcÔÜ ¸f`Ô Af´fIZY Àff±f SXWXf WXcÔ AüSX ¹fWXeÔ EIY ¸fbIYf¸f ¹fû¦fZÔQi ³fZ IYd´f»f IYû J°f d»fJ d»fJ IYSX IYWXf ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ fû»fZ CXðU. ´feE¸f AüSX ÀfeE¸f IYe SX`d»f¹fûÔ ´fSX »f¦fZ f`³f ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ dVfUÀfZ³ff ´fi¸fbJ CXðU NXfIYSXZ ³fZ SXdUUfSX IYû ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff dIY dUd·f³³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû EIY Àf¸ff³f AUÀfSX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f ¸fÔÂfe AüSX ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ¨fb³ffU ´fi¨ffSX SX`d»f¹fûÔ IYû ´fid°ffÔd²f°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ´f³fUZ»f ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffUûÔ IYe °f`¹ffSXe IYû »fZIYSX Af¹fûdþ°f ´ffMXeÊ §fMX³ff IZY Àf¨f IYf BVffSXf °fû dIY¹ffE »fZdIY³f IY·fe NXeIY Àf¸fÓfZÔ °fû CXÀf IYf¯OX IYf ´fcSXf Àf¨f QZVf IZY Àff¸f³fZ SXJ QedþE¦ffÜ Afþ Af´fIYe Ãf¸ff¹ff¨f³ff ¸fZÔ ¸fbÓfZ CX³f IYBÊ ´fbSXf³fZ Àffd±f¹fûÔ IYe ·fe AfUfþ ·fe Àfb³fe þû A´f³fZ dIYE ´fSX Vfd¸fÔQfÊ ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`ÔE ¨fûSXe.dL´fZ ¸ffRYe IZY Àf³QZVf ·fZþ°fZ SXWXZ WX`ÔE »fZdIY³f Jb»fIYSX fû»f ³fWXeÔ ´ff°fZÜ CXÀfZ Àfb³fIYSX ¸fZSXZ ·fe°fSX A¦fSX IYûBÊ IYOÞXUfWXMX f¨fe ±fe °fû Uû ²fb»f ¦fBÊÜ U`ÀfZ Af´f SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¸fbÓfÀfZ fWXb°f WXûdVf¹ffSX WX`ÔE »fZdIY³f A¦fSX A³¹f±ff ³f »fZÔ °fû EIY ÀfbÓffU QcÔ§ ¹fZ SXûþ-SXûþ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IZY dJ»ffRY ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ IYSX³fe fÔQ IYSX QedþEÜ ¸f`Ô ³fWXeÔ IYWX°ff dIY Af´fIZY ÀffSXZ AfSXû´f ¦f»f°f WX`ÔÜ IbYL AfSXû´f Uþ³fQfSX WX`ÔE WXf»ffÔdIY ffIYe IYf A·fe IYûBÊ ´fi¸ff¯f ³fWXeÔ WX`E »fZdIY³f dQ³f.SXf°f AfSXû´fûÔ IYe ÓfOÞXe Àfb³f³fZ ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ °fû ÀffRY ³fWXeÔ WXû¦feE Bʸff³fQfSX SXfþ³fed°f ¸fZÔ þ³f°ff IYe dþ°f³fe ·fe AfÀ±ff f¨fe WX` Uû þøYSX ÀffRY WXû þfE¦feÜ ¹fcÔ ·fe A¦fSX ¹fZ Àff Af´fIYû ´f°ff ±ff °fû Af´f d´fL»fZ Qû Àff»f ÀfZ UWXfÔ ¢¹ff IYSX SXWXZ ±fZ§ Afþ Af´fIYû ´fif¹fd›°f Vfû·ff QZ°ff WX`E ´fid°fVfû²f ³fWXeÔÜ ÀfSXIYfSXe ARYÀfSX ³fZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ÀfUZÊVf dÀfÔWX ´fSX »f¦ff¹ff fQÀf»fcIYe IYf AfSXû´f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ IYf³fc³f AüSX ½¹fUÀ±ff ´fSX þûSX QZ³fZ Uf»fZ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IZY d»fE ¨fb³füd°f¹ffÔ J°¸f ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`ÔÜ °ffþf ¸ff¸f»ff ¹fc´fe IZY ¸fbSXfQfffQ IYf WX` þWXfÔ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ÀfUZÊVf dÀfÔWX ´fSX EIY ÀfSXIYfSXe ARYÀfSX IYû þc°fûÔ ÀfZ ´feMX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff WX`Ü ÀffÔÀfQ NXfIbYSX ÀfUZÊVf dÀfÔWX ³fZ IYd±f°f øY´f ÀfZ SXf°fc´fbSXf ¸fZÔ AfdMXÊdRYVf»f d»f¸fÀf ¸f`³¹fbR`YˆYdSXÔ¦f IYfgSX´fûSXZVf³f AfgRY BÔdOX¹ff ;ÜÀ´OX½ðIZY þ³fSX»f ¸f`³fZþSX ÀfZ ¸ffSX´feMX IYeÜ SXf°fc´fcSXf ¸fZÔ WXe SXdUUfSX IYû ¹fc´fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYf EIY IYf¹fÊIiY¸f WXû³ff ±ffÜ IYf³f´fbSX dÀ±f°f ÀffUÊþd³fIY CX´fIiY¸f ÜÀ´OX½ ·ffSX°f ¸fZÔ ´fb³fUfÊÀf IYe EIY SX`»fe ¸fZÔ NXfIYSXZ ³fZ IYWXfE V´feE¸f AüSX ÀfeE¸f ¨fb³ffU SX`d»f¹fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE Àf·fe ´fiIYfSX IYe §fû¿f¯ffEÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ þf ÀfØfføYPÞX ´ffMXeÊ UfQZ IYSX°fe WX`E °fû ¹fWX A³¹f ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ffAûÔ IZY dQE ¦fE AfV½ffÀf³fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ CX³fIYe ff°f »fû¦fûÔ IZY dQ¸ff¦fûÔ ´fSX ·ffSXe ´fOÞX°fe WX`Ü dVfUÀfZ³ff ´fi¸fbJ NXfIYSXZ ³fZ IYWXf dIY IY»¹ff¯f.OXûÔdfU»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY d»fE ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe QZUZÔQi RYOXU¯feÀf ³fZ 6.500 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ dfWXfSX IZY d»fE 1.25 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ´f`IZYþ IYe §fû¿f¯ff IYe ±feE »fZdIY³f ¨fb³ffUûÔ IZY ffQ EIY ·fe ÷Y´f¹ff ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ NXfIYSXZ ³fZ IYWXf dIY Af EIY °ffþf JfSX WX` dIY EIY AüSX ·ffSX°fe¹f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` ¯¯¯ dRYSX ÀfZ ÓfcNXZ ¸ff¸f»fZ QþÊ dIYE þfEÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ RYfÔÀfe Qe þfE¦feÜ ´ffdIYÀ°ff³f Af´fÀfZ OXSXf ¢¹fûÔ ³fWXeÔ, ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû ¹fWX Àfû¨f³ff ¨ffdWXE dIY I`YÀfZ A´f³fe ´ffMXeÊ IYû ¸fþfc°f IYSX³fZ IYe þ¦fWX QZVf IYû ÀfVföY f³ff¹ff þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CXÀfe ´fiIYfSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû WXSX ¨füIY.¨füSXfWXûÔ ´fSX þfIYSX ¨fb³ffUe SX`»fe IYSX³fZ IYe fþf¹f dIYÀff³fûÔ IYe dÀ±fd°f AüSX ÀfcfZ IYe IYf³fc³f.½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY ffSXZ ¸fZÔ dU¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÊUeE¸f IYû WX`IY IYSX³fZ IZY d»fE ´ffdMXʹfûÔ IYû ¨fb³fü°fe dQE þf³fZ IYû »fZIYSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû AfOÞXZ WXf±f »fZ°fZ WXbE NXfIYSXZ ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ ´ffdMXʹffÔ ¸MXOX WX`IY IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû°fe °fû UZ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX ³fWXeÔ IYSX°feÜ ÀfZ þbOÞXe ¨feþûÔ IYf ÀffÀfZ CX°´ffQIY AüSX Àf´»ff¹fSX WX`Ü IÔY´f³fe IZY EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfeE¸f IYû dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû MÑf¹fÀffBIY»Àf ffÔMX³fZ ±fZÜ IÔY´f³fe IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ÀfZ ³ffSXfþ ÀffÔÀfQ ³fZ B³f AfSXû´fûÔ IYf JÔOX³f dIY¹ff WX`Ü dÀfÔWX ³fZ Vfd³fUfSX IYû ÜÀ´OX½ IZY þeE¸f AVfûIY EÀfE³f AüSX CX³fIZY AdÀfÀMXZÔMX A÷Y¯f d¸fßff IZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYeÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf ¸fZÔ ÀffÔÀfQ AüSX feþZ´fe IZY IbYL IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY dJ»ffRY dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü þeE¸f ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû J°f d»fJIYSX IYWXf dIY UWX ÀffÔÀfQ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSXZÔÜ NXfIbYSXõfSX IZY EÀfE¨fAû dU³f¹f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY Vfd³fUfSX Vff¸f IYû AVfûIY EÀfE³f ±ff³fZ AfE ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ffE dIY ¸fbSXfQfffQ IZY E¸f´fe NXfIbYSX ÀfUZÊVf dÀfÔWX AüSX IbYL ·ffþ´ff ÀffÔÀfQûÔ ³fZ CX³fIZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYeÜ CX³WXûÔ³fZ d»fdJ°f ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊ WX` AüSX WX¸f³fZ þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü MXeAûAfBÊ ³fZ AVfûIY EÀfE³f IZY WXUf»fZ ÀfZ IYWXfE ÀffÔÀfQ ³fZ VfSXff ´fe WXbBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f ¸fZSXZ ¸fbÔWX ´fSX þc°fZ ¸ffSXZÜ ¸f`Ô³fZ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ A´ffgBÔMX¸fZÔMX ¸ffÔ¦fe WX`Ü UWXeÔ ÀffÔÀfQ ³fZ A´f³fZ DY´fSX »f¦ffE Àf·fe AfSXû´fûÔ IYû JfdSXþ dIY¹ff WX`Ü ÀfUZÊVf dÀfÔWX ³fZ MXeAûAfBÊ IYû f°ff¹ff dIY ÜÀ´OX½ IYû Af¹fûþ³f IZY d»fE 10 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf IYfg³MÑ`¢MX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f °f`¹ffdSX¹ffÔ CXÀf ¸fb°ffdfIY ³fWXeÔ ±feÔÜ dþÀfIZY ffQ þeE¸f AüSX IbYL ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY fe¨f ¸ff¸fc»fe IYWXfÀfb³fe WXû ¦fBÊÜ dIYÀfe ³fZ CX³fIZY Àff±f ¸ffSX´feMX ³fWXeÔ IYeÜ ´fSX ´fWXbÔ¨ff WXcÔÜ Af´fIZY Àf¨¨fZ ´¹ffSX AüSX Àf°IYfSX ³fZ ¸fbÓfZ Af ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °fd¸f»f f³ff dQ¹ff WX`Ü A¦fSX ¸f`Ô BÀf dUVU ¸fZÔ IYWXe SXWX³ff ´fÀfÔQ IYSX°ff WXcÔE °fû Uû °fd¸f»f³ffOXb WX`Ü f°ff QZÔ dIY °fd¸f»f dÀf³fZ¸ff IYf SXfþ³fed°f ÀfZ WX¸fZVff ¦fWXSXf ÀfÔfÔ²f SXWXf WX`Ü dQUÔ¦f°f E¸f þe SXf¸f¨f³Qi³f E¸fþeAfSX AüSX þZ þ¹f»fd»f°ff IZY A»ffUf dÀIiY´MX SXfBMXSX E¸f IYSX¯ffd³fd²f ³fZ ·fe SXfª¹f IYe ÀfØff ÀfÔ·ff»feÜ IY÷Y¯ffd³fd²f IZY Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¦f`SX SXfþ¦f ³fZ°ffAûÔ IYf þ¸ffUOÞXf ¨fZ³³fBÊ/EªfZÔÀfeÜ °fd¸f»f³ffOXb IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX Qi¸fbIY ´fi¸fbJ E¸f¯ IY÷Y¯ffd³fd²f IZY d»fE Af¦ff¸fe °fe³f þc³f IYû WXû³fZ Uf»fZ Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¦f`SX SXfþ¦f ³fZ°ffAûÔ IYf þ¸ffUOÞXf »f¦fZ¦ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AüSX dfWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ·fe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ¹fc´fe ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY Àf¸ff³ffÔ°fS þ³f°ff QSXffSX »f¦ffE¦fe Àf´ff »fJ³fDY/EªfZÔÀfeÜ ´fiQZVf IYe ÀfØff ¸fZÔ ³f WXû³fZ IZY ffUþcQ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ EIY þc³f ÀfZ Àf¸ff³ffÔ°fSX þ³f°ff QSXffSX »f¦ffE¦feÜ BÀf¸fZÔ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ Àfb³fZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ SXJf þfE¦ffÜ Àf´ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IZY þ³f°ff QSXffSX ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fÀ°ffSX¯f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX` AüSX »fû¦f ¸ff¹fcÀf »fûMX SXWXZ WX`ÔÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ´fiUöYf SXfþZÔQi ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY Àf´ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ Afþ ·fe Àfb³fe þf SXWXe WX`ÔÜ UWXfÔ Af³fZ Uf»fûÔ IYe ·feOÞX IYû QZJ°fZ WXbE BÀfZ ½¹fUdÀ±f°f øY´f dQ¹ff þfE¦ff ¢¹fûÔdIY »fû¦fûÔ IYû ·ffþ´ff VfWXeQ WXbE »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f d³fSXÔþ³f IZY ³ff¸f ´fSX WXû¦ff ÀfOÞXIY IYf ³ff¸f fZÔ¦f»fb÷Y/EªfZÔÀfeÜ fZÔ¦f»fb÷Y IZY dUIYfÀf ¸fÔÂfe IZY Àfe þfgþÊ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY 2016 IZY ´fNXf³fIYûMX WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXbE »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f BÊIZY d³fSXÔþ³f IZY ³ff¸f ´fSX EIY AüSX ÀfOÞXIY IYf ³ff¸f SXJf þfE¦ff BÀfIZY d»fE× IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ³fZ ³ff¸f fQ»f³fZ IZY d»fE EIY ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f IYSX dQ¹ff WX`Ü dUôfSX¯¹f´fbSXf ¸fZÔ QûOXQfff¸fÀfÔpf ¸fb£¹f ÀfOÞXIY IYf ³ff¸f fQ»ff þfE¦ffÜ þfgþÊ ³fZ IYWXf dIY Af CX³fIZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ EIY AüSX ÀfOÞXIY IYf ³ff¸fIYSX¯f IYSXZÔ¦fZÜ dUIYfÀf ¸fÔÂfe þfgþÊ ³fZ IYWXf dIY WX¸f CX³fIYf ÀfUûʨ¨f Àf¸¸ff³f IYSX°fZ WX`ÔE BÀfd»fE WX¸f³fZ IY³fÊ»f d³fSXÔþ³f IZY ³ff¸f IYe dÀfRYfdSXVf ÀfSXIYfSX ÀfZ d³fSXfVff WXfdÀf»f WXû SXWXe WX`Ü ¸fb£¹f ´fiUöYf ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY Qû ¸ffWX ¸fZÔ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ dÀfRYÊ WXUfBÊ §fû¿f¯ffEÔ IYeÜ ³f A´fSXf²f ÷YIZYE ³f »fcMX IY¸f WXbBÊ AüSX ³f þf°fe¹f U ÀffÔ´fiQfd¹fIY dWXÔÀff ´fSX SXûIY »f¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀffÔdU²ffd³fIY Vf´f±f IYe A³fQZJe IYSX SXf¦f.õZ¿f IYe ·ffU³ff ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü ´fbd»fÀf Uf»fZ þ¦fWX.þ¦fWX ´feMXZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ·f¦fUf AÔ¦fûLZ Uf»fûÔ IZY Af¦fZ ´fiVffÀf³f °fÔÂf ³f°f¸fÀ°fIY WX`Ü ·ffþ´ff SXfþ³fed°f ¸fZÔ A´f³fe IYûBÊ ÀUÀ±f ´fSXÔ´fSXf °fû À±ffd´f°f ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊE CX»MXZ Àf¸ffþUfQe ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY Qb¿´fi¨ffSX IYSX þ³f°ff IYf ²¹ff³f A´f³fe AIY¸fʯ¹f°ffE AÃf¸f°ff ÀfZ WXMXf³fZ IYe IYûdVfVfZÔ IYe þf SXWXe WX`ÔÜ IYeÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY WX¸f³fZ CX³fIZY ³ff¸f ´fSX EIY AûSX ÀfOÞXIY IYf ³ff¸f SXJ³fZ IYf ÀfÔIY»´f dIY¹ffÜ f°ff QZÔ dIY þ³fUSXe ¸fZÔ IY³ffÊMXIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ AüSX dUôfSX¯¹f´fbSXf IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f d³fSXÔþ³f IZY ³ff¸f ´fSX ÀfOÞXIY IYf ³ff¸f SXJ³fZ IZY d»fE EIY Afg³f»ffB³f ¹ffd¨fIYf VfbøY IYSX Qe ±feÜ CX³fIZY ´fdSXUfSXE QûÀ°fûÔ AüSX ´fOÞXûdÀf¹fûÔ ³fZ IYWXf WX¸f VfWXeQ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f d³fSXÔþ³f IYe À¸fÈd°f IYû þedU°f SXJ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f d³fSXÔþ³f dUôfSX¯¹f´fbSXf fZÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ fOÞXZ WXbEE CX³fIYf ´fdSXUfSX U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWXeÔ SXWX°ff WX`Ü WX¸f CX³fIZY B»ffIZY ¸fZÔ EIY ´fi¸fbJ ÀfOÞXIY QûOXQfff¸fÀfÔpf IYf ³ff¸f fQ»f³fZ IZY d»fE A³fbSXû²f IYSX°fZ WX`ÔÜ Qi¸fbIY IZY IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf E¸fIZY ÀMXfd»f³f ³fZ f°ff¹ff dIY IY÷Y¯ffd³fd²f IZY °fd¸f»f³ffOXb dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ´fiUZVf IZY 60 Àff»f ´fcSXZ WXû³fZ IZY CX´f»fùf ¸fZÔ OXf¹f¸fÔOX þbf»fe Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX þb»ffBÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU ´fSX ¦f`SX SXfþ¦f ´ffdMXʹfûÔ IYe ¨f¨ffÊ IZY d»fE ¸fÔ¨f ³fWXeÔ WX`Ü A·fe ¹fWX ·fe °f¹f ³fWXeÔ °f÷Y¯f ¦fû¦fûBÊ IYû PXû»ff-ÀffdQ¹ff ´fb»f IYf QüSXf IYSX³fZ ÀfZ SXûIYf ¦fbUfWXfMXe/EªfZÔÀfeÜ AÀf¸f IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe °f÷Y¯f ¦fû¦fûBÊ IYû ÀfbSXÃff IYfSX¯fûÔ ÀfZ EÀf´feþe ³fZ PXû»ff.ÀffdQ¹ff ´fb»f IYf QüSXf IYSX³fZ ÀfZ SXûIY dQ¹ffÜ QSXAÀf»f BÀf ´fb»f IYf d³f¸ffʯf Àff»f 2011 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ VfbøY WXbAf ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f IZYÔQi AüSX SXfª¹f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX ±feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe BÀf ´fb»f IYf CXîfMX³f 26 ¸fBÊ IYû IYSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ¸fïZ³fþSX BÀfIYe ÀfbSXÃff IYf dþ¸¸ff EÀf´feþe ³fZ »fZ d»f¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX °f÷Y¯f ¦fû¦fûBÊ ³fZ IYWXf dIY EÀf´feOXe MXe¸f ³fZ ´fb»f IYf QüSXf IYSX³fZ ÀfZ ¸fbÓfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfbSXÃffE IYf³fc³f AüSX ½¹fUÀ±ff IYf WXUf»ff dQ¹ffE CX³WXZÔ ¢¹ff ¸f`Ô Af°fÔIYUfQe dQJ°ff WXcÔ§ ¢¹ff ¸f`Ô UWXfÔ IYf³fc³f °fûOÞXcÔ¦ff§ Uû ¸fbÓfZ ´fb»f IYf QüSXf ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSX³fZ QZ SXWXZ WX`ÔÜ ¦fû¦fûBÊ ¹fWXeÔ ³fWXeÔ ÷YIZY CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff ´fSX WX¸f»ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf SXfþ ¸fZÔ fišf´fbÂf ³fQe ´fSX ¹fZ ´fb»f f³ff »fZdIY³f ·ffþ´ff BÀfIYf ßfZ¹f »fZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fZ °fû UWXe ff°f WXû ¦fBÊ dIY WX¸f³fZ ´fü²ff ¸fa¦f»f½ffSX 23 ¸fBÊX-2017 WX` dIY JbQ fe¸ffSX ¨f»f SXWXZ IY÷Y¯ffd³fd²f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dWXÀÀff »fZÔ¦fZ ¹ff ³fWXeÔÜ ¹fWX Àf¸ffSXûWX °fe³f þc³f IYû IY÷Y¯ffd³fd²f IZY 94UZÔ þ³¸fdQ³f ´fSX WXû¦ffÜ UWX 1957 ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX dU²ff³fÀf·ff ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸ffIY´ff ¸fWXfÀfd¨fU »f¦ff¹ff CXÀfZ fOÞXf dIY¹ff AüSX BÀfIZY RY»f Uû JfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f BÀfIYf ¸f°f»ff ¹fZ °fû ³fWXeÔ WX` dIY ¸f`Ô CXÀf ´fü²fZ IYû QZJ ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ ¦fû¦fûBÊ ÀfbfWX IZY UöY BÀf ´fb»f IYf QüSXf IYSX³fZ IZY d»fE ¦fE ±fZ »fZdIY³f CX³fIYû ÀfbSXÃff IYfSX¯fûÔ ÀfZ BÀf ´fb»f ´fSX ³fWXeÔ þf³fZ dQ¹ff »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ SXfþ³fed°fIY ¿f¯f¹fÔÂf IZY °fWX°f SXûIYf ¦f¹ff WX`Ü Af´fIYû f°ff QZÔ dIY BÀf ´fb»f IYf d³f¸ffʯf fišf´fbÂf ³fQe IYe ÀfWXf¹fIY »fûdWX°f ³fQe ´fSX dIY¹ff Àfe°ffSXf¸f ¹fZ¨fbSXeE ³fZVf³f»f IYfÔRiYZÔÀf ´fi¸fbJ RYf÷YJ AQb»»ffE SXfþQ ´fi¸fbJ »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQUE SXfIYfÔ´ff ³fZ°ff VfSXQ ´fUfSXE °fȯf¸fc»f ÀffÔÀfQ OXZSXZIY Aû fif¹f³f AüSX OXe¯ SXfþf ·fe dVfSXIY°f IYSXZÔ¦fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU ´fSX dIYÀfe ¨f¨ffÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXfE V¹fWX Àf¸ffSXûWX BÀf ¸fIYÀfQ IZY d»fE ³fWXeÔ WX`Ü ¦f¹ff WX`Ü ´fb»f IYe »fÔffBÊ 9 dIY»fû¸feMXSX ÀfZ Ad²fIY WX`Ü ´fb»f IYf EIY dÀfSXf AÀf¸f IZY ÀffdQ¹ff ¸fZÔ dÀ±f°f WX` °fû QcÀfSXf dÀfSXf A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY PXû»ff ¸fZÔ dÀ±f°f WX`Ü BÀf ´fb»f IZY VfbøY WXû þf³fZ IZY ffQ AÀf¸f AüSX A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY fe¨f ¹ffÂff IYf Àf¸f¹f IYSXef 4 §fÔMXZ IY¸f WXû þfE¦ffÜ ´fb»f IYf d³f¸ffʯf 2011 ¸fZÔ VfbøY WXbAfE °ff IZYÔQi AüSX SXfª¹f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀfØff ¸fZÔ ±feÜ BÀf ´fdSX¹fûþ³ff IYe »ff¦f°f IYSXef 950 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ³fü¦ff¸f ¸fZÔ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ¸fÔÀfcfZ ³ffIYf¸f IYSX³fZ ´fSX þZMX»fe ³fZ IYe Àf`d³fIYûÔ IYe ÀfSXfWX³ff ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f SXÃff ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû þ¸¸fc AüSX IYV¸feSX IZY ³fü¦ff¸f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IZY ³fþQeIY Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ õfSXf §fbÀf´f`NX IYe IYûdVfVf IYû ³ffIYf¸f IYSX³fZ ´fSX ·ffSX°fe¹f Àf`d³fIYûÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYe WX`Ü ¹fWX f°ff°fZ WXbE dIY QZVf IYû A´f³fZ Àf`d³fIYûÔ ´fSX ¦fUÊ WX`E þZMX»fe ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX IYWXf dIY ³fü¦ff¸f ¸fZÔ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ õfSXf §fbÀf´f`NX IYe IYûdVfVf IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀf Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe Afg´fSXZVf³f ¸fZÔ VfWXeQ WXbE °fe³f Àf`d³fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f ·fe Ad´fÊ°f IYeÜ f°ff QZÔ dIY Vfd³fUfSX IYû VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff Afg´fSXZVf³f 24 §fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY ¨f»f°ff SXWXfÜ ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY fe¨f BÀf ¸fbNX·fZOÞX ÀfZ °f³ffU AüSX fPÞXZ¦ffÜ WXf»f WXe ¸fZÔ þZMX»fe ³fZ IYWXf ±ff dIY feªfZ´fe VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ df¦fOÞX°fe IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff ´fSX ¨fb´f ¢¹fûÔ WX`Ô ´fi²ff³f¸faÂfe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ 6 »fû¦fûÔ IYe ´feMX.´feMXIYSX WX°¹ff IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ EIY ffSX dRYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IYf³fc³f AüSX ½¹fUÀ±ff IYû »fZIYSX WX¸f»ff fû»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fe d³fSXfVff ½¹föY IYe AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dÀ±fd°f À´fá IYSX³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfþÀ±ff³f ÀfZ »fZIYSX CXØfSX ´fiQZVfE WXdSX¹ff¯ff AüSX Af ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ASXfþIY°ff R`Y»f ¦fBÊ WX` AüSX IYf³fc³f ³ff¸f IYe ¨feþ ³fWXeÔ SXWXeÜ ¢¹ff BÀfIYf þUff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe QZ ´ffEÔ¦fZÜ Af´fIYû f°ff QZÔ dIY ÓffSXJÔOX IZY dÀfÔ§f·fcd¸f dþ»fZ ¸fZÔ 6 »fû¦fûÔ IYe dIYOX³f`d´fÔ¦f IZY VfIY ´fSX ´feMX.´feMXIYSX WX°¹ff IYSX Qe ±fe AüSX ´fbd»fÀf B³f »fû¦fûÔ IYû f¨ff³fZ IZY d»fE IbYL ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊÜ ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE ´fbd»fÀf ³fZ ffQ ¸fZÔ E¢Vf³f d»f¹ff AüSX »f¦f·f¦f 19 »fû¦fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYeÜ Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ Af°fÔIYUfQ ·ffSX°f AüSX CXÀfIYe ÀfÔ´fi·fb°ff IZY dJ»ffRY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXfE VAf°fÔIYUfQ AüSX Af°fÔIYUfQ IYf CXïZV¹f ·ffSX°fe¹f SXfª¹f IZY dJ»ffRY WX`E ¹fWX ÀfÔ´fi·fb°ff AüSX þ¸¸fc.IYV¸feSX IZY »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff dUVfZ¿fIYSX BÀfIYe ffgOXÊSX E¢?Vf³f MXe¸f ;feEMXeð d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IZY ´ffSX ÀfZ Ad³f¹fÔdÂf°f ¦fû»feffSXe IYe §fMX³ffAûÔ IYû »f¦ff°ffSX AÔþf¸f QZ SXWXe WX`Ü d´fL»fe SXf°f ·fe E»fAûÀfe ´fSX ´ffIY IYe AûSX ÀfZ ¦fû»feffSXe IYe ¦fBÊÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY CXØfSXe IYV¸feSX ¸fZÔ dþ»ff IbY´fUfOÞXf IZY AÔ°f¦fÊ°f WXÔQUfOXf ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû ÀfSXWXQ ´ffSX ÀfZ ÀU¨ffd»f°f WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »f`Àf Af°fÔdIY¹fûÔ IZY Qû ¦fbMXûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ¸fZÔ §fbÀf´f`NX IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ

C M Y K ½f»OÊX SXf¹f´fbSX d½f³OXû A¸fZdSXIY³f dÀfÔ¦fSX ´fiZÀ»fe IYf þZMX 27 ¸fBÊ IYû WXû¦ff ³fe»ff¸f SXûÀUZ»fÜ A¸fZdSXIY³f dÀfÔ¦fSX Ed»UÀf ´fiZÀ»fZ IYf °feÀfSXf þZMX dU¸ff³f 27 ¸fBÊ IYû ³fe»ff¸f dIY¹ff þfE¦ffÜ CXÀf³fZ BÀfZ A´f³fZ d´f°ff SXZ³ffg»MX IZY d»fE JSXeQf ±ffÜ ¹fWX þZMX dU¸ff³f 30 Àff»f ÀfZ ³¹fc ¸f`d¢ÀfIYû IZY SXûÀUZ»f ¸fZÔ JOÞXf WXbAf WX`Ü ³fe»ff¸f IYSX³fZ Uf»fe IÔY´f³fe ³fZ þZMX IYe ³fe»ff¸fe ÀfZ 13 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ »fZIYSX 22 IYSXûOÞX ÷Y´fE d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff þfdWXSX IYe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY Ed»UÀf IZY Qû A³¹f þZMX CX³fIZY ³ff¸f ÀfZ f³ffE ¦fE ¸¹fcdþ¹f¸f ¸fZÔ SXJZ WXbE WX`ÔÜ þû»fe 2× 5 IYSXûOÞX OXfg»fSX IZY ³fE AfdVf¹ff³fZ ¸fZÔ SXWXZÔ¦fe »ffgÀf EÔþZd»fÀfÜ WXfg»feUbOX Ad·f³fZÂfe EÔþZd»f³ff þû»fe IYd±f°f °füSX ´fSX A´f³fZ ³fE §fSX ¸fZÔ SXWX³fZ þf³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ þû»fe IZY ¹fWXfÔ 2× 5 IYSXûOÞX OXfg»fSX IYe¸f°f Uf»fZ ³fE §fSX IZY ffWXSX fOÞXZ MÑIY QZJZ ¦fEÜAd·f³fZ°ff fi`OX d´fMX ÀfZ A»f¦ffU IZY ffQ UWX ³fE §fSX ¸fZÔ SXWX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, ¹fWX Af»feVff³f §fSX IY·fe dQ¦¦fþ dRY»¸fIYfSX ÀfZdÀf»f f×e dOXd¸f»fe IYf WXbAf IYSX°ff ±ffÜ Afg³f»ffB³f Uf¹fSX»f WXbE EIY °fÀUeSX ¸fZÔ IYBÊ »fû¦f §fSX ¸fZÔ f¢ÀfZ AüSX ´fZMXe SXJ°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ §fSX ¸fZÔ EIY MXe WXfCXÀf, fOÞXZ ÀfZ f¦fe¨fZ AüSX dÀUd¸fÔ¦f ´fb»f IZY Àff±f LWX Vf¹f³fIYÃf AüSX 10 ff±føY¸f WX`ÔÜ EIY Vff³fQfSX »ffBfiZSXe AüSX EIY ´fbSXf³ff RYf¸fÊWXfCXÀf dIY¨f³f ·fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, þû»fe ³fZ ¹fWX §fSX BÀfd»fE JSXeQf WX`, °ffdIY CX³fIZY LWX f¨¨fZ d´fMX ÀfZ AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f ÀfIZYÔ, þû BÀf §fSX ÀfZ Qû ¸fe»f IYe QcSXe ´fSX WXe SXWX°fZ WX`ÔÜ EIY ÀfcÂf ³fZ IYWXf, fi`OX AüSX EÔþZd»f³ff BÀf ff°f ´fSX ÀfWX¸f°f WXû ¦fE WX`Ô dIY EIY-QcÀfSXZ IZY IYSXef SXWX³fZ ÀfZ f¨¨fûÔ IZY d»fE CX³fÀfZ (d´fMX) d¸f»f³ff-þb»f³ff AfÀff³f WXû þfE¦ffÜ ÀfcÂf ³fZ f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ ¨ffWX°ff dIY f¨¨fûÔ IYû »fÔfe QcSXe IYe ¹ffÂff IYSX³fe ´fOÞXZ AüSX ¸ffd»ffb fWXb°f QcSX WX`Ü »fOX OXû³fZVf³f IYe þøYSX°f WXû¦fe J°¸f, »f`f ¸fZÔ °f`¹ffSX WXû¦ff »fOX! »fÔQ³fÜ ´fWX»fe ffSX U`Äffd³fIYûÔ ³fZ »f`f ¸fZÔ »fOX ÀfZ»Àf IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX` dþÀfIZY þdSXE »fOX dOXþeþ IYû MÑeMX IYSX³fZ IZY d»fE BÔÀff³fûÔ ¸fZÔ A³fd»fd¸fMXZOX »fOX IYe Àf´»ffBÊ IYe þf ÀfIZY¦feÜ Vfû²fIY°ffAûÊÔ ³fZ ´»fcdSX´fûMXZÔMX (IYBÊ °fSXWX IZY ÀfZ»Àf IYû þ³¸f QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f) ÀMXZ¸f ÀfZ»Àf IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXbE ffgOXe ¸fZÔ ¸füþcQ WXSX MXfB´f IYe IYûdVfIYfAûÔ IYû f³ff¹ff WX`Ü Vfû²fIY°ffAûÊÔ IZY ¸fb°ffdfIY, BÀf dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff dIY ¸fSXeþûÔ IZY MÑeMX¸fZÔMX IZY d»fE Af B¸¹fc³f IZY ¸f`d¨fÔ¦f IZY »fOX ÀfZ»Àf IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff, ¹fcEÀf IZY fûÀMX³f d¨f»OÑÔÀf WXfgdÀ´fMX»f IZY OXfg. þfgþÊ OXZ»fZ IZY ¸fb°ffdfIY, ¹fZ ÀfZ»Àf ´»fcdSX´fûMXZÔMX IZY þdSXE d³fd¸fÊ°f dIYE þf SXWXZ WX`Ô þû dIY MÑc »fOX ÀMXZ¸f ÀfZ»Àf AüSX A³¹f ÀfZ»Àf dþ³WXZÔ »fOX ´fiûþZd³fMXSX IYWXf þf°ff WX`, IYf d¸f¢Àf¨fSX WX`ÔÜ ¹fZ ÀfZ»Àf IYBÊ °fSXWX IZY BÔÀff³fe »fOX ÀfZ»Àf IYû ¸f»MXe´f»f MXfB´Àf ¸fZÔ þ³fSXZMX IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff SXJ°fZ WX`ÔÜ BÀf ´fi¹fû¦f IZY þdSXE Af þZ³fZdMXIY »fOX dOXÀ AfgOXÊSX IZY ¸fSXeþûÔ IYf MÑeMX¸fZÔMX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ BÀfÀfZ EZÀfZ ¸fSXeþûÔ IYf þZ³fZdMXIY dOXRZY¢MX NXeIY IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe,B°f³ff WXe ³fWXeÔ, dþ³f ¸fSXeþûÔ IYû »fOX IYe þøYSX°f WXû°fe WX` CX³WXZÔ Af BÀfIYe IY¸fe ³fWXeÔ WXû¦fe, JfÀf°füSX ´fSX ¹fcd³fUÀfÊ»f OXû³fÀfÊ IYû Af IY¸f dQ¢IY°fZÔ AfEÔ¦feÜ ÀIYfgMX»f`ÔOX IYû dfiMXZ³f ÀfZ A»f¦f IYSXf³fZ IYf dUSXû²f IYSX SXWXe d³fIYû»ff IYf ÀffBdIY»f ÀfZ ´fi¨ffSX ¸fûRYMXÜ dfiMXZ³f ÀfZ ÀIYfgMX»f`ÔOX IYû AfþfQe dQ»ff³fZ IZY d»fE AfþfQe IYe Àf¸f±fÊIY d³fIYû»ff ÀMXþʳf B³f dQ³fûÔ ÀffBdIY»f ¸fZÔ §fc¸f- §fc¸fIYSX §fSX-§fSX þfIYSX ´fi¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ô d³fIYû»ff ÀIYfgMX»f`ÔOX IYe ´fWX»fe ¸fÔÂfe WX`Ô þû dfiMXZ³f IZY ¹fcSXûd´f¹f³f ¹fcd³f¹f³f ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IZY R`YÀf»fZ IYf dUSXû²f IYSX°fe SXWXe WX`ÔÜ E¹fSXÀfZ»f-¸f`d¢ÀfÀf IZYÀf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ ³fZ Afþ ´fcUÊ QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe Q¹ffd³fd²f ¸ffSX³f, CX³fIZY ·ffBÊ AüSX CXôû¦f´fd°f IY»ffd³fd²f ¸ffSX³f AüSX A³¹f ÀfZ ÀfefeAfBÊ IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX þUff ¸ffÔ¦ff WX`. ÀfefeAfBÊ ³fZ E¹fSXÀfZ»f-¸f`d¢ÀfÀf dSXV½f°f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³WXZÔ fSXe dIY¹fZ þf³fZ IYû ¨fb³fü°fe Qe WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AfBÊ.EÀf. ¸fZWX°ff ³fZ IZY³Qie¹f þfÔ¨f ¹fcSXû (ÀfefeAfBÊ) IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX ¹fWX ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff WX`. ÀfefeAfBÊ ³fZ 2 RYSXUSXe IZY dUVfZ¿f AQf»f°f IZY CXÀf AfQZVf IYû ¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ³fZ IZY³Qie¹f þfÔ¨f ¹fcSXû IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX ¹fWX ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff WXfBÊIYûMXÊ ³fZ CBI IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX ¸ffSX³f fÔ²fbAûÔ ÀfZ ¸ffÔ¦ff þUff Äff³f-d½fÄff³f ‘cÀMX³f/EªfZÔÀfeÜ ¹fcd³fUdÀfÊMXe AfggRY ‘cÀMX³f IZY ·füd°fIYdUQûÔ ³fZ ´ff³fe ÀfZ WXfBOÑûþ³f AüSX Afg¢Àfeþ³f A»f¦f IYSX³fZ IYf EIY ³f¹ff °fSXeIYf d³fIYf»ff WX`. ¹fWX °fSXeIYf ·fdU¿¹f ¸fZÔ ÀU¨L WXfBOÑûþ³f BÊÔ²f³f °f`¹ffSX IYSX³fZ IYf ´fi·ffUe °fSXeIYf WXû ÀfIY°ff WX`. ¹fcd³fUdÀfÊMXe ³fZ dUÄfd~ ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ¹fWX Jûþ ´ff³fe ÀfZ WXfBOÑûþ³f d³fIYf»f³fZ IYe ´fif±fd¸fIY ff²ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY IYû QcSX IYSX°fe WX`. BÀf Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ´ffCX»f Àfe OX»¹fc ¨fc ³fZ IYWXf, WXfBOÑûþ³f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe WX` dþÀf¸fZÔ Àf·fe AfSXûd´f¹fûÔ IYû ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff. CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¸ffSX³f fÔ²fbAûÔ ÀfZ ¹ffd¨fIYf ´fSX ÀffÀfZ ÀU¨L ´fif±fd¸fIY DYþfÊ pû°f WX`. A¦fSX IYûBÊ CX°´fiZSXIY IYe ¸fQQ ÀfZ ´ff³fe ¸fZÔ Afg¢Àfeþ³f IZY ¸fþfc°f ffg³OX ÀfZ WXfBOÑûþ³f IYû A»f¦f IYSXZ °fû ´ff³fe WXfBOÑûþ³f IYf ÀffÀfZ ´fi¨fbSX pû°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ´ff³fe IYû WXfBOÑûþ³f AüSX Afg¢Àfeþ³f ¸fZÔ A»f¦f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi°¹fZIY °f°U IZY d»fE Qû ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fSXZVf SXfU»f ³fZ EIY MXÐUeMX ¸fZÔ IYWXf dIY IYV¸feSX ¸fZÔ ´f°±fSXffþ IYû Af¸feÊ IYe þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²f³fZ ÀfZ fZWX°fSX WX` dIY A÷YÔ²fd°f SXfg¹f IYû BÀfIZY Af¦fZ ffÔ²ff þfEÜ feþZ´fe ÀffÔÀfQ ´fSXZVf IZY BÀf MXÐUeMX IZY ffQ dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ ·fe EIY MXÐUeMX IZY þdSXE °fÔþ IYÀffÜ IYWXf- CXÀf Vf£Àf IYû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dþÀf³fZ feþZ´fe-´feOXe´fe A»ff¹fÔÀf IYSXf¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY d´fL»fZ ¸fWXe³fZ ´f°±fSXffþe IYSX³fZ Uf»fZ EIY Vf£Àf IYû Af¸feÊ ³fZ A´f³fe þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²f dQ¹ff ±ffÜ Af¸feÊ IZY BÀf IYQ¸f IYe Af»fû¨f³ff ·fe WXbBÊ ±feÜ RYûÀfÊ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYf ·fSXûÀff dQ¹ff ±ffÜ A÷YÔ²fd°f SXfg¹f fbIYSX ´fifBþ dU³fSX SXfBMXSX WX`ÔÜ þUff QZ³fZ IYû IYWXf WX` AüSX ¸ff¸f»fZ IYe A¦f»fe Àfb³fUfBÊ 29 A¦fÀ°f °f¹f IYSX Qe WX`. dUVfZ¿f AQf»f°f ³fZ Àf·fe Ad·f¹fböYûÔ IYû ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fSXe IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CXÀfIZY Àf¸fÃf ´fZVf Àffc°fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ´fWX»fe ³fþSX ¸fZÔ AfSXû´f °f¹f dIY¹fZ þf³fZ IYf IYûBÊ ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ f³f°ff WX`. BÀfÀfZ ´fWX»fZ WXfBÊIYûMXÊ ³fZ BÀfe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f õfSXf Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf ´fSX ·fe ¸ffSX³f fÔ²fbAûÔ AüSX A³¹f ÀfZ þUff ¸ffÔ¦ff ±ff. ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f ³fZ ·fe ¸ffSX³f fÔ²fbAûÔ AüSX A³¹f IYû ¸f³fe »ffÔdOÑÔ¦f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fSXe dIY¹fZ þf³fZ IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe Qe WX`Ü www.amanpath.com dfªf³fZÀf 23 ¸fBÊX 2017 ¸fa¦f»f½ffSX QZVf/d½fQZVf www.facebook.com/Amanpath 11 ´f°±fSXffþ IYû ¢¹fûÔ, A÷YÔ²fd°f SXfg¹f IYû Af¸feÊ þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²fû: ´fSXZVf SXfU»f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ´fSX 10 IYSXûOÞX IYe ¸ff³fWXfd³f IYf EIY AüSX IZYÀf Qf¹fSX dIY¹ff WX`Ü þZMX»fe ³fZ OXeOXeÀfeE ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZYþSXeUf»f IZY dJ»ffRY ´fWX»fZ ÀfZ WXe 10 IYSXûOÞX IYf ¸ff³fWXfd³f IYf ¸fbIYQ¸ff Qf¹fSX IYSX SXJf WX`Ü BÀf ´fSX dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü fe°fZ fb²fUfSX Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f þZMX»fe AüSX IZYþSXeUf»f IZY UIYe»f SXf¸f þZNX¸f»ff³fe IZY fe¨f °f»J fWXÀf WXbBÊ ±feÜ þZNX¸f»ff³fe ³fZ þZMX»fe IYû Af´fdØfþ³fIY VfQ IYWXZ ±fZÜ BÀfÀfZ þZMX»fe ¦fbÀÀff WXû ¦fE ±fZÜ BÀfe IZY ffQ Àfû¸fUfSX IYû CX³WXûÔ³fZ ³f¹ff IZYÀf Qf¹fSX dIY¹ffÜ f°ff QZÔ dIY ¹fWX ¸ff¸f»ff þZMX»fe f³ff¸f þZNX¸f»ff³fe WXû°ff þf SXWXf WX`Ü d´fL»fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ þf þZNX¸f»ff³fe ³fZ °f»J dMX´´fd¯f¹ffÔ IYe ±feÔ °fû þZMX»fe IZY UIYe»fûÔ ³fZ IYWXf ±ff dIY ¹fWX ¸ff¸f»ff þZMX»fe v/s IZYþSXeUf»f WX`Ü BÀfZ þZMX»fe v/s þZNX¸f»ff³fe f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¢¹ff WX` ¸ff¸f»ff... ■ E¢MXSX ÀfZ ´ffgd»fdMXdVf¹f³f f³fZ ´fSXZVf SXfU»f ³fZ SXdUUfSX SXf°f EIY MXÐUeMX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ d»fJf- ´f°±fSXffþ IYû Af¸feÊ þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²f³fZ IYe þ¦fWX A÷YÔ²fd°f SXfg¹f IYû BÀfIZY Af¦fZ ffÔ²ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ■ BÀfIZY ffQ IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ SXfU»f IZY MXÐUeMX ´fSX þUff dQEÜ EIY MXÐUeMX IYf þUff QZ°fZ WXbE SXfU»f ³fZ IYWXf- WX¸ffSXZ ´ffÀf PXZSX ÀffSXe AüSX IYBÊ °fSXWX IYe ¨UfBÀf WX`ÔÜ dQd¦Uþ¹f IYf °fÔþ fWXSXWXf»f, ´fSXZVf SXfU»f IZY MXÐUeMX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY þ³fSX»f ÀfZIiYZMXSXe dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ °fÔþ IYÀffÜ IYWXf- CXÀf Vf£Àf IYû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dþÀf³fZ feþZ´fe- ´feOXe´fe A»ff¹fÔÀf IYSXf¹ffÜ A÷YÔ²fd°f SXfg¹f IYû 1997 ¸fZÔ CX³fIZY ³ffgUZ»f kQ ¦ffgOX AfgRY À¸ffg»f d±fÔ¦Àfl IZY d»fE fbIYSX ´fifBþ d¸f»ff ±ffÜ CX³fIYf A¦f»ff ³ffgUZ»f ‘Q d¸fd³fÀMÑe AfgRY AMX¸fûÀMX WX`´´fe³fZÀf’ A¦f»fZ ¸fWXe³fZ Af³fZ Uf»ff WX`Ü þZMX»fe v/s þZNX¸f»ff³fe IZYþSXeUf»f ´fSX 10 IYSXûOÞX IYf EIY AüSX ¸ff³fWXfd³f IZYÀf ■ þZNX¸f»ff³fe ³fZ IYWXf ±ff- ''OXeOXeÀfeE ¸fZÔ ¦fOÞXfdOÞX¹fûÔ IYû »fZIYSX d»fJf ¸fZSXf EIY AfdMXÊIY»f RYfB³fZÔÀf d¸fd³fÀMXSX IZY IYWX³fZ ´fSX ¸f`¦fþe³f ³fZ ³fWXeÔ Lf´ffÜ ¢¹fûÔdIY BÀf QüSXf³f ¢¹ff IZYþSXe IZY IYWX³fZ ´fSX EZÀff IYSX SXWXZ WX`Ô: þZMX»fe ■ fb²fUfSX IYû IYûMXÊ ¸fZÔ þf þZMX»fe AüSX þZNX¸f»ff³fe IZY fe¨f °feJe fWXÀf ¨f»f SXWXe ±fe °fû ³ffSXfþ þZMX»fe ³fZ þZNX¸f»ff³fe ÀfZ ´fcLf ±ff- ¢¹ff Af´f IZYþSXeUf»f IZY IYWX³fZ ´fSX ¸fZSXZ dJ»ffRY Af´fdØfþ³fIY VfQûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WX`Ô? ³fRYSX°f IYe ·fe IYûBÊ d»fd¸fMX WXû°fe WX`Ü ■ þZNX¸f»ff³fe ³fZ BÀf ´fSX IYWXf ±ff- CX³fÀfZ ff°f IYSXIZY WXe ¹fZ Àff IYWX SXWXf WXcÔÜ WXf»ffÔdIY, IZYÀf IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ IZYþSXe IZY d»fE ´f`SXUe IYSX³fZ Uf»fZ UIYe»f A³fb´f¸f ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ IY·fe EZÀff IYSX³fZ IZY d»fE þZMX»fe dIiYIZYMX ffgOXe IZY ´fiZdÀfOXZÔMX ±fZÜ'' ■ BÀf ÀfUf»f IYû SXdþÀMÑfSX Qe´ff»fe Vf¸ffÊ ³fZ JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ ¢¹fûÔdIY IYûMXÊ ³fZ ´fWX»fZ WXe BÀf AfdMXÊIY»f IYû ´ff³fe IYû °fûOÞX³fZ IYf A¸fZdSXIYe U`Äffd³fIYûÔ ³fZ Jûþf ³f¹ff °fSXeIYf ´fid°fdIiY¹ff IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü Afg¢Àfeþ³f IZY dWXÀÀfZ IZY Àf¸feIYSX¯f IZY d»fE ´fi·ffUe CX°´fiZSXIY IYû ´fif~ IYSX³ff ¸fb£¹f ´fSXZVff³fe IYf Àfff WXû°ff WX`, dþÀfIZY ffSXZ ¸fZÔ A³fbÀfÔ²ff³fIY°ffÊAûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ Af BÀfZ ´fif~ IYSX d»f¹ff WX`. ¹fWX CX°´fiZSXIY »füWX ¸fZMXfRYfgÀRZYMX AüSX EIY ³fWXeÔ IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ ■ þZNX¸f»ff³fe IZY BÀf f¹ff³f ´fSX þdÀMXÀf ¸f³f¸fûWX³f ³fZ CX³WXZÔ RYMXIYfSX »f¦ffBÊÜ ■ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þf ´fWX»fZ WXe ¸ff³fWXfd³f IYf IZYÀf ¨f»f SXWXf WX`, °ff EZÀfe ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXIZY dIYÀfe IYû fZBªþ°f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ ■ IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY A¦fSX EZÀff WXe dIYÀfe SXZ´f IZY IZYÀf ¸fZÔ WXbAf WXû°ff °fû ¹fWX dUd¢MX¸f IYû °fIY»feRY QZ³fZ IZY fSXffSX WXû°ff? BÀfIZY ffQ IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY dUd¢MX¸f IZY UIYe»f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QcÀfSXf IZYÀf ·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IZYÀf þZNX¸f»ff³fe v/s þZMX»fe ³fWXeÔ IÔYOXd¢MXU d³fIZY»f RYû¸f ´»fZMXRYfg¸fÊ IYf f³ff WXû°ff WX`. A³fbÀfÔ²ff³fIY°ffÊAûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY B³f ´fQf±fûÊÔ IYf d¸fßf¯f ¸füþcQf Àf¸f¹f IZY Àf¸ff²ff³f ÀfZ ª¹ffQf ´fi·ffUe AüSX IY¸f J¨fZÊ Uf»ff WX`. ¹fWX ´fSXeÃf¯f ¸fZÔ fWXb°f ª¹ffQf dMXIYfDY´f³f ·fe dQJf°ff WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX 20 §fÔMXZ AüSX 10,000 ¨fIiYûÔ IZY ffQ ·`fe df³ff dIYÀfe ´fid°fdIiY¹ff IZY ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°ff WX`. BÀf ³fE °fSXeIZY IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf ¸f°f»ff ¹fWX WX` dIY Af df³ff IYffʳf CX°Àfþʳf IZY WXe WXfBOÑûþ³f CX°´ffdQ°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¦f`SXþøYSXe ¸ff³ff ±ff, þû IZYÀf ÀfZ °ff»»fbIY ³fWXeÔ SXJ°ffÜ þZNX¸f»ff³fe dRYSX ·fe A´f³fe ff°f ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ ■ þZMX»fe IZY UIYe»fûÔ ³fZ IYWXf- ''þZNX¸f»ff³fe SXÔdþVf³f EZÀfZ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfe Ü ·ffþ´ff IZY UdSXâ ³fZ°ff U ÀffÔÀfQ AüSX ffg»feUbOX IZY dQ¦¦fþ Ad·f³fZ°ff VfÂfb§³f dÀf³WXf ³fZ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX Af´f ´fi¸fbJ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IYe Jcf °ffSXeRY IYe WX`. Àfû¸fUfSX ÀfbfWX A´f³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ³fZ SXfþ³fZ°ffAûÔ IYû dWXQf¹f°f Qe WX` dIY Af fWXb°f WXû ¨fbIYf WX`. ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f AüSX EIY- IYûMXÊ ³fZ ·fe þ°ffBÊ ±fe ³ffSXfþ¦fe... d´fL»fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ þZNX¸f»ff³fe IYe AûSX ÀfZ þZMX»fe IYû Af´fdØfþ³fIY VfQ IYWX³fZ ´fSX IYûMXÊ ³fZ ·fe ³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊ ±feÜ dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ ³fZ IYWXf ±ff dIY A¦fSX EZÀfe ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IZY d»fE ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf WX` °fû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fWXÀf IYû Af¦fZ »fZ³fZ þf³fZ IYf IYûBÊ RYf¹fQf ³fWXeÔ WX`Ü ´fWX»fZ IZYþSXeUf»f AfIYSX A´f³fZ AfSXû´fûÔ ´fSX f¹ff³f QZÔÜ þZMX»fe IZY UIYe»f SXfþeU ³ff¹fSX AüSX ÀfÔQe´f ÀfZNXe ³fZ IYûMXÊ ÀfZ IYWXf ±ff dIY UWX IZYþSXeUf»f IYe °fSXRY ÀfZ þf³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY Af´fdØfþ³fIY VfQ BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff ¹ff ¹fWX þZNX¸f»ff³fe IYe °fSXRY ÀfZ IYWXZ ¦fE WX`Ô? SXfþeU ³fZ IYWXf ±ff dIY A¦fSX IZYþSXeUf»f ³fZ Àfed³f¹fSX UIYe»f IYû ¦f»f°f dMX´´f¯fe IYSX³fZ IYû IYWXf WX` °fû dRYSX 10 IYSXûOÞX IYf EIY AüSX ¸ff³fWXfd³f IYf IZYÀf Qf¹fSX dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfUf»f ´fcL SXWXZ WX`ÔÜ þû IZYÀf ÀfZ BØfZRYfIY ³fWXeÔ SXJ°fZ, B³WXZÔ SXûIYf þf³ff ¨ffdWXEÜ ¢¹fûÔdIY IZYÀf A÷Y¯f þZMX»fe V/S ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f WX`, ³ff dIY SXf¸f þZNX¸f»ff³fe V/S þZMX»feÜ fWXb°f WXû ¨fbIYe ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f : VfÂfb§f³f dÀf³WXf Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY IYfSX¯f WXSX d¸f³fMX ¸fSX°fZ WX`Ô 2 ·ffSX°fe¹f ³f¹fe dQ»»feÜ dþÀf WXUf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀffÔÀf »fZ°fZ WX`Ô, UWX dQ³f- ´fid°fdQ³f þWXSXe»fe WXû°fe þf SXWXe WX` AüSX EIY ³fE A²¹f¹f³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY IYfSX¯f ´fid°fdQ³f AüÀf°f³f Qû »fû¦f ¸ffSXZ þf°fZ WX`ÔÜ d¨fdIY°Àfe¹f ´fdÂfIYf ‘Q »ffÔÀfZMX’ IZY A³fbÀffSX, WXSX Àff»f Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY IYfSX¯f 10 »ffJ ÀfZ ª¹ffQf ·ffSX°fe¹f ¸ffSXZ þf°fZ WX`Ô AüSX Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ ´fiQcd¿f°f VfWXSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ IbYL VfWXSX ·ffSX°f ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀf Àf~fWX þfSXe WXbAf ¹fWX A²¹f¹f³f U¿fÊ 2010 IZY AfÔIYOÞXûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY U`dV½fIY °füSX ´fSX 27.34 »ffJ Àf¸f¹f ´fcUÊ þ³¸f IZY ¸ff¸f»fûÔ IYû ´feE¸f 2.5 IZY ´fi·ffU ÀfZ þûOÞXf þf ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXZ ´fSX AfSXû´f- ´fi°¹ffSXû´f IYf dÀf»fd»f»ff þû ¨f»f SXWXf WX`, CXÀf ´fSX dUSXf¸f »f¦f³ff ¨ffdWXE. VfÂfb§³f dÀf³WXf ³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ d»fJf dIY »ff»fc ¹ffQU, ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ¹ff ÀfbVfe»f ¸fûQe Af´f »fû¦fûÔ ³fZ ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f IYû ¨fSX¸f ´fSX ´fWXbÔ¨ff dQ¹ff WX`, Af fÀf IYedþE. AfSXû´f Àffdf°f IYdSX¹fZ USX³ff ¨fb´f SXdWXE. IYe¨fOÞX CXLf»f³ff fÔQ IYedþEÜ Àf`³f RiYfÔdÀfÀIYû/EªfZÔÀfeÜ RZYÀffbIY AfE dQ³f A´f³fZ Af´f IYû A´fOXZMX IYSX SXWXf WX`. BÀfIZY d»fE UWX A´f³fZ ¹fcþÀfÊ IZY d»fE ³fE-³fE RYe¨fÀfÊ ·fe »ff SXWXf WX`. BÀfe IiY¸f ¸fZÔ RZYÀffbIY þ»Q WXe A¸fZdSXIYf ¸fZÔ A´f³fZ ¹fcþÀfÊ IZY d»fE ‘AfgOXÊSX RcYOX’ dUIY»´f »ff SXWXf WX`. BÀf EZ´f IYe ¸fQQ ÀfZ ¹fcþSX df³ff dIYÀfe SXZÀ°fSXfÔ IZY EZ´f ¹ff UZfÀffBMX IYe ¸fQQ IZY Àfe²fZ AfgOXÊSX QZIYSX ·fûþ³f ¸fÔ¦ff ÀfIZYÔ¦fZ. RZYÀffbIY ´fWX»fe ffSX BÀf °fSXWX IYe ÀfbdU²ff QZ³ff þf SXWXf WX`Ü °fe³f WXþfSX ffSX SXe-MXÐUeMX ■ ¦fbþSXf°f IZY BÀf feþZ´fe ÀffÔÀfQ IZY MXÐUeMX IYû 14 §fÔMXZ ¸fZÔ 3 WXþfSX ffSX ÀfZ ª¹ffQf SXe- MXÐUeMX dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ´fSX IYSXef 6 WXþfSX »ffB¢Àf ·fe AfEÜ ■ SXfU»f ³fZ 2014 ¸fZÔ feþZ´fe ªUfB³f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ IYQ¸f SXJf ±ffÜ ■ IYV¸feSX ¸fZÔ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ þf þ¸fIYSX ´f°±fSXffþe WXû SXWXe ±fe °ff Af¸feÊ ³fZ EIY ´f°±fSXffþ IYû ´fIYOÞXIYSX þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²f dQ¹ff ±ffÜ BÀfIYf UedOX¹fû ·fe Uf¹fSX»f WXbAf ±ff AüSX »fû¦fûÔ ³fZ BÀf ´fSX dSXE¢Vf³f ·fe dQE ±fZÜ ■ Af¸feÊ ³fZ A´f³fZ f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY CXÀf³fZ ´f°±fSXffþe ÀfZ f¨ffU IZY °füSX ´fSX AfSXû´fe ´f°±fSXffþ IYû þe´f IZY Af¦fZ ffÔ²ff ±ffÜ d½f³OXû þeEÀfMXe »ff¦fc WXû³fZ IZY ffQ ÀfÀ°fe WXû¦fe ¨ff¹f ·fû´ff»fÜ ¸fûdWX³fe MXe IÔY´f³fe IZY OXf¹fSXZ¢MXSX ÀfbSXZVf ¨fÔQi A¦fiUf»f ³fZ A´f³fZ ·fû´ff»f ´fiUfÀf IZY QüSXf³f IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ ¦fbOXÐÀf EUÔ ÀfdUÊÀf MX`¢Àf »ff¦fc WXû³fZ IZY ffQ ffþfSX ¸fZÔ ¨ff¹f ÀfÀ°fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü A¦fiUf»f ¹fWXfÔ ´fSX IÔY´f³fe IYe dOXÀMÑe¹fcMXSX ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ IZY d»fE AfE ±fZÜ A¦fiUf»f IYf IYWX³ff WX` dIY ³fûMXfÔQe IZY ffQ ÀfZ ¨ff¹f CXôû¦f IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f JSXff WX`Ü dIÔY°fb BÀfIZY ffQ ¸fZÔ ¸fûdWX³fe MXe ³fZ A´f³fe dÀ±fd°f IYû fZWX°fSX f³ffE SXJf WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY þeEÀfMXe »ff¦fc WXû³fZ IZY ffQ MX`¢Àf ¸fZÔ þû ´fdSXU°fʳf Af SXWXZ WX`Ô CXÀfÀfZ J´f°f Uf»fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¨ff¹f IYe IYe¸f°f IY¸f WXû¦fe Ü Ed¢þ¸f f`ÔIY 10 WXþfSX IYSXûOÞX Ad²fIY IYû¿f þbMXfE¦ff IYû»fIYf°ffÜ Ed¢þ¸f f`ÔIY §fSXZ»fc AüSX dUQZVfe ffþfSXûÔ ÀfZ ¨ff»fc dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 10,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY IYû¿f þbMXf³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü Ed¢þ¸f f`ÔIY IZY CX´f-´fifÔ²f d³fQZVfIY QZffVfe¿fÊ ¸fd»»fIY ³fZ IYWXf dIY WX¸f ¨ff»fc dUØf U¿fÊ ¸fZÔ dUQZVfe ffþfSXûÔ ÀfZ 3.5 ASXf OXfg»fSX þbMXf³fZ ´fSX ²¹ff³f QZ SXWXZ WX`Ô AüSX 8,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE §fSXZ»fc pû°f ÀfZ þbMXfE þf³fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 3.5 ASXf OXfg»fSX ÀfIY»f dUQZVfe IYþÊ WXû¦ff AüSX f`ÔIY ¹fcSXû ffÔOX ffþfSX °f±ff A¸fSXeIYe ffÔOX ffþfSX ÀfZ IYû¿f þbMXfE¦ffÜ §fSXZ»fc ffþfSX ¸fZÔ Ed¢þ¸f f`ÔIY ¸fb£¹f øY´f ÀfZ d³fþe d³f¹fûþ³f IZY þdSXE IYû¿f þbMXf°ff WX`Ü Ed¢þ¸f f`ÔIY 3 ÃfZÂfûÔ dUQZVfe d³fUZVf dUØf ¹fûþ³ff, ´fdSX¹fûþ³ff d³f¹ffÊ°f AüSX FY¯f ÀfbdU²ff ¸fZÔ dUØf CX´f»f²f IYSXf°ff WX`Ü »f§fb U ¸f²¹f¸f Af´fcd°fÊIY°ffÊAûa IYû þeEÀfMXe WXZ°fb °f`¹ffSX IYSX³fZ Uf»f¸ffMXÊ BÔdOX¹ff ³fZ IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdþ°f IYe ³fBÊ dQ»»feÜ ¦fbOXÐÀf EÔOX ÀfdUÊdÀfÀf MX`¢Àf (þeEÀfMXe) 1 þb»ffBÊ ÀfZ »ff¦fc WXû³fZ þf SXWXf WX` BÀfd»fE IYfSXûffSX ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f J»f»f ´fOÞXZ ¹fWX °f¹f IYSX³fZ IZY d»fE ³fE IYSXf²ff³f ´fSX A¸f»f Vfe¿fÊ ´fif±fd¸fIY°ff WXû ¦fBÊ WX`Ü A´f³fZ »f§fb U ¸f²¹f¸f QþZÊ IZY Af´fcd°fÊIY°ffAûÊÔ IYû þeEÀfMXe WXZ°fb °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ Uf»f¸ffMXÊ BÔdOX¹ff ³fZ IYf¹fÊVff»ffAûÔ IYe ßfÔÈJ»ff VfbøY IYe WX` °ffdIY CX³fIZY þeEÀfMXe A³fb´ff»f³f IZY À°fSX IYe Àf¸feÃff IYe þf ÀfIZY AüSX CX³WXZÔ BÀf fQ»ffU WXZ°fb °f`¹ffSX dIY¹ff þf ÀfIZYÜ BÀf ´fWX»f IZY AÔ°f¦fÊ°f, »fbd²f¹ff³ff AüSX WX`QSXfffQ ¸fZÔ þeEÀfMXe IZY dUdU²f ´fWX»fbAûÔ EUÔ ffSXedIY¹fûÔ ´fSX ÀfÔSXd¨f°f ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f ÀfÔ´f³³f dIYE ¦fE dþ³f¸fZÔ 76 Af´fcd°fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ dQ»»fe, CXØfSX ´fiQZVf AüSX IZY³Qie¹f ·ffSX°f ¸fZÔ A¦f»fZ IbYL dQ³fûÔ ¸fZÔ EZÀfe IYBÊ IYf¹fÊVff»ffAûÔ IYe ¹fûþ³ff f³ffBÊ ¦fBÊ WX` °ffdIY Uf»f¸ffMXÊ BÔdOX¹ff A´f³fZ »f§fb U ¸f²¹f¸f Af´fcd°fÊIY°ffAûÊÔ IYû Af þeEÀfMXe IZY þ¸ff³fZ ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX UÈdð WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f QZ ÀfIZYÜ Uf»f¸ffMXÊ BÔdOX¹ff IZY ´fiZdÀfOXZÔMX U ÀfeBÊAû IÈY¿f A¹¹fSX ³fZ IYWXf, þeEÀfMXe IYûBÊ IYSX Àfb²ffSX ³fWXeÔ WX` fd»IY ¹fWX IYfSXûffSX IYSX³fZ IYf ´fcSXe °fSXWX EIY ³f¹ff °fSXeIYf WX`Ü BÀfIZY A¸f»f ¸fZÔ Af³fZ IZY ffQ LûMXZ AüSX fOÞXZ Àf·fe IYfSXûffSXûÔ IZY d»fE þeEÀfMXe IYû A´f³ff³ff Ad³fUf¹fÊ WXû þfE¦ffÜ Àfû³fZ ¸fZÔ ÀfbÀ°fe, IiYcOX ¸fZÔ CXLf»f ¸fbÔfBÊÜ dUQZVfe ffþfSXûÔ ¸fZÔ Àfû³fZ ¸fZÔ ÀfbÀ°fe dQJ SXWXe WX`, dRYSX ·fe BÀfIYf ·ffU ´ffÔ¨f WXµ°fZ IZY CX¨¨f°f¸f À°fSX ´fSX WX`Ü IYfg¸f`¢Àf ´fSX Àfû³ff 1253 OXfg»fSX ´fSX IYfSXûffSX IYSX SXWXf WX`Ü ¨ffÔQe ¸fZÔ fPÞX°f IZY Àff±f IYfSXûffSX QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü IYfg¸f`¢Àf ´fSX ¨ffÔQe IYSXef 0.5 RYeÀfQe IYe °fZþe IZY Àff±f 16.9 OXfg»fSX ´fSX IYfSXûffSX IYSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ Aû´fZIY IYe f`NXIY ÀfZ ´fWX»fZ IY¨¨fZ °fZ»f ¸fZÔ þûSXQfSX CXLf»f QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü ³ff¹f¸f`¢Àf ´fSX OXf»¹fcMXeAfBÊ IiYcOX IYf ·ffU 1 RYeÀfQe CXL»fIYSX 50.8 OXfg»fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü fiZÔMX IiYcOX ·fe 1 RYeÀfQe IYe ¸fþfc°fe IZY Àff±f 54 OXfg»fSX IZY DY´fSX IYfSXûffSX IYSX SXWXf WX`Ü RZYÀffbIY IYe BÀf ³fBÊ ÀfbdU²ff IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYSX Af´fIYf dQ»f WXû þfE¦ff JbVf ·fûþ³ff»f¹fûÔ ÀfZ dOX»feUSXe AfgOXÊSX IYSX ÀfIZYÔ¦fZ MXZIY IiYÔ¨f IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, BÀf dUIY»´f ¸fZÔ RZYÀffbIY ¹fcþÀfÊ RcYOX d´fIYA´f AüSX dOX»feUSXe OXfgMX IYfg¸f, À»ffBÀf IYf CX´f¹fû¦f IYSX ·fûþ³ff»f¹fûÔ ÀfZ dOX»feUSXe AfgOXÊSX IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ RZYÀffbIY ³fZ IYe WX` IYBÊ °fSXWX IZY RYe¨fÀfÊ IYe VfbøYAf°f ¹fWX ³f¹ff dUIY»´f CXÀfe ÀffÓfZQfSXe IZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f Af¹ff WX`. RZYÀffbIY ³fZ IYBÊ °fSXWX IZY RYe¨fÀfÊ IYe VfbøYAf°f IYe WX`. BÀf¸fZÔ k¸füÀf¸fl Af²ffdSX°f, EIY ³fZMXUdIYʦf ÀfZ¢Vf³f ´fSX Af²ffdSX°f kdOXÀIYUSX ´fe´f»fl, U»f ÀfZ¢Vf³f ´fSX kdÀfMXe ¦ffBOXl, ÀfSXIYfSX IYe Àfc¨f³ff kMXfCX³f WXfg»fl AüSX EIY Afg³f»ffB³f kþfgÀf fûOXÊl, kRÔYOXSXfBþÀfÊl (A³fbQf³f þ¸ff IYSX³fZ Uf»ff) kBÔÀMXZÔMX ¦fZ¸Àfl AfdQ Vffd¸f»f WX`Ô. C M Y K