Views
1 year ago

23-05-2017 Allpdfpage

C M Y K

C M Y K 23 ¸fBÊX 2017 www.amanpath.com 12 ¹fbUf www.facebook.com/Amanpath SXf¹f´fbSX ¸fa¦f»fUfSX LX Xf»fe½fb bO / ½ff»fe½fb bO ÀfedJE »ffBRY IZY »fZÀf³Àf dOX¹fSX dþÔ×Q¦fe IZY Àff±f, SXdUUfSX 28 ¸fBÊ IYû Qû´fWXSX 12 fþZ ¢¹ff Af´f³fZ IY·fe Àf¸fbÔQSX ÀfZ IYfçe JZ»fe WX`? ¢¹ff dþÔQ¦fe IZY ¸fbdVIY»f R`YÀf»fûÔ ÀfZ Af´fIYû OXSX »f¦f°ff WX`? ¢¹ff Af´f³fZ IY·fe A´f³fZ dSXV°fZ Àfb²ffSX³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨ff? BÀf SXdUUfSX 28 ¸fBÊ IYû Qû´fWXSX 12 fþZ ³fE BÔdOX¹ff IYf »ffgIYfÀMXSX ¸fcUe ¨f`³f»f EÔOX d´fˆYÀfÊ dOX¹fSX dþÔQ¦fe IYf ´fied¸f¹fSX IYSX³fZ þf SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ Af´fIYû Afd»f¹ff ·f˜ AüSX VffWX÷YJ Jf³f IZY Àff±f dþÔQ¦fe IZY ÀffIY ÀfeJ³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ffÜ °fû Af´f ·fe A´f³ff ´ffg´fIYfg³fÊ CXNXfBE AüSX þWXfÔ¦feSX Jf³f DYRYÊ þ¦f ÀfZ JbVfWXf»f þeU³f IYf SXWXÀ¹f þf³f »fedþEÜ Àf¸feÃfIYûÔ IYe °ffSXeRZYÔ ´ff³fZ Uf»feÔ ¦füSXe dVfÔQZ IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ f³fe ¹fWX dRY»¸f AUÀffQ AüSX °f³ffU þ`ÀfZ ¸fbïûÔ IZY þdSX¹fZ dQ»fûÔ IZY °ffSX LZOÞX°fe WX`Ü ¹fWX Af¸f ffg»feUbOX ¸fÀff»ff dRY»¸fûÔ ÀfZ A»f¦f WX` dþÀfZ QVfÊIYûÔ AüSX Af»fû¨fIYûÔ ³fZ Jcf ´fÀfÔQ dIY¹ff ±ffÜ VffWX÷YJ Jf³f AüSX Afd»f¹ff ·f˜ þ`ÀfZ IY»ffIYfSXûÔ IYû BÀf dRY»¸f ¸fZÔ »fZ³fZ ´fSX d³fQZÊVfIY ¦füSXe dVfÔQZ f°ff°fe WX`Ô, ‘‘¸f`Ô dIYÀfe ·fe E¢MXSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYWXfd³f¹ffÔ ³fWXeÔ d»fJ°feÜ EIY A¨Le IYWXf³fe d»fJ³fZ ¸fZÔ fWXb°f ¸fZWX³f°f »f¦f°fe WX`Ü ¹fWX dÀfRYÊ dIYÀ¸f°f IYe ff°f WX` dIY B³f Qû³fûÔ IY»ffIYfSXûÔ IYû ¹fWX IYWXf³fe B°f³fe ´fÀfÔQ AfBÊ dIY CX³WXûÔ³fZ BÀfZ ´fPÞX°fZ WXe WXfÔ IYSX QeÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ A´f³fe fZWX°fSXe³f AQfIYfSXe ÀfZ Àf·fe IYû ´fi·ffdU°f IYSX³fZ Uf»fe Afd»f¹ff ·f˜ IYWX°fe WX`Ô, ‘‘dOX¹fSX dþÔQ¦fe ¸fZÔ IYf¹fSXf IZY dIYSXQfSX ÀfZ ¸f`Ô³fZ ¹fWX ÀfeJf dIY dþÔQ¦fe IYf AfIY»f³f IYSX°fZ AüSX ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE dþÔQ¦fe IYe LûMXe-LûMXe JbdVf¹fûÔ IYf ¸fþf ·fe »fZ°fZ SXWXûÜ BÀf¸fZÔ OXfg. þWXfÔ¦feSX Jf³f IYWX°fZ WX`Ô dIY CX»fÓf³fûÔ IYû ÀfWXþ øY´f ÀfZ »fZ³ff WXe dþÔQ¦fe ¸fZÔ JbVf SXWX³fZ IYf ¸fÔÂf WX`Ü UZ AÀfbSXÃffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ ¸fZÔ IYf¹fSXf IYe ¸fQQ IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY WX¸f Àf·fe ¸fZÔ ±fûOÞXe-Àfe IYf¹fSXf ¸füþcQ WX`Ü ‘dOX¹fSX dþÔ×Q¦fe, IYf¹fSXf (Afd»f¹ff ·f˜) IYe IYWXf³fe WX` þû EIY MX`»fZÔMXZOX dÀf³fZ¸ffMXû¦fifRYSX WX`Ü IYf³f ¸fZÔ Àfû³f¸f-Qed´fIYf IYf þ»fUf SXf¹f´fbSX-dUVffJf´fMXгf¸f ³fE SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ IYû ÀfeE¸f ³fZ Qe ÀfWX¸fd°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ SXf¹f´fbSX IYû EIY ³fE ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ õfSXf dUVffJf´fMXгf¸f ÀfZ Àfe²fZ þûOX?Z IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe E³f. ¨f³Qifffc ³ff¹fOXc IZY ´fiÀ°ffU ´fSX A´f³fe Àf`ðfÔd°fIY ÀfWX¸fd°f ´fiQf³f IYSX Qe WX`Ü ßfe ³ff¹fOXc ³fZ BÀfZ SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ §fûd¿f°f IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU dQ¹ff WX`Ü OXfg. dÀfÔWX ³fZ Àfû¸fUfSX IYû A´f³fZ d³fUfÀf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IYe Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ BÀf ´fiÀ°ffU ´fSX ¦fWX³f dU¨ffSX-dU¸fVfÊ dIY¹ffÜ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f`NXIY ¸fZÔ f°ff¹ff dIY AfÔ²fi´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ SXf¹f´fbSX ÀfZ dUþ¹f³f¦fSX¸f-dUVffJf´fMXгf¸f ¸ff¦fÊ IYû SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ §fûd¿f°f IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU dQ¹ff WX` AüSX BÀfIZY d»fE IY¸f QcSXe IZY ¸ff¦fÊ IZY øY´f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY IbYøYQ ÀfZ ³f¦fSXe (dÀfWXfUf) AüSX AûdOÞXVff IZY ³fUSXÔ¦f´fbSX ÀfZ dUVffJf´fMXгf¸f °fIY SXfÀ°fZ IYû d¨f³WXfÔdIY°f dIY¹ff WX`Ü OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ BÀf ff°f ´fSX ÀfefeERYÀfe ³fZ d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf IYe dRY»¸f fZUfg¨f IYû dQ¹ff E ÀfdMXÊdRYIZYMX ffg»feUbOX E¢MÑZÀf d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf IYe WXfg»feUbOX dRY»¸f fZUfg¨f IYû ·ffSX°f ¸fZÔ dSX»feþ IYSX³fZ IZY d»fE ÀfZÔMÑ»f fûOXÊ AfgRY dRY»¸f ÀfdMXÊdRYIZYVf³f ³fZ E ÀfdMXÊdRYIZYMX IZY Àff±f ´ffÀf IYSX dQ¹ff WX`Ü d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf ³fZ JbQ ¹fWX IYWXf WX` dIY fZUfg¨f IZY EOX»MX IÔYMXZÔMX IZY IYfSX¯f BÀf dRY»¸f IYû f¨¨fûÔ IZY Àff±f ³ff QZJ³fZ þfEÔÜ OXeE³fE IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX ¨ffSX UfÊ»f AüSX EIY dUþbA»f IYMX IZY ffQ ³fZ BÀfZ ´ffÀf IYSX dQ¹ff WX`Ü R`YÔÀf þû BÀfZ dSX¹f»f IÔYMXZÔMX ¸fZÔ QZJ³ff ¨ffWX°fZ ±fZ, SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »fZ ÀfIY°fZ WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ dRY»¸f df³ff dfIY³fe Àfe³Àf IYMX dIYE d¸f»fZ¦feÜ JbVfe þ°ff¹fe dIY ¹fWX ³f¹ff ´fiÀ°ffdU°f SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ °fe³f SXfª¹fûÔ-LØfeÀf¦fPÞX, AûdOÞXVff AüSX AfÔ²fi´fiQZVf IYû þûOÞXZ¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ f`NXIY ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ´fiÀ°ffdU°f ¸ff¦fÊ ´fSX U³f ·fcd¸f ·fe WX`Ü BÀfd»fE RYfgSXZÀMX ¢»fe¹fSXZÔÀf AfdQ IYe Aü´f¨ffdSXIY°ffAûÔ IYû d³f¹f¸ff³fbÀffSX þ»Q ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE, °ffdIY BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f Af¦fZ fPÞX ÀfIZYÜ f`NXIY ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ¨ff»fc dUØfe¹f U¿fÊ 2017-18 IZY d»fE »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IYe »f¦f·f¦f 2500 IYSXûOÞX øY´fE IYe Ufd¿fÊIY IYf¹fÊ-¹fûþ³ff IYf A³fb¸fûQ³f ´fif~ WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ SXf¹f´fbSX-Qb¦fÊ IZY fe¨f 4 ³f¦f µ»ffBÊ Aû½WXSX d³f¸ffʯf, ÀfdWX°f AüSX ·fe IYBÊ ´fiÀ°ffU Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXf¹f´fbSX-df»ffÀf´fbSX d³f¸ff¯ffʲfe³f RYûSX »fZ³f ÀfdWX°f LØfeÀf¦fPÞX IZY dUd·f³³f VfWXSXûÔ ¸fZÔ ffBÊ-´ffÀf SXûOX d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYe ·fe Àf¸feÃff IYeÜ f`NXIY ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f ³fZ ¸ff¨fÊ 2018 °fIY 12 WXþfSX 266 IYSXûOÞX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ 1526 dIY»fû¸feMXSX 28 ÀfOÞXIYûÔ IYf d³f¸ffʯf ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf »fùf °f¹f dIY¹ff WX`Ü B³f¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYe 6 ÀfOÞXIZYÔ AüSX Uf¸f´fÔ±fe CX¦fiUfQ (E»fOX»¹fcBÊ) ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ IYe 4 ÀfOÞXIZYÔ ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ f`NXIY ¸fZÔ SXf¹f´fbSXdf»ffÀf´fbSX RYûSX»fZ³f ÀfOÞXIY IZY ´fi±f¸f ´f`IZYþ IZY øY´f ¸fZÔ SXf¹f´fbSXdÀf¸f¦ff, dõ°fe¹f ´f`IZYþ IZY øY´f ¸fZÔ dÀf¸f¦ff-ÀfSX¦ffÔU AüSX °fÈ°fe¹f ´f`IZYþ IZY øY´f ¸fZÔ ÀfSX¦ffÔUdf»ffÀf´fbSX °fIY ÀUeIÈY°f ÀfOÞXIY, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU VfWXSX IZY d³f¸ff¯ffʲfe³f µ»ffBÊ Aû½WXSX, SXf¹f´fbSX-²f¸f°fSXe RYûSX»fZ³f IZY ´fi±f¸f AüSX dõ°fe¹f ´f`IZYþ, ²f¸f°fSXe ÀfZ IYfÔIZYSX ÀfOÞXIY ¨füOÞXeIYSX¯f AüSX CX³³f¹f³f ÀfdWX°f IYBÊ ÀUeIÈY°f AüSX d³f¸ff¯ffʲfe³f ÀfOÞXIYûÔ AüSX VffÀfIYe¹f ·fU³fûÔ IZY IYf¹fûÊÔ IYe dUÀ°ffSX ÀfZ Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ SXf¹f´fbSX SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ÀfZ IZY³Qie (³f¹ff SXf¹f´fbSX) °fIY f³f³fZ Uf»fZ E¢Àf´fiZÀf-UZ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE Àf·fe °f`¹ffdSX¹ffÔ °f°´fSX°ff ÀfZ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ´fiÀ°fbd°fIYSX¯f ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY E¢Àf´fiZÀf-UZ IYf d³f¸ffʯf 313 IYSXûOÞX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fSX 4 ³f¦f µ»ffBÊ Aû´½WXSX, 8 LûMXZ ´fb»f, 8 ´ffB´f IY»fUÊMX AüSX 4 ffg¢Àf IY»fUÊMX ·fe f³fZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXfþ²ff³fe IZY dSXÔ¦f SXûOX IiY¸ffÔIY-1 ´fSX °fZ»feffÔ²ff IZY ´ffÀf IYfVfeSXf¸f ³f¦fSX ¸fZÔ IZY³ff»f SXûOX ´fSX f³fUfE þf SXWXZ ¦fOXÊSX Uf»fZ µ»ffBÊ Aû½WXSX IYe ´fiVfÔÀff IYe AüSX d³f¸ffʯf þ»Q ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ f`NXIY ¸fZÔ »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f, ¸fb£¹f Àfd¨fU dUUZIY PXfÔOX, ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fi¸fbJ Àfd¨fU A¸f³f IbY¸ffSX dÀfÔWX, dUØf dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ Àfd¨fU Ad¸f°ff·f þ`³f, »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY Àfd¨fU Àfbfû²f IbY¸ffSX dÀfÔWX, LØfeÀf¦fPÞX ÀfOÞXIY dUIYfÀf d³f¦f¸f IZY ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY Ad³f»f SXf¹f, »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ Ad·f¹fÔ°ff OXe.IZY. ´fi²ff³f AüSX A³¹f ÀfÔfÔd²f°f UdSXâ Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Äff°f ÀfcÂfûÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»ff WX` IYe ffg»feUbOX IZY ¸fVfWXcSX d³fQZÊVfIY ´ff±fûÊ §fû¿f 28 ¸fBÊ ÀfZ »fJ³fDY ¸fZÔ dWXÔQe dRY»¸f ''QûÀ°fe dþÔQfffQ'' IYe VfcdMXÔ¦f IYSX³fZ Uf»fZ WX` ! d³fQZÊVfIY ´ff±fûÊ §fû¿f ffg»feUbOX ¸fZÔ IYBÊ Àfb´fSX dWXMX dRY»¸fZ QZ IZY³Qi IYe dURY»f°ffAûÔ IYû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ : ÀfÔþ¹f d³f÷Y´f¸f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ QZVf ¸fZÔ þ³f°ff IYû Afþ ·fe CX¸¸feQ WX` dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX CX³fIZY d»fE IYf¸f IYSXZ¦fe °f·fe CXÀfZ UûMX QZ SXWXe WX`, »fZdIY³f B³f °fe³f U¿fûÊÔ IZY IYf¹fÊIYf»f IYû QZJIYSX þ³f°ff IYû CX³fÀfZ CX¸¸feQ ³fWXeÔ SXJ³fe ¨ffdWXEÜ ¹fWX IYWX³ff ±ff ¸fbÔfBÊ IYfÔ¦fiZÀf IZY A²¹fÃf ÀfÔþ¹f d³f÷Y´f¸f IYfÜ SXf¹f´fbSX AfE ÀfÔþ¹f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYeÜ CX³fIZY Àff±f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ÀfdWX°f UdSXâ IYfÔ¦fiZÀfe ·fe ¸füþcQ ±fZÜ ÀfÔþ¹f d³f÷Y´f¸f ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX Af¦ff¸fe 26 ¸fBÊ ÀfZ °feÀfSXe U¿fʦffÔNX IYf þßf ¸f³ff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü BÀf QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf QZVf·fSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fûÊÔ IYû AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXJZ¦fe AüSX ÀfSXIYfSX IYe dURY»f°ffAûÔ IYû þ³f°ff IZY Àf¸fÃf »fZ þfE¦feÜ ÀfÔþ¹f ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX WXSX ¸fû¨fZÊ ´fSX dURY»f SXWXe WX`Ü QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ IÈYd¿f IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fû¦fQf³f WXû³fZ IZY ffUþcQ ÀfSXIYfSX B³fIZY ´fid°f ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ fPÞXZ WX`ÔÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf ±ff dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX AfE¦fe °fû QZVf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYf ·f»ff WXû¦ffÜ dIYÀff³fûÔ IYû Af°¸fWX°¹ff ³fWXeÔ IYSX³fe ´fOÞXZ¦fe, »fZdIY³f Afþ QZVf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ff IYf AfÔIYOÞXf fPÞXf WX`Ü B³f AfÔIYOÞXûÔ IYû ÀfSXIYfSX ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX`Ü ßfe d³f÷Y´f¸f ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe IZY³Qi ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ±fe °fû dIYÀff³fûÔ IYe IYþʸffRYe IZY d»fE Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff, CX³fIZY d»fE ´f`IZYþ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ ±feÜ B³f °fe³f U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¹fc´fe IYû LûOÞX IZY³Qi ³fZ IYSX A´f³ff EIY A»f¦f ¸fbIYf¸f f³ff¹fZ WX` þ`ÀfZ dRY»¸f Q»ff»f,100 OXZþ ,¦fb»ff¸f ,¸fbÀ°fRYf °feÀfSXf IYü³f,Ad¦³f ÀffÃfe ,Àfc¹ffÊ AfdQ IYBÊ dRY»¸fZ WX` dþ³fIYe dþ°f³fe °ffSXeRY IYe þf¹fZ IY¸f WX` ! BÀf dRY»¸f IYf d³f¸ffʯfÊ Vf`»fZVf ¸ffWXZV½fSXe AüSX ßfbd°f ¸ffWXZV½fSXe d¸f»f IYSX IYSX SXWXe WX` ! BÀf dRY»¸f IYf IYfÔÀfZ´MX AüSX ´fiþZÔMX AfVfe¿f ¸ffWXZV½fSXe IYSX SXWXZÔ WX` ! BÀf dRY»¸f IYf ¸ffIZYÊdMXÔ¦f dUUZIY UfÀfUf³fe IYSX SXWXZÔ WX` ! dRY»¸f IYf ÀfÔ¦fe°f Àfd¨f³f Af³fÔQ dfÀUþe°f ·f˜f¨ffþeÊ,ÀIiYe³f´»fZ dIYÀfe ´fiQZVf IYû RYf¹fQf ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ °fe³f U¿fûÊÔ ¸fZÔ A»f¦f- A»f¦f ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff¹ff WX`Ü A³³fQf°ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE feþZ´fe IbYL ³fWXeÔ IYSX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fWXfSXf¿MÑX feþZ´fe ³fZ°ffAûÔ ´fSX dIYÀff³fûÔ IZY ´fidÀf ÀfÔUZQ³fWXe³f f¹ff³f QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfeE¸f RYOX?UeÀf AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ·ffþ´ff IZY ³fZ°ffAûÔ ´fSX dIYÀff³fûÔ IZY ´fid°f ÀfÔUZQ³fWXe³f WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü ÀfÔþ¹f d³f÷Y´f¸f ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX ´fSX ·fe WX¸f»ff fû»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû 2100 ÷Y´fE Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f AüSX 300 ÷Y´fE fû³fÀf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe »fZdIY³f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸ffÂf 1500 ÷Y´fE dQ¹ff ¦f¹ffÜ ²ff³f IYf IYMXûSXf IYWX»ff³fZ Uf»fZ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ²ff³f ¸fZÔ IY¸fe Af ¦fBÊÜ IZY³Qi ¸fZÔ þf IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ±fe °fû WX¸f³fZ Qf»f CX°´ffQIY dIYÀff³fûÔ IYe ¸fQQ IZY d»fE IYf¹fÊ dIY¹ff »fZdIY³f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ¢¹ff dIY¹ff? CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ MX¸ffMXSX CX°´ffQIY dIYÀff³fûÔ IYf IZY Àff±f ³¹ff¹f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû ffSX ffSX MX¸ffMXSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX RZYÔIY³ff ´fOÞX SXWXf WX` RYÀf»f IYf ÀfWXe Qf¸f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX` CX³fIYûÔ ´fi°¹fZIY RYÀf»f ´fSX ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü f¸´fSX CX°´ffQ³f IYSX³fZ IYe ff°f IYe þf°fe WX` AüSX þf dIYÀff³f fÔ´fSX CX°´ffQ³f IYSX°ff WX` °fû CXÀfIYû ÀfWXe Qf¸f ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ffÜ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff »ffBÊ ¦fBÊÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ¢¹ff dIY¹ffÜ 3 IÔY´fd³f¹fûÔ IYû °f¹f dIY¹ff AüSX dIYÀff³fûÔ IYû IYWXf dIY B³fÀfZ fe¸ff IYSXUf³ff WX`Ü d³fQZÊVfIY ´ff±fûÊ §fû¿f 28 ¸fBÊ ÀfZ »fJ³fDY ¸fZÔ ''QûÀ°fe dþÔQfffQ'' IYe VfcdMXÔ¦f IYSX³fZ Uf»fZ WX`! ■ dRY»¸f IYf ¸ffIZYÊdMXÔ¦f dUUZIY UfÀfUf³fe IYSX SXWXZÔ WX` AüSX OXf¹f»ffg¦Àf ÀfûWXZ»f A£°fSX,E¦þe¢¹fcdMXU ´fiûOXcÀfSX BIYff»f þfRYSXe AüSX ³fe»fZVf SXfNXe ,Lf¹ffÔIY³f AIYSX¸f Jf³f ,OXfÔÀf ¸ffÀMXSX þûþû AüSX ´fi¨ffSXIY ÀfÔþ¹f ·fc¿f¯f ´fdMX¹ff»ff WX` ! dRY»¸f IZY ÀMXfSXIYfÀMX WX` QZU Vf¸ffÊ,AffÀf Jf³f,SXfWXb»f ¨fü²fSXe,ÀffÃfe ¸f¦¦fû ,A´fcUÊ ,³f`³f ,Àfd·f¹ff EIY°fSXUf»ff,VfdöY IY´fcSX ,dIYSX¯f IbY¸ffSX ,A¹fcf Jf³f ,¸fûWX³f þûVfe ,EWXÀff³f Jf³f ,ßfðf Vf¸ffÊ ,SXfþeU d³f¦f¸f AfdQ WX` ! IYf³f dRYY»¸f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ EZV½f¹ffÊ SXf¹f f¨¨f³f IZY ffQ ffg»feUbOX IYe Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f AüSX Àfû³f¸f IY´fcSX ·fe SXZOX IYfSX´fZMX ´fSX ³fþSX AfBÊÔÜ Àfû³f¸f IY´fcSX ³fZ IYf³f dRYY»¸f Àf¸ffSXûWX ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf ±ff dIY UZ BÀf Àf¸ffSXûWX IZY d»fE fWXb°f ª¹ffQf °f`¹ffSX ³fWXeÔ IYSX SXWXe WX`Ô, »fZdIY³f þf Uû Àf¸ffSXûWX IZY SXZOX IYfSX´fZMX ´fSX ³fþSX AfBÊÔ °fû »f¦ff dIY Uû ´fcSXe °f`¹ffSXe IZY Àff±f dVfSXIY°f IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fe WX`ÔÜ Àfû³f¸f ÀfZ ´fWX»fZ ¨f¨ffÊ Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f IYe WXû SXWXe ±fe. WXf»ffÔdIY BÀf Àff»f ·fe IYf³f ¸fZÔ ÀffÀfZ ´fWX»fZ dQJ³fZ Uf»fe Ad·f³fZÂfe EZV½f¹ffÊ SXf¹f f¨¨f³f WXe ±feÔ. þfdWXSX WX` dIY °fe³fûÔ Ad·f³fZdÂf¹fûÔ IZY fe¨f °fb»f³ff ·fe WXû SXWXe WX`, »fZdIY³f Qed´fIYf IZY ¸fb°ffdfIY EZÀfe °fb»f³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f ³fZ RiYfÔÀfeÀfe ¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf- WX¸f »fû¦f ¹fWXfÔ ¸fþfc°f ¸fdWX»ff IZY °füSX ´fSX AfE WX`Ô AüSX ¹fZ WX¸ffSXe ½¹fdöY¦f°f CX´f»fd²f¹ffÔ WX`. ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY A³ffUV¹fIY °fb»f³ff WXû°fe WX` AüSX ¹fZ ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ Qed´fIYf ³fZ ¹fZ ·fe IYWXf dIY IYf³f dRYY»¸f Àf¸ffSXûWX IYf ¸f°f»ff IZYU»f SXZOX IYfSX´fZMX ´fSX ¨f»f³ff ·fSX ³fWXeÔ WX`, ¹fWXfÔ fZWX°fSXe³f dRYY»¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ô AüSX ³fBÊ ´fid°f·ffAûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ IYf ¸füIYf ·fe d¸f»f°ff WX`Ü C M Y K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, »ýæâ×ð×ôçÚUØÜ ãUæÜ ·ð¤ Õ»ÜU ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌ °ß¢ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ Âæ‡ÇðUØРȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, ¸fa¦f»f½ffSX, 23 ¸fBÊX 2017 www.amanpath.com TODAY SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY Af¹fböY ßfe SXþ°f fÔÀf»f ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Àf·fe þû³f IYd¸fV³fSXûa IYû ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe ¸fZ¹fSX B³f IYfCXÔdÀf»f õfSXf 29 A´fi`»f IYe f`NXIY ¸fZÔ d»f¹fZ ¦f¹fZ ÀfÔIY»´f IZY A³fbÀffSX Àf·fe UfOXûÊ ¸fZÔ OXûSX MXc OXûSX IY¨fSXf IY»fZ¢Vf³f IYf¹fÊ AüSX ¹fcþSX ¨ffþZÊÀf IYe d³f¹fd¸f°f EUÔ ½¹fUdÀ±f°f UÀfc»fe WXZ°fb ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXû IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`Ü ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe ´fSX WXû¦fe IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ: IY»fZ¢MXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dþ»ff IY»fZ¢MXûSXZMX IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ Af¹fûdþ°f Àff~fdWXIY þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe.¨fü²fSXe ³fZ dþ»fZ IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ÀfZ AfE »fû¦fûÔ ÀfZ øY-f-øY WXû°fZ WXbE CX³fIYe dUd·f³³f ¸ffÔ¦ffÔZ AüSX dVfIYf¹f°fûÔ IYû Àfb³ff °f±ff ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ °UdSX°f d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQE WX`Ü Afþ IZY þ³fQVfʳf ¸fÔZ IbY»f 53 AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`Ü þ³fQVfʳf ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXbE IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe ´fSX IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ dþ»fZ IZY A·f³f´fbSX dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f fZ³Qie d³fUfÀfe AfUZQIY¦f¯f õfSXf AfSXdÃf°f ¨ffSXf¦ff³f ·fcd¸f ¸fZÔ þe.IZY.E.IÔY´f³fe õfSXf IYþf IYSX ³¹fcªf d½f³OXû AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ²fb¸fi´ff³f d³f¿fZ²f dQUÀf 31 IYû SXf¹f´fbSÜ Àf¸ffþ IY»¹ff¯f õfSXf ²fb¸fi´ff³f ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ Qb¿´fdSX¯ff¸fûÔ IZY ´fid°f Àf¸ffþ ¸fZÔ þ³f ¨fZ°f³ff dUIYdÀf°f IYSX³fZ IZY d»fE 31 ¸fBÊ IYû AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ²fb¸fi´ff³f d³f¿fZ²f dQUÀf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ²fb¸fi´ff³f IZY dUøYð ½¹ff´fIY þ³f ¨fZ°f³ff dUIYdÀf°f IYSX³fZ IZY d»fE dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ dþÀfÀfZ þ³f Àff¸ff³¹f ¸fZÔ ²fb¸fi´ff³f IZY dUøYð ÀfIYfSXf°¸fIY Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f WXû ÀfIZYÜ BÀf dQ³f ³fVff¸fbdöY SX`»fe, ³fb¢IYOÞX Àf·ffEÔZ, ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f, ³fVff¸fbdöY ÀffdWX°¹f IYf dU°fSX¯f, ³fVff¸fbdöY ´fiQVfʳfe IYf Af¹fûþ³f, AfIYfVfUf¯fe EUÔ QcSXQVfʳf ÀfZ dU¿f¹ffÔ°f¦fÊ°f ´fiZSXIY ³ffMXIY, ¦fe°f, ´fdSX¨f¨ffÊ AfdQ IYf þ³fdWX°f ¸fZÔ ´fiÀffSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fbUfAûÔ IYû ·f°feÊ SX`»fe IZY ÀfÔfÔ²f IYf¹fÊVff»ff 27 IYû SXf¹f´fbSXÜ dþ»ff SXûþ¦ffSX EUÔ ÀUSXûþ¦ffSX ¸ff¦fÊQ¿fʳf IZYÔQi SXf¹f´fbSX õfSXf ´fcUÊ U¿fÊ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ±f»f ÀfZ³ff SX`»fe ·f°feÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe B¨LbIY ¹fbUfAûÔ IYû ·f°feÊ SX`»fe IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 27 ¸fBÊ IYû ´fcUfʳWX 11 fþZ ÀfZ 03 fþZ °fIY d³f:¿fb»IY IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fU³f feSX¦ffÔU ¸fZÔ IYf¹fÊ¿ff»ff EUÔ ´»fZÀf¸fZÔMX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ·f°feÊ SX`»fe ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WXû³fZ AfUZQIYûÔ IYû VffdSXdSXIY QÃf°ff ´fSXeÃff WXZ°fb °f`¹ffdSX¹ffÔ I`YÀfZ IYSXZÔ, VffdSXdSXIY ´fSXeÃff CXØfe¯fÊ WXû³fZ ´fSX d»fdJ°f ´fSXeÃff IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ AfdQ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe CXöY dQUÀf IYû d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ d³f¹fûþ³f WXZ°fb fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAfÔZ IZY d»f¹fZ 300 ÀfZ Ad²fIY ´fQûÔ WXZ°fb ´»fZÀf¸fZÔMX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Ad²fIY þf³fIYfSXe IZY d»fE AfUZQIY IYf¹ffʹf»fe³f Àf¸f¹f ¸fZÔ dþ»ff SXûþ¦ffSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ³fWXeÔ f³fZ¦fe ²fc´f ¸fZÔ ´fSXLfBÊ I`YÀfZ AfAû þf³fZ SXf¹f´fbSXÜ QdÃf¯f EUÔ ¸f²¹f ·ffSX°f IZY IbYL VfWXSXûÔ ¸fZÔ EIY JfÀf dQ³f IYû Vfc³¹f ´fSXLfBÊ IYe dÀ±fd°f f³fZ¦fe BÀf dQ³f EZÀff ´f»f AfE¦ff, þf Af´fIYe ´fSXLfBÊ ³fWXeÔ f³fZ¦feÜ Àfc¹fÊ NXeIY 90 dOX¦fie ´fSX SXWXZ¦ffÜ dþ»ff »fûIY dVfÃff Àfd¸fd°f õfSXf ´fiZSXIY, A³fbQZVfIYûÔ, ³fUÀffÃfSX, AÀffÃfSX ¸fZÔ U`Äffd³fIY údáIYû¯f IZY dUIYfÀf WXZ°fb Àf¸fÀ°f dUIYfÀfJÔOXûÔ IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ’Vfc³¹f Lf¹ff dQUÀf’ ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf Af¹fûþ³f IYf CXïZV¹f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ½¹ff~ ·fifÔd°f¹ffÔ U AÔ²fdUV½ffÀf IYû Àf¸ff~ IYSX U`Äffd³fIY AU²ffSX¯ffAûÔ IYf Äff³f IYSXf³ff WX`Ü AÃffÔVf IZY NXeIY DY´fSX þZd³f±f ÀfZ Àfc¹fÊ ¦fbþSXZ¦ff °f±ff BÀfZ WX¸f dUôfd±fʹfûÔ IZY Àff±f ¢¹fûÔ, dIYÀf ´fiIYfSX AüSX I`YÀfZ AU»fûIY³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZ BÀfZ ´fiZSXIYûÔ õfSXf d³f¸³f d°fd±f¹fûÔ ¸fZÔ dUIYfÀfJÔOX À°fSX ´fSX dQJf¹ff þfE¦ffÜ A·f³f´fbSX ¸fZÔ 25 ¸fBÊ U 18 þb»ffBÊ IYû, AfSXÔ¦f ¸fZÔ 26 ¸fBÊ U 17 þb»ffBÊ IYû, ²fSXÀfeÔUf ¸fZÔ 27 ¸fBÊ U 16 þb»ffBÊ IYû EUÔ d°f»Qf ¸fZÔ 28 ¸fBÊ U 15 þb»ffBÊ IYû ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f WXû¦feÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ ´fif~ WXbE 53 AfUZQ³f ´»ffÔMX »f¦ff³fZ, ßfe þ¦f°f SXf¸f ÀffWXc, ßfe ¹fVfUÔ°f IbY¸ffSX ÀffWXc, ßfe ÀfÔ°fb ÀffWXc AüSX ßfe¸f°fe ³fSXZV½fSXe SXfÂfZ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f AfUfÀf WXZ°fb Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ, ßfe VfÔIYSX »ff»f ¸f`dSX¿ff ³fZ UÈðf ´fZÔVf³f dQ»ff³fZ, ßfe¸f°fe Óffd¸f³f ffBÊ IYf¹fÊVff»ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX dÀfÔ²fe ÀffdWX°¹f ÀfÔÀ±ff³f õfSXf Af¹fûdþ°f ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f IYWXf³fe AüSX ³ffMXйf IYf¹fÊVff»ff IZY °feÀfSXZ dQ³f IYWXf³fe ÀfeJ³fZ Uf»fûa IYû EIY dU¿f¹f dQ¹ff ¦f¹ff AüSX BÀf´fSX IYWXf³fe d»fJIYSX »ff³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ffÜ IYWXf³fe IZY JfÀf- JfÀf dfÔQbAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦f¹feÜ ßfe¸f°fe IY¸f»ff ¦fûIY»ff³fe ( Aþ¸fZSX) ³fZ dÀfÔ²fe IYWXf³fe IYf Bd°fWXfÀf ´fi°¹fZIY QüSX IZY ´fi¸fbJ ¸fdWX»ff dÀfÔ²fe IY±ffIYfSX AüSX IYWXf³fe IZY ´fi¸fbJ °f°UûÔ IYf ´fdSX¨f¹f dQ¹ffÜ ßfe¸f°fe þ¹ff ¹ffQU ³fZ dU²fUf ´fZÔVf³f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf (VfWXSXe) ¹fûþ³ff IYf »ff·f EUÔ SXfVf³f IYfOXÊ ´fiQf¹f IYSX³fZ IZY d»fE AfUZQ³f dQ¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfe ¨fü²fSXe ³fZ BÀfIZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUV¹fIY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXû³fZ IYWXf dIY VffÀf³f õfSXf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX Aû.´fe.¨fü²fSXe ³fZ þf²fUf³fe ³fZ IYWXf³fe ¸fZÔ ·ff¿ff AüSX dVf»´f IZY ´fi¹fû¦f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¹fWX Àf¸fÓff¹ff dIY IYWXf³fe I`YÀfZ VfbøY AüSX J°¸f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü dUd·f³³f IYWXfd³f¹fûÔ IZY CXQWXfSX¯f QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ Uf¢¹f ÀfÔSX¨f³ff AüSX dIiY¹fZdMXU B¸fZdþ³fZVf³f IYf ¸fWXØU Àf¸fÓff¹ffÜ U IYWXf³fe ¸fZÔ EdOXdMXÔ¦f IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf ÀfZ ·fe AU¦f°f IYSXf¹ffÜ IYWXf³fe IYf ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ IZY d»fE dUd·f³³f VfWXSXûÔ ÀfZ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ dþÀf¸fZ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¸fWXfSXf¿MÑX CX»WXfÀf³f¦fSX IYe dÀfÔ²fe U dWXÔQe IYe IYdU¹fÂfe d´fi¹ff U¨Lf³fe ³fZ IYû »ff·ffd³U°f IYSX³fZ A³fZIY ¹fûþ³ffEÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe fQfÊÀ°f ³fWXeÔ IYe þfE¦feÜ BÀfe °fSXWX ¦fif¸f RbY¯OXWXSX IZY ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ¦füVff»ff WXZ°fb þ¸fe³f AfSXdÃf°f IYSX³fZ, ¦fif¸f AIYû»fe IZY ßfe ÀfbSXZVf QeUf³f ÀffZ¸fUfSX ÀfbfWX ¹fWXfÔ SXf¹f´fbSX VfWXSX IZY dUd·f³³f °ff»fffûÔ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¦fWXSXeIYSX¯f U ÀfRYfBÊ IYf¹fûÊ IYf IYWXf³fe IYf ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ IZY d»fE dUd·f³³f VfWXSXûÔ ÀfZ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff LØfeÀf¦fPÞX IYe ´fid°f·ffAûÔ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXbE ´fidVfÃfIY ·fe AfIYSX ·ff¦f d»f¹ffÜ ³ffMXйf dVfdUSX ¸fZÔ AWX¸fQfffQ ÀfZ Af¹fZ ´fWXfOÞXe °ff»fff ¸fZÔ AU`²f CX°J³f³f IYû SXûIY³fZ, AVfûIY dUWXfSX IYf»fû³fe SXf¹f´fbSX IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ AfUfÀfe¹f ¸fIYf³f ¸fZÔ ´»ffdÀMXIY ´ffg»fe±fe³f f³ff³fZ IYe R`Y¢MÑe¹fûÔ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ AüSX ¦fif¸f ³fZDYSXOXeWX IZY Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ´fcUÊ ¸fZÔ dIY¹fZ ¦fE Àfe¸ffÔIY³f IYe ´fb³f: þfÔ¨f IYSX³fZ IZY d»fE AfUZQ³f dQ¹fZÜ BÀf ´fSX ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû °f°IYf»f IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ WXZ°fb d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe °fSXWX ¸fNX´ffSXf feSX¦ffÔU IZY ßfe ¸ff²fûQfÀf U`¿¯fU EUÔ ßfe¸f°fe IY»´f³ff IbY¸Àf»fUfSX õfSXf ÀU¹fÔ IYe »f¦ff³fe þ¸fe³f ´fSX A³¹f õfSXf dIY¹fZ ¦fE Ad°fIiY¸f¯f IYû WXMXf³fZ, ¦fif¸f ¦f`°fSXf d³fUfÀfe ßfe dU¿¯fb U¸ffÊ ³fZ ·fc-Aþʳf ¸fbAfUþf WXZ°fb AfUZQ³f dQ¹fZÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ ´fif~ Àf·fe AfUZQ³fûÔ ´fSX °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe IZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹ffÔZ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX``Ü BÀf AUÀfSX ´fSX A³¹f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ d»f¹ff VfWXSX IZY °ff»fffûÔ IZY ¦fWXSXeIYSX¯f U ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ IYf þf¹fþf ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ RcY»f ¨füIY ¸fZÔ AU`²f NXZ»fZ IYû þ~ dIY¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ Afþ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 7 ³f¦fSX d³fUZ¿f dU·ff¦f õfSXf þ³fd¿fIYf¹f°fZ d¸f»f°fZ WXe þû³f 7 IZY ´fÔdOX°f þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY UfOXÊ IiY¸ffÔIY 37 IZY ÃfZÂf ¸fZÔ þeBÊ ¸ff¦fÊ ¸fZÔ RcY»f ¨f`IY ¸fZÔ AfSXOXeE ½¹fUÀffd¹fIY ´fdSXÀfSX VffSXQf ¨f`IY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ AU`²f øY´f ÀfZ ½¹fUÀffd¹fIY ÃfZÂf ¸fZÔ IYþf þ¸ffIYSX SXJZ ¦f¹fZ EIY NXZ»fZ IYû þ³fd¿fIYf¹f°f À±f»f ´fSX ÀfWXe d¸f»f³fZ ´fSX °f°IYf»f WXMXfIYSX þ~ IYSX³fZ IYe IYOXe IYf¹fÊUfWXe þeBÊ SXûOX dÀ±f°f ¸fb£¹f ffþfSX ¸fZÔ þ³fdWX°f ¸fZÔ þ³fÀfbdU²ff WXZ°fb ½¹fUÀ±ff Àfb²ffSX fff°f IYe EUÔ þû³f À°fSX ´fSX ´fif~ þ³fd¿fIYf¹f°fû IYf °UdSX°f d³fQf³f dIY¹ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dU¦f°f ¸ffWX SXfª¹f IY¸fʨffSXe fe¸ff d³f¦f¸f ¸fZÔ ÀffPÞXZ Àff°f IYSXûOÞX IZY QUf §fûMXf»fZ IYf RÔYOXfRYûOÞX dIY¹ff ±ff Ü BÀfIYe dVfIYf¹f°f SXfª¹f´ff»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfeE Àfd¨fU AfdQ ÀfZ IYSX³fZ IZY ffQ ·fe IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXe WXbBÊ Ü BÀfÀfZ ³ffSXfþ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe MXe¸f ³fZ ÀffSXZ Àffc°fûÔ AüSX IYf¦fþf°f IZY Àff±f Afþ BÊAûOX»fc Afd±fÊIY þf¹fþf d»f¹ff AüSX IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IZY d³fQZÊVf d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQE WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ BÀf IYf¹fÊ IYû A´fSXf²f ¹fcSXû SXf¹f´fbSX ¸fZÔ EOXeþe IZY ³ff¸f Äff´f³f ÀfüÔ´ff Ü BÀf AUÀfSX ´fSX Af´f IZY UdSXâ ³fZ°ff WXbE UdSXâ ´fidVfÃfIY ßfe þZNXû »ff»fUf³fe ³fZ VfSXeSX IZY dUd·f³³f SXf³fe »føfeffBÊ UfOXÊ ¸fZÔ ´fûIY»fZ³f ¸fVfe³f ÀfZ dUVfZ¿f ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY þû³f 2 IZY ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf þû³f IZY SXf³fe»føfe ffBÊ UfOXÊ IiY¸ffÔIY 23 ¸fZÔ fOXZÞ ³ff»fZ IYe °f»fZ °fIY MXZ»f E¯OX °fIY Àf§f³f ÀfRYfBÊ ´fûIY»fZ³f ¸fVfe³f »f¦ffIYSX CXÀfIYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ ffdSXVf ´fcUÊ °fZþ ¦fd°f ÀfZ IYSXUf³fZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fûIY»fZ³f ¸fVfe³f IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ fOXZÞ ³ff»fû IYe ÀfRYfBÊ °f»fZ °fIY °fZþe IZY Àff±f IYe þf°fe WX`Ü ffdSXVf ´fcUÊ Àfb¦f¸f d³fIYfÀf IYf¹f¸f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe IZY °fWX°f þû³f 2 IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fûIY»fZ³f ¸fVfe³f ÀfZ ÀfRYfBÊ ´fifSXÔ·f IYSXUf¹fe ¦f¹fe WX`Ü AfUV¹fIY°ff ´fOXÞ³fZ ´fSX QcÀfSXZ þû³fû IZY fOXZ ³ff»fû ¸fZÔ ´fûIY»fZ³f ¸fVfe³f »f¦ffIYSX dUVfZ¿f ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f ÀfUûʨ¨f ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ 31 ¸fBÊ °fIY ´fcSXf IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY A³fbøY´f SXf¹f´fbSX IZY °ff»fffûÔ IYf ¦fWXSXeIYSX¯f U ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYf IYf¹fÊ Àfbd³fd›°f dIY¹ff þfEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY þû³f IYd¸fV³fSX °f±ff A³¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ WXfÔOXe °ff»fff, IYfSXe AüSX IYMXûSXf °ff»fff IZY ¨f»f SXWXZ ¦fWXSXeIYSX¯f IYf¹fÊ IYf AU»fûIY³f °f±ff IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ °ff»fffûÔ IZY dIY³ffSXZ Jf»fe þ¸fe³f ¸fZÔ fSX¦fQ, ³fe¸f °f±ff ´fe´f»f IZY ´fZOÞX »f¦ff³fZ IYû IYWXf °ffdIY Uû Af¢þeþû³f IZY øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXû ÀfIZYÜ AÔ¦fû IYf BÀ°fZ¸ff»f ³ffMXIY ¸fZÔ dIYÀf ´fiIYfSX dIY¹ff þfE BÀfIYe þf³fIYfSXe QeÜ AüSX ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû dÀIiY´MX QZIYSX CX³WXZÔ ÀfÔUfQ fû»f³ff dÀfJf¹ffÜ ßfe þ¹f´fiIYfVf ¸fÀfÔQ (SXf¹f´fbSX) ³fZ ³ffMXIY IZY ·fe°fSXe °f°UûÔ AüSX ³fû SXÀfûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ÀU¹fÔ õfSXf d³fQZÊdVf°f ³ffMXIY 'ÀfÀfb ÀfZSX °f ³fc ÀfUf ÀfZSX' IYf ´fiQVfʳf IYSX f¨¨fûÔ IYû ³ffMXIY IZY ·fe°fSXe ´fWX»fbAûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ LØfeÀf¦fPÞX ÀffdWX°¹f AIYfQ¸fe EU¸ ´fcUÊ VfÔIYSX ³f¦fSX, Vffd³°f ³f¦fSX dÀfÔ²fe ´fÔ¨ff¹f°f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ dÀfÔ²fb ´f`»fZÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f BÀf IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ffdSX¿f IZY ´fcUÊ d³fIYfÀf Àfb¦f¸f f³ff³fZ þ³fdWX°f ¸fZÔ þ³fÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff WXZ°fb Àf§f³f°ff ÀfZ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ¨f»ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ffdSX¿f ´fcUÊ Àfb¦f¸f d³fIYfÀf IYe °f`¹ffSXe IYf »f¦f·f¦f ÀffNX f¨¨fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ OXfg. ßfe¸f°fe IY¸f»ff ¦fûIY»ff³fe, ßfe þZNXû »ff»fUf³fe, þ¹f´fiIYfVf ¸fÀfÔQ, þf¹ff þ²fUf³fe AIYfQ¸fe IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ßfe Ad¸f°f þeU³f, CX´ff²¹fÃf ßfe SXfþIbY¸ffSX ¸fÀfÔQ, QVfʳf d³fWXf»f, SXfþf QfÀfUf³fe, ³fÔQ»ff»f AfWXcþf, ¸fbJe VfÔIYSX »ff»f UȳQf³fe, Àfbd³f°ff °fe±ff³feÊ, Aû¸f ´fiIYfVf °fe±ff³feÊ, dMXÐUÔIY»f AfOXUf¯fe, E³f. IZY »f. ¨fÔ¨f»ff³fe, ³fSXZVf »fb»»ff, SXfþIbY¸ffSX ²fSX dõUZQe( ³f¹fe Qbd³f¹ff IZY ´fÂfIYfSX) ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ IYf¹fÊ ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff ¸ff³fIYSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ¸fWXf´füSX ´fi¸fûQ QbfZ EUÔ Af¹fböY SXþ°f fÔÀf»f ³fZ Àf·fe þû³f IYd¸fV³fSXû EUÔ þû³f ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfdSX¹fû IYû dQ¹fZ WX`Ü ¸fbSXfÊ ·fNXNXe ¸fZÔ AU`²f fûSXUZ»f J³f³f,ERYAfBÊAfSX QþÊ SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 1 IYd¸fV³fSX ßfe¸f°fe IÈY¿¯ff JMXeIY ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 1 IYe AûSX ÀfZ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 1 ÃfZÂf IZY NX¢IYSXff´ff UfOXÊ IiY¸ffÔIY 9 IZY °fWX°f Af³fZ Uf»fZ ¸fbSXfÊ ·fNXNXe ÃfZÂf ¸fZÔ AU`²f fûSXUZ»f J³f³f IYSX³fZ ´fSX ÀfÔfÔd²f°f IÔY´f³fe OXfg ÀfÔIZY°f NXfIbYSXE ´fi·ffIYSX ¦Uf»fE IY¸f»f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊE QZUZÔQi Àf°f´f±feE Qb¦ffÊ ÓffE CXØf¸f ´fMXZ»f fûSXUZ»f IZY ´fiû´fSXfBMXSX þf³fIYe ´fMXZ»f EUÔ CX³fIZY RY¸fÊ IZY dUøYð d³f¹f¸ff³fbÀffSX IYOXe IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ ¦fbdPX¹ffSXe ±ff³fZ IZY ±ff³ff ´fi·ffSXe IZY Àf¸fÃf d»fdJ°f ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSXUf¹fe WX`Ü þ³fdVfIYf¹f°f ´fiIYSX¯f ¸fZÔ þfÔ¨f ¸fZÔ ÀfWXe ´ff¹fe ¦f¹fe WX` AüSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ Afþ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY ³f¦fSX d³fUZ¿f CXOX³fQÀ°ff EUÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 2 ³f¦fSX d³fUZ¿f dU·ff¦f õfSXf ´fbd»fÀf f»f IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f þû³f 2 IZY OXfg. feAfSX A¸fZOXIYSX UfOXÊ IiY¸ffÔIY 27 IZY ¸fûUf ÃfZÂf ¸fZÔ df»OXSX õfSXf VffÀf³f IZY Ad³fUf¹fÊ þ³fdWX°fIYfSXe d³f¹f¸f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE ¦fSXefû IZY d»f¹fZ ´f¢IYZ ¸fIYf³f f³ff³fZ LûOXe ¦fBÊ BÊOX»¹fcEÀf ·fcd¸f ¸fZÔ ÀfZ Af²ff EIYOX ·fcd¸f ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX AU`²f °fSXeIZY ÀfZ IYþf þ¸ffIYSX UWXfÔ AU`²f ¦fZMX EUÔ ´f¢IYe ffCXÔOÑeUf»f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe MXe¸f ´fWXbÔ¨fe Afd±fÊIY A´fSXf²f ¹fcSXû þf¹fÀfUf»fE ¸fû WX`QSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CX»fZJ³fe¹f WX` dIY SXfª¹f IY¸fʨffSXe fe¸ff d³f¦f¸f õfSXf ´fMXZ»f fûSXUZ»Àf IÔY´f³fe õfSXf ¸fbSXfÊ ·fNXNXe ¸fZÔ dU¦f°f 20¸ fBÊ 2017 SXfdÂf IZY Àf¸f¹f AU`²f fûSXUZ»f J³f³f IYSX³ff ´ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ´fSX þû³f 1 IYd¸fV³fSX ³fZ IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ RY¸fÊ IZY dJ»ffRY ±ff³fZ ¸fZÔ ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSXUf¹feÜ AU`²f IYþf þ¸ffIYSX f³ff¹ff ¦f¹ff ¦fZMX U ffCXÔOÑeUf»f IYû °fûOXÞf ¦f¹ff ¸fûUf ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ÀfZ fOXÞe ¸ffÂff ¸fZÔ ·fU³f Àff¸f¦fie þ~ IYf d³f¸ffʯf IYSX d»f¹fZ þf³fZ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´fiIYSX¯f IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX ¸fûUf ¸fZÔ df»OXSX õfSXf LûOXe ¦fBÊ ·fcd¸f EUÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY ³ff¸f ´fSX ´fÔþeIÈY°f WXû »f¦f·f¦f Af²ff EIYOX ·fcd¸f IYû AU`²f IYþZ ÀfZ ´fbd»fÀf ´fi¿ffÀf³f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ±fieOXe EUÔ ¸fþQcSXû ÀfdWX°f d³f¦f¸f dÀf¢¹fûdSXMXe ¦ffOXÊ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ AU`²f ¦fZMX EUÔ ffCXÔOÑeUf»f °fûOXIYSX ´fcSXe °fSXWX ¸fböY IYSXUf dQ¹ff ¦f¹ff Ü CXöY AU`²f IYþf ¸fböY ·fcd¸f IYû ÀfbSXdÃf°f IYSXIZY UWXfÔ ¦fSXefû IZY AfUfÀf WXZ°fb ´f¢IYZ ¸fIYf³f VffÀf³f IYe »fûIYIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Vfe§fi f³ff¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ ßfd¸fIYûÔ EU¸fÐ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»f¹fZ ÀfÔ¨ffd»f°f ÀUfÀ±¹f QUfJf³fûÔ WXZ°fb ´fid°fU¿fÊ IYSXûOXûÔ IYe QUf JSXeQe IYe þf°fe WX` Ü ¹fZ QUfEÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf Ad²fIÈY°f QUf dUIiYZ°ffAûÔ ÀfZ JSXeQe þf°fe WX`Ü »fZdIY³f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ U¿fÊ 2016.17 ¸fZÔ 7.44 IYSXûOÞX QUfEÔ A³fd²fIÈY°f dUIiYZ°ffAûÔ ÀfZ JSXeQe ¦fBÊ Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXe WXû°ff QZJIYSX Af´f ³fZ BÀfIYe dVfIYf¹f°f BÊAûOX»fc ¸fZÔ IYe Ü feEÀf¹fc´fe AfUfÀfûa ¸fZÔ ´fb³fdUÊÀ±ffd´f°f dIY¹fZ þf SXWXZ AffÔMX³f ¸fZÔ d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb Àfd¸fd°f ¦fdNX°f SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY Af¹fböY ßfe SXþ°f fÔÀf»f ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY ¹fûþ³ff dU·ff¦f IYe AûSX ÀfZ °fZ»feffÔ²ff °ff»fff dIY³ffSXZ d³fd¸fÊ°f 640 feEÀf¹fc´fe AfUfÀfû ¸fZÔ fûdSX¹ffIY»ff L.¦f. WXfCXdÀfÔ¦f fûOXÊ BÊOX»¹fcEÀf IYf»fû³fe ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f ´fdSXUfSXû IYû ´fb³fdUÊÀ±ffd´f°f dIY¹fZ þf³fZ WXZ°fb IYe þf SXWXe AffÔMX³f IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ ´fif~ QfUf Af´fdØf IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ WXZ°fb Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f IYSX dQ¹ff WX`Ü Af¹fböY õfSXf ¦fdNX°f Àfd¸fd°f ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY ¸fWXf´füSX IZY ´fid°fd³fd²f, IY»fZ¢MXSX SXf¹f´fbSX IZY ´fid°fd³fd²f, þû³f A²¹fÃf þû³f 4 / UfOXÊ ´ff¿fÊQ, A´fSX Af¹fböY, CX´ff¹fböY SXfþÀU, þû³f IYd¸fV³fSX þû³f 4, C M Y K