Views
1 year ago

23-05-2017 Allpdfpage

C 23

C 23 ¸fBÊX 2017 ¸fa¦f»f½ffSX www.amanpath.com www.facebook.com/Amanpath 6 CXôû¦ffa¨f»f SXf¹f´fbSX §fSX ´fWXbÔ¨f ÀfZUf WXZ°fb VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi ´fifSaX·f C M Y K C M Y K C M Y K RYû³f IYfg»f ´fSX d¸f»fZÔ¦fe §fSX ´fWXbÔ¨f ÀfZUfEÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad¸fIYf´fbSX IZY ¸fWXf´füSX OXfg. Aþ¹f d°fIYeÊ EUÔ IY»fZ¢MXSX ßfe ·fe¸f dÀfÔWX IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ Afþ ¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f IZY ¸fb£¹f ´fiUZVf õfSX ´fSX VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ ¸fWXf´füSX ³fZ IYWXf dIY VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe ÀfÔ·ffU³ffEZÔ A´fZÃffIÈY°f Ad²fIY WXû°fe dUd·f³³f Af¹fûþ³fûa WXZ°fb Ad²fIYfSXe IY°fʽ¹fÀ±f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSÜ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ´fcUÊ U¿fûÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe SXf¸f¦fPÞX ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f 9 EUÔ 10 þc³f IYû dIY¹ff þf³ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ Ad¸fIYf´fbSX IZY dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ÀfÔþ¹f ¦fb~f õfSXf dUd·f³³f Af¹fûþ³fûÔ WXZ°fb Ad²fIYfSXe IY°fʽ¹fÀ±f IYSX dQ¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf SXf¸f¦fPÞX ¸fWXû°ÀfU IZY AUÀfSX ´fSX ´fiÀ°fb°f dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f, dUIYfÀf ´fiQVfʳfe EUÔ ¸fWXfIYdU IYf»feQfÀf IZY ¦fiÔ±fûÔ IYe ´fiQVfʳfe »f¦ff³fZ WXZ°fb Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IY°fʽ¹fÀ±f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY CX°IÈYâ ´fiÀ°fb°fe WXZ°fb VffÀfIYe¹f IY³¹ff CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f Ad¸fIYf´fbSX, WX`, dþÀfÀfZ IbYVf»f IYf¸f¦ffSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ´fif~ WXû°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ VfWXSX IZY Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ¹fbUfAûÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü IY»fZ¢MXSX ßfe ·fe¸f dÀfÔWX ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX A´f³fZ Àf¸fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY IYüVf»f CX³³f¹f³f IYf ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX ¨fbIZY ¹fbUIY-¹fbUd°f¹fûÔ IYû VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ´fif~ WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY ¦fb¯fUŸf´fc¯fÊ ÀfZUf¹fZÔ QZIYSX »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ°fbá IYSXZÔ, °ffdIY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû fZWX°fSX ÀfZUf °f±ff ¹fbUfAûÔ IY³¹ff ´fdSXÀfSX EUÔ CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f CXQ¹f´fbSX IZY ´fif¨ff¹fÊ, IYÀ°fcSXff ¦ffÔ²fe ffd»fIYf AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f Ad¸fIYf´fbSX IYe A²fedÃfIYf EUÔ ÀIYf¹fdSX¨f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f CXQ¹f´fbSX IZY ´fif¨ff¹fÊ IYû dUôf»f¹f ¸fZÔ A²¹f¹f³fSX°f LfÂf-LfÂffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f °f`¹ffSX IYSX³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff WX` dIY dþ»ff À°fSXe¹f MXe¸f IZY õfSXf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔd°f¸f A·¹ffÀf IYf AU»fûIY³f 7 þc³f IYû dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔd°f¸f A·¹ffÀf IZY AU»fûIY³f WXZ°fb Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ff Qe ¦fBÊ WX`Ü þfSXe AfQZVff³fbÀffSX ÀfWXf¹fIY ÀfÔ¨ff»fIY ßfe¸f°fe EÀf d°fIYeÊ ´fif¨ff¹fÊ, ßfe¸f°fe øY¸fe §fû¿f, E¸f.AfBÊ.EÀf. ´fiVffÀfIY OXe.IZY. SXf¹f, dþ»ff ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe IYû d³fSXÔ°fSX SXûþ¦ffSX IYe ´fifd~ Àfbd³fd¿¨f°f WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B»fZd¢MÑdVf¹f³f, ´»f¸fSX, UZ»OXSX, ¸fZÀf³f, B°¹ffdQ IYe AfU¿¹fIY°ff Ad²fIY WXû°fe WX`Ü »fû¦f A´f³fe þøYSX°f IZY A³fbÀffSX RYû³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX³fIYe ÀfZUf »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ AfþedUIYf IZY³Qi IYe ´fi¨ffSX-´fiÀffSX ´fSX þûSX QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY VfWXSX IZY Àff±f WXe Àff±f ³fþQeIYe ¦ffÔU ¸fZÔ ·fe ¸fb³ffQe IYSXfIYSX IZY³Qi IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYSXf¹fZÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYû SXûþ¦ffSX dQ»ff³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX ´»fZÀf¸fZÔMX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f IYSXZÔÜ Ad°fd±f¹fûÔ õfSXf ÀfZUf ´fiQf°ffAûÔ IYû WXSXe d¦fSXeVf ¦fb~f EUÔ ÀfWXf¹fIY ´fdSX¹fûþ³ff Àf¸f³U¹fIY ßfe¸f°fe Qe´f¸ff»ff ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Àf¸´ffQ³f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ÀfÔþ¹f ¦fb~f õfSXf SXf¸f¦fPÞX ¸fWXû°ÀfU IZY AUÀfSX ´fSX CXQ¹f´fbSX ¸fZÔ dVfÃff ÀfZ Àf¸f¦fi dUIYfÀf ÀfÔfÔ²fe ´fiQVfʳfe »f¦ff³fZ WXZ°fb CXQ¹f´fbSX IZY dUIYfÀfJ¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe, dUIYfÀfJ¯OX ÀÂfû°f Àf¸f³U¹fIY EUÔ ÀffÃfSX ·ffSX°f IZY dUIYfÀfJ¯OX ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe IYû AfQZdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX OXeBÊAû õfSXf SXf¸f¦fPÞX ¸fWXû°ÀfU IZY AUÀfSX ´fSX ¸fWXfIYdU IYf»feQfÀf IZY ¦fiÔ±fûÔ IYe ´fiQVfʳfe »f¦ff³fZ WXZ°fb ÀffÃfSX ·ffSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY dþ»ff ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe EUÔ dþ»ff ¦fiÔ±ff»f¹f IZY ¦fiÔ±f´ff»f IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fbÀ°fIY ´fiQVfʳfe IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ þ³fÀf¸´fIYÊ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ Àf¸f³U¹f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü Óf¯OXe dQJfIYSX SXUf³ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IYf CXïZV¹f VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f¦f¸f ÃfZÂff³°f¦fÊ°f ¦fdNX°f ¸fdWX»ff ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IZY CX°´ffQûÔ IYû dUIiY¹f IYSX³fZ IYf IZY³Qi CX´f»f²f IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf¸fcWX õfSXf d³fd¸fÊ°f CX°´ffQûÔ IZY ¦fb¯fUØ°ff EUÔ dOXþfB³fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX »ff³fZ WXZ°fb CX³WXZÔ ´fidVfÃf¯f ´fiQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fPXZ×-d»fJZ fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIY- ¹fbUd°f¹fûÔ IYû ÀUSXûþ¦ffSX EUÔ ½¹fUÀff¹f À±ffd´f°f IYSX³fZ WXZ°fb Àf¸fÀ°f þf³fIYfSXe CX´f»f²f IYSXf¹fe þf¹fZ¦feÜ VffÀfIYe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fÔ¨ff¹f°f ÀfVfdöYIYSX¯f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 31 ¸fBÊ °fIY AfUZQ³f QZÔ ¸fbÔ¦fZ»feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fÔ¨ff¹f°f ÀfVfdöYIYSX¯f ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÀfÔÀff²f³f IZY³Qi (fe.´fe.AfSX.Àfe.) IZY³QiûÔ IZY d»fE ÀfÔIYf¹f ÀfQÀ¹f U¦fÊ-05 IZY 03 ´fQ ·fSX³fZ WXZ°fb 31 ¸fBÊ 2017 Àf¸f¹f Vff¹fÔ 5 fþZ °fIY AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIYE ¦fE WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY d³f¹f¸ff³fbÀffSX dQ½¹ffÔ¦f, ¸fdWX»ff EUÔ ·fc.´fc.Àf`d³fIYûÔ IZY d»fE CXöY dSXöY ´fQûÔ ¸fZÔ Àf¸fÀ°fSX AfSXÃf¯f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ CXöYf³fbÀffSX A·¹f±feÊ ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ´fSX CXÀfe U¦fÊ IZY A·¹fd±fʹfûÔ ÀfZ ´fQ IYe ´fcd°fÊ IYe þf¹fZ¦feÜ ·f°feÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUÄff´f³f IYe dUÀ°fÈ°f d³f¹f¸f EUÔ Vf°fZÊ dþ»ff ¸fbÔ¦fZ»fe IYe UZfÀffBMX °f±ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fbÔ¦fZ»fe EUÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fbÔ¦fZ»fe/ »fûSX¸fe/ ´f±fdSX¹ff IZY Àfc¨f³ff ´fMX»f ´fSX QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü IYûQUf¦fûOÞXf³f ¸fZÔ 1742 AfUZQ³fûÔ IYf d³fQf³f ■ 635 ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´f¢IYf ¸fIYf³f d¸f»fZ¦ff ■ ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe IZY Àff±f Af¸f AfQ¸fe IYe LûMXe-fOXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WXû SXWXf d³fQf³f-Jfô ¸fÔÂfe ßfe ¸fûWX»fZ IYU²ffÊÜ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY °feÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fÔOXdSX¹ff dUIYfÀfJ¯OX IYe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYûQUf¦fûOÞXf³f ¸fZÔ »fûIY Àf¸ff²ff³f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fûIY Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ Jfô ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ EUÔ CX´f·fûöYf ÀfÔSXÃf¯f, ¦fif¸fûôû¦f, 20 ÀfcÂfe¹f IYf¹fʳU¹f³f, ¹fûþ³ff EUÔ ÀffÔd£¹fIYe dU·ff¦f IZY ¸fÔÂfe ´fb³³fc»ff»f ¸fûWX»fZ, ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU ¸fû°feSXf¸f ¨fÔQiUÔVfe, dþ»ff IY»fZ¢MXSX ²f³fÔþ¹f QZUfÔ¦f³f ³fZ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f Af¸fþ³f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f IYüVf»f ´fidVfÃf¯f ´fif~ VfWXSXe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû U`°fd³fIY, ÀUSXûþ¦ffSX, Vfb»IY Af²ffdSX°f ÀfZUfAûÔ ÀfZ þûOÞXIYSX Af°¸fd³f·fÊSX f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀUSXûþ¦ffSX WXZ°fb VfWXSXe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû FY¯f ´fiQf³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àff±f WXe IYüVf»f ´fidVfÃf¯f WXZ°fb dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ¨f¹f³f U ´fÔþe¹f³f ·fe dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYüVf»f ´fidVfÃf¯f ´fif~ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ VfWXSXUfdÀf¹fûÔ IYû Vfb»IY Af²ffdSX°f §fSX ´fWXbÔ¨f ÀfZUfEÔ - B»fZd¢MÑdVf¹f³f, RYûSX ½WXe»fSX-OÑfBÊUSX IY¸f ¸f`IZYd³fIY, ¸ff»fe, IY¸´f¹fcMXSX Af´fSXZMXSX EUÔ WXfOXÊUZ¹fSX ¸f`IZYd³fIY, RYf¹fSX ¸f`³f, dÀf¢¹fûdSXMXe dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fÔOXdSX¹ff EÀfOXeE¸f Àfb³fe»f ¨fÔQiUÔVfe, þ³f´fQ ÀfeBÊAû I`Y»ffVf IYûOXû´fe, °fWXÀfe»fQfSX FY°fbSXfþ dfÀfZ³f ÀfdWX°f A³¹f Ad²fIYfSXe EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYûQUf¦fûOÞXf³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f »fûIY Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³ffÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff, SXfVf³f IYfOXÊ, ´fZÔVf³f, SXfþÀU IZY ´fiIYSX¯fûÔ IZY A»ffUf A³¹f dU·ff¦fûÔ IZY ´fiIYSX¯f Vffd¸f»f WX` AüSX B³fIYf dVfdUSX À±f»f ´fSX Àf¸fbd¨f°f NXûÀf EUÔ ¦fb¯ff°¸fIY Àf¸ff²ff³f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ Af¸f »fû¦fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ ³fûOX»f Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f Uf¨f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYûQUf¦fûOÞXf³f ¸fZÔÔ Af¹fûdþ°f »fûIY Àf¸ff²ff³f dVfdUSX IZY IY»fÀMXSX IYe 10 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ IbY»f 1742 ´fif~ WXbE ±fZÜ B³f Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf ¦fb¯ff°¸fIY Àf¸ff²ff³f Uf¨f³f IYSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû Àfb³ff¹ff ¦f¹ffÜ B³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ IYûQUf¦fûOÞXf³f ¸fZÔ 41 AfUZQ³f, °fZd»f¹f´ff³fe »fZ. ¸fZÔ 186, ¸fÔÓfû»feSXU³f ¸fZÔ 155, ¨f°fSXe ¸fZÔ ¦ffOXÊ, ´»f¸fSX B»fZd¢MÑgfd³fIY ¦fbOXÐÀf dSX´fZ¹fSX B°¹ffdQ ÀfZUf¹fZÔ CX´f»f²f IYSXf¹fe þf¹fZÔ¦feÜ VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi, ÀfZ ´fiQf¹f IYe þf³fZ Uf»fe ÀfZUfEh Qe³fQ¹ff»f AÔ°¹fûQ¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f SXf¿MÑXe¹f VfWXSXe AfþedUIYf d¸fVf³f Ad¸fIYf´fbSX õfSXf VfWXSXe AfþedUIYf IZY³Qi IZY U°fʸff³f ÀfÔ¨ff»f³f IYf Qfd¹f°U ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f, ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f ÀfÔÀIÈYd°f dUIYfÀf ´fdSX¿fQÐ, Ad¸fIYf´fbSX IYû dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX RYû³f IYfg»f ´fSX §fSX ´fWXbÔ¨f ÀfZUf CX´f»f²f WXû¦feÜ Ad¸fIYf´fbSX UfdÀf¹fûÔ IYû BÀf 183, dU¨ffSX´fbSX ¸fZÔ 65, OXf»ff¸füWXf ¸fZÔ 72, ¸ffNX´fbSX ¸fZÔ 203, ÀfSXBÊÀfZ°f ¸fZÔ 215, ¸f»fIYLSXf ¸fZÔ 170 EUÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dÓfÔ¦fSXfOXû¦fSXe ¸fZÔ 252 AfUZQ³f ´fif~ WXbE ±fZÜ B³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 635 »fû¦fûÔ IYû ´f¢IYf ¸fIYf³f d¸f»fZ¦ffÜ 30 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff IYf »ff·f d¸f»fZ¦ff, UWXeÔ 186 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Jfôf³³f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ³f¹fZ SXfVf³f IYfOXÊ EUÔ ³ff¸f þûOÞX³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A³¹f dU·ff¦fûÔ ÀfZ 627 ´fÂf ´fif~ WXbE ±fZÜ B³f Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf ¦fb¯ffUØff´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¦fif¸fûôû¦f, 20 ÀfcÂfe¹f IYf¹fʳU¹f³f, ¹fûþ³ff EUÔ ÀffÔd£¹fIYe dU·ff¦f IZY ¸fÔÂfe ßfe ´fb³³fc»ff»f ¸fûWX»fZ ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ¹fWX Àf¸ff²ff³f dVfdUSX EIY A»f¦f PXÔ¦f IYf Àf¸ff²ff³f dVfdUSX WX`, þWXfÔ VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ·fe d¸f»f°fe WX`, UWXeÔ Af¸f AfQ¸fe IYe LûMXe-fOXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fQf³f ·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¸fÔÂfe ßfe ¸fûWX»fZ ³fZ dVfdUSX ¸fZÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY °fWX°f ÀfÔ¨ffd»f°f AfþedUIYf IZY³Qi ÀfZ ´fidVfdÃf°f ÀfZUf ´fiQf°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A´f³fZ §fSXû ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f ÀfZUf¹fZÔ ´fif~ WXûÔ¦feÜ d³f²ffÊdSX°f ÀfZUfAûÔ IZY d»fE Vfb»IY QZ³ff WXû¦ffÜ ÀfZUf ´fif~ IYSX³fZ Uf»fZ ³ff¦fdSXIY IYû QcSX·ff¿f ³f¸fSX 07774-223670 ´fSX RYû³f IYSXIZY ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe ÀfZUf IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff³ff WXû¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f IZY Af¹fböY EUÔ dÀfMXe ´fiûþZ¢MX AfgdRYÀfSX OXfg. E»f.IZY. dÀfÔ¦fSXü»f, E.OXe. ÀfWXf¹fIY ÀfÔ¨ff»fIY Ad³f»f ßfeUfÀ°fU, dÀfMXe d¸fVf³f ¸f`³fZþSX ÀfüSX·f SXf¹f, EUÔ ßfe¸f°fe þ¹f³°fe dÀfÔWX ÀfdWX°f À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¹fûþ³ffAûÔ IYe ´fi¦fd°f IZY Àff±f-Àff±f U°fʸff³f ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXûÔ³fZ SXfþÀU dU·ff¦f IZY °fWX°f ³ff¸ffÔ°fSX¯f, fÔMXUfSXf, ³f¢Vff, JÀfSXf, ´fÔ¨ff¹f°f dU·ff¦f IZY °fWX°f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf, ¸f³fSXZ¦ff IZY IYf¹fûÊ IYe þf³fIYfSXe, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf WXZ°fb dUIYfÀfJÔOX IYû d¸f»fe »fùfûÔ IYe þf³fIYfSXe »feÜ Jfô dU·ff¦f IZY °fWX°f CX³WXûÔ³fZ ³f¹fZ SXfVf³f IYfOXÊ IZY ´ffÂf-A´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe þf³fIYfSXe IZY Àff±f Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff, dU²fUf ´fdSX°¹föY°ff EUÔ dQ½¹ffÔ¦fþ³f ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff IYe ·fe Àf¸feÃff IYeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CX«U»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ³ff¸f ¸ffÂf IZY Qû Àfü ÷Y´fE Vfb»IY ´fSX dU°fdSX°f dIY¹fZ þf SXWXZ ¦f`Àf ¨fc»WXf EUÔ dÀf»fZ¯OXSX dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe þf³fIYfSXe »fe AüSX Jfô dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IYû dQVff d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ þû »fùf d³f²ffÊdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`, CXÀfIZY °fWX°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Vfe§fi ¨fc»WXf EUÔ ¦f`Àf dÀf»fZ¯OXSX dU°fSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe Àfbd³fd›°f IYSXZÔÜ dVfdUSX À±f»f ´fSX U³f EUÔ IÈYd¿f dU·ff¦f IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe Àf¸feÃff IYeÜ C M Y K C M Y K C M Y K 8 ¦fü °fÀIYSXûÔ IYû ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ´fIYOXÞf ¦f¹ff ■ 42 ³f¦f ¸fUZdVf¹fûa IYû °fÀIYSXe IYSX »fZ þf SXWXZ ±fZ ■ °fSXZÔ¦ff QZUSXe ¸fûOXÞ IZY ´ffÀf ´fIYOXZÞ ¦f¹fZ ■ EIY fû»fZSXû EUÔ ¸fûMXSX Àff¹fIY»f ·fe þ~ ·ffMXf´ffSXfÜ À±ff³fe¹f ¦ffÔU Uf»fûÔ IZY dUVfZ¿f þf¦føYIY°ff IZY ´fdSX¯ff¸f ÀU÷Y´f IYû °fÀIYSXe ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fûÔ IYû SXdUUfSX dIY SXf°f AÀfRY»f IYSX dQ¹ff ¦fü °fÀIYSX dIYSXUfBÊ ffþfSX ÀfZ »ffIYSX »fZ þf SXWXZ ±fZ þWXfÔ °fSXZÔ¦ff QZUSXe ¸fûOX IZY ´ffÀf ¦ff¹fûÔ IYû °fÀIYSXe IYSX »fZ þf°fZ WXbE ´fIYOÞXf ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ¸fUZdVf¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦f·f¦f 42 f°ff¹ff ¦f¹ff WX` CXöY ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe þ`ÀfZ WXe SXfª¹f ¦fü ÀfZUf IZY ÀfQÀ¹f SX¸fZVf ¹fQb IYû SXf°f »f¦f·f¦f 8.00 fþZ IZY IYSXef ´f°ff ¨f»ff °f°IYf»f BÀfIYe þf³fIYfSXe ´fbd»fÀf IYû Qe ¦fBÊ EUÔ °fbSXÔ°f §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe »fe ¦fBÊ Àff±f WXe ´fIYOÞXZ ¦fE 8 AfSXû´fe IYû ´fbd»fÀf õfSXf dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ¦f¹ff WX` EUÔ Qû AfSXû´fe ·ff¦f³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXû ¦fEÜ ´fIYOÞXZ ¦f¹fZ AfSXû´fe¹fûÔ IZY ³ff¸f : ÀfÔQe´f ÀffWXc .dRY»fþ »ff»f AVfûIY IbY¸ffSX .d³fIYf SXf¸f.ÀfÔþ¹f ¹ffQU . Àfc¹fÊ ´fiIYfVf IbYSXZÊ ¸fbIZYVf ¹fQb VffJf SXf¸f Àff±fe ´ffgBÔMX IZY øY´f ¸fZÔ Af¦fZ ¨f»f³fZ Uf»fZ ¦ffOÞXe ·fe AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX``Ü ´fIYOXZÞ ¦f¹fZ ¸fUZdVf¹fÎ IYû ¦füVff»ff ·fZþf ¦f¹ff : SXfª¹f ¦fü ÀfZUf Af¹fû¦f IZY ÀfQÀ¹f SX¸fZVf ¹fQb ³fZ þf³fIYfSXe ¸fZ f°ff¹ff dIY AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ ´fIYOXZ ¦f¹fZ ¸fUZVfe ÀfZ Àf¸fÔd²f°f dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ´fi¸ffd¯f°f QÀ°ffUZþ ´fiÀ°fb°f ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff U ¨fûSXe dL´fZ SXf°f IZY Àf¸f¹f ¸fUZdVf¹fûÔ IYû »fZ þf³ff dIYÀfe ¦f»f°f CXïZV¹f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fVfb °fÀIYSXe IZY ÀfÔQZWX IYû f»f ´fiQf³f IYSX°ff WX` AüSX EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû df³ff dIYÀfe þ¸ff³f°f IZY IYOXZ ÀfZ IYOXZ Àfþf dQ¹ff þf³ff ¨fdWX¹fZ °ffdIY BÀf IÈY°¹f IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fûÔ IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf f»f ³fWXe d¸f»f ÀfIZY U ¦fü ÀfÔSXÃf¯f IYû fPXfUf d¸f»fZ þû WX¸ffSXZ ´fSXf¸´fSXf¦f°f AfÀ±ff IYf IZY³Qi WX` Ü ¦fü °fÀIYSXûÔ IYû ´fIYOÞXUf³fZ ¸fZ SXWXZ dUVfZ¿f ÀfWX¹fû¦fe : SX¸fZVf ¹fQb ¦fü ÀfZUf ÀfQÀ¹f ´fSXÀf QZUfÔ¦f³f þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f CX´ff²¹fÃf ´fbSX¿fûØf¸f ¹fQb ´ff¿fÊQ.þ»fZV½fSX ¹fQb dQ»fe´f ¨fIiY²ffSXe ´fÔ¨f QVfSX±f ÀffWXc ÀffIZYSX Jf³f Vfe°f»f ¹fQb ³f³Qb ²fibU Ad³f»f QbfZ WXZ¸fÔ°fÀffWXc ´fbd»fÀf dU·ff¦f AfdQ IYf ÀfWX¹fû¦f SXWXfÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ 4108 AfUZQ³fûÔ IYf Àf¸ff²ff³f ■ °fbSX¸ff Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ 156 dUôb°f ´fû»f U 2 MÑfÔÀfRYf¸fÊSX »f¦ff³fZ IYe Qe ¦fBÊ ÀUeIÈYd°f ■ 188 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ³ff¸f SXfVf³f IYfOXÊ ¸fZÔ þûOÞXf ¦f¹ff °f±ff 39 ³f¹fZ SXfVf³f IYfOXÊ dU°fdSX°f f»füQf ffþfSXÜ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f- 2017 »fùf Àf¸ff²ff³f IYf IZY °fWX°f f»füQfffþfSX dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f °fbSX¸ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ ´fiQZVf IZY dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f EUÔ ÀffÔÀfQ þfÔþ¦feSX-¨ffg´ff ßfe¸f°fe IY¸f»ffQZUe ´ffMX»fZ, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ßfe¸f°fe ´fc³f¸f ¸ffIYʯOXZ¹f, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f Àfbßfe VfIbYÔ°f»ff ÀffWXc, þ³f´fQ A²¹fÃf ßfe¸f°fe Àfb»fû¨f³ff ¹ffQU, ÀfSX´fÔ¨f ´fiZ¸f»ff»f ÀffWXc, CX´fÀfSX´fÔ¨f ²f³fUÔ°fBÊ fÔþfSXZ, ´fcUÊ dþ»ff CX´ff²¹fÃf ßfe ´fSX¸fZV½fSX ¹fQb, A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe »fe³ff IY¸f»fZVf ¸fÔOXfUe, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU °fe±fÊSXfþ A¦fiUf»f IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fif~ 4108 AfUZQ³fûÔ IYf Àf¸ff²ff³f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff °f±ff Af¸fþ³fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f ³fZ Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ¦fif¸fe¯fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff dIY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ Af¸fþ³fûÔ IZY ¸ffÔ¦f EUÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IZY °fWX°f þ»f ÀfÔÀff²f³f, dVfÃff, SXfþÀU, Jfô, »fûIY d³f¸ffʯf, ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f, ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ A³¹f dU·ff¦fûÔ IYe IiY¸fUfSX Àf¸feÃff dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ f¸WX³f´fbSXe ÀfZ PXfffOXeWX 60 ¸feMXSX »f¸fZ ³ff»ff WXZ°fb 1.50 IYSXûOÞX ÷Y´fE A³fb´fbSXIY fþMX ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f IYSX³fZ, J`SXf-Q°ff³f ³ff»ff þe¯fûÊðfSX ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f IYSXf³fZ IYe ÀUeIÈYd°f QZ³fZ, J`SXf-WXSXQe U ´fWXÔQf-WXSXQe ³fWXSX ³ff»fe »ffBÊd³fÔ¦f IYf¹fÊ 25-25 »ffJ ¸fZÔ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f IYSXf³fZ IYe ÀUeIÈYd°f, J`ÔQf ÀfZ IbY¸WXfSXe ¸ff¦fÊ 1.5 dIY¸fe WXZ°fb 105 »ffJ, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¦fif¸f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 154 »ffJ ÷Y´fE ÀfZ WXSXQe-d¨f°ffUSX ¸ff¦fÊ WXZ°fb EIY IYSXûOÞX 54 »ffJ ÷Y´fE ´fiÀ°ffdU°f WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ dUôb°f dU·ff¦f õfSXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fþSXf MXû»ff IZY °fWX°f ¦fif¸f ´fSXÀff´ff»fe, dÀfÔ§ffSXe ¸fZÔ 7-7 dUôb°f ´fû»f, ¦fif¸f WXSXQe, d¨f°ffUSX ¸fZÔ 15- 15 ´fû»f, ¦fif¸f A¸f»feOXeWX ¸fZÔ 9 ´fû»f, f¸WX³f´fbSXe ¸fZÔ 3 ´fû»f, J`SXf ¸fZÔ 10 ´fû»f, ´fWXÔQf ¸fÔZ 7 ´fû»f, f¦ffbOÞXf ¸fZÔ 45 ´fû»f EUÔ MÑfÔÀfRYf¸fÊSX, °fbSX¸ff ¸fZÔ 22 ´fû»f, OXûÔ¦fSXfOXeWX ¸fZÔ 16 ´fû»f IbY»f 156 ´fû»f EUÔ Qû MÑfÔÀfRYf¸fÊSX IYe ÀUeIÈYd°f Qe ¦fBÊÜ Jfô dU·ff¦f õfSXf 39 ³f¹fZ SXfVf³f IYfOXÊ, 188 ÀfQÀ¹fûÔ IYf SXfVf³f ¸fZÔ ³ff¸f þûOÞXf, ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 5 ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¦f`Àf dÀf»fZ¯OXSX IY³fZ¢Vf³f ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fÔ¨ff¹f°f dU·ff¦f õfSXf Afd±fÊIY Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 854 ´fif~ AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 55 ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ´fZÔVf³f IYf »ff·f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 1763 AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 214 ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû AfUfÀf IYf »ff·f, Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f õfSXf 5 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû MÑf¹fÀff¹fIY»f, 93 IYf¹fÊ WXZ°fb dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYû ÀUeIÈYd°f WXZ°fb ´fiZd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfþÀU dU·ff¦f õfSXf ³ff¸ffÔ°fSX¯f IZY 5, Àfe¸ffÔIY³f IZY 6, fÔMXUfSXf IZY 5, FY¯f ´fbdÀ°fIYf 2, Ad·f»fZJ QbøYdÀ°f 7 AfUZQ³fûÔ IYf Àf¸ff²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fVfb²f³f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf 5698 ´fVfbAûÔ IYf MXeIYfIYSX¯f, 627 ´fVfb´ff»fIYûÔ IYû d³f:Vfb»IY QUfBÊ, 30 ´fVfbAûÔ IYf d³f:Vfb»IY fd²f¹ffIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf 127 »fû¦fûÔ IYf d³f:Vfb»IY ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f EUÔ QUfBÊ dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ ÀffÔÀfQ þfÔþ¦feSX-¨ffg´ff ßfe¸f°fe IY¸f»fQZUe ´ffMX»fZ ³fZ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IYû ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe A¨Le ´fWX»f f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf Af¸fþ³fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ Àf¸ff²ff³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¦ffÔU, ¦fSXef, dIYÀff³f IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü Af¸fþ³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX dWX°f¦fifWXe ¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY þ³f¦f¯f³ff 2011 ÀfUZÊ Àfc¨fe IZY A³fbÀffSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff EUÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff ÀfZ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe dIYSX¯f IYüdVfIY, °fWXÀfe»fQfSX ´fiIYfVf MXÔOX³f ÀfdWX°f dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe U ¦fif¸fe¯f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ C M Y K

C M Y K C M Y K SXf¹f´fbSX ´ff³fe ¨fûSXe ÀfZ ´¹ffÀf fbÓff SXWXZ VfWXSXUfÀfe ³f¦fSX´ffd»fIYf IYû WXSX ¸ffWX »ffJûÔ IYf ³fbIYÀff³f VfWXSX ¸fZÔ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f IYe ·fSX¸ffSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f þfÔþ¦feSX IZY UfOXûÊ ¸fZÔ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f IYe ·fSX¸ffSX WX`Ü ´ff³fe IYe ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû SXfþ³f`d°fIY ÀfÔSXÃf¯f ´fif~ WX`Ü B³WXZÔ IYfSXÊUfBÊ IYf ·f¹f WXe ³fWXeÔ WX`Ü ¹fZ Àfe³ff °ff³fIYSX ´ff³fe IYe ¨fûSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ³f´ff IYû WXSX ¸fWXe³fZ »ffJûÔ ÷Y´fE IYe Ãfd°f WXû SXWXe WX`Ü VfWXSX IZY Ad²fIYfÔVf UfOXÊ ¸fZÔ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f ÀfZ ´ff³fe »fZIYSX CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IYe ff°fZÔ Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`Ü UfOXûÊÔ ¸fZÔ ´ffB´f »ffB³f IYf þf»f dfLf WX`Ü AU`²f °fSXeIZY ÀfZ WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ ³fZ IY³fZ¢Vf³f »fZ SXJf WX`Ü BÀf ff°f ÀfZ ³f´ff IZY Ad²fIYfSXe ·fe UfdIYRY WX`ÔÜ IYfSXÊUfBÊ ·fe VfbøY WXbBÊ °fû UfOXûÊ ¸fZÔ °fWX»fIYf ¸f¨f ¦f¹ffÜ EIY UfOXÊ ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IZY ffQ SXfþ³fed°fIY QffU ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Uf´fÀf IbYÀfeÊ ´fSX dfNXf dQ¹ffÜ ·f¹f IZY ¨f»f°fZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY WXf±f EZÀfZ »fû¦fûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`Ü AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f ÀfZ ´ff³fe ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ÀfWX¸f CXNXZ ±fZÜ IYfSXÊUfBÊ þfSXe SXWX°fe, °fû AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³fûÔ IYe ´fû»f Jb»f þf°feÜ Q»f¦f°f SXfþ³fed°f IZY ¨f»f°fZ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f ÀfZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf IYû WXSX ¸ffWX ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü AüSX °fû AüSX »fû¦f ¨fûSXe IYe ´ff³fe ÀfZ ´¹ffÀf fbÓff³fZ IZY ffQ ·fe QÔ·f ·fSX³fZ ¸fZÔ ´feLZ ³fWXeÔ WX`ÔÜ DYÔ¨fe ´fWXbÔ¨f IYf WXUf»ff QZ³ff B³fIYe AfQ°f ¸fZÔ Vfb¸ffSX WX`Ü Ad²fIYfSXe ·fe SXfþ³fed°f IZY BÀf ·fÔUSX ¸fZÔ ´feÀf SXWXZ WX`ÔÜ QZJ³fZ IZY ffQ ·fe AfÔJZÔ ¸fcÔQ »fe WX`Ü ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¹fdQ NXûÀf þfÔ¨f IYSXZ¦fe, °fû EZÀfZ »fû¦fûÔ IYf ³ff¸f Àff¸f³fZ AfE¦ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYf¹fÊVf`»fe ´fSX ÀfUf»f CXNXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ WXbE þfÔ¨f ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY dSXV°fZQfSXûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f ´ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIYe ´fbdá WXû ¨fbIYe WX`Ü BÀfIZY ffQ ·fe IYfSXÊUfBÊ IYû »fZIYSX ARYÀfSX ¸fü³f WX`ÔÜ ·ff¦feSX±fe ³f»f-þ»f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d³fIYf¹f IZY Àf·fe UfOXûÊ °fIY ³f»f IY³fZ¢Vf³f ´fWXbÔ¨ff³ff WX`Ü ¹fûþ³ff IYf »ff·f VfWXSX IZY ¦fSXefûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ³f´ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¨fb³ffU IYf¹fÊ IZY ¨f»f°fZ ½¹fÀ°f°ff fPÞX ¦fBÊ WX`Ü ³fE IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ dQE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¨fb³ffU d³ffMX³fZ IZY ffQ ³f»f IY³fZ¢Vf³fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe þf SXWXe WX`Ü fWXSXWXf»f, IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ EZÀfZ »fû¦fûÔ IZY WXüÀf»fZ fb»fÔQ WX`Ü IYSXûOÞXûÔ J¨fÊ, RYf¹fQf ³fWXeÔ ³f¦fSX ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ ´ffd»fIYf õfSXf IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE J¨fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f BÀfIYf RYf¹fQf ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYf WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IYe ½¹fUÀ±ff Af²fZ VfWXSX ¸fZÔ WXe WX`Ü ffIYe À±ff³fûÔ ´fSX ¸fIYf³f ¸ffd»fIYûÔ õfSXf fûSX J³f³f IYSX þ»ff´fcd°fÊ IYe þf°fe WX`Ü ´ffd»fIYf õfSXf dIYE ¦fE WXÀfQZU ³fQe ÀfZ ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ ´fSX IYSXûOÞXûÔ IZY J¨fÊ IYf RYf¹fQf ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IZY ´feLZ IZY IYfSX¯fûÔ IYû Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe AQbSXQdVfÊ°ff IYWXe þf ÀfIY°fe WX`Ü Àff±f WXe ¦fb¯fUØffWXe³f Àff¸f¦fie IYf BÀ°fZ¸ff»f ·fe ¹fûþ³ff IZY AÀfRY»f WXû³fZ IYf IYfSX¯f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü www.amanpath.in ½f³ffa¨f»f www.facebook.com/Amanpath 7 A´f³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfZ d¸f»f³fZ SXf¹f¦fPÞX AfBÊ dUUfdWX°ff ÀfZ ¦f`Ô¦fSXZ´f, þb¸fÊ QþÊ EÀf´fe ³fZ dQ¹fZ d¦fSXµ°ffSXe IZY IYOÞXZ d³fQZÊVf AfSXûd´f¹fûÔ IYe ´f°ffÀffþe ¸fZÔ þbMXe ´fbd»fÀf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ IYûSXff dþ»ff IZY IYMX§fûSXf »ffIY IYe SXWX³fZ Uf»fe EIY dUUfdWX°f ¸fdWX»ff A´f³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfZ d¸f»f³fZ IZY d»fE 18 ¸fBÊ IYû SXf¹f¦fPÞX AfBÊ ±fe þWXfÔ A´f³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfWXZ»fe IZY ´fdSXd¨f°f ÀfÔþ¹f ÀffWXc d³fUfÀfe §fSX§fûOÞXf IZY Àff±f EIY WXûMX»f ¸fZÔ ÷YIZY AüSX Jf³ff Jf³fZ OÑfBUSX QZU IbY¸ffSX SXfdNX¹ff IZY Àff±f fû»fZSXû UfWX³f Àfeþe 13 ½WXe 6849 ¸fZÔ UZ»fIY¸f PXfff ¦fE WXbE ±fZ þWXfÔ ÀfZ Jf³ff JfIYSX Uf´fÀf 'SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ ²fOÞX»»fZ ÀfZ RY»f RcY»f SXWXf AU`²f IYfSXûffSX' UfOXÊUfSX »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ þbMXZ¦ff ¹fbUf ÀfÔIY»´f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ IY»ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IYe ³f¦fSXe IYWXe þf³fZ Uf»fe VfWXSX SXf¹f¦fPÞX Afþ U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZ IYBÊ AU`²f ½¹ff´ffSX IZY d¦fdSXµ°f ¸fZÔ WX`Ü EIY Àf¸f¹f ±ff þf SXf¹f¦fPÞX UfdÀf¹fû IYû IY»ff AüSX CX³fIYe ÀfÔÀIÈYd°f IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff ±ffÜ ´fSX³°fb fPÞX°fZ AU`²f ½¹f´ffSXû IYe UþWX ÀfZ Afþ SXf¹f¦fPÞX IYf LdU ²fcd¸f»f WXû°fZ þf SXWXe WX` AüSX þ»Q WXe BÀf dU¿f¹f ¸fZ IYûBÊ Àf£°f IYQ¸f ³fWXe CXNXf¹ff ¦f¹ff °fû UWX UöY QcSX ³fWXe þf SXf¹f¦fPÞX IYû ·fe AU`²f ½¹f´ffSX Uf»fZ VfWXSXûÔ ÀfZ °fb»f³ff dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fZ AU`²f ½¹ff´ffSX IYBÊ °fSXWX ÀfZ WX` þ`ÀfZ QZWX ½¹ff´ffSX, AU`²f ³fVff ( ¦ffÔþf, QføY EUÔ A³¹f)Ü VfWXSX IZY ¸fb£¹f AüSX ´fid°fdá°f þ¦fWXûÔ ¸fZÔ ²fOÞX»»fZ ÀfZ ¹fWX IYfSXûffSX RY»f RcY»f SXWXf WX`Ü Af²ff ÀfZ ª¹ffQf VfWXSX BÀf ff°f ÀfZ AU¦f°f WX` ´fSX IYûBÊ BÀf AûSX IYQ¸f ³fWXe CXNXf³ff ¨ffWX°ff WX`Ü MXfUSX , ÀffWXZf SXf¸f ³f¦fSX, IZY»fû dUWXfSX AfdQ ¸fbWX»»fZ ¸fZÔ A¦fSX þfIYSX ´f°ff dIY¹ff þfE °fû ¹fWXfÔ IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IZY õfSXf A´f³fZ AfÀf ´ffÀf WXû SXWXZ ¦fÔQ¦fe IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff þf°ff WX`Ü Vff¸f WXû°fZ WXe QZWX ½¹ff´ffSX IYf ÀfSX¦f³ff ÀfdIiY¹f WXû þf°ff WX` AüSX BÀf d¦fSXûWX IZY Q»ff»fû IYÀMX¸fSX °f»ffÀf³fZ ¸fZÔ ·feOÞX þf°fZ WX`Ü IbYL Q»ff»fû EUÔ AfgMXû ¨ff»fIYûÔ IZY õfSXf ffWXSX ÀfZ Af¹fZ ¹fbUd°f¹fûÔ IYû AfgMXû ¸fZÔ f`NXf IYSX VfWXSX ·fSX ¸fZÔ §fb¸ff IYSX IYÀMX¸fSX Jûþf þf°ff WX` AüSX dRYSX d³f²ffÊdSX°f dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ þfIYSX BÀf ¦fûSXJ ²fÔ²ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff þf SXWXf WXǛ ¹fbUf ÀfÔIY»´f ÀfÔ¦fNX³f BÀf ff°f IYf ´fbSXþûSX dUSXû²f IYSX°ff WXǛ AüSX »fû¦fû IYû þf¦føYIY IYSX SXWXf WX` dIY A´f³fZ ¸fIYf³f IYû dIYSXfE ¸fZÔ dIYÀfe ·fe A³fþf³f ½¹fdöY IYû ³f QZÜ AüSX A¦fSX QZ°fZ WX` °fû CXÀf ½¹fdöY IYf ´fc¯fÊ þf³fIYfSXe ³fþQeIYe ±ff³fZ ¸fZÔ þ¸ff IYSXfEÜ ¢¹fûdIY IYûBÊ ·fe A³fþf³f ffWXSXe ½¹fdöY Af´fIZY ¸fIYf³f IYf Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX ÀfIY°fZ WXǛ AfIYSX CXöY dUUfdWX°f ¸fdWX»ff A´f³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfÔþ¹f ÀffWXc IZY Àff±f WXûMX»f ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊ °f±ff fû»fZSXû Àfeþe 13 ½WXe 6849 IYf ¨ff»fIY UfWX³f ¸fZÔ WXe f`NXf ±ff dIY IbYL »fû¦f AfIYSX dUUfQ IYSX³fZ »f¦fZ dþÀf ´fSX WXûMX»f IYf IY¸fSXf Jf»fe IYSX þf³fZ IZY d»fE d³fIY»f°fZ Àf¸f¹f AÄff°f 3 ¹fbUIYûÔ õfSXf fû»fZSXû IYe ¨fffe Le³fIYSX CXöY ¸fdWX»ff, ÀfÔþ¹f ÀffWXc °f±ff QZU IbY¸ffSX SXfdNX¹ff IYû ˆYVfôíšVf ¸fZÔ dfNXfIYSX þcMX d¸f»f IZY ´feLZ dÀ±f°f ¸f`Qf³f ¸fZÔ QZSX SXfdÂf »fZ þfIYSX Qû ¹fbUIYûÔ ³fZ ¹fbU°fe IZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ IYSX ´fÀfÊ ÀfZ 10,000 ÷Y´fE EIY ¹fbUIY ³fZ d³fIYf»f d»f¹ff UZ Qû³fûÔ EIY QcÀfSXZ IYû Àf¸fSX EUÔ SXfþZVf IZY ³ff¸f ÀfZ ÀfÔfûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZ, °feÀfSXf AfSXû´fe ÀfÔþ¹f ÀffWXc AüSX QZU IbY¸ffSX SXfdNX¹ff IYû ˆYVfôíšVf ¸fZÔ dfNXf IYSX SXJf ±ff Ü »f¦f·f¦f 2 §fÔMXZ ffQ ´fedOÞX°f ¹fbU°fe °f±ff ÀfÔþ¹f ÀffWXc EUÔ QZU IbY¸ffSX SXfdNX¹ff IYû LûOXIYSX AfSXû´fe¦f¯f ¨f»fZ ¦fE °ff ´fedOÞX°ff ÀfÔþ¹f ÀffWXc AüSX QZU IbY¸ffSX IZY Àff±f EÀfBÊÀfeE»f ¸fWXf´fifÔ²fIY IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àff¸f³fZ IbYL QZSX ÷YIY IYSX ÀfÔþ¹f ÀffWXc, QZU IbY¸ffSX Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe dQUÀf ´fSX Ad²fIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYfZ Vf´f±f dQ»ffBÊ ¦fBÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ffMXf´ffSXfÜ IÈYd¿fCX´fþ ¸f¯OXe Àfd¸fd°f ·ffMXf´ffSXf IZY ³fe»ff¸f IYÃf ¸fZÔ ¸f¯OXe Àfd¨fU SXdU¿fÔIYSX d°fUfSXe ½QfSXf Àf·fe Ad²fIYfSXe EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû AfÔ°fIYUfQ dUSXû²fe dQUÀf ´fSX Vf´f±f dQ»ff¹fe ¦f¹feÜ dþÀf¸fZÔ Ad²fIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ½QfSXf QZVf IYe AdWXÔÀff EUÔ ÀfWX³fVfe»f°ff IYe ´fSXÔ´fSXf ¸fZÔ úPX dU¿UfÀf SXJ°fZ WXbE Àf·fe ´fiIYfSX IZY Af°fÔIYUfQ AüSX dWXÔÀff IYf OXMXIYSX dUSXû²f IYSX³fZ ¸ff³fU þfd°f IZY Àf·fe U¦fûÊ IZY fe¨f VffÔd°f Àff¸ffdþIY ÀfQ·ffU °f±ff ÀfcÓffcÓf IYf¹f¸f IYSX³fZ AüSX ¸ff³fU þeU³f ¸fc»¹fû IYû J°fSXf ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fe AüSX dU§fMX³fIYfSXe VfdöY¹fûÔ ÀfZ »fOX³fZ IYe Vf´f±f »fe ¦fBÊ Ü Äff°f WXû dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ¦fÈWX dU·ff¦f ³fBÊ dQ»»fe EUÔ ¸f¯OXe fûOXÊ ¸fb£¹ff»f¹f SXfdNX¹ff IZY Àff±f Àfeþe 13 ½WXe 6849 ¸fZÔ f`NXIYSX A´f³fZ ´fdSXd¨f°f IZY ´ffÀf ¦fif¸f ¸f»Qf ¨f»fe ¦fBÊ Ü 19 ¸fBÊ IYû ¸fdWX»ff A´f³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfÔþ¹f ÀffWXc, ÀfÔþeU ÀffWXc, ¨ff»fIY QZU IbY¸ffSX SXfdNX¹ff °f±ff IbYL A³¹f ¹fbUIYûÔ IZY Àff±f þf SXWXe ±fe dIY þcMX d¸f»f ÃfZÂf ¸fZÔ EIY ¸fûMXSXÀffBdIY»f IYf E¢ÀfeOXZÔMX WXû³fZ ´fSX IbYL »fû¦fûÔ IZY Àff±f dUUfQ WXû »fûIYû°ÀfU IZY AÔd°f¸f dQUÀf »ffZ¦ffZÔ ³fZ CXNXf¹ff »fb°RY »fûIYû°ÀfU 2017 IZY 26 UZÔ ¨fSX¯f IYe ÀfRY»f°ff IZY ´fid°f ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IYf Af·ffSX ´fiIYMX IYe ,L¦f »fûIY IY»ff CX³³f¹f³f ¸fÔ¨f ³fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ffMXf´ffSXfÜ »fûIYû°ÀfU 2017 ,26UZÔ ¨fSX¯f IZY AÔd°f¸f dQUÀf »fûIY ÀfÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYf ·fcSX´fcSX Af³fÔQ ³f¦fSX IZY »fûIY ÀffÔÀIÈYd°fIY IY»ff ´fiZ¸fe¹fûÔ IZY ½QfSXf »fb~ CXNXf¹ffÜ BÀf dÂfdQUÀfe¹f »fûIY ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔd°f¸f dQUÀf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPX IZY ²fSXûWXSX IZY AÔ°f¦fÊ°f »fûIY ¦ff±ffAûÔ ,´fSXÔ´fSXfAû U °¹füWXfSX IYe AfIYÊ¿fIY ´fiÀ°fbd°f BÀf ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AÔ¨f»f ÀfZ Af¹fZ »fûIY IY»ff¸fÔ¨fû IZY IY»ffIYfSXû ½QfSXf A´f³fe A³fb´f¸f ´fiÀ°fbd°f Qe ¦f¹fe Ü UWXeÔ BÀf ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fûIY IY»ff ¸fÔ¨fû IZY IY»ffIYfSXû IZY CX°IÈYá U ÀfSXfWX³fe¹f ´fc¯fÊ IY»ff ´fiWXÀf³f,³ffMX¹f, ¦ff¹f³f U Ufô¹fÔÂfû ,Àffþ Àfªþf IZY Af²ffSX ´fSX CX³fIYf Àf¸¸ff³f ßfeRY»f U ´fiVfdÀ°f ´fÂf ·fZÔMX IYSX Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dUdQ°f WXû dIY ·ffMXf´ffSXf ³f¦fSX ²ffd¸fÊIY ,ÀffÔÀIÈYd°fIY ,IiYeOXf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ A¦fi¯fe WX` °f±ff ·ffMXf´ffSXf ³f¦fSX A´f³fe ¦füSXUVff»fe ´fSXÔ´fSXfAû IZY A³fbøY´f B³f ÃfZÂfû ¸fÔZÔ d³fSXÔ°fSX ´fi¦fd°f IZY ´f±f ´fSX A¦fiÀfSX WX`Ü Afþ ·ffMXf´ffSXf ³f¦fSX IYe ´fWX¨ff³f ßfeAJÔOX SXf¸f ³ff¸f Àf~fWX U »fûIYû°ÀfU °f±ff IiYeOXf þ¦f°f ¸fZÔ A´f³fe ´fWX¨ff³f LØfeÀf¦fPX ´fiQZVf ¸fZÔ f³ff¹fe WX` Ü »fûIYû°ÀfU 2017 IZY 26 UZÔ ¨fSX¯f ´fOXfU ¸fÔZ LØfeÀf¦fPXe »fûIY IY»ff CX³³f¹f³f¸fÔ¨f IZY ½QfSXf dÂfdQUÀfe¹f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f À±ff³fe¹f »fûIYû°ÀfU ¸f`Qf³f WX±f³fe´ffSXf UfOXÊ ¸fÔZÔ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfWX·ffd¦f°ff ´fiQf³f IYSX°fZ WXb¹fZ ´fiQZVf IZY »fûIY IY»ffIYfSXû IYf BÀf ¸fÔ¨f ¸fZÔ þ¸ffUOXf SXWXf U »fûIYÀfÔÀIÈYd°f ´fSX Af²ffdSX°f IYf¹fÊIiY¸f ´fÔ±fe, ´fÔOXUf³fe , RYf¦f,IY¸ffÊ, QQdSX¹ff ÀfbAf ,¦füSXf,ffÔÀf¦fe°f, SXfCX°f³ff¨ff, JZ»f, þÔUfSXf, ·fûþ»fe, »fûdSXIY ¨fÔQf, ¦fZÔOXe ³fÈ°¹f, ¨fÔQ`³fe, WXû»fe ,fÀ°fdSXWXf ,¦f¸¸f°f ,ÀfSX¦fbdþWXf ,þVf´fbdSXWXf ³fÈ°¹f, þÀf¦fe°f,PXû»ff ¸fføY, dfWXfU, ·fSX±fSXe,OXÔOXf ³ff¨f ,U ÓffÔIYe ´fiQVfʳf AfdQ IYf SXÔ¦ffSXÔ¦f ´fiÀ°fbd°f QZIYSX ,QVfÊIYû IZY ¸f²¹f A´f³fe UfWXUfWXe fMXûSXe Ü AÔd°f¸f dQUÀf 20 ¸fBÊ IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fÔZÔ LØfeÀf¦fPXe »fûIY ´ffSXÔ´fdSXIY ´fÔOXUf³fe ¦ff¹f³f VffÔd°f ¨fZ»fIY d·fÔ·füSXe fZ¸fZ°fSXf, LØfeÀf¦fPXe »fûIY ´ffSXÔ´fdSXIY ´fÔ±fe ³fÈ°¹f JZ»fcSXf¸f MXÔOX³f ¨ffSX·ffNXf ,LØfeÀf¦fPXe »fûIY ´ffSXÔ´fdSXIY ¦f¸¸f°f ¸fûWX³f »ff»f ÀffWXc dfSXIYû³fe, LØfeÀf¦fPXe »fûIY IY»ff ¸fÔ¨f »fûIYSXÔ¦f Qe´fIY ¨fÔQifIYSX AþbʳQf, LØfeÀf¦fPXe »fûIYIY»ff ¸fÔ¨f ÀffÔÀIÈYd°fIY dÀfÔ¦ffSX CX¸fZVf d³f¸fÊ»fIYSX ¦fdSX¹fffÔQ, LØfeÀf¦fPXe »fûIY IY»ff¸fÔ¨f ÀfbSXÓfÔIYfSX AfSX°fe ffSX»fZ d·f»ffBÊ ,LØfeÀf¦fPXe »fûIY IY»ff ¸fÔ¨f ¸f³f IZY AÔ¦f³ff,¸f³fûþ AfdOX»f ¸fbSXf JSXûSXf , LØfeÀf¦fPXe »fûIY IY»ff ¸fÔ¨f ÀfbSX dÀfÔ¦ffSX OXfg ·fcSXe ´ffNXIY À´fiû RZYÀMX IYf WXû¦ff Af¹fûþ³f Afþ SXf¹f¦fPÞXÜ ´fZOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ, ´f¹ffÊUSX¯f ´fiQb¿f¯f U IYBÊ IYfSX¯fûÔ IYf AÀfSX ´fdÃf¹fûÔ ´fSX QZJf þf SXWXf WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ WXSX þ¦fWX dQJ³fZ Uf»fe ¦füSX¹¹ff d¨fdOX¹f×f ·fe dU»fb~ WXû³fZ »f¦fe WX`Ü IY·fe-IY·ffSX WXe BÀfZ Af QZJf þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BÀf dU»fb~ WXû°fZ þf SXWXe ¦füSX¹¹ff IYû f¨ff³fZ IZY d»fE IY»f ÀfbfWX AfNX fþZ IY¸f»ff ³fZWXøY ´ffIYÊ ¸fZÔ EIY ´fdSX¨f¨ffÊ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ VfWXSX IZY Àf¸ffþÀfZdU¹fûÔ IZY fe¨f ´fdSX¨f¨ffÊ WXû¦fe AüSX ¦füSX¹¹ff IYû f¨ff³fZ IZY d»fE ´fWX»f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fdSX¨f¨ffÊ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ VfWXSX IZY Àf¸ffþÀfZUe U ´f¹ffÊUSX¯f ´fiZ¸fe dUþ¹f A¦fiUf»f ´fcUÊ dU²ff¹fIY, ´fbd»fÀf A²feÃfIY feE³f ¸fe¯ff, Ad°fdSXöY ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¹fcfeEÀf ¨füWXf³f, Àfb³fe»f SXf¸fQfÀf, Àfb³fe»f »fZÔ²fif, ¦fû´ff»f A¦fiUf»f, ÀfbSXZVf ¦fû¹f»f, IYdU°ff fZdSXUf»f, ¦fbøY´ff»f ·f»»ff, Qe´fIY OXûSXf, A³fb´f fÔÀf»f, ´f¸¸fe ·ffdNX¹ff, AfdVf¿f ¦fû¹f»f, Aþbʳf WXûÔOXf, ´fbøY¿fûØf¸f A¦fiUf»f, ÀfÔþeU ¨füWXf³f, ¹fbUSXfþ dÀfÔWX AfþfQ, SXfþZVf A¦fiUf»f, SXfþZVf dÂf´ffNXe, ÀfSX³fQe´f Àf»fbþf, ´fc³feSXf¸f SXþIY, »f°ff A¦fiUf»f ÀfdWX°f A³¹f Àf¸ffþÀfZUe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ UWXeÔ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXf¹f´fbSX ÀfZ þ¹f´fiIYfVf ´ffSXÀU°f U CX³fIYe MXe¸f ·fe Vffd¸f»f WXû SXWXe WX`Ü CXöY þf³fIYfSXe UdSXâ ´fÂfIYfSX ³fSXZVf Vf¸ffÊ ³fZ Qe WX`Ü AÔdfIYf´fbSX IZY ½QfSXf A´f³fe »fûIY IY»ff IYf A³fb´f¸f ´fiÀ°fbd°f QeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe ÀfRY»f°ff IZY »fûIY L¦f »fûIY IY»ff CX³³f¹f³f ¸fÔ¨f IZY ÀfÔSXÃfIY ³fSXZ³QiVf¸ffÊ ,´fcUÊ dU²ff¹fIY °f±ff A²¹fÃf SX¸fZVf ¹fQb ´fcUÊ ¸f¯OXe CX´ff²¹fÃf ³fZ CX³f Àf·fe »fû¦fû IYf Af·ffSX ½¹föY dIY¹ff dþ³WXû³fZ ´fi°¹fÃf U A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ BÀf ¸fÔ¨f IYû ÀfWX¹fû¦f ´fiQf³f dIY¹ff WX` Àff±f WXe BÀf ¸fÔ¨f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ U IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ´fid°f ·fe Af·ffSX ½¹föY IYe þû B³f °fe³fû dQ³fû ¸fZÔ A´f³ff A¸fc»¹f Àf¸f¹f d³fIYf»fIYSX IYf¹fÊIiY¸f IZY ÀfÔ¨ff»f³f U ÀfRY»f°ff ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ff dþÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ þeOXe ¸ffd³fIY´fbSXe, OXfg §f³f¿¹ff¸f ¨fUSXZ,OXfg ÀfÔ°fSXf¸f ÀffWXc, SX§fb³ff±f ´fiÀffQ´fMXZ»f, ¦f¯fZVfSXf¸f ÀfZ³f, ´fWXb´fSXf¸f ¹fQb, QfCX SXf¸f¨fÔQ °ff»fff ¸fZÔ OXcf³fZ ÀfZ ¸fdWX»ff IYe U ffBÊIY ÀfZ d¦fSXIYSX ¹fbUIY IYe ¸fü°f SXf¹f¦fPÞXÜ A»f¦f-A»f¦f ±ff³ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ WXbBÊ Qû A»f¦f-A»f¦f §fMX³ff ¸fZÔ þWXfÔ ffBÊIY ÀfZ d¦fSXIYSX EIY ¦fif¸fe¯f IYe CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊ UWXeÔ EIY A³¹f §fMX³ff ¸fZÔ °ff»fff ¸fZÔ OXcfIYSX UÈð ¸fdWX»ff IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ WXe ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX ´fiIYSX¯f IYû þfÔ¨f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff WX`Ü ¦fif¸f Qf³fÀfSXf ±ff³ff ÀffSXÔ¦fPÞX d³fUfÀfe IbYÔUSX Àff¹f dÀfQfSX d´f°ff A»fIYSX dÀfQfSX CX¸fi 26 U¿fÊ dfþ»fe Àfb²ffSX³fZ IYf IYf¸f IYSX°ff ±ff Ü IbYÔUSX Àff¹f fSX¸fIZY»ff ÀfZ Q³fÀfSXf Af°fZ Àf¸f¹f ÀUf¹fÔ ¸fûMXSX Àff¹fIY»f ÀfZ d¦fSXIYSX §ff¹f»f WXû ¦f¹ff ±ff dþÀfZ BÊ»ffþ IZY d»f¹fZ ¸fZIYWXSXf SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfÔ IbYÔUSX Àff¹f IYf d³f²f³f WXû ¦f¹ff, §fMX³ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ df³ff ³f¸fSXe ¸f¦fÊ OXf¹fSXe ±ff³ff fSX¸fIZY»ff IYû ´fif~f WXû³fZ ´fSX ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX þfÔ¨f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe °fSXWX IYe QcÀfSXe §fMX³ff ¸fZÔ ¦fif¸f IYÀfOXû»f ±ff³ff °f¸f³ffSX IYe SXWX³fZ Uf»fe ßfe¸fd°f Àfb¸feÂff ffBÊ ´fd°f Aþbʳf »ff»f ÀffWXc CX¸fi 50 U¿fÊ Afþ ¦ffÔU IZY ´ffÀf IZY»fû ³fQe (IYÀfOXû»f) ³fWXf³fZ ¦f¹fe ±fe, ³fWXf°fZ Àf¸f¹f ßfe¸fd°f Àfbd¸fÂff ffBÊ ¦fWXSXZ ´ff³fe IYe AûSX þf³fZ ÀfZ OXcfIYSX ¸fü°f WXû ¦fBÊ Ü §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ¸fÈd°fIYf IZY »fOXIZY f»fSXf¸f ÀffWXc õfSXf ±ff³ff °f¸f³ffSX ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff, Àfc¨f³ff ´fSX ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX þfÔ¨f ´fÔ¨ff¹f°f³ff¸ff IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¦fiUf»f, WXdSX³Qi´ff»ff SXf¯ff, Àf»fe¸f Jf³f, dU³fûQA¦fiUf»f, Qb¦fZÊVf ¹fQb, f»QZU ·ffSX°fe,ÀfbIÈY°f ÀffWXc ,ßfe¸f°fe ¦ff¹fÂfe AfdOX»f,þZ´fe ÀffWXc, SXþ³fe SXþIY, Ue¯ff ÀffWXc, AøY¯f ¹ffQU,³fSXZ³Qi ¹fQb, Àffd»fIYSXf¸f ÀffWXc, ³fSXZ³Qi U¸ffÊ, Aþ¹fA¸fÈ°ffÔVfb ,¸fbSX»fe¸f³fûWXSX ¹ffQU, ³fSXZVf ¨ff`fZ, WXZ°fSXf¸f IbYSXZÊ, Àfc¹fÊIYfÔ°f ¹fû¦fe, ²f³fÔþ¹f d°fUfSXe, ¸fWXZVf CX´ff²¹ff¹f,fffc»ff»f A¦fiUf»f, QZUIbY¸ffSX ÀffWXc, AVU³feVf¸ffÊ, ¸fQ³f NXfIbYSX, SX§§fcÀffWXc, fû²f³feÀffWXc, Àf°føY´ff U¸ffÊ ,IY»¹ff¯fe ÀffWXc, ·ff³fc ´fi°ff´f ÀfZ³f, WX¿fÊSXfþ ÀfZ³f, Àf³³feÀffWXc, IbY¸ffSXe ÀffWXc, MXZIYSXf¸fÀfZ³f, dfÀfWX°f SXf¸f NXfIbYSX, ´fi¸fûQ þ`³f, d¸fd±f»fZVf ÀfZ³f, ²f³³fc »ff»f ¹ffQU ÀfbSXZ³Qi U¸ffÊ AfdQÜ SXf¹f´fbSX IZY d³fQZVffʳfbÀffSX 21 ¸fBÊ SXdUUfSX IYû AUIYfVf WXû³fZ IZY IYfSX¯f 19 ¸fBÊ dQ³f VfbIiYUfSX IYû Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff Ü BÀf AUÀfSX ¸f¯OXe Àfd¨fU SXdUVfÔIYSX d°fUfSXe, IYf¹ffÊ»f¹f Ad²fÃfIY ¨fÔQiIYfÔ°fVf¸ffÊ ,d³fSXeÃfIY VfÂfbWX³f»ff»f U¸ffÊ, Àf¸¸ff³f IYf ßfZ¹f ´fid°f·ff Àf¸´f³³f dUôfd±fʹfûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d³fâf EUÔ Àf¸f´fʯf IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ Aû´fe dþÔQ»f ÀIcY»f, ÀffdUÂfe ³f¦fSX ³fZ dfidMXVf IYüÔdÀf»f õfSXf Af¹fûdþ°f BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f AUfOXÊ 2017-2020 ´fif~ dIY¹ffÜ BÀf ´fbSXÀIYfSX IYe VfbøYAf°f ·ffSX°f ¸fZÔ 2003 ¸fZÔ WXbBÊ ±fe, dþÀf¸fZÔ QZVf ·fSX IZY 2500 ÀIcY»fûÔ IYû ¹fWX ´fif~ WX` °f±ff ´fcSXZ dUV½f IZY 31 QZVf BÀf ´fbSXÀIYfSX ÀfZ þbOÞXZ WXỒÜ BÀf ´fbSXÀIYfSX ÀfZ dUôfd±fʹfûÔ IZY Àff±f WXe dVfÃfIYûÔ ´fSX ·fe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`, BÀfÀfZ MXe¸f d³f¸ffʯf, ³fUf¨ffSX U ´fdSX¹fûþ³ff ´fifÔ²f³f WXZ°fb Àf¸f±fÊ°ff Af°fe WXǛ BÀf ´fbSXÀIYfSX IYe ´ffÂf°ff WXZ°fb ¦f¹ff ±ff dþÀf ´fSX CX³WXeÔ Àf¸fSX, SXfþZVf °f±ff EIY A³¹f ½¹fdöY ³fZ CXÀfe fû»fZSXû IiY¸ffÔIY Àfeþe 13 ½WXe 6849 ¸f`Ô ¹fbU°fe IYû dfNXfIYSX IYûIYOÞXe°fSXBÊ »fZ þfIYSX IbYL QZSX °fIY EIY §fSX ¸fZÔ SXJZ ±fZ ffQ ¸fZÔ CX³f »fOXIYûÔ ³fZ ¹fWX IYWXIYSX °fb¸f Àfe²fZ §fSX§fûOÞXf ¨f»fe þfAû ¹fbU°fe IYû §fSX§fûOÞXf þf³fZ fû»f þûWX»f ´f`»fZÀf IZY Àff¸f³fZ LûOXIYSX AfSXû´fe ¹fbUIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ dU²ff¹fIY SXûVf³f »ff»f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf EUÔ SXfþeU SX°f³f ¨füfZ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Afþ ÀfÔþ¹f IYf¸´»fZ¢Àf ¸fZÔ ·ffþ´ff õfSXf ¨f»ff¹ff ¦f¹ff ÀU¨Lаff Ad·f¹ff³f Afþ ÀfÔþ¹f IYfg¸´»fZ¢Àf IYe ³ffd»f¹fûÔ IYe ÀfRYfBÊ IYe ¦fBÊ Ü ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊAû AüSX d³f¦f¸f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ »f¦ff°ffSX 3 WXµ°fûÔ ÀfZ WXSX SXdUUfSX IYû ÀfÔþ¹f IYfg¸´»fZ¢Àf IYe ÀfRYfBÊ þfSXe WX` Ü Àf·fe ³ff»fû ¸fZÔ Àff»fûÔ ÀfZ d³f¹fd¸f°f ÀfRYfBÊ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àf·fe ³ff»fû ¸fZÔ Àfþe ´ffg»fed±f³f AfdQ IcYOÞXf IYSXIYMX IYf ¸f»fff 3 RYeMX °fIY ·fSX ¨fbIYf ±ff Ü IYf¸´»fZ¢Àf IZY ³ff»fZ IYe ÀfRYfBÊ BÀf d»fWXfþ ÀfZ ·fe þøYSXe WX` dIY fbþe ·fU³f ÀfZ Af³fZ Uf»ff d³fÀ°ffSXe IYf ´ff³fe BÀfe ³ff»fZ ÀfZ Af¦fZ þfIYSX SXf¸fd³fUfÀf MXfgIYeþ SXûOX ¸fZÔ d¸f»f°ff WX` ¹fWXfÔ AU÷Yð WXû³fZ ´fSX Àfb·ff¿f ¨füIY fbþe ·fU³f ´fbSXf³fe WXMXSXe °fSXRY ÀfZ Af³fZ Uf»ff ´ff³fe fi¸WXfSXf¸f ¸fZSXfUe, ´fiIYfVf IbY¸ffSX SXfCXOX, »fZJf´ff»f °ffSXIZY¿USX d¦fSXe, CX´fd³fSXeÃfIY Àf°¹f³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, ¿¹ff¸f»ff»f ÀffWXc, ff»f¦fûdUÔQ IY¿¹f´f, AøY¯f U¸ffÊ, IbY»fZ¿USXÀffWXc, øY´fZ¿USX dÀfÔWX NXfIbYSX, VfÔIYSX»ff»f U¸ffÊ, SXf¸fÀfbVfe»fVf¸ffÊ, ÀfbQZVf ¹ffQU, ¦fûdUÔQ d¦fSXe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ÀIcY»f AUfOXÊ AfBÊEÀfE ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f WXbAf þZ´feE»f ÀIcY»f Aûq ´feq dþÔQ»f ÀIcY»f, ÀffdUÂfe ³f¦fSX ³fZ IYf¹fÊ ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYSX°fZ WXbE dUd·f³³f Af¹fb U¦fÊ IZY Àff°f A»f¦f-A»f¦f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX IYf¸f dIY¹ff dþÀf¸fZÔ ffg¢Àf AfgRY ¸fZ¸fûSXeÀf, OXfÔdÀf¦f MXûÀf, U»OXÊ AfgRY ´fZÔMX-IY»fSX, Q U»OXÊ dUQ ¸fe, ¸ffgOX»f ¹fc³ffBMXZOX ³fZVf³f (¸fc³f), ´fifCXOX ¹fÔ¦f Àfû»þÀfÊ, B¸fdþÔʦf ÀffBÔdMXÀMX AfgRY Q U»OXÊ, ¸ffBÊ A±fÊ ¹fûSX A±fÊ AUSX A±fÊ ´fi¸fbJ ±fZÜ U`dV½fIY ´fdSXúV¹f ¸fZÔ A´f³fe SX¨f³ff°¸fIY°ff EUÔ ³fUf¨ffdSX°ff ´fdSX¿IÈY°f IYSX³fZ WXZ°fb ¹fWX CX³fIZY d»fE Àfb³fWXSXf AUÀfSX ±ffÜ ¹fZ ´fdSX¹fûþ³ffEh U`dV½fIY À°fSX ´fSX A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe QZVfûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX °f`¹ffSX IYSX³fe WXû°fe WX` BÀfd»fE ´ffdIYÀ°ff³f EUÔ ffÔ¦»ffQZVf IZY ÀIcY»fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX Àf¸fZdIY°f øY´f ÀfZ BÀfZ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfÀfZ dUV½f EIY°ff IYf ÀfÔQZVf d¸f»f°ff WXǛ 23 ¸fBÊX 2017 ¸fa¦f»f½ffSX ·ff¦f ¦fE ´fedOÞX°ff IYe dSX´fûMXÊ ´fSX ±ff³ff IYû°fUf»fe ¸fZÔ ²ffSXf 376, 394, 365, 342, 323, 506, 34 ·ffQdU ´fÔþefð IYSX dUUZ¨f³ff ¸fZÔ d»f¹ff þfIYSX ´fedOÞX°ff IYû d¨fdIY°ÀfIYe¹f ´fSXeÃf¯f WXZ°fb dþ»ff AÀ´f°ff»f ·fZþf þfIYSX AfSXûd´f¹fûÔ IYe ´f°ffÀffþe IZY d»fE IYû°fUf»fe, þcMXd¸f»f °f±ff IiYfB¸f fifÔ¨f IYe A»f¦f-A»f¦f MXe¸f »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü OXZ»fe ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ³f¦fSX ·ffþ´ff ³fZ IYe ÀffRY-ÀfRYfBÊ ÀfOÞXIY ´fSX ·fSX þf°ff WX` Ü ·ffþ´ff IYf ´fbSXf ´fi¹ffÀf SXWXZ¦ff dIY BÀf Àff»f ffdSXVf ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³fe ³f WXû Ü ÓAfþ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¸ff»f ²f¢IYf dÀ±f°f QZVfe QføY QbIYf³f ¸fZÔ dÀ±f°f ³ff»fZ ÀfZ ¸f»fff d³fIYf»ff ¦f¹ff Ü ¹fWX ³ff»ff ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¨fûIY ±ff dþÀf¸fZ ´ff³fe fWXfU »f¦f·f¦f Vfc³¹f ±ff dþÀf UþWX ÀfZ SXf¸fd³fUfÀf MXfgIYeþ SXûOX ÀfZ Af³fZ Uf»ff d³fÀ°ffSXe þ»f ÷YIYf WXbAf ±ff Ü BÀf ³ff»fZ IZY AfÀf ´ffÀf IZY »fû¦fû ³fZ f°ff¹ff dIY QføY ·f˜e WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWXf ÀfRYfBÊ ³f IZY fSXffSX AüSX IY¨fSXf A°¹fd²fIY ¸ffÂff ¸fZÔ ±ff ³ff»fZ ¸fZÔ §fSXZ»fc IY¨fSXZ IZY A»ffUf fû°f»fZ ,dOXÀ´fûþ»f ¦»ffÀf, ´»ffdÀMXIY IZY ·fSXZ WXbE fûSXZ ·ffSXe °ffQf°f ¸fZÔ þf¸f dIY¹fZ ±fZ dþÀfIYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe ¸fVf¢IY°f IYSX³fe ´fOÞXe ¸f¦fSX 3 §fÔMXZ »f¦ff°ffSX ¸fZWX³f°f IZY ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f ³ff»fZ ÀfZ ´ff³fe IYf fWXfU VfbøY WXbAfÜ VfWXSX ¸fZÔ BÀf °fSXWX IZY ³ff»fû IYe ·fSX¸ffSX WX` dþÀf¸fZ NXûÀf IY¨fSXf RZYIY dQ¹ff þf°ff WX` Ü ¦fûÀUf¸fe, IYe°fʳf»ff»f ´ffMX³fUfSX SX¸fZVf dÀfÔWX NXfIbYSX ÀfWXf.¦fiZÊOX3, OXf¦fZ¿USX U¸ffÊ, ßfe¸f°fe ³fZWXf Vf¸ffÊ,Af´fSXZMXSX ¸fbSX»fe ¸f³fûWXSX ¹ffQU ,¦fÔ¦ff d³f¿ffQ, ¹fVfVf¸ffÊ, Qe´fIYd¸fßff ,¸f³fbVf¸ffÊ, ÀfÔ°fû¿fdÀfÔWX NXfIbYSX, ÀfdWX°f ¸fÔOXe IÈY°¹fIYfSXe¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ MÑZ»fSX IYe NXûIYSX ÀfZ ffBÊIY ÀfUfSX IYe ¸fü°f, ff»fIY ¦fÔ·feSX SXf¹f¦fPÞXÜ °fZþ SXµ°ffSX MXZÑ»fSX IYe NXûIYSX ÀfZ ¸fûMXSX Àff¹fIY»f ¨ff»fIY IYe §fMX³ff À±f»f ´fSX WXe QQʳffIY ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊ UWXeÔ UfWX³f ¸fZÔ ÀfUfSX ff»fIY IYû ¦fÔ·feSX WXf»f°f ¸fZÔ EIY d³fþe d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX` ,þWXfÔ CXÀfIYf CX´f¨ffSX þfSXe WX`, §fMX³ff þcMXd¸f»f ¨füIYe ÃfZÂf IYe WX`Ü »fû¦fûÔ ³fZ §fMX³ff À±f»f ´fSX ¨f¢IYfþf¸f IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ¨füIYe þcMXd¸f»f A³°f¦fÊ°f ¦fif¸f ³fZ°f³ff¦fSX ¸fZÔ d³fUfÀfe fþSXÔ¦f ¦fb~f d´f°ff IYf³WXc¨fSX¯f ¦fb~f CX¸fi 45 U¿fÊ Afþ A´f³fe dWXSXû WXû¯OXf RỲVf³f ´fiû. ¸fû.Àff. IiY. Àfeþe 13 3863 ¸fZÔ A´f³fZ ·f°feþf dU³fe°f ¦fb~f CX¸fi IYSXef 6 U¿fÊ IYû ´feLZ fǸXfIYSX §fSX ÀfZ ¦fif¸f ÀfcSXþ ÀfûNXf dSXÀ°fZQfSXe ¸fZÔ þf SXWXf ±ff dIY ÀffPXZ 8 fþZ ÀfbfWX ³fZ°f³ff¦fSX ¸fZ³f SXûOÞX ¸fZÔ IY³fIY°fbSXf °fSXRY ÀfZ Af SXWXe MÑZ»fSX IiY. Àfeþe 11 Efe 7739 IYf OÑfBÊUSX fþSXÔ¦f ¦fb~f IZY ¸fûMXSX Àff¹fIY»f IYû Àff¸f³fZ ÀfZ NXûIYSX ¸ffSX dQ¹ff dþÀfÀfZ Qû³fûÔ ³fe¨fZ d¦fSX ¦f¹fZÜ C M Y K C M Y K