Views
1 year ago

Albanian translation of the Quran

Read and/or download the Holy Quran translated into Albanian. You may also like: - Listen to the Quran online and download mp3 files at www.QuranReciter.org. - Read & download Islamic books at www.IslamicGlobe.com. - Listen, Read Islamic khutbas/articles at www.IslamicFinder.info.

2. Për lajmin e madh e

2. Për lajmin e madh e tronditës. 3. Në të cilin ata janë në kundërshti. 4. Jo, të mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë! 5. Përsëri Jo, se ata do ta kuptojnë! 6. A nuk e bëmë Ne tokën të përshtatshme (për jetë), 7. Ndërsa kodrat shtylla? 8. Dhe Ne u krijuam juve në çifte. 9. Dhe gjumin tuaj ua bëmë për pushim. 10. Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet). 11. Ndërsa ditën e bëmë për gjallërim. 12. Dhe Ne kemi ndërtuar mbi ju një shtatëshe të fortë. 13. Dhe kemi vënë ndriçuesin që flakëron. 14. Dhe prej reve të shtrydhura kemi lëshuar shi të madh. 15. Që me të të rrisim drithëra e bimë. 16. Edhe kopshte të dendura palë mbi palë. 17. S’ka dyshim se dita e gjykimit është caktuar. 18. Është dita që i fryhet surit, e ju vini grupe-grupe. 19. Dhe qielli hapet e bëhet dyer-dyer. 20. Dhe kodrat shkulen dhe bëhen pluhur (si valë rrezesh). 21. E Xhehennemi është në pritë (në pusi). 22. Është vendstrehim i arrogantëve. 23. Aty do të mbesin për tërë kohën (pa mbarim). 24. Aty nuk do të shijojnë as freskim, as ndonjë pije. 25. Përveç ujë të valë e kalbësirë. 26. Si ndëshkim i merituar. 27. Ata ishin që nuk pritnin se do të jepin llogari. 28. Dhe argumentet Tona i përgënjeshtruan më këmbëngulje. 29. Ndërsa Ne çdo send e kemi ruajtur me shkrim të saktë. 30. E ju pra, vuani, se Ne nuk do t’u shtojmë tjetër vetëm se vuajtje. 31. S’ka dyshim se të devotshmit kanë fitime të mëdha. 32. Kopshte e vreshta rrushi. 33. Edhe vasha të një moshe. 34. Edhe gota të mbushura plot verë. 35. Aty nuk dëgjojnë fjalë të kota, as gënjeshtra. 36. Shpërblime e dhurata të shumta dhënë nga Zoti yt. 37. Zoti i qiejve e i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje. 38. Atë ditë Xibrili dhe engjëjt qëndrojnë të rreshtuar, askush nuk flet pos atij që e lejon Mëshiruesi, dhe i cili e thotë të vërtetën. 39. Ajo është dita e vërtetë, e kush dëshiron le të kthehet rrugës te Zoti i vet. 40. Ne ua tërhoqëm juve (idhujtarëve) vërejtjen për një dënim të afërt, në ditën kur njeriu (besimtar) shikon se çka i kanë sjellë duart e veta, e jobesimtari thotë: “Ah, sa mirë do të ishte për mua sikur të isha 308

79. Nazi’at Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 1. Pasha ata (engjëj) që marrin shpirtrat me rrëmbim (përmbytshëm)! 2. Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim! 3. Dhe ata që notojnë me shpejtësi! 4. Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë! 5. Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë! 6. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. 7. Që pas saj pason tjetra. 8. Atë ditë zemrat janë të tronditura. 9. Shikimet e tyre janë të poshtruara (frikësuara). 10. Ata (idhujtarët në dynja) thonë: “A thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?” 11. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?” 12. Ata thanë: “Atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne!” 13. Po ajo (ringjallja) nuk do të jetë tjetër pos një thirrje (klithje). 14. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. 15. A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait? 16. Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva (rrënzë kodrës Turi Sina). 17. Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. 18. Dhe thuaj: “E ke ndër mend të pastrohesh?” 19. Unë të udhëzoi te Zoti yt e ti t’ia keshë frikën Atij! 20. Dhe ai ia tregoi mrekullinë e madhe. 21. Po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. 22. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. 23. I tuboi (të gjithë të vetët) dhe u mbajti fjalim. 24. E u tha: “Unë jam zoti juaj më i lartë!” 25. Atëherë tmerrshëm e dënoi atë, për këtë të fundit dhe për atë të parën. 26. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për atë që frikësohet. 27. A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë! 28. Ngriti kuoën e tij dhe e përsosi atë. 29. Natën ia errësoi e ditën ia ndriçoi. 30. E pastaj tokën e sheshoi. 31. Dhe prej saj nxori ujin e saj dhe kullosat e saj. 32. Kurse kodrat ia përforcoi. 33. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. 34. E kur të vijë vala e madhe (kijameti), 35. Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar. 36. E Xhehennemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh. 37. E për sa u përket atij që ka tepruar. 38. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote, 39. Xhehennemi do të jetë vendi i tij. 40. E kush iu frikësua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve, 41. Xhenneti është vendi i tij. 42. Ty të pyesin për kijametin: “Kur do të ndodhë ai?!” 309

 • Page 1 and 2:

  Projekti për tubimin e literaturë

 • Page 3 and 4:

  1. Fatiha 7 (çelja) 8 7 Sureja Fat

 • Page 5 and 6:

  4. Sunduesit të ditës së Gjykimi

 • Page 7 and 8:

  esojnë. 7. All-llahu vëndoi vulë

 • Page 9 and 10:

  engjëjve dhe u tha: “Më tregoni

 • Page 11 and 12:

  Zotit), ju i bëtë zullum vetvetes

 • Page 13 and 14:

  publikojnë? 78. E ka disa prej tyr

 • Page 15 and 16:

  askujt nuk mund t’i bënin dëm d

 • Page 17 and 18:

  128. Zoti ynë, bëna neve dyve bes

 • Page 19 and 20:

  perëndimi, Ai e vë në rrugën e

 • Page 21 and 22:

  mizori se kur do ta shohin dënimin

 • Page 23 and 24:

  186. E kur robët e Mi të pyesin t

 • Page 25 and 26:

  shtatë ditë kur të ktheheni, kë

 • Page 27 and 28:

  i madh) 79 , por pengimi nga rruga

 • Page 29 and 30:

  sepse kush i tejkalon dispozitat e

 • Page 31 and 32:

  llahu është dhurues i madh, i dij

 • Page 33 and 34:

  kujdestarë të atyre që nuk besua

 • Page 35 and 36:

  këshillë (udhëzim ) prej Zotit t

 • Page 37 and 38:

  urra, atëherë një burr e dy gra,

 • Page 39 and 40:

  libri, pasi që u erdhi e vërteta,

 • Page 41 and 42:

  të përsosurit. 47. Ajo tha: “Zo

 • Page 43 and 44:

  71. O ithtarët e librit, përse, d

 • Page 45 and 46:

  103. Dhe kapuni që të gjithë ju

 • Page 47 and 48:

  punuar (në të keqen). 136. Shpër

 • Page 49 and 50:

  163. Ata kanë dallim te All-llahu,

 • Page 51 and 52:

  shtëoive të tyre dhe emigruan, u

 • Page 53 and 54:

  vetëm atëherë kur t’i vjen vde

 • Page 55 and 56:

  43. O ju që besuat, mos iu afroni

 • Page 57 and 58:

  75. ç’keni që nuk luftoni për

 • Page 59 and 60:

  99. Atyre do t’ua falë All-llahu

 • Page 61 and 62:

  dhe ruheni se (padrejtësisë), All

 • Page 63 and 64:

  shumë nga rruga e All-llahut, Ne u

 • Page 65 and 66:

  (u janë lejuar). Gratë e ndershme

 • Page 67 and 68:

  30. Atëherë epshi i tij e bindi a

 • Page 69 and 70:

  tyre se ishin me ju? I shkatërruan

 • Page 71 and 72:

  janë njerëzit me armiqësi të fo

 • Page 73 and 74:

  108. Ky (rregull) është më afër

 • Page 75 and 76:

  meje e jush, e mua më është shpa

 • Page 77 and 78:

  është All-llahu më i dijshmi pë

 • Page 79 and 80:

  shpërblejmë bamirësat. 85. (shp

 • Page 81 and 82:

  xhinët e djallëzuar, që me fjal

 • Page 83 and 84:

  është i përsosur në punët e Ti

 • Page 85 and 86:

  163. Ai nuk ka shok (nuk adhuroj tj

 • Page 87 and 88:

  nuk mund të shtyhet për një ashn

 • Page 89 and 90:

  63. “A mos u çuditët që shpall

 • Page 91 and 92:

  99. A mos u siguruan ata prej ndës

 • Page 93 and 94:

  141. Përkujtoni (o beni israil) ku

 • Page 95 and 96:

  shkatërrojë ose dënojë me një

 • Page 97 and 98:

  nuk shohin. 199. Ti (Muhammed) merr

 • Page 99 and 100:

  27. O ju që besuat, mos e tradhton

 • Page 101 and 102:

  57. Po nëse i ndesh (i zë) ata n

 • Page 103 and 104:

  përdhunues. 11. Po, nëse ata pend

 • Page 105 and 106:

  për çdo gjë. 40. Nëse nuk e ndi

 • Page 107 and 108:

  veta në këtë jetë dhe në jetë

 • Page 109 and 110:

  99. Po, ka edhe disa nga beduinët

 • Page 111 and 112:

  126. A nuk e shohin ata se për çd

 • Page 113 and 114:

  kishte mbuluar ndonjë copë e err

 • Page 115 and 116:

  as më e madhe, por vetëm sa ësht

 • Page 117 and 118:

  97. Edhe sikur t’u kishin paraqit

 • Page 119 and 120:

  mbrojtës pos All-llahut. Atyre u s

 • Page 121 and 122:

  57. Nëse kundërshtoni, unë ju ku

 • Page 123 and 124:

  nuk është larg prej jush. 90. Kë

 • Page 125 and 126:

  ndonjë dredhi, s’ka dyshim, djal

 • Page 127 and 128:

  40. Ata që adhuroni përveq All-ll

 • Page 129 and 130:

  për të bërë shkatërrime në to

 • Page 131 and 132:

  me shpallje. A nuk udhëtuan ata n

 • Page 133 and 134:

  ata, edhe prindërit, gratë dhe f

 • Page 135 and 136:

  mirat, e nëse përbuzni, s’ka dy

 • Page 137 and 138:

  mund t’i fshihet asnjë në send

 • Page 139 and 140:

  38. deri në kohën e ditës së ca

 • Page 141 and 142:

  16. Nahl Me emrin e All-llahut, Më

 • Page 143 and 144:

  nga ata që isshte i gjykuar me hum

 • Page 145 and 146:

  qiejt as nga toka dhe as që kanë

 • Page 147 and 148:

  110. Pastaj Zoti yt, atyre që pasi

 • Page 149 and 150:

  atyhit (të jenë në rrugë), e at

 • Page 151 and 152:

  Zoti i vërtetë), shpresojnë në

 • Page 153 and 154:

  thoshin: “A thua All-llahu dërgo

 • Page 155 and 156:

  fjetur). Njëri prej tyre foli e th

 • Page 157 and 158:

  krijimin e vetë atyre, e as nuk mo

 • Page 159 and 160:

  (Xhenneti) dhe atij nga ana Jonë d

 • Page 161 and 162:

  20. Ajo tha: “Si do të kem unë

 • Page 163 and 164:

  Vetëm Atij i takon e tërë çësh

 • Page 165 and 166:

  19. Ai (All-llahu) i tha: “Hidh a

 • Page 167 and 168:

  cili a mësoi magjinë, unë do t

 • Page 169 and 170:

  përfundojë shpallja e tij te ti,

 • Page 171 and 172:

  nuk shprehin mendjemadhësi në adh

 • Page 173 and 174:

  68. Atëherë ata thanë: “Digjen

 • Page 175 and 176:

  22. Haxhxh Me emrin e All-llahut, M

 • Page 177 and 178:

  është te shtëpia e lashtë. 34.

 • Page 179 and 180:

  thirri te Zoti yt, se pa dyshim ti

 • Page 181 and 182:

  pos njeri sikurse edhe ju, ha ashtu

 • Page 183 and 184:

  89. Ata do të thonë: “Në dorë

 • Page 185 and 186:

  denjë. 18. All-llahu sqaron për j

 • Page 187 and 188:

  krijon çka të dojë, pse vërtet

 • Page 189 and 190:

  10. Është i madhëruar Ai, i cili

 • Page 191 and 192:

  njelmët e i idhët, mes tyre bëri

 • Page 193 and 194:

  29. (faraoni) Tha: “Nëse ti beso

 • Page 195 and 196:

  105. Edhe populli i Nuhut gënjeu t

 • Page 197 and 198:

  179. Pra kini frikë (dënimin nga)

 • Page 199 and 200:

  vetëm All-llahut që na dalloi (me

 • Page 201 and 202:

  56. Përgjegje e popullit të tij n

 • Page 203 and 204:

  2. Këto janë ajetet e librit (të

 • Page 205 and 206:

  36. E kur Musai ua solli atyre argu

 • Page 207 and 208:

  kijametit, cili zot pos All-llahut

 • Page 209 and 210:

  19. A nuk e kanë vërejtur ata se

 • Page 211 and 212:

  ethuar në të gjitha anët jobesim

 • Page 213 and 214:

  tokë dhe Ai është mbizotëruesi,

 • Page 215 and 216:

  plotbindur për botën tjetër (Ahi

 • Page 217 and 218:

  që ata të gjejnë rrugën e drejt

 • Page 219 and 220:

  përgatitur ndëshkim të dhembshë

 • Page 221 and 222:

  vështirësi (mëkat) në martesë

 • Page 223 and 224:

  marrin përsipër atë u frikësian

 • Page 225 and 226:

  ndalen, kthejnë fjalën (fyese) nj

 • Page 227 and 228:

  10. Kush e dëshiron krenarinë (le

 • Page 229 and 230:

  tyre, ndonëse ata ishin edhe më t

 • Page 231 and 232:

  ata kur janë duke u zënë mes vet

 • Page 233 and 234:

  27. E kthehen e ia hedhin përgjegj

 • Page 235 and 236:

  106. Vërtet, kjo ishte sprovë e q

 • Page 237 and 238:

  1. Sad. Pasha Kur’anin që ësht

 • Page 239 and 240:

  51. Aty do të jenë të mbështetu

 • Page 241 and 242:

  11. Thuaj: “Unë jam i urdhëruar

 • Page 243 and 244:

  kishin fituar. 51. Ata i goditën t

 • Page 245 and 246:

  12. ky (dënimi) është, pse kur b

 • Page 247 and 248:

  lehtësoj dënimin, bile një ditë

 • Page 249 and 250:

  6. Thuaj: “Unë jam vetëm njeri

 • Page 251 and 252:

  43. Ty nuk po të thuhet tjetër p

 • Page 253 and 254:

  gjithfuqishmi, ngadhënjyesi. 20. K

 • Page 255 and 256:

  43. Zuhruf Me emrin e All-llahut, M

 • Page 257 and 258: 48. Dhe Ne nuk u treguam asnjë mre
 • Page 259 and 260: hakmerremi. 17. Ne përpara tyre e
 • Page 261 and 262: përçarjes së tyre. 18. Pastaj, N
 • Page 263 and 264: arti dhe me vështirësi e lndi, e
 • Page 265 and 266: jedhin lumenj, e ata që nuk besuan
 • Page 267 and 268: espeketoni, e (All-llahun) ta madh
 • Page 269 and 270: kundërshtimin, ua bëri që t’i
 • Page 271 and 272: 32. Kjo është ajo që u premtohet
 • Page 273 and 274: “Është magjistar ose është i
 • Page 275 and 276: 11. Zemra nuk mohoi atë që pa 12.
 • Page 277 and 278: 18. Adi përgënjeshtroi, e çfarë
 • Page 279 and 280: 35. Juve dy grumbujve u derdhet pë
 • Page 281 and 282: 40. Janë shmë nga më të vonshmi
 • Page 283 and 284: ai ka një shpërbllim të mirë. 1
 • Page 285 and 286: përshirë çdo send në dijen e ve
 • Page 287 and 288: nuk do t’u ndihmojnë atyre, po e
 • Page 289 and 290: 13. O ju që keni besuar, mos u miq
 • Page 291 and 292: 5. E kur u thuhet: “Ejani te i d
 • Page 293 and 294: shlyen të këqijat dhe ia shton sh
 • Page 295 and 296: 10. Dhe thonë: “Sikur të kishim
 • Page 297 and 298: 43. Shikimet e tyre janë të përu
 • Page 299 and 300: 6. Atyre u duket ai larg, 7. Kurse
 • Page 301 and 302: 72. Xhinn Me emrin e All-llahut, M
 • Page 303 and 304: 74. Mudeththir Me emrin e All-llahu
 • Page 305 and 306: 19. Dhe pastaj është obligim i yn
 • Page 307: 12. E për cilën ditë atyre u ës
 • Page 311 and 312: 37. Atë ditë secilit njeri i mjaf
 • Page 313 and 314: 22. E s’ka dyshim se vepërmirët
 • Page 315 and 316: 11. Pasha qiellin që kohë pas koh
 • Page 317 and 318: 25. Pra, ditën kur nuk dënon si A
 • Page 319 and 320: 10. As lypësin mos e përzë! 11.
 • Page 321 and 322: 100. ‘Adijat Me emrin e All-llahu
 • Page 323 and 324: 108. Kewther Me emrin e All-llahut,
 • Page 325 and 326: Përmbajtja: (N. rendor) Surja: faq
 • Page 327 and 328: 67. Mulk...........................
 • Page 329: paraqet verzion të shkurtuar të k