14.06.2017 Views

E801A4 atlas 4

Zobacz fragment Atlasu do historii WSiP dla klasy 4

Zobacz fragment Atlasu do historii WSiP dla klasy 4

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATLAS

Historia

4 klasa

szkoła podstawowa


ATLAS

HISTORIA

klasa4


.................................................................................................................................................................. 4

......................................................................................................................... 6

................................................................................................................................ 8

..................................................................................................................................................................... 9

....................................................................................................................................................... 10

..................................................................................................................................... 11

............................................................................................................................................................. 12

................................................................................................................................................... 13

..................................................................................................................................... 14

.............................................................................................................................................. 15

................................................................................................................................................................. 16

.......................................................................................................................................................... 17

.................................................................................................................................. 18

.......................................................................................................................................................... 20

....................................................................................................... 22

..................................................................................................................................................... 23

............................................................................................................................ 24

................................................................................................................................................................... 25

.................................................................................................................................................................... 26

....................................................................................................................... 27

............................................................................................................................................... 28

.............................................................................................................................................................................. 29

............................................................................................................................................ 30

..................................................................................................................................... 31

....................................................................................................................................... 32

.................................................................................................................................................................. 33

....................................................................................................................................................... 34

................................................................................................................................................................... 35

....................................................................................................................... 36

............................................................................................................................. 37

...................................................................................................................................... 38

............................................................................................................................... 39


-
-
--
--
Tytuł mapy – informuje o tym,

jaki obszar i w jakim okresie

historycznym przedstawia

mapa.

Legenda – zawiera objaśnienie

znaków (symboli), które

znajdują się na mapie.

Podziałka liniowa – ukazuje,

jakiej rzeczywistej odległości

w terenie odpowiada

odległość przedstawiona

na mapie.Znaki powierzchniowe

– zaznaczone barwą obszary państw, regionów,

województw, zdobyczy wojennych itp.

– zaznaczone ukośnymi pasami ziemie zależne

od innych państw

– zaznaczony kropkami zasięg zjawisk

historycznych, najazdów, okupacji itp.

Znaki liniowe

– granice

– linie kolejowe

– trasy wypraw i najazdów,

ruchy wojsk itp.

Znaki punktowe

– miasta, grody

– miejsca bitew

– biskupstwa

– arcybiskupstwa

– zamki

4


5


-

-


narodziny Chrystusa

P R Z E D N A S Z Ą E R Ą N A S Z A E R A3761 rok p.n.e.

początek kalendarza

żydowskiego

622 rok

początek kalendarza

muzułmańskiego


-


P R E H I S T O R I A H I S T O R I A

około 3500 roku p.n.e.

wynalezienie pisma

malowidła naskalne –

najstarszy sposób utrwalania myśli i przeżyć człowieka

mezopotamskie

pismo klinowe

egipskie pismo

hieroglificzne

-


-

narodziny Chrystusa – 1 rok naszej ery

P R Z E D N A S Z Ą E R Ą

N A S Z A E R A6

około 3500 roku p.n.e.

Epoka starożytna trwała blisko 4000 lat –

od około 3500 roku p.n.e. do V wieku n.e.

476 rok

Epoka średniowiecza trwała ponad 1000 lat –

od V do XV wieku.


-Opowiadania

o przeszłości. O historii

naszej rodziny, miejscowości,

ojczyzny zwykle

najpierw opowiadają

nam rodzice i dziadkowie.

-

-

Monety i naczynie

wykopane z ziemi.

Mapa z połowy XVI wieku.

Dokument z pieczęciami

z 1440 roku.

Średniowieczna tkanina przedstawiająca

wyprawę Normanów do Anglii.

Malowidło

na starożytnej wazie greckiej.

N A S Z A E R A
1492 rok 1918 rok

Epoka nowożytna trwała ponad 400 lat –

Epoka współczesna liczy blisko 100 lat –

od XV wieku do 1918 roku.

rozpoczęła się w 1918 roku i trwa do dziś.

7


Dobrawa

Mieszko I-


-


--


-


Wojowie. Siłę zbrojną w państwie

Mieszka I stanowiła utrzymywana przez

księcia drużyna. Liczyła ona trzy tysiące

dobrze uzbrojonych i wyszkolonych

wojów.


Dobrawa zmarła w 977 roku i została

pochowana w Gnieźnie. Z małżeństwa

z czeską księżniczką Mieszko doczekał

się syna Bolesława, późniejszego króla –

Bolesława Chrobrego – oraz dwóch

córek. Jedna z nich, Świętosława,

została najpierw żoną króla Szwecji,

a następnie wyszła za mąż za władcę

Danii, Norwegii i Anglii. Jej syn zasiadał

również na tronach tych trzech ostatnich

państw.

Rekonstrukcja siedziby Mieszka I

i książęcej kaplicy w grodzie na

Ostrowie Lednickim koło Poznania.

Ś R E D N I O W I E C Z E10

narodziny Chrystusa


--Bolesław Chrobry

Śmierć św. Wojciecha – scena

z Drzwi Gnieźnieńskich. Po męczeńskiej

śmierci misjonarz został ogłoszony

przez papieża świętym i stał się

pierwszym patronem Polski.


Drzwi katedry w Gnieźnie zdobi

osiemnaście scen ukazujących

życie św. Wojciecha – od narodzin

po męczeńską śmierć i złożenie ciała

biskupa do grobu.

Denar Bolesława Chrobrego

przedstawiający być może najstarszy znany

nam wizerunek polskiego godła – orła.

Cesarz Otto III w otoczeniu dostojników.

11


wielki mistrz krzyżacki

Ulrich von Jungingen

wielki książę

litewski Witold

Zawisza Czarny

Bitwa pod Grunwaldem –

fragment obrazu Jana Matejki z XIX wieku.---

-16

Zamek w Malborku. Sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego zakon krzyżacki stał

się poważnym zagrożeniem dla Polski i Litwy. Od 1309 do 1457 roku zamek w Malborku

był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a samo miasto – stolicą państwa zakonnego.


--


Łucznik

Turniej rycerski

Kusznik


Zamki były również ośrodkami

kultury i nauki, miejscami

przyciągającymi artystów, uczonych

oraz rzemieślników. Na dworach

władców i możnych panów tworzyli

poeci i pieśniarze, odbywały się

koncerty i przedstawienia,

organizowano uczty i turnieje

rycerskie.

mur

obronny

baszta

stajnia

i obora

dziedziniec

zbrojownia

ZAMEK GÓRNY

Średniowieczny zamek na wzgórzu. Aby zabezpieczyć zamki

przed wrogimi atakami, budowano je w miejscach trudno

dostępnych, np. na wysokich wzgórzach lub na wyspach.

Czasem kopano wokół zamku specjalny rów (fosę), który

dodatkowo mógł być wypełniony wodą. Takiej warowni bronili

rycerze i poddani pana zamku. Z murów warowni strzelali do

wrogów z kusz i łuków lub lali gorącą smołę na nieprzyjaciela.

kaplica

wieża obronna

budynek

mieszczący

komnaty

budynek

gospodarczy

baszta

mieszcząca

więzienie

ZAMEK DOLNY

brama

otwory

strzelnicze

„smolny nos” –

otwór do lania

gorącej smoły

na nieprzyjaciela

most

zwodzony

opuszczana krata

(brona)

fosa

17


-

-
Rozbiór Polski. Rycina przedstawia

mapę Rzeczypospolitej, nad którą stoją

zrozpaczony Stanisław August oraz

władcy zaborczych państw – caryca Rosji,

austriacki cesarza i król Prus.

-


-


---
Bitwa pod Racławicami. Największym

sukcesem powstania kościuszkowskiego

była wygrana 4 kwietnia 1794 roku

bitwa pod Racławicami. O zwycięstwie

przesądził atak kosynierów (oddziału

chłopów z kosami) na rosyjskie armaty.

Tadeusz

Kościuszko

Tadeusz Rejtan, poseł na sejm,

w dramatyczny sposób zaprotestował

przeciwko I rozbiorowi Rzeczypospolitej.

Rzucił się na próg sali obrad, by

powstrzymać wychodzących posłów.

Zakończenie sejmu oznaczało bowiem

zgodę na uznanie rozbioru Polski.

NOWOŻYTNOŚĆ24

narodziny Chrystusa


-


-
-

-


-

-


-


Jan Henryk

Dąbrowski

Żołnierz Legionów Polskich. Ubiory legionistów

łączyły elementy polskie, francuskie i włoskie. Mundury

miały polski krój. Umieszczone na nich trójkolorowe

kokardy nawiązywały do barw francuskich.

Na naramiennikach widniał włoski napis

„Ludzie wolni są braćmi”.

Żołnierze Legionów

na Santo Domingo.


W 1802 roku Francja i Austria zawarły traktat

pokojowy. Francuzi wysłali wówczas część polskich

legionistów na Santo Domingo (dziś Haiti), wyspę

na Morzu Karaibskim. Polacy mieli tam tłumić

powstanie czarnoskórej ludności, ktora wystąpiła

przeciw rządom Francuzów. Wielu legionistów

porzuciło wtedy służbę wojskową i osiedliło się

na wyspie.

25


Niezbędne w nauce

i poznawaniu świata!

ATLAS

Przyroda

4 klasa

szkoła podstawowa

W kolejnych klasach:

ATLAS

BIOLOGIA

klasy5-6

szkoła podstawowa

ATLAS

GEOGRAFIA

klasy 5-6

szkoła podstawowa

ATLAS

Historia

klasy 5-6

szkoła podstawowa

wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!