Views
1 year ago

porurtimes epaper, June.25, 2017

Porur Times

porurtimes epaper, June.25,

PORUR TIMES YOUR NEIGHBOURHOOD NEWSPAPER www.porurtimes.com VOL. 4, ISSUE. 6 Cell No. 96000 95724 Published on June. 25, 2017, Rs. 3 «õ‹¹L Ü‹ñ¡ «è£JL Üwìð‰îù ñý£ °‹ð£H«ûè‹ p¡ 28Ý‹ «îF ÿ «õ‹¹L Ü‹ñ¡ «è£JL (ݟ裴 ꣬ô, M¼è‹ð£‚è‹) p¡ 28Ý‹ «îF 裬ô 9.30 «ñ Üwìð‰îù ñý£ °‹ð£H«ûè‹ ï¬ìªðÁAø Þî¬ù ªî£ì˜‰ 裬ô 10.30 ñE‚° ÿ «õ‹¹L Ü‹ñ‚° Üôƒè£óˆì¡ ñý£bð£ó£î¬ù, ܼ†Hóê£î‹ Ü¡ù£î£ù‹ õöƒ°î, ñ£¬ô 5 ñE‚° ñý£ ÜH«ûè‹, ñ£¬ô 6 ñE‚° ñý£ bð£ó£î¬ù, Þó¾ 7 ñE‚° Ü‹ñ¡ F¼iF àô£ õ¼î, p¬ô 29Ý‹ «îF ºî ñ‡ìô£H«ûè‹ Ýó‹ð‹. ܬùõ¼‹ õ¼è. Best educationist award given to Dr.Ashalatha Discourse on “Bhagavad Gita” Weekly discourse on “Bhagavad Gita” (in Tamil) By Swami Satyaprabhananda on June.25 at.5.30 p.m in Vivekananda Hall, Ramakrishna Mission Ashrama, No.3, M.S.Salai, T.Nagar, Chennai 17. All are welcome. Governing Business and Relationship A session on Governing Business and Relationship, will be conducted by R.Aravindan on July.1 in Hotel Pratap Plaza, 168, Kodambakkam High Road, Mahalingapuram, between 10 p.m and 11.15 a.m. The weekly sessions deals with the Role of Intellect in effective self Management and ways to develop strong Intellect All are welcome For more details contact 98404 93904. Ý›õ£˜F¼ïè˜ ÿ õóCˆF Mï£òè˜ «è£JL Üwìð‰îù ñè£ °‹ð£H«ûè‹ ÿ õóCˆF Mï£òè˜ (î‰¬î ªðKò£˜ ïè˜, Ý›õ£˜F¼ïè˜) «è£JL p¡ 30Ý‹ «îF 裬ô 9 ñE‚° «ñ Üwìð‰îù ñè£ °‹ð£H«û躋 Þî¬ù ªî£ì˜‰ Hó£êî‹ õöƒ°î, 裬ô 11 ñE‚° ܇íî£ù‹, ñ£¬ô 4.30 ñE‚° ñý£H«ûè‹, Þó¾ 8 ñE‚° õóCˆF Mï£òè˜ F¼iF àô£. ܬùõ¼‹ õ¼è. è˜) Dr. D. Ashalatha (Principal, Alpha Arts and Science College, Porur,) received Best Educationist Award and a Certificate of Education Excellence from International Institute of Education and Management (IIEM), in Association with International Business School. National Mahila Rattan Gold Medal Award was also given to her by Indian Solidarity Council (ISC) for outstanding achievements in the field of Education. The Awards were presented by Dr. Bhishmanarayan Singh (former Governor of Tamilnadu) and Dr. GVG Krishnamurti(former Chief Election Commissioner) in a function held recently in New Delhi. ñƒè÷ Mï£òè˜ F¼‚«è£JL 108 êƒè£H«û Mö£ p¬ô 5‰ «îF ÿ ñƒè÷ Mï£òè˜ (Þ‰Fó£ 裉F ꣬ô, ÅKò ñý£ ܼA, Ý›õ£˜F¼ïè˜) F¼‚«è£JL 18Ý‹ ݇´ Mö£¬õ º¡Q†´ 108 êƒè£H«û Mö£ p¬ô 5‰ «îF ï¬ìªðÁAø. G蛄Cèœ Mðó‹, p¬ô 5‰ «îF 裬ô 4.30 ñE ºî 6 ñE õ¬ó èíðF «ý£ñ‹ Þî¬ù ªî£ì˜‰ 108 ꣃè ÜH«ûè‹, 裬ô 9 ñE‚° CøŠ¹ ÜH«ûè Üôƒè£ó Ýó£î¬ù ñŸÁñˆ Hóê£î‹ õöƒèŠð´‹. ܬùõ¼‹ õ¼è. ê˜õ«îê «ò£è£ Fù‹ A fully illuminate Kodambakkam Puliyur Masjid on Arcot Road, Near flyover,Kodambakkam on eve of Ramzan. Slushy and slippery Road ê˜õ«îê «ò£è£ Fùˆ¬î º¡Q†´ (ºèŠ«ð£˜ Aö‚°) «õô‹ñ£œ ðœOJ 5001 ñ£íõ, ñ£íMèœ å«ó «ïóˆF î‡a¬ó„ «êI‚è õL»ÁˆF «ò£è£êù‹ ªêŒî«ð£ â´ˆî ðì‹. A stretch of Suresh Nagar Main Road (Valasaravakkam) Slushy and slippery road due to the recent showers. This photo was taken on June.24.