sportsman-98

gyunduz

S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

ñÿù.6
ñÿù.8


ñÿù.12

ñÿù.22ñÿù.28
ñÿù.32
ñÿù.36
ñÿù.38ñÿù.42

ñÿù.46

ÑÏÎÐÒÑÌÀÍ

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè

Òåëåôîí: 012 437 90 76

å-ìàèë: info@sportsman.az

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:


S P O R T S M A N---


S P O R T S M A N7


S P O R T S M A N

-


--

--


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


-

-
-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


-

-


S P O R T S M A N

-

-


-

-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


BOKS

S P O R T S M A N
-


-

-

-
-


S P O R T S M A N

BOKS


BOKS

S P O R T S M A N


FUTBOL

S P O R T S M A N

-


S P O R T S M A N

FUTBOL


FUTBOL

S P O R T S M A N


S P O R T S M A N FUTBOLSaat 14:00. 8-ci KM stadionu

Saat 19:00. 8-ci KM stadionu
Saat 14:00. 8-ci KM stadionu
Saat 19:00. 8-ci KM stadionu
Saat 16:00. 8-ci KM stadionu


S P O R T S M A N--


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N
-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


FUTBOL

S P O R T S M A N***


S P O R T S M A N

FUTBOL


***


***


S P O R T S M A N-


-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N

573 GÜCLÜ

HONDA ACURA


--


--


Piston halqalardan


uzanan tarix...


-

-
--

-
-


-


S P O R T S M A N
-

-


-


-

-


--
-

-

--

-

--

--
-
-
-

--


S P O R T S M A N

-


-
-


-

-
-


--


S P O R T S M A N-


--

--


-

--“HondaRubens Borrikello (Formula-1


--


Êîáè

Áðàéàíò


-

-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N

More magazines by this user
Similar magazines