sportsman-84

gyunduz

№83 / 2014 / 4 манат

XЦСУСИ БУРАХЫЛЫШ

AZЯRBAYCAN ИDMAN

JURNALИSTLЯRИ ASSOSИASИYASЫ

1995-ъи

илдя йарадылыб


S P O R T S M A N

ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØÄÀ

ÏÀÐÈÑÄßÍ ÁÀÊÛÉÀ - 90 ÈË

FROM PARIS TO BAKU - 90 YEARS ñÿù. 10

ÀÈÏÑ Àâðîïàíûí Áàø Àññàìáëåéàñû

AIPS Europe General Assembly

ñÿù. 14

Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí

(ÀÈÏÑ) 77-úè êîíãðåñè þç èøèíÿ áàøëàäû

International Sports Press Association opened its 77th Congress ñÿù. 26

ÒßÍÒßÍßËÈ À×ÛËÛØÄÀÍ ÑÎÍÐÀ

After the opening ceremony ñÿù. 34

ÀÔßÐÈÍ, ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ!

Bravo, Azerbaijan! ñÿù. 36

“Áàêû-2015” Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí

“Ýÿíú ðåïîðòéîðëàð” òÿøÿááöñöíö äÿñòÿêëÿéèð

"Baku 2015" supports AIPS "Young Reporters" programme

ñÿù. 38

ÑÀËÀÌÀÒ ÃÀË ÁÀÊÛ,

ÝÞÐÖØßÄßÊ, ÌÎÍÒÅÂÈÄÅÎ!

Ýîîäáéå Áàêó, ñåå éîó Ìîíòåâèäåî! ñÿù. 42


Áàø ðåäàêòîð:


: , 23,


: 012 437 90 76

-: @.. 1164


.


.

“ ”

.

:


,


-


“Sportsman”, x.


6 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

Æóðíàëèñò ÿìÿéè ãåéðè-àäè

ÿìÿêäèð, îëäóãúà áþéöê, çÿùìÿòëè

ÿìÿêäèð, ÷îõ ñÿéëÿð ýþñòÿðèëìÿñèíè,

ùÿòòà úÿñóðëóã, ùöíÿð, ôÿäàêàðëûã

òÿëÿá åäÿí ÿìÿêäèð, þç ïåøÿñèíÿ

âóðüóíëóã òÿëÿá åäÿí ÿìÿêäèð.

Ùåéäÿð ßëèéåâ

Journalism is extraodinary

work; it is an immoderate and

diligent job; it demands effort,

snoop, courage, sacrifice and

devotion.

Heydar Aliyev

83 / 2014

7


8 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ßëàìÿòäàð ùàëäûð êè, Áåéíÿëõàëã Èäìàí

Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí 77-úè

êîíãðåñè òÿøêèëàòûí éàðàäûëìàñûíûí 90-úû

èëäþíöìö èëÿ åéíè âàõòà òÿñàäöô åäèð. Éóáèëåé

èëèíÿ ãÿäÿì ãîéàí Àññîñèàñèéà òÿñèñ

îëóíäóüó äþâðäÿí èíäèéÿäÿê äöíéàíûí

ÿêñÿð þëêÿëÿðèíäÿ èäìàí æóðíàëèñòèêàñû

ñàùÿñèíäÿ èõòèñàñëàøìûø ãóðóìëàðû þç ÿòðàôûíäà

áèðëÿøäèðìÿéÿ íàèë îëìóø, îíëàðûí

ôÿàëèééÿòèíè óüóðëà êîîðäèíàñèéà åäÿí

ìÿðêÿçÿ ÷åâèðÿ áèëìèøäèð.

Íöôóçëó òÿøêèëàòûí ìþòÿáÿð òîïëàíòûñûíûí

âÿ éóáèëåé ìÿðàñèìèíèí Àçÿðáàéúàíäà

êå÷èðèëìÿñè ðåñïóáëèêàìûçûí èúòèìàè

ùÿéàòûíäà äèããÿòÿëàéèã ùàäèñÿäèð.

It is remarkable that the 77th

Congress of the International Sports

Press Association coincides with the

90th anniversary of the organization.

Having entered the anniversary year,

the Association has managed to bring

together sports journalists from most

countries of the world and become a

center successfully coordinating their

activities.

The fact that such a representative

congress and the anniversary ceremony

of your influential organization are held

in Azerbaijan is a significant event in

the public life of our republic.

Èlham ßëèéåâ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Ilham Aliyev

President of the Republic of Azerbaijan

83 / 2014

9


ÏÀÐÈÑÄßÍ ÁÀÊÛÉÀ - 90 ÈË

FROM PARIS TO BAKU - 90 YEARS

Ô

ðàíñà, Ïàðèñ, 5 - 27 èéóë 1924-úö èë. Ùÿìèí

äþâðäÿ áóðàäà - ìöàñèð îëèìïèéà ùÿðÿêàòûíûí

áàíûñû áàðîí Ïéåð äå Êóáåðòåíèí

äîüìà øÿùÿðèíäÿ äöíéàíûí 44 þëêÿñèíäÿí 3089 èäìàí÷ûíûí

ãàòûëäûüû ÂÛÛÛ Éàé Îëèìïèéà Îéóíëàðûíäà 17

èäìàí íþâö öçðÿ 126 ìåäàë ãàçàíûëìûøäû.

Îéóíëàð ìöõòÿëèô þëêÿëÿðèí éöçëÿðëÿ ìåäèà ÿìÿêäàøû

òÿðÿôèíäÿí äöíéàéà éàéûíëàíäû. Î âàõò äþâðöíöí

ìÿøùóð æóðíàëèñòëÿðèíäÿí Ôðàíñ Ðåèúùåëèí òÿøÿááöñö âÿ

ðÿùáÿðëèéè èëÿ Ôðàíñà Èäìàí Êëóáóíóí ìÿíçèë-ãÿðàðýàùûíäà,

áîêñ ðèíãèíäÿ 29 þëêÿíè òÿìñèë åäÿí æóðíàëèñòëÿðèí

òîïëàíòûñû êå÷èðèëäè âÿ Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñèéàñûíûí - ÀÈÏÑ-èí òÿìÿëè ãîéóëäó. Ãóðóìóí

àäû âÿ àááëåâèàòóðàñû äà ôðàíñûç äèëèíäÿ òÿñäèã

îëóíäó - “Àññîúèàòèîí Èíòåðíàòèîíàëå äå ëà Ïðåññå Ñïîðòèâå”.

Ôðàíñ Ðåèúùåë ÀÈÏÑ-èí éàðàäûúûñû âÿ èëê ïðåçèäåíòè

îëäó.

Èëê êîíãðåñäÿ èøòèðàê åäÿí þëêÿëÿðäÿí ñÿêêèçè - Ôðàíñà,

Áåë÷èêà, Èñâå÷, Èòàëèéà, Ïîëøà, Ìàúàðûñòàí, Àëìàíèéà

âÿ Àâñòðèéà ÀÈÏÑ íèçàìíàìÿñèíÿ óéüóí ìèëëè áèðëèêëÿð

éàðàäàðàã þç æóðíàëèñòëÿðèíè áó ãóðóìëàð ÿòðàôûíäà áèðëÿøäèðäèëÿð.

Áåëÿëèêëÿ, ùÿìèí þëêÿëÿðèí ìèëëè èäìàí éàçàðëàðû

àññîñèàñèéàëàðû ÀÈÏÑ-èí òÿñèñ÷èëÿðè ùåñàá åäèëèðëÿð.

2 èéóë 1924-úö èë èñÿ òÿøêèëàòûí éàðàíìà òàðèõèäèð.

T

he AIPS was founded in 1924 during the

Olympic Games in Paris, at the

Headquarters of the Sporting Club of

France, (rue d'Elysee), by France's Frantz Reichel

(Press Chief of the Paris Olympic Games) and the

Belgian Victor Boin, assisted by their colleagues

Tegner (Sweden), Sekora (Czechoslovakia) and Pozzi

(France) who held there the first AIPS Congress July 1-

3, 1924. 29 nations were present.

Frantz Reichel was elected president , Victor Boin

vice-president, Georges Bruni (France) general secretary.

This first committee finalized the Statutes which

were approved on July 22, 1924.

Eight of the represented countries gathered their

journalists within a national association, observing also

the statutes of AIPS. Those countries were: France,

Belgium, Sweden, Italy, Poland, Hungary, Germany

and Austria. They can be considered therefore as the

founding members of the AIPS.

Starting with eight founding members, the number

of member associations gradually increased. The total

number of AIPS member associations is 165.

AIPS holds a world congress every year. Its scope

extends worldwide - Paris (France), London (Great

10 83 / 2014


ÀÈÆÀ-íûí èëê òîïëàíòûëàðûíäàí áèðè - èäìàí âÿ ìåäèà íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ ýþðöø. Ýþðöíòöëÿðäÿ (ñîëäàí ñàüà) ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ, Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè ßáöëôÿñ Ãàðàéåâ,

Äþâëÿò Áÿäÿí Òÿðáèéÿñè âÿ Èäìàí Àêàäåìèéàñûíûí ðåêòîðó Àüàúàí ßáèéåâ, Ýöëÿø Ôåäåðàñûéàñûíûí âèòñå-ïðåçèäåíòè Úàâàíøèð Ãóðáàíîâ, ÀÄÁÒÀ-íûí ïðîðåêòîðó Äèëãÿì Ãóëèéåâ, ÀÜÈÍ

Èäìàí øþáÿñèíèí ìöäèðè Àñèô ßñýÿðîâ, òåëåæóðíàëèñò Ðþâøÿí Áèííÿòëè, ÀÝÈÍ íàçèð ìöàâèíè ×èíýèç Ãóëèéåâ, íàçèðëèéèí ÿìÿêäàøû Ìèðêàìèë Ðÿùèìîâ, ÀÙÈÒÀ ñÿäðè Âàãèô ßëèéåâ, “Ùÿôòÿ”

ãÿçåòèíèí èäìàí øÿðù÷èñè Çÿêè Ôåéçóëëàéåâ, “Äèíàìî” ÈÚ ñÿäðè Ðàôèã Ùàúûéåâ, ÀÈÆÀ-íûí âèòñå-ïðåçèäåíòè Íÿðýèç Èñìàéûëîâà. Áàêû, 2 èéóë 1997-úè èë.

One of AIJA's first meetings - Meeting with representatives of sports and the media. Images (left to right), AIJA President Eldar Ismailov, Youth and Sports Minister Abulfas Garayev,

Head of State Academy of Physical Culture and Sports (SAPCS) Aghajan Abiyev, Vice-President of Wrestling Federation Cavanshir Kurbanov, the deputy head of SAPCS Dilgam

Guliyev, Head of Sport Department Asif Asgarov, TV commentator Rovshan Binnatli, Deputy Minister of Youth and Sport Chingiz Guliyev, Youth and Sport official Mirkamil Rahimov,

AHITA Chairman Vagif Aliyev, "Hefte" Newspaper sports reporter Zaki Feyzullayev, "Dynamo" SS Chairman Rafik Hajiyev, AIJA Vice-president Nargiz Ismayilova. Baku, 2 July 1997

Ãóðóìóí ÿñàñ ìÿðàìû Íèçàìíàìÿñèíÿ ãåéä îëóíäó

- èäìàíûí òÿðÿããèñè, ïåøÿêàð ìÿíàôåëÿðèí ãîðóíìàñû

íàìèíÿ öçâ àññîñèàñèéàëàð àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûüûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè,

áöòöí þëêÿëÿðèí èäìàí æóðíàëèñòëÿðè àðàñûíäà

äîñòëóüóí, ùÿìðÿéëèéèí âÿ öìóìè ìàðàãëàðûí

ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè, îíëàðà éöêñÿê èø âÿ ôÿàëèééÿò øÿðàèòèíèí

éàðàäûëìàñû.

Britain), Berlin (Germany), Brussels (Belgium), Basle

(Switzerland), Mexico (Mexico), San Paulo (Brazil),

Toronto (Canada), New York (USA), Seoul (Korea),

Kuala Lumpur (Malaysia), Montevideo (Uruguay),

Marrakesh (Morocco), Doha (Qatar), Kinshasa

(Zaire), etc.

ÀÈÏÑ-èí 60-úû Öìóìäöíéà Êîíãðåñèíäÿ (ñîëäàí ñàüà) Ýöðúöñòàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè

Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè Åëãóúà Áåðèøâèëè, ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ, ÀÈÏÑ Ôèãóðëó

Êîíêèñöðìÿ Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè Àðòóð Âåðíåð. Èñïàíèéà, Îâèéåäî øÿùÿðè, ìàé 1997.

AIPS 60th World Congress (left to right), Georgia NSJA President Elquca Berisvili, AIJA

President Eldar Ismailov, AIPS Figure Skating Commission Chairman Arthur Werner.

Spain, Oviedo City, May 1997

ÀÈÏÑ-èí 60-úû Öìóìäöíéà Êîíãðåñèíäÿ (ñîëäàí ñàüà) ÀÈÆÀ áàø÷ûñû Åëäàð Èñìàéûëîâ âÿ áàø

êàòèá, ÀÝÈÍ ìÿòáóàò õèäìÿòèíèí ðÿùáÿðè Âàãèô Áÿùìÿíëè. Èñïàíèéà, Îâèéåäî øÿùÿðè, ìàé

1997.

AIPS 60th World Congress (left to right). AIJA President Eldar Ismailov and AIJA

General Secretary, Press Secretary of Youth and Sport Ministry Vagif Bahmanli. Spain,

Oviedo, May 1997

83 / 2014

11


Èíäè ÀÈÏÑ ÿòðàôûíäà 165 þëêÿíèí ìèëëè èäìàí æóðíàëèñòëÿðè

àññîñèàñèéàëàðû áèðëÿøèð. Ãóðóìäà þëêÿìèçè

Àçÿðáàéúàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñû - ÀÈÆÀ

òÿìñèë åäèð.

ÀÈÆÀ-íûí òÿìÿëè þëêÿìèçèí ìöñòÿãèëëèê ãàçàíìàñûíäàí

4 èë ñîíðà, 10 éàíâàð 1995-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí

Ðåñïóáëèêàñû Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéèíèí àêò çàëûíäà,

íàçèðëèê ðÿùáÿðëÿðèíèí, èäìàí èúòèìàèééÿòû âÿ ìåäèà

íöìàéÿíäÿëÿðèíèí èøòèðàêû èëÿ ãîéóëóá, 6 íîéàáð

1995-úè èëäÿ èñÿ ÿäëèééÿ íàçèðëèéè êîëëåýèéàñûíûí ãÿðàðû

èëÿ äþâëÿò ãåéäèééàòûíà àëûíûá, èêè èëäÿí ñîíðà ÀÈÏÑ

öçâëöéóíÿ ãÿáóë îëóíóá. Éàðàäûúû ìåäèà ÿìÿêäàøëàðûíûí

èúòèìàè, ïåøÿêàð áèðëèéè 19 èë ÿðçèíäÿ èíêèøàô åäèá,

ìþùêÿìëÿíèá, ñÿìÿðÿëè âÿ ìÿãñÿäéþíëö ôÿàëèééÿòè èëÿ

òàíûíûá, ìÿøùóðëàøûá.

ÀÈÏÑ-èí ùÿð èë àëè ôîðóìó - êîíãðåñè êå÷èðèëèð. Áó

êîíãðåñëÿðèí úîüðàôèéàñû áöòöí éåð êöðÿñèíè ÿùàòÿ

åäèð. Ïàðèñ (Ôðàíñà), Ëîíäîí (Áþéöê Áðèòàíèéà), Áåðëèí

(Àëìàíèéà), Áðöññåë (Áåë÷èêà), Áàçåë (Èñâå÷ðÿ),

Ìåõèêî (Ìåêñèêà), Ñàí Ïàóëî (Áðàçèëèéà), Òîðîíòî

(Êàíàäà), Íéó Éîðê (ÀÁØ), Ñåóë (Êîðåéà), Êóàëà

Ëóìïóð (Ìàëàéçèéà), Ìîíòåâèäåî (Óðóãâàé), Ìàððàêåø

(Ìîðîê), Äîùà (Ãÿòÿð), Êèíøàñà (Çàèð)...

(Ñîëäà) Áåéíÿëõàëã Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí ïðåçèäåíòè Ìàðêèç Õóàí Àíòîíèî Ñàìàðàí÷ âÿ

ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ ÀÈÏÑ-èí 62-úè êîíãðåñèíäÿ. Ìàúàðûñòàí, Áóäàïåøò øÿùÿðè,

ìàé 1999-úó èë.

(Left) IOC President Marquis Juan Antonio Samaranch and AIJA President Eldar

Ismailov at AIPS 62nd Congress. Hungary, Budapest, May 1999

Azerbaijan Sport Journalists Association (AIJA) represents

our country in the AIPS. It was founded 4 years

after the country's independence, on 10 January 1993

in Sport and Youth Ministry of Azerbaijan with the

presence of ministry officials and media. AIJA was

officially registered in the Ministry of Justice of

(Ñîëäàí ñàüà) ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ, ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Òîãàé Áàéàòëû âÿ “Èäìàí” ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðó Ãàáèë Ìåùäèéåâ. Áàêû, ìàðò 2002

(Left to right) AIJA President Eldar Ismailov, AIPS President Togay Bayatli and "Sport" Newspaper Editor-in-Chief Gabil Mehdiyev. Baku, March 2002

12 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ÀÈÆÀ Àçÿðáàéúàí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéèíèí,

Ìèëëè Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí äÿñòÿéèíÿ àðõàëàíàðàã 19

èëëèê ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ ÿí ìÿñóëèééÿòëè, åéíè çàìàíäà

øÿðÿôëè áèð èøèí òÿìÿëèíè ãîéìóø, öçâ îëäóüó äöíéà

òÿøêèëàòûíèí éàðàäûëìàñûíûí 90 èëëèê éóáèëåéèíÿ òÿñàäöô

åäÿí 77-úè êîíãðåñèí Àçÿðáàéúàí ïàéòàõòû Áàêûäà êå-

÷èðèëìÿñè òÿøÿááöñöíö èðÿëè ñöðìöøäö. Áó òÿøÿááöñ þëêÿ

ðÿùáÿðëèéè òÿðÿôèíäÿí áÿéÿíèëäèêäÿí ñîíðà 2 èë ÿââÿë,

2012-úè èëèí éàíâàðûíäà Àâñòðèéàíûí Èííñáðóñê øÿùÿðèíäÿ,

ÀÈÏÑ-èí 75-úè êîíãðåñèíäÿ éåêäèë ñÿñëÿ ãÿáóë

åäèëäè.

Òÿäáèðèí 2014-úö èë àïðåëèí 26-äàí ìàéûí 1-äÿê

Áàêûäà êå÷èðèëìÿñè ãÿðàðûíäàí ñîíðà 2 èë ÿðçèíäÿ áþéöê

ùàçûðëûã èøëÿðè ýþðöëìöø, òÿøêèëàòè òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëìèø,

êîíãðåñÿ àèä õöñóñè www.àèïñ2014.àç èíòåðíåò

ñàéòû éàðàäûëìûø, þëêÿëÿðèí ìèëëè èäìàí æóðíàëèñòëÿðè àññîñèàñèéàëàðûíà,

åéíè çàìàíäà ìþòÿáÿð áåéíÿëõàëã èäìàí

ãóðóìëàðûíà ùÿì ñàéò âàñèòÿñèëÿ, ùÿì äÿ ôÿðäè

ãàéäàäà ñàëàìëàìà âÿ äÿâÿò ìÿêòóáëàðû öíâàíëàíìûøäûð.

Áåøóëäóçëè “ÆW Ìàððèîòò Àáñùåðîí Áàêó” ìåùìàíõàíàñû

áåø ýöí äöíéàíûí 112 þëêÿñèíè òÿìñèë åäÿí

265 íÿôÿð ãÿëÿì, ñþç âÿ ôèêèð àäàìûíûí èõòèéàðûíà âåðèëäè.

Azerbaijan on 6 November 1995 and joined AIPS two

years later. AIJA has developed and gained popularity

with its rational and resolute activities as a professional

unity of media representatives for 19 years.

AIJA believed in the possibility of organizing AIPS

congress in our county relying on the support of Sport

and Youth Ministry of Azerbaijan, therefore, initiated

to host 77th AIPS Congress in Baku. After receiving an

approval from the government, AIJA proposed to host

AIPS Congress in Innsbruck, Austria in 2012.

After the decision to host the congress on 27 April

- May 1 of 2014, the Executive Committee started its

work through the congress website www.aips2014.az

Everything was in place for the writing of a new

chapter in AIPS history. Sunday, April 27 marked the

beginning of 77th AIPS Annual Congress in Baku.

The Congress also marked the International Sports

Press Association's 90th anniversary, making it an even

more exceptional occasion for all. During the five-day

Congress, more than 270 sport journalists from 108

countries gathered together for a succession of commission

meetings and presentations, including a highly-anticipated

Forum concerning the effects of new

media on sports journalism.

ÀÈÆÀ-íûí 2008-úèëèí èäìàí ëàóðåàòëàðûíûí òÿãäèìåòìÿ âÿ ìöêàôàòëàíäûðìà ìÿðàñèìèíäÿ (éóõàðû úÿðýÿäÿ ñîëäàí ñàüà) Èäìàí éàçàðëàðû Øàêèð Éàãóáîâ, Ðþâøÿí Áèííÿòëè, èäìàí÷ûëàð

Çåìôèðà Ìåôòàùÿääèíîâà, Íàìèã Àáäóëëàéåâ, èäìàí æóðíàëèñòëÿðè Îãòàé Áàéðàìîâ, Àéäûí ßëèéåâ (àøàüûäà ñàüäàí) ÀÝÈÍ èäìàí øþáÿñèíèí ìöäèðè Àñèô ßñýÿðîâ, ÀÙÈÒÀ ñÿäðè Âàãèô

ßëèéåâ, ìöäàôèÿ íàçèðëèéè èäìàí êëóáóíóí ðÿèñè Ùÿøèì Ùÿøèìîâ âÿ äèýÿðëÿðè.

AIJA's 2008 Sport Winners Presentation and Award Ceremony (top row, left to right) Sport Journalists Shakir Yakubov, Rovshan Binnatli. Athletes Zemfira Meftahaddinova, Namik

Abdullayev, reporters Oktay Bayramov, Aydin Aliyev. (below right) Head of Sport Department of Youth and Sport Asif Asgarov, AHITA SS Chairman Vagif Aliyev, Chaiman of Military

Sport Club Hashim Hashimov and others

83 / 2014

13


ÀÈÏÑ Àâðîïàíûí Áàø Àññàìáëåéàñû

AIPS Europe General Assembly

A

ïðåëèí 27-äÿ Áåéíÿëõàëã Èäìàí

Ìÿòáóàòû Àññîñèàñiéàñûíûí 77-úè

êîíãðåñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ãèòÿ áþëìÿñèíèí

- Àâðîïà Èäìàí Ìÿòáóàòû Èòòèôàãû - ÀÈÏÑ

Àâðîïàíûí ùåñàáàò-ñå÷êè òîïëàíòûñûíäà ÷ûõûø

åäÿí ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî Áàêûäà òÿøêèë

îëóíàí àëè ôîðóìóí ýöíäÿëèéè áàðÿäÿ ìÿëóìàò

âåðäè. Î áèëäèðäè êè,

òÿäáèð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà

êå÷èðèëÿúÿê Áèðèíúè

Àâðîïà Îéóíëàðûíûí

òÿãäèìàòû âÿ ìöõòÿëèô

ìþâçóëàðäà ìöçàêèðÿëÿð

àïàðûëàúàã.

ÀÈÏÑ - Àâðîïàíûí ïðåçèäåíòè

Éàínèñ Äàðàñ ðÿùáÿðëèê

åòäèéè ãóðóìóí ôÿàëèééÿòè

áàðÿäÿ ìÿëóìàò

âåðäè. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ëàéèùÿëÿðäÿí

äàíûøàí É. Äàðàñ

éöêñÿê òÿøêèëàò÷ûëûüà

ýþðÿ Àçÿðáàéúàí Èäìàí

Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñûéàñûíà

ìèííÿòäàðëûüûíû áèëäèðäè.

Ýþðöëÿí èøëÿð áàðÿäÿ

ùåñàáàòëà ÷ûõûø åäÿí Éàííèñ

Äàðàñ Àâðîïà þëêÿëÿðè ìèëëè

èäìàí æóðíàëèñòëÿðè àññîñèà-

Àâðîïà Èäìàí Ìÿòáóàòû Èòòèôàãû - ÀÈÏÑ Àâðîïà Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí

öçâö Åëäàð Èñìàéûëîâ ÈÊ ñå÷ýèëÿðèíäÿ éåíÿ äÿ ãàëèá îëäó.

AIPS Europe/UEPS Executive Committee member

Eldar Ismayilov re-elected in EC elections.

A

IPS Europe General Assembly took

place in Baku on 27 April as part of the

77th Annual Congress of the

International Sport Press Association (AIPS).

Gianni Merlo, president of AIPS, delivered a

keynote message to the European journalists: "The

objective is to continue having the possibility to

work together to defend journalists'

rights and to find alternatives

and solutions for the new problems,

especially with radio and

television".

Before the AIPS Europe

Executive Committee elections,

the administrative report of AIPS

Europe was discussed and

approved by national continental

associations, including the

Balance Sheet and Statements of

Accounts up to the period the 31st

of December 2013 and current

issues like working conditions,

facilities and sponsorships.

During the elections David

Naert (Belgium, 33 votes), Lev

Rossochik (Russia, 28 votes),

Marynina Nastassia (Belarus, 27

votes), Predrag Milinkovic

14 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ñèéàëàðû íöìàéÿíäÿëÿðèíèí ñóàëëàðûíû úàâàáëàíäûðäû.

Ìàëèééÿ âÿ äèýÿð êîìèññèéàëàðûí ùåñàáàòëàðû

äèíëÿíèëäèêäÿí ñîíðà ýèçëè ñÿñâåðìÿ éîëó èëÿ éàõûí

ö÷ èë ö÷öí Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí éåíè òÿðêèáè

ñå÷èëäè. 48 Àâðîïà þëêÿñèíäÿí ùÿð þëêÿ áèð ñÿñÿ

ìàëèêäèð âÿ èúðàèééÿ êîìèòÿñèíäÿ 12 êöðñö óüðóíäà

19 íàìûçÿä ìöáàðûçÿ àïàðûðäû. Íàìèçÿäëÿðèí

÷ûõûøëàðû äèíëÿíèëäèêäÿí ñîíðà áöëëåòåíëÿð

ïàéëàíäû.

Àçÿðáàéúàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí

(ÀÈÆÀ) ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ éåíèäÿí

ÀÈÏÑ ÀÂÐÎÏÀ/ÓÅÏÑ Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíÿ

öçâ ñå÷èëäè.

(Serbia, 26 votes), Eldar Ismaylov (Azerbaijan, 24

votes), Marina Witte (Netherlands, 24 votes), Marc

Ventouillac (France, 23 votes), Guinter Pfeistlinger

(Austria 23 votes), following a second round election

Gianfranco Coppola (Italy 26 votes) were

elected and formed part of the new AIPS Europe

Executive Committee, which will work together

for the next three years with President Yannis

Daras (Greece), Secretary General Charles

Camenzuli (Malta), and Treasurer Murat Agca

(Turkey) who were all unchallenged at the elections.

During the first session of the AIPS Europe

Executive Committee Lev Rossochik was appointed

a vice-president and Predrag Milinkovic a

deputy secretary of AIPS Europe.

Àâðîïà Èäìàí Ìÿòáóàòû Èòòèôàãû - ÀÈÏÑ Àâðîïà Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí 2014 - 2017 äþâðöíÿ éåíè òÿðêèáè. (àøàüû úÿðýÿ, ñîëäàí) Ýöíòåð Ôàéñëèíýåð (Àâñòðèéà), ×àðëç Êàìåíçóëè (áàø êàòèá,

Ìàëòà), Éàííèñ Äàðàñ (ïðåçèäåíò, Éóíàíûñòàí), Ëåâ Ðîññîøèê (âèòñå-ïðåçèäåíò, Ðóñèéà), Ìóðàò Àýúà (xÿçèíÿäàð, Òöðêèéÿ), (Éóõàðû úÿðýÿ ñîëäàí) Ìàðú Âåíòîóèëëàú (Ôðàíúà), Äàâèä Íàåðò

(Áåë÷èêà), Åëäàð Ûñìàéûëîâ (Àçÿðáàéúàí), Íàñòàññèà Ìàðéíèíà (Áåëàðóñ), Ìàðèíà Wèòòå (Íåäåðëàíä), Ïðåäðàã Ìèëèíêîâè÷ (Ñåðáèéà), Úèàíôðàíêî Êîïïîëà (Èòàëèéà)

AIPS Europe/UEPS Executive Committee Board for 2014 - 2017, a new staff. (bottom row, left to right) Guenter Pfeistlinger (Austria), Charles Camenzuli (general secretary, Malta),

Yannis Daras (president, Greece), Lev Rossoshik (vice-president, Russia), Murat Agca (Treasurer, Turkey). (top row left to right), Marc Ventouillac (France), David Naert (Belgium),

Eldar Ismailov (Azerbaijan), Nastassia Marynina (Belarus), Marina Witte (Netherlands), Predrag Milinkovic (Serbia), Gianfranco Coppola (Italy)

83 / 2014

15


Àïðåëèí 27-äÿ “ÆW Ìàððèîòò Àáñùåðîí

Áàêó” ìåùìàíõàíàñûíäà ÀÈÏÑ-èí 77-úè

êîíãðåñè èøòèðàê÷ûëàðûíûí øÿðÿôèíÿ çèéàôÿò

âåðèëäè.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Èëùàì ßëèéåâ çèéàôÿòäÿ íèòã ñþéëÿäè. Çèéàôÿòäÿ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Gÿíúëÿð

âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâ, Ìèëëè

Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí âèòñå ïðåçèäåíòè

Äð. ×èíýèç Ùöñåéíçàäÿ, Àçÿðáàéúàí

Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè

Åëäàð Èñìàéûëîâ âÿ âèòñå ïðåçèäåíòè

Íÿðüèç Ìàùìóäçàäÿ èøòèðàê åäèðäèëÿð.

The official Welcome Dinner of the Congress

was held on April 27 at the impressive JW

Marriott Hotel Absheron Baku and was honored

with the presence of Ilham Aliyev, the President of

the Republic of Azerbaijan. President opened the

official welcome dinner of the 77th AIPS

Congress with his welcome speech. Sport and

Youth Minister of Azerbaijan Azad Rahimov,

vice-president of National Olympic Committee Dr.

Chingiz Huseynzadeh, President of Azerbaijan

Sport Journalists Association Eldar Ismayilov and

vice-president Nargiz Mahmudzadeh took part in

the ceremony.

Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñèéàñûíûí 77-úè êîíãðåñèíèí

èøòèðàê÷ûëàðû øÿðÿôèíÿ âåðèëÿí çèéàôÿò

ìÿðàñèìèíäÿ Èëùàì ßëèéåâèí íèòãè

Ùþðìÿòëè õàíûìëàð âÿ úÿíàáëàð, ùþðìÿòëè ãîíàãëàð!

ßââÿëúÿ, ùàìûíûçû Àçÿðáàéúàíäà ñàëàìëàéûðàì

âÿ ñèçèí Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðäèéèíèç ýöíëÿ-

Speech by the President of Azerbaijan Ilham

Aliyev at the Dinner Reception given in honor

of participants of the 77th Congress of the

International Sport Press Association

Dear ladies and gentlemen, dear guests!

First of all, I would like to welcome all of you

to Azerbaijan and express my firm conviction

that the days spent in Azerbaijan will live in your

16 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ðèí óçóí ìöääÿò éàääàøûíûçäà ãàëàúàüû áàðÿäÿ

ãÿòè èíàìûìû áèëäèðèðÿì. ×îõ øàäàì êè, Áåéíÿëõàëã

Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí êîíãðåñè

áèçèì þëêÿäÿ êå÷èðèëèð. Ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ åäÿðÿê

Àññîñèàñèéàíû 90-úû èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ

òÿáðèê åòìÿê èñòÿéèðÿì.

Áó òÿäáèðèí Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëìÿñè áèçèì

ö÷öí áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Áó òÿäáèð áèçÿ

þëêÿìèçè ñèçÿ òÿãäèì åòìÿê èìêàíû âåðÿúÿêäèð.

Ñèç Àçÿðáàéúàíäà, Áàêûäà áèð íå÷ÿ ýöí êå-

÷èðÿúÿêñèíèç. Þëêÿìèçèí òàðèõèíè, ìÿäÿíèééÿòèíè,

ÿíÿíÿëÿðèíè âÿ ìöàñèð èíêèøàôûíû þç ýþçëÿðèíèçëÿ

ýþðÿúÿêñèíèç.

Àçÿðáàéúàí çÿíýèí òàðèõÿ, ìÿäÿíèééÿòÿ âÿ

ÿíÿíÿëÿðÿ ìàëèê îëàí þëêÿäèð. Ëàêèí åéíè çàìàíäà,

ìöñòÿãèë þëêÿ êèìè ýÿíúäèð. Ìöñòÿãèë

þëêÿ êèìè éàëíûç 22 èëäèð éàøàéûðûã. Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ

äþâëÿò÷èëèéèìèçè ãóðìóøóã. Áèð ñèñòåìäÿí

äèýÿð ñèñòåìÿ êå÷èä åòìèøèê âÿ ñöðÿòëè èíêèøàôà

íàèë îëìóøóã. Áèç ùÿéàòûìûçûí ùÿð áèð ñàùÿñèíè

äÿéèøìÿëè îëäóã. Áèðèíúèñè, áèç ìöñòÿãèë âÿ àçàä

äåéèëäèê. Ëàêèí ÿñðëÿð ÿðçèíäÿ äèýÿð äþâëÿòëÿðèí

áèð ùèññÿñè îëàðàã áèç þçöíÿìÿõñóñëóüóìóçó,

ìÿäÿíèééÿòèìèçè âÿ ÿíÿíÿëÿðèìèçè ãîðóéà áèëìèøèê.

Åéíè çàìàíäà, áèç òàìàìèëÿ ôÿðãëè ñèéàñè

ñèñòåìäÿ éàøàéûðäûã. Áó èñÿ èíäè Àçÿðáàéúàíäà

îëàí ñèñòåìäÿí òàìàìèëÿ ôÿðãëè áèð ñèñòåì èäè.

Áóíà ýþðÿ, ìöñòÿãèëëèê èëëÿðè êå÷èä, ñèéàñè âÿ äåmemory

a long time. I am very glad that the

Congress of the International Sports Press

Association is being held in our country. I want

to take this opportunity to congratulate the

Association on the 90th anniversary.

The fact that this event is held in Azerbaijan

is very important to us. This event will allow

us the opportunity to introduce our country to

you. You will spend a few days in Azerbaijan,

in Baku and will see firsthand the history, culture,

tradition and modern development of our

country.

Azerbaijan is a country with a rich history,

culture and traditions. At the same time, it is a

young independent country. We have been

independent for only 22 years. Over the years

we have built our statehood, completed a transition

from one system to another and achieved

rapid development. We have had to change all

aspects of our lives. First, we were not independent

and free. But despite being part of

other states for centuries, we have managed to

preserve our identity, culture and traditions. At

the same time, we lived in a completely different

political system. It was a system that is

completely different from the system that exists

in Azerbaijan now. Therefore, the years of

independence were transitional years, a period

83 / 2014

17


ìîêðàòèê òÿñèñàòëàðûí éàðàäûëìàñû, èãòèñàäè âÿ ñèéàñè

èñëàùàòëàð èëëÿðè îëìóøäóð.

Ãöðóð ùèññè èëÿ ãåéä åòìÿê èñòÿéèðÿì êè, èãòèñàäè

÷ÿòèíëèêëÿðèí ÿêñÿðèééÿòè àðòûã ýåðèäÿ ãàëûá.

Àçÿðáàéúàí ýöúëö äåìîêðàòèê òÿñèñàòëàðà ìàëèê

îëàí þëêÿäèð. Áó ýöí ìÿòáóàò íöìàéÿíäÿëÿðè

ãàðøûñûíäà ÷ûõûø åäÿðÿê áèëäèðìÿê èñòÿéèðÿì êè,

áèçèì ÿí áþéöê íàèëèééÿòëÿðèìèçäÿí áèðè ìåäèàíûí

âÿ ìÿòáóàòûí àçàäëûüûäûð. Àçàä èíòåðíåò áèçèì

ùÿéàòûìûçûí òÿðêèá ùèññÿñèäèð. Áó ýöí ÿùàëèìèçèí

70 ôàèçäÿí ÷îõó èíòåðíåò èñòèôàäÿ÷èñèäèð.

Ùþêóìÿò äÿ Àçÿðáàéúàíûí ùÿð áèð øÿùÿðèíÿ âÿ

êÿíäèíÿ ýåíèøçîëàãëû èíòåðíåòè ýÿòèðìÿê ö÷öí

÷îõëó ñÿðìàéÿ éàòûðûð.

Ñèéàñè èñëàùàòëàð èãòèñàäè èñëàùàòëàðëà äÿñòÿêëÿíèð.

×öíêè áèç àéäûí áàøà äöøäöê êè, ìöñòÿãèëëèéèìèçè

ãîðóìàã âÿ óüóð ãàçàíìàã ö÷öí èãòèñàäèééàòûìûç

ýöúëö îëìàëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ

êþêëö èãòèñàäè èñëàùàòëàð ùÿéàòà êå÷èðèëèá. Íÿòèúÿ

åòèáàðèëÿ èãòèñàäèééàòûìûçûí 80 ôàèçèíäÿí ÷îõó

þçÿë ñåêòîðäà úÿìëÿøèá. Ëàêèí 22 èë áóíäàí ÿââÿë

áó ôàèç ñûôûð òÿøêèë åäèðäè.

Ñöðÿòëè èãòèñàäè àðòûì áèçÿ ñîñèàë èíôðàñòðóêòóðà

ñÿðìàéÿ éàòûðìàã èìêàíû âåðäè âÿ áó, ïðèîðèòåòëÿðèìèçäÿí

áèðè èäè. Ìÿêòÿáëÿðèí òèêèíòèñè, òÿùñèëÿ

ñÿðìàéÿ ãîéóëóøó âÿ ìÿäÿíè èðñèí ãîðóíìàñû -

áöòöí áóíëàð ýöíäÿëèéèìèçèí áèð ùèññÿñè èäè. Èíäè

èñÿ áèç äåéÿ áèëÿðèê êè, Àçÿðáàéúàíäà ñöðÿòëè èãòèñàäè

àðòûì áèçÿ ÿêñÿð ñîñèàë âÿ èãòèñàäè ïðîáëåìëÿðèí

þùäÿñèíäÿí ýÿëìÿéÿ êþìÿê åòäè.

Ñîí 10 èëäÿ Àçÿðáàéúàí èãòèñàäèééàòû äöíéàäà

ÿí ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäÿí èãòèñàäèééàò îëìóøäóð.

Áó èãòèñàäèééàò èíäè äÿ ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäèð.

Ìàëèééÿ âÿ èãòèñàäè áþùðàí èëëÿðèíÿ áàõìàéàof

the establishment of political and democratic

institutions, a time of economic and political

reforms.

I am proud to indicate that most of the economic

difficulties have been left behind.

Azerbaijan is a country with strong democratic

institutions. Speaking to the press today, I want

to highlight that one of our greatest achievements

is the freedom of the media and the press. Free

Internet is part of our life. Today, more than 70

per cent of our population are Internet users. The

government also invests heavily to provide all

cities and villages of Azerbaijan with broadband

Internet.

Political reforms are underpinned by economic

ones, as we clearly realize that in order to protect

the independence and succeed, our economy

has to be strong. Therefore, drastic economic

reforms have been carried out. Eventually, more

than 80 per cent of our economy is concentrated

in the private sector, while 22 years ago this figure

was zero. The rapid economic growth has

allowed us the opportunity to invest in the social

infrastructure, and this was one of our priorities.

The construction of schools, investment in education

and preservation of cultural heritage - all

this was part of our agenda. And now we can say

that the rapid economic growth in Azerbaijan has

helped us to cope with most of the social and economic

problems.

In the last 10 years, Azerbaijan has been the

fastest growing economy in the world. This

economy is still booming. Despite the years of

financial and economic crisis, we have man-

18 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ðàã, áèç èãòèñàäè èíêèøàô ñàùÿñèíäÿ ìöñáÿò ìåéëëÿðè

ñàõëàéà áèëäèê. Áèç èøñèçëèéè 5 ôàèçÿ ãÿäÿð

àçàëäà áèëäèê. Áèçäÿ ÷îõ ñàáèò ìàëèééÿ âÿçèééÿòè

ìþâúóääóð. Áàøãà ñþçëÿ, ìöñòÿãèëëèê èëëÿðè èëê

îëàðàã Àçÿðáàéúàí õàëãûíà îíó ýþñòÿðäè êè, þëêÿíèí

òàëåéè þç õàëãûíûí ÿëèíäÿ îëäóãäà áèð ÷îõ

øåéëÿðÿ íàèë îëìàã ìöìêöíäöð. Áóíà ýþðÿ äÿ

áèçèì ö÷öí ìöñòÿãèëëèéèìèçèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè,

èñëàùàòëàðûí äàâàì åòäèðèëìÿñè âÿ èíñàíëàðûìûçà

ÀÈÏÑ-èí 77-úè êîíýðåñè èøòèðàê÷ûëàðû øÿðÿôèíÿ çèéàôÿòäÿ (ñàüäàí ñîëà) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ, ÀÈÆÀ-íûí 1-úè âèòñå-ïðåçèäåíòè Íÿðýèç Ìàùìóäçàäÿ,

ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ âÿ ÀÈÏÑ-èí 1-úè âèòñå-ïðåçèäåíòè, òöðêèéÿëè éàçàð Åñàò Éûëìàéåð.

Dinner Reception given in honor of 77th AIPS Congress participants (right to left), President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, AIJA 1st Vice-president Nargiz Mahmudzadeh,

AIJA President Eldar Ismailov and AIPS 1st Vice-president, turkish journalist Esat Yilmayer

äàùà éàõøû ùÿéàò øÿðàèòèíèí éàðàäûëìàñû ÿí éöêñÿê

ïðèîðèòåò òÿøêèë åäèð.

Ìöñòÿãèëëèê èëëÿðèíäÿ èäìàíûí èíêèøàôû âÿ

Îëèìïèéà ùÿðÿêàòûíûí äÿñòÿêëÿíìÿñè ñàùÿñèíäÿ

áèð ÷îõ èøëÿð ýþðöëìöøäöð. Áèç Àçÿðáàéúàíäà

÷îõñàéëû áåéíÿëõàëã éàðûøëàðû, î úöìëÿäÿí äöíéà

âÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòëàðûíû òÿøêèë åòìèøèê.

Áèçèì èäìàí÷ûëàðûìûç áåéíÿëõàëã àðåíàäà éàõøû

íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åòìèøëÿð. Éàé Îëèìïèéà Îéóíëàðûíäà

èëê äÿôÿ 1996-úû èëäÿ èøòèðàê åòìèøèê. Î çàaged

to maintain positive trends in the sphere

of economic development. We have managed

to reduce the unemployment rate to 5 per cent.

We have a very strong financial situation. In

other words, the years of independence have,

above all, demonstrated to the people of

Azerbaijan that when the fate of the country

lies in the hands of its people, we can achieve a

lot. Therefore, the strengthening of our independence,

the continuation of reforms and the

creation of a better life for our people are our

top priorities.

In the years of independence, a lot has been

done to develop sports and support the Olympic

movement. Azerbaijan has hosted numerous

international competitions, including world and

European championships. Our athletes have

achieved good results in the international arena.

We first took part in the Summer Olympics in

83 / 2014

19


ìàí éàëíûç 1 ìåäàë ãàçàíìûøäûã. Ñîíóíúó äÿôÿ

Ëîíäîíäà êå÷èðèëÿí Îëèìïèéà Îéóíëàðûíäà èñÿ

10 ìåäàë ãàçàíìûøûã, áóíëàðûí äà èêèñè ãûçûë îëìóøäóð.

200-äÿí ÷îõ þëêÿ àðàñûíäà 30-úó éåðè

òóòìóøóã. Áó äà èäìàíûí èíêèøàôûíûí, äþâëÿò âÿ

èúòèìàè òÿøêèëàòëàðûí èäìàíûí èíêèøàôûíà ýþñòÿðäèéè

ìöíàñèáÿòèí òÿçàùöðöäöð.

Àçÿðáàéúàíäà ùþêóìÿò, äþâëÿò ãóðóìëàðû,

Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéè, Îëèìïèéà Êîìèòÿñè,

ôåäåðàñèéàëàð âÿ êëóáëàð ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿò

ýþñòÿðèðëÿð. Áóíà ýþðÿ äÿ áèç èäìàíû èíêèøàô åòäèðìÿê

âÿ èäìàí÷ûëàðûìûç ö÷öí éàõøû øÿðàèò éàðàòìàã

ö÷öí áèðýÿ ïëàíëàð ÿñàñûíäà ôÿàëèééÿò

ýþñòÿðèðèê. Áèç ìöñòÿãèëëèéèí èëê èëëÿðèíäÿ òàìàìèëÿ

ìÿùâ åäèëìèø èäìàí èíôðàñòðóêòóðóíóí èíêèøàôûíà

ñÿðìàéÿ éàòûðäûã. Èíäè èñÿ áöòöí þëêÿ

ÿðàçèñèíäÿ 40-äàí ÷îõ Îëèìïèéà ìÿðêÿçè òèêèëìèøäèð

âÿ áó ïðîñåñ ùÿëÿ äÿ äàâàì åäèð. Ùÿäÿô

îíäàí èáàðÿòäèð êè, Àçÿðáàéúàíûí ùÿð áèð øÿùÿðèíäÿ

Îëèìïèéà ìÿðêÿçè îëñóí.

Áèç áó ùÿäÿôÿ ÷àòìàüà àðòûã éàõûíûã. Áàêûäà

èäìàí èíôðàñòðóêòóðó áÿðïà îëóíóð âÿ éåíè èäìàí

îáéåêòëÿðè òèêèëèð. ßëáÿòòÿ áó, ÷îõ âÿñàèò òÿëÿá

åäÿí òÿøÿááöñäöð. Áó îáéåêòëÿðÿ ÷îõëó âÿ-

1996. Then we won only one medal. In the latest

Olympic Games in London, we won 10

medals, including two gold ones. We finished

in 30th place among 200 countries. This is a

manifestation of the development of sports and

the attitude of state and public organizations to

the development of sports.

Government and state agencies, the Ministry

of Youth and Sports, the Olympic Committee,

federations and clubs in Azerbaijan interact

with each other. Therefore, in order to develop

sports and create good conditions for our athletes,

we act on the basis of joint plans. We

have invested in the development of sports

infrastructure which became completely rundown

in the early years of independence.

Today, there are more than 40 Olympic centers

throughout the country, and this process is still

ongoing. The aim is to create Olympic centers

in all cities of Azerbaijan.

We are close to achieving this goal. The

sports infrastructure is being restored and new

sports facilities built Baku. This initiative, of

course, requires a lot of money. Major funds are

20 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ñàèò ñÿðô åäèëèð âÿ âÿñàèò äþâëÿò áöäúÿñèíäÿí àéðûëûð.

Áèç òàìàìèëÿ ÿìèíèê êè, áó âÿñàèò Àçÿðáàéúàíûí

ýÿëÿúÿéèíÿ, ñàüëàìëûüûíà, ýÿíú íÿñëÿ

éàòûðûëûð. Áó ýöí èäìàí÷ûëàðûìûçûí ÿêñÿðèééÿòè

òÿêúÿ áåéíÿëõàëã éàðûøëàðäà þëêÿìèçèí øÿðÿôèíè

ãîðóìàã íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí äåéèë, ùÿì äÿ

äàâðàíûøëàðû èëÿ þðíÿêäèðëÿð. Îíà ýþðÿ äÿ ìÿøùóð

èäìàí÷ûëàðûí ìÿíÿâè ìÿñóëèééÿòè áèçèì äèããÿò

ìÿðêÿçèíäÿ ñàõëàäûüûìûç ìÿñÿëÿäèð. Õîøáÿõòëèêäÿí

áèçèì áöòöí ìÿøùóð èäìàí÷ûëàðûìûç

íöìóíÿâè âÿòÿíäàø âÿ âÿòÿíïÿðâÿðäèðëÿð.

ßëáÿòòÿ êè, úÿìè 22 èëëèê ìöñòÿãèëëèê òàðèõèíÿ

ìàëèê îëàí þëêÿ êèìè èñòÿð äöíéà, èñòÿðñÿ äÿ Àâðîïà

÷åìïèîíàòëàðûíäà ìèëëè ùèìíèìèçèí ñÿñëÿíäèðèëìÿñèíè

åøèäÿíäÿ âÿ ìèëëè áàéðàüûìûçûí

ãàëõìàñûíû ýþðÿíäÿ ãÿëáèìèç ôÿðÿù ùèññè èëÿ äîëóð.

Áó, áàøàäöøöëÿíäèð. Áèç ÿëèìèçäÿí ýÿëÿíè

åäÿúÿéèê êè, áó ñöðÿòëè èíêèøàô ùÿéàòûìûçûí ùÿð

áèð ñàùÿñèíäÿ, î úöìëÿäÿí èäìàí ñàùÿñèíäÿ äÿ

äàâàì åòñèí.

Ñèçèí äÿ áèëäèéèíèç êèìè, ýÿëÿí èë áèç èëê Àâðîïà

Îéóíëàðûíà åâ ñàùèáëèéè åäÿúÿéèê. Áó, áþéöê

ìÿñóëèééÿò âÿ âÿçèôÿäèð. Åéíè çàìàíäà, áó,

ùÿì þëêÿìèçè òÿãäèì åòìÿê, ùÿì äÿ ìöâàôèã

allocated for these facilities from the state budget.

We are absolutely sure that these funds are

being invested in the future of Azerbaijan, in

public health and in the younger generation.

Today, most of our athletes lead the way not

only in terms of protecting the sporting glory of

our country in international competitions, but

also by their conduct. Therefore, moral responsibility

of renowned athletes is an issue that is at

the center of our attention. Fortunately, all our

well-known athletes are good citizens and patriots.

Of course, when we as a country that has been

independent for only 22 years hear our national

anthem played and see our flag raised in world

and European championships, our hearts are

overwhelmed with pride. This can be understood.

We will do everything we can to continue this

rapid development in all spheres of our life,

including the field of sports.

As you know, next year we will host the

inaugural European Games. It is a huge

responsibility and challenge. At the same time,

it is also the opportunity to introduce our coun-

83 / 2014

21


ñèéàñÿò, þùäÿëèê, ýöúëö ñèéàñè èðàäÿ èëÿ ñèéàñè õÿðèòÿäÿ

íèñáÿòÿí éåíè éàðàíìûø þëêÿäÿ èëê Àâðîïà

Îéóíëàðûíûí êå÷èðèëìÿñèíèí ìöìêöí îëäóüóíó

íöìàéèø åòäèðìÿê ö÷öí ôöðñÿòäèð. Áèç áó

îéóíëàðû Éàé Îëèìïèéà Îéóíëàðû ñÿâèééÿñèíäÿ

êå÷èðìÿéè ïëàíëàøäûðûðûã. Ëàêèí áó áàõûìäàí áèçèì

âÿçèééÿòèìèç î ãÿäÿð àñàí äåéèëäè. ×öíêè

ùàçûðëûã èøëÿðè ö÷öí éàëíûç èêè èë éàðûì âàõòûìûç

âàð èäè. Ìöãàéèñÿ ö÷öí, Éàé Îëèìïèéà Îéóíëàðûíà

åâ ñàùèáëèéè åäÿí þëêÿëÿðÿ 7 èë âàõò âåðèëèð.

Áåëÿëèêëÿ, áèçèì ö÷ äÿôÿ àç âàõòûìûç âàð èäè.

Ëàêèí ùÿâÿñèìèç áþéöêäöð, ãàðøûìûçäà èñÿ

÷îõëó ÿëàãÿëÿíäèðìÿ âÿ òÿøêèëàò÷ûëûã èøëÿðè äóðóð.

Ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ åäÿðÿê ýÿëÿí èë Áàêû Îëèìïèéà

Ñòàäèîíóíäà êå÷èðèëÿúÿê à÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ

ãîíàã ãèñìèíäÿ èøòèðàê åòìÿê ö÷öí ùàìûíûçû äÿâÿò

åòìÿê èñòÿéèðÿì. 2016-úû èëäÿ áèç Äöíéà

Øàùìàò Îëèìïèàäàñûíà åâ ñàùèáëèéè åäÿúÿéèê.

2017-úè èëäÿ Èñëàì Ùÿìðÿéëèéè Îéóíëàðûíû êå÷èðÿúÿéèê.

Áó äà, ùÿì÷èíèí úîüðàôè éåðëÿøìÿìèçèí,

ìÿäÿíèééÿòèìèçèí âÿ áóýöíêö Àçÿðáàéúàíûí

ýþñòÿðèúèñèäèð. Èêè èë ÿðçèíäÿ áèçäÿ Àâðîïà âÿ

Èñëàì Ùÿìðÿéëèéè Îéóíëàðû êå÷èðèëÿúÿêäèð.

Àçÿðáàéúàí ìöñÿëìàí þëêÿñèäèð. Ëàêèí, åéíè

çàìàíäà, Àâðîïà èëÿ ýöúëö ÿëàãÿëÿðè îëàí áèð þëtry

and demonstrate that thanks to appropriate

policies, commitments and a strong political

will it is possible to conduct the first European

Games in a country that has appeared on the

political map relatively recently. We plan to

conduct these games at the level of Summer

Olympic Games. However, in this sense it is

not as easy, because we have only two and a

half years to prepare. For comparison, countries

hosting Summer Olympics are allowed

seven years. So we had three times less time.

However, we have a great desire, and there

is great coordination and organizational work

in store for us. I take this opportunity to invite

all of you to participate in the opening ceremony

to be held in Baku Olympic Stadium next

year. In 2016, we will host the World Chess

Olympiad. In 2017, we will play host to

Islamic Solidarity Games. This is an indicator

of our geographical location, our culture and

present-day Azerbaijan. Within two years we

will host European Games and Islamic

Solidarity Games.

Azerbaijan is a Muslim country. But at the

same time it is a country that has strong ties with

22 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

êÿäèð. Áó ÿëàãÿëÿðèí òàðèõè ÕÛÕ ÿñðÿ ýåäèá ÷ûõûð.

Èíäè èñÿ áó ÿëàãÿëÿð äàùà äà ýöúëöäöð. ×öíêè

îíëàðûí ÿñàñûíû òÿðÿôäàøëûã òÿøêèë åäèð. Áóíà ýþðÿ

äÿ Àçÿðáàéúàíäà ìóëòèêóëòóðàëèçì ÿíÿíÿëÿðè

÷îõ ýöúëöäöð. Ìóëòèêóëòóðàëèçì áèçèì äþâëÿò ñèéàñÿòèìèçäèð,

áó, áèçèì èíñàíëàðûí ùÿéàò òÿðçè âÿ

ÿùâàë-ðóùèééÿñèäèð. Áèç åòíèê âÿ äèíè êþêëÿðèíÿ

áàõìàéàðàã, áöòöí Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøëàðûíûí

ôàéäàëàíäûüû åòíèê âÿ äèíè òîëåðàíòëûüà éöêñÿê

ãèéìÿò âåðèðèê.

Ìÿí ÿìèíÿì êè, þëêÿìèçÿ ñÿôÿðèíèç çàìàíû

ñèçèí Àçÿðáàéúàíäà ìöõòÿëèô ìèëëÿòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðèíÿ

ìÿíñóá îëàí òàðèõè àáèäÿëÿðè âÿ

ÿíÿíÿâè éåðëÿðè ýþðìÿê ôöðñÿòèíèç îëàúàãäûð. Áó

òÿäáèðèí Àçÿðáàéúàíäà, Áàêûäà êå÷èðèëìÿñè èëÿ

ÿëàãÿäàð îëàðàã Àññîñèàñèéàíûí ðÿùáÿðëèéèíÿ þç

òÿøÿêêöðöìö áèëäèðìÿê èñòÿéèðÿì. Òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðûíà

áó ýöí áèçèìëÿ îëäóãëàðû ö÷öí ìèííÿòäàðàì.

Ñèçÿ óüóðëàð àðçóëàéûðàì.

Ñàü îëóí!

Europe. The history of these bonds goes back to

the 19th century. And today they have become

even stronger because they are based on partnership.

Therefore, Azerbaijan has a very strong tradition

of multiculturalism. Multiculturalism is

our state policy, it is the lifestyle and mood of

our citizens. We appreciate the ethnic and religious

tolerance which is used by all citizens of

Azerbaijan irrespective of their ethnic and religious

roots.

I am convinced that during your visit to our

country you can see the historical monuments

and traditional sites belonging to members of different

ethnic groups in Azerbaijan. I want to

express my appreciation to the leadership of the

Association for conducting this event in

Azerbaijan, in Baku. I want to thank the participants

of this event for being with us today. I wish

you every success.

Thank you!

ÀÈÏÑ-èí 77-úè êîíýðåñè èøòèðàê÷ûëàðû øÿðÿôèíÿ çèéàôÿòäÿ (ñîëäàí ñàüà) Ñÿìÿä Ãóðáàíîâ, Àðçó ßëèéåâà âÿ Íÿðýèç Ìàùìóäçàäÿ

Dinner Reception given in honor of 77th AIPS Congress participants (left to right) Samad Gurbanov, Arzu Aliyeva and Nargiz Mahmudzadeh

83 / 2014

23


Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí

ïðåçèäåíòè Úèàííè Ìåðëî ÷ûõûø åòäè:

Ùþðìÿòëè úÿíàá Ïðåçèäåíò, ùþðìÿòëè ùÿìêàðëàð

âÿ äîñòëàð!

Èúàçÿ âåðèí, þç øÿõñè òÿÿññöðàòëàðûìû ñèçèíëÿ áþëöøöì.

Êîíòèíåíòàë ôèëèàëûìûçûí èúðàèééÿ êîìèòÿñèíèí

íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ áèðëèêäÿ áèç ö÷ èë áóíäàí

ÿââÿë èëê äÿôÿ òÿééàðÿ èëÿ Áàêûéà ýÿëäèêäÿ áó øÿùÿð,

îíóí òàðèõè âÿ ìÿäÿíèééÿòè ìÿíÿ áþéöê

òÿÿññöðàò áàüûøëàäû. Áó õöñóñè òÿäáèðÿ áèð ÷îõ þëêÿëÿðèí

íöìàéÿíäÿëÿðè ãàòûëûá âÿ ñèç ÿòðàôûíûçäà

áöòöí äöíéà íöìàéÿíäÿëÿðèíè ýþðÿ áèëÿðñèíèç. Áó

òÿäáèðÿ Àñèéà, Àôðèêà, Àìåðèêà, Àâðîïà, Îêåàíèéà

íöìàéÿíäÿëÿðè ãàòûëûá. Îíà ýþðÿ äöøöíöðÿì

êè, áóðàäà áöòöí äöíéà òÿìñèë îëóíóá. Îíëàð áèçè

áóðàéà òîïëàéûáëàð âÿ áèç äþðäöíúö äÿôÿäèð êè, Áàêûéà

ýÿëèðèê. Äåéÿ áèëÿðÿì êè, ìöÿééÿí ìÿíàäà

áèç Áàêûíûí ñàêèíëÿðèíÿ ÷åâðèëìèøèê.

Èíäè èñÿ áèçèì áóðàéà òîïëàøìàüûìûçûí ìÿãñÿäè

èäìàí æóðíàëèñòèêàñûíûí úÿìèééÿòèí èíêèøàôûíäà

ôóíäàìåíòàë ðîëóíó õàòûðëàòìàãäûð. Áèç äöíéàíûí

ýÿíú èíñàíëàðû èëÿ öíñèééÿò ãóðóðóã. Ìÿðàìûìûç

ùÿãèãè ñöëù ìÿðàìûäûð, áó äà ÷îõ âàúèáäèð. ×öíêè

áèç áó ìåñàæû áöòöí þëêÿëÿðèí ýÿíúëÿðèíÿ ÷àòäûðûðûã.

Ñèçèí ÿââÿë ãåéä åòäèéèíèç êèìè, èäìàí æóðíà-

Gianni Merlo, President of the International

Sports Press Association:

Mr President, dear friends,

Allow me to tell immediately something personal:

the first time I landed here in Baku four

years ago, with the company of the Executive

Committee of AIPS Europe, I was really surprised

by this town, by its history, by its culture.

And the first night in the rotating terrace of

Hilton with Chingiz, your vice president in the

Olympic Committee, we have begun to speak

about possible projects for the future of Sport

Journalism here in Azerbaijan and in the world.

The day after with the Sport and Youth minister

Azad Rahimov we built the basis for the first

Young Reporters Project during the FIFA U17

Women World Cup, that was a great success and

for this Congress, that celebrates our 90th

anniversary. A very special occasion, that has

brought here in Baku journalists from 110 countries,

a record.

So in those two days in the fall of 2011, your

people has created the basis to realize projects

really important, showing the capacity to deliver

what they promise and plan.

24 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ëèñòëÿðè ýÿíúëÿðëÿ ÿëàãÿëèäèð. Áó, ÷îõ âàúèá ìÿäÿíè

ìåñàæäûð. Áèç îíëàðëà äàíûøûðûã âÿ äöøöíöðÿì êè,

áèçèì ìÿäÿíè þùäÿëèéèìèçèí ùå÷ áèð ùöäóäó éîõäóð.

Áó äà ÷îõ ÿùÿìèééÿòëèäèð. Áóðàäà òîïëàøìûø

äöíéà íöìàéÿíäÿëÿðè åéíè äèëäÿ äàíûøûð, åéíè ãàéäàëàðà

ÿìÿë åäèð âÿ åéíè ôÿëñÿôè äöøöíúÿéÿ ìàëèêäèðëÿð.

Áèç èäìàí æóðíàëèñòëÿðè áèð òÿðÿôäÿí äÿ èäìàíäà

áöòþâëöéöí âÿ ÿäàëÿòèí ãîðóéóúóñóéóã.

Áèç áóíó óíóòìàìàëûéûã, ÷öíêè áèç ýÿíú íÿñèëëÿ

öíñèééÿòäÿéèê. Áèçèì èøèìèç ìöâàôèã ñîñèàë ôóíêñèéàäàí

èáàðÿòäèð âÿ ÷îõ çàìàí îíà ëàçûìè ãèéìÿò

âåðèëìèð. ßâÿçèíäÿ þç ìèññèéàìûçäàí äàùà äÿðèíäÿí

éàðàðëàíàðàã îíóíëà ôÿõð åòìÿëèéèê. Ìöêÿììÿëëèê

âÿ éöêñÿê íàèëèééÿòëÿð íàìèíÿ ÷àëûøìàüà

äàâàì åòìÿëèéèê. Èäìàí âàñèòÿñèëÿ äöíéàäà ñöëù

ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí áÿçÿí äöøöíäöéöìöçäÿí äÿ ÷îõ

èøëÿð ýþðìÿê îëàð. Áó ñÿáÿáäÿí áèç þç ìèññèéàìûçà

èíàíìàëûéûã. ßìèíÿì êè, Àçÿðáàéúàí Èäìàí

Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ

áó ìÿäÿíè èíêèøàô ïðîñåñèíè äàâàì åòäèðÿúÿêäèð.

Úÿíàá Ïðåçèäåíòèí õàòûðëàòäûüû êèìè, ýÿëÿí èë

Áàêûäà èëê Àâðîïà Îéóíëàðû êå÷èðèëÿúÿêäèð. Áó,

éåíè ÷àüûðûøäûð âÿ Ñèçèí ÷îõ ýÿíú èäìàí òàðèõèíèçäÿ

áþéöê áèð ùÿäÿôäèð. Áèç þç ýÿíú æóðíàëèñòëÿðèìèçëÿ

Ñèçèí éàíûíûçäà îëàúàüûã. ×öíêè áèç 2012-úè

èëäÿ ôÿàëèééÿòÿ áàøëàìûøûã âÿ ýÿëÿí èë, éÿíè 3 èëäÿí

ñîíðà àðòûã áóðàäà áèçèìëÿ îëàí ýÿíú æóðíàëèñòëÿðëÿ

èøòèðàê åäÿúÿéèê. Îíëàð þëêÿíèçèí ÿíÿíÿëÿð êèòàáûíûí

éåíè ôÿñëèíèí éàçûëìàñûíäà èøòèðàê åäÿúÿêëÿð.

Äàùà ñîíðà èñÿ áèç éåíè áèð èø öñóëóíó ãóðàúàüûã.

Úÿíàá Ïðåçèäåíò, èíäè èñÿ èúàçÿ âåðèí, ùÿìêàðëàðûìûç

ö÷öí ìöêÿììÿë èøëÿð ýþðÿí áöòöí íöìàéÿíäÿëÿðèíèçÿ

òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèì. Þëêÿíèçèí

íåúÿ äÿéèøäèéèíè ùàâà ëèìàíûíäàí ýþðìöøöê. Ùàâà

ëèìàíûíäà ãàðøûëàíìà ìÿðàñèìè ÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ

èäè. Ùÿòòà áÿçè ùàëëàðäà Îëèìïèéà Îéóíëàðû

çàìàíû òÿøêèë îëóíàí ãàðøûëàíìà ìÿðàñèìëÿðèíäÿí

äÿ éàõøû èäè. Ñèç áóíóíëà ôÿõð åäÿ áèëÿðñèíèç.

Áèç ùàìûìûç ÷îõñàéëû Îëèìïèéà îéóíëàðûíäà èøòèðàê

åòìèøèê âÿ áóíó Ñèçèí ãàðøûíûçäà îëäóüóìóçà

ýþðÿ äåìèðèê, áó, ùÿãèãÿòÿí áåëÿäèð.

Áèç Ñèçèí ìöñòÿãèë þëêÿäÿ àçàä èíòåðíåò, ìÿòáóàòûí

àçàäëûüû èëÿ áàüëû ñþéëÿäèêëÿðèíèçè ãÿáóë åäèðèê.

×öíêè áèçèì èäìàíäà îëàí ìöñòÿãèëëèéèìèç èäìàíûí

èíêèøàôûíà êþìÿê åäèð. Áó äà îëäóãúà âàúèáäèð.

Úÿíàá Ïðåçèäåíò, áóíà ýþðÿ äÿ áèçÿ áåëÿ

ôöðñÿò âåðäèéèíèç ö÷öí éåíÿ äÿ Ñèçÿ òÿøÿêêöðöìöçö

áèëäèðìÿê èñòÿéèðÿì. Áóíäàí ÿââÿë ùÿìêàðëàðûìûçûí

àëãûøëàðû áèçèì áóíó íåúÿ äÿéÿðëÿíäèðäèéèìèçè

Ñèçÿ íöìàéèø åòäèðäè.

×îõ ñàü îëóí!

And now we are here to remind to the world

that Sports journalism has a fundamental role in

the evolution of society. We speak to the young

people of the world, ours is a true message of

peace. Our cultural commitment has no borders.

We, sports journalists are in one way, the

guardians of the integrity and honesty of sport

and we mustn't forget it because we speak, above

all, to the young generations. Our work has a very

relevant social function and we often undervalue

it. Instead, we should be aware and proud of our

mission and continue to strive for excellence and

high achievement.

Sport can do a lot for peace in the world, more

than what we sometimes think! For this reason

we must believe in our mission and I am sure that

the Azerbaijani Association of Sport Journalists,

leaded by Eldar Ismayilov, will continue in this

process of development of culture.

Next year Baku will host the first edition of

the European Games, a new challenge and an

another milestones in your sport history. We will

be with you together with our young reporters to

participate to the built of a new chapter in the

book of your traditions.

***

Äàùà ñîíðà Úàííè Ìåðëî Ïðåçèäåíò

Èëùàì ßëèéåâÿ Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñèéàñûíûí õöñóñè õàòèðÿ ùÿäèééÿñèíè

òÿãäèì åòäè.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ 112 þëêÿäÿí

ýÿëìèø êîíãðåñ íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ àéðû-àéðûëûãäà

ñþùáÿò åòäè, îíëàðà “õîøýÿëäèíèç”

äåäè, õàòèðÿ ôîòîøÿêèëëÿðè ÷ÿêäèðäè. Ïðåçèäåíòèí

èíýèëèñ äèëèíäÿ ñÿëèñ âÿ ìÿíòèãëè íèòãè,

ùÿì÷èíèí ãîíàãëàðëà ñÿìèìè ñþùáÿòëÿðè

çèéàôÿò èøòèðàê÷ûëàðûíûí ùàôèçÿñèíäÿ ñèëèíìÿç

èçëÿð áóðàõäû.

83 / 2014

25


Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí

(ÀÈÏÑ) 77-úè êîíãðåñè þç èøèíÿ áàøëàäû

International Sports Press Association opened its 77th Congress

Àïðåëèí 28-äÿ ñÿùÿð “ÆW Ìàððèîòò Àáñùåðîí

Áàêó” ìåùìàíõàíàñûíûí ÿçÿìÿòëè “Øÿðã-2” ñàëîíóíäà

ÀÈÏÑ-èí 77-úè Êîíãðåñèíèí òÿíòÿíÿëè à÷ûëûø

ìÿðàñèìèíäÿ èëê îëàðàã 1924-úö èëäÿí ôÿàëèééÿò

ýþñòÿðÿí ãóðóì áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèëäè,

Áàêû øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿí òÿäáèðäÿ 112 þëêÿäÿí

265 íöìàéÿíäÿ âÿ ìöøàùèäÿ÷èíèí èøòèðàê åòäèéè

áèëäèðèëäè.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí

èúòèìàè-ñèéàñè ìÿñÿëÿëÿð øþáÿñèíèí ìöäèðè

ßëè Ùÿñÿíîâ êîíãðåñ èøòèðàê÷ûëàðûíà þëêÿ Ïðåçèäåíòè

Èëùàì ßëèéåâèí ìöðàúèÿòèíè ñÿñëÿíäèðäè:

Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñiéàñûíûí 77-úè êîíãðåñèíèí

èøòèðàê÷ûëàðûíà

Ùþðìÿòëè ìåäèà íöìàéÿíäÿëÿðè!

Ñèçè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ïàéòàõòû Áàêû

øÿùÿðèíäÿ ñàëàìëàéûð, íþâáÿòè àëè òîïëàíòûíûçûí èøÿ

The 77th Congress of the International Sports

Press Association (AIPS) started on 27 April

2014.

Head of the Department of Social and Political

Affairs at the Presidential Administration of

Azerbaijan Ali Hasanov conveyed President

Ilham Aliyev`s greetings to the congress participants:

To the participants of the 77th

Congress of the International Sport

Press Association

Dear representatives of the media,

Let me welcome you to the capital of the

Republic of Azerbaijan Baku and extend my congratulations

on the start of another high forum of

your organization.

It is remarkable that the 77th Congress of the

26 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

áàøëàìàñû ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèðÿì.

ßëàìÿòäàð ùàëäûð êè, Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñèéàñûíûí 77-úè êîíãðåñè òÿøêèëàòûí

éàðàäûëìàñûíûí 90-úû èëäþíöìö èëÿ åéíè âàõòà òÿñàäöô

åäèð. Éóáèëåé èëèíÿ ãÿäÿì ãîéàí Àññîñèàñèéà

òÿñèñ îëóíäóüó äþâðäÿí èíäèéÿäÿê äöíéàíûí ÿêñÿð

þëêÿëÿðèíäÿ èäìàí æóðíàëèñòèêàñû ñàùÿñèíäÿ èõòèñàñëàøìûø

ãóðóìëàðû þç ÿòðàôûíäà áèðëÿøäèðìÿéÿ íàèë

îëìóø, îíëàðûí ôÿàëèééÿòèíè óüóðëà êîîðäèíàñèéà

åäÿí ìÿðêÿçÿ ÷åâèðÿ áèëìèøäèð.

Íöôóçëó òÿøêèëàòûí ìþòÿáÿð òîïëàíòûñûíûí âÿ éóáèëåé

ìÿðàñèìèíèí Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëìÿñè ðåñïóáëèêàìûçûí

èúòèìàè ùÿéàòûíäà äèããÿòÿëàéèã ùàäèñÿäèð.

Öìóìèééÿòëÿ, ñîí èëëÿð Àçÿðáàéúàí ìöõòÿëèô

çèðâÿ ýþðöøëÿðèíÿ, äþâëÿòëÿðàðàñû ãóðóìëàðûí

òîïëàíòûëàðûíà, ñèâèëèçàñèéàëàðàðàñû äèàëîã ôîðóìëàðûíà,

ãèòÿ âÿ äöíéà ìèãéàñëû éàðûøëàðà åâ ñàùèáëèéè

åäÿí áèð ìÿêàí êèìè òàíûíìàüà áàøëàìûøäûð. Áåéíÿëõàëã

èäìàí òÿøêèëàòëàðû 2015-úè èëäÿ èëê Àâðîïà

Îéóíëàðûíûí, 2017-úè èëäÿ èñÿ ÛÂ Èñëàì Ùÿìðÿéëèéè

Îéóíëàðûíûí þëêÿìèçäÿ êå÷èðèëìÿñè áàðÿäÿ ãÿðàð

ãÿáóë åòìèøëÿð. Áèç áó ãÿðàðëàðû úÿìèééÿòèìèçÿ

õàñ îëàí éöêñÿê òîëåðàíòëûã ìöùèòèíÿ, ìöêÿììÿë

èäìàí èíôðàñòóêòóðóíóí éàðàäûëìàñû ñàùÿñèíäÿ ýþðöëÿí

èøëÿðÿ âÿ èðè áåéíÿëõàëã òÿäáèðëÿðèí òÿøêèëè ñàùÿñèíäÿ

ÿëäÿ åäèëìèø çÿíýèí òÿúðöáÿéÿ ìþùêÿì

èíàìûí òÿçàùöðö êèìè äÿéÿðëÿíäèðèðèê.

1991-úè èëäÿ äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíè áÿðïà åòìèø

Àçÿðáàéúàíäà ñþç âÿ èôàäÿ àçàäëûüû òÿìèí îëóíìóø,

÷îõñàéëû âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòëàðû âÿ

ìöõòÿëèô äèëëÿðäÿ íÿøð åäèëÿí ïëöðàëèñò ìåäèà ìÿêàíû

ôîðìàëàøìûøäûð. Áó ýöí þëêÿìèçäÿ ìèíëÿðëÿ

êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿñè - òåëåâèçèéà, ðàäèî, ãÿçåò,

æóðíàë, ñàéò âÿ õÿáÿð ïîðòàëû ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.

Îíëàðäàí 60-à ãÿäÿðè áèëàâàñèòÿ èäìàíëà áàüëûäûð.

Ùåñàá åäèðÿì êè, Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû

Àññîñèàñèéàñûíûí 77-úè êîíãðåñè öçâ þëêÿëÿðäÿ èäìàí

æóðíàëèñòèêàñûíûí èíêèøàôûíà, ìåäèà íöìàéÿíäÿëÿðè

àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûüûí äÿðèíëÿøìÿñèíÿ,

ñàüëàì ùÿéàò òÿðçèíèí òÿáëèüèíÿ âÿ òÿøêèëàòûí ôÿàëèééÿòèíèí

òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ ñàíáàëëû òþùôÿ âåðÿúÿêäèð.

Êîíãðåñèí èøèíÿ óüóðëàð àðçóëàéûð, áöòöí

èøòèðàê÷ûëàðû Àññîñèàñèéàíûí 90 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ

òÿáðèê åäèðÿì.

Èëùàì ßëèéåâ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 28 àïðåë 2014-úö èë.

International Sports Press Association coincides

with the 90th anniversary of the organization.

Having entered the anniversary year, the

Association has managed to bring together sports

journalists from most countries of the world and

become a center successfully coordinating their

activities.

The fact that such a representative congress

and the anniversary ceremony of your influential

organization are held in Azerbaijan is a significant

event in the public life of our republic. In

general, Azerbaijan has earned itself a reputation

as the host country of various summits, meetings

of intergovernmental structures, forums on intercivilizational

dialogue, and competitions continental

and world scale. International sports

organizations have decided to hold the 2015

inaugural European games and the 2017 Fourth

Islamic Solidarity Games in our country. We

view these decisions as a manifestation of great

confidence in the atmosphere of high tolerance

inherent in our society, the work being done to

create a sophisticated sports infrastructure and

our extensive experience in organizing major

international events.

Azerbaijan, which restored its state independence

in 1991, has guaranteed freedom of speech

and expression, is home to numerous civil society

institutions. It is a space of pluralistic media

published in various languages. Today there are

thousands of media outlets in our country, including

television, radio, newspapers, magazines,

web sites and news portals. Around sixty of them

are directly related to sport.

I believe that the 77th Congress of the

International Sports Press Association will make

a significant contribution to the development of

sport journalism in participating countries,

strengthen the cooperation between representatives

of the media, promote a healthy lifestyle

and improve the activities of the organization. I

wish the Congress success and congratulate all

the participants on the 90th anniversary of the

Association.

Ilham Aliyev

President of the Republic of Azerbaijan

Baku, 28 April 2014

83 / 2014

27


ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè

Úàííè Ìåðëî ÷ûõûø åòäè

ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî éöêñÿê

òÿøêèëàò÷ûëûüà ýþðÿ þëêÿ ðÿùáÿðëèéèíÿ, ùÿì÷èíèí

Àçÿðáàéúàí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéèíÿ, Ìèëëè

Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí Èäìàí

Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíà ìèííÿòäàðëûüûíû

áèëäèðäè, ðÿùáÿðëèê åòäèéè ãóðóìóí òàðèõè âÿ

ôÿàëèééÿòè áàðÿäÿ ãûñà ìÿëóìàò âåðäè. Äåäè êè,

òÿøêèëàò÷ûëàðûí äÿñòÿéè èëÿ ãóðóìóí 90 èëëèê

éóáèëåéèíÿ ùÿñð îëóíìóø íÿôèñ êèòàá ÷àïäàí ÷ûõûá.

Êèòàáäà ÀÈÏÑ-èí ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè áàðÿäÿ

îõóúóëàðà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèëèð. Ö÷ èë ÿââÿë

Àçÿðáàéúàí èëÿ ÿìÿêäàøëûüà áàøëàäûãëàðûíû

äèããÿòÿ ÷àòäûðàí Úàííè Ìåðëî 2011-úè èëäÿ Áàêûäà

ÀÈÏÑ Àâðîïà Èúðàèééÿ Êîìèòÿñè òîïëàíòûñûíûí, áèð

èë ñîíðà ÀÈÏÑ Èúðàèééÿ Êîìèòÿñè éûüûíúàüûíûí,

àðäûíúà ÀÈÏÑ-èí Ýÿíú Æóðíàëèñòëÿð Ïðîãðàìûíûí

óüóðëà òÿøêèë åäèëäèéèíè âóðüóëàäû.

Ñîíðà Áåéíÿëõàëã Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí

ïðåçèäåíòè Òîìàñ Áàõ âèäåîìåñàæëà êîíãðåñ

èøòèðàê÷ûëàðûíà òÿáðèêèíè âÿ õîø àðçóëàðûíû èôàäÿ

åòäè.

AIPS President Gianni

Merlo gave a speech

AIPS President Gianni Merlo provided an insight

into the history and activities of the Association. He

expressed his gratitude to the Presidential

Administration of Azerbaijan, Ministry of Sport and

Youth, National Olympic Committee and

Azerbaijan Sport Journalists Association for the

organization of the 77th Congress of the

International Sport Press Association.

Merlo noted that the cooperation between AIPS

and Azerbaijan started three years ago. He mentioned

that AIPS launched Young Reporters'

Program in Azerbaijan.

Merlo also stated that a book The History of

AIPS From Paris to Baku 1924-2014 had been prepared

and published by AIPS and 77th Congress

Organizing Committee.

President of the International Olympic

Committee Thomas Bach addressed the Congress

through a video conference. He congratulated the

participants of the 77th congress for AIPS 90th

anniversary and expressed his regret for not being

able to attend the congress.

28 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

Àçÿðáàéúàíûí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä

Ðÿùèìîâ þëêÿìèçäÿ èäìàíûí èíêèøàôûíà ýþñòÿðèëÿí

äþâëÿò ãàéüûñûíäàí äàíûøìûø, êîíãðåñèí ôÿàëèééÿòèíè

éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðìèøäèð:

ßçèç ìåäèà íöìàéÿíäÿëÿðè!

ÀÛÏÑ-èí 77-úè êîíãðåñèíèí èøòèðàê÷ûëàðû!

Ñèçëÿðè, ÀÈÏÑ-èí 77-úè Êîíãðåñèíäÿ èøòèðàê

åäÿn ùÿð êÿñè ñàëàìëàéûðàì.

Úîüðàôè ìþâãåéè âÿ áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëè ìÿäÿíèééÿòëÿðÿ

ùÿäñèç òîëåðàíòëûüû ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí

áöòþâëöêäÿ Ãàôãàç âÿ Ìÿðêÿçè Àñèéà ðåýèîíëàðûíûí

èíêèøàôûíäà ìöùöì ðîë îéíàéûð.

Áó ýöí Àçÿðáàéúàí òÿêúÿ èãòèñàäè èíêèøàôûíà

ýþðÿ äåéèë, ùÿì äÿ ñòðàòåæè âÿ ìÿäÿíè áàõûìäàí

äöíéàäà þçöíÿìÿõñóñ éåð òóòóð. Þëêÿìèçèí ñîí

èëëÿðäÿ áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ íöôóç ãàçàíäûüû ñàùÿëÿðäÿí

áèðè äÿ èäìàíäûð. Áó ýöí Àçÿðáàéúàí áÿäÿí

òÿðáèéÿñè âÿ èäìàíà, Îëèìïèéà ùÿðÿêàòûíà

ýþñòÿðèëÿí äèããÿò âÿ ãàéüûéà, áóíóí ìÿíòèãè íÿòèúÿñè

îëàðàã, ÿëäÿ îëóíàí óüóðëàðûíà ýþðÿ äÿ òàíûíûð.

Òÿêúÿ åëÿ ñîíóíúó - ÕÕÕ Éàé Îëèìïèéà

Îéóíëàðûíäà Àçÿðáàéúàí èäìàí÷ûëàðûíûí 2 ãûçûë,

Azerbaijan Youth and Sports Minister Azad

Rahimov praised the government`s support for

development of sport in the country.

Dear media delegates and participants of the

AIPS's 77th Congress,

I welcome all of those who participate in the

77th Congress of the AIPS.

Due to the geographical location and infinite

tolerance towards the different cultures,

Azerbaijan plays an important role in the development

of the Caucasus and Central Asia as a whole.

Today Azerbaijan takes a certain place in the

world not only owing to its economic development

but also its strategy and culture. One of the

fields, in which our country's prestige is growing

in the international arena, is sports. Today,

Azerbaijan is known for its attention and care of

the physical culture and sports, the Olympic movement

and as a logical result - for its sporting

achievements. It suffices here to remark the recent

XXX Summer Olympic Games where Azerbaijani

sportsmen took 30th place with two gold, two sil-

83 / 2014

29


2 ýöìöø âÿ 6 áöðöíú ìåäàëëà 30-úó éåðè, ìåäàëëàðûí

ñàéûíà ýþðÿ èñÿ 24-úö éåðè òóòäóüóíó ãåéä

åòìÿê êèôàéÿò åäÿð.

Àçÿðáàéúàí ùÿì äÿ äöíéàíûí èäìàí ìÿðêÿçëÿðèíäÿí

áèðèíÿ ÷åâðèëèá. Áó äà èäìàí óüóðëàðûìûçëà

éàíàøû, ùÿì äÿ äöíéà âÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòëàðûíû,

íöôóçëó áåéíÿëõàëã éàðûøëàðûí þëêÿìèçäÿ

éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ òÿøêèëè èëÿ áàüëûäûð.

Ãàðøûäàêû èëëÿðäÿ äÿ þëêÿìèçäÿ áèð ñûðà ìþòÿáÿð

éàðûøëàð òÿøêèë åäèëÿúÿê. Áóíëàðäàí, 2015-úè

èëäÿ 1-úè Àâðîïà Îéóíëàðû, 2017-úè èëäÿ ÛÂ Èñëàì

Ùÿìðÿéëèéè Îéóíëàðûíû õöñóñè ãåéä åòìÿê èñòÿðäèì.

Þëêÿìèçäÿ èäìàíûí èíêèøàôûíà äþâëÿòèìèçèí

áàø÷ûñû, åéíè çàìàíäà Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Îëèìïèéà

Êîìèòÿñèíèí ïðåçèäåíòè îëàí úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ

õöñóñó äèããÿò ýþñòÿðèð. Ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ

åäèá, Ñèçèí ùàìûíûçà úÿíàá ïðåçèäåíòèí ñàëàìëàðûíû

÷àòäûðìàã èñòÿðäèì.

Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè òÿêúÿ èäìàíà äåéèë, áöòöí

ñîñèàë ñàùÿëÿðèí èíêèøàôûíà áþéöê äèããÿò éåòèðèð.

Áó áàõûìäàí ìåäèàíûí, õöñóñèëÿ èäìàí ìåäèàñûíûí

èíêèøàôû ö÷öí äÿ ùÿð áèð øÿðàèò éàðàäûëûá.

Ùàçûðäà þëêÿìèçäÿ àéðûúà 1 èäìàí òåëåêàíàëû, 9

èäìàí ãÿçåòè, 5 èäìàí æóðíàëû, 40-äàí ÷îõ èäìàí

ïîðòàëû ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.

ver and six bronze medals and reached 24th place

among medalists.

Azerbaijan has become also one of the sports

centers of the world. This is not only due to our

sporting achievements but also owing to the high

level of the World and European championships

and prestigious international events organized in

our country.

In years to come some prestigious sporting

events will be organized in our country. Of which

I'd like to mention the 1st European Olympic

Games to be held in 2015 and the 4th Islamic

Solidarity Games in 2017.

The Head of the State and at the same time, the

president of the Azerbaijan National Olympic

Committee Mr. Ilham Aliyev makes special

emphasis on the development of sports in our

country. Using this opportunity I'd like to deliver

the greetings of Mr. President to all of you.

Azerbaijan gives a great importance not only

to the development of sports but also of all social

fields. In this regard, all conditions have been

established for the development of the media and

particularly the sports media. Currently, 1 sports

TV channel, 9 sports newspapers, 5 sports magazines,

and more than 40 sports portals function in

30 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

2014-úö èëèí àïðåëèíäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿn

ÀÈÏÑ-èí 77-úè êîíãðåñè þëêÿìèçäÿ òÿøêèë

åäèëÿí èëê áåéíÿëõàëã ìåäèà òÿäáèðè äåéèë. Èäìàí

æóðíàëèñòëÿðè èëÿ áàüëû èëê òÿäáèðèìèç 2011-

úè èëèí îêòéàáðûíäà ÀÈÏÑ Àâðîïàíûí - Àâðîïà

Èäìàí Ìÿòáóàòû Èòòèôàãû Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí

èúëàñû îëóá. 2012-úè èëäÿ èñÿ Áàêû øÿùÿðè ÀÈÏÑ

Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí èúëàñûíà åâ ñàùèáëèéè

åäèá.

2012-úè èëèí ñåíòéàáð-îêòéàáð àéëàðûíäà

Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí äÿñòÿéè èëÿ Áàêûäà

Ýÿíú Ðåïîðòéîðëàð Ïðîãðàìû äà ùÿéàòà êå÷èðèëèá.

Ïðîãðàìà ÀÈÏÑ-èí 5 ãèòÿäÿí - Àôðèêà, Àñèéà,

Àìåðèêà, Îêåàíèéà âÿ Àâðîïàäàí ñå÷äèéè

19-25 éàøëûëàð àðàñûíäà 20, åëÿúÿ äÿ, Àçÿðáàéúàíäàí

10 ýÿíú æóðíàëèñò úÿëá îëóíìóøäó.

Áó äÿôÿ èñÿ ÀÈÏÑ-èí ÿí àëè òÿäáèðè - Êîíãðåñè

ïàéòàõòûìûçäà òÿøêèë åäèëèð. Áóíóíëà áàüëû

éàðàäûëìûø òÿøêèëàò êîìèòÿñè 77-úè êîíãðåñèí

éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ÷àëûøûð âÿ

èíàíûðàì êè, òÿøêèëàòûí 90 èëëèê éóáèëåéè èëèíäÿ

ÀÈÏÑ-èí 77-úè êîíãðåñè Áàêûäà óüóðëà êå÷ÿúÿê.

×îõ ýöìàí êè, êîíãðåñäÿ èøòèðàê åäÿíëÿðèí

áþéöê ÿêñÿðèééÿòè Àçÿðáàéúàíà èëê äÿôÿ ñÿôÿð

åäèðëÿð. ßìèíÿì êè, 2014-úö èë ìàéûí 1-äÿ, þç

þëêÿëÿðèíèçÿ ãàéûäàíäà Àçÿðáàéúàí âÿ îíóí

ýþçÿë ïàéòàõòû Áàêû øÿùÿðè ùàããûíäà óíóäóëìàç

òÿÿññöðàòëàðûíûç îëàúàã.

Ñèçèí ùàìûíûçû Àçÿðáàéúàíäà, îíóí ýþçÿë

ïàéòàõòû Áàêû øÿùÿðèíäÿ ñàëàìëàìàãäàí ìÿìíóíàì.

our country.

The AIPS's 77th Congress that will take place

in Baku in April, 2014 is not the first international

media event organized in our country. Our first

event with the participation of sports journalists

was the Executive Committee meeting between

AIPS European Sports Media Unions in October,

2011. In 2012 Baku hosted the AIPS Executive

Committee meeting.

In September - October 2012, with the state

support of Azerbaijan Republic, the Young

Reporters Program was held in Baku. This AIPS

Program involved 20 journalists under the age of

19-15 from 5 continents - Africa, Asia, America,

Oceania and Europe and 10 young journalists from

Azerbaijan.

This time the AIPS's major event, the Congress,

will be held in our capital city. The organization

committee set up for this is striving to hold a highlevel

77th Congress and I am confident that in the

year of the 90th anniversary of this organization

the AIPS's 77th Congress held in Baku will be successful.

Probably, for majority of the congress participants

this will be a first visit to Azerbaijan. I am

also confident that when they return home on 1st

of May 2014, they will all have indelible impression

of Azerbaijan and it's magnificent capital -

Baku.

I am very pleased to welcome all of you in

Azerbaijan and it's beautiful capital city - the city

of Baku.

83 / 2014

31


Àçÿðáàéúàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí

ïðåçèäåíòè, ÀÈÏÑ Àâðîïà/ÓÅÏÑ Èúðàèééÿ

Êîìèòÿñèíèí öçâö Åëäàð Èñìàéûëîâ Êîíãðåñ èøòèðàê÷ûëàðûíû

ñàëàìëàìûøäûð:

ßçèç ùÿìêàðëàð!

Ñèçè þç äîüìà þëêÿìÿ âÿ øÿùÿðèìÿ ÀÈÏÑ-èí

77-úè êîíãðåñèíäÿ èøòèðàêà äÿâÿò åòìÿêäÿí âÿ áóðàäà

ñàëàìëàìàãäàí ñîí äÿðÿúÿ ìÿìíóíàì.

Îëäóãúà ìàðàãëû úîüðàôè ÿðàçèäÿ, ãÿäèì Èïÿê

Éîëóíóí öñòöíäÿ, ãÿðáëÿ øÿðãèí àñòàíàñûíäà, Úÿíóáè

Ãàôãàçûí ìÿðêÿçèíäÿ éåðëÿøÿí Àçÿðáàéúàí,

äöíéàäà ìþâúóä îëàí îí áèð èãëèì ãóðøàüûíäàí

äîããóçóíà ìàëèêäèð. Áó ãîíàãïÿðâÿð äèéàð çÿíýèí

òàðèõè êå÷ìèøè, ãÿäèì ìÿäÿíèééÿòè, ÷îõÿñðëèê

ÿíÿíÿëÿðè, ýþçÿëëèéè èëÿ áóðà ýÿëÿíëÿðè ùÿìèøÿ

ùåéðàí åäèá.

Ïðåñèäåíò of Àçåðáàèæàí Ñïîðòñ Æîóðíàëèñòñ

Àññèúèàòèîí, ÀÛÏÑ ÅÓÐÎÏÅ Åõåúóòèâå

Úîììèòòåå ìåìáåð Åëäàð Ûñìàéèëîâ gretted

his colleagues

Äåàð úîëëåàýóåñ,

Ûò èñ à ýðåàò ïëåàñóðå òî wåëúîìå éîó èí òùå 77òù

ÀÛÏÑ Wîðëä Úîíýðåññ èí my ùîìåòîwí Áàêó.

Àçåðáàèæàí, wùèúù èñ ëîúàòåä èí òùå úåíòðàë ïàðò

îô òùå Ñîóòùåðí Úàóúàñóñ, îí òùå àíúèåíò Ñèëê

Ðîàä àíä àò òùå úðîññðîàäñ îô Wåñòåðí Àñèà àíä

Åàñòåðí Åóðîïå, ùàñ ýîò à ïðåòòé àìàçèíý

ýåîýðàïùèúàë ïîñèòèîí àíä îwíñ íèíå îóò îô

åõèñòèíý 11 úëèìàòå çîíåñ îô òùå wîðëä.

Òùèñ wåëúîìèíý úîóíòðé ùàñ àëwàéñ ïëåàñåä

âèñèòîðñ wèòù èòñ àíúèåíò àíä ùèñòîðèú úóëòóðàë

32 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

Ñöðÿòëè èíêèøàô éîëóíäà îëàí þëêÿìèç, äöíéàäà

àðòûã úÿëáåäèúè áèð èäìàí þëêÿñè êèìè äÿ òàíûíìàãäàäûð.

Àçÿðáàéúàíäà âÿ îíóí ïàéòàõòûíäà éàðàäûëìûø

ìöàñèð èíôðàñòðóêòóð áóðàäà èñòÿíèëÿí áåéíÿëõàëã

òÿäáèðëÿðèí óüóðëà òÿøêèë îëóíìàñûíà èìêàí

âåðèð.

Ñîí èëëÿð þëêÿäÿ èäìàíûí àéðû-àéðû íþâëÿðè öçðÿ

áèð-áèðèíèí àðäûíúà óüóðëó äöíéà âÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòëàðû,

áåéíÿëõàëã òóðíèðëÿð, ôîðóìëàð, òîïëàíòûëàð

êå÷èðèëìèøäèð. Òÿñàäöôè äåéèë êè, þç ÿçÿìÿòè âÿ

ìèãéàñû èëÿ ÿí ìöäùèø èäìàí îëàéëàðû ñèéàùûñûíà

äàõèë îëàúàã Áèðèíúè Àâðîïà Îéóíëàðûíûí âÿòÿíè

ìÿùç áèçèì ýþçÿë Áàêûìûç îëàúàã.

Áàêûäà ñîí èëëÿð ÀÛÏÑ âÿ ÀÛÏÑ Àâðîïà /ÓÅÏÑ

Èúðàèééÿ Êîìèòÿëÿðèíèí òîïëàíòûëàðû, ÀÛÏÑ-èí Ýÿíú

Ðåïîðòéîðëàð Ïðîãðàìû öçðÿ áåéíÿëõàëã ìÿêòÿáè

óüóðëà òÿøêèë îëóíìóøäóð. Èíäè èñÿ áó ãÿäèì øÿùÿð

äöíéàíûí ùÿð éåðèíäÿí ýÿëÿí äîñòëàðûìûçû - ÀÛÏÑ

ÿòðàôûíäà áèðëÿøÿí èäìàí æóðíàëèñòëÿðèíè áàüðûíà áàñûð.

ßçèç ãîíàãëàðûìûç Áàêûíûí ìÿðêÿçèíäÿ, ìÿøùóð

äÿíèçêÿíàðû áóëâàðûí éàíûíäà øÿùÿðèí ÿí ÿçÿìÿòëè,

áåø óëäóçëó ìåùìàíõàíàëàðûíäàí áèðèíäÿ -

ÆW Ìàððèîòò Àáñùåðîí Áàêó îòåëèíäÿ ãàëàúàã, áóðàäàêû

ÿçÿìÿòëè ñàëîíäà þç àëè ìÿúëèñëÿðèíè éöêñÿê

ñÿâèééÿäÿ êå÷èðÿúÿê, ùÿì÷èíèí ÀÛÏÑ-èí 90 èëëèê

éóáèëåéèíè áèðëèêäÿ ãåéä åäÿúÿêëÿð.

Àâðîïà þëêÿëÿðèíèí íöìàéÿíäÿëÿðè ö÷öí àïðåëèí

27-äÿ ÀÛÏÑ Àâðîïà ñå÷êè êîíãðåñèíè êå÷èðìÿê

ö÷öí ÿëàâÿ þäÿíèøñèç øÿðàèò éàðàòìûøûã âÿ äöíÿí

áó òÿäáèð óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèëäè.

Áèð äàùà, õîø ýÿëìèñèíèç!

ùåðèòàýå, ðèúù òðàäèòèîíñ àíä èìïðåññèâå ýðàúå.

Àçåðáàèæàí èñ àëñî ïîïóëàð àñ à ñïîðòèâå

úîóíòðé. Òùå ìîäåðí èíôðàñòðóúòóðå îô èòñ úàïèòàë

Áàêó ùàñ ýèâåí âàñò îïïîðòóíèòèåñ òî ùîñò wîðëä

àíä Åóðîïåàí úùàìïèîíñùèïñ, èíòåðíàòèîíàë

òîóðíàìåíòñ, ôîðóìñ àíä îòùåð åâåíòñ

ñóúúåññôóëëé. Ûò wèëë àëñî ùîñò òùå 1ñò Åóðîïåàí

Ýàìåñ.

Áàêó ùàñ àëðåàäé áååí ïðîóä òî ùîñò ÀÛÏÑ àíä

ÓÅÏÑ Åõåúóòèâå Úîììèòòåå ìååòèíýñ, ñóììåð

ñúùîîë wèòùèí ÀÛÏÑ Éîóíý Ðåïîðòåðñ ïðîýðàììå

ñóúúåññôóëëé èí òùå ïðåâèîóñ éåàðñ. Àíä íîw òùèñ

àíúèåíò úèòé èñ åìáðàúèíý îóð ïåí-ôðèåíäñ ôðîì àëë

îâåð òùå wîðëä - òùå ñïîðò æîóðíàëèñòñ wùî úîìå

òîýåòùåð èí ÀÛÏÑ.

Wåëúîìå òî ìé úîóíòðé àíä ìé úèòé!

83 / 2014

33


ÒßÍÒßÍßËÈ À×ÛËÛØÄÀÍ ÑÎÍÐÀ

After the opening ceremony

Íóìàéÿíäÿëÿð, ìöøàùèäÿ÷èëÿð âÿ ãîíàãëàð

“ÆW Ìàððèîòò Àáñùåðîí Áàêó” ìåùìàíõàíàñûíäà

õöñóñè àéðûëìûø âÿ òÿðòèá åäèëìèø, èøòèðàê÷û þëêÿëÿðèí

áàéðàãëàðû èëÿ áÿçÿäèëìèø “Øÿðã-1” ñàëîíóíäà

èëê èøýöçàð ýöíÿ áàøëàäûëàð. ÀÈÏÑ Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí

öçâëÿðè, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí Ýÿíúëÿð âÿ

Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâ ðÿéàñÿò ïîäèóìóíà

The 77th Congress of the International

Sports Press Association (AIPS) featured presentations

by Media Relations and Research

Manager at UEFA Thomas Giordano and

International University Sports Federation

(FISU) Secretary General Eric Saintrond on

how to organize press conferences and interview

athletes in mix-zones.

They also provided an insight into development

of sports journalism.

The Congress featured the 2015 Gwangju

Summer Universiade, which is scheduled to

take place in South Korea from July 3-14.

The presentation ceremony took place on the

third day of the 77th Congress of the

International Sport Press Association, AIPS.

The Universiade is an international sporting

and cultural festival which is staged every two

years in a different city. It is only second to the

Olympic Games. The Summer Universiade consists

of 10 compulsory sports with 13 compulsory

disciplines and up to 3 optional sports chosen

34 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ãàëõäèëàð. Ãîíàãëàð âÿ ïåøÿêàð êîìèññèéàëàðûí

ñÿäðëÿðè þí úÿðýÿäÿ îíëàð ö÷öí àéðûëìûø éåðëÿðäÿ

ÿéëÿøäèëÿð. Íöìàéÿíäÿëÿð âÿ ìöøàùèäÿ÷èëÿð öçÿðèíÿ

112 þëêÿíèí àäëàðû éàçûëìûø ëþâùÿëÿðèí àðõàñûíäàêû

ìàñàëàðäà éåðëÿðèíè òóòäóëàð. Àðõàäà 6 êàáèíÿäÿ

èíýèëèñ, ôðàíñûç, àëìàí, èñïàí, ðóñ âÿ ÿðÿá

äèëëÿðè öçðÿ ïåøÿêàð ñèíõðîí òÿðúöìÿëÿð òÿøêèë

îëóíìóøäó.

Þíúÿ ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî áèðèëëèê ùåñàáàò

ìÿðóçÿñè èëÿ ÷ûõûø åòäè. Ñîíðà áàø êàòèáèí,

ìàëèééÿ÷èíèí ùåñàáàòëàðû äèíëÿíèëäè. Ïðîãðàì öçðÿ

ýöíäÿëèêäÿ äóðàí ìÿñÿëÿëÿð ÿòðàôûíäà ìöçàêèðÿëÿð

îëäó.

by the host country. The record figures are

10,622 participants in Shenzhen, China, in 2011

and 174 countries in Daegu, Korea, in 2003.

The Gwangju Universiade will be the most

efficient sporting event in terms of IT equipment

since it will use the cutting-edge telecommunication

technology of the Republic of Korea

and the state-of-the-art photonics representing

Gwangju.

83 / 2014

35


ÀÔßÐÈÍ, ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ!

Bravo, Azerbaijan!

À

õøàì äÿíèçêÿíàðû ïàðêäà, Áàêû Éàõòà

Êëóáóíäà êîíãðåñ èøòèðàê÷ûëàðû øÿðÿôèíÿ

çèéàôÿò òÿøêèë îëóíäó. Çèéàôÿòäÿ

äþâëÿò ðÿñìèëÿðè, äåïóòàòëàð, èíúÿñÿíÿò õàäèìëÿðè

èøòèðàê åòäèëÿð. Ýÿíú ìóñèãè óñòàëàðûìûçûí ìèëëè àëÿòëÿðäÿ,

õöñóñèëÿ òàðäà èôà åòäèêëÿðè õàëã âÿ åñòðàäà,

úàç ìóñèãè ñèíòåçëÿðè, èìïðîâèçÿëÿð ùàìûíû ùåéðàí

åòäè. Ãîíàãëàð ãåéðè-èõòèéàðè éåðëÿðèíäÿí äóðóá ìóñèãèúèëÿðÿ

òÿðÿô ýåòäèëÿð, òàðûí åúàçêàð ñÿñèíè ëàï éàõûíäàí

äèããÿòëÿ äèíëÿìÿéÿ áàøëàäûëàð.

ßëáÿòòÿ, Àçÿðáàéúàíûí õàëã ìóñèãè ñÿíÿòè èëÿ

éàíàøû éåíè ìåéëëÿð, õöñóñèëÿ Àçÿðáàéúàíäà úàç

ìóñèãèñèíèí ÿñàñûíû ãîéìóø Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿíèí

C

ongress participations were given a

banquet at Baku Yacht Club on the

first day of the congess. Government

officials, parliamentarians and artists welcomed

guests at the dinner. Young masters' performance

of folk and pop music on the Azerbaijani

instrument tar, especially synthesis of jazz

music and improvisation impressed everyone.

Some guests gathered around the musicians to

closely listen to the wonderful sound of the tar.

Nowadays along with folk music, new

trends in the art, especially in jazz, after the


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

éàðàäûúûëûã çèðâÿñè îëàí Àçÿðáàéúàí ìèëëè ìóñèãèñèíèí,

ìóüàìûí êëàññèê Àìåðèêàí úàç ìóñèãèñè èëÿ

ñèíòåçè, éåíè úàç-ìóüàì æàíðû ýÿíú íÿñèë òÿðÿôèíäÿí

óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð. Áó äà ñþçñöç êè, äèããÿòè úÿëá

åäèð. Éàõòà Êëóáóíäàêû ýåúÿäÿ ýÿíú èôà÷ûëàðûí òàð

âÿ äèýÿð ìèëëè ñèìëè âÿ çÿðá àëÿòëÿðè èëÿ úàç-òðèî èìïðîâèçÿëÿðè

ùåéðàíåäèúè èäè âÿ åëÿ ñÿñëÿíèðäè êè, ñàíêè

112 ìèëëÿòèí äèíëÿéúèëÿðè ÷îõäàí áåëÿ áèð ìóñèãè

ýþçëÿéèðäè.

Ìóñèãèìèçÿ áó ñîíñóç ìàðàã Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí

ðÿùáÿðëèéè, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí ïðåçèäåíòè

Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí äÿñòÿéè èëÿ Àçÿðáàéúàí

ìÿäÿíèééÿòèíèí äöíéà ìèãéàñûíäà òÿáëèüèíèí, ìèëëè

ìóüàì ñÿíÿòèíèí éàøàäûëìàñû èëÿ áàüëû ýþðöëÿí èøëÿðèí

þëêÿìèçèí áåéíÿëõàëã èìèúèíèí ôîðìàëàøìàñûíäà

ìöùöì ðîë îéíàìàñûíûí áàðèç ýþñòÿðèúèñè èäè.

Áó èë ôåâðàëûí 13-äÿ Áàêûäà Àçÿðáàéúàí Ìèëëè

Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí éåíè èíçèáàòè-òÿäðèñ êîìïëåêñèíèí

à÷ûëûøûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Èëùàì ßëèéåâèí áó ñþçëÿðèíè õàòûðëàòìàã éåðèíÿ

äöøöð: “ Áåéíÿëõàëã úàç ôåñòèâàëëàðûíäà èôà÷ûëàðûìûç

ÿí ãàáàãúûë éåðëÿðäÿäèð. Ìèëëè ìóñèãè èëÿ áàüëû êå÷èðèëÿí

ìöñàáèãÿëÿðäÿ äÿ áèç þí éåðëÿðäÿéèê. Áó, íÿéè

ýþñòÿðèð? Îíó ýþñòÿðèð êè, õàëãûìûç èñòåäàäëû õàëãäûð.

×îõ øàäàì êè, ìèëëè ìóñèãèìèç äèýÿð ñàùÿëÿðÿ äÿ -

êëàññèê ìóñèãèéÿ, åñòðàäà ìóñèãèñèíÿ äÿ ìöñáÿò òÿñèð

ýþñòÿðèð”. Úÿíàá ïðåçèäåíò îíó äà äåìèøäè êè, “Áó

ýöí ìóñèãè àëÿòëÿðèíäÿí òàð ÿí ýöúëö ñèëàùûìûçäûð!”

Òàðèí ñåùðè áöòöí ãîíàãëàðû þç ÿòðàôûíà éûüäû.

Ôÿðãëè ìÿäÿíèééÿòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè îëàí áó èíñàíëàðäàí,

ãÿëÿì âÿ èñòåäàä ñàùèáëÿðèíäÿí ÷îõëàðû

ñåâèíúëÿ, ðÿãñ åäÿ-åäÿ áèçÿ éàõûíëàøäûëàð. Îíëàðûí

äåäèêëÿðèíäÿí áó èôàäÿëÿð ãöðóðâåðèúè èäè: “Àìàí

Àëëàù, áó íÿ ñåùðäèð!”, “Áöòöí ïðîáëåìëÿðèìè óíóòäóì!”,

“Ñèç íÿ áþéöê õàëãñûíûç!”, “Äåéÿñÿí éóõóäàéàì...”,

“Ñÿí õîøáÿõòñÿí, Åëäàð!”, “Àôÿðèí,

Àçÿðáàéúàí!!!”

founder of jazz music in Azerbaijan Vagif

Mustafazadeh's creative peak, a new jazzmugam

genre is being performed by younger

generation. This is, indeed, to attract attention.

And that night at Yacht Club young

musicians's astounding improvisational jazztrio

performance sounded as if the audience

from 112 countries were longing to hear it

long ago.

Such endless interest in music is an obvious

indicator of the great support of the

President of Azerbaijan as well as the president

of Heydar Aliyev Foundation Mehriban

Aliyeva's effort in promoting Azerbaijani culture

and national music in the world for shaping

the country's international image.

This reminds us the words of the President

of Azerbaijan Ilham Aliyev in the Azerbaijan

National Conservatory on February 13 of this

year: "Our performers get the best places in

the International Jazz Festival and national

music competitions. What does it mean? It

shows that our people are talented. I am glad

that our national music has a positive impact

on classical and pop music." Mr. President

also said "Today the most powerful weapon

among our musical instruments is tar!"

Tar's magic gathered all the guests around.

The representatives of diverse cultures, pen

pals and many other guests approached us in a

happy mood. These phrases were proudly

said: "Oh my God, this is magic!", "I forgot all

my problems!", "What a great people you

are!", "I seem to be asleep...", "You are lucky,

Eldar!", "Bravo, Azerbaijan!"


“Áàêû-2015” Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñûíûí

“Ýÿíú ðåïîðòéîðëàð” òÿøÿááöñöíö äÿñòÿêëÿéèð

“Baku 2015” supports AIPS “Young Reporters” programme

Áàêû, 30 àïðåë. Èëê äÿôÿ êå÷èðèëÿúÿê Àâðîïà

Îéóíëàðûíû èøûãëàíäûðìàã ö÷öí 10 éàçàðûí úÿëá

îëóíàúàüû “Ýÿíú ðåïîðòéîðëàð” òÿøÿááöñöíö ðåàëëàøäûðìàã

ö÷öí “Áàêû 2015” Îéóíëàðûíûí òÿøêèëàò÷ûëàðû

Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñû

(ÀÈÏÑ) èëÿ ñÿéëÿðèíè áèðëÿøäèðìèøäèð. Éåíè èííîâàòèâ

ïðîãðàì ñàéÿñèíäÿ äöíéàíûí ïåðñïåêòèâëè

ýÿíú èäìàí æóðíàëèñòëÿðèíÿ “Áàêû-2015” áèðèíúè

Àâðîïà Îéóíëàðûíäà èøëÿìÿê èìêàíû âåðèëÿúÿêäèð.

Àâðîïàíûí ìöõòÿëèô þëêÿëÿðèíè òÿìñèë åäÿí

áåø ãàäûí âÿ áåø êèøè æóðíàëèñòäÿí èáàðÿò ãðóï

“Áàêû-2015” Îéóíëàðûíäà òÿúðöáÿëè èäìàí ðåïîðòéîðëàðû

èëÿ éàí-éàíà ÷àëûøìàã èìêàíû ÿëäÿ

åäÿúÿêëÿð.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí

íàçèðè, “Áàêû-2015” Îéóíëàðûíûí áàø èúðà÷û

äèðåêòîðó Àçàä Ðÿùèìîâ áèëäèðìèøäèð êè, áó, èñòåäàäëû

ýÿíú æóðíàëèñòëÿðèí äöíéàíûí ÿí ãàáàãúûë èäìàí

ðåïîðòéîðëàðûíûí òÿúðöáÿñèíè þéðÿíìÿëÿðè

Budding young sports journalists from around

the world will be given the chance to report on the

Baku 2015 European Games thanks to an innovative

programme.

Baku 2015 organizers have teamed up with the

Association Internationale de la Presse Sportive

(AIPS) to create the Young Reporters Programme

which will see 12 multi-media journalists cover

the first ever European Games.

The international team of five male and five

female journalists will have the unique opportunity

to become part of the Baku 2015 team and benefit

from working in a major sports event environment.

In addition, there will also be two young

reporters selected from Azerbaijan, as part of Baku

2015's promise to leave a lasting legacy of an

improved and experienced workforce after the

European Games.

Azad Rahimov, Azerbaijan's Minister of Youth

38 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ö÷öí ÿâÿçñèç èìêàíäûð. Òàðèõäÿ áèðèíúè äÿôÿ êå-

÷èðèëÿúÿê Àâðîïà Îéóíëàðûíäà èøëÿìÿê èìêàíû

íàäèð øàíñäûð. ßìèíÿì êè, òÿúðöáÿëè æóðíàëèñòëÿðëÿ

÷èéèí-÷èéèíÿ èøëÿìÿê íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëÿí òÿúðöáÿ

áèð ÷îõ ýÿíúèí êàðéåðàñûíäà áþéöê òÿêàí

îëàúàã”.

“Áàêû 2015”èí éàðûøëàðäàí ñîíðà òÿëèìëè âÿ

òÿúðöáÿëè èø÷è ùåéÿò êèìè óçóíìöääÿòëè áèð ìèðàñ

ãîéìàã âÿäèíÿ óéüóí îëàðàã, ñå÷èëÿúÿê îí ýÿíú

ðåïîðòéîðäàí èêèñè Àçÿðáàéúàíû òÿìñèë åäÿúÿê.

Ùàçûðäà ÀÛÏÑ-ûí Áàêûäà êå÷èðèëÿí 77-úè êîíãand

Sports and Chief Executive of Baku 2015,

said: "This is a wonderful opportunity for promising

young journalists to learn from some of the

best sports reporters in the world. The chance to

work on the first ever European Games will be a

once-in-a-lifetime experience and I am sure the

knowledge and experience gained will be a huge

boost to many young careers."

AIPS is currently holding its 77th international

congress in Baku, with more than 260 delegates

meeting in the city to discuss global sports issues

83 / 2014

39


ðåñèíäÿ äöíéà èäìàí ìÿñÿëÿëÿðè âÿ èðèìèãéàñëû

òÿäáèðëÿðèí èøûãëàíäûðûëìàñûíäà ìåäèàíûí ýÿëÿúÿéè

ìþâçóëàðû ìöçàêèðÿ îëóíóð.

Êîíãðåñäÿ ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî áèëäèðèá

êè, ïîòåíñèàëëû ýÿíú æóðíàëèñòëÿðÿ áàúàðûãëàðûíû

èíêèøàô åòäèðìÿê èìêàíû òàïìàã ö÷öí “Áàêû

2015” èëÿ ñÿéëÿðèìèçè áèðëÿøäèðìÿêäÿí îëäóãúà

ìÿìíóíóã. Ýÿíú æóðíàëèñòëÿðëÿ òÿúðöáÿëÿðèìèçè

áþëöøìÿê, îíëàðà áó ãÿáèëäÿí îëàí èðèìèãéàñëû

áåéíÿëõàëã èäìàí òÿäáèðëÿðèíäÿ ÷àëûøìàã ö÷öí

âàúèá áèëèêëÿð ãàçàíìàãäà éàðäûì åòìÿê áèçèì

ö÷öí ÷îõ þíÿìëèäèð. Áó ïðîãðàìûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè

âÿ ýÿíú èñòåäàäëàðûí òÿëèìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ

“Áàêû 2015”èí ßìÿëèééàò Êîìèòÿñè èëÿ áèðýÿ

èøëÿìÿéè ñÿáèðñèçëèêëÿ ýþçëÿéèðèê.

ÀÈÏÑ äàùà ÿââÿëëÿð äÿ Áàêûäà ýÿíú ðåïîðòéîðëàð

òÿøÿááöñöíö óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèá. Äöíéà

þëêÿëÿðèíäÿí ñå÷èëìèø 20 æóðíàëèñòäÿí èáàðÿò ãðóï

2012-úè èëäÿ êå÷èðèëìèø “ÔÈÔÀ Ó-17” ãàäûíëàð

àðàñûíäà äöíéà ÷åìïèîíàòûíäà éåðëè âÿ áåéíÿëõàëã

ÊÈÂ íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ éàí-éàíà èøëÿéèáëÿð.

“Áàêû-2015”èí ìÿòáóàò ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ äèðåêòîðó

Úåéí Ïåàðñ äåéèá: “ÀÈÏÑ-èí “Ýÿíú ðåïîðòéîðëàð”

òÿøÿááöñö éöêñÿê ñÿâèééÿëè èäìàí

æóðíàëèñòèêàñûíûí òÿãäèì åäèëìÿñèíèí êþùíÿ âÿ

ãÿáóë îëóíàí éîëóäóð. Ýÿíú æóðíàëèñòëÿðèí àðçóëàðûíû

ýåð÷ÿêëÿøäèðìÿñèíÿ êþìÿê åòìÿê ö÷öí

and the future of media in major event coverage.

Gianni Merlo, President of AIPS, said: "We are

delighted to be teaming up with Baku 2015 to

offer promising young journalists this chance to

develop their skills and expertise.

"It is important for us to be able to help the next

generation of reporters share our experience and

gain the knowledge required to work on a major

international sports event of this calibre.

"We are looking forward to the programme and

to working alongside the Baku 2015 team to help

mentor these young talents to be the best that they

can be."

AIPS has hosted a successful Young

Reporters Initiative in Baku before, when a team

of 20 journalists from around the world worked

on the FIFA under-17 women's World Cup in

2012 alongside both local and international

members of the media.

Jayne Pearce, Director of Press Operations at

Baku 2015, said: "The AIPS Young Reporters

Programme is one of many ways in which we are

working towards leaving a lasting legacy of an

improved workforce after the European Games.

"We are very happy to be working alongside

AIPS to help give these young journalists a fantastic

opportunity and we hope they will enjoy work-

40 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ÀÈÏÑ-èí òÿúðöáÿëè ÿìÿêäàøëàðû èëÿ áèðýÿ èøëÿìÿêäÿí

÷îõ ìÿìíóíóã âÿ îíëàðûí èëê äÿôÿ Áàêûäà

êå÷èðèëÿúÿê Àâðîïà Îéóíëàðûíäà ÷àëûøìàãäàí ðàçû

ãàëàúàãëàðûíà öìèä åäèðèê.

Ãåéä åäÿê êè, ýÿëÿí èë èéóíóí 12-äÿí 28-äÿê

êå÷èðèëÿúÿê “Áàêû 2015” Îéóíëàðû ãèòÿíèí èëê,

ùÿéÿúàíâåðèúè èäìàí ùàäèñÿñè îëàðàã òàðèõÿ éàçûëàúàã.

Áèðèíúè Àâðîïà Îéóíëàðûíäà èäìàíûí 19

íþâö öçðÿ éàðûøëàð êå÷èðèëÿúÿê. Áóíëàðäàí 16-ñû

Îëèìïèéà ïðîãðàìûíà äàõèë îëàí èäìàí íþâëÿðèäèð.

Éàðûøëàðäà 6 ìèíäÿí ÷îõ èäìàí÷û ìöáàðèçÿ

àïàðàúàã.

Èäìàí íþâëÿðèíäÿí ñÿêêèçèíäÿ 2016-úû èëäÿ

Ðèî-äå-Æàíåéðîäà êå÷èðèëÿúÿê Îëèìïèéà Îéóíëàðûíà

òÿñíèôàò èìêàíû òÿãäèì îëóíàúàã. Áóíëàð

éöíýöë àòëåòèêà, ÷èìÿðëèê âîëåéáîëó, âåëîñèïåä

éàðûøû, àòûúûëûã, öçýö÷öëöê, ñòîëöñòö òåííèñ, òàåêâîíäî

âÿ òðèàòëîíäóð.

Îéóíëàðûí Áàêûäà êå÷èðèëìÿñèíÿ þòÿí èëèí äåêàáðûíäà

Àâðîïà Îëèìïèéà Êîìèòÿñè (ÀÎÊ) òÿðÿôèíäÿí

ãÿðàð âåðèëèá. Áàêû Àâðîïà Îéóíëàðûíûí

ßìÿëèééàò Êîìèòÿñè (ÁÀÎßÊ) ÀÎÊ èëÿ áèðýÿ

áó ìþòÿáÿð èäìàí éàðûøëàðûíûí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ

ìÿøüóëäóð.

ing on the first ever European Games here in

Baku."

Successful applicants will have their travel,

accommodation and living costs covered, and

more details on how to apply to AIPS will be

released in due course.

Baku 2015 will be the first ever European

Games, an exciting and innovative new multisport

event for the continent that will take place

from June 12 until June 28 2015.

There will be a total of 19 sports at Baku 2015:

16 Olympic sports and three non-Olympic sports.

More than 6,000 athletes are expected to represent

their nations over the 17 days of competition.

Eight of the sports will offer qualification

opportunities for the Rio de Janeiro Summer

Olympics in 2016. Those sports include athletics,

beach volleyball, cycling, shooting, swimming,

table tennis, taekwondo and triathlon.

Baku was awarded the Games by the European

Olympic Committees (EOC) in December 2012.

The Baku European Games Operations

Committee (BEGOC) will organise and run the

Games in co-operation with the EOC.

83 / 2014

41


(ñîëäà) ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâà ÀÛÏÑ-èí 90 èëëèê éóáèëåé ùÿäèééÿñèíè òÿãäèì åäèð

(left) AIPS President Gianni Merlo presents AIPS 90th Anniversary token to Azerbaijan Youth and Sport Minister Azad Rahimov

ÑÀËÀÌÀÒ ÃÀË ÁÀÊÛ,

ÝÞÐÖØßÄßÊ, ÌÎÍÒÅÂÈÄÅÎ!

Ýîîäáéå Áàêó, ñåå éîó Ìîíòåâèäåî!

ÀÈÏÑ-èí 77-úè Êîíãðåñè àïðåëèí 30-äà, ÷ÿðøÿíáÿ

ýöíö àõøàì “Áóòà Ïàëàñ” ñàðàéûíäà ãåéðè-àäè

ñåðåìîíèéàëàðëà ñîíà éåòäè. ßíÿíÿâè ìóñèãè,

ðÿãñ, ìöàñèð ïîï-ìóñèãèñè, ëÿçèç Àçÿðáàéúàí

ñöôðÿñè èëÿ òÿìàñäà ýåúÿíè îëäóãúà ìÿíàëû

âÿ òÿñèðëè åòäè, ãîíàãëàðûí éàääàøûíäà ïîçóëìàç

èçëÿð ñàëäû.

Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâ 90

èëëèéè ìÿüðóð èôàäÿëÿðëÿ ìÿíàëàíäûðàðàã âóðüóëàäû:

“ÀÈÏÑ Êîíãðåñèíèí Áàêûäà áàø òóòìàñû áèçÿ

áþéöê øÿðÿô âåðäè. Ñèçÿ þç ìÿäÿíèééÿòèìèçè, ãîíàãïÿðâÿðëèéèìèçè,

ÿíÿíÿëÿðèìèçè áèð ãÿäÿð ÷àò-

With an extraordinary ceremony hosted at the

Buta Palace on 1st April in Baku, the 77th AIPS

Congress came to quite an end on Wednesday

evening: Traditional dancers, Azeri folk singers

and modern pop music combined with traditional

Azeri food made the night one to remember for all

those present.

Azad Rahimov, Minister of Youth and Sports

of Azerbaijan, closed the 90th Anniversary with

proud words: "It was an honour for us to have

hosted the AIPS Congress in Baku and to have the

crume de la crume of sports journalism with us."

42 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

ÀÈÏÑ-èí áàø êàòèáè õàíûì Åâåëèí Âàòòà Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí âèòñå ïðåçèäåíòè, Àâðîïà Îëèìïèéà Êîìèòÿñè Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí öçâö

Äð. ×èíýèç Ùöñåéíçàäÿéÿ 77-úè êîíãðåñèí õàòèðÿ ùÿäèééÿñèíè òÿãäèì åäèð.

AIPS Secretary Evelyn Watta presents AIPS 77th Anniversary token to vice-president of National Olympic Committee, European Olympic Committee

EC Member Dr. Chingiz Huseynzadeh

äûðà áèëäèéèìèçÿ ýþðÿ øàäûã”. Àçàä Ðÿùèìîâ

ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí

"We were glad to show a bit of our culture, of

our hospitality and our traditions to you," he

(ñîëäà) Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèêëÿðè Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè Àáäóëëà

Èáðàùèì èáí Ùöñåéí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâà

õàòèðÿ ùÿäèééÿñè òÿãäèì åäèð.

UAE NSJA President Abdullah Ibrahim bin Hussein presents a token to Azerbaijan

Youth and Sport Minister Azad Rahimov

(ñîëäà) ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî 77-úè êîíãðåñèí òÿøêèëàò êîìèòÿñèíèí èúðà÷ûñû

Ãàáèë Ìåùäèéåâÿ ÀÛÏÑ-èí 90 èëëèê éóáèëåé ùÿäèééÿñèíè òÿãäèì åäèð.

(left) AIPS President Gianni Merlo presents AIPS 90th Anniversary token to AIPS 77th

Organizing Committee Executive Gabil Mehdiyev

83 / 2014

43


(ñàüäà) ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî úîíãðåñ òÿøêèëàò êîìèòÿñèíèí öçâö, Àçÿðáàéúàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè, Àâðîïà Èäìàí Ìÿòáóàòû Ûòòèôàãû ÀÈÏÑ Àâðîïà

Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí öçâö Åëäàð Èñìàéûëîâà ÀÛÏÑ-èí 90 èëëèê éóáèëåé ùÿäèééÿñèíè òÿãäèì åäèð

(right) AIPS President Gianni Merlo presents AIPS 90th Anniversary token to AIJA President, AIPS Europe Executive Committee member Eldar Ismailov

77-úè ÀÈÏÑ Êîíãðåñèíèí à÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ áèëàâàñèòÿ

èøòèðàêûíû, äöíéàíûí áèð ñûðà òàíûíìûø èäìàí

æóðíàëèñòëÿðè èëÿ òàíûø îëìàñûíû, îíëàðëà ñÿìèadded.

Rahimov also emphasized how delighted

the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev was to

be present at the opening ceremony of the 77th

44 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

Ñîëäàí ñàüà) ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî, ÀÈÆÀ ïðåçèäåíòè Åëäàð Èñìàéûëîâ, Àçÿðáàéúàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè Àçàä Ðÿùèìîâ

(left to right) AIPS President Gianni Merlo, AIJA President Eldar Ismailov, Azerbaijan

Youth and Sports Minister Azad Rahimov

AIPS congress and personally get to know some of

the best sports journalists in the world.

The capital at the Caspian Sea is looking forward

to hosting the inaugural European Games

next summer and Rahimov was thrilled that AIPS

members had got a chance to see how much the

city had progressed. "For us it is very important

that all of you can see with your own eyes that the

preparations for the European Games are going

full speed ahead," Rahimov said, promising an

athlete-focused Games with the highest of standards.

Rahimov especially thanked Roslyn Morris,

former AIPS Secretary General, for her effort and

help in the cooperation of the Organizing

Committee and AIPS.

AIPS president Gianni Merlo directed warm

words of thanks to Azad Rahimov and Organizing

Committee of the 77th AIPS Congress: "We had

the best possible conditions to work in; also, we

got the chance to understand the feeling and the

heart of Azerbaijan." The array of international

journalists attending agreed and honoured

Rahimov and the Organizing Committee with

standing ovations.

Along with many awards and presents given

83 / 2014

45


ìè ñþùáÿòèíè ãåéä åäÿðÿê áèëäèðäè êè, Õÿçÿð ñàùèëèíäÿêè

ïàéòàõòûìûç ýÿëÿí èëèí éàéûíäà Áèðèíúè

Àâðîïà Îéóíëàðûíû ñÿáðñèçëèêëÿ ýþçëÿäèéè áèð

âàõòäà êîíãðåñ èøòèðàê÷ûëàðû øÿùÿðèìèçèí ñöðÿòëè

èíêèøàôûíû þç ýþçëÿðè èëÿ ýþðìÿê øàíñû ÿëäÿ åòäèëÿð.

Áèç áóíà ÷îõ øàäûã âÿ ÿìèí åäèðÿì êè, áó

Îéóíëàð ÿí éöêñÿê ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿúÿê.

Àçàä Ðÿùèìîâ ÀÈÏÑ âÿ Òÿøêèëàò Êîìèòÿñè èëÿ

ñûõ ÿìÿêäàøëûüà ýþðÿ òÿøêèëàòûí êå÷ìèø áàø êàòèáè

Ðîñëèí Ìîððèñÿ õöñóñè òÿøÿêêöðöíö áèëäèðäè.

ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè Úàííè Ìåðëî Àçàä Ðÿùèìîâà

âÿ Òÿøêèëàò Êîìèòÿñèíÿ úÿìèìè ìèííÿòäàðëûüûíû

ûôàäÿ åäÿðÿê áèëäèðäè: “Áèçèì ö÷öí ÿí éàõøû èø øÿðàèòè

éàðàäûëìûøäû, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàíûí ãÿëáèíè

âÿ ùèññëÿðèíè àíëàìàã øàíñûìûç îëäó”.

×îõëó òÿëòèôëÿð âÿ ùÿäèééÿëÿð àðàñûíäà Úàííè

Ìåðëîéà òÿãäèì åäèëÿí òöðêìÿí ùÿäèééÿñè -

ÀÈÏÑ Ïðåçèäåíòèíèí äÿðùàë ýåéèíäèéè ÿíÿíÿâè

ãûðìûçû õàëàò, øëéàïà âÿ êÿìÿð ìÿðàñèìäÿ éàääàãàëàí

àíëàðäàí îëäó.

Áàüëàíûø ìÿðàñèìè ùÿì äÿ åñòàôåòèí ÀÈÏÑ-èí

2015-úè èëäÿêè íþâáÿòè êîíãðåñèíè ãÿáóë åäÿúÿê

Óðóãâàé ïàéòàõòû Ìîíòåâèäåîéà þòöðöëìÿñè òÿìÿëèíè

ãîéäó.

Áó áàðÿäÿ ðàçûëàøìàíûí ðÿñìè èìçàëàíìàñûíäàí

äÿðùàë ñîíðà ÀÈÏÑ-èí áàéðàüû Àçÿðáàéúàí

Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñû àäûíäàí Óðóãâàé

Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíà òÿùâèë

âåðèëäè.

throughout the very special evening, one of the

visual highlights was the Turkmenian present for

Gianni Merlo: A traditional red robe with accompanying

hat and belt that the AIPS President was

to try on instantly - a perfect symbol of the lightheartedness

of the entire evening.

The Closing Ceremony also set the stage for the

handover for the next AIPS Congress in

Montevideo, Uruguay in 2015.

As the handover was officially signed and as

the AIPS flag was passed on to the Sports

Journalists Association of Uruguay, president

Gianni Merlo was presented with a special 90th

anniversary gift, an exact replica of the 'Charrua'

trophy that the Uruguayan association awards to

the best athlete of the year.

As the handover and closing ceremony in glittering

Baku came to an end, the upcoming 78th

AIPS Congress in Montevideo, was given an outstanding

level of welcome and organization to

aspire to.

46 83 / 2014


ÕÖÑÓÑÈ ÁÓÐÀÕÛËÛØ

SPECIAL EDITION

Áåëÿëèêëÿ, Áåéíÿëõàëã Èäìàí Ìÿòáóàòû Àññîñèàñèéàñû

éàðàäûëìàñûíûí 90-úû èëäþíöìö èëÿ ÿëàìÿòäàð

îëàí 77-úè êîíãðåñ óüóðëà áàøà ÷àòäû.

Êîíãðåñäÿ Áåéíÿëõàëã Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí,

Àâðîïà Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí, áåéíÿëõàëã èäìàí

ôåäåðàñèéàëàðûíûí, ùÿì÷èíèí, ãîíøó äþâëÿòëÿðèí

íöôóçëó íöìàéÿíäÿ ùåéÿòëÿðè èøòèðàê åòäèëÿð.

112 þëêÿíè òÿìñèë åäÿí 270-äÿê ãÿëÿì, ôèêèð

âÿ ñþç àäàìû äîüìà ïàéòàõòûìûçäà áèð àðàéà

ýÿëäèëÿð. Áó, ìèãéàñûíà âÿ òÿìñèë îëóíàí äþâëÿòëÿðèí

ñàéûíà ýþðÿ þëêÿìèçäÿ áàø òóòàí ÿí áþéöê

áåéíÿëõàëã òÿäáèð êèìè òàðèõÿ äöøäö.

Êîíãðåñ èøòèðàê÷ûëàðû ãîíàãïÿðâÿð èíñàíëàðûìûçû,

éàðàøûãëû øÿùÿðèìèçè òÿðê åäÿðêÿí “ÿëâèäà”

äåéèë, “éåíè ýþðöøëÿðÿäÿê! Ñàëàìàò ãàë, Áàêû!” -

äåäèëÿð.

The 77th World Congress of the International

Sport Press Association which also marked its

90th anniversary ended successfully on the 1st of

May. The delegates and observers from the

International Olympic Committee, the European

Olympic Committee, international and national

sports federations attended this prestigious congress.

Around 270 journalists from 112 countries

came together in Baku. This event went down in

history of our country as the biggest international

event for its scope and number of the countries.

The participants of the congress did not bid

farewell to our hospitable people and glittering

city when they left Azerbaijan. Instead, they said:

"See you again in Baku!".

83 / 2014

47


Àçÿðáàéúàí Èäìàí Æóðíàëèñòëÿðè Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòèíÿ

Lozan, 18 may 2014-cö il

Ùþðìÿòëè Åëäàð,

Èúðàèééÿ Êîìèòÿñè àäûíäàí ñèçÿ âÿ àññîñèàñèéàíûçûí ÿìÿêäàøëàðûíà ÀÈÏÑ-èí 77-úè êîíãðåñèíèí

óüóðëà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ýþðäöéöíöç èøëÿðÿ ýþðÿ òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèðÿì.

Êîíãðåñèí þëêÿíèçäÿ êå÷èðèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéöíÿ èíàíàí èëê ñèç îëäóíóç âÿ áèçèì Áàêûäà îëìàüûìûçäà,

ñîí ö÷ èëäÿ Èúðàèééÿ Êîìèòÿñè èúëàñëàðûìûçûí êå÷èðèëìÿñèíäÿ âÿ Ýÿíú Ðåïîðòéîðëàð Ëàéèùÿñèíèí

ðåàëëàøìàñûíäà ìÿãñÿäèìèçÿ ÷àòìàüûìûçà êþìÿê åòäèíèç.

Ýÿëÿí èë Áàêûäà êå÷èðèëÿúÿê Àâðîïà îéóíëàðûíäà éåíèäÿí ñèçèíëÿ áèðëèêäÿ îëàúàüûã.

Äÿðèí ùþðìÿòëÿ,

Úàííè Ìåðëî

ÀÈÏÑ ïðåçèäåíòè

To the Azerbaijan Sport Journalists Association President

Lausanne, May 18, 2014

Dear Eldar,

I want, in behalf of our entire Executive Committee, to thank you and the colleagues of your

Association for what you have done to make the 77th AIPS Congress successful.

You were the first to believe in the possibilty of organizing the Congress in your country and you

have helped us achieve our goal of being present in Baku with the Young Reporters Project and

our EC meeting in the last three years.

Next year we will be again together in Baku for the first edition of the European Games.

Best regards,

Ginanni Merlo

AIPS President

More magazines by this user
Similar magazines