sportsman-84-1

gyunduz

84 / 2014 / 4 манат

Журнал 2004-ъц илдян няшр олунур

Нящайят ...

“Авропалылар

Американы

фятщ етдиляр ”


S P O R T S M A N

ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

:2015ñÿù.8

ñÿù.14

2014-

6 229

Äöíéà

÷åìïèîíàòû 2014

ñÿù.16

ñÿù.18dman jurnalistlr

utbol Avropa Kuboku

ñÿù.31

ñÿù.34

“”

2013

“”


ñÿù.38

ñÿù.44

ÁÓ ÝÖÍ ÅÒÄÈÊËßÐÈÌÈÇÈ

ÑÀÁÀÙÛÌÛÇ Ö×ÖÍ ÅÄÈÐÈÊ!

ñÿù.48


Áàø ðåäàêòîð:


: , 23,


: 012 437 90 76

-: @.. 1164


.


.

“ ”

.

:

2014-


S P O R T S M A N

Áÿäèè ýèìíàñòèêà öçðÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíûí

èøòèðàê÷ûëàðûíû ñÿìèìè ãÿëáäÿí ñàëàìëàéûðàì!

Àçÿðáàéúàí äöíéàíûí èäìàí ìÿðêÿçëÿðèíäÿí áèðè êèìè

òàíûíûð âÿ áèçèì èäìàíëà áàüëû ùÿéàòà êå÷èðäèéèìèç

èøëÿðèí ìèãéàñû èëáÿèë àðòûð.

Ôÿðÿùëè ùàëäûð êè, äöíéàíûí âÿ ãèòÿíèí ýöúëö

ýèìíàñòëàðû àðòûã áèðèíúè äÿôÿ äåéèë êè, Áàêûäà ìþòÿáÿð

èäìàí éàðûøûíäà èøòèðàê åäèðëÿð. Ýöìàí åäèðÿì êè,

Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíà ýÿëÿíëÿð àðàñûíäà àðòûã

øÿùÿðèìèçäÿ îëìóø, áóðàäà éàðûøëàðäà ÷ûõûø åòìèø

èäìàí÷ûëàð äà âàðäûð. Áó ÷åìïèîíàòûí áèð ÷îõ

èøòèðàê÷ûëàðûíûí 2015-úè èëäÿ Áàêûäà êå÷èðèëÿúÿê

Û Àâðîïà Îéóíëàðûíäà äà þç þëêÿëÿðèíè òÿìñèë

åäÿúÿêëÿðèíÿ äÿ èíàíûðàì. Áàêûíûí ùÿì èäìàí÷ûëàð,

ìÿøã÷èëÿð, èäìàí ãóðóìëàðûíûí ðÿùáÿðëÿðè, ùÿì äÿ

èäìàíñåâÿðëÿð ö÷öí äîüìà áèð øÿùÿðÿ ÷åâðèëìÿñè

þëêÿìèçèí äîñòëóüà, ãàðäàøëûüà, ãàðøûëûãëû àíëàøìàéà

áþéöê þíÿì âåðìÿñèíèí, åëÿúÿ äÿ äöçýöí èäìàí

ñèéàñÿòèìèçèí íÿòèúÿñèäèð. ßìèíÿì êè, áó ÷åìïèîíàò äà

éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ êå÷ÿúÿêäèð.

Ìÿí ÷åìïèîíàòûí áöòöí èøòèðàê÷ûëàðûíà óüóðëàð âÿ

ãÿëÿáÿ ñåâèíúëÿðè àðçóëàéûðàì!

Èëùàì ßËÈÉÅÂ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè,

Ìèëëè Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí Ïðåçèäåíòè

ßçèç áÿäèè ýèìíàñòèêàíûí äîñòëàðû, Áàêû àðòûã ö÷öíúö

äÿôÿäèð êè, áÿäèè ýèìíàñòèêà öçðÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíû ãÿáóë

åäèð! 2007 âÿ 2009-úó èëëÿðäÿêè éàðûøëàð áèçèì àçÿðáàéúàíëû

äîñòëàðûìûç òÿðÿôèíäÿí óüóðëà êå÷èðèëäè âÿ ÷îõ ýþçÿë òÿøêèë

åäèëäè. Áèç éåíèäÿí Áàêûäà îëìàãäàí ÷îõ øàäûã, ÷öíêè áèëèðèê

êè, Àçÿðáàéúàí Ýèìíàñòèêà Ôåäåðàñèéàñû âÿ òÿøêèëàò÷û øÿùÿð

îëàí Áàêû, ñÿðèøòÿëè âÿ éöêñÿê ïåøÿêàðëûüà ìàëèêäèð. Àâðîïà

Ýèìíàñòèêà Èòòèôàãû àäûíäàí Àçÿðáàéúàí Ýèìíàñòèêà

Ôåäåðàñèéàñûíà, éåðëè Òÿøêèëàò Êîìèòÿñèíÿ, ùÿì÷èíèí áöòöí

êþíöëëöëÿðÿ ýþñòÿðäèêëÿðè ñÿéëÿðÿ ýþðÿ ñÿìèìè òÿøÿêêöðöìö

áèëäèðìÿê èñòÿéèðÿì. Áèç àðòûã èíäèäÿí áöòöí èøòèðàê÷ûëàðû, î

úöìëÿäÿí ýèìíàñòëàðû ñàëàìëàéûð âÿ îíëàðà éàðûøëàðäà

óüóðëàð àðçóëàéûðûã.

Æîðæ Ýåëçåê

Àâðîïà Ýèìíàñòèêà Èòòèôàãûíûí ïðåçèäåíòè

8

84 / 2014


S P O R T S M A N

Õàíûìëàð âÿ úÿíàáëàð,

ßçèç äîñòëàð,

Àçÿðáàéúàí äÿôÿëÿðëÿ íöôóçëó áåéíÿëõàëã éàðûøëàðà åâ

ñàùèáëèéè åäèá. Ëàêèí áèç áó ýöí éóáèëåé ÷åìïèîíàòûíû ãÿáóë

åäèðèê. Áó, áèçèì - òÿøêèëàò÷ûëàðûí öçÿðèíÿ õöñóñè ìÿñóëèééÿò

ãîéóð. Áåëÿ ìÿñóëèééÿòëè ÷åìïèîíàòà ùàçûðëûã áþéöê âÿ

ýÿðýèí ÿìÿê òÿëÿá åäèá. Ëàêèí ùàçûðëûã èøëÿðè ñèçèíëÿ ýþðöøö

ýþçëÿìÿê ñåâèíúè èëÿ êå÷èðèëäè. ßìèíÿì êè, Àâðîïà

Ýèìíàñòèêà Èòòèôàãûíûí áèçÿ ýþñòÿðäèéè åòèìàäû

äîüðóëäàúàüûã âÿ áèçèì éóáèëåé ÷åìïèîíàòûìûç ÿí éöêñÿê

ñÿâèééÿäÿ êå÷èðèëÿúÿêäèð.

×åìïèîíàò ïàðëàã èäìàí áàéðàìûíà, ñàüëàì ðÿãàáÿò âÿ

ãÿðÿçñèç ùàêèìëèéèí òÿúÿññöìöíÿ, ñöëù, äîñòëóã âÿ

ùóìàíèçì èäåéàëàðûíûí òÿíòÿíÿñèíÿ ÷åâðèëÿúÿêäèð.

ßêñÿðèééÿòèíèç èëê äÿôÿäèð êè, Àçÿðáàéúàíäàñûíûç. Ñèç

ïàéòàõòûìûç Áàêûíûí íåúÿ ýþçÿë îëäóüóíó ýþðÿúÿê,

þëêÿìèçèí ÷îõÿñðëèê òàðèõè âÿ çÿíýèí ìÿäÿíèééÿòè èëÿ òàíûø

îëàúàã, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìåùðèáàíëûüûíà âÿ

ãîíàãïÿðâÿðëèéèíÿ ÿéàíè øÿêèëäÿ øàùèä îëàúàãñûíûç. ßìèíÿì

êè, Àçÿðáàéúàí èëÿ òàíûøëûã ñèçÿ ÿí õîø õàòèðÿëÿð áÿõø

åäÿúÿêäèð.

Éàðûøûí áöòöí èøòèðàê÷ûëàðûíà ãÿëÿáÿ, ìþùêÿì

úàíñàüëûüû, õîøáÿõòëèê âÿ óüóðëàð àðçóëàéûðàì!

Mehriban ßËÈÉÅÂÀ

Àâðîïà ÷åìïèîíàòû Òÿøêèëàò êîìèòÿñèíèí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ýèìíàñòèêà Ôåäåðàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè

ßçèç èäìàí÷ûëàð!

Þëêÿ áàø÷ûñû úÿíàá Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ ãåéä åäèð êè,

Àçÿðáàéúàí áó ýöí îëäóüó êèìè èäìàí ñàùÿñèíäÿ ùÿëÿ ùå÷ áèð

çàìàí áó ãÿäÿð ýöúëö âÿ ãöââÿòëè îëìàéûá. Ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà

áó ýöí þëêÿìèç äöíéàíûí ÿí íöôóçëó èäìàí éàðûøëàðûíà éöêñÿê

ñÿâèééÿäÿ åâ ñàùèáëèéè åäèð. Èäìàí÷ûëàðûìûçûí Îëèìïèéà îéóíëàðû,

äöíéà âÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòëàðûíäà ãàçàíäûüû ìåäàëëàðûí ñàéû

èëáÿèë àðòûð. 2015-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí ãèòÿäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã

êå÷èðèëÿúÿê Àâðîïà îéóíëàðûíà åâ ñàùèáëèéè åäÿúÿê. Áó éàðûøûí

þëêÿìèçäÿ êå÷èðèëìÿñè Àçÿðáàéúàíà îëàí åòèáàðûí âÿ èíàìûí,

þëêÿìèçèí ãàçàíäûüû óüóðà áàðèç íöìóíÿäèð. Àðòûã 30-úó äÿôÿ

áÿäèè ýèìíàñòèêà öçðÿ êå÷èðèëÿúÿê Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíà

Àçÿðáàéúàí 3-úö äÿôÿäèð êè, åâ ñàùèáëèéè åäir. Èëê äÿôÿ áó éàðûøû

Áàêû 2007, íþâáÿòè äÿôÿ èñÿ 2009-úó èëäÿ êå÷èðèá. Áó ýþñòÿðèúè

éóõàðûäà ãåéä îëóíàíëàðûí áàðèç íöìóíÿñèäèð. Þëêÿìèçèí èäìàí

èíôðàñòðóêòóðó áó ìþòÿáÿð éàðûøûí ÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ òÿøêèëèíÿ,

õàëãûìûçûí ãîíàãïÿðâÿðëèéè, Àçÿðáàéúàíûìûçûí ýþç îõøàéàí

òÿáèÿòè èøòèðàê÷ûëàðûí þëêÿìèçè éöêñÿê ÿùâàë ðóùèééÿäÿ òÿðê

åòìÿñèíÿ áþéöê éàðäûì ýþñòÿðÿúÿê. Ìÿí þëêÿìèçÿ òÿøðèô áóéóðàí

áöòöí èäìàí÷ûëàðû áèð äàùà ñàëàìëàéûð, îíëàðà áó éàðûøäà

ãàëèáèééÿò àðçó åäèðÿì. Ãîé ýöúëö ãàëèá ýÿëñèí!

Àçàä ÐßÙÈÌÎÂ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Gÿíúëÿð âÿ Èäìàí íàçèðè

84 / 2014 9


S P O R T S M A N

:

“ ”

-

, -


-


30- -

. -, -

33 -

2

1 .

-

- ,


q


:

- , -

-

-

!


-

?

-

. 2013-

-


() -

- . -

, -

10

84 / 2014


S P O R T S M A N

.

-

-

.

, - 8 . -

.

.

, -

.

, -


.

- -

. -

. -

-

,

...

- 2002- -

-

. ,

84 / 2014


S P O R T S M A N

. -


.

-


. -


-

,

. -

-

.

-


,

. -

-

,

, -

, -

-

.

,

-

-

-

,

-

-

.

-

30-

2 1

, -

. -


-

-

2015- -

?

-

30-

,


. -

, -

. -

. -


,

,

. , -

,

,

-

, -

.

-

, -

-

.

-

, -?

-


-

.

. ,


6 . -

- ,

, -

, ,

.

, -

-

.


. , -

,


,

12

84 / 2014


S P O R T S M A N

. , , ,

, ,

. , -

. -

.

- -

-

, ,

?

- ,

-

. -

. , -

. -

5 ,

, , , - .

,


.

- -

?

- , -


.

. , -

.

, -

-

. “”

.84 / 2014


S P O R T S M A N

2015


2015
-

-


-

.-

-

.

-


-

. -

-

-

-

.


, -

-


: “,


-

-


-

.


,-

”.

-

-


,

-

-

. ,


-

-

-

.

, -

,

-

-


-

-

.


-

: “ -

-

-

-

.

-

-

.

,

-”.: “ 2015 -

-

- -

-

.-

, -”.

2015


2015

2015- 12-28

-

14

84 / 2014


S P O R T S M A N

-

-

.

2015

19 -

: 16-

-

. 17

6000- -


.

2016-

--

-

. -

, , -

, ,

, , ,

.


2012-

() -

-

. -

()


.2007-

. 2,5

20%

, -


..,


. -

,


, -


-

.


,

-

-


.

84 / 2014 15


ÝÖËßØ

S P O R T S M A N

2014-

6 229

-


., -

.

,


-

92 , 71 135 -

.

, -

-

. -


-

. 2014-


.

-.

-

, - , -

- -

-

.

2014- 6


,


. -

1- 1-

-

229 . -

47- ,

-

.

80- ,

59- , 90- . -

, 6 -

, , -


. , 2014- -

.

, -

-

-

-

. -

3- ,

. ,

16

84 / 2014


S P O R T S M A N ÝÖËßØ

, ,

-

.

-

8:0 -

.

,

-

. ,

, -

-

.

, , ,. -

, -

.

2014- 6 -

-

.


Sÿrbÿst Yunan-Roma Qadûn

Qûçûë Gömöø Börönc Qûçûë Gömöø Börönc Qûçûë Gömöø Börönc

Ömumi

Yeniyetmÿlÿr 18 15 22 10 9 20 5 2 1 102

Gÿnclÿr 6 8 13 13 6 11 7 9 7 80

Bþyöklÿr 13 5 5 2 3 7 6 2 4 47

37 28 40 25 18 38 18 13 12

105 81 43

229

Qûçûë Gömöø Börönc Ömumi

Yeniyetmÿlÿr 33 26 43 102

Gÿnclÿr 26 23 31 80

Bþyöklÿr 21 10 16 47

80 59 90 229


S P O R T S M A N

Äöíéà ÷åìïèîíàòû

2014

12 èéóí-13 èéóë, Áðàçèëèéà

ÃÐÓÏ ÌßÐÙßËßÑÈ

À ÃÐÓÏÓ

12 èéóí

Áðàçèëèéà - Õîðâàòèéà 3:1

13 èéóí

Ìåêñèêà - Êàìåðóí 1:0

17 èéóí

Áðàçèëèéà - Ìåêñèêà 0:0

18 èéóí

Êàìåðóí - Õîðâàòèéà 0:4

23 èéóí

Êàìåðóí - Áðàçèëèéà 1:4

Õîðâàòèéà - Ìåêñèêà 1:3

Î Ã Ù M T X

1 ÁÐÀÇÈËÈÉÀ 3 2 1 0 7-2 7

2 ÌÅÊÑÈÊÀ 3 2 1 0 4-1 7

3 ÕÎÐÂÀÒÈÉÀ 3 1 0 2 6-6 3

4 ÊÀÌÅÐÓÍ 3 0 0 3 1-9 0

Á ÃÐÓÏÓ

13 èéóí

Èñïàíèéà - Ùîëëàíäèéà 1:5

×èëè - Àâñòðàëèéà 3:1

18 èéóí

Àâñòðàëèéà - Ùîëëàíäèéà 2:3

Èñïàíèéà - ×èëè 0:2

23 èéóí

Àâñòðàëèéà - Èñïàíèéà 0:3

Ùîëëàíäèéà - ×èëè 2:0

Î Ã Ù M T X

1 ÙÎËËÀÍÄÈÉÀ 3 3 0 0 10-3 9

2 ×ÈËÈ 3 2 0 1 5-3 6

3 ÈÑÏÀÍÈÉÀ 3 1 0 2 4-7 3

4 ÀÂÑÒÐÀËÈÉÀ 3 0 0 3 3-9 0

C ÃÐÓÏÓ

14 èéóí

Êîëóìáèéà - Éóíàíèñòàí 3:0

Êîò ä'Èâóàð - Éàïîíèéà 2:1

19 èéóí

Êîëóìáèéà - Êîò ä'Èâóàð 2:1

Éàïîíèéà - Éóíàíèñòàí 0:0

24 èéóí

Éàïîíèéà - Êîëóìáèéà 1:4

Éóíàíèñòàí - Êîò ä'Èâóàð 2:1

Î Ã Ù M T X

1 ÊÎËÓÌÁÈÉÀ 3 3 0 0 9-2 9

2 ÉÓÍÀÍÛÑÒÀÍ 3 1 1 1 2-4 4

3 ÊÎÒ Ä'ÈÂÓÀÐ 3 1 0 2 4-5 3

4 ÉÀÏÎÍÈÉÀ 3 0 1 2 2-6 1

D ÃÐÓÏÓ

14 èéóí

Óðóãâàé - Êîñòà Ðèêà 1:3

Èíýèëòÿðÿ - Èòàëèéà 1:2

19 èéóí

Óðóãâàé - Èíýèëòÿðÿ 2:1

20 èéóí

Èòàëèéà - Êîñòà Ðèêà 0:1

24 èéóí

Èòàëèéà - Óðóãâàé 0:1

Êîñòà Ðèêà - Èíýèëòÿðÿ 0:0

Î Ã Ù M T X

1 ÊÎÑÒÀ ÐÈÊÀ 3 2 1 0 4-1 7

2 ÓÐÓÃÂÀÉ 3 2 0 1 4-4 6

3 ÈÒÀËÈÉÀ 3 1 0 2 2-3 3

4 ÈÍÝÈËÒßÐß 3 0 1 2 2-4 1

18

84 / 2014


S P O R T S M A N

Å ÃÐÓÏÓ

15 èéóí

Èñâå÷ðÿ - Åêâàäîð 2:1

Ôðàíñà - Ùîíäóðàñ 3:0

20 èéóí

Èñâå÷ðÿ - Ôðàíñà 2:5

Ùîíäóðàñ - Åêâàäîð 1:2

25 èéóí

Ùîíäóðàñ - Èñâå÷ðÿ 0:3

Åêâàäîð - Ôðàíñà 0:0

Ô ÃÐÓÏÓ

15 èéóí

Àðýåíòèíà - Áîñíèéà âÿ Ù. 2:1

16 èéóí

Èðàí - Íèýåðèéà 0:0

21 èéóí

Àðýåíòèíà - Èðàí 1:0

Íèýåðèéà - Áîñíèéà âÿ Ù. 1:0

25 èéóí

Íèýåðèéà - Àðýåíòèíà 2:3

Áîñíèéà âÿ Ù. - Èðàí 3:1

Ý ÃÐÓÏÓ

16 èéóí

Àëìàíèéà - Ïîðòóãàëèéà 4:0

Ãàíà - ÀÁØ 1:2

21 èéóí

Àëìàíèéà - Ãàíà 2:2

22 èéóí

ÀÁØ - Ïîðòóãàëèéà 2:2

26 èéóí

ÀÁØ - Àëìàíèéà 0:1

Ïîðòóãàëèéà - Ãàíà 2:1

Ù ÃÐÓÏÓ

17 èéóí

Áåë÷èêà - ßëúÿçàèð 2:1

Ðóñèéà - Úÿíóáè Êîðåéà 1:1

22 èéóí

Áåë÷èêà - Ðóñèéà 1:0

Úÿíóáè Êîðåéà - ßëúÿçàèð 2:4

26 èéóí

Úÿíóáè Êîðåéà - Áåë÷èêà 0:1

ßëúÿçàèð - Ðóñèéà 1:1

Î Ã Ù M T X

1 ÔÐÀÍÑÀ 3 2 1 0 8-2 7

2 ÈÑÂÅ×Ðß 3 2 0 1 7-6 6

3 ÅÊÂÀÄÎÐ 3 1 1 1 3-3 4

4 ÙÎÍÄÓÐÀÑ 3 0 0 3 1-8 0

Î Ã Ù M T X

1 ÀÐÝÅÍÒÈÍÀ 3 3 0 0 6-3 9

2 ÍÈÝÅÐÈÉÀ 3 1 1 1 3-3 4

3 ÁÎÑÍÈÉÀ Âß Ù. 3 1 0 2 4-4 3

4 ÈÐÀÍ 3 0 1 2 1-4 1

Î Ã Ù M T X

1 ÀËÌÀÍÈÉÀ 3 2 1 0 7-2 7

2 ÀÁØ 3 1 1 1 4-4 4

3 ÏÎÐÒÓÃÀËÈÉÀ 3 1 1 1 4-7 4

4 ÃÀÍÀ 3 0 1 2 4-6 1

Î Ã Ù M T X

1 ÁÅË×ÈÊÀ 3 3 0 0 4-2 9

2 ßËÚßÇÀÈÐ 3 1 1 1 6-5 4

3 ÐÓÑÈÉÀ 3 0 2 1 2-3 2

4 ÚßÍÓÁÈ ÊÎÐÅÉÀ 3 0 1 2 3-6 1

1/8 ôèíàë

28 èéóí

Áðàçèëèéà - ×èëè 1:1, ïåí. 3:2

Êîëóìáèéà - Óðóãâàé 2:0

29 èéóí

Ùîëëàíäèéà - Ìåêñèêà 2:1

Êîñòà Ðèêà - Éóíàíûñòàí 1:1, ïåí. 5:3

30 èéóí

Ôðàíñà - Íèýåðèéà 2:0

Àëìàíèéà - ßëúÿçàèð 2:1 (ÿ.â.)

1 èéóë

Àðýåíòèíà - Èñâå÷ðÿ 1:0 (ÿ.â.)

Áåë÷èêà - ÀÁØ 2:1 (ÿ.â.)

1/4 ôèíàë

4 èéóë

Ôðàíñà - Àëìàíèéà 0:1

Áðàçèëèéà - Êîëóìáèéà 2:1

5 èéóë

Àðýåíòèíà - Áåë÷èêà 1:0

Ùîëëàíäèéà - Êîñòà Ðèêà 0:0, ïåí. 4:3

1/2 ôèíàë

8 èéóë

Áðàçèëèéà - Àëìàíèéà 1:7

9 èéóë

Ùîëëàíäèéà - Àðýåíòèíà 0:0, ïåí. 2:4

3-úö éåð óüðóíäà

12 èéóë

Áðàçèëèéà - Ùîëëàíäèéà 0:3

Ôèíàë

13 èéóë

ÀËÌÀÍÈÉÀ - Àðýåíòèíà 1:0 (ÿ.â.)

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐËßÐ:

Õàìåñ Ðîäðèýåç (Êîëóìáèéà)

6 ãîë

Òîìàñ Ìöëëåð (Àëìàíèéà) 5

Ëèîíåë Ìåññè (Àðýåíòèíà) 4

Íåéìàð (Áðàçèëèéà) 4

Ðîáèí âàí Ïåðñè (Ùîëëàíäèéà) 4

Åííåð Âàëåíñèà (Åêâàäîð) 3

Êàðèì Áåíçåìà (Ôðàíñà) 3

Àíäðå Øöððëå (Àëìàíèéà) 3

Àðéåí Ðîááåí (Ùîëëàíäèéà) 3

Úåðäàí Øàêèðè (Èñâå÷ðÿ) 3

84 / 2014 19


...


2010

2012- “

” -

4


-

, , -

,. -

-

,

-2014- -

, . -

. -,

.

20

84 / 2014


,


(, -

- , ,

-2002 -

, ) -

20- . -

, -

, ,


. -

:

2,67 ,

-

.

84 / 2014 21


S P O R T S M A N

2006- -


-2006- 3- , -

2008- 2- , -2010- -

3- , -2012- 3-4-

, , -2014- -

. -


“”. 24

,


. -

,


-

.

-

-

, -

.

-

16-


,


,.“”-


, “-


-

.

“”


-

-

(1:7).

-

-

-1966 -1974-


.

-

-

- 14

..

“ ” -

. -2012-


3- -

.

-

.( -

). -

( - 3

).

( - 2 ) , -

(

- 33,8 /)

.


-


-

: -

13,

11,

10

-

.

22

84 / 2014


S P O R T S M A N

84 / 2014

23


S P O R T S M A N


1/4 -

-

“ ” -

. ,

1:7- , , -

, -2014-

1/8 - -

. , -

:

142 , -

52 ,

35 (67 %), 19

, 23 !

1/8 ,

, -

-

.. 3-

-

.

“” .

. -

1958- -

-

-

,

-

.


?

4

( ), -3


-

. -

, -


. “” 3

,

( , 23 22)

(-

, 14 10)

, -

-

( - 7,66 )

, ,

. ,


, -

(13 )

-

50- .

24

84 / 2014


S P O R T S M A N“”

, -

. -

“” -

-

.

'

.

2012- -

-

-2014- -

3 -

.

,

,

4


, -


.

-

-

. 4

-


,

(12)

, 71 ,


(72) .

-

. , -

2014- -

...


. -2010-

,

, -


9-

.

?


. -

“ -

”, -

-

,


,


, 2007- “-


84 / 2014 25


S P O R T S M A N

26

84 / 2014


S P O R T S M A N


4

(WSB) 2013-2014

.

12 .

4

"Baku

Fires",

"Cuba

Domadoros", "Astana Arlans", "Russian

Boxing Team", "Poland Hussars"

"Mexico Guerreros".

,

, " -

".

.

-

,

.

"Baku Fires" -

"Astana Arlans"

"Russian Boxing Team".

, -

, -

2:3,

, " " -

-

.


18

.


-

, "ItalianThunder". -

28 1

. -

-


5:0. , ,

-

.


. -


, ,

. -

. -

,

.

, -

. -

4:1, -

-

. , -

4 -

84 / 2014 31


,

-

,

, .

-

-


"Astana

Arlans".


-


-

.

4:1

-

-

(WSB).

-

(WSB)

. -


-

. -


,

,

-


. -

, -.


-

. -

-

-

.


3:2

"Cuba Domadoros". -

-

-

. -

, -


"S?rh?d?i"

. -


3:2.


-

.


-

.

, -

-

11- . -

-


69


32

84 / 2014


-

-

-

-


"Baku

Fires" ."Baku Fires",. -

-

. ,

-

-

.. -

-

5 , -

-

. ,"Cuba Domadoros"


(WSB). "Baku

Fires"

. WSB, -

, -

-


.

,

84 / 2014 33


ÔÓÒÁÎË

S P O R T S M A N

dman jurnalistlr

utbol Avropa Kuboku


,

, -

4 -

. 4- 8-

.8 - , , ,

, , , -

.


-


-

- -

, -

, -

-

-

, -

-

34

84 / 2014


S P O R T S M A N

-

-

.

-

, -


-

. -

-

, -

- .


, -

. , -


, , -

“” -


“” -

, -


.

-


-

,

. -.

-

.


"" -

, -

. -

-

-


, -

2:1 . -


-

.


.


-

. -

”.”

, -

. -

, -


, -

.


, -


ÔÓÒÁÎË

S P O R T S M A N

-

, ,

, -

, -

,


.

-.


, -


, -

,

-


, -

.


-


. -

-

, -

() -

, -

/ -

-

-

, -

-

.

-

,

-

: “,

-

. -

. -

-

.

-

. ,


” - -

.

-

(2:1), (1:0) -

(6:6).


. -

.


"" -


-

-

.

, - -


-


" -

"


.. , -

-

. , -

-


-

.- -

-

. -

, -

, , -

. -

2


. -

,


36

84 / 2014


S P O R T S M A N

2 .

8 -

-

.

-

2


. -

, -


-

.


2:0

, -

. -

2- ,

.

, -

-


!


. "

- " -

., -

.

,


.


- 2013

S P O R T S M A N

"-

"

-

--:

“”

2013

(. progressus - -

, ) - -

-

, -

, .

-

""

,


-


, -

, -

.

, -

,

2007 ,

-

, --

-

-

.

-

-

,

--

-


.

--

"" 2013 -

-

- --

. -

-

Region Plus,

"-

-

- --

".

" 2013 --


.

-

. ,

, -

$3,6 .

5%.

,


4,7 .


30%", - ..

,

-

,.

- -

2016

$4 .

,

-

38

84 / 2014


-

, -

-

-

.

"

-

.


-

", -

..

, -

-


-

-

. -


, -

. ,

-

$1,8

., -

$1

.


-

,


-

.

V -

-

, -

, -


, -


,


-


.

-

-


-

, -

-


.

, -

-. " -

, ,

-

,-

, -

-

, -

-

", -

.

,


,

-

-

. "-

" -

.


"" 2013

"


" (

) -

" - "


"

" - -

Evrascon

" -

-

" - -


" -

-

" - Fireland

Vineyards

" -

- -


" - "-"

" -

" -" -

-

" - Embawood

" -

-

" - Dobromed

Baku hospital

"

- -

- " -


Region Plus

"


" - -

" "

" -

" -

"--

"

" -

-" -

Park Inn

""

"


" -


,"" - ISR Holding,

- " - -

" Evrascon

84 / 2014 39


- 2013

S P O R T S M A N

40

84 / 2014


S P O R T S M A N

- 2013

84 / 2014 41


- 2013

S P O R T S M A N

42 84 / 2014


S P O R T S M A N - 2013

84 / 2014 43


ÀÌÈÍÀ

S P O R T S M A N

“”.

-

. -

-

. -


.

-


.

-

-

.

"" - -

.

-

.

16- "" -


. ""

,

,


-

.

-


: "


. -

-

, -

. -

44

84 / 2014


S P O R T S M A N


.


.

, -

.

-

. , -

-

. , -


".


-

.


: "-


. -

. -

-

. -

.

. "-

"

-

".

"" -

-


, -


.

Foto: Az


S P O R T S M A N

-

:

Ñÿùÿðëÿð ùÿðêÿò ìÿùäóäëóüó

Äåïðåññèéà, éîðüóíëóã;

Éóõó ïîçóëìàñû;

Áÿäÿíäÿ «àüðûëû íþãòÿëÿðèí» îëìàñû

, ,

. -

2-4 %

. -


,

,

-

-

“-

” -

.

,

,

, -

. -

,

, , -

-

.


. -

, -


.

-

-

.

.


:

ÕÕÛ ÿñðèí

õÿñòÿëèéè

, -

-

- -

.

, -

,

-.

-

,

?

Èðñè ìåéëëèëèê;

Áÿäáÿõò ùàäèñÿëÿð âÿ òðàâìàëàð;

èíôåêñèéàëàð;

àóòîèììóí õÿñòÿëèêëÿð;

ïñèõîëîæè âÿ åìîñèîíàë ñòðåññëÿð-

.. -


“ ”

.9 . -

46

84 / 2014


S P O R T S M A N

ÑÀÜËÀÌ ÎË

-

:

áîéíóí þíöíäÿ âÿ àðõàñûíäà;

÷èéíèí îðòà âÿ àðõà éóõàðû ùèññÿñèíäÿ;

äþø ãÿôÿñèíèí þí ùèññÿñèíäÿ;

äèðñÿêäÿ;

ñàüðûíûí éóõàðû ùèññÿñèíäÿ;

áóääà;

äèçëÿðäÿ.


“ -

” .,

,


,

( ) -

, -

.

-
-

.


.

-


.

-

:

äåïðåññèéà;

àñòåíèéà;

ñÿùÿðëÿð ùÿðÿêÿò ìÿùäóäëóüó;

éóõó ïîçóëìàñû.


,

. ,

-


.


-

. ,


-

. -

-


. -

.

.-

, -

-

.

-


. -

: -

, ,

-


.

-

. -

,


( ,

-

) . -

-


.


-

.


-

.

-

-.


.-

, , , ,

.

-


.-

-


. -

,


.

-.

, ,

, - -

, -

,.

-


,

.

-

-

.


-

-

.-

.

ßòðàôëû ìÿëóìàò ö÷öí:

Òåë: (012) 430 89 49

www.áèîëîæèòàáàáàò.àç


“ÈÝÈÄ” ÈÊ

S P O R T S M A N

ÁÓ ÝÖÍ ÅÒÄÈÊËßÐÈÌÈÇÈ

ÑÀÁÀÙÛÌÛÇ Ö×ÖÍ ÅÄÈÐÈÊ!“” -


. ,

, ,

,

, -


. -

“-

” -


.

- ,

-

.

- “” 1993-


1997-


48

84 / 2014


S P O R T S M A N

“ÈÝÈÄ” ÈÊ

,

2- -

. ,


-

. -


“ ”

,

.

- -

?

- -

, -

,

-

. ,

,


, -

-

. -

-

, -

,

-

. -

24

-

.

- “”

?

-

. -

, -

-

. -

-

.

-

-

,. -

,


.

,

,


-

.


-

.


,


. ,


, -

,

.

-


. -


,

.

- , , -

-

?

--

, -


. -


, -

-

.

-

“ -

” ...

, -

84 / 2014 49


“ÈÝÈÄ” ÈÊ

S P O R T S M A N

-

. -

“-

, ,

” -

.-

. -

.

,


,

.


-

. -


. --


.

-

, -

. --


,

. -

-

,

-

“ -


.


.

-

.

,

-

. -

.
.

-

, -

?

- . -.

. -

, -


-

-

. -

-


” -

.


,

-

-

. -

-

.

- , -

-

?


-

.

, 2015-

--

-

.

- ...

- -

“ ”


.

,


.

, -

-

.


50

84 / 2014


Òîôèã Áÿùðÿìîâ àäûíà

Ðåñïóáëèêà Ñòàäèîíó

Tel: (+994 12) 564 86 23

Mob: (+994 55) 299 55 42

www.vipsport.az

More magazines by this user
Similar magazines