07.07.2017 Views

Tehnicne specifikacije

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POSLOVNI OBJEKT LON<br />

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


Oblikovanje in izbira materialov ter obdelav v 1. nadstropju »Poslovnega objekta Hranilnice Lon« sledita<br />

oblikovanju v 2. nadstropju objekta. Tlak v pisarnah, pisarniških hodnikih in arhivih je PVC, v sanitarnih<br />

prostorih keramičen, v elektro in IT prostorih antistatična guma. Stene so mavčnokartonske, bandažirane<br />

in barvane. Stropi so obešeni, mavčnokartonski na sistemskh obešalih.<br />

STAVBENE ZNAČILNOSTI<br />

FASADA<br />

Fasada je prezračevana, s kamnito oblogo. Večje<br />

steklene površine, (npr. atrij) so pred prekomerno<br />

insolacijo zaščiteni s fiksnimi horizontalnimi senčili.<br />

STAVBNO POHIŠTVO<br />

Predvidena je uporaba ALU stavbnega pohištva in<br />

ustrezne zasteklitve, ki bo ustrezala energetskim,<br />

zvočnim in svetlobnim zahtevam objekta.


INSTALACIJE<br />

V PGD načrtu objekta so izvedene naslednje vrste močnostnih elektroinštalacij:<br />

- elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi<br />

- dizel generatorsko napajanje in razvod<br />

- brezprekinitveno napajanje – UPS<br />

- splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava<br />

- zunanja razsvetljava<br />

- inteligentne inštalacije KNX/EIB<br />

- elektro inštalacije za malo moč in vtičnice<br />

- strelovodna inštalacija<br />

- elektro inštalacije za strojne naprave<br />

- centralni nadzorni sistem<br />

Objekt ima tudi strukturiran sistem ožičenja in sistem splošnega ozvočenja. Sistema sta zasnovana v<br />

skladu z veljavnimi tozadevnimi predpisi in standardi. Vsa oprema in vgrajeni materiali imajo ustrezne<br />

ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in ustrezajo veljavnim tehničnim<br />

predpisom in standardom.<br />

Objekt je priključen na mestni razvod zemeljskega plina 100mbar, ki poteka po Reševi ulici. Plin se<br />

uporablja kot rezervni vir energije za ogrevanje s kondenzacijskimi plinskimi kotli, pripravo sanitarne<br />

tople vode in za potrebe termičnega bloka internega gostinskega lokala.<br />

Ogrevanje in hlajenje objekta je z dvema reverzibilnima toplotnima črpalkama na podtalnico z eno<br />

vodnjaško črpalko in eno ponorno vrtino. Predvidena skupna moč obeh toplotnih črpalka za ogrevanje<br />

znaša 246kW, za hlajenje pa 232 kW. Postavljen sistem omogoča hkratno ogrevanje in hlajenje z omenjenim<br />

virom, hkrati pa v prehodnih obdobjih tudi pasivno hlajenje neposredno s hladilno energijo podtalnice<br />

preko izmenjevalnika. Kot rezervni vir za primer izpada delovanja vrtine podtalnice ali toplotne črpalke<br />

sta vgrajena dva v kaskado vezana stenska plinska kondenzacijska kotla s skupno toplotno močjo 30-<br />

210kW (zvezno modulirano).<br />

Objekt ima prisilno prezračevanje prostorov (pisarne, lokali, hodniki, pomožni prostori, sanitarije …). Možno<br />

je tudi naravno prezračevanje prostorov v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen) in prosto hlajenje prostorov<br />

v poletnem obdobju v nočnem času, ko so zunanje temperature nižje od prostorskih. S prezračevalnimi<br />

napravami vzdržujemo ustrezno kakovost zraka v delovnih in bivalnih<br />

prostorih, zato naprave v glavnem obratujejo s 100 % svežim zrakom.


RAZSVETLJAVA<br />

Splošna razsvetljava pisarniških prostorov je predvidena s sodobnimi vgradnimi<br />

fluorescentnimi svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami. Za nekatere<br />

prostore se lahko omogoči tudi regulacija jakosti svetlobe posamezne svetilke.<br />

Posamezne pisarne so opremljene s sodobnimi LED svetilkami. Nekatera svetila<br />

se lahko povežejo na sistem krmiljenja razsvetljave. Kabelski razvod se izvede na<br />

kabelskih policah v spuščenem stropu in podometno v predelnih stenah.<br />

Vklapljanje svetil je deloma ročno s stikali in deloma s senzorji gibanja oz. prisotnosti<br />

odvisno od prostora in njegove namembnosti. Za pisarne in ostale podobne prostore<br />

je prižiganje lokalno ob vratih v prostor.<br />

V prostorih direktorskih pisarn in sejnih sob se izvede upravljanje tudi z daljinskim<br />

upravljavcem.<br />

V vsaki pisarni se lahko vgradi sistem IRC (intelligent room control), ki omogoča ob<br />

namestitvi določenih senzorjev optimalno tehnološko krmiliti pisarno. Vgradi se tudi<br />

sobni krmilnik, na katerega so povezani senzorji in izvajalski elementi komplet z<br />

ustreznimi povezovalnimi moduli.<br />

CENTRALNI NADZORNI SISTEM IN DCC SISTEM REGULACIJE<br />

Objekt je opremljen s centralnim nadzornim sistemom, ki služi za spremljanje<br />

delovanja in nadzor krmiljenja in regulacije posameznih delov strojnih naprav.<br />

Izvedena je povezava posameznih krmilnikov na program nadzornega sistema. Tako<br />

je mogoče preko vizualizacije na nadzornem računalniku spremljati temperaturni<br />

program, nastavljati parametre, urnike delovanja in spremljati ure obratovanja,<br />

krmiliti in regulirati posamezne strojne naprave (prezračevanje in klimatizacijo,<br />

hladilno strojnico in toplotne postaje oziroma samo nadzorovati stanje ( plinska<br />

kotlovnica...) Zajemanje podatkov se opravlja s pomočjo merilnih pretvornikov in<br />

tipal, ki so nameščeni na primernih mestih v procesu, oziroma se že nahajajo v sklopu<br />

posameznih naprav.<br />

PLINSKA INSTALACIJA<br />

Objekt se je priključil na mestni razvod zemeljskega plina 100mbar, ki poteka po<br />

Reševi ulici. Plin se uporablja kot rezervni vir energije za ogrevanje s kondenzacijskimi<br />

plinskimi kotli, pripravo sanitarne tople vode in za potrebe termičnega bloka internega<br />

gostinskega lokala.


SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE<br />

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA IN HRBTENICA<br />

V kleti sta izvedeni priključni komunikacijski vozlišči TK-j in TK-LON za ločeno<br />

priključitev na javna TK omrežja, posebej za Hranilnico LON in posebej za ostale<br />

uporabnike – najemnike. Glavno (GKV) in etažno (KV-2N) komunikacijsko vozlišče ter<br />

strežnik obenem, so za potrebe hranilnice LON nameščeni v prostoru IT – centra, v 2.<br />

nadstropju. V poslovnih enotah ostalih uporabnikov (najemnikov) so montirane SKO<br />

omarice.<br />

HORIZONTALNI RAZVOD<br />

Horizontalni razvod, ki predstavlja povezave med komunikacijskim vozliščem in<br />

priključnimi vtičnicami, je izveden s 4-parnimi UTP kabli, kategorije 6. Uporabljena<br />

topologija povezav je zvezdasta.<br />

SISTEM TELEFONIJE<br />

Omogočena je možnost priključitve na javno TK omrežje Telekoma Slovenije in<br />

družbe T2.<br />

SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA<br />

V poslovnem objektu Hranilnice LON je že izveden sistem javljanja požara, s požarno<br />

centralo HOCHIKI.<br />

OGREVANJE IN HLAJANJE<br />

Ogrevanje in hlajenje objekta je izvedeno z dvema reverzibilnima toplotnima<br />

črpalkama na podtalnico z eno vodnjaško črpalko in eno ponorno vrtino. Skupna moč<br />

obeh toplotnih črpalka za ogrevanje znaša 246kW, za hlajenje pa 232 kW. Postavljen<br />

sistem omogoča hkratno ogrevanje in hlajenje z omenjenim virom, hkrati pa v<br />

prehodnih obdobjih tudi pasivno hlajenje neposredno s hladilno energijo podtalnice<br />

preko izmenjevalnika. Kot rezervni vir za primer izpada delovanja vrtine podtalnice ali<br />

toplotne črpalke sta vgrajena dva v kaskado vezana stenska plinska kondenzacijska<br />

kotla s skupno toplotno močjo 30-210kW (zvezno modulirano). Kotla se uporabljata<br />

tudi za dogrevanje oz. pregrevanje sanitarne tople vode (preprečevanje legionele), ki<br />

bo sicer v času ogrevalne sezone ogrevana s toplotno črpalko. Vso termoenergetsko<br />

postrojenje (priprava ogrevne in hladilne vode, zalogovniki ogrevne in hladilne<br />

vode, razdelilniki ogrevne in hladilne vode z mešalnimi progami ter bojlerji priprave<br />

sanitarne tople vode) z izjemo plinskih kotlov so v skupni strojnici v kleti objekta.<br />

Plinski kotli so v tretjem nadstropju ob stopniščnem jašku.<br />

V novih pisarniških prostorih se za ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov<br />

vgradijo različni tipi ogrevalnih in hladilnih elementov. Po večini se vgradijo parapetni<br />

ventilatorski konvektorji, v prostorih brez parapetov pa talni ali stropni konvektorji.<br />

Pomožni prostori so ogrevani s ploščimi radiatorji.


PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA<br />

V objektu je prisilno prezračevanje prostorov (pisarne, lokali, hodniki, pomožni<br />

prostori, sanitarije, …). Možno je tudi naravno prezračevanje prostorov v prehodnih<br />

obdobjih (pomlad, jesen) in prosto hlajenje prostorov v poletnem obdobju v nočnem<br />

času, ko so zunanje temperature nižje od notranjih. S prezračevalnimi napravami<br />

vzdržujemo ustrezno kakovost zraka v delovnih in bivalnih prostorih, zato naprave v<br />

glavnem obratujejo s 100% svežim zrakom.<br />

V klima komore so vgrajeni elementi za izkoriščanje toplote odpadnega zraka in<br />

sicer ploščni rekuperatorji z izkoristkom večjim od 65%. Ustrezno kvaliteto zraka se<br />

dosega z vgrajenimi vodnimi grelniki in hladilniki ter filtrnimi enotami. Za zmanjšanje<br />

nivoja hrupa, katerega povzročajo ventilatorji, so v klima komore in v kanale vgrajeni<br />

dušilniki zvoka, tako da nivo hrupa ne presega dovoljene ravni.<br />

Prezračevanje sanitarnih prostorov je izvedeno tako, da je v njih podtlak glede na<br />

sosednje prostore.<br />

Za poslovne prostore v 1. nadstropju so trenutno izvedeni le deli razvoda od strojnice<br />

v kleti do 1. nadstropja. Sistem prezračevanja se izvede oz. zaključi kot v že izvedenih<br />

pisarniških prostorih.<br />

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA<br />

Objekt se je priključil na javno vodovodno omrežje preko kombiniranega glavnega<br />

vodomera DN50/20. Dimenzija priključnega vodovoda je DN65.<br />

V objektu so izvedeni razvodi sanitarne hladne vode, sanitarne tople vode s cirkulacija<br />

in razvod za notranje hidrante. Interno vodovodno omrežje je direktno priključeno<br />

na javno vodovodno omrežje. Razvod vodovoda v objektu je speljan vertikalno do<br />

posameznih etaž, nato pod stropom do sanitarij in v predenih stenah do posameznih<br />

sanitarnih elementov. Na glavnih razvodih-odcepih so izvedeni zaporni in regulacijski<br />

ventili za zaporo in regulacijo dela instalacije. Glavni razvod vodovoda je iz nerjavečih<br />

jeklenih cevi, lokalni razvodi pa iz alumplast cevi. Vsi razvodi so ustrezno izolirani<br />

glede na mesto vgradnje. Priprava sanitarne tople vode je centralna. V kleti objekta<br />

so notranji hidranti. Hidrantno omrežje je ločeno od omrežja sanitarne hladne vode<br />

preko cevnega ločevalnika. Razvodi hidrantne vode je iz pocinkanih cevi.<br />

Iz sanitarnih odtokov je predvidena kanalizacija, ki se gravitacijsko priključuje na<br />

zunanjo javno kanalizacijo. Odzračevanje kanalizacije je nad streho objekta. Cevni<br />

razvodi kanalizacije so predvideni iz PP kanalizacijskih cevi.<br />

Meteorna kanalizacija je ločena od fekalne kanalizacije in je iz streh speljana preko<br />

podtlačnega sistema. Meteorna voda na koncu ponika v ponikovalnih poljih.<br />

Za poslovne prostore v 1. nadstropju se instalacije izvedejo oz. zaključijo kot v že<br />

izvedenih pisarniških prostorih.


TELEKOMUNIKACIJE<br />

KABELSKA KANALIZACIJA<br />

za TELEKOM<br />

V smeri objekta sta položeni 2xPE/PVC 110 cevi in zgrajen še vogalni jašek.<br />

Uvod cevi v objekt je v kleti pod stropno AB ploščo kleti s cevmi skozi kletni zid in<br />

nato po kabelskih policah pod stropom do TK prostora v pritličju, ločeno za lokacijo<br />

LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.<br />

za GRATEL/T2<br />

V smeri objekta je od parcelne meje položena 1xPE50 cev z možnostjo navezave na<br />

kabelski jašek Gratel, ki je izven območja gradnje .<br />

Uvod cevi v objekt je v kleti ob ceveh za Telekom in po isti kabelski polici do TK<br />

prostora, ločeno za lokacijo LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.<br />

za TELETV<br />

V smeri objekta je od parcelne meje položena 1xPE50 cev z možnostjo navezave na<br />

kabelski jašek TELETV, ki je izven območja gradnje .<br />

Uvod cevi v objekt je v kleti ob cevi za Gratel in po isti kabelski polici do TK prostora,<br />

ločeno za lokacijo LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.<br />

KABELSKO OMREŽJE<br />

V izvedbi posameznega operaterja so v kabelski kanalizaciji do TK omare v TK prostoru<br />

v kleti objekta izvedeni zaključna TK omara in kabelski priključki.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!