07.07.2017 Views

Tehnicne specifikacije

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POSLOVNI OBJEKT LON

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


Oblikovanje in izbira materialov ter obdelav v 1. nadstropju »Poslovnega objekta Hranilnice Lon« sledita

oblikovanju v 2. nadstropju objekta. Tlak v pisarnah, pisarniških hodnikih in arhivih je PVC, v sanitarnih

prostorih keramičen, v elektro in IT prostorih antistatična guma. Stene so mavčnokartonske, bandažirane

in barvane. Stropi so obešeni, mavčnokartonski na sistemskh obešalih.

STAVBENE ZNAČILNOSTI

FASADA

Fasada je prezračevana, s kamnito oblogo. Večje

steklene površine, (npr. atrij) so pred prekomerno

insolacijo zaščiteni s fiksnimi horizontalnimi senčili.

STAVBNO POHIŠTVO

Predvidena je uporaba ALU stavbnega pohištva in

ustrezne zasteklitve, ki bo ustrezala energetskim,

zvočnim in svetlobnim zahtevam objekta.


INSTALACIJE

V PGD načrtu objekta so izvedene naslednje vrste močnostnih elektroinštalacij:

- elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi

- dizel generatorsko napajanje in razvod

- brezprekinitveno napajanje – UPS

- splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava

- zunanja razsvetljava

- inteligentne inštalacije KNX/EIB

- elektro inštalacije za malo moč in vtičnice

- strelovodna inštalacija

- elektro inštalacije za strojne naprave

- centralni nadzorni sistem

Objekt ima tudi strukturiran sistem ožičenja in sistem splošnega ozvočenja. Sistema sta zasnovana v

skladu z veljavnimi tozadevnimi predpisi in standardi. Vsa oprema in vgrajeni materiali imajo ustrezne

ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in ustrezajo veljavnim tehničnim

predpisom in standardom.

Objekt je priključen na mestni razvod zemeljskega plina 100mbar, ki poteka po Reševi ulici. Plin se

uporablja kot rezervni vir energije za ogrevanje s kondenzacijskimi plinskimi kotli, pripravo sanitarne

tople vode in za potrebe termičnega bloka internega gostinskega lokala.

Ogrevanje in hlajenje objekta je z dvema reverzibilnima toplotnima črpalkama na podtalnico z eno

vodnjaško črpalko in eno ponorno vrtino. Predvidena skupna moč obeh toplotnih črpalka za ogrevanje

znaša 246kW, za hlajenje pa 232 kW. Postavljen sistem omogoča hkratno ogrevanje in hlajenje z omenjenim

virom, hkrati pa v prehodnih obdobjih tudi pasivno hlajenje neposredno s hladilno energijo podtalnice

preko izmenjevalnika. Kot rezervni vir za primer izpada delovanja vrtine podtalnice ali toplotne črpalke

sta vgrajena dva v kaskado vezana stenska plinska kondenzacijska kotla s skupno toplotno močjo 30-

210kW (zvezno modulirano).

Objekt ima prisilno prezračevanje prostorov (pisarne, lokali, hodniki, pomožni prostori, sanitarije …). Možno

je tudi naravno prezračevanje prostorov v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen) in prosto hlajenje prostorov

v poletnem obdobju v nočnem času, ko so zunanje temperature nižje od prostorskih. S prezračevalnimi

napravami vzdržujemo ustrezno kakovost zraka v delovnih in bivalnih

prostorih, zato naprave v glavnem obratujejo s 100 % svežim zrakom.


RAZSVETLJAVA

Splošna razsvetljava pisarniških prostorov je predvidena s sodobnimi vgradnimi

fluorescentnimi svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami. Za nekatere

prostore se lahko omogoči tudi regulacija jakosti svetlobe posamezne svetilke.

Posamezne pisarne so opremljene s sodobnimi LED svetilkami. Nekatera svetila

se lahko povežejo na sistem krmiljenja razsvetljave. Kabelski razvod se izvede na

kabelskih policah v spuščenem stropu in podometno v predelnih stenah.

Vklapljanje svetil je deloma ročno s stikali in deloma s senzorji gibanja oz. prisotnosti

odvisno od prostora in njegove namembnosti. Za pisarne in ostale podobne prostore

je prižiganje lokalno ob vratih v prostor.

V prostorih direktorskih pisarn in sejnih sob se izvede upravljanje tudi z daljinskim

upravljavcem.

V vsaki pisarni se lahko vgradi sistem IRC (intelligent room control), ki omogoča ob

namestitvi določenih senzorjev optimalno tehnološko krmiliti pisarno. Vgradi se tudi

sobni krmilnik, na katerega so povezani senzorji in izvajalski elementi komplet z

ustreznimi povezovalnimi moduli.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM IN DCC SISTEM REGULACIJE

Objekt je opremljen s centralnim nadzornim sistemom, ki služi za spremljanje

delovanja in nadzor krmiljenja in regulacije posameznih delov strojnih naprav.

Izvedena je povezava posameznih krmilnikov na program nadzornega sistema. Tako

je mogoče preko vizualizacije na nadzornem računalniku spremljati temperaturni

program, nastavljati parametre, urnike delovanja in spremljati ure obratovanja,

krmiliti in regulirati posamezne strojne naprave (prezračevanje in klimatizacijo,

hladilno strojnico in toplotne postaje oziroma samo nadzorovati stanje ( plinska

kotlovnica...) Zajemanje podatkov se opravlja s pomočjo merilnih pretvornikov in

tipal, ki so nameščeni na primernih mestih v procesu, oziroma se že nahajajo v sklopu

posameznih naprav.

PLINSKA INSTALACIJA

Objekt se je priključil na mestni razvod zemeljskega plina 100mbar, ki poteka po

Reševi ulici. Plin se uporablja kot rezervni vir energije za ogrevanje s kondenzacijskimi

plinskimi kotli, pripravo sanitarne tople vode in za potrebe termičnega bloka internega

gostinskega lokala.


SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA IN HRBTENICA

V kleti sta izvedeni priključni komunikacijski vozlišči TK-j in TK-LON za ločeno

priključitev na javna TK omrežja, posebej za Hranilnico LON in posebej za ostale

uporabnike – najemnike. Glavno (GKV) in etažno (KV-2N) komunikacijsko vozlišče ter

strežnik obenem, so za potrebe hranilnice LON nameščeni v prostoru IT – centra, v 2.

nadstropju. V poslovnih enotah ostalih uporabnikov (najemnikov) so montirane SKO

omarice.

HORIZONTALNI RAZVOD

Horizontalni razvod, ki predstavlja povezave med komunikacijskim vozliščem in

priključnimi vtičnicami, je izveden s 4-parnimi UTP kabli, kategorije 6. Uporabljena

topologija povezav je zvezdasta.

SISTEM TELEFONIJE

Omogočena je možnost priključitve na javno TK omrežje Telekoma Slovenije in

družbe T2.

SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA

V poslovnem objektu Hranilnice LON je že izveden sistem javljanja požara, s požarno

centralo HOCHIKI.

OGREVANJE IN HLAJANJE

Ogrevanje in hlajenje objekta je izvedeno z dvema reverzibilnima toplotnima

črpalkama na podtalnico z eno vodnjaško črpalko in eno ponorno vrtino. Skupna moč

obeh toplotnih črpalka za ogrevanje znaša 246kW, za hlajenje pa 232 kW. Postavljen

sistem omogoča hkratno ogrevanje in hlajenje z omenjenim virom, hkrati pa v

prehodnih obdobjih tudi pasivno hlajenje neposredno s hladilno energijo podtalnice

preko izmenjevalnika. Kot rezervni vir za primer izpada delovanja vrtine podtalnice ali

toplotne črpalke sta vgrajena dva v kaskado vezana stenska plinska kondenzacijska

kotla s skupno toplotno močjo 30-210kW (zvezno modulirano). Kotla se uporabljata

tudi za dogrevanje oz. pregrevanje sanitarne tople vode (preprečevanje legionele), ki

bo sicer v času ogrevalne sezone ogrevana s toplotno črpalko. Vso termoenergetsko

postrojenje (priprava ogrevne in hladilne vode, zalogovniki ogrevne in hladilne

vode, razdelilniki ogrevne in hladilne vode z mešalnimi progami ter bojlerji priprave

sanitarne tople vode) z izjemo plinskih kotlov so v skupni strojnici v kleti objekta.

Plinski kotli so v tretjem nadstropju ob stopniščnem jašku.

V novih pisarniških prostorih se za ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov

vgradijo različni tipi ogrevalnih in hladilnih elementov. Po večini se vgradijo parapetni

ventilatorski konvektorji, v prostorih brez parapetov pa talni ali stropni konvektorji.

Pomožni prostori so ogrevani s ploščimi radiatorji.


PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA

V objektu je prisilno prezračevanje prostorov (pisarne, lokali, hodniki, pomožni

prostori, sanitarije, …). Možno je tudi naravno prezračevanje prostorov v prehodnih

obdobjih (pomlad, jesen) in prosto hlajenje prostorov v poletnem obdobju v nočnem

času, ko so zunanje temperature nižje od notranjih. S prezračevalnimi napravami

vzdržujemo ustrezno kakovost zraka v delovnih in bivalnih prostorih, zato naprave v

glavnem obratujejo s 100% svežim zrakom.

V klima komore so vgrajeni elementi za izkoriščanje toplote odpadnega zraka in

sicer ploščni rekuperatorji z izkoristkom večjim od 65%. Ustrezno kvaliteto zraka se

dosega z vgrajenimi vodnimi grelniki in hladilniki ter filtrnimi enotami. Za zmanjšanje

nivoja hrupa, katerega povzročajo ventilatorji, so v klima komore in v kanale vgrajeni

dušilniki zvoka, tako da nivo hrupa ne presega dovoljene ravni.

Prezračevanje sanitarnih prostorov je izvedeno tako, da je v njih podtlak glede na

sosednje prostore.

Za poslovne prostore v 1. nadstropju so trenutno izvedeni le deli razvoda od strojnice

v kleti do 1. nadstropja. Sistem prezračevanja se izvede oz. zaključi kot v že izvedenih

pisarniških prostorih.

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

Objekt se je priključil na javno vodovodno omrežje preko kombiniranega glavnega

vodomera DN50/20. Dimenzija priključnega vodovoda je DN65.

V objektu so izvedeni razvodi sanitarne hladne vode, sanitarne tople vode s cirkulacija

in razvod za notranje hidrante. Interno vodovodno omrežje je direktno priključeno

na javno vodovodno omrežje. Razvod vodovoda v objektu je speljan vertikalno do

posameznih etaž, nato pod stropom do sanitarij in v predenih stenah do posameznih

sanitarnih elementov. Na glavnih razvodih-odcepih so izvedeni zaporni in regulacijski

ventili za zaporo in regulacijo dela instalacije. Glavni razvod vodovoda je iz nerjavečih

jeklenih cevi, lokalni razvodi pa iz alumplast cevi. Vsi razvodi so ustrezno izolirani

glede na mesto vgradnje. Priprava sanitarne tople vode je centralna. V kleti objekta

so notranji hidranti. Hidrantno omrežje je ločeno od omrežja sanitarne hladne vode

preko cevnega ločevalnika. Razvodi hidrantne vode je iz pocinkanih cevi.

Iz sanitarnih odtokov je predvidena kanalizacija, ki se gravitacijsko priključuje na

zunanjo javno kanalizacijo. Odzračevanje kanalizacije je nad streho objekta. Cevni

razvodi kanalizacije so predvideni iz PP kanalizacijskih cevi.

Meteorna kanalizacija je ločena od fekalne kanalizacije in je iz streh speljana preko

podtlačnega sistema. Meteorna voda na koncu ponika v ponikovalnih poljih.

Za poslovne prostore v 1. nadstropju se instalacije izvedejo oz. zaključijo kot v že

izvedenih pisarniških prostorih.


TELEKOMUNIKACIJE

KABELSKA KANALIZACIJA

za TELEKOM

V smeri objekta sta položeni 2xPE/PVC 110 cevi in zgrajen še vogalni jašek.

Uvod cevi v objekt je v kleti pod stropno AB ploščo kleti s cevmi skozi kletni zid in

nato po kabelskih policah pod stropom do TK prostora v pritličju, ločeno za lokacijo

LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.

za GRATEL/T2

V smeri objekta je od parcelne meje položena 1xPE50 cev z možnostjo navezave na

kabelski jašek Gratel, ki je izven območja gradnje .

Uvod cevi v objekt je v kleti ob ceveh za Telekom in po isti kabelski polici do TK

prostora, ločeno za lokacijo LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.

za TELETV

V smeri objekta je od parcelne meje položena 1xPE50 cev z možnostjo navezave na

kabelski jašek TELETV, ki je izven območja gradnje .

Uvod cevi v objekt je v kleti ob cevi za Gratel in po isti kabelski polici do TK prostora,

ločeno za lokacijo LON in ločeno za lokacijo NAJEMNIK.

KABELSKO OMREŽJE

V izvedbi posameznega operaterja so v kabelski kanalizaciji do TK omare v TK prostoru

v kleti objekta izvedeni zaključna TK omara in kabelski priključki.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!