Satyam Live (E-Magazine), Year-4, Edition-8, July 2017

satyamlive

= À½ffÀ±¹f IY±ff IZY ½f¯fʳf ÀfZ À½f¹fa f³fZ d³fSXû¦fe

= ¹fû¦f¸f¹f WbXAf dWaXQbÀ°ff³f

= ·ffSX°f IYe AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ EIY AüSX CXOÞXf³f

= °fe³f ffSX ¦f»fZ d¸f»fZ ´feE¸f ³fSXZ³Qi ¸fûQe

= ½f¿fÊ : 04, = AIaY : 08 = ªfb»ffBÊX, 2017 = ¸ffdÀfIY = ¸fc»¹f : 20 ÷Y´f¹fZ

RNI NO : DELHIN/2013/55251


d½f¿f¹f

¸fb£¹f ÀfaSXÃfIY

ßfe SX½fe³Qi ¦fb~f

ßfe E¸f. BXIYff»f

¸fb£¹f Àf¸´ffQIY

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

UdSXâ Àf»ffWXIYfSX

OXfg. ³f°±fc dÀfÔWX

OXfg. SXfþZ³Qi dÀfÔWX

Àf»ffWXIYfSX

»fJ³f´ff»f dÀfÔWX

dUþ¹f´ff»f IYV¹f´f

UdSXâ ÀfÔUfQQf°ff

´fbSX³f IYV¹f´f

ÀfÔUfQQf°ff

ÀfbVfe»f IbY¸ffSX

´fi½fZVf IbY¸ffSX

¸fbSX»fe dÀfaWX

Aû¸f ´fiIYfVf

¹fcSXû ¨feRY

dUd´f³f IbY¸ffSX (Vff¸f»fe, ¹fc.´fe.)

ÀfÔþ¹f IYV¹f´f (ff¦f´f°f, ¹fc.´fe.)

ÀfÔQe´f (fSXZ»fe, ¹fc.´fe.)

Àf°f´ff»f IYV¹f´f (fQfa¹fc, ¹fc.´fe.)

IYf³fc³fe Àf»ffWXIYfSX

ÀfbSXZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX

Aþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX

¦fifdRY¢Àf

Àfaªf¹f IbY¸ffSX

°fIY³feIYe ÀfWX¹fû¦f

Aû¸f ´fiIYfVf

À½ff¸fe, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY ¹fû¦fZVf IbY¸ffSX õXfSXf 4649/89/1, ÀMXeMX ³fa.

3, ³¹fc ¸ffgOXʳf VffWQSXf, dQ»»fe-110032 ÀfZ ´fiIYfdVf°f °f±ff d½fªf³f AfMÊX ´fiZÀf, E-

116, VffÀÂfe ³f¦fSX, dQ»»fe -110052 ÀfZ ¸fbdQi°fÜ

Àf¸´ffQIY : ¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

IYf¹ffÊ»f¹f : 011-64642915, ¸fûffBX»f : +91-7503000220

website : satyamlive.com, editor@satyamlive.com,

satyamlive@yahoo.com,

R.N.I. No. DELHIN/2013/55251

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ¸ffdÀfIY ´fdÂfIYf ¸fZ Ô Àfá ffQIYe¹f IZY Ad°fdSXöY Àf¸´ffQIY IYf dIYÀfe ·fe Àff¸f¦fie ÀfZ ÀfWX¸f°f

WXû³ff Ad³f½ff¹fÊ ³fWXeÔ W`XÜ ´fdÂfIYf Àfafa a²fe ½ffQ d½f½ffQ IYf ³¹ff¹f ÃûÂf dQ»»fe ³¹ff¹ff»f¹f WXe ¸ff³¹f WXû¦ffÜ

À½ffÀ±¹f IY±ff

IZY ½f¯fʳf ÀfZ

À½f¹fa f³fZ

d³fSXû¦fe

3

Afd±fÊIY ¸fQQ

IZY d»fE ÀfeE¸f

ÀfZ d¸f»feÔ

BÊOXeE¸fÀfe

¸fWXf´füSX 8

Àf°fZ³Qi þ`³f IYe

f£ffÊÀ°f¦fe IYû

»fZIYSX ·ffþ´ff

IYf d½f²ff³fÀf·ff

´fSX X´fiQVfʳf

Àf¸´ffQIYe¹f........................................................................4

´fi¦fd°f Á¹fb¸f`³f RYfCaXOZXVf³f..........................................................5

´fadOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f.......................................................6

·ffªf´ff ´fiQVfʳf.....................................................................7

dQ»»fe ÀfSXIYfSX.....................................................................8

IYfa¦fiZÀf ´fiQVfʳf.....................................................................9

SXf¸f ¸fadQSX.........................................................................10

SXf¸f ¸fadQSX.........................................................................11

SXfªf³fed°f.X.........................................................................12

½¹fdöY½f..X.........................................................................13

¹fû¦f dQ½fÀf.......................................................................16

CXOXÞf³f....X.........................................................................17

ff»f ªf¦f°f.......................................................................18

ÀfZWX°f.....X.........................................................................19

²f¸fÊ ÀfaÀffSX........................................................................20

SXûªf¦ffSX..X.........................................................................21

dVfÃff....X.........................................................................22

¸f³ffZSaXªf³f.X.........................................................................23

SXfdVfRY»fX.........................................................................24

7

3

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


Àf¸´ffQIYe¹f

Af°fÔIY

IYf dÀf»fdÀf»ff

¹fû¦fZVf IYV¹f´f

þfdIY ´fbd»fÀf Àf¸fZ°f

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYf A´f³ff

ÀfbSXÃff f»f JOÞXf dIY¹ff þf

¨fbIYf WX` AüSX CX³WXZÔ ´fidVfdÃf°f

IYSX³fZ °f±ff Af°fÔIY-dUSXû²fe

Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY

d»fE A¸fZdSXIYf IZY AfNX WXþfSX

ÀfZ ª¹ffQf Àf`d³fIY Af ·fe

¸füþcQ WX`ÔÜ ¢¹ff

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ A¸fZdSXIYe

Àf`d³fIYûÔ IYû Uf´fÀf fb»ff³fZ

IYf Aûff¸ff IYf R`YÀf»ff

þ»Qffþe ·fSXf IYQ¸f ±ff

CX³fIZY CXØfSXfd²fIYfSXe OXû³ff»OX

MÑÔ´f ³fZ WXf»f IZY Af°fÔIYe

WX¸f»fûÔ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE

A¸fZdSXIYe Àf`d³fIYe IYe °f`³ff°fe

fPÞXf³fZ IYf BSXfQf þ°ff¹ff WX`Ü

IYBÊ A³¹f ³ffMXû-ÀfQÀ¹f QZVfûÔ

³fZ ·fe EZÀfZ ÀfÔIZY°f dQE WX`ÔÜ

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY QdÃf¯fe ´fifÔ°f WXZ»f¸fÔOX ¸fZÔ

IYfSX-f¸f IZY þdSXE dIYE ¦fE dUÀRYûMX ³fZ IYSXef

°feÀf »fû¦fûÔ IYe þf³f »fZ »fe AüSX ´f¨ffÀf ÀfZ ª¹ffQf

»fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fEÜ BÀf §fMX³ff ÀfZ EIY ffSX dRYSX

¹fWXe þfdWXSX WXbAf WX` dIY °ffd»fff³f IYe WXbIcY¸f°f

IZY Jf°¸fZ IZY B°f³fZ fSXÀf ffQ ·fe ARY¦ffd³fÀ°ff³f

WXSX UöY Af°fÔIY IZY ÀffE ¸fZÔ þe SXWXf WX`Ü ²f¸ffIYf

WXZ»f¸fÔOX IZY »fVIYSX¦ffWX ¸fZÔ EIY f`ÔIY IZY ffWXSX

WXbAf, þWXfÔ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe A´f³ff UZ°f³f »fZ³fZ

IZY d»fE þ¸ff WXbE ±fZÜ ¹fûÔ f`ÔIY ´fSX ¨füfeÀfûÔ §fÔMXZ

´fWXSXf SXWX°ff WXe WX`, UZ°f³f-dU°fSX¯f IZY UöY ÀfbSXÃff

IYf BÔ°fþf¸f AüSX fPÞXf WXbAf ±ffÜ WX¸f»fZ IYe

¹fûþ³ff f³ff³fZ Uf»fûÔ ³fZ ¹fWXe UöY Vff¹fQ BÀfed»fE

¨fb³ff WXû¦ff dIY UZ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX

ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ, Qû³fûÔ IYû EIY Àff±f d³fVff³ff f³ff³ff

¨ffWX°fZ SXWXZ WXûÔ¦fZÜ BÀf WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ

IYf RYüSX³f dIYÀfe ÀfÔ¦fNX³f IYf f¹ff³f ³fWXeÔ Af¹ffÜ

´fSX ÀffSXZ A³fb¸ff³f ¹fWXe WX`Ô dIY BÀfIZY ´feLZ

°ffd»fff³f IYf WXf±f WXû¦ff, dþÀf³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f

¸fZÔ QWXVf°f¦fQeÊ IYe A³fd¦f³f°f UfSXQf°fZÔ IYe WX`Ô AüSX

B³f¸fZÔ f`ÔIY IZY ffWXSX dIYE ¦fE ²f¸ffIZY ·fe Vffd¸f»f

WX`ÔÜ d´fL»fZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ f`ÔIY IZY ffWXSX °fe³f

²f¸ffIZY WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fWX»fZ Qû WX¸f»fûÔ IYf dþ¸¸ff

°ffd»fff³f ³fZ d»f¹ff ±ffÜ BÀf ffSX ·fe VfIY IYe ÀfbBÊ

CXÀfe IYe °fSXRY WX`Ü °ffd»fff³fe WXbIcY¸f°f Àf¸ff~

WXû³fZ IZY B°f³fZ Àff»f ffQ ·fe ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ

ÀfbSXÃff IYe Àf¸fÀ¹ff B°f³fe dUIYMX ¢¹fûÔ WX`Ü ¹fWX

ÀfUf»f BÀf °f±¹f IZY ¸fQÐÐQZ³fþSX AüSX ·fe ¦fÔ·feSX WXû

þf°ff WX` dIY d´fL»fZ dQ³fûÔ Af°fÔIYe UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ

°fZþe AfBÊ WX`Ü ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe EIY dSX´fûMXÊ IZY

¸fb°ffdfIY BÀf Àff»f EIY ¸ff¨fÊ ÀfZ BIY°feÀf ¸fBÊ IZY

fe¨f ÀfbSXÃff IZY d»fWXfþ ÀfZ d¨fÔ°ffþ³fIY 6,252

§fMX³ffEÔ QþÊ IYe ¦fBÔÊÜ d´fL»fZ Àff»f IYe BÀfe

AUd²f ÀfZ °fb»f³ff IYSXZÔ °fû EZÀfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ Qû

RYeÀfQ IYe fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü ´fSX ´fcUeÊ AüSX QdÃf¯fe

B»ffIYûÔ ¸fZÔ WXf»f°f AüSX ·fe JSXff WX`, þWXfÔ BÀfe

AUd²f ¸fZÔ EZÀfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ffBÊÀf RYeÀfQ IYe

UÈdð WXbBÊÜ EZÀfe WXf»f°f ¢¹fûÔ WX`, þfdIY ´fbd»fÀf

Àf¸fZ°f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYf A´f³ff ÀfbSXÃff f»f

JOÞXf dIY¹ff þf ¨fbIYf WX` AüSX CX³WXZÔ ´fidVfdÃf°f

IYSX³fZ °f±ff Af°fÔIY-dUSXû²fe Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¸fQQ

IYSX³fZ IZY d»fE A¸fZdSXIYf IZY AfNX WXþfSX ÀfZ

ª¹ffQf Àf`d³fIY Af ·fe ¸füþcQ WX`ÔÜ ¢¹ff

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ A¸fZdSXIYe Àf`d³fIYûÔ IYû Uf´fÀf

fb»ff³fZ IYf Aûff¸ff IYf R`YÀf»ff þ»Qffþe ·fSXf

IYQ¸f ±ff CX³fIZY CXØfSXfd²fIYfSXe OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ

WXf»f IZY Af°fÔIYe WX¸f»fûÔ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE

A¸fZdSXIYe Àf`d³fIYe IYe °f`³ff°fe fPÞXf³fZ IYf BSXfQf

þ°ff¹ff WX`Ü IYBÊ A³¹f ³ffMXû-ÀfQÀ¹f QZVfûÔ ³fZ ·fe

EZÀfZ ÀfÔIZY°f dQE WX`ÔÜ »fZdIY³f IYBÊ dUVfZ¿fÄf ¸ff³f°fZ

WX`Ô dIY dÀfRYÊ Àf`d³fIYûÔ IYe °f`³ff°fe fPÞXf³fZ ÀfZ

°ffd»fff³f ÀfZ ´ffSX ³fWXeÔ ´ff¹ff þf ÀfIY°ffÜ

QSXAÀf»f, ³ffMXû Àf`d³fIYûÔ IYû EIY ´fSXfE QZVf ¸fZÔ,

´fSXfE ´fdSXUZVf ¸fZÔ ¸fû¨ffÊ ÀfÔ·ff»f³ff ´fOÞX°ff WX` þWXfÔ

IZY ·fc¦fû»f U ·ff¿ff ÀfZ UZ ´fdSXd¨f°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ þfdIY

°ffd»fff³f ¨f´´fZ-¨f´´fZ ÀfZ UfdIYRY WX`Ô AüSX AfffQe

Uf»fZ IYBÊ B»ffIYûÔ ´fSX CX³fIYe ´fIYOÞX ·fe WX`Ü

ARY¦ff³f ÀfSXIYfSX SXfþ²ff³fe IYffb»f IZY A»ffUf

´fifÔ°fe¹f SXfþ²ffd³f¹fûÔ °f±ff ¸fb£¹f ¸ff¦fûÊÔ ´fSX IYfdfþ

WX`, ´fSX °ffd»fff³f QcSXQSXfþ IZY B»ffIYûÔ ¸fZÔ A´f³fe

¸fþeÊ ÀfZ dU¨fSX¯f IYSX°fZ WX`Ô AüSX þf ¨ffWXZ WX¸f»ff

·fe IYSX f`NX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX WX`SX°f IYe ff°f WX` dIY ³ffMXû

IYe ¸fQQ IZY ffUþcQ CX³fIZY ¿fOXйfÔÂfûÔ IYe JbdRY¹ff

Àfc¨f³ffEÔ A¢ÀfSX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX`ÔÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 4


´fi¦fd°f Á¹fb¸f`³f RYfCaXOZXVf³f

À½ffÀ±¹f IY±ff IZY ½f¯fʳf ÀfZ À½f¹fa f³fZ d³fSXû¦fe

³fBÊ dQ»»fe: IYWX°fZ W`X ªfû ´fiIÈYd°f ÀfZ ªfbOÞXf W`X

½f °f³f ¸f³f ²f³f ÀfZ ´fiIÈYd°f ½f ¸ff³f½f IYe ÀfZ½ff

IYSX°ff W`X CXÀfÀfZ fOÞXf BaÀff³f IYûBÊ ³fWXeÔÜ IbYLX

EZÀff WXe ´fiIÈYd°f ½f BaÀff³f IYf A³fcNXf Àfa¦f¸f ³¹fc

ÀfZ³MX´ffg»f ´fd»fIY ÀIcY»f (Àffû»fe d½fÀ°ffSX,

E¸fÀfeOXe ÀIcY»f IZY Àff¸f³fZ)•¸fZÔ 6 ªfc³f ÀfZ 13

ªfc³f °fIY QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf W`X, ªfWXfa ´fif°f: 6

fªfZ ÀfZ 8:30 fªfZ °fIY »fû¦fûÔ IYû À½ffÀ±¹f,

Af²¹ff°¸f AfdQ ´fSX Àf»ffWX Qe ªff SXWXe W`XÜ

BÀf A³fcNZX IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûªf³f ´fi¦fd°f

Á¹fb¸f`³f RYfCaXOZXVf³f IZY IbYVf»f ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ WXû SXWXf

W`XÜ ´fi¦fd°f Á¹fb¸f`³f RYfCaXOZXVf³f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ

IYf IYWX³ff W`X dIY ÀfaÀ±ff IYf CXïZXV¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ

À½fQZVfe d¨fd¢°fÀff IZY ´fid°f ªff¦føYIY°ff »ff³ff W`X

AüSX CX³WZÔX ¹fû¦f ½f ´fif¯ff¹ff¸f IYe ¸ff²¹f¸f ÀfZ

À½fÀ±f f³ff³ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY Afªf

5

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017

21½feÔ Vf°ffQe ¸fZÔ ·ff½fe ´fePÞXe A´f³fe ÀfaÀIÈYd°f,

Àf·¹f°ff IYû ·fc»f°fZ ªff SXWe W`X ½f ´fdV¨f¸fe

Àf·¹f°ff IYû A´f³ff SXWZX W`XÜ ´fdV¨f¸fe Àf·¹f°ff IYû

A´f³ff³fZ ¸fZÔ WX¸fZÔ IYûBÊ•EZ°fSXfªf ³fWXeÔ W`X, »fZdIY³f

Afªf IZY ¹fb½ffAûa IYû ªff³f³ff WXû¦ff dIY ·ffSX°fe¹f

ÀfaÀIÈYd°f ½f Àf·¹f°ff d½fV½f ¸fZÔ ÀffÀfZ ´fbSXf³fe ½f

Àf¸fÈðX Àf·¹f°ff W`XÜ ´fif¨fe³f IYf»f ÀfZ WXe d½fQZVfe

WX¸ffSXe ÀfaÀIÈYd°f ½f Àf·¹f°ff ´fSX dSXÀf¨fÊ IYSX³fZ

Af°fZ W`XÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f »fû¦fûÔ IYû À½fÀ±f

SXWX³fZ IZY d»fE Af¹fb½fZÊQ IZY ÀfcÂf ·fe f°ffE ªff

SXWZX W`XÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àff±f WXe VfSXeSX ½f ¸f³f IYû I`YÀfZ

Vfd¢°fVff»fe f³ffEa BÀfIZY CX´fSX ·fe ¦fa·feSX°ff

´fc½fÊIY ¨f¨ffÊ WXû SWXe ½f »fû¦fûÔ IYû IbYLX ¸fc»f·fc°f

Àf»ffWX ·fe dQE ªff SXWZX W`XÜ•ÀfaÀ±ff IZY

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY ÀfIYfSXf°¸fIY

d¨fa°f³f õXfSXf ¸f³f ´fSX d³f¹faÂf¯f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff

W`XÜ•Àfa¦fNX³f IYf CXïZXV¹f W`X dIY »fû¦f BÀf dVfd½fSX

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ À½f¹fa A´f³fZ ´fdSX½ffSX IZY OXfg¢MXSX

f³f ÀfIY°fZ W`XÜ


´fadOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f

·ffªf´ff IZY A»´fIYf»feIY d½fÀ°ffSXIY ¹fûªf³ff

IYe WbXBÊX Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ VfbøYAf°f

IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ AüSX

¹fûªf³ffAûÔ IYû ªf³f-ªf³f °fIY ´fWbaX¨ff³fZ IZY

d»fE ´fiQZVf ·ffªf´ff õXfSXf ´fadOX°f Qe³fQ¹ff»f

CX´ff²¹ff¹f ªf³¸f Vf°ffQe ½f¿fÊ A»´fIYf»feIY

d½fÀ°ffSXIY ¹fûªf³ff IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊX•W`XÜ

BXÀfe IYOÞXe ¸fZÔ fbSXfOÞXe d½f²ff³fÀf·ff ÃûÂf ¸fZÔ

BXÀf ¹fûªf³ff IYf Aü´f¨ffdSXIY EZ»ff³f IYSX³fZ

IZY d»fE ¹fWXfa dÀ±f°f Vff»fe¸ffSX fỒ¢½fZMX WXfg»f

¸fZÔ ·f½¹f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdªf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQZVf A²¹fÃf ¸f³fûªf d°f½ffSXe

¸fb£¹ffd°fd±f IZY f°füSX CX´fdÀ±f°f SXWZX ½fWXeÔ

d½fdVf¿MX Ad°fd±f IZY °füSX ´fSX ´fiQZVf ¸faÂfe

Àf°fZ³Qi dÀfaWX ¸füªfcQ SXWZXÜ

IYf¹fÊIiY¸f IYe Vfb÷YAf°f ´fadOX°f

Qe³fQ¹ff»f AüSX V¹ff¸ff ´fiÀffQ ¸fb£fªfeÊ IZY

ÀfWXd¨fÂf IZY Àf¸fÃf Qe´f ´fiªªf½f»f³f ÀfZ WbXBÊXÜ

BXÀf QüSXf³f IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff dªf»ff

CX´ff²¹fÃf E½fa ÓfOÞXüQf ½ffOÊX•IYe d³f¦f¸f

´ff¿fÊQf SmX£ff dÀf³WXf E½fa ¸fä f IYf Àfä ff»f³f

OXeOXeE (dQ»»fe dUIYfÀf

´fifd²fIYSX¯f) IYe fWXb´fi°fedÃf°f ³fBÊ

WXfCXdÀfÔ¦f ÀIYe¸f ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf

¹fûþ³ff ÀfZ d»fÔIY WXû¦feÜ þb»ffBÊ ¸ffWX IZY

´fi±f¸f Àf~fWX ¸fZÔ ÀIYe¸f IYe Aü´f¨ffdSXIY

VfbøYAf°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ

°fû BÀfIYe IYUf¹fQ IZY ¨f»f°fZ WXe ¹fûþ³ff

VfbøY WXû³fZ ¸fZÔ QZSXe WXû SXWXe WX`Ü

BÀf ÀIYe¸f IZY 13 WXþfSX ¸fZÔ ÀfZ

350 µ»f`MX WXe Qû fZOXøY¸f Uf»fZ ¹ff³fe

E¸fAfBþe WX`Ô þfdIY VfZ¿f EIY fZOXøY¸f

Uf»fZ E»fAfBþe AüSX þ³f°ff µ»f`MX WX`ÔÜ

Ad²fIY°fSX IYe IYe¸f°f 14.50 »ffJ

÷Y´f¹fZ ÀfZ VfbøY WXûIYSX 16 »ffJ ÷Y´f¹fZ

°fIY WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL µ»f`MX 30 »ffJ

÷Y´f¹fZ °fIY IYe IYe¸f°f Uf»fZ ·fe WX`ÔÜ

þ³f°ff µ»f`MXûÔ IYe IYe¸f°f 7.50 »ffJ

÷Y´f¹fZ ÀfZ VfbøY WXûIYSX 12.50 »ffJ

÷Y´f¹fZ °fIY IYe WXû¦feÜ E¸fAfBþe µ»f`MXûÔ

IYe IYe¸f°fZÔ 31 »ffJ ÀfZ 50 »ffJ

÷Y´f¹fZ °fIY WXûÔ¦feÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f

30 »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IZY µ»f`MX ´fSX

Àfaªf¹f °¹ff¦fe E½fa AfVfe¿f ¦fb~f ³fZ Àf¹fb¢°f

øY´f ÀfZ dIY¹ffÜ

BXÀf ¸füIZY ´fSX fû»f°fZ WbXE ´fiQZVf

A²¹fÃf ¸f³fûªf d°f½ffSXe ³fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe

ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ f`ÔIY »fû³f ¸fZÔ

ÀfdÀfOXe IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü EZÀfZ

¸fZÔ þfdIY OXeOXeE IYe ³fBÊ ÀIYe¸f IZY

Ad²fIYfÔVf µ»f`MX BÀfe IYe¸f°f IZY IYSXef

WX`ÔÜ d»fWXfþf, OXeOXeE ³fZ BÀf ÀIYe¸f IYû

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ÀfZ þûOÞX³fZ

IYf d³f¯fʹf »fZ d»f¹ff WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX`

¹fûªf³ffAûÔ, IYf¹fûË AüSX ³fed°f¹fûÔ IZY ffSmXa ¸fZÔ

d½fÀ°ffSX ÀfZ CX»»û£f dIY¹ff E½fa CX´fdÀ±f°f

·ffªf´ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ´fi°¹fZIY ½¹fd¢°f

°fIY ´fWbaX¨ff³fZ IYf AfÁ½ff³f dIY¹ffÜ BXÀf

dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ A´f³fZ

µ»f`MX Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY ffQ OXeOXeE IYû

BÀf d¸fVf³f IZY d»fE A»f¦f ÀfZ µ»f`MX ·fe

³fWXeÔ f³ff³fZ WXûÔ¦fZÜ BÀfÀfZ ÀfSXIYfSXe ²f³f IYe

·fe f¨f°f WXû¦fe AüSX »fû¦fûÔ IYû ·fe PXfBÊ

»ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IYe Afd±fÊIY ÀfdÀfOXe

IYf »ff·f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ

QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ Af´f ÀfSXIYfSX ´fSX ·fe ªf¸fIYSX

´fiWXfSX dIY¹ffÜ•CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af´f

ÀfSXIYfSX Àf·fe ¸fû¨fûË ´fSX RZY»f Àffdf°f WXû

SXWXe W`XÜ À½fa¹f Af´f IZY d½f²ff¹fIY WXe Af´f

´ffMXeÊ•IYe ´fû»f £fû»f SXWZX W`XÜ

´ff¿fÊQ SmX£ff dÀf³WXf ³fZ IYWXf dIY BXÀf

d½fÀ°ffSXIY ¹fûªf³ff IZY ffSmX ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ

IYû d½fÀ°ffSX ÀfZ f°ff¹ff °f±ff IYWXf dIY IZY³Qi

ÀfSXIYfSX õXfSXf »fû¦fûÔ ªfû ·fe ¹fûªf³ffEa »ff¦fc

IYe ªff°fe W`XÜ WX¸fZÔ ¨ffdWXE dIY WX¸f CX³f

¹fûªf³ffAûÔ IYû »fû¦fûÔ °fIY ´fWbaX¨ff¹fZ ¢¹fûÔdIY

fWbX°f Àfe ¹fûªf³ffAûÔ IZY ffSmX ¸fZÔ »fû¦f

A½f¦f°f WXe ³fWXeÔ WXû°fZ dªfÀfIZY ¨f»f°fZ ½fWX

ÀfSXIYfSX õXfSXf »ff¦fc IYe ¦fBÊX•¹fûªf³ffAûÔ IYf

»ff·f ³fWXeÔ CXNXf ´ff°fZÜ CXªªf½f»ff ¹fûªf³ff,

ÀMXfMÊXA´f ¹fûªf³ff IZY ffSZ ¸fZÔ d½fÀ°ffSX ÀfZ

f°ff°fZ WbXE ´ff¿fÊQf ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸faÂfe

³fSmX³Qi ¸fûQe ³fZ ªfû ¦f`Àf ÀfdÀfOXe LXûOÞX³fZ IYf

AfÁ½ff³f dIY¹ff ±ffÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ÀfZ d»fÔIY WXû¦fe OXeOXeE IYe WXfCXdÀfÔ¦f ÀIYe¸f

ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY d´fL»fe ffSX

µ»f`MXûÔ IZY ÀffBþ AüSX CX³fIYe IYe¸f°f IYû

»fZIYSX IYSXef QÀf WXþfSX ÀfZ Ad²fIY

»fû¦fûÔ ³fZ µ»f`MX »füMXf dQE ±fZÜ BÀfd»fE

·fe OXeOXeE Af CX³f Àf·fe µ»f`MXûÔ IYû ³fBÊ

ÀIYe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSXIZY CX³WXZÔ fZ¨f³fZ IZY

d»fE ¹fWX °fSXeIYf A´f³ff SXWXf WX`Ü

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 6


·ffªf´ff ´fiQVfʳf

Àf°fZ³Qi þ`³f IYe f£ffÊÀ°f¦fe IYû »fZIYSX

·ffþ´ff IYf d½f²ff³fÀf·ff ´fSX X´fiQVfʳf

dQ

»»fe ·ffþ´ff ³fZ Afþ

dU²ff³fÀf·ff ·fU³f IZY ³fþQeIY

SXû¿f ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ¹fWX ´fiQVfʳf

ASXdU³Q IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX õfSXf

´fcUfʦfiWX ÀfZ ¦fidÀf°f WXûIYSX ³f¦fSX d³f¦f¸fûÔ IYû

CX³fIZY Afd±fÊIY ÀfÔÀff²f³f ³f dQ¹fZ þf³fZ

AüSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ

¸fZÔ ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX IZY dUSXû²f ¸fZÔ dIY¹ff

¦f¹ffÜ ´fiQVfʳf ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ

´fi¸fbJ ±fZ ÀffÔÀfQ ßfe¸f°fe ¸fe³ffÃfe »fZJe,

dU²ff¹fIY ßfe Aû¸f ´fiIYfVf Vf¸ffÊ, ´fiQZVf

´fQfd²fIYfSXe ßfe SXdU³Qi ¦fb~f, ßfe þ¹f

´fiIYfVf, ßfe ¸fûWX³f dÀfÔWX dfá, ßfe SXfþZVf

·ffdMX¹ff, ßfe¸f°fe ¸fe³ffÃfe, ßfe ¦füSXU

JfSXe, ßfe ´fiUe¯f VfÔIYSX, dþ»ff A²¹fÃf

ßfe ³fe»fQ¸f³f JÂfe, ßfe I`Y»ffVf þ`³f,

ßfe QVfʳf ´ff»f, ßfe ASXdU³Q ¦f¦fÊ, ßfe

Aþ¹f ¸fWXfUSX, ßfe SXûVf³f IÔYÀf»f, ´fcUÊ

dU²ff¹fIY OXfg. ¸fWXZ³Qi ³ff¦f´ff»f EUÔ ßfe

¦fb¦f³f dÀfÔWX SXÔ¦ff, d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ ßfe SXdU³Qi

IbY¸ffSX, ßfe ´fiUZVf Vf¸ffÊ, ßfe þ¹fZ³Qi

OXffÀf AfdQÜ dU²ff³fÀf·ff ·fU³f IZY

d³fIYMX ¸fZMXIYfgRY WXfCXÀf ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ

´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYû f»f´fcUÊIY SXûIYf AüSX

³fZ°fÈ°U IYSX SXWXZ ³fZ°ffAûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX

dIY¹ffÜ

´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ

´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe ßfe SXdU³Qi ¦fb~f ³fZ IYWXf

dIY Afþ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY WXSX dU·ff¦f

¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYf fû»fff»ff WX`Ü

´feOX»¹fcOXe, ÀUfÀ±¹f, ´fdSXUWX³f, Jfô

Af´fcd°fÊ Af´f dU·ff¦f IYf ³ff¸f »fedþ¹fZ

AüSX CXÀf dU·ff¦f ÀfZ þbOÞXZ ·fiáf¨ffSX IZY

¸ff¸f»fZ °fbSX³°f Àff¸f³fZ Afþ þf°fZ WX`ÔÜ

CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¨fb³fü°fe Qe dIY UWX

A´f³fe ÀfSXIYfSX ´fSX »f¦f SXWXZ ·fáf¨ffSX IZY

AfSXû´fûÔ ´fSX dQ»»fe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ²¹ff³f

QZÔÜ CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ÀfQ³f ÀfZ

À±ff¹fe Àfd¸fd°f IZY d»fE ÀfQÀ¹f ¨fb³fZ ¦f¹fZ

d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ ßfe þ¹f ´fiIYfVf ³fZ ³f¦fSX

d³f¦f¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ dQ»»fe IYe þ³f°ff õfSXf

dQ¹fZ þ³ffQZVf IYf A´f¸ff³f IYSX³fZ IZY d»fE

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdU³Q IZYþSXeUf»f IYe

IYOÞXe ·fÂÀf³ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

dQ»»fe IYe þ³f°ff ³fZ ´fc¯fÊ fWXb¸f°f ÀfZ

·ffþ´ff IYû ³f¦fSX d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f IZY d»fE

¨fb³ff ´fSX SXfþ³fed°f õZ¿f IZY ¨f»f°fZ

IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³f¦fSX d³f¦f¸fûÔ IYû

IYf¸f ³fWXeÔ IYSX³fZ QZ SXWXeÜ ¦f°f ¨fb³ffU

UfOXûÊÔ IZY OXe-d»fd¸fMXZVf³f IZY ffQ WXbAf

±ff A°f: ¨fb³ffU IZY °fbSX³°f ffQ dQ»»fe

ÀfSXIYfSX IYû d³f¦f¸f UfOXûÊÔ IYf ´fb³f¦fÊNX³f

IYSX³ff ±ff ´fSX ¨fb³ffU IZY Qû ¸ffWX ffQ ·fe

IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ´fb³f¦fÊNX³f IYe RYfB»f

IYû Qff¹fZ f`NXe WX`Ü

ßfe þ¹f ´fiIYfVf ³fZ ¸ffÔ¦f IYe dIY

IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX AdU»f¸f þû³f

´fb³f¦fÊNX³f IYû ÀUeIÈYd°f QZÔ °ffdIY d³f¦f¸f

À±ff¹fe Àfd¸fd°f EUÔ UfOXÊ IY¸fZdMX¹ffÔ A´f³ff

IYf¸f IYSX ÀfIZYÔÜ dU²ff¹fIY ßfe Aû¸f

´fiIYfVf Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ·fiáf¨ffSX AüSX

·ffBÊ-·fd°fþfUfQ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³fZ ´fcUÊU°feÊ IYfÔ¦fZiÀf

ÀfSXIYfSX IYû ·fe ´feLZ LûOÞX dQ¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX AdU»f¸f

d´fL»fZ Àff»f ÀUeIÈY°f ¨f`±fZ dQ»»fe dUØf

Af¹fû¦f IYe ÀUeIÈYd°f IZY A³fbÀffSX ³f¦fSX

d³f¦f¸fûÔ IYf RÔYOX þfSXe IYSXZÔÜ

7

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


dQ»»fe ÀfSXIYfSX

Afd±fÊIY ¸fQQ IZY d»fE ÀfeE¸f

ÀfZ d¸f»feÔ BÊOXeE¸fÀfe ¸fWXf´füSX

´fcUeÊ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f

WXbE IYWXf dIY UWX A´f³fZ ·fiáf¨ffSX ´fSX

(BÊOXeE¸fÀfe) IYe ¸fWXf´füSX ³fe¸ff ·f¦f°f ³fZ

¦fbøYUfSX IYû d³f¦f¸f IZY A³¹f

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f fIYf¹ff ²f³fSXfdVf

´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ

IZYþSXeUf»f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ dQ»»fe

Àfd¨fUf»f¹f ¸fZÔ WXbBÊ BÀf ¸fb»ffIYf°f ¸fZÔ

BÊOXeE¸fÀfe ¸fWXf´füSX ³fZ ÀfeE¸f IZY Àff¸f³fZ

¨fü±fZ dUØf Af¹fû¦f IZY A³fbÀffSX d³f¦f¸f IYe

fIYf¹ff SXfdVf dQ¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJeÜ

°fû CX»fMXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ

»f¦ff¸f »f¦ffIYSX A´f³fZ dUØfe¹f ´fifÔ²f³f

IYû QbøYÀ°f IYSXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUeÊ

d³f¦f¸f ¸fZÔ ´ffdIÔYʦf EUÔ WXûdOXÔʦf ¸ffdRY¹ff ¦f`SX

IYf³fc³fe øY´f ÀfZ IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX

Àff d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe QZJSXZJ

¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü BÀf ´fSX SXûIY »f¦ffIYSX fOÞXe

¸ffÂff ¸fZÔ SXfþÀU CX°´f³³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff

WX`Ü ÀfeE¸f ³fZ ¸fZ¹fSX ÀfZ ´fcLf dIY AfdJSX

d³f¦f¸f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ

d¸f»f SXWXf? dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf d³f¦f¸f

¸fWXf´füSX ÀfZ WXe dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf ´fcUeÊ

IYd¸fʹfûÔ IZY UZ°f³f IZY øY´f ¸fZÔ Qe þf SXWXe

d³f¦f¸f IYû A·fe °fIY dQ¹fZ ¦f¹fZ Afd±fÊIY B³f¸fZÔ ·ffSXe Ad³f¹fd¸f°f°ffEÔ ´ff¹fe ¦fBÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d³f¦f¸f IYû ¨fü±fZ dUØf ²f³fSXfdVf IYWXfÔ þf SXWXe WX`? BÀf ¸fb»ffIYf°f

A³fbQf³f IYf dWXÀfff-dIY°fff ¸ffÔ¦f d»f¹ffÜ ´fWX»fZ d³f¦f¸f ÀffSXZ ´f`ÀfZ IYf dWXÀfff QZ AüSX Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY A³fbÀffSX WXe IZY QüSXf³f ¸fWXf´füSX ³fe¸ff ·f¦f°f IZY Àff±f

BÀf QüSXf³f ÀfeE¸f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ Jf°fûÔ IYe Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYû QcSX IYSXZ, Afd±fÊIY A³fbQf³f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü À±ff¹fe Àfd¸fd°f A²¹fÃf EUÔ Af´f

´fcUeÊ d³f¦f¸f IZY Jf°fûÔ IYe ´fOÞX°ff»f IYe WX`Ü dRYSX Af¦fZ IYe ff°f IYe þfE¦feÜ Àff±f WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ´fcUeÊ d³f¦f¸f IYû ³fÀfeWX°f QZ°fZ dU²ff¹fIY Aû´fe Vf¸ffÊ ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ

ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf ÀfZ IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX IZY fe¨f A¢MXcfSX ÀfZ QüOÞXZ¦fe ¸fZMÑû

RZYþ °fe³f IYe ¸fþZÔMXf »ffB³f (þ³fIY´fbSXe ´fd›¸f-

ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf) ´fSX ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf ÀfZ

IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX IZY fe¨f »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ

ÀU¨ffd»f°f ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ IYf MÑf¹f»f ¨f»f SXWXf WX`Ü

IYfd»fÔQe IbYÔþ ÀfZ IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX ÀMXZVf³f IZY

fe¨f ·fe MÑZ³fûÔ IYf MÑf¹f»f VfbøY WXbE 10 ¸fWXe³fZ WXû

¦fE WX`ÔÜ dRYSX ·fe BÀf ³fUd³fd¸fÊ°f »ffB³f ´fSX ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ

IYf ´fdSX¨ff»f³f VfbøY ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü AÀf»f ¸fZÔ

dQ»»fe ¸fZMÑû SXZ»f d³f¦f¸f (OXeE¸fAfSXÀfe) ³fZ BÀf

»ffB³f ´fSX ³fBÊ °fIY³feIY ÀfZ »f`Àf ¨ff»fIY SXdWX°f

ÀU¨ffd»f°f ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ IYû MÑ`IY ´fSX CX°ffSXf WX`Ü Àff±f

WXe dÀf¦³f»f ¸fZÔ ·fe ³fBÊ °fIY³feIY IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü BÀf UþWX ÀfZ Àf£°f MÑf¹f»f ¨f»f SXWXf WX`Ü

BÀfd»fE BÀf »ffB³f ´fSX ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ IZY ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ

±fûOÞXf UöY AüSX »f¦fZ¦ffÜ OXeE¸fAfSXÀfe IYf IYWX³ff

WX` dIY ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf ÀfZ IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX IZY

fe¨f A¢MXcfSX ¸fZÔ ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f VfbøY

WXû¦ffÜ þ³fIY´fbSXe ´fd›¸f-ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf ¸fZMÑû

»ffB³f IYe IbY»f »fÔffBÊ IYSXef 38 dIY»fû¸feMXSX WX`Ü

BÀf »ffB³f ´fSX ¨ff»fIY SXdWX°f ÀU¨ffd»f°f ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ

IYf ´fdSX¨ff»f³f WXû³ff WX`Ü ¹fWX dQ»»fe ¸fZMÑû IYe ´fWX»fe

»ffB³f WXû¦fe dþÀf ´fSX ¨ff»fIY SXdWX°f ÀU¨ffd»f°f

¸fZMÑû MÑZ³fZÔ SXµ°ffSX ·fSXZÔ¦feÜ BÀfd»fE BÀf ¸fZMÑû »ffB³f ´fSX

A°¹ff²fbd³fIY ÀfefeMXeÀfe (IY¸¹fbd³fIZYVf³f fZÀOX MÑZ³f

IÔYMÑû»f) °fIY³feIY Af²ffdSX°f dÀfÔ¦³f»f dÀfÀMX¸f IYf

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ¸fZMÑû IYe SXµ°ffSX U

dRiY¢½fZÔÀfe ·fe Ad²fIY WXû¦feÜ BÀf »ffB³f IZY IYSXef

23 dIY»fû¸feMXSX dWXÀÀfZ ´fSX ¸fZMÑû MÑZ³fûÔ IYf MÑf¹f»f

¨f»f SXWXf WX`Ü A¦fÀ°f 2016 ¸fZÔ IYfd»fÔQe IbYÔþ ÀfZ

IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX ÀMXZVf³f IZY fe¨f MÑf¹f»f VfbøY

WXbAf ±ffÜ BÀfIZY IbYL ¸fWXe³fZ ffQ WXe ffgMXZd³fIY»f

¦ffOXʳf ÀfZ IYf»fIYfþe ¸fÔdQSX ÀMXZVf³f IZY fe¨f ¸fZMÑû

IYf MÑf¹f»f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY A»ffUf

OXû¸fZdÀMXIY E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ þ³fIY´fbSXe ´fd›¸f IZY fe¨f

MÑf¹f»f ¨f»f SXWXf WX`Ü OXeE¸fAfSXÀfe IYe þ³fIY´fbSXe

´fd›¸f-ffgMXZd³fIY»f ¦ffOXʳf »ffB³f ´fSX °fe³f ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ

¸fZMÑû IYf ´fdSX¨ff»f³f VfbøY IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü BÀf

dWXÀÀfZ ´fSX OXeE¸fAfSXÀfe IYe °fSXRY ÀfZ þc³f ¸fZÔ

´fdSX¨ff»f³f VfbøY IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe ¦fBÊ ±feÜ Af

OXeE¸fAfSXÀfe IYf IYWX³ff WX` dIY ³fBÊ dÀf¦³f»f

°fIY³feIY, ¸fZMÑû MÑ`IY, AûE¨fBÊ (AûUSX WXZOX

B»fZd¢MÑdRYIZYVf³f) AfdQ IYf Àf£°fe ÀfZ MÑf¹f»f

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 8


IYfa¦fi ZÀf ´fiQVfʳf

IZYªfSXe½ff»f ½f AÀ´f°ff»f ´fiVffÀf³f IZY

d½f÷YðX dIY¹ff ´fiQVfʳf ½f ´fb°f»ff QWX³f

þ

WXfa¦feSX´fbSXe BX»ffIZY ¸fZÔ dÀ±f°f fffc

ªf¦fªfe½f³f AÀ´f°ff»f IZY ffWXSX

´fc½fÊ•d½f²ff¹fIY QZ½fZ³Qi ¹ffQ½f ½f d³f¦f¸f

´ff¿fÊQ ´fc³f¸f AV½f³fe ff¦fOXÞe IZY ³fZ°fÈ°½f

¸fZÔ IZYªfSXe½ff»f ÀfSXIYfSX ½f AÀ´f°ff»f

´fiVffÀf³f IZY d½føYðX ´fi¨f¯OX ´fiQVfʳf ½f

´fb°f»ff QWX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ•BXÀf ¸füIZY ´fSX

Àf`IYOÞXûÔ IYe Àfa£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ¸füªfcQ SXWZXÜ

´fiQVfʳf IYe VfbøYAf°f ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY

QZ½fZ³Qi ¹ffQ½f IZY IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ WbXBÊX,

´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYû ´fbd»fÀf õXfSXf fffc

ªf¦fªfe½f³f SXf¸f AÀ´f°ff»f ÀfZ IbYLX QcSXe

´fSX fZdSXIZYMX »f¦ff IYSX SXûIY d»f¹ff ¦f¹ffÜ

ªfWXfa ´fSX ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffaZ ³fZ AÀ´f°ff»f

´fiVffÀf³f ½f ÀfSXIYfSX IZY d£f»ffRY ªf¸fIYSX

³ffSmX ffªfe IYeÜ•

BXÀf ¸füIZY ´fSX ´fc½fÊ•d½f²ff¹fIY QZ½fZ³Qi

¹ffQ½f ³fZ IYWXf dIY ªfû AÀ´f°ff»f IZY

OXf¢MXSXûÔ ³fZ »ff´fSX½ffWXe IYe W`X, WX¸f BXÀf

9

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017

¸fbQÐQZ IYû E»fªfe IZY ´ffÀf »fZIYSX ªff¹fZ¦fZÔÜ

CX³WXfaZ³fZ f°ff¹ff dIY OXf¢MXSXûÔ IYe

»ff´fSX½ffBÊX ÀfZ Qû f¨¨fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊX

AüSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ªffa¨f IZY ¹faÂf ·fe

£fSXff ´fOZÞX WbXE W`X, Q½ffBÊX IYe IY¸fe W`

AüSX AÀ´f°ff»f IYf ´fiVffÀf³f ½f OXf¢MXSX

¸fÀ°f W`XÜ ¹fWX ¦f»f°f WXû SXWXf W`Ü•BXÀf

¸füIZY ´fSX ªff³fIYfSXe QZ°fZ WbXE AV½f³fe

ff¦fOXe ³fZ f°ff¹ff dIY Àf³³fe AüSX ª¹fûd°f

IYe OXf¢MXSXûÔ IYe »ff´fSX½ffWXe IYe ½fªfWX

ÀfZ ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊXÜ

CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ f°ff¹ff dIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

ªffa¨f IZY ¹faÂf ·fe £fSXff ´fOZÞX WbXE W`Ü

Q½ffBÊX¹ffZÔ IYe IY¸fe ÀfZ ¸fSXeªfû IYû ªfcÓf³ff

´fOÞX SXWXf W`aÜ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ AfBÊXÀfe¹fc ½f

Af´ff°fIYf»fe³f AûMXe ³f WXû³ff ·fe EIY

fOÞXe Àf¸fÀ¹ff W`X, »fZdIY³f AÀ´f°ff»f

´fiVffÀf³f ³fZ BXÀf IY·fe ·fe ²¹ff³f ³fWXeÔ

dQ¹ff W`Ü dªfÀf IYfSX¯f ÀfZ BXÀf ´fiIYfSX IYe

§fMX³ffEa WXû SXWXe W`XÜ•

´ff¿fÊQ ´fc³f¸f ff¦fOÞXe ³fZ IYWXf dIY fffc

ªf¦fªfe½f³f SXf¸f AÀ´f°ff»f IZY OXf¢MXSXûÔ

IYe »ff´fSX½ffWXe IYe ½fªfWX ÀfZ ª¹fûd°f

AüSX Àf³³fe IYe ªff³f ¦fBÊX W`Ü CX³WXfaZ³fZ

f°ff¹ff dIY fOZÞX WXe Qb£f IYe ff°f W`X dIY

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ªff ¸fSXeªf Q½ffBÊX IZY d»fE

°fOÞX´f SXWZX WXû°fZ W`X•°fû OXf¢MXSX RYû³f IYSX³fZ

¹ff ¨ff¹f ´fe³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXû°fZ W`, EZÀfZ ¸fZÔ

A¦fSX IYûBÊX ´fdSX½ffSX IYf ÀfQÀ¹f ¸fSXeªf

IYû QZ£f³fZ IZY d»fE OXf¢MXSX IYû ffZ»f°ff

W`X °fû EZÀfZ ¸fZÔ OXf¢MXSX ½fWXfa £fOZÞX

ÀfbSXÃffIY¸feÊ•ÀfZ CXÀfIYe ´fMXfBÊX IYSX½ff°fZ W`X,

¹fWX IYWXfa IYf BaXÀffRY W`Ü OXfg¢MXSXûÔ IYfZ

A´f³ff IYØfʽ¹f BÊX¸ff³fQfSXe ÀfZ d³f·ff³ff

¨ffdWXEÜ•´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fiVffÀf³f IZY

d£f»ffRY ªf¸fIYSX ³ffSmX ffªfe IYeÜ•


SXf¸f ¸fadQSX

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 10


SXf¸f ¸fadQSX

11

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


SXfªf³fed°f

þfd°f, »f`Ôd¦fIY, SXfþ³fed°f AüSX Qd»f°f

¸fbdöY IYf ´fiV³f IYûdUÔQ f³ff¸f IbY¸ffSX

Àf

¸ffþ AüSX ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ·f»fZ WXe Qd»f°fûÔ IYf

Vfû¿f¯f, ·fZQ·ffU AüSX A°¹ff¨ffSX fQÀ°fcSX þfSXe

WXû, »fZdIY³f SXfþ³fed°f ¸fZÔ Qd»f°f VfQ Af °fIY fifÔOX

U`»¹fc f³ffE WXbE WX`, BÀfIYf ffþfSX ¦f¸fÊ WX`Ü IY¸f ÀfZ

IY¸f B°f³ff °fû ¸ff³f³ff ´fOÞXZ¦ff dIY OXfg¢MXSX AfÔfZOXIYSX

AüSX ÀfÔdU²ff³f õfSXf ´fiQØf SXfþ³fed°fIY Àf¸ff³f°ff A±ffÊ°f

EIY ½¹fdöY AüSX EIY UûMX IZY Ad²fIYfSX ³fZ ·ffSX°fe¹f

SXfþ³fed°fIY ½¹fUÀ±ff IYû dUUVf dIY¹ff WX` dIY

ÀffÔIZYd°fIY øY´f ÀfZ WXe ÀfWXe, »fZdIY³f ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ CX´fZdÃf°f

þ¸ff°f IYû ÀUeIYfSX IYSXZÜ

·ffSX°f ¸fZÔ EIY ½¹fdöY fWXb»f AdÀ¸f°ffAûÔ IZY Àff±f

þ³¸f »fZ°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ÀffÀfZ ´fi¸fbJ þfd°f¦f°f ´fWX¨ff³f

WX`Ü þfd°f þ³¸f³ff WX` AüSX U¦fÊ IY¸fʯffÜ ²f¸fÊ, ÃfZÂf,

SXfáÑe¹f°ff, ·ff¿ff, U¦fÊ B°¹ffdQ fQ»fZ þf

ÀfIY°fZ WX`Ô, ´fSX þfd°f ³fWXeÔÜ ¦f·fʲffSX¯f ÀfZ

»fZIYSX QZWXfUÀff³f °fIY þfd°f UþcQ IYf

dWXÀÀff f³fe SXWX°fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f »fûIYVffWXe

IYe EIY dQ»f¨fÀ´f ÂffÀfQe WX` dIY þf

IYûBÊ ¦f`SX-Qd»f°f dIYÀfe ÀffUÊþd³fIY ÀfÔÀ±ff

IZY d»fE CX¸¸feQUfSX WXû°ff WX` ¹ff ¨fb³ff

þf°ff WX` °ff CXÀfIYe þf°fe¹f ´fWX¨ff³f IYe

³fWXeÔ fd»IY CXÀfIZY °f±ffIYd±f°f ¦fb¯fûÔ,

A³fb·fUûÔ AüSX IYfdfd»f¹f°f IYe ¨f¨ffÊ

WXû°fe WX`Ü »fZdIY³f A¦fSX IYûBÊ A³fbÀfcd¨f°f

þfd°f/þ³fþfd°f U¦fÊ ÀfZ AfE °fû CXÀfIZY

Àf¸fbQf¹f IYe ¨f¨ffÊ ´fWX»fZ WXû°fe WX`Ü BÀfIZY

EZd°fWXfdÀfIY IYfSX¯f WX`ÔÜ ¦f`SX-Qd»f°f IZY d»fE ¹fWX

CX¸¸feQUfSXe ¹ff Ad²fIYfSX ³f`Àfd¦fÊIY ¸ff³f d»f¹ff þf°ff WX`,

A±ffÊ°f ¹fWX CXÀfIYf þ³¸fþf°f Ad²fIYfSX WX`Ü Qd»f°fûÔ IYf

¹fWX Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`, BÀfd»fE JfSX f³f þf°fe WX`Ü

UWXeÔ Qd»f°f AdÀ¸f°ff IZY VfûSX ¸fZÔ þdÀMXÀf IY¯fʳf IZY

¸ff¸f»fZ ´fSX §fûSX ¨fb´´fe fSX°fe þf°fe WX`Ü

SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ WXûÔ¦fZ E³fOXeE IZY SXf¿MÑX´fd°f

CX¸¸feQUfSX fWXSXWXf»f, Àfû¸fUfSX IYû SXf¿MÑXe¹f þ³f°ffÔdÂfIY

¦fNXfÔ²f³f ³fZ SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IYû SXf¿MÑX´fd°f ´fQ IZY d»fE

CX¸¸feQUfSX f³ff¹ff, þû A¦f»fZ °fe³f dQ³f °fIY ¸fedOX¹ff

ÀfZ »fZIYSX ¨füIY-¨füSXfWXûÔ °fIY ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f SXWXfÜ

ÀfÔ¹fböY ´fi¦fd°fVfe»f ¦fNXfÔ²f³f ³fZ ¸feSXf IbY¸ffSX IYû

SXf¿MÑX´fd°f ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX f³ff IYSX °fb÷Y´f IYf ´fØff

JZ»ffÜ IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ¨fb³ffU dQ»f¨fÀ´f WXû³fZ Uf»ff

WX` dUVfZ¿f øY´f ÀfZ þfd°f AüSX »f`Ôd¦fIY ´fiV³f IYû »fZIYSXÜ

þSXf Qû³fûÔ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY A³fb·fU AüSX ´fdSX¨f¹f ´fSX

EIY ³fþSX OXf»fZÔÜ Qû³fûÔ CX¸¸feQUfSX »f¦f·f¦f EIY WXe

Af¹fb U¦fÊ IZY WX`ÔÜ ¸feSXf IbY¸ffSX ÀU°fÔÂf°ff-ÀfZ³ff³fe U

·ffSX°f IZY ´fcUÊ CX´f´fi²ff³f¸fÔÂfe fffc þ¦fþeU³f SXf¸f IYe

fZMXe WX`ÔÜ SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¸feSXf IbY¸ffSX IbYL

Àff»fûÔ °fIY ·ffSX°fe¹f dUQZVf ÀfZUf ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX ¨fbIYe WX`ÔÜ

dfþ³füSX ÀfZ ´fWX»fe ffSX 1985 ¸fZÔ ÀffÔÀfQ f³feÔ, ´ffÔ¨f

ffSX ÀffÔÀfQ SXWX ¨fbIYe WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f CX³fIZY ´ffÀf

IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe AüSX »fûIYÀf·ff À´feIYSX WXû³fZ IYf A³fb·fU

·fe WX`Ü ´fWX»fe ¸fdWX»ff AüSX QcÀfSXe Qd»f°f »fûIYÀf·ff

A²¹fÃfÜ SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ CXØfSX ´fiQZVf IZY SXWX³fZ Uf»fZ

WX`ÔÜ ´fZVfZ ÀfZ UIYe»f WX`Ô, »fûIYÀf·ff ¹ff dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ

³fWXeÔ AfE, 1994-2006 °fIY SXfª¹fÀf·ff IZY ÀffÔÀfQ

fZVfIY SXWXZ WX`Ô AüSX A·fe SXf¿MÑX´fd°f ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX

§fûd¿f°f dIYE þf³fZ ´fSX dfWXfSX IZY SXfª¹f´ff»f ´fQ ÀfZ

BÀ°feRYf dQ¹ff WX`Ü BÀf ¨fb³ffU IYe CX¸¸feQUfSXe ¸fZÔ Qd»f°f

AdÀ¸f°ff IYf JZ»f JZ»ff þf SXWXf WX`, BÀfd»fE þfd°f¦f°f

Àf¸feÃff þøYSXe »f¦f°fe WX`Ü ¸feSXf IbY¸ffSX þfMXU þfd°f ÀfZ

WX`Ô, þû ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f U¦fÊ ÀfZ ÀfÔfð WX`ÔÜ

SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ, IYûSXe/IYû»fe þfd°f ÀfZ WX`Ô þû CXØfSX

´fiQZVf ÀfZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ÀfZ ÀfÔfð WX`ÔÜ IYBÊ ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ

CX³fIYe þfd°f d´fLOÞXZ U¦fÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`, þ`Àff dIY

¦fbþSXf°f ·ffþ´ff A²¹fÃf þe°fc Uf§ff¯fe ffIYf¹fQf

´fûÀMXSX d³fIYf»f IYSX ¹fWX ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`Ô dIY SXf¿MÑX´fd°f

´fQ IZY CX¸¸feQUfSX SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ BÀf Àf¸fbQf¹f IZY

EIY ´fid°fdâ°f ³fZ°ff WX`ÔÜ Qû³fûÔ CX¸¸feQUfSXûÔ ¸fZÔ EIY ff°f

Àf¸ff³f WX`, Qû³fûÔ Qd»f°f AfÔQû»f³f ¹ff dIYÀfe ·fe

´fi¦fd°fVfe»f AfÔQû»f³f IYe CX´fþ ³fWXeÔ WX`ÔÜ EIY IYû A¦fSX

dUSXfÀf°fe IYfÔ¦fiZÀfe Qd»f°f ³fZ°ff IYWXf þf ÀfIY°ff WX` °fû

QcÀfSXZ IYû IYf¦fþe ·ffþ´ffBÊ Qd»f°f ³fZ°ff! »fZdIY³f ¹fÃf

´fiV³f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff SXf¿MÑX´fd°f þ`ÀfZ ´fQ IYe CX¸¸feQUfSXe

IZY d»fE CX¸¸feQUfSX IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ Àf¸f¹f CXÀfIYe

þf°fe¹f ´fWX¨ff³f IYe §fû¿f¯ff þøYSXe ±fe? ¢¹ff dIYÀfe

¦f`SX-Qd»f°f IYe CX¸¸feQUfSXe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EZÀff IY·fe

WXbAf? dRYSX, 19 þc³f 2017 IYû IYûdUÔQ IYe

CX¸¸feQUfSXe IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ Àf¸f¹f ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f

¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IYû ¢¹fûÔ IYWX³ff ´fOÞXf dIY

SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ Qd»f°f Àf¸ffþ ÀfZ CXNXIYSX AfE WX`Ô AüSX

CX³WXûÔ³fZ Qd»f°fûÔ IZY CX°±ff³f IZY d»fE fWXb°f IYf¸f dIY¹ff

WX`Ü VffWX ÀfØff²ffSXe Q»f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf WX`ÔÜ BÀfd»fE

CX³fIYe ¹fWX §fû¿f¯ff IYWXeÔ SXûdWX°f UZ¸fb»ff, CX³ff, AüSX

ÀfWXfSX³f´fbSX IYe §fMX³ffAûÔ ÀfZ CX´fþZ Qd»f°f AfIiYûVf,

dþÀfIYe Ad·f½¹fdöY 21 ¸fBÊ AüSX 18 þc³f IYe þÔ°fSX

¸fÔ°fSX IYe EZd°fWXfdÀfIY AüSX A´fi°¹ffdVf°f SX`»fe ¸fZÔ QZJe

¦fBÊ, IZY ´fid°f WX°ffVff IYf ´fdSX¯ff¸f °fû ³fWXeÔ? ¢¹ff

IYûdUÔQ, ÀfSXIYfSX AüSX ·ffþ´ff IZY dU÷Yð CX·fSXZ Qd»f°f

AfIiYûVf IYû VffÔ°f IYSX³fZ IYe SX¯f³fed°f IZY ´fi°feIY ÀUøY´f

´fZVf dIYE ¦fE? þfdWXSX WX` B³f §fMX³ffAûÔ IZY

A»ffUf Aff²f d³fþeIYSX¯f AüSX AfSXÃf¯f

þ`ÀfZ ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifU²ff³fûÔ IYe AUWXZ»f³ff ÀfZ

Qd»f°f U¦fÊ AfIiYûdVf°f °fû WX` WXeÜ B³f ¸fbïûÔ ´fSX

Qd»f°f ³fZ°ffAûÔ IYe ¨fb´´fe ³fZ ´fc³ff ´f`¢MX IYe

¹ffQ °ffþf IYSX Qe WX`Ü

Af ´fiV³f WX` dIY ¢¹ff dIYÀfe ½¹fdöY IYf

SXf¿MÑX´fd°f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe f³f³ff Qd»f°f¸fbdöY IYf

´f¹ffʹf WX` ¢¹ff? ¢¹ff BÀfÀfZ Qd»f°fûÔ IZY

Àf¸¸ff³f, ÀfbSXÃff, SXûþ¦ffSX, Ad²fIYfSX IYe

Àf¸fÀ¹ff WX»f WXû þfE¦fe? ¹fdQ ³fWXeÔ °fû

þfdWXSX WX` BÀf °fSXWX dIYÀfe ½¹fdöY IYe þfd°f

IYû ´fif±fd¸fIY°ff QZIYSX CX¸¸feQUfSX f³ff³fZ IYf

¸fWXØU dÀfRYÊ àÈÔ¦ffdSXIY WXe WX`Ü ½¹fdöY¦f°f ¸fbdöY ÀfÔ·fU

WX`, »fZdIY³f þ¸ff°f IYe ¸fbdöY ³fWXeÔ! ³fÔQ, ¸fü¹fÊ ÀfZ »fZIYSX

dVfUfþe °fIY ¸fZÔ BÀf ´fSXÔ´fSXf IZY Àffùf QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

»fûIYVffWXe IYe ¸f¹ffQfÊ WX`, dIYÀfe ³f dIYÀfe IYû °fû

¨fb³f³ff WX`Ü ¸ff¹ffU°fe ³fZ UfQZ IZY A³fbÀffSX ¸feSXf IbY¸ffSX

IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ §fû¿f¯ff IYSX Qe WX`Ü dfWXfSX IZY Qd»f°f ³fZ°ff

SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f ³fZ §fû¿f¯ff IYe ±fe dIY IYûdUÔQ IYf

dUSXû²f Qd»f°f IYf dUSXû²f Àf¸fÓff þfE¦ff, Af CX³WXZÔ

f°ff³ff WXû¦ff dIY ¢¹ff ¸feSXf IbY¸ffSX IYf dUSXû²f Qd»f°f

¸fdWX»ff IYf dUSXû²f WXû¦ff ¹ff ³fWXeÔ? ´fi°feIY AüSX

¸fWXfQd»f°fûÔ IZY Vfb·fd¨fÔ°fIY, IYfÔ¦fiZÀf IZY ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ

¨fb³ffU þe°f³fZ AüSX ÀfSXIYfSX ¨f»ff³fZ Uf»fZ ³fe°feVf IbY¸ffSX

IZY SXfþ³fed°fIY ½¹ffIYSX¯f ¸fZÔ SXfþZÔQi ´fiÀffQ IZY ffQ

dfWXfSX ÀfZ QcÀfSXe SXf¿MÑX´fd°f CX¸¸feQUfSX þ¦fþeU³f fffc

IYe fZMXe ¸fWXfQd»f°f ¸fdWX»ff ¸feSXf IbY¸ffSX IYWXfÔ dRYMX

f`NX°fe WX`Ô? ¸fdWX»ff AfSXÃf¯f AüSX ÀfVföYeIYSX¯f ´fSX

¸fbJSX AfUfþ fb»fÔQ IYSX³fZ Uf»feÔ Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ þ`ÀfZ

³fZ°ffAûÔ IYf d³f¯fʹf ·fe dQ»f¨fÀ´f WXû¦ffÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 12


½¹fdöY½f

·ffSX°f-A¸fZdSXIYe dSXV°fûÔ IYe ¦f¸ffÊWXMX

°fe³f ffSX ¦f»fZ d¸f»fZ ´feE¸f ³fSXZ³Qi

¸fûQe AüSX SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MѸ´f

´fi

²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe A¸fZdSXIYf ¹ffÂff IZY

QüSXf³f ¸fûQe AüSX SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MѸ´f IZY fe¨f

dSXV°fûÔ IYe ¦f¸ffÊWXMX °fÀUeSXûÔ ¸fZÔ ³fþSX AfBÊÜ ´feE¸f ¸fûQe

³fZ A´f³fe A¸fZdSXIYf ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f IYû

°fe³f ffSX ¦f»fZ »f¦ff¹ff, ¹fZ °fÀUeSXZÔ ·ffSX°f AüSX A¸fZdSXIYe

¸fedOX¹ff ¸fZÔ IYfRYe ÀfbdJʹffÔ fMXûSXeÜ ´fWX»fe ffSX ´feE¸f

³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ SXûþ ¦ffOXʳf ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY ´fiZÀf Uf°ffÊ IZY QüSXf³f

OXû³ff»OX MѸ´f IYû ¦f»fZ »f¦ff¹ff, BÀfIZY ffQ CX³fÀfZ ´feE¸f

¸fûQe ³fZ WXf±f ·fe d¸f»ff¹ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ÀfÔ¹fböY ´fiZÀf IYû

J°¸f IYSX³fZ IZY ffQ EIY ffSX dRYSX ÀfZ OXû³ff»OX MѸ´f

IYe AûSX Af¦fZ fPÞXZ, AüSX CX³fÀfZ ¦f»fZ d¸f»fZÜ »fÔffBÊ ¸fZÔ

MѸ´f ÀfZ LûMXZ ¸fûQe ³fZ A´f³fZ ÀfSX IYû MѸ´f IYû IÔY²fZ IZY

³fþQeIY SXJf AüSX CX³fÀfZ ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ d¸f»fZÜ ´feE¸f

¸fûQe ½WXfBMX WXfCXÀf ÀfZ d³fIY»f°fZ UöY EIY ffSX dRYSX ÀfZ

OXû³ff»OX MѸ´f ÀfZ d¸f»fZÜ ´fWX»fZ ´feE¸f ³fZ SXf¿MÑX´fd°f

OXû³ff»OX MѸ´f ÀfZ ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ WXf±f d¸f»ff¹ff dRYSX BÀfIZY

ffQ ´feE¸f ³fZ A´f³fZ ÀfSX IYû MѸ´f IZY ff¹fZÔ IÔY²fZ ´fSX SXJf

AüSX dRYSX Qf¹feÔ AûSXÜ SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f ³fZ ·fe ´feE¸f ¸fûQe

IYe BÀf ´fWX»f IYf þUff dQ¹ff AüSX ´feE¸f IYû ´¹ffSX ÀfZ

±f´f±f´ff¹ffÜ

´feE¸f ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe BÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXf¿MÑX´fd°f

13

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017

OXû³ff»OX MѸ´f ³fZ ½WXfBMX WXfCXÀf ¸fZÔ CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff,

¹fWXfÔ Qû³fûÔ U»OXÊ »feOXÀfÊ IZY fe¨f U³f MXc U³f ¸fb»ffIYf°f

WXbBÊÜ SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY

QüSXf³f dIY¹fZ ¦f¹fZ Uf¹fQZ dIY UWX ½WXfBMX WXfCXÀf ¸fZÔ ·ffSX°f

IYû A´f³ff Àf¨¨ff QûÀ°f f³ffEÔ¦fZ, BÀf UfQZ IYû ´fcSXf

dIY¹ff WX`, MѸ´f ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe fZMXe ³fZ CX³fIYe AûSX

ÀfZ ·ffSX°f QüSXZ IZY ³¹fü°fZ IYû ÀUeIYSX IYSX d»f¹ff WX`Ü

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ dfþ³fZÀf IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ

SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f IZY A³fb·fU IYe ´fiVfÔÀff IYe AüSX MѸ´f IZY

A¸fZdSXIYf IYû EIY ffSX dRYSX ÀfZ ¸fWXf³f f³ff³fZ IZY ³ffSXZ

IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f ³fZ ´feE¸f ¸fûQe IZY

Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ½WXfBMX WXfCXÀf ¸fZÔ IYfgIYMXZ»f AüSX dOX³fSX ´ffMXeÊ

QeÜ Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ ³fZ °ff NXWXfIZY »f¦ff¹fZ þf ÀfûVf»f

¸fedOX¹ff ´fSX ´feE¸f ¸fûQe AüSX SXf¿MÑX´fd°f MѸ´f IZY þûSXQfSX

²f¸fIY IYe ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ f°ff QZÔ dIY dMXÐUMXSX ´fSX OXû³ff»OX

MѸ´f IZY 3 IYSXûOÞX 28 »ffJ RYfg»fûAÀfÊ WX`Ô, ´feE¸f ¸fûQe

IYû 3 IYSXûOÞX 10 »ffJ »fû¦f RYfg»fû IYSX°fZ WX`ÔÜ MѸ´f ³fZ

IYWXf dIY UZ ¦fUÊ ÀfZ §fû¿f¯ff IYSX°fZ WX`Ô dIY ´feE¸f ¸fûQe

AüSX UZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ·fe U»OXÊ »feOXSX WX`Ô, AüSX

A´f³fZ QZVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ¨fb³fZ WXbE ³fZ°ffAûÔ ÀfZ ÀfUf»f

´fcL³fZ IYf Àfe²ff ¸füIYf QZ°fZ WX`ÔÜ


IY½fSX ÀMXûSXe

·ffSX°f IZY ¸fWXf³f SXf¿MÑX´fd°f:

´fī fU ¸fbJþeÊ

(þ³¸f: 11 dQÀf¸fSX 1935, ´fd›¸f fÔ¦ff»f) :

U°fʸff³f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY SXf¿MÑX´fd°f WX`ÔÜ UZ ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f

IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f IYfÔ¦fiZÀf IZY

³fZ°fÈ°U Uf»fZ ÀfÔ¹fböY ´fi¦fd°fVfe»f ¦fNXfÔ²f³f ³fZ CX³WXZÔ A´f³ff

CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f dIY¹ffÜ Àfe²fZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ

´fid°f´fÃfe ´fi°¹ffVfe ´fe.E. ÀfÔ¦f¸ff IYû WXSXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ 25

þb»ffBÊ 2012 IYû ·ffSX°f IZY °fZSXWXUZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY øY´f ¸fZÔ

´fQ AüSX ¦fû´f³fe¹f°ff IYe Vf´f±f »feÜ

´fifSXd¸·fIY þeU³f : ´fi¯fU ¸fbJþeÊ IYf þ³¸f ´fd›¸f

fÔ¦ff»f IZY UeSX·fc¸f dþ»fZ ¸fZÔ dIYSX³ffWXSX VfWXSX IZY d³fIYMX

dÀ±f°f d¸fSXf°fe ¦ffhU IZY EIY fifšf¯f ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYf¸fQf

dIÔYIYSX ¸fbJþeÊ AüSX SXfþ»føfe ¸fbJþeÊ IZY ¹fWXfh WXbAf ±ffÜ

CX³fIZY d´f°ff 1920 ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ¸fZÔ ÀfdIiY¹f WXû³fZ IZY

Àff±f ´fd›¸f fÔ¦ff»f dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¸fZÔ 1952 ÀfZ 64 °fIY

ÀfQÀ¹f AüSX UeSX·fc¸f (´fd›¸f fÔ¦ff»f) dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf

IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf SXWX ¨fbIZY ±fZÜ CX³fIZY d´f°ff EIY Àf¸¸ffd³f°f

ÀU°f³Âf°ff ÀfZ³ff³fe ±fZ, dþ³WXûÔ³fZ dfidMXVf VffÀf³f IYe

dJ»ffRY°f IZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f 10 U¿fûÊ ÀfZ Ad²fIY þZ»f

IYe Àfþf ·fe IYfMXe ±feÜ´fi¯fU ¸fbJþeÊ ³fZ ÀfcSXe (UeSX·fc¸f)

IZY ÀfcSXe dUôfÀff¦fSX IYfg»fZþ ¸fZÔ dVfÃff ´ffBÊ, þû CXÀf Àf¸f¹f

IY»fIYØff dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ Àf¸fð ±ffÜ

I`YdSX¹fS : IY»fIYØff dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ CX³WXûÔ³fZ

Bd°fWXfÀf AüSX SXfþ³fed°f dUÄff³f ¸fZÔ À³ff°fIYûØfSX IZY Àff±f

Àff±f IYf³fc³f IYe dOX¦fie WXfdÀf»f IYe WX`Ü CX³WXZÔ ¸ff³fQ OXe.d»fMX

CX´ffd²f ·fe ´fif~ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fWX»fZ EIY IYfg»fZþ ´fif²¹ff´fIY

IZY øY´f ¸fZÔ AüSX ffQ ¸fZÔ EIY ´fÂfIYfSX IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff

I`YdSX¹fSX VfbøY dIY¹ffÜ UZ ffh¦»ff ´fiIYfVf³f ÀfÔÀ±ff³f QZVfZSX

OXfIY (¸ff°fÈ·fcd¸f IYe ´fbIYfSX) ¸fZÔ ·fe IYf¸f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ

´fi¯fU ¸fbJþeÊ fÔ¦fe¹f ÀffdWX°¹f ´fdSX¿fQ IZY MÑÀMXe EUÔ AdJ»f

·ffSX°f fÔ¦f ÀffdWX°¹f Àf¸¸fZ»f³f IZY A²¹fÃf ·fe SXWXZÜ

SXfþ³fed°fIY I`YdSX¹fSX : CX³fIYf ÀfÔÀfQe¹f I`YdSX¹fSX

IYSXef ´ffh¨f QVfIY ´fbSXf³ff WX`, þû 1969 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ

IZY SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ (CX¨¨f ÀfQ³f) ÀfZ VfbøY

WXbAf ±ffÜ UZ 1975, 1981, 1993 AüSX 1999 ¸fZÔ dRYSX

ÀfZ ¨fb³fZ ¦f¹fZÜ 1973 ¸fZÔ UZ Aüôûd¦fIY dUIYfÀf dU·ff¦f IZY

IZYÔQie¹f CX´f ¸f³Âfe IZY øY´f ¸fZÔ ¸fd³Âf¸f¯OX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ

UZ Àf³f 1982 ÀfZ 1984 °fIY IYBÊ I`Ydf³fZMX ´fQûÔ IZY d»fE

¨fb³fZ þf°fZ SXWXZ AüSX AüSX Àf³f 1984 ¸fZÔ ·ffSX°f IZY dUØf ¸fÔÂfe

f³fZÜ Àf³f 1984 ¸fZÔ, ¹fcSXû¸f³fe ´fdÂfIYf IZY EIY ÀfUZÊÃf¯f ¸fZÔ

CX³fIYf dUV½f IZY ÀffÀfZ A¨LZ dUØf ¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ

¸fc»¹ffÔIY³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIYf IYf¹fÊIYf»f ·ffSX°f IZY

A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fbQif IYû¿f (AfBÊE¸fERY) IZY FY¯f IYe 1.1

ASXf A¸fSXeIYe OXfg»fSX IYe AfdJSXe dIYÀ°f ³fWXeÔ AQf IYSX

´ff³fZ IZY d»fE CX»»fZJ³fe¹f SXWXfÜ dUØf ¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¯fU

IZY IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f OXfg. ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ

f`ÔIY IZY ¦fU³fÊSX ±fZÜ UZ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff IZY ffQ WXbE

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ffQ SXfþeU ¦ffÔ²fe IYe Àf¸f±fÊIY

¸f¯OX»fe IZY ¿fOXйf³Âf IZY dVfIYfSX WXbE dþÀf³fZ B³WXZÔ

¸fd³Âf¸f¯fOX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ffÜ IbYL Àf¸f¹f IZY

d»fE CX³WXZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ CXÀf QüSXf³f

CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ SXfþ³fed°fIY Q»f SXf¿MÑXe¹f Àf¸ffþUfQe IYfÔ¦fiZÀf

IYf ¦fNX³f dIY¹ff, »fZdIY³f Àf³f 1989 ¸fZÔ SXfþeU ¦ff³²fe IZY

Àff±f Àf¸fÓfü°ff WXû³fZ IZY ffQ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ Q»f IYf IYfÔ¦fiZÀf

´ffMXeÊ ¸fZÔ dU»f¹f IYSX dQ¹ffÜ CX³fIYf SXfþ³fed°fIY I`YdSX¹fSX CXÀf

Àf¸f¹f ´fb³fþeÊdU°f WXû CXNXf, þf ´fe.Ue. ³fSXdÀfÔWX SXfU ³fZ

´fWX»fZ CX³WXZÔ ¹fûþ³ff Af¹fû¦f IZY CX´ff²¹fÃf IZY øY´f ¸fZÔ AüSX

ffQ ¸fZÔ EIY IZY³Qie¹f I`Ydf³fZMX ¸f³Âfe IZY °füSX ´fSX d³f¹fböY

IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ SXfU IZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fZÔ

1995 ÀfZ 1996 °fIY ´fWX»fe ffSX dUQZVf ¸f³Âfe IZY øY´f

¸fZÔ IYf¹fÊ dIY¹ffÜ 1997 ¸fZÔ CX³WXZÔ CX°IÈYá ÀffÔÀfQ ¨fb³ff ¦f¹ffÜ

Àf³f 1985 IZY ffQ ÀfZ UWX IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fd›¸f fÔ¦ff»f

SXfª¹f BIYfBÊ IZY ·fe A²¹fÃf WX`ÔÜ Àf³f 2004 ¸fZÔ, þf

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¦fNXf³²f³f ÀfSXIYfSX IZY A¦fbAf IZY øY´f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX

f³ff¹fe, °fû IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fi²ff³f¸f³Âfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX dÀfRYÊ

EIY SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ ±fZÜ BÀfd»fE þÔ¦fe´fbSX (»fûIYÀf·ff

d³fUfʨf³f ÃfZÂf) ÀfZ ´fWX»fe ffSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU þe°f³fZ

Uf»fZ ´fi¯fU ¸fbJþeÊ IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ÀfQ³f IYf ³fZ°ff f³ff¹ff

¦f¹ffÜ CX³WXZÔ SXÃff, dUØf, dUQZVf dU¿f¹fIY ¸f³Âff»f¹f, SXfþÀU,

³füUWX³f, ´fdSXUWX³f, ÀfÔ¨ffSX, Afd±fÊIY ¸ff¸f»fZ, Ufd¯fª¹f AüSX

CXôû¦f, Àf¸fZ°f dUd·f³³f ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸f³Âff»f¹fûÔ IZY ¸f³Âfe WXû³fZ

IYf ¦füSXU ·fe WXfdÀf»f WX`Ü UWX IYfÔ¦fiZÀf ÀfÔÀfQe¹f Q»f AüSX

IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY Q»f IZY ³fZ°ff SXWX ¨fbIZY WX`Ô, dþÀf¸fZÔ QZVf IZY

Àf·fe IYfÔ¦fiZÀf ÀffÔÀfQ AüSX dU²ff¹fIY Vffd¸f»f WXû°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY

Ad°fdSXöY UZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ÀfQ³f IZY ³fZ°ff, fÔ¦ff»f ´fiQZVf

IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IZY A²¹fÃf, IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe ÀfSXIYfSX

IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe ¸fÔdÂf´fdSX¿fQ ¸fZÔ IZY³Qie¹f

dUØf ¸f³Âfe ·fe SXWXZÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ´fWX»fZ þf

´fi²ff³f¸f³Âfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ A´f³fe ffBÊ-´ffÀf ÀfþÊSXe

IYSXfBÊ, ´fi¯fU Qf dUQZVf ¸f³Âff»f¹f ¸fZÔ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe WXû³fZ IZY

ffUþcQ SXfþ³f`d°fIY ¸ff¸f»fûÔ IYe I`Ydf³fZMX Àfd¸fd°f IZY

A²¹fÃf AüSX dUØf ¸f³Âff»f¹f ¸fZÔ IZY³Qie¹f ¸f³Âfe IYf Ad°fdSXöY

´fi·ffSX »fZIYSX ¸fd³Âf¸f¯OX»f IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ

·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ SXWXZÜ

Vû¿f ´fZªf 15 ´fSX......

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 14


IY½fSX ÀMXûSXe

A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f ·fcd¸fIYf : 10 A¢MXcfSX 2008 IYû

¸fbJþeÊ AüSX A¸fZdSXIYe dUQZVf Àfd¨fU IYûÔOXû»feþf SXfBÀf ³fZ

²ffSXf 123 Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYEÜ UZ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fbQif

IYû¿f IZY dUV½f f`ÔIY, EdVf¹ffBÊ dUIYfÀf f`ÔIY AüSX ARiYeIYe

dUIYfÀf f`ÔIY IZY ´fiVffÀfIY fûOXÊ IZY ÀfQÀ¹f ·fe ±fZÜ

Àf³f 1984 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ AfBÊE¸fERY AüSX dUV½f f`ÔIY

ÀfZ þbOÞXZ ¦fib´f-24 IYe f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ ¸fBÊ AüSX

³fU¸fSX 1995 IZY fe¨f CX³WXûÔ³fZ ÀffIYÊ ¸fd³Âf´fdSX¿fQ

Àf¸¸fZ»f³f IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ SXfþ³fed°fIY Q»f ¸fZÔ ·fcd¸fIYf

¸fbJþeÊ IYû ´ffMXeÊ IZY ·fe°fSX °fû d¸f»ff WXe, Àff¸ffdþIY

³fed°f¹fûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe IYfRYe Àf¸¸ff³f d¸f»ff WX`Ü A³¹f ´fi¨ffSX

¸ff²¹f¸fûÔ ¸fZÔ CX³WXZÔ fZþûOÞX À¸fSX¯fVfdöY Uf»ff, AfÔIYOÞXf´fiZ¸fe

AüSX A´f³ff AdÀ°f°U fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe A¨fcIY B¨Lf

VfdöY SXJ³fZ Uf»fZ EIY SXfþ³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ Ud¯fÊ°f dIY¹ff

þf°ff WX`Ü

þf Àfûd³f¹ff ¦ffa²fe Ad³f¨Lf IZY Àff±f SXfþ³fed°f ¸fZÔ

Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE SXfþe WXbBÊÔ °ff ´fi¯fU CX³fIZY ´fi¸fbJ

´fSXf¸fVfÊQf°ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ SXWXZ, dþ³WXûÔ³fZ IYdNX³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ

CX³WXZÔ CXQfWXSX¯fûÔ IZY þdSX¹fZ f°ff¹ff dIY CX³fIYe ÀffÀf BÔdQSXf

¦ffÔ²fe BÀf °fSXWX IZY WXf»ff°f ÀfZ I`YÀfZ d³f´fMX°fe ±feÔÜ ¸fbJþeÊ

IYe A¸fû§f d³fâf AüSX ¹fû¦¹f°ff ³fZ WXe CX³WXZÔ ¹fc´feE ¨fZ¹fSX´fÀfʳf

Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe AüSX ´fi²ff³f ¸f³Âfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IZY IYSXef

»ff¹ff AüSX BÀfe UþWX ÀfZ þf 2004 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ

ÀfØff ¸fZÔ Af¹fe °fû CX³WXZÔ ·ffSX°f IZY SXÃff ¸fÔÂfe IZY ´fid°fdâ°f ´fQ

´fSX ´fWXbh¨f³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»feÜ

Àf³f 1991 ÀfZ 1996 °fIY UZ ¹fûþ³ff Af¹fû¦f IZY

CX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX AfÀfe³f SXWXZÜ

2005 IZY ´fifSX¸·f ¸fZÔ ´fZMXZ¯MX ÀfÔVfû²f³f df»f ´fSX

Àf¸fÓfü°fZ IZY QüSXf³f CX³fIYe ´fid°f·ff IZY QVfʳf WXbEÜ IYfÔ¦fiZÀf

EIY AfBÊ´fe dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fid°ffð ±fe,

»fZdIY³f ÀfÔ¹fböY ´fi¦fd°fVfe»f ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f Uf¸f¸fû¨fZÊ

IZY IbYL §fMXIY Q»f füdðIY Àf¸´fQf IZY EIYfd²fIYfSX IZY

IbYL ´fWX»fbAûÔ IYf ´fSX¸´fSXf¦f°f øY´f ÀfZ dUSXû²f IYSX SXWXZ ±fZÜ

SXÃff ¸f³Âfe IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¯fU ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ

Vffd¸f»f ³fWXeÔ ±fZ, »fZdIY³f ff°f¨fe°f IZY IYüVf»f IYû QZJIYSX

CX³WXZÔ Af¸fd³Âf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸ff¢ÀfÊUfQe

IY¸¹fbd³fá ³fZ°ff ª¹fûd°f fÀfb ÀfdWX°f IYBÊ ´fbSXf³fZ ¦fNXf³²f³fûÔ IYû

¸f³ffIYSX ¸f²¹fÀ±f°ff IZY IbYL ³f¹fZ dfÔQb °f¹f dIY¹fZ, dþÀf¸fZ

CX°´ffQ ´fZMXZ¯MX IZY A»ffUf AüSX IbYL AüSX ff°fZÔ ·fe Vffd¸f»f

±feÔ, °ff CX³WXZÔ, Ufd¯fª¹f ¸f³Âfe IY¸f»f ³ff±f ÀfdWX°f A´f³fZ

ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ ¹fWX IYWXIYSX ¸f³ff³ff ´fOÞXf dIY: "IYûBÊ IYf³fc³f

³fWXeÔ SXWX³fZ ÀfZ fZWX°fSX WX` EIY A´fc¯fÊ IYf³fc³f f³f³ffÜ AÔ°f ¸fZÔ

23 ¸ff¨fÊ 2005 IYû df»f IYû ¸fÔþcSXe QZ Qe ¦fBÊÜ

·fiáf¨ffSX ´fSX dU¨ffSX : ¸fbJþeÊ IYe JbQ IYe LdU

´ffIY-ÀffRY WX`, ´fSX³°fb Àf³f 1998 ¸fZÔ SXedOXRY.IYfg¸f IYû dQ¹fZ

¦f¹fZ EIY ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ CX³fÀfZ þf IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX, dþÀf¸fZÔ

UWX dUQZVf ¸fÔÂfe ±fZ, ´fSX »f¦fZ ·fiáf¨ffSX IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff

±ff °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf -·fiáf¨ffSX EIY ¸fbïf WX`Ü §fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ

WX¸f³fZ BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü »fZdIY³f ¸f`Ô ¹fWX IYWX°fZ

WXbE Ãf¸ff ¨ffWX°ff WXch dIY ¹fZ §fûMXf»fZ IZYU»f IYfÔ¦fiZÀf ¹ff

IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX °fIY WXe Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ fWXb°f ÀffSXZ §fûMXf»fZ

WX`ÔÜ dUd·f³³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY IYBÊ ³fZ°ff CX³f¸fZÔ Vffd¸f»f

WX`ÔÜ °fû ¹fWX IYWX³ff IYfRYe ÀfSX»f WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ·fe

B³f §fûMXf»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f ±feÜ

dUQZVf ¸f³Âfe : A¢MXcfSX 2006 : ´fi¯fU ¸fbJþeÊ IZY

³ff¸f ´fSX EIY ffSX ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑX´fd°f þ`ÀfZ Àf¸¸ff³fþ³fIY ´fQ

IZY d»fE ·fe dU¨ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¸f¯OX»f ¸fZÔ

½¹ffUWXfdSXIY øY´f ÀfZ CX³fIZY A´fdSXWXf¹fÊ ¹fû¦fQf³f IYû QZJ°fZ

WXbE CX³fIYf ³ff¸f WXMXf d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbJþeÊ IYe U°fʸff³f

dUSXfÀf°f ¸fZÔ A¸fZdSXIYe ÀfSXIYfSX IZY Àff±f AÀf`d³fIY ´fSX¸ff¯fb

Àf¸fÓfü°fZ ´fSX ·ffSX°f-A¸fZdSXIYf IZY ÀfRY»f°ff´fcUÊIY WXÀ°ffÃfSX

AüSX ´fSX¸ff¯fb A´fiÀffSX Àfd³²f ´fSX QÀ°fJ°f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY

ffUþcQ AÀf`³¹f ´fSX¸ff¯fb ½¹ff´ffSX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE

´fSX¸ff¯fb Af´fcd°fÊIY°ffÊ Àf¸fcWX IZY Àff±f WXbE WXÀ°ffÃfSX ·fe

Vffd¸f»f WX`ÔÜ Àf³f 2007 ¸fZÔ CX³WXZÔ ·ffSX°f IZY QcÀfSXZ ÀffÀfZ fOÞXZ

³ff¦fdSXIY Àf¸¸ff³f ´fó dU·fc¿f¯f ÀfZ ³fUfþf ¦f¹ffÜ

dUØf ¸f³Âfe : ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe QcÀfSXe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ

¸fbJþeÊ ·ffSX°f IZY dUØf ¸f³Âfe f³fZÜ BÀf ´fQ ´fSX UZ ´fWX»fZ

1980 IZY QVfIY ¸fZÔ ·fe IYf¸f IYSX ¨fbIZY ±fZÜ 6 þb»ffBÊ

2009 IYû CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX IYf Ufd¿fÊIY fþMX ´fZVf dIY¹ffÜ

BÀf fþMX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Ãfb²f IYSX³fZ Uf»fZ dRiYÔþ fZd³fdRYMX

MX`¢Àf AüSX IY¸fûdOXMXeþ MÑfÔÀf¢Vf³f IYSX IYû WXMXf³fZ ÀfdWX°f

IYBÊ °fSXWX IZY IYSX Àfb²ffSXûÔ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ EZ»ff³f

dIY¹ff dIY dUØf ¸f³Âff»f¹f IYe WXf»f°f B°f³fe A¨Le ³fWXeÔ WX`

dIY ¸ff»f AüSX ÀfZUf IYSX »ff¦fc dIY¹fZ f¦f`SX IYf¸f ¨f»ff ÀfIZYÜ

CX³fIZY BÀf °fIYÊ IYû IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ IYfgSX´fûSXZMX Ad²fIYfdSX¹fûÔ

AüSX A±fÊVffdÀÂf¹fûÔ ³fZ ÀfSXfWXfÜ ´fi¯fU ³fZ SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f

SXûþ¦ffSX ¦ffSX¯MXe Ad²fd³f¹f¸f, »fOÞXdIY¹fûÔ IYe ÀffÃfSX°ff AüSX

ÀUfÀ±¹f þ`Àfe Àff¸ffdþIY ÃfZÂf IYe ¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE

Àf¸fbd¨f°f ²f³f IYf ´fifU²ff³f dIY¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ

SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸f, dfþ»feIYSX¯f IYf

dUÀ°ffSX AüSX þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY SXf¿MÑXe¹f VfWXSXe ³fUeIYSX¯f

d¸fVf³f ÀfSXeJe fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf ·fe

dUÀ°ffSX dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY, IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ 1991 IZY ffQ

»f¦ff°ffSX fPÞX SXWXZ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IZY ffSXZ ¸fZÔ d¨f³°ff ½¹föY

IYe, ´fSX³°fb ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSXe J¨fÊ ¸fZÔ dUÀ°ffSX

IZYU»f AÀ±ff¹fe WX` AüSX ÀfSXIYfSX dUØfe¹f QcSXQdVfÊ°ff IZY

dÀfðf³°f IZY ´fid°f ´fcSXe °fSXWX ´fid°ffð WX`Ü

d³fþe þeU³f : fÔ¦ff»f (·ffSX°f) ¸fZÔ UeSX·fc¸f dþ»fZ IZY

d¸fSXf°fe ¦ffhU ¸fZÔ 11 dQÀf¸fSX 1935 IYû IYf¸fQf dIÔYIYSX

¸fbJþeÊ AüSX SXfþ»føfe ¸fbJþeÊ IZY §fSX þ³¸fZ ´fi¯fU IYf

dUUfWX ffBÀf U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ 13 þb»ffBÊ 1957 IYû

Vfb·fif ¸fbJþeÊ IZY Àff±f WXbAf ±ffÜ CX³fIZY Qû fZMXZ AüSX EIY

fZMXe - IbY»f °fe³f f¨¨fZ WX`ÔÜ ´fPÞX³ff, ff¦fUf³fe IYSX³ff AüSX

ÀfÔ¦fe°f Àfb³f³ff- °fe³f WXe CX³fIZY ½¹fdöY¦f°f VfüIY ·fe WX`ÔÜ

´fi¯ff ¸fbJþeÊ ³fZ JfdSXþ IYe AMXIY»fZÔ, ³fWXeÔ

»fOÞXZÔ¦fZ A¦f»ff SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU : ´fi¯ff ¸fbJþeʳfBÊ

dQ»»fe| SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯ff ¸fbJþeÊ ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû À´fá øY´f ÀfZ

ÀfÔIZY°f dQ¹ff dIY UWX SXf¿MÑX´fd°f ´fQ IZY QcÀfSXZ IYf¹fÊIYf»f IYe

QüOÞX IYf dWXÀÀff ³fWXeÔ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸fZSXZ IYf¹fÊIYf»f IYe

Àf¸ff~ ¸fZÔ NXeIY Qû ¸fWXe³fZ f¨fZ WX`ÔÜ 25 þb»ffBÊ IYû EIY

³f¹ff SXf¿MÑX´fd°f ´fQ·ffSX ¦fiWX¯f IYSXZ¦ffÜ a¸f`Ô CX³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IYû Uf´fÀf CX³fIZY ¸fÔÂff»f¹fûÔ AüSX dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ ·fZþ SXWXf WXcÔ

dþ³WXûÔ³fZ ¸fZSXZ Àff±f IYf¸f dIY¹ff WX`Ü EIY IYû Ufd¯fª¹f

¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ AüSX Qû IYû dUQZVf ¸ff¸f»fZ IZY ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ ·fZþf

¦f¹ff WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ¹fWX ff°f EIY MXe ´ffMXeÊ ¸fZÔ IYWXeÜ ¹fWX

´ffMXeÊ SXf¿MÑX´fd°f IYe Àfd¨fU Aûd¸f°ff ´ffg»f ³fZ ³feQSX»f`ÔOX ¸fZÔ

SXfþQc°f d³f¹fböY dIYE ¦fE SXf¿MÑX´fd°f IZY ´fiZÀf Àfd¨fU UZ¯fb

SXfþ¸fd¯f IYû dUQf IYSX³fZ IZY d»fE Qe ±fe dþÀf¸fZÔ dUVfZ¿føY´f

ÀfZ ¸fedOX¹ffIYd¸fʹfûÔ IYû fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fbJþeÊ IYe

dMX´´f¯fe þb»ffBÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU IZY

CX¸¸feQUfSXûÔ IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXe SXfþ³fed°fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ

IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dU´fÃf ³fZ

ÀfÔIZY°f dQE WX`Ô dIY A¦fSX ÀfSXIYfSX IYû ÀUeIYfSX WXû °fû

¸fbJþeÊ IZY d»fE QcÀfSXZ IYf¹fÊIYf»f ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf

ÀfIY°ff WX`Ü

»fZdIY³f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ff°f IYf IYûBÊ ÀfÔIZY°f ³fWXeÔ dQ¹ff

WX` dIY BÀf Vfe¿fÊ ´fQ IZY d»fE CXÀfIZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ IYü³f WX`Ü

IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe VfbIiYUfSX IYû BÀf ´fQ IZY

d»fE dU´fÃfe CX¸¸feQUfSX IYû »fZIYSX Af¸f ÀfWX¸fd°f ´fSX

´fWXbÔ¨f³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ IZY °fWX°f dU´fÃfe ³fZ°ffAûÔ IZY d»fE

¸f²¹ff‰-·fûþ Af¹fûdþ°f IYSX SXWXe WX`Ô, dþÀf¸fZÔ °fȯf¸fc»f

IYfÔ¦fiZÀf IYe ¸f¸f°ff f³fþeÊ IYû ·fe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¸f¸f°ff ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ Àfûd³f¹ff ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX ¸fbJþeÊ IZY

QcÀfSXZ IYf¹fÊIYf»f ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ ±feÜ A´f³fe dMX´´f¯fe ¸fZÔ

´fi¯ff ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf dIY B°f³fZ ½¹fÀ°f SXfþ³fed°fIY þeU³f

IZY ffQ Af CX³fIZY ¸f³f ¸fZÔ ÀfUf»f CXNXf SXWXf WX` dIY ¢¹ff

UWX QûffSXf SXf¿MÑX´fd°f IZY ´fQ IZY A³fbøY´f WXû ´ffEÔ¦fZ þWXfÔ

CX³WXZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f IYf¸f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü

A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ ´ffg»f ³fZ SXfþ¸fd¯f IYû EIY CX°IÈYá ÀfÔ´fiZ¿fIY

f°ff¹ff AüSX CX³WXZÔ SXf¿MÑX´fd°f AüSX SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f IYe

¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû ¸fedOX¹ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ

IZY A¨LZ IYf¸f IZY d»fE f²ffBÊ QeÜ

15

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


¹fû¦f dQ½fÀf

¹fû¦f¸f¹f WbXAf dWaXQbÀ°ff³f

´fi

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ fb²fUfSX IYû ¹fû¦f

dQUÀf ´fSX »fJ³fDY ¸fZÔ 50 WXþfSX »fû¦fûÔ IZY

Àff±f ¹fû¦f dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CX³WXûÔ³fZ QZVfUfdÀf¹fûÔ

ÀfZ ¹fû¦f IYû þeU³f IYf dWXÀÀff f³ff³fZ IYe A´fe»f

IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fû¦f ³fZ dUV½f IYû ·ffSX°f ÀfZ

þûOÞX³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX`Ü »fJ³fDY ¸fZÔ

´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Àff±f ¹fc´fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe

AfdQ°¹f³ff±f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf, 'fWXb°f

ÀfZ QZVf WX¸ffSXe ·ff¿ff ³fWXeÔ Àf¸fÓf°fZ, WX¸ffSXe ÀfÔÀIÈYd°f

AüSX ´fSXÔ´fSXfAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ³fWXeÔ þf³f°fZÜ Afþ ¹fû¦f

IZY IYfSX¯f UWX ·ffSX°f ÀfZ þbOÞX SXWXZ WX`ÔÜ ¹fû¦f dQ¸ff¦f,

VfSXeSX AüSX Af°¸ff IYû EIY Àff±f þûOÞX°ff WX` AüSX

¹fWX ´fidIiY¹ff Afþ ·ffSX°f IYû ·fe dUV½f ÀfZ þûOÞX

SXWXe WX`Ü' f°ff QZÔ dIY BÀf ffSX °feÀfSXf dUV½f ¹fû¦f

dQUÀf ¸f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü QZVf ·fSX ¸fZÔ BÀf ¸füIZY ´fSX

¹fû¦f dVfdUSX »f¦ffE ¦fE AüSX »fû¦fûÔ ³fZ ¹fû¦ffÀf³f

dIY¹ffÜ »fJ³fDY IZY SXf¸ffffBÊ ff¦f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

¹fû¦f dVfdUSX ¸fZÔ ´feE¸f ¸fûQe ÀfRZYQ MÑfCXþSX AüSX

MXeVfMXÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CX³WXûÔ³fZ »fû¦fûÔ IZY

Àff±f IYBÊ AfÀf³f ·fe dIYEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'dþÀf

°fSXWX Jf³fZ ¸fZÔ þSXf Àff ³f¸fIY dÀfRYÊ ÀUfQ ³fWXeÔ

þûOÞX°ff fd»IY UWX ÀfZWX°f IZY d»fE ·fe þøYSXe WX`Ü

NXeIY U`ÀfZ WXe ¹fû¦f IYf ¸fWX°U ·fe ÀfZWX°f AüSX ¸f³f

IYe VffÔd°f IZY d»fE WX`Ü þeU³f ¸fZÔ ¹fû¦f ·fe CXÀfe

³f¸fIY IYe °fSXWX WX`Ü' ´feE¸f ¸fûQe ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf

dIY ¹fû¦f RiYe WXZ»±f BÔV¹fûSXZÔÀf IYe °fSXWX WX`Ü UWXeÔ,

QZVf ·fSX ¸fZÔ ¹fû¦f IZY dVfdUSX »f¦ffE ¦fE dþÀf¸fZÔ Af¸f

»fû¦fûÔ IZY Àff±f ³fZ°ffAûÔ AüSX ¸fVfWXcSX WXdÀ°f¹fûÔ ³fZ ·fe

dWXÀÀff d»f¹ffÜ IYû¹fÔfMXcSX ¸fZÔ BÊVff ¹fû¦f ÀfZÔMXSX ´fSX ¹fû¦f

dQUÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ¸fWXZVf Vf¸ffÊ,

°fd¸f»f³ffOXb IZY SXfª¹f´ff»f dUôfÀff¦fSX SXfU Vffd¸f»f

WXbEÜ ffff SXf¸fQZU ³fZ feþZ´fe A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX

IZY Àff±f AWX¸fQfffQ ¸fZÔ ¹fû¦f dVfdUSX ¸fZÔ dWXÀÀff

d»f¹ffÜ UWXeÔ, ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ÀfeE¸f QZUZÔQi RYOX¯fUeÀf

³fZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IZY Àff±f ¹fû¦f dIY¹ffÜ RYOX¯fUeÀf

IZY Àff±f Ad·f³fZ°ff þ`IYe ßffgRY ·fe Vffd¸f»f WXbEÜ ³¹fc

¹ffgIYÊ ¸fZÔ ¹fcE³f AfgdRYÀf IZY Àff¸f³fZ ¹fû¦f dVfdUSX IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀUf¸fe d¨fQf³fÔQ IZY Àff±f

fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ¹fû¦f IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀfIZY

A»ffUf IYû»fIYf°ff ¸fZÔ E³fÀfeÀfe I`YOXZMXÐÀf ³fZ

·ffSX°fe¹f °fMXSXÃfIY Q»f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ A»f¦f-

A»f¦f VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¹fû¦f dIY¹ffÜ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d³fd°f³f

¦fOXIYSXe ³fZ ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ, dþ°fZÔQi dÀfÔWX ³fZ þ¸¸fc ¸fZÔ AüSX

²f¸fZÊÔQi ´fi²ff³f ³fZ ·fbU³fZV½fSX ¸fZÔ ¹fû¦f dIY¹ffÜ ·ffSX°f IZY

Àff±f-Àff±f Qbd³f¹ff IZY IYSXef 150 QZVfûÔ ¸fZÔ

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¹fû¦f dQUÀf ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü IYBÊ

VfWXSXûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ ffdSXVf IZY ffQ ·fe ¹fû¦f dVfdUSX

¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ffÜ

´feE¸f ¸fûQe ÀfÔ¦f ·fe¦fZ IYBÊ f¨¨fZ fe¸ffSX, »fZ

þfE ¦fE AÀ´f°ff»f: ¹fc´fe IYe SXfþ²ff³fe »fJ³fDY

¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ Af³fZ IZY

ffQ IYBÊ f¨¨fûÔ IZY fe¸ffSX WXû³fZ IYe JfSX WX`.

f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ¹fû¦f IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f

f¨¨fZ ffdSXVf ¸fZÔ ·fe¦f ¦fE dþÀfIZY ffQ CX³fIYe

°ffe¹f°f df¦fOÞX ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ Uf´fÀf Af³fZ IZY

ffQ f¨¨fûÔ IYû »fûIYfÔ²fb AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff

¦f¹ffÜ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ffdSXVf ¸fZÔ ·fe¦f³fZ IZY

¨f»f°fZ IbYL f¨¨fûÔ IYû ÀfQeÊ AüSX þbIYf¸f IYe

dVfIYf¹f°f WXû ¦fBÊ ±feÜ ´feE¸f ¸fûQe IYf ¹fû¦f

IYf¹fÊIiY¸f þf J°¸f WXû ¦f¹ff, CXÀfIZY ffQ B³f

f¨¨fûÔ IYû AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ QUfBÊ

QZIYSX Àf·fe IYû Lb˜e QZ Qe ¦fBÊÜ f°ff QZÔ dIY

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¹fû¦f dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX »fJ³fDY IZY

SX¸ffffBÊ AÔfZOXIYSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¹fû¦f IYf¹fÊIiY¸f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ IYSXef

55 WXþfSX »fû¦fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ ÀfbSXÃff IZY

d»fWXfþ ÀfZ Àf·fe »fû¦fûÔ IYû SXf°f Qû fþZ °fIY ¸f`Qf³f

¸fZÔ EÔMÑe QZ Qe ¦fBÊ ±feÜ BÀfIZY ffQ fišf ¸fbWXc°fÊ ÀfZ

´fWX»fZ WXe »fJ³fDY ¸fZÔ °fZþ ffdSXVf WXû ¦fBÊ AüSX

¸f`Qf³f ¸fZÔ ¸füþcQ »fû¦f ·fe¦f ¦fEÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY

´feE¸f ¸fûQe ³fZ ·fe ffdSXVf ¸fZÔ ·fe¦f°fZ WXbE WXe ¹fû¦ffÀf³f

dIYEÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 16


CXOÞXf³f

·ffSX°f IYe AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ EIY AüSX CXOÞXf³f,

EIY Àff±f 31 Àf`MXZ»ffBMX dIYE »ffg³¨f

B

³f CX´f¦fiWXûÔ IYû BÀfSXû IZY ÀffÀfZ ·fSXûÀfZ¸fÔQ SXfgIZYMX ´feEÀfE»fUe IZY

þdSX¹fZ ·fZþf ¦f¹ffÜ ´feEÀfE»fUe IYe ¹fWX 40UeÔ (´feEÀfE»fUe-

Àfe38) CXOÞXf³f WXǛ ·ffSX°fe¹f AÔ°fdSXÃf A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔ¦fNX³f (BÀfSXû) IZY

A³fbÀffSX, AfÔ²fi ´fiQZVf IZY ßfeWXdSXIYûMXf ÀfZ ¦fb÷YUfSX ÀfbfWX 5.29 fþZ

CX´f¦fiWXûÔ IZY ´fiÃfŹ f¯f IYe CX»fMXe d¦f³f°fe VfbøY WXbBÊ ±feÜ ´feEÀfE»fUe A´f³fZ

Àff±f 29 dUQZVfe AüSX EIY ·ffSX°fe¹f CX´f¦fiWX IYû AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ »fZ

þfE¦ffÜ BÀf SXfgIZYMX ³fZ ¨fZ³³fBÊ IZY IYSXef ßfeWXdSXIYûMXf

ÀfZ VfbIiYUfSX ÀfbfWX ³fü fþIYSX 29

d¸f³fMX ´fSX CXOÞXf³f ·fSXeÜ

IYfMXûÀfỀMX-2 àÈÔJ»ff CX´f¦fiWX IYf

Uþ³f 712 dIY»fû¦fif¸f WXǛ ´feEÀfE»fUe-Àfe38 IZY þdSX¹fZ

·fZþZ þf³fZ Uf»fZ A³¹f 30 CX´f¦fiWXûÔ IYf IbY»f Uþ³f 243

dIY»fû¦fif¸f WXǛ B³f Àf·fe CX´f¦fiWXûÔ IYû 505

dIY»fû¸feMXSX IYe DYÔ¨ffBÊ

´fSX ²fibUe¹f Àfc¹fÊ

Àf¸fIYfd»fIY IYÃff

¸fZÔ À±ffd´f°f dIY¹ff

þfE¦ffÜ BÀfSXû IZY U`Äffd³fIY IZY ¸fb°ffdfIY ´feEÀfE»fUe-

Àfe38 IYû ßfeWXdSXIYûMXf dÀ±f°f Àf°feVf ²fU³f AÔ°fdSXÃf

IZYÔQi (EÀfOXeEÀfÀfe) IZY ´fWX»fZ »ffg³¨f

´f`OX ÀfZ LûOÞXf ¦f¹ffÜ ¹fWX

´feEÀfE»fUe IZY E¢ÀfE»f

ÀfÔÀIYSX¯f IYe 17UeÔ CXOÞXf³f

WX` dþÀf¸fZÔ NXûÀf ÀMÑ`´f-Afg³f ¸fûMXÀfÊ IYf

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ f°ff QZÔ dIY d¸fVf³f

SXZOXe³fZÀf dSX½¹fc Àfd¸fd°f AüSX »ffg³¨f Afg±fSXfBþZVf³f fûOXÊ ³fZ

fb²fUfSX IYû ¹ff³f IZY »ffg³¨f IYe 28 §fÔMXZ IYe CX»MXe d¦f³f°fe IYû

WXSXe ÓfÔOXe Qe ±feÜ BÀfSXû ³fZ IYWXf dIY B³f 30 CX´f¦fiWXûÔ IYf

IbY»f ·ffSX 243 dIY»fû¦fif¸f AüSX IYfMXûÀfỀMX IYû d¸f»ffIYSX

Àf·fe 31 CX´f¦fiWXûÔ IYf IbY»f ·ffSX 955 dIY»fû¦fif¸f WXǛ ¹fWX

SXfgIZYMX CX´f¦fiWXûÔ IYû 505 dIY»fû¸feMXSX QcSX ²fibUe¹f Àfc¹fÊ

Àf¸fIYfd»fIY IYÃff (EÀfEÀfAû) ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSXZ¦ffÜ

¹fWX ¹ff³f 14 QZVfûÔ ÀfZ 29 ³f`³fû CX´f¦fiWX »fZIYSX þf

SXWXf WX`, dþÀf¸fZÔ AfgdÀMѹff, fZd»þ¹f¸f, dfiMXZ³f,

d¨f»fe, ¨fZIY ¦f¯fSXfª¹f, dRY³f»fỒOX, RiYfÔÀf,

þ¸fʳfe, BMX»fe, þf´ff³f, »ff°fdU¹ff,

d»f±fbAfd³f¹ff, À»fûUfdIY¹ff AüSX A¸fZdSXIYf IZY

Àff±f-Àff±f ·ffSX°f IYf EIY ³f`³fû CX´f¦fiWX

·fe Vffd¸f»f WXǛ

1 5

dIY»fû¦fif¸f

Uþ³fe

·ffSX°fe¹f ³f`³fû Àf`MXZ»ffBMX E³fAfBʹfcEÀfEMXe

°fd¸f»f³ffOXb IYe ³fûSX»f BÀ»ff¸f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYf

WXǛ ¹fWX CX´f¦fiWX IÈYd¿f RYÀf»f IYe d³f¦fSXf³fe

AüSX Af´fQf ´fifÔ²f³f

ÀfWXf¹f°ff A³fb´fi¹fû¦fûÔ IZY

d»fE ¸f»MXe-À´fZ¢MÑ»f

°fÀUeSXZÔ ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ

17

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


ff»f/ªf¦f°f

¨fb³³fc AüSX ¦f³³fc

þa

¦f»f ¸fZÔ Àf·fe þf³fUSX dWX»fd¸f»f IYSX SXWX°fZ ±fZÜ

SXûþ ÀfbfWX fû»fc ¸fb¦ffÊ IbYIYOXc-IcYÔ IYe ffÔ¦f

»f¦ff IYSX ÀffSXZ þf³fUSXûÔ IYû þ¦ff QZ°ffÜ CXÀfIYe ffÔ¦f

IZY Àff±f WXe Àf·fe þf³fUSX Àf`SX Àf´ffMXf IYSX³fZ AüSX

·fûþ³f IYe °f»ffVf ¸fZÔ d³fIY»f ´fOÞX°fZÜ UZ ÀffÀfZ

´fWX»fZ ´fWXfOÞXe ÓfSX³fZ IZY ´ffÀf þf IYSX ´ff³fe ´fe°fZ AüSX

dRYSX WXSXe-·fSXe ´fdØf¹ffÔ AüSX §ffÀf ¨fSX³fZ »f¦f°fZÜ

þÔfû WXf±fe ²f¸¸f-²f¸¸f IYSX A´f³fe ¸fÀ°f ¨ff»f ¸fZÔ

¨f»f IYSX Af°ff AüSX ´fZOÞXûÔ IYe OXfd»f¹fûÔ IYû

A´f³fe ÀfcÔOÞX ÀfZ °fûOÞX ¸fbÔWX ¸fZÔ OXf»f »fZ°ffÜ SXf³fe

VfZSX³fe ·fe dVfIYfSX IYû d³fIY»f ´fOÞX°fe

°ffdIY UWX A´f³fZ VffUIYûÔ AüSX VfZSX IYû

·fûþ³f »ffIYSX QZ AüSX CX³fIYf ´fZMX ·fSX

ÀfIZYÜ UWXeÔ ¨fb³³fc JSX¦fûVf B²fSX-CX²fSX

IbY»ff¨fZÔ ¸ffSX°ff WXbAf AüSX þ¸fe³f ÀfZ

¦ffþSXZÔ CXJfOÞX IYSX Jf°ff WXbAf ³fþSX

Af°ffÜ

CX²fSX ¦f³³fc ¨fcWXf Lb´f-Lb´f IYSX B²fSX-

CX²fSX °ffIY°fZ WXbE AüSX OXSX°fZ WXbE

df»f ÀfZ ffWXSX d³fIY»f°ff dIY IYWXeÔ

dIY˜e df»»fe CXÀfZ Qfû¨f ³f »fZÜ UWX ·fe

AfÀf-´ffÀf IZY JZ°fûÔ AüSX Jd»fWXf³fûÔ ¸fZÔ þf IYSX

dIYÀff³fûÔ IYf A³ffþ ¨fûSXe Lb´fZ Jf IYSX A´f³ff ´fZMX

·fSX »fZ°ffÜ

¨fb³³fc JSX¦fûVf IYû A´f³fe ÀfbÔQSX°ff ´fSX fWXb°f

§f¸fÔOX ±ffÜ UWX ¦f³³fc ¨fcWXZ IYû fWXb°f

d¨fPÞXf°ff AüSX IYWX°ff-QZJû QZJû, ¸fZSXZ ´fcSXZ

VfSXeSX ´fSX ÀfRZYQ ÷YBÊ ÀfZ ff»f dIY°f³fZ ÀfbÔQSX

dQJ°fZ WX`Ô AüSX þSXf Lc IYSX QZJû ¸fZSXZ ff»f dIY°f³fZ

³fSX¸f WX`ÔÜ Àf·fe f¨¨fZ ¸fbÓf ÀfZ JZ»f³ff ·fe ´fÀfÔQ

IYSX°fZ WX`Ô AüSX °fb¸f! A´f³fZ Af´f IYû QZJû dIY°f³fZ

LûMXZ ÀfZ, AüSX B°f³fe »fÔfe ´fcÔL AüSX DY´fSX ÀfZ

°fb¸WXfSXf IYf»ff-·fcSXf SXÔ¦f ! Le,°fb¸f dIY°f³fZ ·fïZ

dQJ°fZ WXûÜ

¨fb³³fc JSX¦fûVf IYe ¹fWX ff°f Àfb³f ¦f³³fc ¨fcWXf ¸f³f

¸fÀfûÀf IYSX SXWXf þf°ffÜ IY·fe-IY·fe ¨fb³³fc JSX¦fûVf

CXÀfZ ·fcdSX¹ff-·fcdSX¹ff IYWX IYSX ·fe d¨fPÞXf°ffÜ ´fSX ¦f³³fc

¨fcWXf IbYL ³f IYSX ´ff°ff AüSX fWXb°f CXQfÀf WXû þf°ffÜ

CXÀfZ CXQfÀf QZJ JSX¦fûVf fWXb°f NXWXfIZY »f¦ff IYSX

WXÔÀf°ffÜ

þf þÔ¦f»f IZY A³¹f þf³fUSXûÔ IYû ¨fb³³fc JSX¦fûVf

IYe WXSXIY°fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¸ff»fc¸f WXbAf CX³WXZÔ fWXb°f

fbSXf »f¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àf·ff fb»ffBÊ AüSX °f¹f dIY¹ff dIY

¨fb³³fc JSX¦fûVf IYû Àf¸fÓff³ff ¨ffdWXEÜ Àf·fe d¸f»f

IYSX ¨fb³³fc IZY ´ffÀf ¦fE, ÀffÀfZ ´fWX»fZ SXf³fe VfZSX³fe ³fZ

·ffSXe AfUfþ ¸fZÔ IYWXf-QZJû ¨fb³³fc WX¸fZÔ ¸ff»fc¸f WXbAf

WX` dIY °fb¸f ¦f³³fc IYû fWXb°f d¨fPÞXf°fZ WXû CXÀfZ

·fcdSX¹ff-·fcdSX¹ff ³ff¸f ÀfZ ´fbIYfSX°fZ

WXû ¹fWX NXeIY ³fWXeÔÜ

þÔfû WXf±fe A´f³fe ÀfcÔOÞX

IYû DYÔ¨fe IYSX°fZ WXbE fû»ff

QZJû ¨fb³³fc ¹fWX VfSXeSX Àf·fe IYû ·f¦fUf³f

³fZ dQ¹ff WX`, WX¸fZÔ

CXÀfIYf ¸ff³f

I Y S X ³ f f

¨ffdWXE ³f dIY CXÀf¸fZÔ IYd¸f¹ffÔ

d³fIYf»f QcÀfSXûÔ IYû

d¨fPÞXf³ff ¨ffdWXE Ü

°f·fe fû»fc ¸fb¦ffÊ fû»ff AüSX WXfÔ,

¹fWX SXÔ¦f ·fe WXSX ´fif¯fe IYû ·f¦fUf³f IYe WXe QZ³f WX`Ü

WX¸fZÔ CXÀfIYe Jfd°fSX dIYÀfe IYf A´f¸ff³f ³fWXeÔ IYSX³ff

¨ffdWXEÜ Afþ WX¸f °fb¸fIYû Àf¸fÓff³fZ AfE WX`Ô AüSX

Af¦fZ ÀfZ AfVff IYSX°fZ WX`Ô dIY °fb¸f ¦f³³fc IYû ´fSXZVff³f

³fWXeÔ IYSXû¦fZÜ ¨fb³³fc Àff IYe ff°fZÔ ¦füSX ÀfZ Àfb³f SXWXf

±ff AüSX þf Àff ¨fb´f WXû ¦fE °fû þûSX ÀfZ

JeJeJe-JeJeJe IYSX WXÔÀf³fZ »f¦ffÜ AüSX CX³WXZÔ

³fþSXAÔQfþ IYSX°fZ WXbE UWXfÔ ÀfZ ¨f»ff ¦f¹ffÜ Àf·fe

þf³fUSX ¨fb³³fc IYe BÀf ff°f ÀfZ fOÞXZ ³ffSXfþ WXbEÜ

°f·fe EIY dQ³f þf SXûþ IYe °fSXWX Àff A´f³fZ A´f³fZ

Jf³fZ-¨fSX³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f ±fZ UWXfÔ EIY dVfIYfSXe Af¹ffÜ

¨fb³³fc SXûþ IYe °fSXWX IbY»ff¨fZÔ ¸ffSX°ff ¹fWXfÔ-UWXfÔ ·ff¦f

SXWXf ±ff, dVfIYfSXe IYû ¨fb³³fc IZY ÀfRZYQ ³fSX¸f ff»f

fOÞXZ WXe A¨LZ »f¦fZ AüSX CXÀf³fZ A´f³ff þf»f dfLf

dQ¹ff, CXÀf ³fZ ¸f³f WXe ¸f³f Àfû¨ff BÀf IYû ¸ffSX IYSX

¸f`Ô BÀf IYe Jf»f fZ¨f QcÔ¦ff °ffdIY RYSX þ`IZYMX, f`¦f

f³ff³fZ Uf»fZ ¸fbÓfZ A¨Lf ´f`Àff QZÔ¦fZÜ

¨fb³³fc þf»f ¸fZÔ RÔYÀf ¦f¹ff AüSX dVfIYfSXe CXÀfZ UWXfÔ ÀfZ

»fZ ¦f¹ffÜ dIYÀfe IYû IYf³fûÔIYf³f ·fe ¹fWX JfSX ³fWXeÔ

±fe dIY ¨fb³³fc ¦ff¹ff WXû ¦f¹ff WX`Ü

dVfIYfSXe ¸f³f WXe ¸f³f Àfû¨f SXWXf ±ff AüSX fWXb°f

´fiÀf³³f ·fe ±ff dIY UWX ¨fb³³fc IZY ÀfRZYQ ³f¸fÊ ff»fûÔ

Uf»ff ¨f¸fOÞXf VfWXSX þf IYSX fZ¨fZ¦ff °fû CXÀfZ A¨Le

SXIY¸f d¸f»f þfE¦feÜ

dVfIYfSXe ±fIY ¦f¹ff ±ff Àfû þf»f IYû A´f³fZ ´ffÀf

SXJ EIY ´fZOÞX IZY ³fe¨fZ AüÔ²fe IYSXUMX Àfû

¦f¹ff AüSX CXÀfIYe AfÔJ »f¦f ¦fBÊÜ ¨fb³³fc

JSX¦fûVf þf»f ¸fZÔ RÔYÀff LMX´fMXf SXWXf

±ffÜ °f·fe UWXfÔ ÀfZ ¦f³³fc A´f³fe ´fZMX

·fSXfBÊ IYSX »füMX SXWXf ±ff, CXÀf³fZ ¨fb³³fc

IYû þf»f ¸fZÔ LMX´fMXf°fZ WXbE QZJf

AüSX UWX CXÀfIZY ´ffÀf þf IYSX BVffSXZ

ÀfZ ´fcL³fZ »f¦ff-¢¹ff WXbAf, ¹fWXfÔ

I`YÀfZ? ¨fb³³fc IYe ÀfcSX°f fOÞXe WXe ÷YAfÔÀfe

Àfe f³fe WXbBÊ ±fe, ¦f³³fc ¨fcWXZ ³fZ QZJf dIY

dVfIYfSXe °fû JSXfMXÊZ ¸ffSX IYSX Àfû SXWXf WX` CXÀfIZY Jb»fZ

¸fbÔWX ÀfZ AfUfþ Af SXWXe ±fe JSXÊSX-JMX JSXÊÊSXSX

JMXÜ °f·fe ¦f³³fc ³fZ A´f³fZ ´f`³fZ QfÔ°fûÔ ÀfZ IbYMX-IbYMX

IYSX ÀffSXf þf»f IYfMX OXf»ff AüSX ¨fb³³fc IYû AfþfQ

IYSXUf dQ¹ffÜ Af ¨fb³³fc ³fZ A´f³fe ´feNX ´fSX ¦f³³fc IYû

f`NXf¹ff AüSX Qû³fûÔ dRYSX ÀfZ IbY»ffÔ¨fZÔ ·fSX°fZ WXbE þÔ¦f»f

¸fZÔ þf³fUSXûÔ IZY ´ffÀf ¦fEÜ ¨fb³³fc JSX¦fûVf ³fZ A´f³fZ

fbSXZ ½¹fUWXfSX IZY d»fE Àff ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦feÜ UWX

A´f³fZ IYf³fûÔ IYû JOÞXZ IYSX fû»ff- Af¦fZ ÀfZ UWX

dIYÀfe IZY Àff±f ·fe A·fQi ½¹fUWXfSX ³fWXeÔ IYSXZ¦ff

AüSX CXÀfIZY ffQ ÀfZ ¨fb³³fc AüSX ¦f³³fc ´f¢IYZ QûÀ°f

f³f ¦fEÜ Af þf fû»fc ¸fb¦ffÊ ffÔ¦f »f¦ff°ff, ¨fb³³fc

þ»Qe ÀfZ CXNX ¦f³³fc IZY df»f IZY ffWXSX ´fWXbÔ¨f þf°ff

AüSX CXÀfZ A´f³fe ´feNX ´fSX f`NXf Qû³fûÔ Àf`SX Àf´ffMXZ ´fSX

d³fIY»f ´fOÞX°fZÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 18


ÀfZWX°f

²fc¸fi´ff³f

LbOÞXf³fZ IZY þfSXQÀ°f °fSXeIZY,

AÀfSX IZYU»f 5 d¸f³fMX ¸fZÔ VfbøY

dÀf

¦fSXZMX IYe dOXfe ¹ff dÀf³fZ¸ff WXfg»f ¸fZÔ Af³fZ

Uf»fZ dUÄff´f³f, dÀf¦fSXZMX Af´fIZY RZYRYOÞXûÔ ¸fZÔ

MXfSX IYû þ¸ff QZ°ff WX` IYû QZJIYSX Af´fIZY ¸f³f ¸fZÔ

Af°ff WXû¦ff dIY ¸f`Ô BÀfZ WX¸fZVff IZY d»fE LûOÞX QcÔ¦ffÜ

»fZdIY³f ¢¹ff Àf¨f ¸fZÔ Af´f EZÀff IYSX ´ff°fZ WX`Ô ¹fWXfÔ

°fIY dIY Af´f dIY°f³fe ffSX dÀf¦fSXZMX LûOÞX³fZ BSXfQf

IYSX ¨fbIZY WXû¦fZÔÜ »fZdIY³f, Vff¹fQ ¹fZ ff°fZÔ IbYL dQ³fûÔ

¸fZÔ ¦ff¹ff ·fe WXû þf°fe WX`ÔÜ

Af¹fbUZÊdQIY °fSXeIZY ÀfZ ²fc¸fi´ff³f LbOÞXfEÔ

²fc¸fi´ff³f EIY EZÀfe þf³fUZ»ff AfQ°f WX` dþÀfÀfZ

LbMXIYfSXf ´ff³ff ³ff IZYU»f ¸fbdVIY»f WX` fd»IY BÀf

AfQ°f IYû LûOÞX³ff WXSX dIYÀfe IZY fÀf ¸fZÔ ³fWXeÔÜ ·f»fZ

WXe BÀfZ LûOÞX³ff fWXb°f WXe ¸fbdVIY»f WX` »fZdIY³f

³ff¸fb¸fdIY³f ³fWXeÔÜ þe WXfÔ Af¹fbUZÊdQIY CX´ff¹fûÔ IYe

¸fQQ ÀfZ Af´f ²fc¸fi´ff³f IYe AfQ°f IYû ³f IZYU»f

LûOÞX ÀfIY°fZ WX`Ô fd»IY BÀfIYf AÀfSX Af´fIYû

IZYU»f 5 d¸f³fMX ¸fZÔ AÀfSX dQJ³ff VfbøY WXû þfE¦ffÜ

AQSXIY

AQSXIY IZY LûMXZ-LûMXZ MXbIYOÞXZ IYSXIZY CXÀf¸fZÔ ±fûOÞXf

Àff IYf»ff ³f¸fIY AüSX ±fûOÞXf Àff WXe ³feÔfc d¸f»ffIYSX

²fc´f ¸fZÔ ÀfcJf »fZÔÜ þf ¹fWX ÀfcJ þf¹fZ °fû BÀfZ

A´f³fe þZf ¸fZÔ SXJ »fZÔÜ þf ·fe dÀf¦fSXZMX IYe °f»ff

»f¦fZ °fû ±fûOÞXe Àfe ¸ffÂff ¸fZÔ ¸fbÔWX ¸fZÔ SXJ »fZÔÜ AQSXIY

¸fZÔ ¸füþcQ Àf»RYSX dÀf¦fSXZMX ¹ff dIYÀfe ·fe ³fVfe»fZ

´fQf±fÊ IYe °f»ff IYû QcSX IYSX°ff WX`Ü AüSX Af´fIYû

BÀf CX´ff¹f IYû IYSX³fZ IZY ffQ 5 d¸f³fMX ¸fZÔ WXe AÀfSX

dQJ³fZ »f¦fZ¦ffÜ

AfÔU»ff

AQSXIY IYe °fSXWX AfÔU»ff ·fe ²fc¸fi´ff³f IYe °f»ff

IYû QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE

AfÔU»fZ IZY MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ ³f¸fIY d¸f»ffIYSX ÀfcJf »fZÔÜ

²fc¸fi´ff³f IYe B¨Lf WXû³fZ ´fSX B³f MXbIYOÞXûÔ IYû ¨fcÀfZÔÜ

BÀf¸fZÔ ¸füþcQ dUMXfd¸f³f Àfe d³fIYûMXe³f »fZ³fZ IYe B¨Lf

IY¸f IYSX°ff WX`Ü

»ff»f d¸f¨fÊ

»ff»f d¸f¨fÊ ¸fZÔ I`Y´ÀffBdÀf³f IZY A»ffUf dUMXfd¸f³f Àfe

·fe ¸füþcQ WXû°ff WX`, þû VUÀf³f ´fi¯ff»fe IYû ¸fþfc°f

AüSX ²fc¸fi´ff³f IYe »ff»fÀff IYû IY¸f IYSX°fe WX`Ü BÀf

¸fÀff»fZ IYû A´f³fZ Jf³fZ ¸fZÔ ´fi¹fû¦f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe

Af´f BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f 1 d¦f»ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ ¨fbMXIYe

·fSX d¸f»ffIYSX ·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ Af´fIYû

°fbSXÔ°f SXfWX°f d¸f»f°fe WX` AüSX ¹fWX CX´ff¹f »fÔfZ Àf¸f¹f

°fIY IYf¸f IYSX°ff WX`Ü

VfWXQ

²fc¸fi´ff³f WXe ³fWXeÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY ³fVfZ IYû QcSX

IYSX³fZ IZY d»fE VfWXQ fZWXQ WXe CX´f¹fû¦fe Aü¿fd²f WX`Ü

VfWXQ ¸fZÔ dUMXfd¸f³f, EÔþfB¸f AüSX ´fiûMXe³f ·fSX´fcSX

¸ffÂff ¸fZÔ WXû°fZ WX`Ô þû ²fc¸fi´ff³f IYe °f»ff IYû LbOÞXUf³fZ

¸fZÔ ¸fQQ IYSX°fZ WX`ÔÜ WX¸fZVff Vfbð VfWXQ IYf ´fi¹fû¦f IYSXZÔ

¢¹fûÔdIY BÀfIYf A¨Lf ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü

¸fb»fZNXe

A´f³fe VfMXÊ IYe þZf ¸fZÔ dÀf¦fSXZMX IYe þ¦fWX ¸fb»fZNXe

SXJZÔÜ þf ·fe ²fc¸fi´ff³f IYf ¸f³f IYSXZÔ °fû Af´f ¸fb»fZNXe

IYû A¨LZ ÀfZ ¨fff »fZÔ, Af´fIYe ²fc¸fi´ff³f IYe B¨Lf

IY¸f WXû þfE¦feÜ AüSX BÀfÀfZ Af´fIYf ´fZMX ·fe NXeIY

SXWXZ¦ffÜ

°fû QZSX dIYÀf ff°f IYe, A¦fSX Af´f ·fe ²fc¸fi´ff³f

LûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Afþ WXe A´f³ffEÔ B³f¸fZÔ ÀfZ

dIYÀfe ·fe EIY Af¹fbUZÊdQIY °fSXeIZY IYû AüSX dRYSX

QZJZÔ AÀfSX!

19

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017


²f¸fÊ/ÀfaÀffSX

þ¦f³³ff±f ¹ffÂff IYe ´füSXfd¯fIY IY±ff

·f ¦fUf³f þ¦f³³ff±f þe IYe SX±f ¹ffÂff IYû »fZIYSX WXMX³fZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXe ±feÔÜ SXf²ff SXf³fe IYf ¸f³f ´fiÀf³³f°ff ÀfZ Ófc¸f CXNXZ BÀfIZY ffQ SX±f ´fSX ÀfUfSX

¸ff³¹f°ff WX` IYd UWX A´f³fZ ·ffBÊ-fWX³fûÔ IZY ffSX-ffSX fe°fZ Àf¹f¸f IYe °fSXWX EIY ffSX ßfe IÈY¿¯f WXûIYSX UÈÔQfU³f IZY »fdE Ófc¸f°fZ ¦ff°fZ-fþf°fZ ³fdIY»f

Àff±f SX±f ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX ¸füÀfe IZY §fSX ¦fb¯OXe¨ff

¸fÔdQSX ¸fZÔ þf°fZ WX`ÔÜ WXdÔQc VffÀÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY õf´fSX

¹fb¦f ¸fZÔ »fe»ff ´fb÷Y¿fûØf¸f ·f¦fUf³f ßfe

IÈY¿¯f þf EIY ffSX UÈÔQfU³f °¹ff¦f IYSX

õfdSXIYf ³f¦fSXe ¸fZÔ A´f³fe ´fd}¹fûÔ ÀfÔ¦f

d³fUfÀf IYSX SXWXZ ±fZÜ CXÀf Àf¸f¹f ´fc¯fÊ

Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYf Qb»fÊ·f AUÀfSX Af¹ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX Àf·fe ¹fQbUÔdVf¹fûÔ ³fZ ßfe

IÈY¿¯f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IbY÷YÃfZÂf IYe AûSX

´fiÀ±ff³f IYd¹ffÜ ¹fWXfÔ ´fSX Àf·fe À³ff³f,

CX´fUfÀf, Qf³f AfdQ IYSXIZY A´f³fZ ´ff´fûÔ

IYf ´fif¹fd›°f IYSX³fZ ¦fE ±fZÜ UWXeÔ BÀf

QüSXf³f þf dU¹fûd¦f³fe SXf²ff SXf³fe EUÔ

UÈÔQfU³f UfdÀf¹fûÔ IYû ßfe IÈY¿¯f IZY

IbY÷YÃfZÂf Af³fZ IYf ´f°ff ¨f»ff °fû

CX³WXûÔ³fZ ³f³Q ffff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ

IbY÷YÃfZÂf þf³fZ IYf d³f›¹f dIY¹ffÜ dþÀfÀfZ IYd UWXfÔ

´fSX ßfeIÈY¿¯f IZY QVfʳf IYdE þf ÀfIZYÔÜ

BÀf QüSXf³f þf IYBÊ U¿fûÊÔ IZY ffQ SXf²ff SXf³fe °f±ff

¦fûd´f¹fûÔ ³fZ ßfe IÈY¿¯f IYû QZJf °fû CX³WXZÔ A´ffSX JbVfe

WXbBÊÜ SXf²ff SXf³fe IYe ³fþSXZ ßfeIÈY¿¯f IZY DY´fSX ÀfZ

IZY Àff±f UÈÔQfU³f IYe IbYÔþ ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ dUWXfSX °f±ff

d¸f»f³f IZY d»fE ½¹ffIbY»f ±ff, »fZdIY³f IbY÷YÃfZÂf IYf

Uf°ffUSX¯f °f±ff ßfe IÈY¿¯f IYe SXfþÀfe UZVf·fc¿ff

CX³fIZY ´fiZ¸f ¸fZÔ ff²fIY f³f SXWXe ±feÜ EZÀfZ ¸fZÔ SXf²ff

SXf³fe ³fZ CX³WXZÔ UÈÔQfU³f Af³fZ IYf d³f¸fÔÂf¯f dQ¹ffÜ

·f¦fUf³f ßfe IÈY¿¯f ³fZ SXf²ffSXf³fe IYf d³f¸fÔÂf¯f ´fiZ¸f

´fcUÊIY ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f UÈÔQfU³f UfÀfe

´fOÞXZÜ BÀf QüSXf³f EIY SX±f ´fSX ßfe IÈY¿¯f °f±ff CX³fIZY

fOÞXZ ·ffBÊ f»fSXf¸f °f±ff ¸f²¹f ¸fZÔ fWX³f Àfb·fQif

UdSXfþe ±feÔÜ UÈÔQfU³f UfÀfd¹fûÔ ³fZ CXÀf SX±f

IZY §fûOÞXûÔ IYû WXMXfIYSX JbQ WXe CX³fIYe

þ¦fWX SX±f IYû ÀfÔ·ff»f »fd¹ff ±ffÜ BÀfIZY

A»ffUf UÈÔQfU³f UfdÀf¹fûÔ ³fZ ´fSX¸f ·f¦fUf³f

ßfe IÈY¿¯f IYû þ¦f³³ff±f ¹ff³fe IYd þ¦f°f IZY

³ff±f ³ff¸f Qd¹ff ±ffÜ BÀf QüSXf³f ßfeIÈY¿¯f

þe ³fZ SX±f JeÔ¨f SXWXZ »fû¦fûÔ IZY ´fiZ¸f IYû

QZJIYSX IYWXf IYd Af °fb¸f »fû¦fûÔ IYe þWXfÔ

B¨Lf WXû UWXfÔ CX³WXZÔ »fZ ¨f»fûÜ dþÀf ´fSX

fiþUfÀfe þ¹f þ¹fIYfSX IYSX°fZ WXbE CX³fIZY

SX±f IYû UÈÔQfU³f ²ff¸f °fIY »fZ ¦fEÜ BÀfIZY

ffQ ÀfZ ¹fWX þ¦f³³ff±f SX±f¹ffÂff IÈY¿¯f ´fiZ¸f

IZY Àff±f þ¦f³³ff±f ´fbSXe CXOÞXeÀff ¸fZÔ ·fe

d³fIY»f³fe VfbøY WXbBÊÜ dþÀfÀfZ ¹fWXfÔ IYe

þ¦f³³ff±f SX±f ¹ffÂff ¸fZÔ »ffJûÔ ·f¢°f ·ff¦f »fZ°fZ WX`ÔÜ

Afþ ¹fWX CXOÞXeÀff IZY A»ffUf QZVf IZY QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ

¸fZÔ ·fe ³fdIY»f°fe WX`Ü 9 þb»ffBÊ 1967 ÀfZ A¸fZdSXIYf

¸fZÔ Àff³f RiYfÔdÀfÀIYû IYe ²fSX°fe ´fSX ·fe þ¦f³³ff±f

SX±f¹ffÂff IYf Af¹fûþ³f WXû³fZ »f¦ff ±ffÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 20


SXûþ¦ffSX

SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYe ¨fb³fü°fe

QZ

Vf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ·f»fZ WXe IYBÊ QZVfûÔ IZY

¸fbIYff»fZ Qû¦fb³fe UÈdð IYSX SXWXe WXû »fZdIY³f

¹fbUfAûÔ IZY d»fE SXûþ¦ffSX ÀfÈdþ°f IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ QZVf d´fLOÞX SXWXf WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ Afd±fÊIY ÀfWX¹fû¦f

°f±ff dUIYfÀf ÀfÔ¦fNX³f IYe °ffþf dSX´fûMXÊ ³fZ f°ff¹ff WX`

dIY QZVf ¸fZÔ ´fÔQiWX ÀfZ CX³f°feÀf U¿fÊ IZY °feÀf ´fid°fVf°f

ÀfZ Ad²fIY ¹fbUfAûÔ IZY ´ffÀf SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ WX`Ü

d´fL»fZ U¿fÊ ßf¸f ¸fÔÂff»f¹f IYe BIYfBÊ ßf¸f ¹fcSXû IZY

dSX´fûMXÊ ÀfZ ·fe Jb»ffÀff WXbAf dIY fZSXûþ¦ffSXe QSX

2015-16 ¸fZÔ ´ffÔ¨f ´fid°fVf°f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX` þû

´ffÔ¨f Àff»f IYf CX¨¨f°f¸f À°fSX WX`Ü ¹fWX dÀ±fd°f °ff

WX` þf ÀfSXIYfSX ³fZ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IZY d»fE ¸fZIY B³f

BÔdOX¹ff AüSX dÀIY»f BÔdOX¹ff þ`ÀfZ IYBÊ IYf¹fÊIiY¸f

¨f»ff SXJZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ´fWX»fZ ÀfZ ·fe SXf¿MÑXe¹f

¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX IYf¹fÊIiY¸f, Àf¸fd³U°f dUIYfÀf

IYf¹fÊIiY¸f, þUfWXSX SXûþ¦ffSX ¹fûþ³ff, ÀU¯fÊ þ¹fÔ°fe

¦fif¸f ÀUSXûþ¦ffSX ¹fûþ³ff, ÀfÔ´fc¯fÊ ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX

¹fûþ³ff, ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX

¹fûþ³ff (¸f³fSXZ¦ff) þ`Àfe ´fi¸fbJ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ffBÊ

þf SXWXe WX`ÔÜ ffUþcQ BÀfIZY dþÀf °fZþe ÀfZ

fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX ¸fZÔ UÈdð WXû SXWXe WX` CXÀfÀfZ ÀffRY

WX` dIY QZVf ¸fZÔ fZSXûþ¦ffSXe ÀfZ d³f´fMX³fZ IYf IYûBÊ NXûÀf

SXûOX¸f`´f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ CX»»fZJ IYSX³ff AfUV¹fIY WX`

dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX ´fiQf³f

IYSX³fZ IZY d»fE dÀIY»f BÔdOX¹ff IZY þdSXE 2022

°fIY ¨ff»feÀf IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IYf

21

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017

»fùf SXJf WX`Ü »fZdIY³f SXf¿MÑXe¹f ³f¸fc³ff ÀfUZÊÃf¯f

ÀfÔ¦fNX³f IYf °ffþf ÀfUZÊÃf¯f f°ff°ff WX` dIY BÀf »fùf

IYû WXfdÀf»f IYSX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfd»fE dIY

dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY QZVf ¸fZÔ WXSX QÀf ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ

¸fWXþ EIY ¹fbUf IYû dIYÀfe °fSXWX IYf IYfSXûffSXe

´fidVfÃf¯f WXfdÀf»f WX`Ü ´fÔQiWX ÀfZ CX³fÀfNX Af¹fb U¦fÊ IZY

dÀfRYÊ 2.2 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ ³fZ Aü´f¨ffdSXIY AüSX 8.6

QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ·f»fZ WXe IYBÊ

QZVfûÔ IZY ¸fbIYff»fZ Qû¦fb³fe UÈdð IYSX

SXWXe WXû »fZdIY³f ¹fbUfAûÔ IZY d»fE

SXûþ¦ffSX ÀfÈdþ°f IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

QZVf d´fLOÞX SXWXf WX`Ü

´fid°fVf°f »fû¦fûÔ ³fZ A³fü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ IYfSXûffSXe

´fidVfÃf¯f WXfdÀf»f dIY¹ff WXbAf WX`Ü A¦fSX Qû³fûÔ IYû

þûOÞX QZÔ °fû ¹fWX AfÔIYOÞXf 10.8 ´fid°fVf°f NXWXSX°ff WX`Ü

»fZdIY³f dþÀf ¦fd°f ÀfZ QZVf ¸fZÔ fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX ¸fZÔ

UÈdð WXû SXWXe WX` CXÀf dWXÀfff ÀfZ IYfSXûffSXe ´fidVfÃf¯f

IYe ¹fWX CX´f»fd²f DYÔMX IZY ¸fbÔWX ¸fZÔ þeSXZ IZY Àf¸ff³f

WX`Ü BÀf Àf¸f¹f QZVf ¸fZÔ ³füþUf³fûÔ IYf ÷YÓff³f

¸fZdOXIY»f AüSX BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ÃfZÂfûÔ IYû »fZIYSX ª¹ffQf

WX`Ü »fZdIY³f AfÔIYOÞXZ f°ff°fZ WX`Ô dIY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe

SXûþ¦ffSX WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE dÀfRYÊ PXfBÊ ´fid°fVf°f

³füþUf³fûÔ IZY ´ffÀf Vf`dÃfIY ¹fû¦¹f°ff WX`Ü ¹fWX dÀ±fd°f

d³fSXfVf IYSX³fZ Uf»fe WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX ´f¨¨feÀf ÀfZ

°feÀf U¿fÊ IZY fe¨f 95 ´fid°fVf°f ³füþUf³f A´f³fe

´fPÞXfBÊ ´fcSXe IYSX »fZ°fZ WX`Ô AüSX dRYSX SXûþ¦ffSX IYe

°f»ffVf VfbøY IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ ÀfeAfBAfB IYe BÔdOX¹ff

dÀIY»f dSX´fûMXÊ-2015 f°ff°fe WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ WXSX

Àff»f °fIYSXef³f ÀfUf IYSXûOÞX dVfdÃf°f ¹fbUf °f`¹ffSX

WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fZ ³füþUf³f SXûþ¦ffSX IZY d»fE ÀfSXIYfSXe

AüSX ´fifBUZMX ÃfZÂf, Àf·fe þ¦fWX A´f³fe dIYÀ¸f°f

Afþ¸ff°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f dÀfRYÊ Àf`Ô°feÀf ´fid°fVf°f

IYf¸f¹fff WXû ´ff°fZ WX`Ô ¹ff³fe CX³WXZÔ SXûþ¦ffSX d¸f»f þf°ff

WX`Ü BÀfIZY Qû IYfSX¯f WX`ÔÜ EIY, ¹fWX dIY ÀfSXIYfSXe

ÃfZÂf ¸fZÔ ³füIYdSX¹ffÔ dÀfIbYOÞX SXWXe WX`Ô, þfdIY QcÀfSXe

AûSX ´fifBUZMX ÃfZÂf ¸fZÔ CX³WXeÔ »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»f

SXWXf WX` dþ³WXZÔ IYfSXûffSXe ´fidVfÃf¯f WXfdÀf»f WX`Ü QZVf

¸fZÔ Àff»ff³ff dÀfRYÊ ´f`Ô°feÀf »ffJ »fû¦fûÔ IZY d»fE

IYüVf»f ´fidVfÃf¯f IYe ½¹fUÀ±ff WX`, þfdIY WXSX

Àff»f ÀfUf IYSXûOÞX dVfdÃf°f fZSXûþ¦ffSX ¹fbUf SXûþ¦ffSX

IYe IY°ffSX ¸fZÔ JOÞXZ WXû°fZ WX`ÔÜ Qû U¿fÊ ´fWX»fZ ¹fûþ³ff

Af¹fû¦f ³fZ E»ff³f dIY¹ff ±ff dIY dVfdÃf°f fZSXûþ¦ffSX

¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IZY d»fE ´f¨ffÀf »ffJ

dÀIY»f ÀfZÔMXSX Jû»fZ þfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f A·fe °fIY

»fùf ´fcSXf ³fWXeÔ WXbAfÜ ÀfUf»f »ffdþ¸fe WX` dIY þf

dÀIY»f IZYÔQiûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð ³fWXeÔ WXû¦fe °fû dRYSX

SXûþ¦ffSX I`YÀfZ d¸f»fZ¦ff CXd¨f°f WXû¦ff dIY ÀfSXIYfSX

IYüVf»f ´fidVfÃf¯f IZYÔQiûÊÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXfEÜ


dVfÃff

I`YÀfe dVfÃff I`YÀfZ dVfÃfIY

þ

³fþf°fe¹f °f±ff A³fü´f¨ffdSXIY dVfÃff IZY

dUVfZ¿fÄf Af¨ff¹fÊ ³fU»f dIYVfûSX A¸fá ³fZ

¸fbÓfZ Qû dUUSX¯f ·fZþZ WX`ÔÜ ´fWX»ff QdÃf¯f ARiYeIYf

IZY EIY dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fif²¹ff´fIY õfSXf dU·ff¦f

IZY ´fiUZVfõfSX ´fSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff EIY ´fûÀMXSX, dþÀfIYf

øY´ffÔ°fSX IbYL BÀf ´fiIYfSX WX`: dIYÀfe ·fe QZVf IZY

dU§fMX³f IZY d»fE ´fSX¸ff¯fb f¸f ¹ff QcSX¦ff¸fe

´fiÃfZ´ffÀÂfûÔ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY d»fE

UWXfÔ IYe dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff IYû d¦fSXf³ff AüSX

´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ ³fIY»f IYf ÀffUÊþ³feIYSX¯f IYSX³ff WXe

´f¹ffÊ~ WX`! dVfÃff ½¹fUÀ±ff IYû ²UÀ°f IYSX dIYÀfe

·fe SXf¿MÑX IYû Àf¸ff~ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXf

´fiIYSX¯f þ¸fʳfe IYe ¨ffÔÀf»fSX EÔþZ»ff ¸fIZYÊ»f ÀfZ

ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü þ¸fʳfe ¸fZÔ ÀffÀfZ Ad²fIY UZ°f³f ´ff³fZ

Uf»ff U¦fÊ A²¹ff´fIYûÔ IYf WX`Ü UWXfÔ IZY þþûÔ,

UIYe»fûÔ, BÔþed³f¹fSXûÔ °f±ff A³¹f ´fZVfZUSXûÔ ³fZ A´f³ff

UZ°f³f A²¹ff´fIYûÔ IZY Àf¸fIYÃf »ff³fZ IZY d»fE þf

¨ffÔÀf»fSX IZY Àf¸fÃf ´fid°fUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff °fû

CX³WXûÔ³fZ CXØfSX dQ¹ff: ¸f`Ô Af´fIYe °fb»f³ff CX³fÀfZ I`YÀfZ

IYSX ÀfIY°fe WXcÔ dþ³WXûÔ³fZ Af´fIYû ´fPÞXf¹ff WX`

¹fWX þf³fIYSX ¸fZSXZ Àff¸f³fZ ÀffSXZ QZVf ¸fZÔ R`Y»fZ WXbE CX³f

»ffJûÔ A²¹ff´fIYûÔ IYe °fÀUeSX CX·fSX°fe WX` þû ±fûOÞXZ-

ÀfZ ¸ff³fQZ¹f ´fSX ·ffSX°f IZY ·fdU¿¹f IYe ´fedPÞX¹fûÔ IZY

AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX d³f¸ff°ffÊ d³f¹fböY dIYE ¦fE WX`ÔÜ

CX³fIZY dÀfSX ´fSX Ad³fd›°f°ff IYe °f»fUfSX ÀfQf

»fMXIYe SXWX°fe WX`Ü CX³WXeÔ IZY Àff±f IZY d³f¹fd¸f°f

A²¹ff´fIY CX³WXZÔ fSXffSXe

IYe d³f¦ffWX ÀfZ

³fWXeÔ QZJ°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe údáIYû¯f ´ff»fIYûÔ AüSX ¹fWXfÔ

°fIY dIY dUôfd±fʹfûÔ IYf ·fe WXû þf°ff WX`Ü ¸fbÓfZ

dfWXfSX IZY ÀIcY»f fûOXÊ IZY ´fSXeÃff ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe

´fWX»fZ dQ³f IYe JfSX dIY BÀf U¿fÊ ´f`Ô°feÀf ´fid°fVf°f

´fSXeÃff±feÊ WXe ÀfRY»f WXû ´ffE WX`Ô, Af›¹fÊ ¸fZÔ OXf»f

¦fBÊ ±feÜ ¸f¦fSX QcÀfSXZ dQ³f þf BÀf U¿fÊ IYf ·fe EIY

MXfg´fSX §fûMXf»ff Àff¸f³fZ Af¹ff °fû ¸f³f ¸fZÔ dU¿ffQ WXe

³fWXeÔ, ³f`SXfV¹f ·fe ·fSX ¦f¹ffÜ ¢¹ff dVfÃff ¸fZÔ ³f`d°fIY

dÀ±fd°f BÀf IYQSX ³fe¨fZ þf ¨fbIYe WX` dIY Àfb²ffSX

ÀfÔ·fU WXe ³fWXeÔ WX`

U¿fÊ 1999 ¸fZÔ dfWXfSX ¸fZÔ EIY dfWXfSX feEOX

§fûMXf»ff CXþf¦fSX WXbAf ±ffÜ A´fZÃff ±fe dIY CXÀfIYf

Qe§fÊIYf»fe³f ´fi·ffU ´fOÞXZ¦ff, ¸f¦fSX »f¦f°ff WX` dIY CXÀfZ

´fcSXe °fSXWX ·fb»ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü U`Vff»fe ¸fZÔ ¨ffSX

¸fÔdþ»fûÔ °fIY ¨fPÞX IYSX A´f³fZ Àffd±f¹fûÔ IYû ³fIY»f

¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYSX°fZ ³fU¹fbUIYûÔ IZY d¨fÂf IYü³f ·fc»f

ÀfIY°ff WX`! U`ÀfZ WXe CXÀf MXfg´fSX ffd»fIYf IZY IYWXZ

VfQ ¸fbÓfZ Afþ ·fe ¸f¸fÊÀ´fVfeÊ »f¦f°fZ WX`Ô: ¸f`Ô °fû

IZYU»f ÀfZIÔYOX dOXUeþ³f ¸fZÔ ´ffÀf WXû³ff ¨ffWX°fe ±fe,

¨ff¨ff ³fZ MXfg´f IYSXf dQ¹ff! ¦¹ffSXWX U¿fÊ °fIY EIY

ÃfZÂfe¹f ÀfÔÀ±ff³f IYf ´fif¨ff¹fÊ SXWX IYSX ¸f`Ô³fZ þû ·fe

ÀfeJf CXÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¸f`Ô CXÀf ffd»fIYf IYû

IY°fBÊ Qû¿fe ³fWXeÔ ¸ff³f°ffÜ ¸fedOX¹ff ³fZ CXÀfIYf ³ff¸f

AüSX d¨fÂf ´fiÀffdSX°f IYSX CXÀfIZY Àff±f §fûSX A³¹ff¹f

dIY¹ff, dþÀfIYe AûSX dIYÀfe ³fZ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ

ÀfSXIYfSX IYf ´fi¹ffÀf ÀfWXe dQVff ¸fZÔ ±ff, ´fSX A´fc¯fÊ

±ff, A°f: A´fZdÃf°f ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ Af ÀfIZYÜ IYûBÊ

·fe dVfÃffdUQ ÀfSXIYfSX IYû Af¦ffWX IYSX ÀfIY°ff ±ff

dIY IZYU»f ³fIY»f SXûIY³fZ ÀfZ ÀffIbYL Àfb²fSX ³fWXeÔ

þfE¦ffÜ EZÀfe Àf¸fÓf IYe A³fb´fdÀ±fd°f IYf ´fdSX¯ff¸f

Àff¸f³fZ WX`- ´f`ÔÀfNX ´fid°fVf°f dUôf±feÊ A¹fû¦¹f NXWXSXf

dQE ¦fE WX`Ô! I`YÀfe dUOXÔf³ff WX` dIY BÀf QZVf ¸fZÔ

IZYU»f dUôf±feÊ RZY»f WXû°fZ WX`Ô, ½¹fUÀ±ff ÀfZ IYûBÊ

RZY»f ³fWXeÔ WXû°ff, dIYÀfe IYf UZ°f³f ³fWXeÔ ÷YIY°ff,

´fQû³³fd°f ³fWXeÔ ÷YIY°fe, Àfþf ³fWXeÔ d¸f»f°fe! ¹fWXe

³fWXeÔ, ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ A²¹ff´fIY d³f¹fböY ³fWXeÔ WXû°fZ WX`Ô,

ÀfbdU²ffEÔ ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ô, ´fbÀ°fIZYÔ Àf¸f¹f ´fSX ¹ff °fû

L´f°fe ³fWXeÔ WX`Ô ¹ff dU°fdSX°f ³fWXeÔ WXû ´ff°fe WX`Ô, dRYSX

·fe ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfSXe ÀffRY f¨f þf°fZ WX`Ô, f¨¨fZ

RZY»f WXû þf°fZ WX`Ô! ¹fdQ dfWXfSX ³fZ Vf`dÃfIY ³fZ°fÈ°U IYû

Af¦fZ fPÞX³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ff WXû°ff, CX³fÀfZ ´fcLf WXû°ff

dIY dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX I`YÀfZ WXû °fû IZYU»f ³fIY»f SXûIY

IYSX »fùf ´fif~ IYSX³fZ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IY·fe ³fWXeÔ

Af°feÜ ³fIY»f SXûIY³ff AfUV¹fIY WX`, ¸f¦fSX IZYU»f

³fIY»f SXûIY IYSX Vf`dÃfIY Àfb²ffSX IYSX³fZ ¹ff dVfÃff

½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ³f`d°fIY

Af²ffSX ¸fþfc°f IYSX³fZ

¸fZÔ ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ

d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 22


¸f³ffZSaXªf³f

VffWX÷YJ ³fZ IYSX

dQ¹ff EZ»ff³f

´ffÔ¨f Àff»f °fIY fZMXe ÀfbWXf³ff ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fe dRY»¸f ¸fZÔ IYf¸f

¸fbÔfBÊÜ ffg»feUbOX IZY ffQVffWX VffWX÷YJ Jf³f ³fZ A´f³fe

fZMXe ÀfbWXf³ff IZY ffg»feUbOX ¸fZÔ IYQ¸f SXJ³fZ IYû »fZIYSX Af

SXWXe JfSXûÔ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`Ü dIÔY¦f Jf³f ³fZ ¹fWX

EZ»ff³f IYSX dQ¹ff WX` dIY ÀfbWXf³ff A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»fûÔ °fIY

dRY»¸fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ AfEÔ¦fZÜ ¸f°f»ff Uû ffg»feUbOX ¸fZÔ B°f³fe

þ»Qe OXZ¹fc ³fWXeÔ IYSX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ BÊQ IZY ¸füIZY ´fSX

VffWX÷YJ ³fZ SXdUUfSX IYû ¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f

A´f³fe fZMXe ÀfbWXf³ff IZY ffg»feUbOX ¸fZÔ OXZ¹fc IZY ÀfUf»f ´fSX

¹fWX ÀffRY IYSX dQ¹ff dIY Uû dRY»fWXf»f ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXe WX`Ô

AüSX ffg»feUbOX ¸fZÔ A·fe IYQ¸f ³fWXeÔ SXJZÔ¦fZÜ J`SX, VffWX÷YJ

³fZ ff°fûÔ-ff°fûÔ ¸fZÔ ¹fWX þøYSX IYWXf dIY ÀfbWXf³ff ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ

IZY ffQ ffg»feUbOX ¸fZÔ EÔMÑe IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ VffWX÷YJ ³fZ

IYWXf, dIYÀfe IZY ´fd»fIY»fe ffWXSX þf³fZ IYf ¸f°f»ff ¹fZ

³fWXeÔ WX` dIY Uû E¢MXSX f³f³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ¹fZ dRY»¸f ÀMXfÀfÊ

³fWXeÔ WX`Ô fd»IY dRY»¸fÀMXfÀfÊ IZY f¨¨fZ WX`ÔÜ þf ¸fZSXZ Àff±f

Af°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô JbQ RYûMXû IZY d»fE CX³fIZY Àff±f ´fûþ QZ°ff

¸fbÔfBÊÜ ÀfüÔQ¹ffÊ IYe dRY»¸f UeB´fe2 (dWXÔQe ¸fZÔ »f»fIYfSX)

°fd¸f»f ·ff¿ff ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe Af¦ff¸fe dRY»¸f WX`Ü BÀf dRY»¸f

¸fZÔ IYfþû»f ²f³fb¿f IZY Àff±f ¸fb£¹f dIYSXQfSXûÔ ¸fZÔ WX`ÔÜ Af °fIY

¹fWX JfSXZÔ Af SXWXe ±feÔ dIY IYfþû»f

IYe ¹fWX ´fWX»fe ÀffCX±f BÔdOX¹f³f

dRY»¸f WXû¦feÜ »fZdIY³f JbQ IYfþû»f

³fZ dRY»¸f IZY MÑZ»fSX »ffÔ¨f IZY QüSXf³f

¹fWX ff°f À´fá IYSX Qe WX`Ü IYfþû»f

³fZ dRY»¸f IZY MÑZ»fSX »ffÔ¨f IZY QüSXf³f

f°ff¹ff dIY ¹fWX CX³fIYe ´fWX»fe

QdÃf¯f dÀf³fZ¸ff IYe dRY»¸f ³fWXeÔ WX`,

fd»IY BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe CX³WXûÔ³fZ

1997 ¸fZÔ EIY °fd¸f»f dRY»¸f IYe

±fe AüSX UWX dRY»¸f ±fe d¸f³fÀffSXf

IY³ffUcÜ ffQ ¸fZÔ UWX dWXÔQe ¸fZÔ OXf WXûIYSX Àf´f³fZ f³fe ±feÜ

IYfþû»f f°ff°fe WX`Ô dIY CXÀf dRY»¸f IYû IYSX³fZ IZY QüSXf³f

CX³WXZÔ ¸fWXÀfcÀf WXbAf ±ff dIY ·ff¿ff IZY Àff±f RZYd¸fd»f¹fSX ³fWXeÔ

23

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017

WXcÔÜ þf ¸fedOX¹ff Àff¸f³fZ WXû°ff WX` °fû WX¸f dRY»¸fÀMXfÀfÊ ¹fWX

Àff WX`ÔOX»f IYSX »fZ°fZ WX`Ô, ¨fcÔdIY Af´f WX¸ffSXZ QûÀ°f WX`ÔÜ

f¨¨fûÔ ¹fZ Àff ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ IYBÊ ffSX A¨Lf ·fe

³fWXeÔ »f¦f°ff WX`Ü ¸fZSXZ f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ ·fe A·fe ´fcSXe ³fWXeÔ

WXbBÊ WX`Ü VffWX÷YJ ³fZ f°ff¹ff dIY, ¸fZSXZ §fSX ¸fZÔ d¸fd³f¸f¸f

EþbIZYVf³f ¦fiZþbEVf³f WXû³ff þøYSXe WX`Ü ÀfbWXf³ff A·fe 11UeÔ

¸fZÔ WX`Ô AüSX CX³WXZÔ ¦fiZþbEMX WXû³fZ ¸fZÔ ´fcSXZ ´ffÔ¨f Àff»f WX`ÔÜ Af¹fʳf

IYû »f¦f·f¦f ¨ffSX Àff»f WX`ÔÜ °fû A·fe fWXb°f Àf¸f¹f WX`Ü °fû

VffWX÷YJ ³fZ BÀf ffSX BÊQ ´fSX ¹fWX ÀffRY IYSX dQ¹ff dIY

ÀfbWXf³ff IYû »fZIYSX CX³fIYe ffg»feUbOX ¸fZÔ EÔMÑe IYe ff°fZÔ WXû

SXWXe ±feÔ Uû ¦f»f°f WX`Ü Af´fIYû f°ff QZÔ dIY, IbYL dQ³f

´fWX»fZ ÀfbWXf³ff CX³fIYe ¸ffÔ ¦füSXe Jf³f õfSXf BÔMXedSX¹fSX

dOXþfB³f dIYE ¦fE SXZÀÂffÔ ¸fZÔ VffWX÷YJ IZY Àff±f ´fWXbÔ¨fe ±feÔÜ

¹fWXfÔ ´fSX RYSXfWX Jf³f AüSX ffIYe dRY»¸fe dÀf°ffSXZ ·fe ¸füþcQ

±fZÜ BÀfd»fE ¹fWX IY¹ffÀf »f¦ffE þf SXWXZ ±fZ dIY Uû Vff¹fQ

ffg»feUbOX ¸fZÔ þ»Q IYQ¸f SXJZÔÜ

20 Àff»f °fIY QdÃf¯f dRY»¸fûÔ ÀfZ B³f

IYfSX¯fûÔ ÀfZ QcSXe f³ff SXJe ±fe IYfþû»f ³fZ

WXû ´ff³fZ IYe UþWX ÀfZ IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe °fIY»feRY WXû°fe

WX`Ü Ad·f³f¹f ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`. BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ BÀfIZY

ffQ IY·fe °fd¸f»f ¹ff dIYÀfe ·fe QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ

IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ff, ¨fcÔdIY UWX ·ff¿ff

IYû »fZIYSX ÀfWXþ ³fWXeÔ ±feÔ »fZdIY³f

BÀf dRY»¸f IYe dÀIiY´MX þf CX³WXZÔ

d¸f»fe °fû CX³WXZÔ »f¦ff dIY IYWXf³fe ¸fZÔ

JfÀf ff°f WX`Ü UWX °fbSXÔ°f °f`¹ffSX WXû

¦f¹feÔÜ BÀf ffSX ·fe CX³WXZÔ »f¦ff ±ff

dIY CX³WXZÔ IZYU»f dWXÔQe ¸fZÔ WXe

OXf¹f»ffg¦f ´fPÞX³fZ WXûÔ¦fZÜ CX³WXZÔ ¹fWXe

f°ff¹ff ·fe ¦f¹ff ±ff dIY dRY»¸f ¸fZÔ

CX³fÀfZ Ad²fIY °fd¸f»f ³fWXeÔ

fb»fUf¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYfþû»f

¸fþfdIY¹ff AÔQfþ ¸fZÔ IYWX°fe WX`Ô dIY »fZdIY³f þf UWX

´fWX»fZ dQ³f ÀfZMX ´fSX ¦f¹feÔ, VfcdMXÔ¦f IZY d»fE, °fû CX³WXZÔ Qû

´f³³fûÔ IYe dÀIiY´MX ±f¸ff Qe ¦f¹fe ±fe, þû °fd¸f»f ¸fZÔ ±feÔÜ


SXfdVfRY»f: þb»ffBÊX 2017

¸fZ¿f: Àfc¹fÊ d¸f±fb³f SXfdVf ¸fZÔ A±ffÊ°f Af´fIYe SXfdVf ÀfZ °fÈ°fe¹f

·ffU ¸fZÔ fb²f AüSX ¸fÔ¦f»f IZY Àff±f ¹fbd°f ¸fZÔ WXû³fZ ÀfZ ¸fWXe³fZ IYe

VfbøYAf°f IZY ¨fSX¯f ¸fZÔ ³fBÊ ³füIYSXe IYe Jûþ IYSX³fZ Uf»fZ, ³f¹fZ

½¹fUÀffd¹fIY ÃfZÂf ¸fZÔ þbOÞX³fZ IZY B¨LbIY A±fUf dUÀ°ffSX IYSX³fZ

IZY B¨LbIY þf°fIYûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff dRY»fWXf»f Ad²fIY SXWXZ¦feÜ

Af´f WXSX dU¿f¹f ¸fZÔ ¦fWX³f dU¨ffSX IYSX³fZ IYe UÈdØf ·fe ²ffSX¯f

IYSXZÔ¦fZÜ Af´fIYe AfUIY IYe ¸ffÂff fPÞX ÀfIY°fe WX` ¢¹fûÔdIY

VfbIiY Af´fIZY ²f³f À±ff³f ¸fZÔ ÀU¦fÈWXe WXbE WX`ÔÜ þûdJ¸f´fc¯fÊ ¹ff

ÀffWXdÀfIY MXcSX IYe ¹fûþ³ff f³ff³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ¸fZÔ ·fe UÈdð

WXû¦feÜ d¸fÂfûÔ AüSX ·ffBÊ-fWX³f IYe °fSXRY ÀfZ CXØf¸f ÀfWX¹fû¦f

d¸f»fZ¦ff, ´fSXÔ°fb CX³fIZY Àff±f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ CX¦fi°ff IYû À±ff³f ³fWXeÔ

QZÔÜ ´fiZ¸f ÀfÔfÔ²f f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE Af´fIYû dUVfZ¿f ´fi¹ffÀf

IYSX³fZ ´fOÞXZÔ¦fZÜ QcÀfSXZ Àf~fWX ¸fZÔ fb²f Af´fIZY ¨f°fb±fÊ ·ffU ¸fZÔ

AfE¦ffÜ dUôf±feÊ A·fe AUSXû²fûÔ IZY fe¨f ·fe A²¹f¹f³f ¸fZÔ

EIYf¦fi°ff fPÞXfEÔ¦fZÜ ¸fWXe³fZ IZY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ Àfc¹fÊ ¨f°fb±fÊ ·ffU ¸fZÔ

Af SXWXf WX` dþÀfÀfZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ °f³ffU IYe

ÀfÔ·ffU³ff ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ´f`°fÈIY þf¹fQfQ IZY dUUfQûÔ ¸fZÔ ·fe

°f³ffU fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü Àf˜Z ¸fZÔ þûJ¸f ³fWXeÔ CXNXfEÔÜ

UÈ¿f·f : ¸fWXe³fZ IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ Af´fIYf SXfdVf ÀUf¸fe VfbIiY

Af´fIYe SXfdVf ¸fZÔ ÀfZ WXe ·fi¸f¯f IYSXZ¦ffÜ dþÀfIZY DY´fSX IY³¹ff

IZY ¦fb÷Y IYe ³füÔUe Vfb·f údá ´fOÞXZ¦feÜ BÀf Àf¸f¹f IZY QüSXf³f »fÔfZ

Àf¸f¹f ÀfZ þû »fû¦f fe¸ffSX WX`Ô CX³fIYe °ffe¹f°f A¨Le WXû¦feÜ

ÀffUÊþd³fIY þeU³f ¸fZÔ Af´fIYe ¸ff³f ´fid°fâf Ad²fIY WXû¦feÜ

³füIYSXe´fZVff »fû¦fûÔ IYû ´fQû³³fd°f WXû³fZ IYf A±fUf ´fi¸fûVf³f WXû³fZ

IYf ¹fû¦f f³fZ¦ffÜ dUôf±feÊU¦fÊ IYû dVfÃff IZY d»fE CXØf¸f

Àf¸f¹f WX`Ü ³füIYSXe ¸fZÔ ³fE AUÀfSX d¸f»f³fZ IYf ¹fû¦f WX`Ü QcÀfSXZ

Àf~fWX ¸fZÔ ±fûOÞXZ AÔVfûÔ ¸fZÔ ¸ff³fdÀfIY CX±f»f´fb±f»f SXWXZ¦feÜ

´f`°fÈIY ÀfÔ´fdØf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUUfQ ¸fZÔ Af´fIZY ´fÃf ¸fZÔ

Àf¸ff²ff³f Af ÀfIY°ff WX`Ü ¸fWXe³fZ IZY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ Àfc¹fÊ

Af´fIZY ´fSXfIiY¸f À±ff³f ¸fZÔ AfIYSX ¸fÔ¦f»f AüSX fb²f IZY

Àff±f ¹fbd°f f³ffEÔ¦fZÜ AÔd°f¸f Àf~fWX ¸fZÔ fb²f ¨f°fb±fÊ ·ffU ¸fZÔ

AfE¦ffÜ AÔ°f ¸fZÔ BÀf AUd²f IZY QüSXf³f Af´fIYe Äff³fd´f´ffÀff

Ad²fIY WXû¦feÜ Af´fIYû Qf³f-´fb¯¹f IYSX³fZ IYf ¸f³f WXû¦ffÜ

¸fWXe³fZ IZY AÔd°f¸f dQ³fûÔ ¸fZÔ Af´fIYû Afd±fÊIY »ff·f IYe

ÀfÔ·ffU³ff Ad²fIY SXWXZ¦feÜ

d¸f±fb³f: ¸fWXe³fZ IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ Af´fIZY dUUfWX À±ff³f ¸fZÔ ¸fÔ¦f»f,

Àfc¹fÊ AüSX fb²f IYe ¹fbd°f WX`Ü VfbIiY Af´fIZY ½¹f¹f À±ff³f ¸fZÔ WX`Ü

³füIYSXe AüSX SXû¦f IZY À±ff³f ¸fZÔ Vfd³f UIiYe ¨f»f SXWXf WX`Ü A¨f»f

ÀfÔ´fdØf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUUfQûÔ IYf WX»f d³fIY»fZ¦ffÜ dVfÃff IZY

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ AüSX Afd±fÊIY dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ Vfb·f ´fdSX¯ff¸f IYe ´fifd~

WXû¦feÜ Af´f¸fZÔ ·fû¦fdU»ffÀf IYe UÈdØf fPÞXZ¦fe, BÀfd»fE dU´fSXe°f

d»fÔ¦f Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ ´fSX J¨fÊ Ad²fIY WXû¦ffÜ UfWX³f ¨f»ff³fZ

¸fZÔ Àf°fIYÊ°ff SXJZÔÜ Qb§fÊMX³ff IYf ¹fû¦f f³f SXWXf WX`Ü UÈd›IY SXfdVf

IYf Vfd³f IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ AUSXû²f CX°´f³³f IYSXZ¦ffÜ ´fi¯f¹f ÀfÔfÔ²f

¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ CX²ffSX UÀfc»fe ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fÊ ¸fZÔ

÷YIYfUMXûÔ IZY ffQ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ ¸f`Âfe ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ

¦f»f°fRYWX¸fe AüSX UfQ-dUUfQ CX°´f³³f WXû³fZ IYf ¹fû¦f WX`Ü BÀf

Àf¸f¹f ÀfÔ·fU WXû UWXfÔ °fIY IYûBÊ ·fe CXô¸f VfbøY IYSX³fZ A±fUf

³f¹fZ IYf¹fûÊÔ IYe VfbøYAf°f IYSX³ff MXf»fZÔÜ ¨f»f A±fUf A¨f»f

ÀfÔ´fdØf ÀfÔfÔ²fe IYf¸fIYfþ ´fcSXZ WXûÔ¦fZÜ Af´f A´f³fZ AfÀf´ffÀf IYf

¸ffWXü»f Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE §fSX A±fUf AfgdRYÀf IYe ÀfþfUMX

¸fZÔ ÷Yd¨f »fZÔ¦fZÜ

IYIYÊ : WXf»f ¸fZÔ fb²f AüSX Àfc¹fÊ Af´fIZY ½¹f¹f À±ff³f ¸fZÔ ¨f»f

SXWXZ WXû³fZ ÀfZ Af´fIZY dU¨ffSXûÔ ¸fZÔ ³fIYfSXf°¸fIY°ff AüSX ÀU·ffU

¸fZÔ AWXÔ °f±ff CX¦fi°ff Ad²fIY SXWXZ¦feÜ ½¹fUWXfSX AüSX

IY¸¹fbd³fIZYVf³f Qû³fûÔ ¸fZÔ Af´fIYû Jcf ÀfÔ¹f¸f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ

fZIYfSX IYe þ»Qffþe AüSX AÄff°f ·f¹f SXWX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff

WX`Ü ¸fIYf³f A±fUf UfWX³f JSXeQ³fZ IYf dU¨ffSX f³ff SXWXZ WX`Ô °fû

VfbøYAf°f IZY Àf~fWX ¸fZÔ ¸fb»f°fUe SXJZÔ ¢¹fûÔdIY ¸fÔ¦f»f ·fe ½¹f¹f

À±ff³f ¸fZÔ WX`Ü ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ Af´fIZY »fÔfe AUd²f IYf údáIYû¯f

IZY Àff±f IYûBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ RZYSXfQ»f IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

dUôf±feÊ þf°fIYûÔ IZY d»fE ·fe CXØfSXf²fÊ IYf Àf¸f¹f Jcf fZWX°fSX

dÀfð WXû¦ffÜ ¹fdQ IYûBÊ IYûMXÊ IY¨fWXSXe IYe Àfb³fUfBÊ WXû °fû CXÀf¸fZÔ

·fe RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ A³fbIcY»f ´fdSX¯ff¸f d¸f»fZÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY,

°ffSXeJ 17, 18 IZY dQ³f ±fûOÞXe-fWXb°f SXfWX°f IYf A³fb·fU

IYSXZÔ¦fZÜ d¨fÔ°ff ²feSXZ-²feSXZ QcSX WXû°fe ¸fWXÀfcÀf WXû¦feÜ ¸f³f VffÔ°f

SXWXZ¦ffÜ ¦fb÷Y IZY IY¸fÊ dÂfIYû¯f ¸fZÔ WXû³fZ ÀfZ f¨ffU WXû¦ffÜ Àf¸ffþ

¸fZÔ Ad²fIY ÀfdIiY¹f SXWX³fZ ÀfZ ¸f³f ´fiRbYd»»f°f SXWXZ¦ffÜ þeU³fÀff±fe

IYf ·fe ´f¹ffÊ~ ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ

IY³¹ff : ¸fWXe³fZ IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¸fÔ¦f»f AüSX Àfc¹fÊ Af´fIZY QÀfUZÔ

À±ff³f ¸fZÔ fb²f »ff·f À±ff³f ¸fZÔ, VfbIiY ·ff¦¹f À±ff³f ¸fZÔ þWXfÔ Vfd³f

UIiYe WXûIYSX ´fSXfIiY¸f À±ff³f ¸fZÔ WX`Ü ¦fb÷Y »f¦³f ¸fZÔ WXû³fZ ÀfZ

Af´fIYe °fIYÊVfdöY Jcf fdPÞX¹ff SXWXZ¦feÜ ½¹ff´ffSXeU¦fÊ IYû ²fÔ²fZ

¸fZÔ þû ¸fÔQe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf ±ff CXÀfÀfZ SXfWX°f

d¸f»fZ¦feÜ dUUfWX IZY B¨LbIY þf°fIYûÔ IZY d»fE Jcf AfVff·fSXf

Àf¸f¹f WX`Ü ÀfÔ°ff³f ´fifd~ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IbYL dUUfQ CX°´f³³f WXûÔ¦fZ,

´fSXÔ°fb BÀfIYf

Àf¸ff²ff³f

·fe

Vfe§fi°ff ÀfZ

d¸f»fZ¦ffÜ ¸fWXe³fZ IZY AÔd°f¸f Àf~fWX ¸fZÔ fb²f SXfdVf fQ»fIYSX

Af´fIZY ½¹f¹f À±ff³f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ Af´fIZY dU¨ffSXûÔ ¸fZÔ ±fûOÞXe

³fIYfSXf°¸fIY°ff Af ÀfIY°fe WX`Ü WXf»ffÔdIY, BÀf Àf¸f¹f VfbIiY IZY

Af´fIZY IY¸fÊÀ±ff³f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ IY»ffÃfZÂf ÀfZ

þbOÞXZ þf°fIYûÔ IZY d»fE CXØf¸f ´fi¦fd°f IYf Àf¸f¹f VfbøY WXû¦ffÜ

°fb»ff : ¸fWXe³fZ IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ »ff·f À±ff³f IYf ¸ffd»fIY Af´fIZY

·ff¦¹f À±ff³f ¸fZÔ ¸fÔ¦f»f AüSX fb²f IZY Àff±f ¹fbd°f ¸fZÔ WX`Ü fb²f BÀf

Àf¸f¹f ÀU¦fÈWXe WX`Ü AfNXUZÔ À±ff³f ¸fZÔ VfbIiY WX`Ü BÀf Àf¸f¹f IYf¸f

IZY IYfSX¯f fWXb°f Ad²fIY ·ff¦fQüOÞX SXWXZ¦feÜ AfSXf¸f IYSX³fZ °f±ff

¸f³f IYû °fSXû°ffþf IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀfe EIYfÔ°f AüSX VffÔd°f

Uf»fZ À±ff³f ´fSX §fc¸f³fZ-dRYSX³fZ IYf ¸f³f WXû¦ffÜ ¸ff°ff-d´f°ff AüSX

ff»fIYûÔ IYû ´f¹ffÊ~ Àf¸f¹f ·fe QZ ÀfIZYÔ¦fZÜ UIiYe Vfd³f ´f`°fÈIY

ÀfÔ´fdØf IZY d»fE °f±ff Afd±fÊIY »ff·f AüSX ¸f`Âfe ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ

AUSXû²f ´f`Qf IYSXZ¦ffÜ

UÈd›IY : ´fifSXÔd·fIY Àf¸f¹f ¸fZÔ Ad¦³f °f°U IYe SXfdVf IZY

Ad²f´fd°f ¸fÔ¦f»f IYf Àfc¹fÊ IZY Àff±f ·fi¸f¯f WXû³ff AÔ¦ffSXIY ¹fû¦f

f³ffE¦ffÜ SXfdVf ¸fZÔ Vfd³f ´fWX»fZ ÀfZ WXe WX`Ü VffSXedSXIY, ¸ff³fdÀfIY

AüSX Q`Ue øY´f ÀfZ ´feOÞXf Uf»ff Àf¸f¹f ½¹f°fe°f IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ

Af´fIYf ¦fbÀÀff AüSX d¨fOÞXd¨fOÞXfWXMX fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü ·ff¦¹fûQ¹f

WXû³fZ IZY ÀfbÔQSX AUÀfSX ´fif~ WXûÔ¦fZÜ ¸fWXe³fZ IZY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ

Af´fIYe SXfdVf ÀfZ Àfc¹fÊ IYf ·fi¸f¯f ³füUZÔ À±ff³f ¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü

Afd±fÊIY údá ÀfZ ¹fWX Àf¸f¹f A³fbIcY»f SXWXZ¦ffÜ QfÔ´f°¹f þeU³f

IZY À±ff³f ¸fZÔ VfbIiY Af³fZ ÀfZ dU´fSXe°f d»fÔ¦f Uf»fZ ½¹fdöY IZY ´fid°f

AfIY¿fʯf fPÞXZ¦ff AüSX þeU³fÀff±fe IZY Àff±f ¨fSX¸f Af³fÔQ

CXNXf³fZ IZY AUÀfSX ·fe d¸f»fZÔ¦fZÜ þû »fû¦f dUQZVf ¸fZÔ A²¹f¹f³f

IZY ´fi¹fûþ³f ÀfZ þf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô CX³fIZY d»fE ·fe A³fbIcY»f

Àf¸f¹f WX`Ü

²f³fb : Af´fIYf ²f³fZVf Vfd³f ffSXWXUZÔ À±ff³f ¸fZÔ UIiYe WXû³fZ ÀfZ

Af¹f ¸fZÔ IY¸fe AfE¦fe °f±ff J¨fÊ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ÀÂfe-´fbøY¿fûÔ

IYû QfÔ´f°¹f þeU³f ¸fZÔ A´f³fZ ¸fdÀ°f¿IY ´fSX ÀfÔ¹f¸f fSXIYSXfSX

SXJZÔ, ¢¹fûÔdIY Af´fIZY Àf~¸f À±ff³f ¸fZÔ fb²f, ¸fÔ¦f»f AüSX Àfc¹fÊ

IYe ¹fbd°f WX`Ü AWXÔ AüSX ¦fbÀÀfZ IYe ¸ffÂff Ad²fIY SXWXZ¦feÜ ÀfÔ°ff³f

IZY dUUfQ ÀfZ IYWXfÀfb³fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü IY¸fÊÀ±ff³f ¸fZÔ ¦fb÷Y WXû³fZ

ÀfZ ½¹ff´ffSX ²fÔ²ff Jcf fdPÞX¹ff ¨f»fZ¦ffÜ IYf¸fIYfþ IZY »f¦f·f¦f

Àf·fe MXf¦fZÊMX ´fcSXZ WXû³fZ ÀfZ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ Af´fIYe ´fid°fâf Ad²fIY

WXû¦feÜ dUUfWX IZY B¨LbIY þf°fIYûÔ IZY d»fE AfVff·fSXf Àf¸f¹f

WX`Ü ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ½¹ff´ffSX ²fÔ²fZ ¸fZÔ IY¸fe Af°fe WXbBÊ QZJ³fZ IYû

d¸f»fZ¦feÜ ¸fWXe³fZ IZY AÔ°f ¸fZÔ BÀf AUd²f IZY QüSXf³f ±fûOÞXe-Àfe

·fe A³fQZJe IZY IYfSX¯f Qb§fÊMX³ff WXû³fZ IYe AfVfÔIYf WX`Ü

¸fIYSX: ¸fWXe³fZ IZY ´fcUfʲfÊ ¸fZÔ Af´fIYû ÀfÀfbSXf»f ¸fZÔ ±fûOÞXe

°fIY»feRY Af ÀfIY°fe WX`Ü dUôf±feÊ U¦fÊ IZY d»fE ¹fWX Àf¸f¹f

d¨fÔ°ff fPÞXf ÀfIY°ff WX`Ü 2 AüSX 3 °ffSXeJ IZY QüSXf³f Af´fIZY

¸ff³f-Àf¸¸ff³f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ AOÞXûÀf-´fOÞXûÀf IZY Àff±f IYf

ÀfÔfÔ²f Àfb²fSXZÔ¦fZÜ Af´f Af¹f IZY ³fE pû°f AüSX ÀfÔ·ffU³ffAûÔ

´fSX dU¨ffSX IYSXZÔ¦fZÜ CX²ffSX-UÀfc»fe IZY d»fE CXØf¸f Àf¸f¹f

SXWXZ¦ffÜ AfUV¹fIY°ff ÀfZ Ad²fIY AfUZVf Af´fIYû ³fbIYÀff³f

´fWXbÔ¨ff ÀfIY°ff WX`, BÀfd»fE ¦fbÀÀfZ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJ³ff

þøYSXe WX`Ü 25, 26 °ffSXeJ IZY QüSXf³f þf°fIYûÔ IYf UdSXâ

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f UfQ-dUUfQ WXû³fZ IYf AÔQZVff WX`Ü

fSXÀff°f IZY ´ff³fe ÀfZ ±fûOÞXe ÀffU²ff³fe fSX°f³fe WXû¦feÜ

»ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f SXû¦f ¦fÔ·feSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIYe

¸ff³fdÀfIY d¨fÔ°ff ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ

IbYÔ·f: ¸fWXe³fZ IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ Af´fIZY ´fÔ¨f¸f À±ff³f A±ffÊ° ´fiZ¸f

ÀfÔfÔ²f AüSX ÀfÔ°ff³f IZY À±ff³f ¸fZÔ WXe ¸fÔ¦f»f, Àfc¹fÊ AüSX fb²f IYe

¹fbd°f ´fiZ¸f ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ °f³ffU IYf ÀfÔIZY°f QZ SXWXe WXǛ ffSXÔffSX AWXÔ

IZY MXIYSXfU AüSX CX¦fi°ff IZY IYfSX¯f A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞX³fZ °fIY

IYe ³füf°f Af ÀfIY°fe WXǛ ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ ³feSXÀf°ff IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff

SXWXZ¦feÜ CXÀf¸fZÔ ·fe SXfWXb IZY dRY»fWXf»f Àf~¸f À±ff³f ¸fZÔ SXWX³fZ ÀfZ

QfÔ´f°¹fþeU³f ¸fZÔ ·fe ¸fbdVIY»f Af³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WXǛ EIY QcÀfSXZ

´fSX dUV½ffÀf AüSX URYfQfSXe ´fSX ÀfUf»f CXNX ÀfIY°fZ WXỒÜ ¹fdQ

ÀfÔ°ff³f ´fifd~ ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ff WX` °fû dRY»fWXf»f CX´f¨ffSX IYf AÀfSX

IY¸f dQJfBÊ QZ¦ffÜ dUôf±feÊ þf°fIYûÔ IZY d»fE ¹fWX Àf¸f¹f fZWX°fSX

WXǛ ¸fWXe³fZ IZY AÔd°f¸f Àf~fWX ¸fZÔ fb²f IZY Af´fIZY Àf~¸f À±ff³f

¸fZÔ Af þf³fZ ÀfZ QfÔ´f°¹f þeU³f ¸fZÔ ³feSXÀf°ff fPÞX ÀfIY°fe WXǛ

´fdSXUfSX IYe JbVfe IZY d»fE Af´f J¨fÊ IYSXZÔ¦fZÜ ÀfþfUMX ¸fZÔ ·fe

J¨fÊ fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff »f¦f SXWXe WXǛ

¸fe³f: BÀf ¸fWXe³fZ IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¦fiWXûÔ IYe ff°f IYSXZÔ °fû, VfbIiY

SXfdVf fQ»fIYSX Af´fIYe SXfdVf ÀfZ °fÈ°fe¹f À±ff³f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ

·ffBÊ-fÔ²fbAûÔ IZY Àff±f ·ffU³ff°¸fIY ÀfÔfÔ²f Ad²fIY ´fi¦ffPÞX WXûÔ¦fZÜ

LûMXZ dIÔY°fb Af³fÔQQf¹fIY ´fiUfÀf WXûÔ¦fZÜ Af´fIYf dIiYEdMXU ¸ffB³OX

fdPÞX¹ff IYf¸f IYSXZ¦ffÜ CXØf¸f ·fûþ³f AüSX UfWX³f IYe ´fifd~

WXû¦feÜ fb²f SXfdVf fQ»fIYSX Af´fIYe SXfdVf ÀfZ ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ¸fZÔ

AfE¦ff, þû füdðIY dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ Af´fIYe ÷Yd¨f fPÞXfE¦ffÜ

dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE ¹fWX ·fi¸f¯f A¨Lf SXWXZ¦ffÜ ¸ff°ff IYf ÀfbJ

d¸f»fZ¦ff AüSX CX³fIYf ÀUfÀ±¹f ·fe Àfb²fSXZ¦ffÜ ÀffUÊþd³fIY þeU³f

¸fZÔ ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ´fif~ WXû¦ffÜ ¸f³f IYe ´fiÀf³³f°ff fPÞXZ¦feÜ Af´f

AfÔ°fdSXIY f»f IYe UÈdð IYf A³fb·fU IYSXZÔ¦fZÜ

Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f ªfb»ffBÊX, 2017 24


Àf·fe QZVf½ffdÀf¹fûÔ IYû Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f IYe

AûSX WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa

AüSX ´fdPÞXE... Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f

More magazines by this user
Similar magazines