SPORTSMAN-104IC

gyunduz

S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

İlham Əliyev:

“bugünkü qələbənin

çox möhkəm

təməli var...”

Mehriban Əliyeva:

“...Gəlin, hamımız bu birliyi

qoruyaq, İslam həmrəyliyini

gücləndirək!”

ñÿù.8

ñÿù.10

Şahzadə Abdullah

Bin Mosaad Bin Əbdüləziz

“Azərbaycan xalqına çox

böyük qonaqpərvərliyə

görə təşəkkürümü

bildirmək istəyirəm...”

ñÿù.11

Azad Rəhimov:

“paytaxtIMIZIN dünyada

beynəlxalq idman və

mədəniyyət mərkəzi kimi

fəaliyyəti davam edir...”

ñÿù.11

İdmançılarımızın

IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarındakı parlaq

qələbələri

ñÿù.14

Arzu Əliyeva:

«Tour d’AzerbaIdjan»ı

qəbul etməkdən

qürur hissi duyuruq!

ñÿù.54

Jacobus Gericke:

“İdman təhsilin

ayrılmaz bir

hissəsidir”

ñÿù.60

Azərbaycanın

“Ağır Artİlerİyası”

ñÿù.64

ñïîðòñìàí

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè

Òåëåôîí: 012 437 90 76

å-ìàèë: info@sportsman.az

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının

qalibi Rəfael Ağayev Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyev, ailə üzvləri və digər

rəsmilərlə birlikdə


S P O R T S M A N

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

Milli Olimpiya Komitesinin prezidenti

8 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

“Bakı-2017” İslam Həmrəyliyi Oyunları başa çatdı.

Azərbaycan bu Oyunlarda növbəti qələbə qazandı. Bu

parlaq qələbə münasibətilə bütün idmançıları, məşqçiləri,

idman mütəxəssislərini ürəkdən təbrik edirəm və sizə yeni

qələbələr, yeni uğurlar arzulayıram.

Bizim idmançılar bu Oyunlarda

75 qızıl, 50 gümüş, 37 bürünc

medal qazanaraq komanda hesabında

birinci oldular. Bu, böyük

tarixi qələbədir. Nəzərə alsaq ki,

bu Oyunlarda 50-dən çox ölkə iştirak

edirdi və ölkələr ən peşəkar

idmançılarını bu Oyunlara göndərmişdilər,

əlbəttə, bu qələbənin

əhəmiyyəti artır. Əlbəttə, biz hamımız

yaxşı bilirik ki, bu qələbə

təsadüfi qələbə deyil. Çünki idmançılarımız

müxtəlif beynəlxalq

yarışlarda, dünya, Avropa çempionatlarında,

Olimpiya Oyunlarında

artıq öz güclərini göstərmişlər

və Azərbaycan dünya miqyasında

güclü idman dövləti kimi tanınır.

Bizim son nailiyyətlərimiz də

deməyə əsas verir ki, bu qələbə

təsadüfi qələbə deyil. Azərbaycan

idmançıları 2015-ci ildə Avropa

Oyunlarında 56 medal qazanmışlar

və komanda hesabında ikinci

yerə çıxa bilmişlər. Keçən il Yay

Olimpiya Oyunlarında medalların

sayı 18-ə çatdı. Bu, bizim Olimpiya

Oyunlarında iştirakımızın tarixində

ən böyük rəqəmdir və medalların

sayına görə Azərbaycan

14-cü, Avropa ölkələri arasında

7-ci, müsəlman ölkələri arasında

isə 1-ci yerdə idi. Yəni, bugünkü

qələbənin çox möhkəm təməli var

və bu, onu göstərir ki, Azərbaycan

idmanı inkişaf edir, Azərbaycan

dövləti inkişaf edir. Çünki ancaq

inkişaf etmiş ölkələrdə idman həm

dövlətə, həm xalqa böyük qələbə

gətirir. Biz idmançılarımızla fəxr

edirik. Mən bütün idmançılarımızı

bu böyük qələbə münasibətilə bir

daha ürəkdən təbrik edirəm, onlara

yeni uğurlar arzulayıram.

Bu günlər ərzində xarici qonaqlarla

təmaslar əsnasında çox

sevinirdim ki, elə bil hamı mənə

bir fikri çatdırmaq istəyirdi - hamı

böyük minnətdarlıq hissi ilə təşkilati

məsələlərin yüksək səviyyədə

və peşəkarlıqla həll olunduğunu

deyirdi. Əlbəttə ki, bu, bizi çox sevindirir.

Oyunların bu səviyyədə

keçirilməsi ölkəmizin gücünü, qüdrətini

göstərir. Göstərir ki, biz istənilən

beynəlxalq tədbiri ən yüksək

səviyyədə təşkil edə və eyni zamanda,

öz standartlarımızı da tətbiq

edə bilərik və bunu edirik. Avropa

Oyunları bundan sonra ancaq

Azərbaycan standartları əsasında

keçiriləcəkdir. Bilirəm ki, bu standartlara

çatmaq çətin olacaq.

Biz İslam Həmrəyliyi Oyunlarında

da yeni yanaşmanı ortaya

qoyduq, yeni standartlar tətbiq

etdik. Əlbəttə ki, bu, bizim qonaqlara

olan hörmətimizin əlamətidir,

məsuliyyətin təzahürüdür. Eyni

zamanda, bu, ümumiyyətlə, bizim

siyasətimizi göstərir. Çünki biz

istəyirik ki, Azərbaycanda hər bir

tədbir ən yüksək səviyyədə keçirilsin.

Ona görə də ölkəmiz inkişaf

edir, ona görə də Bakıya gələn

bütün xarici qonaqlar şəhərimizə

heyran qalırlar.

Eyni zamanda, Azərbaycan

müsəlman aləmini Qərb aləmi ilə

birləşdirən ölkədir. Təsəvvür edin,

iki il ərzində bir ölkədə, bir şəhərdə

Avropa və İslam Oyunları keçirilir.

Bu Oyunlarda 100-dən çox ölkə iştirak

edir. Heç bir başqa ölkə bax,

bu nailiyyətlə öyünə bilməz. Haqlı

olaraq fəxr edirik ki, biz bunu edə

bilmişik. Ölkəmiz həm Qərb dünyasında,

həm müsəlman aləmində

etibarlı tərəfdaş, dost və qüdrətli

dövlət kimi tanınır.

Bütün bu qələbələri bizə idmançılar

bəxş ediblər. Ona görə,

mən onları bir daha təbrik edirəm,

onları qucaqlayıram, bağrıma

basıram və onlara yeni qələbələr,

uğurlar arzulayıram.

спортсман № 104 / 2017

9


S P O R T S M A N

Mehriban Əliyeva

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,

“Bakı-2017” Təşkilat Komitəsinin sədri

Azərbaycan növbəti tarixi qələbəyə imza atdı.

Dördüncü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının ölkəmizdə

keçirilməsi bütün İslam dünyasının Azərbaycana

və Azərbaycan xalqına olan hörmət və dəstəyinin

təzahürüdür. Əminəm ki, 50-dən çox ölkəni

təmsil edən idmançılar və paytaxtımızın qonaqları

Azərbaycanla bağlı xoş xatirələri öz qəlblərində

qoruyub saxlayacaqlar.

Bu günlər ərzində Azərbaycan

xalqı qonaqpərvərliyini və mehribanlığını

bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan

göstərdi ki, o, böyük idman

dövlətidir. Milli komandamız ümumi

hesabda birinci yeri qazandı. Bu tarixi

qələbə ilə fəxr edir və Azərbaycan

xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bundan

da böyük qələbə bu günlər ərzində

nail olduğumuz İslam aləminin

həmrəyliyi və birliyinin təntənəsidir.

Gəlin, hamımız bu birliyi qoruyaq,

İslam həmrəyliyini gücləndirək. Qoy,

Allah bütün müsəlmanları qorusun!

Əziz dostlar, son 10 gün ərzində

İslam aləminin idmançıları idman,

dostluq və birliyin möhtəşəm təntənəsi

çərçivəsində bir araya gəldilər.

Onların mübarizliyi və fədakarlığı

həqiqətən valehedici oldu. Onların

çıxışlarını seyr etmək böyük hisslər

yaratdı.

İdmançılar, mən sizi nailiyyətləriniz

münasibətilə təbrik edirəm və

İslam aləminin tamaşaçılarına verdiyiniz

sevincə görə sizə təşəkkürümü

bildirirəm. Bu, sizin Oyunlar idi

və sizin idman yarışlarında çıxışınız

onları möhtəşəm etdi. Ümidvaram ki,

Bakıdan ayrıldıqda ən xoş xatirələrinizi

bütün həyatınız boyu əziz tutacaqsınız.

Azərbaycanın milli komandası

162 medal, o cümlədən 75 qızıl medal

qazanaraq, medallar cədvəlində

birinci yer tutaraq, bizi bir daha

fərəhləndirdi. Azərbaycan idmançıları,

sizin fədakarlığınız və ustalığınız

həmvətənlərimizi ilhamlandırmaqda

davam edir və gələcək nəslə ən parlaq

nümunə kimi xidmət edəcək.

Son 10 gün ərzində burada, Bakıda

bizim üçün və hamı üçün bu

Oyunlarda gördüyümüz İslam aləminin

həmrəyliyi növbəti böyük qələbə

oldu. Olduqca fərəhləndiricidir ki,

Azərbaycan xalqlar arasında dostluq

ruhuna dəstək verdi. Biz hamımız

gələcəkdə bu ülvi missiyanın davam

etdirilməsi üçün yorulmadan çalışmalıyıq.

Mən xalqlar arasında həmrəylik

əlaqələrini gücləndirən İslam aləminin

idmançılarını Bakıda salamlamaq

üçün yaratdığı fürsətə görə İslam

Həmrəyliyi İdman Federasiyasına

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.

Bu Oyunlar və bir çox digər mühüm

beynəlxalq idman, humanitar

və siyasi tədbirlər Bakının açıqlıq

və tolerantlıq mərkəzi kimi nüfuzunu

daha da möhkəmləndirdi. Paytaxtımız

İslam idman ictimaiyyətini açıq qəlblə

qəbul etdi və bu Oyunların uğurlu

olması bütün Azərbaycanın fədakarlığına

və qəhrəmanlığına işarədir.

Bütün dünyadan gəlmiş qonaqlarımız

özünün qədim irsinə və ənənələrinə

sadiq olan, gələcəyinə qətiyyətlə

baxan ölkənin – Azərbaycanın zəngin

mədəniyyəti və məşhur qonaqpərvərliyi

ilə tanış oldular. Dünyanın ən

gözəl şəhərlərindən birində, Bakıda

sizi görməkdən məmnun olduq. Biz

açıq qəlblə sizi yenidən Azərbaycanda

görməyimizi səmimiyyətlə arzulayırıq.

10 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Şahzadə Abdullah

Bin Mosaad Bin Əbdüləziz

İslam Həmrəyliyi İdman

Federasiyasının prezidenti

Azərbaycan paytaxtında möhtəşəm

idman və dostluq bayramı başa

çatır. Bakı İslam ölkələrinin atletlərinə

bacarıqlarını nümayiş etdirmək,

dörd qitədən gəlmiş insanlara

birlik və anlaşma ruhunda qarşılıqlı

əlaqələri qeyd etmək məqsədilə gözəl

şəraiti təmin etdi.

Bu əlamətdar İslam Həmrəyliyi

Oyunları Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi

ilə, Birinci vitse-prezident və

“Bakı-2017”nin Təşkilat Komitəsinin

sədri xanım Mehriban Əliyevanın

və onun Azərbaycan İslam Həmrəyliyi

Oyunları Təşkilat Komitəsində

çalışan heyətinin fəaliyyəti sayəsində

qonaqpərvər ev sahibinin səyləri

ilə mümkün oldu. İslam Həmrəyliyi

İdman Federasiyası adından Bakı

sakinlərinə və Azərbaycan xalqına

göstərdikləri fədakarlığa və çox böyük

qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü

bildirmək istəyirəm. Biz sizi

2021-ci ildə İstanbulda keçiriləcək

Oyunlarda yenidən görməyi səmimiyyətlə

arzulayırıq.

Azad Rəhimov

Azərbaycan Respublikasının

Gənclər və İdman naziri,

İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat

Komitəsinin baş icraçı direktoru

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları İslam

ölkələrinin dostluğunu təcəssüm

etdirdi. Bu Oyunların həyəcan dolu

10 günü idman, bayram və dostluğun

təntənəsindən xəbər verir. “Bakı-

2017” Əməliyyat Komitəsinin işinin

başa çatmasına baxmayaraq, paytaxt

şəhərimizin dünyada beynəlxalq idman

və mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyəti

davam edir. Biz Bakıda bu yay

keçiriləcək Formula-1 Azərbaycan

Qran-Pri turnirində, 2017-ci ildə qadınlar

arasında Avropa voleybol çempionatında

və 2020-ci ildə UEFA-nın

Avropa çempionatının dörddəbir final

oyunlarında və üç qrup qarşılaşmasında

bütün dünyanı yenidən salamlamağı

səmimiyyətlə arzulayırıq.

“Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarında iştirak edən bütün

idmançılar, missiya rəhbərləri İslamiadanın

təşkilindən məmnunluqlarını

bildiriblər. Qürur hissi ilə deyə bilərik

ki, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları Rio

Olimpiadasından da yüksək səviyyədə

keçirildi. Azərbaycan IV İslam

Həmrəyliyi Oyunları ilə belə mötəbər

yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi

etməyə qadir olduğunu dünyaya

göstərə bildi.

спортсман № 104 / 2017

11


ТЯБРИКЛЯР

S P O R T S M A N

Adil Əliyev

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının

prezidenti, Millət vəkili

Bütün beynəlxalq tədbirlər kimi, IV

İslam Həmrəyliyi Oyunlarının da məhz

ölkəmizdə keçirilməsi heç də təsadüfü

deyildi. Azərbaycandakı əmin-amanlıq,

inkişaf, qonaqpərvərlik nəinki idman

yarışlarına, həmçinin siyasi, mədəni

tədbirlərə də ev sahibliyi etməyimizə

zəmin yaradır.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının

ölkəmiz tərəfindən yüksək səviyyədə

təşkili istər xalqımızın, istərsə də ölkəmizə

təşrif buyuran xarici qonaqların

yaddaşına gözəl xatirə kimi həkk olundu.

İslam dünyası üçün olduqca vacib

olan belə bir oyunların təşkilatçılığının

yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi

şanlı tariximizdə yeni bir səhifə açdı.

Dünyada İslam ölkələrinə qarşı təzyiq,

təhdidlər göstərildiyi bir zamanda

İslam həmrəyliyi nümayiş etdirən dövlətimizin,

dövlət başçımız cənab İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın

İslam ölkələrinə qucaq açması dünyaya

bir ismarıc oldu. Bununla Azərbaycanın

multikultural, tolerant, sülhsevər,

ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqlara

açıq olan bir dövlət olduğu bir daha

sübut edildi. Əslində Azərbaycan bu

dəyərlərin daşıyıcı olduğunu tarixən

sübut etmişdi, lakin bu oyunlarla islami

dəyərlərə söykənən həyat tərzinin

davam etdirildiyini bir daha bəyan etdi.

Ölkəmizə bir dəfə ayaq basan, buranın

adət-ənənələri ilə tanış olan, gözəlliklərini

duyan hər bir xarici qonaq

yenə də Azərbaycana gəlmək istəyir və

mötəbər yarışların burada keçirilməsini

təqdirəlayiq hesab edir. Bütün bunlarla

yanaşı dövlətimiz öz növbəsində

tanınır və Azərbaycan həqiqətlərini

dünyaya çatdırmış olur. Dünya birliyi,

beynəlxalq aləm artıq bu həqiqətlər

qarşısında aciz durumda qalır. Mənfur

düşmən, ermənilər, güclü Azərbaycanın

dünyaya saldığı səsdən vahiməyə düşür,

öz acizlikləri ilə barışmalı olurlar. Ali

Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin

apardığı uğurlu xarici siyasətin

əsas məqsədlərindən biri də məhz budur.

İnanıram ki, Azərbaycan sürətli inkişafı

nəticəsində daha böyük yarışlara

ev sahibliyi edərək, uğurlara imzasını

atacaq, öz həqiqətləri ilə dünyaya car

çəkəcək.

İslam Oyunlarında qazanılan tarixi

qələbə münasibətilə xalqımızı ürəkdən

təbrik edir, idmançılarımıza isə yeni-yeni

qələbələr arzulayıram.

Yaşar Məmmədov

Azərbaycan Qılıncoynatma

Federasiyasının vitse-prezidenti,

“Şöhrət” ordeni laureatı

İlk öncə bu gözel nailiyyətlə xalqımızı

təbrik edirəm. Çox gözəl bir

göstərici idi. Mən Azərbaycan İdman

Veteranlar İttifaqının sədriyəm və Azərbaycan

Qılıncoynatma Federasiyasının

vitse-prezidentiyəm. Əfsuslar olsun ki,

qılıncoynatma növü bu dəfə İslam Həmrəylik

Oyunlarına daxil edilməmişdi.

Çox istərdim ki, öz federasiyamız adından

Respublikamıza medal qazandırım.

Oyunların açılış və bağlanış mərasimində

iştirak etdim, hər şey çox gözəl

təşkil olunmuşdu. Mən çox şadam ki,

Respublikamız belə möhtəbər yarışlara

ev sahibliyi edir. Bu da Respublikamızın

beynəlxalq aləmdə olan nüfuzundan

soraq verir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham Əliyev cənablarını və

Azərbaycan Respublikasının Birinci

vitse-prezidenti, IV İslam Oyunlarının

təşkilat komitəsinin sədri xanım Mehriban

Əliyevanın Azərbaycan idmanına

və idmançılarına göstərdikləri diqqət

və qayğıya görə onlara öz təşəkkürümü

bildirir, xalqımızı isə bu parlaq qələbə

münasibəti ilə təbrik edirəm.

12 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

ТЯБРИКЛЯР

Eldar İsmayılov

AİJA prezidenti, əməkdar jurnalist

“Bakı-2017” İslam Həmrəyliyi

Oyunları uğurla başa çatdı. Mayın

7-dən 14-dək Cənubi Koreya Respublikasınin

paytaxtında Beynəlxalq İdman

Mətbuatı Assosiasıyasının 80-cı konqresində

iştirakımla əlaqədar Oyunların

açılış mərasimində və ilk günlərində

yarışları izləyə bilmədım. Lakin sonrakı

mərhələlərə qtıla bildim. İnamla

söyləyə bilərəm ki, ölkəmiz bu dəfə də

idman dünyasına öz sözünü deyə bildi.

İslamiadada 50-dən çox ölkə iştirak

edirdi və ölkələr ən peşəkar idmançılarını

bu Oyunlara göndərmişdilər. Buna

baxmayaraq yüksək təşkilatçılıq sərgiləməklə

yanaşı Azərbaycan bu Oyunlarda

da növbəti qələbə qazana bildi.

İdmançılarımız 75 qızıl, 50 gümüş, 37

bürünc medala nail olaraq komanda

hesabında birinci oldular.

Ölkə başçımız, Milli Olimpiya Komitəmizin

prezidenti cənab İlham Əliyev

Mayın 23-də “Bakı-2017” IV İslam

Həmrəyliyi Oyunlarında qalib gəlmiş

idmançılarımız, onların məşqçiləri və

Azərbaycanın idman ictimaiyyətinin

nümayəndələri ilə görüşü zamanı nitq

söylədi. Dedi ki, “Bizim son nailiyyətlərimiz

də deməyə əsas verir ki, bu

qələbə təsadüfi qələbə deyil. Azərbaycan

idmançıları 2015-ci ildə Avropa

Oyunlarında 56 medal qazanmışlar və

komanda hesabında ikinci yerə çıxa

bilmişlər. Keçən il Yay Olimpiya Oyunlarında

medalların sayı 18-ə çatdı. Bu,

bizim Olimpiya Oyunlarında iştirakımızın

tarixində ən böyük rəqəmdir və medalların

sayına görə Azərbaycan 14-cü,

Avropa ölkələri arasında 7-ci, müsəlman

ölkələri arasında isə 1-ci yerdə idi.

Yəni, bugünkü qələbənin çox möhkəm

təməli var və bu, onu göstərir ki, Azərbaycan

idmanı inkişaf edir, Azərbaycan

dövləti inkişaf edir. Çünki ancaq inkişaf

etmiş ölkələrdə idman həm dövlətə, həm

xalqa böyük qələbə gətirir.”

Dövlət başçımız onu da vurğuladı

ki, Azərbaycan müsəlman aləmini Qərb

aləmi ilə birləşdirən ölkədir. Təsəvvür

edin, iki il ərzində bir ölkədə, bir şəhərdə

Avropa və İslam Oyunları keçirilir.

Bu Oyunlarda 100-dən çox ölkə iştirak

edir. Heç bir başqa ölkə bax, bu nailiyyətlə

öyünə bilməz. Haqlı olaraq fəxr

edirik ki, biz bunu edə bilmişik. Ölkəmiz

həm Qərb dünyasında, həm müsəlman

aləmində etibarlı tərəfdaş, dost və qüdrətli

dövlət kimi tanınır.

Onu da qeyd edim ki, həm yerli, həm

də xarici jurnalistlər Oyunları diqqətlə

izləmiş, ən maraqlı məqamları operativ

şəkildə işıqlandırmağa nail olmuşlar.

Oyunları şərh edən yerli media təmsilçilərinin

böyük əksəriyyəti Azərbaycan

İdman Jurnalistləri Assosiasıyasının

üzvləridir.

Möhsen Rajabi

Spoqcs Federasiyasının nümayəndəsi

Azərbaycan, beynəlxalq aləmdə

həm də idman ölkəsi kimi tanınıb. Bakının

son dövrlərdə ev sahibliyi etdiyi

və yüksək səviyyədə keçirdiyi möhtəşəm

yarışlar buna əyani sübutdur.

Bu yaxınlarda isə IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarını keçirməklə bütün müsəlman

dövlətlərini Bakıda salamladıq. Birlik,

Sülh, Hörmət və Mükəmməllik dəyərləri

üzərində qurulan Oyunlarda, həmrəyliyimizi

dünyaya nümayiş etdirdik. Bu

Oyunlar idman yarışı olmaqla yanaşı,

eyni zamanda, bütün İslam dünyasının

birlik və həmrəylik günləri oldu. Yüksək

səviyyədə təşkil olunaraq, gərgin mübarizə

əzmində keçən bu Oyunlarda, Azərbaycan

idmançıları onlara göstərilən

etimadı tam doğruldaraq, “QALİB”

adına sahib çıxdılar. Bu qələbə, hörmətli

Prezident İlham Əliyevin və Birinci

vitse-prezident, IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri

Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan

idmanına göstərdikləri diqqət və

qayğının təzahürüdür.

Mən, bu möhtəşəm qələbə münasibətilə

bütün dünya azərbaycanlılarını

təbrik edirəm.

спортсман № 104 / 2017

13


S P O R T S M A N

Son illər Azərbaycan ilk Avropa Oyunları, Dünya

Şahmat Olimpiadası, 17 yaşadək futbolçular arasında

Avropa çempionatı, bədii gimnastika üzrə Dünya

Kuboku, “Formula 1” kimi beynəlxalq yarışlara uğurla

ev sahibliyi edib. Odlar Yurdu dünyada artıq idman ölkəsi

olaraq tanınır.

Bu yaxınlarda isə Azərbaycan

daha bir mötəbər beynəlxalq idman

tədbirinə - “Bakı-2017” IV

İslam Həmrəyliyi Oyunlarına yüksək

səviyyədə ev sahibliyi edərək

tarix yazdı. On gün ərzində İslam

dünyasının idman nəbzi Bakıda

döyündü. İslamiadanın yarışları,

sözün həqiqi mənasında, əsl idman

və həmrəylik bayramına çevrildi,

maraqlı və parlaq qələbələrlə yadda

qaldı. “Bakı-2017”də iştirak

edən ölkələr arasında Azərbaycan

75 qızıl, 50 gümüş, 37 bürünc me-

14 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

dalla birinci oldu. İdman arenalarında

Azərbaycanın dövlət himni 75

dəfə səsləndi, dövlət bayrağı 162

dəfə qaldırıldı.

71 qızıla malik Türkiyə ikinci, 39

qızıl medal qazanmış İran isə üçüncü

yeri tutub.

Medalların ümumi sayına görə

isə Türkiyə ilk yerdədir - 195 medal.

Azərbaycan 162, İran idmançıları

isə 98 medal qazanıblar.

Ümumilikdə 40 ölkə müxtəlif

əyarlı medallar əldə edib, 14 ölkə

isə yarışları medalsız başa vurub.

Oyunlarda 54 ölkəni təmsil edən

3000-dən çox idmançı, 1000-dən

çox komanda rəsmiləri və bir o qədər

də texniki nümayəndə iştirak

спортсман № 104 / 2017

15


S P O R T S M A N

edirdi. Bu rəqəmlər özlüyündə bir

rekorddur. Çünki indiyədək İslam

Həmrəyliyi Oyunlarına bu qədər

ölkənin qatılması heç vaxt müşahidə

olunmayıb.

Dörd əsas dəyər - “Birlik”,

“Sülh”, “Hörmət”, “Mükəmməllik”

dəyərləri üzərində qurulan

Oyunlar, “Gücümüz həmrəylikdədir”

devizi altında keçirilirdi.

İdmanın 24 növü üzrə keçirilmiş

yarışlarda atletlər 269 dəst

medal uğrunda mübarizə apardılar.

Azərbaycanı bu Oyunlarda 425

atlet təmsil etdi. Qaliblərə ümumilikdə

1600 medal təqdim edildi.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarını

50-dən çox ölkədə 1 milyard-

16 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

dan çox tamaşaçı izləyib. Yarışları

işıqlandırmaq üçün 1000-dən çox

media nümayəndəsi akkreditasiyadan

keçib. Oyunların proqramına

daxil edilmiş 165 idman yarışı

üçün 500 mindən çox bilet satışa

çıxarılıb. Açılış və bağlanış mərasimlərinin

təşkilində isə 31 müxtəlif

ölkədən 5 mindən çox əməkdaş

fəaliyyət göstərib. Mərasimlərdə 8

ölkədə istehsal olunmuş səhnə avadanlığından

istifadə olunub. “Bakı-2017”nin

24 beynəlxalq və 17

yerli səfiri, 8 yerli və 5 beynəlxalq

sponsoru var. Rəsmi talismanlar -

“İncə” və “Cəsur” Azərbaycanın

milli sərvəti olan Qarabağ atlarının

rəmzləridir.

спортсман № 104 / 2017

17


ИШТИРАКЧЫ ЮЛКЯЛЯР

S P O R T S M A N

18 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

ИDMAN NЮВЛЯРИ

Atletika/Para Atletika

Gülәş: Yunan-Roma

Suya tullanma

Gülәş: Sәrbәst üsulla

Üzgüçülük

Atıcılıq

Su polosu

Tennis

Basketbol 3x3

Voleybol

Futbol

Boks

İdman Gimnastikası

Zorxana

Bәdii Gimnastika

Karate

Hәndbol

Taekvondo

Stolüstü tennis

Uşu

Cüdo & Para Cüdo

Ağır Atletika

спортсман № 104 / 2017

19


FUTBOL

S P O R T S M A N

Миллимиздян илк гызыл

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

рясми ачылыш мярасими

май айынын 12-си олаъаьына

бахмайараг, футбол йарышына

майын 8-дя старт верилиб. Бакы-

2017-нин футбол йарышларында

щяр бир команданын щейяти 23

йашадяк футболчулардан ибарят

иди. Бунунла йанашы, йашы 23-

дян йухары олан цч футболчу да

щейятдя йер алыр. Гейд едяк ки,

футбол цзря Азярбайъан миллиси

Ислам Щямряйлийи Ойунларында

илк дяфя чыхыш едиб.

Сяккиз команданын гатылдыьы

йарышда ев сащиби Азярбайъан иля

йанашы, Тцркийя, Сяудиййя Ярябистаны,

Камерун, Мяракеш, Оман,

Фялястин вя Ялъязаир миллиляри дя

гялябя уьрунда мцбаризя апарыблар.

Азярбайъан миллиси ев сащиби

олдуьу цчцн “А” групунда йер

алыб. Бу групда милли командамызын

рягибляри Камерун, Сяудиййя

Ярябистаны вя Мяракеш миллиляридир.

“Б” групунда ися Тцркийя, Ялъязаир,

Оман вя Фялястин йыьма командалары

йарышыблар. Йарышын илк эцнцндя

Азярбайъан миллиси “Байыл” стадионунда

Камерун йыьмасы иля гаршылашыб.

Эцръцстанлы баш щаким Эиорэи

Курашвилинин идаря етдийи ойунда

щесаб ачылмайыб.

Майын 11-дя “Бакы-2017” ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын футбол

йарышында груп мярщялясинин икинъи

турунун ойунлары кечирилиб. “А” групунда

йер алан Азярбайъан миллиси

“Байыл Арена”да Сяудиййя Ярябистаны

йыьмасы иля цз-цзя эялиб.

Илк ойунда Камерун йыьмасы иля

щеч-щечя (0:0) едян миллимиз, бу

эюрцшдя гялябя газаныб. Гаршылыглы

щцъумлар шяраитиндя кечян эюрцшцн

илк щиссясиндя щесаб ачылмайыб.

Икинъи щиссяйя даща фяал башлайан

миллимиз, 67-ъи дягигядя Елшян

Абдуллайевин голу иля азаркешляри

севиндириб. Эюрцшцн 80-ъи дягигя-

20 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

FUTBOL

синдя Аьабала Рамазанов икинъи

топу рягиб гапысындан кечириб. Галан

дягигялярдя гапылара гол вурулмайыб

вя ойун 2:0 щесабы иля миллимизин

хейриня баша чатыб.

Ики турдан сонра щесабында 4

хал олан Азярбайъан вя Мяракеш

миллиляри турнир ъядвялиндя илк ики пиллядя

гярарлашыблар. Камерун 2 халла

цчцнъц, щесабында хал олмайан

Сяудиййя Ярябистаны ися сонунъу

олуб.

Сонунъу турда йыьмамыз Мяракеш

командасы иля цз-цзя эялиб.

Нювбяти мярщяляйя йцксялмяк

цчцн миллимизи щеч-щечя дя гане

едирди. Эярэин кечян эюрцшдя гапылара

гол вурулмайыб. Диэяр ойунда

ися Камерун йыьмасы бюйцкщесаблы

гялябя газанараг, групда

биринъи йери тутуб. Цч команданын

халы ейни олса да, футболчуларымыз

икинъи йердя гярарлашыблар.

Диэяр групда ися Ялъязаир вя

Оман йыьмалары плей-офф-да ойнамаг

щцгугу газаныблар. Нятиъядя

йарымфиналда миллимиз Ялъязаир, Камерун

ися Оманла мцнасибятляря

айдынлыг эятириб.

Африкалыларла эюрцшдя биринъи

щиссядя Руслан Абышовун, икинъи

щиссядя ися Мягсяд Исайевин вурдуглары

голлар ъцтцн талейини щялл

едиб. Диэяр ъцтдя галиб пеналти

зярбяляри иля мцяййянляшиб. Ясас

вахтда гапылара гол вурулмайыб.

Бурада даща дягиг олан Оман футбочлулары

финала йцксялибляр.

Щялледиъи эюрцшдя миллимиз

Оманы сынаьа чякиб. Биринъи щиссядя

Гарабаь футбол клубунун футболчусу

Мащир Mядятовун вурдуьу

ики гол галиби бялли едиб. Дцздцр, фасилядян

сонра асийалылар бурахылан

голлардан биринин явязини чыхыблар.

Амма бу гол йекун нятиъяйя тясир

етмяйиб. 2:1 щесабы иля галиб эялян

йыьмамыз, ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын галиби олуб. Бцрцнъ

медалы ися Ялъязаир командасы

газаныб.

спортсман № 104 / 2017

21


бядии эимнастика

S P O R T S M A N

Ислам алями цчцн юнямли

олан ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын програмына

илк дяфя олараг эимнастика

идман нювц мящз Бакыда

дахил едилиб. Ойунлар

чярчивясиндя эимнастиканын

3 нювц цзря - бядии эимнастика,

гадын вя киши идман

эимнастикасы цзря йарышлар

кечирилиб.

Майын 13-дя бядии эимнастика

цзря Азярбайъан милли командасы

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

Бядии эимнастларымыздан 4 гызыл

гызыл медалына сащиб олуб. Азярбайъан

Республикасынын Биринъи витсе-президенти,

ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын Тяшкилат Комитясинин

сядри Мещрибан Ялийева эимнастларын

йарышларына бахыб.

Йарышда иштирак едян юлкяляр,

нювбя иля Милли Эимнастика Аренасынын

сящнясини бюлцшдцляр. Рягс

елементляри, балет вя мусигинин

инъясянят вя идманла вящдятиндян

ибарят олан бядии эимнастика, идманын

ян ъялбедиъи вя эюзял нювляриндян

щесаб едилир. Композисийалы идман

нювц олан бядии эимнастиканын

ясас хцсусиййяти чох йцксяк бядян

чевиклийи вя фяаллыг тяляб едян вя

эимнастларын чыхышı цчцн сечдикляри

мусиги иля мцкяммял ащянэля

тягдим етдикляри ян чятин акробатик

щярякят елементляринин бир-бири иля

бирляшмясидир. Бу идман нювцндя

инъялик вя зярифлик вар. Фярди йарышларда

чыхышын цмуми мцддяти 1 дягигя

15 санийядян 1 дягигя 30 санийяйядяк,

груп йарышларында ися 2

дягигя 15 санийядян 2 дягигя 30

санийяйядяк чякир.

Азярбайъанда сон иллярдя бядии

эимнастиканын инкишафына хцсуси

диггят йетирилиб. Бунун нятиъясиндя

бу идман нювцндя юлкямиз

гялябяляр газаныб. Майын 12-дя -

Ойунларын мющтяшям ачылыш мярасими

эцнц Милли Эимнастика Аренасында

старт верилян эимнастика йарышларына

айын 15-дя йекун вурулуб.

Йыьма командамызын цзвляри

Марина Дурунда, Жаля Пирийева,

Зющря Аьамированын ики йарыш эцнц

ярзиндя 4 щярякятин - щалга, топ,

эцрзляр, лент щярякятляринин ъяминдя

эюстярдикляри нятиъя 128.200 бал

иля гиймятляндириляряк, командамыза

Исламиаданын чемпионлуьуну

газандырыб. Командамыз бу халларын

65.250-сини майын 12-дя топ вя

щалга иля йарышларда топлайыб. Икинъи

йердя 123.850 балла Юзбякистан,

цчцнъц йердя ися 101.650 балла

Тцркийя милли командасы гярарлашды.

Медаллары галибляря Азярбайъан

Республикасынын Биринъи витсе-президенти,

Азярбайъан Эимнастика Федерасийасынын

президенти Мещрибан

Ялийева тягдим етди.

Майын 14-дя Милли Эимнастика

Аренасында “Бакы-2017” ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын бядии эимнастика

цзря фярди йарышлары баша

чатыб. Дюрд щярякят цзря (лент,

эцрзляр, топ, щалга) кечирилян йарышда

Азярбайъан эимнастлары цму-

22 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

бядии эимнастика

ми щесабда йедди медал газаныблар.

Беля ки, Марина Дурунданын

активиндя ики гызыл, бир эцмцш вя бир

бцрцнъ медал вар. Жаля Пирийева ися

бир гызыл, бир эцмцш вя бир бцрцнъ

медала сащиб олуб.

Щалга иля щярякятляр цзря фярди

йарышларда 17.600 хал топлайан М.

Дурунда чемпион олуб. Диэяр идманчымыз

Жаля Пирийева ися 16.050

халла цчцнъц йери тутуб. Эцмцш медалы

ися 16.450 халла юзбякистанлы

Анастасийа Сердйукова газаныб.

Жаля Пирийева топла щярякятляр

цзря фярди йарышларда бцтцн рягиблярини

габаглайараг, гызыл медала сащиб

олуб. О, 17.550 халла фяхри кцрсцнцн

ян йцксяк пиллясиня галхыб.

Диэяр эимнастымыз Марина Дурунда

ися 15.800 халла бцрцнъ медалла кифайятляниб.

Икинъи йери ися Юзбякистан

эимнасты Анастасийа Сердйукова

(16.950 хал) тутуб.

Эимнастымыз Марина Дурунда

эцрзлярля йарышда 16.550 халла

эцмцш медал ялдя едиб. Йарышда

фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня

Юзбякистан эимнасты Анастасийа

Сердйукова галхыб. О, 16.900 хал

топлайыб. Цчцнъц йери ися онун

щямйерлиси Сабина Ташкенбайева

(16.300 хал) тутуб.

Марина Дурунда лентля йарышда

15.450 халла гызыл медала лайиг

эюрцлцб. Икинъи йери дя Азярбайъан

эимнасты тутуб. Жаля Пирийева ейни

халла эцмцш медала сащиб олуб.

Бцрцнъ медалы ися Юзбякистан

эимнасты Сабина Ташкенбайева

(14.950 хал) газаныб.

Йарышлар баша чатдыгдан сонра

мцкафатландырма мярасими олуб.

Медаллары галибляря Бейнялхалг

Эимнастика Федерасийасынын президенти

Моринатри Ватанабе вя Азярбайъан

Эимнастика Федерасийасынын

вирсе-президенти Алтай Щясянов

тягдим едиб.

спортсман № 104 / 2017

23


иDMAN эимнастикаSI

S P O R T S M A N

Идман эимнастикасында 5 гызыл, 5 эцмцш

Майын 15-дя Милли Эимнастика

Аренасында ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын идман эимнастикасы

йарышларына йекун вурулуб. Идман

эимнастларымыз бу мютябяр

йарышы 5 гызыл, 5 эцмцш вя 2

бцрцнъ медалла баша вурублар.

Идман эимнастикасы йарышынын

икинъи эцнцндя кишиляр арасында сярбяст

щярякятляр, паралел голлар, щалгаларла

щярякятляр, дайагла тулланма,

эимнастика атында вя турникдя

щярякятляр, гадынлар арасында дайагла

тулланма, мцхтялиф щцндцрлцклц

голларда щярякятляр, эимнастика

тириндя вя сярбяст щярякятляр цзря

фярди йарышларын галибляри мцяййянляшиб.

Идман эимнастикасы йарышында

Азярбайъаны киши атлетлярдян Мурад

Аьарзайев, Тимур Байрамов, Талас

Бенъе, гадынлардан ися Йулийа Иншина,

Йекатерина Тишкова, Марина Некрасова

тямсил едибляр.

Сярбяст щярякятлярдя Мурад

Аьарзайев 14,400 халла биринъи йери

тутуб. Эцмцш медала 13,350 халла

Ялъязаир эимнасты Ащмед Анис

Маоудъ, бцрцнъ медала 13,100

халла Тцркийя эимнасты Ащмет

Юндяр лайиг эюрцлцб.

Паралел голларда азярбайъанлы

атлет Тимур Байрамов 13,100 хал

топлайараг бцрцнъ медалла кифайятляниб.

Гызыл медала 14,900 халла

Фярщад Ариъан (Тцркийя), эцмцш

медала ися 13,500 хал топламыш Щилал

Метиджи (Ялъязаир) сащиб олуб.

Щалгаларда щярякятлярдя гызыл

медала 15,250 халла Ибращим Чолак

(Тцркийя) лайиг эюрцлцб. Азярбайъан

тямсилчиси Талас Бенъе щалгаларла

щярякятлярдя 14,500 хал топлайараг,

эцмцш медала сащиб олуб. Бцрцнъ

медалы ися 13,850 хал топлайан иранлы

Щади Канаринежад активиня йаздырыб.

Дайагла тулланма йарышында тцр-

24 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

иDMAN эимнастикаSI

кийяли Юндяр Ащмет 14,100 халла

гызыл медала лайиг эюрцлцб. Ялъязаир

эимнасты Мощаммед Абделъалил

Боургиег 13,950 халла эцмцш,

Индонезийа эимнасты Мущаммад

Афризал 13,575 халла бцрцнъ медал

газаныб.

Эимнастика атында щярякятлярдя

тямсилчимиз Талас Бенъе 14,250

хал топлайараг гызыл медалы тямин

едиб. Иран эимнасты Саидреза Кеиха

14,200 халла эцмцш, Гятяр эимнасты

Ащмед Алдйани 13,600 халла

бцрцнъ медал газаныб.

Турникдя щярякятлярдя эимнастымыз

Талас Бенъе 14,000 хал

топлайараг, нювбяти гызыл медала

сащиб олуб. Икинъи вя цчцнъц йерляри

Тцркийя эимнастлары Фярщад Ариъан

(13.250) вя Ащмет Юндяр (13,200)

тутуб.

Гадын идман эимнастикасында

дайагла тулланмада гызыл медала

14,250 халла Юзбякистан тямсилчиси

Оксана Чусовитина, эцмцш медала

13,750 халла тямсилчимиз Марина

Некрасова, бцрцнъ медала ися

13,025 халла Индонезийа эимнасты

Рифда Инфаналутфи сащиб олуб.

Мцхтялиф щцндцрлцклц голларда

Тцркийя эимнасты Демет Мутлу

12,750 халла гызыл, Азярбайъан тямсилчиси

Йекатерина Тишкова 12,400

халла эцмцш, тцркийяли Екин Морова

ися 11,900 халла бцрцнъ медаллара

лайиг эюрцлцб.

Эимнастика тириндя щярякятлярдя

гызыл медалы 12,750 халла тцркийяли

Эюксу Учташ Шанлы, эцмцш медалы

Марина Некрасова (12,600), бцрцнъ

медалы Йулийа Иншина (12,250)

газаныб.

Сярбяст щярякятлярдя гызыл медала

13,100 халла тямсилчимиз

Йулийа Иншина лайиг эюрцлцб. Тцркийя

тямсилчиси Усташ Шанлы Эюксу

13,050 халла эцмцш, Демет Мутлу

ися 12,700 халла бцрцнъ медала сащиб

олуб.

Галибляря медаллары Азярбайъан

Эимнастика Федерасийасынын

витсе-президенти Алтай Щясянов вя

диэяр шяхсляр тягдим едибляр. Чемпионларын

шяряфиня тямсил етдикляри

юлкялярин дювлят щимнляри сясляндирилиб,

дювлят байраглары галдырылыб.

Беляликля, Азярбайъан атлетляри

Исламиаданын идман эимнастикасы

йарышларында 12 медал (5 гызыл, 5

эцмцш вя 2 бцрцнъ) газаныблар.

Бядии эимнастика йарышларында ися

Азярбайъан идманчылары милли командамызын

активиня 8 медал (4

гызыл, 2 эцмцш, 2 бцрцнъ) ялавя

едиб. Бунунла да Азярбайъан эимнастлары

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

тарихиня адларыны 20 медалла

(9 гызыл, 7 эцмцш вя 4 бцрцнъ) йаздырыблар.

спортсман № 104 / 2017

25


Атыъылыг

S P O R T S M A N

Атыъылармыздан 10 медал

Майын 13-дя Бакы Атыъылыг

Мяркязиндя “Бакы-2017” ЫВ

Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

атыъылыг йарышлары старт

эютцрцб. Майын 17-дяк

давам едяn йарышларда командамыз

10 медал газаныб.

Идманчыларымыз 6 гызыл, 3

эцмцш вя 1 бцрцнъ медал

ялдя едибляр.

Йарышын илк эцнц Азярбайъан идманчылары

цчцн уьурлу олуб. Йыьма

командамыз “Бакы-2017” ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларында илк гызыл

медалыны газаныб. Гызыл медалы миллимизин

активиня Руслан Лунйов йаздырыб.

О, кишиляр арасында 25 метр

мясафядян тапанча иля атяш ачма

йарышында щамыдан дягиг олуб -

(581-25 хал). Тцркийяли Дикеъ Йусуф

икинъи, пакистанлы Ахтар Мущаммад

Халил ися цчцнъц йери тутуб.

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

илк гызыл медалыны кишиляр арасында

атыъылыг йарышында 10 метр мясафядян

пневматик тцфянэля атяш ачма

цзря галиб эялян Тцркийя идманчысы

Акэцн Юмяр газаныб. Тцркийя тямсилчиси

йарышда 249,8 халла гызыл медала

сащиб олуб. Бангладешли Мунна

Рабби Щасан 245,5 халла икинъи,

юзбякистанлы Сяидхан Сайфуддынов

ися 224.1 халла цчцнъц йери тутуб.

Гадынлар арасында 10 метр мясафядян

пневматик тцфянэля атяш

ачма йарышынын гызыл медалыны Иран

идманчысы газаныб. Иран тямсилчиси

Имамяли Неъат Яндивари 249.6 халла

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

чемпиону олуб. Эцмцш медала

246.1 халла иранлы Ящмяди Елащи,

бцрцнъ медала ися 223.9 халла юзбякистанлы

Сякиня Мяммядова

йийяляниб.

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларында

гадынлар арасында сянэяр стенди

йарышынын галиби ися Тцркийя идманчысы

Эцрер Нищан олуб. О, 41 хал топлайараг,

чемпион адыны газаныб.

26 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Атыъылыг

Азярбайъанлы атыъыларындан

Шяфяг Ямращова 37 халла йарышы

эцмцш медалла баша вуруб. Бцрцнъ

медалын сащиби ися 29 хал топлайан

Гятяр идманчысы Ял Хяляф

Холуд Щассан олуб. Бу йарышда

мцбаризя апаран Азярбайъанын

диэяр идманчысы Айдан Ъамалова

ися 13 халла алтынъы йеря чыхыб.

Азярбайъан йыьмасынын атыъысы

Руслан Лунйов, Бакыда кечирилян

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларында

5 гызыл медал газаныб. Снайперимиз

10 м пневматик тапанча иля

атяшдя гарышыг команда йарышында

Ниэар Нясирова иля бирликдя щамыдан

дягиг олуб. Лунйов-Нясировадан

ибарят щейят, оманлы ъцтлцйц

габаглайараг, йарышы 1-ъи пиллядя

тамамлайыб. Бцрцнъ медала ися

Иран идманчылары йийялянибляр.

Гейд едяк ки, Руслан Лунйов

бундан юнъя 25 метрдян тапанча

иля мяркязя атяш ачма, ейни мясафядян

сцрятли атяш ачма, щямчинин

стандарт тапанча иля атяш ачма

вя 10 метр мясафядян пневматик

тапанча иля атяш ачмагда гызыл

медал qazanmышdы. Ниэар Нясирова

ися 10 метр мясафядян пневматик

тапанча иля атяш ачмагда

3-ъц йери тутуб.

спортсман № 104 / 2017

27


ağır atletİKA

S P O R T S M A N

Azərbaycan ağır atletləri İslam

Oyunlarında güclərini göstərdilər!

12-22 May tarixlərində Bakıda

keçirilən IV İslam Həmrəylik

Oyunlarında ağır atletika yarışları

da keçirildi. Bu möhtəşəm idman

bayramında böyük ənənələri olan

növün də yer alması xüsusi əhəmiyyət

kəsb edirdi.

13-17 may tarixlərində Şüvəlan

qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasının

yarış zalında 20 ölkədən

128 atlet – 51 qadın və 77 kişi

– medal mübarizəsinə qoşuldu. Əsl

həmrəylik və dostluq ab-havasında

keçən, yetərincə maraqlı məqamlarla

yadda qalan yarışlar, şübhəsiz

ki, uzun müddət heç bir ağır atletika

sevərin yaddaşından silinməyəcək.

Azərbaycan yığma komandası

bu yarışa tam heyət – 8 kişi və 8

qadın atletlə qatılmışdı. Yetərincə

gənc heyətə malik komandamızın

üzvləri ümumilikdə 4 dəfə fəxri kürsüyə

qalxdılar. Qadınlarda 17 yaşlı

Səbinə Əzimova (53 kq) və 20 yaşlı

Elnarə Abbasova (63 kq) bürünc,

Anastasiya İbrahimli (69 kq) isə qızıl

medal qazandl. Kişilərdə isə 94 kq

çəki dərəcəsində təcrübəli Rövşən

Fətullayev azarkeşləri bürünc medalla

sevindirdi.

Medal qazanmayan atletlərimiz

isə sona qədər əzmkarlıq nümayiş

etdirmələri ilə yadda qaldılar. Bunun

da nəticəsində həm qadın, həm də

kişi yığmamız, İslam Oyunlarında

ağır atletika yarışlarının komanda

hesabında 2-ci yeri tutdu.

İdmançıların çıxışları fərdi uğurları

ilə yanaşı onların yığma komandalarının

xal hesabını da zənginləşdirir.

İslam Oyunlarında da

digər ağır atletika yarışlarında olan

sistemlə turnirin ən yaxşı qadın və

kişi komandaları müəyyən edilib.

Qayda belədir: hər bir atlet əldə etdiyi

medalla yanaşı, öz ölkəsinin xal

ehtiyatını müvafiq olaraq artırır. 1-ci

yeri tutan ağır atlet 28, 2-ci yeri tutan

25, 3-cü yeri tutan 23 xal, bundan

sonrakı bütün yerlərə görə isə bir xal

azalma prinsipi ilə xal qazanılır: 4-cü

yer 22, 5-ci yer 21 xal…və nəhayət,

25-ci yer 1 xal.

28 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

ağır atletİKA

Qadınlarda Mərziyyə Məhərrəmova

20, Səbinə Əzimova 23, Gülçin

Əlizadə 22, Elnarə Abbasova

23, Firuzə İbrahimova 21, Anastasiya

İbrahimli 28, Fidan Hüseynzadə

və Fidan Əbdürrəhmanova hərəsi

19 xal toplayaraq, ümumi xal ehtiyatımızı

175-ə çatdırıblar. Bu isə,

Azərbaycan qadın ağır atletika komandasının

Oyunların 2-ci ən yaxşı

komanda olması deməkdir. 3-cü

pillədə 146 xalla İndoneziya qərarlaşıb.

Çempion adını isə 194 xalla

Türkiyə qazanıb.

Kişilərdə də eyni uğurumuz var.

Belə ki, Elmar Alıyev 20, Allahyar

Abışov 18, Əfqan Bayramov 17,

Ceyhun Tağızadə 22, Kamran İsmayılov

18, Rövşən Fətullayev 23,

Nailxan Nəbiyev 19, Azər Məmmədli

21 xalı aktivimizə əlavə etdilər. Bu

isə toplam 158 xal deməkdir. Bu

nəticə ilə kişilərdən ibarət ağır atletika

yığmamız İslam Oyunlarında bu

növdə 2-ci ən yaxşı komanda adını

qazandı. 3-cü pilləyə 144 xalla Səudiyyə

Ərəbistanı sahib çıxdı. Çempionluq

titulu isə 193 xal toplayan

İran yığmasına qismət oldu.

Toplam 333 xal (175+158) toplayan

Azərbaycan yığma komandası

ümumi hesabda İslam Oyunlarının

ən yaxşı komandası adını qazandı.

İkinci pillədə 330 xalla Türkiyə, 3-cü

pillədə isə 283 xalla İndoneziya yığması

qərarlaşdı.

Çətin günlərini geridə qoymaqda

olan ağır atletikamız böyük uğurlar

qazanmağa hazır olduğunu məhz

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı

çıxışı ilə göstərməyi bacardı.

Mayın 17-də Azərbaycan Ağır

Atletika Federasiyasının (AAAF)

mərkəzi təlim-məşq bazası olan

AAAF Park Yaşayış Kompleksində

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının iştirakçıları

və qonaqları üçün xüsusi

tədbir keçirildi. Asiya Ağır Atletika

Federasiyasının vitse-prezidenti

Mohammad Caludun başçılığı ilə

çox sayda idmançı, hakim və digər

məsul şəxslər və texniki-inzibati qurumların

nümayəndələri, müxtəlif

federasiyaların rəhbər şəxsləri Xırdalandakı

bu məkana baş çəkiblər.

Əvvəlcə, qonaqlar fəvvarə ətrafında

düzülən masalarda şam yeməyinə

dəvət ediliblər. Zövq oxşayan musiqi,

ləziz təamlarla maraqlı müzakirələr,

söhbətlər aparılıb. Yekdilliklə

bildirilib ki, Bakıda təşkil olunan IV

İslam Oyunları bu yarışların tarixində

ən yüksək səviyyəlisidir. Müsəlman

dünyası üçün ağır atletikaya

belə böyük dəyər verən Azərbaycanın

ünvanına xoş sözlər işlədilib.

Bədii hissədən sonra kiçik rəsmi

hissə başlayıb. Əvvəlcə, AAAF-ın

vitse-prezidenti Tofiq Heydərov

çıxış edərək qonaqları salamlayıb,

yarışların gedişatı, buna qədər görlüən

işlər, əldə edilən nəticələr, yerli

federasiyamızın ağır atletikanın inkişafı

üçün gördüyü işlərdən danışıb,

AAAF Parkın çoxfunksiyalılığı,

buradakı idman infrastruktur obyektləri

haqda məlumat verib. Daha

sonra Calud Məhəmməd, həmçinin

Türkiyə Ağır Atletika Federasiyasının

prezidenti Tamer Taşpınar, çıxış

edərək burada qarşılaşdıqları qonaqpərvərlik,

xoş münasibət, eyni

zamanda yüksək təşkilatçılıqdan

danışaraq, məmnunluqlarını dilə

gətiriblər.

Sonra AAAF-ın rəsmi yayım

orqanı olan “Ağır Atletika Zamanı”

jurnalının idmançılara xüsusi mükafatı

təqdim edilib. Nəşr tərəfindən

IV İslam Oyunlarının ən yaxşı qadın

və ən yaxşı kişi atleti seçilib. Jurnal

ən yaxşı qadın ağır atlet adına azərbaycanlı

Anastasiya İbrahimli, ən

yaxşı kişi ağır atlet adına isə özbəkistanlı

Rüstəm Canqabayevi layiq

görüb. Onlara xüsusi hazırlanmış

kuboklar təqdim edilib.

Sonda bütün qonaqlar AAAF

Parkdakı iaşə, təhsil və digər obyektlərlə

tanış edilib. Xüsusilə də

ağır atletika üçün yaradılan şərait

qonaqları müsbət mənada şoka

salıb. Buradakı təlim-məşq bazası,

qidalanma, istirahət, bərpa imkanları,

yarış zalı böyük təəccübə səbəb

olub. Qonaqlar, Azərbaycanın

“dünyanın yeni ağır atletika mərkəzi”nə

çevrildiyini bildirib, yerli yeniyetmə

və gənclərin şanslı olduqlarını,

onları böyük xoşbəxt gələcək

gözlədiyini qeyd ediblər.

спортсман № 104 / 2017

29


atletİKA/Para atletİKA

S P O R T S M A N

Atletlяrиmиzdяn 10 гызыл,

4 эцмцш, 4 бцрцнъ

ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын атлетика йарышлары

майын 16-дан 20-дяк

Бакы Олимпийа Стадионунда

кечирилиб. Идманчыларымыз

чыхыш етдикляри йарышларда

уьурлу чыхыш едяряк, 18

медал газаныблар. Бу

медаллардан онунун яйары

гызыл олуб. Атлетляримиз дюрд

эцмцш, дюрд бцрцнъ

медал ялдя едибляр.

Yарышларын биринъи эцнцндя илк

медалы паралимпийачымыз Самир Нябийев

газаныб. Ф57 категорийасында

кцряитялямя йарышларынын финалында

Самир Нябийев, бцтцн рягиблярини

цстяляйяряк чемпионлуьуну рясмиляшдириб.

Юлкямизя даща бир гызыл

медалы Щанна Скидан газандырыб.

Атлетика йарышларында нювбяти

медал паралимпийачымыз Олохан

Мусайевдян эялиб. Кишиляр арасында

кцряитялямя йарышында (Ф56 категорийасы)

атлетимиз фяхри кцрсцнцн

ян йцксяк пиллясиня галхыб. Нювбяти

гызыл медалы йыьмамыза Йелена Чебану

газандырыб. О, параатлетика

йарышларында гадынлар арасында 100

метр мясафяйя гачышда рягиблярини

габаглайараг финиш хяттини биринъи

кечиб.

Гадынлар арасында цчтяканла тулланма

йарышында Йекатерина Сарыйева

бцрцнъ медал газаныб.

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

атлетика йарышларынын икинъи эцнцндя

идманчыларымыз 6 медал газаныблар.

Ф57 категорийасы цзря лювщяатма

йарышында Самир Нябийев 45,17

метр нятиъя иля юзцнцн икинъи гызыл

медалыны газаныб.

Елмир Ъябрайылов киши паралимпийачылар

арасында 100 метр мясафяйя

гачыш йарышында (Т12) мясафяни

10,98 санийяйя гят едяряк,

30 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

atletİKA/Para atletİKA

хяттини 24,69 санийядя кечяряк, гызыл медала сащиб

олуб.

Атлетляримиз йарышларын сонунъу эцнцня бир гызыл вя

бир бцрцнъ медалла старт верибляр. Кишиляр арасында Т11

категорийасында узунлуьа тулланма йарышында тямсилчимиз

Елчин Мурадов 5,76 метр нятиъя иля гызыл медала

сащиб олуб. Диэяр идманчымыз Зейнидин Билалов ися

5,22 метр нятиъя иля бцрцнъ медал газаныб.

Кишиляр арасында Т12 категорийасында узунлуьа

тулланма йарышында ися тямсилчиляримиз - Камил Ялийев

7,10 метр нятиъя иля эцмцш, Олег Панйутин ися 6,78

метрля бцрцнъ медала сащиб олублар. Йарышын гызыл медалыны

7,12 метр эюстяриъи иля Юзбякистан тямсилчиси Донийор

Салыйев газаныб.

гызыл медал газаныб. Цчтяканла тулланма йарышында

тямсилчимиз Назим Бабайев, 17,15 метр нятиъя иля

атлетика йарышларында юлкямизя йеддинъи гызыл медалы

газандырыб. Кишиляр арасында 110 метр мясафяйя манеялярля

гачыш йарышында тямсилчимиз Ращиб Мяммядов,

эцмцш медала сащиб олуб. О, бу мясафяни 14,18

санийяйя гят едиб. Киши паралимпийачылар арасында Ф56

категорийасында лювщяатма йарышында Азярбайъан идманчысы

Олохан Мусайев, 40,49 метр нятиъя иля бцрцнъ

медал газаныб. Йарышда гызыл вя эцмцш медаллара

Беш эцн ярзиндя Азярбайъан идманчылары Исламиаданын

атлетика вя параатлетика йарышларында цмумиликдя

18 медал газаныблар. Онлардан 10-у гызыл, 4-ц эцмцш,

4-ц ися бцрцнъ медалдыр. Атлетляримиз йарышын биринъи

эцнцндя - майын 16-да 5 (4 гызыл вя 1 бцрцнъ), икинъи

эцнцндя 6 (3 гызыл, 2 эцмцш вя 1 бцрцнъ), цчцнъц

эцнцндя 2 (1 гызыл, 1 эцмцш), дюрдцнъц эцнцндя 1

(гызыл), сонунъу эцн ися 4 (1 гызыл, 1 эцмцш, 2 бцрцнъ)

медала сащиб олублар.

Иран тямсилчиляри Яли Мящяммядйари вя Ялиреза Нассери

Галещ сащиб олублар.

Киши паралимпийачылар арасында Т11 категорийасында

100 метр мясафяйя гачыш йарышларында Азярбайъанын

ики атлети фяргляниб. Мясафяни 11,60 санийяйя гят

едян параатлетимиз Нурлан Ибращимов бцтцн рягиблярини

габаглайараг, фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня

галхыб. Эцмцш медалы да Азярбайъан тямсилчиси Елчин

Мурадов газаныб. О, мясафяни 11,64 санийяйя гят

едиб.

Исламиаданын атлетика вя параатлетика йарышларында

нювбяти - доггузунъу гызыл медалы Йелена Чебану

газаныб. О, гадын паралимпийачылар арасында 200 метр

мясафяйя гачыш йарышында Т12 категорийасында финиш

спортсман № 104 / 2017

31


Basketbol 3x3

S P O R T S M A N

Баскетболда максимум нятиъя

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларында

баскетбол нювц 3х3

цзря кечирилиб. Турнирдя киши вя

гадынларын мцбаризясиндя щяр

бириндя 5 команда олмагла ики

йарымгрупда мцбаризя апарыlыб.

Гадынларын мцбаризясиндя “А”

групунда Тцркмянистан, Азярбайъан,

Ялъязаир, Мали вя Яфганыстан,

“Б” групунда Индонезийа, Тцркийя,

Сурийа, Фялястин вя Пакистан миллиляри

йарышыbлар. Кишилярин йарышында

Тцркийя, Азярбайъан, Тцркмянистан,

Сяудиййя Ярябистаны вя Пакистан

“А” групунда, Индонезийа,

Гятяр, Кот д`Ивуар, Мали, Иорданийа

йыьмалары ися “Б” групунда йер алыблар.

Групларда илк дюрд йери тутан

командалар дюрддябир финала вясигя

уьрунда мцбаризя апарыbлар.

¼ мярщялясиндян сонра гадынларын

мцбаризясиндя миллимизля йанашы

Мали, Тцркмянистан, вя Тцркийя командалары

йарымфинала вясигя ялдя

едиб. Бу мярщялядя баскетболчуларымыз

тцркийяли щямкарлары иля йарышыблар.

Даща gцълц олан командамыз,

17:7 щесабы иля гялябяни байрам

едиб. Диэяr ъцтдя Мали тямсилчиляри

тцркмянистанлылардан эцълц олублар.

Щялледиъи эюрцшц дя йцксяк сявиййядя

кечирян миллимиз, Африка йыьмасына

галиб эялиб. Цчцнъц йер

уьрунда кечирилян гаршылашмада ики

тцрк дювлятинин мцбаризясиндя Тцркийя

эцслц олуб.

Кишилярин мцбаризясиндя йарымфиналда

Азярбайъан – Тцркийя вя

Гятяр – Тцркмянистан эюрцшляри

кечирилиб. Баскетболчуларымыз гардаш

юлкя тямсилчилярини 19:14 щесабы

иля мцьялубиййятя уьрадыблар.

Диэяр ъцтдя ися гятярли идманчылар

гялябяни байрам едибляр. Нятиъядя

финалда турнирин ики мяьлубедилмяз

йыьмасы цз-цзя эялиб. Миллимиз чятин

мцбаризядян сонра эцълц рягибиня

галиб эяляряк, гызыл медал газаныб.

Гадынларын мцбаризясиндя олдуьу

кими, бурада да бцрцнъ медал Тцркийя

баскетболчуларына гисмят олуб.

32 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

SUYA TULLANMA

Майын 18-дя ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын суйа тулланма

йарышларына старт верилиб.

Су Мяркязиндя кечирилян йарышларын

илк эцнц Азярайъан идманчылары

цчцн уьурlu олуб. Йыьмамызын

цзвц Дмитри Сорокин бцрцнъ

медала лайиг эюрцлцб. О, кишиляр

арасында 3 метр трамплиндян

суйа тулланма йарышында 331, 25

хал топлайыб. Фяхри кцрсцнцн ян

йцксяк пиллясиня иранлы Можтаба

Валипоур галхыб. Йарышын эцмцш

медалына ися индонезийалы Рафи

Алдиансйащ лайиг эюрцлцб.

Нювбяти эцн командамыз цчцн

даща уьурлу олуб: Азярбайъан атлетляри

бир гызыл вя бир бцрцнъ медал

Суйа тулланмада 6 медал

газаныблар. Гадынлар арасында 10

метр щцндцрлцкдян суйатулланма

йарышында уьурла чыхыш едян Азярбайъан

идманчысы Олга Быковскайа

бцтцн рягиблярини габаглайараг,

“Бакы-2017”нин чемпиону олуб.

Эцмцш медалы индонезийалы Делла

Щаримурти, бцрцнъ медалы ися Синем

Саьлам активляриня йаздырыблар.

Киши ъцтлцклярин йарышында 3 метр

щцндцрлцкдян синхрон суйатулланма

цзря Азярбайъан идманчылары Артйом

Данилов-Дмитри Сорокин дуети бцрцнъ

медала сащиб олуб.

Кишиляр арасында 10 метр щцндцрлцкдян

суйатулланма йарышында командамызын

цзвц Артйом Данилов

да Исламиаданы медалла баша вуруб.

О, 308,70 хал нятиъя иля эцмцш медала

сащиб олуб. Бу нювдя фяхри кцрсцнцн

ян йцксяк пиллясиня тцркийяли

Кыванъ Эур галхыб. Фяхри кцрсцнцн

цчцнъц пиллясиндя 303, 65 халла иранлы

Шащнам Назарпоур гярарлашыб.

Артйом Данилов вя Дмитри Сорокин

ъцтц нювбяти медалыны 10 метр

щцндцрлцкдян синхрон суйатулланма

йарышында газаныб. Онларын бу дяфя

газанъы эцмцш медал олуб. Гадынларын

мцбаризясиндя 3 метр трамплиндян

суйатулланма йарышында Олга

Быковскайа юлкямизи тямсил едиб.

О, бцтцн рягиблярини габаглайараг,

“Бакы-2017”нин чемпиону олуб.

Бунунла да, йыьмамыз ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларыны 6 медалла (2

гызыл, 2 эцмцш вя 2 бцрцнъ) баша вуруб.

спортсман № 104 / 2017

33


GÜLƏŞ

S P O R T S M A N

Эцляшчиляримиздян 12 гызыл,

6 эцмцш, 5 бцрцнъ

Майын 17-дя “Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын эцляш йарышларына старт верилиб.

Щейдяр Ялийев адына Идман Аренасында кечирилян

йарышларын илк эцнцндя Йунан-Рома эцляши цзря

59, 71, 80 вя 98 килограм чяки дяряъяляриндя мцбаризя

апаран пящляванлар халча цзяриня чыхыблар.

Эцляшчиляримиз йарышын биринъи эцнцнц 4 медалла

баша вурублар.

98 килограм чяки дяряъясиндя чыхыш едян Орхан Нурийев,

пакистанлы Тайаб Раза вя юзбякистанлы Рустам

Ассакалова галиб эяляряк финала йцксялиб. Гызыл медал

уьрунда эюрцшдя О.Нурийев гырьызыстанлы рягиби Узур Жузупбекова

галиб эяляряк, “Бакы-2017”нин гызыл медалына

сащиб олуб.

Диэяр эцляшчимиз Рафиг Щцсейнов (80 кг) мцбаризяйя

1/4 финал мярщялясиндян гошулуб. Яввялъя гырьызыстанлы

Атабек Азисбеков, сонра ялъязаирли Бачир Сид

Азараны мяьлуб едян эцляшчимиз щялледиъи эюрцшя вясигя

газаныб. Чемпион ады уьрунда эюрцшдя эцляшчимиз

иранлы Йоусиф Гадериана мяьлуб олараг, эцмцш медалла

кифайятляниб.

Ойунларда 59 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран эцляшчимиз Мурад Мяммядов, турнири гялябя иля

башлайыб. О, иранлы Мящяммяд Нурбахыша галиб эялся дя,

Гырьызыстан тямсилчиси Канибек Жолчубекова удузуб. Нятиъядя

цчцнъц йер уьрунда эюрцшдя иорданийалы Мостафа

Алгадедян цстцн олан М.Мяммядов, йарышы бцрцнъ медалла

баша вуруб.

Рясул Чунайев (71 кг) дя “Бакы-2017”дя бцрцнъ медалла

кифайятлянмяли олуб. Ялъязаирли Акрем Боуджемлинени

64 санийя ярзиндя мяьлуб едян Р.Чунайев, йарымфиналда

Иран эцляшчиси Мощаммадали Гареийя удузуб.

Бцрцнъ медал уьрунда эюрцшдя эцляшчимиз тцркийяли Илкер

Сюнмездян цстцн олуб.

Щейдяр Ялийев адына Идман Аренасында кечирилян Йунан-Рома

эцляши йарышларынын икинъи эцнцндя дюрд чяки

дяряъясиндя галибляр мцяййянляшиб. Эцляшчимиз Камран

Мяммядов (66 кг) финалда Гырьызыстан идманчысы Жанат

Килибайев иля гаршылашыб. Эюрцш вахтындан яввял, 9:0 щесабы

иля Азярбайъан пящляванынын хейриня баша чатыб. 75

килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран Елвин Мцрсялийев,

финалда гялябяни байрам едиб. О, Тцркийя тямсилчиси

Фуркан Байрак цзяриндя 1:0 щесабы иля гялябя газанараг,

миллимизин активиня 54-ъц гызыл медалы йаздырыб.

Диэяр эцляшчимиз Ислам Аббасов (85 кг) да финалда Тцркийя

тямсилчисини мяьлуб едиб. Тямсилчимиз Али Ъенэизя

галиб эяляряк, гызыл медал газаныб. Йунан-Рома эцляши

йарышларында 130 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран идманчымыз Сабащ, цчцнъц йери тутуб.

Беляликля, Исламиадада Йунан-Рома эцляши цзря йарышларда

4 гызыл, 1 эцмцш вя 3 бцрцнъ медал газанан

Азярбайъан миллиси команда щесабында биринъи йердя

гярарлашыб. Азярбайъан Президенти, Милли Олимпийа Комитясинин

президенти Илщам Ялийев вя аиля цзвляри йарышларын

финал эюрцшляриня бахыблар. Галиб идманчылара медаллары

дювлятимизин башчысы, Милли Олимпийа Комитясинин президенти

Илщам Ялийев тягдим едиб.

Майын 19-да Исламиадада сярбяст эцляш йарышларына

старт верилиб. Йарышын еля биринъи эцнцндя Азярбайъан идманчысы

Мащир Ямирасланов гызыл медал газаныб. 57 килограм

чяки дяряъясиндя чыхыш едян эцляшчимиз, эярэин

идман мцбаризяси шяраитиндя кечян щялледиъи гаршылашмада

Газахыстан тямсилчиси Жандос Исмаилова 5:4 ще-

34 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

сабы иля галиб эяляряк, ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

чемпиону олуб.

Сярбяст эцляш йарышларынын икинъи эцнцндя йыьмамыз

2 гызыл, 1 эцмцш вя 1 бцрцнъ медал газаныб. 61 килограм

чяки дяряъясиндя чыхан икигат дцнйа чемпиону,

Рио Олимпиадасынын бцрцнъ мцкафатчысы Щаъы Ялийев,

нювбяти уьуруна имза атыб. О, щялледиъи эюрцшдя гырьызыстанлы

Алибек Осмонов цзяриндя тямиз гялябя газанараг,

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын чемпиону олуб.

Сярбяст эцляш йарышларынын икинъи эцнцндя милли командамызын

активиня икинъи гызыл медалы Ъямаляддин

Магомедов йаздырыб. 125 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Дцнйа Кубокунун галиби щялледиъи

эюрцшдя Газахыстан пящляваны Даулет Шабанбай иля

гаршылашыб. Эярэин эюрцшдя галиб эялян пящляванымыз,

фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиндя йер алыб.

Азярбайъан пящляваны Муртузяли Мцслцмов (70

кг) финалда щямкарларынын уьуруну тякрарлайа билмяйиб.

Эцляшчимиз финал эюрцшцндя Иран тямсилчиси Мостафа

Щоссейнхана удузараг, эцмцш медалла кифайятлянмяли

олуб. Сярбяст эцляш цзря милли командамызын активиня

бцрцнъ медалы ися Олимпийа чемпиону Шяриф Шярифов (86

кг) йаздырыб. Идманчымыз бцрцнъ медал уьрунда эюрцшдя

Таъикистан эцляшчиси Баходур Кодиров цзяриндя

тямиз гялябя газаныб.

Беляликля, сярбяст эцляшчиляримиз дя ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларында 4 гызыл, 2 эцмцш вя 1 бцрцнъ

медал газанараг, команда щесабында биринъи йери тутублар.

Майын 21-дя “Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

эцляш йарышларынын сонунъу эцнцндя гадын

пящляванларымыз мцбаризя апарыблар. Гадын эцляшчиляримиз

дя 4 гызыл, 3 эцмцш вя 1 бцрцнъ медал газанараг,

команда щесабында биринъи йери тутублар.

Йарышда 48 килограм чяки дяряъясиндя халча цзяриня

чыхан Марийа Стадник, щялледиъи эюрцшдя тцркийяли Евин

Демирщан цзяриндя тямиз гялябя газанараг, гызыл медала

сащиб олуб.

Эянъ пящляванымыз Лейла Гурбанова (53 кг) ися

Газахыстанлы Айэцл Нуралимя галиб эяляряк, Исламиаданын

чемпиону адына лайиг эюрцлцб.

Йарышда 60 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран Азярбайъан тямсилчиси Татйана Омелченко да

фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня галхыб. Чемпионлуьа

эедян йолда идманчымыз камерунлу Тиако Ессомбени

вя Тцркийя эцляшчиси Гамзе Нур Адаканы вахтындан

GÜLƏŞ

яввял тямиз гялябя иля мяьлуб едиб. Диэяр идманчымыз

Елис Манолова (69 кг) щялледиъи гаршылашмада Газахыстан

эцляшчиси Жамила Бакберэенова иля цз-цзя эялиб.

Эюрцшдя рягибинин кцряйини йеря вуран Елис Манолова

Исламиаданын гызыл медалына сащиб олуб.

Азярбайъан эцляшчиси, биринъи Авропа Ойунларынын

бцрцнъ мцкафатчысы, гитя чемпиону Наталйа Синишин (55

кг) ниэерийалы Одунайо Фоласаде Адекуоройе иля цзцзя

эялдийи щялледиъи эюрцшдя эцмцш медалла кифайятлянмяли

олуб. Гадын эцляшчиляримиздян нювбяти эцмцш

медалы Алйона Колесник (58 кг) газаныб. Авропа чемпиону

олан идманчымыз Гырьызыстан эцляшчиси Айсулу Тинибекова

иля гаршылашдыьы финал эюрцшцндя удузуб.

Эцляш цзря гадынлардан ибарят милли командамызын

активиня цчцнъц эцмцш медалы 75 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Сябиря Ялийева йаздырыб.

Азярбайъанын гадын эцляшчилярдян ибарят йыьма командасынын

активиня бцрцнъ медалы Елмира Гямбярова

(63 кг) йаздырыб. Идманчымыз цчцнъц йер уьрунда эюрцшдя

камерунлу Берте Емилен Етан Нголлайа галиб эялиб.

Беляликля, Азярбайъанын киши вя гадын эцляшчиляри Исламиадада

цмумиликдя 12 гызыл, 6 эцмцш вя 5 бцрцнъ

медал газаныблар. Йунан-Рома эцляши цзря пящляванларымыз

йарышларда 4 гызыл, 1 эцмцш вя 3 бцрцнъ медала

сащиб олублар. Сярбяст эцляшчиляримиз милли командамызын

активиня 4 гызыл, 2 эцмцш вя 1 бцрцнъ медал йаздырыблар.

Гадын пящляванларымыз ися Исламиаданы 4 гызыл, 3

эцмцш вя 1 бцрцнъ медалла баша чатдырыблар.

спортсман № 104 / 2017

35


Gündoğan Mah. Farilya Küçükbük Cad. No: 9 Bodrum/Muğla/Türkiye

+90 252 311 34 34


www.

mivara

.com


karate

S P O R T S M A N

Каратечилярмиздян 10 медал

Майын 13-дя Бакы Идман Сарайында ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын карате йарышларына старт верилиб.

Азярбайъан каратечиляри йарышларын биринъи эцнцндя ики

гызыл, бир эцмцш вя ики бцрцнъ медал газаныблар.

Йарыша 1/8 финалдан гошулан йыьмамызын лидери Ряфаел

Аьайев, Тцркийя тямсилчиси Ерман Елтемур цзяриндя 3:0

щесабы иля инамлы гялябя газаныб. Каратечимиз нювбяти

эюрцшлярдя Султан Ял Зящрани (Сяудиййя Ярябистаны) вя

Шармендран Рагонатщаны (Малайзийа) мяьлуб едяряк,

финала вясигя газаныб. Rяfael Aьayev фinalda Pakistan

tяmsilчisi Qulam Abbas ilя qarшыlaшыb. O, rяqibini 4:0

hesabы ilя mяьlub edяrяk, birinci yeri tutub.

Фяридя Абийева Чад тямсилчиси Викторине Коро вя

Кот-д`Ивуар идманчысы Коуссаи Ащиа Аурелие Естеллени

асанлыгла мяьлубиййятя уьрадыб. Идманчымыз

йарымфиналда юзбякистанлы рягиби цзяриндя 3:2 щесаблы

гялябя газанараг финала адлайыб. О, iranlы Rozita

Əlipurkaшkalesadы 3:0 hesabы ilя mяьlub edяrяk, “Bakы-

2017”nin qalibi olub.

“Бакы-2017”дя 55 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран Азярбайъан идманчысы Илащя Гасымова

йарышда эцмцш медалла кифайятлянмяли олуб. И.Гасымова

йарышын йарымфинал мярщялясиндя Иорданийа тямсилчиси

Мажедащ Албасарени 3:0 щесабы иля мяьлуб едяряк финала

йцксялиб. Идманчымыз финалда Мисир каратечиси Йасмин

Аттийанийя мяьлуб олуб.

Йарышда 50 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран Азярбайъан идманчысы Нураня Ялийева ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын бцрцнъ медалыны газаныб.

Идманчымыз Н.Ялийева индонезийалы Срунита Сукатендел

иля эярэин кечян эюрцшдя рягибиня галиб эялиб.

Азярбайъан каратечиляринин “Бакы-2017”дя икинъи

бцрцнъ медалыны ися Фирдовси Фярзялийев газаныб. 60 кг

чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран идманчымыз бцрцнъ

медал уьрунда эюрцшдя индонезийалы Сурйади Сурйади

38 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

karate

иля гаршылашмада 6:0 щесабы иля инамлы гялябя газаныб.

Карате йарышларынын икинъи эцнцндя - майын 14-дя

Бакы Идман Сарайында идманчылар кумите вя ката цзря

мцбаризя апарыблар. Йарышларын икинъи вя сонунъу эцнцндя

каратечиляримиздян Ирина Заретска, Айхан Мамайев

вя Роман Щейдяров гызыл, Фяридя Ялийева эцмцш,

Асиман Гурбанлы ися бцрцнъ медал газаныб.

Йарыша ¼ финал мярщялясиндян гошулан Ирина Заретска

(-68 кг) Мисир тямсилчиси Нада Мущаммедя 4:3

щесабы иля галиб эялиб. Тямсилчимиз йарымфиналда иранлы

Бещнош Нажафигщагщелестани цзяриндя 3:0 щесабы иля

инамлы гялябя газаныб. О, финалда тцркийяли Еда Елтемуру

3:0 щесабы иля мяьлуб едяряк, «Бакы-2017»нин

гызыл медалына йийяляниб. Кумите йарышларында мцбаризя

апаран Айхан Мамайев финалда тцркийяли Алпарслан Йаманоьлуну

мяьлуб едяряк (1:0), ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын гызыл медалына сащиб олуб.

Ката йарышларында Роман Щейдяров Индонезийа,

Иран вя Бирляшмиш Яряб Ямирлийи идманчыларыны мяьлуб

едяряк, финала йцксялиб. О, щялледиъи дюйцшдя тцркийяли

Мещмет Йаканы 3:2 щесабы иля мяьлуб едяряк,

«Бакы-2017»нин гызыл медалына йийяляниб.

Кумите йарышларында Азярбайъан идманчысы Фяридя

Ялийева йарыша ¼ финалдан гошулуб. О, бу мярщялядя

рягиби ялъязаирли Атиф Именени мяьлуб едиб. Каратечимиз

йарымфиналда пакистанлы Нарэис Нарэисдян 1:0 щесабы

иля цстцн олуб. Идманчымыз финалда тцркийяли Мелтем

Щоъаоьлуна 2:6 щесабы иля мяьлуб олараг, “Бакы-2017”-

нин эцмцш медалыны газаныб. Асиман Гурбанлы Пакистан

тямсилчиси Рамзан Мящяммядийя галиб эялся дя,

йарымфиналда иранлы Сайад Ганзадейя 4:5 щесабы иля

мяьлуб олуб. Асиман Гурбанлы бцрцнъ медал уьрунда

эюрцшдя рягиби Сяудиййя Ярябистаны тямсилчиси Тарег

Щамедийя 4:2 щесабы иля галиб эялиб.

Бунунла да Азярбайъан каратечиляри “Бакы-2017” ЫВ

Ислам Щямряйлийи Ойунларыны беш гызыл, ики эцмцш вя цч

бцрцнъ медалла баша вурублар.

спортсман № 104 / 2017

39


BOKS

S P O R T S M A N

“Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын бокс йарышлары

майин 12-дя старт эютцрцб. “Баку

Ърйстал Щалл”да тяшкил олунан

йарышда 27 юлкянин идманчылары биринъилик

уьрунда мцбаризя апарыб.

Бокс йарышынын илк эцнцндя 60

килограм вя 91 килограмдан йухары

чяки дяряъяляриндя боксчулар рингя

чыхыблар. Йыьмамызын щейятиндя рингя

илк олараг икигат дцнйа чемпиону Мящяммядрясул

Мяъидов (91 кг-дан

йухары) чыхыб. Мцбаризяйя 1/8 финалдан

гошулан М.Мяъидов, Газахыстан

боксчусу Нурлан Сапарбай иля гаршылашыб.

Рягибини икинъи раундда нокдауна

салан М.Мяъидов, йекунда

5:0 щесабы иля галиб эяляряк, нювбяти

мярщяляйя йцксялиб.

Майын 13-дя ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын бокс йарышларында нювбяти

эюрцшляр кечирилиб. Бокс йарышларынын

икинъи эцнцндя миллимизин цч цзвц

рингя чыхыб. Ойунларда 52 килограм

чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран

Мясуд Йусифзадя илк эюрцшцнц тцркийяли

Юмяр Коча гаршы кечириб. Рягибини

5:0 щесабы иля мяьлуб едян боксчумуз,

дюрддябир финала адлайыб.

Олимпийа Ойунларынын мцкафатчысы

Камран Шащсуварлы (75 кг) да йарыша

гялябя иля башлайыб. Гайана тямсилчиси

Десмонд Амстердамы 5:0 щесабы

иля мяьлуб едян боксчумуз, 1/4 финала

йцксялиб.

Сяккиздябир финал мярщялясиндян

мцбаризяйя гошулан диэяр боксчумуз

Рауф Рящимов (81 кг), Щафидз

Адли Мощду (Малайзийа) иля эюрцшдян

галиб айрылыб. Боксчумуз рягибини 5:0

щесабы иля мяьлуб едиб.

Азярбайъан миллисинин цзвц Тайфур

Ялийев (56 кг) Ойунларда илк

дюйцшцнц кечириб. Ийирми йашлы идманчымыз

йарыша 1/4 финал мярщялясиндян

гошулуб. Биринъи Авропа Ойунларынын

мцкафатчысы олан идманчымыз, Мяракеш

боксчусу Таоуфик Качфи иля гаршылашыб.

Дюйцш вахтындан яввял тямсилчимизин

хейриня баша чатыб. Биринъи

раундда Мяракеш боксчусунун гашы

партладыьы цчцн о, дюйцшц давам етдиря

билмяйиб. Нятиъядя идманчымыза

техники гялябя верилиб вя о, Исламиадада

ян азы бцрцнъ медалы тямин едиб.

Турнирдя 69 килограм чяки дяряъясиндя

чыхыш едян Тамерлан Абдуллайев,

икинъи дюйцшцнц кечириб. 1/4 финал

мярщялясиндя боксчумуз гятярли Туласимараам

Тарумалингамы мяьлуб

едиб.

“Бакы-2017”дя 91 килограмдан

йухары чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран Мящяммядрясул Мяъидов да

икинъи дюйцшцня чыхыб. Мисирли Уосри

Щафиз икинъи раундда мцбаризяни йарымчыг

дайандырылыб вя дцнйа чемпионумуз

галиб елан олунуб.

10 чяки, 7 медал

Турнирдя 81 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Рауф Рящимов,

1/4 финалда пакистанлы Яли Ханы

сынаьа чякиб. Эюрцш 5:0 щесабы иля

Р.Рящимовун хейриня баша чатыб.

Диэяр боксчумуз Камран Шащсуварлы

(75 кг) да азаркешляря гялябя

севинъи йашадыб. Олимпийа мцкафатчымыз

йарымфинала эедян йолда тцркийяли

Ищсан Ярдоьанла цз-цзя эялиб.

К.Шащсуварлы эюрцшдя чятинлик

чякмядян галиб эялиб - 5:0.

Азярбайъан миллисинин диэяр цзвц

Елвин Исайев дя мцбаризяйя 1/4 финалдан

гошулуб. Ойунларда 64 килограм

чяки дяряъясиндя гцввясини сынайан

25 йашлы идманчымыз, илк гаршылашмада

юзбякистанлы Алийор Норалийев иля

дюйцшцб. Эюрцш рягибин гялябяси иля

йекунлашыб.

Турнирдя 52 килограм чяки дяряъясиндя

чыхыш едян Азярбайъан миллисинин

цзвц Мясуд Йусифзадя илк мярщялядя

Аброржон Кодырова мяьлуб

олараг, Ойунларда мцбаризяни дайандырыб.

Тайфур Ялийев йарымфиналда юзбякистанлы

Абдулхай Шарахматовла

дюйцшцб. О, эцълц рягибиня мцгавимят

эюстяря билмяйяряк, 0:5 щесабы

иля мяьлуб олуб. Нятиъядя боксчумуз

Исламиаданы бцрцнъ медалла

баша вуруб.

Йыьмамызын цзвц Ъавид Чялябийев

(60 кг) йарымфиналда газахыстанлы

Султан Заурбяйя галиб эялиб. О, рягибини

4:1 щесабы иля мяьлуб едиб.

Ойунларда 69 килограм чяки дяряъясиндя

рингя чыхан Тамерлан Абдуллайев

йарымфинал сяддини дя уьурла

кечиб. О, Илйа Очкини (Газахыстан)

мцбаризядян кянарлашдырыб - 4:0.

Олимпийа мцкафатчымыз Камран

Шащсуварлы (75 кг) адыны финала йаздырмаьы

баъарыб. Финала эедян йолда

мяракешли Йунесс Гаррумийя галиб

40 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

эялян идманчымыз, финалда газахыстанлы

Турсунбай Кулащметля дюйцшяъяк.

Рауф Рящимов (81 кг) йарымфинал

сяддини дюйцш кечирмядян адлайыб.

Боксчумуз бу мярщялядя Абделрящман

Абделгяввядля (Мисир) гаршылашмалы

олса да, рягиби зядя сябябиндян

рингя чыхмайыб вя тямсилчимиз техники

гялябя газаныб. Олимпийа мцкафатчымыз

Теймур Мяммядов (91 кг)

йарымфиналда сурийалы Елдин Гоуссуну

мяьлуб едиб. Илк раундда рягибини

нокдауна да салан боксчумуз, йекунда

4:1 щесаблы гялябя газаныб.

Йарымфиналда рингя сонунъу чыхан

йыьмамызын цзвц Мящяммядрясул

BOKS

Мяъидов да адыны щялледиъи дюйцшя

йаздырыб. Турнирдя 91 килограмдан

йухары чяки дяряъясиндя мцбаризя

апаран икигат дцнйа чемпионумуз

бу дяфя Щцссейн Иашаиши (Иорданийа)

мяьлуб едиб. М.Мяъидов 4:0 щесабы

иля галиб эялиб.

Исламиадада бокс цзря Азярбайъан

йыьмасынын активиня илк гызыл медалы

60 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Ъавид Чялябийев

йаздырыб. Щялледиъи эюрцшдя ираглы Аммар

Кярбялайийя 5:0 щесабы иля галиб

эялян боксчумуз, “Бакы-2017”нин

чемпиону олуб. Бу чяки дяряъясиндя

бцрцнъ медаллара тцркмянистанлы

Щурсад Иманкулийев вя Газа-

хыстан тямсилчиси Султан Заурбяй лайиг

эюрцлцб.

Исламиадада Азярбайъанын 55-

ъи гызыл медалыны бокс йарышларында

91 килограм чяки дяряъясиндя чыхыш

едян Теймур Мяммядов газаныб.

Т.Мяммядов щялледиъи эюрцшдя тцркийяли

Бурак Акшиня 3:2 щесабы иля

галиб эялиб. Бу чяки дяряъясиндя

бцрцнъ медаллара сурийалы Елдин Алаа

Гщоуссоун вя мяракешли Абделъалил

Абущамда лайиг эюрцлцбляр.

Бокс цзря Азярбайъан миллисинин

активиня цчцнъц гызыл медалы Мящяммядрясул

Мяъидов йаздырыб. Йарышларда

91 килограмдан йухары чяки

дяряъясиндя мцбаризянин финалында

идманчымыз сурийалы Манаф Асаады

4:1 щесабы иля мяьлуб едиб. Бу чяки

дяряъясиндя бцрцнъ медаллара мяракешли

Мощаммед Аржаоуи вя иорданийалы

Щцссейн Иашаиш сащиб олуб.

Йарышларда 69 килограм чяки

дяряъясиндя рингя чыхан боксчумуз

Тамерлан Абдуллайев эцмцш медалла

кифайятлянмяли олуб. Идманчымыз

щялледиъи гаршылашмада юзбякистанлы

Бобо-Усман Батуров иля эюрцшдян

мяьлуб айрылыб. Бу чяки дяряъясиндя

газахыстанлы Илйа Очкин вя Сурийа

тямсилчиси Ащмад Гщоссон бцрцнъ

медалларла кифайятлянибляр.

Олимпийа мцкафатчымыз Камран

Шащсуварлы (75 кг) ися финалда газахыстанлы

Турсунбай Кулащмет иля

рингя чыхыб. Эярэин идман мцбаризяси

шяраитиндя кечян дюйцшдя Камран

Шащсуварлы мяьлуб олараг икинъи йери

тутуб. Бу чяки дяряъясиндя бцрцнъ

медаллара камерунлу Вилфред Диеудонне

Сейи Нтсенуе вя мяракешли

Йоунесс Гарроуми сащиб олуб.

Бокс командамызын активиня

цчцнъц эцмцш медалы Рауф Рящимов

(81 кг) йаздырыб. Гызыл медал уьрунда

эюрцшдя тцркмянистанлы Арсланбек

Ачилов иля цз-цзя эялян Р.Рящимов

мяьлуб олараг фяхри кцрсцнцн икинъи

пиллясиндя гярарлашыб. Мисирли Абделращман

Абделгаввад вя Тцркийя боксчусу

Ъем Карлыдаь бу йарышда

бцрцнъ медаллара лайиг эюрцлцбляр.

Боксчумуз Тайфур Ялийев (56 кг)

йарышлары бцрцнъ медалла баша чатдырыб.

Беляликля, Азярбайъан боксчулары

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларында

3 гызыл, 3 эцмцш вя 1 бцрцнъ медал

газанараг, Исламиадада команда

щесабында биринъи йери тутублар.

Азярбайъан Президенти, Милли

Олимпийа Комитясинин президенти

Илщам Ялийев вя аиля цзвляри йарышларын

финал эюрцшляриня бахыблар. Галиб

идманчылара медаллары дювлятимизин

башчысы, Милли Олимпийа Комитясинин

президенти Илщам Ялийев тягдим едиб.

спортсман № 104 / 2017

41


Cüdo, Para cüdo

S P O R T S M A N

Цч эцн, 24 медал

“Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын ъцдо йарышларына

майын 13-дя Щейдяр Ялийев адына Идман Сарайында

старт верилиб. Цч эцн ярзиндя Азярбайъан идманчылары уьурлу

чыхыш едяряк, бюйцк гялябяляря имза атыблар.

Азярбайъан Республикасынын Президенти, Милли Олимпийа

Комитясинин президенти Илщам Ялийев, Азярбайъан Республикасынын

Биринъи витсе-президенти, ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын Тяшкилат Комитясинин сядри Мещрибан Ялийева

вя аиля цзвляри, Бейнялхалг Ъцдо Федерасийасынын президенти

Мариус Визер финал гаршылашмаларына бахыблар.

Ъцдо йарышларынын илк эцнцндя фярди мцбаризядя кишиляр

арасында 60, 66, 73 килограм, гадынларын йарышында ися 48,

52, 57, 63 килограм, еляъя дя параъцдочу гадынлар арасында

57, 70 килограм чяки дяряъяляриндя идманчылар татами

цзяриня чыхыблар.

Яввялъя 48 килограм чяки дяряъясиндя гадынларын йарышында

мцбаризя апаран Ерденебат Базаррагча юлкямизя

илк гызыл медалы газандырыб. Онун финалдакы рягиби диэяр

тямсилчимиз Аишя Гурбанлы олуб.

Кишилярин йарышында 60 килограм чяки дяряъясиндя Азярбайъаны

тямсил едян Орхан Сяфяров да цмидляри доьрулдуб.

Финалда тцркийяли Бякир Юзлцнц 2:1 щесабы иля мяьлуб

едян ъцдочумуз, гызыл медал газаныб. Ейни уьуру 66 килограм

чяки дяряъясиндя йарышан Ниъат Шыхялизадя дя тякрарлайыб.

О, финалда Ялъязаир тямсилчиси Щоуд Зоурдани иля

эюрцшдя рягибиня иппонла галиб эялиб.

73 килограм чяки дяряъясиндя йарышын финалында Азярбайъанын

ики ъцдочусу цз-цзя эялиб. Рцстям Оруъова

галиб эялян Щидайят Щейдяров, ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларында

фяхри кцрсцнцн биринъи пиллясиня галхыб.

Галиб идманчыларын мцкафатландырылмасы мярасимляриндя

медаллары атлетляря Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев вя Бейнялхалг Ъцдо Федерасийасынын

президенти Мариус Визер тягдим едиб.

Биринъи йарыш эцнцндя Азярбайъанын даща цч идманчысы

эцмцш медалла кифайятлянмяли олуб. Нязакят Язизова

(52 кг), Кифайят Гасымова (57 кг) вя Ханым Щцсейнова

(63 кг) йалныз финалда мяьлуб олараг, икинъиликля кифайятлянибляр.

Ъцдо йарышларынын икинъи эцнцндя атлетляримиз 2 гызыл

вя 2 эцмцш медал ялдя едибляр. 90 килограм чяки дяряъясиндя

кишилярин мцбаризясиндя Мяммядяли Мещдийев ко-

42 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Cüdo, Para cüdo

мандамызын активиня илк гызыл медалы ялавя едиб. О, финалда

Ялъязаир тямсилчиси Абдерращмане Бенемади цзяриндя иппонла

гялябя газаныб.

Чякиси 100 килограм олан кишилярин мцбаризясиндя финалда

Азярбайъанын ики титуллу ъцдочусу - дцнйа вя Авропа

чемпиону Елхан Мяммядов иля Рио Олимпийа Ойунларынын

эцмцш мцкафатчысы Елмар Гасымов гаршылашыб. Рягибини

иппонла мяьлуб едян Елхан Мяммядов “Бакы-2017”нин

галиби олуб.

Майын 15-дя ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын Щейдяр

Ялийев адына Идман Сарайында кечирилян ъцдо йарышларынын

сонунъу эцнцндя командалар гялябя уьрунда мцбаризя

апарыблар. Азярбайъанын кишилярдян ибарят милли командасы

йарышы гызыл, гадын йыьмамыз ися эцмцш медалларла баша

вуруб.

Милли командамыз эярэин идман мцбаризяси шяраитиндя

кечян щялледиъи гаршылашмада Ялъязаир йыьмасына

3:2 щесабы иля галиб эяляряк, гызыл медал газаныб. Йарышда

командамызын щейятиндя Ниъат Шыхялизадя (66 кг),

Рцстям Оруъов (73 кг), Рцфят Исмайылов (81 кг), Мяммядяли

Мещдийев (90 кг) вя Ушанги Кокаури (+90 кг) чыхыш едиб.

Бцрцнъ медаллара Тцркийя вя Юзбякистан йыьмалары

лайиг эюрцлцбляр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти, Милли Олимпийа

Комитясинин президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым,

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын Тяшкилат Комитясинин

сядри Мещрибан Ялийева киши ъцдочулар арасында команда

йарышынын финал гаршылашмасына бахыблар. Галиб командаларын

цзвляриня медаллары дювлятимизин башчысы, Азярбайъан

Милли Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийев тягдим

едиб.

Ъцдо иля параъцдочулар да гялябя уьрунда мцбаризя

апарыблар. Йарышын илк эцнцндя 57 килограм чяки дяряъясиндя

чыхыш едян параъцдочумуз Афаг Султанова Азярбайъанын

диэяр тямсилчиси Севда Вялийеваны иппонла мяьлуб

едяряк, фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня галхыб.

Юлкямизя даща бир гызыл медалы гадын параъцдочумуз

Рамиля Каштайева (70 кг) газандырыб. О, финалда диэяр идманчымыз

Тураня Аьайевайа иппонла галиб эяляряк, гызыл

медала сащиб олуб.

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын параъцдо йарышынын

икинъи эцнцндя атлетляримиз 2 гызыл, 2 эцмцш вя 3 бцрцнъ

медал ялдя едибляр. 66 килограм чяки дяряъясиндя татами

цзяриня чыхан Елчин Талыбов, финалда диэяр тямсилчимиз

Байрам Мустафайеви мяьлуб едяряк, фяхри кцрсцнцн ян

йцксяк пиллясиня галхыб.

Йарышда 73 килограмда чыхыш едян «Рио-2016» ХВ Йай

Паралимпийа Ойунларынын чемпиону Рамил Гасымов щялледиъи

гаршылашмада юзбякистанлы Феруз Сайидов цзяриндя

инамлы гялябя газанараг, гызыл медал ялдя едиб. Бу чяки

дяряъясиндя бцрцнъ медаллар Азярбайъан идманчылары

Натиг Талыбова вя Ялъязаир тямсилчиси Йусеф Раъайа нясиб

олуб.

90 килограм чяки дяряъясиндя бцрцнъ медал уьрунда

эюрцшдя идманчыларымыз Рювшян Сяфяров иля Тофиг Мяммядов

гаршылашыблар. Рягибиндян ашкар цстцн олан Рювшян

Сяфяров иппонла галиб эяляряк, «Бакы-2017»ни цчцнъц

йердя баша вуруб. Йарышда 100 килограмдан йухары чяки

дяряъясиндя тямсилчимиз Кянан Абдуллаханлы гызыл медал

уьрунда эюрцшдя Юзбякистан идманчысы Ширин Шапировла

дуелдян мяьлуб айрылыб вя Ойунларын эцмцш медалы иля

кифайятляниб.

Щямин чякидя мцбаризя апаран диэяр тямсилчимиз

- икигат Олимпийа вя дцнйа, бешгат Авропа чемпиону Илщам

Зякийев (+100 кг) цчцнъц йери тутуб. Бцрцнъ медал

уьрунда тямсилчимиз тцркийяли Дурсан Щайраны мцбаризядян

кянарлашдырыб.

Беляликля, “Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

ъцдо йарышларында идманчыларымыз цмумиликдя 24 медал -

10 гызыл, 11 эцмцш вя 3 бцрцнъ газаныблар.

спортсман № 104 / 2017

43


taekvondo

S P O R T S M A N

Таеквондо йыьмамызда 6 гызыл

Майын 16-да ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

таеквондо йарышларына старт верилиб. Азярбайъан

таеквондочулары йарышларын илк эцнцндя бир гызыл вя

бир эцмцш медал газаныблар. Бакы Идман Сарайында

кишиляр 54, 58, гадынлар ися 46, 53 вя 57 килограм чяки

дяряъяляриндя мцбаризя апарыблар.

Таеквондочумуз Гашым Магомедов (54 кг), ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын икинъиси олуб. Идманчымыз, йарышын

финалында иранлы Мащди Ешаги иля гаршылашыб. Эюрцшцн

ясас вахты 21:21 щесабы иля баша чатдыьы цчцн гаршылашманын

талейини гызыл хал щялл едиб. Бу щиссядя рягибиня 0:3

щесабы иля удузан Г.Магомедов, эцмцш медалла кифайятлянмяли

олуб.

Кишиляр арасында 58 килограм чяки дяряъясиндя

дайанг цзяриня чыхан тямсилчимиз Физам Мещдийев ися

1/8 финалда юзбякистанлы идманчы Нийаз Пулатова гаршы

дюйцшдян 7:11 щесабы иля мяьлуб айрылараг, мцбаризяни

дайандырыб.

Гадынларын йарышында 57 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Азярбайъан тямсилчиси Йапрак Ериш,

финалда тцркийяли Дурдане Алтунели 5:4 щесабы иля мяьлуб

едяряк, “Бакы-2017”нин гызыл медалыны газаныб.

Исламиадада кишиляр арасында таеквондо йарышында +87

килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран Радик Исайев,

финалда юзбякистанлы Дмитри Шокиня галиб эяляряк, гызыл

медала сащиб олуб. Эюрцшцн ясас вахты 8:8 щесабы иля

йекунлашыб. Галиби мцяййян етмяк цчцн ойнанылан ялавя

вахтда рягибини гызыл халла мяьлубиййятя уьрадан Р.Исайев,

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын чемпиону адыны газаныб.

80 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран Милад

Беиэи Щярчягани финалда тцркийяли Йунус Сарыны 9:5 щесабы

иля мяьлуб едяряк, чемпион адыны газаныб. Бу, таеквондо

миллимизин Исламиадада дюрдцнъц гызыл медалы олуб.

68 килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран тямсилчимиз

Айхан Таьызадя азаркешляримизи севиндириб. О,

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын чемпиону олуб. Айхан

щялледиъи дюйцшдя иранлы Сейедщоссеин Ещсанипетроуди

цзяриндя 9:8 щесабы иля чятин гялябя газаныб.

44 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

taekvondo

Гадынларын мцбаризясиндя 67 килограм чяки дяряъясиндя

чыхыш едян Фяридя Язизова, финалда тцркийяли Нур

Татара 2:8 щесабы иля удузараг, эцмцш медалла кифайятлянмяли

олуб. Бунунла да Азярбайъан таеквандочулары

Исламиадада икинъи эцмцш медалы активляриня йазыблар.

Патимат Абакарова да (49 кг) «Бакы-2017»нин гызыл

медалына йийяляниб. Азярбайъан идманчысы финал эюрцшцндя

газахыстанлы Айнур Йесберэенованы 14:4 щесабы

иля мяьлуб едиб.

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын таеквондо йарышларынын

сонунъу эцнцндя - майын 18-дя Азярбайъан идманчылары

бир гызыл вя бир бцрцнъ медал газаныблар. Идманчымыз

Рамин Язизов (87 кг) финалда иранлы Ящмяд Мящяммядийя

16:14 щесабы иля галиб эяляряк, Исламиадада Азярбайъан

таеквондочуларынын активиня алтынъы гызыл медалы

йаздырыб.

“Бакы-2017”дя Азярбайъан таеквондочуларынын активиня

илк бцрцнъ медалы ися Мящяммяд Мяммядов (63 кг)

йаздырыб. Тямсилчимиз йарымфиналда Газахыстан идманчысы

Алимжан Серикбайевя 8:7 щесабы иля мяьлуб олуб.

Беляликля, “Бакы-2017”нин таеквондо йарышларында

Азярбайъан идманчылары 6 гызыл, 2 эцмцш вя 1 бцрцнъ медал

газаныблар. Гызыл медаллара Йапрак Ериш (57 кг), Патимат

Абакарова (49 кг), Айхан Таьызадя (68 кг), Милад

Беиэи Щярчягани (80 кг), Радик Исайев (+87 кг) вя Рамин

Язизов (-87 кг) сащиб олуб. Гашым Магомедов (54 кг)

вя Фяридя Язизова (67 кг) эцмцш, Мящяммяд Мяммядов

(63 кг) ися бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб.

Бунунла да таеквандочуларымыз Исламиадада 6 гызыл, 2

эцмцш вя 1 бцрцнъ медала сащиб олублар.

Азярбайъан Республикасынын Президенти, Милли Олимпийа

Комитясинин президенти Илщам Ялийев вя Азярбайъан

Республикасынын Биринъи витсе-президенти, ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын Тяшкилат Комитясинин сядри Мещрибан

Ялийева вя аиля цзвляри финал гаршылашмасына бахыблар.

Галиб идманчылара медаллары дювлятимизин башчысы, Милли

Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийев тягдим

едиб.

спортсман № 104 / 2017

45


VOLEYBOL

S P O R T S M A N

Гызлар гызыл, кишиляр эцмцш газандылар

Майын 11-дя “Бакы-2017” ЫВ

Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

волейбол йарышларына старт верилиб.

“Баку Ърйстал Щалл”да кишилярин

йарышында 10 команда 2 групда,

гадынларын йарышында ися 4 команда

даиряви систем цзря биринъилик

уьрунда мцбаризя апарыб.

Гадынларын йарышында йыьмамызла

йанашы Тцркийя, Гырьызыстан вя Таъикистан

командалары гялябя уьрунда

йарышыблар. Миллимиз кечирдийи щяр

цч ойунда 3:0 щесабы иля гяляб газаныб.

Йалныз ев сащибляриня удузан

тцркляр икинъи, активиндя бир гялябяси

олан гырьызлар ися цчцнъц йери тутублар.

Регламентя эюря, групда 1-ъи

йери тутан команда иля 4-ъц йери тутан,

2-ъи йери тутан йыьма иля ися 3-ъц

йери тутан йарымфиналда мцнасибятляря

айдынлыг эятирибляр. Груп мярщялясиндя

олдуьу кими, Азярбайъан

вя Тцркийя зяиф рягибляри цзяриндя

гялябя газанараг, финала йцксялибляр.

Щялледиъи эюрцшдя дя гялябя

газанан миллимиз, Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын галиби олуб.

Кишилярин мцбаризясиндя йыьмамымыз

Тцркийя, Пакистан, Тцркмянистан

вя Фялястин командалары иля

ейни групда йарышыб. Миллимиз максимум

нятиъя эюстяряряк, галиб кими

йарымфинала вясигя газаныб. Икинъи

вясигяйя Тцркийя волейболчулары сащиб

чыхыблар. Диэяр групда ися Иран вя

Ялъязаир командалары илк ики пилляни

тутублар.

Йарымфиналда Иран – Тцркийя матчы

эярэинлийи иля йадда галыб. Тцркийялиляр

сетдя ики дяфя юня кечсяляр дя,

рягиб команда щесабы бярабярляшдириб.

Щялледиъи сет даща эярэин алыныб.

Сонда Иран йыьмасы 20:18 щесабы иля

гялябяни байрам едиб.

Азярбайъан миллиси ися Ялъязаиря

щеч бир шанс вермяйиб. Рягиб команда

йалныз цчцнъц сетдя цстцн

ойнайа билиб. 3:1 щесабы иля гялябя

газанан командамыз финала йцксялиб.

Тяяссцф ки, финалда ейни уьуру тякрарламаг

мцмкцн олмайыб. Иран волейболчулары

даща йахшы чыхыш едяряк,

асан гялябя газаныблар – 0:3. Нятиъядя

командамыз Исламиаданын

эцмцш медалыны газаныб.

46 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

HƏNDBOL

Йыьмалардан фяргли нятиъя

Бакы-2017 Ислам Щямряйлийи

Ойунларыда щяндбол йарышлары киши

вя гадынлар арасында кечирилиб.

Майын 9-да «Сярщядчи» Идман

Олимпийа Мяркязиндя груп мярщялясиня

старт верилиб.

Кишиляр арасында йарышда 8 команда

ики групда мцбаризя апарыб.

Азярбайъан, Пакистан, Ялъязаир вя

Сяудиййя Ярябистаны «А» групунда,

Тцркийя, Ираг, Иорданийа вя Мяракеш

ися «Б» групунда йарышыб. Гадынлар

арасында йарышда ися 4 команда

иштирак едиб. Бунлар Азярбайъан, Тцркийя,

Юзбякистан вя Камерун йыьмаларыдыр.

Азярбайъан милли командасы илк

ойунда Пакистанла цз-цзя эялиб.

Щяндболчуларымыз 43:36 щесабы иля

гялябя газаныблар. Командамызын

щейятиндя Максим Бутенко 11 дяфя

рягиб гапысына йол тапыб. Нювбяти

эюрцшдя тямсилчиляримизин рягиби Сяудиййя

Ярябистаны олуб. Бу гаршылашмада

рягиб даща эцълц олуб вя асийалылар

38:31 щесабы иля галиб эялибляр.

Нювбяти эюрцшдя дя йыьмамыз

азаркешляримизи севиндиря билмяйиб.

Ялъязаирля гаршылашмада рягиб

команданын даща эцълц олмасы щесабда

да юз яксини тапыб – 22:35.

Нятиъядя миллимиз груп мярщялясини

цчцнъц пиллядя баша вурараг,

йарымфинаlа йцксялмяк шансыны гачырыб.

Йыьмамызла ейни групда йарышан

Сяудиййя Ярябистаны 1/2 финалда

Ираг, финалда ися Тцркийя командасыны

мяьлуб едяряк, ойунларын галиби олуб.

Щянболчуларымыз ися 5-ъи йери тутублар.

Гадынларын йарышында ися миллимиз

цмидляри доьрулдуб. Груп мярщялясиндя

щяр цч ойуну гялябя иля баша

вуран йыьмамыз, регламентя эюря,

груп сонунъусу иля йарымфиналда мцнасибятляря

айдынлыг эятириб. Нювбяти

дяфя Юзбякистан йыьмасына бюйцк

щесабла галиб эялян щянболчуларымыз,

финала йцксялибляр. Будяфяки рягиб

эцълц Тцркийя олуб. Эярэин мцбаризя

шяраитиндя кечян гаршылашманын

сонуна йахын щесабда юня кечян

миллимиз, цстцнлцйцнц сонадяк горуйуб

– 28:26. Бунунла да, гадынлардан

ибарят щяндбол йыьмамыз ЫВ Ислам

Щямрялийи Ойунларынын галиби олuб.

спортсман № 104 / 2017

47


ÜZGÜÇÜLÜK

S P O R T S M A N

Шемберев 4 гызыл газанды

Майын 13-дя Бакы Су Идман

Ойунлары Сарайында цзэцчцлцк

йарышларына старт верилиб. Беш

эцн ярзиндя 40 дяст медал юз

сащибини тапыб. Бу нювдя Тцркийя

идманчыларынын ашкар цстцнлцйц

диггят чякир. Онлар 40 гызылдан

26-на сащиб чыхыблар. Йыьмамыз

дюрд гызыл, ики бцрцнъя севиниб.

Командамызын щейятиндя Максим

Шемберов фяргляниб. Бцтцн гызыллары

мящз адыны чякдиймиз идманчы

газаныб. Шемберов илк гызылыны 1500

метр мясафяйя сярбяст цсулла цзмядя

газаныб. Цзэцчцлцк йарышларынын

цчцнъц эцнцндя дя медал газанан

Азярбайъан атлети Максим Шемберев,

Исламиадада икигат чемпионлуьуну

рясмиляшдириб. Цзэцчцмцз 400

метр мясафяйя гарышыг цсулла цзмядя

финиш хяттиня биринъи чатыб.

Максим Шемберев кишиляр арасында

200 метр мясафяйя баттерфлай вя

800 метр мясафяйя сярбяст цсулла

цзмя йарышларында да чемпионлуьуну

рясмиляшдириб. 200 м мясафяйя

йарышда идманчымыз тцркийяли щямкарларыны

архада гойуб. Диэяр мясафяйя

мцбаризядя ися Индонезийа вя Тцркийя

цзэцчцляри нювбяти пилляляри тутублар.

Йыьмамыза даща ики медалы Азярбайъанын

гадын атлетляри газандырыблар.

Онлар 4х100 метр мясафяйя

сярбяст вя гарышыг цсулла цзмядя

Исламиаданын бцрцнъ медалларыны

газаныблар.

48 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

su polosu

Сон турда медал

ялдян эетди

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

су полосу йарышларына майин

13-дя старт верилиб. Су Полосу

Аренасында беш эцн давам

едяъяк йарышларда кишилярдян

ибарят беш команда - Азярбайъан,

Тцркийя, Иран, Сяудиййя

Йарышларын ачылыш ойунунда Тцркийя

вя Индонезийа командалары

гаршылашыблар. Эюрцшдя цстцн ойун

нцмайиш етдирян Тцркийя миллиси

21:4 щесабы иля гялябя газаныб.

Эцнцн икинъи гаршылашмасында

ися Азярбайъан вя Иран миллиляри

цз-цзя эялибляр. Эярэин идман

мцбаризяси шяраитиндя кечян ойунда

Иран миллиси 16:10 щесабы иля галиб

эялиб. Миллимиз нювбяти эюрцшцнц

гялябя иля баша вуруб. Групун аутсайдери

Индонезийа иля гаршылашма

9:7 щесабы иля баша чатыб.

Тяяссцф ки, нювбяти эюрцшлярдя

ейни уьуру тякрарламаг мцмкцн

олмайыб. Тцркийя йыьмасы иля

ойунда командамыз аьыр мяьлубиййят

алыб – 2:18. Сонунъу турда

су полочуларымызын медал газанмаг

шанслары олуб. Бунун цчцн

онлар Сяудиййя Ярябистанында олан

щямкарларына галиб эялмяли идиляр.

Щяр ики команданын халы ейни олса

да, топ фяргиня эюря рягиб цстцн

олуб. Амма тямсилчиляримиз минимум

вязифянин ющдясиндян эяля

билмяйибляр. 7:11 щесабы иля удузан

йыьмамыз, Исламиаданы медалсыз

баша вуруб.

Су полосунда ЫВ Ислам Щямряйлийи

Ойунларынын галиби адыны Тцркийя

йыьмасы газаныб. Нювбяти ики йери

Иран вя Сяудиййя Ярябистаны йыьмалары

тутуб.

Ярябистаны вя Индонезийа медаллар

уьрунда мцбаризя апарыб.

Регламентя эюря, ейни групда

йарышан йыьмалар ян эцълцсцнц

мцяййянляшдирибляр.

спортсман № 104 / 2017

49


UŞU

S P O R T S M A N

Цч эцмцш, цч бцрцнъ

Майын 22-дя “Бакы-2017” ЫВ

Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

ушу йарышлары баша чатыб. Азярбайъан

идманчылары 3 эцмцш вя

3 бцрцнъ медал ялдя едибляр.

Йыьмамызын цзвц Елчин Еминов

(56 кг) Иран тямсилчиси Мащди Мощаммади

иля гаршылашдыьы финал эюрцшцндя

эцмцш медалла кифайятлянмяли

олуб. Бу чяки дяряъясиндя бцрцнъ

медаллар тцркмянистанлы Аннаэелди

Аьамирадова вя индонезийалы Йусуф

Видийантойа гисмят олуб.

Йарышда 65 килограм чяки дяряъясиндя

мцбаризя апаран Йенийетмялярин

Йай Олимпийа Ойунларынын

эцмцш медалчысы Байрам Шяммядов

финалда иранлы Фороуд Зафари иля

гаршылашыб. Эюрцш Иран идманчысынын

гялябяси иля баша чатыб. Бу чяки

дяряъясиндя цчцнъц йерляри Пакистан

тямсилчиси Обаидулла Обаидулла вя

Тцркийя идманчысы Али Ай тутуб.

Даща бир идманчымыз Вцгар Кяримов

(70 кг) да Исламиаданы икинъи

пиллядя баша вуруб. Тямсилчимиз щялледиъи

эюрцшдя Саеид Фазели иля гаршылашмада

уьур газана билмяйиб. Бу

чяки дяряъясиндя бцрцнъ медаллара

индонезийалы Пужа Рийайа вя тцркийяли

Саваш Бекар йийяляниб.

Командамызын активиня бцрцнъ

медаллары ися Орхан Щятямов (48

кг), Руслан Пирялийев (60 кг) вя Пярвиз

Абдуллайев (75 кг) йаздырыб.

50 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

STOLÜSTÜ TENNİS

Ики эцмцш вя ики бцрцнъ

Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

столцстц теннис йарышларына

майын 16-да старт верилиб.

Сечмя мярщяля эюрцшляриндян

сонра ян эцълцляр йарымфинала

вясигя газаныблар. Гадынлар вя

кишиляр арасында столцстц теннис

цзря фярди йарышларда щялледиъи

эюрцшляр майын 19-да кечирилиб.

Гадынларын мцбаризясиндя Азярбайъан

идманчысы Зинг Нинг финалда

Тцркийя тямсилчиси Мелек Щуйа

удузуб. Рягиб идманчы щяр 4 сетдя

гялябяни байрам едиб. Даща бир теннисчимиз

Миао Ванг да Исламиаданы

медалла баша вуруб. О, цчцнъц йер

уьрунда ойунда иранлы Недя Шащсавари

цзяриндя гялябя газанараг,

бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб.

Кишилярин фярди йарышынын финал

эюрцшцндя Иран тямсилчиляри Дарунк

Аламиан вя Деронк Аламиан гаршылашыблар.

Деронк галиб эяляряк, гызыл

медала сащиб олуб. Бцрцнъ медал

уьрунда эюрцшдя ися Гятяр тямсилчиси

Ли Пинг Тцркийя теннисчиси Ащмед

Лийя галиб эялиб.

Майын 20-дя кишиляр вя гадынлар

арасында столцстц теннис цзря команда

йарышларына старт верилиб. Зяриф

ъинсин нцмайяндяляринин йарышында

Исламиаданын гызыл медалы уьрунда

мцбаризядя Азярбайъан вя Иран

командалары гаршылашыблар. Эярэин

идман мцбаризяси шяраитиндя кечян

ойунда Иран миллиси 3:1 щесабы иля галиб

эяляряк, ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

гызыл медалына сащиб олуб.

Цчцнъц йер уьрунда эюрцшдя ися

Тцркийя идманчылары Пакистан тямсилчиляриня

галиб эялибляр – 3:0

Киши командаларын йарышында да

финал ойунунда Иран йыьмасы галиб

эялиб. Тцркийя миллиси иля эюрцшдя 3:1

щесабы иля гялябя газанан Иран теннисчиляри

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

галиби олублар. Азярбайъанын

кишилярдян ибарят милли командасы

Сяудиййя Ярябистаны тямсилчиляриня

3:1 щесабы иля галиб эяляряк, цчцнъц

йери тутуб.

Нятиъядя, теннисчиляримиз Ислам

Щямрялийи ойунларыны 4 медалла баша

вурублар. Йыьмамыз ики эцмцш, ики

бцрцнъ медал газаныб.

Галиб идманчылара медаллары

Азярбайъан Столцстц Теннис Федерасийасынын

президенти Шащин Мустафайев

вя Бейнялхалг Столцстц Теннис

Федерасийасынын нцмайяндяси Абдулла

Ал Мулла тягдим едиб.

спортсман № 104 / 2017

51


ZORXANA

S P O R T S M A N

Майын 20-дя “Бакы-2017” ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын зорхана

йарышларына старт верилиб. Адычякилян

идман нювц 2013-ъц илдян Исламиаданын

програмына дахил едилиб. Зорхана

ики сюзцн бирляшмясиндян ибарят олуб:

“зор”- эцъ, “хана”- ев, йяни “эцъ

еви” демякдир. Йарышлар мцршидин

ифа етдийи ритмик мусигинин сядалары

алтында кечирилир. Мцршид зярб аляти

иля зорхана ритмлярини ифа едян шяхся

дейилир. О, сярдям дейилян йердя

отурур. Гапы “сярдям”я эедян дар вя

алчаг кечидя ачылыр. Сярдям 1 вя йа

1,5 метр щцндцрлцйцндя олан тахтдыр.

Зорхана алятляри гядим силащларын

формасында щазырланыб. Сянэ аляти

галхана, мил ямуд, топпуз вя гылынъа,

кяббадя камана бянзяйир. Шено аляти

ися цзяриндя жим щярякятляриня охшар

мяшгляри етмяк цчцндцр.

Азярбайъан командасы йарышларын

биринъи эцнцндя эцмцш медала сащиб

олуб. “Баку Ърйстал Щалл”да кечирилян

йарышларда киши идманчылар команда

щярякятляри цзря баъарыгларыны нцмайиш

етдирибляр. Йарышда доггуз юлкя –

Азярбайъан, Яфганыстан, Бангладеш,

Иран, Ираг, Гырьызыстан, Пакистан, Таъикистан

вя Уганда миллиляри мцбаризя

апарыб. Йарышда гызыл медалы Иран, бц-

Зорханачылар

7 медала севиндиляр

рцнъ медаллары ися Яфганыстан вя Ираг

командалары газаныблар.

Зорхананын кяббадя нювцндя милли

командамызын цзвц Мяммяд Саламов

бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб.

Йарышын галиби Иран идманчысы Мощсен

Эолестани Задещ олуб. Ираглы Ъабер

Абдуламир эцмцш, диэяр бцрцнъ медалы

ися Исмаил Сангов (Тцркмянистан)

газаныб.

Исламиаданын зорхана йарышларында

командамызын активиня цчцнъц

медалы Орхан Ханларов йаздырыб. Чярхи-тиз

фярди нювц цзря йарышда щакимлярин

гярарына ясасян Орхан Ханларов

бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб. Бу нювдя

гызыл медал иранлы Яли Ъалило, эцмцш

ираглы Ъабер Абдуламер, диэяр бцрцнъ

медал ися яфганыстанлы Щясян Муштаг

Шярифя нясиб олуб.

Галиб идманчылара медаллары Ислам

Щямряйлийи Идман Федерасийасынын иъраиййя

комитясинин цзвц Салим Мусоке

тягдим едиб.

Йарышларда милбази нювц цзря

мцбаризядя юлкямизи тямсил едян

Хяййам Оруъов щакимлярин гярарына

ясасян эцмцш медала йийяляниб. Бу

нювдя гызыл медалы иранлы Пежам Соконати,

бцрцнъ медаллары ися яфганыстанлы

Шакиб Ящмяд Атащи вя Пакистан тямсилчиси

Ящмяд Сярдар Ярбаб Хан газаныб.

Азярбайъан идманчысы Рцфят Эцлалыйев

ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын

зорхана йарышларында кишиляр арасында

сянэи нювц цзря мцбаризядя гызыл

медал газаныб. Эцмцш медала иранлы

Мобин Зибалаьа, бцрцнъ медаллара

ися яфганыстанлы Щакимулла Биэзадя вя

таъикистанлы Новруз Арабов сащиб олуб.

Нятиъядя йыьмамыз Ислам Щямрялийи

Ойунларында бир гызыл, цч эцмцш вя

цч бцрцнъ медал газанараг, команда

щесабында икинъи йери тутуб. Алты гызыл

вя бир эцмцш газанан Иран, биринъи

пиллядя гярарлашыб.

52 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Бакы-2017 ЫВ Ислам

Щямряйлийи Ойунларынын

теннис турнири майын 12-

дя башлайыб. Бакы Теннис

Академийасында кечирилян

йарышда Азярбайъанын кишилярдян

ибарят командасынын

щейятиндя 6, гадынлардан

ибарят коллективдя ися 4

идманчы мцбаризя апарыб.

Гайдалара ясасян, щяр

команданын тяркиби 4 няфярдян

ибарятдир. Азярбайъан

ев сащиби юлкя олдуьундан

кишилярдян ибарят командамыза

ялавя ики идманчынын

ъялб едилмясиня иъазя верилиб.

Ойунларда 6 дяст медал

юз сащибини тапыб. Киши вя

гадынлар арасында фярди,

щямчинин гоша йарышларла

йанашы команда щесабында

ян эцълцляр мцяййянляшиб.

Тяяссцф ки, йыьма цзвляримиздян

щеч бири мцкафатчылар

сырасына дцшя билмяйиб.

TENNİS

Гызыллар Тцркийя

йыьмасына гисмят оду

Фярди йарышларда теннисчиляримиз

илк эюрцшдяъя мяьлуб олараг, мцбаризяни

дайандырыблар. Кишилярин гоша

мцбаризясиндя тямсилчиляримиз илк

матчда тцркмянистанлы рягиблярини

мяьлубиййятя уьратсалар да, ¼ финалда

удузублар. Онларын гаршысыны

мяракешли щямкарлары кясибляр.

Гызлардан ибарят ъцтлцйцмцз дя

цмидляри доьрултмайыб. Тцрк рягибляри

иля эюрцшдя ъями бир геймдя гялябя

газана билибляр – 1:6, 0:6.

Команда йарышларында да гейдя

алынан нятиъяляр црякачан олмайыб.

Кишилярдян ибарят йыьмамыз йер

алдыьы Б групунда кечирдийи щяр цч

эюрцшц удузараг, йарымфинала йцксяля

билмяйиб.

Гадынларын мцбаризясиндя ися 5

команда бир групда йарышыб. Йалныз

Пакистан йыьмасына галиб эяля билян

теннисчиляримиз, дюрдцнъц йери тутублар.

Бу нювдя бцтцн гызыл медаллар

Тцркийя йыьмасына гисмят олуб.

Гоншу юлкя тямсилчиляри ялавя ики

эцмцш медал газаныблар. Юзбякистан

командасы цч эцмцш вя ики

бцрцнъ ялдя едя билиб.

спортсман № 104 / 2017

53


Arzu Əliyeva: «Tour d’AzerbaIdjan»ı

qəbul etməkdən qürur hissi duyuruq!

Mayın 3-7-də dünya velosiped

aləminin ürəyi yenidən Azərbaycanda

döyündü - planetin müxtəlif

qitələrini təmsil edən 18 ölkənin

22 komandası Ümummilli Lider

Heydər Əliyevin anadan olmasının

94-cü ildönümünə həsr olunmuş

ənənəvi, Beynəlxalq Velosipedçilər

İttifaqının 2.1 kateqoriyalı

“Tour d’Azerbaïdjan-2017”

veloturunda mübarizə apardılar.

5 gün ərzində iştirakçılar Bakı

və Sumqayıt şəhərləri, həmçinin

Qaradağ, Abşeron, Qobustan,

Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz,

Şəki, Göyçay və Ağsu rayonlarının

ərazisindən keçməklə ümumilikdə

836 km məsafə qət ediblər.

Ötən illə müqayisədə bu il turun

marşrutunda ən önəmli dəyişiklik

4-cü mərhələ ilə bağlı idi - belə ki,

yarışın ən çətin dağ mərhələsinə

Ağsu aşırımı da əlavə edilmişdi ki,

bunun da mübarizəyə əlavə rəng

qatacağı şübhəsiz idi.

“Tour d’Azerbaidjan-2017”də

ilk gün

Mayın 3-də, ilk yarış günündə

iştirakçılar Dövlət Bayrağı Meydanından

start götürməklə Sumqayıt

şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında

finiş xəttini keçiblər.

150 km məsafəni hamıdan tez İsrailin

Pro-kontinental “İsrael Cycling

Academy” komandasının üzvü Mikel

Raim keçib - 3 saat, 4 dəqiqə, 11

saniyə. Latviyanın kontinental “Rietumu

Banka-Riga” komandasının

təmsilçisi Emils Liepins və İtaliyanın

Pro-Kontinental “Nippo Vini-Fantini”

klubunun velosipedçisi Pyer Paolo

de Neqri mərhələ qalibi ilə eyni vaxt

göstəricisinə imza atsalar da, fotofinişə

əsasən 2-3-cü yerləri tutublar.

Azərbaycanın kontinental “Synergy

Baku” komandasının üzvlərinin

hamısı marşrutu ümumi pelotonda

başa vurublar.

Mərhələ qalibiyyəti Mikel Raimi

həmçinin ümumi təsnifatın liderliyinə

də yüksəldib və o mavi rəngli “Synergy”

köynəyinə yiyələnib. Bundan

başqa, Raim aralıq sprintlərində hamıdan

çox xal toplamaqla ən yaxşı

sprinter üçün nəzərdə tutulan yaşıl

rəngli “SOCAR” köynəyinə də sahib

çıxıb.

Mərhələnin ən yaxşı dağ velosipedçisi

Ukraynanın kontinental

“Kolss” komandasının üzvü Vitaliy

Buts olub və o qırmızı rəngli “AZAL”

köynəyinə layiq görülüb. ABŞ-ın

Pro-kontinental “Novo Nordisk” klubunun

təmsilçisi Mehdi Benhamuda

54 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Tour d’Azerbaidjan

isə ən yaxşı gənc velosipedçi kimi

bənövşəyi rəngli “ATAHOLDİNG”

köynəyi ilə mükafatlandırılıb.

Velosipedçiləri Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Velosipedçilər

Birliyinin Rəhbər Komitəsinin üzvü

Sahib Ələkbərov, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr

Qusyatnikov və Sumqayıt

şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

Zakir Fərəcov təltif ediblər. Bundan

başqa, Zakir Fərəcov mərhələ qalibini

və Azərbaycanın “Synergy Baku”

komandasının xüsusi xatirə hədiyyələri

ilə təltif edib.

2-ci mərhələdə “Synergy

Baku” üçün 3 fəxri kürsü

Veloturun 2-ci günü Azərbaycanın

“Synergy Baku” kontinental

komandası üçün uğurlu nəticə ilə

yadda qalıb. Yarışın 186,5 km-lik

Bakı-İsmayıllı mərhələsində Azərbaycanın

Elit yığması və “Synergy

Baku” kontinental klubunun üzvü Kiril

Pozdnyakov hamını qabaqlamaqla

qalibiyyət sevinci yaşayıb.

Məsafəni 4 saat, 47 dəqiqə, 49

saniyəyə başa vuran velosipedçimiz

ən yaxın izləyicisi, Ukraynanın

“Kolss” komandasının üzvü Oleksandr

Polivodanı 38 saniyə qabaqlamaqla

solo-finiş edib. İsrailin

“İsrael Cycling Academy” komandasının

üzvü Dennis van Vinden

isə liderdən 42 saniyə geri qalmaqla

3-cü yeri tutub.

Mərhələ qalibiyyəti Kiril Pozdnyakovu

həmçinin ümumi təsnifatın

liderliyinə də yüksəldib və o mavi

rəngli “Synergy” köynəyinə yiyələnib.

Bundan başqa, velosipedçimiz

aralıq sprintlərində hamıdan çox xal

toplamaqla ən yaxşı sprinter üçün

nəzərdə tutulan yaşıl rəngli “SO-

CAR” köynəyinə də sahib çıxıb.

Mərhələnin ən yaxşı dağ velosipedçisinə

verilən qırmızı rəngli

“AZAL” köynəyi Ukraynanın kontinental

“Kolss” komandasının üzvü

Vitaliy Butsda qalıb. Almaniyanın

“Team Sauerland NRW p/b Henley &

Partners” klubunun üzvü Feliks İntra

isə ən yaxşı gənc velosipedçi kimi

bənövşəyi rəngli “ATAHOLDİNG”

köynəyi ilə mükafatlandırılıb.

Velosipedçiləri Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının

vitse-prezidenti, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin Rəhbər Komitəsinin

üzvü Sahib Ələkbərov, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti

Aleksandr Qusyatnikov və İsmayıllı

rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Mirdamət Sadıxov təltif edib.

“Hər şey çox gözəl idi. Sevinirəm

ki, qalib gəldim. Son 20

kilometr daha çətin və maraqlı

keçdi. Ümumiyyətlə bu çox vacib

mərhələ idi. Ona görə də qalib gəlmək

üçün əlimdən gələni etdim.

Əvvəlcədən planlaşdırmışdım ki,

qrupla birgə hərəkət edim və sona

yaxın liderliyi ələ alım. Bundan

sonra da taktikamız dəyişməyəcək.

Məqsədimiz ümumi yarışda

qalib gəlməkdi” - deyən mərhələ

qalibi Kiril Pozdnyakov ən çətin dağ

mərhələsi hesab olunan 4-cü yarış

günündə də özünü daha şanslı hesab

etdiyini vurğulayıb.

“Tour d’Azerbaidjan-2017”də

3-cü gün: Kiril Pozdnyakov

liderliyini qorudu

177 km-lik Qəbələ-Oğuz-Şəki-Oğuz-Qəbələ

marşrutundan sonra

Azərbaycanın Elit yığması və “Synergy

Baku” kontinental klubunun

üzvü Kiril Pozdnyakov ümumi təsnifatda

liderliyini qorumağı bacarıb.

Mərhələ qalibi isə bizə yaxşı tanış

olan, “Synergy Baku”nun keçmiş

üzvü, hazırda Avstriyanın “Amplatz

BMC” komandasının şərəfini qoruyan

sloveniyalı Matey Müqerli olub

- o məsafəni 4 saat, 20 dəqiqə, 32

saniyəyə başa vurub. Xatırladaq ki,

Matey Müqerli ötən il “Synergy Baku”nun

heyətində də bu mərhələnin

qalibi olmuşdu. İsrailin “İsrael Cyc-

спортсман № 104 / 2017

55


Tour d’Azerbaidjan

S P O R T S M A N

ling Academy” komandasının üzvü

Mikel Raim və Ukraynanın “Kolss”

komandasının təmsilçisi Vitaliy Buts

qaliblə eyni vaxt göstəricinə imza

atmaqla finiş xəttini müvafiq olaraq

2-3-cü keçiblər.

“Synergy Baku”nun üzvlərinə

gəlincə, Kiril Pozdnyakov və Yosip

Rumaç finişi ümumi pelotonda keçməklə

fotofinişə əsasən 14 və 15-ci

olublar. Məhz bu nəticə Kiril Pozdnyakova

ümumi təsnifatda liderliyi

qorumağa şərait yaradıb və o mavi

Matey Müqerli: “Dünənki mərhələ

çox çətin oldu və hamı yoruldu.

Bu gün isə çox maraqlı mübarizə

baş tutdu. Yaxşı komandamız var,

birgə işlədik və gücümüzü tam ortaya

qoyduq. Finişə 200 metr qalmış

1-ci yeri tutmaq üçün əlimdən gələni

etdim və istəyimə nail oldum. Artıq

4-cü dəfədir burda yarışıram. Bu da

marşrutu əzbər bilməyimə kömək

edir. “Synergy Baku mənim üçün

doğmadır, çünki uzun müddət bu

komandanın üzvü olmuşam”.

Kiril Pozdnyakovdan

2 lider köynəyi

Veloturun 4-cü yarış günündə iştirakçılar

Qəbələ rayon İcra Hakimiyyətinin

qarşısından start götürməklə

İsmayıllı-Ağsu-Şamaxı marşrutu

üzrə hərəkət ediblər və Pirquluda

yerləşən Vergilər nazirliyinin Tədris

Mərkəsinin qarşısında finiş xəttini

keçiblər.

Veloturun ən çətin dağ mərhələsinin

qalibi ABŞ-ın “İlluminate” komandasının

təmsilçisi Edvin Avila

olub - 4 saat, 2 dəqiqə, 1 saniyə.

Rusiyanın “Gazprom-Rusvelo” və

İtaliyanın “Wilier Triestina” klublarının

nümayəndələri İldar Arslanov və

Aleks Turrin finişi qalibdən müvafiq

olaraq 2 və 5 saniyə sonra keçməklə

2-3-cü yerləri tutublar.

3 mərhələdən sonra ümumi təsnifata

başçılıq edən Elit yığmamızın

üzvü Kiril Pozdnyakov bu dəfə 7-ci

olmaqla liderliyi qoruyub və mavi

rəngli “Synergy” köynəyini özündə

saxlayıb. Bundan başqa, təmsilçimiz

dağ yollarındakı uğurlu çıxışı ilə ən

yaxşı dağ velosipedçisinə verilən

qırmızı rəngli “AZAL” köynəyinə də

yiyələnib.

Aralıq sprintlərində hamıdan çox

xal toplayan mərhələ qalibi Edvin

rəngli “Synergy” köynəyini özündə

saxlayıb.

Aralıq sprintlərində hamıdan çox

xal toplayan “İsrael Cycling Academy”

komandasının üzvü Mikel

Raim ən yaxşı sprinter üçün nəzərdə

tutulan yaşıl rəngli “SOCAR” köynəyini

özünə qaytarıb. Ən yaxşı dağ

velosipedçisinə verilən qırmızı rəngli

“AZAL” köynəyi Ukraynanın “Kolss”

komandasının üzvü Vitaliy Butsda

qalıb. Almaniyanın “Team Sauerland

NRW p/b Henley & Partners” klubunun

üzvü Feliks İntra isə yenidən ən

yaxşı gənc velosipedçi kimi bənövşəyi

rəngli “ATAHOLDİNG” köynəyi

ilə mükafatlandırılıb.

Velosipedçiləri Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Velosipedçilər

Birliyinin Rəhbər Komitəsinin üzvü

Sahib Ələkbərov, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr

Qusyatnikov və Qəbələ rayon

İcra Hakimiyyətinin başçısı Səbuhi

Abdullayev təltif edib.

Kiril Pozdnyakov: “Bugünkü

mərhələ dünənkinə nisbətən çox rahat

keçdi. Komandama uğurlu çıxışa

görə minnətdaram. Düzdü, komanda

üzvlərimizlə hərdən bir-birimizlə

məsafəmiz artırdı, amma bir-birimizə

kömək edə bilirdik”.

Avila ən yaxşı sprinter üçün nəzərdə

tutulan yaşıl rəngli “SOCAR” köynəyinə

layiq görülüb. Fransanın “Delko

Marseille Provance KTM” klubunun

üzvü Con Anderson Rodriqes isə ən

yaxşı gənc velosipedçi kimi bənövşəyi

rəngli “ATAHOLDİNG” köynəyi

56 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Tour d’Azerbaidjan

ilə mükafatlandırılıb.

Velosipedçiləri Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Velosipedçilər

Birliyinin Rəhbər Komitəsinin üzvü

Sahib Ələkbərov, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr

Qusyatnikov və Şamaxı rayon

İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev

təltif edib.

Edvin Avila: Çox şadam ki, bu

mərhələdə qalib gəldim. Son sprint

zamanı yol üzüaşağı idi və üstəlik

külək də vardı. Sürət yüksək olsa

da çətinliklə üzləşmədim. Yarışın

sabahkı son mərhələsini fiziki hazırlığıma

və bədən quruluşuma görə

əlverişli saya bilərəm. Buna görə də

uğur qazanacağıma inanıram.

Kiril Pozdnyakov: Komandam

dünən olduğu kimi, bu gün də mənim

qələbəm üçün əlindən gələni

etdi. Velosiped idman növündə əvvəlcədən

nəyisə planlaşdırmaq olmur.

Ümid edirəm ki, sabah bəxtimiz

gətirəcək və sevinən tərəf biz olacağıq.

Ağsu aşırımı isə kifayət qədər

maraqlı oldu, çünki oranın olduqca

gözəl təbiəti var.

Kiril Pozdnyakov yarışın

ən yaxşı velosipedçisidir

Yarışın sonuncu mərhələsinin

start və finiş nöqtəsi Azadlıq Meydanında

olub. Bu dəfə iştirakılar Bakı-Abşeron-Bakı

marşrutu üzrə 158

km məsafə qət ediblər.

Veloturun son mərhələsinin qalibi

“İsrael Cycling Academy” komandasının

üzvü Krist Neylands olub

- o məsafəni 3 saat, 53 dəqiqə, 56

saniyəyə başa vurmaqla solo-finiş

edib. Türkiyənin “Torku Şekerspor”

və ABŞ-ın “İlluminate” klublarının

velosipedçiləri Ahmet Örken və Edvin

Avila qalibdən 21 saniyə geri qalmaqla

2-3-cü yeri tutublar.

Yarışın lider köynəklərinin sahibləri

dəyişilməz qalıb - Azərbaycanın

Elit yığma komandasının üzvü Kiril

Pozdnyakov ümumi təsnifatın qalibi

üçün nəzərdə tutulan “Synergy”

köynəyini özündə saxlamaqla “Tour

d’Azerbaidjan-2017”nin qalibi olub.

Bundan başqa, təmsilçimiz dağ yollarındakı

uğurlu çıxışı ilə ən yaxşı

dağ velosipedçisinə verilən qırmızı

rəngli “AZAL” köynəyinə də yiyələnib.

Bütün bunların yekunu olaraq

Kiril ən yaxşı azərbaycanlı velosipedçi

üçün nəzərdə tutlan xüsusi köynəklə

də təltif edilib.

Aralıq sprintlərində hamıdan çox

xal toplayan “İlluminate” komandasının

nümayəndəsi Edvin Avila ən yaxşı

sprinter üçün nəzərdə tutulan yaşıl

rəngli “SOCAR” köynəyinə layiq

görülüb. Fransanın “Delko Marseille

Provance KTM” klubunun üzvü Con

Anderson Rodriqes ən yaxşı gənc

velosipedçi kimi bənövşəyi rəngli

“ATAHOLDİNG” köynəyi ilə mükafatlandırılıb.

Komanda hesabında isə

Ukraynanın “Kolss” komandası 1-ci

yeri tutub.

Velosipedçiləri Milli Olimpiya

Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz

Hüseynzadə, Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Velosipedçilər Birliyinin

Rəhbər Komitəsinin üzvü Sahib

Ələkbərov və Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr

Qusyatnikov təltif edib. Qeyd edək

ki, “Tour d’Azerbaidjan-2017” yarışında

18 ölkənin 22 komandası

mübarizə aparıb. “Synergy Baku” bu

yarışda Elçin Əsədov, Elgün Əlizadə,

Samir Cəbrayılov, Yosip Rumaç,

Kiril Pozdnyakov və Ənvər Asanovla

təmsil olunub.

Kiril Pozdnyakov: “Qalib gəldiyim

üçün şadam. Bu qələbə mənim

üçün çox önəmlidi, çünki məhz Azərbaycanda

qalib gəldim. Uğur yalnız

bir nəfərin adına yazılmır. Bu, bütün

komanda üzvlərinin səyi nəticəsində

reallaşır. Sözsüz, İsmayıllıda böyük

fərqlə qalib gəlməyim imkan verdi

ki, növbəti mərhələlərdə daha rahat

çıxış edim. Çünki vaxta görə rəqiblərimi

çox qabaqlayırdım və yekunda

çempion oldum. Yaxın gələcəkdə

Sloveniya və Slovakiyada turlara

qatılacağıq. Yaxşı komandamız var.

спортсман № 104 / 2017

57


Tour d’Azerbaidjan

S P O R T S M A N

Fiziki hazırlığım da qaydasındadı.

Həmin yarışlarda da uğur qazanacağımıza

inanıram”.

Sahib Ələkbərov:

“Qarşıya qoyulan vəzifələrin

öhdəsindən gələ bildik

“Tour d’Azerbaidjan-2017” beynəlxalq

velosiped turu başa çatdıqdan

sonra Azərbaycan Velosiped

İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Velosipedçilər Birliyinin

Rəhbər Komitəsinin üzvü Sahib

Ələkbərov, Avropa Velosipedçilər

Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr

Qusyatnikov və turun texniki direktoru,

Avropa Velosipedçilər Birliyinin

fəxri baş katibi Roland Hofer jurnalistlərin

suallarını cavablandırıblar.

Sahib Ələkbərov: Çox yaxşı yarış

oldu. İlk dəfə “Azərbaycan turu”nda

bu qədər dəyişkən hava ilə üzləşdik.

Yağış da yağdı, dolu da. Amma

təbiət hadisəsi tura rəng qatdı. Əsas

odur ki, komandalar həvəslə bu yarışda

çıxış etdi. Gördüyünüz kimi, mərhələlər

üzrə fərqli qaliblərimiz oldu.

Yarışın texniki direktoru Roland Hoferə,

Avropa Velosipedçilər Birliyinin

vitse-prezidenti Aleksandr Qusyatnikova,

polisimizə, yerli icra hakimiyyətlərinə

və jurnalistlərə minnətdarlığımı

bildirirəm. Ağsu mərhələsi ilk

dəfə tura salınmışdı. Çox gözəl mənzərələr

TV-lərdə nümayiş etdirildi.

Düşünürəm ki, dolaylar velosipedçilərin

də xoşuna gəldi. Azərbaycanı

dünyaya tanıtmaq mənasında daha

bir addım atdıq. “Azərbaycan turu”-

na daha bir mərhələnin artırılması

müzakirə olunur. İdmançılar Pirquludan

qayıdandan sonra dincəlməyə

getdi. Biz isə qonaqlarla Xızı

dağlarına yollandıq. Həmin marşrut

qonaqlarımızın çox xoşuna gəldi.

Bu yollar yarış üçün çox əlverişlidir.

Kəskin enişlər və yoxuşlar, sərt döngələr

var. Gələn il çox maraqlı yarışın

baş tutacağını düşünürəm. Bu

nəticəni gözləyirdim. Komandamız

gəncləşib və bu üzdən müəyyən çətinliklərlə

üzləşmişik. Ancaq şadam

ki, Pozdnyakov ümidlərimizi doğrultdu.

Bu, hələ başlanğıcdır. Bu heyətlə

daha böyük uğurlara imza atacağıq.

Buna qədər iki dəfə komanda

şəklində qalib gəlmişdik. Mənim

üçün hər bir uğur şirindir. 6 pro-kontinental

komandanın iştirak etdiyi

yarışda, təcrübəli rəqiblərlə mübarizədə

Kirilin 1-ci yeri tutması böyük

58 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

Tour d’Azerbaidjan

Aleksandr Qusyatnikov: “İlk

dəfə deyil ki, bu yarışda qonaq oluram.

Yarış yüksək səviyyədə keçdi.

Növbəti dəfə təşkilatçıların kateqoriyanı

yüksəltmək haqda düşünəcəklərini

fikirləşirəm. Bunun üçün hər

cür imkanınız var. Əminəm ki, yaxın

zamanlarda “Azərbaycan turu”nun

kateqoriyası yüksələcək”.

Roland Hofer: “Çox yaxşı və

gərgin mübarizə şəraitində keçən

yarış izlədik. Sevindirici haldır ki, qəzalar

az oldu. Bu da velosipedçilərin

inkişafından xəbər verir. İdmançılar

otellərdən çox razı qaldı. Azərbaycan

velosipedçisinin qalib gəlməsi

fantastik oldu. Ümumilikdə “Azərbaycan

turu” haqda çox müsbət fikir

formalaşıb.

uğurdur. Kiril məsuliyyətini hiss edən

idmançıdır. Ona böyük ümidlərim var.

Ancaq velosiped idmanı yalnız fərdi

mübarizədən ibarət deyil. O, bu uğura

təkcə özü yox, komanda üzvlərinin

yardımı nəticəsində nail olub. Dövlətin

dəstəyi çox böyükdü. Belə dəstək

olmasaydı, bu miqyasda yarış keçirə

bilməzdik. İrəliyə doğru addım-addım

gedirik. “Synergy Baku”nun heyətinə

güclü legionerlər cəlb oluna bilər. Biz

bütün variantlara baxırıq. Amma biz

ilk növbədə özümüzünküləri yetişdirməliyik.

2015-ci ilin mayında cənab

prezident İlham Əliyev Veloparka

gələndə heyətdə azərbaycanlı idmançı

olub-olmadığını soruşdu. Mən

də 16 idmançıdan 12-sinin yerli velosipedçi

olduğunu dedim. Ölkə başçısı

buna çox sevindi.

спортсман № 104 / 2017

Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının

2.1 kateqoriyalı “Tour d’Azerbaidjan-2017”

veloturunu yayımlayan

planetin nüfuzlu idman kanalı

“Eurosport” Bakı Media Mərkəzinin

prezidenti Arzu Əliyevadan müsahibə

alıb. Yarışın sonuncu mərhələsini

canlı izləyən Arzu Əliyeva deyib ki,

əldə olunan nəticə olduqca yüksəkdir

və hamı bununla fəxr edir: “Dünyanın

bir çox ölkəsindən insanları bir araya

gətirmişik. Bu hamı üçün gözəl bir

imkandır və bayram ab-havası hər

yerdə hiss olunur”.

Arzu Əliyevanın sözlərinə görə,

idman olduqca vacib bir sahədir və

bu cür tədbirlər gənc nəslin marağına

səbəb olur: “Bu cür yarışı qəbul

etməkdən qürur hissi duyuruq və

bunu davam etdirəcəyik” - deyə Arzu

Əliyeva fikirlərini tamamlayıb.

Pərviz Musayev

59


QONAQ

S P O R T S M A N

Jacobus Gericke

“idman təhsilin ayrılmaz bir hissəsiDİR”

Bu yaxınlarda “Xəyal adası” müasir yaşayış

kompleksində yerləşən SABIS SUN beynəlxalq

məktəbi, təhsil və idman nazirliyindən olan nümayəndələrin

də iştirak etdiyi beynəlxalq məktəblərarası

idman yarışlarına ev sahibliyi edib.

Yarışlara qatılan 200-dən artıq şagird, idmanın

basketbol, atletika, futbol və üzgüçülük növlərində

qüvvəsini sınayıb.

Rəsmi açılış mərasimində çıxış edən “Azərsun

Holdinq” Şirkətlər Qrupunun Müşahidə Şurasının

sədri Abdolbari Gozal, şagirdlərə təhsilin insanın

uğurlu mütəxəssis kimi formalaşmasında müstəsna

rol oynadığını bildirib. Cənab Gozal bu yaxınlarda

ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən “Şöhrət”

ordeni ilə təltif edilməsinin də təhsilin inkişafına

verdiyi dəstəklə əlaqəli olduğunu qeyd edib və

cənab Prezidentə minnətdarlığını bildirib.

Yarışdan sonra SABIS SUN beynəlxalq məktəbin

direktoru cənab Jacobus Gericke ilə

görüşdük.

göstərən SABIS® Global şəbəkəsinin bir üzvü olaraq,

qlobal “Sabis” təhsil sistemini təqdim edir.

- Məktəbdə inzibati və xidmət binaları ilə yanaşı,

məktəbəqədər təhsil müəssisəsi (KG), ibtidai məktəb

binası, açıq və qapalı idman meydançaları, aşağı və

- Sizi yaxından tanıyaq...

- Təhsil sahəsində 30 ildən artıq çalışıram və beynəlxalq

məktəblərin istifadə etdiyi bir çox təhsil sistemlərində

böyük təcrübəm var. 2015-ci il sentyabr ayından

fəaliyyətə başlayan SABIS® Sun Beynəlxalq məktəbin

direktoruyam.

- Zəhmət olmasa, məktəbiniz barədə oxucularımızı

məlumatlandırardınız.

- Məktəbimiz, 5 qitənin 20 ölkəsində aktiv fəaliyyət

60 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

yuxarı siniflər üçün üzgüçülük hovuzları, olimpiya standartlarında

futbol stadionu, eləcə də şagirdlərin dərsdən

kənar səmərəli vaxt keçirmələrini təmin etmək

üçün tamaşa salonu və Şagird Həyatı Təşkilatı fəaliyyət

göstərir.

Hal hazırda məktəb, KG – dən ( məktəbə qədər

hazırlıq) 9-cu sinifə qədər olan şagirdləri təhsil ilə təmin

edir. Məktəb tam 12 illik olana qədər hər il bir yeni sinif

əlavə olunacaq.

- “SABIS® SUN İnternational School”un digər

məktəblərdən əsas fərqi nədədir?

- Bütün SABIS® məktəbləri üçün ən önəmlisi

mükəmməl tədrisdir. Belə ki, SABIS® Sun-da şagirdlərə

tam potensiallarına nail ola bilmək üçün kömək

edirik və sübut olunmuş SABIS® Təhsil Sistemi vasitəsi

ilə onlar müstəqil öyrəncilərə çevrilirlər.

Məktəb hər bir şagird üçün nəzərdə tutulmuş yerli

imtahanlarla yanaşı onları istər Azərbaycanda istərsə

də xaricdə universitet həyatına hazırlayır. Bundan

QONAQ

hesab olunur. Şagirdlərin fiziki qabiliyyətlərinin inkişaf

etməsi ilə birlikdə onların düşüncələrinə də faydalı olacağını

düşünürük. İdmanla məşğul olmaqla şagirdlər

karyeralarında uğur əldə etmək üçün vacib olan qətiyyətliı

xüsusiyyətlərə və sosial bacarıqlara yiyələnirlər.

əlavə, SABIS® Şagird Həyatı Təşkilatı (ŞHT) vasitəsi

ilə hər zaman dəyişən dünyada uğura çatdıran həyatı

vacib bacarıqlar şagirdlərə aşılanır.

- Bu yaxınlarda məktəbimizin keçirdiyi tədbirdə,

əla bir futbol meydançasının da açılış mərasiminin

şahidi olduq. Respublikamız, dünyada həm də idman

ölkəsi kimi tanınıb. Müxtəlif idman növləri üzrə

Olimpiya, dünya, Avropa və digər möhtəşəm yarışların

qalibləri olmuş idmançılarımız yetişən nəslə

nümunədirlər. Məktəbinizin idmana xüsusi yanaşması

var, ya Sizcə idmana münasibət elə belə də

olmalıdır?

- Bizim məktəbdə idman təhsilin ayrılmaz bir hissəsi

- Şagirdləriniz ən çox hansı idman növünə həvəs

göstərirlər?

- Bizim şagirdlər futbol və basketbol həvəskarlarıdırlar.

Onlar həmçinin üzgüçülüyü də xoşlayırlar.

- Yəqin ki məktəbiniz, təhsil nazirliyinin xətti ilə

müxtəlif fənnlər üzrə keçirilən həm respublika, həm

də beynəlxalq olimpiadalarda iştirak edib. Nəticələr

Sizi qane edibmi?

- İdman və Gənclər Nazirliyi yenicə keçirdiyimiz idman

yarışlarında müxtəlif idman növləri üzrə hakimlərlə

təmin edərək bizə dəstək oldu. Nazirliyin yarışmamıza

qatılması bizim üçün böyük şərəf idi və biz bu əməkdaşlığı

çox yüksək qiymətləndiririk.

Əlavə olaraq, bizim şagirdlər bu il Omanda keçirilmiş

SABIS® Regional Turnirində iştirak ediblər. Bu

SABIS® məktəbləri arasında hər iki ildən bir keçirilən,

şagirdlərə iştirak və təcrübə imkanları qazandıran beynəlxalq

yarışmadır.

- Bir qədər də gələcək planlarınız barədə...

- Bizim əsas məqsədimiz məktəbi inkişaf etdirmək,

şagirdlərimizə şəxsi və akademik səviyyələrini daha da

yaxşılaşdırmaq üçün imkan yaratmaqdır. Müxtəlifliyi

asas götürməyimizə baxmayaraq, həmçinin yerli mədəniyyətə

və dilə də önəm veririk.

- Sonda şagirdlərə sözünüz...

- Tam potelsialınıza çatmaq üçün çox çalışın və özünüzə

inanın.

спортсман № 104 / 2017

61


САЬЛАМ ОЛ

S P O R T S M A N

Qalib

kürsüsünə

inamla qalx

Maddələr mübadiləsi pozulmaları, o cümlədən,

kalsium mübadiləsinin pozulması müasir təbabətin

ən aktual problemlərindəndir. Kalsiumun orqanizmdə

bioloji rolu böyümə proseslərinin və bütün növ

toxuma hüceyrələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi,

normal əzələ və sinir fəaliyyəti üçün maddələr mübadiləsinə

təsir etməkdir.

Kalsium qanın normal laxtalanmasını təmin edir, iltihabəleyhinə

təsir göstərir və immuniteti artırır. Gün ərzində

insan 1 q kalsium qəbul etməlidir. Orqanizmi kalsiumla

normal təminatının əsas şərtlərindən biri, orqanizmə

daxil olması ilə yanaşı onun sorulmasının təmin edilməsidir.

Turşəng turşusu, fitin və ballast maddələr kalsiumun

mənimsənilməsini əngəlləyir. Bundan başqa, qida maddələrində

olan üzvi Ca qidanın hazırlanması prosesində

qeyri-üzvi formaya çevrilir və onun 69%-i orqanizm tərəfindən

mənimsənilmir. Kalsium lazımi səviyyədə orqanizmə

daxil olmadıqda belə onun əvvəlki həcmdə orqanizmdən

çıxarılması davam edir. Bu, onun ehtiyyat kimi

toplandığı dişlər, sümüklər, oynaqlar hesabına baş verir;

bu zaman sümük toxuması stronsium hesabına formalaşır

və nəticədə sümüklərdə dəyişikliklər-törəmələr əmələ

gəlir. Onun mənfi balansı saxlandıqda Ca çatışmazlığının

fəsadı kimi osteoporoz inkişaf edir. ÜST-ün məlumatına

görə, osteoporoz yayılmasına görə ürək-damar, onkoloji

və endokrinoloji xəstəliklərdən sonra dördüncü yeri tutur.

Ca çatışmazlığı zamanı əmələ gələn bu fəsadlar, sözsüz

ki, bir idmançının karyerasına vaxtsız son qoyacaq qədər

ciddi problemdir.

Orqanizmdə Ca çatışmazlığı ilə yanaşı onun artıqlığı

da müxtəlif patoloji dəyişikliklərə səbəb olur. Kalsium

birləşdirici toxuma hüceyrələrinə çox daxil olduqda bu

hüceyrələri susuzlaşdırır, onlar zəifləyir, fizioloji fəallığını

itirir, sinir sistemi oyanıq olur, böyrək daşı xəstəliyi inkişaf

edir. Böyrək daşlarının əmələ gəlməsi həll olmayan Ca

və Mg duzlarının yaranması ilə bağlıdır. Bundan belə nəticə

çıxarmaq olar ki, orqanizmin normal fəaliyyəti üçün

kalsium ona tələb olunan miqdarda daxil olmalıdır. Ona

görə də tərkibində Ca olan preparatlar təyin olunduqda bu

prosesin bütün aspektləri nəzərə alınmalıdır.

Bioloji təbabət baxımından maddələr mübadiləsinin

pozulması zamanı orqanizmdə toksiki maddələr toplanır.

Metabolitlərin durğunluğu yaranır, normal metabolizmi

təmin etmək üçün tələb olunan maddələrin çatışmazlığı

meydana çıxır. Belə maddələr filtrasiya sisteminin matrisasının

və hüceyrələrin artıq yüklənməsini törədir. Hüceyrələrin

işini yüngülləşdirmək və onları lazımı miqdarda

kalsiumla təmin etmək üçün Calcoheel və Osteoheel

kimi əvəzedilməz biotənzimləyici preparatlardan istifadə

62 спортсман № 104 / 2017


olunmalıdır. Bu preparatlar tərkibində Ca olan digər

dərman preparatlarından fərqli olaraq yuxarıda qeyd

olunan prosesləri tənzimləyirlər.

Osteoheel-tərkibində kalsium-fosfor duzundan

başqa qlauber duzu, kalium yodid, qırmızı civə

oksidi, vulkan lavası, bitki və heyvan mənşəli komponentlər

vardır. Kalsium və fosfor orqanizmdə fizioloji

çevrilmələrə ehtiyacı olmayan təbii şəkildədir. Unikal

tərkibi hesabına möhkəm sümük tirlərini formalaşdırmaqla

osteotonları bərpa edir, sümüyü qidalandıran

damarların inkişafını təmin edir. Bu isə öz növbəsində

sümük toxumasının və sümüküstlüyünün sürətli regenerasiyasına

səbəb olur. Bu preparatın tətbiqi sümük

toxumasında, həmçinin, sümüküstlüyündə baş verən

müxtəlif iltihabi və mübadilə-destruktiv proseslər (osteoporoz,

ekzostoz törəməli osteoxondroz, paradontoz

və s.) zamanı göstərişdir.

Calcoheel-tərkibində kalsiumun karbonat

duzu və bitki komponentləri-quş üzümü, çobanyastığı

və ağac kömürü olan preparatdır. Ağac kömürü kalsiumun

mədə-bağırsaq sistemində mənimsənilməsinə

kömək edir. Bütövlükdə Calcoheel spazmolitik, eləcə

də metabolik təsir göstərir və orqanizmdə baş verən

müxtəlif kalsium mübadiləsi pozulmaları, o cümlədən

raxit, osteomalyasiya, osteoporoz və digər hallarda

tədbiq edilir. Osteoporozun patogenetik əhəmiyyətini

nəzərə almadan analgetiklərin, kortikosteroidlərin,

qeyristeroid iltihab əleyhinə və başqa preparatların

uzun müddət istifadəsi zamanı bir sıra arzuolunmaz

nəticələr, o cümlədən ürəkdə ağrılar, təzyiqin artması,

hətta işemik insult və miokardın işemiyası qeyd oluna

bilər. Bundan fərqli olaraq, Calcoheel və Osteoheel-in

uzun müddət qəbulu orqanizmdə kalsium mübadiləsini

normallaşdırmaqla yanaşı, ağrı sindromunu aradan

qaldırır, pasiyentlərin ürək-damar və kardioembolik

fəsadlardan qorunmasını təmin edir. Beləliklə, hər bir

insana, xüsusilə idmançılara dayaq hərəkət aparatına

dəstək olmaq və sümüklərin qayğısına qalmaq zəruridir.

İdmançılarda sümüklərin möhkəmliyi, əzələlərin və

bağların elastikliyi, resflekslərin sürəti üçün orqanizmə

yetəri qədər kalsium daxili olmalı və tam mənimsənilməlidir.

Bu məqsədlə Calcoheel və Osteoheel ən münasib

seçimdir.

Preparatlar hər biri 1 həbdən gündə 3 dəfə dilaltı

istifadə edilir (uzun müddət).

Bioloji Təbabət klinikası

Ünvan: 3-cü mkr., Pişəvari küç., 110 (keçmiş Cavadxan, 24)

(Memar Əcəmi m.st.yaxınlığı)

www.biolojitababat.az

Tel./Faks: (012) 430 89 49

(012 / 050 / 055 / 070) 430 89 89

E-mail: info@biolojitababat.az

www.btk.az

спортсман № 104 / 2017

63


гол эцляши

S P O R T S M A N

Azərbaycanın “Ağır Artİlerİyası”

IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarının açılış mərasimində

köhnə dostum

Rəşad, məni bir nəfərlə

tanış etdi. İlk baxışdaca

onun idmançı olduğu

hiss olunurdu. Mən onu

“strongman” idmançılarına

oxşatdım. Tanışlıq

əsnasında onun qol

güləşi ilə məşğul olduğunu

öyrəndim. Söhbətin

maraqlı olduğundan

uzandığına görə onu redaksiyamıza

dəvət etdim.

“Sportsman”la çoxdan

tanış olduğunu bildirən

idmançı, məmnuniyyətlə

gələcəyinə söz verdi.

Müsahibim, dəfələrlə

beynəlxalq yarışların qalibi

və mükafatçısı olmuş dünya

və Avropa çempionu

Mirtaleh Mirələkbər oğlu

Aslanovdur.

- Mirtaleh, redaksiyamıza

xoş gəlmisən. Neçə yaşından

idmandasan?

- Xoş gününüzə gələk. Dəvətə

görə minnətdaram. Mən, 1985-ci

ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam.

Atamın idmana böyük marağı

olub. Elə onun dəstəyi və məsləhəti

ilə idmanla məşğul olmağa başlamışam.

Yadımdadır ki, məşqlərə

başlayanda təqribən 15 yaşım olardı.

- Yarışlarda nə vaxtdan iştirak

etməyə başladın?

- Bir müddət gərgin məşqlərdən

sonra artıq respublika miqyaslı yarışlarda

çıxış etməyə başladım. İlk

yarışım 2001-ci ilə təsadüf edir.

Elə birinci yarışımda, respublika

birinciliyində artıq mükafatçılar sı-

64 спортсман № 104 / 2017


S P O R T S M A N

гол эцляши

rasındaydım. Necə deyərlər, debüt

uğurlu alındı. Bundan sonrakı illərdə

də dəfələrlə yarışların mükafatçısı

və qalibi olmuşam.

- Bəs beynəlxalq yarışlara nə

vaxtdan qatılmısan?

- İlk beynəlxalq yarışım Rusiyanın

Suzdal şəhərində keçirilən

gənclər arasında dünya çempionatı

oldu. Yarış mənim üçün uğurlu

keçdi. Gərgin mübarizədə bir qızıl

və bir gümüş medal qazanaraq,

ölkəmizin bayrağını ucaltdım.

- Əhsən sənə. İlk beynəlxalq

yarış və qızıl medal. Ümumiyyətlə,

qol güləşi çempionatında nə

qədər dövlət iştirak edir?

- Baxmayaraq ki, qol güləşi bir

idman növü kimi Amerikada yaranıb,

artıq bu idman növü ilə bütün

qitələrdə məşğul olurlar.

- Qol güləşi yarışları hansı çəkidən

başlayır?

- Dünya çempionatlarında

55 kq-dan +110-a qədər keçirilir.

Amma peşəkarlar arasında yarışın

daha maraqlı və gərgin keçməsi

üçün 4-5 kateqoriyada keçirilir.

110-dan yuxarı isə məhdudiyyət

qoyulmur.

- Ölkəmiz idman ölkəsidir.

Müxtəlif yarışlara ev sahibliyi

etmişik. Məncə paytaxt Bakı qol

güləşi üzrə də beynəlxalq turnirə

təşkilatçılıq edib...

- Bəli. 2014-cü ilin may ayında

Bakı, qol güləşi üzrə Avropa çempionatına

ev sahibliyi edib. Yarışa

Avropanın ən güclü idmançıları qatılmışdı.

- Şübhə etmirəm ki, bu idmançılar

sırasında Mirtaleh də

var idi. Doğma divarlar arasında,

məsuliyyətin birə beş artması nə

ilə nəticələndi?

- Düz buyurursuz. Mən də iştirakçılar

arasında idim. Çox şükürlər

olsun ki, etimadı doğrulda bildim.

Çətin mübarizədə qızıl medala sahib

çıxdım. Əslində 110 kq-da çıxış

etməklə asan qələbə də əldə edə

bilərdim. Ancaq mən, çətin yolla,

super ağır çəkidə qalib olmaqla bir

ilkə də imza atdım.

- Yəqin ki, Avropa çempionu

adı ilə kifayətlənmədin...

- Əlbəttə. Elə həmin ilin noyabr

ayında Dünya Armreslinq Federasiyasının

prezidentinin təşkilatçılığı

ilə Bolqariyada keçirilən “Top

8” yarışına - dünyanın 8 ən güclü,

ən ağır çəkili idmançılarının mübarizəsinə

qatıldım. Bu yarışda mən

4-cü pillədə qərarlaşdım. Daha

sonra isə 2015-ci ildə Polşada keçirilən

ənənəvi qol güləşində “Qızıl

tur” deyilən ən mötəbər bir yarışda

Azərbaycanı təmsil etdim. Ümumiyyətlə,

bu yarışda Azərbaycan

ilk dəfə idi ki, təmsil olunurdu. Qol

güləşində reytinq cədvəli məhz bu

yarışda tutulur. Dünyanın 30 ən

спортсман № 104 / 2017

65


гол эцляши

S P O R T S M A N

güclü idmançısının mübarizəsində

mən yenə 4-cü oldum. 2016-cı il isə

mənim üçün ən məhsuldar il oldu.

“Retro” holdinqin maddi və mənəvi

dəstəyi ilə iştirak etdiyim müxtəlif

yarışlarda 11 medal qazandım – 9

qızıl, 2 gümüş.

- Bu yarışlardan ən çətini, ən

yadda qalanı hansı idi?

- Mən deyərdim, ən çətini və

səs-küylüsü. Bu İranda keçirilən

yarış idi. “Top 8”-in qalibi olan, 15

il heç kimə məğlub olmayan İran

pəhləvanı Mehdi Abdolvanda öz

ölkəsində qalib gəlməyim heç vaxt

yadımdan çıxmaz. Bu əsl sensasiya

idi. Bu mənim ən prinsipial yarışım

idi. Ən gülməlisi isə qalib qismində

mənə verilən pul mükafatı

idi. Bir torba pul veriblər, sən demə

cəmi 1500 dollar imiş (gülür).

2017-ci ilin mart ayında isə

Amerikanın Ohaya ştatında “Arnold

Klassik” adlı mötəbər bir

yarışda iştirak etdim və gümüş

medal qazandım. Bu yarışda

2 nüfuzlu idmançıya, amerikalı,

Amerika liqasının nömrə biri

olan Kris Çandler və qazaxıstanlı,

hal-hazırda super ağır çəkinin

çempionu olan Dmitri Trubinə

qalib gəldim. Sadəcə finalda kiçik

bir texniki səhvlə digər bir amerikalıya

məğlub olaraq, ikinciliklə

kifayətlənməli oldum.

- Gələcək planlarınız...

- Qarşıda bizi Xorvatiyada keçiriləcək

dünya kuboku yarışları

gözləyir. İnşaAllah məqsədimiz

bayrağımızı ucaltmaq, himnimizi

səsləndirmək və kuboku ölkəmizə

gətirməkdir.

Sonda fürsətdən istifadə edib,

mənə göstərdiyi dəstəyə görə “Retro”

holdinqin rəhbərliyinə və Azərbaycan

Qol Güləşi Federasiyasının

prezidenti Cəsarət Əhmədova dərin

təşəkkürümü bildirirəm.

- Mirtaleh, mən də sənə maraqlı

müsahibəyə görə təşəkkürümü

bildirir, gələcək yarışlarda uğurlar

arzulayıram.

Cavid Allahverdiyev

66 спортсман № 104 / 2017

More magazines by this user
Similar magazines