14.07.2017 Views

SPORTSMAN-102IC

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ<br />

Zəfər-2016”<br />

Beynəlxalq İdman<br />

Mükafatı - 10 il<br />

Kapoeyra<br />

Azərbaycanda<br />

20 il<br />

ñÿù.6<br />

ñÿù.8<br />

Dünya kubokundan<br />

üç medal<br />

MALTADA<br />

İŞGÜZAR GÖRÜŞLƏR<br />

ñÿù.26<br />

ñÿù.33<br />

Azərbaycan<br />

Velosiped idmanı<br />

Federasiyasında<br />

görüş<br />

Natalya Prişepa:<br />

“Azərbaycan üçün çempionlar<br />

yetişdirmək<br />

istəyirəm”<br />

ñÿù.38<br />

ñÿù.41<br />

IV “Birlik”<br />

xeyriyyə turniri<br />

ñÿù.44<br />

NISSAN<br />

SENTRA<br />

Bakı 2017<br />

İslam Həmrəyliyi<br />

Oyunları Əməliyyat<br />

Komitəsində görüş<br />

ñÿù.50<br />

möhtəşəm<br />

dönüş<br />

ñÿù.52<br />

ñÿù.55<br />

ñïîðòñìàí<br />

Áàø ðåäàêòîð:<br />

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó<br />

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,<br />

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè<br />

Òåëåôîí: 012 437 90 76<br />

å-ìàèë: info@sportsman.az<br />

www.sportsman.az<br />

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí<br />

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí<br />

êå÷ìèøäèð. ¹1164<br />

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè<br />

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.<br />

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ<br />

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.<br />

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”<br />

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.<br />

Öç ñÿùèôÿäÿ:<br />

Etibar Hüseynov,<br />

“Zəfər 2016”<br />

Beynəlxalq İdman Mükafatını<br />

“ESPA at Fairmont Baku”<br />

sağamlıq mərkəzinin direktoru<br />

Thorsten Lipfertə<br />

təqdim edərkən


“Sportsman” jurnalının Azərbaycan Gənclər və<br />

İdman Nazirliyi və Azərbaycan İdman Jurnalistləri<br />

Assosiasiyasının dəstəyi ilə düzənlənən “Zəfər-2016”<br />

Beynəlxalq İdman Mükafatının növbəti təqdimetmə<br />

mərasimi keçirildi. “JW MARRIOTT ABSHERON<br />

BAKU” hotelində baş tutan tədbirdə idman ictimaiyyətinin<br />

nümayəndələri – müxtəlif illərdə Olimpiya<br />

və dünya çempionu titullarını qazanan idmançılar,<br />

onların məşqçiləri, federasiya nümayəndələri, ölkəmizdə<br />

fəaliyyət göstərən aparıcı holdinq və şirkətlərin<br />

rəsmiləri və incəsənət xadimləri iştirak edirdilər.<br />

2007-ci ildə təsis olunan və 10 yaşını qeyd edən<br />

“Zəfər-2016” Beynəlxalq İdman Mükafatı öz qaliblərinə<br />

təqdim edildi. İdman ictimaiyyəti arasında keçirilən rəy<br />

sorğusuna görə, il ərzində uğur qazanan idmançılar və<br />

idmana dəstək verən federasiya və şirkətlər mükafatlandırıldılar.<br />

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Azərbaycan Gənclər<br />

və İdman nazirliyinin “İdman” şöbəsinin müdiri, Olimpiya<br />

və dünya çempionu Fərid Mansurov, nazir Azad Rəhimovun<br />

təbrikini çatdırdı. O, 2016-cı ildə idmançılarımızın beynəlxalq<br />

arenada əldə etdikləri uğurlardan danışaraq, əldə<br />

olunan nəticələri yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycan Kapoeyra<br />

Federasiyasının prezidenti Taleh Orucovun Ümumdünya<br />

Kapoeyra Federasiyasına prezident seçilməsini<br />

xüsusi vurğulayan Olimpiya çempionu, Taleh Orucova və<br />

“Sportsman” jurnalına gələcək işlərində uğurlar arzuladı.<br />

Sonra mükatalandırma mərasiminə start verildi. Müxtəlif<br />

nominasiyalar üzrə ilin qaliblərinə diplom və hədiyyələr<br />

təqdim olundu. Böyük maraqla gözlənilən “İlin idmançı”sı<br />

nominasiyasında Rio-2016 Olimpiadasının çempionu Radik<br />

İsayev qalib elan olundu.<br />

Tədbirdən fotoreportajı diqqətinizə təqdim edirik.<br />

P.S. “Sportsman”, tədbirin keçirilməsində göstərdikləri<br />

dəstəyə görə “Aztol Motors”a, “Gilan” Holdinqə, “AAAF<br />

Park”a, “AzərTürk Bank”a, “ESPA at FAİRMONT BAKU”-<br />

ya, “AzərİdmanServis”ə, “Atlant İstirahət Mərkəzi”nə, “Tovuz<br />

Baltiya”ya, “Offissa Dizayn”a, “Emiliana Paratti”yə,<br />

“Vita1000” şirələrinə, “Gədəbəy” mineral sularına, “King<br />

Elektroniks”ə, “Delta Med”ə, “Sirab ” mineral sularına,<br />

“Otaçi” məhsullarına, “NH Group”a və Fəxriyyə Xələfovaya<br />

dərin təşəkkürlərini bildirir.


S P O R T S M A N<br />

ЗЯФЯР - 2016<br />

QALİB NOMİNANTLAR<br />

* İlin İdman Adamı<br />

* İlin İdmançısı<br />

* İlin Veteran İdmançısı<br />

* İlin Əzmkar İdmançıları<br />

* İlin Məşqçisi<br />

* İlin Federasiyası<br />

* İlin Sensasiyası<br />

* İlin Qolugüclüsü<br />

* İdmanımızın Gələcəyi<br />

* İlin Mətbuat Xidməti<br />

* İlin Komandası<br />

* İlin İdman Klubu<br />

* İlin Ordu İdman Klubu<br />

* Ilin Olimpiya Kompleksi<br />

* İlin TV Kanalı<br />

* İlin İdman Təşkilatçısı<br />

* İlin Sağlamlıq Mərkəzi<br />

* İlin İdman Avtomobili<br />

* Azərbaycan Voleybol idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

* İdmanın inkişafındakı xidmətlərinə görə<br />

İsmayıl İsmayılov<br />

Radik İsayev<br />

Adil Əliyev<br />

Azərb. Güləş Federasiyasınn İdmançıları<br />

Elnur Amalov<br />

Azərbaycan Cüdo Federasiyası<br />

Taleh Orucov<br />

İlham Tahir oğlu Mahmudov<br />

Əli və Hüseyn Xəlilov qardaşları<br />

Səmayə Məmmədova<br />

Azərb. Triatlon Federasiyasının Komandası<br />

Zirvə İdman Klubu<br />

Mərkəzi Ordu İdman Klubu<br />

Ismayıllı Olimpiya İdman Kompleksi<br />

Lider TV<br />

Şahmat Olimpiadası Əməliyyat Komitəsi<br />

ESPA at Fairmont Baku<br />

Volvo XC90 R- Dizayn<br />

Cavid Qurbanov<br />

Abel Məhərrəmov<br />

Tale Heydərov<br />

Günel Naiq qızı Məmmədhəsənova<br />

Tahir Ərzimanoğlu<br />

Paulo Sales Neto<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

7


НОМИНАНТЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

8<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

НОМИНАНТЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

9


НОМИНАНТЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

10<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

НОМИНАНТЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

11


ГОНАГЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

12<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ГОНАГЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

13


ГОНАГЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

14<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ГОНАГЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

15


ГОНАГЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

16<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ГОНАГЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

17


ГОНАГЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

18<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ГОНАГЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

19


ГОНАГЛАР<br />

S P O R T S M A N<br />

20<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ГОНАГЛАР<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

21


KAPOEYRA 20<br />

S P O R T S M A N<br />

22<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

KAPOEYRA 20<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

23


MISS SPORT<br />

S P O R T S M A N<br />

24<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

MISS SPORT<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

25


gИmnastИka<br />

S P O R T S M A N<br />

Paytaxtımız<br />

daha bir mötəbər<br />

turnirə evsahibliyi<br />

edib. Bakıda batut<br />

gimnastikası və<br />

tamblinq üzrə ilk<br />

Dünya kuboku təşkil<br />

olunub. Turnirdə 15<br />

ölkədən 82 idmançı<br />

qələbə uğrunda<br />

mübarizə aparıb.<br />

Dünya kubokundan üç medal<br />

Dünya kubokunun ilk günündə<br />

təsnifat yarışları keçirilib. Turnir<br />

zamanı Beynəlxlaq Gimnastika<br />

Federasiyasının qəbul etdiyi yeni<br />

qərarlar tətbiq olunub. İdmançıların<br />

bu qaydalara uyğunlaşması üçün<br />

kubok yarışları mühüm əhəmiyyət<br />

kəsb edib.<br />

Yarışın açılış mərasimində<br />

Azərbaycan Gənclər və Idman naziri<br />

Azad Rəhimov çıxış edib. O,<br />

ölkəmizdə idmanın inkişafından<br />

və gimnastika sahəsində əldə olunun<br />

uğurlardan danışıb: “Xüsusilə<br />

qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbay-<br />

26 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

maşaçı və azarkeşlər üçün də bu<br />

tədbirlər unudulmaz hadisə kimi<br />

yaddaşlarda qalacaq”.<br />

Yığmamızın üzvü İlya Qrişunin<br />

təsnifat yarışlarında uğurlu çıxış<br />

edib. O, 110,715 ballıq nəticə ilə<br />

ilk mərhələni beşinci pillədə başa<br />

vurub. Qrişunin cütlərin yarışında<br />

da bacarığını nümayiş etdirib.<br />

Onunla Oleq Pionovun təşkil etdiyi<br />

duet 91,850 xal toplayaraq, təsnifat<br />

mərhələsini ikinci pillədə başa<br />

vurub.<br />

Qadınların yarışında isə Svetlana<br />

Makstareva və Veronika<br />

Zemlyanaya cütlüyü ümidləri doğruldub.<br />

Sinxron tullanmada adıçəgИmnastИka<br />

canın birinci xanımı, Heydər Əliyev<br />

Fondunun prezidenti, millət<br />

vəkili Mehriban Əliyeva Azərbaycan<br />

Gimnastika Federasiyasının<br />

prezidenti seçildikdən sonra bütün<br />

gimnastika idman növlərinə,<br />

o cümlədən batut və tamblinq<br />

gimnastikasına diqqət və maraq<br />

xeyli artıb və bunun nəticəsində<br />

bütün tədbirlər yüksək səviyyədə<br />

təşkil olunur və idman bayramına<br />

çevrilir. Fürsətdən istifadə edərək<br />

Azərbaycan idmanına göstərdikləri<br />

diqqət və qayğıya görə ölkə<br />

rəhbəri cənab İlham Əliyevə və<br />

birinci xanım Mehriban Əliyevaya<br />

idman ictimaiyyəti adından<br />

dərin minnətdarlığımı bildirirəm.<br />

Tamblinq üzrə Dünya Kubokuna<br />

isə ilk dəfədir ev sahibliyi edirik.<br />

Belə mötəbər yarışların respublikamızda<br />

keçirilməsinə etimad<br />

göstərdiklərinə görə Beynəlxalq<br />

Gimnastika Federasiyasının rəhbərliyinə<br />

təşəkkür edirəm. Dünyanın<br />

15 ölkəsinin idmançılarının<br />

qatıldığı bu yarışlar, şübhəsiz ki,<br />

Azərbaycanda bu idman növlərinin<br />

inkişafında və təbliğində əhəmiyyətli<br />

rol oynayacaq, idmançılarımızın<br />

təcrübə toplamalarına<br />

münbit şərait yaradacaq. Əminəm<br />

ki, yarışları izləməyə gəlmiş ta-<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

27


gИmnastИka<br />

S P O R T S M A N<br />

kilən idmançılar finala yüksəlməyi<br />

bacarıblar.<br />

Tamblinqçi Mixail Malkin təsnifat<br />

mərhələsini dördüncü pillədə<br />

başa vurub. O, finalda daha<br />

uğurlu çıxış edərək, Dünya kubokunun<br />

gümüş medalını qazanıb.<br />

Toplamda 72,100 nəticə göstərən<br />

təmsilçimiz, böyük britaniyalı rəqibini<br />

az fərqlə üstələyib. Bu növdə<br />

gözlənildiyi kimi, Rusiya idmançısı<br />

Qriqori Noskov fəxri kürsünün ən<br />

yüksək pilləsində yer alıb.<br />

Batut yarışlarının finalında İlya<br />

Qruşinin yığmamıza medal qazandırıb.<br />

O, yalnız rusiyalı həmkarı<br />

Mixail Melnikdən geri qalıb.<br />

Qeyd edək ki, adıçəkilən idmançı<br />

son dünya çempionatının mükafatçısıdır.<br />

Əvəzində digər rusiyalı,<br />

Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı<br />

Dmitri Uşakov medalçılar<br />

arasında yer ala bilməyib. Bu növdə<br />

qadınların yarışında ilk iki pillə<br />

Rusiya idmançılarına nəsib olub.<br />

Bürünc medala belaruslu batutçu<br />

yiyələnib.<br />

Qadınların sinxron yarışlarında<br />

Makstareva-Zemlyanaya cütlüyü<br />

ölkəmizə medal qazandırıb.<br />

Təmsilçilərimiz yalnız Belarus komandasından<br />

geri qalaraq, fəxri<br />

kürsünün ikinci pilləsində yer alıb.<br />

Dünya kubokunda analoji yarışda<br />

kişilərin mübarizəsində Qazaxıstanı<br />

təmsil edən Pirməmməd Əliyev-Danil<br />

Mussabayov dueti qalib<br />

olub.<br />

Nəticədə yığmamız Dünya kuboku<br />

yarışlarını üç medalla başa<br />

vurub. Komandamızın qazandığı<br />

hər üç medalın əyarı gümüş<br />

olub. Əldə olunan nəticələr batut<br />

və tamblinq növlərində yığmamızın<br />

uğurlu nətiəcələr qazanmaq<br />

gücündə olduğunu sübuta yetirir.<br />

Ümid edirik ki, gələcəkdə təmsilçilərimizin<br />

əldə etdikləri uğurlar<br />

daha da artacaq.<br />

İlyan Qruşinin: “Fərdi proqramda<br />

hər şey uğurlu alındı. Gümüş<br />

medal qazandım. Biz daha çox<br />

sinxron çıxışlara ümid edirdik, lakin<br />

yekunda hər şey qəfil dəyişdi<br />

və biz dördüncü yeri tutduq. Bu<br />

məni çox əsəbiləşdirdi. Əlbəttə,<br />

mən medal olacağından yüz faiz<br />

əmin deyildim, çünki bu çox çətindir.<br />

Həm də nəzərə alsaq ki, yarışlarda<br />

Olimpiya çempionu, Olimpiadanın<br />

gümüş medalçısı iştirak<br />

edirdilər. Düşünürəm ki, bu, mövsüm<br />

üçün əla başlanğıcdır. Daha<br />

yaxşı nəticə qazanmaq olar, bəzi<br />

məqamları düzəltmək üçün avqusta<br />

qədər vaxtımız var.<br />

Mən özümə əmin idim və<br />

sinxron çıxışlara başlayanda sakit<br />

idim, amma partnyoruma görə<br />

narahat idim. Lakin ona kömək<br />

edə bilmədim, çünki hər kəs öz<br />

hərəkətlərinə cavabdehdir. Düşünürəm<br />

ki, gələcəkdə Oleqlə birlikdə<br />

hətta birinci yer uğrunda mübarizə<br />

aparacağıq”.<br />

Vidadi Baxşiyev<br />

28 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

АИЖА<br />

MALTADA İŞGÜZAR GÖRÜŞLƏR<br />

İdman Mətbuatı üzrə Avropa<br />

İttifaqı – AİPS EUROPE / UEPS icraiyyə<br />

komitəsinin bu il fevral ayının<br />

20, 21-də keçirilən toplantısı<br />

zamanı Aralıq dənizinin üzük qaşı<br />

sayılan Malta dövlətinin qəzetləri,<br />

teleradio kanalları, internet portalları<br />

öz xəbər proqramlarını bu<br />

əlamətdar tədbirə həsr etdilər.<br />

AİPS EUROPE / UEPS icraiyyə<br />

komitəsinin hazırki tərkibi fəaliyyətdə<br />

olduğu son üç il ərzində Bakıda<br />

(Azərbaycan), Parisdə (Fransa),<br />

Minskdə (Belorus), Dohada (Qətər),<br />

Milanda (İtaliya), San Marinoda (San<br />

Marino), Verdendə (Avstriya) toplanıblar.<br />

Əvvəılcə bu suallara bir daha<br />

aydınlıq gətirək – AİPS EUROPE /<br />

UEPS nə deməkdir, hərfi abbluaviaturası<br />

hansı mənanı verir, missiyası<br />

nədir, neçə dövləti əhatə edir və s.<br />

AİPS EUROPE/UEPS AİJA-nın<br />

1997-ci ildən üzv olduğu qitə təşkilatıdır.<br />

1924-cü il iyulun 2-də Fransa<br />

paytaxtı Parisdə keçirilən Yay<br />

Olimpiya Oyunları zamanı müxtəlif<br />

ölkələrin idman jurnalistləri bir araya<br />

gələrək Beynəlxalq İdman Mətbuatı<br />

Assosiasiyasının əsasını qoyublar,<br />

təşkilatın adı da fransızca qəbul olunub:<br />

“Association Internationale de<br />

la Presse Sportive”. Bu sözlərin hərfi<br />

abbleviaturası, yəni, baş hərflərinin<br />

birləşməsi AİPS ifadəsini yaradıb.<br />

UEPS anlayışı da bunun kimi - fransız<br />

dilində təşkilatın adının baş hərflərindən<br />

yaranıb: UNION EUROPE-<br />

ENNE de la PRESSE SPORTIVE<br />

(UEPS) , yəni İdman Mətbuatı üzrə<br />

Avropa İttifaqı. Bu ifadələr başqa dillərə<br />

tərcümədə dəyişilmir.<br />

Əslində AİPS və UEPS istər yazılı<br />

mətbuat olsun, istər televiziya, istər<br />

radio, istər elektron KİV, istər informasiya<br />

agentliyi, ümumiyyətlə kütləvi<br />

informasiya vasitələrində çalışan və<br />

müntəzəm çıxış edən yaradıcı insanların<br />

beynəlxalq peşəkar yaradıcılıq<br />

birlikləridir. Sadəcə, həmin vaxtlar teleradio<br />

o qədər də inkişaf etmədiyindən,<br />

KİV-lər arasında yazılı mətbuat<br />

dominantlıq etdiyindən qurumlar belə<br />

adlandırılıb, tarixə xələl gəlməsin<br />

deyə, sonralar da dəyişdirilməyib.<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

33


АИЖА<br />

S P O R T S M A N<br />

İdman Mətbuatı üzrə Avropa<br />

İttifaqı AİPS strukturuna daxildir.<br />

1977-ci ildə AİPS-in İtaliyanın Milan<br />

Marittima şəhərində keçirilən 41-ci<br />

Konqresində yaradılıb.<br />

Uzun müddət AİPS-ə və qitə təşkilatımıza<br />

rəhbərlik etmiş dünya şöhrətli<br />

idman yazarı, Böyük Britaniyalı<br />

Frank Teylor söyləyirdi: «konqreslərdə<br />

Afrika olkələri dominantlıq edirdilər.<br />

Bu isə Avropa tələbatları üzərinə<br />

çox vaxt kölgə salırdı. Bundan<br />

əlavə, dünya təşkilatımızın Amerika<br />

və Asiya bolmələri fəaliyyət göstərirdi.<br />

Tərəqqi edən idman dünyasında<br />

daha müdhiş idman olayları isə<br />

məhz Avropada yer alırdı. Məsələn,<br />

futbolda Avropa Kuboku beynəlxalq<br />

aləmdə cəlbedici yarışdar sırasında<br />

mühüm yer tutmağa başlamışdı.<br />

Çempionlar liqası xüsusi maraq<br />

dairəsində idi. İAAF yüngül atletika<br />

üzrə dünya çempionatları keçirirdi,<br />

EAA daxili çempionatlarının təməlini<br />

qoymuşdu, FİS çoxsaylı yarışları<br />

ilə Alp xizək idmanının Dünya Kuboku<br />

sistemini inkişaf etdirməklə bir<br />

çox çempionatlara nümunə olmuşdu.<br />

Bütün bunlar qitə təşkilatımızın<br />

təşəkkül tapmasında böyük rol oynadı».<br />

AİPS-in son konqreslərində qitə<br />

seksiyalarının öz adlarına uyğun<br />

səsləndirilməsi məqsədilə onların<br />

adlarında və loqolarında müəyyən<br />

dəyişikliklər edildi. Əsas abbreviaturaların<br />

əvvəlinə «AİPS AFRİKA»,<br />

«AİPS ASİYA», «AİPS AMERİKA»<br />

ifadələri əlavə edildi. Bizim qitə qurumumuz<br />

da «AİPS EUROPE/UEPS»<br />

adlandırıldı. Hətta təklif olundu ki,<br />

milli təşkilatların da adları buna uyğunlaşdırılsın,<br />

məsələn, Azərbaycan<br />

İdman Jurnalistləri Assosiasıyası Aİ-<br />

JA-nın qısa adı olsun “AIPS Azerbaijan”.<br />

Lakin, hələlik biz köhnə adımızı<br />

saxlamışıq.<br />

Avropanın dövlət və idman dairələrində<br />

bu fikir formalaşıb: “UEFA<br />

qitə futbolunda hansı rolu oynayırsa,<br />

“AİPS EUROPE/ UEPS” də idman<br />

mediasında həmin rolu aparır”...<br />

İndii AİPS EUROPE/UEPS Avropa<br />

idman təşkilatları ilə sıx əlaqədə<br />

işləməklə Avropada keçirilən bütün<br />

mühüm idman olaylarında KİV<br />

əməkdaşları ilə birlikdədir.<br />

İdman Mətbuatı üzrə Avropa İttifaqı<br />

- AİPS EUROPE/UEPS 48 Av-<br />

34 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

АИЖА<br />

ropa ölkəsinin mili idman jurnalistləri<br />

təşkilatını öz ətrafında birləşdirir.<br />

Hər olimpiya mərhələsində, yəni<br />

dörd ildə bir dəfə ümumi yığıncaqda<br />

– Baş Assambleyada (konqresdə)<br />

qurumun 12 nəfərdən ibarət ali<br />

idarəedici orqanı seçilir. MDB məkanında<br />

Rusiyadan sonra ilk dəfə qitə<br />

təşkilatımızın icraiyyə komitəsində<br />

2010-cu ildən Azərbaycan da təmsil<br />

olunur. Bu, mili mətbuatımızın da<br />

tarixində hər-hansı beynəlxalq jurnalist<br />

təşkilatının rəhbərliyinə seçgilərdə<br />

ilk qələbəmiz kimi həmişə<br />

anılacaqdır.<br />

Maltadakı toplantı AİPS EURO-<br />

PE/UEPS İcraiyyə komitəsinin hazırki<br />

tərkibinin son iclası idi. Yeni tərkib<br />

təşkilatın bu ilin 9 mayında Cənubi<br />

Koreya Respublikasının paytaxtı<br />

Seulda keçiriləcək növbəti seçki Baş<br />

Assambleyasında müəyyənləşəcək.<br />

Namizədlər 6 ay öncədən müəyyən<br />

olunublar. Yeni tərkibdə AİJA prezidenti<br />

Eldar İsmayılovun da namizədliyi<br />

təsdiq olunub.<br />

Seul seçgilərindən öncə martın<br />

26-dan 29-dək Avropa ölkələrinin<br />

milli idman jurnalistləri təşkilatlarının<br />

rəhbərləri Macarıstan paytaxtı Budapeşt<br />

Sammitində bir araya gələcəklər.<br />

AİPS EUROPE-nun Malta<br />

toplantısı da əsasən bu məsələlərin<br />

müzakirəsinə həsr olunmuşdu.<br />

Qitə təşkilatımızın icraiyyə komitəsi<br />

toplantılarına konkret olaraq<br />

icrakomun 12 üzvü dəvət olunur –<br />

qurumun prezidenti dr. Yannis Daras<br />

(Yunanıstan), baş katibi Çarlz<br />

Kamenzuli (Malta), vitse-prezident<br />

Lev Rossoşik (Rusiya), xəzinədar<br />

Murat Ağca (Türkiyə), üzvlər Eldar<br />

İsmayılov (Azərbaycan), Predraq Milinkoviç<br />

(Serbiya), Günter Fayslinger<br />

(Avstriya), Nastassiya Marinina (Belarus),<br />

David Naert (Belçika), Mark<br />

Ventouillac (Fransa), Marina Uitte<br />

(Niderland).<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

35


АИЖА<br />

S P O R T S M A N<br />

reportyorların qatıldığı seminarda<br />

Belarus Milli Olimpiya Komitəsinin<br />

sözçüsü, AİPS EUROPE İcraiyyə<br />

Komitəsinin üzvü Nastassiya Marinina<br />

2018-ci ildə Minskdə təşkil<br />

olunacaq 2-ci Avropa Oyunlarına<br />

hazırlığın gedişi barədə məlumat<br />

verdi, bu barədə maraqlı videoçarx<br />

nümayiş etdirdi. Xanım Marinina<br />

öz nitqində dönə-dönə vurğuladı ki,<br />

Azərbaycandan sonra bu missiyanı<br />

üzərimizə götürməmiz olduqca çətin<br />

və məsuliyyətlidir. Biz Oyunları<br />

mümkün qədər maraqlı keçirməyə<br />

çalışacağıq. Lakin hər dəfə Bakıda<br />

gördüklərimizi göz önünə gətirəndə<br />

hansı məsuliyyətin altına girdiyimizin<br />

fərqinə varmaya bilmirik.. Bəri başdan<br />

deyim ki, biz Bakını təkrarlaya<br />

bilməyəcəyik.<br />

Bakıdan Maltaya birbaşa təyyarə<br />

reysi yoxdur. Odur ki, Türk<br />

Hava Yolları təyyarəsi ilə Bakı – İstanbul<br />

– Malta marşrutunu seçdik.<br />

Təşkilatın vitse prezidenti, Rusiyalı<br />

jurnalist dostumuz Lev Rossoşiklə<br />

İstanbuldan eyni təyyarədə uçduq.<br />

Valetta hava limanında bizi həmkarım,<br />

tədbirin təşkilatçısı, Malta İdman<br />

Jurnalistləri Assosiasiyasının baş<br />

katibi Sandro qarşılayıb Aralıq dənizi<br />

sahilindəki beşulduzlu “Radisson Blu<br />

Golden Hotel and Spa” mehmanxanasına<br />

apardı.<br />

Beşulduzlu “Radisson Blu Golden<br />

Hotel and Spa” mehmanxanasında<br />

uğurla baş tutan toplantının ilk<br />

günü AİPS EUROPE və Malta İdman<br />

Jurnalistləri Assosiasiyası birgə Beynəlxalq<br />

Seminarı təqdim etdilər. Yerli<br />

İcrakom üzvü, Serbiya Milli Televiziyasının<br />

idman şərhçisi Predraq<br />

Milinkoviz iştirak etdiyi və şərh etdiyi<br />

Dakar Rallisində kadrarxası riskli<br />

məqamlar, idman telejurnalistikasının<br />

ekstremal vəziyyətlərdə iş həyatı<br />

barədə maraqlı açıqlama verdi, nadir<br />

kadrlar nümayiş etdirdi.<br />

Malta İdman Jurnalistləri Assosiasiyasınıın<br />

prezidenti, AIPS EURO-<br />

PE-nin baş katibi Çarles Kamenzulinin<br />

və milli təşkilatın baş katibi<br />

Sandro Micallefin rəhbərliyi ilə seminar<br />

iştirakçıları və AİPS EUROPE/<br />

UEPS İcraiyyə Komitəsi üzvləri arasında<br />

səmərəli fikir mübadiləsi oldu.<br />

Qitə təşkilatımızın Yunanıstanlı<br />

prezidenti doktor Yannis Daras<br />

Malta Milli İdman Jurnalistləri As-<br />

36 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

АИЖА<br />

sosiasiyasının rəhbərlərinə tədbirin<br />

ölkələrində yüksək səviyyədə təşkil<br />

etdiklərinə görə minnətdarlığını bildirdi.<br />

Seminarda Malta dövlətinin idman<br />

naziri, Milli Olimpiya Komitəsinin<br />

prezidenti ölkənin jurnalistləri və<br />

fotoqrafları iştirak etdilər.<br />

Toplantı iştirakçıları ölkənin baş<br />

stadionu, oradakı məşq və yarış<br />

imkanları, həmçinin televiziya şərhçiləri,<br />

jurnalistlər və fotoreportyorlar<br />

üçün yaradılmış iş şəraiti ilə yaxından<br />

tanış oldular.<br />

Ölkənin birinci teleradioşirkəti<br />

PBS ilə tanışlıq, “Public Broadcasting<br />

Services” yayım şirkətinin baş<br />

direktoru John Bundy ilə fikir mübadilələri<br />

olduqca maraqlı və səmərəli<br />

oldu.<br />

Ölkə iqtisadiyyatının əsası da məhz<br />

turizmdir.<br />

Malta ilə Azərbaycan arasında<br />

qarşılıqlı faydalı əlaqələr yüksək<br />

səviyyədədir. 2015-ci ilin noyabrında<br />

Malta parlamentinin spikeri cənab<br />

Angelo Farrugianın rəhbərlik etdiyi<br />

nümayəndə heyəti ölkəmizdə rəsmi<br />

səfərdə olub.<br />

Tədbirin proqramı maraqlı və faydalı<br />

idi. Gündüzlər işgüzar görüşlər,<br />

axşamlarsa Malta restoranlarındakı<br />

şam yeməkləri, süfrə ətrafındakı səmimi<br />

söhbətlər, yeni tanışlıqlar yaddaşlardan<br />

silinməyəcək.<br />

Eldar İsmayılov<br />

AİJA prezidenti,<br />

AİPS EUROPE İcraiyyə Komitəsinin üzvü,<br />

Azərbaycanın əməkdar jurnalisti<br />

İcraiyyə Komitəsi üzvləri Malta<br />

İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının<br />

Valettadakı parlamentində təşkil<br />

etdikləri idman fotosərgisinin açılışında<br />

da iştirak etdilər. Parlamentin<br />

spikeri Angelo Farrugia çıxış edərək<br />

Avropalı qonaqları salamladı, sonra<br />

sərginin açılışını etdi, sonda maraqlı<br />

fotoşəkillərin müəlliflərini mükafatlandırdı.<br />

İşgüzar qəbullar, ziyafətlər proqramın<br />

yaddaqalan anları idi.<br />

Malta dünyanın kiçik dövlətlərindəndir,<br />

400 min nəfər əhalisi var.<br />

Bununla yanaşı, Aralıq dənizində<br />

yerləşən bu ada diyar mövcüd sərhədləri<br />

daxilində Avropanın ən qədim<br />

dövlətlərindən sayılir. Bura hər<br />

il orta hesabla 5 milyon turist gəlir.<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

37


AzVИФ<br />

S P O R T S M A N<br />

Azərbaycan Velosiped idmanı<br />

Federasiyasında görüş<br />

Dünyada velosipedin tarixi 500 il bundan<br />

əvvəl Leonardo da Vinçinin velosiped şəklini təsvir<br />

etməsi ilə başlayır. Velosiped - fransızca vélocipède<br />

“tez ayaq” deməkdir. Velosiped tikiş<br />

maşınından sonra dünyada kütləvi şəkildə istehsal<br />

edilib yayılan ikinci texniki məhsul hesab<br />

olunur. Hazırda dünyada yarım milyarda qədər<br />

velosiped mövcuddur.<br />

38 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N AzVИФ<br />

Kiçik ölçüsü, aşağı qiyməti və<br />

yanacağa ehtiyacın olmaması onun<br />

dünyada belə geniş yayılmasının<br />

əsas səbəblərindəndir. Mülahizələrə<br />

görə, velosipedin ixtirası 1816-cı ildə<br />

vulkan püskürməsi nəticəsində atların<br />

qırılması və bununla da başqa<br />

nəqliyyat vasitələrinin inkişafına ehiyac<br />

yaranması ilə stimullaşdırılmışdır.<br />

İlk velosipedin görünüşü müasir<br />

velosipedlərdən tamami ilə fərqlənirdi.<br />

Almaniyanın Mahhaym şəhərində<br />

yaşayan Baron fon Drays tərəfindən<br />

ilk velosiped 1817-ci ildə ixtira edilmişdir.<br />

Bu idarə olunan velosiped<br />

olub, tamamiilə taxtadan düzəldilmiş,<br />

lakin pedallara malik olmayan bir<br />

velosiped olmuşdur.<br />

1893-cü ildən velosiped idmanı<br />

üzrə dünya, Avropa və digər yarışlar<br />

keçirilir. Velosiped yarışları ilk<br />

Olimpiya Oyunları proqramına daxil<br />

olub.<br />

Velosiped idmanında şose, trek,<br />

dağ velosiped idmanı və BMX (velosiped<br />

motokrosu) kimi növlər var.<br />

Azərbaycanda velosipeddən istifadənin<br />

tarixi 1930-cu ildən başlayır.<br />

Həmin ildə ilk dəfə olaraq<br />

Azərbaycanda velosipeddən nəqliyyat<br />

vasitəsi kimi istifadə olunmağa<br />

başlanılmışdır. Azərbaycanda iri miqyaslı<br />

velosiped yarışlarının keçirilməsi<br />

ötən əsrin 40-cı illərinə təsadüf<br />

edir. Bu dövrlərdə artıq respublika<br />

daxilində velosipedçilər arasında<br />

spartakiadalar da keçirilirdı.<br />

1980-ci ildə ümummilli lider<br />

Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı<br />

ilə Bakıda dünya standartlarına<br />

uyğun Respublika Velotreki tikilib istifadəyə<br />

verildi. Sonrakı illərdə uzunluğu<br />

333 metr olan bu velotrek bir sıra<br />

ümumittifaq yarışlara ev sahibliyi<br />

etdi.<br />

1997-ci ildən cənab İlham Əliyev<br />

Milli Olimpiya Komitəsinə prezident<br />

seçildikdən sonra Azərbaycanda<br />

Olimpiya hərəkatı sürətlə inkişaf<br />

etməyə başlamış, peşəkar idman<br />

federasiyaları, o cümlədən də<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

39


AzVИФ<br />

S P O R T S M A N<br />

Azərbaycan Velosiped İdmanı<br />

Federasiyası yaradılmışdır.<br />

2011-ci ildə Azərbaycan<br />

Velosiped İdmanı Federasiyası yenidən<br />

təşkil olunmuş, Fazil Əsəd oğlu<br />

Məmmədov Federasiyanın prezidenti<br />

seçilmişdir. Bundan sonra velosiped<br />

idmanının daha da inkişaf etməsi<br />

üçün mühüm addımlar atılır.<br />

Federasiyanın digər qurumlarla birgə<br />

həyata keçirdiyi layihələr artıq öz<br />

bəhrəsini verməkdədir.<br />

Velosipedçilərimizin Olimpiya oyunlarında<br />

və digər beynəlxalq yarışlarda<br />

iştirakı təmin edilir. Məqsəd, bu<br />

idman növünün ölkəmizdə, xüsusilə<br />

gənclər arasında kütləviləşməsinə<br />

nail olmaqdır.<br />

Sevindirici haldır ki, “Respublika<br />

Velosiped Treki” də federasiya rəhbərliyi<br />

tərəfindən dünya standartlarına<br />

tam uyğun olaraq yenidən qurularaq,<br />

idmançıların istifadəsinə verilmişdir.<br />

Federasiyanın idarə heyətinin<br />

də yerləşdiyi velotrekdə idman trenajor<br />

zalı, spa mərkəzi, futbol meydançası,<br />

hotel, konfrans zalı və velosiped<br />

muzeyi fəaliyyət göstərir.<br />

Bu yaxınlarda “Sportsman”,<br />

Azərbaycan Velosiped İdmanı<br />

Federasiyasının qonağı oldu.<br />

Görüşdə, Qafqazda yeganə olan,<br />

İsmayıllı rayonunda yerləşən velosiped<br />

zavodunun istehsalı olan “İsma”<br />

velosipedi redaksiyaya hədiyyə olundu.<br />

Velosipedi federasiyanın baş<br />

katibi Fərhad Əliyev, jurnalın baş<br />

redaktoru Rəşad Qəmərşahoğluna<br />

təqdim etdi.<br />

Cavid Allahverdiyev<br />

40 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

аьыр атлетика<br />

Ağır atletika üzrə<br />

qadınlardan ibarət<br />

yığma komandanın<br />

böyük məşqçisi Natalya<br />

Prişepanın müsahibəsini<br />

oxuculara təqdim edirik.<br />

– Natalya, artıq yarım ildən<br />

çoxdur ki, burdasan, məşqçi kimi<br />

qadınlardan ibarət yığmamıza<br />

rəhbərlik edirsən. Azərbaycanda<br />

işləmək təklifini necə aldın?<br />

– Məşqçimə zəng gəldi və qadın<br />

məşqçiyə ehtiyac olduğunu dedilər.<br />

Təklif çox maraqlı gəldi. Sadəcə,<br />

həmin vaxt Rio Olimpiya Oyunlarına<br />

hazırlaşdığımdan razılıq vermədim<br />

və gözləməyi xahiş etdim. Moldova<br />

Ağır Atletika Federasiyası Braziliyaya<br />

yollana bilməyəcəyimi bildirəndən<br />

sonra (sonradan, Olimpiadaya iki gün<br />

qalmış bu qərar dəyişdi və Natalya<br />

Rioda çıxış etdi –red.) Azərbaycandan<br />

gələn təklifə müsbət cavab verdim.<br />

– Fəal idmançı ola-ola məşqçilik<br />

təklifini necə qarşılamışdın?<br />

– Yaxşı, çünki bunu istəyirdim.<br />

Məşqçilik etməyi xoşlayıram. Baş<br />

məşqçimiz olmayanda yeniyetmələrə<br />

mən məşq keçirdim. Çox ürəyimcə<br />

olurdu, bundan zövq alırdım. Ona<br />

görə də təklifə çox sevindim. Yeganə<br />

narahat olduğum məqam dil fərqi idi.<br />

Çünki bu, vacib məqamdır. İdmançılarla<br />

ünsiyyət zamanı onların dilində<br />

danışmalı, izah verməliyəm. İlk vaxtlarda<br />

çətin idi, ancaq indi hər şey qaydasındadır.<br />

Yavaş-yavaş öyrəşirəm,<br />

öyrənirəm.<br />

– Fikir verdik, məşq zamanı<br />

tapşırıqların demək olar ki, hamısını<br />

Azərbaycan dilində verdin.<br />

Deyəsən, uyğunlaşma mərhələsini<br />

arxada qoymusan…<br />

– Bəli, diliniz çətin olsa da, ilk gündən<br />

öyrənməyə başlamağı vacib bildim.<br />

Artıq danışıqları 40 faiz başa düşürəm,<br />

məşqdə tapşırıqları isə məhz<br />

sizin dilinizdə verirəm. Azərbaycana,<br />

onun insanlarına hörmətim böyükdür,<br />

buna görə də dilinizi öyrənməliyəm.<br />

Natalya Prişepa:<br />

“Azərbaycan üçün çempionlar<br />

yetişdirmək istəyirəm”<br />

– Təşəkkür edirik. Azərbaycanda<br />

məşqçilikdən öncə bir neçə yarışda<br />

idmançı kimi də olmuşdun.<br />

Buradan gələn təklif həyəcanlı olmadı<br />

ki?<br />

– Oldu, əslində. Çünki “birdən<br />

alınmaz, bacarmaram” fikirləri gəlirdi<br />

ağlıma. Ancaq digər tərəfdən də<br />

özümə inanırdım. Belə insanlar məni<br />

dəvət ediblərsə, güvənib seçiblərsə,<br />

pis ola bilməz. Şükürlər olsun, hər<br />

şey yaxşıdır.<br />

– Hazırda işinin gedişi haqda nə<br />

deyə bilərsən?<br />

– Məşqləri mütəmadi edirik,<br />

qızlar böyük səylə hazırlaşırlar.<br />

Düzdür, çətin olur. Qızlar sabit olmurlar,<br />

məşqlərdə çətinliklər olur.<br />

Özüm də qadınam, onları başa<br />

düşürəm. İndi anlayıram ki, məşqçilərimə<br />

yaman çətin zamanlar yaşatmışam<br />

(gülür).<br />

– Demək olarmı ki, yığmamızda,<br />

elə bu zalda böyük perspektiv vəd<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

41


аьыр атлетика<br />

S P O R T S M A N<br />

edən, gələcəyin dünya və ya Avropa<br />

çempionu, Olimpiya medalçısı<br />

qızlarımız var?<br />

– Bəli, potensialı olan, yaxşı texnikalı,<br />

əzmkar, ambisiyalı qızlarımız<br />

var. Görünür ki, öz üzərilərində çalışsalar,<br />

böyük qələblər qazana bilərlər.<br />

Məşqçi işi də vacibdir. Çünki yeniyetmə<br />

qızlarımızda texniki baxımdan<br />

çatışmazlıqlar, səhvlər var. Hazırda<br />

onları həll etməyə çalışırıq. Texnikanı<br />

yeniləmək yenisini tətbiq etməkdən<br />

daha çətindir. Ancaq hər keçən gün,<br />

hər həftə inkişaf edirik. Nəticələri<br />

görürəm və buna sevinirəm. Martda<br />

Azərbaycan çempionatı olacaq, orada<br />

hamınız əldə olunan irəliləyişin<br />

şahidi olacaqsınız.<br />

– Bəs beynəlxalq yarışlar?<br />

– Bunun üçün bir qədər vaxt lazımdır.<br />

Təbii ki, orada da nəticələr<br />

olacaq. Amma bunun üçün məşqlər<br />

daha da intensivləşməli, sürəklilik artmalıdır.<br />

Düşünürəm ki, təxminən 2-3<br />

aya yaxşı nəticələrə yaxınlaşa biləcəyik.<br />

– Ötən il də nəticələr pis olmadı…<br />

– Elədir. İstər gənclərin, yeniyetmələrin<br />

Avropa birinciliyində, istərsə<br />

də İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının<br />

ağır atletika çempionatında<br />

medallar qazandıq. Qızlarımız fəxri<br />

kürsüdə yer aldılar, çempion oldular.<br />

İordaniyadakı yarış qarşıdakı IV İslam<br />

Oyunlarına yaxşı sınaq idi və biz<br />

ondan üzüağ çıxdıq.<br />

– Ümumilikdə, Azərbaycan ağır<br />

atletikası barədə fikrin necədir?<br />

– Üzərində çalışası çox iş var.<br />

Mən kişilərdən ibarət yığmamız haqda<br />

çox məlumatlı olmasam da, görürəm<br />

ki, istiqamət doğru götürülüb.<br />

Hazırda yeni nəsil ağır atletlər yetişir.<br />

Diqqətin buna yönəldilməsi vacibdir.<br />

42 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N аьыр атлетика<br />

Federasiya rəhbərliyi bu baxımdan<br />

böyük işlər görür. Bunu təqdir edir,<br />

öz işimlə maksimum dəstək verməyə<br />

çalışıram.<br />

– Yığma üçün yaradılan şərait<br />

necədir?<br />

– Çox yaxşı. Məncə, bundan artığı<br />

ola da bilməz. İstər qidalanma,<br />

istər məşq, istər istirahət… Bir sözlə,<br />

hər baxımdan ən yaxşısı var burada.<br />

Bizə yalnız məşq etmək, nəticə qazanmaq<br />

qalır.<br />

– Yarım ildən çoxdur Azərbaycandasan.<br />

Özünü “bizimki” hiss<br />

edirsənmi?<br />

– Etiraf edim ki, darıxıram. Bəlkə<br />

də tək olduğumdandır. Ancaq buradakı<br />

kollektiv çox mehribandır. Hər<br />

kəslə yaxşı münasibətim var, məni<br />

darıxmağa qoymurlar. Azərbaycanı<br />

özümə çox yaxın ölkə hesab edirəm.<br />

İnsanlarınız haqda ancaq yaxşı sözlər<br />

deyə bilərəm.<br />

– Buradakı hədəf və məqsədlərin<br />

nələrdir?<br />

– Bir məşqçi kimi ilk olaraq mehriban<br />

kollektiv yaratmaq istəyirəm.<br />

Görünən odur ki, yavaş-yavaş buna<br />

nail oluram. Sonra atletlərimizin<br />

yaxşı texnikaya malik olmasına çalışmalıyam,<br />

çünki bu çox vacibdir.<br />

Nəticə qazanmağın əsas yolu budur.<br />

İlk hədəfim gələn il Argentinada<br />

keçiriləcək Yeniyetmələrin Olimpiya<br />

Oyunlarına lisenziya qazanmaqdır.<br />

Sonra isə Avropa və dünya birincilikləri…<br />

Bir sözlə, Azərbaycan üçün<br />

çempionlar yetişdirmək istəyirəm.<br />

Kənan Məstəliyev


ЭЦЛЯШ<br />

S P O R T S M A N<br />

IV “Birlik” xeyriyyə turniri<br />

- Kazım müəllim, ilk öncə<br />

keçirdiyiniz xeyriyyə turnirləri və<br />

məqsədi barədə oxucularımızı<br />

məlumatlandırardız.<br />

- Xeyriyyəçilik ənənələrinin Azərbaycanda<br />

qədim və özünəməxsus<br />

tarixi var. Ta qədim dövrlərdən başlayaraq<br />

bu günümüzədək, xalqımız,<br />

dara düşənlərə təmənnasız köməklik<br />

göstərməyi özünə mənəvi borc sayır.<br />

Bakıda xeyriyyəçiliyin əsası 1871-<br />

ci ildə, xalqımızın böyük maarifçisi<br />

Həsənbəy Zərdabi və görkəmli mesenat<br />

Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən<br />

qoyulub.<br />

İnsan gördüyü işin mahiyyətini<br />

tam dərinliyi ilə dərk etdikdə, onu<br />

şan şöhrət üçün yox xalqına, dövlə-<br />

44 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N<br />

tinə, insanlığa və dünyaya xoşbəxtlik<br />

gətirmək üçün edir. İlk xeyriyyəçilik<br />

turnirini 1994-cü ildən başlayaraq,<br />

ardıcıl üç il təşkil etmişəm. Ancaq o<br />

illər müstəqilliyimizin çox çətin illəri<br />

olduğu üçün mənim etdiyim bu işlərə<br />

çox şübhə ilə yanaşırdılar. Ona görə<br />

də mən bu yarışların davamlı olaraq<br />

keçirilməsini dayandırdım. O ki, qaldı<br />

yarışları keçirməkdə məqsədimə,<br />

əsas məqsədim idmanla gələcək<br />

nəsli mənəvi yüksəldərək, onları şəxsiyyət<br />

olaraq həyata hazırlamaq və<br />

vətənə igid oğullar vermək idi. Mən<br />

hətta deyərdim ki, biz ilk növbədə igid<br />

atalar hazırlamalıyıq ki, igid oğullar<br />

yaransın. Demək istəyirəm ki, bu gün<br />

mənəvi yüksəlişinə nail ola biləcəyimiz<br />

gənc nəsli sabahın igid atası kimi<br />

görəcəyik və çağırışsız igid oğulların<br />

cəbhəyə necə milli qürurla gedəcəyinin<br />

şahidi olacağıq. Çünki mən bunu<br />

keçmiş tələbələrimin simasında görmüşəm.<br />

- Kazım müəllim, necə oldu<br />

ki, 23 il keçməsinə baxmayaraq,<br />

yenidən xeyriyyə yarışını davam<br />

etməyə bir daha qərar verdiniz?<br />

- Bilirsiz, artıq qəbul olunduğu<br />

kimi hər birimiz bilirik ki, həyatda təsadüf<br />

yoxdur. Elə mənim bu gün burda<br />

olmağım da təsadüf deyil. Nəvəm<br />

Bakının 23 saylı məktəbində təhsil<br />

alır. O, məni 2017-ci il yanvar ayında<br />

məktəbin keçirəcəyi xeyriyyə aksiyasına<br />

dəvət etdi. Mən çox böyük<br />

həvəslə o aksiyaya getdim və iştirak<br />

etdim. Uşaqların əl işlərindən və onların<br />

satışından ibarət olan bu aksiya<br />

məni 1994, 1995, 1996-cı illərə apardı.<br />

Öz özümə dedim, Kazım, sən axı<br />

bu xeyriyyəçiliyi 23 il bundan qabaq<br />

tək etmisən, bu gün sən tək deyilsən.<br />

Sənin xeyriyyəçi nəvən Cahan<br />

xanım da onun simasında böyük bir<br />

məktəbin kollektivi də səninlədir. Artıq<br />

insanların mənəviyyatı yüksəlib.<br />

Sənə qabaqkı illər kimi qəribə insan<br />

kimi baxmayacaqlar və hətta səndən<br />

çəkinməyəcəklər. Mən bu sözləri<br />

deyərək elə həmin günü Gənclər<br />

və İdman Nazirliyinə, eləcə də Güləş<br />

Federasiyasına mənə bu işdə dəstək<br />

olmalarını xahiş etdim. Gənclər və<br />

İdman Nazirliyi mənə dəstək olacağını<br />

bildirdi və yarışı Hövsan Olimpiya<br />

Kompleksində yüksək səviyyədə keçirdim.<br />

Biz bilməliyik ki, xeyriyyəçilik insanın<br />

mənəvi yüksəlişindən yaranan<br />

insani hissdir ki, bu hər bir insana<br />

nəsildən nəsilə ötürülür. Bu gün biz<br />

yaşlı nəsil və ziyalı təbəqəmiz bu işi


ЭЦЛЯШ<br />

S P O R T S M A N<br />

simvolik olaraq yox, gənc nəslin bu işi<br />

dərk edərək, şüurlu surətdə davamlı<br />

olaraq həyata keçirməsinə nail olmalıyıq.<br />

- Kazım müəllim, Siz idmançı<br />

hazırlığına hansı prizmadan baxırsız?<br />

- Mən idmançı hazırlığına hörmətli<br />

Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin<br />

baxdığı prizmadan baxıram. O, bir<br />

çağırışında biz məşqçilərə demişdir:<br />

“İdman tək qələbələrdən və uğurlardan<br />

ibarət deyildir. İdman xalqın xoşbəxt<br />

gələcəyidir!”.<br />

Mən hesab edirəm ki, biz idmana<br />

elə bu prizmadan yanaşmalıyıq. Asiya<br />

ölkələrinin idman fəlsəfəsində də<br />

deyilir: “Məşqçinin idmançını səhv öyrətməsi,<br />

yol verilməzdir, çünki sabah<br />

o idmançı öz biliyini insanlığa qarşı<br />

çevirə bilər”.<br />

Elə ona görə də mən bu yarışı<br />

keçirdəndə 2 məqsədə nail olmağı<br />

qarşıma bir əsas prioritet kimi qoydum:<br />

1. Müəllim məşqçilərimizdə, idmançılarımızda,<br />

ziyalı təbəqəmizdə,<br />

eləcə də idmana aidiyyatı olmayan<br />

valideynlərdə və adi vətəndaşlarda<br />

mənəvi yüksəliş və birlik həmrəyliyini<br />

yaradım. Əgər biz tarixən idmançı<br />

qələbələrinin səbəbini arasaq görərik<br />

ki, bu qələbələrin 90 faizi idmançının<br />

mənəvi yüksəlişindən onda yaranan<br />

əxlaqi hisslərdən - vicdan, şərəf və<br />

ləyaqət, milli qürur, vətənə olan sevgi<br />

və məhəbbətindən yaranır ki, məndə<br />

bunu keçirəcəyim yarışın əsas<br />

məqsədi kimi iştirakçılara təqdim etdim.<br />

2. Bu gün düyada gedən elmi texniki<br />

tərəqqi hər bir insandan eləcə<br />

də idmandan da yan keçməmişdir.<br />

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham<br />

Əliyevin dediyi kimi: “Müasir dünyada<br />

hər şeyi bilik, savad, təhsil həll edir”.<br />

Mən də hörmətli Prezidentimizin<br />

çağırışına praktik dəstək olaraq yarışda<br />

saat 10:00-dan 11:00-a qədər<br />

məşqçilərə seminar dərs proqramı<br />

keçdim. “Məşqçinin həftəlik dərs planı”<br />

adıyla keçirilən seminar proqramı<br />

məşqçinin həftəlik məşq planının tərtib<br />

edilməsini əhatə edirdi. Sonda isə<br />

proqramı dinləmiş hər bir məşqçiyə<br />

müəllifi olduğum “İdmançının qələbə<br />

psixologiyası” və “Məşqçinin stolüstü<br />

kitabı” dərslik proqramıni, “Məşqçinin<br />

həftəlik dərs planı” DVD diski, eləcə<br />

də “Mən maarifləndim” diplomunu<br />

təqdim etdim. Sonda onu da demək<br />

46<br />

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N ЭЦЛЯШ<br />

istəyirəm ki, idmançının hazırlığı ilk<br />

olaraq mənəvi və psixoloji hazırlıqdan<br />

başlamalıdır.<br />

- Söz düşmüşkən bir qədər də<br />

xeyriyyə turniri barədə...<br />

- Mən yarış haqqında onu da<br />

demək istərdim ki, yarışma komandalar<br />

arasında keçirildi, ona görə ki,<br />

istəmədim xeyriyyə yarışında 1-ci,<br />

2-ci və 3-cü yeri tutan, sevinən və<br />

məyus olan idmançı olsun. İstədim<br />

ki, bu yarış xeyriyyə bayramı ruhunda<br />

keçirilsin. Ona görə də yarış qurtardıqda<br />

iştirak edən yüzdən yuxarı hər<br />

bir idmançıya “Mən xeyriyyəçiyəm”<br />

diplomu təqdim edildi. Bu diplom idmançının<br />

mənəvi yüksəlişinə təkan<br />

olacaq. Bundan əlavə hər bir iştirakçıya<br />

“İdmançının qələbə psixologiyası”<br />

kitabı hədiyyə edildi ki, o da özlüyündə<br />

idmançının maariflənməsinə<br />

xidmət edəcək. Üçüncü hədiyyə olan<br />

canlı güllər isə həyat rəmzini, gələcək<br />

nəsli həyatın əbədiliyini qoruyan<br />

bir nəsil kimi yetişməsinin simvolu idi.<br />

Mən çox istərdim bu xeyriyyə<br />

aksiyası hətta beynəlxalq səviyyədə<br />

keçirilərək, Azərbaycanın idman<br />

ölkəsi olduğunu dünyaya bir daha<br />

sübut etsin.<br />

- Kazım müəllim, keçirdiyiniz<br />

yarışda bir çox plakatlar və şuarlar<br />

var idi, ancaq biri mənim diqqətimi<br />

daha çox çəkdi. “Xeyriyyəçinin<br />

böyüyü və kiçiyi olmaz” şuarı...<br />

- Mən o şuarla onu demək istəmişəm<br />

ki, xeyriyyə qutusuna atılan<br />

1 manatın sahibi ilə 100.000 manat<br />

atan insanın səviyyəsi və savabı Allahtəala<br />

yanında eynidir və hər hansı<br />

bir insan 5 yaşında və 100 yaşında<br />

da xeyriyyəçi ola bilər. Təki o, mənəvi<br />

yüksələrək, etdiyi xeyriyyə işini əqlən<br />

və qəlbən duyaraq şüurlu surətdə etmiş<br />

olsun.<br />

- İdmanımıza nə arzu edərdiz?<br />

- Mən arzu edərdim ki, idmanımız,<br />

insanı şəxsiyyət zirvəsinə yüksəldən<br />

bir vasilə kimi insanlığa xidmət etsin.<br />

Eləcə də idmançılarımız böyük<br />

arenalarda öz sözünü deyərək, sübut<br />

etsin ki, Azərbaycan idman ölkəsidir.<br />

Bunun da yolu ilk olaraq maariflənmədən,<br />

şüurlu və elmli tədrisdən<br />

keçir. Necə ki, hörmətli Prezidentimiz<br />

İlham Əliyev demişdir: “Elmsiz idmanın<br />

gələcəyi yoxdur”.<br />

- Kazım müəllim, bir qədər də<br />

gələcək planlar barədə...<br />

- Mənim gələcək planımın əsası<br />

odur ki, Allahtəala mənə imkan<br />

versin, yer üzündə elə bir iş, elə bir<br />

əməl, elə bir iz qoymağa qadir olum<br />

ki, insanlar məndən sonra da ondan<br />

istifadə edərək faydalana bilsinlər. O<br />

ki, qaldı arzularıma istərdim nə qədər<br />

ki, sağam, digər inkişaf etmiş ölkələrdə<br />

olduğu kimi bizdə də idmanın elmi<br />

araşdırmalar mərkəzi, idmançının<br />

psixo-diaqnostik mərkəzi, məşqçinin<br />

tədris mərkəzi olsun. Torpaqlarımızın<br />

bütövlüyünü görərək bir neçə il özümü<br />

və xalqımızı xoşbəxt olaraq yaşadığını<br />

görüm və hiss edim.<br />

Cavid Allahverdiyev<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

47


İdman<br />

zədələrinə<br />

qarşı güclü vasitə<br />

САЬЛАМ ОЛ<br />

S P O R T S M A N<br />

Müxtəlif mənşəli idman travmaları ümumi travmaların<br />

(məişət, nəqliyyat, istehsalat və s.) 2-5%-ni<br />

təşkil edir. Sport travmatizminin rast gəlmə tezliyi<br />

idmanın növündən, onunla məşğul olunma dərəcəsindən<br />

asılı olaraq dəyişir. Belə ki, müxtəlif idman<br />

növlərində travmatizm eyni dərəcədə deyil. Bu göstərici<br />

həmçinin, şəxsin idmanla məşğul olma tezliyindən<br />

asılı olaraq dəyişir.<br />

2003-cü ildə ABŞ-da 20,1 milyon idmançı üzərində<br />

aparılan tədqiqatda müəyyən edildi ki, idman travmalarının<br />

50%-dən çoxu aşağı ətraflarda meydana çıxır.<br />

Almaniyada istehsal olunan TRAUMEEL S, ZEEL T,<br />

SPASCUPREEL kimi təbii tərkibli, dopinq təsirə malik olmayan<br />

preparatlar Avropanın bir çox idman komandalarının<br />

seçim preparatına çevrilmişdir. Məhz bu preparatların<br />

köməyi ilə zədə almış nahiyyə (oynaq, vətər, əzələ) qısa<br />

müddətdə tam fəsadsız sağalır və idmançının yarışlara və<br />

məşqlərə dönməsinə kömək olur. Müşahidə olunmuşdur<br />

ki, bu kompleks tərkibli preparatlarının requlyar qəbulu<br />

zamanı idmançılar travmala qarşı daha dözümlü olur,<br />

zədələr isə yüngül formada olur. Bunlardan Traumeel S<br />

preparatı artıq 60 ildir ki, dünyanın 50-dən çox ölkəsində<br />

uğurla istifadə edilir. Traumeel S preparatının effektivliyi<br />

dünyanın məşhur idman həkimləri tərəfindən təsdiq edilmişdir.<br />

Məs: Almaniya milli Olimpiyada Komitetinin sədri<br />

doktor Klaus Ştaynbax “FC Chelsea” futbol komandasının<br />

rəsmi doktoru dr. Saşa Niperi misal göstərmək olar.<br />

İdman həkimlərini maraqlandıran əsas xüsusiyyətlərdən<br />

biri isə müalicədə istifadə olunan dərman preparatının dopinq<br />

effektinə malik olub, olmamasıdır. Traumeel S idman<br />

təbabətində müxtəlif travmaların, oynaq və yumşaq toxuma<br />

zədələnmələrinin müalicəsində geniş istifadə olunur.<br />

Məs: 2006 Turin, 2004 Afina, 2002 Solt-Leyk-Siti,<br />

2000 Sidney olimpiyadasında iştirak edən Almaniya Milli<br />

Olimpiyada komandası requlyar olaraq Traumeel S preparatını<br />

qəbul etmişdir.<br />

Təbii tərkibə malik olan Traumeel S preparatı dopinq<br />

effektinə malik deyil. Beləki, Traumeel S Ümümdünya<br />

Antidopinq Agenti tərəfindən hazırlanan qadağan olunmuş<br />

preparatlar siyahısına daxil deyil. Qeyd edək ki, Almaniya<br />

Milli Antidopinq Agenti Traumeel S preparatının<br />

dopinq effektinə malik olmadığını və istifadəsininin yolverilən<br />

olduğunu təsdiq etmişdir.<br />

Beləliklə, idman travmaların müalicəsində TRAUME-<br />

EL S preparatı effektiv müalicəvi təsirə malikdir. Ona görə<br />

də, idman həkimləri və idmançılar TRAUMEEL S preparatını<br />

öz dərman çantalarından əksik etmirlər!<br />

48 спортсман № 102 / 2017


САЬЛАМ ОЛ<br />

• Travma<br />

• Əzilmə<br />

• Bağ və vətər gərilməsi<br />

• Oynaqda ağrı<br />

• Sınıq<br />

• Qansızma<br />

• Osteoxondroz zamanı<br />

• Osteoxondroz<br />

• Artroz<br />

• Artrit<br />

• Revmatik xəstəliklər<br />

- Qığırdaq toxumasını bərpa edir<br />

- Oynağda hərəkəti yaxşılaştırır<br />

- İltihabəleyhi<br />

- Ağrıkəsici təsir göstərir<br />

- Əzələlərdə spazm<br />

- Bağ və vətərlərdə dartılma<br />

Üstünlükləri:<br />

- Alman keyfiyyəti və tam təbii tərkib<br />

- Hətta uzunmüddətli istifadəsi zamanı heç bir<br />

əlavə effekt meydana çıxmır.<br />

- Effektivliyi klinik tədqiqatla təsdiq edilmişdir<br />

- Butun yaş qruplarda istifadə olunur<br />

- Məlhəm –gündə 3- 5 dəfə zədə nahiyəsinə<br />

sürtülür<br />

- Ampula –həftədə 2-3 dəfə əzələdaxili, venadaxili,<br />

zədə nahiyəsinə dəridaxili, dərialtı yeridilə bilər<br />

- Həb-1 həb gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq əvvəl<br />

dilaltı qəbul edilir<br />

Azərbaycanda eksklüziv nümayəndə İKŞ “Planeta”<br />

Ünvan: Bakı, 3 mkr., Pişəvari 110 (Cavadxan küç 24),<br />

Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında<br />

Tel.: (012) 430 89 49, 430 30 10<br />

fb.com/bioloji.tababat<br />

www.btk.az<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

49


БАКЫ 2017<br />

S P O R T S M A N<br />

Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları<br />

Əməliyyat Komitəsində görüş<br />

olan 57 dövlətin qatılması nəzərdə tutulur.<br />

Hələlik 53 dövlət qeydiyyatdan<br />

keçib. Avropadan Oyunlara Türkiyə<br />

və Albaniya atletləri qatılacaqlar. Onlar<br />

21 idman növü üzrə yüksək nəticələr<br />

uğrunda mübarızə aparacaqlar.<br />

Məlumat üçün qeyd edək ki, 24<br />

iyul 2014-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanın<br />

Ciddə şəhərində İslam Həmrəyliyi<br />

İdman Federasiyasının 8-ci Baş<br />

Assambleyasında Azərbaycan Respublikası<br />

Milli Olimpiya Komitəsinin<br />

vitse-prezidenti Dr. Çingiz Hüseynzadə,<br />

Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının<br />

Təşkilat Komitəsinin icraçı direktoru<br />

Könül Nurullayeva və İslam<br />

Azərbaycan İdman Jurnalistləri<br />

Assopsiasiyası - AİJA<br />

rəhbərliyi ilə Bakıda keçiriləcək<br />

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları<br />

Əməliyyat Komitəsinin mətbuat<br />

əməliyyatları şöbəsinin direktoru<br />

xanım Ceyn Pirs ilə görüş<br />

olub. Görüşdə Oyunlara hazırlığın<br />

gedişi, media akkreditə<br />

məsələləri, yerli və beynəlxalq<br />

media təmsilçiləri üçün yaradılacaq<br />

şərait və bir sıra başqa<br />

məsələlər müzakirə olunub,<br />

qarşılıqlı fikir mübadiləsi edilib.<br />

Xanım Ceyn Pris bildirib ki, IV<br />

İslam Həmrəyliyi Oyunlarına İslam<br />

Həmrəyliyi İdman Federasiyasına üzv<br />

50 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N БАКЫ 2017<br />

Həmrəyliyi Oyunlarının işçi qrupunun<br />

üzvü Mehman Kərimov Bakı şəhərinin<br />

təqdimatı ilə çıxış etdikdən sonra<br />

Assambleya çərçivəsində “Bakı<br />

2017” namizədlik kitabının da təqdimatı<br />

olub. Daha sonra yekdil səslə<br />

Azərbaycan 2017-ci ildə IV İslam<br />

Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etmək<br />

hüququ qazandı.<br />

Oyunlara mayın 12-də start veriləcək,<br />

mayın 22-də isə təntənəli bağlanış<br />

mərasimi nəzərdə tutulub. 10 gün<br />

ərzində Bakının idman arenalarında<br />

57 ölkədən 6 minə yaxın idmançısının<br />

mübarizə aparacağı gözlənilir.<br />

Xanım Ceyn Pris qeyd etdi ki, media<br />

əməkdaşlarının akkreditəsi martın<br />

31-ə kimi davam edəcək. Hələlik<br />

300 nəfərdən artıq KİV əməkdaşı<br />

bu mötəbər tədbirin işıqlandırılması<br />

və AZƏRTAC-la yanaşı ölkənin yaradıcı<br />

media təmsilçilərinin milli, peşəkar<br />

yaradıcılıq birliyi olan AİJA-nın da<br />

Oyunlara informasiya dəstəyi göstərməsi<br />

məsələləri müzakirə edilib.<br />

Görüşdə əməkdar jurnalistlər,<br />

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin<br />

və Beynəlxalq İdman Mətbuatı<br />

Assosiasiyasının (AİPS) üzvləri –<br />

AİJA prezidenti, AİPS AVROPA İcraiyyə<br />

Komitəsinin üzvü Eldar İsmayılov,<br />

“Olimpiya dünyası” qəzetinin baş<br />

redaktoru Murad Fərzəliyev və “İdman”<br />

qəzetinin baş redaktoru Qabil<br />

Mehdiyev iştirak etdilər.<br />

Binnət Əliyev<br />

AİJA-nın mətbuat katibi<br />

qeydiyyatdan keçib. Onların arasında<br />

yerli reportyorlar çoxluq təşkil edir.<br />

Mötəbər beynəlxalq tədbirlərin və<br />

yarışların yüksək səviyyədə işıqlandırılması<br />

sahəsində zəngin təcrübəyə<br />

malik AZƏRTAC IV İslam Həmrəyliyi<br />

Oyunlarının rəsmi media tərəfdaşıdır.<br />

Bu barədə müqavilə də imzalanıb.<br />

İllərdən bəri Azərbaycan İdman Jurnalistləri<br />

Assosiasiyası tərəfindən “İdmanı<br />

ışıqlandıran ən yaxşı informasiya<br />

agentliyi” elan olunan AZƏRTAC<br />

ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi “Bakı-<br />

2015” birinci Avropa Oyunlarının da<br />

rəsmi media tərəfdaşı olub. Söhbət<br />

zamanı IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının<br />

əhəmiyyəti xüsusi vurğulanaraq,<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

51


AVTOBAN<br />

S P O R T S M A N<br />

NISSAN<br />

SENTRA<br />

• 2017-cü il Fevral ayının əvvələrindən<br />

Yaxın Şərqdə satışlarına<br />

start verilib<br />

• Heyranedici dizayn, arxa və ön<br />

LED işıqlar, yüksək səviyyəli<br />

interyer<br />

• Seqmentində ən geniş ayaq<br />

yeri və yük yeri<br />

• İki zonalı klimat-kontrol (hava<br />

nəzarəti), intelektual açar və<br />

arxa görüntü kamerası<br />

• 1.6 litr və 1.8 litr üçün müvafiq<br />

olaraq 100 km-ə 6.2 və 6.7 litr<br />

yanacaq istifadə etməklə seqmentinin<br />

ən qənaətcil avtomobili<br />

olması<br />

• Effektiv 1.6 litr və 1.8 litrlik<br />

mühərriki və optimal performans<br />

təminatı, yeni nəsil<br />

Xtronic CVT ®<br />

• Bluetooth ®<br />

və peyk naviqasiyası<br />

ilə problemsiz əlaqə<br />

Nissan Sentra daha böyük avtomobil<br />

ilə sürücülük səriştəsinin,<br />

seqmentində birinci dəfə rast gəlinən<br />

“estetik sürücülük” anlayışının<br />

unikal kombinasiyasıdır. Kompakt<br />

sedanda yeni ad olan Nissan<br />

Sentra yüksək dəyərli seçimdir.<br />

Cazibədar dizayn - Kompakt<br />

Sedan seqmentində rəqib avtomobillərlə<br />

müqayisədə yeni Nissan<br />

52 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N AVTOBAN<br />

Sentrada, daxili və xarici dizaynına<br />

böyük diqqət ayrılıb. Zahirən xarakteristik<br />

xətlərlə yaxşı tənzimlənmiş<br />

eksteryerin nisbəti və yonulmuş<br />

panellər, interyerdə də özünü<br />

göstərən “peşəkar” hissini yaradır.<br />

Rahat oturacaqlar, yüksək keyfiyyətli<br />

material və müasir kabina<br />

dizaynının zəngin texnologiya və<br />

xüsusiyyətlərlə kombinasıyası sürücü<br />

və ya sərnişin tərəfindən avtomobilə<br />

daxil olan kimi hiss olunur.<br />

Ağlagəlməz genişlik - Nissan<br />

Sentra seqmentinin nümayəndələrindən<br />

ən geniş interyeri ilə<br />

fərqlənir. Orta ölçülü sedan seqmentinə<br />

uyğun modellər arasında<br />

ən geniş ön və arxa hissədə bütün<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

53


AVTOBAN<br />

S P O R T S M A N<br />

sərnişinlər rahatlığı hiss edə bilərlər. Sentra sahibinə<br />

həmçinin sinfinin və orta ölçülü sedan seqmentinin<br />

ən böyük yük hissəsi olan 510 litrlik yük yeri də<br />

təklif edir.<br />

Seqmentindəki digər avtomobillərdən<br />

fərqlənən xüsusiyyətləri<br />

Nissan Sentra yüksək səviyyəli daxili və xarici<br />

dizayn standartlarına diqqət ayırıb. Arxa sərnişin<br />

havalandırma sistemi ilə avtomatik iki zonalı klimatkontrol<br />

sistemi, naviqasiya sistemi, arxa görüntü kamerası,<br />

mühərriki məsafədən işə salan intelllektual<br />

açar və start/stop düyməsi Sentranın seqmentində<br />

təqdim etdiyi bəzi funksiyalardı. Bütün versiyalar<br />

yumşaq interyer üçün olan standart avadanlıq, iki<br />

hava yastığı, ABS (tormozların antibloklanma sistemi<br />

), EBD (tormoz gücünün elektrik paylanma sistemi)<br />

BA (Gücləndirilmiş Əyləc) və ESP (Elektron<br />

Sabitlik Proqramı) ilə geniş və etibarlı avadanlıqla<br />

təchiz edilmişdir.<br />

Ünvanlar: Bakı şəhəri, AZ 1029, Babək pr-ti 31,<br />

Salamzadə küç.2<br />

Tel.: (+994 12) 448 38 38, 430 90 90<br />

Faks: (+994 12) 447 46 87


S P O R T S M A N ТЕННИС<br />

Onu tennisin Kralı<br />

adlandıran çoxdur.<br />

Yəqin ki, söhbətin<br />

Roje Federerden<br />

getdiyi hamıya gün<br />

kimi aydındı. İsveçrəli<br />

tennisçi «Australian<br />

Open»də bir daha<br />

nəyə qadir olduğunu<br />

sübuta yetirdi. 36 yaşlı<br />

tennisçi mövsümün<br />

ilk «Böyük Dəbilqə»<br />

yarışında qələbə qazanmaqla,<br />

tarixi uğura<br />

imza atdı.<br />

möhtəşəm dönüş<br />

Əksəriyyət Federer erasının bitdiyini<br />

düşünürdü. Çünki isveçrəli<br />

idmançı sonuncu dəfə «Böyük dəbilqə»<br />

yarışında 2012-ci ildə qələbə<br />

qazanmışdı. Beş il əvvəl «Uimbildon<br />

Open»də qalib gələn Federer, sonradan<br />

Novak Cokoviç, Rafael Nadal,<br />

Endi Murrey kimi idmançıların kölgəsində<br />

qalmışdı. Arxada qalan illər ərzində,<br />

o, üç dəfə final oynasa da (iki<br />

dəfə «Uimbildon Open»də, bir dəfə<br />

«Rollan Qarros»da), hər üç halda<br />

Cokoviçə məğlub olmuşdu. Yaşının<br />

ötməsi tennis mütəxəssislərinə Rojenin<br />

bir daha əvvəlki səviyyəyə qayıtmayacağına<br />

əsas verirdi. Müəyyən<br />

zədələrdən əziyyət çəkməsi də<br />

təcrübəli tennisçiyə mane olurdu.<br />

Dizi və belindəki ağrılar ona əziyyət<br />

verirdi. Buna səbəb kimi, Federer<br />

yayda tennisə fasilə vermək qərarına<br />

gəlmişdi.<br />

Təxminən 6 aylıq istirahətdən<br />

sonra təcrubəli tennisçi 2017-ci<br />

ilin əvvəlində yığmanın heyətində<br />

«Hopman Cup»da iştirak edir.<br />

«Australian Open»ə hazırlaşan Federerin<br />

Zverevə (Almaniya) uduzması<br />

çoxlarını düşündürməyə bilməzdi.<br />

Amma Melburnda hər şey<br />

əksinə oldu.<br />

Reytinq sırılamasında 17-ci olan<br />

Federeri çətin sınaq gözləyirdi. O,<br />

qələbəyə gedən yolda Endi Murrey,<br />

Stanislav Vavrinka, Kei Nişikori kimi<br />

tennisçilərlə qarşılaşa bilərdi. Roje<br />

ilk görüşdə avstriyalı Melzerin ciddi<br />

müqaviməti ilə üzləşdi. Birinci setdə<br />

2:4 hesabı ilə uduzmasına baxmayaraq,<br />

Federer vəziyyəti öz xeyrinə<br />

dəyşərək, 7:5 hesabı ilə qələbə qazandı.<br />

Növbəti setdə ssenari əks<br />

istiqamətdə cəyəran etdi. Setin əvvəlində<br />

önə keçən Roje, üstünlüyünü<br />

qoruya bilmədi. Növbəti setlərdə<br />

daha inamlı təsir bağışlayan isveçrəli,<br />

rəqibin səhvlərindən lazımınca<br />

istifadə edib qələbəni bayram etdi.<br />

Ardıcıl iki oyunda Federerin işi<br />

çox olmadı. Amerikalı Rubin və çexiyalı<br />

Berdıx ilə görüşlərdə Roje tam<br />

üstünlüklə qələbə qazandı. Halbuki,<br />

Berdıxlə görüşdə qəhrəmanımızın<br />

çətinlik çəkəcəyi gözlənilirdi. Kei Nişikori<br />

ilə qarşılaşma gözlənildiyi kimi<br />

gərgin mübarizə şəraitində keçdi. 3<br />

saat 27 dəqiqə və beş set davam<br />

edən matç, sonda isveçrəlinin qələbəsi<br />

ilə başa çatdı. Dörddəbir finalda<br />

спортсман № 102 / 2017<br />

55


ТЕННИС<br />

S P O R T S M A N<br />

Roje 20 gün əvvəl uduzduğu Mişa<br />

Zverevlə münasibətlərə aydınlıq gətirdi.<br />

Bu görüşü Federer üçün asan<br />

gəzinti kimi qələbə vermək olar. O,<br />

yalnız ikinci setdə rəqibinin müəyyən<br />

müqaviməti ilə üzləşdi. Qeyd edək ki,<br />

Zverev bu matçdan əvvəl dünyanın<br />

bir nömrəsi Murreyi məğlub etməklə<br />

diqqətləri üzərinə çəkmişdi. Amma<br />

almaniyalı növbəti sensasiyanı gerçəkləşdirə<br />

bilmədi.<br />

Ötən ilin son yarışının qalibi Vavrinka<br />

ilə qarşıdurma heç də asan<br />

olmayacaqdı. US Opendə qələbəni<br />

bayram edən həmyerlisi ilə görüş<br />

azarkeşlərə maraqlı mübarizə vəd<br />

edirdi. Tərəflər arasında son görüş<br />

2015-ci ildə baş tutmuşdu. Ümumiyyətlə,<br />

Federerin son üç matçda qələbə<br />

qazanmasına baxmayaraq, dueldə<br />

qüvvələr bərabər hesab olunurdu.<br />

Oyunun startında hər şey Federerin<br />

istədiyi kimi gedirdi. İlk iki setdə Vavrinka<br />

rəqibinə breyk edə bilmədi ki,<br />

bu nəticədə özünü göstərdi. Növbəti<br />

iki setdə isə Stanislas daha inamlı<br />

təsir bağışladı. Amma həlledici<br />

məqamda təcrübə öz sözünü dedi.<br />

Beşinci settin altıncı qeymində uzun<br />

sürən mübarizədən sonra Federer<br />

bu seriyadan olan yarışlarda altı dəfə<br />

həlledici görüşdə Federerə qalib gələ<br />

bilmişdi. Roje dörd dəfə «Rollan Qarros»da,<br />

bir dəfə «Australian Open»-<br />

də, bir dəfə də «Uimbildon Open»də<br />

Nadala uduzmuşdu. Federerin bu<br />

qəbildən yarışlarda cəmi iki qələbəsi<br />

var idi. Final ərəfəsində Rafaelin statik<br />

göstəriciləri və rəqibinə nisbətən<br />

daha gənc olması onu favoritə çevirirdi.<br />

Amma...<br />

topunu da qazanaraq, 2:0 üstünlük<br />

qazanan ispaniyalı qələbəyə xeyli<br />

yaxınlaşdı. Amma Roje böyük əzmkarlıq<br />

göstərərək 1:3 hesabını 6:3-ə<br />

çevirə bildi. Bu, onun karyerasında<br />

18-ci Böyük Dəbilqə qələbəsi oldu<br />

ki, göstəriciyə görə Federer əlçatmaz<br />

görünür. O, 7 dəfə «Uimbildon<br />

Open»in, hərəsi beş dəfə olmaqla,<br />

«Australian Open» və «US Open»i,<br />

elə cə də bir dəfə «Rollan Qarros»u<br />

breyk etməyi bacardı. Bununla da,<br />

üstünlüyə yiyələnən «Kral» finala<br />

yüksəlmək şansını qaçırmadı.<br />

Finalda onu daha bir güclü rəqib<br />

gözləyrdi. Sonuncu dəfə 2014-cü ildə<br />

«Rollan Qarros» qazanan Rafael Nadal,<br />

bundan sonra «Böyük Dəbilqə»<br />

yarışlarında finala belə yüksələ bilməmişdi.<br />

Nəticədə İspaniyalı tennisçi<br />

Final matçında son dövrlərin iki<br />

böyük tennisçisinin ifasında möhtəşəm<br />

oyun nümayiş etdirildi. Federer<br />

iki dəfə önə keçməsinə baxmayaraq,<br />

Nadal setlərin sayını bərabərləşdirərək,<br />

asan təslim olmayacağını<br />

göstərdi. Maraqlıdır ki, beş setin heç<br />

biri taybreykə kimi dava etmədi. Sonuncu<br />

setə nadal breyklə başladı. Öz<br />

qazanıb. Bundan başqa, 35 yaşında<br />

böyük turniri qazanan isveçrəli bu<br />

göstəriciyə görə yalnız Ken Rosuelldən<br />

geri qalır. Ken, 1972-ci ildə 37<br />

yaşında analoji yarışın qalibi olub.<br />

Bundan başqa, Federer 2004-cü ildən<br />

sonra üç rəqibinə beş setdə qalib<br />

gələn ilk tennisçi olub.<br />

Roje Federer: «Düzü, biz yenidən<br />

böyük yarışların finalında oynayacağımıza<br />

inanmırdıq. Qələbə qazandığım<br />

üçün çox şadam. Məğlub<br />

olsa idim belə Rafaya görə sevinəcəkdim.<br />

Əgər biz bu qələbəni bölüşə<br />

bilsə idik, çox gözəl olardı. Çünki biz<br />

çox əziyyət çəkmişdik. Qarşımıza<br />

qoyduğumuz məqsədə çatdıq».<br />

Avstraliyada qadınların yarışında<br />

qalib Uilyams bacıları arasında<br />

müəyyənləşdi. Serena qələbəni<br />

bayram edərək, karyerasında 23-cü<br />

tituluna sahib çıxdı. Bununla da, o,<br />

Şteffi Qrafın (22 qələbə) rekordunu<br />

yenilədi.<br />

Kamal Rza<br />

56 спортсман № 102 / 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!