14.07.2017 Views

SPORTSMAN-103IC

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ<br />

İlham Əliyev<br />

“Bakıda keçiriləcək<br />

İslam Həmrəyliyi Oyunları<br />

birlik, qardaşlıq və<br />

dostluq Oyunları olacaq”<br />

ñÿù.6<br />

Mehriban Əliyeva<br />

“IV İslam Həmrəylik Oyunları<br />

da müstəqil Azərbaycanın<br />

tarixinə növbəti qələbə kimi<br />

daxil olacaq”<br />

ñÿù.7<br />

idman<br />

növləri<br />

idman<br />

arenaları<br />

ñÿù.10<br />

ñÿù.17<br />

IV ислам ойунларына<br />

дястяк турнири<br />

ВЫЫЫ Щейдяр Ялийев<br />

кубоку<br />

ñÿù.33<br />

ñÿù.36<br />

Cцдо цзря яняняви<br />

Гызыл Гран-при турнири<br />

«Уьур газанmasaydыm,<br />

идмандан<br />

узаглашаъагдым»<br />

ñÿù.38<br />

Buenos-Ayresə<br />

ilk lisenziya<br />

ñÿù.42<br />

Уьурлу старт олса да...<br />

Йыьмамыз ики ойуна<br />

8 гол бурахды<br />

ñÿù.46<br />

ñÿù.50<br />

ñïîðòñìàí<br />

Áàø ðåäàêòîð:<br />

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó<br />

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,<br />

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè<br />

Òåëåôîí: 012 437 90 76<br />

å-ìàèë: info@sportsman.az<br />

www.sportsman.az<br />

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí<br />

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí<br />

êå÷ìèøäèð. ¹1164<br />

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè<br />

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.<br />

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ<br />

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.<br />

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”<br />

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.<br />

Öç ñÿùèôÿäÿ:<br />

“Offissa Dizayn” şirkətinin<br />

direktoru Azad Həmidullazadə və<br />

“ONTOP” boulinq mərkəzinin<br />

direktoru Roman Mixaylenko<br />

IV İslam Oyunlarına dəstək<br />

turnirinin qalibi Qabil Mehdiyevi<br />

təbrik edərkən


S P O R T S M A N<br />

İlham Əliyev<br />

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,<br />

Milli Olimpiya Komitesinin prezidenti<br />

“Bakıda keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları<br />

birlik, qardaşlıq və dostluq Oyunları olacaq”<br />

Azərbaycan İslam Həmrəyliyi Oyunlarına güclü dəstək verən ölkədir.<br />

Ümumilikdə, biz müsəlman dünyasında əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq və<br />

həmrəyliyin gücləndirilməsi kimi müsbət meylləri tam şəkildə dəstəkləyirik.<br />

Biz fəxr edirik ki, Bakı 2009-cu il üçün “İslam mədəniyyətinin<br />

paytaxtı” seçilmiş və Azərbaycanın digər qədim şəhəri olan Naxçıvan<br />

isə 2018-ci ildə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” olacaqdır.<br />

Əminəm ki, bu Oyunlar xalqlarımız arasında birlik və həmrəyliyin<br />

gücləndirilməsində çox əhəmiyyətli addım olacaqdır. Əminəm ki, Bakıda<br />

keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları birlik, qardaşlıq və dostluq<br />

Oyunları olacaqdır. Mən sizin hamınızı 2017-ci ildə Azərbaycanda salamlamağı<br />

səbirsizliklə gözləyirəm. Bakıda görüşənədək.<br />

6 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

Mehriban Əliyeva<br />

Azərbaycan Respublikasının<br />

birinci vitse prezidenti,<br />

IV İslam Həmrəyliyi<br />

Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri<br />

“IV İslam Həmrəylik Oyunları da müstəqil<br />

Azərbaycanın tarixinə növbəti qələbə kimi daxil olacaq”<br />

Bu günə qədər ölkəmizdə bir çox böyük miqyaslı<br />

beynəlxalq tədbirlər keçirilib. O cümlədən,<br />

əlbəttə, böyük uğurla keçirilən birinci Avropa<br />

Oyunlarını qeyd etmək istəyirəm. Bütün bu tədbirlər<br />

Azərbaycanın gücünü, potensialını və təşkilatçılıq<br />

qabiliyyətini göstərdi. Həm Siz, həm<br />

Azərbaycan xalqı, həm Oyunlarda iştirak edən<br />

idmançılar, həm də qonaqlar Oyunların çox yüksək<br />

səviyyədə hazırlanmasını qeyd etdilər. Ümumi<br />

fikrə görə bu Oyunlar, Yay Olimpiya Oyunları<br />

səviyyəsində hazırlanmışdı. Əminəm ki, IV İslam<br />

Həmrəylik Oyunları da eyni səviyyədə hazırlanıb<br />

keçiriləcək və müstəqil Azərbaycanın tarixinə<br />

növbəti qələbə kimi daxil olacaq.<br />

Azad Rəhimov<br />

Azərbaycan Respublikasının<br />

Gənclər və İdman naziri,<br />

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının<br />

baş icraçı direktoru<br />

“İslam Oyunlarının açılış mərasimi<br />

Avropa Oyunlarından zəif olmayacaq”<br />

İslam Həmrəylik Oyunlarının açılış mərasimi<br />

Azərbaycanda keçirilmiş Avropa Oyunlarından<br />

və digər yarışlardan zəif olmayacaq.<br />

Bu, hələlik sirr qalsın. İslamdan söhbət açacağıq<br />

və bunu dünya ilə bölüşəcəyik. İnanıram ki,<br />

hər şey yüksək səviyyədə olacaq”.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

7


S P O R T S M A N<br />

Xəzərdən başlayan səyahət<br />

11<br />

Qax<br />

13<br />

14<br />

09<br />

08<br />

12<br />

16<br />

15<br />

1<br />

06<br />

05<br />

Qaradağ<br />

04<br />

Şirvan<br />

07<br />

02<br />

Füzuli<br />

03<br />

“Xəzər dənizindən başlayan Səyahət” Bakı 2017 İslam<br />

Həmrəyliyi Oyunları ərəfəsində Azərbaycan ərasizində<br />

təşkil olunacaq tədbirlərin proqramıdır.<br />

Olimpiya Oyunları, o cümlədən, Bakı 2015 Birinci Avropa<br />

Oyunları başlamazdan əvvəl məşəl müqəddəs atəşlə<br />

alovlandırılmış və ev sahibliyi edən ölkənin hər bir guşəsinə<br />

oyunların ruhunu və həyəcanını gətirmək üçün bütün<br />

ölkə ərazisində daşınmışdır. Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi<br />

Oyunlarının təşkilində məqsədimiz dəyişməz olaraq qalır.<br />

Lakin bu dəfə Səyahətimiz od deyil, su ünsürünə həsr olunur.<br />

İslam dinində su ünsürünə böyük önəm verilir. Su saflıq,<br />

təmizlik və şəfa rəmzidir. Möhtəşəm idman tədbirinə ev sahibliyi<br />

edən Bakı şəhəri Xəzər dənizinin sahilində yerləşir.<br />

Novruz bayramından öncə qeyd etdiyimiz çərşənbələri simvolizə<br />

edən dörd ənənəvi ünsürdən (su, torpaq, hava və od)<br />

biri də məhz sudur. Vurğulanan bütün məqamlar son dərəcə<br />

mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən biz Oyunlar ərəfəsində<br />

Su ünsürünü bayram kimi qeyd etməyi seçmişik.<br />

2017-ci ilin 5 aprel tarixində Bakı şəhərinin Daş Salnamə<br />

Muzeyində “Xəzər dənizindən başlayan Səyahət”in<br />

İlkin Təqdimat Mərasimi keçiriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının<br />

Prezidenti İlham Əliyev Xəzər dənizindən<br />

götürülmüş suyu Azərbaycanın bütün guşələrindən gəlmiş<br />

uşaqlara təqdim edəcəkdir. Daha sonra “Xəzər dənizindən<br />

başlayan Səyahət” adlı tədbirlər proqramının tərkib hissəsi<br />

olaraq, uşaqlar həmin suyu özləri ilə birlikdə yaşadıqları rayonlara<br />

aparacaqlar. Bu su Bakı şəhərinin və İslam Oyunlarının<br />

Azərbaycanın rayonlarına xatirə hədiyyəsidir.<br />

Səyahət davam etdirilir. Səyahət müddətində 15-dən<br />

çox tarixi şəhərin və su mənbəyinin ziyarət edilməsi, 3000<br />

km-dən artıq məsafənin qət edilməsi nəzərdə tutulur. Hər<br />

bir rayon Su Mərasiminə və axşam saatlarında keçiriləcək.<br />

Su Festivalına ev sahibliyi edəcəkdir. Axşam saatlarında<br />

təşkil olunan Su Festivalları ictimai tədbir hesab olunduğundan<br />

burada iştirak ödənişsizdir. Festivallarda yerli ifaçı<br />

qruplarının çıxışları, Azərbaycanın dünyaca məşhur “Mirvari”<br />

rəqs qrupunun rəqs ifaları, gözoxşayan su şousu və<br />

möhtəşəm atəşfəşanlıq qonaqları heyran edir.<br />

İlkin Təqdimat Mərasiminin keçirilməsindən 37 gün<br />

sonra Səyahət Bakı Olimpiya Stadionunda başa çatacaqdır.<br />

Bu heyrətamiz şəhərin bütün guşələrindən toplanan su<br />

12 may tarixində Bakıya gətiriləcək və Açılış Mərasiminin<br />

tərkib hissəsi hesab olunmaqla, Azərbaycanın İslam Həmrəyliyi<br />

Oyunlarının idmançılarını salamlamasını simvolizə<br />

edəcəkdir.<br />

8 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

Xəritə Tarix Su festivalı<br />

01 Çərşənbə 5 aprel Bakı: Başlanğıc mərasimi<br />

02 Cümə 7 aprel Naxçıvan<br />

03 Bazar 9 aprel Astara<br />

04 Çərşənbə axşamı 11 aprel Şirvan<br />

05 Cümə axşamı 13 aprel Sabirabad<br />

06 Şənbə 15 aprel Ağcabədi<br />

07 Bazar ertəsi 17 aprel Horadiz şəhəri, Füzuli<br />

08 Çərşənbə 19 aprel Gəncə<br />

09 Cümə 21 aprel Şəmkir<br />

10 Şənbə 23 aprel Mingəçevir<br />

11 Çərşənbə axşamı 25 aprel Qax<br />

12 Cümə axşamı 27 aprel Qəbələ<br />

13 Şənbə 29 aprel Qusar<br />

14 Bazar ertəsi 1 may Quba<br />

15 Çərşənbə 3 may Qaradağ<br />

16 Cümə 5 may Sumqayıt<br />

* Cümə 12 may Bakı: Açılış mərasimi<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

9


idman növləri<br />

S P O R T S M A N<br />

Atletlər kəndinin yaxınlığında yerləşən<br />

Olimpiya Stadionu 5 gün ərzində<br />

atletika və para atletika yarışlarına, habelə<br />

Açılış və Bağlanış Mərasimlərinə<br />

ev sahibliyi edəcək. Yarışlara orta və<br />

uzun məsafələrə qaçış, estafet qaçışı,<br />

tullanma və atma (nizə, disk) daxildir.<br />

Dünyanın ən qədim idman yarışlarından<br />

biri hesab edilən atletika haqqında<br />

ən erkən dəlillər hələ eramızdan əvvəl<br />

2250-ci ilə, atletikanın ilk dəfə qədim<br />

Atletika/Para Atletika<br />

Misir və Yunan rəsmlərində təsvir<br />

olunduğu vaxtlara gedib çıxır. Müasir<br />

dövrdə atletika adamların ən çox məşğul<br />

olduğu idman növlərindən biri olaraq<br />

qalır.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n İlk dəfə keçirildiyi vaxtlarla müqayisədə,<br />

qaçış yarışlarının miqyasında<br />

çox böyük artım olub.<br />

n<br />

E.ə. 776-cı ildə Yunanıstanda keçirilmiş<br />

ilk Olimpiya qaçışı 600 fut<br />

uzunluğunda məsafəyə olduğu halda,<br />

bugünün açıq havada olan müasir<br />

yarış treki 8 və ya 9 qaçış yolundan<br />

ibarət olub 400 metr uzunluğu<br />

olan oval formasındadır.<br />

n<br />

n<br />

Bir çox qaçış yarışları üç müxtəlif<br />

məsafəli kateqoriyadan ibarət yarış<br />

trekində keçirilir: yaxın məsafəyə<br />

qaçış, orta məsafəyə qaçış və uzaq<br />

məsafəyə qaçış.<br />

Latın dilindən tərcümədə “Daha<br />

sürətli, daha yüksək, daha güclü”<br />

mənasını verən “Citius, altius, fortius”<br />

Olimpiya devizi çox vaxt Atletika<br />

yarışları və iştirakçıların əldə etdikləri<br />

nailiyyətlər ilə əlaqələndirilir.<br />

n Estafet qaçışlarında hər birində dörd<br />

nəfər qaçan atletin olduğu komandalar<br />

iştirak edir. Onlar finişə çatan<br />

ilk komanda olmaq üçün müəyyən<br />

məsafəni qət etdikdən sonra estafet<br />

çubuğunu öz komanda yoldaşlarına<br />

ötürməlidirlər.<br />

4 gün sürəcək suya tullanma yarışları<br />

çərçivəsində 3 metrlik tramplin, 10<br />

metrlik platforma, sinxronlaşdırılmış<br />

3 metrlik tramplin və sinxronlaşdırılmış<br />

10 metrlik platforma üzrə 8 medal<br />

dəsti uğrunda mübarizə aparılacaq.<br />

Suya tullanma son illərdə çox geniş<br />

yayılıb; bu idman növündə idmançılar<br />

havada uçduqları məhdud vaxt çərçivəsində<br />

akrobatik bacarıqlarını nümayiş<br />

etdirməyə çalışırlar.<br />

Suya tullanma<br />

Bugünkü gündə suya tullanma ilə ilk<br />

dəfə məşğul olanlar alman və isveç<br />

gimnastları hesab edilir; onlar sudan<br />

havada gimnastik hərəkətləri yerinə<br />

yetirdikdən sonra yumşaq enmə vasitəsi<br />

kimi istifadə edirlərmiş. Suya<br />

tullanma ilk dəfə 1904-cü il Sent-Luis<br />

Olimpiya Oyunlarında Olimpiya<br />

proqramına daxil edilib; o dövrdə<br />

medallar uğrunda yarışlar 10 metrlik<br />

platformadan və uzununa tullanmaqla<br />

keçirilirdi. Sinxron tullanma isə<br />

ilk dəfə 2000-ci il Sidney Olimpiya<br />

Oyunlarında təqdim edildi.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

n<br />

On metrlik platformadan tullandıqda<br />

idmançı suya saatda 50-55 km<br />

sürətlə daxil olur.<br />

Qadınlar arasında suya tullanma<br />

Olimpiya oyunlarının proqramına<br />

n<br />

n<br />

ilk dəfə 1912-ci ildə daxil edilib.<br />

O vaxt, bu, yüksəklikdə yerləşən<br />

tramplindən sadəcə suya tullanmaqdan<br />

ibarət idi.<br />

Suyu kənara sıçratmadan ideal baş<br />

vurma, eynilə cəld bir hərəkətlə kağız<br />

yarıldıqda eşidilən səsə bənzədiyi<br />

üçün “rip” adlanır.<br />

Üzgüçülük<br />

Üzgüçülük Bakı Su İdmanı Mərkəzində<br />

tamaşaçıları heyran edəcək iki<br />

idman növündən biridir. Kişi və qadın<br />

idmançılar 40 yarış növü üzrə qızıl<br />

medal uğrunda mübarizə aparacaq.<br />

Üzgüçülər arasında gərgin mübarizə<br />

bir idman növü kimi üzgüçülüyü<br />

həmişə inanılmaz dərəcədə maraqlı<br />

edib.<br />

Çoxəsrlik tarixi olmasına baxmayaraq,<br />

üzgüçülük idman növü kimi<br />

1800-cü illərə qədər məşhur olmayıb.<br />

Üzgüçülük yarışları 1908-ci ilin London<br />

Olimpiya Oyunlarında hovuzlarda<br />

keçirilənə qədər ilk Olimpiya<br />

Oyunlarında açıq sularda keçirilirdi.<br />

Həddən artıq tələbkar idman növü<br />

olan üzgüçülük idmançıların qələbə<br />

qazanmaq üçün suda yarışmasını və<br />

əllərini finiş xəttinə toxundurmasını<br />

tələb edir; bu idman növündə qızıl<br />

medalla axırıncı yer arasındakı fərq<br />

bəzən bir göz qırpımı qədər qısa olur.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n Hər-hansı ədalətsiz üstünlüyə yol<br />

verilməməsi üçün arxası üstə, sərbəst<br />

və batterflay növlərində üzgüçülərə<br />

startdan və dönmələrdən<br />

sonra suyun altı ilə maksimum 15<br />

metr üzməyə icazə verilir.<br />

10 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman növləri<br />

Su polosunda oyunçular üzərək topu<br />

rəqiblərin müdafiə etdiyi qapıya atmaq<br />

üçün bir-birinə ötürürlər. Kişilərin komandası<br />

Vaterpol Arenasında 5 gün<br />

ərzində qızıl medal uğrunda yarışacaq.<br />

Su polosunun İngiltərədə və Şotlandiyada<br />

fiziki gücün və üzgüçülük<br />

qabiliyyətinin nümayişi kimi yarandığı<br />

hesab edilir. O, müasir Olimpiya<br />

Oyunlarında təmsil edilən ilk komanda<br />

idman növlərindən biri olub.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Su polosu topunun çəkisi 400-450<br />

qramdır, amma ondan başqa da suyun<br />

üzərində qalmalı vasitələr var<br />

– qapılar da suda üzürlər.<br />

Su polosu<br />

n Oyunun dörd hissəsi ərzində idmançılar<br />

ümumilikdə 4 km və ya daha<br />

artıq məsafə qət edirlər.<br />

n<br />

n<br />

Topu yalnız bir əldə saxlamaq olar<br />

və rəqib komandanın üzvləri oyunçunu<br />

suyun altında cəzalandırılmadan<br />

itələyə bilərlər.<br />

İndiyə qədər ən uzun çəkən penalti<br />

zərbələrinin vurulması iyirmi dövrə<br />

olub.<br />

Basketbol 3x3 (stritbol) son zamanlar<br />

dünyada çox böyük məşhurluq qazanıb<br />

və şəhərlərdə ən geniş yayılan komanda<br />

idman növüdür. Basketbol 3x3<br />

Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının<br />

ən möhtəşəm yarışlarından biri<br />

olacaq. Yarışda 20 komanda iştirak<br />

edəcək. 10 kişi və 10 qadın komandası<br />

bu idman növü üzrə təqdim ediləcək<br />

qızıl medallar uğrunda yarışacaq. Basketbol<br />

3x3 adi basketbol meydançasının<br />

yarısı boyda yerdə oynanılır.<br />

Hər komanda üç oyunçudan və bir əvəzedicidən<br />

ibarətdir. Bu oyunu daha çox<br />

Basketbol 3x3<br />

küçələrdə oynayırlar. Bu idman növü<br />

beynəlxalq arenaya ilk dəfə 2010-cu<br />

ildə Sinqapurda keçirilmiş Yeniyetmələrin<br />

Birinci Yay Olimpiya Oyunlarında<br />

çıxıb və daha sonra “şəhərdə<br />

bileti ən çox satılan oyun” adlandırılıb.<br />

Əvvəllər stritbol və ya küçə basketbolu<br />

adlandırılan “Basketbol 3x3” basketbolun<br />

bütün dünyada inkişaf etməsi<br />

üçün katalizator rolunu oynayır.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

n Qələbə qazanmaq üçün komanda<br />

21 xal toplamalı və ya 10 dəqiqəlik<br />

oyunun sonunda ən yüksək xal<br />

toplamış komanda olmalıdır.<br />

Dünyada təxminən 250 milyona<br />

yaxın adam Basketbol 3x3 idmanı<br />

ilə məşğul olur.<br />

Dünyanın ən məşhur idman növlərindən<br />

biri olan futbol, 4-cü İslam<br />

Həmrəyliyi Oyunlarının da tərkib<br />

hissəsidir. Futbol yarışlarında 8 kişi<br />

komandası qızıl medal uğrunda rəqabət<br />

aparacaq. Yarışlar Bakıda yerləşən<br />

bir neçə məkanda keçiriləcək.<br />

Azərbaycan milli futbol komandasının<br />

ənənəvi ev stadionu olan Tofiq<br />

Bəhramov adına Respublika Stadionu<br />

final qarşılaşmasına, Dalğa Arena<br />

yarımfinal oyunlarına, Azal Arena və<br />

Bayıl Arena isə qrup mərhələsinin<br />

yarışlarına ev sahibliyi edəcək. Futbol<br />

meydançaları heç də bütün obyektlərdə<br />

eyni ölçüdə olmur, lakin,<br />

bir qayda olaraq meydanın uzunluğu<br />

100m–110m, eni isə 64m–75m arasında<br />

dəyişir.<br />

Penalti zərbəsinin işarəsi meydançanın<br />

hər iki tərəfində qapıdan 11m məsafədə<br />

qeyd edilir. Futbol 1900-cü ildə<br />

Parisdə keçirilən Olimpiya Oyunları<br />

zamanı proqrama daxil edilib. Bu zaman<br />

Böyük Britaniya kişilər arasında<br />

qızıl medalı qazandı və dörd il sonra<br />

Stokholmda da çempion titulunu<br />

saxlamağa müvəffəq oldu. Bu idman<br />

növü 1932-ci ildə keçirilmiş Los-Anceles<br />

Olimpiya Oyunları istisna olmaqla<br />

bütün Olimpiya oyunlarında<br />

təmsil olunub. Qadınlar arasında ilk<br />

olimpik futbol yarışı 1996-cı ildə Atlantada<br />

keçirilib.<br />

Futbol<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

Futbol eramızdan əvvəl təxminən<br />

476-cı ildə Çində yaranıb.<br />

Futbol dünyanın ən çox oynanılan<br />

və tamaşaçı kütləsinə sahib olan<br />

idman növüdür.<br />

Futbol oyunçuları hər oyun zamanı<br />

orta hesabla 9.65 km məsafə qət<br />

edir.<br />

Nil Armstronq aya əvvəlcə futbol<br />

topu aparmaq istəyirmiş, lakin<br />

NASA bunun amerikansayağı olmadığını<br />

əsas gətirərək icazə verməyib.<br />

İlk canlı futbol oyunu televiziyada<br />

1937-ci ildə yayımlanıb. Bu, Arsenal<br />

komandasının Hayberi stadionunda<br />

oynadığı təlim matçı idi.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

11


idman növləri<br />

S P O R T S M A N<br />

İdman Gimnastikası Milli Gimnastika<br />

Arenasında keçiriləcəkdir. Milyonlarla<br />

adam idman gimnastikası ilə məşğul<br />

olan idmançıların nümayiş etdirdiyi<br />

yüksək səviyyəli çıxışları böyük heyranlıqla<br />

izləyir. Gimnastlar ən çətin<br />

hərəkətlərdən ibarət kombinasiyaları<br />

böyük rahatlıqla bir-birinin ardınca<br />

icra edirlər; inanılmaz güc elementlərini<br />

sürətli və dinamik fırlanma və salto<br />

hərəkətləri əvəz edir, bütün bunlar bir<br />

araya gələrək idmançıların mükəmməl<br />

sərbəst çıxışını formalaşdırır. İdman<br />

gimnastikası idmanın bütün hərəkət<br />

elementlərini əhatə edir və burada<br />

gimnastlar öz bədənlərindən idman<br />

avadanlığı kimi istifadə edirlər.<br />

Kişilər arasında keçirilən idman gimnastikası<br />

yarışlarında kişi gimnastlar<br />

hərəkətlərini altı avadanlıq, qadınlar<br />

arasında keçirilən idman gimnastikası<br />

yarışlarında isə qadınlar hərəkətlərini<br />

dörd avadanlıq üzərində icra edirlər.<br />

İdman gimnastikası yarışlarında çıxış<br />

vaxta, əhatə dairəsinə və hündürlüyə<br />

görə ölçülmür.<br />

Bu idman növünün tələb profili daha<br />

dəqiq və çox mürəkkəbdir. İdman gimnastikası<br />

yarışlarında mükəmməl çıxış<br />

dedikdə güc, koordinasiya, çeviklik və<br />

tarazlıq kimi fiziki bacarıqların yaradıcılıq,<br />

estetika və üz ifadəsi ilə ideal<br />

kombinasiyası nəzərdə tutulur.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n İdman gimnastikası 1896-cı ildə ke-<br />

İdman Gimnastikası<br />

çirilmiş Yay Olimpiya Oyunlarının<br />

proqramına daxil edilib, lakin qadınlara<br />

Olimpiya Oyunlarında iştirak<br />

etmək icazəsi yalnız 1928-ci<br />

ildən sonra verilib.<br />

n 2012-ci ildə Londonda keçirilmiş<br />

Yay Olimpiya Oyunlarında idman<br />

gimnastikası yarışları ən çox baxılan<br />

yarışlar arasında ikinci yerdə<br />

dayanırdı və üzgüçülük, basketbol<br />

və futbol yarışları ilə birlikdə bütün<br />

dünyada məşhurluq qazanmışdı.<br />

n<br />

Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası<br />

və Avropa Gimnastika İttifaqı<br />

tərəfindən böyüklər arasında keçirilən<br />

rəsmi idman gimnastikası<br />

yarışlarında iştirak üçün minimum<br />

yaş həddi kişi gimnastlar üçün 18,<br />

qadın gimnastlar üçün 16-dır.<br />

n Bu yaş həddi müsabiqənin keçirildiyi<br />

ilə aiddir.<br />

Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək<br />

bədii gimnastika rəqs elementləri,<br />

balet və musiqinin incəsənət və idmanla<br />

vəhdətindən ibarətdir. Bu, əsl qadın<br />

idman növüdür, ən cəlbedici və gözəl<br />

idman növlərinə aiddir. Kompozisiyalı<br />

idman növü olan bədii gimnastikanın<br />

əsas xüsusiyyəti çox yüksək bədən<br />

çevikliyi və hərəki fəallıq tələb edən<br />

və gimnastların çıxış üçün seçdikləri<br />

musiqi ilə mükəmməl ahənglə təqdim<br />

etdikləri ən çətin akrobatik hərəkət elementlərinin<br />

bir-biri ilə birləşməsidir.<br />

Bu idmanda təzahür edən qadın incəliyi<br />

və zərifliyə, habelə gimnastların<br />

Bədii Gimnastika<br />

gözəl üz ifadələrinə heyran qalmamaq<br />

mümkün deyil.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Bədii gimnastika müstəqil idman<br />

növü kimi ilk dəfə XIX əsrin əvvəllərində<br />

meydana gəlib.<br />

n Rəsmi olaraq Olimpiya idman proqramına<br />

1984-cü ildə Los-Ancelesdə<br />

keçirilmiş Oyunlarda daxil edilib.<br />

n Fərdi yarışlarda çıxışın ümumi müddəti<br />

1 dəqiqə 15 saniyədən 1 dəqiqə<br />

30 saniyəyədək, qrup yarışlarında<br />

isə 2 dəqiqə 15 saniyədən 2 dəqiqə<br />

30 saniyəyədək çəkir!<br />

n<br />

Lentlərin uzunluğu minimum 6 metr<br />

olmalıdır. Bu günə kimi yalnız 3<br />

gimnast ardıcıl olaraq üç dəfə çoxnövçülük<br />

finalının qalibi olub: Mariya<br />

Quiqova (Bolqarıstan) 1969-<br />

71-73, Mariya Petrova (Bolqarıstan)<br />

1993-94-95 və Yevgeniya Kanayeva<br />

(Rusiya) 2009-10-11.<br />

6 gün ərzində davam edəcək həndbol<br />

yarışlarına “Sərhədçi” İdman Olimpiya<br />

Mərkəzi ev sahibliyi edəcək. Həndbol<br />

hər biri yeddi nəfərdən ibarət iki<br />

komandanın topu digər komandanın<br />

qapısına vurmaq məqsədilə əlləri ilə<br />

bir-birinə ötürdükləri komanda idman<br />

növüdür. İdmançılar kişilər və qadınlar<br />

üçün yarışlarda qızıl medal uğrunda<br />

mübarizə aparacaqlar.<br />

Həndbol uzunluğu 40m, eni isə 20m<br />

olan meydançada oynanılır. Meydançanın<br />

hər iki qurtaracağında olan qapıların<br />

eni 3m, hündürlüyü 2m-dir.<br />

Meydança iki bərabər hissəyə bölünür<br />

və hər qapı iki “D” formasında sahə<br />

ilə əhatə olunur. Qapıdan 6m məsafədə<br />

yerləşən daxili D tünd mavi rənglə<br />

işarələnir və qapı sahəsi adlandırılır,<br />

buraya yalnız qapıçı daxil ola bilər;<br />

qapıdan 9m məsafədə qırıq-qırıq xətlə<br />

işarə edilmiş xarici D cərimə zərbəsi<br />

xəttini bildirir.<br />

Həndbol<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n Həndbol futbol, basketbol və su polosunun<br />

vəhdəti hesab edilir.<br />

n Başqa idman növlərindən fərqli olaraq<br />

həndbolda oyunçuların buraxa<br />

biləcəkləri səhvlərə məhdudiyyət<br />

qoyulmur.<br />

n<br />

n<br />

Kişi və qadın həndbolunda istifadə<br />

edilən topların ölçüsü fərqlidir.<br />

Uşaqlar üçün həndbolda top daha<br />

da kiçikdir və travmaların qarşısını<br />

almaq məqsədilə, bir qayda olaraq,<br />

daha yumşaq olur.<br />

12 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman növləri<br />

“Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzi<br />

kişi və qadın idmançıların 6 gün ərzində<br />

fərdi və komanda oyunlarında<br />

mübarizə aparacağı stolüstü tennis<br />

yarışlarına ev sahibliyi edəcək. Stolüstü<br />

tennis ən sürətli və həyəcanverici<br />

idman növlərindən biridir. Bu oyunda<br />

rəqiblər stolüstü tennis raketkası<br />

ilə kiçik topu bir-birinə tərəf vururlar.<br />

Oyun bərk stolun üstündə keçirilir və<br />

bu stolda hər oyunçunun ərazisi stolun<br />

ortasında yerləşdirilən tor ilə müəyyənləşdirilir.<br />

Güc, sürət və bacarıq kimi xüsusiyyətləri<br />

özündə birləşdirdiyinə görə stolüstü<br />

tennis dünyada tamaşaçıların ən çox<br />

izlədiyi idman oyununa çevrilib. Bu<br />

idman növünün kökləri Böyük Britaniyaya<br />

gedib çıxır. XIX əsrdə stolüstü<br />

tennis zəngin ingilis ailələrinin nahardan<br />

sonra oynadığı oyun olub. Bu idmanın<br />

ilk günlərində siqar qutularından<br />

raketka, kitablardan isə tor kimi<br />

istifadə olunurdu. Bununla belə, stolüstü<br />

tennis bu idman növü üzrə dünya<br />

Cüdo & Para Cüdo<br />

Cüdo və görmə qabiliyyəti olmayanlar<br />

üçün cüdo yarışları 3 gün ərzində Heydər<br />

Əliyev adına İdman Arenasında<br />

baş tutacaq. Cüdo yarışları kişilər və<br />

qadınlar üçün 7 çəki kateqoriyası üzrə,<br />

görmə qabiliyyəti olmayanlar üçün yarışlar<br />

kişilər üçün 4, qadınlar üçün isə 2<br />

çəki kateqoriyası üzrə təşkil ediləcək.<br />

Sərt, sürətli və tam təmaslı döyüş idman<br />

növü olan cüdo Azərbaycanda olduqca<br />

məşhurdur. O, əslində hərb sənəti kimi<br />

ciucitsudan əmələ gəlib və sonradan<br />

döyüş idman növü kimi yapon maarifçi,<br />

idman fəalı və filosof Ciqaro Kano<br />

tərəfindən inkişaf etdirilib.<br />

Bu idman növü 1968-ci ildə baş tutmuş<br />

Meksika Olimpiya Oyunlarının<br />

proqramından çıxarılıb və Olimpiya<br />

Oyunları təqviminə yalnız dörd il sonra<br />

geri qaytarılıb. Qadınlar arasında<br />

cüdo yarışı ilk dəfə 1988-ci ildə Olimpiya<br />

Oyunlarında təqdimat xarakterli<br />

çıxış oldu və dörd il sonra – 1992-ci<br />

ildə Barselonada keçirilmiş Olimpiya<br />

Oyunlarının proqramına daxil edildi.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n 1956-cı ildə beynəlxalq cüdo yarışlarının<br />

ən böyüyü sayılan Dünya<br />

Cüdo Çempionatı keçirildi və bu<br />

tarixdən sonra cüdo beynəlxalq arenada<br />

daha çox yayılmağa başladı.<br />

Stolüstü tennis<br />

miqyasında rəhbər qurum sayılan Beynəlxalq<br />

Stolüstü Tennis Federasiyası<br />

1926-cı ildə yaradılana qədər də həm<br />

müvafiq avadanlıqlar, həm də qaydalar<br />

baxımından xeyli inkişaf etmişdi.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Stolüstü tennis üzrə birinci Dünya<br />

Çempionatı 1926-cı ildə İngiltərənin<br />

paytaxtı London şəhərində keçirilib.<br />

n<br />

Sidney 2000 Olimpiya Oyunlarından<br />

sonra televiziyadan daha yaxşı<br />

görünə bilməsi üçün stolüstü tennis<br />

topunun diametri artırılaraq 40 millimetrə<br />

çatdırılıb.<br />

Görmə Qabiliyyəti Olmayanlar<br />

üçün Cüdo<br />

n Yarışlar həmişə iki yarışçının bir-birinin<br />

cüdo formalarından yüngülcə<br />

tutmaqla təmas etməsi ilə başlayır<br />

(təmas “Kumikata” adlanır), idmançılar<br />

bir-birindən uzaqlaşarsa,<br />

“matte” (Gözlə) və ya dayan əmri<br />

verilir, yarışçılar mərkəzə qayıdır<br />

və yenidən təmas edir.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n Cüdo görmə qabiliyyəti olmayan atletlərin<br />

iştirak edə biləcəyi çox az<br />

idman yarışlarından biridir.<br />

n Görmə qabiliyyəti olmayan kişi idmançılar<br />

üçün dünya səviyyəli yarışlar<br />

80-ci illərin ortalarından etibarən<br />

keçirilir.<br />

Güləş ən qədim döyüş formalarından<br />

biridir. Güləş daha üstün mövqeni<br />

əldə edib saxlamağa çalışan iki rəqib<br />

və ya sparrinq tərəfdaşı arasındakı fiziki<br />

mübarizədir. Güləşin Olimpiya<br />

proqramına daxil edilmiş üç növü var:<br />

Yunan-Roma güləşi, kişilər arasında<br />

sərbəst güləş və qadın güləşi (yəni,<br />

qadınlar arasında sərbəst güləş) – bütün<br />

bunlar Bakı 2017 Oyunlarına daxil<br />

edilib. Yarış Heydər Əliyev adına İdman<br />

Arenasında təşkil olunacaq.<br />

Temperamentli və dinamik oyun olan<br />

güləş dünyada ən məşhur döyüş idmanı<br />

növlərindən və ən qədim olimpiya<br />

tarixinə malik azsaylı idmanlardan biridir.<br />

Güləş iki nəfər arasında çarpazvurma,<br />

badalaq, teykdaun və pin kimi<br />

qreplinq üsullarının tətbiq edildiyi<br />

yarışdır. Güləşdə indiyədək müxtəlif<br />

qaydalar və geniş döyüş üsulları tətbiq<br />

olunub. Bu idman növünün tarixi kökü<br />

eramızdan əvvəl VIII əsrə, Qədim Yunanıstana<br />

qədər gedir.<br />

Güləşin müasir tarixinin başlanğıcı<br />

XIX əsrə, Avropada Yunan-Roma<br />

güləşinin yayıldığı dövrə təsadüf edir.<br />

İngiltərədə isə həmin vaxt sərbəst<br />

güləş daha çox diqqət və peşəkar marağa<br />

səbəb olmuşdu. Qadınlar arasında<br />

Güləş<br />

güləş yarışları ilk olimpiya başlanğıcını<br />

2004-cü ildə Afinada keçirilən Yay<br />

Olimpiya Oyunlarında edib.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Baron Pyer de Koubertin qədim<br />

ənənələrini nəzərə alaraq, güləşi<br />

1896-cı ildə keçirilmiş müasir<br />

Olimpiya Oyunlarının səkkiz əsas<br />

idman növündən biri adlandırmışdı.<br />

n<br />

n<br />

Birləşmiş Güləş Dünyası (BGD)<br />

1912-ci ildə Belçikanın Antverpen<br />

şəhərində təsis olunub.<br />

Azərbaycan 1996-cı ildən indiyə<br />

kimi keçirilmiş bütün Olimpiya<br />

Oyunlarında güləş üzrə 4-ü qızıl<br />

olmaqla ümumilikdə 14 medal qazanıb.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

13


idman növləri<br />

S P O R T S M A N<br />

Ağır Atletika<br />

İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ağır<br />

atletika yarışları, şübhəsiz ki, yarışmanın<br />

getdiyi 5 gün ərzində çox böyük<br />

diqqət cəlb edəcək. Ağır atletika<br />

yarışlarında ağırlığın qaldırılmasının<br />

iki növü var: sürət, müvazinət və<br />

elastiklik tələb edən birdən qaldırma<br />

və daha böyük güc tələb edən təkanla<br />

qaldırma.<br />

Ağır atletikada kişilər və qadınlar<br />

hərəsi səkkiz çəki dərəcəsində mübarizə<br />

aparır. Bu, qadınlarda 48, 53, 58,<br />

63, 69, 75, 90 və +90 kq, kişilərdə isə<br />

56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 və +105 kq<br />

çəki dərəcələridir. Qadın və kişilərin<br />

çəki dərəcəsinin sayları 2017-ci ilin<br />

yanvarın 1-dən bərabərləşib.<br />

Ağır atletika yarışları Şüvəlan qəsəbəsində<br />

yerləşən Ağır Atletika Akademiyasının<br />

yarış zalında keçiriləcək.<br />

Ağır atletika 1896-cı ildə Afinada keçirilmiş<br />

ilk müasir Olimpiya Oyunlarında<br />

təqdim edilib. Müasir ağır atletika<br />

yarışlarında idmançılar birdən<br />

və təkanla qaldırma hərəkətləri üzrə<br />

yarışır və qaliblər iki hərəkətin cəmində<br />

toplam nəticəyə uyğun olaraq<br />

müəyyən edilir.<br />

Atıcılıq<br />

Dünya səviyyəli atıcılıq obyekti olan<br />

Bakı Atıcılıq Mərkəzində yarışlar 5<br />

gün sürəcək. Yarış iştirakçıları tapança,<br />

tüfəng və hava tüfəngi kimi odlu<br />

silahları əhatə edən fərdi və komanda<br />

yarışlarında mübarizə aparmaq imkanına<br />

sahib olacaq. Hədəfdən, məsafədən<br />

və idman silahının növündən asılı<br />

olaraq hər bir idman növü üzrə bir<br />

neçə yarış keçiriləcək. Atıcılığın qədim<br />

tarixi var. Atıcılıq üzrə ilk idman<br />

klubları XIII əsrdə yaradılıb.<br />

Bu idman növü silah-sursatların istehsalı<br />

nəticəsində daha da inkişaf edib.<br />

Rəhbər orqanlarının və atıcılıq assosiasiyalarının<br />

qurulmasının da atıcılıq<br />

idmanının inkişafında böyük rolu var.<br />

Atıcılıq ilk dəfə Olimpiya Oyunları<br />

proqramına 1896-cı ildə daxil edilib.<br />

1904-cü ildə Sent-Luisdə və 1928-ci<br />

ildə Amsterdamda keçirilmiş oyunlar<br />

istisna olmaqla atıcılığa bütün Olimpiya<br />

Oyunlarında yer verilib. Elektron<br />

hədəflər 1992-ci ildə Barselonada keçirilmiş<br />

oyunlarda sərrastlığın təkmilləşdirilməsi<br />

məqsədi ilə təqdim olunub.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Kişilər arasında atıcılıq ilk dəfə<br />

1896-cı ildə Afinada keçirilən<br />

müasir Olimpiya Oyunlarına daxil<br />

edildiyi təqdirdə, qadınlar arasında<br />

atıcılıq yarışının oyunlar sırasına<br />

n<br />

daxil edilməsi 1984-cü il Los Anceles<br />

Olimpiya Oyunlarına kimi<br />

uzadıldı.<br />

Atıcılıq üzrə Dünya Çempionatının<br />

tüfəng, tapança və hava tüfəngi<br />

üzrə final yarışları 2014-cü ilin 21-<br />

28 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın<br />

Qəbələ şəhərində keçirilib.<br />

Voleybol<br />

Kristal Zalı Azərbaycanın ən məşhur<br />

komanda idman növlərindən biri<br />

olan voleybola ev sahibliyi edəcək.<br />

11 günlük yarış zamanı müxtəlif millətləri<br />

təmsil edən idmançılar kişi və<br />

qadınlar üçün yarışlarda qızıl medal<br />

uğrunda mübarizə aparacaq. Voleybol<br />

təkcə havaya tullanmaqdan, topu oyuna<br />

daxil etməkdən, hücum zərbəsindən<br />

və ya topun yerə düşməməsi üçün<br />

idmançıların gah topu cəld sıçrayışla<br />

qaytarmalarından, gah da rəqib komanda<br />

tərəfinə zərbə vurmaq üçün<br />

tullanaraq tordan da yuxarı qalxmalarından<br />

ibarət deyil.<br />

1895-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında<br />

Gənclərin Xristian Birliyində<br />

(YMCA) təlimatçı işləyən Vilyam Q.<br />

Morqan basketbol, beysbol, tennis<br />

və həndbolun elementlərini özündə<br />

cəmləşdirən yeni bir oyun yaratdı. O<br />

vaxtlar “mintonette” adlanan bu oyun<br />

hazırda bütün dünyada voleybol kimi<br />

tanınır. Bu gün voleybol dünyada ən<br />

populyar və dinamik idman növlərindən<br />

biridir və Avropa komandaları bu<br />

növdə ən güclülər sırasındadır; 2014-<br />

cü ilin kişilər arasında keçirilmiş<br />

Dünya Çempionatında ilk beş yerdən<br />

dördünü məhz bu qitədən olan komandalar<br />

tutub.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Voleybolçular bir oyunda orta hesabla<br />

300 dəfə tullanırlar.<br />

n Kişilər arasında keçirilən oyunlarda<br />

topun sürəti saatda 130 kilometrdən<br />

artıq ola bilər.<br />

n Torun hündürlüyü kişilər üçün 2,43<br />

metr, qadınlar üçünsə 2,24 metr<br />

olur.<br />

n<br />

Çimərlik voleybolunda da torun<br />

hündürlüyü qadınlar üçün olan<br />

hündürlüklə eynidir.<br />

14 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman növləri<br />

Tennis<br />

Tennisdə hər bir oyunçu topu torun<br />

üzərindən rəqibin meydançasına atmaq<br />

üçün tennis raketkasından istifadə<br />

edir. Oyunun məqsədi topu elə<br />

atmaqdır ki, rəqib onu geri qaytara<br />

bilməsin. Topu geri qaytara bilməyən<br />

oyunçu rəqibindən fərqli olaraq bal<br />

almır. Bakı 2017-də tennis yarışı əvvəllər<br />

də bir çox beynəlxalq tədbirlərə<br />

ev sahibliyi etmiş Bakı Tennis Akademiyasında<br />

baş tutacaq.<br />

Tennisin kökləri XIX əsrin sonlarında<br />

İngiltərənin Birminhem şəhərinə gedib<br />

çıxır.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n Keçmişdə tennis raketkasının simləri<br />

inək, bəzən də qoyun bağırsağından<br />

hazırlanırdı.<br />

n Tennis topları əvvəllər ağ olurdu.<br />

n<br />

Sarı toplar ilk dəfə 1986-cı ildə<br />

Uimbldonda istifadə edilib.<br />

n Müddəti ilə rekord vurmuş ən uzun<br />

tennis matçı 2010-cu ildə Uimbldonda<br />

baş tutub. Yarışda Con İzner<br />

və Nikolya Mayu inadla mübarizə<br />

aparıb; üç gün uzanmış və 11 saat<br />

5 dəqiqə çəkmiş oyun İznerin 6-4,<br />

3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68 hesabı<br />

ilə qalibiyyəti ilə sona çatıb.<br />

Boks<br />

Boks xüsusi forma geyinmiş, qoruyucu<br />

əlcəklər, dişlik (qırmızı olmayan)<br />

və boks dəbilqəsi (kişilər istisna olmaqla<br />

hamı taxır) taxmış iki nəfərin<br />

boks rinqində əvvəlcədən təyin edilmiş<br />

müddətdə bir-birinə yumruq atdığı<br />

döyüş idman növüdür. Azərbaycanda<br />

boks çox məşhurdur. Boks yarışları<br />

Xəzər dənizində, Bakı Buxtasında<br />

yerləşən Bakı Kristal Zalında keçiriləcək.<br />

Yarışlar 7 gün davam edəcək və<br />

kişilər üçün 10 çəki kateqoriyasında<br />

təşkil ediləcək. Azərbaycanda ən məşhur<br />

idman növlərindən biri olan boks<br />

əzmkarlıq, səriştə və həm zehni, həm<br />

də fiziki nizam-intizam tələb edir.<br />

Ən qədim və ənənəvi idman növlərindən<br />

biri sayılan boksun tarixi eramızdan<br />

əvvəl 688-ci ilə gedib çıxır.<br />

Müasir boks erası 1867-ci ildə Markiz<br />

Kvinsberri qaydalarının (boks yarışının<br />

aparılması qaydaları) nəşr olunduğu<br />

tarixdən başladığı hesab edilir. Bu<br />

idman növü müasir Olimpiya Oyunları<br />

proqramına 1904-cü ildə keçirilmiş<br />

Sent-Luis Olimpiya Oyunları<br />

zamanı daxil edilib. Qadınlar arasında<br />

boks yarışları 1994-cü ildə Beynəlxalq<br />

Boks Assosiasiyası (AIBA)<br />

tərəfindən rəsmi olaraq təsdiq edilib,<br />

Olimpiya proqramına isə 2012-ci ildə<br />

Londonda keçirilmiş Olimpiya Oyunlarında<br />

daxil edilib.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n Boks yarışları hakimin nəzarəti altında<br />

keçirilir və iştirakçıların yaş<br />

həddi və cinsindən asılı olaraq iki<br />

və ya üç dəqiqə davam edən raundlardan<br />

ibarət olur.<br />

n<br />

Xallar hakimlər tərəfindən “mütləq<br />

10 ballıq sistem”ə əsasən verilir.<br />

n Kassius Kley (sonradan Məhəmməd<br />

Əli kimi tanınan), Corc Foreman və<br />

Lennoks Levis Olimpiya Qızıl Medalı<br />

qazanıblar.<br />

n Azərbaycan boksçuları ilk Olimpiya<br />

uğurlarına 2000-ci ildə Sidneydə<br />

keçirilmiş Olimpiya Oyunlarında<br />

nail olublar, həmin yarışlarda<br />

Vüqar Ələkbərov (75 kq) bürünc<br />

medala layiq görülüb.<br />

n Bakıda Beynəlxalq Boks Assosiasiyası<br />

tərəfindən təşkil edilən Dünya<br />

Boks Çempionatı 2011-ci ildə müvəffəqiyyətlə<br />

həyata keçirildi.<br />

n 2016-cı ildə Bakı həmin il Rioda baş<br />

tutmuş Olimpiya Oyunları üçün keçirilmiş<br />

Dünya Olimpiya Təsnifat<br />

Yarışlarına da ev sahibliyi edib.<br />

Zorxana<br />

Zorxana yarışları Kristal Zalında 2<br />

gün ərzində keçiriləcək. Yarışma qrup<br />

hərəkətləti və fərdi məharətlərdən<br />

ibarət olacaq.<br />

dəm”ə gedən dar və alçaq keçidə<br />

açılır. Sərdəm 1 və ya 1.5 metr<br />

hündürlüyündə taxtadan qurulmuş<br />

taxtdır.<br />

Zorxana iki söz birləşməsindən ibarət<br />

olub: “zor”- güc, “xana”- ev, yəni<br />

“güc evi” deməkdir.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Zorxana yarışları mürşüdün ritm<br />

sədaları altında keçirilir. Mürşüd<br />

zərb aləti ilə zorxana ritmlərini<br />

ifa edən şəxsə deyilir. O Sərdəm<br />

deyilən yerdə oturur. Qapı “sər-<br />

n<br />

Zorxana alətləri qədim silahların<br />

formasından götürülmüşdür. Səng<br />

aləti-qalxanı, Mil aləti- əmudu,<br />

toppuzu və qılıncı, Kəbbadə aləti<br />

- kamanı, Şeno aləti isə üzərində<br />

indiki jim hərəkətlərinə oxşar<br />

məşqlər etmək üçündür.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

15


idman növləri<br />

S P O R T S M A N<br />

Bakı İdman Zalı 2017-ci ildə bir çox<br />

idman növlərinə, o cümlədən iki gün<br />

davam edəcək karate yarışlarına ev sahibliyi<br />

edəcək. Kişi və qadın idmançılar<br />

Kata və Kumite yarışlarında 12 qızıl<br />

medal uğrunda mübarizə aparacaq.<br />

Karate dünyada sürətlə inkişaf edən<br />

döyüş növlərindən biridir və Olimpiya<br />

oyunu kimi ilk dəfə Tokyo2020-də<br />

izləyə biləcəyik. Karateyə qarşı tərəfin<br />

hərəkətinə mane olmaq, zərbələr,<br />

zərbədən qaçmalar, hücumlar və birgə<br />

manipulyasiyalar kimi müxtəlif texnikalar<br />

daxildir. Karate təlimi üç aspektə<br />

bölünür: “kihon” (əsas texnika),<br />

“kata” (ardıcıl texniki hərəkətlər) və<br />

“kumite” (əlbəyaxa döyüş).<br />

Karate<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

n<br />

n<br />

Karate idmançısı “karateçi” adlandırılır.<br />

Karate ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında<br />

1917-ci ildə Yaponiyada nümayiş<br />

etdirilib.<br />

Yarış zamanı hakimlərin elanı Yapon<br />

dilində təqdim olunur.<br />

Bakı İdman Zalı 2017-ci ildə bir çox<br />

idman növlərinə, o cümlədən 16-18<br />

may tarixlərində keçiriləcək taekvondo<br />

yarışlarına ev sahibliyi edəcək.<br />

Dünyanın ən yaxşı idmançıları<br />

arasında yer alan atletlər, kişilər və<br />

qadınlar üçün hər biri 8 çəki kateqoriyası<br />

üzrə olmaqla qızıl medal uğrunda<br />

yarışacaqlar. Taekvondonun vətəni<br />

Koreyadır və bu döyüş sənətinin kökü<br />

Koreya yarımadasının erkən illərinə<br />

gedib çıxır. Taekvondo sözü “ayaq və<br />

əl üsulu” kimi tərcümə olunur, bu da<br />

sözügedən idmanı mükəmməl şəkildə<br />

təsvir edir. Yarışın məqsədi mümkün<br />

qədər çox xal yığmaqdır və ən çox xal<br />

toplayan idmançı yarışın qalibi hesab<br />

olunur.<br />

Taekvondo<br />

Xallar sinəyə vurulan tutarlı yumruqların,<br />

eləcə də sinəyə və başa ayaqla<br />

vurulan tutarlı zərbələrin hesablanması<br />

ilə qazanılır. Tam fiziki təmaslı<br />

idman növü olduğundan hər iki idmançı<br />

yarışda qoruyucu geyimlər geyinir.<br />

Dünya Taekvondo Federasiyası<br />

(DTF) 1970-ci illərdə təsis edilib və<br />

1-ci DTF Dünya Taekvondo Çempionatı<br />

Koreyanın Seul şəhərində keçirilib.<br />

Taekvondo növbəti illərdə sürətlə<br />

inkişaf edib və bir idman növü kimi<br />

məşhurlaşması üçün 1988-ci ildə<br />

Seulda və 1992-ci ildə Barselonada<br />

keçirilmiş Olimpiya Oyunlarına daxil<br />

edilib.<br />

İlk dəfə olaraq rəsmi Olimpiya yarışı<br />

kimi 2000-ci ildə Sidneydə keçirilmiş<br />

Olimpiya Oyunlarında yer alıb. Son<br />

illərdə taekvondo daha da məşhurlaşıb.<br />

Hazırda dünyada 100 milyondan<br />

çox adam taekvondo ilə məşğul olur.<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

Yarış hər biri iki dəqiqə davam<br />

edən üç raunddan ibarətdir.<br />

Yarış üç raunddan sonra heç-heçə<br />

ilə başa çatarsa, əlavə olaraq dördüncü<br />

raund keçiriləcək və ilk xalı<br />

qazanan idmançı yarışın qalibi olacaq<br />

(buna “qızıl xal” deyilir).<br />

206 ölkənin üzv olduğu Dünya Taekvondo<br />

Federasiyası dünyada ən<br />

böyük beynəlxalq federasiyalardan<br />

biridir.<br />

Bakı 2014-cü ilin iyununda yeniyetmələr<br />

arasında birinci DTF<br />

Dünya Taekvondo Çempionatına<br />

ev sahibliyi edib. Bu yarış sayəsində<br />

12-14 yaşlar arasındakı yeniyetmələr<br />

özlərini gələcək müsabiqələrə<br />

beynəlxalq səviyyəli<br />

idmançı kimi hazırlamaq və dünya<br />

miqyasında yarışmaq fürsətini əldə<br />

etdilər.<br />

Bakı İdman Zalı 2017-ci ildə bir çox<br />

idman növlərinə, o cümlədən 20-22<br />

may tarixlərində keçiriləcək uşu yarışlarına<br />

ev sahibliyi edəcək. Yarış<br />

kişilərin uşu-sanda üzrə mübarizəsindən<br />

ibarət olacaq. Uşu-sanda ənənəvi<br />

uşu texnikalarından yaranmış müasir<br />

silahsız döyüş idman növüdür və əlayaq<br />

zərbələri, kürsüdən atma, güləş<br />

və müdafiə texnikalarından istifadə<br />

etməyə imkan verir. 2000 ildən çox<br />

tarixə malik olan Ənənəvi Uşu Çində<br />

yaranıb inkişaf etmiş qədim döyüş<br />

sənətidir və şərq döyüş sənətlərinin<br />

əsasıdır.<br />

Müasir Uşu yarışları iki əsas proqram<br />

üzrə keçirilir: taolu və sanda. Sanda<br />

uşunun müasir döyüş üsuludur.<br />

Uşu<br />

Faktlar və rəqəmlər<br />

n<br />

Uşu döyüş sənəti mənasını verən<br />

“U” döyüş, “şu” sənət sözlərindən<br />

yaranmışdır. Uşu Sanda isə kürsü<br />

üzərində döyüş deməkdir.<br />

n<br />

n<br />

Uşu Sanda yarışlarında bir döyüş<br />

hər raundu 2 dəqiqə və 1 dəqiqə<br />

fasiləsi olan 3 raunddan ibarətdir.<br />

1990-cı il 30 oktyabr yaradılan<br />

Beynəlxalq Uşu Federasiyası<br />

Dünyada uşu üzrə yeganə rəhbər<br />

təşkilatdır və uşunun bütün növlərini<br />

təmsil edir.<br />

16 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman arenaları<br />

Bakı Tennis Akademiyası<br />

Bakı Tennis Akademiyasının<br />

əsası 2009-cu ildə qoyulmuşdur. O,<br />

2.7 hektarlıq ərazini əhatə edir. Bu<br />

məkan açılıb-bağlanan damı olan<br />

bir əsas və 12 açıq/qapalı kortlardan<br />

ibarətdir. Obyekt keçmişdə Qadın<br />

Tennis Assosiasiyasının tədbirlərinə<br />

ev sahibliyi edib.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Bakı Tennis Akademiyasının əsası<br />

2009-cu ildə qoyulmuşdur. Obyekt<br />

keçmişdə Qadın Tennis Assosiasiyasının<br />

tədbirlərinə ev sahibliyi edib.<br />

n 2017-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq<br />

İslam Həmrəylik Oyunları zamanı<br />

Bakı Tennis Akademiyası tennis yarışlarının<br />

may ayının 12-dən etibarən<br />

11 gün ərzində ardıcıl olaraq keçirilməsi<br />

məqsədilə istifadə ediləcək.<br />

Kristal Zalı Xəzər dənizində yarımadanın<br />

Bakı buxtasındakı çıxıntısının<br />

üzərində yerləşir. Bu çoxməqsədli<br />

məkan 2012-ci ildə keçirilmiş “Eurovision”<br />

Mahnı Müsabiqəsi zamanı<br />

inşa edilib və Avropa Oyunları ərəfəsində<br />

əlavə olaraq təmir edilib. Bakı<br />

2017 üçün obyekt iki hissəyə bölünəcək<br />

– Kristal Zalı 1 və 2. Kristal Zalı<br />

1, voleybol yarışlarına ev sahibliyi<br />

Bakı Kristal Zalı<br />

edəcək. Kristal Zalı 2, Bakı 2017 zamanı<br />

boks və zorxana yarışlarına ev<br />

sahibliyi edəcək.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Bakı 2015 Avropa Oyunları zamanı<br />

Kristal Zalı 1, 16 gün ərzində voleybol<br />

yarışlarına ev sahibliyi edəcək.<br />

n<br />

Kristal Zalı iki zala bölünüb, voleybol,<br />

zorxana və boks yarışlarına<br />

ev sahibliyi edəcək.<br />

n<br />

Oyunlar zamanı Kristal Zalı 2,<br />

boks və zorxana yarışlarının keçirilməsi<br />

üçün istifadə ediləcək.<br />

n Boks yarışları 12-18 may, zorxana<br />

yarışları isə 20-21 may tarixlərində<br />

keçiriləcək.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

17


idman arenaları<br />

S P O R T S M A N<br />

Bakı Olimpiya Stadionu<br />

Atletlər kəndinin yaxınlığında<br />

yerləşən möhtəşəm Olimpiya Stadionu<br />

2015-ci ildə keçirilmiş Avropa<br />

Oyunlarında istifadə üçün açılıb.<br />

Bakı Olimpiya Stadionu Bakı 2017-<br />

nin Açılış və Bağlanış Mərasimlərinə,<br />

o cümlədən Atletika və Para-atletika<br />

yarışlarına ev sahibliyi edəcək. Bu<br />

çoxfunksiyalı stadion 65000 tamaşaçı<br />

tutumuna malikdir, lakin Oyunlar<br />

zamanı daha az sayda tamaşaçını qəbul<br />

edəcək.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Stadionun tikintisinə 2011-ci il iyunun<br />

6-da Prezident İlham Əliyevin,<br />

FİFA və UEFA prezidentləri – Sepp<br />

Blatter və Mişel Platininin təməl qoyma<br />

mərasimində iştirakı ilə başlanılıb.<br />

n Oyunlar zamanı stadionda Açılış və<br />

Bağlanış Mərasimləri və Atletika/Para-atletika<br />

yarışları keçiriləcək. Atletika<br />

yarışları 16-20 may tarixlərində<br />

baş tutacaq.<br />

n Olimpiya Stadionu Avro 2020 yarışlarının<br />

dörddə bir final mərhələsinin<br />

oyunlarına və qrup mərhələsi<br />

oyunlarından üçünə ev sahibliyi edəcək.<br />

Bakı Su İdmanı Mərkəzi<br />

Bakı Su İdmanı Mərkəzi Bakı<br />

2015 Avropa Oyunlarının keçirilməsi<br />

üçün inşa edilib və Azərbaycanda tanınmış<br />

və əlamətdar idman arenasına<br />

çevrilib. Dövlət Bayrağı Meydanının<br />

yaxınlığında yerləşən obyekt Oyunlar<br />

zamanı iki su idmanı növünə, yəni<br />

üzgüçülük və suya tullanma üzrə yarışlara<br />

ev sahibliyi edəcək.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Mərkəz Bakı 2015 Avropa Oyunlarının<br />

keçirilməsi üçün inşa edilib.<br />

n<br />

Oyunlar zamanı Bakı Su İdmanı<br />

Mərkəzində üzgüçülük və suya tullanma<br />

yarışları keçiriləcək.<br />

n<br />

Üzgüçülük yarışları 13-17 may,<br />

suya tullanma yarışları isə 18-21 may<br />

tarixlərində keçiriləcək.<br />

18 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman arenaları<br />

Heydər Əliyev adına İdman Arenası<br />

Başqa bir möhtəşəm obyekt –<br />

Heydər Əliyev adına İdman Arenası<br />

Bakının mərkəzində, Tbilisi prospektində<br />

yerləşir. Azərbaycanın ümummilli<br />

lideri Heydər Əliyevin adını<br />

daşıyan bu məkan, 1990-cı ildə istifadəyə<br />

verilmiş və bu tarixdən etibarən<br />

müxtəlif idman növləri üzrə 30-dan<br />

çox beynəlxalq yarışa ev sahibliyi etmişdir.<br />

Obyekt Avropa Oyunlarından<br />

öncə əsaslı şəkildə təmir edilib.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Heydər Əliyev adına İdman Arenası<br />

2015-ci ildə Bakı 2015 Avropa Oyunları<br />

ilə əlaqədar təmir edilmişdir.<br />

n<br />

Bu obyekt 1990-cı ildə istifadəyə<br />

verilmiş və bu tarixdən etibarən<br />

müxtəlif idman növləri üzrə 30-dan<br />

çox beynəlxalq yarışa ev sahibliyi etmişdir.<br />

n<br />

Bakı 2017 zamanı Heydər Əliyev<br />

adına İdman Arenasında cüdo və görmə<br />

qabiliyyətini itirmiş şəxslər üçün<br />

cüdo, Yunan-Roma güləşi və sərbəst<br />

güləş üzrə yarışlar keçiriləcək.<br />

n<br />

Cüdo və görmə qabilyyətini itirmiş<br />

şəxslər üçün cüdo yarışları 13-15<br />

may, Yunan-Roma güləşi yarışları 17-<br />

18 may, sərbəst güləş yarışları isə 19-<br />

21 may tarixlərində keçiriləcək.<br />

Milli Gimnastika Arenası<br />

Milli Gimnastika Arenası Atletlər<br />

Kəndinin cənubunda yerləşir. Obyektin<br />

tikintisi 2014-cü ilin fevralında<br />

tamamlanıb və 2014-cü ilin aprelində<br />

bu arenanın rəsmi açılışı olub. Azərbaycan<br />

Gimnastika Federasiyası burada<br />

yerləşir; arena 2014-cü ilin iyununda<br />

bədii gimnastika üzrə 30-cu Avropa<br />

çempionatına ev sahibliyi edib.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Azərbaycan Gimnastika Federasiyası<br />

burada yerləşir.<br />

n<br />

Kompleks istifadəyə verildikdən<br />

sonra burada keçirilmiş ilk tədbir<br />

2014-cü ilin iyununda baş tutmuş 30-<br />

cu Avropa Bədii Gimnastika Çempionatı<br />

olub.<br />

n<br />

Bakı 2017 zamanı Milli Gimnastika<br />

Arenası bədii gimnastika və idman<br />

gimnastikası yarışlarına ev sahibliyi<br />

edəcək.<br />

n Bədii gimnastika və idman gimnastikası<br />

yarışları 12-15 may tarixlərində<br />

keçiriləcək.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

19


idman arenaları<br />

S P O R T S M A N<br />

Bayıl Arena<br />

“Bayıl Arena” Stadionu 2012-ci<br />

ildə istifadəyə verilmiş və həmin il<br />

burada təşkil olunan ilk oyun Azərbaycan<br />

və Zambiya yığma komandaları<br />

arasında keçirilən qarşılaşma<br />

olmuşdur. Stadion 2012-ci ildə FİFA<br />

U-17 Qadınlararası Dünya Çempionatının<br />

qrup mərhələlərinin təşkili<br />

üçün nəzərdə tutulmuş obyektlərdən<br />

biri idi.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n<br />

“Bayıl Arena” Stadionu 2012-ci<br />

ildə açılmışdır.<br />

n<br />

Stadion 2012-ci ildə FİFA U-17<br />

Qadınlararası Dünya Çempionatının<br />

qrup mərhələlərinin təşkili üçün<br />

nəzərdə tutulmuş obyektlərdən biri<br />

olmuş və qrup mərhələsinin üç yarışına<br />

ev sahibliyi etmişdir.<br />

n 2017-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq<br />

İslam Həmrəylik Oyunları zamanı<br />

Bayıl Arena futbol yarışlarına ev sahibliyi<br />

edən dörd stadiondan biri olacaq.<br />

n<br />

Futbol oyunları 8-21 may tarixlərində<br />

dörd arenada təşkil olunacaq.<br />

Azal Arena Bakı şəhərinin Şüvəlan<br />

Qəsəbəsində yerləşir və qapılarını<br />

ilk dəfə olaraq, 2011-ci ildə tamaşaçılar<br />

üçün açmışdır. Bu idman obyekti<br />

Azərbaycan Futbol Klubu AZAL<br />

PFK-nın daimi oynadığı yerli stadiondur<br />

və Ağır Atletika Akademiyasının<br />

yaxınlığında yerləşir.<br />

Azal Arena<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Azal Arena Azərbaycan futbol komandası<br />

AZAL PFK-nın daimi oynadığı<br />

yerli stadiondur.<br />

n 2017-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq<br />

İslam Həmrəylik Oyunları zamanı<br />

Azal Arena futbol yarışlarına ev sahibliyi<br />

edən dörd stadiondan biri olacaq.<br />

n<br />

Futbol oyunları 8-21 may tarixlərində<br />

bir-birindən fərqli dörd arenada<br />

təşkil olunacaq.<br />

20 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman arenaları<br />

Dalğa Arena<br />

Dalğa Arena Bakı şəhərinin Mərdəkan<br />

qəsəbəsində yerləşir və 2011-<br />

ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Obyekt<br />

2012-ci ildə FİFA U-17 Qadınlararası<br />

Dünya Çempionatı zamanı yarışlara<br />

ev sahibliyi etmişdir və məşhur Dalğa<br />

Çimərlik Klubunun yaxınlığında<br />

yerləşir.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Dalğa Çimərlik Klubu 2011-ci ildə<br />

Sepp Blatterin və Mişel Platininin<br />

təşəbbüsü ilə açılmış çoxfunksiyalı<br />

stadiondur.<br />

n Obyekt 2012-ci ildə UEFA Avropa<br />

Çempionatının təsnifat mərhələsində<br />

Azərbaycan milli komandasının<br />

oyunlarına ev sahibliyi etmişdir.<br />

n Oyunların keçirildiyi vaxtda Dalğa<br />

Arena futbol yarışlarına ev sahibliyi<br />

edəcək dörd stadiondan biri olacaq<br />

Futbol oyunları 8-21 may tarixlərində<br />

dörd müxtəlif arenada təşkil olunacaq.<br />

Ağır Atletika Arenası<br />

Ağır Atletika Akademiyası Bakı<br />

şəhərinin Şüvəlan qəsəbəsində yerləşir<br />

və 2009-cu ildə yaradılmışdır.<br />

O, Ağır Atletika üzrə Qadınlardan<br />

ibarət Azərbaycan Milli Komandasının<br />

yerli stadionudur və ağır atletika<br />

yarışlarının təşkili məqsədilə istifadə<br />

olunur. Obyekt Azal Arenanın yaxınlığında<br />

yerləşir.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n<br />

2016-cı ildə obyekt Beynəlxalq<br />

Ağır Atletika Turnirinə ev sahibliyi<br />

edib.<br />

n 2017-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq<br />

İslam Həmrəylik Oyunları zamanı<br />

Ağır Atletika Akademiyası 13-17<br />

may tarixlərində Ağır Atletika yarışlarının<br />

keçirilməsi üçün istifadə olunacaq.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

21


idman arenaları<br />

S P O R T S M A N<br />

Bakı İdman Zalı<br />

Bakı İdman Zalı 2015-ci ildə təmir<br />

edilmiş idman obyektidir. Dənizkənarı<br />

Milli Parkın yaxınlığında<br />

yerləşən obyektdə 1250 nəfər Oyunlar<br />

zamanı karate, taekvondo və uşu<br />

yarışlarına tamaşa edə biləcək.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Bakı İdman Zalında Bakı 2015 Avropa<br />

Oyunlarının keçirilməsi üçün<br />

əsaslı təmir işləri aparılıb.<br />

n<br />

Bu obyektdə əvvəllər Voleybol<br />

Çempionatları keçirilib.<br />

n Oyunlar zamanı Bakı İdman Zalında<br />

karate, taekvondo və uşu yarışları<br />

keçiriləcək.<br />

n<br />

Karate yarışları 13-14 may, taekvondo<br />

yarışları isə 16-18 may, uşu<br />

yarışları isə 20-22 may tarixlərində<br />

keçiriləcək.<br />

Bakı Atıcılıq Mərkəzi<br />

Bakı Atıcılıq Mərkəzi Bakı 2015<br />

Avropa Oyunları üçün yeni inşa<br />

olunmuş atıcılıq obyektidir və Bakı<br />

2015-dən qalmış daimi mirasın bir<br />

hissəsidir. Bu obyekt Bakı şəhərinin<br />

mərkəzindən qərbdə, 30 dəqiqəlik<br />

məsafədə yerləşir və 550 nəfərlik tamaşaçı<br />

tutumuna malikdir.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n<br />

Bakı Atıcılıq Mərkəzinin sahəsi<br />

19,6 hektardır və bu mərkəz Atletlər<br />

Kəndinin yaxınlığında yerləşir.<br />

n<br />

Bakı 2017 zamanı Bakı Atıcılıq<br />

Mərkəzi 13-17 may tarixlərində – 5<br />

gün ərzində atıcılıq yarışlarına ev sahibliyi<br />

edəcək.<br />

22 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

idman arenaları<br />

Su polosu Arenası<br />

Su polosu Arenası Avropa Oyunları<br />

üçün inşa olunmuş beş obyektdən<br />

biridir. Açıq arena Bakı Su İdmanı<br />

Mərkəzinin yaxınlığında yerləşir, bu<br />

da tamaşaçıların yarışlara Xəzər dənizinin<br />

sahilində baxmasına imkan<br />

verir.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Bakı 2017 zamanı Vaterpol Arenası<br />

13-17 may tarixlərində – 5 gün ərzində<br />

istifadə ediləcək.<br />

n Vaterpol Arenası yarış zamanı eyni<br />

anda 650 tamaşaçı tutumuna malik<br />

olacaq.<br />

Sərhədçi İdman Kompleksi<br />

“Sərhədçi” İdman Olimpiya<br />

Mərkəzinin tikintisinə 2007-ci ildə<br />

başlanılıb və obyekt 2009-cu ilin<br />

avqust ayında istifadəyə verilmişdir.<br />

Sözügedən obyekt Bakı şəhərinin<br />

Xətai rayonunda yerləşir və keçmişdə<br />

beynəlxalq səviyyəli müxtəlif idman<br />

yarışlarına ev sahibliyi edib.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n<br />

“Sərhədçi” İdman Olimpiya<br />

Mərkəzi 2009-cu ildə açılıb.<br />

n<br />

Obyekt keçmişdə müxtəlif beynəlxalq<br />

səviyyəli idman yarışlarına<br />

ev sahibliyi edib.<br />

n 2017-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq<br />

İslam Həmrəyliyi Oyunları zamanı<br />

“Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzi<br />

həndbol və stolüstü tennis yarışlarının<br />

keçirilməsi üçün istifadə ediləcək.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

23


idman arenaları<br />

S P O R T S M A N<br />

Basketbol Arenası<br />

Basketbol Arenası Bakı Su İdmanı<br />

Mərkəzinin yaxınlığında yerləşən<br />

başqa bir idman obyektidir. Arenada<br />

1650 tamaşaçı Oyunlar zamanı səbətə<br />

yönələn hər bir atışı görmək imkanına<br />

sahib ola bilər.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Oyunlar zamanı Basketbol Arenası<br />

Basketbol 3x3 yarışlarına ev sahibliyi<br />

edəcək.<br />

n Yarışlar18 may tarixindən başlayaraq,<br />

4 gün dalbadal keçiriləcək.<br />

n<br />

Əsas Basketbol Arenası yarış zamanı<br />

təxminən 1650 tamaşaçı tutumuna<br />

malik olacaq.<br />

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu<br />

Məşhur futbol hakimi Tofiq Bəhramovun<br />

şərəfinə adlandırılmış stadion<br />

1951-ci ildə tikilib və 2012-ci ildə<br />

təmir edilib və yenidən açılıb. Stadion<br />

Bakı 2017-nin futbol yarışlarının<br />

final oyununa ev sahibliyi edəcək.<br />

Tofiq Bəhramov adına Respublika<br />

Stadionu 30000 nəfər tamaşaçını qəbul<br />

edə bilər.<br />

Obyektə aid faktlar<br />

n Tofiq Bəhramov adına Respublika<br />

Stadionu 1951-ci ildə tikilib və 2012-<br />

ci ildə təmir edilib.<br />

n Tofiq Bəhramov adına Respublika<br />

Stadionunda əvvəllər futbol yarışları<br />

və konsert tədbirləri keçirilib.<br />

n Bakı 2015 Avropa Oyunları zamanı<br />

Tofiq Bəhramov adına Respublika<br />

Stadionunda kamandan oxatma yarışları<br />

keçirilib.<br />

n Oyunların keçirildiyi vaxtda Tofiq<br />

Bəhramov adına Respublika Stadionu<br />

futbol yarışlarına ev sahibliyi edəcək<br />

dörd stadiondan biri olacaq. Bu<br />

oyunlar 8-21 may tarixlərində dörd<br />

müxtəlif arenada təşkil ediləcək.<br />

24 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

Azərbaycanlı idmançı və ulduz səfirlər<br />

Hacı Nuran<br />

Xeyriyyəçi və teleaparıсı<br />

Mirələm Mirələmov<br />

Muğam ifaçısı<br />

Rafael və Coşqun<br />

Yumor ustaları<br />

Tünzalə Ağayeva<br />

Müğənni<br />

Aynur Rzayeva<br />

Boks<br />

Elmar Qasımov<br />

Cüdo<br />

Fəridə Əzizova<br />

Taekvondo<br />

Hacı Əliyev<br />

Güləş<br />

İlahə Qasımova<br />

Karate<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

25


Azərbaycanlı idmançı və ulduz səfirlər<br />

S P O R T S M A N<br />

İlham Zəkiyev<br />

Paracüdo<br />

Kamran Şahsuvarlı<br />

Boks<br />

Leyla Cavadova<br />

Boks<br />

Nazim Babayev<br />

Atletika<br />

Radik İsayev<br />

Taekvondo<br />

Rafael Ağayev<br />

Karate<br />

Rəsul Çunayev<br />

Güləş<br />

Ruslan Abışov<br />

Futbol<br />

Rüstəm Orucov<br />

Cüdo<br />

26 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

Beynəlxalq idmançı səfirlər<br />

Avice Kakayi Meya<br />

Uqanda<br />

Balla Dieye<br />

Seneqal<br />

David Oringa<br />

Uqanda<br />

Elaine Teo<br />

Malayziya<br />

Gnima Faye<br />

Seneqal<br />

Hussein Ishaish<br />

İordaniya<br />

İbrahim Musa Khalaf<br />

İordaniya<br />

Karem Ben Hnia<br />

Tunis<br />

Karina Hani Khalif Othman<br />

İordaniya<br />

Mahmoud Manar Saied Wadi<br />

Fələstin<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

27


Beynəlxalq idmançı səfirlər<br />

S P O R T S M A N<br />

Malek Abu Alrob<br />

Fələstin<br />

Marwa Amri<br />

Tunis<br />

Mary Ibrahim Al-Atrash<br />

Fələstin<br />

Meukeugni Noubissi Clementine<br />

Kamerun<br />

Nabeil Saleem<br />

İordaniya<br />

Rahmani Miloud<br />

Əlcəzair<br />

Seyi Wilferd Dieudonne<br />

Kamerun<br />

Şeyx Saeed al Maktoum<br />

BƏƏ<br />

Taha Akgul<br />

Türkiyə<br />

Taleen Eyad Adnan Hamidi<br />

İordaniya<br />

Tsala Bernadin<br />

Kamerun<br />

28 спортсман № 103 / 2017


Gündoğan Mah. Farilya Küçükbük Cad. No: 9 Bodrum/Muğla/Türkiye<br />

+90 252 311 34 34


www.<br />

mivara<br />

.com


IV ислам ойунларына<br />

дястяк турнири<br />

Aprel ayının 7-si, Sportsman jurnalının təşkilatçılığıyla<br />

jurnalistlər və həvəskarlar arasında boulinq<br />

üzrə turnir keçirilib.<br />

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi,<br />

Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası və İslam<br />

Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsinin dəstəyilə<br />

«Ganclik Mall»-un «ONTOP» boulinq zalında baş<br />

tutan və 50-dən çox iştirakçının qatıldığı turnir, maraqlı<br />

anlarla yadda qaldı. Boulinq yarışını ilk dəfə oynayanlar<br />

eləcə də daha təcrübəlilər arasında gərgin mübarizə izlənildi.<br />

Yekunda qızlar və oğlanlar arasında ümumilikdə<br />

6 iştirakçı mükafatlandırıldı. Qaliblərə Sportsman jurnalı,<br />

İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi<br />

və sponsorlar KİNG ELECTRONİKS, Offissa Dizayn,<br />

Slavyanka mineral sularından hədiyyələr təqdim edildi.<br />

Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd mayın 12-də<br />

Bakıda start götürəcək İslam Həmrəyliyi Oyunlarına<br />

dəstək olmaq, ictimaiyyətin diqqətini mötəbər turnirə<br />

yönəltmək idi. Qeyd edək ki, ümumilikdə boulinq turnirində<br />

4 TV, 25 sayt, qəzet və jurnal nümayəndəsi təmsil<br />

olunub. Yarış KİV-də yüksək səviyyədə işıqlandırılıb.<br />

Bu il mayın 12-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək IV İslam<br />

Həmrəyliyi Oyunları bütün Azərbaycan, eləcə də<br />

İslam dünyası üçün mötəbər idman təntənəsidir. On<br />

gün ərzində bütün İslam dünyasının nəbzi Azərbaycanda<br />

döyünəcək. Məhz buna görə də 2017-ci ilin əsas<br />

idman hadisəsi İslam Həmrəyliyi Oyunlarıdır.<br />

Bakının İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı əsas<br />

mərhələyə qədəm qoyub. Artıq Daş Salnamə Muzeyində<br />

“Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Xəzərdən<br />

başlayan su səyahətinə start verilib.<br />

Qeyd edək ki, İslam Həmrəyliyi Oyunlarında suya<br />

tullanma, üzgüçülük, su polosu, 3x3 basketbol, boks,<br />

voleybol, zorxana, taekvondo, karate, uşu, atletika\<br />

para atletika, bədii və idman gimnastikası, güləş, həndbol,<br />

cüdo\para cüdo, tennis, stolüstü tennis, futbol, atı-<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

33


боулинг<br />

S P O R T S M A N<br />

cılıq və ağır atletika üzrə yarışlar keçiriləcək. İlk olaraq<br />

futbola start veriləcək. İlk oyun açılışdan 3 gün əvvəl<br />

mayın 8-də baş tutacaq.<br />

Sənan Şəfizadə<br />

P.S. “Sportsman”, turnirin keçirilməsində göstərdikləri<br />

dəstəyə görə “Offissa dizayn” ofis mebelinə ,<br />

“KING elektrik”ə, “Slavyanka” mineral sularına və<br />

“ONTOP” boulinq mərkəzinə dərin təşəkkürlərini bildirir.<br />

34 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

боулинг<br />

Qabil Mehdiyev - I yer<br />

Nərminə Abdullayeva - I yer<br />

Qalib Qasımov - II yer<br />

Günel Novruzova - II yer<br />

Cavid Allahverdiyev - III yer<br />

Nigar Paşayeva - III yer<br />

Teymur Kərimov<br />

- “ONTOP”un nümayəndəsi<br />

Mehbarə Məmmədli - Əzmkar oyunçu<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

35


Кикбоксинг<br />

S P O R T S M A N<br />

ВЫЫЫ Щейдяр Ялийев кубоку<br />

Кикбоксинг Азярбайъанда<br />

ян популйар идман нювляриндян<br />

биридир. Юлкямиздя бу идман<br />

нювц цзря мцхтялиф сяпэили йарышлар<br />

кечирилир. Кикбоксингчиляримиз<br />

чыхыш етдикляри бейнялхалг турнирлярдя<br />

мцтямади уьурлу нятиъяляр<br />

газанырлар.<br />

Буйахынларда Бакы Азярбайъан<br />

вя Иран йыьмалары арасында бейнялхалг<br />

йолдашлыг эюрцшц кечирилди. ВЫЫЫ<br />

Щейдяр Ялийев кубокунда пешякар<br />

кикбоксчулар гцввялярини сынайыблар.<br />

Идманчылар ики нювдя йедди<br />

чяки дяряъясиндя мцбаризя апарыблар.<br />

Лоу-кик нювцндя Елшян Гянийев<br />

(63,5 кг), Руслан Мусайев (67<br />

кг), Рящим Ялийев (71 кг) вя Алышан<br />

Алышанлы (74 кг) рингдя няйя гадир<br />

олдугларыны нцмайиш етдирибляр.<br />

Тямсилчиляримиздян цчц рягибиндян<br />

эцълц олуб. Елшян, эярэин мцбаризя<br />

сонунда Ираж Мурады мяьлубиййятя<br />

36 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

Кикбоксинг<br />

уьрадыб. Щакимляр цч раундун<br />

бириндя иранлы идманчыны, икисиндя<br />

ися тямсилчимизин эцълц олдуьуну<br />

гейдя алыблар. Нювбяти ики эюрцш<br />

ися боксчуларымызын ашкаr цстцнлцйц<br />

иля кечиб. Щям Руслан, щям<br />

Рящим рягибляриня там цстцнлцкля<br />

галиб эялибляр. Тяяссцф ки,<br />

сонунъу дюйцшдя щяр шей яксиня<br />

олуб. Алышан Асанлы Сейид Ямирля<br />

эюрцшдя мяьлубиyйят аъысы йашайыб.<br />

Даща аьыр чяки щесаб олунан<br />

К-1 нювцндя ися цч боксчу гцввясини<br />

сынайыб. Рамал Асланов (71<br />

кг), Емин Мювсцмзадя (81 кг)<br />

вя Орхан Мяликов (86 кг) кечирдикляри<br />

дюйцшляриндя рягиблярини<br />

там цстяляйибляр. Щяр цч кикбоксчумуз<br />

3:0 щесабы иля галиб эялиб.<br />

Бейнялхалг йолдашлыг эюрцшц<br />

бир даща азярбайъанлы кикбоксчуларынын<br />

эцъцнц сцбута йетириб.<br />

Мясул йарышлар яряфясиндя кечирилян<br />

эюрцшляр щяр ики йыьма цзвляри цчцн<br />

йахшы тяърцбя мейданы олуб.<br />

Adil Əliyev<br />

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının prezidenti<br />

Millət vəkili<br />

“Dünən ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş<br />

kikboksinq üzrə peşəkarlar arasında VIII «Heydər Əliyev Kuboku»<br />

uğrunda turnirdə Azərbaycan və İran kikboksçularının biri-birindən<br />

maraqlı və gərgin döyüşləri oldu. Bizi turnirdə tək qoymayıb, dəstəkləyən<br />

bütün dostlara, qardaşlarımıza, QHT nümayəndələrinə, media<br />

və başqa sahəni təmsil edən şəxslərə öz minnətdarlığımı bildirirəm.<br />

İdmançılarımızın qələbə qazanmasında Sizlərin böyük dəstəyi hiss olunurdu.<br />

Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Unutmayaq ki, hamımızı bir tale və<br />

alın yazısı birləşdirir. O DA GÜCLÜ AZƏRBAYCANA XİDMƏT ET-<br />

MƏKDİR. Demək ki, yola davam edəcəyik. Sizlərlə fəxr edirəm».<br />

Nasser Nassiri<br />

“WAKO ASIA”nın prezidenti<br />

“Peşəkar kikboksçular arasında VIII Heydər Əliyev Kuboku<br />

yarışı Azərbaycan ilə İran arasında idman sahəsində əməkdaşlığın<br />

yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. Bu turnir təcrübə baxımından da<br />

əhəmiyyətlidir. Hər iki ölkənin idmançıları və müvafiq federasiyaları<br />

bir-birinin təcrübəsindən bəhrələnə bilərlər. Bəzi idmançılarımız<br />

özlərini qorumaq üçün ayaq qoruyucusu ilə döyüşdülər. Bu da<br />

onların gələn ay Asiya çempionatında iştirakı ilə əlaqədardır. Mən<br />

bütün idmançılara uğurlar arzulayıram”.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

37


cцдо<br />

S P O R T S M A N<br />

ъцдо цзря яняняви<br />

Гызыл Гран-при турнири<br />

Бакыда ъцдо цзря яняняви Гызыл Гран-при турнири<br />

кечирилиб. Щейдяр Ялийев адына Идман Сарайында тяшкил<br />

олунан йарышда планетин 31 юлкясиндян 183 идманчы<br />

гцввясини сынайыб. 110 киши, 73 гадын ъцдочу ян эцълцнц<br />

мцяййян етмяк уьрунда мцбаризя апарыб.<br />

Турнирин илк эцнцндя йыьма<br />

цзвляриндян Орхан Сяфяров (60 кг)<br />

цмидляри доьрулдуб. Дцздцр, ¼ финалдан<br />

мцбаризяйя гошулан тяърцбяли<br />

ъцдочумуз илк мярщялядяъя<br />

мцбаризяни дайандырыб. О, ялавя<br />

вахтда газахыстанлы рягиби Гуман<br />

Киргызбайевя удузуб. Бундан<br />

сонра тясялливериъи эюрцшляря гатылан<br />

тямсилчимиз яввялъя гырьызыстанлы,<br />

сонра бразилийалы щямкарларына<br />

галиб эялиб. Нятиъядя Сяфяров,<br />

Гран-при турнирини бцрцнъ медалла<br />

баша вериб. Бу чякидя гызыл медалы<br />

йапонийалы Тору Шишиме газаныб.<br />

Ниъат Шыхализадя (66 кг) илк ики<br />

эюрцшц гялябя иля баша вурса да,<br />

йарымфиналда йапонийалы рягиби иля<br />

баъармайыб. Бу мяьлубиййятдян<br />

юзцня эяля билмяйян Ниъат, бцрцнъц<br />

дя ялдян вериб. О, исраилли<br />

Барух Шмаилова удузуб. Бу чякидя<br />

мцбаризя диэяр ики идманчымыз<br />

38 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

cцдо<br />

Емил Щясянов вя Вцгар Ширинли<br />

мцбаrизяни еркян дайандырыблар.<br />

48 кг чяки дяряъясиндя йарышан<br />

гадын идманчыларымыздан<br />

Лейла Ялийевя вя Шяфяг Щямидова<br />

мцкафатчылар арасында йер ала билмяйибляр.<br />

Шяфяг мцбаризяни вахтындан<br />

яввял дайандырса да, Лейла<br />

¼ финалда сербийалы Милитса Николичя<br />

удузуб. О, тясялливериъи эюрцшдя<br />

дя цмидляри доьрутмайараг, турнири<br />

7-ъи пиллядя баша вуруб. Цмцмиййятля,<br />

гадын идманчыларымыздан<br />

йалныз бири фяхри кцрсцйя йцксялмяйи<br />

баъарыб. Бязи ъцдочуларымызын<br />

бунун цчцн йахшы имканы олса<br />

да, онлар бцрцнъ уьрунда эюрцшдя<br />

тяърцбясизлийин гурбаны олублар.<br />

Йалныз Ханым Щцсейнова (63 кг)<br />

цчцнъц йери тута билиб.<br />

Командамызын щейятиндя ян<br />

йцксяк нятиъяйя 81 кг чяки дяряъясиндя<br />

Рцфят Исмайылов имза атыб.<br />

О, юзбякистанлы вя молдовалы рягиблярини<br />

мяьлуб едяряк, дюрддябир<br />

финала йцксялиб. Бурада, Рцфят<br />

болгар Ивайло Иванов мцбаризядян<br />

кянарлашдырыб. Исмайыловун<br />

йарымфиналдакы рягиби даща эцълц<br />

олуб. Йапонийалы Кенйа Кощара иля<br />

эюрцшдя инамлы тясир баьышлайан<br />

тямсилчимиз, гызыла бир аддам да<br />

йахынлашыб. Щялледиъи гаршылашмада<br />

ися иранлы Сайед Моллайе Рцфятин<br />

фяндляри гаршысында таб эятиря билмяйиб.<br />

Яксяриййят Исмайыловдан<br />

беля йцксяк нятиъя эюзлямяся дя,<br />

ъцдочумуз она бяслянян цмидляри<br />

доьрулдуб.<br />

Рио-2016 Йай Олимпийа ойунларынын<br />

эцмцш мцкафатчысы Рцстям<br />

Оруъов (73 кг) Гран-прини мцкафатла<br />

баша вуруб. О, йарымфинал йолунда<br />

йапонийалы ъцдочуйа удузуб.<br />

Тясялливериъи эюрцшдя украйналы ря-<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

39


cцдо<br />

S P O R T S M A N<br />

гибиня галиб эялян Рцстямин бцрцнъ уьрунда гаршылашмадакы<br />

рягиби Олимпийа чемпиону Лаша Шавдатуашвили<br />

олуб. Тяърцбяли рягибиня галиб эялян ъцдочцмцз фяхри<br />

кцрсцдя йер алмаг шансыны гачырмайыб.<br />

Оруъовла ейни чякидя мцбаризя апаран Щидайят<br />

Щейдяров мцкафат газана билмяйиб. ¼ финала Шавдатуашвилийя<br />

удуздугдан сонра тясялливериъи эюрцшляря<br />

гатылан идманчы 3-ъц йер уьрунда эюрцшдя эцълц рягибля<br />

цз-цзя эялиб. Маъар Миклош Унгвари тяърцбя сайясиндя<br />

ъцдочумуза галиб эялиб.<br />

Елмар Гасымов (100 кг) Олимпийа ойунларында олдуьу<br />

кими, Бакыда да финалда удузуб. Тяърцбяли ъцдочу<br />

илк эюрцшдя исраилли рягибиня галиб эялиб. Йаримфиналда<br />

пцшк ики йерли идманчыны цз-цзя гойуб. Елмар<br />

Елхан Мяммядову мяьлуб едяряк, финала йцксялиб.<br />

Лакин щялледиъи эюрцшдя ейни уьуру тякрарламаг мцмкцн<br />

олмайыб. О, щолландийалы щямкарына удузуб. Елхан<br />

Мяммядов ися бцрцнъ газанмаг шансыны гачырмайыб.<br />

90 кг чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран Мяммядяли<br />

Мещдийев дя финалда мяьлубиййят аъысы йашайыб.<br />

Ъцдочумуз щялледиъи эюрцшдя газахыстанлы Ислам<br />

40 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

cцдо<br />

Бозбайевя удузуб. Ейни чякидя йарышан Абдулщягг<br />

Рясуллу ися бцрцнъ медал уьрунда эюрцшдя мяьдуб<br />

олараг, турнири медалсыз баша вуруб.<br />

Нятиъядя йыьмамыз Гран-при турниринdя 7 медал<br />

газаныб. Команда цзвляримиздян бири гызыл, икиси<br />

эцмцш, дюрдц ися бцрцнъ медал газаныб. Бу эюстяриъи<br />

иля юлкямиз команда щесабында икинъи олуб. Цчц гызыл<br />

олмагла дюрд медал ялдя едян Щолландийа биринъи йери<br />

тутуб.<br />

Бакы Граn-присини изляйян Бейнялхалг Ъцдо Федерасийасынын<br />

президенти Мариус Визер тяшкилатчылыг<br />

вя идманчыларын чыхышдан разы галдыьыны билдириб: «Он<br />

ики юлкя тямсилчисинин гызыл медал газанмасыны хцсуси<br />

гейд етмялийям. Бу амил ъцдонун дцнйада эцнцэцндян<br />

популйарлашдыьыны сцбута йетирир. Федерасийамыз<br />

бу истигамятдя ялиндян эяляни едир. Бакы нювбяти<br />

дяфя тяшкилатчылыг баъарыьыны нцмайиш етдирди. Нювбяти<br />

ил Азярбайъан пайтахты дцнйа чемпионаты вя Бюйцк<br />

Дябилгя турнириня евсащиблийи едяъяк. Цмид едирям ки,<br />

тяшкилатчылыг ишляри щямишяки кими, гонагларын цряйинъя<br />

олаъаг».<br />

Vidadi Baxшiyev<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

41


para-TAEKvONDO<br />

S P O R T S M A N<br />

Физики гцсурлу инсанлар<br />

ъямиййятимизин бир щиссясидир.<br />

Бязи инсанлар анаданэялмя,<br />

бязиляри ися сонрадан йаранмыш<br />

проблем нятиъясиндя саьламлыьынын<br />

бир щиссясини итирир.<br />

Онларын ъямиййятимиздя фяал<br />

интеграсийасы цчцн дювлят тяряфиндян<br />

мцяййян програмлар<br />

щяйата кечирилир. Физики гцсурлу<br />

инсанларымызын идман, инъясянят<br />

вя диэяр сащялярдя бир чох<br />

уьурлар газандыьынын шащиди<br />

олмушуг. Онлардан бири Паралимпийа<br />

аилясинин цзвц Айнур<br />

Мяммядовадыр. Паратаеквондо<br />

иля мяшьул олан гящряманымыз<br />

бир чох чятинликляря синя<br />

эяряряк, бюйцк щядяфя чатыб.<br />

Эялин, кечдийи кешмякешли щяйат<br />

йолуну еля Айнурун юзцндян<br />

ешидяк...<br />

Айнур<br />

Мяммядова:<br />

- Юзцнцз щаггында мялумат<br />

верярдиниз...<br />

- 1980-ъы илдя Уъар шящяринин<br />

Тязя Шилйан кяндиндя анадан<br />

олмушам. Цч баъы вя цч гардаш<br />

олмушуг, бюйцк аилядя бюйцмцшям.<br />

Физики гцсурли доьулмушам.<br />

Саь голум билякдян ашаьы олмайыб.<br />

Бу щадися валидейнляримя<br />

аьыр тясир ется дя, Аллащ йаздыьына<br />

позу йохдур.<br />

- Физики ъящятдян гцсурли олмаг<br />

ушаг вахты сизя чятинлик йаратмайыб?<br />

- Мцяййян проблемляр олурду.<br />

Сюзсцз ки, мян дя щямйашыдларым<br />

кими олмаьы чох истярдим. Истяр-истямяз<br />

щамынын мяня диггятля бахдыьыны<br />

эюрцрдцм. Валидейнлярим<br />

дя мяктябя эетмяйя гаршы идиляр.<br />

Саь яли олмайан ушаьын тящсил алмасы,<br />

йазыб-позмасы чох чятиндир.<br />

Мяктябдя охуйаркян утандыьым<br />

мягамлар чох олуб. Чалышырдым<br />

«Уьур газанmasaydыm,<br />

идмандан узаглашаъагдым»<br />

42 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

ачылмасындан сонра башлады. Бу<br />

амил мяня идмана гайытмаг цчцн<br />

гцввя верди. Будяфя паратаеквондо<br />

нювцндя юзцмц сынамаг гярарына<br />

эялдим. Мяшглярдя сяйля чалышыб,<br />

бу идман нювляринин сирляриня<br />

там йийяляндим. Нятиъяляр юзцнц<br />

чох эюзлятмяди. Чякдийим язиййятин<br />

бящрясини эюрмяйя башладым.<br />

Илк бюйцк уьурума 2010-ъу<br />

илдя имза атдым. Санкт-Петербургда<br />

паратаеквондочулар арасында<br />

кечирилян дцнйа чемпионатында<br />

бцрцнъ медал газандым. Нювбяти<br />

ил ися Москвада тяшкил олунан Авропа<br />

чемпионатынын галиби олдум.<br />

Илк дцнйа чемпиону титулуну 2012-<br />

ъи илдя ялдя етдим. Сантакруз шящяриндя<br />

кечирилян турнирдя фяхри<br />

кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиндя<br />

йер алдым. 2015-ъи илдя Тцркийянин<br />

Самсун шящяриндя кечирилян<br />

дцнйа чемпионатында ейни уьуру<br />

тякрарладым. Бундан башга, бир<br />

дяфя дя чемпионатын финалында<br />

удузараг, эцмцш медал газанмышам.<br />

Бу илин яввялиндя Бакыда кечирилян<br />

Азярбайъан чемпионатынын<br />

галиби олдум. Апрелин яввялиндя<br />

ися Хасавйуртда Русийа вя Азярбайъан<br />

паратаеквондочулары араpara-TAEKvONDO<br />

ки, бцтцн бунлара диггят йетирмяйим.<br />

Кечмиши хатырлайаркян, гярибя<br />

щиссляр кечирирям.<br />

Орта мяктяби битирдикдян сонра<br />

Малиййя Игтисад Коллеъиня гябул<br />

олдум. Щямин дюврлярдя Милли<br />

Паралимпийа Комитяси йени йаранмышды.<br />

Артыг эянъ гыз идим вя<br />

щяйатда юз йерими тапмаьа чалышырдым.<br />

Бу сябябдян паралимпийа<br />

идман нювляриндян бири иля мяшьул<br />

олмаг гярарына эялдим. Юзцмц<br />

атыъылыгда сынамаьа башладым.<br />

1998-1999-ъу илляр ярзиндя бир чох<br />

йарышларда иштирак етдим. Амма<br />

сонрадан идмандан узаглашмаг<br />

гярарына эялдим. Чцнки атяш заманы<br />

сол ялимдян истифадя едирдим<br />

вя бу мяня бязи чятинликляр йарадырды.<br />

Дцзц, юзцмц дюйцш нювляриндя<br />

сынамаг арзусунда идим.<br />

- Узун фасилядян сонра йенидян<br />

идмана гайытдыныз. Сябяб<br />

ня олду?<br />

- Щяр шей Сумгайыт шящяриндя<br />

Паралимпийа Идман Комплексинин<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

43


para-TAEKvONDO<br />

S P O R T S M A N<br />

сында бейнялхалг йолдашлыг эюрцшц<br />

кечирилди. Мараглы мцбаризя шяраитиндя<br />

кечирилян дюйцшлярдя йыьмамызын<br />

цзвляри уьурлу чыхыш етдиляр.<br />

Бу эюрцшляр тяърцбя бахымындан<br />

бюйцк ящямиййят дашыйырды. Русийалы<br />

рягибя галиб эяляряк, нювбяти<br />

уьура имза атдым.<br />

Гаршыда мяни Авропа вя дцнйа<br />

чемпионатларында иштирак эюзляйир.<br />

Чалышаъаьам ки, мясул турнирлярдя<br />

юлкямизин шяряфини лайигинъя горуйум.<br />

- Бир аз да аиляниз барядя данышын.<br />

Щяйат йолданышынзла неъя<br />

таныш олмусунуз?<br />

- Эяляъяк щяйат йолдашымла<br />

коллеъдя тящсил аларкян таныш<br />

олмушдуг. О вахт мяни истяйянляр<br />

вар иди. Чоху физики гцсурли<br />

олдуьуму билмирдиляр. Юзцм бу<br />

барядя онлара мялумат верирдим.<br />

Бу заман чохлары башга сечим<br />

едирдиляр вя йа етмяйя мяъбур<br />

олурдулар. Онлары да йахшы баша<br />

дцшцрдцм. Еля бу сябябдян оьланлара<br />

инамым сюнмцшдц. Амма<br />

индики щяйат йолдашым юз севэиси<br />

иля мяндя хошбяхт ола биляъяйимизя<br />

яминлик йаратды. Бундан<br />

сонра аиля гурмаьа гярар вердик.<br />

О, бцтцн чятинликляря бахмайараг,<br />

мяня чох бюйцк дястяк верир. Бизим<br />

бир оьлумуз вар.<br />

- Щяйат йолдашыныз идманла<br />

мяшьул олмаьыныза гаршы чыхмады?<br />

- О, мяним идманла мяшьул<br />

олмаьыма гаршы чыхырды. Еля билирди<br />

ки, йенидян атыъылыг нювцндя<br />

щазырлыг кечирям. Паратаеквондо<br />

мяшгляриня башлайаркян, бу мясяляни<br />

тяхминян бир ай щяйат йолдашымдан<br />

эизли сахладым. Йарыша<br />

аз галдыьы цчцн бцтцн гцввямля<br />

чалышырдым. Бу сябябдян дя айагларым<br />

шишмишди. Йалныз йарыша<br />

йолланаркян, щяйат йолдашыма бу<br />

барядя мялумат вердим. О, етираз<br />

44 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

para-TAEKvONDO<br />

- Оьлумун идмана бюйцк мараьы<br />

вар. Миркамал таеквондонун<br />

сирлярини юйрянир. Сечим онун<br />

юзцнцндцр. Онун ян бюйцк арзусу<br />

космонавт олмагды.<br />

- Ялил ушаглар цчцн Иътимаи<br />

Бирлик тясис етмисиниз. Бу идейа<br />

щарадан йаранды?<br />

- Ушаг вахты чох язиййят чякмишям.<br />

Кичик йашлы ушагларын<br />

цзляшдикляри чатышмазлыгларын ейни<br />

щалы йашамасыны арзу етмяздим.<br />

Бу мягсядля Ялил Ушагларын Идмана<br />

Интеграсийасы Иътмаи Бирлийини<br />

тясис етдим. Бу йолда Азярбайъан<br />

Эянъляр вя Идман назири<br />

Азад Рящимов мяня щяртяряфли<br />

етмяйя чалышса да, чох щявясли<br />

олдуьум цчцн мане олмады.<br />

Онунла шяртляшмишдик: уьур газана<br />

билмясяйдим, идмандан узаглашаъагдым.<br />

Чох севинирям ки,<br />

арзума чатдым.<br />

Азярбайъан Таекводо Федерасийасы<br />

биз идманчылары щямишя<br />

диггятдя сахлайыр. Дцнйа чемпионатында<br />

уьурлу чыхыш етдикдян<br />

сонра федерасийанын президенти<br />

Камаляддин Щейдяров бизимля<br />

эюрцшдц вя хцсуси мцкафатландырды.<br />

Бу амил физики гцсурлу идманчы<br />

цчцн бюйцк мяняви дястяк иди.<br />

- Ювладынызын да идманчы олмасыны<br />

истяйярдинизми?<br />

дястяк верди. Мягсядимиз физики<br />

гцсурлу ушаглары мцяййян идман<br />

нювляриня истигамятляндирмяк,<br />

онларын ъямиййятдян узаг дцшмямяси<br />

цчцн фяалиййят эюстярмякдир.<br />

Юзцм бу щяйаты йашамышам.<br />

Ушагларын рущдан дцшмямяси,<br />

щяйата баьланмасы цчцн ялимиздян<br />

эяляни едирик. Бу истигамятдя бизя<br />

дястяк эюстярян инсанлара тяшяккцр<br />

едирям. Цмид едирям ки, заманла<br />

гаршымыза гойдуьумуз<br />

щядяфя чатаъаьыг.<br />

Камал Рза<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

45


aьыр атлетика<br />

S P O R T S M A N<br />

buenos-Ayresə<br />

ilk lisenziya<br />

Tailandın Banqkok şəhərində keçirilən yeniyetmələr<br />

arasında 7-ci dünya birinciliyi başa<br />

çatıb. Böyük nüfuza malik, yüzə yaxın ölkədən<br />

445 atletin (197 qız və 248 oğlan) iştirak etdiyi<br />

birincilik, gələn il Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə<br />

keçiriləcək Yeniyetmələrin Olimpiya<br />

Oyunlarına təsnifat xarakteri daşıyıb. Belə<br />

ki, Banqkokda yığmalar səviyyəsində ən yaxşı<br />

çıxış edən komandaların indidən Olimpiya lisenziyası<br />

qazanmaq şansı yaranıb. Azərbaycan bu<br />

şansdan yetərincə yararlana bilib.<br />

Hər ölkə maksimum 2 lisenziya əldə etmək üçün<br />

müəyyən xal ehtiyatına malik olmalı idi. Dünya birinciliyində<br />

hər bir atlet əldə etdiyi medalla yanaşı, öz<br />

ölkəsinin xal ehtiyatını müvafiq olaraq artırır. 1-ci yeri<br />

tutan ağır atlet 28, 2-ci yeri tutan 25, 3-cü yeri tutan<br />

23 xal, bundan sonrakı bütün yerlərə görə isə bir xal<br />

azalma prinsipi ilə xal qazanılır: 4-cü yer 22, 5-ci yer<br />

21 xal...və nəhayət, 25-ci yer 1 xal. Yarışda bütün çəki<br />

dərəcələri üzrə mübarizə bitdikdən sonra xal ehtiyatı<br />

ən çox olan 7 ölkə 2, sonrakı 10 ölkə isə 1 komanda<br />

lisenziyası əldə edə bilirdi. Əlavə edək ki, xal hesabı<br />

ölkənin yarışda iştirak edən 6 ən yaxşı atletinin qazandığı<br />

xala əsasən aparılırdı.<br />

Dünya birinciliyində iştirak edən Azərbaycan yığması<br />

da Tailanda məhz lisenziya dalınca yollanmışdı.<br />

Sevindiricidir ki, komandamız bu işin öhdəsindən gələ<br />

bildi. Yeniyetmə atletlərimizin tutduğu yer və qazandırdıqları<br />

xal siyahısı belə idi:<br />

N Adı Çəki Yer Xal<br />

1. İsmayıl Məmmədov 56 kq 16 10<br />

2. Elməddin Hüseynov 56 kq 8 18<br />

3. Elvin Abdullayev 62 kq 25 1<br />

4. Füqan Əliyev 62 kq 7 19<br />

5. Mayıl Şükürlü 77 kq 15 11<br />

6. Tarmenxan Babayev 77 kq 10 16<br />

7. Ümidvar Bayramlı 94 kq 10 16<br />

8. Həsənbəy Həsənzadə +94 kq 17 9<br />

46 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

aьыр атлетика<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

Azərbaycan yığmasına ən çox<br />

qazandıran 6 atletin ümumi xalı 90<br />

oldu. Bu xallarla komandamız dünya<br />

birinciliyinin ümumi sıralamasında<br />

9-cu yeri tutdu və Yeniyetmələrin<br />

Olimpiya Oyunlarına 1 lisenziya qazanmış<br />

oldu.<br />

Yeniyetmələrdən ibarət yığma<br />

komandamızın əldə etdiyi bu nəticə<br />

çox sevindiricidir. İlk növbədə qeyd<br />

olunmalıdır ki, lisenziya 2001-2002<br />

təvəllüdlü yeniyetmələrimiz tərəfindən<br />

qazanılıb. Baxmayaraq ki,<br />

gələn il Oyunlarda 2000-ci il təvəllüdlü<br />

atletlər də mübarizə apara biləcək.<br />

Bu, özündən bir yaş böyüklərlə<br />

yarışda uğur qazanan yeni nəslin<br />

böyük perspektivə malik olmasından<br />

xəbər verir.<br />

Bununla yanaşı, yeniyetmələrimizin<br />

ağır atletikanın milli idman<br />

növü səviyyəsində olan Ermənistanı<br />

qabaqlaması xüsusi vurğulanmalıdır.<br />

Eyni zamanda Ukrayna, Gürcüstan,<br />

Şimali Koreya, Rumıniya və<br />

başqa bu kimi güclü ölkələri arxada<br />

qoymağımız da qeyd olunmalıdır.<br />

Tailanddakı yarışda medal qazanıb,<br />

lisenziya əldə edə bilməyən<br />

ölkələrin olması yığma komanda<br />

olaraq seçilən taktikanın düzgün olduğundan<br />

dəlalət edir. Azərbaycan<br />

ağır atletika yığması tarixində ilk<br />

dəfə dünya birinciliyində topladığı<br />

xal hesabına Yeniyetmələrin Olimpiya<br />

Oyunlarına vəsiqə qazandı.<br />

Buna qədər yalnız Avropa birinciliyindən<br />

bu şansa malik olmuşduq.<br />

Və ən əsası, qazanılan bu lisenziya<br />

Azərbaycanda bütün növlər üzrə<br />

Yeniyetmələrin Buenos-Ayresdə<br />

keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına<br />

qazanılan ilk lisenziyadır! Bu şərəfə<br />

məhz ağır atletlərin nail olması bizi<br />

çox sevindirir.<br />

Əlavə edək ki, Azərbaycan yığması<br />

gələn il qitə birinciliyində komanda<br />

hesabında ilk 4 yerdən birini<br />

tutmaqla daha bir lisenziyaya sahib<br />

çıxa bilər.<br />

Son olaraq, yeniyetmə ağır atletlərdən<br />

ibarət milli komandamızın<br />

hər bir üzvü, məşqçilər, texniki<br />

heyət, rəhbərliyimizi bu uğur münasibətilə<br />

təbrik edir, qələbələrimizin<br />

davamlı olmasını arzulayırıq!<br />

Kənan Məstəliyev<br />

47


САЬЛАМ ОЛ<br />

Gül qoxulu<br />

yaz ya<br />

allergiya<br />

fəsli?!<br />

S P O R T S M A N<br />

Statistikaya əsasən, böyüklər il ərzində 2-4 dəfə<br />

(uşaqlarda bu rəqəm 4-8-dəfəyədək arta bilər) kəskin<br />

respirator xəstəliklərə yoluxur. Rinit, sinusit (burun<br />

ciblərinin kəskin və xroniki iltihabı) - pasiyentlərin<br />

LOR həkimlərinə müraciətinin başlıca səbəbidir.<br />

Rinitin əsas əlaməti-çətinləşmiş burun tənəffüsüdür.<br />

Buna burnun bütün daxili səthini bürüyən selikli<br />

qişanın ödemi və burun keçəcəyini tıxayan selikli<br />

ifrazat səbəb olur. Sağaldıqca ifrazatın miqdarı azalır,<br />

lakin nəfəsalma yaxşılaşmır və əksər hallarda yanaşı<br />

olaraq burunda quruluq və yanma hissi olur.<br />

Pasiyentlər belə “yüngül xəstəlikləri” özləri ev şəraitində<br />

müalicə etməyə üstünlük verirlər. Nəzərə alsaq ki,<br />

apteklərdə soyuqdəymə əleyhinə çoxsaylı dərman preparatları<br />

satılır, ilk baxışda bu proses heç də çətin görünmür.<br />

Təəssüf ki, heç də həmişə aptek işçiləri bu və ya digər<br />

xəstəliyin müalicəsiylə bağlı mükəmməl məsləhət və dərman<br />

preparatlarının mümkün əlavə təsirləri haqqında ətraflı<br />

məlumat verə bilmirlər.<br />

Damardaraldıcı vasitələr həqiqətən bir müddətlik burun<br />

tənəffüsünü yaxşılaşdırır. Lakin onların çox ciddi çatışmazlığı<br />

var: bir neçə gün mütəmadi istifadə olunarsa,<br />

asılılıq yaranır və pasiyent dozanı artıraraq gün ərzində<br />

daha çox burun damcısından istifadə etməli olur; əks halda<br />

burun tənəffüsü mümkün olmur. Bu hallarda kombinə<br />

olunmuş biotənzimləyici preparat olan Euphorbium<br />

compositum burun spreyindən istifadə etmək məsləhətdir.<br />

Tərkibi xüsusi üsulla, alman texnologiyası ilə hazırlanmış,<br />

balanslaşdırılmış bitki tərkibli komponentlərdən<br />

ibarətdir. Euphorbium compositum-un təsiri köməkçi<br />

immunoloji reaksiya vasitəsilə T-limfositlərin aktivləşdirilməsi<br />

və orqanizmin immun cavabının optimallaşdırılması<br />

ilə özünü biruzə verir.<br />

Bununla yanaşı, preparatın tərkib komponentləri eyni<br />

zamanda iltihabəleyhi təsir göstərir. Ən əsası isə antivirusəleyhi<br />

təsirdir - Euphorbium compositum antivirus<br />

təsiri tədqiqatlarla sübut olunmuş ilk biotənzimləyici preparatdır.<br />

Rinitlərin böyük əksəriyyəti məhz virus mənşəlidir.<br />

Bu səbəbdən də, Euphorbium compositum rinitlər<br />

zamanı yüksək terapevtik effekt göstərir. Euphorbium<br />

compositum preparatından istifadə zamanı öyrəşmə və<br />

kəsilmə sindromları müşahidə olunmur. Bir çox xəstələr<br />

üçün (uşaqlar, yaşlılar) seçim preparatıdır.<br />

Bu preparat yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərinin<br />

müalicəsi və bu xəstəliklərin profilaktikası üçün istifadə<br />

olunur. Euphorbium compositum kiçik dispersli olduğu<br />

üçün püskürtmə zamanı burun yollarının dərinliklərinə<br />

kimi keçə bilir, bu isə nəinki rinitin, eləcə də haymorit,<br />

frontit kimi xəstəliklərin də müalicəsində olduca vacib<br />

48 спортсман № 103 / 2017


САЬЛАМ ОЛ<br />

göstəricidir. Spreyin tərkibində konservantlar<br />

yoxdur. Preparatın üzərində aparılan<br />

uzunmüddətli tədqiqatlar bu preparatın<br />

əlavə arzuolunmayan təsirlərinin, allergik<br />

reaksiyaların olmamasını sübut edir. Bu<br />

göstərici isə allergiyalara meyilli insanların<br />

müalicəsində böyük üstünlük verir.<br />

Euphorbium compositum allergik rinit<br />

zamanı müalicə sxeminə (burun tənəffüsünün<br />

yaxşılaşdırılmasında) daxildir. Adətən,<br />

gündə 3-4 dəfə hər burun keçəcəyinə 1-2<br />

püskürtmə təyin olunur. Müalicə müddəti<br />

xəstəlikdən asılıdır. Soyuqdəymə nəticəsində<br />

yaranan zökəm zamanı 3-5 gün, atrofik<br />

rinit zamanı 3 ay təyin olunur. Preparatın<br />

virusəleyhi təsirinə görə herpes virusu zamanı<br />

istifadə olunur. Bu zaman zədələnən<br />

nahiyəyə spreyi püskürtmək lazımdır. 1-2<br />

gün ərzində zədələnmə tam aradan qalxır.<br />

Euphorbium compositum çoxməqsədli<br />

təsirinə görə həkimlər və pasiyentlər arasında<br />

böyük tələbata sahibdir və hər bir<br />

evdə dərman qutusunda olmalıdır.<br />

Azərbaycanda eksklüziv nümayəndə İKŞ “Planeta”<br />

Ünvan: Bakı, 3 mkr., Pişəvari 110 (Cavadxan küç 24),<br />

Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında<br />

Tel.: (012) 430 89 49, 430 30 10<br />

fb.com/bioloji.tababat<br />

www.btk.az<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

49


FUTBOL<br />

S P O R T S M A N<br />

Уьурлу старт олса да...<br />

Йыьмамыз ики ойуна 8 гол бурахды<br />

Футбол йыьмамыз 2018-ъи<br />

илдя Русийада кечириляъяк<br />

дцнйа чемпионатынын сечмя<br />

мярщялясиня уьурлу<br />

башламышды. Илк цч ойунда 7<br />

хал. Сан-Марино вя Норвеч<br />

мяьлуб едилмишди, Чехийа иля<br />

гаршылашмада щеч-щечя гейдя<br />

алынмышды. Артыг бундан<br />

сонра яксяриййят йыьмамызын<br />

планетин ян бюйцк футбол<br />

йарышына йцксялмяк шансындан<br />

данышмаьа башламышды.<br />

Щятта «Нийя дя йох?» шцары<br />

иля кампанийайа старт верилмишди.<br />

Турнирин тягвими йыьмамыз цчцн<br />

эюйдяндцшмя иди. Ъыртдан Сан-Марино<br />

иля стартда газанылан гялябя ня<br />

гядяр ширин олса да, яксяриййят йыьмамызын<br />

щеч дя идеал ойнамадыьыны<br />

дейирди. Амма Бакыда Норвеч<br />

цзяридяки минимум щесаблы гялябя<br />

ойун амилини арха плана атды. Чцнки<br />

ики эюрцшдя йыьмамыз гапысындан<br />

топ бурахмайараг, максимум нятиъя<br />

эюстярмишди. Беля нятиъяни ким<br />

арзуламазды?!<br />

50 спортсман № 103 / 2017


S P O R T S M A N<br />

FUTBOL<br />

Нювбяти рягиб сон дюврляр йахшы<br />

тясир баьышламайан Чехийа иди.<br />

Сяфярдя кечирилян ойунда мейдан<br />

сащибляри фаворит эюстярилсяляр дя,<br />

йыьмамыз рягибя лайигли мцгавимят<br />

эюстярди. Бу эюрцш бир даща<br />

чехлярин яввялки эцъцндян узаг олдуьуну<br />

нцмайиш етдирди. 90 дягигя<br />

ярзиндя гапылара гол вурулмады вя<br />

чятин сяфярдя бир хал ялдя олунду.<br />

Цч ойундан сонра чохлары йыьмамызын<br />

групда икинъи йер уьрунда<br />

мцбаризя апармаг эцъцндя олдуьуну<br />

сюйляйирди. Алманийанын фаворит<br />

олдуьу данылмазды. Диэяр рягиб<br />

Шимали Ирландийанын топ рягибляр<br />

сырасында олмадыьыны нязяря алсаг,<br />

мцтяхяссислярин йыьмамыза шанс<br />

вермяси башадцшцлян иди. Бунунла<br />

беля, ирландларын сонра Авропа<br />

чемпионатында эюстярдикляри нятиъяни<br />

унутмаг олмазды.<br />

Йыьмамызын ясл эцъц британийалыларла<br />

ойунда бялли олаъагды.<br />

Эюзлянилянлярин яксиня, командамыз<br />

сяфярдя арзуолунан кими чыхыш<br />

етмяди. Роберт Просинечкини мейдана<br />

бурахдыьы щейят фасиляйядяк<br />

чох зяиф чыхыш етди. Бурахылан сящвлярдян<br />

сонра ирландлар командамызы<br />

ики дяфя мяйус етдиляр. Хорватийалы<br />

мцтяхяссисин явязетмяляри<br />

дя ойунун ахарына тясир етмяди вя<br />

рягиб икинъи щиссядя даща ики гол<br />

вурду – 0:4. Бу матч йыьмамызын<br />

эцъцнц чылпаглыьы иля ортайа гойду.<br />

Эюрцнцр, илк цч ойунда гейдя<br />

алынан нятиъяляр няинки азаркешляри,<br />

еля футбол мцтяхяссисляри вя футболчулары<br />

да ейфорийайа сцрцклямишди.<br />

Ирландларла ойун дцнйа вя Авропа<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

51


FUTBOL<br />

S P O R T S M A N<br />

чемпионатларынын финал мярщялясиня<br />

йцксялмяк барядя дцшцнмяйн чох<br />

еркян олдуьуну сцбута йетирди. Ейфорийадан<br />

айылдыгмы?<br />

Йыьмамыз Алманийа иля ойунда<br />

да гапысындан 4 топ бурахды. Цч<br />

гаршылашмада гапысыны тохунулмаз<br />

сахлайан миллимиз, ики матчда гапысындан<br />

ня аз-ня чох, дцз 8 топ<br />

бурахды. Дюрдгат дцнйа чемпионлары<br />

Бакыдакы ойунда ращат гялябя<br />

газандылар. Дцздцр, рягибин илк голундан<br />

сонра Назаров мцдафиядяки<br />

бошлугдан истифадя едиб щесабы<br />

бярабярляшдирди. Амма севинъимиз<br />

узун чякмяди. Ойуну истядикляри<br />

кими йюнялдян алманлар, пайтахтымыздан<br />

4:1 щесаблы гялябя иля<br />

дюндцляр.<br />

Беш ойундан сонра йыьмамыз<br />

7 халла групда дюрдцнъц пиллядя<br />

гярарлашыб. Икинъи йери тутан Шимали<br />

Ирландийанын 8, цчцнъц олан Чехийанын<br />

7 халы вар. Нязяри ъящятдян<br />

шанслар битмяйиб вя йыьмамымызын<br />

груп икинъиси олмаг имканы вар.<br />

Бунун цчцн илк нювбядя ийунун<br />

6-да Бакыда Шимали Ирландийайа<br />

галиб эялмяк тяляб олунур. Якс<br />

щалда бцтцн арзулар вя цмидлярин<br />

цзяриндян хятт чякиляъяк. Мцасир<br />

футболдакы сцрприз нятиъяляри нязяря<br />

алсаг, цмид сонда юлцр.<br />

Камал Рза


S P O R T S M A N<br />

AVTOBAN<br />

Dünyanın<br />

ən bahalı<br />

5 avtomobili<br />

Hər il konsernlər avtomobil həvəskarlarını heyrətləndirməyə<br />

çalışırlar.<br />

“Avtomobil dəbdəbə yox, nəqliyyat vasitəsidir” kimi<br />

aforizm dünyanın ən bahalı avtomobillərinə aid deyil.<br />

Bu avtomobillər dəbdəbə, sahibin zövq və maddi<br />

vəziyyətinin göstəricisidir. Hər il konsernlər avtomobil<br />

həvəskarlarına təkmilləşdirilmiş dizaynlı avtomobillərlə<br />

gələcəyə baxışa imkan yaradır.<br />

Beləliklə, hansı modellər cibə uyğun deyil?<br />

V yer<br />

Porsche 918 Spyder<br />

İstehsalatçı ölkə: Almaniya<br />

Başlanğıc qiyməti: 845 min<br />

dollar.<br />

Yığdığı sürət: 100km/saat 2,6<br />

saniyəyə<br />

Mühərrik 887 güclü, 4,6 litrlik<br />

V8 iki elektromühərrik<br />

2012-ci ildə şirkətə bu “hipercar”<br />

üçün mindən artıq sifariş daxil<br />

olub, amma potensial alıcılar məyus<br />

oldular, çünki maşın hamıya<br />

deyil, yalnız 918 nəfər bəxtəvərə<br />

qismət olacaq.<br />

Modelin Avropada satışı 2013-<br />

cü ildə start alıb, buna görə də “rodster”in<br />

bəxtəvər sahibləri haqqında<br />

nə isə demək hələ ki,<br />

tezdir. Amerikalılar isə alman<br />

mükəmməlliyinə yalnız 2014-<br />

cü ildə toxuna biliblər.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

53


AVTOBAN<br />

S P O R T S M A N<br />

qalıb. İstehsalatçı Avropa, Rusiya,<br />

Asiya, Avstraliya və Yaxın Şərqdən<br />

olan sürətsevərlər üçün yalnız<br />

29 belə avtomobil istehsal etməyi<br />

planlayır. “Hipercar”-ın illik istehsalı<br />

məhduddur – ildə cəmi 10 maşın.<br />

III yer<br />

Bugatti Veyron 16.4 Grand<br />

Sport Vitesse<br />

İstehsalatçı ölkə: Fransa<br />

Başlanğıc qiyməti: 2,5 milyon<br />

dollar.<br />

IV yer<br />

Hennessey Venom GT<br />

İstehsalatçı ölkə: ABŞ<br />

Başlanğıc qiyməti: 1,2 milyon<br />

dollar.<br />

Yığdığı sürət: 100km/saat 2,7<br />

saniyəyə<br />

Mühərrik 1244 güclü, 7,0 litrlik<br />

tvin-turbo V8<br />

Rəsmi olaraq bu dünyada ən<br />

tez sürət yığan “sportcar”-dır. Bu<br />

ada şəxsən Ginnes rekordlar kitabı<br />

tərəfindən layiq görülüb.<br />

2013-cü ildə 11 model öz xoşbəxt<br />

sahibini tapıb, onlardan yalnız<br />

5-i ştatların hüdudları daxilində<br />

54


S P O R T S M A N<br />

AVTOBAN<br />

Yığdığı sürət: 100km/saat<br />

2,6 saniyəyə<br />

Maksimal sürət 410 km/s (elektron<br />

məhdudlaşdırıcı 375km/s)<br />

Mühərrik 1200 güclü, 8 litrlik,<br />

16 silindrlik<br />

Fransızların sözlərinə görə,<br />

bu onların Veyron rodsterinin ən<br />

sürətli versiyasıdır.<br />

Şirkət bu maşının 450 müxtəlif<br />

variasiyasını satmaq istəyir, 2013-<br />

cü ilin sonunda 400 “supercar” satılıb.<br />

Beləliklə, sizin hələ də son 50<br />

maşından birinə sahib olma şansınız<br />

var – sadəcə pul olsun.<br />

II yer<br />

Lamborghini Veneno<br />

Roadster<br />

İstehsalatçı ölkə: İtaliya<br />

Başlanğıc qiyməti: 3,12 milyon<br />

avro.<br />

Yığdığı sürət: 100km/saat 2,9<br />

saniyəyə<br />

Maksimal sürət 355 km/s<br />

Mühərrik 750 güclü, 6,5 litrlik,<br />

12 silindrlik<br />

“Supercar”-ların italyan istehsalçısı<br />

Lamborghini öz əlli illiyini<br />

qeyd etmək üçün 2013-2014-cü<br />

ilin ən bahalı maşınını ərsəyə gətirərək<br />

qeyd etməyi qərara alıb.<br />

İlkin olaraq bu “rodster”in yalnız 9<br />

ədədini satmaq qərara alınmışdı.<br />

Hərəsi italyan dövlət bayrağının bir<br />

rəngində olmaqla yalnız üç model<br />

uyğun gəlib. Hər üçü təbii ki, artıq<br />

alınıb, ikincisini yanvarda bəxtəvər<br />

sahibinə, Mayamiyə çatdırıblar.<br />

Üçüncüsünün taleyi hələ ki, məlum<br />

deyil.<br />

спортсман № 103 / 2017<br />

55


AVTOBAN<br />

S P O R T S M A N<br />

I yer<br />

Koenigsegg Agera S<br />

İstehsalatçı ölkə: İsveçrə<br />

Başlanğıc qiyməti: 4,2 milyon<br />

dollar.<br />

Yığdığı sürət: 100km/saat 2,9<br />

saniyəyə<br />

Mühərrik 1030 güclü, 5 litrlik<br />

tvin-turbo V8<br />

Məntiqi ardıcıllıq isveç “supercar”<br />

atelyedən 2013-də 2014-ün<br />

modeli kimi Agera R modelinin<br />

təqdimatı oldu. Koenigsegg avtokonserninin<br />

tarixində yüzüncü olan<br />

bu avtonun nümunəsi ilk dəfə o zaman<br />

olub. Yalnız yeganə nümunə<br />

öz sahibini tapıb – bu sinqapurlu<br />

bu maşın üçün 4,2 milyon dollarından<br />

keçib.<br />

56 спортсман № 103 / 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!