Views
1 year ago

Jago desh

Jago desh

RNI Number : DELHIN/2015/65235 || E-mail : jagodeshnews@gmail.com || Web : www.jagodeshnews.com WXIY IYe ff°f, WXIYeIY°f IZY Àff±f dQ»»fe ÀfaÀIYSX¯f 3 WXfgÀ´feMX`d»fMXe ÃfZÂf IZY ´fiûRZYVf³f»Àf Àf¸¸ffd³f°f SXdUUfSX, 23 ªfb»ffBÊX 2017, U¿fÊ : 3, AaIY : 02, ¸fc»¹f : 2 øY´f¹ff, ´fÈ¿NX : 8 ·f»fÀUf Ófe»f IYe fQWXf»fe »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¦fcÔþe 2 ªff¦fû QZVf IZY ´fifbðX ´ffNXIYûÔ IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa d³fUZQIY : Qe´fIY A¸fSXûWXe, ÀfQÀ¹f ªfZOXAfSX¹fcÀfeÀfe, SZX»f ¸faÂff»f¹f UZQ´ff»f ¸ff³f, ´fcUÊ dªf»ff²¹fÃf »ffJûÔ dVfÃfIYûÔ IYe ³füIYSXe ´fSX Af d³fVff ¸ff³f, d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ d³fUZQIY : SXfWbX»f dÀfa§f»f, ¹fbUf ·ffªf´ff ³fZ°ff, ³fSZX»ff dU²ff³fÀf·ff Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa ³fBÊ dQ»»feÜ MXe¨fÀfÊ dþ³fIZY ´ffÀf CXd¨f°f ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ WX`, CX³fIYe CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû f°ff¹ff dIY QZVf IZY ÀfSXIYfSXe AüSX ´fifBUZMX ÀIcY»fûÔ IZY 8.5 »ffJ dVfÃfIYûÔ IYû feEOX IYe ¹fû¦¹f°ff WXfdÀf»f IYSX³fZ IYf AfdJSXe ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü 31 ¸ff¨fÊ 2019 °fIY feEOX IYe dOX¦fie WXfdÀf»f ³fWXeÔ IYSX³fZ ´fSX df³ff feEOX dOX¦fie IZY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXf SXWXZ dVfÃfIYûÔ IYû ³füIYSXe ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff þfE¦ffÜ ÀfQ³f ¸fZÔ ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOXZIYSX ³fZ d³f:Vfb»IY AüSX Ad³fUf¹fÊ dVfÃff IYf Ad²fIYfSX (ÀfÔVfû²f³f) df»f 2017 ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ¹fWX þf³fIYfSXe ÀffÓff IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ VfbIiYUfSX IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¹fWX dU²fZ¹fIY ´fZVf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf Àf¸f¹f ´fifBUZMX ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ IYSXef 5.5 »ffJ AüSX ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ 2.5 dVfÃfIY þøYSXe ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ SXJ°fZ WX`ÔÜ ¦f`SX-´fidVfdÃf°f A²¹ff´fIYûÔ õfSXf ´fPÞXf¹ff þf³ff fWXb°f ³fbIYÀff³fQf¹fIY WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ 2019 °fIY Àf·fe IYf¹fÊSX°f dVfÃfIYûÔ IYû Ad³fUf¹fÊ BÀf Àf¸f¹f ´fifBUZMX ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ IYSXef 5.5 »ffJ AüSX ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ 2.5 dVfÃfIY þøYSXe ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ SXJ°fZ WX`ÔÜ ¦f`SX-´fidVfdÃf°f A²¹ff´fIYûÔ õfSXf ´fPÞXf¹ff þf³ff fWXb°f ³fbIYÀff³fQf¹fIY WX`Ü ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff WXfdÀf»f IYSX³fe WXû¦feÜ þfUOÞXZIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY þf Àff»f 2010 ¸fZÔ ÀffBMX MXc EþbIZYVf³f IYf³fc³f f³ff, °ff IYfRYe ³fE ÀIcY»f f³ffE ¦fEÜ »fZdIY³f B³f ÀIcY»fûÔ IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff Uf»fZ MXe¨fÀfÊ CX´f»f²f ³fWXeÔ ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ A¹fû¦¹f MXe¨fÀfÊ, þû dÀfRYÊ ¦fiZþbEMX ±fZ CX³WXZÔ ·f°feÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f °ff CX³WXZÔ ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE ´ffÔ¨f Àff»f IYf Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f BÀf AUd²f IZY J°¸f WXû³fZ IZY ffQ ·fe »f¦f·f¦f 8 »ffJ MXe¨fÀfÊ EZÀfZ ¸fZÔ dþ³fIZY ´ffÀf ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f Af EZÀfZ MXe¨fÀfÊ IZY d»fE CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`, dþ³fIZY ´ffÀf ³¹fc³f°f¸f ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ WX`ÔÜ IYMÐXMXSX Àfû¨f ³fWXeÔ, ¹fbUf ªfûVf dQ³fZVf IbY¸ffSX ·ffSXõXfªf °f´fdVf»f þfd°f AfdQUfÀfe ´fiIYMX³f Àf`d³fIY IÈYd¿f dUIYfÀf dVf»´f IZÔYýi IYe QZVf IYû °f¸ffIcY SXdWX°f IYSX³fZ IYe þfSXe W`X IYUf¹fQ ³fBÊX dQ»»feÜ ²fc¸fi´ff³f ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ fcSXZ ´fdSX¯f¸fûÔ IZY ´fid°f Àf¸ffþ ¸fZÔ þf¦f÷YIY°ff »ff³fZ IZY d»fE ¢¹ff Àff»f ¸fZÔ 31 ¸fBÊ °fÔffIcY dQUÀf ¸ffÂf EIY dQ³f IYfRYe WXû¦ff, Vff¹fQ ³fWXeÔÜ BÀfe ff°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE °f´fdVf»f þfd°f AfdQUfÀfe ´fiIYMX³f Àf`d³fIY IÈYd¿f dUIYfÀf dVf»´f IZYÔQ ³fZ dUV½f °fÔffIcY dQUÀf 31 ¸fBÊ 2017 ÀfZ EIY EZÀfZÔ Ad·f¹ff³f IYe þÔ¦f LZOX Qe WX`Ô þû WXSX dQ³f A´f³fZ 6500 Uûd»fEÔMXSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ fÔ¦ff»f IZY ´fi°¹fZIY ¦ffUûÔ EÔU IYÀfûÔ IYû °f¸ffIcY SXdWX°f IYSX³fZ IYe NXf³f ¨fbIZY WX`ÔÜ ÀfÔ¦fNX³f »fû¦fûÔ IYû °f¸ffIcY ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ fbSZX ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff°ff W`X Àff±f WXe OXfg¢MXSXûÔ IYe MXe¸f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ °f¸ffIcY LûOXÞ³fZ ¸fZÔ ·fe ¸fQQ QZ°ff WX`ÔÜ ¹fWX þf³fIYfSXe dQ»»fe QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe AfE Àfd¨fU Àfü¸fZ³f IYû»fZ ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IZY QüSXf³f WXû°fZ WXbE f°ff¹ff dIY °f´fdVf»f þfd°f AfdQUfÀfe ´fiIYMX³f Àf`d³fIY IÈYd¿f dUIYfÀf dVf»´f IZYÔQ õfSXf ²ff³fe¹ffJ»fe, Vû¿f 7 ´fSX... Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa Af´f Àf·fe IYû ÀffU³f dVfUSXfÂfe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa d³fUZQIY : Àfb³fe°ff Vf¸ffÊ, AfSX.IZY. ¸fZ¸fûdSX¹f»f Àfed³f¹fSX ÀfZIZY¯OÑXe ÀIcY»f cmyk Àfb³fe°ff Vf¸ffÊ dªf°fZ³ýi JÂfe IYû ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ dQ»»fe ´fiQZVf dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ ¸fZÔ ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf f³ff³fZ ´fSX ´fiQZVf A²¹fÃf ßfe ¸f³fûþ d°fUfSXe ´fi·ffSXe ßfe V¹ff¸f þfþc þe EUÔ ¸fbIZYVf ¸ff³f þe IYf WXfdQÊIY Af·ffSX dªf°fZ³ýi JÂfe d³fUZQIY : Àf¸fÀ°f IYf¹fÊIY°ffÊ ·ffSX°fe¹f ªf³f°ff ´ffMXeÊ dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ, dQ´fi d³fUZQIY : AVfûIY A¸fSXûWXe, ³fSZX»ff ¸faOX»f ¸fWXf¸faÂfe, ·ffªf´ff