Views
1 year ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Àfû¸f½ffSX 24 ªfb»ffBÊX 2017 m·ffýi´fQ Vfb¢»f´fÃf ´fid°f´fQf, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 71, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 www.amanpath.com ³¹fcªf dUaOXû BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ ³fVfZ IZY IYfSXûffdSX¹fûÔ IYû ¦fû»fe ¸ffSX³fZ IYf AfQZVf þIYf°ffÊÜ BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ ³fVfZ IZY IYfSXûffdSX¹fûÔ IYû ¦fû»fe ¸ffSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ EIY SXfþ³fed°fIY Q»f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f þûIYû dUOXûOXû ³fZ dUd²f- ½¹fUÀ±ff ÀfÔ·ff»f³fZ Uf»fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY OѦf OXe»fÀfÊ IZY dJ»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ffEÔÜ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ dUQZVfe °fÀIYSXûÔ IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fÔ¨f ÀfZ WXe AfQZVf dQ¹ff dIY EZÀfZ °f°U A¦fSX d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ f¨f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fZ WX`Ô °fû CX³WXZÔ ¦fû»fe ¸ffSX QZÔÜ Äff°f WXû dIY BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ ³fVfZdOÞX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXIYSX 60 »ffJ þf ´fWXbÔ¨fe WX`Ü QZVf IYe IbY»f AfffQe 25.5 IYSXûOÞX WX`Ü QUfAûÔ IZY ·fif¸fIY dUÄff´f³f dQJfE °fû WXû¦fe IYfSXÊUfBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ MXeUe ¨f`³f»fûÔ IYû Af¹fbUZÊdQIY, dÀfð, ¹fc³ff³fe AüSX WXû¸¹fû´f`d±fIY CX°´ffQûÔ °f±ff QUfAûÔ IZY ·fif¸fIY ¹ff ÓfcNXZ QfUZ IYSX³fZ Uf»fZ dUÄff´f³fûÔ IYû ³f dQJf³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe WX`Ü Àfc¨f³ff AüSX ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f IZY d³fQZVfIY (´fiÀffSX¯f) Ad¸f°f IYMXû¨f ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fSXf¸fVfÊ þfSXe dIY¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¨f`³f»fûÔ IYû IZYU»f CX³f CX°´ffQûÔ AüSX QUfAûÔ IYf dUÄff´f³f IYSX³ff ¨ffdWXE dþ³fIZY ´ffÀf U`²f »ffBÀfZÔÀf WXûÔÜ EZÀff ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX CX³fIZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ Af¹fb¿f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Àfc¨f³ff AüSX ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ IYWXf ±ff dIY IbYL ¨f`³f»f BÀf °fSXWX IYe QUfAûÔ IZY fPÞXf-¨fPÞXfIYSX ¹ff A³fbd¨f°f QfUZ Uf»fZ dUÄff´f³f dQJf SXWXZ WX`ÔÜ 05 09 10 11 PACKAGED DRINKING WATER ³fIY»fe ³fûMX LfÔMX³fZ IZY d»f¹fZ dIYSXf¹fZ ´fSX ¸fVfe³fZÔ »fZ¦ff AfSXfeAfBÊX ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ f`ÔIY ³fûMXfÔQe IZY ffQ þ¸ff WXbE 500 AüSX 1000 IZY ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ ¸fZÔ ³fIY»fe ³fûMXûÔ IYû LfÔMX³fZ IZY d»fE dIYSXf¹fZ ´fSX ¸fVfe³fZÔ »fZ¦ffÜ B³f 12 IYSXZÔÀfe UZdSXdRYIZYVf³f EÔOX ´fiûÀfZdÀfÔ¦f dÀfÀMX¸Àf IYû LWX ¸fWXe³fZ IZY d»fE d»f¹ff þfE¦ffÜ IZYÔQie¹f f`ÔIY dRY»fWXf»f ³fûMXfÔQe IZY ffQ QZVf·fSX ¸fZÔ þ¸ff WXbE 500 AüSX 1000 IZY ³fûMXûÔ IYe d¦f³ffBÊ IZY IYf¸f ¸fZÔ þbMXf WX`Ü fe°fZ Àff»f ³fUÔfSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ³fûMXfÔQe IYf E»ff³f dIY¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¸fBÊ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ f`ÔIY ³fZ 18 ÀfeUe´feEÀf IZY d»fE ¦»fûf»f MXZÔOXSX þfSXe dIY¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY, ffQ ¸fZÔ BÀf MXZÔOXSX IYû SXQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Af 12 EZÀfZ dÀfÀMX¸Àf IZY d»fE ³f¹ff MXZÔOXSX þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ·fe ´fPÞZÔX AfSX°fe IYf Q¸f, fZMXe ³fWXeÔ WXb³fSX ¸fZÔ IY¸f Vff³fQfSX Vf°fIY IZY ffQ WXSX¸f³f´fie°f IYe ´fi¸fûVf³f IZY d»fE dÀfRYfdSXVf IYSXZÔ¦fZ ... Àf³fÐ 1971 IYe þÔ¦f IYû ¹ffQ SXJZ ´ffdIYÀ°ff³f: UZÔI`Y¹ff ·ffSX°f IYû øYÀf QZ¦ff A°¹ff²fbd³fIY ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ »f`Àf »fOÞXfIcY... ¨fbMXIYe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯fU ¸fbJþeÊ ³fZ SXdUUfSX IYû A´f³fZ dUQfBÊ ·ff¿f¯f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f °f¸ff¸f CX°ffSX-¨fPÞXfU, ÀfeJ AüSX ´fbSXf³fe ¹ffQûÔ IYf dþIiY dIY¹ffÜ ¸fbJþeÊ ³fZ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AüSX þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY ÀfZ »fZIYSX »ff»f IÈY¿¯f AfOXUf¯fe, Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe AüSX ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe þ`ÀfZ °f¸ff¸f UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYf ·fe dþIiY dIY¹ffÜ ¸fbJþeÊ ³fZ Àff±f WXe þf°fZ-þf°fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ Àf¸f¹f IYe fffQeÊ ´fSX d¨fÔ°ff ·fe þ°ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¨f¨ffÊ WXû°fe ±feÜ ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf, ÀfÔÀfQ ³fZ ¸fbÓfZ Qd»f°f IYf¹fÊIY°ffÊ IZY ¹fWXfÔ Ad¸f°f VffWX ³fZ Jf¹ff Jf³ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þ¹f´fbSXÜ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ A´f³fZ °fe³f dQ³f IZY QüSXZ IZY AÔd°f¸f dQ³f SXdUUfSX IYû ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX þ¹f´fbSX ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY EIY Qd»f°f fc±f IYf¹fÊIY°ffÊ SX¸fZVf ´f¨ffdSX¹ff IZY §fSX ´fSX Qû´fWXSX ·fûþ³f IZY d»fE ¦fEÜ þ¹f´fbSX IYe ÀfbVfe»f´fbSXf IY¨¨fe fÀ°fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ SX¸fZVf IYe ¸ffÔ dfSX²fe QZUe ³fZ Ad¸f°f VffWX AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe UÀfbÔ²fSXf SXfþZ IYû IY¸f d¸f¨fÊ IYe Qf»f, d·f¯OXe, fZÀf³f IZY ¦f˜Z, Af»fc, QWXe, ¨f´ff°fe, ¨ffU»f AüSX WX»fUZ IYf ·fûþ³f IYSXf¹ffÜ Ad¸f°f VffWX IZY QüSXZ IZY ´fWX»fZ dQ³f ÀfZ WXe BÀf ff°f IYe CX°ÀfbIY°ff ±fe dIY AfdJSX VffWX dIYÀf Qd»f°f IZY ¹fWXfÔ ·fûþ³f IYSX³fZ þf°fZ WX`Ü ·ffþ´ff IYe þ¹f´fbSX VfWXSX BIYfBÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ VfWXSX IYe Àf·fe IY¨¨fe fdÀ°f¹fûÔ f¹ff³f ·ffSX°f IYû ¸fbdVIY»f ¸fZÔ OXf»f³fZ IZY d»fE ßfe»fÔIYf IYû ¸fQQ¦ffSX d´f¨fûÔ IYe QSXIYfSX: ¦fÔ·feSX ¸fZÔ IbYL ´fdSXUfSXûÔ IYû d¨fd³WX°f dIY¹ff WXbAf ±ffÜ ¹fZ ´fdSXUfSX ´ffMXeÊ ÀfZ ·fe þbOÞXZ WXbE WX` AüSX fc±f À°fSX IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ´fdSXUfSX WX`Ü B³f ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ ÀfbSXÃff IYfSX¯fZÔ IYû QZJ°fZ WXbE Vfd³fUfSX Vff¸f SX¸fZVf IZY ´fdSXUfSX IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff AüSX CXÀfIZY ´fdSXUfSX IYû Àfcd¨f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ SX¸fZVf ´f¨ffdSX¹ff d´fL»fZ Qû-PXfBÊ U¿fÊ ÀfZ ´ffMXeÊ ¸fZÔ ÀfdIiY¹f WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ fû»fZ þû¦fe d³fUfÀf ¸fZÔ ¸f³ff WXSXZ»fe ´fUÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX (þZ) ÀffÔÀIÈYd°fIY dU·ff¦f IYe ´fiQZVff²¹fÃf ßfe¸f°fe Àfe¸ff IYüdVfIY ³fZ IYWXf ´ffMXeÊ IZY ÀfÔÀ±ff´fIY A²¹fÃf Aþe°f þû¦fe IZY dÀfdU»f »ffBʳf dÀ±f°f d³fUfÀf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYf ´fWX»ff ´ffU³f ´fUÊ WXSXZ»fe IYe ²fc¸f SXWXeÜ BÀf QüSXf³f LØfeÀf¦fPÞX IYe ÀfbJ Àf¸fÈd²Q AüSX JbVfWXf»fe IZY ´ffÔSX´fdSXIY °fSXeIZY ÀfZ dU²fe dU²ff³f IZY Àff±f ´fÔdOX°fûÔ IZY õfSXf IÈYd¿f ¹fÔÂf WX»f ³ff¦fSX, ¦f`ÔZ°fe, SXf´ff, IbYQf»fe AfdQ IYe ´fcþf IYe ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXfþ²ff³fe ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf ÀfZ Àf`ÔIYOÞXûÔ ¸fdWX»ffEÔ ¦fb»fffe ÀffOÞXe ´fWX³f IYSX ´fWXbÔ¨fe AüSX ´ffSXÔ´fdSXIY SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf VfbøY IYSX 2019 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°fSXZ¦fe ·ffþ´ff ¸f±fbSXf/EªfZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY CX³³ffU dþ»fZ ÀfZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ÀffÔÀfQ OXfg. Àfd¨¨fQf³fÔQ WXdSX ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ ³fZ IYWXf dIY SXf¸f¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf QZVfUfdÀf¹fûÔ IYe AfÀ±ff IYf dU¿f¹f WX`. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffMXeÊ ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf VfbøY IYSX³fZ IZY ffQ WXe CX°fSXZ¦fe. ´fdSXIiY¸ff ¸ff¦fÊ dÀ±f°f A´f³fZ Afßf¸f ´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀffÃfe ³fZ IYWXf, ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IZY d»fE ´f°±fSX °fSXfVf³fZ IYf IYf¹fÊ þfSXe WX`Ü ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYf IYf¸f IY·fe ±f¸ff WXe ³fWXeÔ ±ff. Af ÀffSXZ fÔ²f³f AüSX ff²ffAûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf þfSXe WX`Ü »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ WXSX WXf»f ¸fZÔ ÀffSXe ff²ffEÔ QcSX EIY ½¹fdöY IZY øY´f ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f dIY¹ffÜ »fûIY°fÔÂf IZY BÀf ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸fZSXe SX¨f³ff WXbBÊÜ ¸f`Ô ±fûOÞXf ·ffUbIY ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXf WXcÔÜ ¸f`Ô 37 Àff»f °fIY SXfª¹fÀf·ff AüSX »fûIYÀf·ff IYf IYSXIZY WXe ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ þfEÔ¦fZÜ SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af °fû SXf¸f SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZÔ ·fe f`NXf dQE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` dIY ·f¦fUf³f ßfeSXf¸f IYû MXZÔMX ÀfZ d³fIYf»fIYSX CX³fIZY ·f½¹f ¸fÔdQSX ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f IYSXf¹ff þfE. ¨fe³f õfSXf Àfe¸ff ´fSX ÀfZ³ff °f`³ff°f IYSX³fZ IZY ÀfUf»f ´fSX OXfg. ÀffÃfe ³fZ IYWXf, ´fWX»fZ °fû WX¸f ¨fe³f IYû LZOÞXZÔ¦fZ ³fWXeÔ AüSX A¦fSX ¨fe³f ³fZ WX¸fZÔ LZOÞXf °fû CXÀfZ LûOÞXZÔ¦fZ ·fe ³fWXeÔÜ ·ffSX°f ·fe U`dV½fIY À°fSX ´fSX fOÞXe VfdöY IZY øY´f ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ CX·fSXf WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY ¨fe³f ·ffSX°f IYû AfÔJ dQJf³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¦fÈWX SXfª¹f¸fÔÂfe AüSX SXf¸fþ³¸f ·fcd¸f AfÔQû»f³f ÀfQÀ¹f SXWXfÜ Af´f Àf·fe IYû BÀf Vff³fQfSX dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX IZY d»fE VfbdIiY¹ffÜ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf ²f³¹fUfQÜ ¸f`Ô 22 þb»ffBÊ 1969 IYû A´f³fZ ´fWX»fZ SXfª¹fÀf·ff ÀfÂf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbAf ±ffÜ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ 37 Àff»f IYf ÀfRYSX 2012 ¸fZÔ 13UZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY øY´f ¸fZÔ d³fUfÊd¨f°f WXû³fZ IZY ffQ J°¸f WXbAf ±ff, dRYSX ·fe þbOÞXfU U`Àff WXe SXWXfÜ ¸fbJþeÊ ³fZ ´fd›¸f fÔ¦ff»f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY dU²ff¹fIY ÀfZ »fZIYSX QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ´fQ ´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ IYe ¹ffÂff ´fSX ff°f IYeÜ ¸fbJþeÊ ³fZ þeEÀfMXe dU²fZ¹fIY IZY ´ffÀf WXû³fZ IYû EZd°fWXfdÀfIY f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWX WX¸ffSXZ »fûIY°fÔÂf IYe ´fdSX´f¢½f°ff IYû QVffÊ°ff WX`Ü Àfd¸fd°f IZY ÀfÔ¹fûþIY ÀUf¸fe d¨f³¸f¹ff³fÔQ ³fZ A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYe SXfWX ¸fZÔ Àf·fe AOÞX¨f³fZÔ þ»Q J°¸f WXû þf³fZ IYe CX¸¸feQ BSXfQf Àf¨f IYf dUQfBÊ ·ff¿f¯f ¸fZÔ QZVf IZY 13UZÔ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯fU ¸fbJþeÊ ³fZ dIY¹ff ÀffIYf VfbdIiY¹ff ´fi¯fU Qf ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ Àf¸f¹f IYe fffÊQe ´fSX ªf°ffBÊX d¨fÔ°ff IYûSXff ¸fZÔ f³ff 2018 ¸fZÔ ÀfØff ´ff³fZ IYf SXûOX¸f`´f ÀfÔdU²ff³f QZVf IYe ¦fdSX¸ff §fSX-§fSX ¸fdWX»ffAûÔ °fIY ´fWbaX¨fZ¦fe ·ffªf´ff • WXSX »fûIYÀf·ff ¸fZa Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ EIY »ffJ ¸fdWX»ffAûÔIYû Vffd¸f»f IYSX³fZ IYfSXJf ¦f¹ff »fùf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYûSXffÜ Qû dQ³fûÔ °fIY ´fiQZVf IZY CXªff˨f»f IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¸fVfWcXSX IYûSXff ¸fZÔ ·ffªf´ff IYe ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ d¸fVf³f 2018 IYû RY°fWX IYSX³fZ IZY d»fE Qû dQ³f °fIY ¸fa±f³f dIY¹ffÜ ¸fa±f³f ¸fZÔ ¸f±ff³fe ÀfZ ¹fWX d³fIY»fIYSX Af¹ff dIY ·ffªf´ff IYû A¦fSX ÀfØff dRYSX ÀfZ ´ff³ff W`X °fû CXÀfZ fc±f °fIY WXe Àfed¸f°f ³fWXeÔ WXû³ff WXû¦ffÜ BXÀfIZY fªff¹f §fSX IZY ·fe°fSX °fIY A´f³fe QÀ°fIY QZ³fe WXû¦feÜ f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf ´fi·ffSXe ÀfüQf³f dÀfaWX ³fZ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû »fùf ÀfüÔ´ff dIY UZ WXSX »fûIYÀf·ff ÃûÂf ¸fZÔ EIY »ffJ ¸fdWX»ffAûÔ IYf Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdªf°f IYSZÔXÜ SXf¿MÑXe¹f ÀfWX ÀfÔ¦fNX³f ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfüQf³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ffAûÔ IYe ´fi·ffUe ÀfÔ£¹ff EZÀfe WX` dþ³fIZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffEh ÀfÔ¨ffd»f°f WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX SX¯f³fed°f °f`¹ffSX IYe ¦fBÊX dIY ¸fdWX»ffAûÔ IYû Af ¹fûþ³ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff°fZ WXbE CX³WXZÔ fc±f °fIY ¸f°fQf³f IZY d»fE »ff¹ff þfEÜ ¸fdWX»ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYf Àf¸¸fZ»f³f ¹fûþ³ffAûÔ AüSX dIiY¹ff³U¹f³f ´fSX IZYÔdQi°f WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ Àff±f ¨f»fZÔ¦fZ °fû ÀfSXIYfSX f³fZ¦fe ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ÀfeJ ·fe Qe AüSX ³fÀfeWX°f ·feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àff±f ¨f»fZÔ¦fZ °fû ÀfSXIYfSXf³fZ¦feÜ 65 ÀfeMX IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX³ff ³ff¸fb¸fdIY³f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ QfUf dIY¹ff dIY 70% fc±fûÔ ¸fZÔ WX¸f ´fWXbh¨f ¦fE WX` AüSX ´fcSXZ 100 RYeÀfQe fc±fûÔ °fIY 25 dÀf°fÔfSX °fIY ´fWXbÔ¨f þf¹fZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸faÂfe IYû Jcf ·ff¹ff MÑZ³f IYf ÀfRYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe »fÔfZ Àf¸f¹f ffQ MÑZ³f ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYûSXff ¸fZÔ ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ dVfSXIY°f IYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX Uf´fÀf MÑZ³f ÀfZ »füMX SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY MÑZ³f ÀfZ CX³fIYf ¹fZ ÀfRYSX ´fWX»fZ ÀfZ ´fiÀ°ffdU°f ³fWXeÔ ±ff »fZdIY³f E³f ¸füIZY ´fSX IYûSXff ¸fZÔ ¸füÀf¸f JSXff WXû³fZ IZY ffQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d»fÔIY E¢Àf´fiZÀf ÀfZ »füMXZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf QüSXf³f SXZ»fUZ IYe fQ»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYe °ffSXeRY IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ d»fJf WX` dIY SXZ»fUZ IYe fQ»fe ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ IYfRYe ´fi·ffdU°f WXcÔÜ BÀfIZY d»fE SXZ»f ¸fÔÂfe ÀfbSXZVf ´fi·fc IYf fWXb°f-fWXb°f VfbdIiY¹ff Ü ³fUfþ VfSXeRY ¹fcEBÊX IYe IÔY´f³fe IZY ¸fb»ffdþ¸f BÀ»ff¸ffffQÜ ´f³ff¸ff ´fZ´fSX »feIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ Àf³f 2013 °fIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fUfþ VfSXeRY IZY ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f IYf ¸fb»ffdþ¸f WXû³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü CX³fIZY ´ffÀf ¹fcEBÊ IYf UIYÊ Ueþf WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe ·fe Qe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf ¦fdNX°f ÀfÔ¹fböY þfÔ¨f Q»f IYe °fWXIYeIYf°f ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü Vfd³fUfSX IYû ³fUfþ VfSXeRY IZY UIYe»f £Ufþf WX`dSXÀf, A¸fþQ ´fSXUZþ AüSX ÀffQ WXfVf¸fe ³fZ þfÔ¨f Q»f IZY BÀf QfUZ IYû ÓfcNXf f°ff°fZ WXbE CXÀf ´fSX Af´fdØf þfdWXSX IYe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fSX ·fiáf¨ffSX AüSX AdþÊ°f ²f³f IYû ¦f»f°f °fSXeIZY ÀfZ QZVf IZY ffWXSX ·fZþ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ ´fWX»fZ WXe ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX`Ü ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf, WX¸ffSXf ÀfÔdU²ff³f QZVf IYe ¦fdSX¸ff WX`Ü BÀfÀfZ Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY fQ»ffU IYe øY´fSXZJf f³ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü ÀfÔdU²ff³f EIY ASXf QZVfUfdÀf¹fûÔ IYe Af°¸ff WX`Ü ´fWX»fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¨f¨ffÊ WXû°fe ±feÜ SXfª¹fÀf·ff CX°IÈYá UöYfAûÔ ÀfZ ·fSXf ±ffÜ Af ½¹fU²ff³f AüSX fdWX¿IYfSX ÀfZ ÀfQ³f IYf ³fbIYÀff³f WXû°ff WX`Ü ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYf Àf¸f¹f §fMX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, Af ¸f`Ô ÀfÔÀfQ IYf dWXÀÀff ³fWXeÔ SXWXcÔ¦ffÜ ¹ffQûÔ IYf BÔQi²f³fb¿f »fZIYSX ¸f`Ô þf SXWXf WXcÔÜ ¸f`Ô Af´fÀfZ dUQf »fZ°ff WXcÔÜ JbVfe ÀfZÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY f°füSX SXf¿MÑX´fd°f ¸fbJþeÊ IYf Àfû¸fUfSX IYû AÔd°f¸f dQ³f WX`Ü 25 þb»ffBÊ IYû ³fE SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ´fQ IYe Vf´f±f »fZÔ¦fZÜ fÈþ¸fûWX³f ³fZ ´fZVf dIY¹ff SXfþ³fed°fIY ´fiÀ°ffU ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IYûSXff ¸fZÔ Qû dQUÀfe¹f IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfÔ´f³³f WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f ´fiQZVf IZY IÈYd¿f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ SXfþ³fed°fIY ´fiÀ°ffU ´fZVf dIY¹ff Ü BÀf ´fiÀ°ffU IYf ÀfÔQe´f Vf¸ffÊ AüSX dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ´fc³f¸f ¨fÔQifIYSX ³fZ Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ SXfþ³fed°fIY ´fiÀ°ffU IZY þdSXE ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ¸ff³¹f°ff WX` dIY IÈYd¿f ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYe SXePÞX WX`Ü BÀfd»fE IÈYd¿f EUÔ dIYÀff³f IYe d¨f³°ff ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYSX°fe Af SXWXe WX` AüSX Af¦fZ ·fe IYSX°fe SXWXZ¦feÜ þfdWXSX IYSX°fZ WXbE þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYf³fc³f f³ffIYSX dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ d¨f³¸f¹ff³fÔQ ³fZ þü³f´fbSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY U¿fÊ 2019 °fIY A¦fSX SXf¸f ¸fÔdQSX IYû »fZIYSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYf IYûBÊ R`YÀf»ff ³fWXeÔ Af¹fZ¦ff °fû ÀfSXIYfSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYf³fc³f f³ff IYSX A¹fû²¹ff ¸fZÔ ·f½¹f ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf IYSXUfE¦feÜ WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ff¹fe dIY ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYe SXfWX ¸fZÔ þû ·fe AOÞX¨f³fZÔ WX`Ô, UZ þ»Q WXe J°¸f WXû þfEÔ¦feÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfSXIYfSX IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE d¨f³¸f¹ff³fÔQ ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fZ ¨ffSX ¸ffWX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ A³fZIY CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fÊ dIY¹fZ WX`ÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dU²ff¹fIY QZU°fe IY¸ffÊ IYe °ffe¹f°f A¨ff³fIY df¦fOÞX ¦fBÊXÜ OXf¢MXSXûÔ ³fZ CX³WXZÔ fZWX°fSX B»ffþ IZY d»fE SXf¹f´fbSX SXZRYSX IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü »fOX ´fiZVfSX A¨ff³fIY fPÞX þf³fZ IZY ffQ Vfd³fUfSX IYû WXe CX³WXZÔ QÔ°fZUfOÞXf AÀ´f°ff»f ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWXfÔ ÀfZ CX³WXZÔ E³fE¸fOXeÀfe A´fû»fû ¸fZÔ SXZRYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f QZSX ¦fZOÞXe QüOÞX ÀfdWX°f dUd·f³³f ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZIYSX ¸f³fûSXÔþ³f IYSX°fe SXWXeÜ ßfe þû¦fe ³fZ ´fiQZVf UfdÀf¹fûÔ IYû WXSXZ»fe ´fUÊ IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QZ°fZ WXbE IYWXf ²ff³f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ IYfMX-LfÔMX ÀfZÔÀfSX fûOXÊ IYf IYf¸f ³fWXeÔ dWXÔQe dÀf³fZ¸ff IYe ¸fVfWXcSX AQfIYfSXf Vfff³ff Afþ¸fe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ dRY»¸fûÔ IYû ÀfdMXÊdRYIZYMX QZ³fZ IZY d»fE dþÀf °fSXWX IYe ´fidIiY¹ff A´f³ffBÊ þf SXWXe WX`, UWX ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü IZYÔQie¹f dRY»¸f ´fi¸ff¯f³f fûOXÊ IYf IYf¸f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ IYfMX- LfÔMX IYSX³ff ³fWXeÔ, fd»IY CXÀfZ ÀfdMXÊdRYIZYMX QZ³ff WX`Ü Àf¸ffþÀfZUf IZY dUd·f³³f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ VfSXeIY SXWX³fZ Uf»fe Vfff³ff ³fZ WXfg»feUbOX dRY»¸f kQ »f`IY d´fiÔÀfl IZY þdSXE EIY ffSX dRYSX A´f³fZ fZd¸fÀff»f Ad·f³f¹f IYe d¸fÀff»f ´fZVf IYe WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f kQ »f`IY d´fiÔÀfl IZY ´fied¸f¹fSX ´fSX Vfff³ff ³fZ dUUfQûÔ ÀfZ d§fSXZ ÀfZÔÀfSX fûOXÊ IYf dþIiY IYSX³fZ ´fSX IYWXf, ÀffÀfZ ´fWX»fe ff°f WX` dIY ´fi¸ff¯f³f fûOXÊ IYf ³ff¸f ÀfZÔÀfSX fûOXÊ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY BÀfZ ÀfZÔÀfSX (IYfMX-LfÔMX IYSX³ff) IYSX³fZ IZY d»fE ³fWXeÔ fd»IY dRY»¸fûÔ IYû U¦feIYÊÈ°f IYSX³fZ IZY d»fE f³ff¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIZY °fWX°f fûOXÊ ¹fWX d³f¯fʹf IYSX°ff WX` dIY dIYÀf dRY»¸f IYû IYü³f Àff U¦fÊ dQ¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ dU²ff¹fIY QZU°fe IY¸ffÊ IYe °ffe¹f°f df¦fOÞXe f¨fZ»fe A´fû»fû ÀfZ SXf¹f´fbSX SXZRYSX SXf°f dRYSX ÀfZ CX³fIYe °ffe¹f°f df¦fOÞX ¦f¹fe dþÀfIZY ffQ QZU°fe IY¸ffÊ IYû SXf¹f´fbSX SXZRYSX IYSX dQ¹ff WX`Ü d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY QZU°fe IY¸ffÊ IYf fe´fe dÀ±fSX ³fWXeÔ SXWX SXWXf WX`Ü IY·fe fe´fe WXfBÊ AüSX IY·fe »fû WXû SXWXf WX`Ü BXÀfIYe UþWX ÀfZ QZU°fe IY¸ffÊ IYû IYfRYe ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü OXf¢MXSXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY dRY»fWXf»f CX³WXZÔ ¦fWX³f d¨fdIYÀ°ff d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX`Ü I`Ydf³fZMX IYe f`NXIY 24 IYû SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IYe f`NXIY 24 þb»ffBÊ IYû ÀfbfWX ÀffPÞXZ ¦¹ffSXWX fþZ ¸fÔÂff»f¹f dÀ±f°f I`Ydf³fZMX WXfg»f ¸fZÔ fb»ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe BÀf f`NXIY ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff IZY ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ IYe þfE¦feÜ IYf IYMXûSXf IZY ³ff¸f ÀfZ ´fidÀf²Q LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ dIYÀff³f ´fiQZVf IYe °ffIY°f WX`Ô ¹fdQ dIYÀff³f IZY ¨fZWXSXZ ¸fZÔ WXÔÀfe AüSX JbVfe WXû¦fe °fû ´fiQZVf JbVfWXf»f f³fZ¦ffÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ffdSXVf| ÀfZ °fe³f IYe ¸fü°f AWX¸fQfffQÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ þûSXQfSX ffdSXVf ÀfZ IbYL B»ffIYûÔ ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû ffPÞX þ`Àfe dÀ±fd°f f³f ¦fBÊÜ °fe³f »fû¦fûÔ IYe OXcf³fZ ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ÀfbSXZÔQi ³f¦fSX IZY ¨fûdMX»ff ¸fZÔ ¨füfeÀf §fÔMXZ ¸fZÔ 14 BÔ¨f ffdSXVf WXbBÊÜ ¹fWXfÔ ²fSXûBÊ OXZ¸f ¸fZÔ ´ff³fe AûUSXµ»fû WXû SXWXf WX`Ü ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ A¦f»fZ 48 §fÔMXûÔ ¸fZÔ ·ffSXe ffdSXVf IYe ÀfÔ·ffU³ff ½¹föY IYe WX`Ü ´fiVffÀf³f IYû A»fMXÊ SXJf ¦f¹ff WX`Ü Uf¹fbÀfZ³ff AüSX SXf¿MÑXe¹f Af´fQf SXfWX°f f»f (E³fOXeAfSXERY) IYû SXfWX°f AüSX f¨ffU IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af °fIY 214 »fû¦fûÔ IYû f¨ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü 6235 »fû¦fûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f À±ff³fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfª¹f ¸fZÔ 10 WXfBÊUZ AüSX 65 ÀfOÞXIZYÔ CXJOÞX ¦fBÊ WX`ÔÜ C M Y K