10.08.2017 Views

SME Albania

Newsletter-Korrik-2017

Newsletter-Korrik-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Akademia Verore<br />

Instituti Shqiptar i<br />

<strong>SME</strong>-ve <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

në bashkëpunim me<br />

Köstinger<br />

Consulting<br />

organizoi edicionin<br />

e parë<br />

të Akademisë Verore<br />

të <strong>SME</strong>-ve në<br />

datat 10–15 korrik<br />

2017, në Qendrën<br />

Rinore Tiranë.<br />

Akademia Verore e<br />

<strong>SME</strong>-ve, një program<br />

6-ditor, i ofroi <strong>SME</strong>ve,<br />

bazën e nevojshme<br />

teorike dhe<br />

praktike që atyre u<br />

nevojitet për t’u<br />

përshtatur me ndryshimet<br />

e shpejta me<br />

të cilat përballet<br />

ekonomia jonë, për<br />

të qenë sa më<br />

konkurrues në treg<br />

dhe për tu lehtësuar<br />

procesin e ndërkombëtarizimit.<br />

Akademia Verore e <strong>SME</strong>-ve 2017<br />

Akademia Verore e <strong>SME</strong>-ve 2017 u fokusua në tre fusha kryesore:<br />

Standardet – cilësia, shëndeti dhe siguria, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit,<br />

inovacioni;<br />

Parashikimi i shitjeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, aksesi në financim,<br />

menaxhimi i burimeve njerëzore;<br />

Inteligjenca e marketingut, marrëdhëniet me klientët, rrjetëzimi, menaxhimi i<br />

mediave sociale, lidershipi dhe komunikimi BMC, kompetencat ndërkulturore.<br />

Në këtë Akademi pati mbi 20 lektorë, shqiptarë dhe të huaj, të cilët referuan<br />

mbi 20 tematika të ndryshme që janë të rëndësishme dhe koherente për<br />

biznesin e vogël dhe të mesëm. Të ftuar të vecantë të kësaj Akademie ishin<br />

përfaqësues të Ambasadës së Kinës në Shqipëri, të cilët mbajtën një seminar<br />

mbi të bërit biznes dhe mundësitë e bashkëpunimit me qëllim promovimin e<br />

zhvillimit dhe bashkëpunimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (<strong>SME</strong>)<br />

mes Shqipërisë, Kinës dhe BE-së.<br />

Instituti Shqiptar i <strong>SME</strong>-ve, <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> në datën 15 korrik 2017 zhvilloi Ceremoninë<br />

përmbyllëse të edicionit të parë të Akademisë Verore për <strong>SME</strong>, ku<br />

ishin prezent pjesëmarrësit e Akademisë Verore: <strong>SME</strong> në fushat e agropërpunimit,<br />

ICT-së, sigurisë, artizanatit, konsulentë që mbështesin sipërmarrjet,<br />

si dhe studentë të interesuar në ngritjen e kompanive start-up.<br />

Në përfundim të ditës së gjashtë të trajnimit, organizatorët dhe të ftuar të<br />

vecantë nga Ambasada e Kinës në Shqipëri u shpërndanë pjesëmarrësve certifikatat<br />

e pjesëmarrjes.<br />

Fitues të kësaj Akademie ishin Znj. Oli Kacani, nga kompania Rogat Security,<br />

dhe Z. Artur Hadroj, nga kompania ATC Natyral, të cilët fituan të drejtën e një<br />

trajnimi 1-mujor në Kinë.<br />

Gjatë zhvillimit të kësaj Akademie, nga pjesëmarrësit u mblodh një shumë të<br />

hollash, që do t’i dhurohen Fondacionit Down Syndrome <strong>Albania</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!