Views
11 months ago

qronika+196

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi gamodis samSabaTobiT N19 (196) 30.05 05.201 .2017 fasi 2 lari eqskluzivi soso, ar Sevcvli Cems Cvenebas! gv. 7 pavle kublaSvils danaSaulis dafarvisTvis daiWeren?! ra kavSiri aqvs farcxalaZis miwebis gigi ugulavas? skandalTan gv. 2 sakani jildos nacvlad N19 (196) 30.05-5.06.2017 w. gv. 10 buTbasa da kvekveskiris likvidaciis eqskluziuri detalebi 1