Views
11 months ago

gradivo_za_25_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_300820172017

Gradivo za 25. sejo občinskega sveta Občine Sevnica 30.8.2017

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: Župan: Povedal je, da je svojo zad
 • Page 8 and 9: tržno dejavnost, opredeljuje nove
 • Page 10 and 11: Povzetek razprave: Razprava je tekl
 • Page 12 and 13: SKLEP: Občinski svet je sprejel sk
 • Page 14 and 15: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 16 and 17: 7. Predlog sklepa o dopolnitvi šte
 • Page 19: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 22 and 23: Kaj pridobimo z znakom Slovenia Gre
 • Page 25: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 4. t
 • Page 28 and 29: POLLETNO POROČILO O I ZVRŠEVANJU
 • Page 30 and 31: 1000 OBČINSKI SVET (61.000 €) 41
 • Page 32 and 33: 1302 Cestni promet in infrastruktur
 • Page 34 and 35: 18059001 Programi športa (526.351
 • Page 36 and 37: 0603 Dejavnost občinske uprave (15
 • Page 38 and 39: 60032 Drugi operativni odhodki-KS L
 • Page 40 and 41: 06039001 Administracija občinske u
 • Page 42 and 43: 14039002 Spodbujanje razvoja turizm
 • Page 44 and 45: I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO
 • Page 46 and 47: 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (414.341
 • Page 48 and 49: 74 TRANSFERNI PRIHODKI (815.094 €
 • Page 50 and 51: II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET
 • Page 52 and 53:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 54 and 55:

  402099 Drugi splošni material in s

 • Page 56 and 57:

  402004 Časopisi, revije, knjige in

 • Page 58 and 59:

  REPREZENTANCA Predvideni so strošk

 • Page 60 and 61:

  402300 Goriva in maziva za prevozna

 • Page 62 and 63:

  zajeti v drugih postavkah, refundac

 • Page 64 and 65:

  420800 Študija o izvedljivosti pro

 • Page 66 and 67:

  400000 Osnovne plače (2.850 €) 2

 • Page 68 and 69:

  402999 Drugi operativni odhodki (12

 • Page 70 and 71:

  del ter nato skupaj z Zavodom za go

 • Page 72 and 73:

  - ureditev odsekov cestišč Pokojn

 • Page 74 and 75:

  Sredstva so namenjena za plačilo p

 • Page 76 and 77:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 78 and 79:

  Dogovori o obveznostih in nadaljnji

 • Page 80 and 81:

  OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN Sreds

 • Page 82 and 83:

  investiciji. v letošnjem letu je b

 • Page 84 and 85:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 86 and 87:

  Iz tega naslova so bile v prvem pol

 • Page 88 and 89:

  409100 Proračunska rezerva (221.40

 • Page 90 and 91:

  413105 Prispevek v ZZZS za zdravstv

 • Page 92 and 93:

  413300 Tekoči transferi v javne za

 • Page 94 and 95:

  OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFE

 • Page 96 and 97:

  420401 Novogradnje (150.000 €) 0

 • Page 98 and 99:

  413300 Tekoči transferi v javne za

 • Page 100 and 101:

  Dela se v večini primerov opravijo

 • Page 102 and 103:

  Avtošola Prah Toni s.p., Novak d.o

 • Page 104 and 105:

  411909 Regresiranje oskrbe v domovi

 • Page 106 and 107:

  ezposelnega iskalca prve zaposlitve

 • Page 108 and 109:

  OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNI

 • Page 110 and 111:

  TRŽNICA SEVNICA KONTO 420299 Nakup

 • Page 112 and 113:

  V okviru ukrepa je bilo razpisanih

 • Page 114 and 115:

  402999 Drugi operativni odhodki (18

 • Page 116 and 117:

  in sicer od 19.5.2016 do 19.5.2017,

 • Page 118 and 119:

  obveščanje, splošno svetovanje,

 • Page 120 and 121:

  TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST Skl

 • Page 122 and 123:

  Na javnih površinah na območju Se

 • Page 124 and 125:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 126 and 127:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 128 and 129:

  402200 Električna energija (1.000

 • Page 130 and 131:

  420401 Novogradnje (2.000 €) 0

 • Page 132 and 133:

  402200 Električna energija (1.800

 • Page 134 and 135:

  TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA:

 • Page 136 and 137:

  402200 Električna energija (400

 • Page 138 and 139:

  V okviru konta 402205 - Telefon, fa

 • Page 140 and 141:

  402200 Električna energija (700

 • Page 142 and 143:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 144 and 145:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 146 and 147:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 148 and 149:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 150 and 151:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 152 and 153:

  431500 Investicijski transferi drug

 • Page 154 and 155:

  -kto 402000 pisarniški material in

 • Page 156 and 157:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 158 and 159:

  402200 Električna energija (1.600

 • Page 160 and 161:

  ODVOZ SMETI: sredstva so bila porab

 • Page 162 and 163:

  402999 Drugi operativni odhodki (1.

 • Page 164 and 165:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 166 and 167:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 168 and 169:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 170 and 171:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 172 and 173:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 174 and 175:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 176 and 177:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 178 and 179:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 180 and 181:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 182 and 183:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 184 and 185:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 186 and 187:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 188 and 189:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 190 and 191:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 192 and 193:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 194 and 195:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 196 and 197:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 198 and 199:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 200 and 201:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 202 and 203:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 204 and 205:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 206 and 207:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 208 and 209:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 210 and 211:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 212 and 213:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 214 and 215:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 216 and 217:

  PU PK PP NRP Konto Opis REBALANS A

 • Page 219:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 5. t

 • Page 222 and 223:

  OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

 • Page 224 and 225:

  Predlog 1. obravnave Na podlagi 53.

 • Page 226 and 227:

  KGV - kmetijska, gozdna, vodna zeml

 • Page 228 and 229:

  3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi

 • Page 230 and 231:

  potrebe in težnje za gradnjo stano

 • Page 232 and 233:

  (2) Bivanje je omogočeno na območ

 • Page 234 and 235:

  manjši ojezeritvi, nastali na obmo

 • Page 236 and 237:

  Javni potniški promet (4) Javni po

 • Page 238 and 239:

  Lokalni energetski koncept in raba

 • Page 240 and 241:

  (3) V okvirno območje razpršene p

 • Page 242 and 243:

  (6) Pri načrtovanju širitve posel

 • Page 244 and 245:

  materialov, toplotna zaščita pri

 • Page 246 and 247:

  povsem neprimerna, se predvidi zač

 • Page 248 and 249:

  pogozditvijo kmetijskih zemljišč

 • Page 250 and 251:

  nesreče. Na teh območjih je treba

 • Page 252 and 253:

  Cirnik - Veliki Cirnik 1, krajevno

 • Page 254 and 255:

  (14) Gradnja stavb naj se praviloma

 • Page 256 and 257:

  industrijo in centralne dejavnosti.

 • Page 258 and 259:

  podrobni prostorski načrt na povr

 • Page 260 and 261:

  3.1.0.0 Splošne določbe 3.1.1.0 P

 • Page 262 and 263:

  VI območje vodne infrastrukture V.

 • Page 264 and 265:

  Način pridobitve rešitev urbanist

 • Page 266 and 267:

  (13) Stekleno-betonski in stiroporn

 • Page 268 and 269:

  Prepovedane so ureditve in posegi,

 • Page 270 and 271:

  avtohtonih grmovnih drevesnih vrst,

 • Page 272 and 273:

  prispevno površino, in dolvodno od

 • Page 274 and 275:

  zemeljskimi deli obremenjevanje zem

 • Page 276 and 277:

  - ohranjanje prvobitnih, težje dos

 • Page 278 and 279:

  (71) Ločeno zbiranje in odvoz komu

 • Page 280 and 281:

  objekt, katerega obratovanje obreme

 • Page 282 and 283:

  študija požarne varnosti. Požarn

 • Page 284 and 285:

  vodom ter relejno hišico, javno ra

 • Page 286 and 287:

  - vsi objekti, instalacije in napra

 • Page 288 and 289:

  (34) Pri gradnji novih stavb in rek

 • Page 290 and 291:

  (5) Na območju kmetijskih zemljiš

 • Page 292 and 293:

  Ohranjanje narave (14) Na območjih

 • Page 294 and 295:

  6. vodno zajetje in objekti za akum

 • Page 296 and 297:

  zagotavljati pogoje za ohranitev vo

 • Page 298 and 299:

  Dopustna gradnja Dovoljene so le gr

 • Page 300 and 301:

  Posebni pogoji urejanja Lastnik ozi

 • Page 302 and 303:

  - poljavni prostor, - smer pozidave

 • Page 304 and 305:

  - zgornji rob konstrukcije naj bo p

 • Page 306 and 307:

  motorjem), zmaja, balona, malega, l

 • Page 308 and 309:

  ponudbi ali prireditvam; odprti sez

 • Page 310 and 311:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 312 and 313:

  4.1 Organizacija prostora Ohranitev

 • Page 314 and 315:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 316 and 317:

  2.3 Drugi dopustni nezahtevni in en

 • Page 318 and 319:

  - dvostanovanjska stavba 11210, raz

 • Page 320 and 321:

  (PNRP): SK - površine podeželskeg

 • Page 322 and 323:

  4.4 Druge določbe urbanističnega

 • Page 324 and 325:

  hortikulturne ureditve. Prostor GE

 • Page 326 and 327:

  2.3 Drugi dopustni nezahtevni in en

 • Page 328 and 329:

  3.4.2.2.20 .jp - GE središčnega j

 • Page 330 and 331:

  4.4 Druge določbe urbanističnega

 • Page 332 and 333:

  4.5 Omilitveni ukrepi Pri poselitvi

 • Page 334 and 335:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 336 and 337:

  4.3 Velikost GE, posebnosti parcela

 • Page 338 and 339:

  (16) Dovoljena je izvedba balkona,

 • Page 340 and 341:

  Prav tako ni dopustna kombinacija n

 • Page 342 and 343:

  Osnovni kubus glavne stavbe (87. č

 • Page 344 and 345:

  Namembnost stavbe Tipi objektov Pos

 • Page 346 and 347:

  Tipi streh Streha z naklonom 40° -

 • Page 348 and 349:

  Dopustne so simetrične in nesimetr

 • Page 350 and 351:

  (9) OPPN 11-01: Kmečki turizem Kos

 • Page 352 and 353:

  prostorsko integriteto cerkve sv. K

 • Page 354 and 355:

  šport in rekreacijo v zahodnem del

 • Page 356 and 357:

  Revitalizacija območja s pozidavo

 • Page 358 and 359:

  stanovanjskih hišah. V območju op

 • Page 360 and 361:

  predvideno dejavnost. Načrtovana g

 • Page 362 and 363:

  - Odlok o občinskem lokacijskem na

 • Page 364 and 365:

  oznaka EUP oznaka tipa GE Apnenik p

 • Page 366 and 367:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 368 and 369:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 370 and 371:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 372 and 373:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 374 and 375:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 376 and 377:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 378 and 379:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 380 and 381:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 382 and 383:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 384 and 385:

  oznaka EUP KB24 KB43a KB43b Krmelj

 • Page 386 and 387:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 388 and 389:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 390 and 391:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 392 and 393:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 394 and 395:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 396 and 397:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 398 and 399:

  oznaka EUP LZ36 LZ38 LZ40 oznaka ti

 • Page 400 and 401:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 402 and 403:

  oznaka EUP OP05 Orehovo oznaka tipa

 • Page 404 and 405:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 406 and 407:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 408 and 409:

  oznaka EUP PR29 vo Prešna Loka PL3

 • Page 410 and 411:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 412 and 413:

  oznaka EUP RA02 oznaka tipa GE hm n

 • Page 414 and 415:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 416 and 417:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 418 and 419:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 420 and 421:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 422 and 423:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 424 and 425:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 426 and 427:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 428 and 429:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 430 and 431:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 432 and 433:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 434 and 435:

  oznaka EUP TZ24 oznaka tipa GE ppn

 • Page 436 and 437:

  oznaka EUP TR50 TR51 TR52 oznaka ti

 • Page 438 and 439:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 440 and 441:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 442 and 443:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 444 and 445:

  oznaka EUP oznaka tipa GE naziv tip

 • Page 447:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 452 and 453:

  Oddelek za okolje in prostor Občin

 • Page 454 and 455:

  Če so torej v okviru sodelovanja j

 • Page 456:

  ZAP. ŠT. EUP NASELJE ŠT. PARC. KO

 • Page 460:

  23 DR08.gp Dolnje Brezovo 35, 36/1,

 • Page 464:

  41 DR08.gp Dolnje Brezovo 35, 36/1,

 • Page 468:

  53. AB16.z Apnenik pri Boštanju 94

 • Page 472:

  76. 77. 78 79 KGV, BO10.jsm, BO25.p

 • Page 476:

  84 85 86 87 KGV, BO10.jsm, BO25.ppn

 • Page 480:

  92. 93. 94. 95 KGV, BO10.jsm, BO25.

 • Page 484:

  100. 101. 102. 103. KGV, BO10.jsm,

 • Page 488:

  108. 109. 110 111 KGV, BO10.jsm, BO

 • Page 492:

  116. 117. 118. 119. KGV, BO10.jsm,

 • Page 496:

  124. 125. 126. 127. KGV, BO10.jsm,

 • Page 500:

  132. 133. 134. 135. KGV, BO10.jsm,

 • Page 504:

  140. 141. 142. 143. KGV, BO10.jsm,

 • Page 508:

  148. 149. 150. 151. KGV, BO10.jsm,

 • Page 512:

  156 157. 158. 159. KGV, BO10.jsm, B

 • Page 516:

  164. 165. 166. 167. KGV, BO10.jsm,

 • Page 520:

  172. 173. 174. 175. KGV, BO10.jsm,

 • Page 524:

  180. 181. 182. 183. KGV, BO10.jsm,

 • Page 528:

  188. 189. 190. 191. KGV, BO10.jsm,

 • Page 532:

  199. DR26.ip Dolnje Brezovo 111/2,

 • Page 536:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 7. t

 • Page 539 and 540:

  Komunalni prispevek je osnovni vir

 • Page 541 and 542:

  (3) Splošni odlok o komunalnem pri

 • Page 543 and 544:

  (2) Komunalni prispevek je sešteve

 • Page 545 and 546:

  OBČINA SEVNICA Glavni trg 19a 8290

 • Page 547 and 548:

  KAZALO 1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPR

 • Page 549 and 550:

  1.3. Namen izdelave programa opreml

 • Page 551 and 552:

  1.5. Podlage za izdelavo programa o

 • Page 553 and 554:

  2. KOMUNALNA OPREMA PRED IN PO IZVE

 • Page 555 and 556:

  Odpadne vode Kanalizacija za odvod

 • Page 557 and 558:

  3.1. Obračunsko območje investici

 • Page 559 and 560:

  Parcele Za potrebe preračuna skupn

 • Page 561 and 562:

  V prejšnji tabeli je treba izloči

 • Page 563 and 564:

  4. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA Komu

 • Page 565 and 566:

  6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PR

 • Page 567 and 568:

  6.3. Razmerje med merilom parcele i

 • Page 569 and 570:

  6.7. Način plačila in subvencioni

 • Page 571 and 572:

  Povprečje za enostanovanjske hiše

 • Page 580 and 581:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 583 and 584:

  Oddelek za okolje in prostor Občin

 • Page 585 and 586:

  DOPOLNJEN OSNUTEK Na podlagi 61. č

 • Page 587 and 588:

  - horizontalni gabariti: znotraj gr

 • Page 590:

  A. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA

 • Page 594:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 9. t

 • Page 599 and 600:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 601 and 602:

  UVOD Javna razgrnitev dopolnjenega

 • Page 604:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 10.

 • Page 607 and 608:

  dopolnjen osnutek Na podlagi 61. č

 • Page 609 and 610:

  ___________________________________

 • Page 611 and 612:

  ___________________________________

 • Page 613 and 614:

  ___________________________________

 • Page 615 and 616:

  ___________________________________

 • Page 617 and 618:

  ___________________________________

 • Page 619 and 620:

  VSEBINA IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORS

 • Page 621 and 622:

  1.0. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 1.1 M

 • Page 623 and 624:

  Ureditveno območje poslovno stanov

 • Page 625 and 626:

  Pred pridobitvijo gradbenih dovolje

 • Page 627 and 628:

  Dostop do zabojnikov mora biti vedn

 • Page 629 and 630:

  5.4. Ukrepi za zmanjšanje odtoka p

 • Page 631 and 632:

  9.0. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ O

 • Page 633 and 634:

  12. SEZNAM PRILOG 12.1. Sklep o za

 • Page 635 and 636:

  13.6. Mnenja nosilcev urejanja pros

 • Page 638:

  čiščenje padavinskih in komunaln

 • Page 646:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 11.

 • Page 656:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

Gradivo za 4. sejo občinskega sveta - Občina Žužemberk
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine ... - Cerklje.si
Vabilo za 26. sejo Občinskega sveta - Občina Krško
4. redna seja občinskega sveta - Duplek
Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine ... - Rogaška Slatina
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Škofljica
Seznam kandidatov za volitve članov Sveta MNSS Občine Moravske ...
Upoštevanje in izkušnje pri uporabi Evrokoda 8 v okviru ... - ZRMK
STROKOVNE ZASNOVE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE za območje Občine Naklo
Datum: 22.6.2009 1. Kje dobim invalidski znak? Na ... - Upravne enote
prvi del - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
odlok o občinskem prostorskem načrtu občine dobrova polhov gradec
METODOLOŠKA NAVODILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV PO ...
Spremembe projektne dokumentacije za pridobitev ... - ZAPS
Vloga za izdajo potrdila, da ima objekt uporabno ... - Upravne enote
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS - Ministrstvo za ...
Predstavitev in dejavnosti odseka za dinamiko konstrukcij
Program dela Občinskega sveta za leto 2013 - Občina Poljčane
Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost
okvirniprogram dela občinskega sveta občine kamnik za leto 2012 i ...
Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost
poročilo o izvajanju npk 2008–2011 v letu 2009 - Ministrstvo za kulturo
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za ...
Dobitniki priznanj in nagrad Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost
Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto ...