04.09.2017 Views

WiT MSPO 2017 Short

Wydanie specjalne Magazynu Wojsko i Technika Targi MSPO 2017

Wydanie specjalne Magazynu Wojsko i Technika
Targi MSPO 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMER SPECJALNY | SPECIAL ISSUE<br />

www.zbiam.pl<br />

ISSN 2450-1301<br />

Polish Armed Forces<br />

Polish Defence Industry<br />

<strong>2017</strong><br />

ZAPRASZAMY<br />

DO STOISKA<br />

D33<br />

MEET US AT<br />

THE STAND


SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT<br />

Myśliwce Eurofighter Typhoon. Fot. Niccoli Grosseto<br />

Eurofighter Typhoon fighters. Photo Niccoli Grosseto<br />

Redakcja / Editorial staff:<br />

Redaktor prowadzący / Leading editor:<br />

Maciej Szopa, maciej.szopa@zbiam.pl<br />

Kamil Mazurek<br />

Redaktor techniczny / Layout editor:<br />

Robert Gretzyngier<br />

Korekta / Correction:<br />

Karolina Smoczyńska<br />

Tłumaczenie / Translation:<br />

Agnieszka Gołas, Kamil Mazurek, Anita<br />

Kwaterowska, Maciej Szopa<br />

Wydawca / Publishing house:<br />

Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o.<br />

ul. Anieli Krzywoń 2/155<br />

01-391 Warszawa<br />

office@zbiam.pl<br />

Biuro / Office:<br />

ul. Bagatela 10/19<br />

00-585 Warszawa<br />

Dział reklamy i marketingu / Department<br />

of advertising and marketing:<br />

Anna Zakrzewska<br />

anna.zakrzewska@zbiam.pl<br />

2<br />

5<br />

16<br />

21<br />

22<br />

26<br />

30<br />

34<br />

44<br />

48<br />

58<br />

64<br />

74<br />

84<br />

93<br />

94<br />

98<br />

Przede wszystkim praca u podstaw<br />

Primarily work at the grass roots<br />

Polska Grupa Zbrojeniowa – od powstania do <strong>MSPO</strong> <strong>2017</strong><br />

Polish Armaments Group – from its creation to <strong>MSPO</strong> <strong>2017</strong><br />

Piąty rodzaj wojsk w budowie<br />

The fifth branch of forces under construction<br />

Comp@n dla Wojsk Obrony Terytorialnej<br />

Comp@n for the Territorial Defence Forces<br />

Działalność Rheinmetall Defence Polska na polskim rynku<br />

Rheinmetall Defence Polska activities in the Polish market<br />

Eksport PGZ i jej spółek zależnych – dotychczasowe rezultaty<br />

i możliwości na przyszłość<br />

PGZ Group export results and future capacity<br />

Współpraca PGZ z zagranicznymi firmami zbrojeniowymi<br />

PGZ cooperation with foreign arms companies<br />

Lotnictwo rozpoznawcze dla Sił Zbrojnych RP<br />

Reconnaissance Aircraft for the Polish Armed Forces<br />

Rodzina sprawdzonej w walce amunicji krążącej z IAI do<br />

działań morskich<br />

IAI’s Family of Battle Proven Loitering Weapons goes Naval<br />

Wiropłaty potrzebne od zaraz<br />

Rotocrafts needed right away<br />

WSK „PZL-Świdnik” S.A. – ponad 60 lat doświadczenia<br />

w budowie śmigłowców<br />

WSK „PZL-Świdnik” S.A. – over 60 years of experience in<br />

helicopters production<br />

Z warszawskiej Ochoty do amerykańskiej armii<br />

From Warsaw’s Ochota to the US Army<br />

Bezzałogowce – przede wszystkim rozpoznanie<br />

Unmanned Aerial Vehicles – Reconnaissance Above All<br />

PGZ-19R – ostatnie odliczanie<br />

PGZ-19R – the final countdown<br />

70-lecie Radmoru<br />

Radmor’s 70th anniversary<br />

Projekt Orka Oferta przemysłowa thyssenkrupp Marine<br />

Systems<br />

The Orka project Industrial offer of thyssenkrupp Marine<br />

Systems<br />

Lądowa obrona wybrzeża<br />

Land coastal defence<br />

www.zbiam.pl<br />

Wojsko i Technika<br />

special issue<br />

1


Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Błażej Wojnicz,<br />

w rozmowie z redakcją miesięcznika „Wojsko i Technika”<br />

mówi o kondycji, planach i wyzwaniach na przyszłość<br />

czekających Grupę i poszczególne jej podmioty.<br />

Przede wszystkim<br />

praca u podstaw<br />

Primarily work<br />

at the grass roots<br />

President of the Polish Armaments Group (PGZ),<br />

Błażej Wojnicz, talks to the „Wojsko i Technika”<br />

editorial staff about condition, plans<br />

and challenges of the future awaiting for<br />

the Group and it’s companies.<br />

Jakie zmiany zaszły w organizacji Polskiej Grupy<br />

Zbrojeniowej S.A. od momentu objęcia przez Pana<br />

funkcji jej prezesa? Jakie są wasze cele i co wynika<br />

z waszej współpracy z Ministerstwem Obrony<br />

Narodowej, głównym klientem a zarazem podmiotem,<br />

który sprawuje nad PGZ nadzór właścicielski?<br />

Jesteśmy dużą organizacją, w skład której wchodzi<br />

znaczna liczba podmiotów o szerokiej ofercie produktowej<br />

i usługowej. Kluczową sprawą jest więc zapewnienie<br />

dobrej organizacji zarządzania. W tym modelu<br />

poszczególne domeny muszą wziąć odpowiedzialność<br />

za wskazane im obszary działalności i przypisane do<br />

nich konkretne spółki. My, jako kierownictwo, chcemy<br />

decydować, w jakim kierunku te zakłady będą podążały<br />

– chodzi o to żeby pogłębić proces konsolidacji, aby<br />

nie było konkurencji między poszczególnymi zakładami<br />

wewnątrz Grupy. Każdy musi znać swoją specjalizację.<br />

Poszczególne zakłady obawiają się w związku z tym<br />

o swoją przyszłość, boją się marginalizacji, ale chcę zapewnić,<br />

że nic takiego nie będzie miało miejsca. Z bardzo<br />

wielu powodów – przede wszystkim biznesowych,<br />

ale także społecznych, a nawet politycznych. Przede<br />

wszystkim dysponujemy olbrzymim potencjałem, który<br />

chcemy i musimy w pełni wykorzystywać. Ponadto<br />

What changes have been made in organization of<br />

the Polish Armaments Group since taking the function<br />

of its President by you? What are your goals<br />

and what is the outcome of your cooperation with<br />

Ministry of National Defence, the main customer<br />

and entity, which performs ownership supervision<br />

over PGZ?<br />

We are a large organization, which encompasses a lot<br />

of companies with a broad product and service offer.<br />

So the key thing is to provide a good management<br />

organisation. In this model particular domains must<br />

take responsibility for work areas and companies given<br />

to them. We, as management, want to decide in what<br />

direction this industrial plants will follow – it is about<br />

deepening the consolidation process, so there wouldn’t<br />

be a competition between particular companies inside<br />

the Group. Everyone must know his specialisation.<br />

Individual companies fear because of this about<br />

their future. They fear marginalisation. But I want to<br />

ensure, that nothing like this will take place. For many<br />

reasons – especially business reasons, but also social<br />

and even political. Above all we have a huge potential,<br />

which we want and must put to full use. Also I want to<br />

remind, that we are a national company and I take that<br />

special issue<br />

2


Powstała w grudniu 2013 roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest obecnie największym i najważniejszym<br />

podmiotem branży obronnej w Polsce. Firma, będąca spółką matką kilkudziesięciu przedsiębiorstw, w tym<br />

dawniej należących do Grupy Bumar (obecnie Polski Holding Obronny Sp. z o.o.) i Wojskowych Zakładów<br />

Remontowo-Produkcyjnych, stanowi urzeczywistnienie koncepcji konsolidacji polskiego państwowego<br />

przemysłu zbrojeniowego. Niemal cztery lata po jej utworzeniu, możliwe jest wyciągnięcie pierwszych<br />

wniosków z jej funkcjonowania.<br />

Created in December 2013 the Polish Armaments Group (pol. Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) is the largest<br />

and the most important entity of the Polish defence industry. The Group, being a parent company of several<br />

dozens firms, including ones belonging to the former Bumar Group (currently Polish Defence Holding) as well<br />

as military production and maintenance plants, is the realisation of the concept of consolidation of the Polish<br />

state-owned armaments industry. Almost four years after its creation, it is possible to draw first conclusions<br />

about its functioning.<br />

Polska Grupa Zbrojeniowa<br />

– od powstania do <strong>MSPO</strong> <strong>2017</strong><br />

Pomysł na konsolidację państwowej części polskiego<br />

przemysłu obronnego (ppo) w ramach jednego podmiotu<br />

nie jest pomysłem nowym, a wywodzi się jeszcze<br />

z lat 90. i opiera o szereg dokumentów natury strategicznej.<br />

Pośród tych najważniejszych w kontekście podjętych<br />

decyzji warto wymienić: „Strategię przekształceń strukturalnych<br />

przemysłowego potencjału obronnego w latach<br />

2002–2005" oraz „Strategię konsolidacji i wspierania rozwoju<br />

polskiego przemysłu obronnego w latach 2007–2012".<br />

Chociaż aż do roku 2013 nie było pewne, który wariant<br />

konsolidacji zostanie zrealizowany (istniały dwa – koncentracja<br />

wokół istniejącej grupy Bumar lub wokół zupełnie<br />

nowego podmiotu, który okazał się zwycięski), jej przyczyny<br />

były dobrze znane. Znalazły się wśród nich:<br />

• kłopoty organizacyjne związane ze schedą po wielkim<br />

przemyśle zbrojeniowym z czasów Polskiej<br />

Rzeczpospolitej Ludowej;<br />

Kamil Mazurek<br />

Polish Armaments Group<br />

– from its creation to <strong>MSPO</strong> <strong>2017</strong><br />

The idea of consolidating state-owned part of the Polish<br />

defence sector within one entity is not a new concept,<br />

but originates from the 1990s and is based on a number of<br />

strategic documents. Among the most important ones in<br />

the context of the decision taken, it is worth mentioning<br />

the “The strategy of structural transformations of industrial<br />

defence potential in the years 2002–2005” and “The strategy<br />

of consolidating and supporting the development of<br />

the Polish defence industry in 2007–2012”. Although there<br />

was no certainty until 2013 which variant of consolidation<br />

will be chosen (there were two – concentration around the<br />

existing Bumar Group or around a brand new entity, that<br />

eventually won), its causes were well known. Among them<br />

were:<br />

• organizational problems associated with the heir of<br />

large armaments industry of the times of the Polish<br />

People’s Republic;<br />

special issue<br />

5


Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działalność 1 stycznia <strong>2017</strong> roku jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych<br />

RP. Do ich podstawowych zadań należy: przygotowanie militarnej obrony państwa na poziomie lokalnym,<br />

w oparciu o infrastrukturę cywilną, zapewnienie wsparcia dla wojsk operacyjnych w rejonach i obszarach<br />

wspólnych działań, zwalczanie dywersyjnych oraz desantowych działań przeciwnika, a także zapewnienie<br />

wsparcia pozostałym służbom w innych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i przeciwdziałanie<br />

zjawiskom o charakterze kryzysowym.<br />

Territorial Defence Force began their operations as the fifth branch of Armed Forces of the Republic of Poland<br />

on January 1 st , <strong>2017</strong>. Their primary tasks include: organisation of military defence of the country on<br />

the local level (based on civilian infrastructure), providing support for operational troops on territories and<br />

areas of joint actions, combatting diversionary and airborne activities of adversaries, support for other services<br />

in case of threat to national security, and also preventing crisis situations.<br />

Piąty rodzaj wojsk w budowie<br />

The fifth branch of forces under construction<br />

chwilę obecną Dowództwo Obrony Terytorialnej jest<br />

Na bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony<br />

Narodowej, co ma usprawnić proces formowania i zaopatrywania<br />

nowego rodzaju wojsk, ale pod względem logistycznym<br />

system zabezpieczenia jego potrzeb jest zapewniany, tak<br />

jak pozostałych rodzajów wojsk podległych Dowództwu Generalnemu<br />

Rodzajów Sił Zbrojnych, przez Inspektorat Wsparcia<br />

Sił Zbrojnych RP.<br />

Jak wynika z przeznaczenia i roli jaka została przydzielona<br />

nowemu rodzajowi wojsk, można scharakteryzować go jako<br />

lekką piechotę, przystosowaną do działania w warunkach<br />

izolacji oraz zdolną do prowadzenia działań dywersyjnych,<br />

z założeniem zaopatrywania w oparciu o lokalne zaplecze<br />

oraz mającą jak najwyższy stopień autonomiczności. Nieuniknione<br />

jest dostosowanie uzbrojenia i innego wyposażenia<br />

Wojsk Obrony Terytorialnej do standardów Wojsk Operacyjnych,<br />

ze względu na wpisane w jego zadania współdziała-<br />

special issue<br />

Krzysztof<br />

Michał<br />

Płatek<br />

Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz przemawia na konferencji w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W tle żołnierze OT<br />

w hełmach i maskach z Maskpolu uzbrojeni w broń z Radomia i Tarnowa.<br />

Minister of National Defence, Antoni Macierewicz addresses the conference organised at the Military Institute of Armament Technology. In the<br />

background soldiers of the Territorial Defence in helmets and masks of Maskpol, armed with weapons from Radom and Tarnów.<br />

Presently, the Territorial Command is directly subordinated<br />

to the Minister of National Defence and this subordination<br />

is supposed to facilitate the process of creation and provisioning<br />

of the new type of forces, whereas in terms of the logistics,<br />

fulfilling its needs is secured – just like in case of the rest of the<br />

armed forces subject to the General Command of Branches of<br />

Armed Forces – by the Inspectorate of Armed Forces Support.<br />

According to the tasks assigned to this new branch of<br />

forces and its role, it can be defined as light infantry adapted<br />

to operations in isolation and capable of carrying out diversionary<br />

actions, on condition that it would be provisioned on<br />

the basis of local hinterland and possessing a high degree of<br />

autonomy. Adjustment of armament and other equipment of<br />

the Territorial Defence Force to the standards of operational<br />

troops is unavoidable because of the necessity to unify the<br />

supply chain by logistic detachments in case of joint actions<br />

in conflict situations, and also in view of the fact that<br />

16


Rozmowa<br />

z Otmarem Schultheisem,<br />

członkiem zarządu<br />

Rheinmetall Defence Polska<br />

Interview with<br />

Otmar Schultheis,<br />

member of the board in<br />

Rheinmetall Defence Polska<br />

Działalność<br />

Rheinmetall<br />

Defence Polska<br />

na polskim rynku<br />

Jakie są główne cele i zadania nowej jednostki zależnej<br />

Rheinmetall Defence, utworzonej w 2016 roku w Polsce?<br />

Czy Rheinmetall Defence Polska jest reprezentantem innych<br />

firm grupy Rheinmetall Defence, czy przeprowadza<br />

także własne, niezależne działania?<br />

Firma działa jako centrum Rheinmetall Defence dla polskiego<br />

Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP<br />

i polskiego przemysłu obronnego. Spełniamy także zadanie<br />

konsultanta dla polskiego MON i SZ RP w innych sprawach,<br />

np. przy definicji koncepcji logistycznych i szkolno-treningowych.<br />

Dostarczamy różnego rodzaju usługi (nie tylko związane<br />

z unowocześnianiem sprzętu), takie jak: serwis na miejscu<br />

dla wojska i przemysłu, dostawa części zamiennych, szkolenia<br />

operatorów i personelu technicznego. Niezależne mobilne<br />

usługi zapewniamy przy użyciu własnych specjalnych kontenerów<br />

(przechowywania i pracowni oraz typu STT). Tworzymy<br />

także nasze własne warsztaty i miejsca produkcji, aby przeprowadzać<br />

specyficzne naprawy i zdefiniowane czynności produkcyjne.<br />

Zapewniamy podobne usługi i współpracę również<br />

innym klientom oraz partnerom międzynarodowym. Chcemy<br />

współpracować z wojskowymi i cywilnymi instytucjami, a także<br />

uczelniami wyższymi w sprawach dotyczących badań i rozwoju.<br />

Oferujemy także wsparcie amerykańskim i NATO-wskim<br />

siłom w Polsce i krajach bałtyckich.<br />

To wszystko oznacza samodzielne generowanie obrotu<br />

– a nie opieranie się na finansowaniu z centrali Rheinmetalla<br />

w Niemczech! Mamy możliwość prowadzenia niezależnych<br />

operacji, działania jako w pełni zdolna do działania<br />

polska firma przemysłu obronnego. Możemy generować<br />

dodatkowy know-how, miejsca pracy, pomysły biznesowe,<br />

wspólnie z polskimi i międzynarodowymi partnerami. Będzie<br />

to zapewniało wartość dodaną polskiej gospodarce.<br />

Rheinmetall<br />

Defence<br />

Polska<br />

activities in the<br />

Polish market<br />

What are the main goals and activities of the new<br />

Rheinmetall Defence subsidiary created in 2016 in Poland?<br />

Is Rheinmetall Defence Polska a representative<br />

of other Rheinmetall Defence business or does own,<br />

independent actions either?<br />

The company is acting as Rheinmetall Defence’s<br />

HUB for Polish MoD, armed forces in general and Polish<br />

defence industry. We are also acting as a consultant for<br />

Polish MoD and armed forces in respect of different issues,<br />

e.g.: definition of logistic concepts, training concepts,<br />

etc. We are providing different kind of services<br />

(not only related with upgrade) such as service onsite<br />

for army and industry, provision of spares, training for<br />

operators and maintainers. Independent mobile services<br />

are ensured by using our own special containers (storage-/workshop<br />

containers and STTe’s). We also establish<br />

our own workshop and production facilities, to carry out<br />

specific repairs and to execute defined production activities.<br />

We also provide such services and cooperation for<br />

international customers and partners. Our intent is cooperate<br />

with military and civilian institutes and universities<br />

in matters concerning research and development.<br />

Also we are offering support for us nad NATO Forces in<br />

Poland and the Baltic States.<br />

This all means the creation of own turnover - not<br />

sponsored by Rheinmetall Germany! We have a possibility<br />

of executing independent operations, acting as a fully<br />

operational Polish defence company and generation<br />

of additional know-how, jobs, business ideas together<br />

special issue<br />

22


Jednym ze strategicznych celów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zawartych w zaktualizowanej wersji<br />

„Strategii Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015–2030” jest wydatne wzmocnienie jej filaru eksportowego.<br />

Zakłada się, że sprzedaż z tego tytułu powinna kształtować się na poziomie nieco poniżej 4 mld<br />

PLN, co stanowić będzie około 30% całości prognozowanej sprzedaży w roku 2030. Chociaż owe plany<br />

to relatywnie daleka przyszłość, już obecnie można dostrzec pewne znaki ożywienia w kwestii eksportu<br />

Grupy.<br />

Eksport PGZ i jej spółek zależnych – dotychczasowe<br />

Kamil Mazurek rezultaty i możliwości na przyszłość<br />

PGZ Group export results and future capacity<br />

One of the strategic objectives of the Polish Armaments Group included in the updated version of the<br />

“Strategy of the PGZ Group for 2015–2030” is the significant strengthening of its export pillar. It is assumed<br />

that sales should be slightly below PLN 4 billion, which would account for about 30% of total<br />

projected sales in 2030. Although these plans are a relatively distant future, there are already some<br />

signs of recovery in the Group’s exports.<br />

W ubiegłym roku firma Rosomak S.A. dostarczyła do Zjednoczonych<br />

Emiratów Arabskich 40 kołowych transporterów opancerzonych. Fot.<br />

Rosomak S.A.<br />

Last year Rosomak S.A. delivered 40 wheeled APC’S to United Arab<br />

Emirates. Photo Rosomak S.A.<br />

Wydaje się, że wraz z zakończeniem formowania się<br />

państwowej części branży zbrojeniowej pod sztandarem<br />

Polskiej Grupy Zbrojeniowej, skończył się dołek w eksporcie<br />

uzbrojenia ze strony PGZ i jej spółek zależnych. Wyjątkowo zły<br />

wynik z 2015 roku – niecałe 78 mln euro – jest już za nami i obecnie<br />

odnotowuje się odbicie. Eksport na poziomie 100 mln euro<br />

za sam pierwszy kwartał 2016 roku jest tego dowodem, chociaż<br />

do osiągnięcia w pełni zadowalającego wyniku jeszcze daleko.<br />

Zdaniem władz spółki, obecnie prowadzone są działania mające<br />

na celu usprawnienie procedur związanych z eksportem, co ma<br />

z kolei pozwolić na skuteczne wyjście z nową ofertą na zagraniczne<br />

rynki. Niestety, obecnie brak szczegółów, co do mających miejsce<br />

zmian. Z kolei Prezes PGZ Błażej Wojnicz wskazuje zarówno<br />

na trwający proces budowania marki PGZ za granicą, co jest<br />

koniecznością ze względu na to, że produkty Grupy znane są<br />

pod szyldami poszczególnych spółek Pegaza a nie jej samej, jak<br />

również na to, że wartość zamówień eksportowych za rok <strong>2017</strong><br />

już przekroczyła ubiegłoroczny wynik. Planowane jest także otwarcie<br />

przedstawicielstw firmy w państwach, których siły zbrojne są<br />

w znacznym stopniu zaopatrywane przez PGZ.<br />

Chociaż w wielu analizach publicystycznych wskazuje się na<br />

relatywne zapóźnienie technologiczne firm PGZ i tym samym<br />

special issue<br />

seems that with the conclusion of the formation of the state<br />

It armaments sector under the banner of the Polish Armaments<br />

Group, the worst times in international sales from the PGZ<br />

and its subsidiaries have ended. The exceptionally poor result of<br />

2015 – less than € 78 million – is already behind us and we are<br />

now witnessing a rebound. Exports at the level of € 100 million<br />

for the first quarter of 2016 is a proof of this, although it is still far<br />

from reaching a fully satisfactory result. According to company<br />

officials, changes are being introduced to streamline export procedures,<br />

which in turn will allow to present a new offer to foreign<br />

markets. Sadly, there are currently no information about the<br />

details of this transition. PGZ’s ceO Błażej Wojnicz points to the<br />

ongoing process of building the PGZ brand abroad, which is a<br />

necessity, since the products of the Group are known under the<br />

brands of company’s subsidiaries, not the Group itself. He also<br />

indicates that the value of export orders for the year <strong>2017</strong> already<br />

exceeded previous year’s result. Morover, there are plans to open<br />

the company’s offices in countries which armed forces are heavily<br />

supplied by the PGZ.<br />

While many journalistic analyzes point to the relative technological<br />

backwardness of PGZ and thus the weakness of the<br />

overall offer of the Group, recent years have shown that it is<br />

possible to win contracts also outside Poland. Perhaps the most<br />

famous of these was an agreement with the Finnish company<br />

Patria for the production of wheeled armored personnel carriers<br />

Rosomak. Based on the agreement Rosomak company from<br />

Siemianowice Śląskie delivered last year 40 apcs to the United<br />

Arab Emirates for price of plN 170 million. It was the first export<br />

success of one of the most renowned products of the Polish<br />

defence industry. Moreover, last year it was also heard about<br />

a possible purchase of Rosomak apcs by Slovakia, but still no<br />

further information on the contract has been released and the<br />

agreement itself is negotiated at the level of ministries of both<br />

countries. Another and not less promising example of successful<br />

export activities, this time from the “Łucznik” - Radom Arms Factory,<br />

was the agreement to deliver in 2015 one thousand Beryl<br />

assault rifles and Mini Beryl compact assault rifles to Nigeria,<br />

with a prospect of a much larger purchase. Also the Warsaw<br />

26


Jednym z celów utworzonej w grudniu 2013 Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. było powołanie do życia<br />

podmiotu w polskiej branży obronnej, który byłby zdolny do wchodzenia w partnerskie relacje z największymi<br />

przedsiębiorstwami zbrojeniowymi świata. PGZ stara się realizować ten cel w zasadzie od<br />

początku swego istnienia i szczęśliwie ma w tym zakresie ułatwione zadanie z uwagi na realizowany<br />

w Polsce program modernizacji technicznej sił zbrojnych.<br />

Kamil Mazurek<br />

Współpraca PGZ<br />

z zagranicznymi firmami zbrojeniowymi<br />

PGZ cooperation with foreign arms companies<br />

One of the goals of the Polish Armaments Group’s (PGZ) creation in December 2013 was the establishment<br />

of an entity in the Polish defence industry that would be capable of entering into partnership relations<br />

with the largest armaments companies in the world. The PGZ is trying to achieve this goal since<br />

the beginning of its existence and, fortunately, thanks to the Polish program of technical modernization<br />

of the armed forces, it is relatively easy to attain it.<br />

Zbieżność celów globalnych firm zbrojeniowych oraz polskiego<br />

giganta zbrojeniowego i jego firm zależnych pozwoliły<br />

na podpisanie w ostatnich latach szeregu listów intencyjnych<br />

i memorandów o współpracy. Zagraniczny przemysł, pragnący<br />

wejść do gry o największe polskie kontrakty modernizacyjne<br />

oraz PGZ, chcąca pozyskać nowe technologie, wejść z produktami<br />

na nowe rynki oraz zostać wpleciona do głównego nurtu<br />

międzynarodowego łańcucha dostaw sprzętu wojskowego,<br />

sukcesywnie realizują działania mające przygotować grunt do<br />

przyszłej współpracy. Dotychczas PGZ podpisała porozumienia<br />

o współpracy m.in. z następującymi firmami:<br />

• Raytheon oraz MeaDS International (w kontekście<br />

programu Wisła);<br />

• Lockheed Martin (program Homar);<br />

• Bell Helicopter, (program Kruk);<br />

• Boeing (program Kruk jak również ewentualne programy<br />

dotyczące CH-47 Chinook, V-22 Osprey, rozpoznania<br />

i wywiadu lotniczego, a także systemów satelitarnych<br />

i kosmicznych);<br />

• Israel Aerospace Industries (taktyczne Bsp, walka elektroniczna<br />

oraz tankowanie w powietrzu);<br />

• MBDA (systemy rakietowe, obrona przeciwlotnicza<br />

oraz przeciwrakietowa);<br />

• Rheinmetall (prototyp nowego pływającego transportera<br />

opancerzonego w układzie 6x6);<br />

• Kongsberg (Program Narew, systemy morskie i kosmiczne,<br />

nadzór i rozpoznanie);<br />

• Saab oraz DCNS (program Orka oraz jednostki nawodne);<br />

• Northrop Grumman (radary kierowania ogniem, elektronika<br />

lotnicza i pojazdów naziemnych, systemy dla<br />

marynarki wojennej oraz systemy C4is);<br />

• Thales Alenia Space (wspólne projekty rozwoju technologii<br />

kosmicznych i satelitarnych);<br />

• Elbit Systems (bezzałogowe pojazdy powietrzne i nawodne,<br />

walka elektroniczna, technologie radarowe<br />

i kosmiczne, program Kryl).<br />

Z całą pewnością nadchodzące miesiące i lata przyniosą<br />

kolejne tego rodzaju porozumienia a czas pokaże, które<br />

z nich przekształcą się w rzeczywistą współpracę. W znacznym<br />

The convergence of goals of global arm s manufacturers and<br />

the Polish defence industry giant and its subsidiaries has allowed<br />

to sign a number of letters of intent and memoranda of<br />

understanding in recent years. Foreign arms industry, wishing<br />

to compete in the largest Polish military modernization tenders,<br />

and PGZ, seeking to acquire new technologies, enter new markets<br />

and integrate into the mainstream of the international supply<br />

chain of military equipment, are gradually implementing<br />

measures to prepare for future cooperation. So far, the PGZ has<br />

signed cooperation agreements with the following companies:<br />

• Raytheon and MeaDS International (in the context of<br />

Wisła program);<br />

• Lockheed Martin (Homar program);<br />

• Bell Helicopter, (Kruk program);<br />

• Boeing (Kruk program as well as possible programs<br />

regarding: CH-47 Chinook and V-22 Osprey rotorcrafts,<br />

air surveillance and reconnaissance, space and satellites);<br />

• Israel Aerospace Industries (tactical uaVs, electronic<br />

warfare as well as w air refuelling);<br />

• MBDA (missile systems, air defence);<br />

• Rheinmetall (prototype of a new 6x6 armored personnel<br />

carrier);<br />

Modernizacja czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL odbywa się we<br />

współpracy z niemieckim Rheinmetallem.<br />

Modernization of Leopard 2A4 tanks to 2PL standard is implemented<br />

in cooperation with German company Rheinmetall.<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

special issue<br />

30


Samoloty wielozadaniowe F-16C/D Jastrząb, wraz z cały czas poszerzanym pakietem uzbrojenia, znacząco<br />

wpłynęły na wzrost potencjału bojowego polskich Sił Powietrznych. Jednak nie są one i nigdy nie<br />

będą w stanie wypełnić wszystkich zadań stawianych obecnie przed statkami powietrznymi.<br />

Lotnictwo rozpoznawcze dla Sił Zbrojnych RP<br />

Reconnaissance Aircraft<br />

for the Polish Armed Forces Wojciech Zawadzki<br />

F-16C/D Fighting Falcon (Polish codename: Jastrząb) are multirole aircraft with continuously expanding<br />

armament package that significantly affects the increase of the Polish Air Force combat potential. However,<br />

these aircraft are not, and will not, be capable of performing all tasks they are challenged with today.<br />

Wyobraźnię niektórych rozpala być może wizja zakupu<br />

w kolejnej dekadzie nowych naddżwiękowych maszyn<br />

wielozadaniowych. Program pozyskania samolotu 5.<br />

generacji, ukryty pod kryptonimem Harpia, rozpocznie się<br />

jednak nie wcześniej niż w 2019 r. Tymczasem już dziś trwa<br />

analiza rynku dotycząca planu zakupu samolotów dwóch<br />

innych klas. Pierwszy, ukryty pod kryptonimem Rybitwa, to<br />

samolot mający zapewnić zdolności do kompleksowego<br />

rozpoznania morskiego oraz zwalczania okrętów podwodnych<br />

i nawodnych. Drugi, z kodową nazwą Płomykówka,<br />

ma być maszyną o zdolności do prowadzenia kompleksowego<br />

rozpoznania z powietrza.<br />

Rybitwa będzie latała nad morzem<br />

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej od lat cierpi na<br />

brak nowych statków powietrznych. Jej wyposażenie jest<br />

niezmienne od lat, a jedynym typem samolotu pozostaje<br />

M28 Bryza, eksploatowany w trzech wariantach: transportowym,<br />

monitoringu ekologicznego i patrolowo-rozpoznawczym.<br />

Ten ostatni reprezentuje siedem maszyn wyposażonych<br />

w radar ARS-400, system dowodzenia Łeba,<br />

radionamiernik ratowniczy, bomby oświetlające i automatyczne<br />

tratwy ratunkowe. Ósmy samolot zmodernizowano<br />

przez: zastosowanie składanego podwozia i nowej wersji<br />

radaru, o oznaczeniu ARS-800; instalację głowicy optoelektronicznej<br />

AN/AQQ-22 Star Saphire II, magnetometru<br />

MAG-10, wyrzutnika z 10 radiobojami hydroakustycznymi<br />

Ultraelectronic wraz z pokładowym<br />

odbiornikiem sygnału pasywnego systemu<br />

rozpoznania elektronicznego<br />

ESM-10 Lemur-10 i wyrzutnika celów<br />

pozornych.<br />

O nowych morskich samolotach<br />

patrolowych programy modernizacji<br />

technicznej Sił Zbrojnych RP wspominają<br />

już od kilku lat. Dopiero jednak pomysł<br />

przebudowy dwóch lekkich samolotów<br />

transportowych CASA C-295M<br />

po raz pierwszy dał nadzieję na poważne<br />

zwiększenie potencjału BLMW.<br />

Niestety, późniejsze dyskusje czy przebudować<br />

pozostające w dyspozycji<br />

special issue<br />

Some are excited by the vision of the purchase of new<br />

supersonic multirole aircrafts in the next decade. The program<br />

for the procurement of the 5th generation aircrafts,<br />

designated Harpia, will start not earlier than in 2019. In the<br />

meantime, market analysis on the purchase of aircrafts of<br />

two other classes is on today. The first of them, designated<br />

Rybitwa, is to be capable of complex maritime reconnaissance<br />

and anti- submarine and anti-ship warfare. The<br />

second class aircraft, designated Płomykówka, is to be a<br />

machine capable of complex air reconnaissance and surveillance.<br />

Rybitwa Over the Sea<br />

The Polish Naval Aviation Brigade (Pol. Brygada Lotnictwa<br />

Marynarki Wojennej; BLMW) has been suffering from the<br />

lack of new aircrafts for years. The brigade’s arsenal has not<br />

changed in years, and M28 Bryza remains its only type of<br />

aircraft, which is exploited in three variants: transport, ecological<br />

monitoring, as well as patrol and reconnaissance.<br />

The last variant is represented by seven vessels equipped<br />

with ARS-400 radar; Łeba command system; radio direction<br />

finder (RDF) for maritime search and rescue; and illumination<br />

bombs and automatic rescue rafts. The eighth aircraft<br />

was modernized, and it received a folded chassis and a new<br />

version of a radar designated ARS-800; new AN/Aqq-22 Star<br />

Saphire II optoelectronic warhead; MAG-10 magnometer;<br />

launcher with 10 Ultraelectronic sonobuoys and onboard<br />

Obecnie Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej ma na wyposażeniu osiem samolotów patrolowo-rozpoznawczych<br />

M28 Bryza 1R, w tym jeden zmodernizowany.<br />

At present, the Polish Naval Aviation Brigade (BLMW) has in its arsenal eight M28 Bryza 1R<br />

patrol and reconnaissance aircrafts, including a modernized one.<br />

34


Amunicja krążąca (Loitering Munition – LM) rozwijana jest w Izraelu od połowy lat 70., m.in. w wyniku<br />

doświadczeń wyniesionych z wojny Jom Kippur, w czasie której lotnictwo Izraela nie zdołało osiągnąć<br />

wystarczającej przewagi nad obroną przeciwlotniczą nieprzyjaciela. W latach po wojnie z 1973 roku,<br />

izraelskie dowództwo zachęcało przemysł do badań i opracowania bezzałogowych, a jednocześnie autonomicznych<br />

rozwiązań, w celu przełamywania i niszczenia elementów obrony przeciwlotniczej przeciwnika<br />

(Suppression and Destruction of Enemy Air Defences – SEAD/DEAD), co miało torować drogę<br />

załogowym samolotom, tak aby mogły uderzyć na stanowiska rakiet „ziemia-powietrze”.<br />

Loitering Munitions (LM) evolved in Israel since the mid-1970s, based on operational lessons during<br />

the Yom Kippur War, where Israel failed to achieve sufficient air superiority over enemy air defences. In<br />

the years that followed the 1973 war, the Israeli defence establishment encouraged industry research<br />

and development in unmanned and autonomous capabilities for the Suppression and Destruction of<br />

Enemy Air Defences (SEAD/DEAD), measures that paved the way for manned aircraft to strike those<br />

Surface-to-Air Missile (SAM) sites.<br />

Rodzina sprawdzonej w walce amunicji krążącej z IAI<br />

do działań morskich<br />

Zapewnienie doskonałego rozwiązania<br />

dla obciążonego teatru działań wojennych<br />

IAI’s Family of Battle Proven<br />

Loitering Weapons goes Naval<br />

Providing an excellent solution<br />

for the congested naval arena warfare<br />

amobójczy bezzałogowiec” HARPY (Harpia) powstał<br />

„Sw połowie lat 80., jako jedno z takich rozwiązań, opracowanych<br />

przez oddział zajmujący się pociskami kierowanymi<br />

koncernu Israel Aerospace Industries (IAI). Z HARPY<br />

tworzono roje autonomicznych platform powietrznych,<br />

wyposażonych w sensor wykrywający promieniowanie radarowe<br />

i głowicę bojową. HARPY mogła krążyć godzinami<br />

na dużej wysokości w strefie obszaru bronionego przez<br />

pociski „ziemia-powietrze” i – kiedy już radar przeciwnika<br />

się uaktywniał, raptownie go atakowała, ostro nurkując aby<br />

uderzyć w niego i wywołać niszczący efekt.<br />

W czasie trwającego dwie dekady rozwoju HARPY została<br />

zmodernizowana jeśli chodzi o dwa aspekty: nowe<br />

sensory wykrywające fale elektromagnetyczne, zapewniające<br />

dokładniejszą lokalizację i klasyfikację celu, a także rozszerzoną<br />

możliwość monitorowania różnej częstotliwości<br />

The HARPY ‘suicide drone’ conceived in the mid-1980s<br />

was one of these solutions developed by Israel Aerospace<br />

Industries (iai) Missile Division. HARPY comprised<br />

of swarms of autonomous aerial platforms equipped<br />

with a radar-seeker and warhead. HARPYs could loiter<br />

for hours at high altitude inside a saM- Defended Area<br />

and, once a threat radar became active, HARPY rapidly<br />

engaged that radar, steeply diving to hit the radar with<br />

devastating effect.<br />

Evolving through decades of operational service,<br />

the HARPY was recently modernized in two aspects:<br />

A new RF seekers offering improved target location,<br />

identification and classification and extended frequency<br />

coverage, particularly in the lower frequency bands<br />

And B. Utilizing a modern and versatile platform, the<br />

system now offers longer loitering, of up to 9 hours.<br />

special issue<br />

44


Bez śmigłowców<br />

trudno dziś<br />

sobie wyobrazić<br />

funkcjonowanie<br />

współczesnych sił<br />

zbrojnych. Są one<br />

przystosowane<br />

do wykonywania<br />

misji czysto bojowych,<br />

jak i całego<br />

wachlarza zadań<br />

pomocniczych.<br />

Niestety, to kolejny<br />

rodzaj sprzętu,<br />

który w Wojsku<br />

Polskim od wielu<br />

lat czeka na decyzje<br />

w sprawie<br />

zapoczątkowania<br />

procesu wymiany<br />

generacyjnej<br />

użytkowanych<br />

obecnie maszyn,<br />

szczególnie sowieckiego<br />

pochodzenia.<br />

Wiropłaty<br />

potrzebne od zaraz<br />

Wojsko Polskie, 28 lat po zmianach politycznych z 1989 r.<br />

i rozwiązaniu rok później struktur Układu Warszawskiego, 18<br />

lat od wejścia do NATO, w dalszym ciągu używa śmigłowców<br />

sowieckiej proweniencji. Bojowe Mi-24D/W, wielozadaniowe<br />

Mi-8 i Mi-17, morskie Mi-14 oraz pomocnicze Mi-2 nadal stanowią<br />

istotną siłę jednostek lotniczych. Wyjątkami są szkolne<br />

SW-4 Puszczyk i W-3 Sokół (wraz z odmianami), opracowane<br />

i wyprodukowane w Polsce, a także cztery morskie maszyny<br />

pokładowe Kaman SH-2G SeaSprite.<br />

Latające czołgi<br />

Bez wątpienia najpotężniejszymi wiropłatami 1. Brygady Lotnictwa<br />

Wojsk Lądowych są bojowe Mi-24, używane u nas<br />

w dwóch wersjach D i W. Niestety, wkrótce będziemy świętować<br />

40-lecie ich służby na polskim niebie. To z jednej strony<br />

plus dla samej konstrukcji, która mimo upływu lat dalej<br />

zachwyca miłośników lotnictwa swoją sylwetką i zestawem<br />

uzbrojenia (szkoda, że już dziś tylko groźnie wyglądającym...).<br />

Druga strona medalu jest już mniej optymistyczna. Obie używane<br />

przez nasze wojsko wersje są już po prostu przestarzałe.<br />

Owszem, mają solidną konstrukcję, potężne silniki, mogą nawet<br />

zabierać na pokład desant kilku żołnierzy, ale ich walory<br />

ofensywne przez lata znacznie osłabły. To prawda, że siła ognia<br />

niekierowanych rakiet, wielolufowych karabinów maszynowych<br />

czy podwieszanych w zasobnikach działek jest imponująca.<br />

Pojedynczy śmigłowiec może np. odpalić salwę aż 128<br />

Wojciech Zawadzki<br />

It is hard to imagine<br />

contemporary<br />

armed forces without<br />

helicopters.<br />

They are adapted<br />

to perform both<br />

purely combat<br />

missions and the<br />

whole array of<br />

support tasks.<br />

Unfortunately,<br />

this is yet another<br />

type of equipment<br />

in the Polish<br />

Armed Forces that<br />

is already waiting<br />

years for decisions<br />

which would start<br />

a process of generational<br />

replacement<br />

of currently<br />

used hardware,<br />

especially of Soviet<br />

origin.<br />

Rotocrafts<br />

needed right away<br />

28 years have passed after political transformations in 1989<br />

and the dissolution of the Warsaw Pact a year later, plus 18<br />

years after Poland’s joining NATO and the Polish military still<br />

uses helicopters of Soviet origin. Combat Mi-24D/W, multipurpose<br />

Mi-8 and Mi-17, naval Mi-14, and auxiliary Mi-2 ones<br />

are still a dominant force of aviation units. The exceptions are<br />

SW-4 Puszczyk and W-3 Sokół training helicopters (including<br />

various types), designed and produced in Poland, as well as<br />

four naval ship-based units – Kaman SH-2G SeaSprite.<br />

Flying tanks<br />

The strongest rotocrafts of the 1st Army Aviation Brigade are<br />

undoubtedly combat Mi-24, which are used in Poland in two<br />

versions – D and W. But soon we are going to celebrate already<br />

the 40th anniversary of their service in the Polish sky. On<br />

the one hand, it is a plus for the construction itself:<br />

despite so many years have passed, they are still admired<br />

for their silhouette and armament (a pity it only looks scary…).<br />

On the other, it is less optimistic. Both versions used by our<br />

army are simply obsolete. It is true that they have solid construction,<br />

huge engines, and can even take on deck a landing<br />

party of several soldiers but their offensive value, over the<br />

years, diminished considerably. It is also true that the firepower<br />

of unguided rockets, multi-barrel machine guns, or wingmounted<br />

guns is impressive. A single helicopter can for instance<br />

fire as many as 128 missiles of S-5 type or 80 of S-8 type<br />

special issue<br />

48


WSK „PZL-Świdnik” S.A.<br />

– ponad 60 lat doświadczenia<br />

w budowie śmigłowców<br />

– over 60 years of experience in helicopters production Maciej Szopa<br />

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-<br />

Świdnik” S.A. to jeden z nielicznych zakładów<br />

na świecie zdolnych do wyprodukowania śmigłowców<br />

od podstaw, a więc od etapu koncepcji<br />

i projektu, i zarazem jeden z ich największych<br />

światowych wytwórców na przestrzeni ostatnich<br />

sześciu dekad. Zdobyte dzięki temu doświadczenie<br />

i dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych<br />

dzięki swemu właścicielowi – Leonardo<br />

Helicopters, sprawiają że jest to jeden z najbardziej<br />

wartościowych podmiotów gospodarczych<br />

w Polsce.<br />

początku lat 50. ubiegłego wieku w Świdniku pod<br />

Na Lublinem, na terenie Szkoły Pilotów Ligi Obrony<br />

Powietrznej i Przeciwgazowej, rozpoczęła się budowa Wytwórni<br />

Sprzętu Komunikacyjnego, która miała zajmować<br />

się głównie produkcją podzespołów do licencyjnych myśliwców<br />

Lim-1/MiG-15 i Lim-2/MiG-15bis. Jak się później<br />

okazało, to jednak nie samoloty, a śmigłowce miały się<br />

w przyszłości okazać specjalnością i dziejową misją zakładów<br />

w Świdniku. Zmiana profilu produkcji nastąpiła już<br />

w 1954 roku, a zakłady nie tylko stały się producentem<br />

skomplikowanych statków powietrznych nowej kategorii,<br />

ale także awansowały z roli poddostawcy do twórcy wyrobu<br />

finalnego.<br />

W marcu 1956 roku w powietrze wzniósł się pierwszy<br />

wyprodukowany w Świdniku wiropłat – prototyp lekkiego<br />

śmigłowca wielozadaniowego SM-1, będący odmianą<br />

licencyjną sowieckiego Mil Mi-1. Rok później zmieniona<br />

została nazwa zakładów, na Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego<br />

„PZL-Świdnik”. Na przestrzeni kolejnych lat, do<br />

1965 r., wyprodukowały one 1594 śmigłowce SM-1 kilku<br />

odmian, w tym opracowanych w Polsce. Równolegle<br />

trwały prace nad śmigłowcem SM-2 – opartym na SM-1,<br />

jednak wyposażonym w większą, pięcioosobową kabinę.<br />

SM-2 powstał w kilku wersjach: pasażersko-łącznikowej,<br />

sanitarnej i dźwigowej. Produkowano go równolegle<br />

z SM-1, w latach 1960-1963, w efekcie czego powstało ok.<br />

90 egzemplarzy. Produkcja tej maszyny na większą skalę<br />

“PZL-Świdnik” is one of the few production<br />

plants in the world capable of manufacturing<br />

helicopters from the scratch, from the concept<br />

and design stage, and at the same time one of<br />

the world’s largest manufacturers over the past<br />

six decades. Thanks to this experience and access<br />

to the latest technical solutions due to its<br />

parent company – Leonardo Helicopters, this<br />

makes “PZL-Świdnik” one of the most valuable<br />

enterprises in Poland.<br />

the beginning of the 1950s in Świdnik near Lublin,<br />

At on the premises of School of Airborne and Antigas<br />

Defence League, the construction of a Communication<br />

Equipment Production Plant began. The factory was<br />

meant to manufacture mainly Lim-1/MiG-15 and Lim-2/<br />

MiG-15bis license fighters. As it turned out later, not<br />

planes but helicopters were to become a speciality and<br />

the historic mission of the plant in Świdnik. The production<br />

profile was changed as early as 1954, and the factory<br />

not only became manufacturer of complex aircrafts of the<br />

new category but also promoted from the sub-supplier to<br />

the final producer.<br />

In March 1956, the first rotorcraft manufactured in<br />

Świdnik – the prototype of SM-1 lightweight multi-purpose<br />

helicopter, a license variant of the Soviet Mil Mi-1<br />

SM-1, pierwszy śmigłowiec produkowany w WSK „PZL-Świdnik”.<br />

SM-1, the first helicopter produced in WSK “PZL-Świdnik”<br />

special issue<br />

58


O początkach powstania WB Electronics i następnie największego niepaństwowego polskiego koncernu<br />

obronnego - Grupy WB a także o nowoczesnych systemach dla wojska i planach na przyszłość<br />

opowiadają Prezes i Wiceprezes Grupy WB – Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz.<br />

Z warszawskiej Ochoty<br />

do amerykańskiej armii<br />

From Warsaw’s Ochota to the US Army<br />

Conversation with the WB Group board<br />

About the beginnings of creation of WB Electronics and later the largest not state-owned Polish defence<br />

consortium – WB Group, also about modern systems for military and their future plans talk the<br />

President and Wicepresident of WB Group – Piotr Wojciechowski and Adam Bartosiewicz.<br />

special issue<br />

64


BEZZAłOGOWCE<br />

– przede wszystkim rozpoznanie<br />

Maciej Szopa<br />

UNMANNED AERIAL VEHICLES – Reconnaissance Above All<br />

Zakup lwiej części zaplanowanych do wdrożenia w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP<br />

na lata 2013–2022 bezzałogowych systemów powietrznych nadal pozostaje przed nami, a ostatnie opóźnienia<br />

mają związek z częściową redefinicją ich koncepcji użycia. Według obecnej koncepcji mają to być systemy<br />

liczne i niedrogie, przeznaczone przede wszystkim do prowadzenia działań rozpoznawczych. O zdolnościach<br />

do przenoszenia przez nie uzbrojenia także nie zapomniano, chociaż tutaj nastąpiły największe<br />

zmiany.<br />

The purchase of majority of unmanned aerial vehicles envisaged in the Polish Armed Forces Technical Modernization<br />

Plan 2013–2022 is still ahead of us and the most recent delays are related to partial redefinition<br />

of theirs concept of use. According to the current concept, these systems should be large in numbers and<br />

affordable, designed mainly to conduct reconnaissance missions. The ability to carry weapons is still on the<br />

table, but there have been significant changes regarding this issue.<br />

Program „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”, zapisany<br />

w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata<br />

2013–2022, w jasny sposób określał kategorie bezzałogowych<br />

systemów powietrznych (Bsp), jakie powinny wejść na<br />

wyposażenie w ciągu najbliższej dekady, ich liczbę, a także<br />

„mapę drogową”, zgodnie z którą miały one być wprowadzane<br />

do służby. Mimo to, na przestrzeni kilku lat jego realizacji,<br />

nie udało się w jego ramach pozyskać ani jednej z nich.<br />

Być może stało się tak dlatego, że Bsp były przez długi czas<br />

traktowane jako „wartość sama w sobie”, a ich zakup miał niejako<br />

symbolizować wejście na nowy poziom nowoczesności.<br />

Bezzałogowce miały rozpoznawać, a często też zwalczać cele<br />

lądowe za pomocą bomb i pocisków rakietowych, mimo że<br />

w czasie obrony kraju przed potencjalnym agresorem w tej<br />

drugiej roli zapewne w ogóle nie znalazłyby zastosowania.<br />

Obecnie sytuacja uległa zmianie – Bsp mają przede wszystkim<br />

być elementem systemu rozpoznania dla licznych<br />

special issue<br />

Mini-BSP FlyEye to jak<br />

dotychczas system bezzałogowy<br />

dostarczony SZ<br />

RP w największej ilości.<br />

FlyEye mini-UAV is<br />

so far the unmanned<br />

system provided to the<br />

Polish Armed Forces in<br />

the largest number.<br />

mage recognition and satellite reconnaissance” pro-<br />

envisaged in the Polish Armed Forces Technical<br />

“Igramme,<br />

Modernization Plan 2013–2022 clearly determines categories<br />

of unmanned aerial vehicles (uaVs) which should enter into<br />

service in the following decade, their numbers, as well as a<br />

roadmap of their implementation. Still, several years after its<br />

outset, not even a single category of uaV has been purchased.<br />

Perhaps the reason behind this was that uaVs were treated<br />

as a value in and of itself and their purchase was meant to<br />

symbolize entrance on the new level of technical modernization.<br />

uaVs main duties were to perform reconnaissance missions<br />

as well as strike land targets with bombs and missiles,<br />

even though the latter task would be rather useless in combat<br />

against possible adversary in a defensive scenario. Today, the<br />

situation has changed – uaVs are meant to be reconnaissance<br />

tool for number of long-range offensive military hardware and<br />

cooperate with them closely. Moreover, they are to be relatively<br />

cheap (when it comes to the cost<br />

of a single system) and numerous,<br />

that is, which will be most difficult to<br />

destroy by the dominant and strong<br />

defensive means of the opponent.<br />

Small reconnaissance<br />

platforms<br />

Such an approach is not just a real<br />

implementation of the uaV’s use<br />

74


PGZ-19R<br />

Maciej Szopa<br />

– ostatnie odliczanie<br />

– the final countdown<br />

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie przełomowym momentem w programie<br />

bezzałogowego powietrznego systemu rozpoznawczego, który powstaje w Wojskowych Zakładach<br />

Lotniczych Nr 2 S.A. Zaprezentowana zostanie ostateczna wersja platformy powietrznej, w której<br />

uwzględniono wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego – Siły Zbrojne RP. Do końca<br />

roku spodziewane jest podpisanie umowy na dostawę takich systemów.<br />

This year’s International Defence Industry Exhibition will be a turning point in the programme of<br />

unmanned airborne reconnaissance system that is being built at Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (eng.<br />

Military Aviation Works No 2; WZL No 2). The final version of the air platform will be presented, which<br />

includes all the requirements set by the ordering party – the Armed Forces of the Republic of Poland.<br />

The contract for the delivery of such systems is expected by the end of the year.<br />

System PGZ-19R powstał jako odpowiedź na wymagania<br />

Sił Zbrojnych RP dotyczące taktycznego bezzałogowego<br />

systemu rozpoznawczego krótkiego zasięgu<br />

(kryptonim Orlik). Miałby służyć do prowadzenia monitoringu,<br />

rozpoznania, a także korygowania ognia artylerii na<br />

szczeblu brygady, operując w promieniu przynajmniej 100<br />

km od miejsca startu. Poza Wojskami Lądowymi i Siłami<br />

Powietrznymi ich użytkownikiem może być także Marynarka<br />

Wojenna. Postępowanie przetargowe, prowadzone<br />

przez Inspektorat Uzbrojenia, na systemy tej klasy zostało<br />

wprawdzie przerwane w lipcu ubiegłego roku, jednak zaledwie<br />

kilka miesięcy później wznowiono je. Założenia co<br />

do skali potrzeb (co najmniej 12-15 zestawów po 3-5 aparatów<br />

latających) i stawianych zadań nie uległy zmianie,<br />

pojawiły się jednak – nieujawnione opinii publicznej – korekty<br />

dotyczące parametrów taktyczno-technicznych. Inne<br />

jest obecnie także podejście do kwestii wyboru docelowej<br />

platformy – ma to być nie tylko produkt polski, ale jego dostawcą<br />

musi być podmiot, którego większość udziałów należy<br />

do Skarbu Państwa. Zaowocowało to wysunięciem się<br />

na czoło – i tak należącej wcześniej do faworytów – oferty<br />

The PGZ-19R system was developed as a response to the<br />

requirements of the Polish Armed Forces regarding tactical<br />

unmanned short-range reconnaissance vessel (codename<br />

Orlik). It would serve to monitor, reconnaissance, and<br />

correct artillery fire at brigade level, operating within a radius<br />

of at least 100 km from the starting point. In addition<br />

to Land Forces and Air Forces, the system can also be used<br />

by the Navy. Although the tender procedure conducted by<br />

the Armaments Inspectorate for the systems of this class was<br />

cancelled in July last year, but only a few months later it was<br />

resumed. The assumptions about the scale of needs (at least<br />

12-15 sets of 3-5 flying units) and the tasks have not been<br />

changed, however, non-disclosed to the public opinion corrections<br />

concerning tactical-technical parameters, have appeared.<br />

There is also a new approach of choosing the final<br />

platform – it should not only be a Polish product, but its supplier<br />

must be the entity which majority shares belong to the<br />

Treasury. This resulted in moving to the forefront – already<br />

being one of front-runners – the offer of a consortium led<br />

by the Polish Armaments Group, which also includes Military<br />

Aviation Works No 2 and piT-Radwar.<br />

special issue<br />

84


The Orka project<br />

Industrial offer of<br />

thyssenkrupp Marine Systems<br />

Projekt Orka<br />

Oferta przemysłowa thyssenkrupp Marine Systems<br />

Krzysztof Marciniak<br />

Oferta okrętów podwodnych tkMS dla Marynarki Wojennej obejmuje jednostki typów 212A (na zdjęciu U 33) i 212CD. Ten drugi powstanie w<br />

kooperacji z Norwegią, a Polska ma możliwość przyłączenia się do tego programu.<br />

TkMS’ submarine offer for Polish Navy includes type 212A submarines (on photo: U 33) and 212C. The second one will be constructed in cooperation<br />

with Norway, and Poland has the opportunity to join this program.<br />

Spośród oferentów projektu nowego okrętu podwodnego<br />

dla Marynarki Wojennej RP, najbogatszym<br />

doświadczeniem w budowie jednostek tej klasy<br />

o napędzie konwencjonalnym, a także najszerszą<br />

ofertą przemysłową w programie Orka legitymuje<br />

się niemiecki holding stoczniowy thyssenkrupp<br />

Marine Systems. Za taką pozycją na światowym<br />

rynku okrętów podwodnych przemawia zarówno<br />

liczba jednostek wybudowanych dotąd przez tę<br />

spółkę, jak również długa lista odbiorców okrętów<br />

niemieckiego producenta. Znajduje się na niej również<br />

większość państw Nato użytkujących obecnie<br />

okręty podwodne o napędzie konwencjonalnym.<br />

Holding tkMS dzierży od lat palmę pierwszeństwa<br />

na światowym rynku konwencjonalnych okrętów<br />

podwodnych z 60% udziałem w ich sprzedaży. Sukces<br />

ten wynika z realizacji od 1960 r. kontraktów na budowę<br />

ogółem 163 okrętów podwodnych, z których 51 wyprodukowano<br />

poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.<br />

W stoczniach partnerów przemysłowych powstaje obecnie<br />

13 spośród ogółem 21 okrętów podwodnych budowanych<br />

dziś przez tkMS dla odbiorców w sześciu krajach.<br />

Liczba użytkowników U-Bootów różnych typów i odmian<br />

rozszerzyła się w tym czasie do 22 państw. Warto pamiętać,<br />

że nasze stare, ale ciągle jeszcze sprawne i cenione przez<br />

załogi, Kobbeny, to także produkt „Made in Germany”.<br />

Niemcy oferują naszej Marynarce Wojennej dwa typy<br />

okrętów w projekcie Orka. Jednostki 212A i 214 należą do<br />

najnowocześniejszych w swojej klasie, które poprzez seryjne<br />

zastosowanie i wykorzystanie na nich systemu napędu niezależnego<br />

od dostępu powietrza (aip) Polymer Electrolyte Membrane<br />

Fuel Cells – peM FC, tworzą nową generację w klasie<br />

konwencjonalnych okrętów podwodnych. Spośród jednostek<br />

Among the offerors of the new submarine for<br />

Polish Navy, thyssenkrupp Marine Systems possesses<br />

both the greatest experience in building<br />

conventional submarines and the most extensive<br />

offer for the Orka project. This strong position on<br />

the world’s submarines market is supported by<br />

the number of units built by the holding as well<br />

as the long list of its clients, including all Nato<br />

countries that currently use the conventional submarines.<br />

For years, German holding tkMS has been the leader in<br />

the sales of conventional submarines, possessing 60%<br />

of the market shares. The reason for this success is that<br />

since 1960, 163 contracts for submarine construction have<br />

been carried out, 51 of which outside Germany. Nowadays,<br />

tkMS is building 13 out of 21 submarines for clients from<br />

6 countries in the shipyards of the company’s industrial<br />

partners. It is worth remembering that old but gold Kobbens,<br />

well appreciated by Polish crews, are also “Made in<br />

Germany”.<br />

The Germans offer Polish Navy two types of submarines<br />

in the Orka project. Both, submarine type 212A and<br />

214 are the most up to date units in their class, serially<br />

equipped with Air Independent Propulsion (aip) Polymer<br />

Electrolyte Membrane Fuel Cells ( peM FC) which makes<br />

them the newest generation of conventional submarines.<br />

Amidst submarines built in home shipyard Howaldswerke<br />

Deutsche Werft (HDW) in Kiel and shipyards of tkMS’ contractors’,<br />

German aip peM FC system powers 26 submarines<br />

and 11 more units that are currently in various stages of<br />

construction, will be also equipped with this propulsion. It<br />

is clear that tkMS is the world’s leader and sole provider of<br />

aip submarines to NATO countries not only because of the<br />

special issue<br />

94


Czy dla Marynarki Wojennej jest jeszcze jakakolwiek<br />

szansa na stabilną odbudowę potencjału roztrwonionego<br />

przez ostatnie dwie, a może nawet trzy dekady?<br />

Podobno nadzieja zawsze umiera ostatnia, więc i nam<br />

wypada ciągle jeszcze wierzyć.<br />

Wojciech Zawadzki<br />

Gdy pod koniec 2012 r., w ramach Planu Modernizacji Technicznej<br />

Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022, pojawiła się<br />

pierwsza odsłona planów ówczesnego kierownictwa Ministerstwa<br />

Obrony Narodowej wobec Marynarki Wojennej jako,<br />

zaliczone do priorytetowych, zadanie „Zwalczania zagrożeń na<br />

morzu”, niektórzy publicyści zwracali uwagę, że mało w tym<br />

określeniu czuć ducha morskiego rodzaju sił zbrojnych. I choć<br />

wpisano w ten dokument budowę całkiem sporej liczby nowych<br />

okrętów, to w ciągu następnych pięciu lat zdołano zbudować od<br />

podstaw (choć na razie jeszcze nie wcielono do służby) jedynie<br />

niszczyciel min ORP Kormoran.<br />

Dziś, kilkakrotnie korygowany na przestrzeni ostatnich lat,<br />

program modernizacji Marynarki Wojennej jest jeszcze bardziej<br />

„oddalony od morza”. Stanowi bowiem o polityce antydostępowej,<br />

czyli obronie wybrzeża. Niestety, w rozwinięciu tych planów<br />

trudno doszukać się (poza podwodnymi) zamiaru zakupu w nieodległej<br />

przyszłości jakichkolwiek okrętów bojowych. Tym niemniej<br />

siły morskie będą istnieć jako odtworzony rodzaj sił zbrojnych.<br />

Filarami dalszego rozwoju polskiej floty wojennej mają być:<br />

okręty podwodne, lotnictwo morskie, nadbrzeżne wyrzutnie pocisków<br />

kierowanych i siły minowe.<br />

Is there any chance of a stable reconstruction of the<br />

Navy’s potential wasted during the last two or even<br />

three decades? It is said that hope is the last thing that<br />

dies in man, so we have to believe it is possible.<br />

Lądowa obrona wybrzeża<br />

Land coastal defence<br />

When at the end of 2012, in the framework of the Polish<br />

Armed Forces Technical Modernization Plan for 2013–2022,<br />

former leaders of the Ministry of National Defence disclosed<br />

the first part of their plans for the Navy – “Combatting marine<br />

threats”, task was rated as a priority. Some columnists noted they<br />

did not feel much of a “marine spirit” in that expression related<br />

to this type of the armed forces. And in spite of the fact that the<br />

document included construction of a considerable number of<br />

new warships, in the following five years they managed to build<br />

from scratch only ORP Kormoran mine countermeasures vessel,<br />

which has not been put into service yet.<br />

Today, this Navy modernization programme, corrected several<br />

times during past years, is even more out of touch with the<br />

sea because what is being discussed today is anti-access policy,<br />

i.e. coastal defence. Unfortunately, except for submarines, in the<br />

elaboration of these plans it is difficult to find any intention to<br />

purchase warships in the nearest future. Nevertheless, naval forces<br />

will continue to exist as a reconstructed type of armed forces.<br />

The pillars of further development of the Polish Navy are supposed<br />

to be submarines, naval aviation, land-based cruise missile<br />

launchers and mine forces.<br />

ORP Gen. T. Kościuszko,<br />

jedna z dwóch fregat<br />

polskiej Marynarki<br />

Wojennej (Fot. Autor)<br />

ORP Gen. T. Kościuszko,<br />

one of two frigates of<br />

the Polish Navy (Phot.<br />

Author)<br />

Cała nadzieja w Orce<br />

Temat budowy okrętów podwodnych jest ostatnio bardzo popularny.<br />

Obietnic w sprawie faktycznego rozpoczęcia programu<br />

Orka padło już tyle, że dalsze odwlekanie tego tematu odbiłoby<br />

się poważnie na wizerunku kierownictwa MON. Według najnowszych<br />

zapowiedzi szefostwa resortu i innych prominentnych<br />

polityków rządzącej koalicji, program ich zakupu powinien<br />

ruszyć jeszcze w tym roku. Tak jak ogłoszono to podczas majowej<br />

prezentacji wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego,<br />

w grę wchodzi wcielenie do służby co najmniej czterech jednostek<br />

zdolnych m.in. do odpalania pocisków manewrujących<br />

dalekiego zasięgu. To z pewnością będzie najdroższy zakup nowego<br />

sprzętu dla Marynarki Wojennej. W grze o to lukratywne<br />

zamówienie wciąż pozostają trzy okręty: U-boot 212A lub 214,<br />

oferowany przez thyssenkrupp Marine Systems; typ Scorpène<br />

francuskiego konsorcjum Naval Group i szwedzki A26 z Saab<br />

Our only hope is in Orka<br />

The subject of building submarines<br />

has been quite popular these days.<br />

There were so many promises made<br />

to start the Orka programme that further<br />

delays of it would seriously affect<br />

the image of the MODD leaders. According<br />

to their pledges, as well as of<br />

other prominent politicians of the governing coalition, the programme<br />

of their purchase should be launched this year. As it was<br />

announced during presentation of the results of the Strategic<br />

Defence Review in May, they intend to put into service at least<br />

four units capable of i.a. launching long-range cruise missiles. It is<br />

certainly going to be the most expensive purchase of new equipment<br />

for the Navy. There are three ships under consideration in<br />

this lucrative order: U-boot 212A or 214 offered by thyssenkrupp<br />

Marine Systems, type Scorpène of the French Naval Group consortium,<br />

and a Swedish A26 of the Saab Group. The purchase of<br />

the vessels includes an obligation to buy the whole training and<br />

logistic package, complete weaponry set, as well as the necessity<br />

to modernize Oksywie naval base (or other, if new decisions<br />

are taken concerning permanent place for units deployment).<br />

Moreover, there is also the need for negotiating the purchase of<br />

cruise missiles, unless the choice falls on the French deal that includes<br />

ships together with this type of weaponry.<br />

special issue<br />

98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!