Views
1 year ago

Oct 2017

Af´fIYf ´fÖff fOÞZX

Af´fIYf ´fÖff fOÞZX Ad·f¹ff³f IYe SXfW dfWXfSX VfSXfffaQe, QWZXªf ´fi±ff AüSX ff»f d½f½ffWX QWZXªf ¸fböY dfWXfSX Àfb. OZXÀIY dfWXfSX IYe ²fSX°fe ÀfZ QWXZþ U ff»f dUUfWX þ`Àfe Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ¸fWXfAd·f¹ff³f IYf ßfe¦f¯ûVf Afþ ¦ffÔ²fe þ¹fÔ°fe ´fSX WbXAfÜ ´fMX³ff IZY Àf¸fifMX IY³UZVf³f ÀfZÔMXSX IZY ff´fc Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¸füþcQ WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ IZY Àff±f SXfª¹f ¸fZÔ »fû¦f B³f IbYSXed°f¹fûÔ IYû þOÞX ÀfZ J°¸f IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹fZÜ JfÀfIYSX ´fWX»fe ÀfZ ¸ff²¹fd¸fIY °fIY ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ IYSXef PÞXfBÊ IYSXûOÞX f¨¨fZ ·fe BÀf ¸fWXfAd·f¹ff³f IYf dWXÀÀff f³fZÔÜ AfþfQe IZY ffQ Àf¸ffþ Àfb²ffSX IYe dQVff ¸fZÔ dIYÀfe ¸fWXfAd·f¹ff³f IYe °fSXRY fPÞXf¹ff ¦f¹ff Vff¹fQ ¹fWX ´fWX»ff IYQ¸f WX`Ü WXIY AüSX WXbIcYIY IYe »fOÞXfBÊ IYf »fÔff Bd°fWXfÀf WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ WX`Ü B³fIZY ÀfIYfSXf°¸fIY ³f°feþZ ·fe AfE, »fZdIY³f EIY ³ff¦fdSXIY IZY øY´f ¸fZÔ IY°fʽ¹fûÔ U Qfd¹f°UûÔ IYû »fZIYSX þf¦f÷YIY°ff IYe ¸fbdWX¸f IYe IY¸fe þøYSX J»f°fe SXWXe WX`Ü Ad²fIYfSX IYe AÔ²f ¨fZ°f³ff ¸fZÔ IY°fʽ¹fûÔ U Qfd¹f°UûÔ ÀfZ ¸fbÔWX ¸fûOÞX³fZ IYe ´fiUÈdØf IZY IbY´fi·ffUûÔ IYû ·fe ³fIYfSXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ff WX`Ü ff»f dUUfWX AüSX QWXZþ IZY Qb¿´fdSX¯ff¸fûÔ IYe A´f³fe ¦fÔ·feSX°ff WX`Ü ff»f dUUfWX A¦fSX ´fedPÞX¹ffÔ JSXff IYSX°fe WX`Ô °fû QWXZþ ´fSXÀ´fSX ÀfWX¹fû¦f IYe AU²ffSX¯ff ´fSX dMXIZY ´fdSXUfSX IYe ³feÔU IY¸fþûSX IYSX°ff WX`Ü IY¸f CX¸fi ¸fZÔ VffdQ¹fûÔ IZY Qb¿´fdSX¯ff¸f dÀfRYÊ ÀfZWX°f °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`, fd»IY BÀfIYf Àfe²ff °ff»»fbIY ½¹fdöY IZY dUIYfÀf ÀfZ WX`Ü IY¸f CX¸fi ¸fZÔ VffQe ÀfZ f¨¨fe U f¨¨fZ Qû³fûÔ IZY ¸ff³fdÀfIY, VffSXedSXIY U Afd±fÊIY dUIYfÀf NXWXSX ÀfZ þf°fZ WX`Ô AüSX BÀfIYf IbY´fi·ffU A¦f»fe ´fedPÞX¹fûÔ ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü ¹fWX dIYÀfe Af›¹fÊ ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ dIY 21UeÔ ÀfQe ¸fZÔ ·fe dfWXfSX ¸fZÔ ff»f dUUfWX IYf AüÀf°f IYSXef 40% WX`Ü QWXZþ ´fSX Af²ffdSX°f VffdQ¹fûÔ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com IYf AüÀf°f °fû BÀfÀfZ Ad²fIY WX`Ü ¸fdWX»ff ÀfVföYeIYSX¯f IZY BÀf QüSX ¸fZÔ ·fe dfWXfSX ¸fZÔ QWXZþ IZY IYfSX¯f ´fid°fU¿fÊ IYSXef EIY WXþfSX ¸fdWX»ffAûÔ IYe WX°¹ff IYSX Qe þf°fe WX` þfdIY ÀffPÞXZ ¨ffSX WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ¸ff¸f»fZ QWXZþ ´fi°ffOÞX³ff IZY QþÊ IYSXfE þf°fZ WX`ÔÜ ¹ff³fe QWZXªf ½f ff»f d½f½ffWX IYf IYSmÔX ½fdWX¿IYfSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe W`X dIY ff»f dUUfWX AüSX QWXZþ Uf»fe VffQe IYf fdWX¿IYfSX IYSXZÔÜ BÀfÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ fWXb°f fOÞXf ´fdSXU°fʳf AfE¦ffÜ QWXZþ ·fe ff»f dUUfWX IYf EIY ¸fb£¹f IYfSX¯f WX`Ü ¸ffÔ-ff´f Àfû¨f°fZ WX`Ô dIY fZMXe IYe VffQe þ»Qe ³fWXeÔ IYe °fû ffQ ¸fZÔ Ad²fIY QWXZþ QZ³ff WXû¦ffÜ WXSX »fû¦fûÔ °fIY BÀf ff°f IYû ´fWXbÔ¨ff³ff WX` dIY ff»f dUUfWX U QWXZþ ´fi±ff ÀfZ JfÀfIYSX ¸fdWX»ffEÔ IYBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX fe¸ffdSX¹fûÔ IYf dVfIYfSX WXû°fe WX`ÔÜ IY¸f CX¸fi ¸fZÔ ¦f·fʲffSX¯f ÀfZ ´fiÀfU IZY QüSXf³f ¸ffÔ AüSX f¨¨fZ IYe ¸fü°f IYe AfVfÔIYfEÔ fPÞX þf°fe WX`ÔÜ 21 ªf³f½fSXe 2018 IYû f³fZ¦fe ¸ff³f½f ßfa£»ff ÀfeE¸f ³fZ IYWXf dIY ff»f dUUfWX U QWXZþ ´fi±ff IZY dJ»ffRY Ad·f¹ff³f Af¦fZ ¨f»f°ff SXWXZ¦ffÜ dþÀf °fSXWX VfSXfffÔQe IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ 21 þ³fUSXe 2017 IYû ¸ff³fU ßfÈÔJÔ»ff f³fe ±fe CXÀfe ´fiIYfSX ff»f dUUfWX AüSX QWXZþ ´fi±ff IZY dJ»ffRY 21 þ³fUSXe 2018 IYû dRYSX ÀfZ ´fcSXZ dfWXfSX ¸fZÔ ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff f³fZ¦feÜ BÀfÀfZ þ³f°ff IYf ´fiIYMXeIYSX¯f WXû¦ff °fû ¸fbKû dUV½ffÀf WX` dIY »fû¦f BÀfZ dQ»f ÀfZ A´f³ffEÔ¦fZÜ þû ³fWXeÔ A´f³ffEÔ¦fZ, UZ Àf¸ffþ ¸fZÔ A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞX þfEÔ¦fZÜ »fû¦fûÔ IYû Àfû¨f³fZ IZY d»fE ¸fþfcSX WXû³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ´fid°fU¿fÊ ´ffÔ¨f ÀfZ LWX WXþfSX ´fdSXUfSX QWXZþ d»f´Àff ¸fZÔ dfJSX þf°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ´fdSXUfSXûÔ IZY f¨¨fûÔ ´fSX ´fOÞX³fZ Uf»fZ ¸ff³fdÀfIY IbY´fi·ffUûÔ IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¦füSX°f»ff ¹fWX ·fe WX` dIY dfWXfSX IYe fZdMX¹ffÔ ´fi°ffOÞX³ff IZY WXQ ÀfZ ¦fbþSX þf³fZ IZY ffQ WXe QWX»feþ ´ffSX IYSX IYf³fc³f IZY VfSX¯f ¸fZÔ þf°fe WX`ÔÜ QWXZþ AüSX ff»f dUUfWX ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IZY ÀfVföY IYf³fc³f SXWX°fZ ·fe U¿fûÊÔ ffQ ·fe B³f ´fSX AÔIbYVf ³fWXeÔ »f¦ff¹ff þf ÀfIYf WX`Ü þfdWXSX WX` þf °fIY Àf¸ffþ EZÀfe IbYSXed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY JOÞXf ³fWXeÔ WXû¦ff, BÀfIZY Àff±fÊIY ³f°feþZ Àff¸f³fZ ³fWXeÔ AfEÔ¦fZÜ ·fiáf¨ffSX ÀfZ AIcY°f ÀfÔ´fdØf f³ff³fZ IYe d»f´Àff Àf¸fZ°f B³f IbYSXed°f¹fûÔ IYû Àff¸ffdþIY Vf¸fÊ IYSXfSX QZ³fZ ÀfZ Àff±fÊIY ³f°feþZ Àff¸f³fZ Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX A³fZIY ¸füIYûÔ ´fSX BVffSXf IYSX°fZ SXWXZ WX`Ô dIY AfþfQe IZY ffQ Àf¸ffþ Àfb²ffSX IYf Ad·f¹ff³f ³fWXeÔ ¨f»ffÜ »fû¦f Ad²fIYfSXûÔ IZY ´fid°f þf¦føYIY WXû°fZ ¦fE ´fSX IY°fʽ¹fûÔ IZY ´fid°f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¨fZ°f³ff IYf A·ffU §fSX IYSX°ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ QWXZþ AüSX ff»f dUUfWX IZY dJ»ffRY ¸fWXfAd·f¹ff³f ÀfZ Àf¸ffþ Àfb²ffSX IYe dQVff ¸fZÔ NXûÀf IYQ¸f fPÞXf³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ff AüSX BÀfIYf Af¦ffþ Afþ ¦ffÔ²fe þ¹fÔ°fe ´fSX WbXAfÜ VfSXfffÔQe IZY ffQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IYe Àf¸ffþ Àfb²ffSX IYe ¹fWX QcÀfSXe fOÞXe ´fWX»f WX`Ü U`ÀfZ ¨fÔ´ffSX¯f Àf°¹ff¦fiWX IZY Vf°ffQe U¿fÊ ´fSX EIY Àff»ff IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY dU¨ffSXûÔ IYû §fSX- §fSX ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f ·fe QSXAÀf»f Àff¸ffdþIY Àfb²ffSX IYe ¸fbdWX¸f IYf WXe dWXÀÀff WX`Ü VfSXfffÔQe IZY R`YÀf»fZ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ·fe ³fe°feVf IbY¸ffSX IYf ÀffWXdÀfIY IYQ¸f IYSXfSX QZ°fZ WXbE BÀfZ Àf¸ffþ Àfb²ffSX IYf fOÞXf ÀfÔIY»´f IYSXfSX dQ¹ff ±ffÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A¢McXfSX, 2017 5