Views
8 months ago

gradivo_za_26_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_18102017

 • Page 3 and 4: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Šte
 • Page 5 and 6: Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika
 • Page 7 and 8: Ad 5 Predlog Odloka o spremembah in
 • Page 9 and 10: Skladno s Pravilnikom o vsebini, ob
 • Page 11 and 12: Ad 9 Obravnava in opredelitev do st
 • Page 13 and 14: Osnutek je bil izdelan v maju in ju
 • Page 15 and 16: Janez Šerjak: 1. Ponovno predlaga
 • Page 17 and 18: 5. Predlog Odloka o spremembah in d
 • Page 19 and 20: Podal je naslednje predloge, do kat
 • Page 72:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 75 and 76:

  8. člen Vsebina dela zavoda zajema

 • Page 77 and 78:

  - določa seznam volivcev za celotn

 • Page 79 and 80:

  42. člen Predstavnike zainteresira

 • Page 81 and 82:

  59. člen Po dokončnosti odločbe

 • Page 83 and 84:

  Zavod načrtuje delo in razvoj za k

 • Page 103 and 104:

  Odbor za okolje in prostor Občina

 • Page 105 and 106:

  USKLAJEN PREDLOG Na podlagi 61. čl

 • Page 107 and 108:

  Ureditveno območje poslovno stanov

 • Page 109 and 110:

  Pred pričetkom gradnje je obvezna

 • Page 111 and 112:

  Odlokom o odvajanju in čiščenju

 • Page 113:

  »42.a člen Ureditveno območje SD

 • Page 118:

  usklajena z Uredbo o odvajanju in

 • Page 123 and 124:

  Odbor za okolje in prostor Občina

 • Page 125 and 126:

  USKLAJEN PREDLOG Na podlagi 61. čl

 • Page 127 and 128:

  10. člen Za 14. členom se doda no

 • Page 137:

  A. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA

 • Page 140 and 141:

  Številka: 410-0033/2017 Datum: 03.

 • Page 142 and 143:

  V finančni perspektivi 2014-2020 p

 • Page 144 and 145:

  I. SPLOŠNI DEL ...................

 • Page 146 and 147:

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.544.110 €

 • Page 148 and 149:

  16450 Gospodarjenje z zemljišči v

 • Page 150 and 151:

  11029002 Razvoj in prilagajanje pod

 • Page 152 and 153:

  16072 Urejanje pokopališč 79.000

 • Page 154 and 155:

  13050 Upravljanje in tekoče vzdrž

 • Page 156 and 157:

  60092 Drugi operativni odhodki-KS Z

 • Page 158 and 159:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 160 and 161:

  OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 5

 • Page 162 and 163:

  I . SPLOŠNI DEL 20

 • Page 164 and 165:

  sodni stroški, storitve odvetnikov

 • Page 166 and 167:

  703 Davki na premoženje 611.407

 • Page 168 and 169:

  714. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500

 • Page 170 and 171:

  - prejeta sredstva iz državnega pr

 • Page 172 and 173:

  7412 Prejeta sredstva iz državnega

 • Page 174 and 175:

  - prejeta sredstva iz državnega pr

 • Page 176 and 177:

  I I . POSEBNI DEL 34

 • Page 178 and 179:

  Zakonske in druge pravne podlage Us

 • Page 180 and 181:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 182 and 183:

  02201 Stroški dela Nadzornega odbo

 • Page 184 and 185:

  01019003 Dejavnost župana in podž

 • Page 186 and 187:

  duhovnikov, sprejem najboljših uč

 • Page 188 and 189:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 190 and 191:

  Sofinancira se tudi udeležba druš

 • Page 192 and 193:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 194 and 195:

  04039001 Obveščanje domače in tu

 • Page 196 and 197:

  DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK

 • Page 198 and 199:

  propagandnega gradiva - mape, majic

 • Page 200 and 201:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 202 and 203:

  podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice. D

 • Page 204 and 205:

  Kot strošek vzdrževanja opreme se

 • Page 206 and 207:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 208 and 209:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 210 and 211:

  07400 Zaščitna oprema za civilno

 • Page 212 and 213:

  Sofinanciranje se izvaja skladno z

 • Page 214 and 215:

  prometu iz obdobja prejšnjih let.

 • Page 216 and 217:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 218 and 219:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 220 and 221:

  SANACIJA LC MRZLA PLANINA - STRANJE

 • Page 222 and 223:

  - pridobitev novih parkirnih površ

 • Page 224 and 225:

  dokumentacija za prestavitev ozirom

 • Page 226 and 227:

  Občina Sevnica je bila v letu 2016

 • Page 228 and 229:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 230 and 231:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 232 and 233:

  CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA S

 • Page 234 and 235:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 236 and 237:

  1602 Prostorsko in podeželsko plan

 • Page 238 and 239:

  strani ministrstva za okolje in pro

 • Page 240 and 241:

  objekt ali napravo za odvzem ali iz

 • Page 242 and 243:

  OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVOD

 • Page 244 and 245:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 246 and 247:

  - zemljišče Slovenskih železnic

 • Page 248 and 249:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 250 and 251:

  področju družbenih dejavnosti. In

 • Page 252 and 253:

  V letu 2018 bo Občina Sevnica zago

 • Page 254 and 255:

  tehnične pomoči v zvezi z obdukci

 • Page 256 and 257:

  kulturnih dejavnosti v občini. Spo

 • Page 258 and 259:

  - Kolektivna pogodba za negospodars

 • Page 260 and 261:

  - Pravilnik o načinu izvajanja fin

 • Page 262 and 263:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 264 and 265:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 266 and 267:

  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE

 • Page 268 and 269:

  pisarniški material, tiskarske sto

 • Page 270 and 271:

  19401 Transferi posameznikom na pod

 • Page 272 and 273:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 274 and 275:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 276 and 277:

  Sredstva so namenjena vzdrževanju

 • Page 278 and 279:

  2002 Varstvo otrok in družine 53.0

 • Page 280 and 281:

  starševsko varstvo s predpisi, ki

 • Page 282 and 283:

  skladu s Pravilnikom o metodologiji

 • Page 284 and 285:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 286 and 287:

  področjih, ki se financirajo iz ob

 • Page 288 and 289:

  kakor tudi povečanje posameznih pa

 • Page 290 and 291:

  predelavo ter za urejanje in zaokro

 • Page 292 and 293:

  izvedbe prireditve ob posebnih pril

 • Page 294 and 295:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 296 and 297:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 298 and 299:

  13029002 Investicijsko vzdrževanje

 • Page 300 and 301:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 302 and 303:

  Izvajanje podjetniškega krožka na

 • Page 304 and 305:

  potrditvi s strani organa, pristojn

 • Page 306 and 307:

  Obiskovalci znamenitosti občine Se

 • Page 308 and 309:

  in turističnih delavcev povezati t

 • Page 310 and 311:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 312 and 313:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 314 and 315:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 316 and 317:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 318 and 319:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 320 and 321:

  13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS

 • Page 322 and 323:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 324 and 325:

  29/10). Dolgoročni cilji podprogra

 • Page 326 and 327:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 328 and 329:

  obseg izvedbe posameznih del. Kazal

 • Page 330 and 331:

  ter trgov, gradnja in investicijsko

 • Page 332 and 333:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 334 and 335:

  dejavnosti v Občini Sevnica. 16072

 • Page 336 and 337:

  varovanje in vzdrževanje kulturne

 • Page 338 and 339:

  402500 Tekoče vzdrževanje poslovn

 • Page 340 and 341:

  402300 Goriva in maziva za prevozna

 • Page 342 and 343:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 344 and 345:

  prinašajo vrsto vsebinskih novosti

 • Page 346 and 347:

  1803 Programi v kulturi 4.026 € O

 • Page 348 and 349:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 350 and 351:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 352 and 353:

  PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČEN

 • Page 354 and 355:

  vzdrževanje javnih poti ter trgov

 • Page 356 and 357:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 358 and 359:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 360 and 361:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 362 and 363:

  402200 Električna energija 2.000

 • Page 364 and 365:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 366 and 367:

  Spodbujanje družabnega in kulturne

 • Page 368 and 369:

  Izdatki za reprezentanco so sredstv

 • Page 370 and 371:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 372 and 373:

  OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PR

 • Page 374 and 375:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 376 and 377:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 378 and 379:

  nekaterih odsekih in redno vzorseva

 • Page 380 and 381:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 382 and 383:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 384 and 385:

  Postavka predstavlja zavarovanje pr

 • Page 386 and 387:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 388 and 389:

  premišljeno skrbi za razvoj in na

 • Page 390 and 391:

  varovanje in vzdrževanje kulturne

 • Page 392 and 393:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 394 and 395:

  svetov krajevnih skupnosti in član

 • Page 396 and 397:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 398 and 399:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 400 and 401:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 402 and 403:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 404 and 405:

  SEJNINE Plačilo sejnine članom sv

 • Page 406 and 407:

  13029004 Cestna razsvetljava 130290

 • Page 408 and 409:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 410 and 411:

  402200 Električna energija 250 €

 • Page 412 and 413:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 414 and 415:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 416 and 417:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 418 and 419:

  18059001 Programi športa Proračun

 • Page 420 and 421:

  III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 06

 • Page 422 and 423:

  potrebe. Stanje projekta Investicij

 • Page 424 and 425:

  Stanje projekta Projekt je vsakolet

 • Page 426 and 427:

  Stanje projekta V fazi prijave. OB1

 • Page 428 and 429:

  Stanje projekta Projekt se izvaja v

 • Page 430 and 431:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 432 and 433:

  OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTI

 • Page 434 and 435:

  OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI 8.000

 • Page 436 and 437:

  Stanje projekta Projekt je vsakolet

 • Page 438 and 439:

  Stanje projekta V pripravi. 15 VARO

 • Page 440 and 441:

  dokumentacijo. Stanje projekta V pr

 • Page 442 and 443:

  V juniju 2016 je bil izdelan osnute

 • Page 444 and 445:

  Blanci in nenazadnje tudi izgradnja

 • Page 446 and 447:

  Iz te postavke predvidevamo odkupit

 • Page 448 and 449:

  Občina Sevnica je pristopila k izd

 • Page 450 and 451:

  19 IZOBRAŽEVANJE 554.000 € 1902

 • Page 452:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 456:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 460:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 464:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 468:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 472:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 476:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 480:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 484:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 488:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 492:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 496:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 500:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 504:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 508:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 512:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 516:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 520:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 524:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 528:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 532:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 536:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 540:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 544:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 548:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 552:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 556:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 560:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 564:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 568:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 572:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 576:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 579 and 580:

  1. JANEZ KUKEC, roj. 29. 7. 1962, T

 • Page 583 and 584:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 585 and 586:

  PREDLOG Na podlagi 7. člena Statut

 • Page 587 and 588:

  Aktiven je v raznih odborih in komi

 • Page 589 and 590:

  Kandidat: ANTON BOBIČ, Studenec 52

 • Page 591 and 592:

  Komisija je predloge obravnavala na

 • Page 593 and 594:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 595 and 596:

  PREDLOG Na podlagi 10. člena Odlok

 • Page 598 and 599:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 600:

  PREDLOG Na podlagi 28. člena Zakon

 • Page 603 and 604:

  2. zemljišče odsek LC 372201 Rovi

 • Page 605 and 606:

  Številka: 7113-0097/2009, 7113-005

 • Page 607 and 608:

  Obrazložitev Predmetna parcela je

 • Page 609 and 610:

  PREDLOG Na podlagi 23. člena Zakon

 • Page 611 and 612:

  parc. št. 1435/2, k.o. 1385 Podbor

 • Page 613 and 614:

  parcela št. 1260/6, k.o. 1384 Šen

 • Page 615:

  parceli št. 557/4 in 557/5, obe k.

Programi prekogranične i teritorijalne suradnje
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
KAZALO - Občina Škofljica
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Izredno podaljšanje razpisa do porabe sredstev - E-zavod
POGLAVJE ZAPOREDJE RAČUNOV IN IZRAVNALNE POSTAVKE
Proračun 2011 - opredelitve do pripomb - Občina Krško
Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne ...
ovdje - Sveučilište u Splitu
ekonomska politika crne gore za 2010. godinu - Vlada Crne Gore