Views
1 year ago

سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین

ترجمه شیرین میرزانژاد - گروه تئاتر اگزیت

سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد

Copyright © 2017 Khameneh Multimedia All rights reserved. ٣ ترجمججممه شبریبررین مبریبررزانژاد

 • Page 2 and 3: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 4 and 5: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 6 and 7: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 8 and 9: منتخبىببىی از ٣ ‏ب
 • Page 10 and 11: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 12 and 13: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 14 and 15: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 16 and 17: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 18 and 19: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 20 and 21: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 22 and 23: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 24 and 25: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 26 and 27: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 28 and 29: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 30 and 31: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 32 and 33: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 34 and 35: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 36 and 37: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 38 and 39: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 40 and 41: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 42 and 43: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 44 and 45: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 46 and 47: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 48 and 49: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 50 and 51: ٣ ‏بمنبممایشنامه گ
 • Page 52 and 53:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 54 and 55:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 56 and 57:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 58 and 59:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 60 and 61:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 62 and 63:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 64 and 65:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 66 and 67:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 68 and 69:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 70 and 71:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 72 and 73:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 74 and 75:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 76 and 77:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 78 and 79:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 80 and 81:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 82 and 83:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 84 and 85:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 86 and 87:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 88 and 89:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 90 and 91:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 92 and 93:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 94 and 95:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 96 and 97:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 98 and 99:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 100 and 101:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 102 and 103:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 104 and 105:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 106 and 107:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 108 and 109:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 110 and 111:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 112 and 113:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 114 and 115:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 116 and 117:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 118 and 119:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 120 and 121:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 122 and 123:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 124 and 125:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 126 and 127:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 128 and 129:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 130 and 131:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 132 and 133:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 134 and 135:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 136 and 137:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 138 and 139:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 140 and 141:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 142 and 143:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 144 and 145:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 146 and 147:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 148 and 149:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 150 and 151:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 152 and 153:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 154 and 155:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 156 and 157:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 158 and 159:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 160 and 161:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 162 and 163:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 164 and 165:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 166 and 167:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 168 and 169:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 170 and 171:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 172 and 173:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 174 and 175:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 176 and 177:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 178 and 179:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 180 and 181:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 182 and 183:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 184 and 185:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 186 and 187:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 188 and 189:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 190 and 191:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 192 and 193:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 194 and 195:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 196 and 197:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 198 and 199:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 200 and 201:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 202 and 203:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 204 and 205:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 206 and 207:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 208 and 209:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 210 and 211:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 212 and 213:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 214 and 215:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 216 and 217:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 218 and 219:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 220 and 221:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 222 and 223:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

 • Page 224:

  ٣ ‏بمنبممایشنامه گ

اما
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
هنر و مبارزه طبقاتی
دختر ونوس
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
درباره تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
باز هم متن و بستر آن
ﺷﻔﺎﻋت در اﺳﻼم - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
Lost Rights: The Misadventures of a Stolen American Relic (David Howard)
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
هنر و سرمایه‌داری