28.10.2017 Views

Газета "Успенська вежа", № 9 (2017)

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ЩОМІСЯЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА СТАВРОПІГІЙНОГО БРАТСТВА СВ. АП. АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО<br />

За вiру i еднiсть!<br />

Виходить з березня 1991 року <strong>№</strong> 9 (304)<br />

ВЕРЕСЕНЬ <strong>2017</strong> року<br />

Захиснику вірних, пошли стріли<br />

свої, Господи, і замішання створи<br />

серед ворогів наших, пошли з висоти<br />

руку Свою і впокори їх і христолюбивому<br />

воїнству нашому віддай<br />

їх, молимось: милосердний Господи,<br />

вислухай і помилуй.<br />

МОЛИТВОЮ ЗУПИНИМО ВІЙНУ В УКРАЇНІ<br />

Із Молебня під час війни<br />

Щоб воїнство наше непоборним<br />

і переможним було над ворогами,<br />

і щоб мир і слава оселились в землі<br />

нашій, усильно молимось Тобі, Господи,<br />

вислухай і помилуй.<br />

Вислухай нас, Боже, Спасителю<br />

наш, уповання всіх кінців землі<br />

і тих, що на морі далеко, і, Милостивий,<br />

будь милостивим, Владико,<br />

до гріхів наших і помилуй нас. Бо<br />

милостивий і чоловіколюбець Бог<br />

єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю,<br />

і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,<br />

і на віки вічні.<br />

Отець Ростислав ЧАБАН, церква Різдва Пресвятої Богородиці, м. Львів, Кривчиці<br />

ЩОМІСЯЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА СТАВРОПІГІЙНОГО БРАТСТВА СВ. АП. АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО<br />

За вiру i еднiсть!<br />

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ<br />

«УСПЕНСЬКА ВЕЖА»<br />

Якщо Ви передплатите «Успенську<br />

вежу» своїм рідним та знайомим,<br />

на сільську чи міську бібліотеку,<br />

Ви сприятимете поширенню<br />

християнської моралі, духовності,<br />

українських традицій та культури,<br />

інформації про життя нашої рідної<br />

Церкви. Передплатити газету<br />

можна у кожному поштовому відділенні<br />

України.<br />

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 35013<br />

Cьогодні народилася Та, що єдина<br />

в світі сподобилася великої Бо жої<br />

ласки бути Матір’ю Спасителя сві ту,<br />

Господа нашого Ісуса Христа.<br />

Батьки ново народженої були<br />

людьми високого благочестя. Вони<br />

зміцнювали свою віру в Бога постійною<br />

молитвою, побожною надією та<br />

щирим виконанням запові дей Божих.<br />

Праведні Йоаким і Анна жили в<br />

галилейському місті Назареті. Йоаким<br />

походив з роду Давидового,<br />

Анна – зі священичого роду Ааронового.<br />

Во ни дожили до глибокої<br />

старості, але не мали дітей. Тяжко<br />

сумуючи, побож не подружжя завжди<br />

молилося, щоб Господь дарував їм<br />

дитину, як колись Авраамові та Саррі.<br />

Іудеї вважали бездітність Божою<br />

карою за гріхи. Одного разу Йоаким<br />

прийшов до храму, щоб принести,<br />

з усіма, жертву, і став серед тих, що<br />

мають дітей. Первосвя щеник нагадав<br />

йому, що він не має права тут стояти,<br />

бо бездітний. З со ромом і зі скорботою<br />

в серці вийшов праведний старець<br />

із храму і пішов, але не додому, а<br />

в пустиню. Він почав суворо постити<br />

й щиро молитися. І в устах праведної<br />

Анни не стихала мо литва благань до<br />

Господа. І тоді з’явився в саду Ангел<br />

Господній, який промовив: «Анно,<br />

Бог почув молитву твою: ти зачнеш<br />

і народиш, і буде славний у всьому<br />

світі рід твій». Таке ж бачення було<br />

і Якиму. Він поспішив додому, обіцяючи<br />

принести в жертву десять овець,<br />

дванадцять тельців і сто козлів.<br />

Із сльозами подяки тепер складали<br />

свої молитви святі праведники і<br />

прославля ли Боже милосердя. Коли<br />

Вибрана з усіх родів Божа Мати –<br />

Царице Неба і землі, Тобі, що освятила<br />

рід людський приходом до нас через<br />

народження Своє, ми, раби Твої, благоговійні<br />

пісні приносимо, Богородице.<br />

А Ти, прийшовши потішити і спасти,<br />

від усяких бід охорони нас, що співаємо<br />

Тобі: Радуйся, Пречиста, що світ весь<br />

Різдвом Своїм звеселила Ти (Кондак 1)<br />

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ<br />

ж народи лась провіщена Богом дитина,<br />

вони дали Їй ім’я Марія. Із<br />

народженням цієї Дити ни здійснилось<br />

не тільки Боже змилу вання над<br />

Її батьками, але й Боже піклування<br />

над усіма людьми. Тож і Свята Церква<br />

наша запевняє своїх вірних, що<br />

«сьогодні народився поча ток нашого<br />

спасіння, бо провіщена від древніх<br />

родів народжується Мати і Діва, і Богоприймальниця<br />

від неплід ної народжується»<br />

(стих, на литії).<br />

У народженні Пресвятої Діви<br />

Марії яскраво виявилася премудра<br />

воля Бо жа. Вона вела її, Матір Господа<br />

на шого, протягом усього життя.<br />

Святу волю Божу Вона завжди й<br />

виконува ла. Духовним наставником<br />

у цьому було Святе Письмо, Слово<br />

Боже. Вивчаючи його, Пречиста Діва<br />

навча лася виховувати в Собі почуття<br />

покір ливості волі Отця Небесного,<br />

бути Його вірною слугою: «Я – раба<br />

Гос подня; нехай буде Мені за словом<br />

твоїм» (Лк. 1, 38), – відповідала<br />

Діва Марія Архангелові Гавриїлу,<br />

прийняв ши від нього Благовість про<br />

народжен ня від Неї Спасителя світу.<br />

В цих сло вах якнайкраще була засвідчена<br />

ціл ковита покора волі Божій<br />

та віра в здійснення незбагненного<br />

таїнства вті лення Сина Божого. Коли<br />

Свята Діва словами Своєї покори засвідчила<br />

цю щиру віру, саме тоді й<br />

сталося найвеличніше таїнство втілення<br />

Сина Божо го, Сина Діви, Спасителя<br />

Світу – Христа.<br />

Воля Божа завжди доб ра. Вона<br />

спрямована на те, щоб кож ному з<br />

нас і всім разом допомогти осягнути<br />

«єдине на потребу» (Лк. 10, 42), що<br />

може задовольнити, наситити віруючу<br />

душу. Отже, воля Божа допо магає<br />

нам духовно міцнішати, зрос тати.<br />

Кожна людина має свою власну<br />

волю, незалежну від будь-якої іншої<br />

волі. Цією волею керує свідомість<br />

лю дини. Належно розвинена свідомість<br />

людини спрямовує її волю на<br />

істинну дорогу. Отже, наша доб ра<br />

воля, якщо вона дійсно така, тобто<br />

зовсім непричетна до будь-яких лукавих<br />

намірів і цілей, духовно зустрічає<br />

всеблагу Божу волю, наближається,<br />

прямує до неї. Таким чином свобідна<br />

воля людини, з радістю схиляючись<br />

перед премудрою і всесвятою волею<br />

Божою, набуває певного звеличення<br />

й довершеності, стає справді доброю.<br />

Пресвята Діва Марія настільки<br />

роз винула Свою духовну свідомість,<br />

що її воля стала мовби єдиною із<br />

всеблагою Божою волею. Завдяки<br />

великій силі власного духу Пречиста<br />

при по стійній благодатній допомозі<br />

Божій досягнула високого рівня<br />

доверше ності, такого духовного<br />

стану, коли її душа стала вільною від<br />

усякого гріха. Отже, дорогі, Пресвята<br />

Діва Марія досягла найвищої вершини<br />

святості постійним і діяльним<br />

прагненням очи щати Свою душу від<br />

усякої гріховної скверни. Не думайте,<br />

що таке праг нення було тільки їй<br />

одній притаман не. Ні! Кожен з нас<br />

повинен розвивати в собі таке прагнення<br />

душевної чисто ти, якщо ми<br />

шануємо своє християн ське ім’я. На<br />

жаль, майже загальне лихо багатьох<br />

з нас полягає в тому, що наші прагнення<br />

такого роду зде більшого залишаються<br />

тільки добрими намірами,<br />

бажаннями, не переходять у добродіяння,<br />

а тому й не дають ба жаних<br />

наслідків.<br />

Пресвята Діва Марія, виховуючи<br />

в Своїй душі численні чесноти,<br />

сподоби лася при благодатній допомозі<br />

Господ ній осягнути найвеличніші<br />

з них – мир та любов – і духовно<br />

поєдналася з Господом. День її народження<br />

Свя та Церква йменує днем<br />

Господнім і закликає нас радіти. І ми<br />

в своїй піднесеній свідо мості теж відчуваємо<br />

нинішній святко вий заклик<br />

Святої Церкви: «Цей день Господній:<br />

радуйтеся, люди!». Амінь.<br />

Ярослав ФАЙЗУЛІН,<br />

кандидат історичних наук<br />

До 100-річчя початку відродження УАПЦ (1917-<strong>2017</strong>)<br />

«Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади»<br />

Митрополит Василь Липківський<br />

добивався богослужінь українською мовою<br />

«Щоб відродити нашу церкву, щоб<br />

вдихнути в неї душу живу, ми мусимо<br />

вискочити з-під московської церковної<br />

влади», – заявив настоятель<br />

київського Софійського собору протоієрей<br />

Василь Липківський на засіданні<br />

Всеукраїнської православної<br />

церковної ради 5 травня 1920 року.<br />

Того дня вона проголосила автокефалію<br />

православної церкви в Україні.<br />

На час лютневої революції<br />

1917-го Липківський був настоятель<br />

Покровського храму на Солом’янці.<br />

Цей священик і за Російської<br />

імперії, яка щойно зникла з<br />

карти світу, мав славу українофіла.<br />

«Українські свої переконання виявляв<br />

служінням панахид під час<br />

Шевченкових роковин – се не було<br />

тоді безпечною річчю», – пише у<br />

спогадах Олександр Лотоцький,<br />

який за Директорії УНР був міністром<br />

сповідань.<br />

Продовження на с. 4


2 Вересень <strong>2017</strong><br />

НОВИНИ УАПЦ<br />

ЗВЕРНЕННЯ ВСЕЛЕНСЬКОГО<br />

ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ І<br />

ДО УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ<br />

(Константинополь, Кафедральний Собор<br />

св. Георгія, 2 липня <strong>2017</strong> р. Б.)<br />

З радістю звертаємось сьогодні до українського<br />

народу через українські ЗМІ. Професія журналіста<br />

на нинішній день відіграє значну роль у<br />

світі миттєвих комунікацій. Роль журналістів полягає<br />

в тому, щоб передавати людям справжню<br />

інформацію, аби люди краще розуміли виклики та<br />

ситуації, у яких вони живуть. Ця функція вимагає<br />

великої відповідальності та може принести багато<br />

спокус. Як нещодавно заявив один політик, “Коли<br />

інформаційні центри розповсюджують мерзенну<br />

брехню, вони більше не є журналістами. Вони є<br />

органами впливу”. Журналісти, особливо, якщо<br />

вони вважають себе християнами, повинні завжди<br />

говорити правду, щоб вірно служити нашому<br />

Господу Ісусу Христу, Який є «дорога, правда і<br />

життя» (Ів. 14:6).<br />

Звершивши благодаттю Божою 25 років патріаршого<br />

служіння, не потрібно описувати нашу<br />

любов до українського народу. Ми з великими<br />

емоціями згадуємо наш візит до України у 2008<br />

році, а неймовірні щедрість і гостинність, з якими<br />

прийняли нас у Києві, залишаються назавжди у нашій<br />

пам’яті та у нашому серці. Впродовж багатьох<br />

років нашого патріаршого служіння зберігається<br />

постійний контакт між Вселенським Патріархатом<br />

та українським народом. І це не дивно, оскільки<br />

духовні відносини між Церквою-Матір’ю та<br />

Україною ніколи не зникнуть. Український народ<br />

отримав християнство з Константинополя під час<br />

володарювання великого київського князя Володимира,<br />

і тому Константинопольська Церква назавжди<br />

залишається Церквою-Матір’ю для українського<br />

народу. Як любляча мати, Церква-Матір<br />

ніколи не забуває своїх духовних дітей, особливо<br />

в моменти випробувань та труднощів. Ми близькі<br />

до вас, особливо в часи випробувань; ми супроводимо<br />

вас своїми молитвами та благословеннями.<br />

Ми надсилаємо своє благословення, свою любов<br />

і турботу кожному українцю без винятку. Ми молимось<br />

за єдність українського народу. Ми молимось<br />

за мир в Україні. Ми маємо надію на те, що<br />

братовбивча війна припиниться. Історія України<br />

повинна навчити сьогодні українців не повторювати<br />

помилок минулого. Син святого великого<br />

князя Володимира Ярослав Мудрий пропагував<br />

поширення християнства в Київській державі,<br />

заснувавши церкви та монастирі, і будучи натхненним<br />

християнськими принципами, видав кодекс<br />

«Руська правда», що виключав, наприклад,<br />

смертну кару. Своїм заповітом Ярослав намагався<br />

запобігти боротьбі за владу серед п’яти своїх синів,<br />

розділивши між ними свою імперію. Припускаючи<br />

небезпеку, яка може виникнути внаслідок<br />

поділу між братами, він закликав їх жити у мирі.<br />

На жаль, порада мудрого батька не була дотримана,<br />

і міжусобиці ослабили Київську державу.<br />

Історія святого Володимира та його сина Ярослава<br />

повинна виховувати український народ сьогодні.<br />

Їх навернення до християнства можливо було<br />

здебільшого з політичних причин, але за своєю глибокою<br />

суттю – прийняття державної релігії було<br />

спрямоване на створення умов для миру та стабільності,<br />

щоб культура та духовний розвиток могли<br />

процвітати. Так само й сьогодні: єдність і мир дуже<br />

бажані і необхідні для народу і Церкви України. Цей<br />

дух єдності є водночас як крихким скарбом, так і<br />

подарунком з Неба, що дається нам від Триєдиного<br />

Бога для нашого спасіння та радості. Це той самий<br />

дух єдності, за який ми палко молимось, і який,<br />

ми сподіваємось, настане в Україні. З цієї причини<br />

звертаємось до вас словами святого апостола Павла<br />

до розділеної Церкви в Коринфі: «Благаю вас, брати,<br />

Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі<br />

говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але<br />

щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією<br />

думкою» (1 Кор. 1:10). Нехай Бог благословить<br />

вас усіх! Фанар, 2 липня <strong>2017</strong> р.<br />

Джерело: http://stavropigia.lviv.ua<br />

ВІТАННЯ ДО ДНЯ<br />

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ<br />

Від імені Української<br />

Автокефальної<br />

Православної Церкви<br />

сердечно вітаю вас із<br />

національним святом<br />

нашої державності –<br />

Днем Незалежності<br />

України! Ця визначна<br />

дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою<br />

сторінкою її біографії, започаткувала нову<br />

епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила<br />

його вікові демократичні прагнення до національного<br />

відродження, духовної свободи, економічного<br />

зростання, культурного піднесення.<br />

Від усієї душі зичу вам, вашим рідним міцного<br />

здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої<br />

долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях<br />

заради процвітання Незалежної України, добробуту<br />

її народу. Нехай серця наповнюються гордістю<br />

за нашу державу, прагненням до єдності та<br />

порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною<br />

запорукою щасливого майбутнього.<br />

Блаженніший +МАКАРІЙ,<br />

Митрополит Київський і всієї України,<br />

Предстоятель УАПЦ<br />

Джерело: http://church.net.ua<br />

СВЯТКОВИЙ ПАРАД<br />

З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ<br />

Предстоятель УАПЦ,<br />

Блаженніший Митрополит<br />

Київський і всієї<br />

України Макарій в<br />

супроводі єпископа<br />

Ужгородського і Закарпатського<br />

Кирила<br />

(Михайлюка) та секретаря<br />

Патріархії УАПЦ<br />

митр. прот. Віталія Даньчака взяв участь у параді<br />

військ з нагоди 26-ї річниці Незалежності України.<br />

Надзвичайно приємно було бачити парад військ за<br />

участю країн-партнерів: США, Канади, Польщі,<br />

Румунії, Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії.<br />

Джерело: http://church.net.ua<br />

ЗАЯВА УАПЦ<br />

10 серпня <strong>2017</strong> р. Б. у приміщенні<br />

Патріархії УАПЦ відбулись<br />

чергові засідання Патріаршої<br />

Ради, Патріаршого Суду та<br />

Архієрейського Собору УАПЦ.<br />

Згідно з рекомендаціями Патріаршої<br />

Ради та Патріаршого<br />

Суду за відчуження майна<br />

Тернопільської єпархії архієпископа Мстислава<br />

(Гука) виведено за штат єпископату УАПЦ.<br />

Архієрейський Собор розглянув протокол єпархіального<br />

собору Чернівецько-Хотинської єпархії від<br />

УСПЕНСЬКУ ВЕЖУ<br />

МОЖНА ЧИТАТИ В ІНТЕРНЕТІ<br />

З 1 березня 2015 р. зреалізований новий проект<br />

Львівського ставропігійного братства<br />

св. ап. Андрія Первозваного УАПЦ – з цього дня<br />

наш часопис можна читати в інтернеті за адресою:<br />

uv.lviv.ua.<br />

Можна переглянути архівні примірники газети,<br />

які виходили у світ із 1 січня 2009 року.<br />

28.07.<strong>2017</strong> р. Заслухали керуючого Чернівецько-Хотинської<br />

єпархією архієпископа Германа (Семанчука),<br />

який зобов’язався після оприлюднення рішення<br />

Архієрейського Собору УАПЦ щодо відчуження майна<br />

Тернопільської єпархії УАПЦ зібрати єпархіальний<br />

собор Чернівецько-Хотинської єпархії і відновити<br />

поминання за богослужінням Предстоятеля УАПЦ<br />

Блаженнішого Макарія, митрополита Київського<br />

і всієї України, і оприлюднити рішення єпархіального<br />

собору Чернівецько-Хотинської єпархії в ЗМІ.<br />

Крім того, створена комісія по розслідуванню відчуженого<br />

майна Червоногородського замку та його<br />

повернення Тернопільській єпархії у складі: Архієпископа<br />

Чернівецького і Хотинського Германа (Семанчука),<br />

єпископа Одеського і Чорноморського<br />

Тихона (Петранюка), єпископа Херсонського і Миколаївського<br />

Бориса (Харка). Заслухавши звернення<br />

від духовенства Тернопільської єпархії Архієрейський<br />

Собор вирішив згідно з єпархіальним статутом<br />

( розділ 10.0 пункт 10.2 - Вибір кандидатури<br />

єпархіального архієрея здійснюється на єпархіальному<br />

соборі з числа єпископів УАПЦ або священиків,<br />

гідних єпископського служіння) із запропонованих<br />

кандидатів обрати правлячого архієрея<br />

Тернопільської єпархії. Патріархія УАПЦ, м. Київ.<br />

Джерело: http://church.net.ua<br />

ДУХОВЕНСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УАПЦ<br />

ВЗЯЛО УЧАСТЬ В УРОЧИСТОСТЯХ<br />

ПРИСВЯЧЕНИХ ДНЮ ПРАПОРА<br />

23 серпня <strong>2017</strong> р.<br />

духовенство Львівської<br />

єпархії УАПЦ<br />

на чолі з митр. прот.<br />

Олегом Древняком<br />

взяло участь у святкуванні<br />

Дня українського<br />

прапора. Святкування<br />

розпочались на Личаківському кладовищі,<br />

з урочистої академії та поминальної панахиди за<br />

воїнами АТО.<br />

Джерело: http://uaoc.lviv.ua/<br />

ВІТАННЯ ПРЕОСВЯЩЕННІШОМУ БОРИСУ,<br />

ЄПИСКОПУ ХЕРСОНСЬКОМУ<br />

І МИКОЛАЇВСЬКОМУ, З НАГОДИ<br />

ДНЯ АРХІЄРЕЙСЬКОЇ ХІРОТОНІЇ<br />

Ваше Преосвященство,<br />

Преосвященніший<br />

Владико! Прийміть<br />

сердечні вітання<br />

з черговою річницею<br />

архієрейської хіротонії.<br />

Нехай Милостивий<br />

Спаситель, за молитвами<br />

Вашого небесного покровителя, дарує Вам<br />

багато щедрот і дар терпіння, щоб в доброму здоров’ї<br />

продовжувалися роки Вашого життя і високого<br />

служіння. Ви сповнюєте душі всіх Ваших вірних ангельським<br />

хлібом Слова Божого, поживою живою та<br />

вічною. То ж нехай «Бог усякої благодаті, що покликав<br />

Вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам<br />

удосконалить вас… Йому слава і влада на віки віків,<br />

амінь» (ІІ Пет.5: 10-11). ІСПОЛА ЕТІ ДЕСПОТА.<br />

ПАТРІАРХІЯ УАПЦ<br />

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ ВІТАЛА<br />

ДІТЕЙ ІЗ ДОНБАСУ<br />

Впродовж десяти<br />

днів (з 4 по 14 серпня<br />

<strong>2017</strong> р.) священики<br />

Жовківсько-Кам’янка-Бузького<br />

деканату<br />

Львівської єпархії, з<br />

благословення Блаженнішого<br />

Макарія,<br />

Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля<br />

УАПЦ, опікувалися дітьми з міста Авдіївка<br />

Донецької області, в рамках проведення заходів,<br />

приурочених Року захисту дітей, відповідно до<br />

Різдвяного Послання Вселенського Патріарха Варфоломія<br />

та ухвали Архієрейського Собору УАПЦ<br />

від 23 лютого <strong>2017</strong> року. Загалом під час свого<br />

перебування на теренах Львівщини гості ознайомилися<br />

з архітектурними пам’ятками міст Льво-


ВІТАННЯ ДО ДНЯ<br />

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!<br />

Львівське крайове ставропігійне Братство<br />

св. ап. Андрія Первозваного та редакція часопису<br />

«<strong>Успенська</strong> вежа» щиро вітають Вас із<br />

Днем Незалежності!<br />

Століттями наші прабатьки омріювали дар<br />

вольности, кращі сини України сотнями тисяч<br />

віддали своє життя за самостійність. І зараз<br />

триває боротьба за ствердження суверенітету,<br />

ми бачимо це на Сході і Півдні України: десятки<br />

тисяч українців покинули свої оселі в окупованих<br />

Криму і Донбасі, шукають притулку<br />

по всій Україні.<br />

Наше Братство, яке відновило свою діяльність<br />

ще до проголошення суверенітету, 27<br />

років працює для ствердження Незалежної<br />

України і Церкви. Дякуємо Богові за великий<br />

ДАР, який ми отримали 26 років тому! Уміймо<br />

шанувати його та продовжуймо працю на розбудову<br />

омріяної сильної УКРАЇНИ!<br />

Голова Братства о.-д. Юрій Федів<br />

Джерело: http://stavropigia.lviv.ua<br />

ва та Жовкви, звершили спільну молитву за мир<br />

і спокій в Україні, відвідали прикордонну заставу<br />

пункту пропуску Рава-Руська - Гребене (Польща),<br />

прийняли участь в духовно-патріотичному таборі<br />

«ВІРИМО», який проходив у с. Гончари Пустомитівського<br />

р-ну, були учасниками прямого ефіру<br />

передачі «Вечір у Львові» на ТРК «Львів».<br />

Незабутнім для дітей залишиться тепле спілкування<br />

з Блаженнішим Владикою Макарієм у<br />

приміщенні Львівського єпархіального управління,<br />

та духовенством УАПЦ. Гостювали діти з<br />

прифронтового міста у мальовничому дитячому<br />

центрі оздоровлення та туризму «Росинка», керівництво<br />

якого щиро прийняло наших гостей.<br />

Надіємося, що діти, які живуть у прифронтових<br />

містах і селах на Сході України, де панує страх і<br />

жахіття війни, хоч на короткий час забули про це.<br />

Тому наша Церква завжди і надалі буде надавати<br />

посильну допомогу як військовим, так і мирному<br />

населенню в зоні проведення АТО. У першу чергу<br />

це стосується дітей, адже саме вони є нашим майбутнім.<br />

Миру і спокою всім нам!<br />

Джерело: http://church.net.ua<br />

ДО 70-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ АРХІПАСТИРСЬКОЇ<br />

ВІЗИТАЦІЇ МСТИСЛАВА (СКРИПНИКА)<br />

ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ<br />

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ<br />

У серпні 1947 р. єпископ Мстислав (Скрипник)<br />

здійснив першу архіпастирську візитацію православних<br />

українців у Великій Британії. Владика<br />

Вересень <strong>2017</strong><br />

НОВИНИ УАПЦ<br />

очолив св. Божественну Літургію Української Автокефальної<br />

Православної Церкви. Служба була<br />

проведена в аудиторії Асоціації українців у Великобританії<br />

(AUGB) і вважається основоположним<br />

моментом Великої Британської єпархії. Щоб<br />

відзначити 70-річчя цієї історичної події в житті<br />

Церкви у Великій Британії, Його Високопреосвященство<br />

митрополит Антоній та архієпископ Даниїл<br />

19 серпня <strong>2017</strong> р. відслужили св. Літургію<br />

у кафедральному соборі Преображення Господнього<br />

м. Лондона. Владикам співслужив Голова<br />

Консисторії УАПЦ у Великій Британії о. Богдан<br />

Матвійчук та духовенство єпархії.<br />

О.-д. Юрій Федів<br />

МОЛИТВА ЗА ПРИПИНЕННЯ<br />

КРОВОПРОЛИТТЯ<br />

18 серпня <strong>2017</strong> р.<br />

Б. відбувся паломницький<br />

хресний<br />

хід зі с. Коршів до<br />

Угорницького Спасо-Преображенського<br />

монастиря, що в<br />

Коломийському р-ні<br />

Івано-Франківської обл. Цього року в паломництві<br />

взяли участь парафіяни церкви «Успіння<br />

Пресвятої Богородиці» сіл Коршева і Казанова з<br />

настоятелем протоієреєм Миколаєм Гелетюком, а<br />

також парафіяни сіл Бабина і Космача та ігумен<br />

Ювеналій з прихожанами с. Кобак Косівського<br />

р-ну. По дорозі паломники повернули до храму<br />

«Святого Духа» с. Черемхів, де разом з настоятелем<br />

протоієреєм Ігорем Горіцою приєдналися<br />

його парафіяни, а під кінець подорожі приєднався<br />

ще й протоієрей Василь Малярчук. Всього довершили<br />

паломництво чотири священики та понад<br />

300 мирян. Усі натхненно молилися, незважаючи<br />

на спеку, спрагу, втому та інші спокуси й перешкоди.<br />

В обителі нас, втомлених, але духовно<br />

умиротворених, радо зустріла братія на чолі з архімандритом<br />

Павлом. З вірою в те, що молитви<br />

наші почуті Богом, що відбудеться Преображення<br />

в Україні, ми повернулися додому. Хочеться вірити,<br />

що кожен з присутніх у паломництві змінив<br />

свій внутрішній світ, своє ставлення до Бога та<br />

людей, до тих подій, які відбуваються в державі.<br />

Щиро віримо в те, що молитва, яка лунала упродовж<br />

нашої подорожі на Українському Фаворі<br />

за припинить кровопролиття на східних теренах<br />

України, буде почута Господом.<br />

О.-д. Юрій Федів<br />

БРАТСТВО ОРГАНІЗУВАЛО ЗБІР<br />

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ<br />

ХАРКІВСЬКО-ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УАПЦ<br />

Протягом серпня<br />

<strong>2017</strong> р. Львівське<br />

крайове ставропігійне<br />

Братство св. ап.<br />

Андрія Первозваного<br />

організувало збір<br />

та передачу матеріальної<br />

допомоги для<br />

Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. Протягом<br />

цього часу було передано 15 комплектів фелонів,<br />

вишивані рушники, а також інші речі богослужбового<br />

вжитку. Речі були надіслані адресно<br />

у Полтавський та Харківські деканати. Також<br />

було надіслано допомогу для парафії УАПЦ в м.<br />

Вишгород Київської області.<br />

Братство висловлює щиру подяку усім парафіям<br />

УАПЦ Львівщини, які відгукнулися на наше<br />

прохання та спільно реалізували допомогу для<br />

східних парафій УАПЦ.<br />

Джерело: http://stavropigia.lviv.ua<br />

ІЗРАЇЛЬСЬКІ АРХЕОЛОГИ<br />

РОЗКОПАЛИ МІСТО, ЗВІДКИ РОДОМ<br />

ТРИ АПОСТОЛИ ІСУСА ХРИСТА<br />

08.08. <strong>2017</strong> р. о 23.00 телевізійний канал 112<br />

повідомив сенсаційну новину про знахідку ізраїльських<br />

вчених: археологи розкопали римські<br />

копальні, вулиці, житлові будинки давнього міста<br />

Джуліус (Віфсаїди), звідки родом апостоли Ісуса<br />

3<br />

Христа Пилип, Петро та Андрій, - на що вказує<br />

писання Нового Завіту.<br />

За джерелом: https://tv-ua.112.ua/novyny-1/novyny-<br />

112-vypusk-vid-2300-0808<strong>2017</strong>-405297.html<br />

ДЛЯ УНІКАЛЬНОГО ІКОНОСТАСУ<br />

ВИКОРИСТАЛИ 17 КІЛОГРАМ БІСЕРУ<br />

В с. Тютьків Теребовлянського р-ну знаходиться<br />

церква Покладення Ризи Пресвятої Богородиці<br />

(УАПЦ). Церкву можна назвати особливою завдяки<br />

вишитому іконостасу, який відкрили та освятили<br />

16 липня, на храмовий празник. Унікальність в<br />

тому, що ніде в світі нема цілісного іконостасу, як<br />

у Тютькові, до складу якого входять лише образи,<br />

вишиті вручну бісером.<br />

На його створення знадобилося півтора року.<br />

Кожну з ікон вишивала одна із родин парафії. За<br />

підрахунками майстринь, всього використано 1 млн<br />

436 тис. 433 бісеринки. Вага створених ними ікон –<br />

17 кг 724 г, а їх загальна площа склала 7,12 м кв.<br />

Створити іконостас із бісеру надумав, разом<br />

з парафіянами, настоятель храму отець Степан<br />

Суканець. Він і знайшов майстрів, які втілили<br />

незвичну ідею. Робота була вкрай кропіткою.<br />

Всього в іконостас увійшли 18 образів.<br />

«Ми хотіли зробити щось ексклюзивне, але водночас<br />

і близьке до людей. Мальовані іконостаси створює<br />

часто один художник. А це роботи звичайних,<br />

простих людей, наших вишивальниць. Вони місцеві,<br />

деякі живуть за кордоном. Ми спільно радилися, підбирали<br />

кольори», – розповідає отець Степан.<br />

«Я вже маю 20-літній стаж роботи, багато бував<br />

у церквах, але такого ніде не бачив», – додає з<br />

гордістю священик.<br />

Коли робота була завершена, 18 образів інкрустували<br />

в дерев’яний липовий каркас і об’єднали<br />

в 3-ярусний іконостас. Святі вишиті в одному<br />

стилі, з дотриманням церковних канонів. Завдяки<br />

бісеру вони наче оживають. Потрапляючи на бісеринки,<br />

світло створює об’ємний ефект 3D-зображення.<br />

Зайві ж відблиски «забирає» спеціальне<br />

скло, яким покриті ікони.<br />

Аби подивитися на іконостас приїжджають<br />

звідусіль. Кажуть, що краса ручного вишитого<br />

витвору на фотографіях не передається. Зауважують,<br />

що це лишень потрібно побачити вживу.<br />

Зазначимо, що відстань від с. Тютьків до м.<br />

Тернополя – 37 кілометрів. Приблизний час у дорозі<br />

– 49 хвилин.<br />

Джерело: https://realno.te.ua/novyny<br />

У КИЄВІ ВІДРЕСТАВРУЮТЬ ЦЕРКВУ<br />

СПАСА НА БЕРЕСТОВІ<br />

У Києві за кошти<br />

мецената починають<br />

реставрацію церкви<br />

Спаса на Берестові,<br />

яку будував іще Мономах.<br />

Про це повідомила<br />

голова ГО<br />

«Андріївсько-Пейзажна<br />

ініціатива» Марина Соловйова.<br />

Проект здійснюється за підтримки Міністерства<br />

культури та КМДА.<br />

Ця пам’ятка будувалася в один період часу і є<br />

в одному ряду з Десятинною церквою і Софією<br />

Київською. Її будував Володимир Мономах, вона<br />

була усипальницею його роду, тут також був похований<br />

Юрій Долгорукий. Про це інформує Українське<br />

радіо.<br />

Джерело: https://risu.org.ua


4 Вересень <strong>2017</strong><br />

Ярослав ФАЙЗУЛІН, кандидат історичних наук<br />

До 100-річчя початку відродження УАПЦ (1917-<strong>2017</strong>)<br />

«Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади»<br />

Митрополит Василь Липківський<br />

добивався богослужінь українською мовою<br />

Продовження. Початок на с.1<br />

Митрополит Василь Липківський (у<br />

центрі) зі священнослужителями та<br />

мирянами Української Автокефальної<br />

Православної Церкви під стінами<br />

Софійської собору в Києві, 1923 рік<br />

У квітні 1917-го Липківський головує<br />

на Київському єпархіальному<br />

з’їзді духовенства і мирян. Розглядають<br />

питання про відродження<br />

українських церковних традицій, демократизацію<br />

церковного життя, виборність<br />

священиків. А 8 січня 1918-<br />

го розпочинає роботу Всеукраїнський<br />

православний церковний собор. Головні<br />

питання: церковна незалежність<br />

або автокефалія православної<br />

церкви в Україні, запровадження<br />

богослужінь українською мовою та<br />

принципу соборно правності – тобто<br />

участі мирян в управлінні церквою.<br />

Але на Київ наступають більшовики,<br />

й собор перериває роботу. Засідання<br />

поновлюють через шість місяців – за<br />

гетьмана Павла Скоропадського. Та<br />

цим разом на Соборі гору бере консервативне<br />

російське духовенство.<br />

Воно відхиляє питання і про автокефалію,<br />

і про відправи українською.<br />

Тоді влада змінювалася часто.<br />

До Києва ненадовго входять війська<br />

Директорії. Потім – знову більшовики.<br />

Проголошують відокремлення<br />

церкви від держави. Василь Липківський<br />

та Всеукраїнська православна<br />

рада намагаються з цього скористатися.<br />

Утворюють українські парафії,<br />

починають передавати їм храми.<br />

12 липня 1919 р., в день апостолів<br />

Петра і Павла, в Софійському соборі<br />

службу Божу вперше всю відправили<br />

українською мовою. 31 серпня 1919-<br />

го до Києва знову вступають українські<br />

війська. Процесія духовенства<br />

на чолі з Василем Липківським із<br />

Софійського храму виходить зустрічати<br />

головного отамана Симона<br />

Петлюру. Але невдовзі повертається<br />

більшовицька влада. Попервах вона<br />

лояльно ставиться до «автокефалістів».<br />

Мета прагматична: ослабити<br />

російську православну церкву, яку<br />

очолював московський патріарх Тихон.<br />

… Селянство – найчисленніша<br />

паства – схвалювало богослужіння<br />

зрозумілою йому мовою. «Народ захоплювався<br />

українською церквою,<br />

звільняв тихонівських священиків,<br />

прохав священиків від ВПЦР, – пише<br />

Липківський. – У неї були й кандидати,<br />

та нікому їх було висвячувати».<br />

Бо ієрархи-росіяни, що сидять<br />

на єпископських кафедрах в Україні,<br />

відмовляються це робити.<br />

Із проголошенням автокефалії в<br />

православних церквах України відбулася<br />

«канонічна церковна революція».<br />

Вона зачепила як внутрішній<br />

церковний устрій, так і обрядовість.<br />

«Коли Христос є Голова церкви, слово<br />

Боже є душа церкви, а людність<br />

тіло церкви, то канони є як би одіж на<br />

тілі. Так і канони церковні не можуть<br />

не мінятися, перш за все згідно з зростом<br />

церкви, бо не може ж доросла<br />

людина носити дитячу одіж», – говорив<br />

Василь Липківський до делегатів<br />

Київського церковного з’їзду 23<br />

травня 1923 року. І одним із першочергових<br />

нововведень в УАПЦ стало<br />

вживання живої української мови<br />

під час богослужінь. Відбувалася й<br />

демократизація повсякденного життя<br />

православної церкви. Приміром,<br />

духівництво поза храмом не мусило<br />

відрізнятися одягом від мирян, бо<br />

”священство панотця не в тілі й у зовнішньому<br />

вигляді його, а в душі та її<br />

достоїнстві”, – вважав митрополит<br />

Василь Липківський. Він критикував<br />

суворі приписи посту й деяких церковних<br />

служб. На його думку, вони<br />

стосувалися монахів-пустельників і є<br />

заважкими для простих вірян: ”Краще<br />

вже створити легші закони, щоб<br />

усі їх виконували, ніж трудні і суворі,<br />

що їх майже ніхто не дотримує”<br />

14 жовтня 1921 року, на свято Покрови,<br />

у Софійському соборі розпочався<br />

І Всеукраїнський православний<br />

церковний собор. Хоч був тяжкий голодний<br />

рік, а залізничне сполучення<br />

– сяке-таке, проте зібралися понад 400<br />

делегатів з усієї України. Більшість із<br />

них миряни – селяни та інтелігенція.<br />

Були й відомі діячі: академіки Агатангел<br />

Кримський та Сергій Єфремов,<br />

композитор Кирило Стеценко, письменники<br />

Людмила Старицька-Черняхівська<br />

й Григорій Косинка.<br />

Собор ухвалив: «Що Українська<br />

православна церква є автокефальна,<br />

тому ніякому урядові інших православних<br />

церков не підлегла і сама<br />

порядкує своїм церковним життям<br />

за провідництвом Святого Духа, а<br />

в своєму внутрішньому урядуванні<br />

Українська православна церква стає<br />

всенародно- соборноправною. Віруючий<br />

нарід український стає вільним<br />

керівником у своїй церкві: сам<br />

обирає на служіння церкві всіх працівників,<br />

сам господарює в церкві й<br />

самособорним голосом вирішує всі<br />

свої церковні справи». Протоієрея<br />

Василя Липківського собор обирає<br />

митрополитом Київським і всієї<br />

України. Екзарх московського патріарха<br />

в Києві відмовляється висвятити<br />

його та єпископів УАПЦ. Тоді<br />

Липківського висвячують за практикою<br />

стародавньої Александрійської<br />

церкви – покладанням на нього рук<br />

усіх учасників Собору.<br />

«Здвиг народа був надзвичайний,<br />

здається, весь Київ узяв участь у висвяті,<br />

– пише Липківський в «Історії<br />

Української Православної Церкви». –<br />

Правило службу в Св. Софії з 30 священиків<br />

і 12 дияконів. Не тільки в соборі,<br />

а й на хорах було повно народу,<br />

голки не було де ткнуть. А коли прийшов<br />

час покладення рук, усі в соборі<br />

стали класти руки на плечі один<br />

одному, так аж до солеї (піднесена<br />

на кілька сходинок частина підлоги<br />

перед іконостасом у православному<br />

храмі. – «Країна»); ті, що стояли на<br />

солеї, члени Собору – миряни клали<br />

руки на плечі дияконів, ті на священиків,<br />

а священики вже на ставлеників.<br />

Так здійснилася справді не тільки<br />

все соборна, а всенародна висвята».<br />

За: https://gazeta.ua/articles/history-journal<br />

Далі буде<br />

Марія ГОРБАЛЬ<br />

ФРАГМЕНТИ З ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРІОРЦІ У КИЄВІ<br />

До 70-ліття від дня народження Валерія Марченка<br />

Валерій Марченко<br />

Валерій Марченко, український<br />

дисидент-правозахисник, літературознавець,<br />

перекладач нар. 16 вересня<br />

1947 р. в Києві. Онук (по матері)<br />

М.І. Марченка, українського історика,<br />

автора численних праць з історії<br />

України доби середньовіччя, першого<br />

радянського ректора Львівського<br />

університету (1902–1983). За свої<br />

політичні погляди 25 червня 1973 р.<br />

був заарештований співробітниками<br />

КДБ. За вироком Київського обласного<br />

суду від 27 грудня 1973 р. засуджений<br />

до 6 р. позбавлення волі в колонії<br />

суворого режиму і 2 р. заслання. Відбував<br />

покарання у пермському таборі<br />

для політв’язнів <strong>№</strong> 35.<br />

Після звільнення жив у Києві.<br />

Активно займався правозахисною<br />

діяльністю, розсилав листи-протести<br />

із засудженням існуючої<br />

системи. Рішуче виступив проти<br />

інструкції Міністерства освіти<br />

УРСР «Про посилення вивчення російської<br />

мови у школах України»,<br />

яку назвав «найсвіжішим Валуєвським<br />

указом». 21 жовтня 1983 р.<br />

вже важко хворого Валерія заарештовують<br />

вдруге і 13-14 березня<br />

1984 р. засудили до 10 р. таборів<br />

особливого режиму і 5 р. заслання.<br />

Етапом був відправлений у пермські<br />

табори, де незабаром відмовили<br />

нирки. Помер 5 жовтня 1984<br />

р. у тюремній лікарні в Ленінграді.<br />

Мати Валерія добилася видачі<br />

тіла сина. Посмертно нагороджений<br />

Орденом «За мужність» I ст.<br />

(8 листопада 2006) – за громадянську<br />

мужність, самовідданість у<br />

боротьбі за утвердження ідеалів<br />

свободи і демократії та з нагоди<br />

30-ї річниці створення Української<br />

Громадської Групи сприяння виконанню<br />

Гельсінкських угод.<br />

Покровську церкву на Пріорці у<br />

Києві споруджено у 1902–1906 рр.<br />

на місці дерев’яного Димитрівського<br />

храму. Розписував її Іван Їжакевич.<br />

В лютому 1938 церкву закрили<br />

(до вересня 1941 р.) – там зробили<br />

овочеву базу. У вересні 1941 р. церква<br />

знову відкрилася. Тоді вона належала<br />

УАПЦ. У 1943 р. від артобстрілу<br />

радянської артилерії храм дуже<br />

постраждав. В голодні 1944–1945<br />

рр. інтер’єр храму довелось відновлювати<br />

(храм належав вже РПЦ). І<br />

знову запрошують Івана Їжакевича.<br />

Зважаючи на поважний вік, він давав<br />

тільки поради, та декілька ікон<br />

Їжакевич, все ж, намалював.<br />

В день Покрови Пресвятої Богородиці<br />

1984 р. у цій церкві було<br />

справжнє чудо – похорон Валерія<br />

Марченка. Євген Сверстюк згадує<br />

про це чудо як зухвалий виклик радянській<br />

системі: «Ще ніхто з зеків<br />

не мав такого достойного похорону.<br />

Від 10-ї до 14-ї години в престольне<br />

свято посеред церкви чотири години<br />

стоїть домовина зека, особливо<br />

небезпечного державного злочинця,<br />

рецидивіста, навколо нього стоять<br />

люди як почесна варта – при совєтах<br />

почесна варта! І всі прихожани на<br />

це звертають увагу. Бабусі ставлять<br />

свічки і кажуть: «Мабуть, був мученик».<br />

Але ніхто не може їм пояснити,<br />

хто це був. Вони тільки здогадуються.<br />

А кагебісти нічого не можуть<br />

зробити. Це було чудо! Я вперше відчував<br />

присутність чуда. …Посеред<br />

церкви стоїть труна, стоїть почесна<br />

варта… Справді, кращого похорону,<br />

ніж тоді, на свято Покрови, в присутності<br />

такої кількості народу, не<br />

можна було собі навіть вимолити, не<br />

можна було і придумати». І над усіма<br />

людьми в церкві – ікони Івана Їжакевича.<br />

Особливу силу розписів та ікон<br />

Їжакевича у той момент відзначає й<br />

мати Валерія Марченка: «І над нами<br />

всіма Покров Божої Матері – величезна<br />

ікона на всю стіну, з омофором.<br />

Таке враження, що Валерію дозволено<br />

було побути в цій церкві стільки,<br />

скільки він хотів. Він любив цю Покровську<br />

церкву на вулиці Мостицькій,<br />

на Куренівці» (Овсієнко В. Похорон<br />

Валерія Марченка).


Вересень <strong>2017</strong><br />

5<br />

НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО У НАШОМУ ДОМІ<br />

ВІРНІ ЗАПОВІТАМ<br />

НАШИХ ПАТРІАРХІВ<br />

Нині, коли наша Українська<br />

Автокефальна Православна<br />

Церква переживає чергові випробовування,<br />

очищення правдою, маю сказати,<br />

що на Харківщині вона, попри всі<br />

складнощі, що спіткали її останнім<br />

часом, розвивається, відкриваються<br />

нові парафії, приходять нові, освічені<br />

священики служити Богу і ближньому.<br />

Особливо це помітно в Зміївському<br />

районі, де за останні роки відкрито<br />

3 сільські парафії, а храм Успіня Пресвятої<br />

Богородиці, що в с. Соколово, де<br />

настоятелем о. Станіслав Аштраф’ян,<br />

став духовним центром на Слобожанщині.<br />

Відновила діяльність парафія у<br />

Великобурлуцькому районі, духовним<br />

острівцем на Сахновщині є Катеринівська<br />

парафія, де настоятелем є о.<br />

Станіслав Шинкаренко. Святодухівська<br />

церква, що в Куп’янському районі,<br />

яку власними руками звів о. Леонід<br />

Даниленко, гостинно відкриває двері<br />

не лише до своїх парафіян, але й жителів<br />

з інших сіл.<br />

Духовні бесіди, поради, недільні<br />

школи для дітей, прощі, тобто активне<br />

духовне життя прихиляє до себе<br />

слобожан, а отже зростає кількість<br />

тих, хто поспішає до Бога.<br />

Характерною особливістю життя<br />

парафій у складний воєнний час стала<br />

значна благодійна діяльність, а це збір<br />

коштів, продуктів, одягу як для військових,<br />

так і для жителів «сірої зони»<br />

Луганщини і Донеччини. Ми пишаємося<br />

тим, що наші священики постійно<br />

перебувають у війську, а настоятель<br />

Свято-Миколаївської парафії із с.<br />

Циркуни, що поблизу Харкова, добровільно<br />

пішов служити капеланом у 54<br />

ОМБР. На його місце заступив молодий<br />

священик о. Дмитро Шаповалов.<br />

Кожен із наших харківських священників<br />

– особистість, але вони тримаються<br />

разом, підтримують один одного,<br />

допомагають, діляться досвідом,<br />

а найголовніше – бережуть заповіти<br />

Патріарха Мстислава і Патріарха Димитрія<br />

щодо шляхів розвитку нашої<br />

УАПЦ.<br />

Лідія Макогон, м. Харків<br />

Вітання ювілярам<br />

Вересень <strong>2017</strong> р. дарує аж два<br />

ювілеї членкиням Львівського крайового<br />

ставропігійного братства св. ап.<br />

Андрія Первозваного (Петро-Павлівський<br />

осередок). 17 вересня виповнюється<br />

80 років від дня народження<br />

Анні Ольховській; 26 вересня – 90<br />

років від дня народження Марії Ковальчук.<br />

Обидві вони – ініціаторки<br />

Третього відродження УАПЦ. Марія<br />

Ковальчук була у церковній управі,<br />

яка підтримала проголошення УАПЦ<br />

19 серпня 1989 р. у Львові на чолі з<br />

о. Володимиром Яремою та о. Іваном<br />

Пашулею, зустрічала Патріарха<br />

Мстислава із хлібом-сіллю у Петро-Павлівському<br />

храмі в 1990 році.<br />

Її вишиті рушники, серветки, обруси,<br />

хоругви, священичі ризи є окрасою<br />

десятків храмів України та її рідної<br />

львівської Петро-Павлівської церкви.<br />

Серця цих обох сестриць наповнені<br />

великою любов’ю до Бога і людей,<br />

чому вони присвятили усе своє життя,<br />

їхня віра у краще України і Церкви є<br />

прикладом для молодшого покоління.<br />

Управа Львівського крайового<br />

ставропігійного Братства, редакція<br />

газети «<strong>Успенська</strong> вежа» щиро<br />

вітають із цими поважними ювілеями<br />

дорогих сестриць Братства,<br />

бажають Многая і Благая літ в здоров’ї,<br />

щасті і великій опіці Божій!<br />

БЛАГОДАТНИЙ ПЕРЕДЗВІН<br />

НАД БУГОМ!<br />

Приклад любові та молитви,<br />

підкріплений Божим словом<br />

– дієвий виховний вплив на особистість,<br />

що розвивається.<br />

Другий дитячий християнський<br />

табір «Свята Софія» організований<br />

парафію Святої Софії УАПЦ м. Золочева<br />

відбувся в період з 30 липня по<br />

5 серпня <strong>2017</strong> р. на базі ДПЗВ «Сокіл»,<br />

що розташований у сосновому<br />

ліс на віддалі 3 км від с. Сасів Золочівського<br />

р-ну Львівської обл. Духовний<br />

наставник «Святої Софії» та організатор<br />

- священик Василь Саган,<br />

Золочівський декан УАПЦ.<br />

Цього року до християнського<br />

табору «Свята Софія» приєдналися<br />

діти з м. Миколаїв під опікою Миколаївського<br />

декана УАПЦ священика<br />

Романа Сотника. Усі складові змістовного<br />

християнського відпочинку<br />

допомогли дітям оновити тілесні і<br />

духовні сили. Позитивного результату<br />

вдалося досягти саме через зміну видів<br />

та форм діяльності. Так, за період<br />

табірної зміни діти мали змогу бути<br />

присутніми на Божественній Літургії,<br />

приступати до Сповіді та Причастя,<br />

спільно молитися зранку та дякувати<br />

Богові за прожитий день ввечері.<br />

Завдяки злагодженій роботі вихователів-волонтерів<br />

з дітьми проводились<br />

різноманітні творчі майстер-класи<br />

(Л.Р. Джула та Н.А. Вархолик), творчі<br />

завдання організаційного характеру<br />

(Н.Й. Мельник), заняття в художньому<br />

гуртку аплікації та малюнку (Н.Р.<br />

Городецька, Н.С. Янішевська), спортивні<br />

змагання та ігри (І.П. Буй та С.Р.<br />

Сотник). Цікаву лекцію з історії ікони<br />

прочитала Н.С. Янішевська – дипломований<br />

художник, кандидат наук з<br />

мистецтвознавства. А також молитовне<br />

читання Святого Письма та вправи<br />

для духовного зростання провела учитель<br />

християнської етики М.І. Черняк-Павлуцька.<br />

Особливо сподобався<br />

дітям фотокрос «Світ очима дітей» за<br />

ідеєю вихователя Л.Р. Джули, фестиваль<br />

малюнків – «Зустрічі над Бугом»<br />

– Н.Й. Мельник. В дні відкриття та<br />

закриття табірної зміни відбулися чудові<br />

концерти «З Богом у серці». Для<br />

усіх присутніх співали і танцювали як<br />

учасники табору – Христина Ревть,<br />

Андрій Галущак, Валерія Мельник,<br />

Дарина Мурин, так і гості – яскрава<br />

виконавиця з м. Глиняни – Юлія Лоїк.<br />

В таборі діяв кінотеатр під відкритим<br />

небом. Завдяки технічним<br />

можливостям, які організував о. Роман<br />

Сотник, діти з великою цікавістю<br />

відвідували вечірні кіносеанси<br />

на християнську тематику.<br />

Приємною спортивною подією<br />

став футбол! Неймовірне спортивне<br />

свято – товариський футбольний<br />

матч між командою «Сокіл» (вихованці<br />

«Родиного дому» та учасники<br />

табору «Свята Софія») – тренер Інна<br />

Буй та збірною командою с. Верхобуж,<br />

с. Кругів, с. Колтів та с. Хмелева<br />

під наставництвом о. Михайла Фарелетича<br />

та о. Івана Гірняка. В напружено<br />

достойній боротьбі – 8/7!!! перемога<br />

господарів – збірної «Сокіл»!<br />

Тема табору «Свята Софія» в<br />

<strong>2017</strong> р. продовжує тему 2016 р. –<br />

«Святині Надбужжя» для учасників,<br />

які вперше завітали на Золочівщину.<br />

Учасники християнського гурту<br />

мали змогу побувати в храмах<br />

с. Ушня, с. Сасів, с. Колтів, с. Хмелева,<br />

с. Верхобуж, с. Підгірці. Діти<br />

відвідали монастир на Святій горі<br />

біля с. Ушня, Підгорецький монастир<br />

та замок в с. Підгірцях. Усі екскурсії<br />

мали духовний супровід священиків<br />

УАПЦ о. Василя Сагана, о. Романа<br />

Сотника, о. Юрія Юречка, о. Ореста<br />

Галана, о. Івана Гірняка, о. Михайла<br />

Фарелетича, о. Василя Балаша.<br />

Любов до рідної землі – це Господнє<br />

благословення. Діти вперше<br />

побували в музеї будителя Галичини<br />

Маркіяна Шашкевича в с. Підлисся,<br />

а також піднялися на Білу гору, з якої<br />

відкривається неймовірної краси краєвид.<br />

Такий змістовний відпочинок неможливо<br />

було б організувати без сприяння<br />

та співпраці з керівником відділу<br />

освіти Золочівської РДА В. З. Бартошиком.<br />

Щиро дякуємо і директору<br />

ДПЗВ «Сокіл» І.В. Андрейко, а також<br />

усім працівникам – М. Шипер, І. Гетьманчук,<br />

Х. Чуприк, Н. Баран, Т. Твердохліб,<br />

Н. Гаврак, І. Буй, З. Дацків, а<br />

також водіям М. Борисяку та І. Солонинці.<br />

Подяку складаємо завідувачам<br />

Народних домів та бібліотекарям с.<br />

Хмелева, с. Колтів, с. Верхобуж та с.<br />

Підлисся за змістовні екскурсії, цікаві<br />

доповіді та спілкування. За авторські<br />

художні оформлення подяку складаємо<br />

художниці Н.С. Янішевській.<br />

Сім чудових днів у молитві, спілкуванні,<br />

екскурсіях та різноманітних<br />

розвагах! Нехай іскорки запалених<br />

дитячих сердець розлетяться по всьому<br />

Божому світу! Подякуємо Господеві<br />

за Його ласку до нас! Частинку<br />

цієї Божої науки кожен з учасників<br />

табору понесе у майбутнє. Хай проросте<br />

вона зернами любові, поваги,<br />

стане основою життєвої мудрості.<br />

Діти відпочили та набралися сил перед<br />

початком навчання в школі, пізнавали<br />

Бога у вірі та любові, задоволені<br />

та чекатимуть зустрічі знову!<br />

Куратор проекту християнський табір<br />

«Свята Софія», вчитель Золочівської<br />

ЗОШ I-III ст. <strong>№</strong> 2 Н.Й. Мельник<br />

ДО РІЧНИЦІ СМЕРТІ ПЕТРА МАРКОВИЧА<br />

23 серпня <strong>2017</strong> р. минув<br />

рік, як у Світлі оселі<br />

Господа відійшов Петро<br />

Олексійович Маркович,<br />

видатний графік, син<br />

лемківського краю, почесний<br />

член Львівського<br />

крайового ставропігійного братства<br />

св. ап. Андрія Первозваного.<br />

Наприкінці 1989 р., коли відкривались<br />

храми УАПЦ як у Галичині,<br />

так і в Києві, на Сході України, Петро<br />

Маркович малював для них ікони,<br />

плащаниці та інші предмети церковного<br />

вжитку, і то переважно як пожертву<br />

чи просто за символічну винагороду.<br />

Його ікони є у львівських<br />

церквах: Успенській (дві храмові), в<br />

Петропавлівській (запрестольна), у<br />

храмі св. Димитрія с. Женева Золочівського<br />

р-ну, Покрови Пресвятої<br />

Богородиці с. Кротошино, у храмах<br />

Покрови та св. Бориса і Гліба м. Києва,<br />

Патріархії УАПЦ<br />

та ще в багатьох інших<br />

святинях. Виконував<br />

образи для хоругов,<br />

антимінси. Разом із сином<br />

Костянтином розписували<br />

Воздвиженську<br />

церкву в Сігеті (Румунія), інші<br />

храми, виконував написи, зокрема<br />

молитов. Як викладач графіки та<br />

композиції Львівського художнього<br />

училища ім. І. Труша заклав фахові<br />

знання сотням своїх учнів. Велика<br />

за філософським задумом його праця<br />

як графіка до циклу творів Івана<br />

Франка «Борислав», яку він подарував<br />

Музеєві Івана Франка у Львові.<br />

Він створив художнє «обличчя» газети<br />

«<strong>Успенська</strong> вежа», і газета уже<br />

ніяк інакше не може виходити, тільки<br />

в такому оформленні.<br />

Великий слід Великої Людини на<br />

землі! Вічна Йому пам’ять.


6 Вересень <strong>2017</strong><br />

Ірина ТАРАСЮК, молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України (м. Львів)<br />

ЗА ВСЕ БОГУ ДЯКУВАТИ:<br />

НАРОДНА «ФІЛОСОФІЯ ВДЯЧНОСТІ»<br />

Закінчення. Початок у попередніх випусках газети<br />

Отці Церкви запевняють, що неважко<br />

знаходити причини до у чому полягає таємниця його щастя.<br />

вав і був сповнений гумору, спитали,<br />

подяки Богові. В одному з молитовників<br />

можемо прочитати: «Якби Бог щасливим. Кожного ранку, коли я про-<br />

Він відповів: «Це моя звичка – бути<br />

цього не хотів, нас навіть не було б кидаюсь, і кожного вечора перед сном<br />

на світі! Дякуємо Йому за своє життя, я благословляю свою сім’ю, поля і<br />

здоров’я, здібності, батьків, родину, худобу і дякую Богові за чудовий врожай».<br />

друзів, батьківщину, їжу, дім, успіхи<br />

– о, скільки можна було б вичислити Впродовж сорока літ цей фермер<br />

дібр, якими користуємося в житті. дотримувався такої життєвої філософії.<br />

Як відомо, регулярні, систематич-<br />

Усе це – дари від Бога: «Дякую Тобі,<br />

Господи, за всі блага, якими Ти мене но повторювані думки проникають<br />

обдарував». Це майже природний вигук,<br />

що сам виривається з уст. В ус-<br />

Отже, цей чоловік зробив, так би мо-<br />

у підсвідомість і стають звичними.<br />

тах народу ця молитва живе постійно:<br />

«Богу дякувати!; Спасибіг!». ка. Маємо усі підстави стверджувати,<br />

вити, відкриття, що щастя – це звич-<br />

Як стверджують спеціалісти у що усталений спосіб життя і мислення<br />

нашого народу характеризується<br />

сфері таємниць людської душі, тільки<br />

вдячна людина може бути щасливою.<br />

Впродовж віків, з покоління в кою на маленьке чи більше щастя,<br />

такою споконвіків виробленою звич-<br />

покоління українці знали, зберігали, про що й свідчить народна творчість,<br />

передавали свій спосіб бути щасливими<br />

через вдячність, всупереч усяїнської<br />

духовності.<br />

яка є яскравим відображенням украким<br />

бідам, злидням, невпевненості Жива людина має потребу славити<br />

Бога. Бідний чоловік, який попри<br />

у завтрашньому дні, бездержавності,<br />

утискам з боку загарбників тощо. все тішиться своїм життям, говорить<br />

Живи та Бога хвали; Встаючи і лягаючи,<br />

Богу дякуймо, тобто, «постій-<br />

що жию». Такий спосіб мислення,<br />

так: «Недоїм, недосп’ю, Слава Богу,<br />

но», «зранку і увечері», – говорили ставлення до життя, характеризує<br />

вони.<br />

здорову особистість.<br />

Цим «дякую» розпочинався кожен<br />

новий день і ним закінчувався, повноцінним життям лише тоді,<br />

Кажуть, що людина може жити<br />

воно давало підстави дивитися на коли вона усвідомлює, що життя<br />

новий день з оптимізмом. За уявленнями<br />

народу те, що людина знову зауважив американський теолог Г.<br />

колись добіжить кінця. Як слушно<br />

має можливість бути, розпочинати Кушнер, «люди, які проходять життям,<br />

не дякуючи Богові за здоров’я,<br />

нові справи, маючи у розпорядженні<br />

нові хвилини часу – це не є її заслугою,<br />

її рішенням, а даром Божим, і за решті, за сонячне світло, – у певно-<br />

їжу, за можливість мати друзів, на-<br />

цей дар треба Йому подякувати. Така му сенсі неживі». Давній, у всі часи<br />

настанова до життя характерна для актуальний заклик латинян пам’ятати<br />

про смерть (Mementomorі!), має<br />

світосприйняття, у якому вдячність<br />

– центральне, основне відчуття, вона свої аналогії у світоглядній традиції<br />

є ознакою чесноти, яку не можливо українців, що відтворена майстрами<br />

художнього слова, зокрема Улас<br />

здобути миттєво, а яку треба здобувати,<br />

набувати і розвивати роками. Самчуком у такому епізоді його «Волині»:<br />

«Батько уважно по-християн-<br />

У християнській філософії вдячність<br />

– «це початок всякої мудрости».<br />

Тому подяка Богові як спосіб скінчився ще один… Все ближче до<br />

ськи відхрещується: «Ну, слава Богу,<br />

на щастя відома і поширена в різних смерті, – розважає старий».<br />

етнотрадиціях, що належать до християнської<br />

культури.<br />

з Богом не тільки забезпечує спокій-<br />

Такий постійний зв›язок людини<br />

Одного ірландського фермера, ний відхід її на «той» світ, а й сприяє<br />

який завжди співав, весело посвисту-<br />

збереженню внутрішньої рівноваги<br />

Марія ГОРБАЛЬ<br />

Це було влітку 1995 року. Група<br />

артистів їхала на гастролі на<br />

запрошення до Німеччини. Щоби не<br />

оплачувати послуг шоферові, я сам<br />

сидів за кермом мікроавтобуса, куди<br />

ми спакували свої костюми, а також<br />

музичний інвентар: бандури, цимбали,<br />

ударні інструменти (сопілки місця<br />

не займали). На українсько-польському<br />

кордоні простояли під палючим<br />

сонцем в задушливому мікроавтобусі<br />

добрих пів дня. Нарешті нас митники<br />

пропустили на територію Польщі,<br />

і ми трасою прямуємо до Німеччини.<br />

Стемніло. Впала ніч. За день я<br />

дуже втомився, а тому їхати було<br />

небезпечно. Треба було відпочити<br />

– десь переспати. Та,<br />

окрім втоми, чатувала<br />

інша небезпека. У той<br />

час – в середині 90-х –<br />

подорожніх на трасах,<br />

бензозаправках, біля<br />

кемпінгів Польщі підстерігали<br />

банди українських<br />

чи російських<br />

рекетирів, які нападали<br />

на автомобілі з українськими<br />

номерами (на<br />

яких їхали чи заробітчани,<br />

чи просто туристи, або, як ми<br />

– артисти на гастролі) і обкрадали.<br />

Отож ми вирішили, аби їх не зустріти,<br />

заночувати в полі. Виїхали далеко<br />

впродовж життєвого шляху на «цьому»<br />

світі. Складати Богові подяку і<br />

славити Його слід не лише тому, що,<br />

за віровченням, цього хоче сам Бог,<br />

а й для добра самої людини, для її<br />

душевного здоров’я. Скоріше за все,<br />

Богові не потрібні наші лестощі, але<br />

нам потрібно вміти бути вдячними.<br />

«Філософію вдячності», закорінену<br />

у психології українського народу,<br />

проповідував і її дотримувався<br />

український мислитель Г. Сковорода.<br />

Найвища мудрість, за Сковородою,<br />

– навчитися тому, щоб могти «все<br />

горькое обращать во сладость», тобто<br />

знаходити радість в нещасті. Слід<br />

розмірковувати так, як умів це робити<br />

мудрий Зенон, коли останнє судно<br />

було затоплене бурею: «Слава тебє,<br />

Господи! Переводиш-де мене из богатства<br />

в нищету. Ныне могу мудрствовать<br />

о спасеніи душевном, а не о<br />

тєлесном богатстве».<br />

Можемо з певністю сказати, що<br />

подібної життєвої філософії дотримувався<br />

Т. Шевченко. Перебуваючи<br />

на засланні, далеко від рідного краю,<br />

поет, все ж, знаходив радість в нещасті,<br />

писав:<br />

Молюся! Господи, молюсь!<br />

Хвалить тебе не перестану!<br />

Що я ні з ким не поділю<br />

Мою тюрму, мої кайдани!<br />

(«Н. Костомарову»)<br />

Отже, суть будь-якого нещастя не<br />

в зовнішній дисгармонії, а в незгоді<br />

людини із собою. Характерним для<br />

нас є повністю занурюватися серцем<br />

у якесь нещастя, що трапилось. Часто<br />

ми забуваємо про те, що маємо,<br />

і зосереджуємо свою увагу на тому,<br />

чого не маємо. Нерозумним є те серце,<br />

– говорить Сковорода, – яке «в<br />

одном чем-либо соблазнившися, всє<br />

свои протчія утєхи отвергает». На<br />

його думку, щоб мати спокійне серце,<br />

мир душевний, людина повинна<br />

навчитися бачити прості, звичні, але<br />

важливі речі у своєму житті й радіти<br />

тому, що ми переважно сприймаємо<br />

як належне.<br />

Для більшості людей вдячність<br />

не є очевидним почуттям. Адже до<br />

багатьох речей, скажімо, до їжі, яку<br />

МОЛІМОСЯ ДО АНГЕЛА-ХОРОНИТЕЛЯ<br />

Розповідь очевидця<br />

за село, я вимкнув фари<br />

мікроавтобуса, потім<br />

навіть вимкнув двигун,<br />

і ми в темноті котимося<br />

вглиб полем.<br />

Зупинимося ось тут.<br />

– Та ні, ще проїдемо трошки<br />

дальше. – Ну все,<br />

ось тут і зупинимось.<br />

Спали в мікроавтобусі<br />

з ледь привідчиненими<br />

вікнами. А з<br />

першими променями<br />

сонця щасливими вигуками будили<br />

один одного. За вікном побачили<br />

будівлі корівників, якісь загорожі.<br />

Ми повискакували на свіже повітря,<br />

споживаємо, ставимося як до чогось<br />

само собою зрозумілого, як до того,<br />

що нам належиться. Як правило, ми<br />

переконані, що заслуговуємо всіх<br />

добрих речей у житті просто тому,<br />

що ми – порядні люди. Тому й не<br />

дивно, що вдячності нам доводиться<br />

навчатися.<br />

Згідно з філософією Сковороди,<br />

не слід порівнювати себе з тими,<br />

хто в кращому становищі, ніж ми, а<br />

пам›ятати про тих, кому значно важче,<br />

аніж нам.<br />

Подібна думка знайшла свій вияв<br />

і в народних приповідках: «Що є, то<br />

є, за все Богу дякувати», що значить<br />

«чи мало, чи багато маю добра, за<br />

все дякую Богу». У тяжкій пригоді<br />

люди говорили: «Що Пан Біг дав,<br />

за все Богу дякувати, а туск собі не<br />

пускати; Ци зле, ци добре, приймай<br />

і Богу дєкуй»! Прийнято було також<br />

потішати себе словами «Ще-мсі,<br />

Богу дєкувати, без запасу не лишив»,<br />

тобто, «ще я не збіднів зовсім».<br />

Носії цих приповідок – це люди,<br />

які не залежно від віку, місця перебування<br />

і ситуації, живуть вдячністю.<br />

Вони кожну хвилину свого життя<br />

перетворюють на «моменти вдячності»<br />

– не тільки за те, що приємне і<br />

гарне, але і за тяжкі й темні години.<br />

Народна мудрість вшановує Бога не<br />

тому, що Він робить рівними шляхи<br />

людей, а тому, що дає їм рішучість<br />

іти далі, навіть коли дорога стає каменистою.<br />

З погляду віри людина не<br />

отримує від Бога обіцянок, що вона<br />

ніколи не спіткнеться, але якщо вона<br />

намагатиметься підвестися, то відчує<br />

«присутність Його руки».<br />

Українці сталою пам’яттю носили<br />

Бога в собі, віддаючи Йому честь<br />

і поклін, завдяки чому не залишали<br />

у своїх серцях занадто багато місця<br />

для смутку, зажури, відчаю. Чисте і<br />

щире «дякую» в устах народу освітлювало<br />

кожен день надією певності,<br />

радості, ясності, довір’я. Це слово<br />

є виразом любові, знаком доброти,<br />

виявом шляхетності, доказом розумного<br />

мислення – всього того, що<br />

належить до визначальних рис українського<br />

народного характеру.<br />

щоб осіжитися, пробігтися по росі,<br />

помитися.<br />

Та від побаченого усі остовпіли.<br />

Десь сантиметрів 20 від передніх коліс<br />

нашого мікроавтобуса була 6-метрової<br />

глибини порожня бетонна силосна<br />

яма…<br />

Ми зрозуміли Божий задум. –<br />

Адже ми могли проїхати мікроавтобусом<br />

метрів 10–100 вліво чи вправо, де<br />

б не було цієї ями. Та Господь скерував<br />

нас саме сюди, і зупинив машину перед<br />

самою ямою – перед самим проваллям.<br />

Ми, стривожені, не змовляючись,<br />

стали один біля одного і вголос стали<br />

молитися. Господи! Дякуємо Тобі! Господи!<br />

Слава Тобі!


Вересень <strong>2017</strong><br />

7<br />

Вікторія Зубань, завідувач Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа, м. Опішня<br />

ТА НАЛИЙТЕ Ж НАМ ВАРЕНЕНЬКОЇ!<br />

А чи відомо Вам, що горщик,<br />

глечик, барило, куманець чи будьяка<br />

інша глиняна посудина – то чарівний<br />

предмет – жива істота? Самі<br />

творці цих речей –гончарі, коли рахували<br />

свою продукцію, говорили:<br />

«Я зробив горщиків двадцять душ,<br />

глеків – сорок душ…».<br />

Наші предки широко використовували<br />

глиняний посуд в обрядовості.<br />

Одним із найцікавіших дійств<br />

було, звичайно ж, українське весілля.<br />

Зрозуміло, що воно не обходилося<br />

без макітри, в якій учиняли тісто<br />

на пироги, короваї, шишки й медяники,<br />

без горщиків, у яких готували<br />

страви, без мисок і тарелів різної<br />

величини, в яких ці страви подавали.<br />

Але наставав момент, коли гості<br />

дружно починали приспівувати:<br />

«Ой, усе, що було, те поїли! Ой приймайте<br />

ж миски та тарілі! Ой, приймайте<br />

ж зі столу все кругленькеє, та<br />

налийте ж нам варененької!».<br />

Що пили і з чого пили наші прадіди<br />

на весіллях? Що то за «варененька»,<br />

про яку ми ніби й чули, але<br />

не куштували?<br />

«Варенуха (варена, варьоха,<br />

запіканка) – безалкогольний або<br />

слабоалкогольний напій. Готували<br />

узвар із сушених груш і слив, протягом<br />

ночі настоювали, відціджували,<br />

додавали червоний гострий перець<br />

(щоб забивало дух), м’яту, чебрець,<br />

материнку і, по можливості, заморські<br />

спеції – гвоздику, корицю, духмяний<br />

перець. Потім цю суміш<br />

парили з медом у печі й подавали у<br />

гарячому чи холодному вигляді. Дехто<br />

з заможних господарів додавав<br />

до варенухи трохи горілки. У XIX<br />

ст. горілки на урочистостях вживали<br />

мало і варенуха успішно її заміняла.<br />

Цей напій був у великій пошані і в запорозьких<br />

козаків. Варену подекуди<br />

й зараз готують на Середньому Подніпров’ї,<br />

Полтавщині, Слобожанщині»,<br />

– довідуємося з Ілюстрованого<br />

етнографічного довідника «Українська<br />

минувшина». «Характерною<br />

прикметою весільних частувань<br />

було те, що молода мала виключне<br />

право пригощати вареною – спеціальним<br />

хмільним напоєм. Окрім неї,<br />

це дозволялося робити її матері, і як<br />

виняток, сестрі (щоб остання не засиджувалась<br />

в дівках)…<br />

Були ще й інші слабоалкогольні<br />

та безалкогольні напої, якими частували<br />

гостей під час весілля або<br />

іншого святкового застілля: «Мед<br />

(медуха, квасний мед) – напій, широко<br />

вживаний ще з часів Київської<br />

Русі. Спершу виготовляли медову<br />

ситу, заправляли її запареними<br />

шишками хмелю та залишали у теплі<br />

на кілька днів, а то й тижнів. Готовий<br />

мед переціджували і вживали<br />

охолодженим. Залежно від терміну<br />

витримки мед був слабшим або міцнішим.<br />

У середньовіччі жодна учта,<br />

жодне свято не обходилося без<br />

меду... Вже на початку XX ст. він<br />

став великою рідкістю на святковому<br />

столі селянина. Сита – напій,<br />

який готували з прісного неферментованого<br />

меду. Медові стільники<br />

вкладали у діжечку й заливали<br />

крутим окропом та ще й клали розпечене<br />

каміння. Мед розчинявся, а<br />

віск спливав. Вощину знімали, ситу<br />

переціджували та охолоджували.<br />

Ймовірно, для давньоруського населення<br />

сита була повсякденною<br />

стравою, якою закінчувалося застілля,<br />

звідки, можливо, і виникли<br />

вислови – насититись, наїстися досита.<br />

Наливки – слабоалкогольні<br />

напої домашнього приготування.<br />

Стиглі ягоди вишень, смородини,<br />

малини, аґрусу, чорниць, ожини,<br />

плоди сливи й терену всипали у сулії<br />

та присипали невеликою кількістю<br />

цукру. Ягоди пускали сік, цукор<br />

розчинявся і таким чином наливка<br />

виброджувалася у теплому світлому<br />

місці протягом двох-трьох тижнів.<br />

Потім її зливали, а ягоди йшли<br />

на пироги. Залежно від продукту<br />

наливка відповідно й називалася:<br />

вишнівка, смородинна, малинівка,<br />

слив’янка тощо».<br />

Зрозуміло, що й посуд, з якого<br />

пили такі напої був незвичайним.<br />

В Лубенському повіті... молода<br />

частувала гостей вареною горілкою<br />

з глиняного чайника. Глиняний чайник<br />

– то дуже химерна «істота». Ось<br />

як про нього мовиться в народній загадці:<br />

«В животі лазня, у носі – сито,<br />

одна рука, і та на спині!». Чайники<br />

були різного розміру. Часто їх прикрашали<br />

рослинним орнаментом.<br />

Іноді носик або ручка мали незвичну<br />

форму. Скажімо, носик робився<br />

у вигляді голівки баранця, ручка – у<br />

вигляді ящірки, ласки чи якоїсь іншої<br />

тваринки.<br />

Професор Олесь Пошивайло<br />

пише, що «на Полтавщині та південних<br />

повітах Чернігівської губернії<br />

до складу весільного посуду<br />

входили також куманці, барила та<br />

скульптурний зооморфний посуд<br />

у вигляді баранів, левів, півнів, що<br />

символізували сімейний достаток і<br />

багатство, благополуччя. В цьому<br />

посудові тримали горілку, наливки<br />

та інші напої. Барани та леви одночасно<br />

використовувались і як свічники.<br />

Напої, які виливалися з утроби<br />

скульптурного посуду, асоціювалися<br />

з кров’ю виліплених тварин, їх<br />

життєвою магічною силою… Уявна<br />

кров мала забезпечити молодим здоров’я<br />

і молодість».<br />

Куманці, плесканці й барила – також<br />

«живі душі», що можуть веселитися<br />

й співати, а можуть образитись<br />

і навіть розгніватись, якщо обійти їх<br />

увагою: «…В Полтавському повіті весільні<br />

старости, танцюючи, співали:<br />

Говорило барило,<br />

Як ви мене<br />

Та не вип’єте, –<br />

По всій хаті покотюся,<br />

По всій хаті розіллюся».<br />

Щодо зооморфного<br />

посуду, вважалося,<br />

що<br />

він наділений<br />

магічною силою.<br />

Традиція<br />

виготовлення<br />

різноманітних<br />

глеків, асків, ритонів, яким у тій<br />

чи іншій мірі надано схожість з фігурою<br />

тварини або птаха (орнітоморфний<br />

посуд), з’явилася ще в древні<br />

часи. Найдавніші з них – ліплені.<br />

Вони датовані ІІІ тисячоліттям до<br />

н.~е. Подібний посуд, що мав ритуальне<br />

призначення, існував у різних<br />

народів на різних континентах Землі<br />

в різні епохи. Приміром, у Східній<br />

Грузії не так давно побутував посуд<br />

«марані», біля горлечка якого знаходилася<br />

голова або повна фігурка<br />

тварини – оленя, барана чи бика.<br />

Стінки його розписувалися рослинним<br />

орнаментом та птахами. Виріб<br />

був ритуальним і застосовувався виключно<br />

під час обрядових трапез.<br />

Зокрема, його підносили під час весілля.<br />

Дивовижної краси посуд для<br />

напоїв з давніх пір виготовляють в<br />

Опішному. Тут його можна побачити<br />

й нині, відвідавши Національний<br />

музей-заповідник українського гончарства.<br />

В Опішному можна навіть<br />

придбати деякі речі або ж замовити<br />

майстрам.<br />

Глина завжди була і лишається<br />

унікальним екологічно чистим матеріалом.<br />

Не випадково ж на весіллі<br />

молодятам підносили символічний<br />

подарунок – грудку глини, а до неї<br />

була й примовка: «Дарую молодим<br />

грудку глини – щоб до року були<br />

хрестини».<br />

Такою була культура побуту українців<br />

та, на жаль, її майже забули.<br />

Думаю, за традицією варто повернути<br />

на весільний стіл барила й куманці,<br />

плесканці, глеки й чайники,<br />

ошатний зооморфний посуд, бо це<br />

красиво. А наливати в них не «оковиту»,<br />

а варену, медуху, наливки,<br />

ситу, що не шкодять здоров’ю, а навпаки<br />

– приносять користь.<br />

Повна версія тексту подана у журналі:<br />

«Народознавчі зошити», 2016, <strong>№</strong><br />

6, с. 1478-1481.<br />

УСМІХНІТЬСЯ<br />

ОДРУЖУВАТИСЬ<br />

ЧИ НЕ ОДРУЖУВАТИСЬ?<br />

Давньогрецький філософ<br />

Сократа (нар. 469 р. до н.е.) був<br />

одружений з жінкою дуже малого<br />

росту, однак дуже різкого характеру.<br />

Учні Сократа були свідками<br />

того, як жінка постійно наполегливо,<br />

так, як тільки вона цього<br />

хоче, ним керувала. Якось учні<br />

запитали свого вчителя: «Яке для<br />

чоловіка більше щастя – одружуватися<br />

чи не одружуватися?».<br />

Сократ трошки подумав і відповів:<br />

«Коли не одружишся – будеш<br />

щасливим, коли одружишся<br />

– будеш філософом».<br />

ЗІЗНАННЯ<br />

У карпатського довгожителя,<br />

який у подружньому житті прожив<br />

понад 70 років, запитали,<br />

чи у нього ніколи не було бажання<br />

розлучитися із дружиною? –<br />

Адже понад 70 років подружнього<br />

життя!<br />

Довгожитель задумався, а потім<br />

відповів: «Розлучитися – ні,<br />

вбити – так!».


Дитяча сторінка<br />

Приходьте, діти, до кринички<br />

Напитись чистої водички.<br />

А та водиця не проста,<br />

Бо це – наука про Христа.<br />

ЗДРАСТУЙ, ШКОЛО!<br />

Шлях в життя дає, мов мати,<br />

Кличе мудрості пізнати.<br />

От урок останній. Квіти.<br />

Линуть діти в світ радіти.<br />

А у неї інші діти.<br />

Василь Довжик<br />

Прийшла осінь! Облітає листячко<br />

з дерев, вітер лоскоче щоки осінньою<br />

прохолодою, сумним ключем<br />

відлітають у вирій журавлі, а ми радіємо!<br />

Ще б пак, осінь – найяскравіша<br />

пора року: ліси та поля розшиті<br />

золотом, тихо шарудить багряне листя<br />

під ногами, а в повітрі кружляє<br />

срібляста павутинка бабиного літа –<br />

дух перехоплює від такої краси!<br />

А разом із початком осені школярі<br />

та студенти знову повертаються<br />

за свої парти! День знань – це свято,<br />

що сповіщає про початок навчального<br />

року. «Криничка» всіх (і великих,<br />

і малих здобувачів знань) вітає з цим<br />

особливим днем. Пам’ятаймо, що<br />

саме знання роблять нас мудрішими,<br />

сильнішими, впевненішими в собі, а<br />

отже, щасливішими.<br />

8 ВЕРЕСНЯ –<br />

мчч. Адріана та<br />

Наталії. Мученики<br />

Адріан і Наталія з<br />

Никомидії – покровителі<br />

чесного<br />

подружжя. Святі<br />

мученики Адріане<br />

та Наталіє, моліть<br />

Бога за нас!<br />

14 ВЕРЕСНЯ – початок церковного<br />

(літургійного) року за новим стилем,<br />

або 1 вересня – за старим стилем.<br />

ВЕРЕСЕНЬ ІДЕ, ОСІНЬ ЗА СОБОЮ ВЕДЕ!<br />

У вересня щедра рука.<br />

– Заходьте! – він з двору гука.<br />

І яблука трусить з гілок,<br />

І сипле в портфелі сливок,<br />

Солодкий зрива виноград –<br />

І кожен з нас вересню рад.<br />

Бо щедра, ой щедра рука<br />

У вересня-садівника.<br />

Тамара Коломієць<br />

21 ВЕРЕСНЯ – Різдво Пресвятої<br />

Богородиці. Це свято Церква почала<br />

відзначати в IV столітті. Різдво Пресвятої<br />

Богородиці – це свято церковного<br />

календаря, початок якого припадає<br />

на 1 вересня за старим стилем.<br />

Із цим святом пов’язана така давня<br />

історія.<br />

В старому<br />

місті Назареті<br />

жила далеко<br />

не молода подружня<br />

пара.<br />

І чоловік Йоаким,<br />

і дружина<br />

Анна<br />

були чесними<br />

та вірними одне одному, але у них не<br />

було дітей. В одне велике свято Йоаким<br />

приніс до храму дари для Господа<br />

Бога, але священик відмовився їх<br />

прийняти, оскільки подружжя було<br />

бездітним, а діти – це благословення<br />

Боже. Дізнавшись про це, Анна заплакала<br />

і пішла в сад. Там їй з’явився Господь,<br />

який сказав, що Анна народить<br />

дочку, яка буде сама благословляти всі<br />

народи і стане порятунком для світу.<br />

В цей же час Йоакиму, який пішов<br />

сумувати в пустелю, з’явився ангел і<br />

розповів про передрікання Господа.<br />

Через дев’ять місяців у подружжя народилася<br />

дочка. Появі на світ заступниці<br />

людей радів весь світ. Це було<br />

Різдво Пресвятої Богородиці.<br />

Згодом Анну та Йоакима церква<br />

назвала Богобатьками, оскільки їх<br />

донька народила Ісуса Христа.<br />

Сьогодні в свято Різдва Божої<br />

Матері візьмімо собі приклад із Пресвятої<br />

Богородиці. Молячись Богові<br />

та очікуючи, що вислухана буде наша<br />

молитва, докладімо трохи більше зусиль<br />

та старань. Просімо Пресвяту<br />

Діву Марію, щоби Вона навчила нас<br />

щиро молитись, ставитись до всього<br />

свідомо та уникати гріха. Пресвята<br />

Богородице, спаси нас!<br />

27 ВЕРЕСНЯ<br />

– Воздвиження<br />

Чесного Хреста.<br />

Воздвиження Чесного<br />

Хреста належить<br />

до дуже<br />

давніх свят. У<br />

цей день було не<br />

лише віднайдено,<br />

а й установлено святий Хрест як<br />

найбільший символ всіх християн.<br />

Про Воздвиження Чесного Хреста<br />

Господнього у церковному писанні<br />

Вересневий календарик маленького українця:<br />

8 вересня – мчч. Адріана та Наталії<br />

11 вересня – Усічення голови Івана Предтечі, піст<br />

14 вересня – початок Церковного Року, прп. Симеона<br />

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці<br />

27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста, піст<br />

30 вересня – мцц. Віри, Надії, Любові та їх матері Софії<br />

мовиться так: «По розп’ятті Господа<br />

нашого Ісуса Христа (а з ним і двох<br />

розбійників) усі три хрести з Голгофи<br />

були скинуті в рівчак і засипані<br />

сміттям. Згодом над тим місцем споруджено<br />

язичницький храм».<br />

Після 313 року, коли помер імператор,<br />

Константин Великий проголосив<br />

християнську віру законною у<br />

Римській імперії, його мати, цариця<br />

Єлена, взялася віднайти Хрест, на<br />

якому було розіп’ято Господа. На<br />

Святій Землі їй вдалося відшукати<br />

старого іудея, який знав те місце.<br />

Розкопали рів, там знайшли три<br />

хрести і дощечку, що лежала окремо<br />

від них, із написом «Ісус Назорей,<br />

Цар Іудейський». Потрібно було дізнатися,<br />

який з трьох хрестів є Хрестом<br />

Спасителя.<br />

За порадою єпископа стали підносити<br />

по черзі хрести до однієї недужої<br />

жінки. Від двох не вчинилося<br />

ніякого дива, коли ж поклали третій<br />

хрест, вона вмить зцілилася. У такий<br />

спосіб розпізнали Хрест Господній.<br />

Цар Константин і цариця Єлена<br />

на місці поховання і воскресіння<br />

Ісуса Христа збудували храм на<br />

честь Воскресіння Христового.<br />

30 ВЕРЕСНЯ<br />

– мцц. Віри, Надії,<br />

Любові та їх матері<br />

Софії. Імена<br />

цих святих є назвами<br />

найбільших<br />

і найкращих християнських<br />

чеснот<br />

– віри, надії,<br />

любові і мудрості. Слово «софія»<br />

з грецької означає мудрість. Отож,<br />

Бог є любов, і тільки любов та віра<br />

перемагають зло. А якщо ми втрачаємо<br />

надію, якщо у чомусь зневірюємося,<br />

то нам на допомогу завжди<br />

приходить Божа мудрість і розрада.<br />

Любов понад усе! «Любов довготерпелива,<br />

любов – лагідна, вона<br />

не заздрить, любов не чваниться, не<br />

надимається…Любов ніколи не переминає»<br />

(1 Кор. 13,4 – 8).<br />

Любі наші читачі! Криничка<br />

пропонує Вам прочитати і пороздумувати<br />

над цікавим оповіданням Василя<br />

Сухомлинського «Добре слово».<br />

ДОБРЕ СЛОВО<br />

В однієї жінки була маленька<br />

донька Оля. Коли дівчинці виповнилося<br />

п’ять років, вона тяжко захворіла:<br />

простудилась, почала кашляти<br />

й танула на очах. До нещасної<br />

матері почали приходити родичі:<br />

Олині тітки, дядьки, бабусі, дідусі.<br />

Кожен приносив щось смачне<br />

й поживне: липовий мед і солодке<br />

коров’яче масло, свіжі лісові ягоди<br />

й горіхи, перепелині яєчка й бульйон<br />

з курячого крильця. Кожен говорив:<br />

«Треба добре харчуватися,<br />

треба дихати свіжим повітрям і<br />

хвороба втече в ліси й на болота».<br />

Оля їла мед у стільниках і солодке<br />

коров’яче масло, лісові ягоди й горіхи,<br />

перепелині яєчка й бульйон з<br />

курячого крильця. Але нічого не допомагало,<br />

дівчинка вже ледве вставала<br />

з ліжка.<br />

Одного дня біля хворої зібрались<br />

усі родичі. Дідусь Опанас сказав:<br />

«Чогось їй не вистачає. А чого – і<br />

сам не можу зрозуміти». Раптом<br />

відчинились двері і в хату ввійшла<br />

прабабуся Олі – столітня Надія. Про<br />

неї родичі забули, бо багато років<br />

сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди<br />

не виходила. Але почувши про<br />

хворобу правнучки, вирішила навідати<br />

її. Підійшла до ліжка, сіла на<br />

ослінчик, взяла Олину руку в свою,<br />

зморшкувату і маленьку, й сказала:<br />

«Немає в мене ні медових стільників,<br />

ні солодкого коров’ячого масла,<br />

немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів,<br />

немає ні перепелиних яєчок, ні<br />

курячого крильця. Стара я стала, нічого<br />

не бачу. Принесла я тобі, мила<br />

моя правнучко, один-єдиний подарунок:<br />

сердечне бажання. Єдине<br />

бажання залишилось у мене в серці<br />

– щоб ти, моя квіточко, видужала<br />

й знову раділа ясному сонечкові».<br />

Така величезна сила любові<br />

була в цьому доброму слові,<br />

що маленьке Олине серце забилось<br />

частіше, щічки порожовішали,<br />

а в очах засяяла радість.<br />

– Ось чого не вистачало Олі, – сказав<br />

дід Опанас. – Доброго слова.<br />

Василь Сухомлинський<br />

Сторінку підготували<br />

Оксана ХРИСТУК та Оксана ВЕРЕСНЕВА<br />

Редактор Марія ГОРБАЛЬ<br />

Редакційна колегія: єпископ Борис (ХАРКО),<br />

Віра МАРКОВИЧ, Юрій ФЕДІВ, Оксана ХРИСТУК

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!