Views
1 year ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, fb²fUfSX 01 ³f½f¸fSX 2017 IYfd°fÊIY Vfb¢»f´fÃf QнffQVfe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 165, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 E¢ÀfeOZÔXMX ¢»fZ¸f ´fSX Àfb´fie¸f IYûMÊX IYf fOÞXf R`YÀf»ff ³fBÊ dQ»»feÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ½¹fUÀ±ff Qe WX` dIY IYûBÊ Àf`»fSXe ¢»ffÀf WXû ¹ff dRYSX A´f³ff SXûþ¦ffSX IYSX³fZ Uf»ff Vf£Àf, ·fdU¿¹f IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IZY ¸fïZ³fþSX Af¸fQ³fe IYf AfÔIY»f³f WXû¦ff AüSX ¸fü°f WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ·fdU¿¹f IZY ¸fïZ³fþSX Àf`»fSXe ¸fZÔ BþfRYf IYSX ¸fbAfUþZ IYf AfÔIY»f³f WXû¦ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ EIY AWX¸f R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYWXf WX` dIY dRY¢Àf Àf`d»fSXe ¹ff dRYSX A´f³ff IYfSXûffSX IYSX³fZ Uf»fZ dIYÀfe Vf£Àf IYe ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¸fü°f WXû þf°fe WX` °fû ¸fbAfUþZ IZY AfÔIY»f³f ¸fZÔ CXÀfIZY ·fdU¿¹f ¸fZÔ fPÞX³fZ Uf»fe Af¸fQ³fe IYû ·fe ²¹ff³f ¸fZÔ SXJf þfE¦ffÜ À±ff¹fe ³füIYSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IYe CX¸fi °fIY IZY ·fdU¿¹f IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IZY ¸fïZ³fþSX ¸fbAfUþZ IZY AfÔIY»f³f ¸fZÔ CXÀfZ °fSXþeWX Qe þf°fe SXWXe WX` AüSX Af Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe ³fBÊ ½¹fUÀ±ff ÀfZ dRY¢Àf Àf`»fSXe AüSX A´f³ff SXûþ¦ffSX IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe ¹fZ »ff·f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ dQd¦Uþ¹f IYe ³f¸fÊQf ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE dÀfÔd²f¹ff ·fû´ff»fÜ ´f}e IZY Àff±f ³f¸fÊQf ´fdSXIiY¸ff IYSX SXWXZ UdSXâ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ ·f»fZ WXe ¹fWX IYWXf WXû dIY UWX ´fcSXe °fSXWX ²ffd¸fÊIY ¹ffÂff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ SXfþ³fed°f ÀfZ CX³WXûÔ³fZ AUIYfVf d»f¹ff WX`Ü JfÀf °füSX ´fSX ¸f²¹f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff ³f¸fÊQf IZY °fMX ´fSX CX³fIZY Àff±f IYQ¸f°ff»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¦fb³ff IZY ÀffÔÀfQ AüSX ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff ³fZ ·f¦fUf ÓfÔOXe CXNXf IYSX dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IZY Àff±f ¹ffÂff IYeÜ U»OXÊ f`ÔIY IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ 100UfÔ À±ff³f IYfSXûffSXe ¸ffWXü»f IYe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe »fÔfe L»ffÔ¦f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¸fûQe ÀfSXIYfSX õfSXf dIYE þf SXWXZ Afd±fÊIY Àfb²ffSXûÔ IYf AÀfSX Af dQJ³fZ »f¦ff WX`Ü þ`Àff dIY ÀfSXIYfSX IYû CX¸¸feQ ±fe, ¸fÔ¦f»fUfSX IYû U»OXÊ f`ÔIY õfSXf þfSXe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ BÊþ AfgRY OXcBÔ¦f dfþ³fÀf SX`dIÔY¦Àf ¸fZÔ »fÔfe L»ffÔ¦f »f¦ffBÊ WX`Ü d´fL»fZ Àff»f IZY 130UZÔ À±ff³f ÀfZ 30 AÔIYûÔ IYe L»ffÔ¦f »f¦ff°fZ WXbE ·ffSX°f Af 100UZÔ ³fÔfSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü JbQ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf IYSX BÀfIYe þf³fIYfSXe Qe AüSX IYWXf dIY U»OXÊ f`ÔIY ³fZ ·ffSX°f IZY ´fiQVfʳf IYe ÀfSXfWX³ff IYe WX`Ü þeEÀfMXe AüSX ³fûMXfÔQe þ`ÀfZ Afd±fÊIY Àfb²ffSXûÔ IYû »fZIYSX dU´fÃf IYe Af»fû¨f³ff ÓfZ»f SXWXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»fE BÀf SXfWX°f IYe JfSX ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f fZWX°fSX IYSX³fZ Uf»fZ MXfg´f 10 QZVfûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe ³fZ A»f¦f-A»f¦f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ´fiQVfʳf IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXû³fZ f°ff¹ff, LûMXZ VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü dfþ³fÀf IZY d»fE IiYZdOXMX CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffSX°f IYû 29UfÔ À±ff³f d¸f»ff WX`, UWXeÔ dfþ³fÀf IZY d»fE IYfSXûffSX Àfb¦f¸f°ff ¸fZÔ SX`ÔdIÔY¦f 30 AÔIY Àfb²fSXe dUVU f`ÔIY IYe IYfSXûffSX Àfb¦f¸f°ff dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ A¨Lf-JfÀff Àfb²ffSX Af¹ff WX`Ü QZVf IYe SX`ÔdIÔY¦f 30 ´ff¹fQf³f Àfb²fSXIYSX 100UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ BÀfIYf IYfSX¯f IYSXf²ff³f ¸fZÔ Àfb²ffSX, »ffBÀfZÔÀf, d³fUZVfIY ÀfÔSXÃf¯f AüSX dQUf»ff ¸ff¸f»fûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»f¹fZ CXNXf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f WX`Ü dUVU f`ÔIY IYe BÀf dSX´fûMXÊ ÀfZ ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY °fSXIYVf ¸fZÔ ³f¹fZ °feSX Af ¦f¹fZ WX`ÔÜ ¹fWX dSX´fûMXÊ EZÀfZ Àf¸f¹f Af¹fe WX` þf ¸fûQe ÀfSXIYfSX þeEÀfMXe AüSX ³fûMXfÔQe IZY ffQ A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ Af¹fe ³fSX¸fe IYû »fZIYSX dU´fÃf IZY d³fVff³fZ ´fSX WX`Ü A´f³fe Àff»ff³ff dSX´fûMXÊ OXcBÔ¦f dfþ³fZÀf 2018: dSXRYfd¸fÔʦf MXc dIiYEMX þfgÀf ¸fZÔ dUf`ÔIY ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f 2003 ÀfZ A´f³ff¹fZ ¦f¹fZ 37 Àfb²ffSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYSXef Af²fZ IYf d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ dIiY¹ff³U¹f³f IYû ´fid°fdfÔdf°f IYSX°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ þeEÀfMXe dIiY¹ff³U¹f³f IZY ffQ IZY IYfSXûffSXe ¸ffWXü»f ´fSX ¦füSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ³fBÊ A´fi°¹fÃf IYSX ½¹fUÀ±ff ÀfZ 1.3 ASXf IYe AfffQe Uf»ff QZVf EIY IYSX IZY Àff±f EIY ffþfSX ¸fZÔ °fQe»f WXbAfÜ B»fZd¢MÑdÀfMXe IY³fZ¢Vf³f dQE þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f 29UeÔ WX`Ü þfdIY MX`¢Àf ·fSX³fZ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe SX`dIÔY¦f 119UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff, WX¸f³fZ dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX dIY¹ff WX`Ü MX`¢Àf QZ³fZ ¸fZÔ WX¸f 172UZÔ À±ff³f ´fSX ±fZ, MX`¢Àf Àfb²ffSXûÔ IZY IYfSX¯f Af WX¸f³fZ BÀf¸fZÔ 53 AÔIYûÔ IYe L»ffÔ¦f »f¦ffBÊ WX`Ü B³Àffg»UZÔÀfe IYû d³f´fMXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 33 À±ff³f IYe L»ffÔ¦f »f¦ffIYSX ·ffSX°f 103UZÔ ³fÔfSX ´fSX ´fWXbÔ¨ff WX`Ü IbYL AüSX Àfb²ffSXûÔ IYf AÀfSX Af³fZ Uf»fZ Àff»f ¸fZÔ dQJ³fZ »f¦fZ¦ffÜ WX¸f A´f³fe dÀ±fd°f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Àfb²ffSX IYSXZÔ¦fZÜ IÔYÀMÑ¢Vf³f ´fSXd¸fMX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WX¸f 181UZÔ À±ff³f ´fSX WX`Ô, WX¸f³fZ 8 AÔIYû IYe L»ffÔ¦f »f¦ffBÊ WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY B³Àffg»UZÔÀfe AüSX f`ÔIYSX´Àfe IYûOX, 2016 IZY þdSXE ÀfSXIYfSX ³fZ EIY fOÞXf Àfb²ffSX dIY¹ff, dþÀfZ d´fL»fZ Àff»f IYe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ þ¦fWX ³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊ ±feÜ þZMX»fe ³fZ f°ff¹ff, IYfg³MÑ`¢MX »ff¦fc IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A·fe AüSX Àfb²ffSX WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`ÔÜ SXdþÀMÑZVf³f AfgRY ´fifg´fMXeÊ ¸fZÔ ·ffSX°f 154UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨ff WX`Ü MÑZdOXÔ¦f AIiYfgÀf ffgOXÊSX AfdQ ÃfZÂfûÔ IYû Afg³f»ffB³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYfRYe IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf, Af³fZ Uf»fZ IbYL ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ BÀfIYf ´fdSX¯ff¸f dQJ³fZ »f¦fZ¦ffÜ WX¸f BÊþ AfgRY OXcBÔ¦f dfþ³fÀf ¸fZÔ 50UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ IYf »fùf »fZIYSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ f°ff QZÔ dIY IbY»f 190 QZVfûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f d´fL»fe Àff»f IYe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 130UZÔ À±ff³f ´fSX ±ffÜ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû CX¸¸feQ ±fe dIY þeEÀfMXe IZY »ff¦fc WXû³fZZ IZY ffQ BÀf SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX AfE¦ff AüSX WXbAf ·fe U`Àff WXeÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf BSXfQf Àf¨f IYf SXfþ²ff³fe ÀfdWX°f Àf·fe dþ»fûa ¸fZÔ SXWXZ¦fe SXfª¹fû°ÀfU IYe ²fc¸f A³¹f 26 dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ °fe³f ³fU¸fSX IYû WXûÔ¦fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f À±ff´f³ff IZY 17 U¿fÊ ´fc¯fÊ WXû³fZ IZY CX´f»fùf ¸fZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX ÀfdWX°f ´fiQZVf IZY Àf·fe 27 dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ SXfª¹fû°ÀfU IZY Af¹fûþ³f IYe °f`¹ffSXe »f¦f·f¦f ´fcSXe WXû ¦fBÊ WX`Ü CX´f SXf¿MÑX´fd°f E¸f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc EIY ³fU¸fSX IYû ³f¹ff SXf¹f´fbSX dÀ±f°f ´fÔdOX°f V¹ff¸ff´fiÀffQ ¸fbJþeÊ CXôû¦f EUÔ ½¹ff´ffSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Vff¸f 6.30 fþZ ´fiQZVf ´ffÔ¨f dQ³fûÔ IZY SXfª¹fû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff ´fiQZVf IZY SXfª¹f´ff»f f»fSXf¸fþe QfÀf MXÔOX³f IYSXZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX AüSX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f SXfª¹fû°ÀfU ¸fZÔ ´fid°fdQ³f Vff¸f IYû SXÔ¦ffSXÔ¦f ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ²¹ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ Àff±f WXe ´fiQZVf IYe 17 U¿fûÊÔ IYe dUIYfÀf ¹ffÂff ´fSX IZYd³Qi°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IYe ´fiQVfʳfe ·fe »f¦ffBÊ þfE¦feÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ SXfª¹fû°ÀfU IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fiQZVf IZY A³¹f 26 dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ °fe³f ³fU¸fSX IYû ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY Af¹fûþ³f IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü B³f Af¹fûþ³fûÔ ¸fZÔ ¸fÔdÂf¦f¯f AüSX ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f ³fZ ¹fWXfÔ ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ CX´fSXf¿MÑX´fd°f Afþ IYSXZÔ¦fZ SXfª¹fû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f CX´fSXf¿MÑX´fd°f E¸f. UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc EIY ³fU¸fSX IYû LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f À±ff´f³ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX ³f¹ff SXf¹f´fbSX dÀ±f°f ´fÔdOX°f V¹ff¸ff ´fiÀffQ ¸fbJþeÊ Aüôûd¦fIY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Vff¸f Àff°f fþZ ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f SXfª¹fû°ÀfU 2017 IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ³ff¹fOXc ³fBÊ dQ»»fe ÀfZ A´fSXf³WX °fe³f fþZ dUVfZ¿f dU¸ff³f õfSXf SXUf³ff WXûIYSX 4.40 fþZ ¹fWXfÔ ¸ff³ff dÀ±f°f ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ dU¸ff³f°f»f ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX dU¸ff³f°f»f ´fSX ßfe ³ff¹fOXc IYf ÀUf¦f°f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ³ff¹fOXc IYû ¦ffgOXÊ AfgRY Afg³fSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ßfe ³ff¹fOXc UWXfÔ ÀfZ Vff¸f 4.55 fþZ IYfSX õfSXf SXUf³ff WXûIYSX 5.10 fþZ SXfþ·fU³f SXf¹f´fbSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ AüSX SXfª¹f´ff»f f»fSXf¸fþe QfÀf MXÔOX³f ÀfZ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ³ff¹fOXc SXfþ·fU³f ¸fZÔ Vff¸f 5.10 ÀfZ 6 fþZ °fIY dUd·f³³f ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f AüSX Af¦f³°fbIYûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ³ff¹fOXc SXfþ·fU³f ÀfZ Vff¸f LWX fþZ SXUf³ff WXûIYSX 6.10 fþZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY ÀfZ¢MXSX 19 ´fWXbÔ¨fIYSX UWXfÔ 6.20 fþZ U³f dU·ff¦f IZY SXfª¹f ¸fb£¹ff»f¹f kASX¯¹f ·fU³fl IYf »fûIYf´fʯf IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ³ff¹fOXc ASX¯¹f ·fU³f ÀfZ Vff¸f 6.40 fþZ SXfª¹fû°ÀfU À±f»f ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ UZ Vff¸f 6.40 ÀfZ 6.58 fþZ °fIY SXfª¹fû°ÀfU ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUIYfÀf ´fiQVfʳfe IZY dUd·f³³f ÀMXf»fûÔ IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZÜ UZ BÀfIZY ffQ Vff¸f 7 fþZ ÀfZ SXfdÂf 8 fþZ °fIY LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f À±ff´f³ff dQUÀf Àf¸ffSXûWX SXfª¹fû°ÀfU 2017 ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ CX´fSXf¿MÑX´fd°f UWXfÔ ÀfZ SXfdÂf 8.15 fþZ ¸ff³ff dU¸ff³f°f»f ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ AüSX UWXfÔ ÀfZ 8.20 fþZ dUVfZ¿f dU¸ff³f õfSXf ³fBÊ dQ»»fe IZY d»fE ´fiÀ±ff³f IYSXZÔ¦fZÜ Àf·fe dþ»ff IY»fZ¢MXSXûÔ IYû ´fdSX´fÂf þfSXe IYSX ¹fWX þf³fIYfSXe Qe WX` AüSX dþ»ff À°fSXe¹f SXfª¹fû°ÀfU IYe °f`¹ffSXe IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ dþ»ff IY»fZ¢MXSXûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ ¸fb£¹f Ad°fd±f¹fûÔ IZY ´fSXf¸fVfÊ ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f d³f²ffÊdSX°f IYSXZÔÜ Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f IZY ´fdSX´fÂf IZY A³fbÀffSX IZY³Qie¹f BÀ´ff°f SXfª¹f ¸fÔÂfe dU¿¯fbQZU Àff¹f SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ Àf¸ffSXûWX IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f WXûÔ¦fZÜ f»füQfffþfSX ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f, þfÔþ¦feSX ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff CX´ff²¹fÃf fQie²fSX QeUf³f AüSX ²f¸f°fSXe ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f AüSX ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨f³QifIYSX ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ dþ»ff À°fSXe¹f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ff»fûQ ¸fZÔ IÈYd¿f AüSX þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f, þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ ÀIcY»f dVfÃff AüSX AfdQ¸f þfd°f dUIYfÀf ¸fÔÂfe IZYQfSX IYV¹f´f AüSX Qb¦fÊ ¸fZÔ SXfþÀU °f±ff CX¨¨f dVfÃff ¸fÔÂfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ff¯OXZ¹f dþ»ff À°fSXe¹f SXfª¹fû°ÀfU IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f WXûÔ¦fZÜ Jfô AüSX ¦fif¸fûôû¦f ¸fÔÂfe ´fb³³fc»ff»ff ¸fûWX»fZ ¸fbÔ¦fZ»fe ¸fZÔ, »fûIY d³f¸ffʯf, AfUfÀf AüSX ´f¹ffÊUSX¯f ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ AüSX ¦fÈWX, þZ»f °f±ff »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe ¸fÔÂfe ßfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf Ad¸fIYf´fbSX (ÀfSX¦fbþf) ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ SXfª¹fû°ÀfU IZY ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ C M Y K