Views
9 months ago

qronika+34(211)

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi gamodis samSabaTobiT N34 (211) 10.10 10.201 .2017 fasi 2 lari eqskluzivi saqarTvelos saxeliT - daviT xarSilaZis gamamarTlebeli ganaCeni gv. 2 daviT xarSilaZis gverdi `droa, gamovfxizldeT, vacxovroT erTmaneTi, Cven ar varT dedamiwaze mcxovrebi rigiTi eri!~ cixis dRiuri gv. 8 saqarTvelos patriarqis `memkvidris~ sakiTxi ruseTis patriarq kirilTan SeTanxmebulia?! `sabavSvo baRebi saarCevno Stabebad da kantorebad gadaiqca!~ 6 `ise gv. 10 gagaqrob, Sens ambavs veravin gaigebs, Svilebsac ki SekiTxvebi ar eqnebaT...~ 13 `am arCevnebze ukiduresad uTanasworo da arakonkurentuli garemoa~ N34 (211) 10.10-16.10.2017 w. 5 zugdidel biznesmens oligarqi simamri CeCeni qilerebiT emuqreba 1