07.11.2017 Views

პიონერის კატალოგი

პიონერის სიმინდის, ხორბლისა და მზესუმზირის ჰიბრიდები და ჯიშები

პიონერის სიმინდის, ხორბლისა და მზესუმზირის ჰიბრიდები და ჯიშები

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>კატალოგი</strong>


ჩვენს შესახებ<br />

კომპანია „კარტლის აგროსისტემები“<br />

ქართულ ბაზარზე უკვე 20 წელია<br />

მოღვაწეობს და მომხმარებელს<br />

მცენარეთა დაცვის საშუალებების,<br />

სასუქებისა და სათესლე მასალის ფართო<br />

ასორტიმენტს სთავაზობს. ამ პერიოდის<br />

განმავლობაში კომპანიამ ფერმერებს<br />

შორის უმაღლესი ხარისხის ევროპული<br />

და ამერიკული წარმოების საუკეთესო<br />

პროდუქციის მომწოდებლის სახელი<br />

დაიმკვიდრა. „კარტლის აგროსისტემები“<br />

სიმინდის მომყვან ფერმერებს<br />

სთავაზობს მსოფლიოში №1 სათესლე<br />

სიმინდს “<strong>პიონერის</strong>” სავაჭრო ნიშნით.<br />

დღეისათვის, “პიონერი” მსოფლიოში<br />

საყოველთაოდ აღიარებული ლიდერია<br />

სიმინდის მწარმოებელ უმსხვილეს<br />

ქვეყნებში. პიონერი ცნობილია სათესლე<br />

მასალის უმაღლესი ხარისხით. კომპანიას<br />

გააჩნია სათესლე მასალის ხარისხის<br />

კონტროლის მკაცრი შიდა სტანდარტები.<br />

წარმოებიდან გაყიდვამდე, კომპანია<br />

“<strong>პიონერის</strong>” სათესლე მასალა გადის 20-<br />

მდე სხვადასხვა სახის შემოწმებას.<br />

სწორედ ამიტომ, მსოფლიოს ყველა იმ<br />

ქვეყანაში სადაც სიმინდი მოყავთ,<br />

სიტყვა პიონერი ასოცირდება ხარისხთან<br />

და საიმედოობასთან.<br />

ნუ კარგავ დროს ცდებში,<br />

დათესე პიონერი!


PR39G12<br />

P9175<br />

PR35P12<br />

P0222<br />

P0423<br />

P0573<br />

P0729<br />

P1208<br />

LUCIA<br />

P0937<br />

PR32T83<br />

P1570<br />

PR31G98<br />

PR31N27<br />

PR31D24<br />

PR31Y43<br />

P1921<br />

P1477W<br />

PR32B10<br />

30B74<br />

P64LE119<br />

PR22R58<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

22<br />

24<br />

26<br />

28<br />

30<br />

32<br />

34<br />

36<br />

38<br />

40<br />

42<br />

44<br />

46<br />

სარჩევი<br />

ყვითელი სიმინდის ჰიბრიდები<br />

თეთრი სიმინდის ჰიბრიდები<br />

მზესუმზირა<br />

ხორბალი


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR39G12<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

მოკლე ვეგეტაცია<br />

მოსავლიანობა<br />

75<br />

დღე<br />

7-8<br />

ტ/ჰა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

თესვის სიხშირე<br />

85 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

შუა წელს<br />

ზემოთ<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

14%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

95 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

7,2 ტ/ჰა<br />

110 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

8 ტ/ჰა<br />

-5-4 4


PR39G12<br />

●●<br />

PR39G12 - ორმაგი დანიშნულების ჰიბრიდი. გამოსადეგია როგორც<br />

სამარცვლედ, ასევე სასილოსედ;<br />

●●<br />

მარცვალს ახასიათებს მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლები,<br />

მარცვლის კონსისტენცია ახლოსაა მინისებურთან;<br />

●●<br />

გამოსადეგია როგორც ფქვილის, ასევე ბურღულეულის<br />

დასამზადებლად;<br />

●●<br />

მცენარე საშუალო სიმაღლისაა. ფიზიოლოგიური სიმწიფის<br />

მიღწევისას მარცვალი სწრაფად გასცემს ტენს.<br />

65


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P9175<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

მოკლე ვეგეტაცია<br />

მოსავლიანობა<br />

90<br />

დღე<br />

8-10<br />

ტ/ჰა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

თესვის სიხშირე<br />

85 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

14%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

95 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

9,2 ტ/ჰა<br />

100 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

8,4 ტ/ჰა<br />

46


P9175<br />

●●<br />

P9175 - ახალი თაობის საადრეო ჰიბრიდია მოსავლიანობის<br />

მაღალი პოტენციალით. გამოირჩევა სტაბილურობით, ხასიათდება<br />

კარგი მედეგობით სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული სტრესების<br />

მიმართ;<br />

●●<br />

ძლიერი, საშუალოზე მაღალი მცენარე კარგად განვითარებული<br />

ფოთლებით. ჰიბრიდი მედეგია ჩაწოლისადმი, ახასიათებს კარგი<br />

გვალვაგამძლეობა;<br />

●●<br />

გამოირჩევა მედეგობით გუდაფშუტისა, ჰელმინტოსპორიოზისა და<br />

ტაროს ფუზარიოზისადმი;<br />

●●<br />

მარცვალი ხასიათდება ცილისა და სახამებლის მაღალი შემცველობით.<br />

57


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR35P12<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

110<br />

დღე<br />

საშუალო ვეგეტაცია<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

14-15%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

9,1 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

11 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

12 ტ/ჰა<br />

48


PR35P12<br />

●●<br />

P35P12 - ორმაგი დანიშნულების ჰიბრიდი: სასილოსე და სამარცვლე;<br />

●●<br />

ხასიათდება მოსავლიანობის მაღალი პოტენციალით, მარცვალი<br />

სიმწიფეში სწრაფად გასცემს ტენს;<br />

●●<br />

გამოსადეგია ნულოვანი და მინიმალური ტექნოლოგიით<br />

მოსაყვანად. ახასიათებს კარგი მედეგობა ჩაწოლაზე, ხასიათდება<br />

კარგი გვალვაგამძლეობით;<br />

●●<br />

კარგად იტანს როგორც სიხშირეს, ასევე გაიშვიათებულ თესვას.<br />

ხასიათდება ცილის მაღალი შემცველობით.<br />

59


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

P0222<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

115<br />

დღე<br />

საშუალო ვეგეტაცია<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

14-15%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

8,6 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

8 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

10 ტ/ჰა<br />

10 4


P0222<br />

●●<br />

P0222 - ახალი თაობის მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი ადაპტაციის<br />

ძალიან კარგი უნარით;<br />

●●<br />

გამოსადეგია ყველა ტიპის ნიადაგზე მოსაყვანად;<br />

●●<br />

ძალიან ძლიერი მცენარე ძლიერი ღეროთი და კარგად განვითარებული<br />

ფესვთა სისტემით;<br />

●●<br />

ხასიათდება სტაბილურობით ყველანაირ პირობებში, კარგად იტანს<br />

გვალვით გამოწვეულ სტრესს;<br />

●●<br />

ხასიათდება ძალიან ლამაზი, ჯანმრთელი ტაროებითა და მარცვლის<br />

მაღალი ხარისხით;s<br />

●●<br />

ხასიათდება ფუზარიოზისადმი მაღალი მედეგობით, ახასიათებს<br />

კარგი მედეგობა ჩაწოლისადმი.<br />

11 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

P0423<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

120<br />

დღე<br />

საშუალო ვეგეტაცია<br />

მოსავლიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

შუა წელს<br />

ქვემოთ<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

14-15%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

8 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

10 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

9,4 ტ/ჰა<br />

12 4


P0423<br />

●●<br />

P0423 - ახალი თაობის საუკეთესო ჰიბრიდი გვალვაგამძლეობის<br />

კარგი უნარით;<br />

●●<br />

ძლიერი, კომპაქტური მცენარე წელს დაბლა მიმაგრებული ტაროთი.<br />

ხასიათდება ძალიან კარგად განვითარებული ღეროთი და ფესვთა<br />

სისტემით;<br />

●●<br />

მედეგია ჩაწოლისადმი, გამოირჩევა კარგი ხარისხის ჯანმრთელი<br />

მარცვლით. იჩენს კარგ მედეგობას ფუზარიოზისადმი;<br />

●●<br />

ყვავილობის დროს სტრესების გადატანის კარგი უნარი განაპირობებს<br />

მარცვლებით ბოლომდე შევსებულ მძიმე ტაროებს;<br />

●●<br />

კარგად რეაგირებს სასუქების მაღალ ფონზე, კარგი მოვლის<br />

პირობებში იძლევა ძალიან მაღალ მოსავალს.<br />

13 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P0573<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

125<br />

დღე<br />

საშუალო ვეგეტაცია<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

14-15%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-14<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

9 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

9,8 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

11 ტ/ჰა<br />

14 4


P0573<br />

●●<br />

P0573 - სტაბილურად მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი ადაპტაციის<br />

კარგი უნარით;<br />

●●<br />

ძლიერი, კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა უზრუნველყოფს<br />

გვალვასადმი და ჩაწოლისადმი კარგ მედეგობას. მცენარე კარგად<br />

იტანს სხვადასხვა პირობებით გამოწვეულ სტრესებს;<br />

●●<br />

ხასიათდება მკვრივი და მძიმე მარცვლით. სიმწიფეში სწრაფად<br />

გასცემს ტენს და ხასიათდება დაბალი ასაღები ტენიანობით;<br />

●●<br />

გააჩნია კარგი მედეგობა სოკოვანი დაავადებების მიმართ;<br />

●●<br />

ადაპტირებულია მწირი ნიადაგებისათვის.<br />

15 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

P0729<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

125<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

15-16%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-14<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

9,2 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

9,4 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

10,2 ტ/ჰა<br />

16 4


P0729<br />

●●<br />

P0729 - ახალი თაობის მაღალმოსავლიანი სამარცვლე ჰიბრიდი;<br />

●●<br />

საშუალო სიმაღლის კომპაქტური მცენარე ჩაწოლისადმი მაღალი<br />

მედეგობით;<br />

●●<br />

ხასიათდება სტაბილური მოსავლიანობით სხვადასხვა<br />

ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებში;<br />

●●<br />

კარგად ივსებს მარცვლით ტაროს სტრესულ პირობებში. ახასიათებს<br />

მძიმე მარცვალი;<br />

●●<br />

გამოირჩევა კარგი მედეგობით სოკოვანი დაავადებების მიმართ.<br />

სიმწიფეში სწრაფად გასცემს ტენს, კარგად იტანს მაღალ სიცხეს.<br />

17 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

P1208<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

125<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

16-18%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

8 ტ/ჰა<br />

18 4


P1208<br />

●●<br />

P1208 - მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი ქსანტოფილის მაღალი<br />

შემცველობით, რაც განაპირობებს მარცვლის ინსენსიურ<br />

ნარინჯისფერს;<br />

●●<br />

ხასიათდება უაღრესად მკვრივი და მძიმე მარცვლით, რაც<br />

განსაკუთრებით მიმზიდველია მეფრინველეობაში გამოსაყენებლად;<br />

●●<br />

საშუალო სიმაღლის ჯანსაღი მცენარე ძლიერი ფესვთა სისტემით,<br />

გააჩნია ძალიან კარგი მედეგობა ჩაწოლისადმი;<br />

●●<br />

ახასიათებს კარგი გამძლეობა სტრესების მიმართ. გამძლეა<br />

ჰელმინტოსპორიოზის და სხვა სოკოვანი დაავადებების მიმართ;<br />

●●<br />

კარგად რეაგირებს მაღალ აგროფონზე.<br />

19 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

LUCIA<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

130<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

17-19%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

8,4 ტ/ჰა<br />

20 4


Lucia<br />

●●<br />

Lucia - მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი ინტენსიური ნარინჯისფერი<br />

მინისებური ძალიან მკვრივი და მძიმე მარცვლით;<br />

●●<br />

ხასიათდება ძალიან მაღალი ხარისხობრივი თვისებებით;<br />

●●<br />

მცენარე შედარებით დაბალი, თუმცა ძალიან ჯანსაღი ღეროთი და<br />

ფესვთა სისტემით. ახასიათებს კარგი გამძლეობა ჩაწოლისადმი<br />

და კარგი გვალვაგამძლეობა;<br />

●●<br />

სიმწიფეში ნელა გასცემს ტენს. დიდხანს ინარჩუნებს სიმწვანეს;<br />

●●<br />

მგრძნობიარეა სულფონილშარდოვანას ჯგუფის და ჰორმონალური<br />

ბუნების ჰერბიციდების მიმართ.<br />

21 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P0937<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

130<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა წელს<br />

ქვემოთ<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

16-18%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

11-15<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

10,4 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

9,8 ტ/ჰა<br />

22 4


P0937<br />

●●<br />

P0937 - მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი მსხვილი ღეროთი და ძლიერი<br />

ფესვთა სისტემით;<br />

●●<br />

საშუალო სიმაღლის მცენარე წელს ქვემოდ მიმაგრებული ტაროთი.<br />

მედეგია ჩაწოლის მიმართ;<br />

●●<br />

ამჟღავნებს მოსავლიანობის სრულ პოტენციალს კარგი მორწყვისა<br />

და აგროტექნიკის პირობებში. სიმწიფისას შედარებით ნელა<br />

გასცემს ტენს.<br />

23 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

დანიშნულება<br />

PR32T83<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

130<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

მოსავლიანობა<br />

11-15<br />

ტ/ჰა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

16-18%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

9,8 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

9,4 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

10,2 ტ/ჰა<br />

24 4


PR32T83<br />

●●<br />

PR32T83 - მაღალმოსავლიანი ძლიერი ჰიბრიდი, ივითარებს ძალიან<br />

ძლიერ ფესვთა სისტემას, რაც განაპირობებს მის განსაკუთრებულ<br />

მედეგობას ჩაწოლისადმი ძლიერი ქარის პირობებში;<br />

●●<br />

მცენარეს გააჩნია ძლიერი ღერო, რაც მას უპირატესობას ანიჭებს<br />

რთულ კლიმატურ პირობებში. ჰიბრიდი კარგად იტანს სიცხით და<br />

გვალვით გამოწვეულ სტრესს;<br />

●●<br />

ხასიათდება მკვრივი, მძიმე, მინისებური კონსისტენციის<br />

მარცვლით. საუკეთესოა მეფრინველეობაში გამოსაყენებლად;<br />

●●<br />

სიმწიფის მიღწევისას მარცვალი სწრაფად გასცემს ტენს, თუმცა<br />

მცენარე დიდხანს ინარჩუნებს სიმწვანეს. ხასიათდება კარგი<br />

რეზისტენტობით სოკოვანი დაავადებების მიმართ.<br />

25 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P1570<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

130<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

18-20%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

13-15<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

10,2 ტ/ჰა<br />

10,8 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

11 ტ/ჰა<br />

26 4


P1570<br />

●●<br />

P1570 - ახალი თაობის მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი მარცვლის<br />

საუკეთესო ხარისხით;<br />

●●<br />

კარგი მორწყვის პირობებში იძლევა ძალიან მაღალ და ხარისხიან<br />

მოსავალს;<br />

●●<br />

ძლიერი მაღალი მცენარე კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით.<br />

ხასიათდება კარგი მედეგობით ჩაწოლისადმი, ახასიათებს კარგი<br />

რეზისტენტობა სოკოვანი დაავადებების მიმართ.<br />

27 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR31G98<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

135<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

18-20%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

12-14<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

10,8 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

15,5 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

12 ტ/ჰა<br />

28


PR31G98<br />

●●<br />

PR31G98 - მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი მარცვლის კარგი<br />

ხარისხით. კარგად იტანს სტრესს და ხასიათდება შედარებით კარგი<br />

გვალვაგამძლეობით;<br />

●●<br />

ჰიბრიდი თავის სრულ პოტენციალს ავლენს მხოლოდ კარგი<br />

აგროტექნიკის პირობებში;<br />

●●<br />

დამახასიათებელია დიდი ცილინდრული ზომის ტაროები, კარგი<br />

ხარისხის, მკვრივი მარცვლით;<br />

●●<br />

სახამებლის მაღალი შემცველობა განაპირობებს მარცვლის მაღალ<br />

ენერგეტიკულ მარაგს და ამრიგად არის საუკეთესო საქონლისა და<br />

ღორის საკვებად;<br />

●●<br />

ხასიათდება კარგი გამძლეობით სოკოვანი დაავადებების მიმართ.<br />

29 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR31N27<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

135<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

18-22%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

12-15<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

11 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

15,2 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

14 ტ/ჰა<br />

30 4


PR31N27<br />

●●<br />

PR31N27 - ორმაგი დანიშნულების ჰიბრიდი, ხასიათდება ძალიან<br />

მაღალი ხარისხის გრძელი, ძალიან მკვრივი, მინისებური, მძიმე<br />

მარცვლით;<br />

●●<br />

მარცვალი არ ტყდება კომბაინით აღებისას და გაშრობისას, რაც<br />

განაპირობებს მარცვლის კარგ შენახვადობას და მაღალი სასაქონლე<br />

სახის შენარჩუნებას;<br />

●●<br />

საუკეთესოა მეფრინველეობის ფერმებისათვის, იძლევა მაღალ<br />

მოსავალს კარგი აგროტექნიკის პირობებში. არ უნდა დაითესოს<br />

სტრესულ გარემოში;<br />

●●<br />

მაღალი, ძლიერი და ჯანსაღი მცენარე კარგად განვითარებული<br />

ფესვთა სისტემით კარგად იტანს მექანიკურ სტრესს;<br />

●●<br />

ტაროები ხასიათდება ბოლომდე შევსებული მარცვლით და წვრილი<br />

ნაქუჩით;<br />

●●<br />

ხასიათდება კარგი მედეგობით ჰელმინტოსპორიოზისა და ტაროს<br />

ფუზარიოზისადმი.<br />

31 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR31Y43<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

135<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

20-22%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

12-15<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

11 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

15 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

15 ტ/ჰა<br />

32 4


PR31Y43<br />

●●<br />

PR31Y43 - ორმაგი დანიშნულების მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი;<br />

●●<br />

გამოიყენება როგორც მაღალი ხარისხის მარცვლის, ასევე სასილოსე<br />

მასის მისაღებად;<br />

●●<br />

ძლიერი, მაღალი მცენარე, ძლიერი ფესვთა სისტემით. ხასიათდება<br />

კარგი გამძლეობით დაავადებების მიმართ;<br />

●●<br />

იძლევა მაღალი ხარისხის მკვრივ მინისებურ მარცვალს, რომელიც<br />

საუკეთესოა ფრინველის საკვებად;<br />

●●<br />

კარგად რეაგირებს მაღალ აგროფონზე.<br />

33 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR31D24<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

135<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

18-22%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

12-16<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

16 ტ/ჰა<br />

14 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

15,8 ტ/ჰა<br />

34 4


PR31D24<br />

●●<br />

PR31D24 - ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი<br />

პროფესიონალი ფერმერებისათვის;<br />

●●<br />

ხასიათდება მაღალი ხარისხის მკვრივი მძიმე მარცვლით, კარგი<br />

გაშრობის და შენახვის უნარით, მარცვალი ხასიათდება მაღალი<br />

ენერგეტიკული მარაგით და საუკეთესოა კვებითი ინდუსტრიისათვის<br />

და მეფრინველეობის ფერმებისათვის;<br />

●●<br />

იძლევა ძალიან მაღალ მოსავალს ნოყიერ ნიადაგებზე კარგი<br />

აგროტექნიკით ;<br />

●●<br />

ხასიათდება ძლიერი და კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით<br />

და კარგად იტანს სტრესებს. ტაროები ხასიათდება ბოლომდე<br />

შევსებული მარცვლითა და წვრილი ნაქუჩით. ხასიათდება კარგი<br />

მედეგობით მავნებლების მიმართ.<br />

35 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P1921<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

140<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

22-24%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

14-18<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

70 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

16 ტ/ჰა<br />

85 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

14 ტ/ჰა<br />

36 4


P1921<br />

●●<br />

P1921 - ორმაგი დანიშნულების ჰიბრიდი მოსავლიანობის ძალიან<br />

მაღალი პოტენციალით;<br />

●●<br />

ხასიათდება ძლიერი აღმონაცენითა და გამოსადეგია საადრეო<br />

თესვისთვის;<br />

●●<br />

სრულად ავლენს მოსავლიანობის პოტენციალს კარგი მორწყვისა და<br />

სასუქებით გამოკვების პირობებში;<br />

●●<br />

დიდხანს ინარჩუნებს სიმწვანეს, გააჩნია კარგი მედეგობა<br />

სოკოვანი დაავადებების მიმართ და ხასიათდება სუფთა,<br />

მბზინვარე და მძიმე მარცვლით.<br />

37 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

P1477W<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

125<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

16-18%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

10-12<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

10,2 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

10,8 ტ/ჰა<br />

38 4


P1477W<br />

●●<br />

P1477W - თეთრი სიმინდის საშუალო-საგვიანო ჰიბრიდი,<br />

ხასიათდება მარცვლის მაღალი ხარისხით;<br />

●●<br />

ახასიათებს ჰელმინტოსპორიოზისადმი მაღალი რეზისტენტობა;<br />

●●<br />

იძლევა მაღალ მოსავალს კარგი მორწყვისა და კვების პირობებში;<br />

●●<br />

მარცვლის მაღალი ხარისხი, ფერი და გემური თვისებები<br />

განაპირობებენ მის ფართე გამოყენებას კვებით ინდუსტრიაში.<br />

39 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სამარცვლე<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

PR32B10<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

130<br />

დღე<br />

საშუალო-საგვიანო<br />

შუა<br />

წელზე<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

მოსავლიანობა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

18-20%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

12-14<br />

ტ/ჰა<br />

თესვის სიხშირე<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

80 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

10,2 ტ/ჰა<br />

დარაიონება<br />

12 ტ/ჰა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

14 ტ/ჰა<br />

40 4


PR32B10<br />

●●<br />

PR32B10 - სიმინდის ერთ-ერთი საუკეთესო, მაღალმოსავლიანი<br />

ჰიბრიდი;<br />

●●<br />

სრულად ავლენს მოსავლიანობის მაღალ პოტენციალს კარგი<br />

მორწყვისა და გამოკვების პირობებში;<br />

●●<br />

ძლიერი, მაღალი მცენარე კარგად განვითარებული ფესვთა<br />

სისტემით. მედეგია ჩაწოლის მიმართ, გამოირჩევა დიდი,<br />

მიმზიდველი თეთრი ტაროებით;<br />

●●<br />

მარცვალი ხასიათდება მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით.<br />

გამოსადეგია როგორც ფქვილის, ასევე ბურღულეულის<br />

დასამზადებლად.<br />

41 5


FAO<br />

ჯგუფი<br />

სასილოსე<br />

დანიშნულება<br />

30B74<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ტენის გაცემის უნარი<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

ცილის შემცველობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

145<br />

დღე<br />

საგვიანო<br />

მოსავლიანობა<br />

80-100<br />

ტ/ჰა<br />

სასილოსე მასა<br />

თესვის სიხშირე<br />

85 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

შუა წელს<br />

ზემოთ<br />

ტაროს მიმაგრება<br />

24-28%<br />

ასაღები ტენიანობა<br />

90 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

100 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

42 4


30B74<br />

●●<br />

30B74 - თეთრი სიმინდის ერთ-ერთი საუკეთესო სასილოსე<br />

ჰიბრიდი;<br />

●●<br />

ძალიან ძლიერი და მაღალი მცენარე, კარგად განვითარებული,<br />

სიღრმეში მიმართული ფესვთა სისტემით;<br />

●●<br />

იძლევა სასილოსე მასის ძალიან მაღალ მოსავალს, დიდხანს<br />

ინარჩუნებს სიმწვანეს;<br />

●●<br />

ხასიათდება სახამებლის და ცილის მაღალი შემცველობით, ამავე<br />

დროს დაბალია ლიგნინის შემცველობა;<br />

●●<br />

ხასიათდება მარცვლის მაღალი ხარისხით, რაც საბოლოოდ<br />

განაპირობებს სილოსის მაღალ ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.<br />

43 5


თესვის ოპტიმალური დრო<br />

საზეთე<br />

დანიშნულება<br />

P64LE119<br />

ჰიბრიდის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ზრდის ენერგია დასაწყის ეტაპზე<br />

სიცივისადმი მედეგობა<br />

ზეთის შემცველობა<br />

გვლვაგამძლეობა<br />

სიცხის მიმართ ამტანობა<br />

დაავადებების მიმართ გამძლეობა<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია მოსავლიანობა თესვის სიხშირე<br />

115<br />

3-4<br />

დღე<br />

ტ/ჰა<br />

საშუალო ვეგეტაცია<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

65 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

მცირე ტენიანობა<br />

160-180 სმ<br />

მცენარის სიმაღლე<br />

52-55%<br />

ზეთის შემცველობა<br />

70 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

დარაიონება<br />

75 000<br />

მცენარე /ჰა<br />

სარწყავი ნაკვეთი<br />

4 ტ/ჰა<br />

44 4


P64le119<br />

●●<br />

P64LE119 - სულფონილშარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდებისადმი<br />

გამძლე მზესუმზირის ახალი თაობის საზეთე ჰიბრიდი. ხასიათდება<br />

ზეთის მაღალი შემცველობით;<br />

●●<br />

ძალიან სტაბილური ჰიბრიდი, კარგი ადაპტაციის უნარით ყველა ტიპის<br />

ნიადაგზე;<br />

●●<br />

ძალიან ძლიერი მცენარე კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით,<br />

მედეგია ჩაწოლისადმი, ხასიათდება კარგი გვალვაამტანობით;<br />

●●<br />

ხასიათდება კარგი გამძლეობით ნაცრის მიმართ, მედეგია<br />

კელაპტარას რასების უმრავლესობის მიმართ;<br />

●●<br />

მხოლოდ ამ ჰიბრიდის მოყვანისას, ფართეფოთლიან სარეველებთან<br />

საბრძოლველად, შესაძლებელია კომპანია DuPont-ის წარმოების<br />

სულფონილშარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების “ექსპრესის” ან<br />

„გრანსტარის“ გამოყენება.<br />

45 5


თესვის ოპტიმალური დრო<br />

დანიშნულება<br />

PR22R58<br />

ჯიშის შეფასება (10 ბალიანი სისტემით)<br />

ბარტყობის უნარი<br />

ცილის შემცველობა<br />

ყინვაგამძლეობა<br />

გვალვაგამძლეობა<br />

ჩაწოლისადმი მედეგობა<br />

მედეგობა მოზაიკის ვირუსზე<br />

მედეგობა ხორბლის ნაცარზე<br />

მედეგობა მურა ჟანგაზე<br />

ტოლერანტობა ფუზარიოზზე<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

ვეგეტაცია<br />

საშუალო -<br />

საგვიანო<br />

ვეგეტაციის პერიოდი<br />

მოსავლიანობა<br />

8-10<br />

ტ/ჰა<br />

პოტენციური მოსავალი<br />

თესვის ნორმა<br />

220<br />

კგ /ჰა<br />

ზომიერი ტენიანობა<br />

79-81 კგ/ჰლ<br />

19-23% 400-420<br />

ჰექტოლიტრის წონა (ნატურა) წებოგვარა თესვის სიხშირე მ 2 -ზე<br />

დარაიონება<br />

15.X - 15.XI<br />

თესვის ოპტიმალური დრო<br />

8,2 ტ/ჰა<br />

10,8 ტ/ჰა<br />

9,8 ტ/ჰა<br />

46 4


PR22R58<br />

●●<br />

PR22R58 - ძალიან მაღალმოსავლიანი ფხიანი ჯიში მარცვლის მაღალი<br />

ხარისხობრივი მაჩვენებლებით და კარგი ადაპტაციის უნარით;<br />

●●<br />

ხასიათდება განსაკუთრებით კარგი ბარტყობის უნარით და ყინვაგამძლეობით;<br />

●●<br />

საშუალო სიმაღლის მცენარე ჩაწოლისადმი კარგი მედეგობით;<br />

●●<br />

ახასიათებს კარგი მედეგობა მოზაიკის ვირუსის (SBCMV), ხორბლის ნაცრისა<br />

და მურა ჟანგას მიმართ, ტოლერანტულია ფუზარიოზის მიმართ;<br />

●●<br />

ჯიში გამოსადეგია ინტენსიური ტექნოლოგიით მოსაყვანად. ტენითა და<br />

აზოტით უზრუნველყოფილ პირობებში შესაძლებელია 8-10 ტონა მოსავლის<br />

მიღება 1 ჰა-ზე.<br />

47 5


შენიშვნებისთვის


შენიშვნებისთვის


სერვის ცენტრები<br />

გორი, წმინდაწყალი, სამხედრო<br />

ბაზის მიმდებარედ<br />

გორის სერვის ცენტრი<br />

ტელ.: 599 03 77 23; 599 03 77 25<br />

ქუთაისი, ქვემო ქვიტირი,<br />

დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ<br />

ქუთაისის სერვის ცენტრი<br />

ტელ.: 598 18 18 14; 598 80 87 08<br />

სოფ. გურჯაანი, ყველაწმინდას<br />

ეკლესიის შესახვევთან<br />

გურჯაანის სერვის ცენტრი<br />

ტელ.: 591 10 00 26; 599 03 77 31<br />

მარნეული, თამარისის გზის<br />

დასაწყისთან<br />

მარნეულის სერვის ცენტრი<br />

ტელ.: 595 90 55 91; 599 03 77 10<br />

ლაგოდეხი, სოფ. ცოდნისკარი<br />

ლაგოდეხის სერვის ცენტრი<br />

ტელ.: 591 40 20 92; 599 03 77 06<br />

ზუგდიდის სერვის ცენტრი<br />

ზუგდიდი, მარჯვენა სანაპიროს<br />

#14<br />

ტელ.: 599 03 77 07; 599 03 77 30


გაიგე მეტი:<br />

www.cartlis.ge<br />

fb.com/cartlis<br />

კარტლის აგროსისტემები, შპს<br />

75გ, კოსტავას ქ., I სართული<br />

თბილისი 0160, საქართველო<br />

ტელ.: 032 244 55 42<br />

ფაქსი: 032 244 55 43<br />

ელ.ფოსტა: info@cartlis.ge

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!