Views
1 year ago

aman path

C M Y K 12 08

C M Y K 12 08 ³f½f¸fSX 2017 fb²f½ffSX Lf»fe½fb bO / ½ff»fe½fb bO [¹fbUf] »fûIYÀfa¦fe°f AüSX ÀffdWX°¹f ÀfZ I`YÔÀfSX IYû ¸ff°f IYSX ¦fBÊ kIYdU°ffl SXf¹f´fbSX þ»Q dSX»feþ WXû¦fe SXfþ´ff»f ¹ffQU U ¦fbÔþ³f ´fÔ°f ÀMXfSXSX dRY»¸f A´fdSXd¨f°f VfdöY IYfg¸fZdOX¹f³f SXfþ´ff»f ¹ffQU AüSX ¦fbÔþ³f ´fÔ°f ÀMXfSXSX dWXÔQe dRY»¸f A´fdSXd¨f°f VfdöY þ»Q WXe dSX»feþ WXû¦feÜ ¹fWX ¦fbÔþ³f ´fÔ°f IYe SXfþ´ff»f ¹ffQU IZY Àff±f ´fWX»fe dRY»¸f WX`, dþÀfIYû »fZIYSX Uû IYfRYe E¢ÀffBMXZOX WX`ÔÜ ¦fbÔþ³f IYe ¸ff³fZÔ °fû dRY»¸f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYf A³fb·fU OÑe¸f IY¸f MÑc þ`Àff SXWXfÜ dRY»¸f IYe IYWXf³fe E¢Vf³f – d±fi»fSX fZÀOX WX`, dþÀf¸fZÔ ´fWX»fe ffSX SXfþ´ff»f ¹ffQU f°füSX »feOX E¢Vf³f IYSX°fZ ³fþSX Af¹fZÔ¦fZÜ CX³fIZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ fWXb°f ¸fþf Af¹ffÜ UZ AÀf»f dþÔQ¦fe ¸fZÔ fWXb°f ÀfÔþeQZ AüSX Àfb»fÓfZ BÔÀff³f WX`ÔÜ UZ ¸fûÀMX MXfB»fZÔMXZOX IY»ffIYfSX WX`ÔÜ Àff±f WXe fWXb°f Àf´fûdMXÊU ·fe WX`ÔÜ ¦fbÔþ³f ³fZ IYWXf dIY þf ¸fZSXZ ´ffÀf BÀf dRY»¸f IYf AfgRYSX Af¹ff AüSX ´f°ff ¨f»ff dIY CXÀf¸fZÔ ¸fZSXZ Af´fûdþMX SXfþ´ff»f ¹ffQU WX`Ô, °fû ¸fbÓfZ »f¦f SXWXf ±ff IYWXeÔ ¸f`Ô Àf´f³ff °fû ³fWXeÔ QZJ SXWXeÜ SXfþ´ff»f ¹ffQU IZY WX¸f Àf·fe R`Y³f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe AQfIYfSXe ÀfZ WX¸fZÔ Jcf WXÔÀff¹ffÜ CX³fIZY ffSXZ ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ dþ°f³ff Àfû¨ff ±ff, UZ CXÀfÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf A¨LZ WX`ÔÜ UZ A´fdSXd¨f°f VfdöY ¸fZÔ dÀfRYÊ WXÔÀff¹fZÔ¦fZ ³fWXeÔ, fd»IY SXû¸ffÔÀf AüSX E¢Vf³f ·fe IYSX°fZ ³fþSX Af¹fZÔ¦fZÜ ¸f`Ô³fZ CX³fIZY Àff±f ´fcSXe dRY»¸f IYe AüSX Af ¹fWX dSX»feþ IYû ·fe °f`¹ffSX WX`, ¹fZ ¸fZSXZ d»fE ÀfbIcY³f IZY ´f»f WX`ÔÜ f°füSX E¢MXSX SXfþUeSX dÀfÔWX SXfþ´fc°f IYe fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ²f¸ffIZYQfSX BÔMÑe B³f dQ³fûÔ MXeUe U d±f¹fZMXSX AfdMXÊÀMX SXfþUeSX dÀfÔWX SXfþ´fc°f IYe f»»fZ – f»»fZ WX`Ü SXfþUeSX fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX EIY IZY ffQ EIY ¨ffSX dRY»¸fûÔ ¸fZÔ f°füSX »feOX SXû»f ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ BÀfIYû »fZIYSX UZ IYfRYe E¢ÀffBMXZOX WX`ÔÜ A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ A´f³fe A´fIYd¸fÔ¦f dWXÔQe d±fi»fSX ¸fcUe Uû IYü³f WX` IYfd°f»f IZY ¸¹fcdþIY »ffÔ¨f ´fSX SXfþUeSX ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¸fZSXe dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe ´fWX»fe dRY»¸f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ³fþQedIY¹ffÔ AüSX »fU dIY»fSX ¸fZÔ ·fe ÀfZÔMÑ»f I`YSXZ¢MXSX ¸fZÔ WXcÔÜ þfdIY EIY SXfþÀ±ff³fe dRY»¸f ·fe IYSX SXWXf WXcÔ °fZSXf Lf¹ff Af²fe SXf°f, dþÀf¸fZÔ ¸fZSXe IYû-ÀMXfSX Àf»fû³fe ´fWXUf WXûÔ¦feÜ BÀfIYf EIY VfZOXйfc»f ´fcSXf ·fe WXû ¨fbIYf WX`Ü Àf·fe dRY»¸fZÔ fZWXQ A¨Le WX`ÔÜ UWXeÔ, SXfþUeSX ³fZ Uû IYü³f WX` IYfd°f»f IZY ¸¹fcdþIY »ffÔ¨f ´fSX A´f³fe AfUfþ IYf ·fe þfQc dfJZSXf AüSX IYWXf dIY ¸fbÓfZ ÀfÔ¦fe°f ÀfZ ´¹ffSX WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô ¦ff³fZ ·fe ¦ff°ff WXcÔÜ BÀf dRY»¸f IZY ¦ff³fZ ·fe fZWXQ JcfÀfcSX°f WX`ÔÜ JfÀf IYSX d³f¦ffWXûÔ ¸fZÔ QZJf ÀfüÔ¦f ¸fbÓfZ IYfRYe ´fÀfÔQ WX`, þû ¸fbÓf ´fSX dRY»¸ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀf dRY»¸f ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ IYûBÊ ¦ff³fZ ¦ff¹fZ ³fWXeÔ WX`Ô, »fZdIY³f ¸fZSXe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f ³fþQedIY¹ffÔ ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ Qû ¦ff³fZ ¦ff¹fZ WX`ÔÜ SXfþUeSX ³fZ Uû IYü³f WX` IYfd°f»f IYe ff°f IYSX°fZ WXbE dRY»¸f IZY d³f¸ff°ffÊ ¸f¹fÔIY ßfeUfÀ°fU AüSX d³fQZÊVfIY ¸fb£°ffSX AWX¸fQ IYû ±f`Ô¢Àf IYWXfÜ SXfþUeSX ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ ¸fbÓfZ BÀf dRY»¸f IZY IYfdf»f Àf¸fÓff, BÀfIZY d»fE CX³fIYf VfbIiY¦fbþfSX WXcÔÜ dRY»¸f ¸fZÔ ¸f`Ô SXû¸ffÔdMXIY »fOÞXIZY IYf dIYSXQfSX d³f·ff SXWXf WXcÔ, þû QVfÊIYûÔ IYû ´fÀfÔQ Af¹fZ¦ffÜ ffÔIYe ¹fZ EZÀfe d±fi»fSX dRY»¸f WX`, þû ´fcSXZ Àf¸f¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¢¹fûdSXdÀfMXe f³ff¹fZ SXJZ¦feÜ dRY»¸f ¸fZÔ ¸fZSXZ Àff±f A³³fc Ad¦³fWXûÂfe AüSX dIYVfûSX ·ff³fb Vff»fe ·fe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf ¸fZÔ WXûÔ¦fZÜ f°ff QZÔ dIY SXfþUeSX dÀfÔWX SXfþ´fc°f IYe dRY»¸f Uû IYü³f WX` IYfd°f»f IYe VfcdMXÔ¦f ¸fbÔfBÊ, ÀfcSX°f, fSXQü»fe AüSX AWX¸fQfffQ ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü d³fVff QbfZ AüSX SXfWXb»f dÀfÔWX »fZIYSX Af SXWXZ WX`Ô »ff»fe »f¦ffUZ»fc EZÀfZ °fû d³fVff Afþ IY»f ª¹ffQf ·fûþ´fbSXe dRY»¸fû IZY VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ f¹fÀ°f SXWX°fe WX` ´fSX Af ·fûþ´fbSXe IYe JcfÀfcSX°f Ad·f³fZÂfe d³fVff QbfZ, ³fUûdQ°f Ad·f³fZ°ff SXfWXb»f dÀfÔWX IZY Àff±f EIY ³f¹ff A»ff¸f »ff»fe »f¦ffUZ»fc »fZIYSX Af SXWXe WX`Ô, dþÀf IYe VfcdMXÔ¦f Afþ IY»f ¸fbÔfBÊ IZY ¸fOX AfBÊ»f`ÔOX BdÀ±f°f A¸fÔOXe¨f»f WXfCXÀf ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf WX` UWXeÔ, Ad·f³fZÂfe d³fVff QbfZ ³fZ IYWXf dIY »ff»fe »f¦ffUZ»fc IYfRYe JcfÀfcSX°f ¦ff³ff WX`, þû »fû¦fûÔ IYû IYfRYe ´fÀfÔQ Af³fZ Uf»fe WX`Ü BÀf¸fZÔ ¸fZSXZ Àff±f SXfWXb»f dÀfÔWX WX`Ô, dþ³fIZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ fWXb°f ¸fþf Af SXWXf WX`Ü CX¸?¸feQ WX` IYe ¹fZ ¦ff³ff Af´f »fû¦fû IYû ´fÀfÔQ AfE¦fe AüSX ¦ff³fZ ¸fZÔ WX¸f Qû³fûÔ IYe IZY¸fZÀ?MÑe ·fe IYfRYe ´fÀfÔQ Af¹fZ¦feÜ UWXeÔ, E¸f ERY E ¸fûVf³f d´f¢¨fÀfÊ IZY f`³fSX °f»fZ f³fe SXWXe BÀf A»ff¸f IYû SXfWXb»f dÀfÔWX ³fZ ·fe Vff³fQfSX f°ff¹ff AüSX IYWXf dIY BÀfIZY ¦ff³fZ B°f³fZ IY¯fÊd´fi¹f WX`Ô dIY Àfe²fZ »fû¦fûÔ IZY dQ»f ¸fZÔ CX°fSX þfE¦fe JfÀf IYSX d³fVff QbfZ IZY Àff±f ¸fZSXZ IbYL SXû¸fZÔdMXIY Àfe¢½fZÔÀf ·fe »fû¦fûÔ IYû ´fÀfÔQ Af³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ WX¸f»fû¦fûÔ ³fZ BÀf ´fSX IYfRYe ¸fZWX³f°f dIY¹ff WX`Ü GST BX³fIY¸f M`X¢Àf RYfBX»f (TDS) ¸ffÂf 500/ »fû³f »fZ³fZ IZY d»fE BX³fIY¸f M`X¢Àf RYfBX»f f³fUfE ¸ffÂf 500/ (GST) ³fa., ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX, dÀfa¦f³fZ¨fSX MUTUAL- FUNDS, EUa TDS dSXRaYOX WZX°fb Vû£fSX ¦fb~f ¸fû. ³fa. 9300755544, 9425165464 www.onlytds.com A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IYdU°ff IYf »fûIYÀfÔ¦fe°f IYf ÀfbWXf³ff ÀfRYSX d³fffʲf øY´f ÀfZ ¦fd°f¸ff³f ±ff ´fSX ·ff¦¹fdU²ff°ff IYû Vff¹fQ IYdU°ff IZY Af°¸ff»f IYe EIY AüSX ´fSXeÃff »fZ³fe ±feÜ IYdU°ff IYû U¿fÊ 2008 ¸fZÔ I`YÔÀfSX IYe fe¸ffSXe ³fZ þIYOÞX d»f¹ffÜ ¹fWX Àf¸f¹f »fûIY¦fe°f-ÀfÔ¦fe°f ´fiZd¸f¹fûÔ IZY d»fE ffQ»f RYMX³fZ AüSX QbJûÔ IZY ´fWXfOÞX RcYMX³fZ IYe ·ffÔd°f SXWXfÜ »fûIYÀfÔ¦fe°f IYe d³f¸fÊ»f²ffSXf IZY ÀfcJ³fZ, LØfeÀf¦fPÞXe »fûIY¦fe°fûÔ IYû IYûdIY»f IÔYNX ÀfZ dfLOÞX³fZ IYe IY»´f³ff SXWX-SXWX IYSX dÀfWXSXf³fZ »f¦fe ±feÜ B³f ÀffÀfZ d¨fÔ°ff ¸fböY »fûIYÀfÔ¦fe°f IYe Àff²f³ff ¸fZÔ »fe³f IYdU°ff ³fZ I`YÔÀfSX IYû ´fSXfÀ°f IYSX dQ¹ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf IYe ²f³fe IYdU°ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY »fûIY¦fe°f ÀfÔ¦fe°f ¸fZÔ I`YÔÀfSX þ`Àfe fe¸ffSXe IYû ·fe ´fSXfÀ°f IYSX QZ³fZ IYe VfdöY dUô¸ff³f WX`Ü »fûIYÀfÔ¦fe°f IZY A³°f¦fÊ°f LØfeÀf¦fPÞX IZY ÀfbAf,IY¸ffÊ, QQdSX¹ff, ´fÔOXUf³fe, ·fSX±fSXe, dSX»fû, ´fÔ±fe AfdQ Vf`d»f¹fûÔ IYe þf³fIYfSX IYdU°ff þe IYf ³ff¸f BÔdQSXf IY»ff EUÔ ÀfÔ¦fe°f dUV½fdUôf»f¹f J`SXf¦fPÞX IZY »fûIYÀfÔ¦fe°f dU¿f¹f ´fSX Qû U¿fÊ IYf dOX´»fû¸ff IZY ´fifUe¯¹f Àfc¨fe ¸fZÔ ·fe QþÊ WXbAf WX`Ü A´f³fZ þeU³f IZY AÔd°f¸f Ãf¯f °fIY ÀU¹fÔ IYû »fûIY ÀfÔÀIÈYd°f IZY d»f¹fZ Àf¸fd´fÊ°f IYSX³fZ IYe AfIYfÔÃff SXJ³fZ Uf»fe IYdU°ff IYWX°fe WX` dIY- »fûIY²fb³f ¦fe°fÀfÔ¦fe°f IZY Àff±f SXf°f IYû PX»f°fZ QZJac, A´f³fe B³f AfÔJûÔ ÀfZ ÀfcSXþ IYû d³fIY»f°fZ QZJca Ü AfBÊERYfefe »fe¦f þe°f³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f f³fZ þb³f`Q IYfd»f¹ff»ff þb³f`Q IYfd»f¹ff»ff BÔMXSX³fZVf³f»f RZYOXSXZVf³f AfgRY ffgOXe df»OXÀfÊ ´fiû »fe¦f þe°f³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f f³f ¦fE WX`ÔÜ ¹fWX CX³fIZY d»fE ÀfRY»f°ff AüSX JbVfe IYf Ãf¯f ±ffÜ BÀf þe°f IYû CX³fIZY QûÀ°fûÔ ³fZ Vff³fQfSX °fSXeIZY ÀfZ ÀfZd»ffiZMX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þb³f`Q IYf»feUf»ff IYf E³f´feÀfe ³¹fc¹ffgIYÊ ¦fifÔ ´fie ¸fZÔ ´ffÔ¨f E³f´feÀfe Vfû þe°f³fZ IZY ffQ ´fi±f¸f ·ffSX°fe¹f RYfgd¨fÊIY E±f»feMX - AfBÊERYfefe ´fiû IYfOXÊ IYû WXfdÀf»f IYSX³ff AIY»´f³fe¹f CX´f»fd²f WX`Ü CX³fIZY QûÀ°fûÔ ³fZ CXIY³fe ÀfRY»f°ff IYe ÀfSXfWX³ff IYe AüSX ·ffSX°fe¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ·fe ÀfSXfWX³ff A´fe»f IYe WX`Ü þb³f`Q ³fZ A´f³fe ÀfRY»f°ff IYû »fZIYSX JbVfe þfdWXSX IYe AüSX fOXZ WXe dU³f¸fi AÔQfþ ¸fZÔ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ ´fWX»fe ffSX EZÀfZ ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ff WX`Ü »fZdIY³f ¹fWX ¸fZSXZ d»fE ¦fUÊ IYe ff°f WX`Ü ·ffSX°f IYf ÀfSX dUV½f IZY ¸ff³fd¨fÂf ´fSX CXÔ¨ff SXJ³fZ IZY d»fE fWXb°f Àf¸f´fʯf, ´fid°ffð°ff AüSX ²feSXþ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ´fid°f¹fûd¦f°ff IYdNX³f ±fe, »fZdIY³f EIY ·ffSX°fe¹f WXû³fZ IZY ³ff°fZ WX¸f þû ·fe IYSX°fZ WX`Ô CXÀf¸fZÔ CX°IÈYá°ff WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE WX¸ffSXZ ´ffÀf CX°ÀffWX WX`Ü ¸fZSXZ d´fi¹f d¸fÂf AfdSXRY ¨fb³ffUf»ff (¸fZSX ¸ffg³MX d³f¸ffʯf) AüSX RYWXe¸f fMX»feUf»ff (dÀf¸IYf dUÄff´f³f) õfSXf dQE þf³fZ Uf»fZ ¹fWX Àf¸¸ff³f ÀUøY´f ´ffMXeÊ ÀUf¦f°f-¹fû¦¹f WX`Ü þfdIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ þb³fZQ ³fZ SXfþ³fd¹fIY øY´f ÀfZ dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE A³fûÊ»OX V½ffþÊ׳fZ¦fSX ÀfZ °fb»f³ff IYe AüSX IYWXf dIY A³fûÊ»OX EIY d¨f‰ WX`, ¸fZSXZ ´ffÀf EIY »fÔff SXfÀ°ff °f¹f IYSX³ff WX`Ü WXfÔ, UWX ¸fZSXZ d»fE IYBÊ »fû¦fûÔ IZY d»fE EIY ´fiZSX¯ff WX`Ü þb³f`Q Àf¸fÓfQfSX AüSX Àfb»fÓff WX`Ü dRYMX³fZÀf ´fSX CX³fIYf Àf¸f´fʯf Àf¨f¸fb¨f ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX dUdU¹f³f OXeÀfZ³ff, ¸f³fe¿f ¦ffÔ²fe (¸ffd»fIY EfeÀfe), dfIYe (·ffSX°f IYf ´fWX»ff ´fiû d³f¸ff°ffÊ), A»fe IYûLSXf, ¦füSXU ASXûOÞXf, d´fiÔÀf ³f÷Y»ff IZY A»ffUf CX³fIZY ´fdSXUfSX IZY »fû¦f AüSX QûÀ°fûÔ ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ RAJ FILMS & PUBLICITY Ravi Shukla Camera Man & Technical Head RYûMXû¦fifRYe, UedOX¹fû¦fifRYe, RYûMXûE»f¸f (VfbdMaX¦f IZY d»fE Àfa´fIÊY IYSZX) dRY»¸f ÀfedSX¹f»f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE ³f¹fZ IY»ffIYfSX »fOÞXIZY/ »fOÞXdIY¹ffa Àfa´fIÊY IYSZX k³f³fIYe d¨fSX`¹ffl f³fe LØfeÀf¦fPÞX IYe »f°ff ff»f´f³f ¸fZÔ IYdU°ff UfÀfd³fIY IYf ´ffdSXUfdSXIY ¸ffWXü»f °fû ´fcSXe °fSXWX d³f²fʳf°ff IZY ¸ff³fd¨fÂf IYû CXþf¦fSX IYSX°ff ±ff, ´fSX B³fIZY IÔYNX ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f ÀfÔ¦fe°f IYe QZUe ÀfSXÀU°fe CXÀfZ ÀfÔ¦fe°f dUôf IYe Jf³f dÀfð IYSX³fZ IYe dþï ¸fZÔ ±feÜ ¹fWXe UþWX WX` dIY ·fSXIYf´ffSXf, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY EIY ¦fSXef, ¨f°fb±fÊ ßfZ¯fe IY¸fʨffSXe (·fÈ°¹f) ÀU. SXf¸fQfÀf dWXSXIY³fZ þe IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ 18 þb»ffBÊ Àf³f 1962 ¸fZÔ þ³¸fe Qbf»fe-´f°f»fe ÀfÔIYû¨fe ÀU·ffU IYe f¨¨fe IYû QZJIYSX IYûBÊ ·fe ³fWXeÔ Àfû¨f ÀfIY°ff ±ff dIY EIY dQ³f ¹fWXe k³f³fIYe d¨fSX`¹ffl LØfeÀf¦fPÞXe »fûIY¦fe°fûÔ IYe IYûdIY»ff f³f þf¹fZ¦feÜ IY¨¨fZ J´fSX`»f IZY ¸fIYf³f AüSX Ófû´fOÞX ´f˜e, ´ffSXf-¸fûWX»»ff þ`ÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ ·fe A´f³fe ´fid°f·ff IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX°fZ UZ Af¦fZ fPÞXeÜ B³fIYe Address Shop- 4 Raja Talab, Near Lotas Hospitel Raipur (C.G) OXfg¢MXSX ³fWXeÔ f³f ´ffBÊ IYdU°ff A´f³fZ þeU³f ¹ffÂff ¸fZÔ Af¦fZ fPÞX°fZ CX³WXZÔ SXf¹f´fbSX dÀ±f°f ´fÔdOX°f þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb ¨f¹fd³f°f WXû³fZ IYf AUÀfSX ´fif~ WXbAfÜ Afd±fÊIY °fÔ¦fe ¹fWXfg ·fe AfOÞXZ AfBÊÜ E¸f.fe.fe.EÀf. ¸fZÔ ´fiUZVf dQ»ff³ff EIY ¦fSXef d´f°ff IZY d»f¹fZ IYdNX³f ±ff, ´fSX Àf¸ffþ IZY »fû¦f Af¦fZ Af¹fZ dIYÀfe ³fZ RYeÀf Qe °fû dIYÀfe ³fZ dIY°fffZÔ, °fû dIYÀfe ³fZ IY´fOÞXZ, »fZdIY³f d³f¹fd°f IZY Af¦fZ dIYÀfIYe ¨f»f°fe WX`Ü QcÀfSXûÔ IYe f£VfeÀf ÀfZ Af¦fZ fPÞX³ff Vff¹fQ IYdU°ff IZY ³fÀfef IYû ³ff¦fUfSX ¦fbþSXfÜ CXÀfZ °fû A´f³fZ þeU³f IYe ´fMXIY±ff ÀU¹fÔ A´f³fZ WXe WXf±fûÔ d»fJ³fe ±fe, ¢¹fûÔdIY CXÀfZ »f¦f°ff ±ff dIY þû ¨ffWX°fZ WXû A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ d»fJ »fû- WX±fZd»f¹fûÔ ´fSX ÀffIbYL d»fJf ³fWXeÔ WXû°ffÜ OXfg¢MXSX f³f³fZ IYf Àf´f³ff fe¨f ¸fZÔ WXe A²fcSXf SXWX ¦f¹ff, dIY³°fb ´fid°f·ff °fû ÀfSX ¨fPÞXIYSX ÀfQ`U fû»f°fe WX`, BÀfe Q¸f ´fSX IYdU°ff ³fZ f`ÔIY IYe ´fSXeÃff Qe AüSX A´f³fe ´fid°f·ff IYe ´f°fUfSX IZY fc°fZ A´f³fe OX¦f¸f¦ff°fe ³ffU IYû CXÀf³fZ ÀfbSXdÃf°f dIY³ffSXZ »f¦ff dQ¹ffÜ ´fifSXÔd·fIY dVfÃff ·fSXIYf´ffSXf SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dÀ±f°f EIY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ÀfZ AfSXÔ·f WXbBÊÜ IbYVff¦fi fbdð IYe f¨¨fe IYdU°ff ¦ff¹f³f IZY Àff±f WXe A²¹f¹f³f IZY ¸ff¸f»fZÔ ¸fZÔ ·fe A½U»f f³fe SXWX°fe ±feÜ ´fPÞXfBÊ d»fJfBÊ EUÔ ´ffdSXUfdSXIY dþ¸¸fZQfdSX¹fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ UZ AfIZYÀMÑf °f±ff A³¹f ÀfÔ¦fe°f ¸fÔ¨fûÔ ¸fZÔ ¦ff³fZ »f¦feÔ °f±ff BÀfÀfZ AdþÊ°f Af¹f ÀfZ A´f³fZ Qfd¹f°UûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe þbMXe SXWXeÜ d´f°ff IYe ¨ffWX°f ´fdSXUfSX ¸fZÔ EIY fZMXZ IYe ±fe, BÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ CX³WXûÔ³fZ QcÀfSXf dUUfWX dIY¹ff, Àfû IYdU°ff IYû Àfü°fZ»fe ¸ffg IYf ·fe dSXV°ff QZJ³fZ IYe ¸fþfcSXe ÀfWX³fe ´fOÞXe, WXf»ffÔdIY QcÀfSXe ¸ffg IYû ·fe IYûBÊ ÀfÔ°ff³f ³fWXeÔ WXbBÊ, °ff IYdU°ff ³fZ ´fdSXUfSX IZY d»f¹fZ fZMXe IYe ¸fWXØff IYû dÀfð IYSX°fZ WXb¹fZ A´f³fe Qû³fûÔ ¸ffg AüSX d´f°ff IYû Àf¸¸ff³f dQ¹ffÜ Àff±f WXe d´f°ff IYe ¨ffWX°f IZY ¸fb°ffdfIY EIY ¦fb¯fe fZMXZ IYe ·ffgd°f d´f°ff IZY WXSX Àf´f³fZ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYf feOÞXf CXNXf¹ffÜ »ffBXMX IZY¸fSXf MÑZXIY E¯OX MÑXf»fe ªf³fSZXMXSX ªfe¸feªfe´f IiZY³f OÑXû³f VfcdMaX¦f WZX°fb ´fûÀMX ´fiûOX¢Vf³f WZX°fb BX¢¹fbSX¸fZ³MX dIYSXf¹fZ ´fZ »fZ³fZ WZX°fb Àfa´fIÊY IYSZÔX 9893179480, 9303867953 ·f¦fUf³f IZY ´fiÀf³³f WXû³fZ IYf RY»f WX` ·f¦fUf³f IZY ·föY IYf ´fiÀf³³f WXû³ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSX Ü ßfeQc²ff²ffSXe ¸fNX ¸fWXû°ÀfU IZY Àf~¸ dQUÀf IZY Àff¹fÔIYf»fe³f fZ»ff ¸fZÔ ½¹ffÀf´feNX IYe AfÀfÔQe ÀfZ OXfg. SXf¸ff³f³Q QfÀf þe ¸fWXfSXfþ ³fZ SXf¸f U³f ¦f¸f³f IYe ¸ff¸feÊIY IY±ff Àfb³ffIYSX ßfû°ffAûÔ IYû ¸fÔÂf¸fc¦²f IYSX dQ¹ffÜ CX³WXZÔ³fZ A³fZIY U`dQIY ²f¸fÊVffÀÂfûÔ IYf CXQfWXSX¯f ´fiÀ°fb°f IYSX IY±ff ´fiÀfÔ¦f ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffhQ »f¦ff QeÜ ßfû°ff CX³fIYe AûþÀUe Uf¯fe ÀfZ Af³fÔdQ°f WXûIYSX SX¸fVfe»ff ³fZ dIY¹ff 63 UeÔ SXf¿MÑXe¹f JZ»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Vfb·ffSXÔ·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf °f±ff Àf¸ffþ IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ßfe¸f°fe SX¸fVfe»ff ÀffWXc ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû 63 UeÔ SXf¿MÑXe¹f Vff»fZ¹f JZ»fZ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Qb¦fÊ dþ»fZ IZY d·f»ffBÊ ÀfZ¢MXSX-2 dÀ±f°f d·f»ffBÊ dUôf»f¹f ¸fZÔ Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ßfe¸f°fe ÀffWXc ³fZ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ AfE Àf·fe Vff»fZ¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÔ AüSX IYWXf dIY Àf·fe dJ»ffOÞXe JZ»f ·ffU³ff IZY Àff±f JZ»f°fZ WXbE A´f³ff CX°IÈYá ´fiQVfʳf IYSXZÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY d·f»ffBÊ ¸fZÔ ¨ffSX JZ»fûÔ ffg»f-f`OXd¸fÔMX³f (14 U¿fÊ), fZÀfffg»f (17 U¿fÊ), ¹fû¦f (14, 17 SXf¸fIY±ff IYf SXÀffÀUfQ³f IYSX°fZ SXWXZÜ Àf~¸f dQUÀf IZY Àff¹fÔIYf»fe³f fZ»ff ¸fZÔ SXf¸fIY±ff IYf SXÀf´ff³f IYSX³fZ IZY d»fE ßfe f¸WXdUôf³f³Q þe ¸fWXfSXfþ, dU²ff¹fIY ßfe Àf°¹f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ þe, ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU ßfe¸f°fe øY´fIbY¸ffSXe ¨fü²fSXe, ´fcUÊ ¸fÔÂfe ¨fÔQiVfZJSX ÀffWXc, ßfe ´fSX¸ff°¸ff³f³Q þe A²¹fÃf, ÀfÔÀIÈY°f fûOXÊ ÀffdWX°f þ`°fcÀffU ¸fNX EUÔ ³ff¦fdSXIYQfÀf ¸fÔdQSX IZY Àf·fe ³¹ffÀfe¦f¯f CX´fdÀ±f°f WXbEÜ dUõf³f Af¨ff¹fÊ ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX IYWXf, ·f¦fUf³f ¸fZÔ ßfõf 200 ÀfZ Ad²fIY SXû¦fûÔ ¸fZÔ »ff·fQf¹fIY ªf`ÀfZ µ»fc, OZÔX¦fc, fbJfSX, ªfbIYf¸f, JfaÀfe, ªfûOÞXûÔ IYf QQÊ, ¸fûMXf´ff, »fOX ´fiZVfSX, »fOX Vfb¦fSX, Q¸ff, E»f»fªfeÊ, W`X´fZMXfBMXÀf, ªf»f³f, ¸fcÂf Àfafad²f°f SXû¦f, ¦fdNX¹ff, ¸fSXûOX, f½ffÀfeSX, ´ff¹fdSX¹ff, ³fIYÀfeSX, RZYRYOÞXûÔ IYe Àfcªf³f, A»ÀfSX, ÀMÑX`Àf, ±fIYf³f, ·fcJ ³fWXeÔ »f¦f³ff, CX»MXe, dWX¨fIYe, ´fZMXQQÊ, ´fZMX IZY IYeOÞZX B°¹ffdQÜ ´ff³fe IYû VfbQвf IYSX°fe W`XÜ 100% Af¦fZÊd³fIY °f±ff W.H.O. QнffSXf ´fi¸ffd¯f°f AüSX 19 U¿fÊ) °f±ff ¹fûÔ¦f¸fbOXû (17 U¿fÊ) IYe ff»fIY EUÔ ffd»fIYf ÀfÔU¦fÊ IYe ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU »ff·f¨fÔQ ffRY³ff, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f A»´fÀfÔ£¹fIY Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX IZY¸fû, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f IZY WXÀ°fdVf»´f fûOXÊ IZY A²¹fÃf Qe´fIY °ffSXf¨fÔQ ÀffWXc, ´ffMX³f dU²ff³fÀf·ff IZY dU²ff¹fIY ·fc´fZVf f§fZ»f, AdWXUfSXf dU²ff³fÀf·ff IZY dU²ff¹fIY ÀffÔU»ffSXf¸f OXfWXSXZ, Qb¦fÊ ³f¦fSXd³f¦f¸f IZY ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨f³QifIYSX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Qb¦fÊ IZY CX´ff²¹fÃf ±ff³fcSXf¸f ÀffWXc AüSX LØfeÀf¦fPÞX Aû»fd¸´fIY ÀfÔ§f IZY CX´ff²¹fÃf dUþ¹f f§fZ»f Vffd¸f»f WXbEÜ WXû³ff AfÀff³f ff°f WX` »fZdIY³f dIYÀfe ÀfÔ°f ´fSX ßfõf CX°´f³³f WXû³ff IYdNX³f WX`, IYfSX¯f dIY ·f¦fUf³f IZY ´fiÀf³³f WXû³fZ IYf RY»f WX` ·f¦fUf³f IZY ·föY IYf ´fiÀf³³f WXû³ffÜ FYd¿f ·fSX°fõfþ þe ³fZ IYWXf-WXZ ·fSX°f ·f¦fUf³f SXf¸fþe þf °fIY ¹fWXfh SXWXZ ´fcSXe SXfdÂf °fb¸WXe IYû ¹ffQ IYSX°fZ SXWXZ, °fb¸WXfSXf WXe ³ff¸f »fZ°fZ SXWXZÜ ·f¦fUf³f SX§fb³ff±f þe IZY QVfʳf IYf RY»f ¸fbÓfZ °fb¸WXfSXf QVfʳf IYSXIZY d¸f»f ¦f¹ff IYfSX¯f dIY °fb¸f ·f¦fUf³f IZY ·föY WXûÜ À½fÀ±f ½¹fd¢°f¹fûÔ IZY d»fE A¸fÈ°f E½fa SXûd¦f¹fûÔ IZY d»fE ½fSXQf³f ßfe °fb»fÀfe ´ffa¨f °fSXWX IYe °fb»fÀfe IZY ´fü²fûÔ IYf AIÊY EIY d¦f»ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ EIY fcaQ, WXSX SXûªf 4 ÀfZ 5 fbaQZ d³fSXû¦fe SXWX³fZ IZY d»fE A½fV¹f ´fe¹fZÔ WX¸ffSmX IbYLX A³fûJZ CX°´ffQ QbIYf³f Jû»f³fZ WZX°fb Àfa´fIÊY IYSmÔX :- ²f³f»føfe WXfÊ»f °ff°¹ff´ffSXf SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) 492001-¸fû. 98274-06573 ³fûMX : EIY ³f¦f OXe´fdRiYªfSX ½f EIY ³f¦f dOXÀf´»fZdRiYªf °fbSX³°f fZ¨f³ff W`X Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, »ýæâ×ð×ôçÚUØÜ ãUæÜ ·ð¤ Õ»ÜU ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌ °ß¢ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ Âæ‡ÇðUØРȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com Àf½fÊ SXû¦f ³ffVfIY 1. Àfü³Q¹fÊ IYe QZJ·ff»f CX°´ffQ 2. d½fSXû²fe 3. À½ffÀ±¹f QZJ·ff»f CX°´ffQ ■ d½fdIYSX¯f CX°´ffQ ■ E»fû½fZSXf ªfcÀf ■ WXfÊ»f ff»fûÔ IZY °fZ»f ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ Àfaªfe½f³fe fcMXe ■ I`YVf½fe³f Vf`¸´fc VfMÊX ■ ªfe½f³f Vfd¢°f SXÀf ■ RZY¸fe MXfBÊMX (½fZªfe³f»f ªfZ»f) ■ WX»Qe WXfMÊX ■ WXfÊ»f ¦fie³f ¸fZ³¦fû ªfcÀf ■ WXfÊ»f ¦fû»OX RZYdVf¹f»f IiYe¸f IYfOÊX ■ ¦fSX¸f ¸fÀff»ff ■ E»fû ªfZ»f, E»fû IiYe¸f ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ WX»Qe, »ff»f d¸f¨fÊ ■ AfBÊ ¸ffÀIY, RZYÀf ¸ffÀIY VfMÊX ■ WZX»Qe Afg¹f»f ■ Af¹fb½fZÊdQIY °½f¨ff IYe ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ E»fû ¸faªf³f ■ QZJ·ff»f Àfffb»f ■ ¦fû»OX³f ■ ¸ff»feVf °fZ»f ■ WXfÊ»f °½f¨ff MXû³fSX Àfffb³f ■ fiZÀf»fZMX ■ ¸fûMXf´ff IY¸f IYSX³fZ IYe Q½ffBʹffa C M Y K

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, fb²fUfSXX, 08 ³f½f¸fSXX 2017 www.amanpath.com TODAY §fSX-§fSX QZ SXWXZ WX`Ô ÀUfÀ±¹f ÀfÔUðʳf U ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f IYf ÀfÔQZVf ■ 108 IbY¯OXe¹f ßfðf ÀfÔU²fʳf ¦ff¹fÂfe ¸fWXf¹fÄf IZY ´fi¹ffþ ¸fZÔ Qe´f¹fÄf IYf Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ AdJ»f dUV½f ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX IZY Àf~ÀfcÂfe¹f AfÔQû»f³f dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, Àff²f³ff, ÀUfU»fÔf³f, ³ffSXe þf¦fSX¯f, ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f, ½¹fÀf³f ¸fbdöY EUÔ IbYSXed°f CX³¸fc»f³f þ`ÀfZ dU¿f¹fûÔ ´fSX Af¹fûþ³f IYû IZYd³Qi°f IYSX°fZ WXbE VfWXSX IZY dUd·f³³f IYfg»fûd³f¹fûÔ-¸fbWX»»fûÔ EUÔ UfOXûÊÔ ¸fZÔ Qe´f¹fÄf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Af¹fûþ³f ¸fZÔ Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IYû LûOÞX³fZ, ½¹fÀf³f ¸fbdöY U A¨LfBÊ ¦fiWX¯f IYSX³fZ IYe ´fiZSX¯ff Qe´f ¹fÄf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qe þf SXWXe WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ¦f°f dQ³fûÔ ´fidVfdÃf°f MXûd»f¹fûÔ õfSXf VfWXSX IZY ´ffd±fÊUe ´fZdÀfdRYIY MXfMXefÔ²f, ÀfÔ°fû¿fe ³f¦fSX, dMXIYSXf´ffSXf, IÔY¨f³f¦fÔ¦ff, ´fbþfSXe ³f¦fSX WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX, þeU³f dUWXfSX IYf»fû³fe, IYfÔVfeSXf¸f ³f¦fSX, »ff»f´fbSX °f±ff ³¹fc ´fÔ¨fVfe»f ³f¦fSX ¸fZÔ ßfðf ÀfÔU²fʳf Qe´f¹fÄf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ´fü²f »f¦ffIYSX ´f¹ffÊUSX¯f ÀfaSXÃf¯f IYf dQ¹ff ÀfaQZVf ¦f¹ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY AdJ»f dUV½f ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX õfSXf Af¦ff¸fe 15 ÀfZ 18 dQÀf¸fSX IYû SXfþ²ff³fe IZY ÀffBÔÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXZ 108 IbY¯OXe¹f ßfðf ÀfÔU²fʳf ¦ff¹fÂfe ¸fWXf¹fÄf IZY °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX SXf¹f´fbSX õfSXf VfWXSX IZY ´fi°¹fZIY UfOXÊ EUÔ IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ Qe´f¹fÄf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX »fû¦fûÔ IYû ¹fÄf ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ °f±ff dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, Àff²f³ff, ÀUfU»fÔf³f, ³ffSXe þf¦fSX¯f, ´f¹ffÊUSX¯f, ½¹fÀf³f ¸fbdöY EUÔ Àff¸ffdþIY IbYSXed°f CX³¸fc»f³f WXZ°fb ´fi°¹fZIY ½¹fdöY IYe ·ff¦feQfSXe Àfbd³fd›°f IYSX³fZ WXZ°fb Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Qe´f¹fÄf IZY Af¹fûþ³f ¸fZÔ QZU ´fid°fd³fd²f ´fiZ¸f»f°ff, Vf`»f d°fUfSXe, IY¸f»ff IYV¹f´f, ´fied°f OXû¹fZ, Qed~, ª¹fûd°f, °ffSXf IYV¹f´f, ¸feSXf ¸fcLfUOÞX, d¸fd±f»fZVf ÀffWXc, ²f¸fÊ´ff»f ÀffWXc, dU¸f»f dIYVfûSX, §f³fV¹ff¸f ÀffWXc, Ad¸f°f OXû¹fZ, ¸fWXZ³Qi U¸ffÊ, AfQVfÊ U¸ffÊ, ´fóf U¸ffÊ, Àff²f³ff IYf»f, SXf¸fZV½fSXe ´fSX¦fd³fWXf, ¦ff¹fÂfe ¨f³QiUÔVfe, SXÔþ³ff ßfeUfÀ°fU, d³f¸fÊ»ff A¦fiUf»f, AÔþc A¦fiUf»f, ¸fÔþc»ff U¸ffÊ, IY»´f³ff ´fMXZ»f, CX¸ff ´fdSXWXfSX, SXZ³fc Vfb¢»ff, VffSXQf U¸ffÊ, ´fcd¯fʸff ¦fû´ff»f, ´fid°f·ff ÀffWXc IYf ÀfSXfWX³fe¹f ¹fû¦fQf³f ±ffÜ Af¹fûþ³f IYû ÀfRY»f f³ff³fZ ¸fZÔ °fZ»feffÔ²ff Àf¸f³U¹fIY ßfe ÀfÔ°fû¿f ¹fQb IYf dUVfZ¿f ÀfWX¹fû¦f ´fif~ WXbAfÜ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY ³f¹fZ Àfd¨fU ³fZ »fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY þ»f ÀfÔSXÃf¯f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ SXfª¹f A»fÔIYSX¯f QZ³fZ f³fZ¦ff ´fiÀ°ffU ´fi°¹fZIY fc±f ¸fZÔ ·ffþ¹fb¸fû IYf 20 ¹fc±f »fOÞXZ¦ff ¨fb³ffU ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ SXf¹f´fbSX VfWXSX dþ»ff IZY ³fUd³f¹fböY ´fi·ffSXe ·ffþ¹fb¸fû IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf dUIiYfÔ°f dÀfÔWX EUÔ ÀfWX´fi·ffSXe ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f IYd´f»f ¨füWXf³f A´f³fZ 2 dQUÀfe¹f ´fiUfÀf ´fSX SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ´fWXbÔ¨fZÜ dþ»ff A²¹fÃf SXfþZVf ´ffÔOXZ¹f ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ dþ»ff ´fi·ffSXe 6 AüSX 7 ³fU¸fSX IZY Qû dQUÀfUe¹f SXfþ²ff³fe ´fiUfÀf ´fSX WX` BÀf QüSXf³f Afþ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX Af°fIY IZY IYf¹fûÊÔ IYe Àf¸feÃff IYe ¦fBÊ AüSX Af¦ff¸fe IYf¹fÊ ¹fûþ³ff ´fSX ¸fÔ±f³f IYSX³fZ IZY Àff±f Àf·fe 16 ¸fÔOX»fûÔ ¸fZÔ U³f fc±f MXÐUZÔMXe ¹fc±f IYe dþ»ff À°fSXe¹f Àf¸feÃff f`NXIY IYSX dþ»ff ´fi·ffSXe dUIiYfÔ°f dÀfÔWX ÀfWX´fi·ffSXe IYd´f»f ¨füWXf³f ³fZ 6 ³fU¸fSX IYû þUfWXSX ³f¦fSX ¸fÔOX»f, RYfRYfOXeWX ¸fÔOX»f, ·f³f´fbSXe ¸fÔOX»f, dfSX¦ffÔU ¸fÔOX»f, IYe Àf¸feÃff f`NXIY »fe AüSX Àf·fe ¸fÔOX»f A²¹fÃfûÔ ¸fÔOX»f ´fi·ffdSX¹fûÔ ÀfdWX°f dþ»ff A²¹fÃf U dþ»fZ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû U³f fc±f MXÐUZÔMXe ¹fb±f IYû »fZIYSX IZY AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf dQEÜ BÀf QüSXf³f ´fi·ffdSX¹fûÔ EUÔ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe¹fûÔ ³fZ CXØfSX dU²ff³f Àf·ff IZY dU²ff¹fIY ßfe¨fÔQ ÀfbÔQSXf³fe ÀfZ CX³fIZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¸fb»ffIYf°f IYSX d¸fVf³f 2018 IYû »fZIYSX IZY ·ffþ¹fc¸fû IYe SX¯f³fed°f, U³f fc±f MXÐUZÔMXe ¹fc±f AüSX ³fU ¸f°fQf°ff IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi¦fd°f ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ ¸fa¦f»fUfSX IYû dVfÃff dU·ff¦f ¸fZÔ A²¹f¹f³fSX°f E¸f.EOX., fe.EOX. EUÔ OXe.EOX. ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ õfSXf Ue.E»f.E¸f. WXfBÊÀIcY»f, ÀfbÔQSX ³f¦fSX, SXf¹f´fbSX ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ AVfûIY IZY UÈÃf »f¦ffE ¦fEÜ ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYf CXïZV¹f ±ff dIY dUôf»f¹f IYf Uf°ffUSX¯f ÀU¨L EUÔ ÀfbÔQSX SXWXZ °ffdIY f¨¨fZ ÀU¨L Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ Äff³f ´fif~ IYSX ÀfIZYÔÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¦fd°f ¸fWXfdUôf»f¹f IZY CX´f-´fif¨ff¹fÊ OXfg. d³f¸fZ¿f ´ff¯OXZ¹f, dU·ff¦f²¹fÃf OXfg. IZY. E³f. ¦fþ´ff»f, dVfÃff dU·ff¦f IZY Àf¸fÀ°f ´fif²¹ff´fIY¦f¯f °f±ff Ue.E»f.E¸f. WXfBÊÀIcY»f IZY ´fif¨ff¹fÊ ßfe¸f°fe d¸f³ffÃfe ´ff¯OXZ¹f, Àf¸fÀ°f dVfÃfIY¦f¯f EUÔ ÀMXfRY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY ³f¹fZ Àfd¨fU Àfû³f¸fd¯f fûSXf ³fZ dU·ff¦f IYe ´fWX»fe f`NXIY ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Af¦ff¸fe 6 ¸fWXe³fZ IZY d»fE dUVfZ¿f UdIÔYʦf ´»ff³f f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ßfe fûSXf ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû ¹fWXfÔ ¸fÔÂff»f¹f dÀ±f°f A´f³fZ IYÃf ¸fZÔ dU·ff¦f IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY ¸fZÔ IYWXf dIY dU·ff¦fe¹f dUIYfÀf AüSX d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE 06 ¸ffWX dUVfZ¿f ¸fWX°U WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ¦fd°f »ff³fZ IZY d»fE Ad²fIYfSXe A´f³fZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ IYf¹fûÊÔ IYe Àf°f°f d³f¦fSXf³fe IYSXZÔÜ BÀfIZY d»fE IYf¹fÊÀ±f»fûÔ IYf d³f¹fd¸f°f QüSXf IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ßfe fûSXf ³fZ d³f¸ffʯf IYf¹ffZÊÔ ¸fZÔ ¦fd°fVfe»f°ff AüSX ¦fb¯fUØff »ff³fZ IZY d»fE WXSX Àf~fWX EIY dQ³f ¦fb¯fUØff dQUÀf IYf¹fÊIiY¸f f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff IYf dUVfZ¿f ²¹ff³f SXJf þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf dQ³f Àf·fe Ad²fIYfSXe IYf¹fÊ À±f»fûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYf d³fSXeÃf¯f IYSXZÔ¦fZÜ f`NXIY ¸fZÔ ´fi¸fbJ Ad·f¹fÔ°ff E¨f. IZY. IbYMXfSXZ, dU·ff¦f IZY ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ßfe JZÀÀf, Aû.EÀf.OXe. OXe.IZY. Óff, ßfe ¸fc»fZ ÀfdWX°f ¸fb£¹f Ad·f¹fÔ°ff AüSX A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ßfe fûSXf ³fZ f`NXIY ¸fZÔ ÀffÀfZ ´fWX»fZ dU·ff¦fe¹f IYf¹fÊ ´fi¯ff»fe IYe þf³fIYfSXe »feÜ ßfe fûSXf ³fZ þ»f ÀfÔSXÃf¯f IZY dUVfZ¿f ¸fWX°U IYû QZJ°fZ WXbE LØfeÀf¦fPÞX IZY SXfª¹fû°ÀfU ¸fZÔ þ»f ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE ·fe A»fÔIYSX¯f dQE þf³fZ IYf ´fiÀ°ffU f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ þ»f ÀfÔSXÃf¯f AüSX þ»f ÀfÔU²fʳf IYe dQVff ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ ½¹fdöY AüSX ÀfÔÀ±ff IYû A»fÔIYSX¯f QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe- IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ dU·ff¦f ¸fZÔ ·fe ´fbSXÀIYfSX ¹fûþ³ff VfbøY IYSX³fZ IZY d»fE ´fiÀ°ffU f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f WXSX Àff»f SXfª¹f À°fSX ´fSX CX°IÈYá IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ-IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þfEÜ ßfe fûSXf ³fZ dU·ff¦f IZY þ»ffVf¹fûÔ IYe þ¸fe³fûÔ ÀfdWX°f A³¹f þ¸fe³fûÔ IYû dU·ff¦f IZY ³ff¸f ´fSX QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f ¨f»ff³fZ IZY d³fQZÊVf ·fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ CX³WXûÔ³fZ f`NXIY ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ-IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dUØfe¹f ¹ff A³¹f ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f ´fcSXe ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff IZY Àff±f IYSX³fZ IZY d»fE ·fe d³fQZÊdVf°f dIY¹ffÜ SXf¹f´fbSXÜ ¦fûQfUSXe ´ffgUSX EÔOX BÀ´ff°f d»fd¸fMXZOX õfSXf ¦fif¸f MXfÔOXf ¸fZÔ d³f:Vfb»IY ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf»fOXf ¸f»MXeÔ À´fZdV¹ffd»fMXe WXXfdÀ´fMX»f, SXf¹f´fbSX ÀfZ OXfg.´fÔIYþ dõUZQe , OXfg. Àfb¿f¸ff ´fbSXûdWX°f , OXfgÔ. ¦fb»fff ´fi²ff³f AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe MXe¸f ³fZ dVfdUSX ¸fZÔ A´f³fe ÀfZUfEa ´fiQf³f IYSX ¦fif¸fe¯fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²f³f dIY¹ffÜ BÀf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dVfdUSX ÀfZ »f¦f·f¦f 250 ¦fif¸fe¯f »ff·ffd³U°f WXbEÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ´fZÔVf³fSXûÔ-IY¸fʨffSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ dQ¹ff ²f³¹fUfQ SXf¹f´fbSXÜ ´fiQZVf IZY ´fZÔVf³fSXûÔ AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYû ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE ¦fiZ¨¹fbMXe IYe SXfdVf Qû¦fb³fe IYSX³fZ ´fSX ²f³¹fUfQ dQ¹ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ VffÀfIYe¹f ¦fiZ¨¹fbMXe IYe SXfdVf Qû¦fb³fe IYSX³fZ ´fSX þ°ffBÊ JbVfe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ÀfZUfd³fUÈdØf ´fSX Qe þf³fZ Uf»fe ¦fiZ¨¹fbMXe IYe Àfe¸ff QÀf »ffJ øY´fE ÀfZ fPÞXfIYSX 20 »ffJ øY´fE IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX` AüSX dUØf dU·ff¦f ³fZ ¹fWXfÔ ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ Àfû¸fUfSX IYû BÀf AfVf¹f IYf AfQZVf ·fe þfSXe IYSX dQ¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXfª¹f ´fZÔVf³fÀfÊ ¸fWXfÀfÔ§f IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe AüSX LØfeÀf¦fPÞX ´fZÔVf³fÀfÊ RZYOXSXZVf³f IZY A²¹fÃf UeSXZ³Qi ³ff¸fQZU ³fZ BÀfIZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY OXfg. dÀfÔWX ³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX ´fZÔVf³fSXûÔ IYe EIY fOÞXe ¸ffÔ¦f Afþ ´fcSXe IYSX Qe WX`Ü SXfWbX»f ¸fû. 78030-11621 98271-57230 µ»ff½fSX Vffg´f fbIZYX ´ffBaMX µ»ff½fSX OZXIYûSmXMXSX °ffªfZ RbY»f, ¸ff»ff ½f fbIZYMX d¸f»f³fZ IYf d½fV½fÀf³fe¹f À±ff³f dÀfQвff±fÊ ¨füIY, dMXIYSXf´ffSXf, SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) C M Y K