Views
11 months ago

Lesson Study at Bankeun Teacher Colege

Lesson Study at Bankeun Teacher

ການພັດທະນາການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ ໃນວິຊາວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ໂດຍການສຶກສາບົດສອນທ ີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄ ບ້ານເກິນ Development of Lower Secondary School Students’ Learning Science Through Lesson Study at Attached Schools of Bankeun Teacher College ນ າສະເໜ ໂດຍ: ສົມປອງ ສ ບົວລິພາ, ຈັນທະມາລາ ສຸທ າມະວົງ, ອຸໄທ ຜາຫວັດສະດ , ມາລາພອນ ວິໄລວັນ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານຊ ວະສາດ ວິທະຍາໄລຄ ບ້ານເກິນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ E-mail: somepong55@gmail.com ຄວາມເປັນມາ ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ “ວິທະຍາໄລຄ ບ້ານເກິນສົີ່ງເສ ມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ມ ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ” ເຊິີ່ງມ ພະນັກງານຄ -ອາຈານທັງໝົດ 112 ຄົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ 44 ຄົນ, ລະດັບ ປະລິນຍາຕ 59 ຄົນ, ລະດັບຊັົ້ນສ ງ 9 ຄົນ. ອິງຕາມຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາການສຶກສາ ປະຈ າປ 2009-2010, ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ: ການສຶກສາ ໃນລາວເຮົາ ມ ການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນອັດຕາການເຂົົ້າຮຽນທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶົ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ວຽກງານການ ຈັດການບ ລິຫານການສຶກສາ ກ ີ່ຍັງບ ີ່ທັນພຽງພ ທ ີ່ຈະຮັບມືກັບສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ ຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສະແດງອອກໃນລັກຊະນະຂອງການເກັບຂ ົ້ມ ນ, ການລວບລວມສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນ ທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດູ້ມ ການ ວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຖ ີ່ຖ້ວນ. ອ ກປະການໜຶີ່ງ, ບຸກຄະລາກອນບາງຈ ານວນ ຍັງມ ຂ ດຄວາມອາດສາມາດທ ີ່ຈ າກັດ ກ່ຽວກັບການ ຈັດການການສຶກສາ ເປັນຕົົ້ນ ການແກູ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ທາງພັກ-ລັດເຮົາໄດູ້ມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອປັບປຸງລະບົບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫູ້ໄດູ້ມາດຖານ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບທ ີ່ດ ຂຶົ້ນ ໂດຍການຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ ມ ການສຶກສາບົດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆທ ີ່ເປັນການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄວາມອາດ ສາມາດຂອງນັກຮຽນ. ສະນັົ້ນ, ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນ ົ້ໄດູ້ມ ເປົົ້າໝາຍເພືີ່ອພັດທະນາການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ ໃຫູ້ມ ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ມ ເທັກນິກທາງວິທະຍາສາດ ໂດຍການຈັດການສຶກສາບົດສອນ (Lesson Study) ທ ີ່ໄດູ້ ດ າເນ ນ ນັບ‌ແຕ່‌ວັນ‌ທ 14 ມ ນາ ຫາ ວັນທ 5 ເມສາ ປ 2017 ໂດຍມ ທິມງານເຂົົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 12 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ. ການສຶກສາບົດສອນ ເປັນຂະບວນການທ ີ່ຄ ມາຮ່ວມກັນວາງແຜນ, ຮ່ວມກັນສອນ, ຮ່ວມກັນສັງເກດການດ າເນ ນການຮຽນ- ການສອນ ແລະ ວິເຄາະການຈັດກິດຈະກ າການສອນ. ໃນຂະນະທ ີ່ດ າເນ ນການຮຽນ-ສອນ, ຄ ໄດູ້ສຸມໃສ່ບັນທຶກ ສິີ່ງທ ີ່ໄດູ້ຄົົ້ນພົບ ພ້ອມທັງດັດປັບ/ປັບປຸງບົດສອນໃຫູ້ເປັນບົດສອນວິໄຈທ ີ່ມ ຫ ັກການ ເພືີ່ອທ ີ່ຈະໄດູ້ຖືກນ າໄປນ າໃຊູ້ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃນສະຖາບັນ ການສຶກສາ. ການສຶກສາບົດສອນ ມ 3 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະຂອງການວາງແຜນ, ການດ າເນ ນການການສອນ ແລະ ກິດຈະກ າຫ ັງການ ດ າເນ ນການສອນ (Plan, Do and See). ຜົນການສຶກສາ ▫ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຄ ສອນມ ຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈທ ີ່ເລິກເຊິີ່ງໃນທາງປະຕິບັດ ການສຶກສາ ບົດສອນ. ▫ ເພືີ່ອທ າການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ວິເຄາະບົດສອນວິທະຍາສາດໄດູ້. ▫ ເພືີ່ອພັດທະນາຜົນການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄ ບ້ານ ເກິນ ໃນວິຊາວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສຶກສາບົດສອນ 1. ນ າສະເໜ ກ່ຽວກັບພາບລວມ, ຫ ັກການຂອງການຈັດການສຶກສາບົດສອນ ໂດຍຍ ົ້ໃຫູ້ແກ່ທິມງານ 4. ດ າເນ ນການສອນບົດສອນວິໄຈ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ວິທ ການສຶກສາ ຂັົ້ນຕອນການສຶກສາ 2. ວິເຄາະປັນຫາ ແລະ ວິເຄາະບົດ ສອນ 3. ສ້າງບົດສອນວິໄຈ 3.‌ການດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນບົດສອນ (DO) 1. ການວິເຄາະບັນຫາ (ບັນຫາທ ີ່ຄົົ້ນພົບກ່ອນການຈັດການສຶກສາບົດສອນ) ຕາຕະລາງທ 1: ການວິເຄາະບັນຫາ ໂດຍສຸມໃສ່ສະຖານະການໃນຂະນະທ ີ່ດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນ ປັນຫາ ສາເຫດ ສິີ່ງທ ີ່ຄົົ້ນພົບ 1) ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄ :ຄວາມຊິນເຄ ຍ - ຄ ຍັງບ ີ່ທັນມ ການກຽມພ້ອມບົດສອນ ແລະ - ຄວນມ ການປະຖົມນິເທດ ໃນການສ້າງ ໃນການສອນແກູ້ບັນຫາໃນວິຊາວິທະຍາສາດ ສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ ຄວາມກຽມດັີ່ງກ່າວໃຫູ້ສາມາດຮັບມືກັບ ທ າມະຊາດ ປັນຫາ 2) ການມ ປະຕິສ າພັນໃນເວລາຮຽນ: ຄ ບ ີ່ ສາມາດຕິດຕາມເບິີ່ງການປະຕິບັດງານຂອງ ນັກຮຽນໄດູ້ທົີ່ວເຖິງ 3)​ ໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນບ ີ່ເອືົ້ອ ອ ານວຍ ແລະ ສືີ່ການຮຽນການສອນບ ີ່ຄົບ ຖ້ວນໃນບາງໜ່ວຍການສອນ 4) ນັກຮຽນບ ີ່ສາມາດສາທິດຄືນໄດູ້ບົດຮຽນ ທ ີ່ໄດູ້ຮຽນມາ 5) ນັກຮຽນຍັງບ ີ່ສາມາດ ແລະ ມ ເທັກນິກ ໃນການຈັດແບ່ງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ໃບ ລ້ຽງຄ ່ຕາມເກນໄດູ້. - ນັກຮຽນມ ສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍໃນການຮຽນ - ບາງຄັົ້ງ, ໃນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຮ ູ້ຂອງ ນັກຮຽນ, ເທັກນິກການໃຊູ້ຄ າຖາມຂອງຄ ເປັນ ພຽງແຕ່ຄ າຖາມເພືີ່ອຄວາມຈືີ່ຈ າ - ຍັງບ ີ່ມ ຄວາມເໝາະສົມໃນຂະບວນການ ຈັດການຮຽນ-ການສອນຕາມແບບຕ່າງໆ ເພືີ່ອ ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ - ຄ ຍັງບ ີ່ສາມາດປະເມ ນຜົນການຮຽນຮ ູ້ຂອງ ນັກຮຽນໄດູ້ທົີ່ວເຖິງ - ນັກຮຽນຍັງບ ີ່ທັນມ ຄວາມກຽມພ້ອມທ ີ່ຈະ ຮຽນ - ນັກຮຽນບ ີ່ສາມາດຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງພືດໃບລ້ຽງຄ ່ ແລະ ໃບລ້ຽງດ່ຽວຕາມ ເກນໄດູ້. 2. ການວິເຄາະບົດສອນ/ສຶກສາບົດສອນ (Lesson Study) ການດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນ (PLAN) ກິດຈະກ າທ ີ່ຈະປະຕິບັດປະກອບດ້ວຍ: 3 ກິດຈະກ າຫ ັກຄື: ການປຽບທຽບລັກຊະນະຂອງແກ່ນທ ີ່ກ າລັງງອກ ແລະ ຈັດໝວດໝ ່ຂອງ ພືດ ຕາມລັກຊະນະຂອງໃບລ້ຽງ ໂດຍການສັງເກດຈາກພືດຈິງ ຫ ື ຮ ບພາບຕາມທ ີ່ເໝາະສົມ ແລູ້ວໃຫູ້ນັກຮຽນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ອະທິບາຍ; ການປຽບທຽບລັກຊະນະຂອງໃບ ພ້ອມທັງຈັດໝວດໝ ່ຂອງພືດທ ີ່ໄດູ້ ຈາກນັົ້ນ ກ ີ່ສາທິດ ແລະ ອະທິບາຍການຈັດໝ ວດດັີ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງໃຫູ້ເຫດຜົນ; ການປຽບທຽບລັກຊະນະຂອງກາບດອກ ແລະ ກ ບດອກ ເພືີ່ອຈ າແນກພືດທ ີ່ໄດູ້ຮັບເຂົົ້າໃນໝວດໝ ່ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການສັງເກດ, ການນັບ ແລະ ສາທິດຫ ັກເກນການຈັດດັີ່ງກ່າວ. 4. ການສະທ້ອນກັບ (SEE) # ຈຸດດ : - ຄ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮ ູ້ທ ີ່ໄດູ້ຕັົ້ງໄວູ້ ແລະ ໄດູ້ເພ ີ່ມພ ນທັກສະການສອນແບບແກູ້ໄຂບັນຫາທາງບົດສອນວິທະຍາສາດໄດູ້. - ຄ ແລະ ນັກຮຽນມ ປະຕິສ າພັນກັນດ ຂຶົ້ນ ເປັນຕົົ້ນຄວາມກະຕືລືລົົ້ນໃນການຮຽນ. ໃນນັົ້ນ, ຄ ໄດູ້ພັດທະນາທັກສະໃນການຕິດຕາມ ປະເມ ນຜົນ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດູ້ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. - ຄ ໄດູ້ພັດທະນາທັກສະການຈັດກຸ່ມ ແລະ ການອອກແບບວິທ ການດ າເນ ນກິດຈະກ າ ໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນ. - ນັກຮຽນຮ ູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈເນືົ້ອໃນບົດຮຽນຢ່າງຈະແຈູ້ງ ໂດຍການໄດູ້ສາທິດ ແລະ ປຽບທຽບຈາກປະສົບການຈິງໃນຊ ວິດປະຈ າວັນ ພ້ອມທັງໄດູ້ ຮັບໂອກາດ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ມ ການແບ່ງງານ ຊ່ວຍເຫ ືອເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. - ຜົນການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ເທັກນິກກ່ຽວກັບການຈັດຈ າແນກພືດ ຂອງນັກຮຽນ ໄດູ້ມ ການພັດທະນາຫ າຍຂຶົ້ນ ສະແດງອອກໃນຄວາມສາມາດໃນການ ແບ່ງພືດອອກເປັນໝວດໝ ່ໄດູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງແກູ້ໄຂຄວາມເຂົົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການໃຊູ້ດອກພືດເປັນເກນ ໃນພືດບາງຊະນິດ. # ສິີ່ງທ ີ່ຄວນປັບປຸງ: - ການບ ລິຫານເວລາ ແລະ ການຄວບຄຸມຫ້ອງໃນແຕ່ລະກິດຈະກ າບ ີ່ທັນໄດູ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ - ໃນການປະເມ ນຄັົ້ງຕ ີ່ໄປຄ ຄວນມ ຮ ບແບບການປະເມ ນ ທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ສະຫຼຸບ - ໃນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຮ ູ້ ສາມາດ ປະເມ ນດ້ວຍຫ າຍຮ ບແບບ ເປັນຕົົ້ນ ການ ຕັົ້ງຄ າຖາມສົນທະນາໄດູ້, ການໃຫູ້ ນັກຮຽນສາທິດໄດູ້, ການຫ ິົ້ນເກມຈັບຄ ່... - ປັບປຸງຂະບວນການຈັດການຮຽນ-ການ ສອນໃຫູ້ເຂົົ້າກັບຈ ານວນ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມ ການບ າລຸງຮັກສາ. - ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຮ ູ້ ຄ ຄວນປະ ເມ ນໃນທຸກໆຂັົ້ນຕອນການສອນດ້ວຍ ຫ າຍຮ ບແບບ - ພັດທະນາການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນກ່ຽວ ກັບການຈັດຈ າແນກໝວດໝ ່ຂອງພືດ ໂດຍການສຶກສາບົດສອນ. ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນ ົ້ ສາມາດແກູ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ໄດູ້ຈາກການວິເຄາະ ໂດຍສະເພາະ ຄ ໄດູ້ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ການມ ປະຕິ ສ າພັນໃນຫ້ອງຮຽນ. ຜົນທ ີ່ໄດູ້ຮັບທັງໝົດນ ົ້ ສາມາດນ າໄປໃຊູ້ໃນການພັດທະນາການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນ, ການສອນຂອງຄ , ການພັດທະນາຮ ບ ແບບການສອນທ ີ່ເປັນນະວັດຕະກ າໃໝ່ ແລະ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດສອນແບບຢ່າງລະຫວ່າງຄ ໃນສະຖາບັນ ແລະ ຕ່າງສະຖາບັນ ເພືອກ້າວເຂົົ້າ ໄປສ ່ການສ້າງເຄືອຄ່າຍການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍການສຶກສາບົດສອນ (Lesson Study). ການສອນບົດສອນວິໄຈ (DO): - ຂັົ້ນຕອນທ 1: ຄ ສອນແນະນ າຕົວເອງ ແລະ ແນະນ າວິທ ການດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງສືີ່ ແລະ ວິທ ການປະເມ ນໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມສັງເກດການສອນທຸກໆຄົນ - ຂັົ້ນຕອນທ 2: ຄ ດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຕາມລ າດັບຂັົ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ໃນບົດສອນວິໄຈ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ຜ ູ້ຮ່ວມສັງເກດທ າການປະເມ ນຜົນການຮຽນ ຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນ. ຜົນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ແລະ ປະເມ ນສືີ່ທ ີ່ຖືກນ າມາໃຊູ້ໃນ ຂະນະທ ີ່ດ າເນ ນການຮຽນ-ການສອນ 93.8 87.593.8 90.696.9 96.9 87.5 87.593.8 78.1 81.384.4 Introduction Classify seeds Classify leaves Day 1 Day 2 Clssify flowers Conclusion Evaluation ຜົນການຮຽນຮ ູ້ຂອງນັກຮຽນ ປຽບທຽບລະຫວ່າງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທ ີ່ມສ ບ້ານເກິນ ແລະ ມສ ປາກະຍຸງ (ມືົ້ທ 1 ແລະ 2 ຕາມລ າດັບ), N=8, ຄິດໄລ່ເປັນ % Day1 Day1 86.590.6 84.895.5 89.1 81.391.7 80.7 93.2 65.6 Introduction Teaching Conclusion Evaluation Other ຮ ບແບບການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ທ ີ່ມສ ບ້ານເກິນ ແລະ ມສ ປາກະຍຸງ (ມືົ້ທ 1 ແລະ 2 ຕາມ ລ າດັບ), N=8, ຄິດໄລ່ເປັນ % ແຜນພາບສະແດງການປະເມ ນສືີ່ການຮຽນ-ການສອນທ ີ່ໃຊູ້ ຄິດໄລ່ເປັນເປ ເຊັນ (N=8;

Teacher Resume Writing Tips and Advice
Discrete Structures: Lesson Plans And Refelctions
The Study Skills Handbook (Palgrave Study Skills)
Map Skills Grade 1 (Practice Makes Perfect (Teacher Created Materials))
Teacher and School Administrator Career and Job Search Tips
Love and Logic Teacher-isms: Wise Words for Teachers
Glencoe Science: Chemistry Matter and Change Teacher Wraparound
Division Grade 3 (Practice Makes Perfect (Teacher Created Materials))
Master the TOEIC: Strategies Teacher s Manual: Volume 1
Math Expressions, Grade 3, Vol.1 (Teacher s Edition)
AT- tímarit arkitekta - arkhd
www.sportime.pl - Sport-Thieme AT
Spanish Classes Immersion Study Guatemala
dilli haat at janakpuri - Archohm