Views
1 year ago

Nov 2017

´fiSmX¯ff AfQVfÊ

´fiSmX¯ff AfQVfÊ þeU³f AüSX fWXbAf¹ff¸fe ½¹fdöY°U IZY ²f³fe ±fZ I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf ³fÔQdIYVfûSX ¹ffQU ´f±f d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe dfWXfSX ÀfSXIYfSX Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ff SXWXf WXcÔ IYWXfÔ ÀfZ VfbøY IYøYÔ EIY IY¸fÊNX AüSX IbYVf»f ÀfÔ¦fNX³fIY°ffÊ IZY øY´f ¸fZÔ ¹ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû A´f³fZ ùQ¹f ¸fZÔ À±ff³f QZIYSX Ad·f·ffUIY IZY øY´f Uf»fZ Af°¸fe¹f Àf¸fû²f³f ÀfZ A±fUf ´fb¨fIYfSX³fZ IYe °fSXIYef A´f³ff³fZ Uf»fZ ÀfZ - I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf IYf ¹fWXe WX` þeU³f QVfʳfÜ CX³fIYf ¹fWXe fOÞX´´f³f ´fi°¹fZIY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ùQ¹f ¸fZÔ CX³fIZY fÀf³fZ IYf IYfSX¯f ·fe WX`Ü CX³fÀfZ ¸fZSXf LfÂf þeU³f ÀfZ þbOÞXfU SXWXfÜ CX³fIZY WXe ÀfÔSXÃf¯f AüSX ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ SXfþ³fed°f IYe ÀfePÞXe ´fSX ¨fPÞX³ff ÀfeJf AüSX d³fSXÔ°fSX Af¦fZ fPÞX³fZ IYe ´fiZSX¯ff d¸f»feÜ CX³fIZY dUdU²f Af¹ff¸fe ½¹fdöY°U ´fSX ´fiIYfVf OXf»f³ff ¸fbÓf þ`ÀfZ IYf¹fÊIY°ffÊ IZY d»fE Àfc¹fÊ IYû Qe´fIY dQJf³fZ Àf¸ff³f WX` Àf³f 1971 ¸fZÔ AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ ¸fZÔ ÀfdIiY¹f WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ WXe CX³fIYf À³fZWX, ÀfÔSXÃf¯f AüSX AfVfeUfÊQ d¸f»f°ff SXWXf »fZdIY³f 1978 ¸fZÔ ´fMX³ff ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf ´ff¿fÊQ ¨fb³fZ þf³fZ IZY ffQ CX³fIZY ¸ff¦fÊQVfʳf IYe ¸fWX°fe AfUV¹fIY°ff ´fOÞXe CXÀfe Àff»f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IYf ´fMX³ff dþ»ff IYf A²¹fÃf f³ff °fû d³fSXÔ°fSX ´fiQZVf ´ffMXeÊ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ CX³fIZY QVfʳf IYSX°fZ SXWX³fZ IYf Àfü·ff¦¹f d¸f»f°ff SXWXf 1982 ¸fZÔ ¸fZSXZ ´fMX³ff ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf CX´f ¸fWXf´füSX AüSX CXÀfIZY A¦f»fZ WXe Àff»f ·ffþ´ff ´fMX³ff ¸fWXf³f¦fSX IYf A²¹fÃf f³f³fZ IZY ffQ ¸f`Ô ´ffMXeÊ IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ ¦f¹ff dþÀfIYf ÀffSXf ßfZ¹f AfQSX¯fe¹f I`Y»ffVf þe IYû þf°ff WX` ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IYf ¸fWXf¸fÔÂfe, CX´ff²¹fÃf IYf ´fQ Àf¸WXf»f°fZ WXbE A²¹fÃf ´fQ °fIY Àf³f 1983 ÀfZ 1995 °fIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀfdIiY¹f SXWX³fZ IZY ´fiZSX¯ff ÀÂfû°f ·fe AfQSX¯fe¹f I`Y»ffVf´fd°f þe SXWXZÜ 1995 ¸fZÔ ´fiQZVf ·ffþ´ff IYf ¸fWXf¸fÔÂfe f³f³fZ AüSX CXÀfe U¿fÊ ´fMX³ff ÀffdWXf dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ÀfZ ·ffSXe fWXb¸f°f ÀfZ ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ffQ I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf IZY AfVfeUfÊQ IYe LfÔU ¸fZ d³fSXÔ°fSX f`NX ÀfeJ³fZ AüSX ´fiZSX¯ff »fZ³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f°ff SXWXf ·ffSX°fe¹f þ³fÀfÔ§f IYf 2fe SXfþZÔQi³f¦fSX dÀ±f°f IYf¹ffÊ»f¹f WXû ¹ff IYQ¸fIbYAfÔ dÀ±f°f dUþ¹f d³fIZY°f³f IYf ÀfÔ§f IYf¹ffÊ»f¹f, I`Y»ffVf þe Af¸f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY d»fE Àfb»f·f øY´f ÀfZ CX´f»f²f d¸f»f°fZ ±fZ °ff ¸fûffB»f IYf þ¸ff³ff ³fWXeÔ ±ffÜ MXZ»feRYû³f IYe §fÔMXe fþfIYSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fQf³f IYSX QZ°fZ ±fZÜ ´fÔdOX°f I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf AfQVfÊ þeU³f IZY ²f³fe °fû ±fZ WXe ÀffQf þeU³f CX¨¨f dU¨ffSX IYe ´fid°f¸fcd°fÊ ·fe ±fZ ·ffSX°fe¹f þ³fÀfÔ§f IZY À±ff´f³ff IYf»f ÀfZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ °fIY ÀfÔ¦fNX³f IZY EIY-EIY °ffSX IYû þûOÞXIYSX ´ffMXeÊ IYû I`YÀfZ ¸fþfc°fe Qe þfE BÀfIZY °f¸ff¸f ¦fb¯fûÔ IZY ·fÔOXfSX ±fZ I`Y»ffVf´fd°f þeÜ 1998 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf IYe IY¸ff³f d¸f»f³fZ AüSX 2003 ¸fZÔ dfWXfSX ¸fZÔ E³fOXeE IYf ÀfÔ¹fûþIY f³f³fZ IZY ffQ ·fe CX³fIYf Uf°Àf»¹f ´fiZ¸f ¸fbÓfZ d¸f»f°ff SXWXf ÀfÔ¦fNX³f IZY IYf¹fûÊÔ ÀfZ d³fSXÔ°fSX ÃfZÂfûÔ IYf QüSXf AüSX ´ffMXeÊ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX f`NXIYûÔ IZY QüSX ´fSX ·fe CX³fIYe d³f¦ffWXZÔ »f¦fe SXWX°fe ±feÔÜ CX³fIZY EIY ³fWXeÔ A³fZIY EZÀfZ ÀfÔÀ¸fSX¯f WX`Ô dþÀf ´fSX ´fiIYfVf OXf»fcÔ °fû website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com ´fbÀ°fIY IYf øY´f »fZ »fZ¦ff ¹fbUf VfdöY IYe ³fþ MXMXû»f CXÀfZ DYÔ¨fZ ´ff¹fQf³f ´fSX fPÞXf³fZ IYû ´ffSXJe I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf A³fbVffÀf³f d´fi¹f ½¹fdöY ±fZÜ þû ·fe CX³fIZY ´ffÀf Af¹ff, CX³fIYf WXûIYSX SXWX ¦f¹ff I`Y»ffVf þe ÀfÔ¦fNX³f IZY Vfe¿fÊ ´fQûÔ ´fSX SXWXZ, dfWXfSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ dUØf dU·ff¦f þ`ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ dU·ff¦f IZY ¸fÔÂfe, SXfª¹fÀf·ff IZY ÀfQÀ¹f AüSX ¦fbþSXf°f IZY SXfª¹f´ff»f ·fe SXWXZÜ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ IY·fe ·fe d¨fÔ°fIY AüSX dU¨ffSXIY IYe ´fiUÈdØf IYf °¹ff¦f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ EIY JfdÀf¹f°f CX³fIYe ±fe-CX³fIYf IYdU°U QVfʳfÜ CX³fIYe IYdU°ffAûÔ IYf ÀfÔ¦fiWX ´fNX³fe¹f AüSX ´fiZSX¯ffQf¹fIY WX`Ü ´fifSXÔd·fIY þeU³f IZY A´f³fZ Af»fZJ ¸fZÔ I`Y»ffVf´fd°f þe ³fZ ÀfWXe d»fJf WX`- IY¸fÊ IYNXûSX þeU³f d³fâf IZY Àff±f AüSX ÀfÔ§f ÀfÔÀIYfSXûÔ ÀfZ ´fiZdSX°f ¨f»f°ff SXWXf °fû IY·fe dIYÀfe IYf¹fÊIY°ffÊ IZY ¸f³f ¸fZÔ WXe³f·ffU³ff ³fWXeÔ AfE¦fe, dURY»f°ff IYe ´feOÞXf ·fe ³fWXeÔ Àf°ffE¦fe »fZdIY³f A´f³fZ AWXÔIYfSX IYf °¹ff¦f °fû IYSX³ff WXe ´fOÞXZ¦ffÜ EZÀfZ CXQfØf AüSX ùQ¹fÀ´fVfeÊ dU¨ffSX SXJ³fZ Uf»fZ A´f³fZ Ad·f·ffUIY, ¸ff¦fÊQVfÊIY AüSX ùQ¹f Àf¸fifMX I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf þe IYe ´ffÔ¨fUeÔ ´fb¯¹f d°fd±f ´fSX CX³WXZÔ ¸fZSXf Vf°f-Vf°f ³f¸f³fÜ 3 ³f½fafSX ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX d½fVû¿f I`Y»ffVf´fd°f d¸fßf AfQVfÊ ªfe½f³f IZY ²f³fe °fû ±û WXe ÀffQf ªfe½f³f CX©f d½f¨ffSX IYe ´fid°f¸fcd°fÊ ·fe ±ûÜ ·ffSX°fe¹f ªf³fÀfa§f IZY À±ff´f³ffIYf»f ÀfZ ·ffSX°fe¹f ªf³f°ff ´ffMXeÊ °fIY Àfa¦fNX³f IZY EIY-EIY °ffSX IYû ªfûOÞX IYSX CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IYû ¸fªffc°fe QeÜ °f¸ff¸f ¦fb¯fûÔ IZY ·faOXfSX ±û I`Y»ffVf´fd°f d¸fßfªfe Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 12

WXdSXWXSX ÃûÂf ¦füSXUVff»fe Bd°fWXfÀf SXWXf WX` Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff IYf A³fb´f ³ffSXf¹f¯f dÀfaWX/LX´fSXf ¦fÔ¦ff AüSX ¦fÔOXIY ³fQe IZY ÀfÔ¦f¸f AüSX L´fSXf °f±ff U`Vff»fe dþ»fZ IYe Àfe¸ff ´fSX EZd°fWXfdÀfIY, ²ffd¸fÊIY AüSX ´füSXfd¯fIY ¸fWX°U Uf»fZ Àfû³f´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»ff Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff dfWXfSX IZY ¦füSXUVff»fe Bd°fWXfÀf IYf ´fi°feIY WX`Ü ´fi°¹fZIY U¿fÊ IYfd°fÊIY ¸fWXe³fZ ÀfZ ´fifSXÔ·f WXûIYSX EIY ¸fWXe³fZ °fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ BÀf ´fidÀfð ¸fZ»fZ IYf CXîfMX³f WbXAfÜ ´fif¨fe³fIYf»f ÀfZ »f¦f³fZ Uf»fZ BÀf ¸fZ»fZ IYf ÀUøY´f IY»ffÔ°fSX ¸fZÔ ·f»fZ WXe IbYL fQ»ff WXû, »fZdIY³f BÀfIYe ¸fWXØff Afþ ·fe UWXe WX`Ü kWXdSXWXSX ÃfZÂf ¸fZ»ffl AüSX kLØfSX ¸fZ»ffl IZY ³ff¸f ÀfZ ·fe þf³fZ þf³ff Uf»ff Àfû³f´fbSX ¸fZ»fZ IYe VfbøYAf°f IYf ÀfZ WXbBÊ BÀfIYe IYûBÊ d³fd›°f þf³fIYfSXe °fû CX´f»f²f ³fWXeÔ WX`, ´fSXÔ°fb ¹fWX CXØfSX U`dQIY IYf»f ÀfZ ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¸fWXf´fÔdOX°f SXfWXb»f ÀffÔ°¹ff³f ³fZ BÀfZ VfbÔ¦fIYf»f IYf ¸ff³ff WX`Ü VfbÔ¦fIYf»fe³f IYBÊ ´f°±fSX U A³¹f AUVfZ¿f Àfû³f´fbSX IZY IYBÊ ¸fNX ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ CX´f»f²f SXWXZ WX`Ü ´füSXfd¯fIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IZY A³fbÀffSX ¹fWX À±f»f '¦fþZÔQi ¸fûÃf À±f»f' IZY øY´f ¸fZÔ ·fe ¨fd¨fÊ°f WX`Ü ¸ff³¹f°ff WX` dIY ·f¦fUf³f IZY Qû ·föY WXf±fe (¦fþ) AüSX ¸f¦fSX¸f¨L (¦fifWX) IZY øY´f ¸fZÔ ²fSX°fe ´fSX CX°´f³³f WXbEÜ IYû¯ffWXfSXf §ffMX ´fSX þf ¦fþ ´ff³fe ´fe³fZ Af¹ff °fû CXÀfZ ¦fifWX ³fZ ¸fbÔWX ¸fZÔ þIYOÞX d»f¹ff AüSX Qû³fûÔ ¸fZÔ ¹fbð ´fifSXÔ·f WXû ¦fBÊÜ IYBÊ dQ³fûÔ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com °fIY ¹fbð ¨f»f°ff SXWXfÜ BÀf fe¨f ¦fþ þf IY¸fþûSX ´fOÞX³fZ »f¦ff °fû CXÀf³fZ ·f¦fUf³f dU¿¯fb IYe ´fif±fʳff IYeÜ ·f¦fUf³f dU¿¯fb ³fZ IYfd°fÊIY ´fcd¯fʸff IZY dQ³f ÀfbQVfʳf ¨fIiY ¨f»ffIYSX Qû³fûÔ IZY ¹fbð IYû Àf¸ff~ IYSXf¹ffÜ BÀfe À±ff³f ´fSX Qû þf³fUSXûÔ IYf ¹fbð WXbAf ±ff BÀf IYfSX¯f ¹fWXfÔ ´fVfb IYe JSXeQQfSXe IYû Vfb·f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü BÀfe À±ff³f ´fSX WXdSX (dU¿¯fb) AüSX WXSX (dVfU) IYf WXdSXWXSX ¸fÔdQSX ·fe WX` þWXfÔ ´fid°fdQ³f Àf`IYOÞXûÔ ·föY ßfðf ÀfZ ´fWXbÔ¨f°fZ WX`ÔÜ IbYL »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf ÀU¹fÔ ·f¦fUf³f SXf¸f ³fZ Àfe°ff ÀU¹fÔUSX ¸fZÔ þf°fZ Àf¸f¹f dIY¹ff ±ffÜ WXdSXWXSX³ff±f ¸fÔdQSX IZY ´fbþfSXe ÀfbVfe»f¨fÔQi VffÀÂfe f°ff°fZ WX`Ô dIY ´fif¨fe³f IYf»f ¸fZÔ dWXÔQc ²f¸fÊ IZY Qû ÀfÔ´fiQf¹fûÔ Vf`U U U`¿¯fUûÔ ¸fZÔ dUUfQ WXbAf IYSX°ff ±ff, dþÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ U °f³ffU IYe dÀ±fd°f f³fe SXWX°fe ±feÜ °ff, CXÀf Àf¸f¹f IZY ´fifbð þ³fûÔ IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ BÀf À±f»f ´fSX EIY Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f IYSX Qû³fûÔ ÀfÔ´fiQf¹fûÔ ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff IYSXf¹ff ¦f¹ff, dþÀfIZY ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f WXdSX (dU¿¯fb) AüSX WXSX (VfÔIYSX) IYe ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ À±ff´f³ff IYSXfBÊ ¦fBÊ, dþÀfZ WXdSXWXSX ÃfZÂf IYWXf ¦f¹ffÜ WXfþe´fbSX AfSX. E³f IYfg»fZþ ÀfZ AUIYfVf ´fif~ ´fiûRZYÀfSX ³fU»f dIYVffSX ßfeUfÀ°fU IYWX°fZ WX`Ô dIY ”Z³fÀffÔ¦f IZY ¹ffÂff UÈ°ffÔ°fûÔ ¸fZÔ ·fe BÀf ÃfZÂf IYf CX»»fZJ d¸f»f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY Bd°fWXfÀf IYe ´fbÀ°fIYûÔ ¸fZÔ ¹fWX ·fe ´fi¸ff¯f d¸f»f°ff WX` dIY ¸fb¦f»f Àf¸fifMX AIYfSX IZY ´fi²ff³f ÀfZ³ff´fd°f ¸fWXfSXfþf ¸ff³f dÀfÔWX ³fZ Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff ¸fZÔ AfIYSX VffWXe ÀfZ³ff IZY d»fE WXf±fe EUÔ AÀÂf-VfÀÂf IYe JSXeQfSXe IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff, kEIY þ¸ff³fZ ¸fZÔ ¹fWX ¸fZ»ff þÔ¦f»fe WXfd±f¹fûÔ IYf ÀffÀfZ fOÞXf IZYÔQi ±ffÜ ¸fü¹fÊ UÔVf IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¨f³Qi¦fb~ ¸fü¹fÊ, ¸fb¦f»f Àf¸fifMX AIYfSX AüSX 1857 IZY ¦fQSX IZY ³ff¹fIY UeSX IbYÔUSX dÀfWX ³fZ ·fe ÀfZ ¹fWXfÔ WXfd±f¹fûÔ IYe JSXeQQfSXe IYe ±feÜl 32 dQ³f °fIY ¨f»fZ¦ff ¸fZ»ff IYWXf þf°ff WX` dIY ´fWX»fZ ¹fWX ¸fZ»ff WXfþe´fbSX ¸fZÔ »f¦f°ff ±ff, dÀfRYÊ WXdSXWXSX ³ff±f IYe ´fcþf Àfû³f´fbSX ¸fZÔ WXû°fe ±feÜ ffQ ¸fZÔ ¸fb¦f»f ffQVffWX AüSXÔ¦fþZf IZY AfQZVf ÀfZ ¸fZ»ff ·fe Àfû³f´fbSX ¸fZÔ WXe »f¦f³fZ »f¦ffÜ U`ÀfZ BÀf ¸fZ»fZ IYe £¹ffd°f °fû ´fVfb ¸fZ»fZ IZY øY´f ¸fZÔ WX` ´fSXÔ°fb ´fSXÔ°fb BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ Af¸f°füSX ´fSX Àf·fe ´fiIYfSX IZY Àff¸ff³f d¸f»f°fZ WX`ÔÜ ¸fZ»fZ ¸fZÔ þWXfÔ QZVf IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ IZY »fû¦f ´fVfb IZY IiY¹f-dUIiY¹f IZY d»fE ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ô UWXeÔ dUQZVfe Àf`»ff³fe ·fe ¹fWXfÔ JeÔ¨fZ ¨f»fZ Af°fZ WX`ÔÜ dfWXfSX IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ ¦fb÷YUfSX 3 ³fU¸fSX IYû BÀf ¸fZ»fZ IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ BÀf ¸fZ»fZ IYû EZd°fWXfdÀfIY f³ff³fZ ¸fZÔ ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f þbMXf WXbAf WX`Ü IYSXef EIY ¸ffWX °fIY ¨f»f³fZ Uf»ff ¹fWX ¸fZ»ff BÀf ffSX 32 dQ³fûÔ °fIY ¨f»fZ¦ffÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 13