Views
1 year ago

Nov 2017

Ô §f´f»ff dþ»ff

Ô §f´f»ff dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f ´fifÔ²fIY IYe d³f¹fbdöY A³fbfÔ²f ´fSX... IYSXûOÞXûÔ IYe WZXSXfRZYSXe ÀfbVfe»f ¨faQi ¨fü²fSXe/Àfb·ff¿f SXf¹f dfWXfSX ÀfSXIYfSX EUÔ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ dfWXfSX ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ þcÓf SXWXZ ½¹fdöY¹fûÔ IZY d»f¹fZ ÀfSXIYfSX IZY À°fSX ÀfZ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ÀfZ »fZIYSX ÀfcQcSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·fe SXû¦f d³fUfSX¯f IZY d»f¹fZ dUd·f³³f CX´ff¹f dIY¹fZ þf SXWXZ WXỒ °ffdIY dfWXfSX IYe þ³f°ff IYû ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ¸fZÔ Àfb»f·f øY´f ´fif~ WXû ÀfIZYÜ ÀfSXIYfSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IZY ´fid°f B°f³fe ¦fÔ·feSX WX` dIY U°fʸff³f ¸ff³f³fe¹f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ßfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ õfSXf þ³fdWX°f ¸fZÔ IYf¹fÊUfBÊ IZY d»f¹fZ ÀUÔ¹f A´f³fZ À°fSX ÀfZ Àfb³fUfBÊ IYSX SXWXZ WXỒ, þû ³fþSX Af SXWXe WXǛ BXÀfZ QcSX IYSX³fZ IYf ·fSXÀfIY ´fi¹ffÀf B³fIZY õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WXǛ ´fi°¹fZIY ½f¿fÊ ÀfSXIYfSX õXfSXf fWXb°f fOÞXe SXfdVf ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY fþMX ¸fZÔ J¨fÊ dIY¹ff þf°ff WX` °ffdIY ÀfcfZ IYe þ³f°ff IYf ÀUfÀ±¹f A¨Lf WXûÜ ÀfSXIYfSX IZY B°f³fZ fOÞXZ dU·ff¦f, dþÀf¸fZÔ OXfg¢MXSXûÔ EUÔ dUd·f³³f ´fQûÔ ´fSX IYf¹fÊSX°f IYd¸fʹfûÔ IZY A»ffUZ ·fe ÀfSXIYfSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYû Àfb¨fføY øY´f ÀfZ ¨f»ff³fZ IZY d»f¹fZ A³fZIYû ´fQûÔ ´fSX A³fbfÔfd²fIY d³f¹fbdöY IYSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYû ¨fbÀ°f-QcSXÀ°f f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WXǛ UWXea QcÀfSXe AûSX IbYL EZÀfZ ÀUf±feÊ EUÔ »ff»ff¨fe °f°U IYû A³fbfÔ²f ´fSX SXJIYSX IYf¸f d»f¹ff þf SXWXf WX` þû ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ´fiÀ°f ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦ffIYSX A´f³fe ¸f³f¸ff³fe IYSX ·fiáX SXU`¹ff A´f³ffIYSX d³fþe Jþf³ff ·fSX SXWXZÔ WXǛ ÀfSXIYfSXe d³f¹f¸fûÔ IYe A³fQZJe IYSX §fûSX Ad³fd¹fd¸f°f°ff IYf ´fdSX¨f¹f QZ SXWXZÔ WXǛ BÀfIYf ªU»fÔ°f CXQfWXSX¯f dfWXfSX SXfª¹f IZY ·ff¦f»f´fbSX dþ»ff ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»ff WXǛ dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f, ·ff¦f»f´fbSX IZY ´fifÔ²fIY dþÀfZ OXe.´fe.EU. dþ»ff ÀUfÀ±¹f ´fifÔ²fIY IZY ´fQ ÀfZ þf³ff þf°ff WX`, dþ³fIYe d³f¹fbdöY A³fbfÔ²f ´fSX dIY¹ff þf°ff WXǛ ·ff¦f»f´fbSX dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f IZY ´fifÔ²fIY IZY ´fQ ´fSX ¸fû. RỲþf³f AVfRYeÊ d´fL»fZ Àff°f U¿fûÊ ÀfZ IYfdfªf WXà, þfdIY ÀfSXIYfSX õfSXf A³fbfÔ²f ´fSX ¦¹ffSXWX ¸fWXe³fZ SXJ³fZ IYf WXe ´fifU²ff³f WX`, BÀfIZY ffQ CX³fIZY dIY¹fZ ¦f¹fZ IYf¹fûÊ IYe Àf¸feÃff dÀfdU»f Àfþʳf õfSXf dIY¹ff þf°ff WX` EUÔ IYf¹ffÊZ IYf ÀfRY»f ÀfÔ¨ff»f³f EUÔ ÀfÔ°fû¿f´fiQ SXWX³fZ ´fSX CX³fIYf A¦f»fZ ¦¹ffSXWX ¸fWXe³fûÔ IZY d»f¹fZ ÀfZUf dUÀ°ffSX IYe A³fbVfÔÀff IYe dªf»ff À½ffÀ±¹f Àfd¸fd°f ´fifa²fIY ¸fû. R`Yþf³f AVfRYeÊ ·ff¦f»f´fbSX þf°fe WX`Ü dþÀfZ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe õfSXf ´fbd¿MX WXû³fZ ´fSX A³fbfÔ²f IYe AUd²f IYf dUÀ°f°ffSX dIY¹ff þf°ff WXǛ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY Äff°f½¹f ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f IZY ´fifÔ²fIY IYf ÀfZUf dUÀ°ffSX IYe AUd²f °fe³f U¿fûÊ °fIY IYf WXe WXû°ff WX`, »fZdIY³f ¸fû. RỲþf³f AVfRYeÊ dU¦f°f Àff°f U¿fûÊ ÀfZ dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f IZY ´fifÔ²fIY ´fQ ´fSX dUSXfþ¸ff³f WX` AüSX fOÞXe WXe ¨f°fbSXfBÊ ÀfZ A´f³ff d³fþe Jþf³ff ·fSXX SXWXZÔ WXǛ QZJ³fZ ÀfZ °fû ¹fZ IYfRYe ÀfeQZ-ÀffQZ EUÔ UfIY´fMbX°ff ÀfZ dIYÀfe IYû A´f³ff f³ff »fZ°fZ WỒÜ ·fi¿MX¨ffSX ¸fZÔ AfIÔYNX d»f~ WXûIYSX AIcY°f ÀfÔ´fdØf AdþÊ°f IYSX³fZ IYe ff°fZÔ Àff¸f³fZ Af SXWXe WỒÜ BX³WXûÔ³fZ fOÞXe ¨f°fbSXfBÊ ÀfZ WXSX À°fSX ´fSX ·fi¿MX °fSXeIZY ÀfZ IY¸ffBÊ IYSX°fZ WXǛ B³WXûÔ³fZ A´f³fZ ·ffBÊ-fWX³f-fWX³fûBÊ EUÔ ÀfÔ¦fZ-ÀfÔfÔ²fe B°¹ffdQ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ °f±ff ³fþQeIYe dSXV°fZQfSXûÔ IYû ·fe dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f ·ff¦f»f´fbSX, ffÔIYf, ¸fbÔ¦fZSX B°¹ffdQ dþ»fûÔ ¸fZÔ dUd·f³³f »ff·f IZY ´fQXûÔ ´fSX IYfdfªf IYSX½ff¹ff W`XÜ A´f³fZ fWX³f-fWX³fûBÊ IYû ´fiJ¯OX ÀUfÀ±¹f ´fifÔ²fIY °fIY f³ff dQ¹ff A´f³fZ ·ffBÊ EUÔ fWX³f IYû ¦fûSXfOXeWX °f±ff ³ff±f³f¦fSX ´fiJÔOXûÔ ¸fZÔ þ¦fWX dQ»ff QeÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ A´f³fe ´f}e IYû ·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ WXe ¹fc³feÀfZRY ¸fZÔ E¨fAfSXÀfe IZY ´fQ ´fSX ¹fû¦fQf³f IYSXf dQ¹ffÜ Àff±f WXe Àff±f ¹fZ A´f³fZ Q»ff»fûÔ IZY õfSXf dþÀf¸fZÔ dIY B³fIZY d´f°ff EUÔ ·ffBÊ ·fe Àfd¸¸fd»f°f WXǛ OXfg¢MXSXûÔ EUÔ EE³fE¸f A³fbfÔ²f ´fSX fWXf»fe EUÔ ´fQÀ±ff´f³f ¸fZÔ ¸fûMXe SXIY¸f »fZIYSX ¸f³f¨ffWXZÔ ½¹fdöY IYû ¸f³f¨ffWXZ À±ff³fûÔ ´fSX A³fbfÔ²f ´fSX ³füIYSXe »f¦ff°fZ Af SXWXZ WXǛ ¹fWX SXU`¹ff A·fe °fIY ¨f»f WXe SXWXf WX`, dþÀfZ QZJ³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY ÀfcÂfûÔ ÀfZ Äff°f WXbAf WX` dIY SXfª¹f ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f dfWXfSX, ´fMX³ff õfSXf ´fcUÊ ¸fZÔ d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff dIY dþ»ff ÀUfÀ±¹f ´fifÔ²fIY IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f A³¹f dþ»ff ¸fZÔ, ´fiJ¯OX ÀUfÀ±¹f ´fifÔ²fIY EUÔ ´fiJ¯OX »fZJf´ff»f IYf À±ff³ffÔ°fSX³f EIY ´fiJ¯OX ÀfZ QcÀfSXZ ´fiJ¯OX ¸fZÔ EUÔ dþ»ff »fZJf´ff»f IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f QcÀfSXZ dþ»ff ¸fZÔ WXû³ff ±ffÜ ´fSXÔ°fb dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f IZY ´fifÔ²fIY ¸fû. RỲþf³f AVfRYeÊ õfSXf CXöY ÀfSXIYfSXe ´fÂf IYû A´f³fZ d³fþe ÀUf±fÊ EUÔ ·fi¿MX Af¨fSX¯f IZY IYfSX¯f Qff dQ¹ff ¦f¹ff °f±ff dþ»ff IZY dIYÀfe ·fe ´fiJÔOX IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ, dþÀfIZY IYfSX¯f À±ff³ffÔ°fSX³f IYe IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ WXbBÊÜ ¸fû. RỲþf³f AVfRYeÊ ´fifÔ²fIY dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f, ·ff¦f»f´fbSX IYf ·fi¿MX °fSXeIZY ÀfZ AdþÊ°f dIY¹fZ ¦f¹fZ Af¹f ÀfZ Ad²fIY Àfd¸fd°f IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSX ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû ´fMX³ff ¸fZÔ RYûSX fe. E¨f. IZY. IYf RY»f`MX JSXeQf ¦f¹ff dþÀfIYe IYe¸f°f »f¦f·f¦f IYSXûOÞXûÔ øY´f¹fZ WXǛ Àff±f WXe Àff±f ·ff¦f»f´fbSX VfWXSXe ÃfZÂf IZY fSXZWX´fbSXf ¸fbWX»»fZ ¸fZÔ EIY þ¸fe³f IYf ´»ffgMX JSXeQf WX` dþÀfIYe IYe¸f°f A³fb¸ff³f°f: 50 »ffJ øY´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY WXǛ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ A³fZIYû ´fdSXUfQX ´fÂf À±ff³fe¹f þ³f°ff IZY õfSXf Af»ffAd²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·fZþf ¦f¹ff WXǛ dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f IYf IYf¹ffÊ»f¹f »fûIY ³ff¹fIY þ¹f´fiIYfVf-³ffSXSXf¹f¯f ÀfQSX AÀ´f°ff»f ´fdSX¿fQ ¸fZÔ AUdÀ±f°f WXǛ þWXfg dÀfdU»f Àfþʳf IYf¹ffÊ»f¹f ·fe W`XÜ dþÀfIYf °ffSX, ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ ÀfZ ·fe þbOÞXf WXbAf WX`, A¦fSX ¦fWX³f þfg¨f-´fOÞX°ff»f IYe þf¹f °fû dþ»ff ÀUfÀ±¹f ´fifÔ²fIY ¸fû. RỲþf³f AVfRYeÊ IYe ÀfÔd»f~°ff ÀfÈþ³f §fûMXf»ff ÀfZ ·fe WXû ÀfIY°ff WX`, ¢¹fûadIY ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY ÀfcÂfûÔ ÀfZ þf³fIYfSXe d¸f»fe WX` dIY B³fIYf ´fiZ¸f IbY¸ffSX ÀMXZ³fûÔ, dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe, IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ¸f²fbSX ÀfÔfÔ²f SXWXf W`XÜ (A¦f»fZ AaIY ¸fZÔ ªffSXe) Àf¸¸ffd³f°f IY¸fʨffSXe ½f ¦füSX½ffd³½f°f Af³faQ ´fdSX½ffSX ¸fbIZYVf d°f½ffSXe/ d½f»ffÀf´fbSX feBÊXÀfe RYdMÊX»ffBXªfÀfÊ ³fZ A´f³fZ 32 ½fZ Ô À±ff´f³ff dQ½fÀf IZY A½fÀfSX ´fSX 1 ³f½fafSX IYû Àfa¹faÂf ´fdSXÀfSX ¸fZ Ô d½fd·fÖf IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûªf³f dIY¹ffÜ £û»fIcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZ Ô Àf¸fÀ°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ CX°ÀffWX´fc½fÊIY ·ff¦f d»f¹ffÜ IaY´f³fe IZY ´fifa²f d³fQZVfIY ½fe³fc ªf`³f E½fa IYf¹fÊIYfSXe d³fQZVfIY d½fSmX³f SXf¹f ªf`³f ³fZ À±ff´f³ff dQ½fÀf IZY d»fE Vfb·fIYf¸f³ffEa QeÜ Àf·ff ¸fZ ½ffBXÀf ´fi ZdÀfOZ ÔXMX E³fEÀf SXfªfc ³fZ Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Àff¸fcdWX°fIY Àff¸faªfÀ¹f ÀfZ IYf¹fÊ IYSXIZY A´f³fZ d³f²ffÊdSX°f »fùf IYû ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com LXØfeÀf¦fPÞX Af³faQ ´fdSX½ffSX IZY MXe¸f½fIÊY IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ Af³faQ ´fdSX½ffSX ³fZ A´f³fe ´fSaX´fSXf IZY A³fbÀffSX BXÀf ½f¿fÊ ·fe CX³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff dªf³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀfZ½ff IYf»f IZY 30 ½f¿fÊ, 20 ½f¿fÊ, 10 ½f¿fÊ AüSX 5 ½f¿fÊ ´fc¯fÊ dIYEÜ À±ff´f³ff dQ½fÀf ´fSX Af¹fûdªf°f £û»fIcYQ ´fid°f¹ffd¦f°ffAûÔ ¸fZ Ô d½fªf¹fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BXÀf A½fÀfSX ´fSX IaY´f³fe IZY ÀfZ½ffd³f½fÈØf IY¸fʨffSXe ·fe CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ À±ff´f³ff dQ½fÀf IZY A½fÀfSX ´fSX d½fdVfáX ÀfZ½ffAûÔ IZY d»fE IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ff, dªfÀf¸fZ Ô IYf¹fÊ IbYVf»f°ff Àf¸¸ff³f SXf¸f¦fû´ff»f ÀffWcX, ÀfbSXÃff Àf¸¸ff³f ·fSX°f »ff»f ´fMZX»f, CX´fdÀ±f°f Àf¸¸ff³f Qed»f´f ²fcSXe, ¦fbøY Àf¸¸ff³f SX§fb½feSX A½fÀ±fe E½fa fWbXIbYVf»f Àf¸¸ff³f V¹ff¸f»ff»f ¸fSXf½fe IYû ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf·ff IYf Àfä ff»f³f AfSXEÀf SXfªffdSX¹ff E½fa SXd½f dÀfaWX ³fZ E½fa Àfä ff»f³f Qed»f´f ¦fû½f²fʳf ³fZ dIY¹ffÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 18

§fûMXf»ff A³fbIY¸´ff IYe ³füIYSXe ¸fZÔ ASXfûÔ IYf §fûMXf»ff ÀfbVfe»f ¨faQi ¨fü²fSXe/Àfb·ff¿f SXf¹f ·ff¦f»f´fbSX dþ»ff ¸fZÔ þf ÀfZ ÀfÈþ³f §fûMXf»ff AfSXÔ·f WXbAf, °ff ÀfZ Af °fIY dþ»ff ÀfZ dIY°f³fZ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´fQÀ±ff´f³ff EUÔ À±ff³ffÔ°fSX¯f WXbAf, dþ³f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX A´f³fZ dU·ff¦fû EÔU dþ»ff IYe ÀffSXe dþ¸¸fZQfSXe WXû°fe WX`, CX³WXû³fZ WXe BÀf´fSX IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQX¹ff, ¹fdQ dIYÀfe ´fQfd²fIYfSXe dUVfZ¿f ³fZ ²¹ff³f ·fe dQ¹ff EUÔ §fûMXf»ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ¸ff¸f»fZ IYû ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »ffIYSX þfḧ f ´fOÞX°ff»f IYe IYf¹fÊUfWXe VfbøY IYSX³ff¨ffWXf °fû CXÀfZ Qff dQ¹ff ¦f¹ff, dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ IYe SXfdVf fOÞX°fZ-fOÞX°fZ 1300 IYSXûOÞX ÀfZ CX´fSX ¨f»fe ¦f¹feÜ Äff°f WXû dIY ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ þû dRY»fWXf»f CXþf¦fSX WXbAf IYû dIYÀfe ÀfSXIYfSXe À°fSX IZY ´fQfd²fIYfSXe ³fZ CXþf¦fSX ³fWXeÔ dIY¹ff fd»IY ¹fWX °fû ÀfÔ¹fû¦f IYe ff°f WX` dIY ÀfÈþ³f ÀfÔ¨ffd»fIYf ¸f³fûSX¸ff QZUe IYe ¸fÈ°¹fb IZY ´fV¨ff°f ÀfÈþ³f IZY IY°ffʲf°ffÊAûÔ ³fZ ´f¨ffÀf »ffJ øY´f¹fûÔ IYf ½f³Qû½fÀ°f IYSX d»f¹ff WXû°ff ¹ff ÀfSXIYfSX IYf ¨fZIY UfCXÔÀf ³fWXeÔ WXû°ff °fû §fûMXf»fZ IYe SXfdVf AüSX ·fe fPÞX°feÜ ÀfÈþ³f §fZMXf»ff þû BÀf U¿fÊ ·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ CXþf¦fSX WXbAf BÀfZ ÀfSXIYfSXe ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ³fWXeÔ dIY¹ff fd»IY ÀfÈþ³f IZY IY°ffÊ-²f°ffÊ ³fZ þf ÀfSXIYfSXe ¨fZIY IYe SXfdVf IYû ÀfÔfÔd²f°f fỒIY ¸fZÔ þ¸ff ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ff, °fû ¨fZIY UfCXÔÀf IYSX ¦f¹ff EUÔ ÀU°f: WXe §fûMXf»ff CXþf¦fSX WXû ¦f¹ffÜ NXeIY BXÀfe ´fiIYfSX dfWXfSX ÀfSXIYfSXZ dUØf-dU·ff¦f IZY d³fd¿IiY¹f°ff EUÔ dVfd±f»f°ff IZY IYfSX¯f UZ°f³ffdQ ¸fQ ¸fZÔ ASXfûÔ øY´f¹fûÔ IYf ´fid°f¸ffWX QbøY´f¹fû¦f WXû SXWXf WX`, þû ·ff¦f»f´fbSX IZY ÀfÈþ³f §fûMXf»ff EUÔ dfWXfSX IZY ¨ffSXf §fûMXf»ff ÀfZ IYBÊ ¦fb¯ff Ad²fIY WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WXǛ dUØf-dU·ff¦f dUVfZ¿fIYSX dþ»ff »fZJf ´fQfd²fIYfSXe õfSXf A´f³fZ WXe dU·ff¦f IZY AfQZVf IYe ²fªþe CXOÞXf°fZ WXbE, d³f¹f¸fûÔ IYû SXQÐQe IYe MXûIYSXe ¸fZÔ SXJIYSX ÀfSXIYfSX IYe fWXb°f fOÞXe SXfdVf IYf QbøY´f¹fû¦f dIY¹ff þf SXWXf WX` EZÀff QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WXǛ BÀfIYf °ffþf CXQfWXSX¯f IYfd¸fÊIY dU·ff¦f, dfWXfSX ÀfSXIYfSX IZY Äff´ffÔIY-3/AfSX-1-304/73 IYf0-12754 dQ³ffÔIY-12 þb»ffBÊ 1977 IZY d³fQZVffʳfbÀffSX À´f¿MX d³fQZÊVf dQ¹ff WX` dIY ÀfZUfIYf»f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ÀfZUIYûÔ IYe AfIYdÀ¸fIY ¸fÈ°¹fb IZY ´fV¨ff°f CX³fIZY Afdßf°fûÔ IYû °fÈ°fe¹f EUÔ ¨f°fb±fÊU¦feʹf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY df»IbY»f AÀ±ff¹fe EUÔ °fQ±fÊ Af²ffSX ´fSX WXû¦fe °f±ff BÀfIYe USXe¹f°ff IZY d»f¹fZ ¸ff³¹f ³fWXeÔ SXWXZ¦feÜ Àff±f WXe Àff±f dUdWX°f ´fidIY¹ff ´ff»f³f IZY ffQ WXe CX³fIYe d³f¹fbdöY d³f¹fd¸f°f IYe þfE¦fe, þû ³fWXeÔ WXû SXWXf WXǛ dfWXfSX ÀfSXIYfSX IYfd¸fÊIY dU·ff¦f IZY Äff´f³f ÀfÔ£¹ff-3/Àfe-2- 2067/90 IYf0 /3293 dQ³ffÔIY-05 A¢MXbfSX 1991 IZY IÔYdOXIYf-8 IY, ´f, EUÔ ´f´f, IZY IÔYdOXIYf-9 IYf IY, J, ¦f, §f, OÞX, ¨f, L, þ, IÔYdOXIYf 10, 11 IYf AU»fûIYû³fû´fSXfÔ°f ´fcUÊ dÀ±fd°f À´f¿MX WXû þfE¦feÜ UZ°f³f ´fb³fSXeÃf¯f IZY IYfSX¯f A³fbIY¸´ff IZY Af²ffSX ´fSX U¦fÊ-3 ¸fZÔ d³f¹fbdöY WXZ°fb ´fb³fSXûdÃf°f UZ°f³f¸ff³f IYf d³f²ffÊSX¯f IYfd¸fÊIY EUÔ ´fiVffÀfd³fIY Àfb²ffSX dU·ff¦f IZY Äff´f³f ÀfÔ£¹ff-13293 dQ³ffÔIY- 5 A¢MXcfSX 1991 IZY d³fQZVffʳfbÀffSX Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dIY U¦fÊ- 4 IZY Àf·fe ´fQ EUÔ U¦fÊ-3 IZY 1200-1800 ÷Y´fE °fIY IZY UZ°f³f¸ff³f IZY ´fQûÔ ´fSX A³fbIÔY´ff IZY Af²ffSX ´fSX d³f¹fbdöY IYe þf ÀfIY°fe WXǛ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY IYd¸fʹfûÔ IZY LNXZ UZ°f³f ´fb³fSXeÃf¯f IZY ´fV¨ff°f ¹fWX ´fiV³f dU¨ffSXf²fe³f ±ff dIY U¦fÊ-3 ¸fZÔ A³fbIÔY´ff IZY Af²ffSX ´fSX d³f¹fbdöY WXZ°fb 1200-1800 ÷Y´fE IZY UZ°f³f¸ff³f IYf ´fid°fÀ±ff³fe UZ°f³f ¢¹ff? (A¦f»fZ AaIY ¸fZÔ ªffSXe) §fSX f`NZX ·fb¦f°ff³f ´fif~ IYSX SXWZX OXfg¢MXSX §fSX f`NZX ½fZ°f³ffdQ ·fb¦f°ff³f ´fif~ IYSX OXf¢MXSX ªfWXfh ÀfSXIYfSX IYû ¨fb³ff »f¦ff SXWZX W`ÔX ½fWXeÔ EE³fE¸f IYûMÊX IY¨fWXdSX¹fûÔ IZY ¨fæYSX ¸fZÔ ½fZ°f³ffdQ ·fb¦f°ff³f ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE »fOÞXfBÊX »fOÞX SXWXe W`XÜ QZJf þf¹f °fû d³f¸³f IYûdMX IZY IY¸feÊ IYû ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ UZ°f³ffdQ ·fb¦f°ff³f IYf AfQZVf IZY ffUþcQ ·fe dU·ff¦f IZY Af»ffd²fIYfSXe EUÔ ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fÊUfWXIY d»fd´fIY ¸fWXZVf ´fiÀffQ IZYVfSXe õfSXf ¸fûMXe SXIY¸f IYe ¸ffg¦f IYû ´fcSXe ³fWXeÔ IYSX³fZ ´fSX Afþ°fIY AÔþb IbY¸ffSXe, E.E³f.E¸f. IYf ·fb¦f°ff³f ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ½fWXeÔ QcÀfSXe AûSX ´fi²ff³f Àfd¨fU IZY ´fÂf ÀfÔ0 ÀfÔ0-3/³¹ff¹f-01-19/2012/243 (3) ´fMX³ff dQ³ffÔIY- 22.05.2017 ¸fZÔ Àf¸ffQZ¿f ¹ffd¨fIYf ÀfÔ0-9653/2011 IZY Àf¸føY´f ¹ffd¨fIYf ÀfÔ0-12155/2011 (OXfg0 AøY¯f IbY¸ffSX Óff EUÔ A³¹f f³ff¸f SXfª¹f ÀfSXIYfSX EUÔ A³¹f) ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf dQ³ffÔIY-14.02.2012 IYû ´ffdSX°f AfQZVf ÀfZ AU¸ff³f³ff UfQ ÀfÔ0-1674/2012 ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf dQ³ffÔIY-26.04.2017 IYû ´ffdSX°f AfQZVf IZY IiY¸f ¸fZÔ ·fb¦f°ff³f WXZ°fb ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f, ³fZ AfQZVf dQ¹ff ÀffÀfZ AfV¨f¹fÊ IYe ff°f °fû ¹fWX WX` dIYBÀf AU¸ff³f³ff UfQ ÀfÔ0-1674/2012 IYf ÀfSXIYfSX ³fZ WXfBÊ IYûMXÊ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fc½fÊ SXf¹f ÀfZ dUSXû²f ³fWXeÔ dIY¹ff °f±ff ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´ffdSX°f WXSX³f AfQZVf IYû df³ff dUSXû²f dIY¹fZ EUÔ A³¹f fZÔ¨f ¸fZÔ þf³fZ IZY fþf¹f CXÀf AfQZVf IYû ¸ff³f d»f¹ff ¦f¹ffÜ A¦fSX ÀfSXIYfSX d³f¿´fÃf EUÔ Àfþ¦f°ffÀfZ dUSXû²f IYSX°fe °fû B°f³fe Ad²fIY SXfdVf IYe Ãfd°f ³fWXeÔ ´fWXgb¨ff¹fe þf ÀfIY°fe ±fe BÀfÀfZ À´fVMX WX` dIY ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f, ´fMX³ff IZY USXe¹f ´fQfd²fIYfSXe EUÔ ÀfWXf¹fIYûÔ IYe ¹ffd¨fIYf IY°ffÊ ÀfZ ´fc¯fÊøY´fZ¯f d¸f»fe ·f¦f°fÜ ¹fWX ÀffSXe ´fidIY¹ff QZJ³fZ ÀfZ À´fáX WXû°ff WX` dIY ÀfWXfUQe³f ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¸fü³f ²ffSX¯f IYSX »fe ±fe BÀfÀfZ d¸f»f°fe-þb»f°fe ´fidIY¹ff dQJ SXWXe WX`Ü AüSX d½f·ff¦fe¹f IY¸ff»f QZd£fE dIY þf ¸ff¸f»ff ÀfUfÊZ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ QfdJ»f IYe ¦fBÊ EÀf.E»f.´fe. Àfa. 24758-24765/16 °fû dfWXfSX ÀfSXIYfSX IYû À±f¦f³f AfQZVf »fZ³ff ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com ªføYSXe W`XÜ EZÀff ³fWXe WXû³fZ ÀfZ À´f¿MX WX` dIY ÀfSXIYfSX IZY õfSXf þf³ffcÓfIYSX ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f EUÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ dVfd±f»f°ff fSX°fe ¦fBÊ WX` dªfÀfIZY °fWX°f EIY fOÞXe ÀfSXIYfSXe SXfdVf IYf A³ffUV¹fIY ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞXf A¦fSX ¹fWX d³f¹f¸f »ff¦fc SXWX°ff °fû dIYÀfe ·fe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe SXfdVf IYf ³fbIYÀff³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ þf ¸ff¸f»ff ÀfUfÊZ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ »fÔdf°f WX` °fû OXfg¢MXSXûÔ õfSXf Vf´f±f ´fÂf QZIYSX ·fb¦f°ff³f IYSX dQ¹ff þf¹f dIY ÀfUfÊZ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf þû ·ff¦f»f´fbSX ¸fÀf»ff WXû¦ff CXÀfIZY õfSXf Qe ¦fBÊ SXfdVf ÀfÔfÔd²f°f OXf0 ÀfZ Uf´fÀf IYSX »fe þfE¦feÜ ªffdIY d½f·ff¦fe¹f R`YÀf»ff WXû°ff dIY ÀfÔfÔd²f°f d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY ¸fÈ°¹fb WXû³fZ ´fSX CX³fIZY ´fbÂf-´fbÂfe ¹ff Àf¦fZ- ÀfÔfÔ²fe õXfSXf »fe ¦fBÊ SXfdVf IYû Uf´fÀf IYSX QZ¦fZÔÜ ¹ff ÀfUfÊZ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ÀfZ Àf»ffWX »fZ »fZ°fZ, »fZdIY³f d½f·ff¦f ³fZ EZÀff ³fWXe dIY¹ffÜ þû ½¹fdöY ³füIYSXe IZY d»f¹fZ ÀffÃff°IYfSX QZ°fZ WX` AüSX ¸ff¸f»ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¨f»ff þf°ff WX` °fû CX³WXZÔ UZ°f³f IYf ·fb¦f°ff³f BÀf Vf°fÊ ´fSX IYSX dQ¹ff þf¹f dIY ³¹ff¹ff»f¹f IYf R`YÀf»ff dU´fSXe°f WXû³fZ ´fSX Qe ¦fBÊ SXfdVf Uf´fÀf IYSX dQ¹ff ªff¹fZ¦ff EZÀff ¸ff³ff ªff SXWXf W`X dIY ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f, dfWXfSX, ´fMX³ff IZY õfSXf Àfe.OX»fc.þZ.Àfe. ÀfÔ£¹ff- 171/15 ¸fZÔ ´ffdSX°f AfQZVf ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fSX³f EUÔ d³f»fÔf³f AfQZVf IYû dUd²f ÀfÔ¦f°f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f, ´fMX³ff õfSXf d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` dRYSX ·fe dÀfdU»f Àfþʳf IYf¹ffÊ»f¹f, ·ff¦f»f´fbSX IZY E.E³f.E¸f. IZY ÀfÔd¨fIYf ´fi·ffSXe ¸fWXZVf ´fiÀffQ IZY õfSXf CXöY AfQZVf IYe A³fQZJe IYSX ³fû UIYÊ, ³fû ´fZ IYWXIYSX RYSXUSXe 2014 ÀfZ 16.10.2016 °fIY IYf UZ°f³ffdQ IYf ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX` þfdIY Àfe.OX»fc.þZ.Àfe. ÀfÔ£¹ff-9653/2011, 12155/2011 ¸fZÔ ´ffdSX°f AfQZVf ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf þ»Qeffþe dQJfIYSX dfWXfSX IZY U`ÀfZ Àf¸fÀ°f OXfg¢ASXûÔ IZY fe¨f ÀfZUfd³fUÈ°f 62 U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ WXbE WX` CX³fÀfZ Vf´f±f ³ff¸ff »fZIYSX df³ff IYf¹fÊ IZY ·fb¦f°ff³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff, þfdIY ¸fZSXe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX À±ff³ffÔ°fSX¯f EUÔ d³f»fÔf³f IYû CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff °fû CXöY AUd²f IYû ·fe IYf¹fÊ AUd²f ¸ff³fIYSX UZ°f³ffdQ IYf ·fb¦f°ff³f AfQZVf ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ´fiIYSX¯f AÔþb IbY¸ffSXe E.E³f.E¸f. f³ff¸f dfWXfSX ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f, ´fMX³ff, dfWXfSX õfSXf ´fiZÀf dUÄffd~ ÀfÔd¨fIYf ÀfÔ0-3/³¹ff¹ff»f¹f-01-19/2012 8328 (WXZ»±f) 2017-18 ÀfSXIYfSX IZY dUVfZVf Àfd¨¨fQf³fÔQ ¨ff`²fSXe õfSXf þfSXe ´fiZÀf dUÄffd~ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ´fif¹f: d¨fdIY°ÀfIYûÔ õfSXf ´fif~ ´fZÔVf³f IYf f`ÔIY dUUSX¯fe, I`YdÀfÔ»f ¨fZIY EUÔ ´fZ³f IYfOXÊ d³fIYfÀfe EUÔ ½¹f¹f³f ´fQfd²fIYfSXe IYû CX´f»f²f ³fWXeÔ IYSXf¹fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ·fb¦f°ff³f ffd²f°f WX`Ü ¸ff³f³fe¹f ´fMX³ff CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf A½f¸ff³f³ff UfQ ÀfÔ0-1674/2012 EUÔ Àf¸føY´f UfQûÔ ¸fZÔ dQ³ffÔIY 11.10.2017 IYû Àfc³fUfBÊ IYe ¦fBÊ °f±ff Àfb³fUfBÊ IYe A¦f»fe d°fd±f dQ³ffÔIY 08.11.2017 IYû d³f²ffÊdSX°f IYe ¦fBÊ WX` A°f: ÀfÔfÔd²f°f d¨fdIY°ÀfIYûÔ ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY ½ffad¨f°f Ad·f»fZJ A´f³fZ d³fIYfÀfe ½¹f¹f³f ´fQfd²fIYfSXe IYû EIY Àf~fWX IZY A³QSX CX´f»f²f IYSXf³ff Àfbd³fdV¨f°f IYSXZÔ dþÀfÀfZ dIY ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf ÀfIZY °f±ff ¸ff³f³fe¹f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f, ´fMX³ff, dfWXfSX IZY AfQZVf IYf ´fc¯fÊ°f: A³fb´ff»f³f WXû ÀfIZYÜ BÀf ´fSX dUVfZVf ²¹ff³f QZIYSX Qû¿fe ´fSX IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe ÀfSXIYfSX õfSXf IYe þf³fe ¨ffdWX¹fZ, °ffdIY ·fd½f¿¹f ¸fZÔ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe õfSXf BÀf ´fiIYfSX IYf d³f¯fʹf »fZ³ff ¹fWX Àf¸´f°f WX` dIY ÀfSXIYfSX IZY dWX°f ¸fZÔ df³ff IYf¹fÊ dIY¹fZ dfWXfSX ¸fZÔ 65 OXfg¢MXSXûÔ IYû þû 62 ½f¿fÊ IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf IYSX³fZ IZY ffQ ÀfZUfd³fUÈ°f WXbE EUÔ ÀfSXIYfSX ³fZX A»f¦f ÀfZ OXfg¢MXSXûÔ IYû SXJIYSX »f¦f·f¦f 40-50 WXþfSX ´fid°f ¸ffWX ·fb¦f°ff³f dIY¹ff ¦f¹ff, CXÀf¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe fWXb°f fOÞXe SXfdVf IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX` BÀf ³fbIYÀff³f IYe ·fSX´ff¹fe ÀfSXIYfSX IYWXfg ÀfZ IYSXZ¦fe AüSX BXÀfIZY d»f¹fZ IYü³f CXØfSXQfd¹f°½f WXû¦ffÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 19