Views
1 year ago

Nov 2017

´fid°ffa²f IZYU»f

´fid°ffa²f IZYU»f dWXÔQb°U ¸fZÔ WXe WXÀ°fÃfZ´f ³¹ff¹ff»f¹f ßfe¸ff³f IYf!! Àfb. OZXÀIY Qû °f±¹f ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff IZY Àf¸fÃf dU³f¸fi°ff ´fcUÊIY SXJ³ff ¨ffWX°ff WXch 1. dWXÔQb°U WXþfSXûÔ U¿fûÊÔ ÀfZ EIY dUIYdÀf°f þeU³f Vf`»fe SXWXe WX`. AüSX 2. ¹fWX ÀffÔÀIÈYd°fIY þeU³f Vf`»fe A´f³ff CX³³fd°f ¸ff¦fÊ ÀU¹fÔ WXe Jûþ°fe SXWXe WX`. BÀfZ ÀfÔdÃf~ dUÀ°ffSX QcÔ °fû ¹fWX ½¹föY½¹f WXû¦ff dIY dWXÔQc þeU³f Vf`»fe U BÀfIZY ´fUÊ, CX°ÀfU, °¹füWXfSX, ´fSX¸´fSXfEÔ ´fid°f 25-50 U¿fûÊÔ ¸fZÔ ³f¹ff øY´f »fZ°fZ SXWXZÔ WX`Ô AüSX »fZ°fZ SXWXZÔ¦fZ. WX¸f³fZ B³f ´fdSXU°fʳfûÔ ÀfZ ÀU¹fÔ IYû QZVfþ SXWX°fZ WXbE A³°fSXf¿MÑXe¹f f³f³fZ IYe Àf°f°f ¹ffÂff f³ff d»f¹ff WX`. ¹fdQ ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ Àf¸f¹f IZY Àff±f Qû¿f Af°fZ WX`Ô °fû WX¸f ÀU¸fZU WXe CXÀfIYe ´fWX¨ff³f IYSX »fZ°fZ WX`Ô AüSX CXÀfIZY d³fUfSX¯f IYf ·fe WX¸ffSXf ÀUd¯fʸf Bd°fWXfÀf SXWXf WX`. QeUf»fe IZY ´fMXfJûÔ ´fSX A´f³fZ d³f¯fʹf ´fSX CX´fSXûöY Qû °f±¹f U CX³fIYe ÀfÔdÃf~ dUUZ¨f³ff IZY ¸f¸fÊ IYû ³¹ff¹ff»f¹f ßfe¸ff³f ¹fdQ Àf¸fÓf »fZ¦ff °fû ÀfÔ·fU°f: CXÀfZ dWXÔQb°U IZY dU¿f¹f ¸fZÔ A³ffUV¹fIY WXÀ°fÃfZ´fûÔ ÀfZ f¨f³fZ IYe SXfWX d¸f»f þf¹fZ¦fe. ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹ff»f¹f EUÔ ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff d³fÀÀfÔQZWX A´f³fZ Àf·fe ÀUøY´fûÔ ¸fZÔ AfQSX¯fe¹f, A³fbIYSX¯fe¹f U A³f³¹f SXWXe WX`. BÀfIYe A´f³fe Aòb°f QZVfþ AüSX A³°fSXf¿MÑXe¹f LdU WX` dIÔY°fb »f¦f°ff WX` B³f dQ³fûÔ ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff IYû kQZVfþl °¹ff¦f IYSX kA³°fSXf¿MÑXe¹fl WXû þf³fZ IYf A°feU ¸fûWX WXû ¦f¹ff WX`. U°fʸff³f ¸fZÔ dQUf»fe IZY ´fMXfJûÔ ÀfdWX°f IYBÊ ffSX A³¹f ²ffd¸fÊIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ A³ffUV¹fIY WXÀ°fÃfZ´f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ d³fd›°f °füSX ´fSX ¹fWX IYWX³ff WXû¦ff dIY ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ dWXÔQb°U IYû EIY þeU³f Vf`»fe °fû ¸ff³f d»f¹ff WX` dIÔY°fb BÀf dWXÔQc þeU³f Vf`»fe IZY ¸fc»f ³fZÀfd¦fÊIY ÀUøY´f IYû ³fWXeÔ Àf¸fÓff þû ÀU¸fZU dUIYfÀf ´f±f ´fSX ¨f»f°ff WX`, ²f¸fÊ IYû dUÄff³f IYf Af²ffSX QZ°ff WX`, dUÄff³f ¸fZÔ ²f¸fÊ IYf ´fbMX ´fiUfdWX°f IYSX°ff WX`, ´f¹ffÊUSX¯f IYû QZU°ff ¸ff³f°ff WX`, ´fiIÈYd°f IYe AfSXf²f³ff IYSX°ff WX`, ¦fif¸f, SXfª¹f,QZVf, ´fȱUe ÀfZ DY´fSX fišff¯OX IZY IY»¹ff¯f IYe IYf¸f³ff IYSX°ff WX` U B³f Àff Àf°IY¸fûÊÔ IYf IY°ffÊ, d³f¹fÔ°ff, d³f¹ff¸fIY WXû°fZ WXbE ·fe ¸ff³fU IYû B³f ÀffIYf EIY ¸ff²¹f¸f ¸ffÂf ¸ff³f°ff WX`. ³¹ff¹ff»f¹f ßfe¸ff³f ³fZ dWXÔQb°U IZY dUIYfÀf IiY¸f ¸fZÔ AfBÊ AU³fd°f¹fûÔ U CX³³fd°f¹fûÔ IYf A²¹f¹f³f dIY¹ff WXû°ff °fû dWXÔQb°U IYû BÀf ´fiIYfSX IZY d³fQZÊVf QZ³fZÔ IZY À±ff³f ´fSX ´fSXf¸fVfÊ ¹ff ÀfÔIZY°f IYSX- IZY ÀU¹fÔ IYû Ad²fIY ÀfWXþ U QZVf IYû Ad²fIY ÀfbSXd·f°f ´ff°ff. ´fMXfJûÔ ´fSX ´fid°ffÔ²f IYe ff°f IYSX³fZ Uf»fZ B³f IYd±f°f þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYfIY°ffAûÊÔ AüSX CX³WXZÔ °UdSX°f ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ df³ff Àfû¨fZ Àfb³f »fZ³fZ Uf»fZ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ Af¦fiWX WX` dIY UWX dWXÔQb°U IZY dUIYfÀf IiY¸f IZY ¸ffÂf d´fL»fZ Qû °fe³f Àfü U¿fûÊÔ IZY Bd°fWXfÀf IYf WXe Àf°fWXe A²¹f¹f³f IYSX »fZÔ¦fZ °fû ·fe CX³WXZÔ Àf¸fÓf Af þfE¦ff dIY dWXÔQb°U A´f³fe fbSXfB¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ ¸fZÔ ³fZÀfÊd¦fÊIY øY´f ÀfZ ÀfÃf¸f WX`, CXÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³fQZVfûÊÔ IYe ³fWXeÔ AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WX`. ³¹ff¹ff»f¹f °fd³fIY dWXÔQb°U dUIYfÀf IZY BÀf ÀfWXþ, Àf¸fÈð, Àff»f U ÀfÔUZQ³fVfe»f dUIYfÀf IiY¸f ¸fZÔ Af¹fZ B³f ½¹fdöY¹fûÔ U ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ³ff¸fûÔ IYû ´fPÞX ·fSX »fZ fišf Àf¸ffþ, SXf¸fIÈY¿¯f d¸fVf³f, ¹fÔ¦f fÔ¦ff»f website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Af³Qû»f³f, d±f¹fûÀffdRYIY»f ÀfûÀff¹fMXe,´fif±fʳff Àf¸ffþ, Af¹fÊ Àf¸ffþ, °f°Ufûd²f³fe Àf·ff, UZQf³°f QVfʳf, Q¹ff³fÔQ EÔ¦»fû U`dQIY ÀIcY»f, ¦fb÷YIcY»f IYfÔ¦fOÞXe dUV½fdUôf»f¹f, ÀfZÔMÑ»f WXZÔQb IYf»fZþ, f³ffSXÀf dWX³Qc dUV½fdUôf»f¹f, IcYIYf U ³ff¸f²ffSXe Af³Qû»f³f, d³fSXÔIYfSXe Af³Qû»f³f, ²f»fcÊ ³ff¹fOXc UZQ Àf¸ffþ, dU²fUf Afßf¸f, ÀfUZʳMXÐÀf AfRY BÔdOX¹ff ÀfûÀff¹fMXe, ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ, ÀUf¸fe SXf¸fIÈY¿¯f ´fSX¸fWXÔÀf, ÀfÔ°f SXdUQfÀf, ³ffSXf¹f¯f ¦fb÷Y, ª¹fûd°fff RbY»fZ, SXfþf SXf¸f¸fûWX³f SXf¹f, Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe, Af°¸ffSXf¸f ´ffÔOXbSXÔ¦f, ¦fûdU³Q ¸fWXfQZU SXf³ffOXZ, ffff ÀffWXZf A¸fZOXIYSX AfdQ AfdQ ¹fZ Àff dWXÔQb°U IZY Àfb²ffSXIY ±fZ AüSX dIYÀfe ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf ¹ff WXÀ°fÃfZ´f IYe CX´fþ ³fWXeÔ ±fZ. ¹fZ ¸ffÂf dWXÔQb°U þeU³f Vf`»fe IZY Àf¸fÈð U Àf°f°f ¨f»f°fZ dUIYfÀf IiY¸f ¸fZÔ Af¹fZ EIY ´fOÞXfU ¸ffÂf ±fZ. Ãf¸ff´fcUÊIY CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dWXÔQb°U dUIYfÀf ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f IYSX³fZ Uf»fZ Vf°ffd²fIY ½¹fdöY¹fûÔ U ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf CX»»fZJ Àf¸f¹f U À±ff³ff·ffU IZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`. QZVf ·fSX ¸fZÔ þû dWXÔQb°U þeU³f Vf`»fe IYe ´fi±ffAûÔ, ´fSX¸´fSXfAûÔ IZY dU÷Yð dþÀf ´fiIYfSX °f±ffIYd±f°f fbdðdþUe, A³°fSXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX dUþZ°ff, Uf¸f´fÔ±fe, Af²fbd³fIY°ff UfQe »fû¦f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¹ffd¨fIYfEÔ »f¦ff SXWXZÔ WX`Ô U dWXÔQb°U IYû dUøY´f-dUQic´f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZÔ WX`Ô CX³fIYe ¸ff³fdÀfIY°ff, CX³fIZY QbSXfVf¹f U CX³fIYe ´fÈâ·fcd¸f IYû ·fe ³¹ff¹f»f¹f ³fZ ³fWXeÔ þfÔ¨ff. BÀf QZVf ¸fZÔ IbYL »fû¦f WX`Ô þû IZYU»f BÀfe IYf¸f ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ô. ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf QZVfdWX°f ¸fZÔ Qe ¦fBÊ ÀfbdU²ff “þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf” IYf dIYÀf ´fiIYfSX ¦f»f°f »ff·f B³f IYd±f°f ¹ffd¨fIYf IY°ffAûÊÔ õfSXf CXNXf¹ff WX` BÀf ¨f»f³f (MÑZÔOX) IYf A²¹f¹f³f ·fe ³¹ff¹ff»f¹f IYû IYSX³ff ¨ffdWXE. dQUf»fe ´fSX ´fMXfJûÔ ´fSX ´fid°ffÔ²f IYe ff°f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f dIiYÀf¸fÀf IYe Af²fe SXf°f IYû þ»f³fZ Uf»fZ ´fMXfJûÔ ´fSX ´fid°ffÔ²f WXZ°fb ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Af°fZ? BÊQ ´fSX A³fd¦f³f°f fIYSXûÔ IZY SXöY ÀfZ B³fIYe ¸ff³fUe¹f°ff AüSX ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff ´fi·ffdU°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû°fe? °fe³f °f»ffIY, WX»ff»ff, ¸fbdÀ»f¸f fWXbdUUfWX, ¸fdÀþQûÔ ÀfZ Àf¸f¹f-AÀf¸f¹f CXNX°fe IYf³fRYûOÞXc AfUfþZÔ, ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ IYe QÀf-´ffÔ¨f f¨¨fûÔ IYû þ³¸f QZ³fZÔ IYe Af¸f ´fiUÈdØf, »fU dþWXfQ IZY ¹fûþ³fffð IbY¨fIiY, dIiYÀf¸fÀf IYe ¸f²¹fSXfdÂf IZY ´fMXfJûÔ, ÀfZUfdVfÃff-ÀUfÀ±¹f IZY ³ff¸f ´fSX ·fû»fZ ·ff»fZ þ³fþfd°f¹f »fû¦fûÔ IZY NX¦fe´fcUÊIY WXû SXWXZ AÔ²ff²fbÔ²f ²f¸ffÊÔ°fSX¯f ´fSX ¹fZ ¹ffd¨fIYfIY°ffÊ ¢¹fûÔ ´fiV³f ³fWXeÔ CXNXf°fZ? ÀU¹fÔ ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ ·fe ¹fWX ´fiV³f WX` dIY Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX dWXÔQb°U ÀfZ þbOÞXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX ÀU¹fÔ ÀfÔÄff³f »fZ³fZÔ Uf»ff ³¹ff¹ff»f¹f A³¹f ²f¸fûÊÔ ÀfZ þbOÞXe ªU»fÔ°f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX Af °fIY ÀU¹fÔ ÀfÔÄff³f »fZ³fZÔ ÀfZ ¢¹fûÔ f¨f°ff SXWXf? ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff IYû Af °fIY ·ffSX°fe¹f ¸fbdÀ»f¸f dÀÂf¹fûÔ IYe Qû¹f¸f QþZÊ IYe dÀ±fd°f IYf £¹ff»f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Af¹ff? CXØ°fSX À´fá WX` dIY ³¹ff¹ff»f¹f ÀfbdU²ff ¨ffWX°ff WX` AüSX AÀfbdU²ffþ³fIY ´fiV³fûÔ ÀfZ f¨f³ff ¨ffWX°ff WX`. dWXÔQb°U IZY dU¿f¹f ¸fZÔ WXÀ°fÃfZ´f IYSX³fZ ÀfZ QZVf ¸fZÔ °feïf ´fid°fdIiY¹ff ³fWXeÔ WXû°fe ¹fWX °f±¹f ³¹ff¹ff»f¹f IYû k´fMXfJûÔ ´fSX ´fid°ffÔ²fl þ`ÀfZ A³¹f AfQZVfûÔ WXZ°fb ´fiZdSX°f IYSX°ff WX` AüSX k°feïf ´fid°fdIiY¹ff IYf ·f¹fl ¹ff kLQ¸f ²f¸fÊ d³fSX´fZÃf°ff IYf ·fc°fl CXÀfZ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYe ³ffSXIYe¹f dÀ±fd°f QZJ³fZ ³fWXeÔ QZ°ff. fWXSXWXf»f ·ffSX°fe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ B°f³ff WXe d³fUZQ³f WX` dIY UWX EZÀfZ d¨fd³WX°f ¹ffd¨fIYfIY°ffAûÊÔ ÀfZ f¨fZ. ·ffSX°fe¹f VffÀf³f U ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff dWXÔQb°U IYû CXÀfIZY ³fZÀfd¦fÊIY,´fifIÈYd°fIY U ÀfWXþ øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXû³fZÔ QZ. dWXÔQb°U A´f³fZ Qû¿fûÔ IYû d¨fd³WX°f IYSX³ff, CX³fIYf d³fUfSX¯f IYSX³ff, ¦f»f°f ´fSX¸´fSXfAûÔ IYf CX³¸fc»f³f, ³fBÊ ´fSX¸´fSXfAûÔ IYû dUIYdÀf°f IYSX³ff, þeU³f IYf U`Äffd³fIYe IYSX¯f IYSX³ff AfdQ AfdQ Àff IbYL þf³f°ff WX`. ³¹ff¹ff»f¹f Ad²fIY°f¸f ÀfZ Ad²fIY°f¸f ÀfÔIZY°f ¹ff ´fSXf¸fVfÊ dIY¹ff IYSXZ °fû CXd¨f°f SXWXZ¦ff AüSX ¹fdQ CXÀfZ AfQZVf QZ³ff WX` °fû UWX Àf¸fbd¨f°f, ÀfUfÊÔ¦fe¯f U Àf¸´fc¯fÊ ´fdSXUZVf IYe d¨fÔ°ff IYSXZ. dWXÔQb°U IYû ´fIYOÞX³ff U A³¹fûÔ IYû A³fQZJf IYSX³ff ·ffSX°f ¸fZÔ AÀfÔ°fû¿f IYf EIY IYfSX¯f f³f ÀfIY°ff WX`. Àf¸f¹f SXWX°fZ BÀfÀfZ f¨f³fZ IYf A·¹ffÀf IYSX³ff ¨ffdWXE. Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 24

ffaIYf A´fSXfd²f¹fûÔ ´fSX ³fIZY»f °fû ³fVû IZY d£f»ffRY ±ff³fZQfSX ¦f»f°f IYSmÔX¦fZ °fû ³f´fZÔ¦fZ, ÀfbSXÃff WXe WX¸ffSXe ´fif±fd¸fIY°ff : ffaIYf EÀf´fe ¨faQ³f IbY¸ffSX ¸f³fûªf d¸fßf/SXfªfe½f ½f`ô A¢ÀfSX »fû¦fûÔ IYû ¹fWX IYWX°fZ WXbE Àfb³ff þf°ff WX` dIY ´fbd»fÀf §fMX³ff À±f»f ´fSX QZSX ÀfZ ´fWXbh¨f°fe WX`, SXÀfcJQfSX A´fSXfd²f¹fûÔ IYû LûOÞX QZ°fe WX`Ü A¦fSX WXfh,... °fû BÀf ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fPÞXIYSX Af´f A´f³fZ dU¨ffSX fQ»f³fZ IYû ¸fþfcSX WXû þf¹fZÔ¦fZÜ ¹fZ ³f SXÀfcJ Uf»fZ ³fZ°ff IYe Àfb³f°fZ WX` AüSX ³f WXe A´fSXfd²f¹fûÔ IYe, B³fIZY Àff¸f³fZ ÀffSXZ fWXf³fZ fZIYfSX WX`ÔÜ BÀf ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY d»fE A´fSXf²f IYf ¸f°f»ff dÀfRYÊ A´fSXf²f WXû°ff WX`Ü Uû A´fSXf²fe IYû ´f»fIY Óf´fIY°fZ WXe Qfû¨f IYSX Àfþf dQ»fUf³fZ IYe IYûdVfVf IYSXUf°fZ WX`Ü CX³fIZY d»fE IYf³fc³f ²f¸fÊ WX` AüSX IYf³fc³f IYe SXÃff ßfZâ IY°fʽ¹fÜ ffÔIYf dþ»ff ÃfZÂf IYe fZþf³f ÀfOÞXIZY CXÀf ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY IYQ¸fûÔ IYe AfWXMX Àfb³f dRYSX ÀfZ þedU°f WXû CXNXe þf ´fbd»fÀf A²feÃfIY IZY ´fQ IYe dþ¸¸fZQfSXe ¨f³Q³f IbY¸ffSX IbYVfUfWXf IYû Qe ¦fBÊÜ A´fSXfd²f¹fûÔ IYe Vff¸f°f »ff³fZ Uf»ff ¹fWX UQeʲffSXe ffÔIYf dþ»ff IZY d»fE ³f¹ff ³fWXeÔ WX`Ü ´fMX³ff Àf¸fZ°f dUWXfSX IZY A³¹f dþ»fûÔ ¸fZÔ SXWX°fZ WXbE CX³fIZY IYBÊ IYfSX³ff¸fZÔ fOÞXZ ¸fVfWXcSX WXbEÜ ¹fWXfh °fIYSXef³f °fe³f ¸fWXe³fZ IYe ÀfZUf ¸fZÔ þWXfh ERYAfBÊAfSX IZY ¦fifRY ¸fZÔ fPÞX°fûSXe WXbBÊ UWXeÔ Àf`IYOÞXûÔ A´fSXfd²f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe, A½f`²f ff»fc CXNXf½f °f±ff Aû½fSX»fûOX ´fSX IYOÞXf ÷Y£f °fû ·fiáX ´fbd»fÀf ´fSX d°fSXLXe ³fªfSX E½fa EIY MXZÑ¢MXSX dUÀRYûMXIY IYe fSXf¸fQ¦fe ÀfdWX°f ³f¢Àfd»f¹fû U A´fSXfd²f¹fûÔ ´fSX QdfVf ÀfZ ÃfZÂf VffÔ°f °f±ff Af´fSXfd²fIY §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ IY¸fe Af¹fe W`XÜ BÀf fff°f dQ³ffÔIY 14 A¢McXfSX dQ³f Vfd³fUfSX IYû Àfa¹fböY Àfa´ffQIY õXfSXf dþ»ff ´fbd»fÀf IY~f³f ¨fÔQ³f IbY¸ffSX IbYVfUfWfX ÀfZ CX³fIZY UZÀf¸f ¸fZÔ ´fbd»fÀf-´fd»fIY Àf¸´fIYÊ ¹ff þ³f°ff QSXffSX ÀfdWX°f WXf»f WXe ¸fZÔ Àff¸ffdþIY Af´fSXf²fûÔ ¸fZÔ WXû SXWXe UÈdð þ`ÀfZ QWXZþ WX°¹ff, Af°¸f WX°¹ff, ´fiZ¸f ´fiÀfÔ¦f, °f±ff ´ffdSXUfdSXIY A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ SXûIY±ff¸f ÀfdWX°f ´fbd»fÀf IYe Àff¸f³fZ ¸fb£¹f ¨fb³füd°f¹ffh EUÔ Jfd¸f¹fûÔ ÀfZ Àfafad²f°f ´fiV³fûÔ IZY þ½fff ¸fZÔ IYWXf dIY... ÀfWX¹fû¦ff°¸fIY AüSX d¸fÂf°ff´fc¯fÊ ½¹fUWXfSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX IYûBÊ A´fSXf²fe A´fSXf²f dIY¹ff ¹ff IYSX°ff WX` °fû CXÀfIYû ´fIYOÞXUf³fZ ¸fZÔ ´fd»fIY IYû ´fbd»fÀf IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXE ³f dIY A´fSXf²f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE A´fSXf²fe IYfÜ ´fbd»fÀf IYû ·fe ´fd»fIY ÀfZ d¸fÂf°ff´fcUÊIY ½¹fUWXfSX IYSX³ff ¨ffdWXE, A¦fSX WXSX AfQ¸fe A´f³ff-A´f³ff IY°fʽ¹f Bʸff³fQfSXe ´fcUÊIY IYSX°ff WX` °fû Àf¸ffþ IYû Àfb²fSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔ WXû¦fe AüSX WX¸fZ dUIYdÀf°f WXû³fZ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°ff WX`Ü Àff±f WXe CX³WXû³fZÔ IYWXf dIY ´fUÊ AüSX °¹fûWXfSXûÔ ´fSX ¸f`Ô VffÔd°f Àfd¸fd°f IZY Àff±f f`NXIY IYSX°ff WXcÔ dþÀf¸fZÔ ½fWXfa IZY ´fifbð þ³f website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com AüSX ±ff³ff²¹fÃf ÀfdWX°f ´fa¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f ½f ¦fif¸fe¯fªf³f SXWX°fZ W`ÔXÜ WX¸ffSXZ Àf¸ffþ IYf ¸ffWXü»f JSXff ³f WXû AüSX VffÔd°f ½¹fUÀ±ff f³fe SXWXZ BÀfIZY d»fE ¸f`Ô WX¸fZVff ´fi¹ffÀf IYSX°ff SXWX°ff WXcÔÜ ¸f`Ô »fû¦fûÔ ÀfZ ¹fWXe IYWX°ff WXcÔ dIY ´fbd»fÀf Af´fIZY UZ»fRZY¹fSX IZY d»fE WX` Af´f»fû¦f ´fbd»fÀf IYf ÀfWX¹fû¦f IYSXZ ´fbd»fÀf Af´fIYe ÀfZUf IZY d»fE WX¸fZVff °f`¹ffSX WX`Ü Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fc½fÊ ¸fZÔ Af½fZQ³fûÔ IYe Àfa£¹ff Qû Àfü ÀfZ °fe³f Àfü WbXAf IYSX°fe ±fe, »fZdIY³f Af 500 ÀfZ 600 °fIY Af½fZQ³f Af³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ ¹ffd³f »fû¦fûa ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY ´fid°f d½fV½ffÀf fPÞXf W`XÜ ÃûÂf ¸fZÔ ´fbd»fÀf AüSX ªf³f°ff IZY ½¹f½fWXfSX IYû »fZIYSX f`NXIY WbXAf IYSX°fe W`XÜ ´fc¯fÊ VfSXfffaQe »ff¦fc W`Ô, ªfû ¦f»f°f IYSmÔX¦fZ ½f`ÀfZ ±ff³fZQfSX ´fSX IYfSÊX½ffBÊX WXû¦feÜ ¦fV°fe IYû °fZªf dIY¹ff ¦f¹ff W`X °f±ff Af °ff 1000 IZYÀf QªfÊ WXû ¨fbIZY W`XÜ þfdIY QWXZþ WX°¹ff, Af°¸f WX°¹ff, ´fiZ¸f ´fiÀfÔ¦f °f±ff ´ffdSXUfdSIYX A´fSXf²fûÔ ´fSX CX³fIYf ¸ff³f³ff SXWXf dIY BÀfIZY d»fE Àf¸ffþ IYû °fû þf¦føYIY WXû³ff ´fOÞXZ¦ff þû Àf¸ffþ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYf³fc³f f³f°fZ WX` CXÀf¸fZÔ A´fZÃff IYe þf°fe WX` dIY CX³fIZY A³fbøY´f A´f³ff Af¨fSX¯f IYSXZ¦ff »fZdIY³f UÀ°fb°f: U`Àff dVfÃff IZY Af·ffU ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû ´ff°ff WX`ÔÜ fQ»f°fZ Àf¸f¹f IZY Àff±f WX¸f Àffû IYû A´f³fZ Af´f IYû fQ»f³ff WXû¦ff, þ`ÀfZ A³²fdUV½ffÀf ¹ff³fe »fû¦f ²f¸fÊ AüSX AfÀ±ff Àf¸fÓfIYSX A³²fdUV½ffÀf IYe ²ffSX¯ff ´fSX ¨f»f°fZ ±fZ Uû Afþ IZY QüSX ¸fZÔ EÀf´fe ¨faQ³f IbY¸ffSX IZY Àff±f ¸fb£¹ff»f¹f OXeEÀf´fe OXeE³f ´ff¯OZX¹f fQ»f ¦f¹ff WX`Ü Àff±f WXe WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ fWXb°f Àfe IbY´fi±ffE ±fe þ`ÀfZ Àf°fe ´fi±ff B°¹ffQe Afþ »fb~ WXû ¦fBÊÜ BÀfe ´fiIYfSX þû Àff¸ffdþIY A´fSXf²f WX` UWX Àf¸ffþ IYû þf¦føYIY WXû³fZ ÀfZ WXe Àff¸ff~ WXû¦ffÜ WX¸f »fû¦f A´f³fZ °fSXRY ÀfZ IYBÊ ¦fûâe¹ffÔ Àf¸¸fZ»f³f B°¹ffQe IYSX°fZ SXWX°fZ WX`Ô dIY »fû¦f þf¦føYIY WXûÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf IYe ¸fb£¹f ¨fb³füd°f¹ffh fQ»f°fZ ´fdSXUZVf ¸fZÔ A´f³fZ Af´f IYû ´fifÀfÔd¦fIY f³ff³ff AüSX CXÀfe IZY A³fbøY´f IYf¹fÊUfWXe IYSX³ff ¢¹fûÔdIY A´fSXf²f IYf ´f`MXʳf fQ»f°ff SXWXf WX`, CXÀfe A³fbøY´f BÀf fQ»f°fZ WXbE QüSX ¸fZÔ A´f³fe SX¯f³fed°f IYû fQ»f A´f³fZ Af´f IYû ´fiÀfÔd¦fIY f³ffE SXJ³ff AüSX Uû WX¸f »fû¦f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX IYSX°fZ SXWX°fZ WX`Ü ½f`ÀfZ ·fe IYWXf þf SXWXf WX` dIY ffaIYf ¸fZÔ dªf»ff ´fbd»fÀf IY~f³f ¨faQ³f IbY¸ffSX IZY °fZªf °fSXfÊSX £fbdRY¹ffBÊX ³fZMX½fIÊY °f±ff EEÀf´fe ³f¢Àf»f Ad·f¹ff³f df¸f»fZVf ¨faQi Óff IZY °fffOÞX°fûOXÞX LXf´fZ ½f Qff½f IZY Af¦fZ ³f¢Àf»fe ·fe d½f½fVf Wû SXWZX W`ÔX, ¢¹fûÔdIY A¢MXcUSX ¸ffWX IZY ´fi±f¸f Àf~fWX ¸fZÔ ´fbd»fÀf U ³f¢Àf»fe IZY fe¨f WXbBÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ PXZSX WXbAf WXfOXÊIYûSX ³f¢Àf»fe ¸fÔMXc J`SXf IYf fZWXQ IYSXefe U ÀfdIiY¹f ÀfQÀ¹f WXfOXÊIYûSX ¸fdWX»ff ³f¢Àf»fe ´fSXUd°f¹ff QZUe CXRYÊ IZYU»fe QZUe IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ³f¢Àf»fe ´fSXUd°f¹ff QZUe ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ 30 dIY»fû A¸fûd³f¹f¸f ³ffBMÑZMX dUÀRYûMXIY ´fQf±fÊ ·fe fSXf¸fQ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 25