Views
1 year ago

Nov 2017

CXØfSX´fiQZVf

CXØfSX´fiQZVf ·fÈáf¨ffSX ´fSX ¹fû¦fe IYf ´fiWXfSX ÀfZUfd³fUÈØf ÀfZ IbYL ¸ffWX ´fWX»fZ WXbE fJfÊÀ°f Àfbþe°f d¸fßff(dÀf˜e) CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ³fBÊ ÀfSXIYfSX IZY ÀffÀfZ fOÞXZ R`YÀf»fZ IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX` ·fiáXf¨ffSX d³f¨f»fZ À°fSX ´fSX WXû ¹ff fOÞXZ À°fSX ´fSX ³fbIYÀff³f Àf¸´fc¯fÊ SXf¿MÑX IYû WXû°ff WX` BÀf´fSX SXûIY »f¦f³fe ¨ffdWXE BÀfe IiY¸f ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f ³ff±f ³fZ ·fiá Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IZY Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¸fZSXNX IZY A´fSX Af¹fböY SX¯f²feSX dÀfÔWX QbWX³f IYû fJfÊÀ°f IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀfIZY A»ffUf ¦fü°f¸ffbð³f¦fSX IZY EOXeE¸f dUØf EUÔ SXfþÀU §f³fV¹ff¸f dÀfÔWX IYû d³f»fÔdf°f IYSX dQ¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX IYfSXÊUfBÊ Àfû¸fUfSX IYû IYe AüSX °fbSXÔ°f AfQZVf þfSXe IYSX dQE ¦fEÜ Àff°f ¸fWXe³fZ IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ BÀfZ ÀfeE¸f ¹fû¦fe IYe Af °fIY IYe ÀffÀfZ IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY ÀfeE¸f ³fZ ´fWX»fZ ·fe dUd·f³³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IYBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³f»fÔdf°f dIY¹ff WX`, »fZdIY³f dIYÀfe ´feÀfeEÀf Ad²fIYfSXe IYû fJfÊÀ°f IYSX³fZ IYf ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff ¸ff¸f»ff WX`Ü SXûIY IZY ffUþcQ ³fe»ff¸f IYSX Qe VfÂfb ÀfÔ´fdØf : SX¯f²feSX dÀfÔWX QbWX³f d³f¹fbdöY U IYfd¸fÊIY dU·ff¦f IZY ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, SX¯f²feSX dÀfÔWX QbWX³f ³fZ Vff¸f»fe ¸fZÔ EOXeE¸f SXWX°fZ VfÂfb ÀfÔ´fdØf IYe IYSXef 27 EIY- OÞX þ¸fe³f f¦f`SX dIYÀfe Ad²fIYfSX IZY d³f¹f¸fûÔ IYû QSXdIY³ffSX IYSX°fZ WXbE ³fe»ff¸f IYSX Qe þfdIY VfÂfb ÀfÔ´fdØf ³fe»ff¸f IYSX³fZ ´fSX Àff»f 2006 ÀfZ WXe SXûIY »f¦fe WX`Ü QbWX³f ³fZ ¹fWX IYf¸f U¿fÊ 2012-13 ¸fZÔ dIY¹ffÜ dVfIYf¹f°f WXû³fZ ´fSX ÀfWXfSX³f´fbSX IZY °f°IYf»fe³f IYd¸fV³fSX °f³fUeSX þRYSX A»fe ³fZ BÀfIYe þfÔ¨f IYe AüSX CX³f ´fSX AfSXû´f ´fi¸ffd¯f°f WXbEÜ IYfSXÊUfBÊ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IZY Àff±f dSX´fûMXÊ ÀfSXIYfSX IYû ·fZþe ¦fBÊ AüSX ÀfeE¸f ³fZ CX³WXZÔ fJfÊÀ°f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff »fZ d»f¹ffÜ QbWX³f 1991 f`¨f IZY ´feÀfeEÀf Ad²fIYfSXe WX`ÔÜ 2018 ¸fZÔ WXû SXWXZ ±fZ ÀfZUfd³fUÈØf, QbWX³f fû»fZ, ¸fbÓfZ ÀffdþVf IZY °fWX°f RÔYÀff¹ff þ¸fe³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ fJfÊÀ°f WXbE A´fSX Af¹fböY SX¯f²feSX dÀfÔWX QbWX³f ³fZ RYû³f ´fSX ‘d³fþe Àf¸ff¨ffSX ´fÂf' IZY Àff±f ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWX ´fcSXe °fSXWX d³fQûÊ¿f WX`ÔÜ CX³fIYû ÀffdþVf IZY °fWX°f RÔYÀff¹ff ¦f¹ff WX`Ü VfÂfb ÀfÔ´fdØf IYe ³fe»ff¸fe ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX ³fZ IYSXfBÊ ±feÜ E¢Àf´fiZÀf UZ IYe þ¸fe³f fZMXZ IZY ³ff¸f IYS X Qe : §f³fV¹ff¸f dÀfÔWX ¦fü°f¸ffbð³f¦fSX ¸fZÔ °f`³ff°f EOXeE¸f dUØf U SXfþÀU §f³fV¹ff¸f dÀfÔWX ³fZ ¦ffdþ¹ffffQ ¸fZÔ EOXeE¸f E»fE IZY ´fQ ´fSX SXWX°fZ WXbE ²fûJf²fOÞXe IYSX A´f³fe þ¸fe³f IYf ÀfSXIYfSXe ¸fbAfUþf d»f¹ffÜ BÀf °fSXWX Àff°f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY VffÀfIYe¹f ²f³f IYf ³fbIYÀff³f dIY¹ffÜ ¸fZSXNX-dQ»»fe E¢Àf´fiZÀf UZ IZY d»fE þf þ¸fe³f Ad²f¦fiWX¯f IYe Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe WXû ¦fBÊ °fû CX³WXûÔ³fZ EIY þ¸fe³f A´f³fZ fZMXZ IZY ³ff¸f JSXeQe, þfdIY d³f¹f¸ff³fbÀffSX Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe WXû³fZ IZY ffQ UWX EZÀff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ BÀfIZY ffQ þf þ¸fe³f Ad²f¦fiWX¯f IYe ´fidIiY¹ff VfbøY WXbBÊ °fû CX³WXûÔ³fZ CXÀfe þ¸fe³f IYf ¸fbAfUþf fPÞXf³fZ IYe A´fe»f QfdJ»f IYe AüSX þ¸fe³f IYf ¸fbAfUþf 617 ÷Y´f¹fZ ´fid°f U¦fÊ ¸feMXSX IZY fþf¹f 6500 ÷Y´f¹fZ ´fid°f U¦fÊ ¸feMXSX IYSXf d»f¹ffÜ þ¸fe³f JSXeQ ÀfZ ´fWX»fZ d»fdJ°f A³fb¸fd°f ·fe CX³WXûÔ³fZ d³f¹fbdöY U IYfd¸fÊIY dU·ff¦f ÀfZ ³fWXeÔ »feÜ ¹fWX A³fb¸fd°f þ¸fe³f JSXeQ³fZ IZY ffQ »fe ¦fBÊÜ ¹fWX ¸ff¸f»ff 2012 IYf WX`Ü BÀf °fSXWX E³fE¨fAfBÊ IYû Àff°f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f WXbAfÜ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¸fZSXNX IZY ¸fÔOX»ff¹fböY ´fi·ff°f IbY¸ffSX ³fZ IYeÜ Af d³f»fÔf³f IZY ffQ ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe Af¦fZ IYe þfÔ¨f IYf dþ¸¸ff ³fûEOXf IZY ÀfeBÊAû IYû dQ¹ff WX`Ü 2013 ¸fZÔ ·fe WXbBÊ ±fe ´feÀfeEÀf IYe fJfÊÀ°f¦fe BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2013 ¸fZÔ °f°IYf»fe³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ ´feÀfeEÀf Ad²fIYfSXe Q¹ffSXf¸f dÂf´ffNXe IYû ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fJfÊÀ°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ fJfÊÀ°f¦fe IZY UöY ßfe dÂf´ffNXe IZY dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY IZYU»f ³fü dQ³f WXe f¨fZ ±fZÜ ¹ffQU ´fdSXUfSX EIY ±ff EIY WXe SXWXZ¦ff QZVf IZY ÀffÀfZ fOÞXZ SXfþ³f`d°fIY ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfZ EIY CXØfSX ´fiQZVf IZY ¹ffQU ´fdSXUfSX ¸fZÔ AÔ°f°f: EIYf QZJ³fZ IYû d¸f»f WXe ¦f¹ff ¸füIYf ±ff ´ffÔ¨f dQ³fe ´fiIYfVf ´fUÊ Qe´ffU»fe IYf Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY ÀfÔÀ±ff´fIYÜ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU IZY ´f`°fÈIY Àf`RYBÊ AfUfÀf ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYe ÀfbfWX 10 fþZ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU IZY Àf`RYBÊ dÀ±f°f AfUfÀf IZY »ff³f ¸fZÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU ÀU¹fÔ °fû ´fWXbÔ¨fZ WXe Àff±f ¸fZÔ fZMXf AdJ»fZVf ¹ffQU U ·ffBÊ dVfU´ff»f dÀfÔWX ·fe SXWXZÜ B³f °fe³fûÔ ´fiQZVf IZY dQ¦¦fþ ³fZ°ffAûÔ IZY Àff±f WXe ´fdSXUfSX IZY ¹fbUf ³fZ°ff fQf¹fcÔ ÀffÔÀfQ ²f¸fZÊÔQi ¹ffQU, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf Ad·f¿fZIY ¹ffQU AÔVfb»f, ¸f`³f´fbSXe ÀffÔÀfQ °fZþ ´fi°ff´f ¹ffQU ·fe ¸füþcQ SXWXZ A»ffØff ´fiû.SXf¸f¦fû´ff»f ¹ffQU BÀf fe¨f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ »fZdIY³f CX³fIYe fb²fUfSX IYû Àf´ff ÀfÔÀ±ff´fIY ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU ÀfZ fÔQ IYSX³fZ ¸fZÔ EIY §fÔMXZ °fIY »fÔfe ff°f¨fe°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f ¸fb»ff¹f¸f U SXf¸f¦fû´ff»f IYe ff°f¨fe°f AüSX BÀfIZY 20 §fÔMXZ ffQ WXe ¸fb»ff¹f¸f ´fdSXUfSX IYf EIY Àff±f Af³ff Àf¸ffþUfdQ¹fûÔ IZY d»fE dQUf»fe IYe JbVfe IYû Qû¦fb³ff IYSX°ff dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü ´fdSXUfSX IYe ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ ·fe BÀf fe¨f ´f³f´fe QcSXe ·fe IY¸f WXbBÊ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ·fe EIY QcÀfSXZ ÀfZ ¦f»fZ d¸f»fIYSX f²ffBÊ QeÜ BÀf Àff»f IYe dQUf»fe SXfþ³f`d°fIY Bd°fWXfÀf IZY d»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ Àffdf°f WXbBÊÜ EIY Àff»f ´fWX»fZ Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX IZY fe¨f IYMXb°ff AfBÊ AüSX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ ¸fZÔ dfJSXfU IYe dÀ±fd°f f³f ¦fBÊ ±feÜ WXf»ff°f QZJIYSX SXfþ³f`d°fIY dUãZ¿fIYûÔ IYû ·fe CX¸¸feQ ³fWXe ±fe dIY Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX dRYSX ÀfZ EIY WXû¦ff AüSX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY A¨LZ dQ³f VfbøY WXûÔ¦fZÜ »fZdIY³f SXfþ³fed°f IZY ¸fÔÓfZ dJ»ffOÞXe IYWXZ þf³fZ Uf»fZ Àf´ff ÀfÔÀ±ff´fIY IYe ¸fZWX³f°f AfdJSX SXÔ¦f »ffBÊ AüSX UZ A´f³fZ fZMXZ U ·ffBÊ IZY fe¨f IYf ¸f³f¸fbMXfU QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXbBÊÜ Àf·fe ³fZ ¸füþcQ Àf¸f±fÊIYûÔ U Àf`RYBÊ UfdÀf¹fûÔ IYû dQUf»fe IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÔ AüSX WXû»fe U dQUf»fe ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ´fÔSX´fSXf¦f°f JZ»f °f¸ffVfZ QZJZÜ 30 d¸f³fMX °fIY Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ³fZ°ff ¸füþcQ SXWXZ °fû SXfþ³f`d°fIY ¦fd»f¹ffSXûÔ ¸fZÔ ¨f¨ffEÊÔ VfbøY WXû³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü UWXeÔ SXfþ³f`d°fIY ¦fd¯f°fÄf A¦f»fe ¦fd¯f°f f`NXf³fZ »f¦fZÜ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU Àf·fe EIY Àff±f IYSXIZY »fJ³fDY IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦fE, þfdIY dVfU´ff»f dÀfÔWX ¹ffQU ·fe A´f³fZ BMXfUf AfUfÀf ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ AdJ»fZVf ¹ffQU IbYL QZSX ffQ ´fdSXUfSX ÀfÔ¦f »fJ³fDY SXUf³ff WXû þfEÔ¦fZÜ fb²fUfSX U ¦fb÷YUfSX IZY B³f 20 §fÔMXZ IZY §fMX³ffIiY¸f ³fZ IYfRYe IbYL fQ»f dQ¹ff WX`Ü Àf¸ffþUfdQ¹fûÔ IZY d»fE ·fe Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX IYe AûSX ÀfZ dQUf»fe IYf ¹fZ fOÞXf °fûWXRYf ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX IYe ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ ·fe BÀf dQUf»fe JbVfe IYf A»f¦f WXe ¸ffWXü»f dQJfBÊ dQ¹ff, ¸fdWX»ffEÔ ·fe CX°ÀffdWX°f WXûIYSX EIY QcÀfSXZ IZY ¦f»fZ d¸f»feÔÜ LûMXûÔ ³fZ fOÞXûÔ IYf ´f`SX LcIYSX AfVfeUfÊQ d»f¹ff °fû fOÞXûÔ ³fZ ·fe ÀfQf JbVf SXWX³fZ IYf AfVfe¿f dQ¹ffÜ WX¸f ´fWX»fZ ÀfZ WXe EIY WX`Ô: dVfU´ff»f Àf`RYBÊ ´fdSXUfSX IZY fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ IZYU»f dVfU´ff»f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ WXe ¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f¨fe°f IYeÜ BÀf QüSXf³f dVfU´ff»f ³fZ ´fcLZ ¦fE EIY ÀfUf»f ´fSX IYWXf dIY UZ ´fWX»fZ ÀfZ WXe EIY WX`Ô, BÀfd»fE Afþ EIY WXû³fZ þ`Àff ¢¹ff WX`Ü ½¹fUÀ°f°ff ¸fZÔ IY¸f ¸fb»ffIYf°fZÔ WXbBÊÔ AüSX »fû¦f A´f³fZ A»f¦f A»f¦f °fSXWX IZY IY¹ffÀf »f¦ff°fZ SXWXZÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 28

Ad·f¹ff³f QWZXªf¸fböY Àf¸ffªf I`YÀfZ? ¸f³fûªf d¸fßf/Àfa¹fböY Àfa´ffQIY WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ d°f»fIY-QWXZþ IYe IbYSXed°f IYe þOÞX B°f³fe ¦fWXSXe ´f`NX ¦fBÊ WX` dIY UWX J°¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXeÔ »fZ°fe WX`Ü ¸ff°ff-d´f°ff fZMXe IYû OXfg¢MXSX, BÔþed³f¹fSX, ÀfeE, R`YVf³f MX`¢³fû»ffgdþÀMX AfdQ f³ff°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ffQ ·fe CX³WXZÔ 20-25 »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY QWXZþ QZ³fZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ B°f³fe ¸fûMXe SXfdVf þbMXf³fZ ¸fZÔ IYBÊ Ad·f·ffUIYûÔ IYû §fSX °f±ff JZ°f °fIY fZ¨f³fZ ´fOÞX þf°fZ WX`Ô, °fû IYBÊ IÔY¦ff»f ·fe WXû þf°fZ WX`ÔÜ ffUþcQ BÀfIYe fbSXfBÊ IYSX³fZ IZY fþf¹f »fû¦f °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE IYWX°fZ WX`ÜÔ dIY RY»ffÔ »fOÞXIZY IYû d°f»fIY-QWXZþ ¸fZÔ B°f³fe fOÞXe SXfdVf d¸f»feÜ ÀfSXIYfSX IYû d°f»fIY-QWXZþ ´fi±ff SXûIY³fZ IZY d»fE IYNXûSX CX´ff¹f IYSX³fZ ¨ffdWXEÜ ¢¹fûÔdIY Àf¸ffþ ÀfZ QWXZþ IYû J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE U¿fûÊÔ ÀfZ ´fWX»f WXû SXWXe WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ Af °fIY BÀfIYf fZWX°fSX ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ d³fIY»ff WX`Ü WXSX IYûBÊ ¹fWX IYWX°fZ WXbE d¸f»f°fZ WX`Ô dIY QWXZþ »fZ³ff AüSX QZ³ff ´ff´f WX` »fZdIY³f ²fSXf°f»f ´fSX UZ JbQ QWXZþ »fZIYSX A´f³fZ fZMXZ IYe VffQe IYSX°fZ WX`ÔÜ EZÀff ¢¹fûÔ? Àf¸ffþ IZY Àff¸fcdWXIY ´fi¹ffÀf ÀfZ Àfd°f ´fi±ff Àf¸ff~ WXû ¦fBÊÜ dRYSX QWXZþ J°¸f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`? QWXZþ IYû J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE ¹fbUfAûÔ IYû ´fid°ffð U úPÞXÀfÔIYd»´f°f WXû³ff WXû¦ffÜ WX¸fZÔ ÷YdPÞXUfQe dU¨ffSXûÔ IYû LûOÞX³ff WXû¦ffÜ Ad·f·ffUIYûÔ IYû »fOÞXdIY¹fûÔ IYû dVfdÃf°f IYSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f Af°¸fd³f·fÊSX f³ff³fZ IZY d»fE ·fe ´fi¹ffÀf IYSX³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¸fdWX»ff dVfÃff ´fSX ÀffÀfZ Ad²fIY ²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü QWXZþ IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ UZ ´fdSXUfSX ¸fZÔ QWXZþ »fZ³fZ AüSX QZ³fZ IYf dUSXû²f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ BÀf dQVff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IYf ´fi¹ffÀf ÀUf¦f°f¹fû¦¹f WX`Ü VfSXff fÔQe IZY ffQ Af UZ QWXZþ IZY dJ»ffRY ¸ffWXü»f f³ff SXWXZ WX`ÔÜ CX¸¸feQ WX` Af³fZ Uf»fZ UöY ¸fZÔ CX³fIZY BÀf ´fi¹ffÀf IYf fZWX°fSX ´fdSX¯ff¸f d³fIY»fZ¦ffÜ ¢¹ffÔZdIY ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ Af ·fe IYBÊ d´fLOÞXe ´fSXÔ´fSXfE þedU°f WX`ÔÜ dVfdÃf°f Àf¸ffþ ¸fZÔ ·fe QWXZþ AüSX ff»f dUUfWX EIY fWXb°f fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ¹fWX dIYÀfe Af›¹fÊ ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ dIY 21UeÔ ÀfQe ¸fZÔ ·fe dfWXfSX ¸fZÔ ff»f-dUUfWX IYf AüÀf°f 40 ´fid°fVf°f WX`Ü QWXZþ ´fSX Af²ffdSX°f VffdQ¹fûÔ IYf AüÀf°f °fû BÀfÀfZ Ad²fIY WX`Ü QWXZþ IZY d»fE IZYU»f USX ´fÃf WXe ³fWXeÔ fd»IY IY³¹f ´fÃf ·fe fSXffSX øY´f ÀfZ dþ¸¸fZUfSX WX`Ü ¢¹fûÔdIY Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY »fû¦f Ad²fIY QWXZþ QZ³ff AüSX »fZ³ff A´f³fe Vff³f Àf¸fÓf°fZ WX`ÔÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ff»f-dUUfWX AüSX QWXZþ ´fi±ff IZY dJ»ffRY SXfª¹f½¹ff´fe Ad·f¹ff³f IYf Af¦ffþ dIY¹ff WX`Ü ¹fWX EIY ÀUf¦f°f¹fû¦¹f IYQ¸f WX`Ü CX¸¸feQ WX` SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY BÀf ´fWX»f ÀfZ Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ Àf¸ffþ ¸fZÔ fQ»ffU AfE¦ffÜ U`ÀfZ ·fe Àff»f QSX Àff»f QWXZþ IZY ³ff¸f ´fSX WXû³fZ Uf»fe WX°¹ffAûÔ IYf fPÞX°ff AfÔIYOÞXf BÀf ff°f IYf ´fi¸ff¯f WX` dIY QZVf ¸fZÔ QWXZþ dUSXû²fe IYf³fc³fûÔ IYû Àf£°f f³ff³fZ AüSX QWXZþ IZY dJ»ffRY ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX Ad·f¹ff³f LZOÞX³fZ IYf ·fe IYûBÊ JfÀf AÀfSX ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü ÀfÔ´f³³f°ff AüSX dVfÃff IYf À°fSX ·fe °fZþe ÀfZ fPÞX SXWXf WX`Ü »fZdIY³f Àf¸ffþ AüSX ´fdSXUfSX IYe Àff¸fÔ°fe ¸ff³fdÀfIY°ff ³fWXeÔ fQ»f SXWXeÜ IYWX³fZ IYû website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com dfWXfSX ¸fZÔ QWXZþ ´fi±ff AüSX ff»f dUUfWX ´fSX SXûIY »f¦fe WX`Ü ¹fWX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe ÀfSXfWX³fe¹f ´fWX»f WX`Ü U`ÀfZ °fû QZVf ¸fZÔ QWXZþ AüSX ff»f dUUfWX IZY dJ»ffRY fWXb°f ÀffSXZ IYf³fc³f f³fZ WXbE WX`Ô »fZdIY³f Àf¸ffþ ¸fZÔ ¹fWX Afþ þfSXe WX`Ü IYf³fc³f IYf ÀfWXe ÀfZ dIiY¹ff³U¹f³f ³fWXeÔ WXû³ff AüSX þ³f°ff IYe Qcd¿f°f ¸f³fûUÈdØf ¸fb£¹f IYfSX¯f WX`Ü QWXZþ IYe Af¦f ¸fZÔ ¦fSXef ª¹ffQf þ»f°fZ WX`ÔÜ IYþÊ AüSX ¸fZWX³f°f ¸fþQcSXe IYSXIZY dIYÀfe °fSXWX fZMXe IYe VffQe CX¨¨f Jf³fQf³f ¸fZÔ IYSXf°fZ WX`Ô AüSX JbQ ÀfOÞXIY ´fSX Af þf°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ AûWXQZ IZY dWXÀfff ÀfZ QWXZþ IYe SXIY¸f °f¹f dIY¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ QWXZþ ´fi±ff ÀfZ d³fþf°f ´ff³fZ IZY d»fE WX¸f ¹fbUfAûÔ IYû ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af³ff WXû¦ff AüSX BÀfIYf dUSXû²f IYSX³ff WXû¦ffÜ fZ¸fZ»f þfd°f IYû fPÞXfUf QZIYSX, ·fic¯f WX°¹ff ´fSX SXûIY »f¦ffIYSX, »fû¦fûÔ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff fQ»f IYSX AüSX fZdMX¹fûÔ IYû ´fPÞXf-d»fJf IYSX IYffd»f f³ffIYSX QWXZþ ´fi±ff ´fSX AÔIbYVf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX °fû dÀfRYÊ IYf³fc³f f³ff ÀfIY°fe WX` »fZdIY³f BÀf ´fSX A¸f»f WX¸f þ³f°ff IYû WXe IYSX³ff WXû¦ffÜ »fû¦fûÔ IYe Àfû¨f CXQfSX WXbBÊ WX`Ü SXfþ²ff³fe AüSX ¸fZMÑû VfWXSXûÔ ¸fZÔ IYd±f°f ²ffd¸fÊIY A³fbâf³fûÔ ¸fZÔ þbMX³fZ Uf»fe ·feOÞX AüSX BÀf¸fZÔ »f¦ff°ffSX WXû SXWXe fPÞXû°fSXe BÀfIYf ´fi¸ff¯f WX`Ü IYf¹fQZ ÀfZ dVfÃff IYf ´fi·ffU Àff¸ffdþIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ÀfdWX¿¯fb°ff, ²f`¹fÊ AüSX ³ffSXe IZY ´fid°f Àf¸¸ff³f fPÞXf³fZ ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXE ±ffÜ »fZdIY³f BÀfIZY CX»fMX AÀfdWX¿¯fb°ff IZY Àff±f-Àff±f Af²fe AfffQe ´fSX þb»¸f fPÞXZ WX`ÔÜ A¸feSX »fû¦f °fû QWXZþ IZY d»fE AüSX fOÞXf ¸fbÔWX R`Y»ff SXWXZ WX`ÔÜ ¹ff³fe dþ°f³fe ª¹ffQf A¸feSXe CX°f³ff ª¹ffQf QWXZþÜ dIYÀfe ·fe Àf¸ffþ IYe ´fWX¨ff³f BÀf ff°f ÀfZ WXû°fe WX` dIY CXÀf¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf À±ff³f ¢¹ff WX`? ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX fPÞX SXWXZ A´fSXf²f ¹fWX QVffÊ SXWXZ WX`Ô dIY Àff IbYL NXeIY ³fWXeÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü A³¹f A´fSXf²fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ QWXZþ IZY d»fE ¸fdWX»ffAûÔ IYf CX°´feOÞX³f ª¹ffQf Vf¸fʳffIY WX`, ¢¹fûÔdIY ¹fWX ´fcSXZ Àf¸ffþ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff IYf QÀ°ffUZþ WX`Ü QWXZþ IZY ³ff¸f ´fSX QZVf ¸fZÔ SXûþ AüÀf°f³f 21- 22 WX°¹ffEÔ WXû SXWXe WX`Ü dfWXfSX ¸fZÔ SXûþf³ff IYSXef °fe³f fZdMX¹ffÔ QWXZþ IZY d»fE ¸ffSX Qe þf SXWXe WX`ÔÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fi°ffdOÞX°f IYSX³fZ IYe §fMX³ffEÔ BÀfÀfZ IYBÊ ¦fb³ff ª¹ffQf WX`ÔÜ QZVf ¸fZÔ 2011 ¸fZÔ QWXZþ IZY ³ff¸f ´fSX 8618 ¸fdWX»ffAûÔ IYe WX°¹ff IYe ¦fBÊ WX`Ü 2012 ¸fZÔ 8233, 2013 ¸fZÔ 8083 AüSX 2014 ¸fZÔ 8455 AüSX 2015 ¸fZÔ 7634Ü VffQe IZY ffQ »fOÞXIYe A´f³fZ ÀfÀfbSXf»f IYe WXû þf°fe WX`Ü Vf¸fʳffIY WX` dIY QWXZþ IZY d»fE A´f³fZ WXe §fSX IZY ÀfQÀ¹f IYe WX°¹ff IYSX³fZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IZY WXf±f ³fWXeÔ IYfÔ´f SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX WX°¹ff dÀfRYÊ dSXV°fûÔ AüSX dUV½ffÀf IYe ³fWXeÔ, dUUfWX þ`ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IYf ·fe d°fSXÀIYfSX WX`Ü QWXZþ WX°¹ffAûÔ IYe fPÞX°fe ÀfÔ£¹ff ª¹ffQf d¨fÔ°ffþ³fIY WX`Ü 2000 ¸fZÔ QWXZþ IZY d»fE 6996 WX°¹ffEÔ WXbBÊÜ 2011 ¸fZÔ B³fIYe ÀfÔ£¹ff 8618 WXû ¦fBÊÜ 2014 ¸fZÔ 8455 WX°¹ffEÔ ¹fWX Àffdf°f IYSX SXWXe WX`Ô dIY »fû¦fûÔ ¸fZÔ »ff»f¨f fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü SXf¿MÑXe¹f A´fSXf²f dSXIYfOXÐÀfÊ ¹fcSXû IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY 2014 ¸fZÔ QZVf ·fSX ¸fZÔ ½¹fdöY¦f°f QbV¸f³fe, þ¸fe³f IZY dUUfQ AüSX ´fiZ¸f ´fiÀfÔ¦f IZY ffQ ÀffÀfZ ª¹ffQf WX°¹ffEÔ QWXZþ IYû »fZIYSX WXe IYe ¦fBÊÜUWXe QcÀfSXe AûSX QZVf ¸fZÔ fPÞX SXWXe ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY Àff±f WXe QWXZþ IYf SXZMX ·fe fPÞX SXWXf Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 29