Views
1 year ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

5TÜRK

5TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçlar›m›z Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra; 1950-1960 dönemi Türkiye d›fl politikas›n›n ana hatlar›n› s›ralayabilecek, Türkiye-ABD iliflkilerini ve Türkiye’nin NATO’ya girifl sürecini takip edebilecek, Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin Balkanlar politikas›n›n ayr›nt›lar›n› irdeleyebilecek, 1950-1960 dönemi Türkiye’nin Orta Do¤u politikas›n› aç›klayabilecek, K›br›s sorunu ve dönem içinde Türkiye’nin bu konudaki d›fl politikas›n› nedenlerini s›ralayabilecek, Türkiye’nin AET ile ilk iliflkilerinin boyutlar›n› aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Anahtar Kavramlar • NATO • Balkan Pakt› • Ba¤dat Pakt› • Eisenhower Doktrini • CENTO • K›br›s Sorunu • So¤uk Savafl ‹çindekiler • Blok Siyaseti • Ba¤lant›s›zl›k Politikas› • Enosis • Taksim • Avrupa Ekonomik Toplulu¤u • Truman Doktrini • Marshall Plan› Türk D›fl Politikas›-I Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl Politikas› (1950-1960) • 1950-1960 DÖNEM‹ ULUSLARARASI ORTAM VE TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ GENEL HATLARI • TÜRK‹YE - ABD ‹L‹fiK‹LER‹ VE TÜRK‹YE’N‹N NATO’YA G‹R‹fi SÜREC‹ • DEMOKRAT PART‹ DÖNEM‹’NDE TÜRK‹YE’N‹N BALKANLAR POL‹T‹KASI • DEMOKRAT PART‹ DÖNEM‹’NDE TÜRK‹YE’N‹N ORTA DO⁄U POL‹T‹KASI • KIBRIS SORUNU VE TÜRK‹YE’N‹N BU KONUDAK‹ DIfi POL‹T‹KASI • TÜRK‹YE’N‹N AVRUPA EKONOM‹K TOPLULU⁄U ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹

Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl Politikas› (1950-1960) 1950-1960 DÖNEM‹ ULUSLARARASI ORTAM VE TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ GENEL HATLARI AMAÇ 1 1950-1960 dönemi Türkiye d›fl politikas›n›n ana hatlar›n› görebilmek. II. Dünya Savafl› sonras› Almanya’n›n, Müttefik kuvvetleri taraf›ndan yenilgiye u¤rat›lmas›yla birlikte Avrupa’da yeni bir uluslararas› ortam meydana gelmifltir. Almanya ve müttefiklerine karfl› savaflta ittifak içinde bulunmufl olan Amerika Birleflik Devletleri (ABD) ile Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i (SSCB), Berlin’in iflgalinden itibaren ad›m ad›m düflman taraflara dönüflmüfltür. Sovyetler Birli¤i’nin Avrupa’da hakim tek süper güç olarak kalmas› ve yay›lmac›l›k sinyalleri vermesi, ABD’nin Avrupal› müttefiklerini ciddi bir biçimde endiflelendirince, Sovyetler Birli¤i karfl›nda ortaya ç›kan güç bofllu¤unu doldurma stratejisi gere¤i ABD’nin Avrupa’daki varl›¤›n›n kal›c› hale gelmesi için zemin oluflmufltur. ABD’nin Bat› Avrupa’y› koruma amaçl› Truman Doktrini ve onu takip eden Marshall Plan› ile ortaya koydu¤u strateji, 1949’da NATO’nun kurulmas› ile çok daha farkl› bir boyuta ulaflm›flt›r. Truman Doktrini, ABD taraf›ndan komünizm tehdidi alt›nda görülen ülkelere mali ve askerî yard›m ve destek sa¤lamak üzere ABD Baflkan› H.Truman taraf›ndan 1947 y›l›nda haz›rlanm›fl bir pland›. Bu doktrin 1948-1951 y›llar› aras›nda “Marshall Plan›” ad› alt›nda bir yard›m program› ile uygulamaya sokulmufltur. Aralar›nda Türkiye’nin ve Yunanistan’›n da bulundu¤u 16 ülke bu plan çerçevesinde ABD’den ekonomik kalk›nma deste¤i alm›flt›r. Ancak karfl›l›kl› dengeyi sa¤lamak için bulunan bu çözüm aray›fllar›, k›sa bir süre sonra Avrupa’daki güç dengelerini yeniden flekillendirmifl, ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›ndaki mücadele bloklaflma ve iki kutuplulukla sonuçlanm›flt›r. 1945 ile 1990 aras›nda bütün dünya sistemini derinden etkileyen ve hatta belirleyen So¤uk Savafl, özellikle Avrupa co¤rafyas›ndaki ülkeleri pozisyon almaya zorlam›flt›r. Ülkeler bu sistemde yer ald›klar› tarafa göre uluslararas› politika ve stratejilerini belirlemeye bafllam›fllard›r.

Toraks Bülteni - Aralık 2012
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
EKOIQ
info@insamer.com
1 Demokrasi Cumhurbaşkanı Barack edemeyeceğini korunmadığına
bastırkusva
bastırkusva
SON 20 YILDA LYS EDEBİYATTA SORULAN TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ (1)
46 Şebgiran'dan Dökülenler
Pharmetic Sağlık Yaz Sayı 33
Norman Davies - Avrupa Tarihi
Yuval Noah Harari - Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi (1)
TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI VE YENI ABD YÖNETIMI
Tanrıların Arabaları
ortakmiras_24112017
HPlus_03
‘UMUT VAR BiZ VARIZ'
Pharmetic Sağlık - 33
TUZAK
ANADOLU
MYSKILIFE 8.SAYI
Medikal Mayıs 2018
kesin tasarım
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
I CİLT
bastırkusva
info@insamer.com
türk dış politikası
Fahir Armaoglu 20. YY. Siyasi Tarihi 64. sayfa
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ