Views
1 year ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

10 Türk D›fl

10 Türk D›fl Politikas›-I duymamaktad›r. Padiflah Fransa’ya iliflkin görüfllerini flu flekilde dile getirmektedir: “...Frans›zlar bize eskisine nazaran daha az sevimli gelmektedirler. Bunda bizden Tunus’u almalar›n›n dahli oldu¤u gibi, idare flekillerinin cumhuriyet olmas› da rol oynamaktad›r.” (Abdülhamit, 1984: 137-138). Yine ‹ngiltere de Abdülhamit için Osmanl› ‹mparatorlu¤unu parçalamak üzere oyunlar ortaya koyan bir ülkedir. Abdülhamit, kendisine karfl› yürütülen Jön Türk muhalefetinin ‹ngilizlerce desteklendi¤ini düflünmektedir. Ayr›ca Osmanl› Devleti, Avrupa ve Balkanlarda toprak yitirdikçe elinde bir tek Türk olmayan Müslümanlar›n (Arap, Kürt, Arnavutlar) yaflad›- ¤› topraklar kal›yordu. ‹ngilizler yeni politikalar›yla Araplar›n yaflad›¤› bölgelere yönelerek Abdülhamit’in Pan ‹slamist politikalar›yla Müslüman unsurlar› bir arada tutma çabalar›n› engellemeye çal›fl›yorlard›. ‹ngilizlerin bu politikalar›n›n en somut örne¤i Halifelik meselesinde beliriyordu. 1876 y›l›ndan bafllayarak Londra’da yay›mlanan baz› Arap gazetelerinde, halifeli¤in Araplara geri verilmesi do¤rultusunda propaganda yap›l›yor, yine ‹ngilizlerin k›flk›rtmalar›yla Beyrut, Halep, Ba¤dat ve fiam’da Arap halklar›n› Osmanl› vesayetini silkip atmaya ça¤›ran bildiriler da¤›- t›l›yordu (akt. Özyüksel, 2004:8). Abdülhamit’in gözünde ‹ngiliz ve Frans›zlar›n bu politikalar›na karfl›n Almanya yaln›zca ekonomik imtiyazlar istemektedir. Örne¤in, 1895-1896 y›llar›nda Ermeni isyanlar›n›n iyice SIRA yo¤unlaflt›¤› S‹ZDE bir dönemde Almanya bu sorunlara kar›flmam›flt›r. Oysa SIRA S‹ZDE Bitlis Sason’da meydana gelen olaylar sonras›nda ‹ngiliz, Frans›z ve Ruslar Osmanl› ‹mparatorlu¤unun iç ifllerine müdahalelerini artt›rm›fllard›. ‹ngilizler, Osmanl› topraklar›nda ba¤›ms›z bir Ermeni Devleti’nin kurulmas›n› istemifltir. Ruslar ise bu öneriye DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M kendi topraklar›nda yaflayan Ermenilerin de kat›labilece¤i endiflesiyle karfl› ç›km›flt›r. SORU Almanya ise SORU Ermenilere yönelik yap›lacak adli ve idari reformlara aktif olarak kat›lmam›flt›r. Ekonomik ayr›cal›klar Almanya için yeterli görülmüfltür. Bu ayr›cal›klar› da ald›ktan sonra D‹KKAT II. Wilhelm iki kez Osmanl› ‹mparatorlu¤unu ziyaret etmifltir. D‹KKAT Abdülhamit taraf›ndan Almanya’ya ilk ekonomik imtiyaz (ayr›cal›k) 1888 y›l›nda verilmifltir. Bu, demir yolu yap›m›yla ilgilidir. Almanlar›n Osmanl› ‹mparatorlu- SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE ¤undaki demir yolu maceras›, ‹zmit-Ankara imtiyaz›n›n elde edilmesiyle bafllam›flt›r. 1892 y›l›nda Deutsche Bank’›n önderli¤inde Anadolu Demiryolu fiirketi ‹stanbul-Ankara hatt›n› hizmete açm›flt›r. Ayn› flirket 1896 y›l›nda Eskiflehir-Konya hat- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ t›n› tamamlam›flt›r. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET II. Abdülhamit K ‹ döneminde T A P Osmanl›lar›n Almanya’ya yönelifli ve ‹mparatorlukta Alman nüfuzu için flu kitaptan yararlanabilirsiniz: ‹lber Ortayl›, ‹kinci Abdülhamit Dönemi’nde Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Alman Nüfuzu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›, TELEV‹ZYON 1981. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/074.pdf Abdülhamit demir yolu yap›m›n›n Ba¤dat’a kadar uzat›lmas›n› istemekteydi. Böylece Osmanl› ülkenin her yerine rahatl›kla asker sevkiyat› yapabilecekti. 1903’te Osmanl› ile Almanya aras›nda Ba¤dat hatt›n›n sözleflmesi imzalanm›flt›r. Fakat hem Os- ‹NTERNET manl› ‹mparatorlu¤unun askerî olarak güçlenmesini hem de bu hatt›n yap›m›n› istemeyen Britanya ‹mparatorlu¤u, Fransa ve Çarl›k Rusya’n›n itirazlar› gündeme gelmifl ve bu üç devlet, Almanya’ya tan›nan imtiyazlar› kendileri için de istemifllerdir. Ba¤dat Demir Yolu’nun Anadolu’dan sonra Mezopotamya üzerinden Basra Körfezi’ne ulaflt›r›lmas› planlan›yordu. Abdülhamit, 1900 y›l›nda Hicaz Demir Yolu’nun yap›m›n› da bafllatm›flt›. Bu durum Britanya ‹mparatorlu¤unun kayg›lar›n› iyice artt›rm›flt›. Zira her iki demir yolu birleflti¤inde, hatlar Halep ve fiam üzerinden Mekke’ye uzanacakt›. Ba¤dat Demir Yolu projesinin Basra’da son bulmas›,

1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çöküflünden Kurtulufl Savafl›’na Kadar Türk D›fl Politikas› 11 Hindistan’a yönelik do¤rudan bir tehdit yaratmaktayd›. Üstelik Hicaz ba¤lant›s› M›- s›r’daki ‹ngiliz nüfuzunu tehlikeye sokuyordu. Ba¤dat Demir Yolu Britanya ‹mparatorlu¤unun ç›karlar›na son derece ayk›r›yd›. Fransa ise bu demir yolu ile Suriye’deki konumunun sars›lmas›ndan korkmaktad›r. Ba¤dat Demir Yolu sorunu I. Dünya Savafl›’na kadar sürmüfltür. Savafl öncesinde Britanya ‹mparatorlu¤u, Fransa, Çarl›k Rusya ve Almanya aras›nda Ba¤dat Demir Yolu ile ilgili ikili antlaflmalar yap›lm›flt›r. Fakat savafl›n patlak vermesiyle bu antlaflmalar geçersiz say›lm›flt›r. Ba¤dat Demir Yolu uluslararas› bir sorun olarak I. Dünya Savafl›’n›n ç›kmas›na neden olan olaylardan bir tanesi olarak görülmektedir. Sonuç olarak; Berlin Antlaflmas› sonras›nda Osmanl› d›fl iliflkilerine damgas›n› vuran denge politikas›n›n sürdürülmesinin imkân› kalmam›flt›r. Osmanl› h›zla toprak kaybetmektedir ve büyük devletlerin gözünde art›k Osmanl› parçalanmaktad›r. ‹flte tam bu s›rada emperyal bir güç olarak ortaya ç›kan Almanya’n›n Osmanl› ile olan iliflkileri I. Dünya Savafl› bitimine kadar son derece önemli rol oynam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u d›fl iliflkilerinde 19. yüzy›la kadar izlenen “Denge SIRA S‹ZDE Politikas›” hangi nedenlerle de¤iflmifltir? DÜfiÜNEL‹M II. MEfiRUT‹YET DÖNEM‹ DIfi ‹L‹fiK‹LER‹: 1908-1918 1 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M II. Meflrutiyet’in ‹lan› ve Dönemin D›fl Politikas›n›n SORU Genel Özellikleri AMAÇ 2 D‹KKAT II. Meflrutiyet Dönemi’nde izlenen d›fl politikan›n tarihsel arka plan›n› betimlemek. SIRA S‹ZDE SORU D‹KKAT SIRA S‹ZDE II. Meflrutiyet Dönemi (1908-1918) Osmanl›n›n son ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bafllang›ç dönemi d›fl politikalar›n› anlamak bak›m›ndan son derece AMAÇLARIMIZ önemli bir dönemdir. 1876 y›l›nda tahta ç›kan ve 1909 y›l›nda tahttan indirilen II. Abdülhamit, 33 y›l süren uzun yönetimi döneminde Osmanl› d›fl iliflkilerini Almanya’ya yaklaflarak yürüt- AMAÇLARIMIZ müfltür. Bu siyaset, 1839’da Mustafa Reflit Pafla taraf›ndan Gülhane K ‹ TPark›’nda A P Tanzimat Ferman›’n›n halka okunmas›yla bafllayan Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876) be- K ‹ T A P lirginleflen Britanya ‹mparatorlu¤u ve Fransa yanl›s› d›fl politikadan farkl›d›r. Tanzimat Dönemi’nde 1856 y›l›nda ilan edilen Islahat Ferman›, ayn› y›l imzalanan TELEV‹ZYON Paris Antlaflmas›’na madde olarak koydurulmufltur. Islahat Ferman›, Osmanl›da yaflayan Hristi- TELEV‹ZYON yanlar›n hak ve özgürlüklerini art›rmaya yönelik olarak düzenlenmifltir. Her ne kadar Paris Antlaflmas›’yla Osmanl› ‹mparatorlu¤unun toprak bütünlü¤ü baflta Britanya ‹mparatorlu¤u ve Fransa olmak üzere Avrupa Devletlerinin garantisi ‹NTERNET alt›na al›n›yorsa da ‹NTERNET Islahat Ferman› ile Britanya ‹mparatorlu¤u, Fransa ve Çarl›k Rusya’n›n gayrimüslimler üzerinden Osmanl›n›n iç ifllerine müdahale etmesinin yolu da aç›lm›flt›r. 1878 y›l›nda imzalanan Berlin Antlaflmas›’yla Avrupa’n›n büyük güçlerinin Osmanl› ‹mparatorlu¤unun topraklar›n› paylaflma süreci de h›zlanm›flt›. Berlin Antlaflmas›’yla 1856 y›l›nda imzalanan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun “temami-i mülkiyeti”ni (Hanio¤lu, 2004:58) teminat alt›na alan Paris Antlaflmas›’n›n da bir geçerlili¤i kalmam›flt›r. ‹flte II. Abdülhamit bu ortamda tahta ç›km›flt›r. Abdülhamit, Britanya ‹mparatorlu¤u ve Fransa yanl›s› d›fl politikan›n yerine Avrupa Devletleri aras›ndaki çat›flmal› iliflkilerden yararlanmak istemifltir. Bu nedenle de herhangi bir Avrupa Devleti ile do¤rudan ittifak iliflkisine girmek yerine Avrupa Devletleri aras›nda yans›zl›k politikas› sürdürmeye çal›flm›flt›r. Milliyetçilik ak›mlar›n›n çok güçlü bir biçimde sarst›¤› Osmanl›y› koruyabil-

 • Page 1 and 2: e-öğrenme ortamları Yepyeni dene
 • Page 3 and 4: T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YA
 • Page 5 and 6: ‹çindekiler iii ‹çindekiler
 • Page 7 and 8: ‹çindekiler v Türk-Alman Sald
 • Page 9 and 10: Önsöz vii Önsöz Cumhuriyet’in
 • Page 11 and 12: Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çök
 • Page 13 and 14: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 15 and 16: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 17: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 21 and 22: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 23 and 24: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 25 and 26: K ‹ T A P K ‹ T A P 1. Ünite -
 • Page 27 and 28: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 29 and 30: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 31 and 32: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 33 and 34: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 35 and 36: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 37 and 38: Kurtulufl Savafl› Dönemi Türk D
 • Page 39 and 40: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 41 and 42: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 43 and 44: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 45 and 46: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 47 and 48: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 49 and 50: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 51 and 52: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 53 and 54: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 55 and 56: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 57 and 58: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 59 and 60: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 61 and 62: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 63 and 64: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 65 and 66: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 67 and 68: Atatürk Dönemi Türk D›fl Polit
 • Page 69 and 70:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 71 and 72:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 73 and 74:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 75 and 76:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 77 and 78:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 79 and 80:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 81 and 82:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 83 and 84:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 85 and 86:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 87 and 88:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 89 and 90:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 91 and 92:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 93 and 94:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 95 and 96:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 97 and 98:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 99 and 100:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 101 and 102:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 103 and 104:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 105 and 106:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 107 and 108:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 109 and 110:

  II. Dünya Savafl› Dönemi Türk

 • Page 111 and 112:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 113 and 114:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 115 and 116:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 117 and 118:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 119 and 120:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 121 and 122:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 123 and 124:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 125 and 126:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 127 and 128:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 129 and 130:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 131 and 132:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 133 and 134:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 135 and 136:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 137 and 138:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 139 and 140:

  Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl

 • Page 141 and 142:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 143 and 144:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 145 and 146:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 147 and 148:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 149 and 150:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 151 and 152:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 153 and 154:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 155 and 156:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 157 and 158:

  SIRA S‹ZDE 5. Ünite - Demokrat P

 • Page 159 and 160:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 161 and 162:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 163 and 164:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 165 and 166:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 167 and 168:

  1960-1970 Dönemi Türk D›fl Poli

 • Page 169 and 170:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 171 and 172:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 173 and 174:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 175 and 176:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 177 and 178:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 179 and 180:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 181 and 182:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 183 and 184:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 186 and 187:

  7TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 188 and 189:

  180 Türk D›fl Politikas›-I Var

 • Page 190 and 191:

  182 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 192 and 193:

  184 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 194 and 195:

  186 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 196 and 197:

  188 Türk D›fl Politikas›-I dem

 • Page 198 and 199:

  190 Türk D›fl Politikas›-I ke

 • Page 200 and 201:

  192 Türk D›fl Politikas›-I baf

 • Page 202 and 203:

  194 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 204 and 205:

  196 Türk D›fl Politikas›-I Cas

 • Page 206 and 207:

  198 Türk D›fl Politikas›-I A M

 • Page 208 and 209:

  200 Türk D›fl Politikas›-I Ken

 • Page 210 and 211:

  8TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 212 and 213:

  204 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 214 and 215:

  206 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 216 and 217:

  208 Türk D›fl Politikas›-I nis

 • Page 218 and 219:

  210 Türk D›fl Politikas›-I tar

 • Page 220 and 221:

  212 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 222 and 223:

  214 Türk D›fl Politikas›-I Tü

 • Page 224 and 225:

  216 Türk D›fl Politikas›-I ki

 • Page 226 and 227:

  218 Türk D›fl Politikas›-I dü

 • Page 228 and 229:

  220 Türk D›fl Politikas›-I Ira

 • Page 230 and 231:

  D‹KKAT D‹KKAT 222 Türk D›fl

 • Page 232 and 233:

  224 Türk D›fl Politikas›-I ray

 • Page 234 and 235:

  226 Türk D›fl Politikas›-I Oku

 • Page 236:

  228 Türk D›fl Politikas›-I Yar

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
info@insamer.com
TUZAK
ANADOLU
I CİLT
info@insamer.com
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ