Views
7 months ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

Bu kitab›n bas›m,

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ Genel Koordinatör Prof.Dr. Müjgan Yaz›c› Bozkaya Genel Koordinatör Yard›mc›s› Yrd.Doç.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n Ö¤retim Tasar›mc›lar› Doç.Dr. Murat Ataizi Yrd.Doç.Dr. Mestan Küçük Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Yrd.Doç. Nilgün Salur Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Dil Yaz›m Dan›flman› Funda Gürbüz Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türk D›fl Politikas›-I ISBN 978-975-06-1360-9 4. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 35.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, Haziran 2016

‹çindekiler iii ‹çindekiler Önsöz ............................................................................................................ Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çöküflünden Kurtulufl Savafl›’na Kadar Türk D›fl Politikas›....................... 2 G‹R‹fi .............................................................................................................. 3 ÇÖKÜfiE DO⁄RU OSMANLI ‹MPARATORLU⁄UNDA DIfi POL‹T‹KA ..... 4 Dönemin Tarihinin Ana Hatlar›.................................................................... 4 Osmanl› D›fl Politikas›nda Almanya’n›n Tarih Sahnesine Ç›k›fl›................. 6 II. Abdülhamit Dönemi D›fl Politikas›.......................................................... 8 II. MEfiRUT‹YET DÖNEM‹ DIfi ‹L‹fiK‹LER‹: 1908-1918 .............................. 11 II. Meflrutiyet’in ‹lan› ve Dönemin D›fl Politikas›n›n Genel Özellikleri .... 11 II. Meflrutiyet Dönemi D›fl ‹liflkileri.............................................................. 12 1908-1909 Dönemi ................................................................................. 12 1909-1912 Dönemi .................................................................................. 13 1912-1914 Dönemi .................................................................................. 14 II. Meflrutiyet Dönemi D›fl Politikas› Üzerine Genel Bir De¤erlendirme... 17 I. DÜNYA SAVAfiI DÖNEM‹ DIfi POL‹T‹KASI ............................................ 18 1. Dünya Savafl›’n›n Ç›k›fl Nedenleri............................................................ 18 Osmanl› Devleti ve 1. Dünya Savafl............................................................. 19 1. Dünya Savafl› S›ras›nda Osmanl›da Yaflanan “Ermeni Sorunu” ............. 21 Sovyet Devrimi ve Rusya’n›n Savafltan Çekilmesi....................................... 21 1. Dünya Savafl›’n›n Sonu ............................................................................ 23 Özet................................................................................................................ 24 Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 25 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 26 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 26 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 27 Kurtulufl Savafl› Dönemi Türk D›fl Politikas›......................... 28 KURTULUfiA DO⁄RU: ULUSLARARASI VE ULUSAL ORTAM.................... 29 TBMM’N‹N AÇILMASI VE DIfi POL‹T‹KA.................................................... 33 DO⁄ULU DEVLETLERLE ‹L‹fiK‹LER............................................................. 34 TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya Aras›ndaki ‹liflkilerin Geliflimi ............ 34 TBMM Hükümeti ve Afganistan Aras›nda Dayan›flma Antlaflmas›n›n ‹mzalanmas›........................................................................... 37 Üç Kafkas Cumhuriyeti’yle ‹liflkiler.............................................................. 38 Ermenistan Cumhuriyeti’yle ‹liflkiler ...................................................... 38 Azerbaycan Cumhuriyeti’yle ‹liflkiler ..................................................... 38 Kars Antlaflmas› ....................................................................................... 39 BATILI DEVLETLERLE ‹L‹fiK‹LER ................................................................. 39 ‹ngiltere’yle ‹liflkiler....................................................................................... 39 Fransa’yla ‹liflkiler.......................................................................................... 41 ‹talya’yla ‹liflkiler............................................................................................ 42 SICAK SAVAfiIN SONA ERMES‹: MUDANYA ATEfiKES ANTLAfiMASI...... 43 BÜYÜK HESAPLAfiMA: LOZAN BARIfi KONFERANSI VE ANTLAfiMASI .. 44 Lozan Bar›fl Konferans› ................................................................................. 44 Ülke ve Askerlik ‹flleri Komisyonu Görüflmeleri................................... 45 Yabanc›lara Uygulanacak Rejim Komisyonu Görüflmeleri ................... 47 Maliye ve ‹ktisat Sorunlar› Komisyonu Görüflmeleri ............................ 47 Türkiye’nin Kurucu Belgesi: Lozan Bar›fl Antlaflmas› ................................. 48 Özet ............................................................................................................... 53 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 55 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 56 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 56 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 57 vii 1. ÜN‹TE 2. ÜN‹TE

 • Page 1 and 2: e-öğrenme ortamları Yepyeni dene
 • Page 3: T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YA
 • Page 7 and 8: ‹çindekiler v Türk-Alman Sald
 • Page 9 and 10: Önsöz vii Önsöz Cumhuriyet’in
 • Page 11 and 12: Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çök
 • Page 13 and 14: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 15 and 16: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 17 and 18: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 19 and 20: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 21 and 22: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 23 and 24: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 25 and 26: K ‹ T A P K ‹ T A P 1. Ünite -
 • Page 27 and 28: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 29 and 30: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 31 and 32: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 33 and 34: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 35 and 36: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 37 and 38: Kurtulufl Savafl› Dönemi Türk D
 • Page 39 and 40: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 41 and 42: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 43 and 44: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 45 and 46: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 47 and 48: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 49 and 50: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 51 and 52: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 53 and 54: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 55 and 56:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 57 and 58:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 59 and 60:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 61 and 62:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 63 and 64:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 65 and 66:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 67 and 68:

  Atatürk Dönemi Türk D›fl Polit

 • Page 69 and 70:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 71 and 72:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 73 and 74:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 75 and 76:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 77 and 78:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 79 and 80:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 81 and 82:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 83 and 84:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 85 and 86:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 87 and 88:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 89 and 90:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 91 and 92:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 93 and 94:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 95 and 96:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 97 and 98:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 99 and 100:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 101 and 102:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 103 and 104:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 105 and 106:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 107 and 108:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 109 and 110:

  II. Dünya Savafl› Dönemi Türk

 • Page 111 and 112:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 113 and 114:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 115 and 116:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 117 and 118:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 119 and 120:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 121 and 122:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 123 and 124:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 125 and 126:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 127 and 128:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 129 and 130:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 131 and 132:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 133 and 134:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 135 and 136:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 137 and 138:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 139 and 140:

  Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl

 • Page 141 and 142:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 143 and 144:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 145 and 146:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 147 and 148:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 149 and 150:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 151 and 152:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 153 and 154:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 155 and 156:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 157 and 158:

  SIRA S‹ZDE 5. Ünite - Demokrat P

 • Page 159 and 160:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 161 and 162:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 163 and 164:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 165 and 166:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 167 and 168:

  1960-1970 Dönemi Türk D›fl Poli

 • Page 169 and 170:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 171 and 172:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 173 and 174:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 175 and 176:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 177 and 178:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 179 and 180:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 181 and 182:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 183 and 184:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 186 and 187:

  7TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 188 and 189:

  180 Türk D›fl Politikas›-I Var

 • Page 190 and 191:

  182 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 192 and 193:

  184 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 194 and 195:

  186 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 196 and 197:

  188 Türk D›fl Politikas›-I dem

 • Page 198 and 199:

  190 Türk D›fl Politikas›-I ke

 • Page 200 and 201:

  192 Türk D›fl Politikas›-I baf

 • Page 202 and 203:

  194 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 204 and 205:

  196 Türk D›fl Politikas›-I Cas

 • Page 206 and 207:

  198 Türk D›fl Politikas›-I A M

 • Page 208 and 209:

  200 Türk D›fl Politikas›-I Ken

 • Page 210 and 211:

  8TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 212 and 213:

  204 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 214 and 215:

  206 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 216 and 217:

  208 Türk D›fl Politikas›-I nis

 • Page 218 and 219:

  210 Türk D›fl Politikas›-I tar

 • Page 220 and 221:

  212 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 222 and 223:

  214 Türk D›fl Politikas›-I Tü

 • Page 224 and 225:

  216 Türk D›fl Politikas›-I ki

 • Page 226 and 227:

  218 Türk D›fl Politikas›-I dü

 • Page 228 and 229:

  220 Türk D›fl Politikas›-I Ira

 • Page 230 and 231:

  D‹KKAT D‹KKAT 222 Türk D›fl

 • Page 232 and 233:

  224 Türk D›fl Politikas›-I ray

 • Page 234 and 235:

  226 Türk D›fl Politikas›-I Oku

 • Page 236:

  228 Türk D›fl Politikas›-I Yar

Toraks Bülteni - Aralık 2012
46 Şebgiran'dan Dökülenler
Pharmetic Sağlık Yaz Sayı 33
TUZAK
ANADOLU
MYSKILIFE 8.SAYI
EKOIQ
info@insamer.com
‘UMUT VAR BiZ VARIZ'
Pharmetic Sağlık - 33
SON 20 YILDA LYS EDEBİYATTA SORULAN TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ (1)
1 Demokrasi Cumhurbaşkanı Barack edemeyeceğini korunmadığına
bastırkusva
bastırkusva
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
Yuval Noah Harari - Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi (1)
Norman Davies - Avrupa Tarihi
bastırkusva
info@insamer.com
TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI VE YENI ABD YÖNETIMI
ortakmiras_24112017
Tanrıların Arabaları
HPlus_03
Medikal Mayıs 2018
kesin tasarım
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
I CİLT
türk dış politikası
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ
İLİŞKİLERİ