Views
1 year ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

iv ‹çindekiler 3.

iv ‹çindekiler 3. ÜN‹TE 4. ÜN‹TE Atatürk Dönemi Türk D›fl Politikas› (1923-1938)................. 58 ULUSLARARASI ORTAM VE ULUSAL ORTAM ............................................ 59 Uluslararas› Ortam......................................................................................... 59 Ulusal Ortam.................................................................................................. 62 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ DEVLET‹’N‹N DIfi POL‹T‹KASININ TEMEL N‹TEL‹KLER‹ ..................................................................................... 63 1923-1930 YILLARI ARASINDA DIfi POL‹T‹KA ........................................... 64 Bat›l› Devletlerle Karfl›lafl›lan ‹lk Sorunlar ................................................... 64 Türk-‹ngiliz ‹liflkileri .............................................................................. 65 Türk-Frans›z ‹liflkileri ............................................................................. 68 Türk-‹talyan ‹liflkileri............................................................................... 69 Türk-Yunan ‹liflkileri .............................................................................. 70 Türk-Sovyet ‹liflkileri ............................................................................... 74 Türk-ABD ‹liflkileri .................................................................................. 75 Türk-Alman ‹liflkileri .............................................................................. 76 Türkiye-Orta Do¤u ‹liflkileri ......................................................................... 77 Türk-‹ran ‹liflkileri ................................................................................... 77 Türk- Afgan ‹liflkileri............................................................................... 78 1930-1938 YILLARI ARASINDA DIfi POL‹T‹KA ........................................... 79 Türk-‹ngiliz ‹liflkileri...................................................................................... 79 Türk- Frans›z ‹liflkileri ................................................................................... 81 Türk-‹talyan ‹liflkileri..................................................................................... 84 Türk-Sovyet ‹liflkileri ..................................................................................... 84 Türk-Yunan ‹liflkileri ..................................................................................... 85 Türk-ABD ‹liflkileri ........................................................................................ 86 Türk-Alman ‹liflkileri ..................................................................................... 86 Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olmas›............................................. 87 Balkan Pakt›................................................................................................... 88 Türkiye-Orta Do¤u ‹liflkileri ......................................................................... 89 Türk-‹ran ‹liflkileri ................................................................................... 89 Türk-Afgan ‹liflkileri ................................................................................ 90 Sadabat Pakt› ........................................................................................... 90 Montreux Bo¤azlar Sözleflmesi............................................................... 91 Özet ............................................................................................................... 95 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 96 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 97 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 97 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 98 II. Dünya Savafl› Dönemi Türk D›fl Politikas›: 1939-1945 .... 100 II. DÜNYA SAVAfiI’NA DO⁄RU DÜNYA VE TÜRK‹YE’DE DURUM ........ 101 Savafla Giden Süreçte Dünya........................................................................ 101 Savafl Öncesi Türkiye.................................................................................... 103 II. DÜNYA SAVAfiI ...................................................................................... 105 1939-1941 Dönemi: Alman-Sovyet Sald›rmazl›k ........................................ 105 Antlaflmas› ve Almanya’n›n Üstünlü¤ü Dönemi.......................................... 105 1941-1943 Dönemi: Almanya’n›n SSCB’ye Sald›rmas› ve Savaflta Yeni Cephelerin Aç›lmas› ...................................................................................... 106 Pearl Harbor Bask›n› ve ABD’nin Savafla Dahil Olmas›....................... 106 1943-1945 Dönemi: Müttefiklerin Zaferine Do¤ru ..................................... 106 SAVAfi DÖNEM‹ TÜRK DIfi POL‹T‹KASI..................................................... 107 Savafl Dönemi Türk D›fl Politikas›n› Yönlendiren Kadro ........................... 107 Üçlü ‹ttifak (Ankara Pakt›)............................................................................ 108 Savafl›n Bafllar›nda Üçlü ‹ttifaka (Ankara Pakt›) ........................................ 109 Dayan›larak Yürütülen “Denge” Politikas›................................................... 109 1941-1943 Dönemi: Almanya ve SSCB’nin Türkiye’den Talepleri ............. 109 Türk-Sovyet Sald›rmazl›k Bildirisi .......................................................... 110

‹çindekiler v Türk-Alman Sald›rmazl›k Pakt›............................................................... 110 SAVAfiIN SON DÖNEM‹ VE TÜRK‹YE ÜZER‹NE BASKILAR ..................... 112 1943-1945 Dönemi: Müttefiklerin Türkiye’yi Savafla Sokma Çabalar›........ 112 Casablanca Konferans› .......................................................................... 113 Adana Konferans› (‹nönü-Churchill Görüflmeleri)................................ 113 Quebec Konferans› ................................................................................. 113 Moskova Konferans› ............................................................................... 114 I. Kahire Konferans› (Eden-Menemencio¤lu Görüflmesi) ................... 114 Tahran Konferans›................................................................................... 115 ‹kinci Kahire Konferans›......................................................................... 115 Almanya ile ‹liflkilerin Kesilmesi ............................................................ 116 Savafl Boyunca Almanya’n›n Türkiye’deki Pan-Türkist ............................. 117 Politikalar› ve Bunun Türkiye’deki Yans›mas› ............................................ 117 SAVAfiIN SON DÖNEM‹ VE TÜRK‹YE ........................................................ 117 Churchill-Stalin Görüflmesi ve Yüzdeler Anlaflmas› .................................... 118 Yalta Konferans› ............................................................................................ 118 Savafl›n Sonunda Türk-Sovyet ‹liflkilerindeki Gerilim ................................ 119 Özet ............................................................................................................... 121 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 125 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 126 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 126 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 129 Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl Politikas› (1950-1960) .. 130 1950-1960 DÖNEM‹ ULUSLARARASI ORTAM VE TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ GENEL HATLARI ............................................................... 131 TÜRK‹YE - ABD ‹L‹fiK‹LER‹ VE TÜRK‹YE’N‹N NATO’YA G‹R‹fi SÜREC‹. 133 Türkiye - ABD ‹liflkilerinin Genel Hatlar› ................................................... 133 Türkiye’nin NATO’ya Girifli .......................................................................... 133 Türkiye’nin ABD ve NATO ile ‹liflkileri....................................................... 137 DEMOKRAT PART‹ DÖNEM‹’NDE TÜRK‹YE’N‹N BALKANLAR POL‹T‹KASI ............................................................................. 139 Balkanlar’daki Genel Durum........................................................................ 139 Balkan Pakt› ve Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ‹liflkileri....................... 140 Türkiye’nin Di¤er Balkan Ülkeriyle ‹liflkileri............................................... 140 DEMOKRAT PART‹ DÖNEM‹’NDE TÜRK‹YE’N‹N ORTA DO⁄U POL‹T‹KASI....................................................................................... 141 Orta Do¤u’da Genel Durum......................................................................... 141 Türkiye’nin Orta Do¤u’ya Yönelik Giriflimleri ............................................ 142 Ba¤dat Pakt› Sonras› Orta Do¤u’daki Geliflmeler ve Türkiye’nin D›fl Politika Stratejileri............................................................... 143 Süveyfl Krizi ............................................................................................. 144 Suriye Krizi .............................................................................................. 145 Irak’taki Darbe ve Türkiye’nin Tavr›...................................................... 146 KIBRIS SORUNU VE TÜRK‹YE’N‹N BU KONUDAK‹ DIfi POL‹T‹KASI..... 146 TÜRK‹YE’N‹N AVRUPA EKONOM‹K TOPLULU⁄U ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹ .......... 150 Özet ............................................................................................................... 152 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 154 Okuma Parças› ........................................................................................... .. 155 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 156 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 156 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 157 1960-1970 Dönemi Türk D›fl Politikas›.................................. 158 ULUSLARARASI ORTAM VE TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ GENEL HATLARI ........................................................................................... 159 TÜRK‹YE - ABD VE NATO ‹L‹fiK‹LER‹........................................................ 162 1962 Küba Krizi ve ABD ile ‹liflkiler............................................................ 162 5. ÜN‹TE 6. ÜN‹TE

 • Page 1 and 2: e-öğrenme ortamları Yepyeni dene
 • Page 3 and 4: T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YA
 • Page 5: ‹çindekiler iii ‹çindekiler
 • Page 9 and 10: Önsöz vii Önsöz Cumhuriyet’in
 • Page 11 and 12: Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çök
 • Page 13 and 14: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 15 and 16: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 17 and 18: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 19 and 20: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 21 and 22: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 23 and 24: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 25 and 26: K ‹ T A P K ‹ T A P 1. Ünite -
 • Page 27 and 28: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 29 and 30: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 31 and 32: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 33 and 34: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 35 and 36: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 37 and 38: Kurtulufl Savafl› Dönemi Türk D
 • Page 39 and 40: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 41 and 42: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 43 and 44: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 45 and 46: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 47 and 48: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 49 and 50: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 51 and 52: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 53 and 54: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 55 and 56: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 57 and 58:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 59 and 60:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 61 and 62:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 63 and 64:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 65 and 66:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 67 and 68:

  Atatürk Dönemi Türk D›fl Polit

 • Page 69 and 70:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 71 and 72:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 73 and 74:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 75 and 76:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 77 and 78:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 79 and 80:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 81 and 82:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 83 and 84:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 85 and 86:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 87 and 88:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 89 and 90:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 91 and 92:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 93 and 94:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 95 and 96:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 97 and 98:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 99 and 100:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 101 and 102:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 103 and 104:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 105 and 106:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 107 and 108:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 109 and 110:

  II. Dünya Savafl› Dönemi Türk

 • Page 111 and 112:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 113 and 114:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 115 and 116:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 117 and 118:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 119 and 120:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 121 and 122:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 123 and 124:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 125 and 126:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 127 and 128:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 129 and 130:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 131 and 132:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 133 and 134:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 135 and 136:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 137 and 138:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 139 and 140:

  Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl

 • Page 141 and 142:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 143 and 144:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 145 and 146:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 147 and 148:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 149 and 150:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 151 and 152:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 153 and 154:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 155 and 156:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 157 and 158:

  SIRA S‹ZDE 5. Ünite - Demokrat P

 • Page 159 and 160:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 161 and 162:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 163 and 164:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 165 and 166:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 167 and 168:

  1960-1970 Dönemi Türk D›fl Poli

 • Page 169 and 170:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 171 and 172:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 173 and 174:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 175 and 176:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 177 and 178:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 179 and 180:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 181 and 182:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 183 and 184:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 186 and 187:

  7TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 188 and 189:

  180 Türk D›fl Politikas›-I Var

 • Page 190 and 191:

  182 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 192 and 193:

  184 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 194 and 195:

  186 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 196 and 197:

  188 Türk D›fl Politikas›-I dem

 • Page 198 and 199:

  190 Türk D›fl Politikas›-I ke

 • Page 200 and 201:

  192 Türk D›fl Politikas›-I baf

 • Page 202 and 203:

  194 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 204 and 205:

  196 Türk D›fl Politikas›-I Cas

 • Page 206 and 207:

  198 Türk D›fl Politikas›-I A M

 • Page 208 and 209:

  200 Türk D›fl Politikas›-I Ken

 • Page 210 and 211:

  8TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 212 and 213:

  204 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 214 and 215:

  206 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 216 and 217:

  208 Türk D›fl Politikas›-I nis

 • Page 218 and 219:

  210 Türk D›fl Politikas›-I tar

 • Page 220 and 221:

  212 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 222 and 223:

  214 Türk D›fl Politikas›-I Tü

 • Page 224 and 225:

  216 Türk D›fl Politikas›-I ki

 • Page 226 and 227:

  218 Türk D›fl Politikas›-I dü

 • Page 228 and 229:

  220 Türk D›fl Politikas›-I Ira

 • Page 230 and 231:

  D‹KKAT D‹KKAT 222 Türk D›fl

 • Page 232 and 233:

  224 Türk D›fl Politikas›-I ray

 • Page 234 and 235:

  226 Türk D›fl Politikas›-I Oku

 • Page 236:

  228 Türk D›fl Politikas›-I Yar

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
info@insamer.com
TUZAK
ANADOLU
I CİLT
info@insamer.com
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ