Views
4 months ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

70 Türk D›fl

70 Türk D›fl Politikas›-I Bu ortam içerisinde Türkiye’nin Musul meselesinde yaflad›¤› sorunlar ve bu dönemde ‹talya’n›n yay›lmac› söylemleri, Türkiye’nin endiflelerini daha da artt›rd›. ‹talya, Türkiye’nin Musul Sorunu’nu çözmesi, s›n›r komflular›yla gerginlik konusu olan sorunlar› bertaraf etmesi, Sovyetler Birli¤i ile yak›n iliflkiler kurmas›, Yugoslavya’n›n Fransa ile yak›nlaflmas› gibi geliflmelerden dolay› politika de¤iflikli¤ine gitti. Türkiye ve Yunanistan’la yak›nlaflmaya çal›flt›. Nitekim D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü SIRA S‹ZDE Aras, Milano’da SIRA S‹ZDE 6 Nisan 1928’de Mussolini ile görüfltü¤ünde Türkiye, Yunanistan ve ileride Bulgaristan’›n da kat›laca¤› bir antlaflma teklifiyle karfl›laflt›. Türkiye ve Yunanistan aras›nda baz› ihtilaflar yaflanmas› nedeniyle bu ittifak hemen hayata geçirilemedi. Bunun üzerine ‹talya, iki devletle ayr› ayr› antlaflmalar yaparak amac›na DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M ulaflmaya çal›flt›. ‹ki ülke aras›nda Roma’da 30 May›s 1928’de Türkiye-‹talya Tarafs›zl›k, Uzlaflt›rma SORUve Yarg›sal Çözüm Antlaflmas› imzaland›. Bu Antlaflman›n 1. ve 2. SORU maddeleri tarafs›zl›k hükümlerini düzenlerken, 3. madde iki ülke aras›ndaki sorunlar›n öncelikle diplomasi kanal›yla çözülmesini, bu yol yetmedi¤inde ise yarg›sal D‹KKAT D‹KKAT çözümler getirmeyi öngörmekteydi. Antlaflman›n 4. maddesine göre de iki ülke aras›ndaki uyuflmazl›klar›n La Haye Uluslararas› Daimi Adalet Divan›’na sunulaca¤› belirtilmiflti. (Sönmezo¤lu, 2011:280; Uzgel, 2001b:294). Yakalanan bu atmosfer do¤- SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE rultusunda ‹talya D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar› Kont Grandi Ankara’ya 18 Aral›k AMAÇLARIMIZ 1928’de resmî bir ziyaret gerçeklefltirdi. Ard›ndan Türkiye’nin D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras AMAÇLARIMIZ 3 Nisan 1929 tarihinde Roma’da Mussolini ile görüfltü. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET D›fliflleri Bakan› K ‹ TTevfik A P Rüfltü Aras’›n çeflitli olaylara iliflkin yorumu için flu kayna¤› bakabilirsiniz. Tevfik Rüfltü Aras, Atatürk’ün D›fl Politikas›, ‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2003. ‹ki ülke TELEV‹ZYON aras›nda 12 Ada çerçevesinde Meis ve Anadolu k›y›lar›ndaki baz› küçük adalar ba¤lam›nda sorunlar ç›k›nca 30 May›s 1929’da bir protokol imzalanarak (1928 Antlaflmas› uyar›nca) sorunlar›n La Haye Uluslararas› Daimi Adalet Divan›’na götürülmesi kararlaflt›r›ld›. Ancak Baflbakan ‹smet ‹nönü’nün 1932’de Roma’y› ziyaret etmesi ‹NTERNET ve 1928 Antlaflmas›’n›n süresinin üç y›l daha uzat›lmas› gibi geliflmeler, iki ülke aras›ndaki iliflkileri daha da gelifltirdi. Bu olumlu hava içinde Meis Adas› ve Anadolu k›y›lar›ndaki baz› küçük adalar›n kime ait olaca¤› konusunda ayn› y›l bir sözleflme imzaland›. Dolay›s›yla sorun La Haye’ye gidilmeden çözüme kavuflturuldu. Meis ve çevresindeki 12 kadar adac›k ve kayal›k ‹talyanlara b›rak›l›rken Bodrum Körfezi’ndeki Kara Ada, 20 kadar adac›k ve kayal›k Türkiye’ye terk edildi. ‹ki ülke aras›nda 1924-1930 y›llar› aras›nda siyasi alanda zaman zaman sorunlar yaflan›rken ticari alanda daha istikrarl› iliflkiler gelifltirildi. ‹talya, Türkiye’nin Bat› dünyas›ndan kredi alabildi¤i yegâne ülke oldu. 1926’da ‹talya’n›n Türkiye’nin toplam ihracat›ndaki yeri %28, ithalat›nda ise %16 idi. Türkiye 1929’da bu ülkeye savafl gemileri siparifl etti. (Sönmezo¤lu, 2011:282; Uzgel, 2001b:294) 1930’larda iki ülkenin iliflkileri daha farkl› bir tonda geliflecektir. Türk-Yunan ‹liflkileri Türk-Yunan iliflkileri özellikle 1923 ve 1928 y›llar› aras›nda oldukça karmafl›k ve sorunlu bir seyir izledi. Bu y›llarda iki ülke aras›ndaki mübadele ve Patrikhane sorunlar› gerilimli anlar›n yaflanmas›na neden oldu. Lozan Bar›fl Konferans›’nda tamamen çözülmesi mümkün olamam›fl bu konular iki ülkenin gündemini uzunca say›labilecek bir süre iflgal etti. Lozan Bar›fl Konferans›’n›n sürdü¤ü bir dönemde konunun aciliyeti nedeniyle 30 Ocak 1923’te “Yunan ve Türk Halklar›n›n Mübade-

3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk D›fl Politikas› (1923-1938) 71 lesine ‹liflkin Sözleflme” imzaland›. Kitab›m›z›n 2. ünitesinde Lozan Bar›fl Konferans› k›sm›nda ele ald›¤›m›z gibi, bu sözleflmede Türkiye ile Yunanistan’da bulunan ve mübadeleye tabi tutulacak veya mübadele d›fl› b›rak›lacak olanlar›n durumunu ve mübadele sürecinde ç›kabilecek sorunlar›n ne flekilde çözülece¤i belirtilmiflti. Sözleflmenin 1. maddesinde “Türk topraklar›nda yerleflmifl Rum Ortodoks dininden Türk uyruklar›yla Yunan topraklar›nda yerleflmifl Müslüman dininden Yunan uyruklar›n›n 1 May›s 1923 tarihinden bafllayarak zorunlu mübadelesine giriflilecektir” denilmiflti. Ancak sözleflmenin 2. maddesinin taraflarca farkl› yorumlanmas› anlaflmazl›klara yol açt›. Söz konusu edilen 2. madde flöyledir: “Birinci maddede öngörülen mübadele a) ‹stanbul’da oturan Rumlar›, b) Bat› Trakya’da oturan Müslümanlar› kapsamayacakt›r. 1912 Kanunu’yla s›n›rland›r›ld›¤› biçimde ‹stanbul Belediye s›n›rlar› içinde 30 Ekim 1918 gününden önce yerleflmifl (établis) bulunan tüm Rumlar, ‹stanbul’da oturan Rumlar say›lacakt›r. 1913 Bükrefl Antlaflmas›’n›n saptam›fl oldu¤u s›n›r çizgisinin do¤usundaki bölgeye yerleflmifl tüm Müslümanlar, Bat› Trakya’da oturan Müslümanlar say›lacaklard›r” (Soysal, 1983:177). Sözleflmenin 11. maddesine göre oluflturulan Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu 1923 Ekim’inde çal›flmaya bafllam›fl ve mübadillerin ifllemlerini sürdürmüfltü. Bu komisyon, Türkiye ve Yunanistan’dan dörder, Milletler Cemiyeti’nin Birinci Dünya Savafl›’na kat›lmam›fl tarafs›z ülkelerden belirledi¤i üç temsilciden oluflturulmufltu. Resim 3.2 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ‹ki taraf aras›nda baflgösteren anlaflmazl›k, ‹stanbul’da mübadeleden istisna edilecek kiflilerin 30 Ekim 1918’den önce yerleflik (établi) olanlar›n›n nas›l belirlenece¤i üzerinde dü¤ümlenmiflti. Yunanistan, ‹stanbul’da olabildi¤ince fazla Rum’u mübadele d›fl› tutmaya çal›flarak tarihsel iddias›n› (Megali ‹dea gibi) sürdürmek istemiflti. Türkiye ise 1918’den önce établi olma konusunu kendi yasalar›na göre belirlenmesini istedi. Yunanistan ise antlaflma metninde böyle bir at›f olmad›¤›n› savunarak antlaflman›n metnine ve ruhuna uygun hareket edilmesini öne sürdü. Muhtelit Mübadele Komisyonu, 1 Ekim 1924’te Osmanl› nüfusuna kay›tl› olman›n établi say›lmak için tek ölçüt olmad›¤› hükmünü verdi. Türk Hükümeti, komisyonun karar›n› kabul etmedi. Bunun üzerine Yunanistan, sorunu 19 Kas›m 1924’te Milletler Cemiyeti’ne tafl›d›. Milletler Cemiyeti Konseyi 12 Aral›k 1924’te La Haye Uluslararas› Daimi Adalet Divan›’ndan görüfl istedi. Fakat taraflar aras›nda anlaflma

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
info@insamer.com
TUZAK
ANADOLU
info@insamer.com
I CİLT
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ
İLİŞKİLERİ