Views
8 months ago

TAI LIEU THUC HANH VXL

Trường ĐH Bà

Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu Khoa Điện-Điện tử begin: mov r2,#0 ;nap bien dem hang don vi vao r2 mov r3,#0 ;nap bien dem hang chuc vao r3 rep: mov a,r2 ;nap bien dem don vi vao a movc a,@a+dptr ;lay ma cua so dem vao a mov p3,a ;xuat ma cua so dem ra hien thi hang don vi mov a,r3 ;nap bien dem chuc vao a movc a,@a+dptr ;lay ma cua so dem vao a mov p1,a ;xuat ma cua so dem ra hien thi hang chuc lcall delay ;goi chuong trinh con delay inc r2 ;tăng biến đếm don vi cjne r2,#10,rep ;kiem tra bien dem don vi,chua bang10 thi lap lai mov r2,#0 ;bang 10 thi nap lai gia tri 0 inc r3 ;tăng biến đếm chuc cjne r3,#10,rep ;kiem tra bien dem,chua bang10 thi lap lai sjmp begin ;bang 10 thi tro lai tu dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con delay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay: mov r6,#0ffh del: mov r7,#0ffh djnz r7,$ djnz r6,del ret end IV. Bài tập: 1. Hãy viết chương trình hiển thị theo số hex từ 0 đến F trên port 3. 2. Viết chương trình hiển thị từ 00 đến 36 rồi lặp lại. 3. Viết chương trình hiển thị từ 99 về 00. - 22 - Thực hành Vi xử lý

Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI SỐ: 2-2 ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT Khoa Điện-Điện tử NGÀY: SỐ TIẾT: LỚP: NHÓM: I. Mục đích yêu cầu: II. Biết cách điều khiển hiển thị được nhiều led 7 đoạn bằng phương pháp quét. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus 8 dây kết nối port 0 với ngõ vào dữ liệu của nhóm 6 led 7 đoạn. Chú ý: P0.0 kết nối với chân a. - Dùng bus 8 dây kết nối port 2 với ngõ và chọn led. Led được chọn khi bit điều khiển bằng 0. 2. Khởi động phần mềm, tạo File mới và biên soạn chương trình sau: ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh hien thi so 0 tren led 7 doan thứ 3 của nhóm 6 led. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx org 0000h mov p2,#11111011b ;chon led 7 doan thu 3 mov p0,#0c0h ;xuat ma so 0 ra port 0 sjmp $ ;nhay tai cho end 3. Thực hiện các bước giống như trên và xem kết quả. Giải thích : Để hiển thị số 0 trên led 7 đoạn thứ 3, trước hết cần chọn led muốn hiển thị bằng cách cho bit điều khiển chọn led đó bằng 0 và xuất ra port điều khiển là port 2. Tiếp theo ta xuất dữ liệu cần hiển thị là mã của số 0 ra port 0. Tương tự, các bạn hãy viết chương trình hiển thị cho các led còn lại. Để hiển thị đồng thời trên 6 led, ta phải sử dụng phương pháp quét như ví dụ sau: ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh hien thi chu HE-LLO tren 6 led 7 doạn. ; port 0 xuat du lieu, port 2 xuat tin hieu chon led. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx org 0000h rep: mov p2,#11111110b ;chon led thu 1 mov p0,#0c0h ;xuat ma hien thi chu ‘O’ lcall delay ;goi chuong trinh con delay mov p2,#11111101b ;chon led thu 2 mov p0,#0c7h ;xuat ma hien thi chu ‘L’ lcall delay ;goi chuong trinh con delay mov p2,#11111011b ;chon led thu 3 mov p0,#0c7h ;xuat ma hien thi chu ‘L’ lcall delay ;goi chuong trinh con delay mov p2,#11110111b ;chon led thu 4 mov p0,#0bfh ;xuat ma hien thi chu ‘-’ lcall delay ;goi chuong trinh con delay mov p2,#11101111b ;chon led thu 5 - 23 - Thực hành Vi xử lý

Chuong 4-Lua chon thiet bi va vat lieu che tao
De cuong chuong trinh GIS- thuc dia.pdf
Tai lieu tham khao.pdf
TT 76-2006 HD ND 68 ve thuc hanh tiet kiem, chong lang ... - Nghệ An
QT KIEM TRA CAC HD THU NGHIEM.pdf - trung tâm khảo thí và ...
Sb: 396 I QD. UB Doc Igp - Tv do - Hanh phuc QUYET DINH
QT HD SV THUC HANH.pdf - trung tâm khảo thí và đảm bảo chất ...
QUYET DINH Ve vif c thanh lap doan kiem tra tien thye hien de tai ...
danh muc tai lieu thu vien damsen - Đại học quốc tế Hồng Bàng
5631-22-2013-QD-UBND Ban hanh Bang gia tinh thue tai nguyen ...
CHO NĂM TAI CHINH K T THUC NGAY 31 THÁNG 12 ... - Vietstock
Thuc hien DT 2013.pdf - Hải Phòng
Tinh hinh thuc hien bao thanh toan.pdf - DSpace
Quyet dinh thanh lap To Cong tac trien khai thuc hien De an giam ...
UY BAN NHAN DAN CONC HOA XA HO1 CHU NGHIA VIETNAM ...
Tải về tập tin đính kèm - Thu tuc hanh chinh tinh Dak Nong
542.QD-DHN bo sung HD thuc hien QC43 - Trường Đại học Dược ...
Đăng ký giao dịch của Bà Hà Thị Bích - Fecon
Thong bao ket luan chong han DBSCL (bac lieu 30.1.13)
So tay Tai lieu ky thuat.pdf - Tổng Cục Môi Trường
49/2010/QB-UBND CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc ...
Download - Trang thong tin dien tu Kiem lam Thai Nguyen