Views
1 year ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfSX 18 ³f½f¸fSXX 2017 ¸ff¦fVfe¿fÊ A¸ff½fÀ¹ff, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 182, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 www.amanpath.com ³¹fcªf dUaOXû 7UZÔ UZ°f³f¸ff³f IZY A³fb÷Y´f ´fZÔVf³f QZ ÀfSXIYfSX : ·ffSX°fe SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX Àfa¹fböY ´fZVf³fÀfÊ RZYOXSZXVf³f IZY AfÁUf³f ´fSX VfbIiYUfSX IYû ´fZVf³fSXûÔ ³fZ SXfªf²ff³fe ¸fZÔ ²fSX³ff dQ¹ffÜ RZYOXSZXVf³f IZY ´fif³°fe¹f A²¹fÃf ¨fZ°f³f ·ffSX°fe ³fZ f°ff¹ff dIY 7 A¢McXfSX 2017 IYû ¸fb£¹f¸faÂfe IYû ´fÂf ·ûªfIYSX Qe´ffU»fe ÀfZ ´fWX»fZ 7UZÔ UZ°f³f¸ff³f IZY A³fb÷Y´f Àf·fe ´fZÔVf³fSXûÔ IYe ´fZÔVf³f ÀUeIÈY°f dIY¹fZ ªff³fZ IYe ¸ffa¦f IYe ¦f¹fe ±fe dIY³°fb A·fe °fIY BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ IYûBÊX AfQZVf ³fWXeÔ ªffSXe WbXAf W`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY VffÀf³f IYf ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fªffcSX WXûIYSX ´fZÔVf³fSXûÔ IYû ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX³ff ´fOÞXf W`XÜ ´fifIÈYd°fIY Af´fQfEa ¨f³ýi¹ff³f d¸fVf³f-1 IYf ´fdSX¯ff¸f SXf¹f´fbSXÜ d´fLX»fZ IbYLX Àff»fûÔ ÀfZ Af SXWXe ´fifIÈYd°fIY Af´fQEa ¨f³ýi¹ff³f d¸fVf³f-1 IYf ´fdSX¯ff¸f W`Ü ¹fWX IYWX³ff W`X dIY feSX¦ffaU ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ¦fb÷Y§ffÀfeQfÀf UfOÊ Àfa£¹ff-1 IZY d³fUfÀfe SXdUVfaIYSX Àfc¹fÊQZU IYfÜ Àfc¹fÊQZU JbQ IYû ÀffBaXdMXÀMX AfgRY U»OÊX IYWX°fZ W`ÔXÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ Vfû²f ´fÂf ¸fZÔ dªfIiY dIY¹ff W`X dIY ¸ff³fU ªffd°f ´fiIÈYd°f IYe Àfa¨ff»fIY W`XÜ ¸fa¦f»f d¸fVf³f ÀfZ ¦»fûf»f Ufd¸f˦f fPÞX SXWXe W`XÜ A¦fSX ¦»fûf»f Ufd¸f˦f IYû ³f SXûIYf ¦f¹ff °fû ´fifIÈYd°fIY Af´fQfEa fPÞXZÔ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IZY³ýi ÀfSXIYfSX IYû ´fÂf d»fJIYSX 2020 ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f ¸fa¦f»f d¸fVf³f-2 IYû SXûIZY ªff³fZ IYe A´fe»f dIY¹ff W`XÜ ´fófU°fe Af 12 þ³fUSXe 2018 IYû dSX»feþ WXû¦fe ³fBÊX dQ»»feÜ ÀfÔþ¹f »fe»ff ·fÔÀff»fe IYe dRY»¸f ´fófU°fe IYe ´fiÀ°ffdU°f dSX»feþ IYe °ffSXeJ MX»f ¦fBÊ WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY Af ¹fZ dRY»¸f 12 þ³fUSXe IYû dSX»feþ WXû¦feÜ IYWXf þf SXWXf WX` dIY dRY»¸f IZY d³f¸ffÊ°ffAûÔ IYe AûSX ÀfZ ÀfZÔÀfSX fûOXÊ IYû þû OXfg¢¹fb¸fZÔMX ·fZþZ ¦fE ±fZ CXÀf¸fZÔ IYBÊ °fSXWX IYe Jfd¸f¹ffÔ ±feÜ ¸fZIYÀfÊ IYe AûSX ÀfZ ´fWX»fZ 1 dQÀfÔfSX IYû QZVf·fSX ¸fZÔ dRY»¸f IYe dSX»feþ ´fiÀ°ffdU°f ±feÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff, ´fófU°fe ¸fZIYÀfÊ IYe AûSX ÀfZ ÀfZÔÀfSX IYû þû AûdSXdþ³f»f OXfg¢¹fb¸fZÔMX ·fZþZ ¦fE WX`Ô Uû A²fcSXZ WX`ÔÜ dRY»¸f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ·fe A´fZdÃf°f dOXÀ¢»fZ¸fSX ³fWXeÔ WX`Ü OXfg¢¹fc¸fZÔMXZVf³f ¸fZÔ IY¸fe IYe UþWX ÀfZ dRY»¸f IZY ´fi¸ff¯f³f ¸fZÔ QZSXe WXû SXWXe WX`Ü dUd²fIY þf¦føYIY°ff IZY d»fE S`X»fe Afªf SXf¹f´fbSXÜ B³f dQ³fûÔ SXfáÐe¹f dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IZY õfSXf ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ IY³fZ¢MX MXc ÀfUÊ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX` þû 18 ³fU¸fSX IYû Àf¸ff~ WXû SXWXf WX`Ü BÀfe Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f SXfª¹f dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IZY IYf¹fÊ´ff»fIY A²¹fÃf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fied°fÔIYSX dQUfÔIYSX IZY d³fQZÊVf ´fSX dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf ³fe»f¸f ¨fÔQ ÀffÔJ»ff IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ SXf¹f´fbSX À±ff´f³ff ¸fZÔ ·fe IY³fZ¢MX MXc ÀfUÊ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf Ad·f¹ff³f IZY AÔd°f¸f dQ³f dUd²fIY þf¦føYIY°ff IZY d»fE ÀffBÊdIY»f SX`»fe IYf Af¹fûþ³f ´fif°f: 7.30 fþZ ÀfZ dþ»ff ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX SXf¹f´fbSX ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff WX`Ü kAfSX-d¸fÂfl EZ´f ÀfZ SXZ»f ¹ffÂff IZY QüSXf³f ¸fdWX»ffAûÔ IYû d¸f»fZ¦fe ÀfbSXÃff ³fBÊX dQ»»feÜ MÑZ³fûÔ ¸fZÔ ÀfRYSX IZY QüSXf³f ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f fPÞX SXWXe Af´fSXfd²fIY §fMX³ffAûÔ ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IZY d»fE SXZ»fUZ ´fiVffÀf³f ³fZ EIY ¸fûffB»f EZ´f °f`¹ffSX dIY¹ff WX`Ü BÀf EZ´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû °f°IYf»f ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ dVfIYf¹f°f ´fSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe °fbSXÔ°f ¸fdWX»ff ¹ffÂfe ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX CX³fIZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨f ÀfIZYÔ¦fZÜ MÑZ³f ¸fZÔ ÀfRYSX IZY QüSXf³f ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX IYe §fMX³ffEÔ A¢ÀfSX SXûþ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ô, »fZdIY³f Af B³f §fMX³ffAûÔ ´fSX »f¦ff¸f IYÀf³fZ IZY d»fE SXZ»fUZ ³fZ kAfSX d¸fÂfl ¸fûffB»f EZ´f IYe ¸fQQ »fe WX`Ü BSXfQf Àf¨f IYf SXf¿MÑXe¹f IbYV°fe ¨fỒd´f¹f³fdVf´f: dU³fZVf RYû¦ffMX AüSX dSX°fb RYû¦ffMX ³fZ þe°fZ ÀU¯fÊ ´fQIY ...¸fªfeÊ ±fe ¸ffSX QZ³fZ IYe ´fSX Uû dªf³Qf d³fIY»fe ¸fcOXeþ ³fZ fPÞXfBÊ ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ·ffSX°f ¸fZÔ Afd±fÊIY UÈdð IYe ÀfÔ·ffU³ffEa WXbBÊÔ fZWX°fSX ³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dUVU f`ÔIY IYe IYfSXûffSX Àfb¦f¸f°ff SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Vfe¿fÊ 100 QZVfûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY IbYL WXe dQ³f ffQ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»f¹fZ EIY AüSX A¨Le JfSX AfBÊ WX`Ü AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f IiYZdOXMX SXZdMXÔ¦f EþZÔÀfe ¸fcOXeþ ³fZ ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f EIY ´ff¹fQf³f ´fSX CXNXf°fZ WXb¹fZ feEE- 2 IYSX QeÜ SXZdMXÔ¦f EþZÔÀfe ³fZ IYWXf WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Afd±fÊIY AüSX ÀfÔÀ±ff¦f°f Àfb²ffSXûÔ ÀfZ UÈdð ÀfÔ·ffU³ff¹fZÔ fZWX°fSX WXbBÊ WX`ÔÜ A¸fZdSXIYf dÀ±f°f BÀf EþZÔÀfe ³fZ ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f IYû feEE- 3 ÀfZ EIY ´ff¹fQf³f ´fSX CXNXf°fZ WXb¹fZ feEE-2 IYSX dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY, BÀfIZY Àff±f WXe ·ffSX°f IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fdSXúV¹f IYû þû dIY ´fWX»fZ ÀfIYSXf°¸fIY ±ff CXÀfZ dÀ±fSX IYSX dQ¹ffÜ EþZÔÀfe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ dSX¯f IZY fPÞX°fZ À°fSX IYû Àfb²ffSXûÔ ÀfZ dÀ±fSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ QZVf IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX ÀfZ ÀfSXIYfSX, ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ AüSX f`ÔIYûÔ IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ffþfSX ÀfZ A´fZÃffIÈY°f IY¸f ¹ffþ AüSX Ad²fIY A³fbIcY»f Vf°fûÊÔ ´fSX IYþÊ d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff fPÞX þf°fe WX`Ü ¸fcOXeþ ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2015 ¸fZÔ ·ffSX°f IZY SXZdMXÔ¦f ´fdSXúV¹f IYû dÀ±fSX ÀfZ ÀfIYfSXf°¸fIY dIY¹ff ±ffÜ ¸fcOXeþ õfSXf ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYf ¹fWX IYQ¸f dU f`ÔIY õfSXf ·ffSX°f IYû IYfSXûffSX Àfb¦f¸f°ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 30 ´ff¹fQf³f ´fSX CXNXfIYSX Vfe¿fÊ 100 QZVfûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY IbYL WXe Àf~fWX ffQ Af¹ff WX`Ü ·ffSX°f dRY»fe´fe³f AüSX BXMX»fe IZY Àff±f ´fWbaX¨ff ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX°fZ WXb¹fZ ¸fcOXeþ ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹fZ ¦f¹fZ ¸ff»f EUÔ ÀfZUfIYSX þeEÀfMXe, ¸füdQiIY ³fed°f IYe øY´fSXZJf, f`ÔIYûÔ IYe ¦f`SX-d³f¿´ffdQ°f SXfdVf IYf d³f´fMXf³f IYSX³fZ IZY CX´ff¹fûÔ AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÃfZÂfûÔ IYû Aü´f¨ffdSXIY °fÔÂf IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ »ff³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX ¦füSX dIY¹ffÜ ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f IYû d³fUZVf ¦fiZOX IZY ÀffÀfZ d³f¨f»fZ ´ff¹fQf³f ÀfZ EIY ´ff¹fQf³f ´fSX CXNXf³fZ ÀfZ ·ffSX°f Af dRY»fe´fe³f AüSX BMX»fe IZY Àff±f ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü »fû¨f³f ßfeUfÀf IYe RYfÔÀfe ´fSX WXfBÊIYûMXÊ IYe ¸fbWXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf df»ffÀf´fbSÜX °fe³f Àff»f IYe ¸ffÀfc¸f IZY d³fQʹfe WX°¹ffSXZ IYû Qe ¦fBÊ d³f¨f»fe AQf»f°f IYe RYfhÀfe IYe Àfþf WXfBÊIYûMXÊ ³fZ Àf×£°f dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE RYfhÀfe IYe Àfþf IYû fSXIYSXfSX SXJf WX`Ü WXfBÊIYûMXÊ ³fZ BÀfe RY`Àf»fZ IZY Àff±f AfSXû´fe IYe AûSX ÀfZ IYe ¦fBÊ A´fe»f IYû ·fe JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`Ü WXfBÊIYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY°fe³f fSXÀf IYe Afû²f þû dUSXû²f °fIY ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe ±fe CXÀfIZY Àff±f SXZ´f AüSX ³fÈVfÔÀf WX°¹ff IYf A´fSXf²fe Àf¸ffþ IZY d»fE J°fSXf RYfhÀfe IYe Àfþf CXd¨f°f W`XÜ ¹fWX §fMX³ff ¦fbMX¸fe B»ffIZY IYe WX` þWXfa °fe³f U¿fe¹ffÊ ¸ffÀfc¸f þf ÀfedPÞX¹fûÔ ´fSX JZ»f SXWXe ±fe °ff ³fe¨fZ WXe SXWX³fZ Uf»ff »fû¨f³f ßfeUfÀf CXÀfZ A´f³fZ IY¸fSXZ ¸fZÔ »fZ ¦f¹ff AüSX A³ff¨ffSX dIY¹ff ±ffÜ d³f¨f»fe AQf»f°f ³fZ ´fiIYSX¯f IYf RY`Àf»ff QZ°fZ WXbE AfSXû´fe »fû¨f³f ßfeUfÀf IYû RYfhÀfe IYe Àfþf Qe ±feÜ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¹fWX ¸ff¸f»ff 888/16 IZY ÷Y´f ¸fZÔ A´fe»f ¸fZÔ Af¹ff þWXfh »fû¨f³f ³fZ RYfhÀfe IYe Àfþf IYû ¨fb³fü°fe QeÜ þdÀMXÀf dQUfIYSX AüSX þdÀMXÀf AfSX ´fe Vf¸ffÊ IYe ÀfÔ¹fböY fZÔ¨f ³fZ Qû³fû ´fiIYSX¯fûÔ IYe Àff±f Àfb³fUfBÊ IYe AüSX BÀf ´fSX RY`Àf»ff VfbIiYUfSX IYû ÀffUÊþd³fIY dIY¹ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ BÊXVUSX dIYÀfe IYû f¨ff¹fZ °fû IYü³f ¸ffSX ´ff¹fZ...Ü ¹fWX CXdöY VfbIiYUfSX IYû Àf¨f Àffdf°f d³fIY»feÜ SXfªf²ff³fe ¸fZÔ ¦faªf ±ff³ff ÃûÂf IZY A³°f¦fÊ°f SXf¹f´fbSX SZX»fUZ ÀMZXVf³f IZY d³fIYMX Ófc»fZ»ff»f ¨füIY ´fSX dÀ±f°f ÀfOÞXIY dOXUfBXOXSX IZY f¦f»f ¸fZÔ EIY f`¦f ´fOÞXf ±ffÜ f`¦f IYe ¨f`³f faQ ±fe ´fSX EIY dIY³ffSZX ´fSX ³fUªff°f f¨¨fZ IYf ´f`SX d³fIY»ff WbXAf ±ffÜ Af°fZ-ªff°fZ SXfWX¦feSXûÔ IYe ³fªfSX f`¦f ´fSX ´fOÞXe °fû Ófc»fZ»ff»f ¨füIY IZY ´ffÀf f`¦f ¸fZÔ faQ d¸f»fe ³fUªff°f f©fe A÷Y¯f ªfZMX»fe ³fZ dIY¹ff ÀUf¦f°f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¸fcOXeþ IZY BÀf IYQ¸f IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WXb¹fZ BÀfZ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf dIY¹fZ ¦f¹fZ Àfb²ffSXûÔ IYû QZSXe ÀfZ Qe ¦fBÊ ¸ff³¹f°ff f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX Àfb²ffSXûÔ IZY SXfÀ°fZ ´fSX Af¦fZ fPÞX°fe SXWXZ¦fe AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ °f±ff PXfÔ¨ff¦f°f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ J¨fÊ fPÞXf³fZ ´fSX CXÀfIYf þûSX SXWXZ¦ffÜ ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ WX` dIY BÀfIZY ffQ EÀf E¯OX´fe AüSX dRY¨f þ`Àfe A³¹f SXZdMXÔ¦f EþZÔdÀf¹ffÔ ·fe BÀfe °fSXWX IZY IYQ¸f CXNXf¹fZÔ¦feÜ dfWXfSX ÀIcY»f ´fSXeÃff fûOXÊ IYe EIY AüSX fOÞXe »ff´fSXUfWXe Àff¸f³fZ AfBÊ BXÀfIYe ªff³fIYfSXe ¦faªf ±ff³fZ IYû QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ´fWbaX¨fIYSX f`¦f IYû fSXf¸fQ dIY¹ff AüSX CXÀfZ Jû»ff °fû EIY ³fUªff°f f©fe ªfedU°f AUÀ±ff ¸fZÔ ´ff¹fe ¦fBÊXÜ ³fUªff°f f©fe A·fe IYSXef Àf~fWX ·fSX IYe WXû¦feÜ CXÀfZ f`¦f ¸fZÔ SXJIYSX ½¹fÀ°f°f¸f ÀfOÞXIY IZY fe¨fûfe¨f LXûOÞX³fZ IYe Uf»fe IYe ¸faVff ³f ªff³fZ ¢¹ff ±feÜ ´fSX BÊXVUSX IYû IbYLX AüSX WXe ³fÀfef ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ³fUªff¨f f©fe IYû AafZOXIYSX AÀ´f°ff»f IZY dVfVfb UfOÊX ¸fZa ·f°feÊ IYSXf¹ff W`XÜ f©fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀUÀ±f f°ffBÊX ªff SXWXe W`XÜ ´fMX³ff/EªfZÔÀfeÜ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´fcSXZ þe-þf³f ÀfZ »f¦fZ IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ A´f³fZ dfþe VfZOXйfc»f ¸fZÔ ÀfZ Àf¸f¹f d³fIYf»f IYSX dfWXfSX IZY ´fcUÊ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX AfSXþZOXe ¨feRY »ff»fc ¹ffQU IZY fZMXZ °fZþÀUe IZY Àff±f »fÔ¨f dIY¹ffÜ °fZþÀUe ³fZ MXÐUeMX IYSX BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe QeÜ ·ffSX°f ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX CX´fIYSX¯fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff WXû þfE¦fe 200 IYSXûOÞX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fiüôûd¦fIYe IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ IZY CX°ÀffWX IYû QZJ°fZ WXbE A¦f»fZ 3-4 U¿fûÊÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX AfRY d±fÔ¦Àf CX´fIYSX¯fûÔ ¸fZÔ 10 ¦fb³ff UÈdð WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü BÀfe IZY Àff±f CX´fIYSX¯fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 200 IYSXûOÞX ´fWXbÔ¨f ÀfIY°fe WX`Ü IZYÔQie¹f Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe ¸fÔÂfe SXdU VfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ ¹fWX ff°f IYWXeÜ EÀfû¨f`¸f õfSXf VfbIiYUfSX IYû Af¹fûdþ°f AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ´fiüôûd¦fIYe Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fiÀffQ ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fZ 20 IYSXûOÞX CX´fIYSX¯f IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX °fe³f-¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ AfÔIYOÞXûÔ IZY 200 IYSXûOÞX °fIY þf³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EZÀff BÀfd»fE WXû¦ff ¢¹fûÔdIY ·ffSX°fe¹fûÔ ¸fZÔ °fZþÀUe ¹ffQU IYû »fÔ¨f ´fSX »fZ ¦fE SXfWXb»f °fZþÀUe ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX SXfWXb»f IZY Àff±f »fÔ¨f IYSX°fZ WXbE °fÀUeSX ´fûÀMX IYSX IYWXf, ¸fbÓfZ Vff³fQfSX »fÔ¨f IZY d»fE »fZ þf³fZ IZY d»fE SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf fWXb°f ²f³¹fUfQÜ ¸f`Ô SXfWXb»f IYf Af·ffSXe AüSX IÈY°fÄf WXcÔÜ A´f³fZ dfþe VfZOXйfc»f ÀfZ Àf¸f¹f d³fIYf»f°fZ WXbE »fÔ¨f IZY d»fE þf³fZ IZY d»fE Af´fIYf dRYSX ÀfZ ²f³¹fUfQÜ WXf»ffÔdIY °fZþÀUe ³fZ ¹fWX À´fá ³fWXeÔ dIY¹ff dIY ¹fWX °fÀUeSX IYWXfÔ IYe WX`Ü WXf±fIYSX§ff Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff Afªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f õfSXf WXf±fIYSX§ff Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff 18 ³fUÔfSX IYû ÀfbfWX 10 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 1 fþZ °fIY Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ BÀf ´fSXeÃff IZY d»fE 5 IZY³Qi f³ffE ¦fE WX`Ü BÀfIZY d»fE øYÔ¦fMXf IYfg»fZþ AfgRY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f E¯OX MXZ¢³fû»ffþe ³fÔQ³fU³f IZY ´ffÀf UeSX ÀffUSXIYSX ³f¦fSX, AfBÊ.Afg³f. dOXþeMX»f þû³f AfBÊOXeþZOX ÀfSXû³ff ´ff±fÊUe ´fiûUZ³Vf IYf¸fdVfʹf»f IYf¸´f»fZ¢Àf ÀfÔ°f SXdUQfÀf UfOXÊ-ÀfSXû³ff, ßfe VfÔIYSXf¨ff¹fÊ BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ´fiûRZYVf³f»f ¸fZ³fZþ¸f`³MX E¯OX MXZ¢³fû»ffgþe ÀfZþfWXfSX ¸fbþ¦fWX³f, d·f»ffBÊ BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY MXZ¢³fû»ffgþe ¦fif¸f IZY³Qie EUÔ IYû»fÔdf¹ff BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f E¯OX MXZ¢³fû»ffgþe ¦fif¸f ·fbSXIYû³fe-MXZIYfSXe IYû ´fSXeÃff IZY³Qi f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ´fSXeÃff ¸fZÔ 2 WXþfSX 315 LfÂf Àfd¸¸fd»f°f WXûÔ¦fZÜ ´fSXeÃff IZY Àfb¨fføY ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE dOX´MXe IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe Àfe¸ff NXfIbYS IYû ³fûOX»f Ad²fIYfSXe EUÔ ÀfWXf¹fIY ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe SXfþeU ¦ffÔ²fe dVfÃff d¸fVf³f IZY.EÀf. ´fMX»fZ IYû ÀfWXf¹fIY ³fûOX»f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fIY³feIYe IZY ´fid°f JfÀff ÷YÓff³f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf·fe ³fBÊ ´fiüôûd¦fdIY¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE AüSX CX³fIYf »ff·f CXNXf¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ´fiÀffQ ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYe IYûdVfVf A¦f»fZ 5-7 Àff»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe dOXdþMX»f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû 1000 ASXf OXfg»fSX °fIY »fZ þf³fZ IYe WX` AüSX BÀfIYe øY´fSXZJf ´fSX Qû ´fSXf¸fVfÊQf°ff RY¸fÊ IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY ´fȱUe ´fSX EZÀfe IYûBÊ ·fe °ffIY°f ³fWXeÔ WX` þû ·ffSX°f IYû Qbd³f¹ff IYe Àfb´fSX dOXdþMX»f VfdöY f³f³fZ IYe SXfWX ´fSX Af¦fZ fPÞX³fZ ÀfZ SXûIY ÀfIZYÜ dIYÀfe ·fe CX°´ffQ ¹ff CX´fIYSX¯f dþÀfIYf d³f¹fÔÂf¯f BÔMXSX³fZMX IYf CX´f¹fû¦f IYSXIZY dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, UWX AfBÊAûMXe IYe ßfZ¯fe IZY AÔ°f¦fÊ°f Af°fZ WX`ÔÜ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ RiYfÔÀf AüSX ·ffSX°f IZY fe¨f dWXÔQ ¸fWXfÀff¦fSX ¸fZÔ ´ffMXʳfSXdVf´f ¸fþfc°f IYSX³fZ ´fSX ff°f WXbBÊ WX`Ü Qû³fûÔ QZVf BÀf B»ffIZY ¸fZÔ ¨fe³f IZY QfQfZ IYû fPÞX°ff WXbAf QZJ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf B»ffIZY IZY d»fE ·ffSX°f IYû WXf»f ¸fZÔ A¸fZdSXIYf, þf´ff³f AüSX AfgÀMÑZd»f¹ff IYf ·fe Àff±f d¸f»ff WX`Ü RiYfÔÀf IZY dUQZVf ¸fÔÂfe ª¹ffÔ UZÀf »fd²fi¹ffÔ IYe VfbIiYUfSX IYû ¹fWXfÔ dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ÀfZ ff°f¨fe°f WXbBÊÜ ¨fe³f IYe fPÞX°fe AfIiYf¸fIY°ff IZY fe¨f fWXb²fibUe¹f dUV½f AüSX d³f¹f¸f Af²ffdSX°f ½¹fUÀ±ff IYe ff°f IYSX°fZ WXbE Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ f°ff¹ff dIY ·ffSX°f AüSX RiYfÔÀf ³fZ 100 ¸fZÔ 79 AaIY ´ff³fZ Uf»fZ IYû 2 ³fÔfSX QZIYSX IYSX dQ¹ff RZY»f ´fMX³ff/EªfZÔÀfeÜ QZJIYSX ²f³fÔþ¹f ³fZ AfSXMXeAfBÊ IZY þdSXE ¸ffIYÊVfeMX IYe RYûMXû IYfg´fe CX´f»f²f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ þf dfWXfSX ÀIcY»f ´fSXeÃff fûOXÊ IYe EIY AüSX fOÞXe »ff´fSXUfWXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü »f¦ff°ffSX dUUfQûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ fûOXÊ ³fZ EIY AüSX ¸fZ²ffUe LfÂf IZY ·fdU¿¹f IZY Àff±f dJ»fUfOÞX dIY¹ff WX`Ü 10UeÔ IYÃff IZY EIY LfÂf IYû dWXÔQe ¸fZÔ 100 ¸fZÔ dÀfRYÊ 2 ³fÔfSX QZIYSX RZY»f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ffQ ¸fZÔ AfSXMXeAfBÊ IZY °fWX°f ´f°ff ¨f»ff dIY CXÀfZ dWXÔQe ¸fZÔ 100 ¸fZÔ 79 ³fÔfSX d¸f»fZ WX`ÔÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY SXûWX°ffÀf dþ»fZ IZY 10UeÔ IZY LfÂf ²f³fÔþ¹f IZY Àff±f dfWXfSX fûOXÊ IYe ¹fWX »ff´fSXUfWXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü dSXþ»MX ¸fZÔ dWXÔQe ¸fZÔ dÀfRYÊ Qû AÔIY QZJIYSX ²f³fÔþ¹f IYû BÀf ´fSX dUV½ffÀf ³fWXeÔ WXbAfÜ ´fdSXUfSX AüSX ÀIcY»f ´fiVffÀf³f ·fe WX`SXf³f ±ff dIY WXSX dU¿f¹f ¸fZÔ fZWX°fSX AÔIY »ff³fZ Uf»ff ²f³fÔþ¹f dWXÔQe ¸fZÔ dÀfRYÊ Qû AÔIY I`YÀfZ ´ff ÀfIY°ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY ²f³fÔþ¹f ³fZ ¦fd¯f°f ¸fZÔ 96 AÔIY, ÀffBÔÀf ¸fZÔ 80 AüSX ÀfÔÀIÈY°f ¸fZÔ 79 AÔIY WXfdÀf»f dIY¹ff WX`Ü dWXÔQe ¸fZÔ dÀfRYÊ Qû AÔIY Af³fZ IZY ffQ ²f³fÔþ¹f ³fZ ÀIiYcMX³fe IYf RYfg¸fÊ ·fSXfÜ »fZdIY³f fûOXÊ ³fZ ÀIiYcMX³fe ¸fZÔ ·fe CXÀfIZY AÔIY ¸fZÔ fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX CXÀfZ RZY»f f°ff dQ¹ffÜ dfWXfSX fûOXÊ IYe °fSXRY ÀfZ ÀfWX¹fû¦f IYe CX¸¸feQ ³fWXeÔ ¹fWX ´fid°f Àff¸f³fZ AfBÊ °fû ³f°feþf ¨füÔIYf³fZ Uf»ff ±ffÜ dþÀf LfÂf IYû ffSX-ffSX fûOXÊ IYe °fSXRY ÀfZ RZY»f f°ff¹ff þf SXWXf ±ff, CXÀfZ IYfg´fe ¸fZÔ 79 AÔIY d¸f»fZ ±fZÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY dSXþ»MX ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe IZY ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX dfWXfSX fûOXÊ ´fWX»fZ ·fe IYBÊ ffSX RYþeWX°f ÓfZ»f ¨fbIYf WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfWXSXÀff IYe LfÂff d´fi¹fÔIYf IYû ³¹ff¹f IZY d»fE dfWXfSX fûOXÊ IZY dJ»ffRY ´fMX³ff WXfBÊ IYûMXÊ IYf ÀfWXfSXf »fZ³ff ´fOÞXf ±ffÜ 10UeÔ IYe LfÂff d´fi¹fÔIYf IYû fûOXÊ IYe °fSXRY ÀfZ ÀfÔÀIÈY°f ¸fZÔ ¨ffSX AüSX dUÄff³f ¸fZÔ 29 AÔIY QZIYSX RZY»f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ffQ ¸fZÔ ³f dÀfRYÊ UWX B³f dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ ´ffÀf WXbBÊ fd»IY ´fiQZVf IZY MXfg´f ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbBÊÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ fûOXÊ ´fSX ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´fE IYf þb¸ffʳff ·fe »f¦ff¹ffÜ ¹fÔ¦f »feOXÀfÊ IZY Àff±f Aûff¸ff dQ»»fe ¸fZÔ IYSXZÔ¦fZ ÀfaUfQ A¸fZdSXIYf IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f fSXfIY Aûff¸ff 1 dQÀfÔfSX IYû ·ffSX°f Af SXWXZ WX`ÔÜ ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Aûff¸ff ·ffSX°f IZY ¨fbd³fÔQf ¹fÔ¦f »feOXÀfÊ IZY Àff±f ÀfaUfQ IYSXZÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f Uû ¹fÔ¦f »feOXÀfÊ ÀfZ ¹fWX þf³f³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZ dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fe IY¸¹fbd³fMXeþ IZY d»fE ¢¹ff IYf¸f dIYE AüSX B³f IYf¸fûÔ ÀfZ Àf¸fbQf¹f IYû dIY°f³ff RYf¹fQf WXbAfÜ A¸fZdSXIYf IZY ´fcUÊ ´fiZdÀfÔOXZÔMX IYf ¹fWX MXfCX³f WXfg»f CX³fIZY ³ffg³f ´fifgdRYMX Afg¦fʳffBþZVf³f kAûff¸ff RYfCXÔOXZVf³fl IZY f`³fSX °f»fZ WXû¦ffÜ feþZ´fe ³fZ ¦fbþSXf°f IYe ´fWX»fe d»fÀMX þfSXe IYe AWX¸fQfffQÜ feþZ´fe ³fZ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE ´fWX»fe d»fÀMX þfSXe IYSX Qe WX`Ü feþZ´fe IYe ´fWX»fe d»fÀMX ¸fZÔ ÀfeE¸f dUþ¹f ÷Y´ff¯fe, OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f d³fd°f³f ´fMXZ»f Àf¸fZ°f 70 I`YÔdOXOXZMXÐÀf IZY ³ff¸f §fûd¿f°f dIYE ¦fE WX`ÔÜ feþZ´fe ³fZ BÀf ffSX dMXIYMX IZY fÔMXUfSXZ ¸fZÔ þfd°f¦f°f Àf¸feIYSX¯fûÔ IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJf WX`Ü ÀffÀfZ AWX¸f ´ffMXeQfSX fWXb»¹f B»ffIZY WX`Ô, þWXfÔ dRY»fWXf»f feþZ´fe ³fZ dMXIYMX IYe §fû¿f¯ff ³fWXeÔ IYe WX`Ü EZÀfe ¨f¨ffÊ WX` dIY ´ffMXeÊ IYû IYfÔ¦fiZÀf IYe d»fÀMX IYf BÔ°fþfSX WX`Ü BÀfIZY ffQ WXe ´ffMXeQfSXûÔ IZY B»ffIYûÔ IZY dMXIYMX RYfB³f»f dIYE þfEÔ¦fZÜ 70 »fû¦fûÔ IYe d»fÀMX ¸fZÔ feþZ´fe ³fZ A´f³fZ 49 dU²ff¹fIYûÔ IYû dRYSX ÀfZ ¸füIYf dQ¹ff WX`Ü ÀfeE¸f dUþ¹f ÷Y´ff¯fe AüSX OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f d³fd°f³f ´fMXZ»f þ`Àfe UeAfBÊ´fe ÀfeMXZÔ ³fWXeÔ fQ»fe ¦fBÊÔ WX`ÔÜ dUþ¹f ÷Y´ff¯fe SXfþIYûMX ´fd›¸f ÀfZ AüSX d³fd°f³f ´fMXZ»f ¸fZWXÀff¯ff ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦fZÜ feþZ´fe IYe BÀf d»fÀMX ¸fZÔ 15 ´ffMXeQfSX I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYû ·fe dMXIYMX d¸f»ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ BÀ°feRYf QZIYSX feþZ´fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE 5 ³fZ°ffAûÔ IYû ·fe dMXIYMX d¸f»ff WX`Ü ¹fZ UZ dU²ff¹fIY WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff ±ffÜ IZYdf³fZMX IYe f`NXIY 23 ³fU¸fSX IYû SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¸fÔdÂf´fdSX¿fQ IYe f`NXIY ¦fbøYUfSX 23 ³fU¸fSX IYû ´fcUfʳWX 11.30 fþZ ÀfZ ¸fÔÂff»f¹f ³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ WXû¦feÜ dWXÔQ ¸fWXfÀff¦fSX ¸fZÔ WXf±f d¸f»ffEÔ¦fZ ·ffSX°f-RiYfÔÀf Àf¸fbQie ÀfbSXÃff ´fSX dWXÔQ ¸fWXfÀff¦fSX ¸fZÔ fPÞX°fZ ÀfWX¹fû¦f ´fSX ¨f¨ffÊ IYe, þWXfÔ Qû³fûÔ QZVfûÔ IYe ¸füþcQ¦fe fZWXQ AWX¸f WX`Ü BÀf ÀfWX¹fû¦f IYf ¸fIYÀfQ d³fffʲf ½¹ff´ffSX AüSX AfUfþfWXe IZY d»fE AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àf¸fbQie ¦fd»f¹ffSXZ IYe ÀfbSXÃff Àfbd³fd›°f IYSX³ff WX`Ü ¨fbMXIYe C M Y K