Issue 246

theasianindependent

09/11/2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ¡ª ¿∞‚≈‰ª

”⁄ «√μ÷ª 鱧 «’zÍ≈È

Í≈¿∞‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈

‡apple≈∫‡ØÕ √Ó∞μ⁄∂ «√μ÷ ‹◊ ҬΔ

«¬‘ ÷∞Ù ÷Ïapple ‘À «’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂

¡≈Ú≈‹≈¬Δ Ó«‘’Ó∂ È∂ «√μ÷≈∫

ÚμÒØ∫ Í«‘ÈΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ

“F √À∫‡ΔÓΔ‡apple” (B.CF «¬ß⁄) ÒßÏΔ

«’zÍ≈È È±ß ¡≈Í‰Δ “«¬Âapple≈˜ÔØ◊

√±⁄Δ” «Ú⁄Ø∫ ’μ„ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘

‘∞’Ó BG ÈÚßÏapple ÂØ∫ Ò≈◊± ‘؉◊∂Õ

ÚappleÒ‚ «√μ÷ √ß√Ê≈ Á∂ ÍzË≈È

√∞÷ÏΔapple «√ßÿ È∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á≈

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

’≈apple◊∞˜≈appleΔ ⁄ß◊Δ È‘Δ∫ Â≈∫

‡Δ⁄apple≈∫ 鱧 ‘ØÚ∂◊≈ ‹∞appleÓ≈È≈

Ó∞ßϬΔÕ «Ó¿±∫√ÍÒ √’±Ò≈∫ Á∂

«Ó¡≈apple «Úμ⁄ √∞Ë≈apple «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ ÏΔ ¡ÀμÓ √Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ È±ß Ó∞μ÷ appleμ÷ ’∂

‡Δ⁄apple≈∫ 鱧 «¬È≈Ó Á∂Ú∂◊Δ ‹≈∫

‹∞appleÓ≈È≈ Ò◊≈Ú∂◊Δ ‹∂ √±Ï∂ ÚμÒØ∫

«ÓÊ∂ ◊¬∂ ÍμËapple 鱧 «Ú«Á¡≈appleÊΔ

ͱapple≈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ Â≈∫ ‡Δ⁄apple≈∫ ȱß

B@@@ apple∞ͬ∂ ‹∞appleÓ≈È≈ ¡Á≈ ’appleÈ≈

‘ØÚ∂◊≈ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ √≈Ò≈È≈

Âappleμ’Δ¡≈∫ È‘Δ∫ Ò◊≈¬Δ¡≈∫

‹≈‰◊Δ¡ªÕ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ ÏΔ

¡ÀμÓ √Δ (Ó∞ßÏ¬Δ «Ó¿∞∫√ÍÒ

’≈appleÍØapple∂ÙÈ) Á∂ «√«÷¡≈ «ÚÌ≈◊

Á∂ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ √apple’±Òapple Ó∞Â≈Ï’

Íz≈«¬ÓappleΔ √À’ÙÈ (’Ò≈√ «¬μ’ ÂØ∫

HÚΔ∫ Âμ’) Á∂ ‡Δ⁄apple≈∫ 鱧 “Ù≈Ò≈

«√μËΔ ÍzØ◊apple≈Ó” ‘∂· «¬√ ◊μÒ È±ß

Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’

«Ú«Á¡≈appleÊΔ BE ÓÀapple≈ÓΔ‡apple ͱapple≈

’appleÁ∂ ‘È, «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ ’Ò≈√ ÁΔ

‘≈˜appleΔ, ÓÀÊ ”⁄ √«’μÒ Ì≈Ù≈Ú≈∫

¡Â∂ √’±Ò Á∂ «¬ÈÎapple≈√‡z’⁄apple

¡≈«Á Ù≈ÓÒ ‘È Õ

Ë∞ßÁ Á≈ ’«‘apple ‹≈appleΔ

Ϋ‘≈Ï≈ÁÕ Ë∞ßË Á≈ ’«‘apple ¡μ‹

ÚΔ ‹≈appleΔ «apple‘≈ Õ Î«Â‘≈Ï≈Á «˜Ò∑∂

Á∂ «Íß‚ ÏÛØÍÒ È∂Û∂ «¬’ ÂØ∫

Ï≈¡Á «¬’ ⁄≈apple Ú≈‘È ¡≈Í√ ”⁄

‡’apple≈¬∂ Õ «¬√ Âapple∑≈∫ ‘Δ «‚ß◊ Á∂

È∂Û∂ ÚΔ Ë∞ßË Á∂ ’≈appleÈ F Ú≈‘È≈∫

ÁΔ ¡≈Í√ ”⁄ ‡’apple ‘؉ ÁΔ ıÏapple

«ÓÒΔ ‘À Õ ‘Ø«¬¡≈ ÿ‡È≈Ú≈∫ ”⁄

‚apple≈¬ΔÚapple≈∫ 鱧 √μ‡≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘È

Õ Ë∞ßË ’≈appleÈ ¡μ‹ appleØ‚Ú∂˜ ÁΔ¡≈∫

Ïμ√≈∫ 鱧 √Ú∂apple∂ Á∂ apple±‡≈∫ ”Â∂ È‘Δ∫

Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ Õ «‹√ ’apple’∂ Ïμ√

√‡À∫‚≈∫ ”Â∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÌΔÛ Òμ◊Δ

apple‘Δ Õ Ë∞ßË ÊØÛΔ ÿμ‡ ‘؉ ”Â∂

appleؘ≈È≈ ÁΔ Âapple∑≈∫ Ïμ√≈∫ ¡≈͉∂-

¡≈͉∂ apple±‡≈ ”Â∂ ⁄ÒÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫

Õ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Ϋ‘≈Ï≈Á

‚Δͱ ÁΔ appleØ‚Ú∂˜ Ïμ√ «ÁμÒΔ Ò¬Δ

appleÚ≈È≈ ‘Ø¬Δ Õ

√ß◊«·Â Ò∞μ‡ Â∂ ’≈ȱßÈΔ ‚≈’≈ √Δ È؇ÏøÁΔ : ÓÈÓØ‘È «√ßÿ

¡«‘ÓÁ≈Ï≈ÁÕ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á ”⁄

«¬’ appleÀÒΔ È±ß √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò H ÈÚßÏapple ȱß

Ì≈apple Á∂ ÒØ’Âß«apple’ «¬«Â‘≈√ Á≈

’≈Ò≈ «ÁÈ √Δ Õ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂

«’‘≈ «’ ’ÀÙÒÀμ√ «¬’≈ÈÓΔ È±ß

ÏÛ≈Ú≈ Á∂‰ Ò¬Δ È؇ÏßÁΔ Á≈

ÎÀ√Ò≈ ’≈¯Δ ◊Ò √Δ Õ Á∞ÈΔ¡≈

”⁄ «’√∂ ÚΔ Á∂Ù È∂ ¡«‹‘≈ ÎÀ√Ò≈

È‘Δ∫ «Ò¡≈, «‹√ ”⁄ HF ÎΔ√ÁΔ

’appleß√Δ È±ß Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂Õ

È؇ÏßÁΔ Á∂ «¬’ √≈Ò Í±apple≈ ‘؉ ÂØ∫

«¬’ «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂

«’‘≈ «’ E@@ Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ Á∂

È؇≈∫ 鱧 ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ «¬’

√ß◊«·Â Ò∞μ‡ Â∂ ’≈ȱßÈΔ ‚≈’≈ √ΔÕ

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ √apple’≈apple

È∂ È؇ÏßÁΔ Á≈ ‹Ø Ó’√Á Áμ«√¡≈,

¿∞‘ ͱapple≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ Õ ’≈Ò∂ ËÈ

Í≥‹≈Ï ”⁄ ⁄μ«Ò¡≈ ÈÚ≈∫ ÈÙ≈ !!

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Á∂ ÈÙ∂ÛΔ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ «Úμ⁄ ÈÙ∂

¤μ‚Á∂ ¤μ‚Á∂ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ¡≈∫ Íß‹≈‘ Òμ÷ ◊ØÒΔ¡≈∫ ¤’

◊¬∂ ‘ÈÕ √apple’≈apple ÂØ∫ Ó∞¯Â ”⁄ «ÓÒÁΔ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ È∂

ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 ÓΩ‹≈∫ Ò≈¬Δ appleμ÷Δ¡≈∫Õ Ï‘∞Â∂ ÈÙ≈

¤μ‚ ◊¬∂ ‘È Íapple ‘∞‰ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ È‘Δ∫ ¤∞μ‡

apple‘Δ Õ ◊μ·‹ØÛ √apple’≈apple √Ó∂∫ ¡◊√Â, B@AD ”⁄

ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± Ó∞«‘ßÓ ⁄μÒΔ √Δ ¡Â∂ ¿∞ÁØ∫ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ

ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ «¬’ÁÓ ÚË≈¬Δ ◊¬Δ √ΔÕ Ó∞«‘ßÓ Á∂ Ù∞apple±¡≈ÂΔ

«ÂßÈ Ó‘Δ«È¡≈∫ ”⁄ Ó≈ÒÚ∂ Á∂ ÈÙ∂ÛΔ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ¡≈∫

D.FE Òμ÷ ◊ØÒΔ¡≈∫ ¤’ ◊¬∂ √È Õ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂

‘∞‰ ¡ß«ÓzÂ√apple, ÂappleÈÂ≈appleÈ Â∂ ÓØ◊≈ «˜«Ò∑¡≈∫ ”⁄ ÈÚ∂∫

«√«apple˙∫ ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± Ó∞«‘ßÓ «Úμ„Δ ‘À, «‹√ «‘ ‘∞‰

‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ Ê≈∫ ”Â∂ ÁØ ÈÚΔ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ ‹±È Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ

ÁΔ¡≈∫ AE Òμ÷ ◊ØÒΔ¡≈∫ Á≈ ¡≈apple‚apple «ÁμÂ≈ ‘À, «‹√ ”⁄Ø∫

Â’appleΔÏÈ „≈¬Δ Òμ÷ ◊ØÒΔ¡≈∫ «˜«Ò∑¡≈∫ ”⁄ ¡≈ ◊¬Δ¡≈∫

‘ÈÕ ’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ‹ÈÚappleΔ B@AG «Úμ⁄ Â’appleΔÏÈ AE

‘˜≈apple ‡appleÀÓ≈‚ØÒ Á≈ ¡≈apple‚apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈

√ΔÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÈÚßÏapple B@AF «Úμ⁄

«√‘ «ÚÌ≈◊ È∂ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ¡≈∫ B@ Òμ÷

◊ØÒΔ¡≈∫ ÷appleΔÁΔ¡≈∫ √ÈÕ B@AE ”⁄ ÚΔ

‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ¡≈∫ AE Òμ÷ ◊ØÒΔ¡≈∫ Á≈ ¡≈apple‚apple «ÁμÂ≈

√ΔÕ √≈Ò B@AD ”⁄ ÚΔ AE Òμ÷ ‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÁΔ Ò≈◊Â

‘Ø¬Δ √ΔÕ «√‘ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ‘∞‰ «ÁμÒΔ ÁΔ ÎappleÓ

ÓÀ‚Δ’≈«ÓßÈ ÂØ∫ B.A@ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÍμÂ≈ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò

‡appleÀÓ≈‚ØÒ ÷appleΔÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

Nawazuddin's 'Monsoon Shootout'

to release after four years

Ú≈«Ò¡≈∫ È±ß Î«Û¡≈ È‘Δ∫ ‹≈

√«’¡≈, ¿∞‘ Á∂Ù ¤μ‚ ’∂ Îapple≈apple ‘Ø

◊¬∂ ‘È Õ ‹Δ.¡À√.‡Δ. È∂ ¤Ø‡∂

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ ’Óapple ÂØÛ «ÁμÂΔ

‘À Õ ’∂∫Áapple √apple’≈apple Á∂ «¬√ ’ÁÓ

È≈Ò Ì≈appleÂΔ ¡appleÊ«ÚÚ√Ê≈ ȱß

Ì≈appleΔ È∞’√≈È Í∞μ‹≈ ‘À Õ Á∂Ù ”⁄

‡À’√ ¡μÂÚ≈Á Á∂ ‚apple È∂ ’≈appleØÏ≈apple

Á∂ ÌappleØ√∂ 鱧 ÷ÂÓ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ Ô±.ÍΔ.¬∂. √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÈΔÂΔ¡≈∫ ÁΔ Â≈appleΔÎ ’appleÁ∂ ‘ج∂

«’‘≈ «’ ¡√Δ∫ Ó≈‰ È≈Ò ’«‘

√’Á∂ ‘≈∫ «’ ¡√Δ∫ AD ’appleØÛ ÒØ’≈∫

鱧 ◊appleΔÏΔ ”⁄Ø∫ ’μ«„¡≈ Õ

Mumbai: Actor Nawazuddin

Siddiqui's "Monsoon Shootout"

will release in December after a

four year wait, the producer

said. "For almost a year we

were travelling across festivals

with the film and then we wanted

to wait and release the film

when we felt the time was

right. "We had a successful

release of 'Haraamkhor' earlier

this year and 2017 has proven

to be a year when good content

films were being accepted. So

we feel now is the best time to

release the film," producer

Guneet Monga said in a statement.

Monga and her production

house Sikhya

Entertainment is known for

producing content-driven films

like "Masaan" and

"Lunchbox", apart from

Á∂Ù ÁΔ Ï‘∞ «◊‰ÂΔ ¡≈Ï≈ÁΔ

ÓØÁΔ ÁΔ È؇ÏßÁΔ ÂØ∫ ÷∞Ù È‘Δ∫!

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ H ÈÚßÏapple 鱧 ÓØÁΔ √apple’≈apple

ÁΔ È؇ÏßÁΔ È±ß √≈Ò Í±apple≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

«ÚappleØËΔ «Ëapple≈∫ È؇ÏßÁΔ ”Â∂ √apple’≈apple ȱß

ÿ∂apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È Â∂ √apple’≈apple «¬√ ȱß

¡≈Í‰Δ Úμ‚Δ Íz≈ÍÂΔ Áμ√ apple‘Δ

‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Úμ⁄ «ÁμÒΔ Á∂ CC ◊Àapple

√apple’≈appleΔ √ß√Ê≈È≈∫ ÚμÒØ∫ È؇ÏßÁΔ ”Â∂

«¬’ √appleÚ∂÷‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√

√appleÚ∂÷‰ «Úμ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’

Á∂Ù ÁΔ Ï‘∞ «◊‰ÂΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ÓØÁΔ ÁΔ

È؇ÏßÁΔ ÂØ∫ ÷∞Ù È‘Δ∫ ‘ÀÕ √appleÚ∂÷‰ ”⁄

EE ÍzÂΔÙ ÒØ’≈∫ È∂ «’‘≈ ‘À «’

È؇ÏßÁΔ È≈Ò ’≈Ò∂ ËÈ Á≈ √Î≈«¬¡≈

È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «√appleÎ BF.F ÎΔ√ÁΔ

ÒØ’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬√ È≈Ò ’≈Ò∂

ËÈ È±ß ·μÒ∑ Í¬Δ ‘ÀÕ Ï≈’Δ ÒØ’≈∫ ȱß

«¬√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ ‘Δ È‘Δ∫

‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ DH ÍzÂΔÙ ÒØ’≈∫

È∂ «’‘≈ ‘À ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ÚΔ ÿ‡∂

È‘Δ∫ ‘È «√appleÎ BF ÎΔ√ÁΔ ÒØ’≈∫ È∂

Óß«È¡≈ «’ «¬√ È≈Ò ¡μÂÚ≈Á ȱß

"Haraamkhor". "Monsoon

Shootout" is a crime thriller

film starring Nawazuddin,

Vijay Verma and Tannishtha

Chatterjee.

This film is about a policeman

facing a life-altering decision

when he must decide to

shoot or not.

It is directed by Amit

Kumar, who earlier made an

award-winning short film

called "Bypass" with

Nawazuddin and Irrfan Khan.

Nawazuddin had shot for

"Monsoon Shootout" immediately

after "Gangs Of

Wasseypur".

·μÒ∑ ÍÚ∂◊Δ Õ ’≈ÏÒ∂◊Ωapple ‘À «’ √≈Ò

Í«‘Ò≈∫ H ÈÚßÏapple 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫ È؇ÏßÁΔ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ◊Àapple √apple’≈appleΔ

√ß√Ê≈È≈∫ ÚμÒØ∫ ÒØ’≈∫ 鱧 È؇ÏßÁΔ √ÏßËΔ

IF √Ú≈Ò ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ ”⁄ BA

apple≈‹ CFDG ÒØ’≈∫ 鱧 «‘μ√≈ ω≈«¬¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ «¬√ ”⁄ √Ó≈‹’ ’≈apple’∞È

‹ΩÈ «Á¡≈Ò, ◊Ω‘apple apple˜≈, √∞ÏØË ÓØ‘ßÂΔ

Â∂ ÙÏÈÓ ‘≈ÙÓΔ Ù≈ÓÒ √ÈÕ

«appleÍØapple‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ DH.H

ÎΔ√ÁΔ ÒØ’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’ÀÙÒÀ√

√Ó≈‹ ω≈¿∞‰ Á≈ fi≈∫√≈ Á∂‰ Ò¬Δ

È؇ÏßÁΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ √appleÚ∂÷‰ ”⁄

FE ÎΔ√ÁΔ ÒØ’≈∫ È∂ «’‘≈ «’ È؇ÏßÁΔ

ÁΩapple≈È ¡ÓΔapple ÒØ’ Ò≈¬ΔÈ ”⁄ È‘Δ∫

Òμ◊∂ ‹ÁØ∫«’ E@ ÎΔ√ÁΔ ÒØ’≈∫ Á≈

√apple’≈apple ”⁄ ÌappleØ√≈ ıÂÓ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

«appleÍØapple‡ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ I@ ÒØ’≈∫ Á∂ È≈∫ ÚΔ

Áapple‹ ‘È «‹È∑≈∫ ÁΔ È؇ÏßÁΔ ’≈appleÈ

ÓΩ ‘جΔÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ Á∂ Í≈·’ª Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù √»⁄È≈

£@.E@p

«√apple¯ Í≥‹≈‘ ÍÀ∫√

«Í¡≈apple∂ Í≈·’ ‹Δ˙,

¡≈Í ‹Δ ÁΔ ‹≈È’≈appleΔ Ò¬Δ «¬‘ √»⁄È≈ «ÁÂΔ ‹ªÁΔ ˛

«’ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” ¡ıÏ≈apple ‘π‰ «√apple¯ Í≥‹≈‘ ÍÀ∫√ (£@.E@p)

«Úæ⁄ «ÓÒ∂◊ΔÕ Âπ√ƒ «‹√ ÚΔ Áπ’≈È Â∂ ‘∂·≈ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈

√≈¬ΔÈ ÏØapple‚ «Ò«÷¡≈ ÍÛ∑Ø ¿π√ Áπ’≈È ÂØ∫ Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ”

¡ıÏ≈apple ıappleΔÁ √’Á∂ ‘Ø ËøÈÚ≈ÁÕ

‘Øapple ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

Ì≈apple ÚÒØ∫ “«ÈappleÌÀ¡”

√Ï-√Ø«È’ ’apple±˜

«Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ ÍzΔ÷‰

Ï≈Ò≈√Øapple (˙‚ΔÙ≈)Õ Ì≈apple È∂ Á∂Ù

«Ú⁄ Ï‰Δ Â∂ ÒßÏΔ Á±appleΔ ÁΔ √Ï-

√Ø«È’ ’apple±˜ «Ó˜≈¬ΔÒ “«ÈappleÌÀ¡” Á≈

ÍzΔ÷‰ ’ΔÂ≈ ‘À Õ

«¬‘ «Ó˜≈¬ΔÒ

C@@ «’μÒØ Âμ’

‹ß◊Δ √Óμ◊appleΔ ÒÀ

‹≈‰ Á∂ √ÓappleμÊ

‘ÀÕ ˙‚ΔÙ≈ Âμ‡

”Â∂ ⁄≈∫ÁΔÍ∞apple ÂØ∫

«Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ ÍzΔ÷‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

«¬‘ Á∂Ù ”⁄ Ï‰Δ «Ó˜≈¬ΔÒ Íz‰≈ÒΔ

Á≈ ÍzÔØ◊ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

Íß‹Ú≈∫ ÍzΔ÷‰ ‘À Õ

appleμ«÷¡≈ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 «¬√ Ú≈apple

«ÏÈ∑≈∫ «’√∂ ÷≈ÓΔ Á∂ ÍzΔ÷‰ ÁΔ

¿∞ÓΔÁ ‘À Õ «Ó˜≈¬ΔÒ Á∂ Í«‘Ò∂ ’ΔÂ∂

◊¬∂ ⁄≈apple ÍzΔ÷‰≈∫ ”⁄Ø∫ «√apple¯ B@AC

«Ú⁄ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ÍzΔ÷‰ ‘Δ √¯Ò

«apple‘≈ √Δ Õ

ÎØÈ ÈøÏapple : @GHGH DEF DHD

samajweekly@gmail.com


2 09/11/2017 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Òß◊apple Á≈Ò Ó≈ÓÒ≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ÁΔ ÎΩappleΔ «◊z¯Â≈appleΔ Óß◊Δ

Ó≈È√≈Õ «Íß‚ ÎÎÛ∂ Ì≈¬Δ’∂ ÁΔ Á«Ò ÒÛ’Δ

apple‰‹Δ ’Ωapple Á≈ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò Ó≈È√≈

«Úμ⁄ ÍÂ≈ ÒÀ‰ Í∞μ‹∂ √ΔÍΔ¡≈¬Δ (¡ÀμÓ¡ÀμÒ)

«ÒÏapple∂ÙÈ Á∂ ’∂∫ÁappleΔ ¡≈◊± ’≈Óapple∂‚ apple≈‹«ÚßÁapple

«√ßÿ apple≈‰≈ Â∂ √±Ï≈ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple ◊∞apple‹ß‡ «√ßÿ

Ó≈È√≈ È∂ Á«Ò ÒÛ’Δ È±ß Òß◊apple ”⁄Ø∫ Á≈Ò

«Ò‹≈‰ ÏÁÒ∂ ˜ÒΔÒ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È È±ß ÎΩappleΔ «◊z¯Â≈apple ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple ¡«‹‘≈ È≈

‘Ø«¬¡≈ Â≈∫ √ΔÍΔ¡≈¬Δ (¡ÀμÓ¡ÀμÒ) «ÒÏapple∂ÙÈ

ÚμÒØ∫ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple≈∫ 鱧 Óß◊ ÍμÂapple «ÁμÂ∂

‹≈‰◊∂ ¡Â∂ AF ÈÚßÏapple 鱧 Ó≈È√≈ «Úμ⁄ ‘Ø

apple‘Δ Á«Ò Íß⁄≈«¬Â «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ ͱappleΔ

«Â¡≈appleΔ È≈Ò Ù≈ÓÒ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ¡≈◊±¡≈∫ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ÍΔÛ Á«Ò ÒÛ’Δ Á≈ ͱapple≈

Í«appleÚ≈apple ◊∞apple«√μ÷ ‘À Â∂ ÒÛ’Δ ÁÓ∂ ÁΔ

«ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ ÍΔÛ Ó≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ Ìapple≈Ú≈∫ Ò¬Δ

Òß◊apple ”⁄Ø∫ Á≈Ò «Ò‹≈ apple‘Δ √ΔÕ «¬√ ÁΩapple≈È

«Ú«Á¡’ ⁄∂ÂÈ≈ Óß⁄ Ó≈È√≈ ¡Â∂ Ù‘ΔÁ

Ï≈Ï≈ ‹ΔÚÈ «√ßÿ «Ú«Á¡’ Â∂ ÌÒ≈¬Δ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

‡appleμ√‡ È∂ ÎÎÛ∂ Ì≈¬Δ’∂ Á∂ «¬«Â‘≈√’

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ Òß◊apple ÁΔ Á≈Ò ÏÁÒ∂ ˜ÒΔÒ

’ΔÂΔ ÒÛ’Δ Á∂ Íμ÷ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫«Á¡≈∫

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÍzË≈È È±ß «◊z¯Â≈apple

’appleÈ ¡Â∂ ωÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ÁΔ Óß◊ Ò¬Δ

¡À√√Δ/¡À√‡Δ ’«ÓÙÈ ¡Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂

È≈∫ ”Â∂ Óß◊ ÍμÂapple «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple Ó≈È√≈

apple≈‘Δ∫ Ì∂‹∂ ‘ÈÕ Ï≈Ò ÌÚÈ Ó≈È√≈ «Úμ⁄

«¬’μÂappleÂ≈ ÁΩapple≈È ÁØÚ≈∫ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ È∂

ÍΔÛ ͫappleÚ≈apple 鱧 «ÚμÂΔ √‘≈«¬Â≈ «ÁμÂΔ Â∂

‘apple Âapple∑≈∫ ÁΔ ÓÁÁ Á≈ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈Õ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «Ï¡≈È apple≈‘Δ∫ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’

ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈∫⁄ «ÈappleØÒ Íμ÷Í≈ÂΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

‹∂’apple ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È È±ß

«◊z¯Â≈apple È≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞‘ √Û’≈∫ ”Â∂

¿∞ÂappleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ Ó≈È√≈

‡appleμ√‡ Á∂ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È ’ÀÍ‡È Íz’≈Ù «√ßÿ,

«Ú«Á¡’ ⁄∂ÂÈ≈ Óß⁄ Ó≈È√≈ Á∂ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È

Ëapple«ÓßÁapple «√ßÿ ‘Δapple∂Ú≈Ò≈ ÚΔ ‘≈˜apple √ÈÕ

Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ ¡appleÏ≈∫

‚≈Òapple≈∫ Á∂ ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫

‘«Ê¡≈apple ÷zΔÁ∂◊≈-‡appleßÍ

«√˙ÒÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ È∂ Áμ«√¡≈

«’ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ ¡appleÏ≈∫ ‚≈Òapple≈∫ Á∂ ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫ ‘«Ê¡≈apple

÷zΔÁ‰ Ò¬Δ √«‘Ó ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â≈∫ ‹Ø ¿∞μÂappleΔ ’ØappleΔ¡≈ Á∂

ÍzÓ≈‰± ‘«Ê¡≈apple≈∫ ÂØ∫ appleμ«÷¡≈ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂ Õ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈

ÁΔ B «ÁÈ≈∫ Ô≈Âapple≈ ”Â∂ «¬Ê∂ Í∞μ‹∂

‡appleßÍ È∂ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ Á∂

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ó±È ‹≈¬∂-«¬È È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‡appleßÍ È∂ «’‘≈ «’

¡ÓappleΔ’≈-Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ ÁΔ ‹≈ÓÈΔ

(◊≈apple߇Δ) ÒÀ‰ Ú≈Ò≈ ¡«‘Ó √∞appleμ«÷¡≈

√«‘ÔØ◊Δ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Áμ÷‰Δ

’ØappleΔ¡≈ ¬∂ÙΔ¡≈ ”⁄ √≈‚≈ ¡«‘Ó

√«‘ÔØ◊Δ ‘À «‹Ê∂ √≈‚∂ BH,E@@ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ≈∫ Á∂ ‹Ú≈È

ÒÛ≈’± ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜≈∫, «Ó˜≈¬ΔÒ≈∫ Â∂ ‘Øapple ¡«Â ¡≈Ë∞«È’

‘«Ê¡≈apple≈∫ È≈Ò Â≈«¬È≈ ‘È Õ ¡ÓappleΔ’≈ È∂ Áμ÷‰Δ

’ØappleΔ¡≈ 鱧 ¿∞μÂappleΔ ’ØappleΔ¡≈ Á∂ ÍzÓ≈‰± ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ

“«È¿±’Òapple ¡ßÏapple∂Ò≈” Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ

√Δ Íapple Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ È∂ ‘Øapple ÒØÛΔ∫Á∂ ‘«Ê¡≈apple ızΔÁ‰ Ò¬Δ

‘≈ÓΔ ÌappleΔ ‘À Õ

“¡ÚË” Á∂ ¡≈÷appleΔ apple≈‹

’∞Ó≈apple È‘Δ∫ apple‘∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ı∞Á 鱧 ¡ÚË Á≈ Ú≈apple√ Áμ√‰ Ú≈Ò∂ apple≈‹’∞Ó≈apple

«apple¡≈˜ ¡ÒΔ Ù≈‘ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Õ «¬’ ¿∞μ‹ÛΔ ‘جΔ

«apple¡≈√ Á∂ ¡≈÷appleΔ Ú≈apple√ «apple¡≈˜ ¡ÒΔ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ √≈Ò≈∫

ÂØ∫ ◊∞ÓÈ≈ÓΔ Á∂ ‘È∂«apple¡≈∫ ”⁄ ‚∞μÏΔ ‘Ø¬Δ √Δ Õ ¿∞√ È∂ «ÁμÒΔ

Á∂ ÷ß‚appleÈ∞Ó≈ “Ó≈Ò⁄≈ Ó«‘Ò” ÁΔ

⁄≈appleÁΔÚ≈appleΔ ”⁄ ı∞Á 鱧 ’ÀÁ ’apple’∂ appleμ«÷¡≈

‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ B √ÂßÏapple ȱß

«ÁμÒΔ Á∂ ⁄≈‰’Í∞appleΔ ”⁄ ‘Ø¬Δ √Δ Õ ¿∞‘

Ù«‘apple ÂØ∫ Á±apple ‹ß◊Ò ”⁄ ω∂ «¬’ “Ó≈Ò⁄≈

Ó«‘Ò” Úapple◊∂ ÿapple ”⁄ «¬’μÒ∂ «ÓÃÂ’ Í≈¬∂

◊¬∂ Õ ‹ÁØ∫«’ Í∞«Ò√ È∂ «¬√ ÁΔ ‹≈∫⁄

’ΔÂΔ Â≈∫ «¬√ ◊μÒ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ‘Ø √’Δ «’ «‹√ «Ú¡’ÂΔ

ÁΔ ÓΩ ‘Ø¬Δ √Δ, ¿∞‘ ¡ÚË Á∂ ¡≈÷appleΔ apple≈‹ ’∞Ó≈apple «apple¡≈˜

¡ÚË √È Õ ⁄≈‰’Í∞appleΔ Á∂ ÒØ’ ‘Àapple≈È √È «’ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ «’√

Âapple∑≈∫ apple«‘ßÁ∂ √È Õ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

√appleΔapple ”Â∂ «’√∂ Íz’≈apple ÁΔ √μ‡ Á∂ «ÈÙ≈È ÚΔ È‘Δ∫ √È Õ «¬√

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ ’∞ÁappleÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ Õ «¬‡ÒΔ Í∞«Ò√ È∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ ÓappleÈ ÁΔ ıÏapple ¿∞È∑≈∫ Á∂ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ 鱧 Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂

√È Íapple ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿapple ÂØ∫ «‹‘Û≈ ¯ØÈ ÈßÏapple «Ó«Ò¡≈, ¿∞√

”Â∂ √ßÍapple’ È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈ √Δ Õ E √ÂßÏapple 鱧 ¿∞Ê∂ Ú’¯

ÏØapple‚ 鱧 √±«⁄ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¿∞Ê∂ ‘Δ Á¯È≈

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

¡≈«ÁÚ≈√Δ ¡ΩappleÂ È±ß √˜≈ Ú‹Ø∫

¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß B «’μÒØÓΔ‡apple Âμ’

⁄∞μ’ ’∂ «Ò‹≈‰ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ Ӌϱapple

fi≈ϱ¡≈Õ ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ fi≈ϱ¡≈ «‹Ò∑∂ Á∂ ÷∂ÛΔ «Íß‚ ”⁄

«¬’ CB √≈Ò≈ ¡≈«ÁÚ≈√Δ ¡ΩappleÂ È±ß «¬’ ‘Øapple ¡≈«Á

Ú≈√Δ ¡≈ÁÓΔ È≈Ò Ìμ‹ ‹≈‰ ”Â∂ ¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß B

«’ÒØÓΔ‡apple Âμ’ ¡≈͉∂ ÓØ«„¡≈∫ ”Â∂ ⁄∞μ’ ’∂ «Ò‹≈‰

Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 Ú≈ÍappleΔ «¬√

ÿ‡È≈ ÁΔ ÚΔ‚Δ˙ Ú≈¬ΔappleÒ ‘Ø¬Δ ‘À, «‹√ ”⁄ «Íß‚ Á∂

ÒØ’ «¬√ ¡Ωapple È≈Ò Ó≈apple’∞μ‡ ÚΔ ’apple apple‘∂ ‘È ‹ÁØ∫ ¿∞‘

¡≈͉∂ ¡≈ÁÓΔ È±ß ÓØ«„¡≈∫ ”Â∂ ⁄∞μ’Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ «‹Ò∑≈

Í∞«Ò√ Á∂ √∞Íapple‚߇ Ó‘∂Ù ⁄ßÁapple ‹ÀÈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡Ωapple ÁΔ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ F ÒØ’≈∫ 鱧 È≈Ó˜Á

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ «‹È∑≈∫ ”⁄Ø∫ D 鱧 «◊ïÂ≈apple ÚΔ ’apple

«Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «Í‡ØÒ Í∞«Ò√ Ê≈‰∂ «¬ß⁄≈apple‹ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ ¡Ωapple Á∂ ÍÂΔ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ Ó≈ÓÒ≈

Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «‹√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ ÁΔ

ÍÂÈΔ «’√∂ ‘Øapple È≈Ò Ìμ‹ ◊¬Δ ‘À Õ ÌΔÒ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

«¬√ ¡ΩappleÂ È±ß «Íß‚ ”⁄ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√

Á∂ ÍÂΔ Â∂ ’∞fi ‘Øapple ÒØ’≈∫ È∂ ¿∞√ È≈Ò Ó≈apple’∞μ‡ ’ΔÂΔ Â∂

√˜≈ Ú‹Ø∫ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß ⁄∞μ’ ’∂ √≈apple∂ «Íß‚ Á≈

⁄μ’apple Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ √Δ Õ

’ÓÒ ‘≈√È «√¡≈√Δ «ÍÛ ”⁄

’∞μÁ∂, ÓØÏ≈¬ΔÒ ¡ÀÍ È≈Ò ¡≈◊≈˜

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡Á≈’≈apple ’ÓÒ ‘≈√È È∂ ¡≈͉Δ

«√¡≈√Δ Í≈appleΔ Á∂ ¡≈ˆ≈˜ Ò¬Δ Í«‘Ò≈ ’ÁÓ Í∞μ‡

«Ò¡≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓΩ’∂ ¡Á≈’≈apple ’ÓÒ

‘≈√È È∂ «¬μ’ ÓØÏ≈¬ΔÒ ¡ÀÍ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√

apple≈‘Δ∫ ’ÓÒ ‘≈√È È∂ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ √≈apple∂ «˜«Ò∑¡≈∫ Á∂

ÒØ’≈∫ È≈Ò ‹∞ÛÈ ÁΔ «¬μ¤≈ Áμ√«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘

‹ÈÂ’ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈, ÓÀ∫ ¤∂ÂΔ ‘Δ Í±apple∂

Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á≈ ÁΩapple≈ ’apple≈∫◊≈, ͱapple∂ √±Ï∂ «Úμ⁄ Ó∂apple∂

ÍzÙß√’ ⁄ß◊≈ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘È Õ ’ÓÒ ‘≈√È È∂ «’‘≈

«’ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂ ’¬Δ ÒØ’ √Ø⁄ apple‘∂ √È, ÓÀ∫ ¡≈͉Δ

Í≈apple‡Δ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple≈∫◊≈, Íapple ‘≈Ò∂ ÓÀ∫ ’≈ÎΔ ’ßÓ

’appleÈ≈ ‘À Â∂ ¡√Δ∫ ‘≈Ò∂ ‘≈Ò≈ √Ófi‰ Á≈ ’ßÓ ’apple apple‘∂

‘≈∫Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’ÓÒ ‘≈√È È∂ ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 «’‘≈

«’ ¿∞‘ «√¡≈√ «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ï‰È

Ò¬Δ ÚΔ «Â¡≈apple ‘È Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


3 09/11/2017 www.samajweekly.com

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ‘∞‰ «ÚÁ∂Ù

«ÚÌ≈◊ Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂

¡ßÏ≈Ò≈ Ù«‘appleÕ appleØ‘Â’ ‹∂Ò∑ ”⁄ ÏßÁ

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂

◊∞È≈‘≈∫ ÁΔ «Ò√‡ ”⁄ «¬’ ‘Øapple ÈÚ∂∫

Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ı∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

Ó≈ÓÒ∂ Á≈ apple≈‹ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ÷∞μÒ∑≈ ‹ÁØ∫

ÂÒ≈ÙΔ ÁΩapple≈È Í∞«Ò√ 鱧 «ÓÒ∂ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ Á∂ B Úμ÷-Úμ÷ Î؇ء≈∫ Ú≈Ò∂

Í≈√ÍØapple‡≈∫ ÁΔ ‹≈∫⁄ Ò¬Δ ¡ßÏ≈Ò≈

Í≈√ÍØapple‡ Á¯Âapple Á≈ «apple’≈apple‚

÷ß◊≈«Ò¡≈ «◊¡≈, «‹ÊØ∫ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ

È∂ «¬√∂ √≈Ò ¡≈͉≈ Í≈√ÍØapple‡

‹≈appleΔ ’appleÚ≈«¬¡≈ √Δ Õ ‹≈∫⁄ ÁΩapple≈È

√≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ B@AE ”⁄

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß «‹‘Û≈ Í≈√ÍØapple‡ ‹≈appleΔ

‘Ø«¬¡≈ √Δ ¿∞√ ”⁄ ¿∞√ È∂ «√apple ”Â∂

‡ØÍΔ Í≈¬Δ ‘Ø¬Δ √Δ ‹Á«’ «¬√ Úapple∑∂

B@AG ”⁄ ωÚ≈¬∂ ¡≈͉∂

Í≈√ÍØapple‡ Ú≈ÒΔ ÎØ‡Ø ”⁄ ¿∞√ È∂ ‡ØÍΔ

È‘Δ∫ Í≈¬Δ ‘Ø¬Δ Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

«¬√ Ú≈apple ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È∂ Í≈√ÍØapple‡ ”⁄

¡≈͉≈ È≈∫¡ ÚΔ ◊∞appleÓΔ «√ßÿ ÁΔ

Ï‹≈¬∂ √ß ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ «√ßÿ

«¬ß√≈ Áapple‹ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‘À ‹Á«’

’≈ȱßÈ Ó∞Â≈«Ï’ ’Ø¬Δ ÚΔ Ì≈appleÂ

Ú≈√Δ Í≈√ÍØapple‡ ”⁄ Áapple‹ ’appleÚ≈¬∂

¡≈͉∂ È≈∫¡ ¡μ◊∂ √ßÂ, ‚≈’‡apple,

ÍzØÎÀ√apple ‹≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple ¿∞Í≈ËΔ È‘Δ∫

Ò≈ √’Á≈ Õ «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ «¬√

◊μÒ ÁΔ ÚΔ ‹≈∫⁄ ÍÛÂ≈Ò ’apple

«apple‘≈ ‘À «’ ¡ßÏ≈Ò≈ Í≈√ÍØapple‡

Á¯Âapple ÚÒØ∫ √≈apple∂ ’≈«¬Á∂ ’≈ȱßÈ

ÂØÛ ’∂ Á±√apple∂ «ÏÈÀ’≈apple≈∫ ȱß

Șapple¡ßÁ≈‹ ’apple«Á¡≈∫ «√apple¯ ¡μË∂

ÿ߇∂ Á∂ ¡ßÁapple ‘Δ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß

Í≈√ÍØapple‡ «’Ú∂∫ ‹≈appleΔ ’apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ Õ Ó∞μ÷ Í≈√ÍØapple‡ ¡«Ë’≈appleΔ

¡apple∞‰ ’∞Ó≈apple ⁄À‡apple‹Δ Ó∞Â≈«Ï’

¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒΔ ‘À «’ apple≈Ó

¡ßÏ≈Ò≈ Í≈√ÍØapple‡ Á¯Âapple

Á∂ «apple’≈apple‚ “⁄ √≈‘Ó‰∂

¡≈¬∂ Ï≈Ï∂ Á∂ B Í≈√ÍØapple‡

apple‘ΔÓ È±ß Í≈√ÍØapple‡ ‹≈appleΔ ’appleÈ

Ú≈√Â∂ «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ È∂ ¡≈͉∂

√≈apple∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 ¡ßÏ≈Ò≈ Í≈√ÍØapple‡

√∂Ú≈ ’∂∫Áapple ”⁄ √Ú∂apple∂ H Ú‹∂ ‘Δ Ï∞Ò≈

«Ò¡≈ √Δ ‹Á«’ Á¯Âapple ÷∞μÒ∑‰ Á≈

√Ó≈∫ √Ú∂apple∂ I Ú‹∂ √Δ Õ ‹≈‰’≈appleΔ

Ó∞Â≈«Ï’ Í≈√ÍØapple‡ Ú≈√Â∂ Î؇Ø

«÷⁄Ú≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ

«√apple ”Â∂ ‡ØÍΔ È‘Δ∫ Í≈ √’Á≈ Â∂

¡≈͉∂ È≈∫¡ ¡μ◊∂ √ß ȑΔ∫ «Ò÷

√’Á≈ Õ «¬√ Âapple∑≈∫ Í≈√ÍØapple‡ ¡À’‡

«‘ apple≈Ó apple‘ΔÓ «ıÒ≈¯ ’∂√ Áapple‹

‘Ø √’Á≈ ‘À Õ

ıÏappleª

«¬ß‚Δ¡È ¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ Ô±.’∂ Á∂ √Ó≈◊Ó ⁄ «Ùapple’Â

’appleÈ Í‘∞ß⁄Δ Ó‘≈apple≈‰Δ ÍzÈΔ ’Ωapple Á≈ ÌappleÚª √Ú≈◊Â

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ )

«¬ß‚Δ¡È ¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ Ô±.’∂

ÚÒØ∫ AB ÈÚßÏapple 鱧 ‚≈«¬Óß‚

ÏÀ∫’∞«¬‡ √≈«¬‡ «Ú÷∂ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √Ó≈◊Ó ⁄ Ó∞μ÷

Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ ¡μ‹

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’≈∫ Â∂ √≈Ï’≈ ’∂∫ÁappleΔ

√Àapple √Í≈‡≈ apple≈‹ ÓßÂappleΔ Ó‘≈apple≈‰Δ

ÍzÈΔ ’Ωapple Á≈ Ô±.’∂ Á∂ ‘ΔÊappleØ

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ Â∂ «¬ß‚Δ¡È ¿∞Úapple√Δ‹

’≈∫◊apple√ Ô±.’∂ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ √À∫‡appleÒ Ú≈ÒÓΔ«’ √Ì≈

(«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ) Ô±.’∂ Á∂ ¡‘∞Á∂Á≈apple≈∫

ÚÒØ∫ Ù≈ÈÁ≈apple √Ú≈◊ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

?√Ì≈ Á∂ ’ΩÓΔ ÍzË≈È Î’Δapple ⁄ßÁ

√‘ØÂ≈ ,‹◊ÁΔ√ apple≈¬∂ Ô±.’∂ ,«◊¡≈È

⁄ßÁ ÚÛÀ⁄ ,ÁÒΔÍ ⁄ßÁ È≈‘apple ,Ïμ◊≈

È≈‘apple ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬ß‚Δ¡È

¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ Ô±.’∂ Á∂ ¡≈◊±

Ù∂apple≈ «√ßÿ ¡ΩÒ÷ ,¡ß«Óz «√ßÿ

«¬ß‚Δ¡È ¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ Á∂ √Ó≈◊Ó ⁄ «Ùapple’ ’appleÈ ¡≈¬∂ Ó‘≈apple≈‰Δ

ÍzÈΔ ’Ωapple Á≈ ‘ΔÊappleØ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ Â∂ Ù≈ÈÁ≈apple √Ú≈◊ ’appleÁ∂ ‘ج∂ Î’Δapple ⁄ßÁ

√‘ØÂ≈ Â∂ ‘Øapple ....

,‹∂.¡À√ .«√μ˱ ,ÓÈ‹Δ «√ßÿ „ß‚

,√∞μ÷ ‘∞ßÁÒ Â∂ Ò≈Ò «√ßÿ ¡≈«Á È∂

√≈∫fi∂ ÂØapple Â∂ Ó‘≈apple≈‰Δ ÍzÈΔ ’Ωapple ȱß

Î∞μÒ≈∫ Á∂ Ï∞μ’∂ Á∂ ’∂ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈Õ

«‹’appleÔØ◊ ‘À «’ AB ÈÚßÏapple È±ß Ô±.’∂

⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ‘؉ Ú≈Ò∂ √Ó≈◊Ó

ÁΩapple≈È Ó‘≈apple≈‰Δ ÍzÈΔ ’Ωapple ÍzÚ≈√Δ

Ì≈appleÂΔ ÚΔapple≈∫ ÁΔ «¬’ ’≈ÈÎappleß٠ȱß

√ßÏØËÈ ’appleÈ◊∂Õ Áμ«√¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À

«’ B@AG Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫

⁄ ’≈∫◊apple√ 鱧 «ÚË≈È √Ì≈ ⁄

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡ÀÈ .¡≈apple.¡≈¬Δ˜

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È∂ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ Á≈

Úμ‚≈ √≈Ê «ÁμÂ≈ √Δ Â∂ ‘∞‰ ¿∞’Â

√Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ Ó‘≈apple≈‰Δ ÍzÈΔ ’Ωapple

¡ÀÈ .¡≈apple .¡≈¬Δ˜ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ÒØ’≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á

’appleÈ◊∂ Â∂ È≈Ò ‘Δ ¿±È≈ ÁΔ¡≈ Á∂Ù

«ÚÁ∂Ù ⁄ Ó«‘√±√ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ Á≈ ‘μÒ ’섉

Ò¬Δ «ÚÙÚ≈Ù «ÁÚ≈¿∞‰◊∂ Õ Î’Δapple

⁄ßÁ √‘ØÂ≈ Â∂ ’ÓÒÍzΔ Ë≈ÒΔÚ≈Ò

ÍzË≈È «¬ß‚Δ¡È ¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√

Ô±.’∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ √Ó≈◊Ó ⁄ ‚≈

.’appleÈ «√ßÿ √≈Ï’≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ

¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ ,⁄∂¡appleÓÀÈ Ù≈Ó

«Ó‡appleØ‚≈ ¿∞Úapple√Δ‹ ’≈∫◊apple√ ÚΔ

«√apple’ ’appleÈ◊∂ Õ

Ó≈∫ ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ «‘ÂÀÙΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ Ï«·ß‚≈ ”⁄ ËappleÈ≈ Â∂ appleØ√ Ó≈apple⁄

Ï«·ß‚≈Õ Íß‹≈Ï “⁄ Ó≈∫ ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ

Ò≈◊± ’appleÚ≈¿∞‰ Â∂ «¬√ Ò¬Δ ⁄μÒ∂

√ßÿappleÙ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ ¡≈◊±¡≈∫ Òμ÷≈

«√Ë≈‰≈ Â∂ Ï≈Ï≈ ‘appleÁΔÍ «√ßÿ

Ó«‘apple≈‹ 鱧 «ÏÈ≈∫ Ùapple «apple‘≈¡

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡μ‹ Ó≈∫ ÏØÒΔ

Íß‹≈ÏΔ «‘ÂÀÙΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ÚÒØ∫

Ï«·ß‚≈ “⁄ √±Ï≈ ÍμËappleΔ ËappleÈ≈ Á∂ ’∂

appleØ√ Ó≈apple⁄ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ Íß‹≈ÏΔ

Ó≈∫ ÏØÒΔ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ Á∂ √μÁ∂ “Â∂

«ÓßÈΔ √’μÂapple∂ ¡μ◊∂ «ÁμÂ∂ ËappleÈ∂

“⁄ Ó≈ÒÚ≈ Ô±Ê ÎÀ‚apple∂ÙÈ, ÏÒΔ

«ÚappleØËΔ ¡À’ÙÈ ’Ó∂‡Δ, ◊∞appleÓ∞μ÷

√∂Ú≈ Ò«‘apple, «√μ÷ √‡±‚À∫‡

ÎÀ‚apple∂ÙÈ, ¡÷ß‚ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

AIB@, ÊappleÓÒ ÍÒ≈∫‡ Ó∞Ò≈˜Ó

Â≈ÒÓ∂Ò ’Ó∂‡Δ, Íß‹≈ÏΔ √≈«‘Â

√Ì≈ Ï«·ß‚≈, ‡Δ⁄apple˜ ‘ØÓ ‡appleμ√‡,

«’appleÂΔ «’√≈È Ô±ÈΔ¡È, ’∂∫ÁappleΔ

Ò∂÷’ √Ì≈, Úμ÷-Úμ÷ «Úμ«Á¡’

¡Á≈«apple¡≈∫ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ, Ì≈¬Δ

ÿÈμ¬Δ¡≈ ’À∫√apple appleØ’Ø √∂Ú≈

√∞√≈«¬‡Δ, ‡Δ. ¡À√.Ô±., ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ, Ô±Ê ’ÒμÏ≈∫ Á∂

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ √‰∂ ’¬Δ ‘Øapple ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫

È≈Ò √Ïß«Ë ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ÚΔ

ÙÓ±ÒΔ¡Â ’ΔÂΔ Õ ËappleÈ∂ 鱧 √ßÏØËÈ

’apple«Á¡≈∫ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ËappleÓÚΔapple

◊≈∫ËΔ ‡ΔÓ Á∂ Ï∞Ò≈«apple¡≈∫ ÓÀ‚Ó

‘appleÓΔ ’Ωapple Ïapple≈Û È∂ ¡≈«÷¡≈ «’

Íß‹≈ÏΔ «‘ÂÀÙΔ¡≈∫ “Â∂ Í≈¬∂ fi±·∂

Íapple⁄∂ Â∞appleß Ú≈Í√ ÒÀ‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È

Õ ‡ΔÓ È∂ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ Á∂ Ó≈È

√«Â’≈apple Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ÔÂÈ≈∫

ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’apple«Á¡≈∫ «¬√ Ò«‘apple

鱧 Íß‹≈Ï Á∂ ’ØÈ∂-’ØÈ∂ Âμ’

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ ‘À Õ «¬√

ÓΩ’∂ ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ ⁄ΔÓ≈ È∂ Òμ÷≈

«√Ë≈‰≈ Â∂ Ï≈Ï≈ Ó«‘apple≈‹ Á∂

«◊ïÂ≈appleΔ ÁΔ √ı «Èß«Á¡≈∫

’apple«Á¡≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ «ÁÈØ∫ «ÁÈ

√∞ß◊Û «apple‘≈ «ÁμÒΔ Á≈ apple≈Ù‡appleÚ≈Á

Ì≈apple ÁΔ¡≈∫ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ ’ΩÓ≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫, √μ«Ì¡≈⁄≈apple Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ Úμ÷appleΔ ’ΩÓ È±ß ıÂÓ ’apple

«apple‘≈ ‘À Õ Íß‹≈Ï “⁄ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫

ÏØÒΔ È±ß ‘≈ÙΔ¬∂ “Â∂ Ëμ’‰ 鱧 ÚΔ

¿∞È∑≈∫ È∂ «¬’ √≈«˜Ù ’apple≈apple «ÁμÂ≈

Õ ¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ ’ΩÓΔ Â∂ apple≈‹

Ó≈apple◊≈∫ “Â∂ Òμ◊∂ ◊Àapple Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

ÍzÓ∞μ÷Â≈ Ú≈Ò∂ «ÁÙ≈ ÏØapple‚≈∫ “Â∂

’≈Ò≈ ÍØ⁄≈ Î∂appleÈ ÁΔ Ù∞apple± ‘جΔ

Ó∞«‘ßÓ «Í¤Ø∫ Íß‹≈Ï √apple’≈apple Â∞appleßÂ

A@ ÈÚßÏapple Âμ’ Íß‹≈ÏΔ Ò≈◊± ’appleÈ

Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁßÁΔ ‘À, ‹Á «’

’∂∫Áapple √apple’≈apple «¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ ÂØ∫

¡Ω÷Δ ‹≈Í apple‘Δ ‘À Õ

ÒÀ√‡apple ⁄, Î≈Ò«’È Íz≈«¬ÓappleΔ Íß‹≈ÏΔ √’±Ò ÁΔ ÂΔ√appleΔ Úapple∑∂◊ß„ ˱ßÓ Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈¬Δ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈)-«ÏÇ∂È Á∂

Ù«‘apple ÒÀ√‡apple Á∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÚÒØ∫

Ó∞¯Â Î≈Ò«’È Íz≈«¬ÓappleΔ Íß‹≈ÏΔ

√’±Ò Á∂ «ÂßÈ √≈Ò √¯ÒÂ≈ ͱappleÚ’

ͱapple∂ ‘؉ “Â∂ ¡μ‹ √’±Ò ÁΔ ÂΔ√appleΔ

Úapple∑∂◊ß„ Úμ‚Δ ÍμËapple “Â∂ ÓÈ≈¬Δ ◊¬Δ

Õ «¬√ √ÏßËΔ √’±Ò Á∂ ÷∞μÒ∑∂ ‘≈Ò «Ú⁄

√zΔ ¡÷ß‚ Í≈· Á∂ ÌØ◊ Í≈¿∞‰ ¿∞∞ÍappleßÂ

«¬’ «ÚÙ≈Ò Ë≈apple«Ó’ √Ó≈◊Ó

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹√ ÁΩapple≈È Ì≈¬Δ

√apple±Í «√ßÿ, Ì≈¬Δ ‘˜≈apple≈ «√ßÿ, Ì≈¬Δ

¡ÓÈÁΔÍ «√ßÿ, Ì≈¬Δ Ï‘≈Áapple «√ßÿ

apple≈’‡ √Ó∂ Î≈Ò«’È Íz≈«¬ÓappleΔ

√’±Ò Á∂ ’ΔappleÂÈ ’ÒμÏ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

È∂ ◊∞appleω≈¬Δ Á≈ apple√«ÌßÈ≈ ’ΔappleÂÈ

’apple’∂ ◊∞apple± «¬«Â‘≈√ “Â∂ ⁄≈ȉ≈

Í≈«¬¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √’±Ò Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

¡Â∂ √‡≈¯ ÚÒØ∫ «¬’μÂapple ’ΔÂΔ ◊¬Δ

apple≈ÙΔ Á≈ ⁄Àμ’ “appleØ’Ø ’À∫√apple“ ⁄À«apple‡Δ ȱß

Ì∂‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √’±Ò Á∂

⁄∂¡apple ¡≈Î ‡appleμ√‡Δ ◊∞apple‹Δ «√ßÿ

Ï«‘apple≈ ¡Â∂ Ú≈«¬√ ⁄∂¡apple «‹ßÁapple

’Ωapple ‹◊Á∂Ú È∂ √’±Ò ÁΔ¡≈∫ «ÂßÈ

√≈Ò ÁΔ¡≈∫ Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ “Â∂ ⁄≈ȉ≈

Í≈«¬¡≈ Õ «¬√ √Ó≈◊Ó “⁄ ÒÀ√‡apple

«√‡Δ ’≈√Ò Á∂ ¡«√√‡À∫‡ Ó∂¡apple

«Í¡≈apple≈ «√ßÿ ’Ò∂apple, ’≈√Òapple

«¬ßÁapple‹Δ «√ßÿ ◊∞◊È≈ÈΔ, √∞apple‹ΔÂ

«√ßÿ ÂΔapple ◊apple∞μÍ Á∂ ¡≈◊± apple≈‹≈ «√ßÿ

’ß◊, ’appleÂ≈apple «√ßÿ, ‘apple«ÓßÁapple «√ßÿ

‹◊Á∂Ú, √’±Ò ÁΔ «ÍÃß√ΔÍÒ ÓÀ‚Ó

‹√ÏΔapple ’Ωapple Ó≈È, «¬’Ï≈Ò «√ßÿ

‚appleØÒΔ ’Ò≈∫, ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ Ò≈ÒΔ

Ù≈Ó È◊apple, ‹◊«ÚßÁapple «√ßÿ,

¡ß«ÓÕÂÍ≈Ò «√ßÿ, ‹«ÂßÁapple «√ßÿ

¿∞ÁØ’∂, ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ, ÍappleÓ‹ΔÂ

«√ßÿ √Ó∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈Í∂ ¡Â∂

√’±Ò Á∂ Ïμ⁄∂ ¡Â∂ √‡≈Î Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ “⁄ ‘≈˜apple √Δ Õ

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ ÏappleÂ≈ÈÚΔ ÓßÂappleΔ ÍzΔÂΔ Í‡∂Ò È∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ ÂØ∫ Óß◊Δ Ó∞¡≈¯Δ

Òß‚ÈÕ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ ÏappleÂ≈ÈÚΔ

ÓßÂappleΔ ÍzΔÂΔ Í‡∂Ò È∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂

ÂØ∫ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊Δ ‘À Õ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

«Ú’≈√ ÓßÂappleΔ ÍzΔÂΔ Í‡∂Ò È∂

«¬˜apple≈«¬Ò “⁄ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ¤∞μ‡Δ¡≈∫

ÁΩapple≈È ¿∞μÊØ∫ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï∂‹≈«ÓÈ

È∂ÂÈÔ≈‘± ¡Â∂ ’¬Δ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂

√Ó≈«‹’ √ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂ ÍzÂΔ«ÈËΔ¡≈∫

È≈Ò Ó∞’≈Ò≈Â≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ √È, «‹√

Ò¬Δ ¿∞√ È∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ 鱧 ’جΔ

«¬ÂÒ≈‘ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ Õ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

«Ú’≈√ ÓßÂappleΔ È∂ √ÚΔ’≈apple ’ΔÂ≈ «’

¿∞√ È∂ È∂ÂÈÔ≈‘± √Ó∂ ‘Øapple √ΔÈΔ¡apple

‘√ÂΔ¡≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ÁΔ ◊μÒ

√ÚΔ’≈apple ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘

«√apple¯ ¿∞ÂÙ≈‘ Á≈ ÈÂΔ‹≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫

È∂ «’‘≈ «’ «¬È∑≈∫ ◊appleÓΔ¡≈∫ «Ú⁄ ÓÀ

Í«appleÚ≈apple’ ¤∞μ‡Δ¡≈∫ “Â∂ «¬˜apple≈«¬Ò

◊¬Δ √Δ Õ ¿∞μÊ∂ ÓÀ鱧 ’¬Δ ÒØ’≈∫ ¡Â∂

√ß◊·È≈∫ È≈Ò «ÓÒ‰ Á≈ ÓΩ’≈

«Ó«Ò¡≈ Õ Ó∂apple≈ ÁΩapple≈ ‹ÁØ∫ ⁄μÒ ‘Δ «apple‘≈

√Δ Â≈∫ «ÚÁ∂Ù ¡Â∂ apple≈Ù‡apple Óß‚Ò

Á¯Âapple (¡ÀÎ.√Δ.˙.) 鱧 Ó∂apple∂ ÁΩapple∂ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀȱß

«¬‘ √Ófi “⁄ ¡≈«¬¡≈ «’ «¬√ Âapple∑≈∫

ÒØ’≈∫ È≈Ò «ÓÒ-‹∞Ò ’∂ Ó∂apple∂ ¿∞ÂÙ≈‘

鱧 «’Ú∂∫ ˆÒ ÂappleΔ’∂ È≈Ò Á∂«÷¡≈

‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÏÀ·’≈∫ «‹√ ÂappleΔ’∂

È≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ «Îapple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«appleÍØapple«‡ß◊ «‹Ú∂∫ ‘Ø¬Δ ¿∞‘ ¡≈Ó

’≈appleÚ≈¬Δ Ó∞Â≈«Ï’ È‘Δ∫ ‘È Õ ÓÀȱß

«¬√ Á≈ ¡¯√Ø√ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬√ Á∂ Ò¬Δ

Ó∞¡≈¯Δ Óß◊ÁΔ ‘≈∫ Õ


√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

ÓÈπæ÷ ÁΔ ÁÙ≈ ¿π√ ÿÛΔ Úapple◊Δ ˛ ‹Ø ·Δ’ Âapple∑ª È≈Ò appleæ÷Δ ‹≈Ú∂ ª √Ω √≈Ò

Âæ’ ’øÓ Á∂ √’ÁΔ ˛ ¡Â∂ Ò≈ÍappleÚ≈‘Δ È≈Ò ÚappleÂΔ ‹≈Ú∂ ª ‹ÒÁΔ «Ú◊Û

‹ªÁΔ ˛Õ

√Ú∂‡ Ó≈apple‚È

Íß‹≈Ï Á∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á≈ Á∞÷≈∫Â

Íß

4 09/11/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‹≈Ï Á∂ Áapple‹È≈∫ ‘Δ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È≈Ò «¬’ Ú≈apple «Îapple Ï∂‘μÁ

Á∞÷Á≈¬Δ ‘≈Á√≈ Ú≈Íapple «◊¡≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À Õ «¬√ È∂ AIIF «Ú⁄

Ú≈Íapple∂ ¿∞√ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√∂ ÁΔ Ô≈Á Â≈˜≈ ’appleÚ≈ «ÁμÂΔ, ‹Ø

Ó≈Ò‡≈ ’≈∫‚ Á∂ È≈∫¡ È≈Ò Ô≈Á ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Â∞apple’Δ È∂Û∂ Ó≈Ò‡≈ ÂØ∫∫

√Ó∞ßÁapple Í≈apple ’apple apple‘∂ «¬√ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ √À∫’Û∂ ‘Δ «Ú¡’ÂΔ Ó≈apple∂ ◊¬∂ √È,

«‹È∑≈∫ «Ú⁄ C@ ÈΩ‹Ú≈È Íß‹≈Ï Á∂ Á∞¡≈Ï∂ È≈Ò √Ïß«Ë √È, ‹Ø «ÚÁ∂Ùª∫

«Ú⁄ «’√∂ È≈ «’√∂ „ß◊ È≈Ò Á≈ıÒ ‘Ø ’∂ ¡≈Í‰Δ ‘Ø‰Δ È±ß √ßÚ≈appleÈ ‹≈ apple‘∂

√ÈÕ ¡μ‹ ÚΔ «¬‘ «√Ò«√Ò≈ ‹≈appleΔ ‘À ‘˜≈apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È

ÒÛ’∂-ÒÛ’Δ¡≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ 鱧 ‹≈‰ ÁΔ Â≈’ Ò≈¬Δ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ «’√∂ È≈

«’√∂ Âapple∑≈∫ «√μË∂ ‹≈∫ ¡«√μË∂ „ß◊ È≈Ò ¡≈͉∂ Á∂Ù ”⁄Ø∫ «È’Ò‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂

‘ÈÕ

¡«‹‘≈ Ò◊Á≈ ‘À «’ «¬Ê∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á≈ ÁÓ ÿ∞‡‰

Òμ◊≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈͉≈ Ì«Úμ÷ Ï∂‘μÁ Ë∞ßÁÒ≈ Șapple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª

鱧 Ò◊Á≈ ‘À «’ «‹√ ËappleÂΔ ”Â∂ ¿∞‘ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘È, ¿∞‘ ËappleÂΔ ¿∞È∑≈∫ Á≈

Ì≈apple √«‘‰ ‹Ø◊Δ È‘Δ∫ ‘ÀÕ Ï‘∞ √≈apple∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡«‹‘∂ „ß◊ È≈Ò «ÚÁ∂Ùª∫

ÚμÒ ‹≈∫Á∂ ‘È, «‹√ «Ú⁄ «’√∂ Âapple∑≈∫ Á∂ √Ïapple ‹≈∫ ÔØ‹È≈ÏßÁΔ Á≈ È≈∫¡ È‘Δ∫

‘∞ßÁ≈Õ ËÛ≈ËÛ ¡≈Ï≈ÁΔ ÚË apple‘Δ ‘À Íapple ÚËÁΔ ‘Ø¬Δ «¬√ ¡≈Ï≈ÁΔ È±ß «’Ú∂∫∫

√≈∫«Ì¡≈ ‹≈‰≈ ‘À? «’Ú∂∫ Úμ‚∂ ‘ج∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ’≈apple∂ Ò≈¿∞‰≈ ‘À? «’Ú∂∫∫

¿∞È∑≈∫ Á∂ Ì«Úμ÷ 鱧 √ßÚ≈appleÈ≈ ‘À? ¡μ‹ ÏÛΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈Ȫ∫

鱧 ¡≈͉≈ Ì«Úμ÷ √∞ËappleÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Èapple’ ÚμÒ ‹≈∫Á≈ «Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ ‘ÀÕ

«˜ßÁ◊Δ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬’ Á∞÷≈∫ ÂØ∫ Ï◊Àapple ’∞fi È‘Δ∫ Òμ◊ apple‘ΔÕ ¡«‹‘Δ √±appleÂ

«Ú⁄ «Èapple≈Ù ‘Ø«¬¡≈ ÈΩ‹Ú≈È «’√∂ È≈ «’√∂ Âapple∑≈∫ ¡≈Í‰Δ ‹≈È ˜ØıÓ «Ú⁄

Í≈ ’∂ «¬ÊØ∫ «¬√∂ Ò¬Δ «È’Ò‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À «’ Ù≈«¬Á «’√∂ ‘Øapple Á∂Ù «Ú⁄

‹≈ ’∂ ¿∞√ Á≈ ‹ΔÚÈ ’∞fi √ßÚapple √’∂Õ ¡μ◊∂ ¿∞√ È≈Ò ’Δ ÏΔÂ‰Δ ‘À, «¬√

Ï≈apple∂ ¿∞√ 鱧 ’∞fi ÍÂ≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈Õ ¿∞√ È∂ «’√∂ ¡≈‘apple∂ Òμ◊‰≈ ‘À ‹≈∫ Ëμ’∂

÷≈‰∂ ‘È, «ÚÁ∂ÙΔ ËappleÂΔ ”Â∂ Ò∞’-«¤Í ’∂ ‹ΔÚÈ «‹¿±‰≈ ‘À ‹≈∫ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ¡ª

‹∂Ò∑≈∫ «Ú⁄ apple«‘‰≈ ‘À, «¬√ Ï≈apple∂ √Ì ’∞fi ¡«È√«⁄ ‘À Íapple «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

ÈΩ‹Ú≈È «¬ÊØ∫ «’√∂ È≈ «’√∂ Âapple∑≈∫ Ì싉≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ⁄≈‘∂ ¡«‹‘≈

’apple«Á¡≈∫ ¿∞‘ Úμ‚∂ Á∞÷≈∫ «Ú⁄ ‘Δ «’¿∞∫ È≈ Î√ ‹≈‰ «¬√∂ Ò¬Δ Íß‹≈Ï

ÁΔ ËappleÂΔ ÂØ∫ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ „ß◊ È≈Ò ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «¬ÊØ∫ ’섉 Ò¬Δ ‘˜≈appleª

‘Δ ¬∂‹ß‡ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «‹È∑≈∫ Á≈ ’ßÓ «Èμ «ÁÈ ¡«‹‘≈ Â≈‰≈-Ï≈‰≈

ω≈¿∞‰≈ ‘À, ‹Ø ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 Ï≈‘apple Á≈ apple√Â≈ «Á÷≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬’ Ú≈apple

Á∂Ù ÂØ∫ Ï≈‘apple ⁄Ò∂ ‹≈˙, ¡μ◊Ø∫ appleμÏ apple≈÷≈Õ ¡«‹‘Δ ‘Δ ¡‰‘Ø‰Δ ÁΔ Á≈√Â≈È

«¬’ Ú≈apple «Îapple √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ Á∞¡≈Ï∂ Á∂ B@ Á∂ Ò◊Í◊ ÈΩ‹Ú≈È ’¬Δ

Ó‘Δ«È¡≈∫ ÂØ∫ ◊≈«¬Ï ‘È ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’Ø¬Δ ¿∞μÿ-√∞ÿ È‘Δ∫ Òμ◊ apple‘ΔÕ ¿∞È∑ª∫

Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ È∂ Òμ÷≈∫ apple∞ͬ∂ Á≈ ‹∞◊≈Û ’apple’∂ ¡≈͉∂ Ó∞ß«‚¡≈∫ 鱧 Ï≈‘apple Ì∂‹‰

Á≈ ‘Δ¡≈ «¬√ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ √Δ «’ Ï≈‘apple ‹≈ ’∂ Ù≈«¬Á ¿∞‘ «Èapple≈Ù≈ ÌappleΔ

«˜ßÁ◊Δ ”⁄Ø∫ «È’Ò √’‰◊∂Õ «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘ ‘apple Âapple∑≈∫ Á∂ ˙‘Û-ÍØ‘Û ’apple’∂

È’ÒΔ ¬∂‹ß‡≈∫ Á∂ „‘∂ ⁄Û∑ ’∂ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ „ß◊ È≈Ò ¡≈͉∂ Ó∞ß«‚¡≈∫ ȱß

Ï≈‘apple Ì∂‹‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘ج∂ √ÈÕ ¬∂‹ß‡≈∫ È∂ «¬’ ‘Øapple ÈÚ≈∫ apple√Â≈ Ï‘≈Ó√

‡≈ͱ ÂØ∫ √À∫’Û∂ ÓΔÒ √Ó∞ßÁappleΔ √¯apple ’apple≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ Á≈ıÒ

‘؉ Á≈ Òμ«Ì¡≈ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈∫ «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 Á∞Ï¬Δ ¡≈«Á Á∂Ù≈∫ «Ú⁄

Ì∂«‹¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¿∞ÊØ∫ ÚΔ˜∂ Ò◊Ú≈ ’∂ «¬È∑≈∫ 鱧 ¡ÓappleΔ’≈ È∂ÛÒ∂ ‡≈ͱ¡ª

”Â∂ Ì∂«‹¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ «Îapple ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ „ß◊ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ 鱧 √apple‘μÁ≈∫ Í≈apple

’appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

Á∞¡≈Ï∂ Á∂ «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡≈∫ È≈Ò Ï‘≈Ó√ Í‘∞ß⁄ ’∂

ÎØÈ ”Â∂ ◊μÒÏ≈ ’ΔÂΔ √Δ Íapple ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ «’μËapple ◊¬∂ «’ÙÂΔ¡≈∫

apple≈‘Δ∫ ÒßÓ≈ ¡Â∂ ˙fiÛ √Ó∞ßÁappleΔ apple√Â≈ Í≈apple ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ’Δ ÏΔÂΔ,

«¬√ Ï≈apple∂ ‘≈Ò∂ ’∞fi ÚΔ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ Íapple «¬√ ıÏapple È∂ Ó≈«Í¡≈∫

¡ßÁapple «¬’ √Ø◊ ÁΔ Ò«‘apple ˜apple±apple ÍÀÁ≈ ’apple «ÁμÂΔ ‘ÀÕ ‹∂’apple Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂

’∞fi √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÓÈ∞μ÷Δ Â√’appleΔ appleØ’‰ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¬∂ ÚΔ √È Â≈∫ ÚΔ

«¬‘ Â√’appleΔ È‘Δ∫ apple∞’ √’ΔÕ «¬√ Ï≈apple∂ √≈‚Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ ¡Â∂ √Ó∞μ⁄∂ √Ó≈‹

鱧 Ï∂‘μÁ ◊ßÌΔapple ‘Ø ’∂ √Ø⁄‰ ÁΔ ˜apple±apple ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÒØÛ ¬Δ‹≈Á ÁΔ Ó≈∫ ‘À Ï≈‘apple

‹≈‰ ÁΔ ‘ØÛ ’apple’∂ ‘Δ √À∫’Û∂-‘˜≈apple≈∫ ¡«‹‘∂ ¬∂‹ß‡ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È, ‹Ø

’Ó≈¬Δ ı≈Âapple «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «’√∂ È≈ «’√∂ Âapple∑≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Ëμ’ «ÁßÁ∂

‘ÈÕ ¡μ◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ’Δ ÏΔÂ‰Δ ‘À, «¬√ Ï≈apple∂ ’∞fi ÚΔ «È√«⁄ ȑΔ∫ ‘∞ßÁ≈Õ

Ò◊≈Â≈apple ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á∂ «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Ò’≈∫ ”⁄ ‹≈‰ Á∂ apple∞fi≈È ’≈appleÈ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄

ÚΔ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ Ó∞Ò’≈∫ ÁΔ¡ª √apple’≈apple≈∫ ÚÒØ∫ ӱߑ ÓØ«Û¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À Õ «¬√ Ò¬Δ ¡μ‹ Ï≈‘apple ‹≈∫Á∂ Ï‘∞Â∂ ÈΩ‹Ú≈È Áapple-Áapple ̇’‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

‘ج∂ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁ∂ ‘È Õ «ÏÈ≈∫ Ùμ’ «¬√ Ó√Ò∂ ”Â∂ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø apple‘Δ

‘À «’ Ó∞Ò’ «¬’ ÍzÓ≈‰± „∂apple ”Â∂ ÏÀ·≈ «Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ ‘À «¬√ Á∂ ·‰ È≈Ò

Úμ‚Δ ‘μÁ Âμ’ ÂÏ≈‘Δ Á∂ Óߘapple Á∂÷‰∂ ÍÀ √’Á∂ ‘ÈÕ Ó∞Ò’ ÁΔ ‘Ø‰Δ È±ß

√ßÚ≈appleÈ Ò¬Δ ÍzÂΔÏμË √apple’≈apple≈∫ ÁΔ ˜apple±apple ‘À Íapple √≈‚Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ

’≈apple◊∞˜≈appleΔ «Èapple≈Ù≈‹È’ ‘Δ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁΔ ‘À ¡«‹‘Δ √±apple «Ú⁄ ¡«‹‘∂

Á∞÷≈∫ Ò◊≈Â≈apple Ú≈ÍappleÁ∂ ‘Δ apple«‘‰∂ ‘È, «‹√ ’apple’∂ Á∞÷≈∫ ÁΔ «¬‘ ’ÛΔ

ÒßÓΔ ÂØ∫ ÒßÓΔ ‘∞ßÁΔ ‹≈¬∂◊Δ «¬‘ «¬’ ¡«‹‘Δ √∞appleß◊ ‘À, «‹√ Á≈ ’Ø¬Δ «√apple≈

Șapple È‘Δ∫ ¡≈ «apple‘≈Õ

ËøÈÚ≈Á : ¡‹ΔÂ

ÒØÛ ‘À ˆÁappleΔ Ï≈«Ï¡ª ÁΔ

√Ø⁄ Á≈ √Ó≈‹ ω≈¿∞‰ ÁΔ

“ˆÁapple”

¡ıÏ≈apple A ÈÚßÏapple, AIAC ȱß

¡ÓappleΔ’≈ Á∂ Ù«‘apple √≈ÈÎapple≈∫«√√’Ø

ÂØ∫ ¤Í‰≈ Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ’appleÂ≈apple «√ßÿ √apple≈Ì≈

È∂ ÍÒ∂·∂ ¡ß’ «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ «’, “¡μ‹ ’ÒÓ ÁΔ

Â≈’ È≈Ò ¡ß◊apple∂˜Δ apple≈‹ Í∞apple ÂØÍ ÏΔÛ «ÁμÂΔ

‘À” ˆÁapple ¡ıÏ≈apple È∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Ú√Á∂ Ì≈appleÂΔ

ÒØ’≈∫ Á≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄ «Ò¡≈ ÊØÛ∑∂

¡apple√∂ «Ú⁄ ‘Δ ¡ıÏ≈apple ¬∂È≈ «˜¡≈Á≈ ÓÙ‘±apple ‘Ø

«◊¡≈ «’ ‘apple «¬’ ÁΔ ˜Ï≈È ”Â∂ ˆÁapple ‘Δ ˆÁapple

⁄Û∑ «◊¡≈Õ ÒØ’ ¬∂È∂ ¿∞ÂÙ≈‘ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ «’

¿∞‘ Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ı≈Âapple √Ì ’∞fi Ú≈appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple-Ïapple-«Â¡≈apple ‘Ø ◊¬∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ Óß◊ “Â∂

ˆÁapple ¡ıÏ≈apple ¿∞appleÁ±, ◊∞‹apple≈ÂΔ Â∂ «‘ßÁΔ «Ú⁄ ÚΔ

¤Í‰ Òμ◊ «Í¡≈Õ

¡ıÏ≈apple ÁΔ «◊‰ÂΔ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ‘Δ Òμ÷≈∫

Â’ Í‘∞ß⁄ ◊¬ΔÕ ¡ıÏ≈apple Á≈ ’Ø¬Δ ⁄ßÁ≈ È‘Δ∫ √Δ

«Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ¡Â∂ Ó∞¯Â Úß«‚¡≈ ‹≈∫Á≈ √ΔÕ

ˆÁapple ¡ıÏ≈apple ¡ÓappleΔ’≈ ‹≈∫ «¬√ Á∂ «¬appleÁ-

«◊appleÁ «¬’-ÁØ Á∂Ù≈∫ Â’ ‘Δ √ΔÓ ȑΔ∫ √Δ «¬‘

Â≈∫ √ß√≈apple «Ú⁄ «‹Ê∂ «’Â∂ ÚΔ «‘ßÁ∞√Â≈ÈΔ Ú√Á≈

√Δ ¿∞ÊØ∫ Âμ’ ‹≈∫Á≈ √Δ, «‹Ú∂∫ «’ ‘≈∫◊’≈∫◊,

ÓÒ≈«¬¡≈, «√ßÿ≈Í∞apple, «Ùßÿ≈¬Δ, ÍΔÈ≈∫◊, «Ó¡≈Ó,

«ÎÒÍΔÈ, ÍÈ≈Ó≈, Áμ÷‰Δ ¡¯appleΔ’≈ Â∂

¡apple‹È‡ΔÈ≈ ¡≈«Á ’¬Δ Á∂Ù≈∫ Âμ’ ¡ıÏ≈apple ȱß

«’appleÂΔ-’≈Ó∂ ‡ØÒΔ¡≈∫ ω≈ ’∂ ÍÛ∑Á∂ ¡Â∂ ⁄apple⁄≈

’appleÁ∂ √È ¡ıÏ≈apple Á∂ Íz⁄≈apple È≈Ò «‘ßÁΔ «’appleÂΔ

¡≈Í∂ ‘Δ ˆÁapple Í≈apple‡Δ ÁΔ¡≈∫ Ïapple≈∫⁄≈∫ ω≈ ÒÀ∫Á∂

√È «‘ßÁ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ 鱧 «Â¡≈apple

’appleÈ Ú≈√Â∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄Ø∫ ‘Øapple ¡ıÏ≈apple≈∫ ÚΔ

ÙzØÓ‰Δ Í∞apple√’≈apple Ì∞μÒΔ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple


appleΔÏ ¡μËΔ √ÁΔ

Í«‘Ò≈∫ ‹ÁØ∫ AIFF

«Úμ⁄ Íß‹≈Ï √±Ï≈

√ßÿappleÙÓ¬Δ ‹μÁØ‹«‘Á «Íμ¤Ø∫

Ï«‰¡≈ √Δ Â≈∫ ͱapple∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

«ÿ˙ Á∂ ÁΔÚ∂ Ï≈Ò∂ ◊¬∂ √È

Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple 鱧 Íß‹≈Ï «ÁÚ√

Á≈ È≈∫ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ «¬√ «ÁÈ

√apple’≈appleΔ ¤∞μ‡Δ Á≈ ÚΔ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ «¬‘ appleÚ≈«¬Â

«√apple¯ «◊‰ÂΔ Á∂ Úapple∑∂ ‘Δ ⁄ÒÁΔ

apple‘Δ ‘∞‰ «’√∂ 鱧 Íß‹≈Ï «ÁÚ√ Á≈

«⁄μÂ-⁄∂Â≈ ÚΔ È‘Δ∫ ¿∞μËapple Íß‹≈ÏΔ

√±Ï≈ «’¿∞∫«’ Ì≈Ù≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂

Ï«‰¡≈ √ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ¯À√Ò≈ «¬‘

ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ «’ ÈÚßÏapple Á≈ ͱapple≈

‘¯Â≈ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ Ú‹Ø∫

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ Ò¬Δ Úμ‚≈

√Ó≈◊Ó Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊

«Úμ⁄ ¡Â∂ Ï≈’Δ Á≈ ‘¯Â≈ Íß‹≈Ï

Á∂ Úμ÷-Úμ÷ Ù«‘apple≈∫ «Úμ⁄ ÓÈ≈¿∞‰≈

ÂÀ¡ ’ΔÂ≈Õ ¿∞μÊ∂ Íß‹≈Ï Á∂ Ò∂÷’

«¬’μ·∂ ‘∞ßÁ∂ √ÀÓΔÈ≈apple-◊ØÙ‡Δ¡≈∫

Â∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple ‘∞ßÁ∂ Íß‹≈ÏΔ

Ò∂÷’≈∫ Á≈ ¡≈Áapple-Ó≈‰ ’ΔÂ≈

‹≈∫Á≈Õ «¬‘ ÚΔ ‘∞‰ ÏΔÂ∂ ÁΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ Íß‹≈ÏΔ

√ÍÂ≈‘ ÁΩapple≈È Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’≈∫ ¡Â∂

Úμ÷-Úμ÷ ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄ È≈Ó‰≈

÷쇉 Ú≈Ò∂ «ÚÁÚ≈È≈∫ 鱧 ÙzØÓ‰Δ

Í∞apple√’≈apple≈∫ È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ ‹≈∫Á≈

«¬È∑≈∫ Í∞apple√’≈apple≈∫ ÁΔ ⁄؉ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ω≈¬∂ ◊¬∂ √Ò≈‘’≈apple

ÏØapple‚ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ ‘∞‰

«¬‘ ◊μÒ ÚΔ ÓÈÓapple˜Δ ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ

‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ‹Δ¡ ’ΔÂ≈ ¿∞ÁØ∫ Í∞apple√’≈apple≈∫

ÁΔ ⁄؉ ’apple Ò¬Δ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ÓΩ’≈

ˆÁappleΔ Ï≈«Ï¡≈∫ Á∂ Ó∂Ò∂ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù

«Ó«Ò¡≈ «¬μ’ √≈Ò ‹≈∫ ’¬Δ √≈Ò≈∫

Á∂ Í∞apple√’≈apple «¬’μ·∂ Úß‚∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

Ù∞apple± Á∂ √≈Ò≈∫ «Úμ⁄ ‘apple Úapple∑∂ ÈÚßÏapple

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Í∞apple√’≈apple ‹∂±¡≈∫ ÁΔ

⁄؉ ’apple Ò¬Δ ‹≈∫ÁΔ √Δ Â∂ Í«‘ÒΔ

ÈÚßÏapple 鱧 ‘؉ Ú≈Ò∂ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄

Úß‚ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ √È ‘∞‰ «¬È∑≈∫

Ï≈apple∂ ¡«ÈÙ«⁄ÂÂ≈ ‘À

«¬μ’ ◊μÒ Â≈∫ ÏÛΔ √ÍμÙ‡ ‘À «’

‹ÁØ∫ «¬‘ Í∞apple√’≈apple Ù∞apple± ’ΔÂ∂

◊¬∂ √È, ÏÛΔ Ù≈ÈØ-ÙΩ’Â

È≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Íß‹≈ÏΔ

Ùß◊≈apple≈ «√ßÿ Ì∞μÒapple

√ßÍapple’ : IHADA-BBHG@

¤ÍÁΔ¡≈∫ √È, Íapple ˆÁapple ¡ıÏ≈apple ÁΔ¡≈∫ «ÁÒ-

‡∞ßÏÚΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ È∂ Á±‹Δ¡≈∫ ¡ıÏ≈apple≈∫ È≈ÒØ∫,

¡ß◊apple∂˜≈∫ «Úapple∞μË «’Â∂ ÚË∂apple∂ ‹ÈÂ’ appleØ‘ ÍÀÁ≈

’ΔÂ≈ √ΔÕ ¡ß◊apple∂˜ ‘≈’Ó≈∫ Á∂ appleØ’‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

ÚΔ ¡ıÏ≈apple Ì≈apple «Ú⁄ Í‘∞ß⁄ ‹≈∫Á≈ √Δ ˆÁapple

¡ıÏ≈apple «‘ßÁΔ «’appleÂΔ-’≈«Ó¡≈∫ «Ú⁄ ¬∂ÈΔ

«˜¡≈Á≈ Íz«√μË ‘Ø ◊¬Δ √Δ «’ ÒØ’ ˆÁapple Í≈apple‡Δ

«ÍÃÊΔÍ≈Ò «√øÿ Ó≈ÛΔÓ∂ÿ≈

-Ï≈Ï≈ √Ø‘È «√ßÿ Ì’È≈ ÌÚÈ, D@ ’Øapple‡ appleØ‚,

¡ß«ÓzÂ√apple - ÓØ: IHGF@-GHGCA.

Á≈ Ó∞μ„Ò≈ È≈∫¡ “«‘ßÁ∞√Â≈È ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ¡≈¯

ÍÀ√∂«Î’ ’Ø√‡” Ì∞μÒ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈͉∂-

¡≈Í ‘Δ ˆÁapple Í≈apple‡Δ È≈∫¡ ÓÙ‘±apple ’apple «ÁμÂ≈Õ

ˆÁappleΔ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ˆÁapple ¡ıÏ≈apple apple≈‘Δ∫

Í≈apple‡Δ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á≈ ı∞Ò≈√≈ ÏÛ∂ √appleÒ „ß◊

Ò∂÷’≈∫, √≈«‘ ÁΔ¡≈∫

Úμ÷-Úμ÷ «ÚË≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂

Ò∂÷’≈∫, ÍappleÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’≈∫,

ÍμÂapple’≈apple≈∫, «‘ßÁΔ, ¿∞appleÁ± Á∂ Ò∂÷’≈∫

ÁΔ ÚΔ «¬√ Ò¬Δ ⁄؉ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ

ÈÚßÏapple ÂØ∫ ’≈¯Δ √Ó≈∫ Í«‘Ò≈∫ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ √Ò≈‘’≈apple ÏØapple‚ ω≈

«Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ÏØapple‚ «Úμ⁄ Ò∂÷’,

«ÚÁÚ≈È, √ÓΔ«÷¡’, √μ«Ì¡≈⁄≈apple

¡Â∂ ◊∞appleÏ≈‰Δ È≈Ò √ÏßËÂ

«ÚÁÚ≈È ÚΔ ‘∞ßÁ∂ «¬√ ÁΩapple≈È ÏØapple‚

’ØÒ ¿∞È∑≈∫ Ò∂÷’≈∫,

«ÚÁÚ≈È≈∫, ÍμÂapple’≈apple≈∫

¡Â∂ ‘Øapple ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄

ÔØ◊Á≈È Í≈ apple‘∂

√≈«‘Â’≈apple≈∫ Á∂ È≈∫

¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ √≈«‘Â

«Ú⁄ÒΔ¡≈∫ Íz≈ÍÂΔ¡≈∫

Á∂ ÓμÁ∂Șapple Í‘∞ß⁄

‹≈∫Á∂Õ Í∞apple√’≈apple

‹∂±¡≈∫ ÁΔ ⁄؉ ’apple

Ò¬Δ ‹≈∫ÁΔ ¿∞√ «Íμ¤Ø∫ ’ßÓ apple«‘

‹≈∫Á≈ √Δ Í∞apple√’≈apple Úß‚‰ Ò¬Δ

«ÚÙ∂Ù √Ó≈◊Ó Á≈ «¬√ Ò¬Δ Îß‚

Â≈∫ «ÏÈ≈∫ Ùμ’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂

Á∂‰∂ ‘∞ßÁ∂ √È, Ï≈’Δ √≈apple∂ ÍzÏßË Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ Á∂ ‘∞ßÁ∂ ‘apple √Ó≈◊Ó «¬μ’

ÂØ∫ «¬μ’ ÚμË ‘∞ßÁ≈ ’¬Δ √≈Ò≈∫ Â’

‘apple Í∞apple√’≈apple ‹∂± Ï≈apple∂ Â√ÚΔapple≈∫

√≈«‘ «¬μ’ Úμ÷apple≈ «’Â≈Ï⁄≈ ÚΔ

¤≈«Í¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘∞‰ «¬‘

appleÚ≈«¬Â ÚΔ ÏßÁ ‘Ø ◊¬Δ ‘À

‘∞‰ Â≈∫ «√apple¯ «¬μ’ Í∞√Â’

¤≈Í Ò¬Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À «‹√

«Úμ⁄ Â√ÚΔapple≈∫ √‰∂ «¬μ’

‹≈∫ ÁØ ÍßÈ∂ «¬μ’ Í∞apple√’≈apple

‹∂± 鱧 Á∂ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È

Áapple¡√Ò ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ 鱧 ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ’appleÈ≈ Ù∞apple±

’apple «ÁμÂ≈ «¬‘ √Ó≈∫ AIIG ÂØ∫

«Íμ¤Ø∫ ¿∞ÁØ∫ Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ Íz’≈Ù

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ÂΔ√appleΔ Ú≈apple Íß‹≈Ï Á∂

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ï‰∂ Ú≈‘Ú≈ √Ó≈∫ ¤≈Ò≈∫

Ó≈apple ’∂ ’ßÓ ’appleÁ≈ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊

«Í¤Ò∂ ÍÀappleΔ∫ ‘Ø Â∞«apple¡≈ Ú‹∑≈ «¬‘

√Δ, Ú∂Ò∂ «√apple Îß‚ È‘Δ∫ «ÓÒÁ∂ √È

¡Â∂ È≈ ‘Δ √∂Ú≈ Ó∞’ ‘ج∂

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ (Ï≈’Δ Í∂˜ AI ”Â∂)

È≈Ò Í∂Ù ’ΔÂ≈Õ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÈΔÂΔ «¬‘

√Δ «’ ¡ß◊apple∂˜ √≈Óapple≈‹ ÁΔ ˆ∞Ò≈ÓΔ ÂØ∫

Ó∞’ÂΔ Íz≈Í ’apple’∂ «¬’ ¡«‹‘≈ apple≈‹

ÍzÏßË √Ê≈«Í ’appleÈ≈ «‹√ «Ú⁄ ‘apple∂’

ÓÈ∞μ÷ Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡«Ë’≈apple ‘؉◊∂Õ Á∂Ù

«Ú⁄ ¡ÓΔapple-ˆappleΔÏ Á≈ Í≈Û≈ È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ √≈apple∂ ÒØ’ ı∞Ù‘≈Ò ‘؉◊∂Õ

«’apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ «’appleÂΔ È±ß «’apple ÁΔ

ͱappleΔ ¿∞‹apple «ÓÒ∂◊ΔÕ «’√≈È ‹Ø

¡È≈‹ ÍÀÁ≈ ’apple’∂ √Ó±‘ ÒØ’≈∫ Á≈

«„μ‚ ÌappleÁ∂ ‘È, ¿∞‘ Ì∞μ÷∂ È‘Δ∫

ÓappleÈ◊∂ «’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Î√Ò≈∫ “Â∂

«’√∂ «’√Ó Á≈ Ú≈˱ ‡À’√ È‘Δ∫

Òμ◊∂◊≈ Ó˜Á±apple ‹Ø Úμ‚∂-Úμ‚∂ Ó«‘Ò-Ó≈ÛΔ¡≈∫

¿∞√≈appleÁ∂ ‘È, ¿∞‘ ¤μ ÂØ∫ ψÀapple È‘Δ∫ √Ω‰◊∂ ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ apple«‘‰ Ú≈√Â∂ ÚΔ Ù≈ÈÁ≈apple ÿapple ‘؉◊∂Õ

ˆÁapple Í≈apple‡Δ È∂ ¡≈Í‰Δ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á≈ ˆÁapple

¡ıÏ≈apple apple≈‘Δ∫ ˱ߡ≈∫-Ë≈apple Íz⁄≈apple ’ΔÂ≈ ¡Â∂

«ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Ú√Á∂ «‘ßÁΔ «’appleÂΔ¡≈∫ Á∂ ÓÈ≈∫

«Ú⁄ Á∂Ù È±ß ¡≈˜≈Á ’apple≈¿∞‰ ÁΔ ÂΔÏapple-«¬μ¤≈

ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ ÒØ’ ¡ß◊apple∂˜ ‘≈’Ó≈∫ 鱧 Ó≈apple Ó∞’≈

’∂ Á∂Ù «Ú⁄Ø∫ Ì‹≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘Ø ◊¬∂Õ

ˆÁappleΔ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ˆÁapple ¡ıÏ≈apple apple≈‘Δ∫

«ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ «‘ßÁΔ «’appleÂΔ¡≈∫ 鱧 √μÁ≈

«ÁμÂ≈ «’ Í«‘ÒΔ «ÚÙÚ ‹ß◊ Òμ◊ ⁄∞μ’Δ ‘À ¡Â∂

√Ì «’appleÂΔ «‘ßÁ∞√Â≈È ‹≈ ’∂ ¡ß◊apple∂˜ ‘≈’Ó≈∫

«Úapple∞μË √ßÿappleÙ ¡≈appleßÌ Á∂‰Õ «¬√ Ó‘μÂÚͱappleÈ

¡ÀÒ≈È Ï≈apple∂ ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂ Ï≈ÈΔ ÍzË≈È Ï≈Ï≈

(Ï≈’Δ Í∂˜ AI ”Â∂)

÷≈√ ıÏapple

ÍzΔ-Íz≈«¬ÓappleΔ ‹Ó≈Â≈∫

Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ

«√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ È∂

’Óapple ’μ√Δ

«√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ È∂ √±Ï∂ «Úμ⁄

√apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ ÍzΔ Íz≈«¬ÓappleΔ

‹Ó≈Â≈∫ Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ ’Óapple ’√

Ò¬Δ ‘ÀÕ √apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ ÍzΔ

Íz≈«¬ÓappleΔ ‹Ó≈Â≈∫ «Úμ⁄ ÍÛ∑È Ú≈Ò∂

¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Á≈ıÒ∂ ÏΔÂΔ BE

¡’±Ïapple ÂØ∫ Ù∞apple± ‘Ø ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ

√apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ AD ÈÚßÏapple

ÂØ∫ Ï≈’≈«¬Á≈ ÍÛ∑≈¬Δ Ù∞apple± ‘Ø

‹≈Ú∂◊ΔÕ

«√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ √’μÂapple-

’Ó-√’±Ò ÏØapple‚ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

«’zÙÈ ’∞Ó≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

√ÏßËΔ «Ú¡≈Í’ apple±Í apple∂÷≈ «Â¡≈apple

’apple Ò¬Δ ◊¬Δ ‘À

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ AD

ÈÚßÏapple 鱧 √’±Ò≈∫ ¡ßÁapple Ï≈Ò

«ÁÚ√ 鱧 ÍzΔ-Íz≈«¬ÓappleΔ ‹Ó≈Â≈∫ Á∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ √Ú≈◊ÂΔ ÍzØ◊apple≈Ó

’apple ’∂ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ √’μÂapple

«’zÙÈ ’∞Ó≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ «˜Ò∑≈

«√μ«÷¡≈ ¡¯√apple≈∫ ¡Â∂ √’±Ò

Ó∞÷Δ¡≈∫ 鱧 √ı ‘Á≈«¬Â≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È «’ «Íß‚≈∫ Á∂

√appleÍß⁄, Íß⁄≈«¬Â ÓÀ∫Ïapple≈∫, √’±Ò

ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple≈∫, Ó≈«Í¡≈∫

¡Â∂ ¡≈∫◊‰Ú≈ÛΔ Úapple’apple≈∫/

‘ÀÒÍapple≈∫ 鱧 √Ú≈◊ÂΔ ÍzØ◊apple≈Ó

«Úμ⁄ ÙÓ±ÒΔ¡Â ’appleÈ Á≈ √μÁ≈

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂Õ

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

Ì≈appleÂΔ Ó«‘Ò≈ «’z’‡

√‡≈apple-«ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹

«¬’ ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á≈ «Ú’≈√

√Ó≈∫ √Δ ‹ÁØ∫ Ó∞ßÏ¬Δ ‘Δ È‘Δ∫ Á∂Ù Á∂

√≈apple∂ Úμ‚∂ Ù«‘apple≈∫ Á∂ √À∫’Û∂ ÓÙ‘±apple

appleÀ√‡ØappleÀ∫‡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ‚≈¬Δ«Èß◊ ‘≈Ò≈∫ Á≈

ÏÁÒ≈¡ ’apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ √≈apple∂ ‘؇Ò≈∫

È∂ Â≈∫ ‚≈¬Δ«Èß◊ ‘≈Ò È±ß GG ¡ÀÓ. ¡ÀÓ. Á∂

ÊΔ¬∂‡apple √≈¬Δ˜ ¡ÀÒ. ¬Δ. ‚Δ. È≈Ò √‹≈ «ÁμÂ≈

√ΔÕ «¬‘ √Ì «¬√ Ò¬Δ ‘Ø«¬¡≈ √Δ «’¿∞∫«’ ¿∞√

Ù≈Ó ¡≈¬Δ. √Δ. √Δ. Ó«‘Ò≈ «’z’‡ «ÚÙÚ ’μÍ

B@AG Á≈ Î≈¬ΔÈÒ Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘؉≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ Ì≈apple ͑∞ß«⁄¡≈ √Δ Ó∞’≈ÏÒ≈

Ì≈apple ¡Â∂ Ó∂˜Ï≈È «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄≈Ò∂ √Δ ¡Â∂

«‹√ Âapple∑≈∫ È≈Ò √ÀÓΔÎ≈¬ΔÈÒ «Ú⁄ Ì≈apple È∂

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ 鱧 ‘apple≈«¬¡≈ √Δ, ¿∞√ 鱧 Á∂÷‰ Á∂

Ï≈¡Á ‘apple «’√∂ 鱧 ÌappleØ√≈ √Δ «’ BC ‹∞Ò≈¬Δ ÁΔ

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Ù≈Ó Òß‚È Á∂ Ò≈apple‚√ «’z’‡ ◊apple≈¿±∫‚ «Ú⁄

¿∞‘Δ È˜≈apple≈ ÁØ‘apple≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ‹Ø Ș≈apple≈ BE

‹±È AIHC ÁΔ Ù≈Ó È±ß Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈ √Δ

‹ÁØ∫ Ì≈apple È∂ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ÚÀ√‡«¬ß‚Δ˜ ȱß

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ «¬√∂ ◊apple≈¿±∫‚ «Ú⁄ ‘apple≈ ’∂ Í«‘Ò≈

«ÚÙÚ ’μÍ «‹μ«Â¡≈ √ΔÕ

BC ‹∞Ò≈¬Δ B@AG ÁΔ Ù≈Ó ÚΔ √≈apple∂

«‘ßÁ∞√Â≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 «ÚÙÚ≈√ √Δ «’ ¿∞√ Ù≈Ó

Ì≈appleÂΔ ‡ΔÓ ÁΔ ’ÍÂ≈È «ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹ ¿∞‘Δ

’appleÈ ‹≈ apple‘Δ ‘À ‹Ø CD √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÂÂ’≈ÒΔ

Í∞appleÙ ‡ΔÓ Á∂ ’ÍÂ≈È ’«ÍÒ Á∂Ú È∂ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

Ì≈Ú Òß‚È Á∂ ¡ÀÓ. √Δ. √Δ. ◊apple≈¿±∫‚

ÁΔ Ï≈Ò’ØÈΔ «Ú⁄ ÚappleÒ‚ ’μÍ ‡apple≈ÎΔ

鱧 ÒÀ ’∂ Ò«‘apple≈¿∞‰≈ «¬‘ ¿∞ÓΔÁ

Ï∂Ô’ΔÈΔ È‘Δ∫ √ΔÕ «¬√ «Ú⁄ Ó«‘Ò≈ «’z’‡

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ Á∂ Ò◊≈Â≈apple ⁄Ó’Á≈apple ÍzÁappleÙÈ Á≈

¡≈Ë≈apple √Δ, «‹√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‡ΔÓ ÁΔ ’ÍÂ≈È

«ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹ ’apple apple‘Δ √ΔÕ «ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹ ȱß

Ì≈appleÂΔ «’z’‡ ÁΔ Ò∂‚Δ √«⁄È «¬Ú∂∫ ‘Δ È‘Δ∫

«’‘≈ ‹≈∫Á≈Õ ¿∞√ Á∂ √≈apple∂ «apple’≈apple‚ ÚΔ √«⁄È

Â∂∫Á∞Ò’apple ÁΔ Âapple∑≈∫ ‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ

¡≈͉∂ ‘∞‰ Âμ’ Á∂ AHF «¬’ «ÁÈ≈ «’z’‡

ÓÀ⁄≈∫ «Ú⁄ «ÓÂ≈ÒΔ È∂ EA.EH ÁΔ¡≈∫ ÁΩÛ≈∫ ÁΔ

¡Ω√ È≈Ò FAI@ ÁΩÛ≈∫ ω≈¬Δ¡≈∫ ‘È ‹Ø «’

Ó«‘Ò≈ «’z’‡ «Ú⁄ «ÚÙÚ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ‘ÈÕ «ÓÂ≈ÒΔ Á≈ appleÈ ¡Ω√ √«⁄È ÂØ∫

ÚΔ ⁄ß◊≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ÚΔ «ÓÂ≈ÒΔ È±ß Ò∂‚Δ

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

√≈Ù≈

HEATHROW

CONCRETE

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

√«⁄È ’«‘ßÁ∂ ‘È «’¿∞∫«’ √«⁄È ÁΔ Âapple∑≈∫ ¿∞√

«Ú⁄ ÚΔ ÁΩÛ≈∫ ÁΔ ¡ÈØ÷Δ Ì∞μ÷ ‘ÀÕ

«ÓÂ≈ÒΔ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ Í«‘ÒΔ

«’z’‡ «÷‚≈appleΔ ‘À «‹√ È∂ «¬’ «ÁÈ≈ ÓÀ⁄≈∫ «Ú⁄

Ò◊≈Â≈apple G ¡appleË √À∫’Û∂ ω≈¬∂ ‘ÈÕ ¡ΩappleÂ≈∫ ȱß

Â≈∫ ¤μ‚Δ¬∂ Ì≈apple Á≈ ’Ø¬Δ Í∞appleÙ «’z’‡ «÷‚≈appleΔ

ÚΔ ¿∞√ ÁΔ Âapple∑≈∫ Ò◊≈Â≈apple G ¡appleË √À∫’Û∂ È‘Δ∫

ω≈ √«’¡≈ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ «√appleÎ ‹≈Ú∂Á

ÓΔ¡≈∫Á≈Á «¬’μÒ∂ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂ Í∞appleÙ «÷‚≈appleΔ

‘È ‹Ø «ÓÂ≈ÒΔ ÂØ∫ A «˜¡≈Á≈ ¡appleË √À∫’Û≈

Ò◊≈Â≈apple ÁΔ¡≈∫ Í≈appleΔ¡≈∫ «Ú⁄ ω≈¬∂ ‘È

‘≈Ò≈∫«’ BC ‹∞Ò≈¬Δ ÁΔ Á∂apple Ù≈Ó «¬’ ¡‰‘؉Δ

‘Ø ◊¬Δ ‹ÁØ∫ A@@ ÎΔ√ÁΔ ÓÀ⁄ «‹μ apple‘Δ Ì≈appleÂΔ

«’z’‡ ‡ΔÓ ¡≈÷appleΔ ˙Úapple≈∫ «Ú⁄ ÒÛ÷Û≈ ◊¬Δ

¡Â∂ BG ÁΩÛ≈∫ Á∂ ¡ßÁapple «‘ßÁ∞√Â≈È Á∂ G

«Ú’‡ «‚◊ ◊¬∂ «¬√ Ò¬Δ «ÓÂ≈ÒΔ

ÁΔ ’«ÍÒ ÁΔ Âapple∑≈∫ Ò≈apple‚√ ÁΔ

Ï≈Ò’ØÈΔ ÂØ∫ ÚappleÒ‚ ’μÍ ‡apple≈ÎΔ Ò«‘apple≈¿∞‰ ÁΔ

¡≈√ Â≈∫ ͱappleΔ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ Íapple «¬√ «ÚÙÚ ’μÍ Á∂

Ï≈¡Á ¿∞√ 鱧 ‘apple ’Ø¬Δ ‹≈‰È Òμ«◊¡≈ ¡μ‹

«ÓÂ≈ÒΔ √ÀÒΔ«Ïz‡Δ ‘ÀÕ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ¡≈∫

¡Á≈’≈apple≈∫ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞√ ÁΔ Óß◊ ‘À

¡μ‹ ¡Ωapple «’z’‡ ÁΔ Í±appleΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ¿∞√ Á∂

È≈∫¡ Á≈ ‚ß’≈ Úμ‹ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ

◊μÒ Á∂÷Ø «’ «’z’‡ ¿∞√ Á∂ ‹ΔÚÈ Á≈ Í«‘Ò≈

Íz∂Ó È‘Δ∫ √Δ ‹Δ, ‘≈∫ ¡‹ΔÏ Òμ◊∂◊≈ «’ «’z’‡

ÁΔ ⁄Ø‡Δ ÁΔ Ì≈appleÂΔ Ó«‘Ò≈ «’z’‡ ‡ΔÓ ÁΔ

’ÍÂ≈È «ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹ Á≈ √∞ÍÈ≈ «’z’‡ È‘Δ∫

’∞fi ‘Øapple √Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÓÈ ÁΔ ‹≈‰È Ò¬Δ ‹ÁØ∫

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «¬’ (Ï≈’Δ Í∂˜ AE ”Â∂)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

«ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹

«È

ıÏappleª

Ì≈Ù≈ ÓÈ∞μ÷Δ √«Ì¡Â≈ ÁΔ¡≈∫

«√apple’μ„ Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’ ‘ÀÕ

Ì≈Ù≈ ÓÈ∞μ÷Δ «‘appleÁ∂ ÁΔ¡≈∫ Âappleß◊≈∫ Á≈

◊Δ Â∂ √ß◊Δ ‘ÀÕ «¬‘ ÓÈ∞μ÷Δ «Ó‘ÈÂ

Á∂ Ó∞Û∑’∂ ÁΔ Ó«‘’ ‘À «¬‘ ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂

«Ú‘Û∂ «◊¡≈È Â∂ ⁄∂ÂÈ≈ Á∂ ¿∞μ◊∂ √±apple‹

ÁΔ Í«‘ÒΔ «’appleÈ ‘À Ì≈Ù≈ «˜ßÁ◊Δ Á≈

¡≈ˆ≈˜ ÚΔ ‘À Â∂ «˜ßÁ◊Δ ÁΔ ı±Ï√±appleÂΔ

Á≈ ¡ßÁ≈˜ ÚΔÕ Ì≈Ù≈ ÁΔ ◊≈◊apple «Úμ⁄

‘Ó∂Ù≈∫ «◊¡≈È Á≈ √≈◊apple ¤Ò’Á≈

apple«‘ßÁ≈ ‘À apple√±Ò ‘Ó˜≈ÂØÚ ¡≈͉Δ

«ÚÙÚ Íz«√μË Í∞√Â’ “Ó∂apple≈ Á≈«ˆ√Â≈È“

«Úμ⁄ «Ò÷Á≈ ‘À «’ “Ì≈Ù≈ ÁΔ √≈ȱß

¡≈Í‰Δ Ó≈Â-̱ÓΔ Ú≈∫◊ ‘Δ appleμ«÷¡≈

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À “

¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ ÁΔ Óß◊ ‘À «’ ¡√Δ∫

¡≈Í‰Δ Ó≈∫-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ ¡≈͉Δ

Ó≈Â-̱ÓΔ Ú≈∫◊ ‘Δ appleμ«÷¡≈ ’appleΔ¬∂

Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ È≈Ò ÓÈ∞μ÷Δ «˜ßÁ◊Δ Á∂

«Ú’≈√ ÁΔ¡≈∫ ¡Í≈apple √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÍÀÁ≈

‘∞ßÁΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È «ÚÙÚΔ’appleÈ ÁΔ

‘È∂appleΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÈÚΔ¡≈∫

⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ ÚΔ ÍÀÁ≈ ’apple apple‘Δ ‘À, Íapple

«¬È∑≈∫ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ‘Δ ÈÚΔ¡≈∫

√ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÂÒ≈Ù‰≈ √≈‚≈ Ï∞«È¡≈ÁΔ

¯apple˜ ‘À ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

Á∂ «Ú’≈√ ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÂØ∫

«¬È’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈, Íapple

«¬μÊØ∫ Á∂ ‘≈Ò≈ Ó∞Â≈«Ï’ ¡√Δ∫ ’«‘

√’Á∂ ‘≈∫ «’ «¬μÊ∂ ‘Ó∂Ù≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫

ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ ˜apple±apple apple‘Δ ‘À «¬‘

˜apple±apple ¡μ‹ ÚΔ «‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿∞∫ Ïapple’apple≈apple

‘ÀÕ

Áapple¡√Ò, Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple AIFF ȱß

√±Ï∂ Á∂ ‘Ø∫Á «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ÁΔ √«ÊÂΔ ‚≈Ú≈∫‚ØÒ ‘؉Δ

Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ Ì≈Ù≈ Á≈ √ÏßË √≈‚Δ ‘Ø∫Á

Á∂ Ïapple’apple≈apple apple«‘‰ È≈Ò ‘À «¬√∂ Ò¬Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ √Ó±«‘’

¿∞Íapple≈«Ò¡≈∫ È≈Ò Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ ÓØapple⁄∂

鱧 √ßÌ≈«Ò¡≈ Â∂ «¬√ 鱧 «˜ßÁ≈ appleμ«÷¡≈

¡μ‹ ÚΔ Ì≈Ù≈ Á∂ ϱ‡∂ 鱧 Í≈‰Δ Á∂‰ Â∂

«¬√ ÁΔ Á∂÷-Ì≈Ò ’appleÈ ÁΔ √ıÂ

˜apple±apple ‘ÀÕ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈, √≈«‘ ¡Â∂

√≈apple «„μÒØ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬’ «Íß‚

«Úμ⁄ Ϙ∞apple◊≈∫ È≈Ò ◊μÒ≈∫ ’appleÁ≈

‘Ø«¬¡≈ (√μ‹∂) ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï «Úμ⁄

Ú’ΔÒ ÒÚÒΔ «√ßÿ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂ apple‘∂

ÓßÂappleΔ È≈Ò È˜apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈Õ

«È√≈apple «„μÒØ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬’ «Íß‚ «Úμ⁄

Ϙ∞apple◊≈∫ È≈Ò ◊μÒ≈∫ ’appleÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ (√μ‹∂)

ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï «Úμ⁄ Ú’ΔÒ ÒÚÒΔ «√ßÿ ◊∞apple±

È≈È’ Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ Á∂ apple‘∂ ÓßÂappleΔ È≈Ò È˜apple ¡≈¿∞∫Á≈

‘Ø«¬¡≈Õ

Á∂Ù ÁΔ Úß‚ ‘Ø¬Δ È±ß Ò◊Í◊ ÍΩ‰Δ √ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ

‘À «¬√ ÒßÓ∂ ¡apple√∂ ÁΩapple≈È Ï‘∞ ’∞fi Ú≈Íapple «◊¡≈

‘ÀÕ Ï‘∞ ’∞fi Ì∞μÒ-Ì∞Ò≈ «◊¡≈ Â∂ Ï‘∞ ’∞fi

ÏÁÒ «◊¡≈ ‘À Íapple «¬√ Úß‚ È∂ ‹Ø ˜ıÓ «ÁμÂ∂,

¿∞‘ ¡‹∂ ÚΔ ‘apple∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ”Â∂ ¡‹∂ ÚΔ ¡ß◊±apple

È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ ¡≈Í«‰¡≈∫ 鱧 ◊∞¡≈ ⁄∞μ’∂,

¡≈Í«‰¡≈∫ ÂØ∫ «Úμ¤Û ⁄∞μ’∂ Â∂ ¡≈͉∂ ÿapple ÿ≈‡

Ò∞‡≈ Ï∂ÚÂÈ∂ ’‘≈¬∂ ÒØ’≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫ ”Â∂ ‹Ø ˜ıÓ

ω ◊¬∂ √È, ËappleÚ≈√ ÁΔ¡≈∫ Òμ÷ ÓÒ∑Ó≈∫ Á∂

Ï≈Ú‹±Á È≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ⁄Δ√ ÿ‡Δ ‘À Â∂ È≈ ¿∞È∑≈∫ ”Â∂

“√Ïapple ’appleØ” Úapple◊∂ ÙÏÁ ’≈apple◊apple «√μË ‘ج∂ ‘ÈÕ

AIDG Á∂ ¿∞‹≈Û∂ Á∂ ◊Ú≈‘ apple«‘ ◊¬∂ Í∞apple≈‰Δ ÍΔÛ∑Δ

Á∂ Ó∞μ·Δ Ìapple Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ ˜∞Ï≈È Ú≈«’¡≈Â

√∞‰≈¿∞‰ Òμ«◊¡≈∫ ÊÊÒ≈¿∞‰ Ò◊ÁΔ ‘À, ‘Ò’

√∞μ’‰ ¡Â∂ ◊Ò≈ ÏßßÁ ‘؉ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂

ÈÀ‰≈∫ ”⁄Ø∫ ÈΔapple Ú«‘‰ Ò◊Á≈ ‘À “DG «Úμ⁄

«apple٫¡≈∫ ÁΔ ‹Ø ¡‘Δ-Â‘Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂

‘μÊΔ∫ Î∂appleΔ, Ì≈Ú∂∫ «¬ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï Á∂ ‘؉ Â∂ ⁄≈‘∂

¿∞ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï Á∂, ¿∞√ ÁΔ Ù≈«¬Á ‘Δ ’Ø¬Δ ‘Øapple

«Ó√≈Ò «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄ «ÓÒ∂ ¡√Δ∫ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂

¡≈Í«‰¡≈∫ ¿∞Â∂ ‘Δ ¬∂È∂ ˜∞ÒÓ ’ΔÂ∂ «’ ÁappleÁÓßÁ≈∫

ÁΔ¡≈∫ ¡≈‘Δ∫ √∞‰ ’∂ «√apple ÙappleÓ È≈Ò fi∞’ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

«Í¤Ò∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫, Á∂Ù ÁΔ Úß‚ √Ó∂∫ Ú≈Íapple∂

Á∞÷≈∫ Ï≈apple∂ Ô±-«‡¿±Ï ¡Â∂ ‘Øapple ⁄ÀÈÒ≈∫ ”Â∂

Íz√≈apple ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ Á∞μ÷ ÌappleΔ¡≈∫ ’‘≈‰Δ¡≈∫ Á≈

«√Ò«√Ò≈ Ó∞√μÒ√Ò ⁄μÒ «apple‘≈ ‘ÀÕ ’∞fi «¬ËappleÒ∂

Íß‹≈Ï ¡Â∂ ’∞fi ¿∞ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡ÓÈ-

¡Ó≈È È±ß ¡μ◊ Ò≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 Ï∂ÍappleÁ ’appleÈ

«Úμ⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ‹≈‰È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «’

09/11/2017

Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple «¬μ’ Ò≈√≈ÈΔ √«Ì¡≈⁄≈apple ‘À «¬√ ÁΔ «ÚÒμ÷‰Â≈, √z∂Ù‡Â≈ ¡Â∂ Ó‘≈ÈÂ≈ «Íμ¤∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ «Ó‘ÈÂ

¡Â∂ Á√≈∫ È‘∞ß¡≈∫ ÁΔ «’apple Á≈ ‹˜Ï≈ ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À «¬‘ √ß’Δapple‰Â≈ ¡Â∂ Âß◊ ȘappleΔ¬∂ 鱧 «Â¡≈◊«Á¡≈∫ ͱappleΔ Ó≈ÈÚÂ≈ ȱß

¡≈͉∂ ’Ò≈Ú∂ «Úμ⁄ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple «¬μ’ ¡«‹‘≈ apple√«ÌßÈ≈ ◊Δ ‘À «‹√ 鱧 Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ Ó∞Û∑’∂

ÁΔ Ó«‘’ ¡Â∂ «Ó‘È ÁΔ √≈appleß◊Δ È≈Ò √∞appleΔÒ≈ ω≈«¬¡≈ ‘À Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ÁΔ «¬μ’ Úμ‚Δ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘ ‘Ó∂Ù≈∫

‹ß◊ «ÚappleØËΔ «apple‘≈ ‘À «¬√ È∂ ‘Ó∂Ù≈∫ ¡ÓÈ Á∂ ◊Δ ◊∞‰◊∞‰≈¬∂ ‘È

√«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ ◊ΩappleÚ-◊≈Ê≈ Ï≈apple∂ ‘∞‰

ͱapple∂ «ÚÙÚ «Úμ⁄ ⁄apple⁄≈ «¤ÛΔ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

Íß‹≈ÏΔ «¬√ √Ó∂∫ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄

¡≈Í‰Δ «Ó‘È Á∂ «√apple ”Â∂ ͱappleΔ ⁄Û∑Â

«Úμ⁄ ‘ÈÕ «¬√ ⁄Û∑Â, Âappleμ’Δ ¡Â∂

¿∞μÈÂΔ Á∂ ¡≈Ì≈ Óß‚Ò È±ß √ßÌ≈Ò‰ ¡Â∂

¡μ◊∂ «Ò‹≈‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ Áapple¡√Ò,

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ Âappleμ’Δ «Íμ¤∂ √≈‚∂ √ßÔ∞’Â

Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ ¿∞‘ «Ú⁄≈appleË≈apple’

Ù’ÂΔ ‘À «‹√ 鱧 ◊∞apple± √≈«‘Ï≈È,

√≈«‘Â’≈apple≈∫, «⁄ßÂ’≈∫,

«appleÙΔ¡≈∫ Â∂ Á∂ÙÌ◊Â≈∫ È∂

«√apple«‹¡≈ Â∂ ¿∞√≈«apple¡≈ ‘À

Ì≈Ù≈Ú≈∫ Ï≈apple∂ ¡≈͉∂ √ß’Δapple‰

¡Â∂ ◊∞Ò≈ÓΔ Ìappleͱapple appleÚμ¬Δ¬∂ ȱß

«Â¡≈◊‰ È≈Ò Âappleμ’Δ Á∂

apple√Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ÷∞μÒ∑Á∂

‹≈‰◊∂Õ

Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple «¬μ’

Ò≈√≈ÈΔ √«Ì¡≈⁄≈apple ‘À «¬√ ÁΔ

«ÚÒμ÷‰Â≈, √z∂Ù‡Â≈ ¡Â∂ Ó‘≈ÈÂ≈

«Íμ¤∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ «Ó‘È ¡Â∂ Á√≈∫

È‘∞ß¡≈∫ ÁΔ «’apple Á≈ ‹˜Ï≈ ’ßÓ ’appleÁ≈

‘À «¬‘ √ß’Δapple‰Â≈ ¡Â∂ Âß◊ ȘappleΔ¬∂ ȱß

«Â¡≈◊«Á¡≈∫ ͱappleΔ Ó≈ÈÚÂ≈ 鱧 ¡≈͉∂

’Ò≈Ú∂ «Úμ⁄ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Íß‹≈ÏΔ

√«Ì¡≈⁄≈apple «¬μ’ ¡«‹‘≈ apple√«ÌßÈ≈ ◊ΔÂ

‘À «‹√ 鱧 Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ Ó∞Û∑’∂ ÁΔ

Ó«‘’ ¡Â∂ «Ó‘È ÁΔ √≈appleß◊Δ È≈Ò

√∞appleΔÒ≈ ω≈«¬¡≈ ‘À Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ÁΔ

«¬μ’ Úμ‚Δ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘

‘Ó∂Ù≈∫ ‹ß◊ «ÚappleØËΔ «apple‘≈ ‘À «¬√ È∂

‘Ó∂Ù≈∫ ¡ÓÈ Á∂ ◊Δ ◊∞‰◊∞‰≈¬∂ ‘ÈÕ

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

È∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ’¬Δ

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ∂ √È «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ È≈∫ ”Â∂ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

√Ê≈Í ’appleÈ, Ó≈Â≈ ◊∞‹appleΔ ¡Â∂ ¤Ø‡∂

√≈«‘Ϙ≈Á∂ Ï≈Ï≈ ¯Â«‘ «√ßÿ Á∂ È≈Ú≈∫

”Â∂ ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰, ¡ßÏ≈Ò≈ ÁΔ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ Á≈ ÈÚΔÈΔ’appleÈ

’appleÈ ¡≈«Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ȱß

ÍzÎ∞μÒ ’appleÈ Ò¬Δ √μ √Ω Á∂ ’appleΔÏ

Íß‹≈ÏΔ ¡«Ë¡≈Í’ ÌappleÂΔ ’appleÈ∂ ÍzÓ∞μ÷

‘ÈÕ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ «¬‘

√ßÈ ”DG ÁΔ ◊≈Ê≈ ÁΔ ÈÚ∂∫ ¡ßÁ≈˜ «Úμ⁄ ÓμÒ∑Ó Íμ‡Δ

’∞ÒÁΔÍ Ì∞μÒapple

‚≈. √∞ÁappleÙÈ ◊≈√Ø

√Ó-«Ú⁄≈apple

5

Ú≈¡Á∂ √apple’≈apple 鱧 ¤∂ÂΔ ‘Δ Í±apple∂ ’appleÈ∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ Ó≈∫ ÏØÒΔ Ò¬Δ

ÈÚΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÍÀÁ≈ ’appleÈ ÁΔ

˜apple±apple ‘À «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ √Ó∂∫ √Ó∂∫ «¬√

È≈Ò ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ËzØ‘≈∫ ÂØ∫ ÚΔ √∞⁄∂Â

apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’¿∞∫«’ ’Á∂ ’Á∂

¡¯√appleÙ≈‘Δ ÚμÒØ∫ Íß‹≈ÏΔ È±ß „≈‘ Ò≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ ÎappleÓ≈È ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ apple‘∂ ‘È

√‘Δ ¡appleÊ≈∫ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ È±ß Á±‹Δ Ì≈Ù≈

Á≈ Áapple‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ

‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ “Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

«Ú’≈√ ÏØapple‚“ ω≈«¬¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «¬√ ÏØapple‚ 鱧 ’≈ȱßÈΔ

Áapple‹≈ «ÁμÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

Â≈∫ ‹Ø √’±Ò≈∫, ’≈Ò‹≈∫,

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ¡Â∂ Á¯Âapple≈∫

«Úμ⁄ ÒØÛ ¡È∞√≈apple ¡«Ë¡≈Í’

¡Â∂ ¡«Ë’≈appleΔ «ÈÔ∞’ ’appleÚ≈

√’∂ Áapple¡√Ò, ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ √apple’≈appleΔ

¡Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ BC ÂØ∫ ÚΔ ÚμË ‘À, Íapple ¡‹∂ Â’

«¬’μÒΔ ’∞apple±’Ù∂Âapple Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ «Ú÷∂

‘Δ Íß‹≈ÏΔ «ÚÌ≈◊ ’ßÓ ’apple «apple‘≈ ‘À

Ï≈’Δ ÁΔ¡≈∫ BB Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ «Úμ⁄

Íß‹≈ÏΔ È≈Ò √Ïß«Ë ’Ø¬Δ «ÚÌ≈◊ È‘Δ∫

√±Ï∂ «Úμ⁄ ÏΔ.¡Àμ‚ ’≈Ò‹≈∫ ÁΔ ’∞μÒ

«◊‰ÂΔ DDH ‘À «‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ÁØ ⁄≈apple

«Úμ⁄ ‘Δ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Á≈ ÍzÏßË ‘À

«¬‘ √«ÊÂΔ Íß‹≈ÏΔ Á∂ Ì«Úμ÷ Ú≈√Â∂

√≈˜◊≈apple È‘Δ∫Õ

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄

appleØ‘Â’, ’∞apple±’Ù∂Âapple, «‘√≈apple Á∂ apple∂‚Δ˙

√‡∂ÙÈ≈∫ ¡Â∂ ‡Δ.ÚΔ. √À∫‡apple «‘√≈apple «Úμ⁄

«’Â∂ ÚΔ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ Ò¬Δ

’Ø¬Δ √Ó≈∫ «ÈappleË≈«apple ȑΔ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‹ÁØ∫«Á √±Ï∂ ÁΔ Â’appleΔÏÈ ⁄≈ÒΔ ¯Δ√ÁΔ

Ú√Ø∫ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒÁΔ Â∂ √ÓfiÁΔ ‘À «¬√

Ò¬Δ «¬È∑≈∫ √‡∂ÙÈ≈∫ ¿∞μÂ∂ Íß‹≈ÏΔ

ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ Ò¬Δ appleؘ≈È≈ ÿμ‡Ø ÿμ‡ ÁØ ÿ߇∂

Á≈ √Ó≈∫ «ÈappleË≈«apple ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À √±Ï∂ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Á∂ Íß‹≈‘

√≈Ò Í±apple∂ ‘؉ ÓΩ’∂ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple ȱß

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÈÚΔ¡≈∫

(Ï≈’Δ Í∂˜ AE ”Â∂)

«¬’ÁÓ «’¿∞∫ ¡«‹‘Δ ’≈ÂÒ ‘È∂appleΔ ⁄μÒ Í¬Δ «’

√ÁΔ¡≈∫ ÂØ∫ «¬’ Á±‹∂ Á∂ √ß◊ apple«‘ß«Á¡≈∫ 鱧 «¬’

Á±‹∂ Á≈ ◊Ò≈ ’‡«Á¡≈∫, ÿapple ¯±’«Á¡≈∫, «¬˜Â≈∫

È≈Ò «÷ÒÚ≈Û ’apple«Á¡≈∫ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 appleÂ≈ ÚΔ

√ß◊ È≈ ¡≈¬Δ ¿∞‘ «’¿∞∫ ’≈ÂÒ Ò∞‡∂apple∂ Â∂ ’√≈¬Δ

ω ◊¬∂?

Á∂Ù ÁΔ Â’√ΔÓ ‘Ø¬Δ È±ß «¬’ Ô∞μ◊ ÏΔ «◊¡≈

‘À Ì≈apple Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ‘∞‰ ÂΔ‹Δ ÍΔÛ∑Δ

¡≈͉∂ Í∞μÂapple≈∫ ËΔ¡≈∫ Ú≈ÒΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À ¿∞√

ÿμÒ±ÿ≈apple∂ «Ú⁄ ˜ıÓΔ ‘Ø¬Δ Í«‘ÒΔ ÍΔÛ∑Δ Á∂ ÒØ’≈∫

ÁΔ Â≈Á≈Á ÿ‡ÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Í≈«’√Â≈È ¡Â∂

Ì≈apple «Úμ⁄ ¡ÓÈ Á∂ Í«‘apple∂Á≈apple ω ’∂ ¡μ◊∂ ¡≈¬∂

’∞fi ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂ ¿∞√ ÍΔÛ∑Δ Á∂ ¡≈ıappleΔ ¡Ú√Ê≈ ”⁄

ÏÀ·∂ Ϙ∞apple◊≈∫ Á∂ ¡‰Ó∞μÒ∂ «Ú⁄≈apple «apple’≈apple‚ ’appleÈ

Á≈ ‹Ø ’ÁÓ ⁄∞μ«’¡≈ ‘À, ¿∞‘ √apple≈‘∞‰ÔØ◊ ‘À

«¬È∑≈∫ ¡ÓÈ Á∂

(Ï≈’Δ Í∂˜ AI ”Â∂)


6 09/11/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄ Ó≈∫ ÏØÒΔ Ò≈◊±

’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹∞‡∂ Í≥‹≈ÏΔ

ÙΔ «‹È«Íß◊ Ó∞Û Ï‰∂ ⁄ΔÈΔ ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞÷Δ

Í∂¬Δ«⁄ß◊Õ ⁄ΔÈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÙΔ «‹È«Íß◊ ¡μ‹ Ò◊≈Â≈apple Á±‹Δ Ú≈apple ‘≈’Ó ⁄ΔÈΔ

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞÷Δ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ Í≈apple‡Δ ÁΔ ¡ÀÒ≈ÈΔ ◊¬Δ ÈÚΔ∫ ÒΔ‚apple«ÙÍ ⁄ΔÈ, ‹Ø

«’ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈ Á±‹≈ Úμ‚≈ ¡appleÊ⁄≈apple≈ ‘À, ¿∞Â∂ ¡◊Ò∂ Íß‹ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È ‘’±Ó ’apple∂◊Δ

¿∞‘ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á∂ «¬√ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò∂ Ó∞Ò’ ¿∞Â∂ Á‘≈«’¡≈∫ ÁΩapple≈È ‘’±Ó ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ¡≈◊±¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ¡≈Í‰Δ Í∞˜ΔÙÈ √Ì ÂØ∫ ÚμË Ó˜Ï±Â ’appleÈ «Úμ⁄ √ÎÒ apple‘∂ ‘È √zΔ

ÙΔ (FD) 鱧 ¡μ‹ ‘Ø¬Δ ÏßÁ-’Óapple≈ ÚØ«‡ß◊ ÁΩapple≈È ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚapple

ÍØ«Ò‡ «Ï¿±appleØ √‡À∫«‚ß◊ ’Ó∂‡Δ Á≈ Ó∞÷Δ ⁄∞‰ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Íß‹≈ÏΔ Óß⁄ ÚμÒØ∫ «¬Ê∂

√À’‡apple-AG «Ú÷∂ Ô±‡Δ ÍzÙ≈√È ÁΔ √apple’≈appleΔ

Ì≈Ù≈ Íß‹≈ÏΔ «ÈappleË≈«apple ’appleÈ ÁΔ Óß◊ 鱧 ÒÀ

’∂ «ÚÙ≈Ò appleÀÒΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ appleÀÒΔ ÁΩapple≈È ‘Δ

Óß⁄ Á∂ Ú¯Á È∂ Íß‹≈Ï Á∂ apple≈‹Í≈Ò Â∂

⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂ ÍzÙ≈√’ ÚΔ ÍΔ «√ßÿ ÏÁÈΩapple

È≈Ò Íß‹≈Ï apple≈‹ ÌÚÈ «Ú÷∂ ‹≈ ’∂ Ó∞Ò≈’≈Â

’ΔÂΔ Óß⁄ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ Á∂ÚΔ «Á¡≈Ò ÙappleÓ≈,

‚≈’‡apple √∞÷Á∂Ú «√ßÿ «√apple√≈, Ï≈Ï≈ √≈˱

«√ßÿ, Ï≈Ï≈ ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ, ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ

Ï∞ÛÀÒ, «√appleΔapple≈Ó ¡appleÙ, ◊∞appleÈ≈Ó «√ßÿ «√μ˱,

’ÀÍ‡È ¡‹≈«¬Ï «√ßÿ, appleÿÏΔapple «√ßÿ

apple≈ÓÍ∞apple, ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ ‘ÀÍΔ, ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ

√ØÓÒ, √∞÷‹Δ «√ßÿ ‘μÒØÓ≈‹apple≈, ‹Ê∂Á≈apple

Â≈apple≈ «√ßÿ, ÁΔÍ’ ÙappleÓ≈ ¡≈«Á È∂ √zΔ

ÏÁÈΩapple ÚμÒØ∫ «ÁμÂ∂ ÌappleØ√∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï

apple≈‹ ÌÚÈ Á∂ «ÿapple≈˙ Á≈ ÍzØ◊apple≈Ó Ó∞ÒÂÚΔ

’apple «ÁμÂ≈Õ

¿∞È∑≈∫ ¡Ò‡ΔÓ∂‡Ó «ÁμÂ≈ «’ ‹∂ Íß‹≈ÏΔ È±ß

√apple’≈appleΔ Ì≈Ù≈ Á≈ Â∞appleß apple∞ÂÏ≈ È≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ Â≈∫ BA ÎappleÚappleΔ B@AH 鱧 ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

Ó≈∫ ÏØÒΔ «ÁÚ√ ÓΩ’∂ √ßÿappleÙ Ó∞Û Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ appleÀÒΔ «Úμ⁄ «Íß‚≈∫ Á∂

Ú√ÈΔ’≈∫, «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫, Ò∂÷’≈∫,

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫, ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √ß◊·È ¡Â∂ ‘Øapple ’¬Δ

√ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂ ÍzÂΔ«ÈË Í∞μ‹∂ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ 鱧 ¤μ‚ ’∂ Ï≈’Δ Â’appleΔÏÈ √≈appleΔ¡≈∫

Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ appleÀÒΔ “⁄ Í∞μ‹ ’∂ √ßÿapple٠ȱß

‘Ó≈«¬Â Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Á∂ ÓΔ ÍzË≈È Â∂ «ÚË≈«¬’ ¡ÓÈ

¡appleØÛ≈ Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ «¬ß⁄≈apple‹ ÓÈ‹Δ «√μ˱,

Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ «appleßÍÒ «Óμ„≈ Â∂

⁄ß‚Δ◊Û∑ ’≈∫◊apple√ Á∂ ÍzË≈È ÍzÁΔÍ ¤≈ÏÛ≈,

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÏÒ‹Δ «√ßÿ

’∞ßÏÛ≈, ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ß«ÓzÂ√apple) Á∂

’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ ◊Û◊ß‹, √ΔÍΔ¡≈¬Δ Á∂

‚≈’‡apple ‹Ø«◊ßÁapple «Á¡≈Ò ¡≈«Á È∂ ¡≈͉∂

√ßÏØËÈ ÁΩapple≈È √ßÿappleÙ È±ß Í±appleÈ √«‘ÔØ◊ Á≈

Ú≈¡Á≈ ’apple«Á¡≈∫ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ Ô±‡Δ

ÍzÙ≈√È ÁΔ √apple’≈appleΔ Ì≈Ù≈ ¡ß◊apple∂˜Δ ÊØÍ ’∂

Ì≈appleΔ Ëμ’≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Í«‡¡≈Ò≈

ÂØ∫ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ‚≈’‡apple ËappleÓÚΔapple ◊≈∫ËΔ È∂

«¬‘ Ó∞μÁ≈ √ß√Á “⁄ ¿∞·≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈Õ

¡≈͉∂ √ßÏØËÈ “⁄ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

⁄ß‚Δ◊Û∑ 鱧 Íß‹≈Ï Á∂ «Íß‚ ¿∞‹≈Û ’∂

Íß‹≈Ï ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ Ú‹Ø∫ Ú√≈«¬¡≈ «◊¡≈

√Δ ¡Â∂ «¬ÊØ∫ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ Á≈

√Î≈«¬¡≈ ’appleÈ≈ Úμ‚≈ ËzØ‘ ‘À Íß‹≈Ï ’Ò≈

ÍzΔÙÁ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ÍÁÓ√zΔ √∞apple‹Δ Í≈Âapple

È∂ «’‘≈ «’ ⁄ß‚Δ◊Û∑ “⁄ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ Ê≈∫

¡ß◊apple∂˜Δ 鱧 ÊØ͉≈ √≈«˜Ù Á≈ «‘μ√≈ ‘À

¿∞È∑≈∫ «’‘≈,““¡≈Í‰Δ Ó≈∫ ÏØÒΔ È±ß Ï⁄≈¿∞‰

Á≈ ÓÂÒÏ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß Ï⁄≈¿∞‰≈ ‘À

«’¿∞∫«’ «‹√ ’ΩÓ ÁΔ ˜∞Ï≈È ‘Δ ıÂÓ ’apple

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂, ¿∞√ ÁΔ ‘Ø∫Á ¡≈͉∂-¡≈Í

«Ó‡ ‹≈∫ÁΔ ‘À √≈‚≈ ‘Øapple «’√∂ Ì≈Ù≈ È≈Ò

ÚÀapple È‘Δ∫ ‘À Íapple Íß‹≈ÏΔ ÁΔ ’ΔÓ “Â∂ «’√∂

‘Øapple Ì≈Ù≈ 鱧 √«‘‰ ’appleÈ≈ ÚΔ √ßÌÚ È‘Δ∫

‘À ““ Íß‹≈ÏΔ ÒØ’ ◊≈«¬’≈ √∞μ÷Δ Ïapple≈Û ¡Â∂

◊≈«¬’ apple≈‹ ’≈’Û≈ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂

«ÚÒμ÷‰ ÙÏÁ≈∫ apple≈‘Δ∫ Ó≈∫ ÏØÒΔ Á∂ √ßÿappleÙ

鱧 ‘∞Ò≈apple≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ «‚͇Δ

√ÍΔ’apple ÏΔappleÁ«ÚßÁapple «√ßÿ È∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

鱧 È∞’apple∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ÍzÙ≈√È ÁΔ

«È÷∂ËΔ ’ΔÂΔ ’∂∫ÁappleΔ Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’ √Ì≈

Íß‹≈Ï Á∂ ÍzË≈È ‚≈’‡apple √appleÏ‹Δ «√ßÿ È∂

«¬√ √ßÿappleÙ È±ß ‘Øapple Â∂˜ ’appleÈ Á≈ √μÁ≈

«ÁμÂ≈ appleÀÒΔ «Úμ⁄ Íß‹≈Ï Ìapple «Úμ⁄Ø∫ Ò∂÷’

√Ì≈Ú≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ Ù≈ÓÒ ‘Ø¬Δ¡≈∫

appleÀÒΔ «Úμ⁄ Ó«‘Â≈Ï «√ßÿ Â∂ ‘appleÓÈ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ “⁄

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘ج∂Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

Úμ‚≈ √Ú≈Ò

‘∞‰ ’Ω‰ √ßÌ≈Ò∂◊≈ apple≈Ó

apple‘ΔÓ Á∂ √≈Óapple≈‹ ȱß

ÔΩÈ-ÙØÙ‰ Á≈ ÁØÙΔ ’apple≈apple «ÁμÂ∂

‹≈‰ Á∂ Ï≈¡Á ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ ÍzÓ∞μ÷

◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ G@@ ¬∂’Û Á∂

√≈Óapple≈‹ Á∂ ¿∞μÂapple≈«Ë’≈appleΔ È±ß ÒÀ ’∂

Ï«‘√ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‘À Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À «’ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ «¬ßÈ∂ Úμ‚∂

√≈Óapple≈‹ 鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ï∂‡∂ ‹√ÓΔ «√ßÿ

«¬ß√≈ √ßÌ≈Ò‰◊∂ ‘∞‰ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ ’ØÒ

B apple√Â∂ Ï⁄Á∂ ‘È Í«‘Ò≈ «¬‘ «’ ¿∞‘

‹∂Ò ”⁄ apple«‘ ’∂ ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Ó∞÷Δ

ω∂ apple«‘‰ ‹≈∫ «Îapple ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ ‹√ÓΔÂ

«√ßÿ «¬ß√≈ 鱧 «¬√ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ √Ω∫Í

Á∂‰ √≈Ò B@@G ”⁄ apple≈Ó apple‘ΔÓ È∂

¡≈͉∂ Ï∂‡∂ ‹√ÓΔÂ È±ß ¿∞Âapple≈«Ë’≈appleΔ

È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ √Δ apple≈Ó apple‘ΔÓ ÁΔ¡≈∫ C

Ï∂‡Δ¡≈∫ ¡Â∂ A Ï∂‡≈ ‘À «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

√≈ËÚΔ ÔΩÈ-ÙØÙ‰ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Íß⁄’±Ò≈

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ’Øapple‡ ÚÒØ∫ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß

ÁØÙΔ ’apple≈apple Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ú◊ÛÁ∂ ‘ج∂

Ó≈‘ΩÒ È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß

¬∂¡apple«Ò· ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ

‘ÀÒΔ’≈͇apple ÂØ∫ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß appleØ‘Â’ ÁΔ

√∞È≈«apple¡≈∫ ‹∂Ò Á∂ ¡ßÁapple ¡√Ê≈¬Δ

‘ÀÒΔÍÀ‚ ”Â∂ ¿∞Â≈«apple¡≈ «◊¡≈ √Δ ¿∞√

ÂØ∫ Ï≈¡Á apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß √∞È≈«apple¡≈∫ Á∂

appleÀ√‡ ‘≈¿±√ ”⁄ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂

¿∞Ê∂ Í‘∞ß⁄‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

√Δ.¡≈¬Δ.¡À√.¡ÀÎ. ÁΔ ’ßÍÈΔ

√∞È≈«apple¡≈∫ ”⁄ ÂÀÈ≈ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ

√Δ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ Ò¬Δ «¬’ √«‘ÔØ◊Δ

ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, ‹ÁØ∫ «’

¿∞È∑≈∫ 鱧 «Èμ‹Δ ’μÍÛ∂ Í≈¿∞‰ ÁΔ

¡≈«◊¡≈ ÚΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Ï≈¡Á ”⁄

apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß ‹∂Ò Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

09/11/2017

7

¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ ÙΩ«Íß◊ : √≈¬ΔÏapple ·μ◊≈∫ ÂØ∫ ⁄Ω’√ apple«‘‰ ÁΔ ÒØÛ

¡μ‹-’μÒ∑ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ù≈«Íß◊

‹≈∫ ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ apple≈‘Δ∫ ‘ØÓ ÙΩ«Íß◊

Á≈ apple∞fi≈È ÚË «◊¡≈ ‘À «‹‘Û∂ ÒØ’

«¬ß‡appleÈÀμ‡ È‘Δ∫ ÚappleÂÁ∂, ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ

‡ΔÚΔ ÁΔ √’appleΔÈ “Â∂ ÎÒÀÙ ‘Ø apple‘∂

ÎØÈ ÈßÏapple ”Â∂ √ßÍapple’ ’apple ’∂ ¡≈apple‚apple

Á∂‰≈ √Ω÷≈ ‘À ¡«‹‘∂ ÒØ’ Ï‘∞ÂΔ

Ú≈apple Ò≈‡appleΔ Á∂ fi≈∫√∂ «Úμ⁄ ⁄±È≈

ÒÚ≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ò≈‡appleΔ¡≈∫ Ï≈apple∂

ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ≈∫ ¿∞Â∂ Ú≈apple Ú≈apple

¡≈¿∞∫Á∂ √∞È∂‘∂ «ÈappleΔ ·μ◊Δ ‘∞ßÁ∂ ‘È

«¬‘ √≈¬ΔÏapple ·μ◊ Ò≈‡appleΔ Á≈ fi≈∫√≈

Á∂ ’∂ ’∞fi apple’Ó ‡À’√ ‹≈∫ ‹Δ¡Àμ√‡Δ

Ú‹Ø∫ ÷≈Â∂ «Úμ⁄ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ’«‘ßÁ∂

‘È Â∂ apple’Ó «ÓÒ‰ ”Â∂ ÎØÈ ÈßÏapple

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

ÏßÁ ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È ”Â∂ ¡◊ÒΔ √≈ÓΔ

鱧 Î√≈¿∞‰ «Úμ⁄ ‹∞‡ ‹≈∫Á∂ ‘È Ó∂apple∂

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple ÚμÒØ∫ «¬’

‘ØÓ ÙΩÍ ⁄ÀÈÒ “Â∂ √≈Ó≈È ıappleΔÁ‰

Á≈ ¡≈apple‚apple Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò≈‡appleΔ

Á∂ ÎØÈ ¡≈¿∞‰∂ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√

Ï≈Ï ÓÀ鱧 ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ Â∂ «¬’

«Ú¡’ÂΔ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ‘ØÓ

ÙΩÍ ‚≈‡≈ «Úß‚ Á≈ ÓÀÈ∂‹apple Áμ√ ’∂

«’‘≈, ““Â∞‘≈‚Δ Ò≈‡appleΔ «È’ÒΔ ‘À

Áμ√Ø AD Òμ÷ ÁΔ ÈˆÁΔ ÒÀ‰Δ ‘À ‹≈∫

Ó«‘ßÁapple≈ ◊μ‚Δ ““ÓÀ∫ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

‚±ßÿ≈¬Δ Âμ’ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ ÓÀȱß

Î∂apple ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞È∑≈∫ È∂

Ú‡√¡ÀÍ ÈßÏapple Óß«◊¡≈ ’appleΔÏ ÁØ

«Ó߇ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂ Ú‡√¡ÀÍ apple≈‘Δ∫

◊ÃøÊΔ √∂Ú≈Á≈apple ÁΔ ÒØÛ

One Religious worker

REQUIRED for

Shri Guru Ravidass Bhawan, Birmingham

Roles include reciting from the Bani, Shri Akhand Path Ji, Shri

Sukhmani Sahib Path, Hukum Nama (edit of the day), perform

Ardass (prayer), kirtankar, Marriages, Death ceremonies and

overseeing year festive calender and special events such as

Gurpurbs and other functions like Sungrand and serving Langar

with Gurmeryada. Must be from the Ravidassia Community.

Fluent in reading and writing Panjabi and English is essential.

Pay and conditions:

• Minimum experience of 3 years

• 21 hours per week

• Required to be residing at Shri Guru Ravidass Bhawan

• Minimum age as per UK law

• Minimum wage as per UK Law

• Statutory holiday pay

Closing date : 12 November 2017

Apply in writing with supporting referance to the address below.

For further information regarding this position, please contact

Piara Singh J.P. - 07932 398 859 - singhpiara07@gmail.com

Dharm Singh - 07758 429 462 - dharm.singh1211@gmail.com

SHRI GURU RAVIDASS BHAWAN

1 Union Row, Handsworth, Birmingham, B21 9AE

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

Ó«‘ßÁapple≈ ◊μ‚Δ ÁΔ Â√ÚΔapple Â∂ «ÚÈapple

√apple‡Δ«Î’∂‡ Ì∂«‹¡≈ «¬ßÈ∂ 鱧 Î∂apple

Ú‡√¡ÀÍ √ßÁ∂Ù ¡≈«¬¡≈ «’ ¤∂ÂΔ

‘Δ È∂ÛÒΔ Íß‹≈Ï ÈÀÙÈÒ ÏÀ∫’ ÁΔ

Ù≈ı≈ «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ Ò≈‡appleΔ ÁΔ apple’Ó

Á≈ «¬’ ¯Δ√ÁΔ (‹Δ ¡Àμ√ ‡Δ) ‹Ó∑≈∫

’appleÚ≈ «Á˙ Â≈∫ ‹Ø Â∞appleß Â∞‘≈ȱß

⁄Àμ’ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ √’∂ ¿∞È∑≈∫ ¡≈͉≈

÷≈Â≈ ÈßÏapple ÚΔ Ì∂‹ «ÁμÂ≈Õ «¬√

Ó◊appleØ∫ ¡√Δ∫ ‘ØÓ ÙΩÍ Ú≈Ò∂ ÈßÏapple ¿∞Â∂

Á∞Ï≈apple≈ ÎØÈ ’ΔÂ≈ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Òμ’Δ «ÚÈapple Ú≈ÒΔ

’Ø¬Δ √’ΔÓ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

Í∞쫤¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ È≈∫ Â∂ ‘Øapple

«Èμ‹Δ ‹≈‰’≈appleΔ Ò≈‡appleΔ Ú≈«Ò¡≈∫

’ØÒ «’Ú∂∫ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ Â≈∫

Â√μÒΔÏıÙ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫

«Ó«Ò¡≈ Õ

«¬√ Ó◊appleØ∫ ÓÀ∫ Ò≈‡appleΔ Ú≈«Ò¡≈∫

ÚμÒØ∫ Ì∂‹∂ ÍΔ¡ÀμÈÏΔ Á∂ ÷≈Â∂ ÁΔ

‹≈∫⁄ «Úμ⁄ ÓÁÁ Ò¬Δ ¡≈͉∂

ÁØ√ ’ØÒ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ 鱧 √≈appleΔ

’‘≈‰Δ Áμ√Δ ¡√Δ∫ ¿∞√ Á∂

ÍΔ¡ÀμÈÏΔ ÁΔ Ù≈ı≈ «Úμ⁄ ’ßÓ

’appleÁ∂ ÁØ√Â È±ß ÎØÈ apple≈‘Δ∫ ÷≈Â≈

ÈßÏapple È؇ ’apple≈«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫

÷≈Â≈Ë≈apple’ Á≈ È≈∫ Áμ√«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «¬‘ Ú≈apple≈È√Δ Á∂ «¬μ’

ÏÀ∫’ Á≈ ÷≈Â≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡≈∫

¡ßÁapple Á≈ıÒ∂ Ò¬Δ ‘∞‰ ÓØÏ≈¬ΔÒ

¡≈Ë≈apple ÁΔ ÙÈ≈ıÂΔ √ϱ ڋØ∫

ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À ‘Ú≈¬Δ

√∞appleμ«÷¡≈ ¬∂‹ß√Δ ÏΔ√Δ¬∂¡À√ ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ √apple’±Òapple Ó∞Â≈Ï’ Ó≈«Í¡≈∫

È≈Ò ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

ÙÈ≈ıÂΔ Á√Â≈Ú∂˜ Á∂‰ ÁΔ ÒØÛ

È‘Δ∫ ‘À «Ï¿∞appleØ ¡≈¯

«√ÚÒ ¬∂ÚΔ¬∂ÙÈ

√ « ’ ¿ ± apple ‡ Δ

(ÏΔ√Δ¬∂¡À√) ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ Â≈˜≈ √∞È∂‘∂ “⁄

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ¡ßÁapple

Á≈ıÒ∂ Ò¬Δ A@

ÙÈ≈ıÂΔ √ϱÂ≈∫ ”⁄Ø∫ «¬’

«Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ Í¬∂◊Δ «¬È∑≈∫

√ϱÂ≈∫ ”⁄ Í≈√ÍØapple‡, Ú؇apple ͤ≈‰

ÍμÂapple, ¡≈Ë≈apple ‹≈∫ ¡ÀÓ-¡≈Ë≈apple,

ÍÀÈ ’≈apple‚ ¡Â∂ ‚apple≈¬Δ«Úß◊

Ò≈«¬√À∫√ Ù≈ÓÒ ‘È ÏΔ√Δ¬∂¡À√

ÚμÒØ∫ BF ¡’±Ïapple 鱧 ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

◊¬∂ √apple’±Òapple ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À

«’ √∞appleμ«÷¡≈ ¡ÓÒ∂ È≈Ò «’√∂

«’ ÷≈Â∂ «Úμ⁄ E ÂØ∫ AE ‘˜≈apple

Âμ’ ÁΔ apple≈ÙΔ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ

‘À Â∂ ˙Ú∂∫ ‘Δ ¿∞√ 鱧 ’„Ú≈ «Ò¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Õ Ó∂apple∂ ÎØÈ ”Â∂ Ò≈‡appleΔ

Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ ÎØÈ Úμ‹Á∂ apple‘∂ ¿∞‘

’«‘‰ Òμ◊∂ «’ Â∞‘≈‚≈ ⁄Àμ’ ’μ‡

«ÁμÂ≈ ‘À Â∂ ¿∞√ ÁΔ ’≈ÍΔ Ú‡√¡ÀÍ

”Â∂ Ì∂‹ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ ¤∂ÂΔ ‘Δ «¬’

¯Δ√ÁΔ ‹Δ¡Àμ√‡Δ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ ’appleØ

Â∂ B@ «Ó߇ «Úμ⁄ ¡≈͉≈ ÷≈Â≈

⁄Àμ’ ’appleØ ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 «’‘≈ «’ ‹∂

Í≥‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ : Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ’ØÒ Îß‚≈∫ Á≈ √Ø’≈

Í«‡¡≈Ò≈Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ ¡‹∂ Âμ’

“Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘” ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «√apple È‘Δ∫

«‘Ò≈«¬¡≈ ‘À Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ’ØÒ Íß‹≈ÏΔ

√ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ √apple’≈appleΔ Îß‚ È‘Δ∫

‘È? ¿∞∫‹, Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ È∂ ¡≈͉∂ ÍμËapple ”Â∂

Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple 鱧 Íß‹≈Ï «ÁÚ√ ÓÈ≈¿∞‰

Ò¬Δ «Â¡≈appleΔ «Úμ„ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ‘apple √≈Ò Í«‘ÒΔ

ÈÚßÏapple 鱧 Íß‹≈Ï «ÁÚ√ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À

Â∂ ͱapple≈ ‘¯Â≈ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ ÓÈ≈«¬¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À «¬√ ÁΩapple≈È Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ Íz√≈apple

Â∂ Íz⁄≈apple Ò¬Δ ÈÚΔ¡≈∫ √’ΔÓ≈∫ ¿∞ÒΔ’‰ Á∂

È≈Ò-È≈Ò Íß‹≈ÏΔ Á∂ «Í¤Ø’Û “Â∂

«ÚÙÒ∂Ù‰ Ú‹Ø∫ fi≈ Ó≈appleΔ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬√

Ú≈apple √apple’≈appleΔ ÂΩapple ”Â∂ ¡‹∂ Âμ’ Íß‹≈ÏΔ

√ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ √ÏßËΔ ’Ø¬Δ «ÈappleÁ∂Ù È‘Δ∫

¡≈¬∂ ‘È, ‹ÁØ∫«’ Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple ¡≈¿∞‰

«Úμ⁄ Ó«‘˜ ⁄≈apple «ÁÈ apple«‘ ◊¬∂ ‘ÈÕ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ ’ØÒ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ

Îß‚ È‘Δ∫ ‘È «¬√ Ï≈Ï ÿμ‡Ø-ÿμ‡ Íß‹

Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ «ÚÌ≈◊Δ √±Âapple≈∫ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ’≈¯Δ √Ó∂∫

ÂØ∫ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ Ò¬Δ Îß‚ ‹∞‡≈¿∞‰ Ò¬Δ

’∂√ Ì∂«‹¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, Íapple √apple’≈apple È∂ È≈

√ÍÂ≈‘ Á∂ ıapple«⁄¡≈∫ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ Îß‚ Ì∂‹∂

¡Â∂ È≈ ‘Δ «ÚÌ≈◊ 鱧 √ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ Ï≈apple∂

√ÍμÙ‡ ÂΩapple ”Â∂ Áμ«√¡≈ ‘ÀÕ

Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï ÁΔ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

◊∞appleÙappleÈ ’Ωapple È∂ Óß«È¡≈ «’ ¡‹∂ Âμ’

√apple’≈apple È∂ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ‘∞ß◊≈apple≈

È‘Δ∫ Ì«apple¡≈ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple ÒØÛΔ∫Á∂

Îß‚ «ÓÒ∂ Â≈∫ Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ Á∂

ÍzÏßË ’apple Ò¬∂ ‹≈‰◊∂Õ ‹∂’apple Îß‚ È‘Δ∫

¡≈¿∞∫Á∂ Â≈∫ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂ ÍμËapple

”Â∂ Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple 鱧 «√apple¯ Íß‹≈Ï «ÁÚ√

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡≈∫ ”⁄ Á≈ıÒ∂ Ò¬Δ

Úapple«Â¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ÓØÏ≈¬ΔÒ ¡≈Ë≈apple

«ÚÚ≈Á ‹≈∫ Ï«‘√ ”⁄ ÍÀ‰ ÂØ∫

Ï⁄‰ Ò¬Δ ¡√Ò ÎØ‡Ø ÙÈ≈ıÂΔ

Á√Â≈Ú∂˜ È≈Ò appleμ÷∂ ‹≈‰

’ΩÓΔ«’z ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ Í≈√

Ï∞μ’, ÍÀÈÙÈ ’≈apple‚, ¡Íß◊Â≈ Î؇Ø

ÙÈ≈ıÂΔ ÍμÂapple ¡Â∂ √apple’≈appleΔ,

ÍΔ¡À√Ô±, √Ê≈È’ √apple’≈apple≈∫ Ï≈apple∂

Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ «ÒÓ«‡‚ ’ßÍÈΔ¡≈∫ Á∂

ÎØ‡Ø Í¤≈‰ ÍμÂapple ÚΔ

«Á÷≈¬∂ ‹≈ √’Á∂

‘È «Ú«Á¡≈appleÊΔ

ÚΔ √apple’≈appleΔ

«¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ ÎØ‡Ø ÙÈ≈ıÂΔ

’≈apple‚ «Á÷≈ √’Á∂

‘È ‹∂’apple «’√∂

Ó∞√≈¯apple ’ØÒ ¿∞’ A@ ÙÈ≈ıÂΔ

ÍμÂappleª ”⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÚΔ Á√Â≈Ú∂˜

È‘Δ∫ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ’∂∫Áapple ‹≈∫ √±Ï≈

√apple’≈apple Á∂ ◊apple∞μÍ ¬∂ ◊˜«‡‚

¡¯√apple ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ÙÈ≈ıÂΔ

√apple‡Δ«Î’∂‡ Í∂Ù ’apple √’Á≈ ‘À

«ÚÁ∂ÙΔ Ó∞√≈¯apple≈∫ Ò¬Δ Í≈√ÍØapple‡

¡Â∂ ‘Ú≈¬Δ «‡’‡ «Á÷≈¿∞‰≈

‹≈appleΔ apple‘∂◊≈Õ

Â∞√Δ∫ √μ⁄∂ ‘Ø Â≈∫ Ì≈Ú∂∫ E@

¯Δ√ÁΔ apple≈ÙΔ ’μ‡ ’∂ Ï≈’Δ ÓÀȱß

Ì∂‹ «Á˙Õ ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

«Ù’≈«¬Â ’appleÈ ÁΔ «⁄Â≈ÚÈΔ

ÚΔ «ÁμÂΔ, Íapple ¿∞‘ ¡≈͉≈

apple≈◊ ¡Ò≈͉Ø∫ È≈ ‘‡∂ ÓÀ∫ «¬√

Ï≈apple∂ ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ È±ß ÚΔ ‹≈‰±

’appleÚ≈«¬¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‡ΔÚΔ

⁄ÀÈÒ Á≈ È≈∫ Úapple ’∂ ’Ø¬Δ √≈¬ΔÏapple

‡ØÒ≈ ◊≈‘’≈∫ È≈Ò ·μ◊Δ Ó≈apple «apple‘≈

‘À ¡√Ò ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ‡ΔÚΔ

ANSAR ALI

07958-320-320

BASHARAT MALIK

07929 673 710

Keep This Card Safe in Case you are

involved in a Non Fault Accident

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Personal Injury/Work Injury

• Recovery & Storage

• Like for Like Replacement

Vehicle

Personal Injury

Specialist

‚≈. √Δ ÍΔ

’ßÏØ‹

⁄ÀÈÒ ‹≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple, ’ÁÓ

¿∞·≈Ú∂ È≈ ¿∞·≈Ú∂ Íapple

◊≈‘’≈∫ 鱧 √≈¬ΔÏapple ·μ◊Δ¡≈∫

Ï≈apple∂ ˜apple±apple ⁄Ω’√ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â≈∫ ‹Ø √≈‚Δ ı±È-

Í√ΔÈ∂ ÁΔ ’Ó≈¬Δ «’√∂ ‘Øapple Á∂

‘μÊ≈∫ «Úμ⁄ È≈ ‹≈Ú∂ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ

¡≈apple‚apple ’appleÈ √Ó∂∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÍÂ≈

’apple «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ «’ Òμ’Δ «ÚÈapple

⁄∞‰È ‹≈∫ Ò≈‡appleΔ ’섉 ÁΔ ’جΔ

ÔØ‹È≈ ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫Õ

‘≈«’ß◊ Á∂ ÍΔ-¡À⁄ ‚Δ ÊΔ«√√ ȱß

B@ Òμ÷ ÒØ’≈∫ È∂ Á∂«÷¡≈

Òß‚ÈÕ «Ïz‡∂È Á∂ ¿∞μÿ∂ ÌΩ«Â’ «Ú«◊¡≈ÈΔ √‡Δ¯È

‘≈«’ß◊ (GE) Á∂ ÍΔ¡À⁄‚Δ ÊΔ«√√ 鱧 ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ ÈÙapple ’ΔÂ∂

‹≈‰ Á∂ ’∞fi «ÁÈ≈∫ ¡ßÁapple ‘Δ B@ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫ È∂

Á∂«÷¡≈ ÏΔÏΔ√Δ ÁΔ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈Ï’ ‘≈«’ß◊ ÚμÒØ∫ AIFF ”⁄

’ΔÂΔ ◊¬Δ ÍΔ¡À⁄‚Δ È±ß √ØÓÚ≈apple 鱧 ÈÙapple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ

¡Â∂ Íß‹ ’∞ «ÁÈ≈∫ ¡ßÁapple ‘Δ ’À∫Ï«apple‹ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÁΔ

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ ·μÍ ‘Ø ’∂ apple«‘ ◊¬Δ Íß‹ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫ È∂

“Íz≈Íapple‡Δ˜ ¡≈¯ ¡À’√ÍÀ∫«‚ß◊ Ô±ÈΔÚapple«√˜“ 鱧 ‚≈¿±ÈÒØ‚

’appleÈ ÁΔ ÚΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ¡≈appleÊapple √«ÓμÊ

È∂ ¡ß’«Û¡≈∫ 鱧 Ô≈Á◊≈appleΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈Õ ‘≈«’ß◊ È∂

’À∫Ï«apple‹ Á∂ «‡z«È‡Δ ‘≈Ò ”⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ÁΩapple≈È BD Ú«apple∑¡≈∫ ÁΔ

¿∞Óapple ”⁄ ACD Íß«È¡≈∫ ÁΔ ÊΔ«√√ «Ò÷Δ √Δ Õ Í«‘Ò≈∫

‘≈«’ß◊ ÁΔ ÍΔ¡À⁄‚Δ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’appleÈ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ ȱß

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ È±ß FE ÍΩ∫‚ ¡Á≈ ’appleÈ∂ ÍÀ∫Á∂ √È

Ó¬Δ B@AF ÂØ∫ ÍΔ¡À⁄‚Δ Á∂÷‰ Ò¬Δ AII Ï∂ÈÂΔ¡≈∫

¡≈¬Δ¡≈∫ √È ‹Ø Í≈«Û∑¡≈∫ È≈ÒØ∫ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÚμË √ÈÕ

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 09/11/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

¤Ø‡Δ¡ª ıÏappleª

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ

ÈΩ‹Ú≈È È±ß ‹Ïapple ‹È≈‘

Á∂ ÁØÙª Â≈«‘ AA √≈Ò

ÂØ∫ ÚμË ÁΔ ’ÀÁ

Òß‚È, (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈)-

ÏappleÀ‚ÎØapple‚ Á∂ Ú√ÈΔ’ CI √≈Ò≈

ÏÒ’≈apple «√ßÿ È≈∫¡ Á∂ «¬’ Íß‹≈ÏΔ

鱧 ÏappleÀ‚ÎØapple‚

’apple≈¿±È ’Øapple‡

ÚÒØ∫ «¬’

È≈Ï≈Ò◊ Ïμ⁄Δ

È≈Ò ‹Ïapple

‹È≈‘ ’appleÈ Á∂

ÁØÙ≈∫ «‘ AA

√≈Ò ÂØ∫ ÚμË ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‘ÀÕ

¡Á≈Ò ”⁄ √apple’≈appleΔ Ú’ΔÒ Ò±√∂

appleΔÚÒ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÁØÙΔ È±ß ‹Ïapple

‹È≈‘ Â∂ ‹Ïapple ‹È≈‘ ’appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ Á∂ «ÂßÈ ÁØÙ≈∫ «‘ «¬‘ √˜≈

√∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ ÏÒ’≈apple È∂ «¬‘

¡Íapple≈Ë ‹∞Ò≈¬Δ B@AD ”⁄ Â∂ «¬√∂

√≈Ò Ó≈apple⁄ «Ú⁄’≈apple ’ΔÂ∂ √È Õ

Í∞«Ò√ 鱧 «ÁμÂΔ ◊¬Δ «¬ÂÒ≈‘

ÂØ∫ Ï≈¡Á AE Ó≈apple⁄ B@AG ”⁄

ÏÒ’≈apple 鱧 «◊Õ¯Â≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√Δ Õ appleΔÚÒ È∂ «’‘≈ «’ ÏÒ’≈apple È∂

Ïμ⁄Δ È≈Ò ˜ÏappleÁ√ÂΔ ’appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ √Δ «‹√ Á≈ ’≈ȱßÈΔ

’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ È≈∫¡ ◊∞Í appleμ«÷¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ÏÒ’≈apple È∂ ¿∞’Â

ÍΔÛÂ≈ 鱧 ’∞μ‡Ó≈apple ’appleÈ ÁΔ¡≈∫

ËÓ’Δ¡≈∫ ÚΔ «ÁμÂΔ¡≈∫ √È Õ Ï⁄≈¡

Íμ÷ ÁΔ Ú’ΔÒ «’‡∂ ’ØÒ∂ È∂ «’‘≈ «’

ÏÒ’≈apple 鱧 ¡≈͉∂ ’ΔÂ∂ ”Â∂

Ùapple«ÓßÁ◊Δ ‘À Õ ÏÒ’≈apple «√ßÿ 鱧 √˜≈

√∞‰≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‹μ‹ ‹ΩÈ≈ÊÈ appleؘ∂ È∂

«’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ (ÏÒ’≈apple È∂) ÒÛ’Δ

È≈Ò Ï‘∞ Ó≈ÛΔ ‘apple’ ’ΔÂΔ ‘À Õ

‹μ‹ appleؘ∂ È∂ ÏÒ’≈apple «√ßÿ 鱧 ¿∞Óapple

Ìapple Ò¬Δ «‹‰√Δ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ ÁΔ

√±⁄Δ ”⁄ È≈∫¡ Áapple‹ ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó

«Áß«Á¡≈∫ AA √≈Ò H Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ’ÀÁ

Â∂ E √≈Ò Ò≈«¬√ß√Δ √˜≈ Á∂ ‘∞’Ó

√∞‰≈¬∂ ‘È Õ

√ΔÓ √ßÍ≈ÁÈ È≈Ò

‹≈appleΔ ‘؉◊Δ¡≈∫ ’ÀÈ∂‚Δ

’ÂÒ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Î≈¬ΔÒ≈∫

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ √ßÿΔ ‹≈∫⁄

¬∂‹ß√Δ ¡ÀÎ ÏΔ ¡≈¬Δ È∂ «’‘≈ «’

√ ≈ Ï ’ ≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ

‹Ω‘È ¡À¯

’ÀÈ∂‚Δ Á∂ ’ÂÒ

È≈Ò √ÏßË Â∂

«Í¤Ò∂ √Ó∂∫

ÁΩapple≈È appleØ’ ’∂

appleμ÷Δ¡≈∫ Î≈¬ΔÒ≈∫ 鱧 ¡«Ë’≈apple “Â∂

«appleÒΔ˜ ’appleÈ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ «ÓÒ

◊¬Δ ‘À ¬∂‹ß√Δ Ó∞Â≈Ï’ ‘μ«Â¡≈ Á∂

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ‹≈∫⁄’≈apple≈∫ ÁΔ ÓÁÁ

’apple apple‘∂ ’∞fi «Ú¡’ÂΔ «ÚÙ∂Ù ÁΔ

ͤ≈‰ 鱧 ◊∞Í appleμ÷‰ Ò¬Δ Î≈¬ΔÒ≈∫

鱧 √ΔÓ √ßÍ≈ÁÈ Ó◊appleØ∫ «appleÒΔ˜

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

Quote

‹ÈappleÒ ‘appleÏ÷Ù «√ßÿ, ÒÀÎ: ‹È: ¡appleØÛ≈ Â∂ Ó≈appleÙÒ ¡apple‹È «√ßÿ

ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple ”⁄ Ò◊≈¬Δ¡ª

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ AIFE ¡Â∂

AIGA ÁΔ¡≈∫ ◊∞¡≈∫„Δ Ó∞Ò’ È≈Ò

‘Ø¬Δ¡≈∫ ‹ß◊≈∫ ”⁄ ¡≈͉Δ

√±appleÏΔappleÂ≈ ”Â∂ Ï‘≈ÁappleΔ È≈Ò Á∂Ù

ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È

Í≈ ’∂ «√μ÷Δ ÁΔ Ù≈È ÚË≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ «ÂßÈ «√μ÷ ¯Ω‹Δ ‹appleÈÀÒ≈∫

‹ÈappleÒ ‘appleÏıÙ «√ßÿ, ÒÀ¯‡ΔÈÀ∫‡

‹ÈappleÒ ‹◊‹Δ «√ßÿ ¡appleØÛ≈ Â∂

Ó≈appleÙÒ ¡apple‹È «√ßÿ ÁΔ¡≈∫

Â√ÚΔapple≈∫ ¡μ‹ ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷

¡‹≈«¬Ï ÿapple ”⁄ Ò◊≈¬Δ¡≈

◊¬Δ¡≈∫ Õ ÙÏÁ ’ΔappleÂÈ Â∂

¡appleÁ≈√ ¿∞Íappleß «¬È∑≈∫ ‹appleÈÀÒ≈∫

ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ÂØ∫ ÍappleÁ≈ ‘‡≈¿∞‰

ÁΔ apple√Ó √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï Á∂

Ó∞μ÷ ◊ßzÊΔ «◊¡≈ÈΔ ‹◊Â≈apple «√ßÿ

¡Â∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÍzË≈È ÍzØ:

«’appleÍ≈Ò «√ßÿ Ï‚±ß◊apple È∂ ¡Á≈

’ΔÂΔ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫

ÍzØ: Ï‚±ß◊apple È∂ «’‘≈ «’ «√μ÷≈∫ ÂØ∫

Úμ‚≈ ’Ø¬Δ Á∂Ù Ì◊ ȑΔ∫

www.theasianindependent.co.uk

‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ ÚΔ

√apple‘μÁ ”Â∂ ‹ß◊ ‘Ø¬Δ Â≈∫ Ó≈fi∂ Á∂

ÒØ’≈∫ È∂ Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ Á≈ ‚‡ ’∂

’∂ÚÒ √≈Ê ‘Δ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ÏÒ«’

¡ßÈ Í≈‰Δ È≈Ò √∂Ú≈ ÚΔ ’ΔÂΔ Õ

«√μ÷≈∫ È∂ Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ ÚΔ

H@ ÍzÂΔÙ ÂØ∫ ÚμË ’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È, Íapple Á∂Ù Á∂ ‘≈’Ó≈∫

È∂ «√μ÷≈∫ 鱧 ‘Ó∂Ù≈ ’∞쫇¡≈,

Ò∞쫇¡≈ Â∂ √≈‚∂ ËappleÓ ¡√Ê≈È

ÂÏ≈‘ ’ΔÂ∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«¬È∑≈∫ ‹appleÈÀÒ≈∫ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫

Ò≈¿∞‰≈ ’Ø¬Δ ¡«‘√≈È È‘Δ∫ ‘À,

ÏÒ«’ √≈‚≈ ’√±apple ‘À «’ ¡√Δ∫ ¬∂È∂

√≈Ò ◊∞¡≈ «ÁμÂ∂ Õ

«¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ ÍzØ:

Ï‚±ß◊apple È∂ «’‘≈ «’ «¬È∑≈∫ «√μ÷

√±appleÏΔapple≈∫ Á≈ Ï‘≈ÁappleΔ Ì«apple¡≈

‹ΔÚÈ «¬«Â‘≈√ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂

√’±Ò≈∫ Â∂ ’≈Ò‹≈∫ Á∂ «√Ò∂Ï√ ”⁄

Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ «ÁμÒΔ

«√μ÷ È√Ò’∞ÙΔ Ï≈apple∂ ÚΔ Â√ÚΔapple≈∫

Â∂ ‘Øapple √Ó◊appleΔ ¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú÷∂

√Ê≈«Í ’appleÈ √ÏßËΔ ¡ß«Âßz◊

’Ó∂‡Δ ÁΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ «¬’μÂappleÂ≈

”⁄ «Ú⁄≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√

ÓΩ’∂ «√ßÿ √≈«‘Ï «◊¡≈ÈΔ

‹◊Â≈apple «√ßÿ È∂ Â√ÚΔapple≈∫ Ò≈¬∂

‹≈‰ Ò¬Δ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

ÙÒ≈ÿ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ √≈ȱß

¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ’ΩÓΔ È≈«¬’≈∫

Úapple◊∂ ω≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ √’μÂapple ‚≈: apple±Í «√ßÿ

È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «ÂßÈ∂ ‹appleÈÀÒ

È؇ÏßÁΔ Â∂ ‹Δ¡À√‡Δ È∂ ÒØ’

ÏappleÏ≈Á ’ΔÂ∂: ¡Ó«appleßÁapple

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù ”⁄

Óß‚Δ «˜Ò∑∂ Á∂ È≈⁄È «ÚË≈È √Ì≈

‘Ò’∂ Á∂ «Íß‚ ’ÈÀÛ «Ú÷∂ ’≈∫◊apple√Δ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ Íz⁄≈apple

ÁΩapple≈È Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ «’

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ’«‘‰ ¡È∞√≈apple

‹∂’apple ’≈∫◊apple√ “«√¿∞∫’” ‘∞ßÁΔ Â≈∫ ‘∞‰

Âæ’ Á∂Ù È∂ ÏappleÏ≈Á ‘Ø ‹≈‰≈ √Δ Íapple

Á∂Ù Ò◊≈Â≈apple Âappleμ’Δ ’apple «apple‘≈ ‘À,

«‹√ ÂØ∫ √ÍμÙ‡ ‘À «’ √zΔ ÓØÁΔ Á∂

«¬√ Á≈¡Ú∂ ”⁄ ’Ø¬Δ ÁÓ È‘Δ∫ ‘À √zΔ

ÓØÁΔ Á∂ «Ï¡≈È≈∫ ”⁄Ø∫ «Èapple≈Ù≈ fiÒ’‰

Á≈ Á≈¡Ú≈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ’∂∫Áapple √apple’≈apple Á∂ ÎÀ√«Ò¡≈∫ ÷≈√

’apple’∂ È؇ÏßÁΔ Â∂ ‹Δ¡À√‡Δ È∂ ÒØ’≈∫

’≈∫◊apple√Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÁΔ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ

鱧 ‘∞Ò≈apple≈ «Áß«Á¡≈∫ ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

È∂ «’‘≈ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚΔappleÌμÁapple

«√ßÿ ÁΔ ‹≈ÈÁ≈apple ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

鱧 ÏappleÏ≈Á ’apple «ÁμÂ≈ ‘À È؇ÏßÁΔ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù È∂ Ù≈ÈÁ≈apple

Ò≈◊± ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ï≈¡Á ÒØ’≈∫ ’ØÒ

⁄≈‘ Á≈ ’μÍ ÍΔ‰ Ò¬Δ ÍÀ√∂ È‘Δ∫

√È ‹Δ¡À√‡Δ È∂ √±«Ï¡≈∫ ÁΔ ¡«‹‘Δ

‘≈Ò ω≈ «ÁμÂΔ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ ’ØÒ

«Ú’≈√ ’≈apple‹≈∫ ¡Â∂ ÒØ’ ÌÒ≈¬Δ

Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È ÌÒ≈¬Δ

√’ΔÓ≈∫ Á≈ ‘∂·Ò∂ ÍμËapple Â’ ÒØ’≈∫ ȱß

Ò≈Ì «Ó«Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ¤Ø‡∂ √±«Ï¡≈∫

”⁄ ÒØ’≈∫ 鱧 Ù≈√È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄

«‘Ó≈⁄Ò ÓØ‘appleΔ ‘À ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

ÔØ‹È≈Ú≈∫ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÍÀ√≈ È‘Δ∫ ‘À Ì≈‹Í≈ ÒΔ‚apple«ÙÍ ÚμÒØ∫ √zΔ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √zΔ ÓØÁΔ Ì≈‹Í≈

¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á∂ ‘μ’ “⁄ Ï∂Ú‹∑≈ ◊∂Û∂

Ó≈apple apple‘∂ ‘È Íapple Á∂Ù Ìapple «Úμ⁄

Ì≈‹Í≈ «ÚappleØËΔ Ò«‘apple ⁄μÒ Í¬Δ ‘À

¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉≈ Ú’Â ◊∞¡≈ apple‘∂

‘È ’≈∫◊Û≈ Â∂ Óß‚Δ «˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄

ÚΔappleÌμÁapple 鱧 ÿ∂appleÈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿∞È∑≈∫

È∂ «‘Ó≈⁄Ò Á∂ «Ú’≈√ ”⁄ ’Ø¬Δ ÿ≈‡

È‘Δ∫ apple«‘‰ «ÁμÂΔ ’ÀÍ‡È ¡◊Ò∂ ÁØ

«ÁÈ È±appleÍ∞apple, È≈Ò≈◊Û∑ ¡Â∂ ‘Øapple

‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ ’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μ’ “⁄

Íz⁄≈apple ’appleÈ◊∂ Õ

appleؘ≈È≈ ÚappleÂØ∫

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ⁄Δ˜≈∫ ”Â∂

ÿ‡≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

‹Δ. ¡À√. ‡Δ.!

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹Δ. ¡À√. ‡Δ.

«‘ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄∂ BH ¯Δ√ÁΔ

’ΔÓ Ú≈ÒΔ √ÒÀÏ ”Â∂ ÈÚ∂∫ «√apple∂

ÂØ∫ «Ú⁄≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈ √’ÁΔ ‘À Õ

«¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂

«¬√Â∂Ó≈Ò ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Ú√±¡≈∫ ”Â∂ ‡À’√ apple∂‡ ÿ‡≈¿∞‰

”Â∂ ÚΔ «Ú⁄≈apple ‘Ø √’Á≈ ‘À Õ

√apple’≈apple ¡ßÁapple ’∞fi ¡«‘Ó

ÒØ’ «¬√ «ÁÙ≈ ”⁄ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂

‹≈‰ Á≈ √ÓappleÊÈ ’apple apple‘∂ ‘È Õ

‹∂’apple «¬√ Âapple∑≈∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

Â≈∫ ’¬Δ Ú√±¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

’ΔÓÂ≈∫ ÿ‡‰◊Δ¡≈∫, ‹Ø ¡‹∂

¿∞μ⁄∂ ‹Δ. ¡À√. ‡Δ. ’≈appleÈ

ÚËΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È Õ «¬√ È≈Ò

«¬È∑≈∫ ÁΔ Óß◊ ÚμË √’ÁΔ ‘À Õ

‚Δ. ¡≈¬Δ. ÍΔ. ÍΔ. È∂ ’≈appleı≈È∂

ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ ¤Ø‡∂ ¿∞ÁÔØ◊ “⁄

‹≈È Í≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂

ÏÁÒ≈¡ ÁΔ Ú’≈Ò ’ΔÂΔ ‘À,

«‹È∑≈∫ 鱧 √apple’≈appleΔ ¡«Ë’≈appleΔ È∂

«’‘≈ «’ BH ¯Δ√ÁΔ Ú≈Ò∂ √ÒÀÏ

”Â∂ ÈÚ∂∫ «√apple∂ ÂØ∫ ˆΩapple ’appleÈ ÁΔ

˜apple±apple ‘À Õ

«√μ÷ ’ΩÓ ÁΔ Ù≈È ‘È Â∂ ’∂∫ÁappleΔ

«√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple «√μ÷ ËappleÓ,

«√μ÷Δ «Úapple√∂ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈

Ò÷≈«¬’ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬μÊ∂

«’√∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ Â√ÚΔapple

Òμ◊‰Δ ‹≈∫ È≈∫¡ «Ò«÷¡≈ ‹≈‰≈

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √ÈÓ≈È

‘À Õ«¬√ ÓΩ’∂ «ÂßÈ∂ «√μ÷ È≈«¬’≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple «ÚÁ∂Ù≈∫ ”⁄ ‘؉ ’≈appleÈ

√Ó≈◊Ó ”⁄ È‘Δ∫ Í∞μ‹ √’∂ Íapple

«ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ Í∞μ‹∂ √∞apple‹Δ «√ßÿ

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Â∂ √±Ï∂Á≈apple ÁÒÏΔapple «√ßÿ

鱧 ÍzË≈È Â∂ «√ßÿ √≈«‘Ï ÚÒØ∫

«√appleØÍ≈˙ Ì∂‡ ’apple’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

¡Óapple‹Δ «√ßÿ ⁄≈ÚÒ≈, √∞apple‹ΔÂ

«√ßÿ ’≈Ò≈ϱÒ≈, apple«‹ßÁapple «√ßÿ

Ó«‘Â≈, Ì≈¬Δ apple≈Ó «√ßÿ, Ì≈¬Δ

ÓÈ‹Δ «√ßÿ, ‘apple‹≈Í «√ßÿ

√∞ÒÂ≈È«Úß‚, √∞apple‹Δ «√ßÿ,

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Ú∂¬Δ≈ͱ¬Δ≈, Ì◊ÚßÂ

«√ßÿ «√¡≈Ò’≈, ¡Óapple‹Δ «√ßÿ

Ïß‚≈Ò≈, ◊∞appleÒ≈Ò «√ßÿ ¯«Â‘◊Û∑

√≈«‘Ï Â∂ ¡Óapple‹Δ «√ßÿ

ÌÒ≈¬ΔÍ∞apple, ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ √À∫ÍÒ≈,

‘appleÌ‹È «√ßÿ ÓÈ≈Ú≈∫, √∞÷Á∂Ú

«√ßÿ ̱apple≈ ’Ø‘È≈, √: ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

‹ΩÛ≈«√ßÿ≈, ÓÀÈ∂‹apple √∞Òμ÷‰ «√ßÿ

Ìß◊≈ÒΔ, √∞÷ÏΔapple «√ßÿ, apple≈«‹ßÁapple

«√ßÿ apple±ÏΔ, «¬’Ï≈Ò «√ßÿ Ó∞÷Δ,

ÓÒ’Δ «√ßÿ Ï«‘ÛÚ≈Ò, ÓÈ‹ΔÂ

«√ßÿ ÌØÓ≈ Â∂ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ ’ß‚≈

√Ó∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ ‘Øapple ¡«Ë’≈appleΔ

Â∂ ’appleÓ⁄≈appleΔ ‘≈˜apple √È Õ

Á∞Ï¬Δ ”⁄ ‹≈«¬Á≈Á ıappleΔÁ‰

Ú≈«Ò¡≈∫ ”⁄Ø∫ Ì≈appleÂΔ ⁄Ø‡Δ ”Â∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹≈«¬Á≈Á «ÈÚ∂Ù ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ”⁄ Ì≈appleÂΔ «¬’ Ú≈apple

«¯apple ⁄Ø‡Δ ”Â∂ ¡≈ ◊¬∂ ‘È, Íapple

«¬√ Ú≈apple ‹≈«¬Á≈Á ”⁄ «ÈÚ∂Ù

Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ «ÚÙÚ ”⁄ Í«‘Ò≈

Áapple‹≈ √Ê≈È Á∞Ï¬Δ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á ”⁄ «ÈÚ∂Ù ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄ ⁄؇Δ

”Â∂ ¡≈ ◊¬∂ ‘È Õ ‹ÈÚappleΔ,

B@AF ÂØ∫ ‹±È, B@AG Âμ’

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ È∂ Á∞Ï¬Δ «Ú⁄ DB

‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á ıappleΔÁΔ ‘À Õ Á∞Ï¬Δ Á∂ ˜ÓΔÈ «ÚÌ≈◊ ¡È∞√≈apple «¬μÊ∂ ‹≈«¬Á≈Á

ıappleΔÁ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ ⁄Ø‡Δ ”Â∂ ‘È Õ √≈Ò B@AD ÂØ∫

Ï≈¡Á «¬È∑≈∫ ¡ß’«Û¡≈∫ ”⁄ AB ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Âμ’ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ È∂ Á∞Ï¬Δ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á «Ú⁄ C@ ‘˜≈apple

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ «ÈÚ∂Ù ’ΔÂ≈ √Δ Õ ‹ÈÚappleΔ, B@AF ÂØ∫ ‹±È, B@AG Âμ’

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ È∂ Á∞Ï¬Δ «Ú⁄ DB ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ «ÈÚ∂Ù ’ΔÂ∂ ‘È Õ


www.samajweekly.com

ÓÿÁ≈ apple‘ƒ Ú∂ √»apple‹≈ ’øÓΔ¡ª Á∂ «Ú‘Û∂

ıÏappleª

09/11/2017

«˜Ò∑≈ ÍμËappleΔ ÍÙ± Ó∂Ò≈

9

√ÁΔ’ Ó∞‘ßÓÁ Á≈ “«ÏμÒ±”

Ïμ’apple≈ ¤≈«¬¡≈

«ÓÂΔ I ¡’»Ïapple ˘ Ï≈Ó√∂Î, ‚Δ.¡Àμ√. ÎØapple, Ï‘π‹È √Ó≈‹

Í≈apple‡Δ Á∂ √ø√Ê≈Í’ √≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ ÁΔ ÍÃΔ-

«ÈappleÚ≈‰ «ÁÚ√ ÔÙ Ìæ‡Δ ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ò’≈ ⁄æÏ∂Ú≈Ò

Á∂ ’Ó¿»È‡Δ √À∫‡apple «Úæ⁄ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

«¬√ ÓΩ’∂ Â∂ Úæ÷-Úæ÷ ÏπÒ≈«apple¡ª È∂ √≈«‘Ï ÙÃΔ

’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ ˘ ÙappleË≈ Á∂ ÎπæÒ Ì∂∫‡ ’ΔÂ∂, ÔÙ

Ìæ‡Δ È∂ Úæ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ Í‘πø⁄∂ ÈΩ‹Ú≈È≈ ¡Â∂ «ÓÙÈappleΔ

Úapple’appleª ˘ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈appleª «Úæ⁄ √øÏØËÈ ’appleÁ∂ «’‘≈ «’ «‹Ê∂

¡æ‹ ¡√ƒ √≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ ÍÃΔ-«ÈappleÚ≈‰ «ÁÚ√

ÓÈ≈ apple‘∂ ‘ª ¿πÊ∂ √≈˘ «¬√ «ÁÈ ÍÃ∂apple‰≈

«ÁÚ√ Úæ‹Ø∫ ÓÈ≈¿π‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’¿π∫«’

√≈«‘Ï ‹Δ È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈.ÏΔ.¡≈apple.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ «ÓÙÈ ˘ «‹Ê∂ ¡æ◊∂

ÚË≈«¬¡≈ ¿πμÊ∂ ¿πÈ∑ª ◊appleΔϪ, Ó‹¨Óª ˘

«¬’æ·≈ ’apple’∂ Ï‘π‹È √Ó≈‹ ω≈«¬¡≈

¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ Ò¬Δ √≈˘ «¬’ ÚËΔ¡≈

Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Ú‹Ø∫ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ

«ÁæÂ≈Õ «¬√ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ ÙÃΔ ◊πappleÒ≈Ò

√ÀÒ≈ ‹Δ, √. ¿π∫’≈apple «√øÿ fiøÓ‡ ‹Δ, ÙÃΔ

Ì◊Ú≈È «√øÿ ⁄Ω‘≈È ‹Δ, ÙÃΔ ÍappleÙØÂÓ

apple≈‹ ¡‘Δapple ‹Δ È∂ Óπæ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫

«Ùapple’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ‚≈ «’appleÍ≈Ò «√øÿ ‚≈.

◊πappleÈ≈Ó «√øÿ «ÚÙ∂Ù Ó«‘Ó≈È Á∂ ÂΩapple Â∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ «¬√

ÓΩ’∂ Â∂ ÍÒ«ÚøÁapple Ò≈‚Δ, ÓÈØ‘apple Ï‹apple≈Úapple, √øÈΔ ÌΔÒØÚ≈Ò,

«ÚÍÈ ¸øÏapple, ’πÒ«ÚøÁapple «√øÿ, ÓøÈΔ Ó≈È≈, √ÂÍ≈Ò Ï‚Ò≈,

«Í≥’Δ ’À∫‚ØÚ≈Ò, appleÓ∂Ù ’πÓ≈apple, √πæ÷

‘apple‹Δ¡≈‰≈, ◊πappleÁ∂Ú ÓË», ÍÚÈ √√ØÒΔ,

√ØÓÈ≈Ê ÏØ‘‰, ‹◊È È≈Ê, «¬øÁapple ‘Δapple,

’πÒ«ÚøÁapple ’Ø·Δ, ‚≈. √≈‘ÈΔ, ‹ΔÚÈ, ’appleÓ‹ΔÂ, ÂÈÚΔapple,

Ó«‘øÁapple apple√»ÒÍπappleΔ, ‚≈. √æÂ≈ ÍÃ’≈Ù «√øÿ, ÓØ‘‰ Ò≈Ò,

ÂappleÒØ⁄È Ï≈ÛΔ¡≈ ¡Â∂ ‘Øapple «ÓÙÈappleΔ Úapple’appleª È∂ ‘≈˜appleΔ ÌappleΔÕ

ÍÃΔ «ÈappleÚ≈‰ «ÁÚ√

10 December

◊ΩappleΔ Òß’∂Ù ‘μ«Â¡≈ Ó≈ÓÒ≈

apple≈Ù‡appleΔ Í∞apple√’≈apple Ú≈«Í√

’appleÈ ”Â∂ ’Ø¬Δ ¡¯√Ø√

È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ : Íz’≈Ù apple≈‹

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Íz«√μË ¡Á≈’≈apple

¡Â∂ apple≈Ù‡appleΔ Í∞apple√’≈apple ‹∂±

Íz’≈Ù apple≈‹ È∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ”Â∂

ÍμÂapple’≈apple ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù ÁΔ

‘μ«Â¡≈ ¿∞μÍapple ⁄∞μÍΔ

appleμ÷‰ ”Â∂ √Ú≈Ò ⁄∞μ’∂

‘ÈÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ

¡Á≈’≈apple È∂ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ ‹∂’apple ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡μ◊∂

ÚΔ «Ë¡≈È È‘Δ∫ appleμ«÷¡≈ ‹≈∫Á≈

Â≈∫ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ apple≈Ù‡appleΔ

Ò∞«Ë¡≈‰≈Õ ÍÙ± Í≈Ò‰ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫

ÏμÁØÚ≈Ò Á∂ √±Ï∂Á≈apple ◊∞appleÏ÷Ù «√ßÿ

◊apple∂Ú≈Ò √‡∂‚Δ¡Ó «Úμ⁄ «˜Ò∑≈

ÍμËappleΔ ÍÙ± Ó∂Ò≈ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

Ó∂Ò∂ ÁΩapple≈È ‘ج∂ Úμ÷ Úμ÷

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ √ÁΔ’ Ó∞‘ßÓÁ Á≈

“«ÏμÒ±” Ïμ’apple≈ ¡Â∂ ‹apple√Δ ◊ªÚª

«Úμ⁄Ø∫ «√μËÚª Ï∂‡ Á∂ ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

ÁΔ ◊≈∫ ‹∂± apple‘Δ ÁØ «ÁÈ ⁄μÒ‰

Ú≈Ò∂ «¬√ Ó∂Ò∂ Á∂ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ‚Δ√Δ

Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÍzÁΔÍ ¡◊appleÚ≈Ò Ó∞μ÷

Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Í‘∞ß⁄∂ «‚͇Δ

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹√«ÚßÁapple «√ßÿ ±apple È∂

¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹Δ ¡≈«¬¡≈∫ ¡≈÷«Á¡≈∫

Ó∂Ò∂ √ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔÕ

Ó∂Ò∂ «Úμ⁄ ÒØ’ Úμ÷ Úμ÷ È√Ò≈∫

ÁΔ¡≈∫ ’μ‡Δ¡≈∫, ÿØÛ∂, fiØ‡Δ¡≈∫, ’∞μÂ∂

Â∂ Ì∂‚≈∫ ÚΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ÒÀ

«’ Í‘∞ß⁄∂ ‘ج∂ √È ÚÀ‡appleÈappleΔ Ó≈«‘apple≈∫

ÚμÒØ∫ «¬È∑≈∫ ‹≈ÈÚapple≈∫ Á∂ Úμ÷ Úμ÷

◊∞‰≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ‘Δ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫

‹∂± ÍÙ±¡≈∫/‹≈ÈÚapple≈∫ ÁΔ ⁄؉ ’ΔÂΔ

◊¬Õ «‚Í‡Δ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ÍÙ±

Í≈Ò‰ ‚≈. ±apple ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

ÈÂΔ«‹¡≈∫ ¡È∞√≈apple Ïμ’apple∂ ÁΔ

’À‡≈◊appleΔ «Úμ⁄Ø∫ √ÁΔ’ Ó∞‘ßÓÁ Á≈

Ïμ’apple≈ “«ÏμÒ±” Í«‘Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ ¡Â∂

apple∞ÒÁ≈ Ó∞‘ßÓÁ Ì≈ÁÒ≈ Á≈ Ïμ’apple≈

Á±‹∂ ÈßÏapple ”Â∂ ¡≈«¬¡≈ Ïμ’appleΔ¡≈∫ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄Ø∫ ’appleÓÁΔÈ ÁΔ Ïμ’appleΔ

È±ß Í«‘Ò≈ ¡Â∂ ‹√«ÚßÁapple «√ßÿ

◊≈«ÒÏ ÁΔ Ïμ’appleΔ È±ß Á±‹≈ √Ê≈È

«Ó«Ò¡Õ

‹apple√Δ ◊≈Ú≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄Ø∫

«√μËÚ≈∫ Ï∂‡ Á∂ ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ÁΔ

◊≈∫ Í«‘Ò∂ ¡Â∂ ÒØ‘‡ÏμÁΔ Á∂

‹◊«ÚßÁapple «√ßÿ ÁΔ ◊ª Á±‹∂ ÈßÏapple

”Â∂ ¡≈¬Δ Ó∞‘apple≈ ÁØÁΔ fiØ‡Δ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄Ø∫ Òμ÷ØÚ≈Ò ’Ò≈∫ Á∂

Í∞apple√’≈apple Ú≈«Í√ ’appleÈ Á≈ ÚΔ

’Ø¬Δ ¡¯√Ø√ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

ıÏapple≈∫ ¡È∞√≈apple Íz’≈Ù

apple≈‹ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Á∂ ⁄∞μÍ apple«‘‰

ÂØ∫ «⁄ß ‘≈∫ Õ ‹∂’apple

¿∞È∑≈∫ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

”⁄ ¡μ◊∂ ÚΔ ’جΔ

«Ë¡≈È È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

Â≈∫ ÓÀ鱧 ¡≈͉∂ E apple≈Ù‡appleΔ

Í∞apple√’≈apple≈∫ È±ß Ú«Í√ ’appleÈ Á≈

¡¯√Ø√ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

‡appleßÍ È∂ ¡À⁄-AÏΔ ÚΔ˜≈ ’ΔÂ≈ ‘Øapple ¡Ω÷≈

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ‡appleßÍ ÍzÙ≈√È È∂ ¡À⁄-AÏΔ ¡Â∂ ¡ÀÒA,

‹Ø Ì≈appleÂΔ ¡≈¬Δ‡Δ Í∂Ù∂Úapple≈∫ ”⁄ Ó’Ï±Ò ‘È, Úapple◊∂

ˆÀapple-¡≈Ú≈√ ÚΔ«˜¡≈∫ È±ß È«Ú¡≈¿∞‰ Á≈ apple≈‘ ‘Øapple

¡Ω÷≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À ¡ÓappleΔ’Δ È≈◊«apple’Â≈ Â∂

¡≈Ú≈√ √∂Ú≈Ú≈∫ (Ô± ¡À√ √Δ ¡≈¬Δ ¡À√) ÚμÒØ∫ BC

¡’±Ïapple 鱧 ‹≈appleΔ ÓÀÓØappleß‚Ó Ó∞Â≈Ï’ ÚΔ˜∂ ”⁄ Ú≈Ë∂

Ò¬Δ ‘∞‰ «ÏÈÀ’≈apple 鱧 Ó∞Û √ϱª √«‘ ÔØ◊Â≈

√≈«Ï ’appleÈΔ ÍÚ∂◊ΔÕ

‘apple«√ÓappleÈ «√ßÿ ÁΔ fiØ‡Δ Í«‘Ò∂ Â∂

⁄μ’ ’Ò≈∫ Á∂ ‘apple«Á¡≈Ò «√ßÿ ÁΔ

fiØ‡Δ Á±‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ¡≈¬Δ Ó∞‘apple≈

’μ‡Δ (÷ΔappleΔ Ùz∂‰Δ) «Úμ⁄ ÏÒÁ∂Ú

«√ßÿ √ß˱ ÁΔ ’μ‡Δ Í«‘Ò∂ ‹Á«’

‹◊«ÚßÁapple «√ßÿ ÒØ‘‡ÏμÁΔ ÁΔ ’μ‡Δ

鱧 Á±‹≈ √Ê≈È «Ó«Ò¡≈ ¡À⁄¡ÀÎ

÷ΔappleΔ Úμ¤Δ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄Ø∫

¡Óapple‹Δ «√ßÿ ⁄ΔÓÈ≈ ÁΔ Úμ¤Δ

Í«‘Ò∂, ÓÈ‹Δ «√ßÿ Èμ ÁΔ Úμ¤Δ

Á±‹∂ ÈßÏapple “Â∂ ¡≈¬Δ ‹appleÓÈ √ÀÎapple‚

’∞μ«Â¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Ú«appleßÁapple «√ßÿ

Ó‘∂appleÈ≈ Á≈ ’∞μÂ≈, appleΩ‡ÚΔÒapple

’∞μ«Â¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

Ì≈‚∂Ú≈Ò Á≈ ’∞μÂ≈, appleΩ‡ÚΔÒ∑apple

’∞μÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Ï∞apple‹‘appleΔ Á∂

‹√«ÚßÁapple «√ßÿ, Íμ◊ ’∞μ«Â¡≈∫

«Úμ⁄Ø∫ ’appleÈÍzΔ «√ßÿ ÍÛΩÁΔ,

‹◊apple≈‹ «√ßÿ ͱappleÏ≈ ÁΔ Íμ◊ ’∞μÂΔ

¡Â∂ apple≈‹«ÚßÁapple «√ßÿ ’À∫‚ Á≈

ÒÀÏapple∂‚Øapple ’∞μÂ∂ È∂ Í«‘Ò∂ √Ê≈È

Íz≈Í ’ΔÂ∂Õ

“¡≈Í” «ÚË≈«¬’ ¡Ó≈È¿∞μÒ∑≈

ÁΔ ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ Ï‘≈Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ (¡≈Í) È∂ √ΔÈΔ¡apple

¡≈◊± ‚≈. ’∞Ó≈apple «ÚÙÚ≈√ Ï≈apple∂ «ÚÚ≈Á «‡μÍ‰Δ¡≈∫

’appleÈ Ú≈Ò∂ ˙÷Ò≈ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ¡Ó≈È¿∞μÒ∑≈ ÁΔ

Ó∞μ„ÒΔ ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ Ï‘≈Ò ’apple «ÁμÂΔ ‘À ¡Ó≈È¿∞μÒ∑≈ È∂

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ √Δ «’ ’∞Ó≈apple «ÚÙÚ≈√ ÁΔ Ì≈‹Í≈ È≈Ò

◊ß„Â∞μÍ ‘À, «‹√ Ó◊appleØ∫ ¡Ó≈È¿∞μÒ∑≈ ÁΔ Ó∞μ„ÒΔ

ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ √ΔÕ


10 09/11/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

ıÏappleª

√’±Ò≈∫ Á∂ appleÒ∂Ú∂∫ ȱß

¡Á≈ÒÂΔ √«‘ÓÂΔ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ H@@ √apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫ Á∂ appleÒ∂Ú∂∫ Á∂ √±Ï≈

√apple’≈apple Á∂ ’ÁÓ È±ß ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ ‹È «‘μ ͇ΔÙÈ ¿∞Â∂ Íß‹≈Ï

Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ’Ø¬Δ ÈappleÓΔ È‘Δ∫ «Á÷≈¬ΔÕ «‚ÚΔ˜È ÏÀ∫⁄

È∂ «¬√ ͇ΔÙÈ Á≈ «ÈÏ∂Û≈ ’apple«Á¡≈∫ ͇ΔÙÈapple 鱧 «¬√ ◊μÒ ÁΔ ¤Ø‡

«ÁμÂΔ «’ ‹∂ ¿∞∞√ 鱧 «¬√ Ó√Ò∂ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ «Ù’≈«¬Â ‘À Â≈∫ ¿∞‘ √’μÂapple,

«√μ«÷¡≈ ’ØÒ Í‘∞ß⁄ ’apple √’Á≈ ‘ÀÕ ‹√«‡√ ¬∂.’∂. «ÓμÂÒ ¡Â∂ ‹√«‡√

¡«Ó apple≈ÚÒ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬‘ ‘∞’Ó Íß‹≈Ï Á∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‹ÈappleÒ ¡Â∞Ò

ÈßÁ≈ ÁΔ ¿∞√ ÁÒΔÒ Ó◊appleØ∫ «ÁμÂ∂, «‹√ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ √Δ «’ ’∞μfi

√’±Ò≈∫ «Úμ⁄ ÁØ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ÁØ ¡«Ë¡≈Í’ ÍÛ∑≈ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√

Ò¬Δ √apple’≈apple 鱧 ÁØ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫, «‹‘Û∂ Í≈√ È‘Δ∫ ‘Ø apple‘∂, Ò¬Δ Òμ÷

apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË Ó‘ΔÈ≈Ú≈apple ÂÈı≈‘ Á∂‰Δ ÍÀ apple‘Δ ‘À √zΔ ÈßÁ≈ È∂ «’‘≈

«’ ͇ΔÙÈapple È∂ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á≈ ÁappleÚ≈˜≈ ÷Û’≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √ÏßËÂ

«ÚÌ≈◊ ’ØÒ Í‘∞ß⁄ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ·Δ’ «Ù’≈«¬Â≈∫ Â∂

Ó√«Ò¡≈∫ ÁΔ ÿØ÷ Ò¬Δ √apple’≈apple «Â¡≈apple ‘À √apple’≈apple ÚμÒØ∫ B@ ÂØ∫ ÿμ‡

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Ú≈Ò∂ H@@ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò≈∫ Á∂ appleÒ∂Ú∂∫ Á≈ ’ÁÓ «¬’

‘¯Â≈ Í«‘Ò≈∫ ¿∞ÁØ∫ «È¡≈∫«¬’ «È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ¡≈«¬¡≈, ‹ÁØ∫ «¬√

ÎÀ√Ò∂ «ıÒ≈¯ «¬’ Ú’ΔÒ È∂ ‹È «‘μ ͇ΔÙÈ Á≈ıÒ ’ΔÂΔ √ΔÕ

͇ΔÙÈapple È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ «’ √apple’≈apple 鱧 √’±Ò≈∫ «Úμ⁄

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ÁÓ ⁄∞μ’‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

«¬√ 鱧 “Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ Ó∞¯Â Â∂ Ò≈˜ÓΔ «√μ«÷¡≈ Á∂ ¡«Ë’≈apple ¡À’‡”

«ıÒ≈¯ Áμ√«Á¡≈∫ «ÏÈÀ’≈apple È∂ ÁÒΔÒ «ÁμÂΔ «’ «¬‘ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È

ÁΔ Ë≈apple≈ BA-¬∂ ¡Â∂ ÓΩ«Ò’ ¡«Ë’≈apple≈∫ «ıÒ≈¯ ‘ÀÕ

‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂˜ È∂ C@

«ÚÁ∂ÙΔ Í≈«¬Ò‡ ’μ„∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «Èμ‹Δ ÷∂Âapple ÁΔ ‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ ’ßÍÈΔ ‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂˜ È∂ ÿapple∂Ò±

Í≈«¬Ò‡ √ßÿ apple≈Ù‡appleΔ ¬∂ÚΔ¬∂apple‡√ «◊Ò‚ ÁΔ Óß◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á C@ «ÚÁ∂ÙΔ

Í≈«¬Ò‡≈∫ 鱧 ‘‡≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ¡ÀÈ.‹Δ. È∂ «ÚÁ∂ÙΔ Í≈«¬Ò‡≈∫ È±ß Ó«‘ß◊∂

Í≈«¬Ò‡ ’apple≈apple «ÁßÁ∂ ‘ج∂, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‘‡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ Õ «¬√ ¯À√Ò∂

È≈Ò ‹∞Û∂ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple ‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂˜ È≈Ò ‘≈Ò∂ ‘Δ ED «ÚÁ∂ÙΔ Í≈«¬Ò‡

’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò ‘‡≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

ÚappleÂÓ≈È √Ó∂∫ ”⁄ ‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂˜ «Ú⁄ AD@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Í≈«¬Ò‡ ’ßÓ

’appleÁ∂ ‘È Õ «ÚÁ∂ÙΔ Í≈«¬Ò‡ ‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂˜ Á∂ ÏØ«¬ß◊-GCG ¡Â∂ ¬∂.‡Δ.¡≈apple.

Ï∂Û∂ 鱧 ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ

ÏÀ∫◊Ò∞apple± ”⁄ «¬’ «ÚÁ∂ÙΔ Í≈«¬Ò‡ ÚÒØ∫ ’«Ê ÂΩapple ”Â∂ «√μ«÷¡≈appleÊΔ È≈Ò

ÏÁ√Ò±’Δ ’appleÈ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀÈ.‹Δ. È∂ «¬√ √≈Ò

¡ÍappleÀÒ «Ú⁄ «ÈappleÁ∂Ù ‹≈appleΔ ’apple’∂ ¡≈͉∂ A ‘˜≈apple ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 «ÚÁ∂ÙΔ

Í≈«¬Ò‡≈∫ È≈Ò ¿∞‚≈‰ ÌappleÈ ÂØ∫ ÓÈ∑≈∫ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Õ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√ ‘∞’Ó È±ß

Ï≈¡Á «Ú⁄ Ú≈«Í√ ÚΔ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ

√’±Ò «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂

«Úμ«Á¡’ ’ÀÒß‚apple ”⁄Ø∫

“Íß‹≈Ï «ÁÚ√ Â∂ Íß‹≈ÏΔ

√ÍÂ≈‘” ◊≈«¬Ï

◊Û∑Ùß’appleÕ √’±Ò «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï ÚÒØ∫

«Â¡≈apple ’ΔÂ∂ √≈Ò B@AG-AH Á∂ «Úμ«Á¡’ ’ÀÒß‚apple

”⁄ Íß‹≈ÏΔ È≈Ò «ÚÂ’apple∂ ÁΔ Úμ‚Δ «Ó√≈Ò √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ ‘À Õ ÈÚßÏapple Ó‘ΔÈ∂

«Ú⁄ A@ ÈÚßÏapple ȱß

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Ù≈∫ÂΔ Â∂

«Ú«◊¡≈È «ÁÚ√ Â∂ AD

ÈÚßÏapple 鱧 Ï≈Ò «ÁÚ√

Á≈ «˜’apple ’apple«Á¡≈∫

“Ó≈∫-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ“ √ÏßËΔ

Íß‹≈Ï «ÁÚ√ Â∂ Íß‹≈ÏΔ

√ÍÂ≈‘ Á≈ «˜’apple È≈

’apple’∂ «‹μÊ∂ «¬’ Âapple∑≈∫

È≈Ò Í≥‹≈ÏΔ «‘ÂÀÙΔ¡≈∫ 鱧 Á∞μ÷ Á∂‰ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À, ¿∞μÊ∂ ‘Δ √apple’≈appleΔ ÂßÂapple Á≈ Íß‹≈ÏΔ ÍzÂΔ

«ÚÂ’apple≈ ‹μ◊ ˜≈‘apple ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ «√ÂÓ ÁΔ ◊μÒ

«¬‘ ‘À «’ Íß‹≈ÏΔ «Ú⁄ ¤≈Í∂ «¬√ ’ÀÒß‚apple Á∂ √ÂßÏapple

Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ AD √ÂßÏapple 鱧 «‘ßÁΔ «ÁÚ√ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ

˜apple±apple «’‘≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ÓÈ≈«¬¡≈ ÚΔ

«◊¡≈ Íapple ÈÚßÏapple Ó‘ΔÈ∂ “⁄ ‘Δ Íß‹≈Ï «ÁÚ√ ‹≈∫

Íß‹≈ÏΔ √ÍÂ≈‘ ÓÈ≈¿∞‰ Ï≈apple∂ «’Ëapple∂ ÚΔ «˜’apple È‘Δ∫

«ÓÒÁ≈ Õ Íß‹≈Ï Á≈ «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ «‹√ apple≈‘Δ∫

ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ È∂ Íß‹≈ÏΔ¡Â È≈Ò ‹∞ÛÈ≈ ‘À, 鱧 «¬√ ÂØ∫

Á±apple appleμ÷‰≈ Úμ‚Δ ¡‰◊«‘ÒΔ ‹≈∫ √Ø⁄Δ-√ÓfiΔ √≈«‹Ù

Á≈ «‘μ√≈ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

09/11/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

11

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


12 26/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

«Ú⁄≈apple

«◊¡≈È ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ È≈Ò «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ ¡ÈøÁ ¡Â∂ ÷πÙΔ Á≈ ÙÏÁª «Úæ⁄

Úapple‰È È‘ƒ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ ‹∂’apple Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ÓÈ Á∂ √appleÏ Íæ÷Δ

«Ú’≈√ ÂØ∫ Ì‹Á∂ ‘Ø Âª Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¡’«‘ ¡ÈøÁ ÂØ∫ Úªfi≈

apple÷Á∂ ‘Ø ¡Â∂ «¬‘ ¡ÈøÁ ËÈ Áπ¡≈apple≈ ÍÃ≈Í ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘apple ¡ÈøÁ ÂØ∫

«Ï‘Âapple ˛Õ

• Ò≈Ò≈ ‘apple«Á¡≈Ò

(’‘≈‰«¬¬∂«¬¬∂«¬¬∂«¬¬∂«¬¬∂«¬‰Δ ‹ØÛÈ

Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

Í

apple√Ø∫ ˘ √Ú∂apple∂ √Ú∂apple∂ Á¯Âapple ÷πæÒ∑‰

ÂØ∫ Í«‘Òª ¡≈‘ «⁄æ·Δ ¿π√Á∂

Á¯Âapple «Ú⁄ ÁΔ ¡øÁapple ˘ √πæ‡ Á¬Δ∫Õ «’√∂

˘ ÍÂ≈ È≈ Ò◊∂Õ Ï≈’Δ Á»√apple≈ ’øÓ Î∂apple

Á√»ø◊≈Õ ““⁄ø◊≈ ‹Δ”” fiÓ’» «⁄·Δ ÒÀ ’∂

⁄Ò≈ «◊¡≈Õ Î∂apple ÓΔ «√øÿ Òæ¤Ó‰ ÚæÒ

‘Ø«¬¡≈,““‘ª Òæ¤Ó‰ª, ¡≈ ÂÀ˘ ÚΔ ◊æÒ

’‘≈‰Δ

√Ófi≈ Á∂Úª, √≈appleΔ ◊æÒ

√Ófi≈ ’∂ «Îapple

ÏØ«Ò¡≈,““‘ª »ø ¡≈͉∂ Ó’≈È Ó≈«Ò’ Á∂

Óπø‚∂ ˘ ÚΔ È≈Ò ÒÀ ¡≈ÚΔ∫ ¡æ¤≈? ’Δ Èª

¬∂Õ ÓΔ «√øÿ ÁΔ √’ΔÓ √π‰ ’∂ ‹Δ «√øÿ

Á≈ ÓÈ Ï∂⁄ÀÈ «apple‘≈ apple«‘‰ Òæ◊ «Í¡≈Õ

’ÁΔ √Ø⁄Á≈ ÂΔÚΔ∫ ˘ Áæ√ª «’ È≈? ÙΔÒ≈

˘ Á√ª «’ È≈Õ √’ΔÓ ·Δ’ È‘Δ∫ Ò◊ÁΔÕ

ÓÀ˘ ÙΔÒ≈ ˘ Á√ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ¬∂, ‘ª

‘ª?””

√Ú∂apple Á≈ Ú’Â ¡ÙØ’ È∂ ¡≈͉≈

ÁÎÂapple ÷Ø«Ò∑¡≈Õ ÁÎÂapple ¡øÁapple ÎappleÙ Â∂

«¬’ «⁄æ·Δ Í¬Δ √ΔÕ ¡ÙØ’ È∂ ˛apple≈ÈΔ È≈Ò

Á∂÷Á∂ «⁄æ·Δ ˘ ¸æ’ «Ò¡≈Õ «⁄æ·Δ ÷ØÒ∑’∂

ÍÛ∑È Òæ◊ «Í¡≈, «Ò«÷¡≈ √Δ ““«Í¡≈apple∂

¡ÙØ’ ‹Δ, ¡æ‹ √≈‚∂ √’»Ò ÂØ∫ ¤πæ‡Δ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‡Δ⁄appleª ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ ˛Õ ÓΔ«‡ø◊ ÂØ∫

Ï≈¡Á «’˙∫ È≈ ¡≈ͪ Ù≈Ó G ’π Ú‹∂ ÊæappleΔ

‡∂È ÍæÏ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ú≈Ò∂ appleÀ√‡ØappleÀ∫‡ «Ú⁄

«ÓÒΔ¬∂Õ Âπ‘≈˘ ÚË≈¬Δ ÚΔ Á∂‰Δ ¬∂Õ Ï‘πÂ

Ù≈ÈÁ≈apple ‚ª√ ’ΔÂ≈ √ΔÕ √Δ.Ô». ÙΔÒ≈

Á∂ÚΔÕ”” «⁄æ·Δ ÍÛ∑’∂ ¡ÙØ’ È∂ «⁄æ·Δ ÚæÒ

«Ë¡≈È È≈Ò Á∂«÷¡≈Õ ˛apple≈È ÚΔ Â∂ ÷πÙ

ÚΔ ‘Ø«¬¡≈Õ «Îapple √Ø«⁄¡≈ ’æÒ∑ ª ÙΔÒ≈

‘Ø∫Á

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

Ï¬Δ ’≈Óapple∂‚≈, ¡≈ ‹≈ ¡μ‹ ÂÀȱß

¿π‘ ‘Δ Ô≈Á ’appleÁ∂ √≈∫ “

“˙¬∂ ’≈Óapple∂‚ ‘≈∫, ’≈Óapple∂‚ ‘Δ

apple«‘‰≈, Â∞‘≈‚∂ Ú≈∫◊±ß ÓΩ’≈Íz√Â

ÒØ’ È‘Δ∫ ‘≈∫, ’Á∂ «⁄μ‡Δ Â∂ ’Á∂ ÈΔÒΔ Â∂

’Á∂ ÍΔÒΔ Íμ◊ ÏßÈ∑ Ò¬Δ “

“Â≈«¬¡≈, ¡μ‹ ¡√Δ∫ ÂÀ鱧 «¬‘Δ ◊μÒ Í∞줉Δ

‘À Ï√ Ï¬Δ ’≈Óapple∂‚ ÏÛ∑’≈∫ Ó≈appleÈØ∫ È‘Δ∫

‘‡Á∂ ¡≈‘ ¡√Δ∫ ÈÚΔ∫ Ï‰Δ √apple’≈apple ÁΔ

◊μÒ ’appleÁ∂ √≈∫, Ï¬Δ È≈Ò∂ Â≈∫ ’≈Óapple∂‚

’≈∫◊apple√Δ¡≈∫ È≈Ò ‹≈ apple‘∂ √È Â∂ È≈Ò∂

«Ú⁄∂... ¡√Δ∫ «’‘≈ Ï¬Δ ¡μ‹ ’≈Óapple∂‚ 鱧 ‘Δ

Í∞μ¤Á∂ ‘≈∫ ”

“˙¬∂ ¡√Δ∫ ’≈Óapple∂‚ ‘∞ßÁ∂ ‘≈∫ ¡√Δ∫ ¡≈͉Δ

‘Ø∫Á ÊØÛØ∫ ◊∞¡≈ ÒÀ‰Δ ‘À ˙¬∂ ¡√Δ∫ ËÈΔ¡≈∫ Â∂

√appleÓ≈¬∂Á≈apple≈∫ 鱧 ÒÒ’≈appleÁ∂ ‘≈∫, Ïapple≈ÏappleÂ≈

Ú≈√Â∂ ÒÛÁ∂ ‘≈∫ ‹∂ Ïapple≈ÏappleÂ≈ ‘Δ ‘Ø ◊¬Δ

Á¯Âapple «Ú⁄ ¡≈¬Δ √ΔÕ Ó∂appleΔ Â≈appleΔ¯ ÚΔ

’ΔÂΔ √ΔÕ Íapple ¿π√È∂ appleÀ√‡ØappleÀ∫‡ Á≈ Ȫ ª

«Ò¡≈ È‘Δ∫ √ΔÕ Â∂ È≈ ‘Δ ‡Δ⁄appleª ÁΔ

ÓΔ«‡ø◊ Ï≈apple∂ «’‘≈ √ΔÕ ÷Àapple ⁄∂Â≈ ÌπæÒ

«◊¡≈ ‘؉≈ ¬∂ Áæ√‰ Á≈, Â≈‘Δ˙∫ ª

¡≈‘ «⁄æ·Δ Í≈ «ÁæÂΔÕ

ÓΔ «√øÿ È∂ √’ΔÓ ¡Èπ√≈apple √≈apple≈ ’øÓ

«Îæ‡ ’apple «Ò¡≈Õ ÓΔ «√øÿ È∂ ‹Δ «√øÿ

˘ Áπ’≈È Á≈ √Ó≈È ÒÀ‰ √‡Øapple Ì∂‹ «ÁÂ≈Õ

‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ È‘ƒ ‘ª

Ì≈◊- ¡≈÷appleΔ

ª «’ Ù≈Ó ÍÀ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª

Í«‘Òª √Ó≈È ÒÀ ¡≈Ú∂Õ «ÁÈ

ÏÁÒ apple‘∂ √ÈÕ ‘È∂apple≈ ¤∂ÂΔ ‘Ø ‹ªÁ≈ √ΔÕ

·Δ’ √æ ڋ∂ ¡ÙØ’ appleÀ√‡ØappleÀ∫‡ Á∂ ÁappleÚ≈‹∂

’ØÒ ÷Û∑≈ ÙΔÒ≈ Á≈ «¬ø˜≈apple ’apple «apple‘≈ √ΔÕ

¡⁄≈È’ «¬’ ’≈apple ¿π√ ’ØÒ ¡≈ ’∂ appleπæ’

◊¬ΔÕ ¡ÙØ’ È∂ Á∂«÷¡≈ ’≈apple «Ú⁄ ⁄≈apple ÏøÁ∂

√ÈÕ ‚apple≈¬ΔÚapple Á∂ È≈Ò Ú≈ÒΔ √Δ‡ Â∂ ÏÀ·∂

«¬’ ¡≈ÁÓΔ È∂ Â≈’Δ «Ú⁄Ø∫ «√apple ’æ„’∂

¡ÙØ’ ˘ ÏØ«Ò¡≈,““˛ÒØ «Ó√‡apple, appleÀ√‡ØappleÀ∫‡

Á∂ ’≈apple Í≈apple’ Ú≈Ò∂ ◊∂‡ Â∂ «Ó√ ÙΔÒ≈

Âπ‘≈‚≈ «¬ø˜≈apple ’apple apple‘Δ ¬∂Õ ÓÀ∫ ¿π√Á≈

√≈ÊΔ ‡Δ⁄apple ‘ªÕ ¡ÙØ’ «ÏȪ √Ø⁄∂

√Ófi∂ ‹ÒÁΔ È≈Ò ¿π√ ÏøÁ∂ ÁΔ

’‘Δ ¿π√ ‹◊∑ª ÚæÒ ÁΩÛ «Í¡≈Õ

’≈apple ÚΔ ÊØÛΔ Á»apple ‹≈ ’∂ ÷ÛΔ ‘Ø

◊¬ΔÕ ’≈apple «Ú⁄Ø∫ «ÂøÈ ÏøÁ∂ Ï≈‘apple

«È’Ò ’∂ ¡ÙØ’ ÚæÒ ¡≈¬∂Õ ¡ÙØ’ ÙΔÒ≈ ˘

ÒæÌ «apple‘≈ √Δ «’ ¡⁄≈È’ «Í«¤˙∫ ÁΔ ¡≈

’∂ «ÂøȪ Ïø«Á¡ª È∂ ¡ÙØ’ Â∂ ‘ÓÒ≈ ’apple

«ÁÂ≈Õ «¬’ ÏøÁ∂ È∂ ¡ÙØ’ Á∂ «Í«¤˙∫ ¡≈

’∂ ¿π√ Á≈ «√apple «¬’ fiØÒ∂ ÈπæÓ≈ ’ÍÛ∂ È≈Ò

„æ’ ’∂ Â∂ appleæ√Δ «÷æ⁄ «ÁæÂΔÕ ¡ÙØ’ ÁΔ

◊appleÁÈ ’æ√ ‘Ø ◊¬Δ «Îapple ÏøÁ∂ È∂ ¡ÙØ’ ˘

apple≈Ó Íz’≈Ù ‡ØÈΔ

Â≈∫ ¡√Δ∫ appleΩÒ≈ ’≈‘Á≈ Â∂ «’‘Û∂ ӱߑ È≈Ò,

«’‘Û∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂ Í≈Ú≈∫◊∂ ¿∞∫‹ ‡ß◊ Â≈∫ ¡√Δ∫

Ó≈ÛΔ-ÓØ‡Δ ¡Û≈¿∞‰Δ ‘Δ ‘∞ßÁΔ ‘À ‹∂ Íß◊≈

Í¿±◊≈, Î∂apple ‘Δ √≈‚Δ ‘Ø∫Á apple‘±◊Δ, Í∞μ¤

ÍzÂΔ ‘Ø¿±◊Δ ¡√Δ∫ ’Ø¬Δ ’≈∫◊apple√Δ ÊØÛ∑∂ ω

◊¬∂ ‘≈∫ ‘≈Ò≈ È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ Â≈∫ ’appleÈ≈ ‘Δ

ÍÀ∫Á≈ ‘À, ‘Ø∫Á Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬ΔÕ

Ï≈‘ª √Ó∂ ÿπæ‡ ’∂ ‹ÎΔ Ò≈ Ò¬ΔÕ ¡ÙØ’ È∂

√≈‘Ó‰∂ ÁØ Ïø«Á¡ª Á∂ «„悪 «Úæ⁄ «’æ’

Ó≈appleΔ Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¤‚≈¿π‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’appleÈ Òæ◊≈Õ «Íæ¤Ò≈ ÏøÁ≈ ¡ÙØ’ ˘

‹ÎΔ Í≈¬Δ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª ˘ ÏØ«Ò¡≈,““˙

Ï¬Δ ¤∂ÂΔ ’appleØ ¡≈͉≈ ’øÓÕ ‡≈¬ΔÓ ÊØÛ≈

¬∂Õ «Îapple ¡ÙØ’ ˘ ÏØ«Ò¡≈,““ ÒÀ ‘π‰ «ÓÒΔ∫

ÙΔÒ≈ ˘Õ”” ¡ÀÈ∂ ˘ √≈‘Ó‰∂ Ú≈Ò∂ Ïø«Á¡ª

È∂ ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª Òæª Â∂ ÁØ-ÁØ Ú≈apple ’apple

«ÁæÂ∂Õ ¡ÙØ’ ⁄Δ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈

ÏØ«Ò¡≈,““Âπ√Δ∫ ’Ω‰ ‘Ø, Âπ√Δ∫ ÓÀ˘ appleØ’ È‘Δ∫

√’Á∂Õ ¡ÙØ’ È∂ ¬∂ÈΔ ◊æÒ ’‘Δ ‘Δ √Δ «’

¿πÈ∑ª Ïø«Á¡ª È∂ ÒØ‘∂ Á∂

ËappleÓÍ≈Ò √«‘◊Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : @@DD GHDF DI@@HE

email:dharampalsehgal1@gmail.com

√appleΔ¡ª È≈Ò «¬’ «¬’

Ú≈apple ‘Øapple ’apple «ÁæÂ≈Õ ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª «Îapple

⁄Δ’ª «È’ÒΔ¡ªÕ «√apple Ó»ø‘ ÏøÁ ‘؉ ’apple’∂

““¡æ¤≈ ÓÀ∫ È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ ’Á∂ ÚΔÕ ‘≈¬∂ ’جΔ

˛ ÓÀ˘ Ï⁄≈˙, Ó∂appleΔ¡ª Òæª ‘≈¬∂ ‘≈¬∂””

«Îapple ¡ÙØ’ «Í¤Ò∂ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ¡ª Ï≈‘ª

¡‰÷≈∫ Ú≈Ò∂

Á∂Ù «Ú⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂

¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ‹Δ¡ apple≈ ȱß

«Ú

«¬’ Á±‹∂ È≈Ò

◊μÒ≈∫Ï≈Â≈∫ ’apple apple‘∂

√ÈÕ ÚËΔ¡≈ √’Ω⁄ «Ú√’Δ Á∂ ÁØ

ÍÀμ◊ Ò◊≈ ’∂ ‹Δ.¡À√. ¡≈͉Δ

ÍÂÈΔ È±ß ’«‘‰ Òμ◊≈ «’ Ô≈apple

¡μ‹ Â≈∫ ÓÀ∫ Ï‘∞ Êμ’ «◊¡≈ ‘≈∫

Í«‘Ò≈∫ ¡≈͉∂ ’ßÓ ÁΔ «Ù·

Ò◊≈¬Δ Â∂ Î∂apple Ô≈apple ¿∞√ √≈‚Δ

ÓÀÈ∂‹apple ¡ß◊apple∂˜ È∂ ¡≈Ú≈˜ Ó≈apple

Ò¬Δ ¬∂È≈ ’«‘ ’∂ ‹Δ. ¡À√. Á∂

«⁄‘apple∂ ”Â∂ «¬’ ¡ÈØ÷Δ Ò≈ÒΔ «‹‘Δ fiÒ’Δ

Â∂ ¿∞√ È∂ «Ú√’Δ Á≈ «¬’ ÍÀμ◊ ‘Øapple Í≈

«Ò¡≈ ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ ¿∞√ ÁΔ ◊μÒ √∞‰ ’∂

«¬’ÁÓ ÷∞Ù ‘Ø ◊¬Δ Â∂ ‘μ√ÁΔ-‘μ√ÁΔ È∂

’«‘‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ¡μ‹ Â≈∫ ‹Δ. ¡À√.

‹Δ Ó∂apple≈ ‘≈Ò ÚΔ Â∞‘≈‚∂ Úapple◊≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈

«Í¡ÀÕ ¿∞‘ √≈‚≈ ÓÀÈ∂‹apple ÚΔ È≈ Ïμ√ Ó∂apple∂

÷«‘Û∂ ‘Δ ÍÀ «◊¡≈ Â∂ Ïμ√ ¬∂È≈ ¡≈÷ ¿∞‘

«Ú⁄ ´Û’ ’∂ Ï∂‘ØÙ ‘Ø «◊¡≈Õ «ÂøȪ

¡≈ÁÓΔ¡ª È∂ ‹ÒÁΔ ‹ÒÁΔ ¡ÙØ’ ˘

‘È∂apple∂ «Ú⁄ ÒøÓ≈ Í≈ «ÁæÂ≈Õ ““¤∂ÂΔ ¤∂ÂΔ

¡≈ ‹≈˙”” ’≈apple Á∂ ‚apple≈¬ΔÚapple È∂ ÙΔÙ≈ ÊæÒ∂

˘ ’apple’∂ «’‘≈Õ «ÂøÈ∂ ¡≈ÁÓΔ ’≈apple «Ú⁄

ÏÀ· ◊¬∂, ’≈apple ‘È∂apple∂ «Ú⁄ ◊πøÓ ‘Ø ◊¬ΔÕ

‹Δ «√øÿ √‡Øapple «Ú⁄Ø∫ √Ó≈È «Ò¡≈ ’∂

¡≈Í‰Δ ÚÀÈ «Ú⁄ ÒæÁ ’∂ ‘櫇¡≈ ‘Δ √ΔÕ

¿π√ÁΔ È˜apple ÚÀÈ Á∂ «Í¤Ò∂ ‡≈«¬apple Â∂ ÍÀ

◊¬ΔÕ ‡≈«¬apple ÎappleÙ Á∂ È≈Ò Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈

√ΔÕ ‡≈«¬apple ÏÁÒ«Á¡ª apple√Â∂ «Ú⁄ ‡appleÀ«Î’

‘πø«Á¡ª ’apple’∂ ‹Δ ÿapple √æ ’π Ú‹∂

Í‘πø«⁄¡≈Õ ÿapple ¡≈¿π∫Á∂ √≈apple ‹Δ ˘ «Îapple

ÓΔ Ú≈ÒΔ √’ΔÓ ⁄∂Â∂ ¡≈¬Δ Â∂ ÓÈ «Îapple

Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø «◊¡≈Õ ‹ÒÁΔ È≈Ò apple√Ø¬Δ «Ú⁄

‹≈ ’∂ Á≈apple» ÁΔ ÏØÂÒ ’„Δ Â∂ apple»Ó «Ú⁄

¡≈’∂ √ØÎ∂ Â∂ ÏÀ· «◊¡≈Õ ¡⁄≈È’ ¿π√

ÁΔ¡ª ¡æ÷ª ¿πÍapple ÙΔÒ≈ Á∂ ’Óapple∂ ÚæÒ

Á∂÷‰ Òæ◊ Í¬Δ¡ªÕ «Îapple ¿π√Á∂ Ó»‘Ø∫

«Èæ’«Ò¡≈,““È‘Δ∫ È‘Δ∫ ¡æ‹ ÓÀ∫ √≈Î-√≈Î

Â∂ √æ⁄Ø-√æ⁄ Áæ√ ‘Δ Á∂‰≈ ¬∂Õ ‹Δ ¿π«·¡≈

Â∂ ÍΩ«Û¡ª ⁄æÛ∑ ’∂ ÙΔÒ≈ Á∂ ’Óapple∂ «Ú⁄ ¡≈

«◊¡≈Õ ’Óapple∂ «Ú⁄ ÙΔÒ≈ ’Ø¬Δ «’Â≈Ï ÍÛ∑

apple‘Δ √ΔÕ ‹Δ «√øÿ ˘ Á∂÷ ’∂

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

Ó‘≈∫ÏΔapple «√ßÿ «◊μÒ

appleØ‡Δ ÒÀ‰ Ò¬Δ apple√Ø¬Δ «Ú⁄ ⁄ÒΔ ◊¬Δ

‹Δ.¡À√. ÁΔ ÍΔÂΔ ‘Ø¬Δ √≈appleΔ ¤±-ÓßÂapple ‘Ø

◊¬Δ Íapple ¿∞√ È∂ ’∞fi √Ø«⁄¡≈ ÒßÓ≈ √≈‘

«÷μ«⁄¡≈ Â∂ ÍÂÈΔ ÁΔ ◊μÒ ÚÒØ∫ «Ë¡≈È

Í≈√∂ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞√ È∂ «Ú√’Δ Á≈ «¬’

ÍÀμ◊ ‘Øapple «÷μ⁄ «Ò¡≈ √Δ Õ √≈‘Ó‰∂ Òμ◊∂

‡Δ.ÚΔ. ”Â∂ Íß‹≈ÏΔ «ÎÒÓ “¡‰÷≈∫ Ú≈Ò∂”

⁄μÒ apple‘Δ √ΔÕ

ÍÃØ. ’πÒÚø «√øÿ ¡Ω‹Ò≈

«¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

’«ÚÂ≈ Úapple◊Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫ Â∂ ËΔ¡≈∫ Ò¬Δ Úapple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

Úß‚∂ ‘«apple¡≈ÚÒ ÏÈ√ÍÂΔ Â∂ √∞apple ”⁄ Í«appleßÁ∂ ◊≈¿∞‰

ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ È≈ ’appleÈ Á≈Â∂, Î√Ò≈∫ È≈ ÚÀ‰ Í≈¿∞‰

’ÒÓ apple⁄È≈’≈apple ÁΔ «ÈappleÌ¿∞ Â∂ «È‚apple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

«ÚμÊ≈∫ È≈ «ÚÂ’apple∂, Â∂apple È≈ Ó∂apple ‘ØÚ∂

Áß◊∂ È≈ Á«‘ÙÂ≈∫, √μ‹appleΔ √Ú∂apple ‘ØÚ∂

Í≈‡∂ Í∞apple≈«‰¡≈∫ Ò¬Δ appleαˆapple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

ÏΔ‹Δ¬∂ ¡μ÷apple, √∞ÍÈ∂ √≈∫fiª ¿∞◊≈¬Δ¬∂

’Á∂ ÚΔ ı∞Á ȱß, ı∞Á≈ È≈ ¡÷Ú≈¬Δ¬∂

È≈ Î≈’≈, È≈ «¯’apple ÌØapple≈ ÌØapple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

‹◊‰ «⁄apple≈ˆ Â∂ ÏÒ‰ ⁄∞μÒ∑∂

◊≈ÚΔÚ∂ Ú‹Á «Úμ⁄ Ï≈‘± Â∂ Ï∞μÒ∑∂

√±‘Δ Â∂ √∞appleΔÒΔ ‘apple ¯˜apple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

‡∞μ’∂ È≈ ‹ΔÌ≈∫ ’جΔ, ÂØÛ∂ È≈ √≈˜ ’جΔ

È≈ ◊appleÌ «Úμ⁄ √≈Û∂, ÈßÈ∑Δ ÍappleÚ≈˜ ’جΔ

‡∞μ‡Δ¡≈∫ ◊ß„‰ Ú≈Ò≈ ’≈«ÓÒ Èapple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

«Ó‡‰ ÚÀapple «ÚappleØË Â∂ ȯappleÂ≈∫ Ó∞μ’ ‹≈Ú‰

√ÂÒ∞‹ «Ï¡≈√ apple≈ÚΔ¡≈∫, «’Ëapple∂ È≈ √∞μ’ ‹≈Ú‰

√Ó∞ßÁappleØ∫ ‚±ßÿ≈ Ù≈«¬apple≈È≈ √apple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

Î∞쇉 «ÁÒ≈∫ ”⁄Ø∫, ÚÀapple≈◊ Â∂ «ÚÁappleØ‘

apple«‘‰ ÍßÿappleÁ∂, ÓÓÂ≈, Ó∞‘μÏ Â∂ ÓØ‘

¡μÒ∑≈ ÓΔ¡≈∫ ÁΔ √ÚμÒΔ È˜apple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

¿∞‚‰ Ò¬Δ ÷ßÌ Â∂ ÎÀÒ‰ Ò¬Δ ¡≈’≈Ù Óß◊Δ¬∂

ËÛ’Á∂ ¡μ÷apple≈∫ Ò¬Δ ÿapple≈∫ «Úμ⁄ Ú≈√ Óß◊Δ¬∂

«√apple≈∫ “Â∂ ¤μ Â∂ ‹Δ ¡≈«¬¡≈∫ ’«‘ßÁ≈ Áapple ‘ØÚ∂

‘apple «’√∂ ’ØÒ «¬μ’ Ó∞‘μÏÂΔ ÿapple ‘ØÚ∂

& & &

Ú‰‹ ω≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

ËÛ’Á∂ ‘ج∂ ¡μ÷apple≈∫ 鱧 Ó∂‡‰ «Ó‡≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

Úμ‚∂ Úμ‚∂ «„μ‚≈∫ «Úμ⁄ √Ì ’∞fi Í≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

«’√∂ ’ØÒ Ï≈¬Δ, «’√∂ ’ØÒ Â∂¬Δ, «’√∂ ’ØÒ ⁄ΩÚΔ Óß‹Δ¡≈∫,

«√μ’≈ È≈Ó ¡≈͉∂ Á≈ ‘apple ‘≈Ò ⁄Ò≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

Ï∂¡ÁÏΔ¡≈∫, Ù‘ΔÁΔ¡≈∫ Â∂ Áß«◊¡≈∫ ÁΔ ‘apple Í≈√∂ «√¡≈√Â,

ÁΔÈ, ¬ΔÓ≈È ¡Â∂ ˆÀapple Ú∂⁄‰ «Ú’Ú≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

Ï‘∞ ⁄Â∞apple ‘È È≈È’ È≈Ó Ò∂Ú≈ Á∞’≈È≈∫ Á∂ Ó≈Ò’,

◊∞‡’∂, ◊∞ßÏÁ≈∫, ◊ØÒ’≈∫ È±ß Ú‰‹ ω≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

«’√∂ ’ØÒ ⁄ÀÈÒ, «’√∂ ’ØÒ apple∂‚Δ˙, «’√∂ ’ØÒ ¡ıÏ≈apple,

Íapple⁄Ó ı∞ÁΔ Á≈ Ê≈∫ Ê≈∫ Ò«‘apple≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

¡’√apple ÷«‘ÏÛ ÍÀ∫Á∂ È∂ ‚∂apple∂, Á∞¡≈apple∂ Â∂ ‡’√≈Ò≈∫,

ËΩ∫√ ¡≈ÍØ ¡≈Í‰Δ ‘apple ‘ΔÒ∂ ÓÈÚ≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

’Á∂ ÂÈı≈‘≈∫, ’Á∂ ‘∞’ÓÈ≈«Ó¡≈∫, ’Á∂ ¯∞appleÓ≈È≈∫ √‘≈apple∂,

ÏÁΔ¡≈∫, ÏÁÈΔÂΔ¡≈∫, Ï∞apple≈¬Δ¡≈∫ ÏıÙ≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

«‹Ëapple Á∂÷Ø ‘≈˜appleΔ¡≈∫, ‘˜±appleΔ¡≈∫ Â∂ ‘‹±Ó≈∫ Á≈ ‘Û∑,

ı∞Á 鱧 ı∞Á≈ ÂØ∫ ÚΔ Úμ‚≈ ¡÷Ú≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

«Á÷≈«Ú¡≈∫, Í«‘apple≈«Ú¡≈∫, ¤Ò≈«Ú¡≈∫ Á∂ Ô∞μ◊ «Úμ⁄,

ÒØ’Δ∫ Ì∂ı È≈Ò Ì∂ı ‡’apple≈¿∞‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂

√ßÍapple’: @AHBB-BCECDC


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

26/10/2017

13

◊apple ‹◊ ¬ΔÙÚapple ÁΔ apple⁄È≈

““¡

È‘ƒ ‘À Â∂ È≈ ‘Δ «¬‘ ÏÑÓ≈ apple»Í

‘À ª ’Δ «¬‘ √øÌÚ È‘ƒ «’ «¬√

ÁΔ ¿∞ÂÍÂΔ ¡≈ÂÓ≈ ”⁄Ø∫ ‘Ø¬Δ ‘ØÚ∂?”” ¡≈ÂÓ≈

ÁΔ ¡√ÒΔ¡Â Á∂ Ú≈Á-«ÚÚ≈Á «Ú⁄ ÍÀ‰ ÂØ∫

«ÏȪ ‘Δ ÂÊ≈◊ ÏπºË È∂ «Á÷≈ «ÁºÂ≈ ‘À «’

¡≈ÂÓ≈ ˘ «√ÃÙ‡Δ Á≈ «ÈappleÓ≈Â≈ Ó≥ȉ≈ Ï‘πÂ

‘Δ Òº⁄apple ◊ºÒ ‘À- ““‹∂’apple Â∞√ƒ ’«‘øÁ∂ ‘Ø «’

¡≈ÂÓ≈ ’appleÂ≈ ‘À ª ¡≈ÂÓ≈ ˘ √Ì ⁄Δ˜ª ˘

√πº÷-Á≈«¬’ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ «¬√

‹◊ «Ú⁄ ª Ï‘π √≈appleΔ¡ª ⁄Δ˜ª ‘È ‹Ø

√≈‚Δ ¡≈ÂÓ≈ ȱø ⁄ø◊Δ¡ª È‘ƒ Ò◊ÁΔ¡ª,

¡appleÊ≈ √≈‚∂ Ò¬Δ Áπº÷Á≈«¬’ ‘È Âª «¬‘

«’Ú∂∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡≈ÂÓ≈ «¬√ Á≈

’appleÂ≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple «¬‘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’

¡≈ÂÓ≈ ÁΔ «¬‘ «¬º¤≈ È‘ƒ ‘À «’ ¿∞‘ √Ì

’∞fi √Ø‘‰≈ ¡Â∂ ÓÈÌ≈Á≈ ω≈Ú∂Õ «Îapple ª

ÓÈπ∞º÷ ¡≈͉∂ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ (¡≈ÂÓ≈) Á≈

«ÚappleØËΔ ‘Ø«¬¡≈, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ª ‘apple Ú∂Ò∂

√π‘≈Ú‰Δ¡ª ¡Â∂ √ºπ÷Á≈«¬’ ⁄Δ˜ª ÁΔ

’≈ÓÈ≈ ’appleÁ≈ ‘ÀÕ √πº÷ ¡Â∂ Áπº÷ ÁØ Íapple√Íapple

«ÚappleØËΔ ¡Ú√Ê≈Úª ‘È Âª «¬‘ «’Ú∂∫ «’‘≈

‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ÁØÚ∂∫ «¬’Ø ‘Δ ¡≈ÂÓ≈ ÁΔ

apple⁄È≈ ‘È? ‹∂’apple ¡√ƒ «¬‘ Ó≥È ÚΔ Ò¬Δ¬∂

«’ ¡≈ÂÓ≈ ‘Δ ’appleÂ≈ ‘À ª ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ «’Â∂

’Ø¬Δ Ïπapple≈¬Δ ‹ª ÁπÙ’appleÓ Âª È‘ƒ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ Ò∂«’È! ¡√ƒ Á∂÷Á∂ ‘ª «’

’appleÓª Á∂ ⁄ø◊∂ Â∂ Ïπapple∂ «√º‡∂ «È’ÒÁ∂ ‘ÈÕ «¬√

Ò¬Δ ¡≈ÂÓ≈ ÚΔ ’appleÂ≈ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ

Ù≈«¬Á «¬‘ ÚΔ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’

¡≈ÂÓ≈ ÓΩ’∂ ÓπÂ≈Ï’ «√apple‹‰≈ ’appleÁ≈ ‘À ª

«Îapple ÓΩ’∂ «√appleÎ ⁄ø◊∂ ’appleÓ ’appleÈ Ò¬Δ ‘؉∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ «Îapple ÚΔ, «’«’ ⁄ø◊∂ ‹ª Ó≈Û∂

’appleÓ ’≈apple‰ ÂØ∫ ¿∞ÂÍ≥È ‘È «¬√ Ò¬Δ «¬‘

ÚΔ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈ «’ ¡≈ÂÓ≈ È∂ ‘Δ ÁØȪ ˘

¡«‹‘≈ ω≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂Õ (¡ÙÚÿØÙ Á∂

“ÏπºË⁄«apple” «Ú⁄Ø∫)

«¬Ê∂ «‹√ ȘappleΔ¬∂ ȱø È≈’≈«apple¡≈ «◊¡≈ ‘À

¿∞√ Á≈ Ó»Ò «¬√ ÂºÊ «Ú⁄ ‘À «’ ⁄Δ˜ª Á∂

Ï≈‘appleΔ apple»Í ¿∞μÂ∂, ¿∞Ȫ ˘ ‹≈ȉ Ú≈Ò∂

ÁΔ¡ª, «¬øÁzΔ¡ª ÁΔ¡ª ÍÃ√«ÊÂΔ¡ª Á≈

ÍÃÌ≈Ú ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬’ √≈Ë≈appleÈ ¡≈ÁÓΔ ÚΔ

«¬√ ◊ºÒ ˘ ‹≈‰Á≈ ‘À «’ ÍΔÒΔ¬∂ Á∂ appleØ◊Δ È±ø

Íπ√Â’

Ó∞applefi≈¬∂ Î∞μÒ

Ò∂÷’ : ‹√ÚΔapple «√ßÿ ÌÒ±appleΔ¡≈

Íz’≈Ù’ : ⁄∂ÂÈ≈ Íz’≈ÙÈ Ò∞«Ë¡≈‰≈

Ó∞μÒ : AE@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : AAB

√ßÍapple’ : IIAEI-IEE@E

‹√ÚΔapple «√ßÿ ÌÒ±appleΔ¡≈ ’¬Δ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ «ÓßÈΔ

’‘≈‰Δ «Ò÷ «apple‘≈ ‘À ¿∞√ ÁΔ «¬‘ Í∞√Â’

ÏΔÂ∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «Ò÷Δ¡≈∫ IC «ÓßÈΔ

’‘≈‰Δ¡≈∫ ÁΔ ‘À «√appleÓΩapple √≈«‘Â’≈apple ‚≈:

«Ù¡≈Ó √∞ßÁapple ÁΔÍÂΔ È∂ Í∞√Â’ Â∂ Ò∂÷’

Ï≈apple∂ «Ò«÷¡≈ ‘À-ÌÒ±appleΔ¡≈ ÁΔ¡≈∫ «¬‘

apple⁄È≈Ú≈∫ apple≈‹ÈΔÂ’ «ÌzÙ≈‡≈⁄≈apple, Ë≈apple«Ó’

Í÷ß‚ Â∂ ¡ßË«ÚÙÚ≈√ ÂØ∫ ÍappleÁ≈ ⁄∞’ÁΔ¡≈∫

‘È «¬È∑≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ ÁΔ «√¯Â ‘À «’ «¬‘

¡≈’≈apple «Ú⁄ ÚΔ «ÓßÈΔ ‘È Â∂ Í∂Ù’≈appleΔ «Ú⁄

ÚΔ ’‘≈‰Δ¡≈∫ «Ú⁄ Ò∂÷’, «Ú¡ß◊ ÁΔ

„∞’ÚΔ∫ ÚappleÂØ∫ ’appleÁ≈ ‘À √ß÷∂ÍÂ≈, appleΩ«⁄’Â≈

Â∂ „∞’ÚΔ∫ ÙÏÁ≈ÚÒΔ, √ßÚ≈Á Ìappleͱapple

apple⁄È≈Ú≈∫ Í≈·’ 鱧 ÏßÈ∑ ’∂ appleμ÷ÁΔ¡≈∫ ‘È

apple⁄È≈Ú≈∫ Ó≈∫ Á≈ Ó∞μÒ, Á∂ «ÂßÈ∂ Ìapple≈ ¡≈͉Δ

Ó≈∫ 鱧 ˜ÓΔÈ ÷≈Âapple √≈∫̉ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘Ø

‹≈∫Á∂ ‘È Ò≈⁄≈apple Á≈ Ï≈Ò Í≈Âapple √appleΔapple’

Íμ÷Ø∫ Ò≈⁄≈apple ‘À Ò≈Û∂ ÂØ∫ ÍÀ√∂ Óß◊Á≈ ‘À Íapple

«ÓÒÁ∂ È‘Δ∫ «¬’ ÈÙ¬Δ ¿∞√ ÂØ∫ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂

Â∞appleÁ≈ ωÁ≈ ‘À ÁØÙΔ Á≈ Í≈Âapple

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ‘À Îß‚apple Óμfi, «⁄ÛΔ¡≈∫ Á≈

⁄ßÏ≈, appleμ÷ÛΔ «Ú⁄ ËΔ¡≈∫ Á∂ Ó√Ò∂ ‘È Óμ√≈

appleßÿÛ «¬«Â‘≈√ È≈Ò ‹∞ÛΔ ’Ò≈«Ӓ

apple⁄È≈ ‘À ¡Ò«ÚÁ≈ «Ú⁄ Íß‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡≈∫

Á∂ Ó√Ò∂ 鱧 Íß‹ Á«apple¡≈Ú≈∫ ÚÒØ∫ ’‘Δ

¡Ò«ÚÁ≈ Á∂ apple±Í «Ú⁄ «Ò¡≈ ‘À ÏßÁ∂ ÏÈ≈Ó

‹≈ÈÚapple «Ú⁄, Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈Ú≈apple≈

‘apple ÙÀ¡ ÍΔÒΔ-ÍΔÒΔ «Á÷≈¬Δ «ÁøÁΔ ‘ÀÕ

Ò∂«’È ¿∞√ ˘ ’Á∂ «¬‘ «÷¡≈Ò È‘ƒ

¡≈Á≈ «’ √≈apple≈ ‹◊ ¿∞√ ÁΔ¡ª «¬øÁzΔ¡ª

ÁΔ apple⁄È≈ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ Â’ «’ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈ÁΔ,

‹Ø ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ø ¡‘øÚ≈ÁΔ (¡≈ÂÓÚ≈ÁΔ)

Ó≥ÈÁ≈ ‘À ¡Â∂ ÌΩ«Â’-«Ú«◊¡≈È ˘ fi»·≈

Ó≥ÈÁ≈ ‘À, ÚΔ ¡ÓÒΔ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ¡«‹‘≈

È‘ƒ ‘πøÁ≈Õ ¿∞‘ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Ìπº÷ ˘ «Ó·≈¬Δ

ÁΔ Ó«‘˜ ’ÒÍÈ≈ È≈Ò «Ó‡≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

È‘ƒ ’appleÁ≈Õ «‹√ ⁄Δ˜ ˘ ÓÈ Ï‰≈ √’Á≈ ‘À

¿∞‘ ¿∞√ ˘ „≈‘ «’ È‘ƒ √’Á≈? ‹∂’apple

√Ì ⁄Δ˜ª √º⁄-Óπº⁄ ‘Δ ¡≈ÂÓ≈ Áπ¡≈apple≈

«ÈappleÓ≈‰Â ‘È Âª «Îapple «√˪ ¡Â∂

«ÚÚ‘≈apple «Ú⁄ Îapple’ «’Ú∂∫ ÍÀÁ≈ ‘πøÁ≈ ‘À?

Ô’ΔÈΔ ÂΩapple ”Â∂ «Îapple ª √ø√≈apple «Ú⁄ ’Ø¬Δ Áπº÷

‘Δ È‘ƒ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ ¡≈ÂÓÚ≈ÁΔ¡ª Á∂

«¬√ Ï∂Â∞’∂ ȘappleΔ¬∂ ȱø ·∞’apple≈ ’∂ ÏπºË È∂ ·Δ’

‘Δ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«¬Èª È’≈apple≈ÂÓ’ ¡≈ÒØ⁄È≈Úª ˘ «¬’ Í≈√∂

appleº÷ ’∂ ‘π‰ ¡√ƒ Óπº÷ Á≈appleÙ«È’ √ÓºŒ«√¡≈Úª

Á∂ √øÏøË «Ú⁄ ÂÊ≈◊ ÁΔ ¡ÀÈ √‘Δ √«ÊÂΔ

¿∞Â∂ «Ú⁄≈apple ’appleª◊∂Õ «’«’ Ì◊Ú≈È ÏπºË È∂

Ò◊≈Â≈apple ÈÀ«Â’ ‹ΔÚÈ ¿∞μÂ∂ ˜Øapple «ÁºÂ≈ ‘À,

«¬√ Ò¬Δ «¬‘ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’

ÂÊ≈◊ «◊¡≈È-«ÓÓª√≈ √øÏøËΔ √Ú≈Òª ÂØ∫

Á»apple ‘Δ apple‘∂Õ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò Áappleπ√ ‘À «’ ÏπºË

È∂ ‹◊ Á∂ √ÃØ (¿∞ÂÍÂΔ) ¡Â∂ ¡≥ Á∂

√øÏøË «Ú⁄ ’Ø¬Δ Îapple˜Δ ‹ª ’≈ÒÍ«È’

«√˪ Í∂Ù È‘ƒ ’ΔÂ≈Õ È≈ ‘Δ ¿∞È ª È∂ «¬√

«ÚÙ∂ ¿∞μÂ∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈appleª ˘ ÒÛΔÏºË (√»Âapple

Á≈) apple»Í «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Ò∂«’È ‹Ø ’∞fi √≈ȱø

“√πºÂ«Í‡’” ¡Â∂ “¡«Ì˺Ó-«Í‡’” Á∂ ◊ÃøÊ≈

«Ú⁄ ÍÛ È ˘ «ÓÒÁ≈ ‘À ¿∞√ ÂØ∫ ¿∞È ª ÁΔ

«¬√ «ÚÙ∂ √øÏøËΔ √‘Δ √«ÊÂΔ √≈¯ «Á÷≈¬Δ

«ÁøÁΔ ‘ÀÕ ÂÊ≈◊ ÏπºË ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∂

√appleث¡ª ÁΔ Ó≈È√’ ¡Ú√Ê≈, √»fi -Ï»fi

¡Â∂ Ó«apple¡≈Á≈ ˘ «Ë¡≈È «Ú⁄ appleº÷ ’∂

¡≈Í‰Δ ◊ºÒ ’«‘øÁ∂ √ÈÕ ¡≈Ó ÒØ’ª ˘ «ÁºÂ∂

◊¬∂ ÍÃÚ⁄Ȫ ÂØ∫ ¿∞‘ √πÌ≈Ú’ ÂΩapple ”Â∂

ÔÊ≈appleÊÚ≈ÁΔ (√appleÚ≈√«Â’Ú≈ÁΔ) ‹≈ÍÁ∂

‘ÈÕ «¬Èª ‘Δ ÔÊ≈appleÊÚ≈ÁΔ «√º«÷¡≈Úª Á≈

√‘≈apple≈ ÒÀ ’∂ “ÚÀÌ≈«Ù’ª” ¡Â∂ “√Ωª«ÂÃ’ª” È∂

«¬’ ÌΩ«Â’Ú≈ÁΔ ÍÉ≈ÒΔ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’apple

‹≈ÈÚapple≈∫ ÁΔ √Óμ«√¡≈ 鱧 «Ò¡≈ ‘À Ò≈‚Ò≈

Á≈ Í≈Âapple ◊¬Δ apple≈ Âμ’ ÓØÏ≈¬ΔÒ “Â∂

«Ízß√ΔÍÒ ◊∞appleÓΔ «√ßÿ Î≈«˜Ò’≈

ÓØ: IHADH-EFAF@

apple∞«fi¡≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À appleμ÷ÛΔ «√appleÒ∂÷ Ú≈ÒΔ

Á±√appleΔ ’‘≈‰Δ (ÍßÈ≈ FI) «Ú⁄ ÌÀ‰ Ìapple≈ Á∂

«Í¡≈apple «Ú⁄ ÍÀ∫ÁΔ «ÚμÊ ‘À Í∞√Â’ ÁΔ¡≈∫

apple⁄È≈Ú≈∫ Í∞μ ÏÈ≈Ó ËΔ, «¬È√≈ÈΔ¡Â,

Ó∞applefi≈¬∂ Î∞μÒ, ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÈ, ’≈Ò≈ Ò‘±,

‹∞◊ȱß, ÍμÊapple ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √ßÁ∂Ù «ÁßÁΔ¡≈∫

‘È «ÓßÈΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ Á≈ √Ú≈◊ ‘À

¡≈√ ‘À «’ Ò∂÷’ Ï≈Ò ◊Δ ’«ÚÂ≈ Á∂

È≈Ò-È≈Ò «ÓßÈΔ ’‘≈‰Δ ÁΔ «√apple‹‰≈ ÚμÒ

√∂«Ë apple‘∂◊≈Õ

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ

«Ò¡≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ «’ ‚≈. ‘ø‡apple Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ““«¬‘ ÓπÓ’È ‘À «’

ÏØËΔ¡ª È∂ ‘Δ ÍÃÓ≈‰±Ú≈Á Á≈ ¡≈appleøÌ ’ΔÂ≈

‘ØÚ∂Õ √≈apple∂ ÏØËΔ «¬√ Ó ˘ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’

√ø√≈apple ¿∞ÂÍ≥È ‘؉ Ú≈Ò≈ ¡Â∂ «ÚÈ≈Ù ˘

ÍÃ≈Í ‘؉ Ú≈Ò≈ «¬’ ¡‡πº‡ Ú‘≈˙ ‘ÀÕ «¬√

Ò¬Δ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ ◊ºÒ È‘ƒ

‹∂’apple ÏØËΔ √≈apple∂ Ïë‘Ó≥‚ ˘ ‘Δ ¡«ÈºÂ

ÍÃÓ≈‰±¡ª Á≈ √Ó»‘ Ó≥ÈÁ∂ ‘ÈÕ”” «ÏÒ’∞Ò

Ò∂÷’- ÍÃØÎÀ√apple Ò¤ÓΔ Èapple√»

Í≥‹≈ÏΔ ¡È»Ú≈Á : ‡Δ.¡ÀÒ ⁄≈‘Ò

¿∞√∂ Âapple ª «‹Ú∂∫ «’ ÓÈ∞º÷ Í≥‹ √’ø˪

¡appleÊ≈ apple»Í, Ú∂ÁÈ≈, √ø«◊¡≈, √ø√’≈apple ¡Â∂

«Ú«◊¡≈È Á≈ √Ó»‘ ‘ÀÕ ÚÀÌ≈«√’ ¡Â∂

√Ωª«ÂÃ’ ÁØÈØ∫ ‘Δ Ó≈È«√’ ‹◊ Á∂

«¬Ò≈Ú≈ Ï≈‘appleΔ ‹◊ ÁΔ ‘Ø∫Á ˘ √ÚΔ’≈apple

’appleÁ∂ ‘ÈÕ ÚÀÌ≈«Ù’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

⁄Δ˜ª ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ ¿∞√∂ Âapple ª ÁΔ¡ª ‘Δ

‘È «‹√ Âapple∑∑ª Á≈ √≈ȱø ¿∞È∑ª Á≈ Íú÷

’«Ú «Ú¡ø◊

ÒÛΔÚ≈apple -F

Á¯ÂappleΔ ÍΩÛΔ¡≈∫

⁄Û∑ÁΔ Á¯ÂappleΔ ÍΩÛΔ¡≈∫ «Ó√Ò ⁄Δ’∂,

«÷«Û¡≈ ÓμÊ≈ È≈ ‘∞ßÁ≈ «ÁzÙ‡ ¬∂Ê∂

’ÒÓ ’∞apple√Δ ”Â∂ Ï«‘ßÁΔ ÿ≈ Ò≈ ’∂,

Ó∞apple◊Δ Î√Δ ÂØ∫ ‘∞ßÁΔ «ÂzÙ‡ ¬∂Ê∂

Í‘∞ß⁄∂ «‹‘Û∂ Ó≈Â≈«‘ Á≈ ÚμË «‘μ√≈,

¿∞ÂÒ≈ ˙√∂ 鱧 √Ófi∂ «√zÙ‡ ¬∂Ê∂

“Ó∞apple≈ÁÚ≈«Ò¡≈” Áμ√‰≈ ÏÛ≈ ¡Ω÷≈,

«’‘Û≈ «’‘Û∂ ÂØ∫ ÿμ‡ «ÌzÙ‡ ¬∂Ê∂

‘appleÁΔÍ «„æÒØ∫

’«Ú «Ú¡ø◊

Ó√Ò∂ Á≈ ‘Ò

Ó∂apple∂ Á∂Ù Í≥‹≈Ï Á∂ √∞ÿÛ ÒØ’Ø,

’appleØ ‘ØÙ, ı∞Á’∞ÙΔ È≈ ’appleØ «ÓμÂappleØ

«Ú◊Û∂ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ Á≈ ÒÚØ ‹≈«¬˜≈,

¡ÀÚ∂∫ ÓΩÂ-’ÓΩ È≈ ÓappleØ «ÓμÂappleØ

¡≈͉∂ ¡Â∂ Ï∂◊≈È∂ ÁΔ Íapple÷ ’apple’∂,

’apple ’∂ ¯À√Ò≈ √≈‘Ó‰∂ ’appleØ «ÓμÂappleØ

Ó√Ò≈ ’Ø¬Δ È≈, ‹Δ‘Á≈ È≈ ‘μÒ ‘ØÚ∂,

‘apple ÁØÙΔ È±ß ’ßÈ ÂØ∫ ÎÛØ «ÓμÂappleØ

ÈÚapple≈‘Δ ÿπ«◊¡≈ÈÚΔ

⁄Û∑Á≈ √±apple‹

‚±ßÿΔ ÈΔfi Á∂ È≈Ò «È‘≈appleΔ¬∂ ‹∂,

Ò≈ÒΔ fiÒ’ÁΔ ÈÚ∂∫ √Ú∂«apple¡≈∫ ÁΔ

«Ï√Δ¡apple È≈ˆ 鱧 ’ΔÒ‰≈ Ï‘∞ ¡Ω÷≈,

’≈¬Δ Ú≈‘ È≈ ⁄Â∞apple √Í∂«apple¡≈∫ ÁΔ

⁄Û∑Á∂ √±apple‹ 鱧 √Δ√ «ÈÚ≈¿∞‰ √≈apple∂,

’Ø¬Δ √≈apple È≈ ÒÚ∂ ‘È∂«apple¡≈∫ ÁΔ

’≈ˆ √Ó∂∫ Á≈ ÏØÒÁ≈ ÏØÒ √∞μ⁄∂,

‹≈‰Δ ÏÁÒ È∞‘≈apple ÏÈ∂«apple¡≈∫ ÁΔ

«◊¡≈È ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ Ò∂«’È

√Ωª«ÂÃ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

√≈‚∂ ÓÈ ¿∞Â∂ ‹Ø Ï≈‘appleΔ ‹◊ Á≈

¤≈«¬¡≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¿∞√ ÂØ∫ ‘Δ √≈ȱø Ï≈‘appleΔ

‹◊ ÁΔ Í¤≈‰ ‘πøÁΔ ‘À ‹ª «◊¡≈È ‘πøÁ≈

‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ Ï≈‘appleΔ ‹◊ «√appleÎ ¡È∞Ó≈È

«√ºË ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ “¡√ø◊” Á∂ ¡È∞¡≈¬Δ

¡appleÊ≈ ÔØ◊≈⁄≈apple ˘ Ó≥ȉ Ú≈Ò∂ Ï≈‘appleΔ

‹◊ ÁΔ ‘Ø∫Á ÂØ∫ ‘Δ «¬È’≈appleΔ ‘ÈÕ ¿∞‘

«¬√ ˘ √ÚÀ-«ÈappleÌapple ⁄∂ÂÈ≈ ‹ª

«Ú«◊¡≈È ÁΔ apple⁄È≈ Ó≥ÈÁ∂ ‘ÈÕ

ÏπºË È∂ «¬Èª Ӻª Á∂ «Ú’≈√ ˘

Ù≈«¬Á ÊØÛ≈ Ï‘π ÓΩ’≈ Á∂ «ÁºÂ≈

‘ØÚ∂ Íapple Ò◊Á≈ È‘ƒ «’ ¿∞Ȫ

ıπÁ ¡≈Í «¬Èª «Ú⁄Ø∫ «’√∂ «¬’

Ӻ ˘ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂Õ ¿∞‘ È≈ ª

ÌΩ«Â’Ú≈ÁΔ √È, «‹Èª È∂ √ÚÀ-«ÚÁÓ≈È

ÍÃÓ≈‰±¡ª ÁΔ ◊ÂΔ «Ú⁄Ø∫ ⁄∂ÂÈ≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞‘

¡‘øÚ≈ÁΔ √È ‹Ø √ø√≈apple ˘ √ÚÀ-«ÈappleÌapple

⁄∂ÂÈ≈Úª ÁΔ √Óº◊appleΔ ÁΔ ¿∞Í‹ Ó≥ÈÁ∂ ‘ÈÕ

¿∞‘ √Ø⁄ ¡Â∂ «ÚÚ‘≈apple «Ú⁄ ÓºË-Ó≈apple◊Δ

Í≥‹≈ÏΔ

ENGLISH

Íπ√Â’

ÍÃ’≈ÙÈ Ò¬Δ

√ÈÕ ¿∞È ª Á≈ apple√Â≈ ÁØÚª Á∂ «Ú⁄’≈apple Á≈

apple√Â≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ È∂ È≈ ª ÓÈ ÁΔ

Ú≈√«ڒÂ≈ ȱø ·∞’apple≈«¬¡≈ ‘À Â∂ È≈ ‘Δ

Ï≈‘appleΔ ‹◊ ÁΔ ¡√ÒΔ¡Â Á≈ ÷≥‚È ’ΔÂ≈

‘ÀÕ Ò∂«’È ¿∞Ȫ È∂ ÂÓ≈Ó Íapple≈-Íë’appleÂ’

¡√«ÂºÂÚª Ô≈ÈΔ ¡≈ÂÓ≈ ¡Â∂ ÍappleÓ≈ÂÓ≈

ÁΔ ‘Ø∫Á ÂØ∫ √≈¯ «¬È’≈apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ

√≈Ë≈appleÈ ÒØ’ ¿∞Ȫ ˘ √øπÈÚ≈ÁΔ ¡≈÷Á∂ √ÈÕ

Íapple ¿∞È ª È∂ ’Á∂ ÚΔ ¡«‹‘∂ Íú÷ ‹◊ ÂØ∫

«¬È’≈apple È‘ƒ ’ΔÂ≈ «‹√ ˘ «◊¡≈È-

«¬øÁzΔ¡ª apple≈‘ƒ ‹≈«⁄¡≈ È≈ ‹≈ √’∂ Õ ¡Â∂ È≈

‘Δ ¿∞È ª È∂ ¡È∞Ì≈Ú’ ¡‘ø (È≈Ó-apple»Í) Á∂

¡√«ÂºÂÚ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È ª È∂

«Èapple«ÚÚ≈Á Íú÷-«◊¡≈ÈÚ≈Á (¡«ÈºÂ

«Á÷-ÿ‡È≈¥Ó) ÁΔ «√º«÷¡≈ «ÁºÂΔ ‘ÀÕ

Ï‘π √≈appleΔ¡ª ◊ºÒª «‹È ª ¿∞μÍapple ¡≈Ëπ«È’

Ô∞◊ Á∂ √≈apple∂ Á≈appleÙ«È’ √«‘Ó ‘È, «Ú⁄Ø∫

«¬’ ◊ºÒ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ ¡≈ÁÓΔ ‹Ø ’∞fi ÚΔ

¡È∞ÌÚ ’appleÁ≈ ‘À ¿∞‘Δ ¿∞√ ÁΔ ⁄∂ÂÈ≈, ¿∞√

Á∂ «⁄ºÂ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ «Ú«◊¡≈È ÁΔ ¿∞Í≈Á≈È

√Óº◊appleΔ ‘ÀÕ ‹Ø ’∞fi ÚΔ «⁄ºÂ ÁΔ ¿∞Í≈Á≈È

√Óº◊appleΔ («¬øÁappleΔ¡ª Á∂ ÷∂Âapple) «Ú⁄ Ù≈ÓÒ

È‘ƒ ‘À ¿∞‘ Í»appleÈÂ≈ ¿∞√ ÁΔ «◊¡≈È √ΔÓª

Á∂ Ï≈‘apple ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ ‘Δ ¡≈ÁÓΔ Á∂ «⁄ºÂ, ⁄∂ÂÈ≈

ÁΔ √Óº◊appleΔ ‘apple ÍÒ «ÌøÈ-«ÌøÈ ‘πøÁΔ ‘ÀÕ

Ò∂«’È «¬√ ¡√Ê≈¬Δ, «¬√ Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ

√Óº◊appleΔ ÁΔ ¡√ÒΔ¡Â ¬∂ÈΔ Íú÷ ‘À «’ ¿∞√

¿∞Â∂ √Ú≈Ò ‘Δ È‘ƒ ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ

‹Á«’ ⁄∂ÂÈ≈ Á∂ ÿ∂apple∂ «Ú⁄ ‹Ø ’∞fi ÚΔ

Ú≈ÍappleÁ≈ ‘À ¿∞‘ ¿∞√∂ «Ú¡’ÂΔ «ÚÙ∂Ù Ò¬Δ

¡Â∂ ¿∞√∂ ÍÒ «Ú⁄ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Ú≈Íapple «apple‘≈

‘πøÁ≈ ‘À, ÍÃÓ≈‰’ apple«‘øÁ≈ ‘À ÂÁ ÚΔ «¬√ ˘

‘apple √Ó∂∫ Ò¬Δ ¿∞ÍÔØ◊Δ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘ÀÕ ¡Â∂ «‹Èª ‘≈Ò≈ª «Ú⁄ «¬√ ÁΔ

ÍÃÓ≈«‰’Â≈ Ï‰Δ apple«‘øÁΔ ‘À ¿∞Ȫ ‘≈Òª ˘

¡ÓÒ apple≈‘ƒ∂ Á»√«apple¡ª Ò¬Δ ÚΔ ¿∞ÍÔØ◊Δ

ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Íapple «¬‘ ◊ºÒ ’Á∂

È‘ƒ ÌπºÒ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ «’ ‹Ø ’∞fi ÚΔ ’جΔ

‹≈‰ √’Á≈ ‘À ¿∞‘ «√appleÎ Ó≈È«√’ √ºÂapple ”Â∂

‹≈‰ √’Á≈ ‘ÀÕ Ó≈È«√’ ’‘Ø, ⁄À«√’ ’‘Ø,

«ÚÁÓ≈È ’‘Ø √Ì ·Δ’ ‘ÀÕ «ÚÙ∂Ù √ÈØ-

«Ú«◊¡≈È ‹ª Íapple≈-ÌΩ«Â’ «Ú«◊¡≈È

Úapple◊Δ ’Ø¬Δ ÙÀ¡ È‘ƒ ‘ÀÕ (Ï≈’Δ Í∂˜ AI ”Â∂)

Ïz‘Ó⁄≈appleΔ Á≈ Ó∞ß‚≈

¯Ω‹Δ Ú∂÷Á≈ ÚappleÁΔ ÂØ∫ Ó∞’ ‘Ø«¬¡≈,

‡μÏapple ⁄ÒÁ∂ È≈ «¬’Ø ˜Ï≈È ‘Ø ’∂

Ú∂⁄Δ ‹ªÚÁΔ ‹Δ‘Á∂ ‹Ø ‘μÊ Òμ◊∂,

’∞apple√Δ «Ú⁄appleÁΔ «ÌzÙ‡ Á∞’≈È ‘Ø ’∂

Á≈ÈΔ ‘؉ Á≈ «Îapple∂ „’Úß‹ ’appleÁ≈,

ÈÙ∂ Ú∂⁄Á≈ ◊∞ß‚≈ ËÈÚ≈È ‘Ø ’∂

“Ó∞apple≈ÁÚ≈«Ò¡≈” ◊μÁΔ Á≈ ’apple∂ Á≈¡Ú≈,

Ïz‘Ó⁄≈appleΔ Á≈ Ó∞ß‚≈ ‹Ú≈È ‘Ø ’∂

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª,

’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂ Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂

«¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’ Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂

¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈ÍÂ

Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂

¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË

‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂

Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA

‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


14 09/11/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

’∂∫Áapple ”⁄ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple Ï‰Δ È±ß √≈„∂ «ÂßÈ √≈Ò ‘Ø

⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ ⁄ß◊∂ «ÁÈ

(¡μ¤∂ «ÁÈ) Á≈ «¬ß˜≈apple ’appleÁ∂-

’appleÁ∂ Êμ’ ⁄∞μ’Δ ‘À Íapple ⁄ß◊∂ «ÁÈ≈∫

È∂ Â≈∫ ¡≈¿∞‰ Á≈ È≈∫¡ ‘Δ È‘Δ∫

«Ò¡≈Õ ‘∞‰ Ó«‘ß◊≈¬Δ ¡Â∂

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ È≈Ò ÂÛÍÁΔ ‹ÈÂ≈ È∂

¡≈͉∂ Ó≈Û∂ «ÁÈ Ú≈Í√ ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ ¤∂Û «ÁμÂΔ ‘ÀÕ ¿∞Ëapple Á±‹∂ Í≈√∂

√μÂ≈Ë≈appleΔ È∂Â≈ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Òμ¤∂Á≈apple

◊μÒ≈∫ È≈Ò ¡Â∂ Á∂Ù È±ß √∞È«‘apple∂

Ô∞μ◊ ”⁄ «Ò‹≈‰ Á∂ √∞ÍÈ∂ «Á÷≈¿∞∫Á∂

‘ج∂ B@AI ”⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÒØ’

√Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ”⁄

‹∞‡∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

¿∞∫‹ ÚΔ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ

√μÂ≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò◊Í◊

‘apple √Ó∂∫ «√¡≈√Δ √ßÿappleÙ ÁΔ Ó∞Áapple≈

”⁄ ‘Δ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ «‹√

√Ó∂∫ B@AD ÁΔ ⁄؉ ÒÛΔ ‹≈ apple‘Δ

√Δ, ¿∞√ √Ó∂∫ Ì≈‹Í≈ È∂ «¬’ È≈¡apple≈

Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ 鱧 «ÁμÂ≈ √Δ “Ï‘∞Â

Ó«‘ß◊≈¬Δ ÁΔ Ó≈apple «¬√ Ú≈apple ÓØÁΔ

√apple’≈apple” √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ √≈„∂

«ÂßÈ √≈Ò ‘’±Ó Á≈ √∞μ÷ ÌØ◊‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÚΔ √apple’≈apple ¡≈÷apple ‘∞‰ Âμ’

Ó«‘ß◊≈¬Δ ”Â∂ ’≈ϱ «’¿∞∫ È‘Δ∫ Í≈

√’Δ? «’μÊ∂ ◊¬Δ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ

¿∞‘ ‘ß’≈appleΔ Ì≈Ù≈, «‹√ ”⁄ ¿∞‘

√ı «Ó‘È ÁΔ «√μ«÷¡≈ ”Â∂

Âapple‹Δ‘ «ÁßÁ∂ «Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂ √È?

‘μÁ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

Ï≈˜≈apple ”⁄ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫

ÿ‡‰ Â∂ Ï≈Ú‹±Á Ì≈apple ”⁄ ÍÀ‡appleØÒ

¡Â∂ ‚Δ˜Ò √√Â≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ”Â∂ «Ú’‰

‘∞‰ Ó«‘ß◊≈¬Δ ”Â∂

«’¿∞∫ ÷≈ÓØÙ ‘À Ì≈‹Í≈?

Ú≈ÒΔ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ «‡’‡ B apple∞ͬ∂ ÂØ∫

ÚË≈ ’∂ A@ apple∞ͬ∂ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ

√ΔÕ ‘∞‰ ıÏapple ¡≈ apple‘Δ ‘À «’

«Â¿∞‘≈apple≈∫ Á∂ «ÁÈ≈∫ ”⁄ «¬√ ÁΔ

’ΔÓ ÚË≈ ’∂ B@ apple∞ͬ∂ ’apple «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘ÀÕ √Ï˜Δ¡≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple ÷≈Ë

√Óμ◊appleΔ¡≈∫ Á≈ √√Â≈ ‘؉ ÁΔ Ï‹≈¬∂

‘Øapple «˜¡≈Á≈ Ó«‘ß◊≈ ‘∞ßÁ∂ ‹≈‰ Á≈

√Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ’≈appleÈ ÍÀ‡appleØÒ ¡Â∂

“ÍÛ∑Ø Íß‹≈Ï-ÍÛ∑≈˙ Íß‹≈Ï” Íz≈‹À’‡ «‘ Íß‹≈Ï Á∂ Íz≈«¬ÓappleΔ

√’±Ò≈∫ Á∂ AB@@ ¡«Ë¡≈Í’ √’±Ò≈∫ ÂØ∫ ‘ج∂ Ï≈‘apple

ȱappleÍ∞apple Ï∂ÁΔÕ «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï

«Ú⁄ “ÍÛ∑Ø Íß‹≈Ï-ÍÛ∑≈˙ Íß‹≈Ï” Ó∞«‘ßÓ È±ß

Ù∞apple± ’apple’∂ √±Ï∂ Á∂ √apple’≈appleΔ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò≈∫

Á∂ ’appleΔÏ AB@@ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ 鱧 «¬√ ’ßÓ

«Ú⁄ Ò◊≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ȱß

¡≈͉∂ ‘Δ √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple≈¿∞‰

ÂØ∫ Ï≈‘apple ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¡◊√Â

Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ «¬√ Ó∞«‘ßÓ Á≈

¿∞Á∂Ù Ì≈Ú∂∫ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò≈∫ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂ «Úμ«Á¡’ ÍμËapple ȱß

‹≈∫⁄ ’∂ ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄ ◊∞‰≈«Ӓ √∞Ë≈apple

’appleÈ≈ ‘À, Íapple «¬√ Ó∞«‘ßÓ Á∂ È’≈apple≈ÂÓ’

«√μ‡∂ ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È Õ «√μ«÷¡≈

√’μÂapple «’ÃÙÈ ’∞Ó≈apple Á∂ «¬√ “‚appleΔÓ

Íz≈‹À’‡” 鱧 √ÎÒ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈apple∂

«√μ«÷¡≈ ¡«Ë’≈appleΔ Â∂ ¡«Ë¡≈Í’ ¡μ‚Δ

⁄Ø‡Δ Á≈ ˜Øapple Ò◊≈ apple‘∂ ‘È, Íapple AB@@

¡«Ë¡≈Í’≈∫ Á≈ «¬√ Íz≈‹À’‡ 鱧 «√apple∂

Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹∞‡‰ ’≈appleÈ «¬√ Ó∞«‘ßÓ ”Â∂

ÍzÙÈ «⁄ßÈ∑ Òμ◊ ◊¬∂ ‘È Õ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple «¬√ Íz≈‹À’‡ 鱧 √ÎÒ Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ «¬’ «˜Ò∑≈ ’∞¡≈apple‚ΔÈ∂‡apple, ‘apple

ÏÒ≈’ ÍμËapple ”Â∂ «¬’ ÏΔ. ¡ÀÓ. ‡Δ.

(ÏÒ≈’ Ó≈√‡apple ‡apple∂Èapple) Â∂ √À∫‡apple √’±Ò

ÍμËapple ”Â∂ «¬’ √Δ. ¡ÀÓ. ‡Δ. Ò◊≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ Íß‹≈Ï Á∂ ‹ÒßËapple «˜Ò∑∂ «Ú⁄

I@, ’ͱappleÊÒ≈ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ EB, ¯≈«˜Ò’≈

«˜Ò∑∂ «Ú⁄ DG, Ï«·ß‚≈ «Ú⁄ D@, appleØÍÛ

«Ú⁄ E@, √zΔ Ó∞’Â√apple «Ú⁄ BG,

¯«Â‘◊Û∑ √≈«‘Ï ”⁄ CC, ÏappleÈ≈Ò «√ßÿ

B@ ¡Â∂ √≈«‘Ϙ≈Á≈ ¡‹Δ «√ßÿ È◊apple

«˜Ò∑∂ «Ú⁄ DB √apple’≈appleΔ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò≈∫

Á∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ √Ó∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ’∞μÒ

AB@@ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ 鱧 √’±Ò≈∫ ÂØ∫ ’μ„ ’∂

«¬√ Íz≈‹À’‡ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Â∂ «È◊apple≈ÈΔ

«Ú⁄ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ √ÏßË

«Ú⁄ Íz≈«¬ÓappleΔ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ «¬√ Íz≈‹À’‡ «Ú⁄ ¡«Ë¡≈Í’

Ò◊≈¿∞‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ Ó≈ÍÁß‚ ÂÀ¡ È‘Δ∫

‘È Õ «¬√ √ÏßË «Ú⁄ ¬Δ. ‡Δ. ‡Δ.

¡«Ë¡≈Í’ Ô±ÈΔ¡È Íß‹≈Ï Á∂ √±Ï≈

√’μÂapple ‘apple‹Δ «√ßÿ √À‰Δ ¡Â∂ «˜Ò∑≈

ÍzË≈È ’appleÓ‹Δ «√ßÿ ÏÀ∫√ È∂ «’‘≈ «’

√Ó∞μ⁄Δ Ô±ÈΔ¡È «¬√ Íz≈‹À’‡ ÁΔ √ÎÒÂ≈

¡Â∂ Íz≈«¬ÓappleΔ «√μ«÷¡≈ Á∂ √∞Ë≈apple Ò¬Δ Í±appleΔ

Âapple∑≈∫ Ú⁄ÈÏμË ‘À Õ

‚Δ˜Ò ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘À

«¬‘ √μÂ≈Ë≈appleΔ Ì≈‹Í≈ B@AD ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ‡Ó≈‡apple, «Í¡≈˜, ÍÀ‡appleØÒ Â∂

apple√Ø¬Δ ◊À√ ¡≈«Á ÁΔ¡≈∫ Ó≈Ó±ÒΔ

’ΔÓÂ≈∫ Úˉ ”Â∂ √Û’≈∫ ”Â∂ ¿∞Âapple

¡≈¿∞∫ÁΔ √Δ «‹Ú∂∫ «’ ‹ÈÂ≈ Á≈

«¬È∑≈∫ ÂØ∫ Úμ‚≈ ’Ø¬Δ ‘ÓÁappleÁ ‘Δ È≈

‘ØÚ∂Õ ¡μ‹ ÓßÂappleΔ, √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂

«ÚË≈«¬’ ω∂ ÏÀ·∂ ¡È∂’≈∫ Ì≈‹Í≈

È∂Â≈Ú≈∫ È∂ ¿∞ÁØ∫ ¡μËÈß◊Δ ‘≈Ò ”⁄

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ √È, «¬‘ ¡≈͉∂ ◊Ò∂

”⁄ √Ï˜Δ¡≈∫ Á∂ ‘≈apple Í≈ ’∂

⁄Ωapple√«Â¡≈∫ ”Â∂ „ØÒ Ú‹≈¿∞∫Á∂ Șapple

¡≈¿∞∫Á∂ √È Íapple ‘∞‰ ¿∞‘Δ È∂Â≈

Ó«‘ß◊≈¬Δ Úˉ Á∂ Íμ÷ ”⁄ ¡Â∂

¡≈Í‰Δ¡≈∫ È≈’≈ÓΔ¡≈∫ 鱧 ¤∞Í≈¿∞‰

Ò¬Δ ¡«‹‘∂-¡«‹‘∂ Âapple’ Á∂ apple‘∂

‘È «‹È∑≈∫ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ÚΔ È‘Δ∫

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔÕ «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩapple ”Â∂

’∂∫ÁappleΔ ÍÀ‡zØÒΔ¡Ó ÓßÂappleΔ Ëapple«ÓßÁapple

ÍzË≈È ÂØ∫ ‹ÁØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ ÚÒØ∫ ÍÀ‡appleØÒ

ÁΔ¡≈∫ ÚËÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ Ï≈apple∂

«‹μÊ∂ ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ Ì≈apple È≈ÒØ∫ ÚμË

‘؉ Íapple ¡«‹‘∂ Á∂Ù≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ Ï‘∞ ÿμ‡

‘À ‹Á «’ «˜¡≈Á≈Âapple Á∂Ù≈∫ “⁄ ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ¡≈∫

’ΔÓÂ≈∫ Ì≈apple È≈ÒØ∫ ÿμ‡ ‘È «¬√ √Ó∂∫ Á∂Ù

«Ú⁄ ÍÀ‡appleØÒ GD apple∞ͬ∂ ÒΔ‡apple «Ú’ «apple‘≈ ‘À

Ò◊Í◊ BH apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡apple Íz≈Í ‘؉

Ú≈Ò≈ ‚Δ˜Ò EI ÂØ∫ F@ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡apple

«Ú’ «apple‘≈ ‘À Ï‘∞Ó Á∂ ÈÙ∂ “⁄ ⁄±apple «¬‘

√apple’≈apple ‘∞‰ Ó«‘ß◊≈¬Δ Á∂ Ï≈apple∂ “⁄ Â≈∫ ⁄apple⁄≈

’appleÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁΔ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «÷μÒapple∂

¡Â∂ √∞√ ͬ∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple “⁄ ‘Δ ’Ø¬Δ ÁÓ-

÷Ó È˜apple ¡≈ «apple‘≈ ‘À...

√Ú≈Ò ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ¡«‹‘∂ Á∂Ù≈∫ È≈Ò Ì≈appleÂ

ÁΔ Â∞ÒÈ≈ ’appleÈ Ò◊Á∂ ‘È, «‹μÊ∂

ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ Ì≈apple È≈ÒØ∫

ÚμË ‘؉ Õ Íapple ¡«‹‘∂ Á∂Ù≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘À ‹Á «’

«˜¡≈Á≈Âapple Á∂Ù≈∫ ”⁄ ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ¡≈∫

‘appleÍÃΔ «√øÿ Ïapple≈Û

’ΔÓÂ≈∫ Ì≈apple È≈ÒØ∫ ÿμ‡ ‘ÈÕ «¬√

√Ó∂∫ Á∂Ù «Ú⁄ ÍÀ‡appleØÒ GD apple∞ͬ∂

ÒΔ‡apple «Ú’ «apple‘≈ ‘À Ò◊Í◊ BH

apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡apple Íz≈Í ‘؉ Ú≈Ò≈

‚Δ˜Ò EI ÂØ∫ F@ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡apple

«Ú’ «apple‘≈ ‘ÀÕ Ï‘∞Ó Á∂ ÈÙ∂ ”⁄

⁄±apple «¬‘ √apple’≈apple ‘∞‰ Ó«‘ß◊≈¬Δ Á∂

Ï≈apple∂ ”⁄ Â≈∫ ⁄apple⁄≈ ’appleÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫

⁄≈‘∞ßÁΔ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «÷μÒapple∂ ¡Â∂

√∞√ ͬ∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple ”⁄ ‘Δ ’جΔ

ÁÓ-÷Ó È˜apple ¡≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂

«ÁÈΔ∫ ÈÚ∂∫ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ∂ ’∂∫ÁappleΔ

’À∫√apple 鱧 ‹Û∑Ø∫ ıÂÓ

’appleÈ Á≈ Ó∞μ÷ «ÈÙ≈È≈

‘À ‹◊‹Δ «√ßÿ Á≈

Òß‚È apple≈‹ÚΔapple √ÓappleÕ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ú≈√Δ ‹◊‹Δ «√ßÿ È∂ HG ‘¯«Â¡≈∫

¡Â∂ D ⁄≈apple «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ A@@ ÓÀapple≈ÊÈ ÁΩÛ≈∫ ”⁄ «‘μ√≈ ÒÀ ’∂ ÈÚ≈∫

«¬«Â‘≈√ «√«apple‹¡≈ ‘ÀÕ

‹◊‹Δ «√ßÿ È∂ «¬‘ A@@

ÓÀapple≈ÊÈ ÁΩÛ≈∫ AG ‹ÈÚappleΔ,

B@AF ÂØ∫ Ù∞apple± ’apple’∂ C

¡’±Ïapple B@AG Âμ’

ͱappleΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

‹◊‹Δ «√ßÿ «¬’ √Ó≈‹

√∂ÚΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À

«’ ’À∫√apple Úapple◊Δ È≈Ó∞apple≈Á

«ÏÓ≈appleΔ Á≈ ı≈ÂÓ≈ ‹Û∫Ø ’apple

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂, «‹√ ’≈appleÈ

¿∞‘ “appleØ’Ø ’À∫√apple” ÏÀÈapple ‘∂·

’À∫Í ÚΔ Ò◊≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂

√ÏßË «Ú⁄ ‹◊‹Δ «√ßÿ ÓÀapple≈ÊÈ ÁΩÛ ’apple’∂ B@AH «Ú⁄ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï (¡ß«ÓzÂ√apple) «Ú÷∂ √ß◊Â≈∫ Ò¬Δ “appleØ’Ø ’À∫√apple” ⁄ÀappleΔ‡Δ Ú≈√Â∂ ’À∫Í

Ò◊≈ «apple‘≈ ‘À, ‹Ø «’ √≈Ò ”⁄ AB ’À∫Í Ò◊≈¬∂ ‹≈‰◊∂ ‹Ø ’Ø¬Δ ÚΔ “appleØ’Ø

’À∫√apple” ’À∫Í Ò◊Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ‹◊‹Δ «√ßÿ È≈Ò @@DD-

GI@DBDAFCD ”Â∂ √ßÍapple’ ’apple √’Á≈ ‘ÀÕ

√Àapple √Í≈‡≈ ÓßÂappleΔ ¡ÒÎØ∫√

’ÈÈÊÓ È∂ ÚμËÁΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫

Â∂Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓÂ≈∫ ”Â∂ ¡Î√Ø√

‹Â≈¿∞‰ ‹≈∫ «¬È∑≈∫ ”Â∂ «⁄ßÂ≈ Íz◊‡

’appleÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¿∞Ò‡≈ «¬√ Á≈

Íμ÷ ÒÀ ’∂ «¬‘ √≈Ï ’apple «ÁμÂ≈ ‘À

«’ Ì≈‹Í≈ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ ÚÒØ∫

’≈∫◊apple√ Á∂ Ù≈√È √Ó∂∫ Ó«‘ß◊≈¬Δ Á∂

«Úapple∞μË ⁄∞μ’Δ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ ¡≈Ú≈˜

Áapple¡√Ò ‹ÈÂ≈ Á∂ «‘μÂ≈∫ ȱß

ÓμÁ∂Șapple ‹≈∫ ‹ÈÂ≈ ÁΔ ‘ÓÁappleÁΔ

”⁄ È‘Δ∫, √◊Ø∫ «√appleÎ ’≈∫◊apple√

√apple’≈apple 鱧 ÏÁÈ≈Ó ’appleÈ ¡Â∂ «¬√

Ó∞μÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ’‡«‘apple∂ ”⁄ ÷Û∑≈ ’appleÈ

Á∂ Ó’√Á Á∂ È≈Ò ‘Δ √ΔÕ È‘Δ∫

Â≈∫ ’∂∫ÁappleΔ √Àapple-√Í≈‡≈ ÓßÂappleΔ

¡«‹‘≈ ˆÀapple-«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ Ú≈Ò≈

«Ï¡≈È ‘apple«◊˜ È≈ «ÁßÁ∂Õ «Í¤Ò∂

«ÁÈΔ∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ÍÀ‡appleØÒ

’Ω‰ ıappleΔÁÁ≈ ‘À, «‹√ Á∂ ’ØÒ ’≈apple

‹≈∫ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò ‘ÀÕ «ÈÙ«⁄ apple±Í

”⁄ ¿∞‘ Ì∞μ÷ È≈Ò È‘Δ∫ Óapple «apple‘≈

¿∞‘ «Ú¡’ÂΔ ‘Δ «¬‘ ÷apple⁄ ’apple

√’Á≈ ‘À, «‹√ 鱧 ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘ÀÕ ÓßÂappleΔ √≈«‘Ï≈È È∂ «¬‘ ÚΔ

¯∞appleÓ≈«¬¡≈ «’ ¡√Δ∫ ‡À’√ Ò≈ apple‘∂

‘≈∫ Â≈∫ «’ ◊appleΔÏ≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ ÚΔ

√ÈÓ≈È Ú≈ÒΔ ‘ØÚ∂Õ «¬√ Á∂ Ò¬Δ

Ï‘∞ Úμ‚Δ apple’Ó ÁΔ ˜apple±apple ‘À ¡Â∂

«¬√ Ò¬Δ ¡√Δ∫ «¬√ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫

”Â∂ Ò◊≈ apple‘∂ ‘≈∫ ‹Ø «¬√ 鱧 fiμÒ

√’Á∂ ‘ÈÕ ÓßÂappleΔ √≈«‘Ï≈È ÁΔ

«¬‘ Ì≈Ù≈ B@AD ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÁΔ

ÓØÁΔ ÁΔ Ì≈Ù≈ ÂØ∫ «ÏÒ’∞Ò ¿∞Ò‡

‘ÀÕ

¡μ‹ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò ‹≈∫ √’±‡apple

«¬’ √Ë≈appleÈ «¬μÊØ∫ Âμ’ «’ ˆappleΔÏ

«Ú¡’ÂΔ ÚΔ ¡≈Í‰Δ √‘±Ò ¡Â∂

˜apple±appleÂ Ò¬Δ appleμ÷‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘ÀÕ

’¬Δ ÒØ’≈∫ Á≈ apple∞˜◊≈apple «¬È∑≈∫ ÁØ

Ú≈‘È≈∫ ”Â∂ «ÈappleÌapple ‘ÀÕ «È√⁄Â

apple±Í ”⁄ ¡«‹‘∂ «Ó‘ÈÂ’Ù ÒØ’

¡≈Í‰Δ Ì∞μ÷ «Ó‡≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ ‘Δ

¡≈Í‰Δ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò ‹≈∫ ÍÀ‡appleØÒ

È≈Ò ⁄μÒ‰ Ú≈Ò∂ Á±‹∂ ‹∞◊≈Û

«’√Ó Á∂ «ÂßÈ Í‘Δ¡≈ Ú≈‘È≈∫ ”⁄

Â∂Ò ÍÚ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «È√⁄ apple±Í

”⁄ ¿∞‘ Ì∞μ÷ È≈Ò «¬√ Ò¬Δ È‘Δ∫

ÓappleÁ∂, «’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «Ó‘ÈÂ

’apple’∂ ’Ó≈¿∞‰≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Íapple

¿∞È∑≈∫ Á∂ ÷±È Í√ΔÈ∂ ÁΔ ’Ó≈¬Δ

‹∂’apple ‡À’√ Á∂‰ ”Â∂ Òμ◊∂ ¡Â∂ Á±‹∂

Í≈√∂ Á∂Ù ÁΔ √ß√Á ”⁄ √Ï«√‚Δ

Ú≈Ò≈ √√Â≈ ÌØ‹È «ÓÒÁ≈ apple‘∂

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 ¡≈apple«Ê’ Ò≈Ì «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ apple‘∂ Â≈∫ ’Δ ¿∞‘ Úapple◊ ÓßÂappleΔ

‹Δ Á∂ Âapple’≈∫ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ Ì∞μ÷∂

ÓappleÈ Ú≈Ò≈ Úapple◊ ‘À? Ì∞μ÷ È≈Ò

«¬√ √Ó∂∫ Á∂Ù «Ú⁄ ‘˜≈apple≈∫ ÒØ’ Óapple

apple‘∂ ‘È, «‹È∑≈∫ «Ú⁄ «’√≈È Â∂ ÷∂Â

Ó˜Á±apple Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ

«ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈ 鱧 ⁄∂¡appleÍapple√È Á∂

¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈¿∞‰ ÁΔ ⁄apple⁄≈ Ù∞apple±

«√apple√≈ ‚∂apple≈ ÍzÓ∞μ÷ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ ‚∂apple≈ «√apple√≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

⁄∂¡appleÍapple√È «ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈ 鱧 ⁄∂¡appleÍapple√È Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¤∂ÂΔ ‘Δ

‘‡≈¿∞‰ ÁΔ ⁄apple⁄≈ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‘À ? ¡«‹‘Δ ÚΔ ⁄apple⁄≈ ‘À «’ BE

ÈÚßÏapple 鱧 apple≈Ó apple‘ΔÓ Á≈ Í∞μÂapple ‹√ÓΔ ‚∂apple∂ ÁΔ ’Ó≈È √ßÌ≈Ò √’Á≈

‘À ? «¬√ «ÁÈ ‘apple √≈Ò ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ◊μÁΔÈÙΔÈ Ù≈‘

Ó√Â≈È≈ Á≈ ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ? «¬√ Ú≈apple ÚΔ ‚∂apple∂

”⁄ «¬‘ ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ «¬√ Ï≈apple∂ ”⁄ CA

¡’±Ïapple 鱧 «¬’ «ÚÙ∂Ù ÓΔ«‡ß◊ Ï∞Ò≈¬Δ ◊¬Δ ‘À, «‹√ ”⁄ ‹√ÓΔ ȱß

‚∂apple∂ Á≈ ’ßÓ’≈‹ √Ω∫͉ Á≈ ¯À√Ò≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À ? √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple

«ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈ 鱧 «¬√ Ò¬Δ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, «’¿∞∫«’

¿∞‘ ¡√ÊÓ≈ È≈Ò ÍΔÛ∑ ‘À ¡Â∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ÿapple ’appleÈ≈Ò

‹≈‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À ? ¿∞μÊ∂ ‘Δ ¿∞√ Á≈ ‹μÁΔ Ó’≈È Â∂ Í«appleÚ≈apple ‘À ? «Í¤Ò∂

’≈¯Δ √Ó≈∫ ÂØ∫ «ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈ Í∞«Ò√ Í∞줫◊μ¤ ”⁄ ÚΔ ¡√ÊÓ≈ Á≈ appleØ◊

Áμ√ ’∂ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫ ‘Ø apple‘Δ ? ‹∂’apple «ÚÍ≈√È≈ 鱧 ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈«¬¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ √≈¯ ‘À «’ ‚∂apple≈ ÓÀÈ∂‹Ó∂∫‡ Á≈ √≈apple≈ ’ßÓ ‹√ÓΔ «¬ß√≈ ‘Δ

√ßÌ≈Ò∂◊≈, «’¿∞∫«’ ‹∂’apple ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ÁΔ Ó±ß‘ ÏØÒΔ ËΔ ‘ÈΔÍzΔ ‹∂Ò∑ È≈

‹≈∫ÁΔ Â≈∫ ‚∂apple∂ ÁΔ Ú≈◊‚Øapple ¿∞√ Á∂ ‘μÊ ”⁄ ‘Ø √’ÁΔ √Δ ? √±Âapple≈∫ Á∂

Ó∞Â≈«Ï’ ‚∂apple≈ ÍzÏßË’≈∫ È∂ Ù≈‘ Ó√Â≈È≈ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ

«˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È±ß ¡apple˜Δ Á∂ ’∂ «¬‹≈˜Â Óß◊Δ ‘À ? ‘≈Ò≈∫«’ ‘≈Ò∂ Âμ’

«¬√ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ «ÓÒΔ ? «¬√ Ò¬Δ Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 ‚∂apple≈ ÍzÏßË’≈∫

ÁΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡Á≈Ò ”⁄ ¡appleÚΔ Ò◊≈¿∞‰

Á≈ ¯À√Ò≈ ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘À ? √±Âapple≈∫ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ ‚∂apple≈ ÁΔ Óß◊ÒÚ≈apple ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ò¬Δ ‘apple«ÓßÁapple «√ßÿ ‹μ√Δ ‚∂apple≈ «√apple√≈ Í‘∞ß⁄ ⁄∞μ’∂

‘È ? «¬‘ ÚΔ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «Í¤Ò∂ ’¬Δ «ÁÈ≈∫ ÂØ∫ «√apple√≈

‚∂apple≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰≈ ‹≈‰≈ Òμ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ?


www.samajweekly.com

’«Ó¿±«È√‡ ¡≈◊± ‹ÔØÂΔ Ï≈√± È∂ Íμ¤ÓΔ

Ïß◊≈Ò ”Â∂ „≈¬Δ Á‘≈«’¡≈∫ Âμ’ Ù≈√È

’ΔÂ≈ ¿∞È∑≈∫ È∂ «¯apple’± Â≈’Â≈∫ «Úapple∞μË

Ò◊≈Â≈apple ÒÛ≈¬Δ ’ΔÂΔ «¬‘ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ

◊μÒ ‘À «’ «’√ Âapple∑≈∫ apple≈Ù‡appleΔ √Ø«¬Ó √∂Ú’

√ßÿ «¬√ √±Ï∂ «Ú⁄ ÍzÚ∂Ù ’apple ◊¬Δ ¡Â∂

¡√Ò «Ú⁄ ¿∞√ È∂ √±Ï∂ 鱧 ¡≈͉∂ ’Ϙ∂ “⁄

’apple «Ò¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò «Ú⁄

«Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ Á∂ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ‘È, Íapple ¿∞È∑≈∫ Á∂ √ÓappleÊ’ ÚΔ ÓßÈÁ∂

‘È «’ ¿∞‘ «¬’ ‘≈appleΔ ‘Ø¬Δ ÒÛ≈¬Δ ÒÛ apple‘∂

‘ÈÕ √ßÿ √±Ï∂ Á∂ ¡ßÁapple±ÈΔ ÷∂Âapple≈∫ ”⁄ ÎÀÒ

⁄∞μ«’¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÁΔ¡≈∫ √Ú∂apple ÁΔ¡≈∫

Ù≈÷≈Ú≈∫ ‘apple ÓÀÁ≈È ”⁄ Òμ◊ apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ

¡«‹‘≈ «’¿∞∫ ¡Â∂ «’√ Âapple∑≈∫ ‘Ø«¬¡≈, «¬√

Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

’«Ó¿±«È√‡ ¡Â∂ «‹√ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ”Â∂ ÷μÏ∂

Íμ÷Δ ⁄ÒÁ∂ ‘È, «¬‘ √ßÿ Á∂ ͱappleΔ Âapple∑≈∫

Í∞apple≈‰∂ ¡Â∂ ’μ‡Û «Ú⁄≈apple≈∫ Á∂ «ÏÒ’∞Ò

¿∞Ò‡ ‘À Ïß◊≈Ò Á≈ ¡ÓΔapple √μ«Ì¡≈⁄≈apple ‘∞‰

√ßÿ ¡Â∂ ’«Ó¿±«È√‡≈∫ Á∂ «Ú⁄’≈apple Î√

«◊¡≈ ‘ÀÕ

«¬’ «ÓÊ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∞apple◊≈ ÁΔ¡≈∫

Ó±appleÂΔ¡≈∫ 鱧 ‹Ò ÍzÚ≈‘ ’appleÈ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ

Ò◊≈¿∞‰ ’≈appleÈ ÓÓÂ≈ ”Â∂ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ ȱß

ͫ¡≈¿∞‰ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À

ıÏapple≈∫ ¡È∞√≈apple, √±Ï≈ √apple’≈apple 鱧 ¡«‹‘≈ Òμ◊

«apple‘≈ √Δ «’ ÁØÚ∂∫ ‹Ò±√ Ó∞‘μappleÓ ¡Â∂ Á∞apple◊≈

‹Ò ÍzÚ≈‘ «¬√ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ’μ„∂ ‹≈‰◊∂ «’

«¬’-Á±√apple∂ Á∂ apple√Â∂ ”⁄ ¡≈ ‹≈‰, «¬√ È≈Ò

«ÌzÙ‡ ÍzÙ≈√È Ò¬Δ √ı ÍzΔ«÷¡≈ Ú≈ÒΔ

√«ÊÂΔ Ï‰ ‹≈‰Δ √ΔÕ Íapple √«ÊÂΔ È±ß √‘Δ

ω≈¬Δ appleμ÷‰ Ò¬Δ ’ØÒ’≈Â≈ ¿∞μ⁄ ¡Á≈ÒÂ

È∂ ÁıÒ «ÁμÂ≈ Ù≈«¬Á «˜«Ò∑¡≈∫ «Ú⁄ ‘Ø

apple‘∂ «¯apple’± Áß«◊¡≈∫ È∂ ÓÓÂ≈ 鱧 ¡«‹‘Δ

Í≈ÏßÁΔ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ Íz∂«apple ’ΔÂ≈ √ΔÕ Ó∞‘μappleÓ

Á∂ ‹Ò±√ Á∂ apple√Â∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ÚΔ «ÚÚ≈Á Ì«÷¡≈

√Δ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈, ’∞fi ‘ÓÒ≈Úapple «‘ßÁ±

√Ó±‘, «‹È∑≈∫ «Ú⁄ Ïß◊≈ÒΔ ¡Â∂ ˆÀapple-Ïß◊≈ÒΔ

ÁØÚ∂∫ ‘Δ Ù≈«ÓÒ ‘È, Ïß◊Ò≈Á∂ÙΔ ÿ∞√ÍÀ·Δ¡≈∫

¡Â∂ «¬√Ò≈«Ó’ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ 鱧 appleØ’‰ Á∂

Ȫ¡ ”Â∂ ¿∞μÌapple ¡≈¬∂ ‘È Õ

’∞fi √Ó∂∫ «Ú⁄ Ïß◊Ò≈Á∂Ù ÂØ∫ «‘ßÁ±¡≈∫ Á∂

Ò◊≈Â≈apple «‘‹apple ’appleÈ È≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫

¿∞Ìapple «apple‘≈ «¯apple’±Ú≈Á ‘Øapple ÚË «◊¡≈ ‘ÀÕ

¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ «‘ßÁ± ‹Ø «’ Á∂Ù ÁΔ Úß‚ Ì≈Ú

ͱappleÏΔ Í≈«’√Â≈È Ï‰È ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ïß◊≈Ò

Á∂ ͱappleÏΔ Ì≈◊≈∫ «Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ √È Ì≈appleÂ

«‘‹apple ’apple ◊¬∂ √È ¡Â∂ ¡μ‹ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ È∂

ÁØ ÿapple appleμ÷∂ ‘ج∂ ‘È, «¬’ Ïß◊≈Ò «Ú⁄ ¡Â∂

Á±√apple≈ Ïß◊Ò≈Á∂Ù «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ïμ⁄∂ Ì≈appleÂ

Á∂ √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ÍÛ∑Á∂ ‘È ¡Â∂ ’∞fi

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ È∂ Ì≈apple ÁΔ

È≈◊«apple’Â≈ ÚΔ ‘≈√Ò ’apple Ò¬Δ ‘À Õ

Íapple «¬√Ò≈«Ó’ ’μ‡ÛÍßÊ Á∂ Úˉ ’≈appleÈ

Ïß◊Ò≈Á∂Ù «Ú⁄ «‘ßÁ±¡ª ”Â∂

Ò◊≈Â≈apple ‘Ø apple‘∂ ‘Ó«Ò¡≈∫ Á∂ ’≈appleÈ «Í¤Ò∂

Á‘≈’∂ ÂØ∫ «‘‹apple Á≈ «¬’ ÈÚ≈∫ ÁΩapple

⁄μ«Ò¡≈ ‘À «˜¡≈Á≈Âapple ˆappleΔÏ ÒØ’ √apple‘μÁ

Á∂ È≈Ò Ò◊Á∂ «˜«Ò∑¡≈∫ «Ú⁄ «‡’∂ ‘ج∂ ‘È

¡Â∂ ¤Ø‡∂-Ó؇∂ ’ßÓ≈∫ apple≈‘Δ∫ ¡≈Í‰Δ appleؘΔ-apple؇Δ

⁄Ò≈ apple‘∂ ‘È ˜≈‘apple ‘À «’ Ïß◊≈ÒΔ Á±√apple∂

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ ÍzÂΔ ◊∞μ√≈ appleμ÷Á∂ ‘ÈÕ √ßÿ È∂

⁄Ò≈’Δ È≈Ò «¬È∑≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ÚμÒ

«÷μ⁄‰ Ò¬Δ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√

«ÚÙ∂Ù

Á∂Ù «Ú⁄ ÚË apple‘Δ ‘À «¯apple’≈Íz√ÂΔ-‹Ó‘±appleΔ Â∂

ËappleÓ-«ÈappleÍμ÷ «Ëapple≈∫ 鱧 «¬’Ó∞μ· ‘؉ ÁΔ ÒØÛ

ÍμÂapple’≈apple È∂ Í∞쫤¡≈, “’Δ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫

«ÓÂ≈ÒΔ Á≈ apple∞fi≈È «’z’‡ ÚμÒ √ΔÕ “ Â≈∫ Ó≈∫

Á≈ √≈Î ÙÏÁ≈∫ «Ú⁄ ’«‘‰≈ √Δ È‘Δ∫, ¿∞√

Á≈ Í«‘Ò≈ apple∞fi≈È ‚≈∫√ ÚμÒ √Δ, «’z’‡

«Ú⁄ Â≈∫ ¿∞‘ ¡⁄≈È’ ¡≈ ◊¬Δ Ó±Ò apple±Í

«Ú⁄ Â≈«ÓÒ, «ÓÂ≈ÒΔ Á≈ ‹ÈÓ apple≈‹√Ê≈È

Á∂ ‹ØËÍ∞apple «Ú⁄ «ÂßÈ Á√ßÏapple AIHB ȱß

‘Ø«¬¡≈ «‹Ê∂ «ÓÂ≈ÒΔ Á∂ «ÍÂ≈ ÁØapple≈¬Δ apple≈‹

Ì≈appleÂΔ Ú≈‹±√ÀÈ≈ ¡«Ë’≈appleΔ Á∂ ÂΩapple “Â∂ ’ßÓ

’appleÁ∂ √È «ÓÂ≈ÒΔ ÁΔ Ó≈∫ ÒΔÒ≈ apple≈‹ «¬’

√Ó∂∫ «’z’‡ ÷∂‚ÁΔ √Δ Íapple ¿∞È∑≈∫ È∂ ’ÁΔ

È‘Δ∫ √Ø«⁄¡≈ √Δ «’ Ï∂‡Δ Á≈ ’ÀappleΔ¡apple ÚΔ

«’z’‡ ‘ØÚ∂◊≈Õ

«ÓÂ≈ÒΔ È∂ Á±√apple∂ ÍzØÎÀÙÈÒ «’z’‡apple≈∫ ÂØ∫ Úμ÷

A@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ ‹≈ ’∂ «’z’‡ ÷∂‚‰≈

Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‹ÁØ∫ «’ Ï≈’Δ ¡≈Ó ÂΩapple “Â∂ E-F

√≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ ‘Δ Ù∞apple± ’apple «ÁßÁ∂ ‘È

Íapple A@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄ ÏμÒ≈ ◊∂∫Á ÎÛÈ

Ú≈ÒΔ «ÓÂ≈ÒΔ ·Δ’ G √≈Ò Ï≈¡Á Ì≈appleÂΔ

‡ΔÓ Ò¬Δ ⁄∞‰ Ò¬Δ ◊¬Δ ‘≈Ò≈∫«’ ¿∞√ Á∂

«¬√ Âapple∑≈∫ Á∂ «’z’‡ «÷‚≈appleΔ Ï‰È «Íμ¤∂ ÚΔ

«¬’ ’‘≈‰Δ ‘ÀÕ «¬‘ ’‘≈‰Δ «ÓÂ≈ÒΔ Á∂

«ÍÂ≈ ÁØapple≈¬Δ apple≈‹ √∞‰≈¿∞∫Á∂ ‘È ¿∞È∑≈∫

¡È∞√≈apple “«ÓÂ≈ÒΔ √Ú∂apple∂ ’≈ÎΔ Á∂apple Âμ’ √Ω∫ÁΔ

√Δ ¡Â∂ Ï‘∞ ¡≈Ò√Δ ÚΔ √Δ ¿∞√ 鱧 ⁄∞√Â

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÀ∫ Ï∂‡∂ Á∂ È≈Ò ¿∞√ 鱧 ÚΔ

◊apple≈¿±∫‚ ”⁄ ÒÀ ‹≈‰ Òμ«◊¡≈ ¿∞Ê∂ ’∞fi

«ÁÈ≈∫ Á∂ Ï≈¡Á ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 ÍÒ≈√«‡’ ÁΔ

◊∂∫Á ¡Â∂ ‡À«È√ ÁΔ ◊∂∫Á √∞쇉 Ò¬Δ ’«‘‰

Òμ«◊¡≈ «¬’ «ÁÈ ¿∞Ê∂ ’Ø⁄ «‹˙ÂΔ Íz√≈Á

’πÒÁΔÍ È¬Δ¡apple

E: mail : kuldipnayar09@gmail.com

ÓΩ‹±Á √ÈÕ ¿∞‘ Ò◊≈Â≈apple «¬√ 鱧 Á∂÷ apple‘∂

√È, «Îapple Ó∂apple∂ ’ØÒ ¡≈ ’∂ «’‘≈ «’ ’∞ÛΔ

ÚËΔ¡≈ ◊∂∫Á √∞μ‡ÁΔ ‘À «¬√ «Ú⁄ «’z’‡ Á≈

‘∞Èapple ‘À «‹˙ÂΔ Íz√≈Á È∂ ¿∞√ 鱧 «¬’ ‘ÎÂ∂

Ò¬Δ «√÷Ò≈¬Δ Á∂ ÂΩapple “Â∂ appleμ«÷¡≈ ¡Â∂ appleؘ

A@ «Ó߇ ÏÀ«‡ß◊ Ò¬Δ «ÁßÁ∂ √È Á√ «ÁÈ≈∫

Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂ ÓÀ鱧 «’‘≈ Â∞√Δ∫ «¬√ ȱß

«’z’‡ ’À∫Í «Ú⁄ Ì∂‹Ø

«¬‘ ’∞ÛΔ Ì«Úμ÷ ÁΔ

√‡≈apple ‘À «¬√ “Â∂ ÓÀ∫

Í∞쫤¡≈ ’∞ÛΔ¡≈∫

Ò¬Δ ’À∫Í «’Ê∂ ‘À Á∂Ù

«Ú⁄Õ «ÓÂ≈ÒΔ Á∂

√’±Ò «Ú⁄ √ßÍÂ

’∞Ó≈apple ’∞ÛΔ¡≈∫ ȱß

«’z’‡ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ

«ÁßÁ∂ √È ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ◊μÒ ’ΔÂΔ ¡Â∂

«Îapple ‹Ø ’∞fi ‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘ «¬«Â‘≈√ ‘À “

«ÓÂ≈ÒΔ ÁΔ Ó≈∫ ¡È∞√≈apple ¿∞‘ Ï⁄ÍÈ «Ú⁄

’≈ÎΔ ¡≈Ò√Δ √Δ ¡Â∂ «’√∂ ‘μÁ Âμ’ ¡μ‹

ÚΔ ‘À Íapple «¬‘ √μ⁄ ‘À «’ «’z’‡ È∂ ¿∞√ ȱß

ÏÁ«Ò¡≈ ‘À Í«‘Ò≈∫ ¿∞√ ÁΔ √Ω‰ ÁΔ ¡≈ÁÂ

ÂØ∫ Íapple∂Ù≈È ‘Ø ’∂ ¡√Δ∫ ¿∞√ 鱧 «’z’‡ ÷∂‚‰

Ò¬Δ Ì∂«‹¡≈ Íapple ¿∞√ Á≈ ‹Ø ¡≈Ò√ÍÈ √Δ,

¿∞‘ ¿∞√ Á≈ ÍÒμ√ Í∞¡≈«¬ß‡ «apple‘≈ ‘À ¿∞‘

«Í¤Ø’Û Á∂ ¿∞Ò‡, Ïß◊Ò≈Á∂Ù Á∂ È≈◊«apple’

«Ó¡≈∫Ó≈apple Á∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ó∞√«ÒÓ Úapple◊

appleØ«‘ß«◊¡≈∫ Á∂ «‘‹apple ’appleÈ ÁΔ ¡√≈Ë≈appleÈ

√Óμ«√¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple apple‘∂ ‘È ÓÈ∞μ÷Â≈

Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ „≈’≈ ÚÒØ∫ «¬È∑≈∫

ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ÍÈ≈‘ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Íapple

«¬’ ‘μÁ ÂØ∫ ¡μ◊∂ «¬‘ √‘≈«¬Â≈ È‘Δ∫ ’apple

√’Á≈ √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ √‡ΔÎ∂È

Á∞‹≈«apple’ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ ¡◊√ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘∞‰

Âμ’ Ò◊Í◊ D,H@,@@@ appleØ«‘ß«◊¡≈

Ó∞√ÒÓ≈È Ïß◊Ò≈Á∂Ù Í‘∞ß⁄ ⁄∞μ’∂ ‘È ¡Â∂

«¬È∑≈∫ ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò ’appleÈ≈ Ï‘∞ Ó∞Ù«’Ò

‘Ø «apple‘≈ ‘À Õ

’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂ÙÈ ¡≈Î «‘¿±ÓÀÈΔ‡∂appleΔ¡È

¡Î∂apple¡apple˜ (˙.√Δ.¡À⁄.˙.) Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ ¡◊√ Á∂ ¡÷Δapple ÂØ∫ «Ó¡≈∫Ó≈apple ÂØ∫

Ïß◊Ò≈Á∂Ù ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ appleØ«‘ß«◊¡≈∫

ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ D,H@,@@@ Í‘∞ß⁄

⁄∞μ’Δ ‘À ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ “«¬√ Âapple∑≈∫

Ïß◊Ò≈Á∂Ù ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ Ò◊Í◊ G Òμ÷ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ◊¬Δ

‘À «Ó¡≈∫Ó≈apple Á∂ È≈◊«apple’Â≈ ’≈ȱßÈ AIHB

Á∂ «‘ appleØ«‘ß«◊¡≈∫ ÁΔ È≈◊«apple’Â≈ ıÂÓ

’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ «Ó¡≈∫Ó≈apple ÁΔ √apple’≈apple

¿∞È∑≈∫ 鱧 Ïß◊Ò≈Á∂Ù ÂØ∫ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ ÂΩapple “Â∂

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

Ì≈appleÂΔ Ó«‘Ò≈ «’z’‡ √‡≈apple-«ÓÂ≈ÒΔ apple≈‹

¡μ‹ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÈΔ∫Á È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫

’apple √’ÁΔ ‘À ¿∞√ 鱧 ¡μ· ÿ߇∂ ÁΔ ÈΔ∫Á Â≈∫

⁄≈‘ΔÁΔ ‘Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «ÓÂ≈ÒΔ Á∂ «ÍÂ≈

’«‘ßÁ∂ ‘È «’ «ÓÂ≈ÒΔ È±ß «’Â≈Ï≈∫ ÍÛ∑È

¡Â∂ ‚≈∫√ Â∂ √ß◊Δ ÚΔ Ï‘∞ Í√ßÁ ‘À

√ß◊ΔÂ È±ß ÒÀ ’∂ ¿∞‘ «¬’ «’μ√≈ √∞‰≈¿∞∫Á∂

‘È ¿∞È∑≈∫ ¡È∞√≈apple, “«Ú⁄≈Ò∂ «‹‘∂ ‹ÁØ∫ ÁØ

Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ¤∞μ‡Δ √Δ,

’Ø¬Δ ÓÀ⁄ ’Ø¬Δ ÒÛΔ

È‘Δ∫ √Δ Â≈∫ ¿∞‘ Ó∂apple∂

’ØÒ ¡≈¬Δ ¡Â∂ «’‘≈

«’ ¿∞√ 鱧 «◊‡≈apple

«√μ÷‰≈ ‘À ÓÀ∫ ¿∞√ ȱß

Í∞쫤¡≈ «’ ¿∞‘ ‘∞‰

«’Ú∂∫ ’apple∂◊ΔÕ Â≈∫ ¿∞√

È∂ «’‘≈ «’ Ï√ Â∞√Δ∫

«◊‡≈apple ‡Δ⁄apple ÒμÌØ ÓÀ∫ «√μ÷ ÒÚ≈∫◊Δ ¿∞√ È∂

ͱapple∂ Ó‘ΔÈ∂ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ ◊ßÌΔapple ‘Ø ’∂ «◊‡≈apple

«√μ«÷¡≈, «‹Ú∂∫ «◊‡≈apple Ú≈Á’ ‘Δ Ï‰È≈

‘ØÚ∂ Íapple «‹Ú∂∫ ‘Δ «’z’‡ ÁΔ ÷∂‚ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ

Â≈∫ ¿∞√ È∂ «◊‡≈apple ‘ØÚ∂ ‹≈∫ ’∞fi ‘Øapple √Ì ’∞fi

«¬’ Í≈√∂ ’apple «ÁμÂ≈ “

«ÓÂ≈ÒΔ Á∂ Ó≈∫-Ï≈Í ’«‘ßÁ∂ ‘È ¡√Δ∫ ¿∞√

ÁΔ ‘apple ⁄≈‘ ͱappleΔ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁ∂

‘≈∫ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ Ò◊Í◊ D@@-E@@

«¬’ Í≈√∂ Â≈∫ Ì≈apple √apple’≈apple ¡Á≈ÒÂ

«Ú⁄ ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ √ÏßË

Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò

√≈Ï ’appleÈ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À ¡Â∂ Á±√apple∂

Í≈√∂ √μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ Ì≈‹Í≈ Á∂ √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ È∂ «‘ß√≈ ÂØ∫ Ï⁄ ’∂

¡≈¬∂ appleØ«‘ß«◊¡≈∫ 鱧 ÙappleÈ Á∂‰ ÁΔ

Ú’≈Ò ’ΔÂΔ ‘À «¬‘ «Ú⁄≈apple √apple’≈apple

ÁΔ ÁÒΔÒ Á∂ «Úapple∞μË ‘È “ÈÚ Ì≈appleÂ

‡≈¬ΔÓ˜“ «Ú⁄ ¤Í∂ «¬’ √ßÍ≈Á’Δ Ò∂÷

«Ú⁄ Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ È∂ «’‘≈ «’

appleØ«‘ß«◊¡≈ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ 鱧 Ú≈Í√ È‘Δ∫

Ì∂‹‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò

ÓÈ∞μ÷Δ «Ú‘≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

«ÏÈ≈∫ Ùμ’, «¬√ È≈Ò apple≈‹ÈΔÂ’

÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ ‘Ò⁄Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ ‘À

ı≈√’apple ◊z«‘ apple≈‹ ÓßÂappleΔ ‘ß√ apple≈‹

¡‘Δapple È∂ «’‘≈ «’ Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ Á∂

«Ú⁄≈apple Á∂Ù «‘ «Ú⁄ È‘Δ∫ ‘È

¡‘Δapple È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø ÚΔ Á∂Ù Ò¬Δ

«⁄ßÂ≈ ’appleÁ≈ ‘À, ¿∞‘ «¬√ Âapple∑≈∫

«Ï¡≈È È‘Δ∫ Á∂Ú∂◊≈..

¡≈¬∂ ÙappleÈ≈appleÊΔ ÓßÈÁΔ ‘À Õ

¿∞μÂapple-ͱappleÏΔ √±«Ï¡≈∫ ÁΔ «Ó¡≈∫Ó≈apple

È≈Ò ÒßÓΔ √apple‘μÁ ‹∞Û∂ ‘؉ ’≈appleÈ

appleØ«‘ß«◊¡≈ Ó∞√ÒÓ≈È Ì≈apple «Ú⁄ ÚΔ

Á≈ıÒ ‘Ø apple‘∂ ‘È, «‹√ È≈Ò ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ

√≈‘Ó‰∂ «¬’ √Óμ«√¡≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø apple‘Δ ‘À

«¬’ Í≈√∂ Â≈∫ Ì≈apple √apple’≈apple ¡Á≈Ò «Ú⁄

ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ √ÏßË Í≈«’√Â≈È Á∂

¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò √≈Ï ’appleÈ Òμ◊Δ ‘جΔ

‘À ¡Â∂ Á±√apple∂ Í≈√∂ √μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ Ì≈‹Í≈

Á∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ È∂ «‘ß√≈ ÂØ∫ Ï⁄

’∂ ¡≈¬∂ appleØ«‘ß«◊¡≈∫ 鱧 ÙappleÈ Á∂‰ ÁΔ

Ú’≈Ò ’ΔÂΔ ‘À, «¬‘ «Ú⁄≈apple √apple’≈apple

ÁΔ ÁÒΔÒ Á∂ «Úapple∞μË ‘È “ÈÚ Ì≈appleÂ

‡≈¬ΔÓ˜” «Ú⁄ ¤Í∂ «¬’ √ßÍ≈Á’Δ Ò∂÷

«Ú⁄ Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ È∂ «’‘≈ «’ appleØ«‘ß«◊¡≈

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ 鱧 Ú≈Í√ È‘Δ∫ Ì∂‹‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

√◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ÓÈ∞μ÷Δ «Ú‘≈apple ’ΔÂ≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «ÏÈ≈∫ Ùμ’, «¬√ È≈Ò

apple≈‹ÈΔÂ’ ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ ‘Ò⁄Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø

◊¬Δ ‘À ı≈√’apple ◊z«‘ apple≈‹ ÓßÂappleΔ ‘ß√ apple≈‹

¡‘Δapple È∂ «’‘≈ «’ Úapple∞‰ ◊≈∫ËΔ Á∂ «Ú⁄≈apple

Á∂Ù «‘ «Ú⁄ È‘Δ∫ ‘È ¡‘Δapple È∂ «’‘≈

«’ ‹Ø ÚΔ Á∂Ù Ò¬Δ «⁄ßÂ≈ ’appleÁ≈ ‘À, ¿∞‘

«¬√ Âapple∑≈∫ «Ï¡≈È È‘Δ∫ Á∂Ú∂◊≈Õ

«’Â≈Ï≈∫ ‘È, «¬È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Âapple

¡≈ÂÓ’Ê≈Ú≈∫ ‘È Úapple‰ÈÔØ◊ ‘À «’

√≈ÈΔ¡≈ «Óapple˜≈, «√ß˱, √≈¬ΔÈ≈ È∂‘Ú≈Ò ÁΔ

Âapple∑≈∫ «ÓÂ≈ÒΔ ÚΔ Ó±Ò apple±Í «Ú⁄ ‘ÀÁapple≈Ï≈Á

ÁΔ ‘À «¬√ Âapple∑≈∫ «’¿∞∫Õ «¬√ ”Â∂ «ÓÂ≈ÒΔ Á∂

«ÍÂ≈ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ «¬ÊØ∫ Á∂ Í≈‰Δ «Ú⁄ ’∞fi

Â≈’ ‘À «’¿∞∫«’ ‘∞‰ ‡À«È√ ¡Â∂

ÏÀ‚«Óß‡È ÁΔ Âapple∑≈∫ «¬ÊØ∫ ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡≈∫ ’∞ÛΔ¡≈∫ ‘È ‹Ø «’z’‡ ÷∂‚ apple‘Δ¡≈∫

‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó≈Í∂ ÚΔ «¬√ «Ú⁄ ÓÁÁ ’apple

apple‘∂ ‘È ‘∞‰ ⁄Δ˜≈∫ ’≈ÎΔ ÏÁÒ apple‘Δ¡≈∫ ‘È

÷∂‚ ‘∞‰ ’ÀappleΔ¡apple ω ⁄∞μ«’¡≈ ‘À ‘∞‰ Úμ÷-

Úμ÷ ÷∂‚≈∫ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Ò¬Δ ’∞ÛΔ¡≈∫ Úμ÷-

Úμ÷ ’À∫Í≈∫ «Ú⁄ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

«ÓÂ≈ÒΔ ÁΔ Ó≈∫ ÚΔ ’«‘ßÁΔ ‘À «’ ‘∞‰

«‘ßÁ∞√Â≈È «Ú⁄ «¬√ Âapple∑≈∫ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ‘À «’

ÒÛ’Δ¡≈∫ ÷∂‚≈∫ 鱧 ’ÀappleΔ¡apple ω≈ √’ÁΔ¡≈∫

‘È Íapple ÍÛ∑≈¬Δ ÚΔ ˜apple±appleΔ ‘À «¬√ Á∂ «ÏÈ≈∫

‹ΔÚÈ «Ú⁄ ¡≈ÂÓ«ÚÙÚ≈√ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈

¡Â∂ √ÎÒ ‘؉ Ò¬Δ «¬‘ ‘apple ‘≈Ò «Ú⁄

⁄≈‘ΔÁ≈ ¡√Ò «Ú⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ˜appleΔ¬∂ ‘Δ ’¬Δ

√Óμ«√¡≈Ú≈∫ √∞Òfi≈¬Δ¡≈∫ ‹≈ √’ÁΔ¡≈∫ ‘È

«ÓÂ≈ÒΔ ‘∞‰ Á∂Ù ‘Δ È‘Δ∫ Á∞ÈΔ¡≈ Ò¬Δ

«’z’‡ √‡≈apple ω ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ

-«Î¿±⁄apple ÓΔ‚Δ¡≈ ÈÀμ‡Úapple’

09/11/2017

15

‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ √appleÏ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò ȱß

√apple’≈apple È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡Á≈Ò ȱß

appleØ«‘ß«◊¡≈∫ Á∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò √ÏßË≈∫ Á∂

√ϱ Í∂Ù ’apple∂◊Δ √apple’≈apple Á∂ ¡È∞√≈apple ’∞fi

appleØ«‘ß«◊¡≈ Ó∞√ÒÓ≈È Í≈«’√Â≈È Á∂

¡μÂÚ≈ÁΔ ◊∞μ‡≈∫ È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘È ’∂∫Áapple

È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ ÂΩapple “Â∂

¡≈¬∂ D@,@@@ appleØ«‘ß«◊¡≈∫ 鱧 Ú≈Í√

Ì∂‹∂◊≈ √apple’≈apple Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á∂ «Úapple∞μË ÁØ

appleØ«‘ß«◊¡≈∫ ¡≈◊±¡≈∫ ÚÒØ∫ ⁄∞‰ΩÂΔ «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘À ¡Â∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Úapple◊

Ù≈∫ÂΔ Íz∂ÓΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «˜¡≈Á≈Âapple

ÒØ’≈∫ Á≈ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò ’Ø¬Δ √ÏßË

È‘Δ∫ ‘À Õ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ È±ß ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

√Óμ«√¡≈ 鱧 √«‘‹ „ß◊ È≈Ò È«‹μ·‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ‹ßÓ± «Ú⁄ ’ÙÓΔappleΔ Íß«‚ ¡Â∂

’ØÒ’≈Â≈ Â∂ ◊∞‘≈‡Δ «Ú⁄ Ïß◊Ò≈Á∂ÙΔ

Ó∞√ÒÓ≈È ÙappleÈ≈appleÊΔ ‘È «¬‘Δ Ó≈ÓÒ≈

√zΔÒß’≈¬Δ Â≈«ÓÒ≈∫ Á≈ ÚΔ ‘À «‹È∑≈∫ È∂

Â≈«ÓÒÈ≈‚± “⁄ ÙappleÈ Ò¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À Íapple

appleØ«‘ß«◊¡≈ ÒØ’≈∫ ÁΔ «‘‹apple È∂ √apple’≈apple ȱß

ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À «¬’ ÓÈ∞μ÷Δ √Óμ«√¡≈ ȱß

apple≈‹ÈΔÂ’ appleß◊ «ÓÒ «◊¡≈ ‘À Õ

√Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á∞μ÷Á≈¬Δ ◊μÒ «¬‘ ‘À

«’ √Óμ«√¡≈ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ «¯apple’± appleß◊ ÒÀ apple‘Δ

‘À, «‘ßÁ± ÏÈ≈Ó Ó∞√ÒÓ≈È Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò

«Ú⁄ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘≈Ò≈ ◊ßÌΔapple ‘È, ¿∞Ê∂

«¬È∑≈∫ Á∂ ’߇appleØÒ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘؉ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À ¡√ÒΔ¡Â «Ú⁄ «‘ßÁ±Ú≈ÁΔ

ÂμÂ≈∫ «Úapple∞μË ÒÛÈ Ò¬Δ ËappleÓ-«ÈappleÍμ÷

¡Â∂ ÒØ’Âß«apple’ Â≈’Â≈∫ 鱧 «¬’μ·∂ ‘؉≈

ÍÚ∂◊≈ Õ

√≈鱧 «¬‘ Óßȉ≈ ÍÚ∂◊≈ «’ Á∂Ù «¬’

¡«‹‘∂ apple√Â∂ “Â∂ ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À, «‹√ Á≈

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ, ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple± ¡Â∂

ÓΩÒ≈È≈ ¡Ï∞Ò ’Ò≈Ó ¡≈˜≈Á «ÚappleØË ’appleÁ∂

√È √≈‚Δ «Úapple≈√ ϑ∞Ú≈Á ‘À ¡Â∂ «¬√

ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ 鱧 «‹¿±∫Á≈ appleμ÷‰≈ ÍÚ∂◊≈

√≈appleΔ¡≈∫ √Ó≈È «Ú⁄≈apple≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ¡Â∂

ˆÀapple-Ì≈‹Í≈ Â≈’Â≈∫ 鱧 «¯apple’± Â≈’Â≈∫

«Úapple∞μË «¬’μ·≈ ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈ ‘apple ÷∂Âapple

«Ú⁄ «‘ßÁ± ’μ‡ÛÚ≈ÁΔ¡≈∫ Á∂ ¡≈¿∞‰ ’≈appleÈ

«¬‘ ‡Δ⁄≈ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘À Íapple ‘Øapple

’Ø¬Δ ¿∞Í≈¡ ÚΔ È‘Δ∫ ‘À ‹∂’apple ¡√Δ∫

Ï‘∞Ú≈Á 鱧 «Îapple ÂØ∫ √Ê≈Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂

‘≈∫ Â≈∫ ËappleÓ-«ÈappleÍμ÷ Â≈’Â≈∫ 鱧 ˜ÓΔÈΔ

ÍμËapple “Â∂ ¡≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈ ’≈∫◊apple√

Ò◊≈Â≈apple ¡«‹‘≈ ’apple apple‘Δ ‘À, Ì≈Ú∂∫ ÓΩ‹±Á≈

√Ó∂∫ «Ú⁄ «¬‘ «’ßÈΔ ÚΔ ¡Íz√ß«◊’ «’¿∞∫

È≈ Òμ◊∂ Õ

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈...

ÔØ‹È≈Ú≈∫ ¿∞ÒΔ’‰Δ¡≈∫ ⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫ ‘È √±Ï∂

«Úμ⁄ Í∞√Â’≈∫ Á∂ Íz’≈ÙÈ Â∂ «Ú’appleΔ Ò¬Δ

ÈÀÙÈÒ Ï∞μ’ ‡appleμ√‡ ÁΔ Âapple˜ “Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ Ï∞μ’

‡appleμ√‡ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Ù‘ΔÁ

Ì◊ «√ßÿ Á∂ È≈∫ “Â∂ «¬μ’ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÍμËapple Á≈

Í∞apple√’≈apple Ù∞apple± ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ √±Ï∂ ÂØ∫

Ï≈‘apple ÏÀ·∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ ¡Â∂ √≈«‘Â’≈apple≈∫ ÁΔ

‘Ω√Ò≈ ¡¯˜≈¬Δ Ú≈√Â∂ ÚΔ «¬μ’ Í∞apple√’≈apple Ù∞apple±

’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À √≈Ò B@AC ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡‹∂

Â’ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ Ú≈√Â∂ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √≈Ò≈È≈

Í∞apple√’≈apple≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ÚΔ √apple’≈apple È∂ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

«¬‘ ¡ÀÒ≈È ÚΔ √Ó≈∫ apple«‘ßÁ∂ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È

‘«apple¡≈‰≈ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ Á≈ √≈Ò≈È≈

Ï‹‡ √apple’≈apple 鱧 ÿμ‡Ø-ÿμ‡ Á√ ’appleØÛ ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ÚË∂ ‘ج∂ Ï‹‡ È≈Ò ¡’≈ÁÓΔ

ÈÚΔ¡≈∫ ÔØ‹È≈Ú≈∫ 鱧 È∂Íapple∂ ⁄≈Û∑ √’∂◊Δ

«ÎÒ‘≈Ò, ¡’≈ÁÓΔ ¡≈͉∂ √Δ«Ó Ú√Δ«Ò¡≈∫

È≈Ò Ó≈∫ ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úμ⁄ ‹∞‡Δ ‘Ø¬Δ ‘À

’∞fi ÚΔ ‘ØÚ∂, √≈‚Δ Ì≈Ù≈ √Á’≈ ‘Δ √≈‚Δ ‘Ø∫Á ‘À

«’¿∞∫«’:

Ì≈Ù≈ Á∂ apple∞μ÷ “Â∂

ÙÏÁ≈∫ Á∂ Î∞μÒ ‡«‘’Á∂!

‡«‘’Á∂ Î∞μÒ≈∫ È≈Ò

√«Ì¡≈Â≈Ú≈∫ Á∂ Ï≈ˆ Ó«‘’Á∂!

√ßÍapple’: @IHIFB-@A@CF


16 09/11/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Ï≈¬Δ’≈‡ ¡ø◊apple∂‹Δ Ì≈Ù≈ Á∂ ÙÏÁ boycott

Á≈ Í≥‹≈ÏΔ ¡ÈπÚ≈Á ˛Õ Ï≈¬Δ’≈‡ ÙÏÁ ÁΔ

ÚappleÂ∫Ø, «’√∂ Á»√apple∂ «Ú¡’ÂΔ, Í«appleÚ≈apple È≈Ò

√øÏøË È≈ appleæ÷‰≈ ˛Õ ¡ø◊apple∂‹Δ Á∂ ÙÏÁ-’ØÙ

¡Èπ√≈apple boycott Á≈ ¡appleÊ «’√∂ √ø√Ê≈ ‹≈

ÓπÒ’ È≈Ò √øÏøË È≈ appleæ÷‰≈ ˛Õ √Ë≈appleÈ

ÏØÒ⁄≈Ò ¡Èπ√≈apple «¬√ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «‹¡≈Á≈

Âapple Á»√apple∂ «Ú¡’ÂΔ È≈Ò È≈ ÏØÒ‰≈ ¡Â∂

«’√∂ ÍÃ’≈apple Á∂ È∂Û∂ √øÏø˪ ÂØ∫ «¬È’≈appleΔ ‘؉≈

˛Õ

Ï≈¬Δ’≈‡ ÙÏÁ ÁΔ ¡æ◊∂ ‹∂’apple

‘Øapple «Ú¡≈«÷¡≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ª «¬√ Á≈ ‘Øapple

ÚΔ Èª‘Ú≈⁄’ ÍÃÌ≈Ú ÚæË ‹ªÁ≈ ˛Õ ‹∂’apple

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡, ¡≈apple«Ê’, apple≈‹ÈΔ«Â’,

√«Ì¡≈⁄≈apple’ Ï≈¬Δ’≈‡ ÁΔ ◊æÒ ’appleΔ¬∂ ª

«¬√Á∂ Ï‘π ‘Δ Ó≈Û∂ ÍÃÌ≈Ú √≈‘Ó‰∂

¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ :- √Ó≈«‹’ «È¡≈¬∂

ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ «ÚappleπË √æÌ ÂØ∫ Úæ‚≈ ‘«Ê¡≈apple

ÓÈπæ÷ «¬’ √Ó≈«‹’ ÍÃ≈‰Δ ˛Õ ÓÈπæ÷ √Ó≈‹

ÂØ∫ «ÏȪ apple«‘ È‘ƒ √’Á≈Õ Íë√Ë «ÚÁÚ≈È

¡apple√» Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ‹∂ ’Ø¬Δ «Ú¡’ÂΔ

¡‹∂‘≈ ’appleÁ≈ ˛ ‹ª ª ¿π‘ ÍÙ» ˛, ‹ª

Á∂ÚÂ≈Õ

ÓÈπæ÷ ˘ ¡≈Í‰Δ¡ª ÒØÛª ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ

√Ó≈‹ «Úæ⁄ apple«‘‰≈ ‘Δ ÍÀ‰≈ ˛Õ È≈◊«apple’

¡≈Í‰Δ ÒØÛª √Ó≈‹ «Úæ⁄ ‘Δ apple«‘ ’∂

Í»appleΔ¡ª ’apple √’Á≈ ˛Õ Í«‘Ò∂ √«Ó¡ª «Úæ⁄

‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ ÓÈπæ÷ √Ó≈‹ «ÚappleØËΔ ’≈appleÚ≈¬Δ

’appleÁ≈ √Δ Âª ¿π√ Á≈ ‘πæ’≈-Í≈‰Δ ÏøÁ ’apple

«ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ’«‘‰ ÂØ∫ Ì≈Ú √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ ’apple «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ √Ó≈‹ «Úæ⁄

¿π√ ÂØ∫ È≈ ’Ø¬Δ Ú√» ÒÀ∫Á≈ ‹ª «ÁøÁ≈ √ΔÕ

«¬’ «ÚËΔ «¬’ ’≈˘ÈΔ «ÚËΔ ÓøÈΔ ‹ªÁΔ

√Δ ¡Â∂ «Í≥‚ ÁΔ Í≥⁄≈«¬Â Ï≈¬Δ’≈‡ Á≈

¡ÀÒ≈È, «¬’ ÌappleÚ∫∂ «¬’æ· «Úæ⁄ ’appleÁΔ √ΔÕ

«¬‘ «ÚËΔ √Ó≈‹ «Úæ⁄ ◊Àapple-’≈˘ÈΔ-◊Àapple

«¬÷Ò≈’Δ, ÿæ‡Δ¡≈-’≈apple‹ª ’≈appleÈ Ú≈Ò∂

È≈◊«apple’ª «ÚappleπË ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ √Δ Âª «’

√Ó≈‹ Á∂ ‘Øapple È≈◊«apple’ ÚΔ ¡‹∂‘∂ ÌÀÛ∂ ’≈apple‹

È≈ ’appleÈÕ √Ó≈‹ «Ú⁄Ø∫ ÌÀÛΔ ’πappleΔÂΔ¡ª ˘

Á»apple ’appleÈ Ò¬Δ «¬‘ «¬’ ’≈apple◊apple ‘«Ê¡≈apple

√ΔÕ

‹ÁØ∫ ¡˜≈ÁΔ ÁΔ ‹ø◊ Ùπapple» ‘Ø¬Δ Âª

◊ªËΔ ‹Δ È∂ Ï≈¬Δ’≈‡ ˘ «¬’ Ó‘æÂÚÍ»appleÈ

‘«Ê¡≈apple Á∂ ÂΩapple Â∂ Úapple‰≈ Ùπapple» ’apple «ÁÂ≈Õ

◊ªËΔ È∂ √ÚÁ∂ÙΔ Ú√ª Á≈ Ï≈¬Δ’≈‡ ’appleÈ

Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ¡ª ˘ √æÁ≈ «ÁæÂ≈ ¡Â∂ «¬‘

‘«Ê¡≈apple ¡ø◊apple∂˜ª ˘ «¬ÊØ∫ Ï≈‘apple ’愉

Ò¬Δ ’≈ÎΔ ÓæÁÁ◊≈apple √≈«Ï ‘Ø«¬¡≈Õ

Ì≈appleÂΔ ¡≈apple«Ê’ Óø‚Δ ˘ ’≈¯Δ ÓæÁÁ «ÓÒΔÕ

√Óπæ⁄≈ √ø√≈apple ÁØ Ó‘≈-Ù’ÂΔ¡ª ”⁄ Úø«‚¡≈

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬‘ ÁØ Ó‘≈-Ù’ÂΔ¡ª √È

appleÙΔ¡≈ ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’≈Õ Í»appleÚΔ ◊π‡ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ apple»√ ¡Â∂ Íæ¤ÓΔ ◊π‡ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ï≈¬Δ’≈‡: ““«¬’ Ï‘π Úæ‚≈ ’Òø’””

¡ÓappleΔ’≈ ’apple «apple‘≈ √ΔÕ «¬È∑ª Ó‘≈-

Ù’ÂΔ¡ª «Úæ⁄ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÔπæË (cold war)

⁄ÒÁ≈ apple«‘øÁ≈ √ΔÕ «¬‘ ÓπÒ’ ¡≈͉∂ ¡≈Í

˘ Ó‘≈-Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ, Â≈’ÂÚapple ¡Â∂ √ø√≈apple

«Úæ⁄ ¡≈Í‰Δ Ó‘≈ ⁄ΩËapple «Úæ⁄ Òæ◊∂ apple«‘øÁ∂

√ÈÕ ¡≈apple«Ê’ Ï≈¬Δ’≈‡ «¬È∑ª Ó‘≈

Ù’ÂΔ¡ª ÚæÒØ∫ ÚΔ Úapple«Â¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ

¡≈Í‰Δ Ù’ÂΔ ˘ ’Ó‹Øapple ÓπÒ’ ÂØ∫

ÓøÈÚ≈¿π‰ Ò¬ΔÕ √ø√≈apple «Ú⁄ ¿πÌapple apple‘∂

«Ú’≈√ÙΔÒ ÓπÒ’ª «ÚappleπæË «¬‘ Ï‘πÂ

Úæ‚≈ ‘æ«Ê¡≈apple ‘πøÁ≈ ˛Õ

ÍÃø» ÓÀ∫ «¬√ Ò∂÷ «Úæ⁄

÷≈√ ’apple’∂ √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ Ï≈apple∂ «Ò÷‰≈

⁄≈‘πøÁ≈ ‘ªÕ

ÓÀ∫ Ó«‘√»√ ’appleÁ≈ ‘ª

«’ «¬’ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ -

Ȫ‘Ú≈⁄’ √Ø⁄ ˛Õ

Ó‹Á»appleª, «’√≈Ȫ,

Óπ√ÒÓ≈Ȫ, «¬√≈¬Δ¡ª,

«√æ÷ª, ¡Â∂ ÿæ‡

«◊‰ÂΔ¡ª Á∂ ÒØ’ª ˘

¡≈͉∂ √æÂ≈Ú≈ÁΔ ÍÃÌ≈Ú

‘∂· appleæ÷‰ Ò¬Δ Ó‘≈’ØfiΔ

⁄≈Ò ˛Õ «Í≥‚ª «Úæ⁄ ¿π⁄

‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ ÷≈√ ’apple

‹æ‡ ¡Â∂ Ù«‘apple «Úæ⁄

ÏÃ≈‘Ó‰, Ï‰Δ¬∂ «ÓÒ ’∂ «¬√ ’≈apple‹ ˘

Ï≈÷»ÏΔ È∂Íapple∂ ⁄≈Û∑Á∂ ‘ÈÕ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ

◊appleΔÏ ÒØ’ª Á∂ «ÚappleπË Ï≈¬Δ’≈‡, ‹ª

Ï≈¬Δ’≈‡ ÁΔ ËÓ’Δ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛ ª «’

«¬È∑ª ÒØ’ª Á≈ ÓÈØÏÒ ‘Ó∂Ù≈ «◊«apple¡≈ apple‘∂Õ

«¬È∑ª √≈‘Ó‰∂ ¿πμ⁄Δ ÏØÒ È≈ √æ’‰ ¡Â∂

Í≥‹≈Ï Á∂ √ø◊apple»apple «‹Ò∑∂ Á∂ «¬’

«Í≥‚ «Úæ⁄ ÚΔ Á«Òª Á≈ appleØ‹≈È≈

«Á‘≈ÛΔ Á∂ Ú≈Ë∂ ˘ ÒÀ’∂, «Í≥‚ Á∂

«˜ÓΔÁ≈appleª ÚæÒØ∫ √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «Í≥‚ Á∂

Ó‹Á»appleª, Á«Òª È∂ «‹øÓΔÁ≈appleª ˘

¡≈Í‰Δ appleØ‹≈È≈ ¿π‹apple ‹ª «¬’

ÁΔ Ó‹Á»appleΔ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ

«’√≈Ȫ ˘ «’‘≈Õ «’√≈È ÒØ‘∂

Ò≈÷∂ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª «‹Ê∂

Ó‹Á»appleΔ ÚË≈¿π‰ ÂØ∫ Ȫ‘ ’apple

«ÁÂΔ ¿πÊ∂ «Í≥‚ Á∂ ÒØ’ª Ò¬Δ,

Ó‹Á»appleª Ò¬Δ Óπ√ΔϪ Á∂ Í‘≈Û

÷Û∑∂ ’apple «ÁÂ∂Õ

«√apple ÈΔÚª ’apple’∂ ‘Δ ◊æÒ ’appleÈÕ Ì≈apple Á∂

√≈apple∂ «Í≥‚ª, Ù«‘appleª, È◊appleª ÷≈√ ’apple’∂

Ô».ÍΔ-«Ï‘≈apple, ‘«apple¡≈‰≈ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï «‹‘∂

apple≈‹ «Úæ⁄ Ï≈¬Δ’≈‡ ¡≈Ó ◊æÒ ‘Ø ◊¬ΔÕ

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ¡Èπ√≈apple Ï≈¬Δ’≈‡

’≈˘È ‹πappleÓ ˛Õ ÍΔÛ Íæ÷ ÁΔ ÍÃÙ≈ÙÈ ˘

◊æÒ √π‰ ’∂ ÒØÛƒÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ˛Õ ÍÃø» √ø«ÚË≈È ˘ ÓøÈ∂ ’Ω‰Õ

√‹≈Úª ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ Ï‘π ÿæ‡ ˛Õ ¡˜≈ÁΔ

«ÓÒΔ ˘ G@ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È Íapple, ‹≈Â-

Í≈ ¤»Â ¤≈Â, Á≈ «‹øÈ

¡‹∂ ÚΔ Ì≈apple Á∂ ‘apple «‘√∂

«Úæ⁄ ¡Â∂ ‘apple ʪ ÓΩ‹»Á

˛Õ ¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù Á∂ ¿πÛΔ

«¬Ò≈’∂ ”⁄ ◊Ë≈È «Í≥‚

ÁΔ «¬’ Â≈‹≈ ÿ‡È≈

Ï‘π ‘Δ ¡Î√Ø√ ‹È’

¡Â∂ √Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡

ÁΔ ˛Õ «Í≥‚ Á∂ ÒØ’ª È∂

«ÓÒ ’∂ «Í≥‚ «Úæ⁄ Ìø‚≈apple≈

(√ªfi≈ ÌØ‹È) ’appleÈ Á≈

ÍÒ≈È Ï‰≈«¬¡≈Õ

√≈«apple¡ª ÂØ∫ ÍÀ√∂ «¬’æ·∂

’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ Ìø‚≈apple≈ ω ’∂

«Â¡≈apple ‘Ø «◊¡≈Õ Ìø‚≈apple≈

ÏappleÂ≈¿π‰ √Ó∂∫ ’πæfi

Á«ÒÂ ÒØ’ ÚΔ

ÚappleÂ≈¿π‰ Òæ◊∂Õ ÍÃø» ¿πμ⁄ ÒØ’ª È∂ Á«Òª

˘ Ìø‚≈apple≈ ÚappleÂ≈¿π‰ Â∂ «¬Âapple≈‹ ’ΔÂ≈

¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ appleØ’ «ÁÂ≈, ‹≈ÂÍ≈ Á∂ È≈Ó

Â∂ ◊≈Ò∑ª ’æ„Δ¡ªÕ ‹ÁØ∫ Á«Ò È∂ √Ú≈Ò

‹Ú≈Ï ’ΔÂ≈ «’ appleπͬ∂ √ªfi∂ «¬’æ·∂ ’ΔÂ∂

◊¬∂, ⁄øÁ≈ √Ì ÂØ∫ «Ò¡≈ «◊¡≈ ˛ ª √≈apple∂

«ÓÒ’∂ ‘Δ ÚappleÂ≈¿π‰◊∂Õ ‹≈ÂΔ ¡«ÌÓ≈ÈΔ

ÒØ’ª È∂ «’‘≈ «’ Âπ√ƒ Ìø‚≈apple≈ ÚappleÂ≈¿π‰

ÁΔ ◊æÒ ’appleÁ∂ ‘Ø Âπ√ƒ ª «¬√ Ìø‚≈apple∂ ˘

¤»‘ ÚΔ È‘ƒ √’Á∂Õ Á«Òª ˘ ◊≈Òª

’æ„Δ¡ª ◊¬Δ¡ªÕ Á»apple «ÚÚ‘≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ¡Â∂ ¿πμ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ª È∂ ¿π√∂ √Ó∂∫

¿πÈ∑ª Á≈ √Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ’apple «ÁÂ≈Õ

¿πÈ∑ª Á≈ «Í≥‚ Ï≈‘apple ¡≈¿π‰≈ ‹≈‰≈ ÏøÁ

’apple «ÁÂ≈Õ «Í≥‚ Á∂ Áπ’≈ÈÁ≈appleª È∂ appleØ‹≈È≈

ÁΔ¡ª Ú√ª Ú∂⁄‰ ÂØ∫ ÓÈ≈ ’apple «ÁÂΔ¡ªÕ

√’»Ò Á∂ ¡«Ë¡≈Í’ È∂ Á«ÒÂ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª ˘ ÍÛ∑≈¿π‰≈ ÏøÁ ’apple

«ÁÂ≈ ¡Â∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª ˘ Ïπapple≈ ÌÒ≈

’«‘‰ Òæ◊∂Õ Ï≈¬Δ’≈‡ ÂØÛÈ Ú≈«Ò¡ª ˘

A@@@ appleπͬ∂ ‹πappleÓ≈È≈ ¡Â∂ Í≥‹ ‹πÂΔ¡ª

÷≈‰ Á≈ ‹ª √‹≈ Ìπ◊‰ ÁΔ √æ÷Â

«‘Á≈«¬Â ’apple «ÁÂΔÕ ¿πÍappleØ’Â √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ ÁΔ ÿ‡È≈ ÂØ∫ ¡√ƒ ’Δ √Ófi

√’Á∂ ‘ª «’ Ì≈apple Âappleæ’Δ ’apple «apple‘≈Õ

BAÚƒ √ÁΔ ÚæÒ ÚæË «apple‘≈ √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ ˘ ‘apple ‘≈Ò «Úæ⁄ √apple’≈apple ˘

appleØ’‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ Í≥‹≈Ï Á∂ √ø◊apple»apple «‹Ò∑∂

Á∂ «¬’ «Í≥‚ «Úæ⁄ ÚΔ Á«Òª Á≈ appleØ‹≈È≈

«Á‘≈ÛΔ Á∂ Ú≈Ë∂ ˘ ÒÀ’∂, «Í≥‚ Á∂ «˜ÓΔÁ≈appleª

ÚæÒØ∫ √Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «Í≥‚

Á∂ Ó‹Á»appleª, Á«Òª È∂ «‹øÓΔÁ≈appleª ˘

¡≈Í‰Δ appleØ‹≈È≈ ¿π‹apple ‹ª «¬’ ÁΔ

Ó‹Á»appleΔ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ «’√≈Ȫ ˘ «’‘≈Õ

«’√≈È ÒØ‘∂ Ò≈÷∂ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª «‹Ê∂

Ó‹Á»appleΔ ÚË≈¿π‰ ÂØ∫ Ȫ‘ ’apple «ÁÂΔ ¿πÊ∂

«Í≥‚ Á∂ ÒØ’ª Ò¬Δ, Ó‹Á»appleª Ò¬Δ Óπ√ΔϪ

Á∂ Í‘≈Û ÷Û∑∂ ’apple «ÁÂ∂Õ Á«Òª ˘ «Í≥‚ Á∂

◊πappleÁπ¡≈apple∂ apple≈‘Δ∫

«⁄Â≈ÚÈΔ

«ÁÂΔ ◊¬Δ «’

‹∂’apple Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È∂ √Ó≈«‹’

Ï≈¬Δ’≈‡ ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’ΔÂΔ Âª ¿π‘Ȫ

È≈Ò √÷ÂΔ È≈Ò È«‹æ«·¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

¿π‘Ȫ Á≈ ÿappleØ∫ Ï≈‘apple «È’ÒÈ≈ ÏøÁ ’apple

«ÁÂ≈ «◊¡≈Õ Ï≈‘appleØ∫ Ú√ª ¡≈¿π‰Δ¡ª appleØ’

«ÁÂΔ¡ªÕ ÍÙ»¡ª Á≈ ⁄≈apple≈ ÚΔ ¡Â∂ ÷≈√’apple

÷≈‰ ÍΔ‰ ÁΔ¡ª ⁄Δ˜ª Â∂ appleØ’ Ò◊≈ «ÁÂΔÕ

’¬Δ «ÁÈ «¬‘ ÚappleÂ≈apple≈ ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈ ¡Â∂

¡≈«÷apple’≈apple ÒØ’ª È∂ √ÓfiΩÂ≈ ’ΔÂ≈Õ Í≥‹≈Ï

«¬’ ÷πÙ‘≈Ò Íê ˛ Á√ª ◊πapple»¡ª Á∂ Ȫ Â∂

⁄ÒÁ≈ ˛ «Îapple ÚΔ Á«Òª ¡Â∂ Ó˜Á»appleª ˘

Ì≈appleΔ ÓπÙ’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈Õ

«’¿π∫ ’≈˘È ˛, √ø«ÚË≈È ˛, √apple’≈apple ˛,

√‹≈Úª ‘ÈÕ «Îapple ÚΔ √Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡

«’¿π∫Õ «¬√ «ÿÈ≈¿π‰∂ ¡Íapple≈Ë ˘ appleØ’‰

Ò¬Δ ÓÀ∫ ‘∂· «Ò÷∂ √πfi≈¡ «ÁøÁ≈ ‘ªÕ

‹√Úø «√øÿ «ÓæÂapple

ÓØÏ≈«¬Ò : IIHHA-DHBHF

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ÙÏÁ Â∂ Óπ’øÓÒ

Í≈ÏøÁΔ Ò≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ˘ ’≈˘ÈΔ ‹πappleÓ

Óø«È¡≈ ‹≈Ú∂Õ

«‹√ «Í≥‚ ‹ª Óπæ‘Ò∂ «Úæ⁄ «¬‘ ÿ‡È≈

Ú≈Íapple∂, √apple’≈apple ¿π√ «Í≥‚ ÁΔ Í≥⁄≈«¬Â ‹ª

¡ÀÓ.√Δ ˘ Óπ¡æÂÒ ’apple∂Õ

√apple’≈apple ÚæÒØ∫ «ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ¡ª ◊ꇪ ÏøÁ

‘؉Õ

«ÚÙ∂Ù ¡Á≈Òª «Úæ⁄ √ÍÀÙÒ ’∂√ Áapple˜

’ΔÂ∂ ‹≈‰Õ

A. ÿæ‡Ø∫ ÿæ‡ A@ √≈Ò ÁΔ ’ÀÁ ‘ØÚ∂Õ

B. A@@@@ appleπÍ∂ Âæ’ ‹πappleÓ≈È≈ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂Õ

C. √‹≈ ¡Â∂ ‹πappleÓ≈È≈ ÁØÚª ÁΔ

«ÚÚ√Ê≈ ‘ØÚ∂Õ

D. ÍÃÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈appleΔ Â∂ ÚΔ «ÚÙ∂Ù

«‹øÓ∂Ú≈appleΔ Ò≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ

E. ◊Àapple-«‹Ó∂Ú≈apple ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Â∂

’≈˘ÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ

F. «Í≥‚ «Úæ⁄ ¡ÓÈ ¡Â∂ ’≈˘È ÁΔ

«ÚÚ√Ê≈ ·Δ’ appleæ÷‰ Ò¬Δ AA ÓÀ∫Ïappleª ÁΔ

«¬’ √ªfiΔ ’Ó∂‡Δ ω≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ

G. ’Ó∂‡Δ «Úæ⁄ Á«Ò ÓÀ∫Ïappleª ÁΔ

«◊‰ÂΔ ÚæË ‘ØÚ∂Õ

H. √apple’≈appleΔ ’appleÓ⁄≈appleΔ ¡Â∂

¡«Ë’≈appleΔ¡ª ˘ Âπappleø √√ÍÀ∫‚ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ

«‹È∑ª ÒØ’ª È≈Ò «¬‘ √Ó≈«‹’

¡«È¡≈¬∂ ‘Ø «apple‘≈ ˛ ¿πÈ∑ª ˘ ÚΔ «¬’

Ӌϻ √ø◊·È ÏÈ≈¿π‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ

¿π‘Ȫ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘Ø apple‘∂ ¡æ«Â¡≈⁄≈appleª

«ÚappleπæË ¿πμ⁄ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª ˘ √Ó∂∫ «√apple

√»«⁄ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’∂√

apple«‹√‡apple ’appleÚ≈ ’∂ √÷ √‹≈Úª

«ÁÚ≈¿π‰ Ò¬Δ

¿πÍapple≈Ò∂ ’appleÈ∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ ¡≈͉∂

ÁΔÍ’ ¡≈Í Ï‰ÈÕ

È«Ù¡ª Á≈ «Â¡≈◊

’appleÈÕ ¡øË

«ÚÙÚ≈Ùª ˘ ‘apple

‘≈Ò «Úæ⁄ È≈

ÓøÈ‰Õ Âapple’ÙΔÒ Ï‰ÈÕ Ì≈apple «Úæ⁄ «¬’

Ï‘π Úæ‚≈ ÏπæËΔ‹ΔÚΔ Úapple◊ ˛ «‹√ È∂

‘Ó∂Ù≈ ‘Δ √apple’≈appleΔ ¡Â∂ ◊Àapple √apple’≈appleΔ

«‹¡≈ÁÂΔ¡ª Á≈ ‚‡Úª «ÚappleØË ’ΔÂ≈ ˛Õ ÓÀ∫

ÏπæËΔ‹ΔÚΔ Úapple◊ ˘ Ï∂ÈÂΔ ’appleÁ≈ ‘ª

◊appleΔϪ, Á«Òª, ¡Â∂ ÈÍΔÛ∂ ÒØ’ª Á∂

√ÚÀÓ≈‰ Ò¬Δ, ¿πÈ∑ª ÁΔ ¡≈Ú≈˜ Ï‰È ¡Â∂

Ï≈¬Δ’≈‡ (√Ó≈«‹’) apple«‘ √Ó≈‹ ÁΔ

¿π√≈appleΔ «Úæ⁄ ¡≈͉≈ Úæ‚ÓπÒ≈ ÔØ◊Á≈È

Í≈¿π‰ Ò¬Δ ÌappleÍ»apple ÔÂÈ ’appleÈÕ √Óπæ⁄≈

√Ó≈‹ «ÓÒÚapple‰ È≈Ò apple‘∂, ¡ÓÈ ÙªÂΔ

Á∂Ù «Úæ⁄ apple‘∂, ¡≈Í√Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È≈Ò

√Ó≈‹ ¿πÂÍØà‘ØÚ∂ ¡Â∂ Ì≈apple Âappleæ’Δ ÚæÒ

ÚæË∂ «¬√Δ «Úæ⁄ √≈‚Δ √Ì ÁΔ ÌÒ≈¬Δ ˛Õ

Ì◊Úß Ó≈È Á∂ ÍΔ¬∂ È∂ ÍzØ. √≈˱ «√ßÿ

È≈Ò Ó≈appleΔ ·μ◊Δ

¯appleΔÁ’؇, ¯appleΔÁ’؇ ÂØ∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple

ÍzØ. √≈˱ «√ßÿ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ Á∂ «Èμ‹Δ √‘≈«¬’ È∂ CC Òμ÷ apple∞ͬ∂

ÁΔ ·μ◊Δ Ó≈appleΔ «Ò÷ÂΔ «Ù’≈«¬Â «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¯appleΔÁ’؇

Í∞ÒΔ√ È∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Á∂ √≈Ï’≈ ÍΔ.¬∂. ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ ¿∞apple¯

ÍzΔ Ú≈√Δ ¡ÓΔ Ú≈Ò≈ «˜Ò∑≈ ÓØ◊≈ «ıÒ≈¯ ¡≈¬Δ.ÍΔ.√Δ. ÁΔ

Ë≈apple≈ DB@ Â∂ D@F «‘ ’∂√ Áapple‹ ’apple «Ò¡≈ ‘À ◊∞apple√∂Ú’

«√ßÿ ¡μ‹ ’μÒ √ß√Á Ì◊Úß Ó≈È Á≈ «Èμ‹Δ √‘≈«¬’ ‘ÀÕ

◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ B@AD ÂØ∫ B@AF Âμ’ ÍzØ. √≈˱ «√ßÿ Á≈ «Èμ‹Δ

√‘≈«¬’ «apple‘≈ B@AD «Úμ⁄ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ¡⁄≈È’ «ÏÓ≈apple ‘؉

’≈appleÈ ‚Δ.¡ÀμÓ.√Δ. Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á≈ıÒ apple‘∂Õ «¬√ ÁΩapple≈È ¿∞È∑≈∫

Ì≈appleÂΔ √‡∂‡ ÏÀ∫’ Ïapple≈∫⁄ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ‘≈¿±√ Á≈ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ ’≈apple‚

¡≈͉∂ «Èμ‹Δ √‘≈«¬’ 鱧 «ÁμÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬√ ÷≈Â∂ «Úμ⁄

√ß√Á ÓÀ∫Ïapple ÁΔ ÂÈı≈‘ ¡Â∂ ‘Øapple ÌμÂ∂ ¡≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ «Èμ‹Δ

√‘≈«¬’ È∂ ÁØ √≈Ò≈∫ Á∂ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ÍzØ. √≈˱ «√ßÿ Á∂ ÷≈Â≈ ÈßÏapple

CCHEIB@DGIG «Úμ⁄Ø∫ ¬∂.‡Δ.¡ÀμÓ. ’≈apple‚ apple≈‘Δ∫ CC Òμ÷ AC

‘˜≈apple BFG apple∞ͬ∂ ’„Ú≈ Ò¬∂ ¡Â∂ «¬√ 鱧 «Èμ‹Δ «‘μÂ≈∫ Ò¬Δ

Úapple «Ò¡≈Õ «¬√ ·μ◊Δ ÁΔ √±⁄È≈ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍzØ. √≈˱

«√ßÿ È∂ ¡≈͉∂ «Èμ‹Δ √‘≈«¬’ 鱧 ÍÀ√∂ Ú≈Í√ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈

Íapple ¿∞√ È∂ ÍÀ√∂ È‘Δ∫ ÓØÛ∂Õ Í∞ÒΔ√ È∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ÁΔ «Ù’≈«¬Â

¿∞Íapple «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ÒßÓΔ ÍÛÂ≈Ò Ó◊appleØ∫ ÍΔ.¬∂. ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ

«ıÒ≈¯ Íapple⁄≈ Áapple‹ ’apple «Ò¡≈Õ ÍzØ. √≈˱ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’

◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ È∂ «ÚÙÚ≈√ÿ≈ ’ΔÂ≈ ‘À «˜Ò∑≈ Í∞ÒΔ√ Ó∞÷Δ ‚≈.

È≈È’ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ «ıÒ≈¯ ¡≈¬Δ.ÍΔ.√Δ. ÁΔ

Ë≈apple≈ DB@ Â∂ D@F «‘ Íapple⁄≈ Áapple‹ ’apple «Ò¡≈Õ √ßÍapple’ ’appleÈ

”Â∂ ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ È∂ ı∞Á 鱧 Ï∂◊∞È≈‘ Áμ«√¡≈Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

09/11/2017

17

Ì≈apple Á∂Ù È»ø «’√∂ «¬’ √Ø⁄ ˘ ¡ÍÈ≈ ’∂ «√˪’ ÂÏÁΔÒΔ ÁΔ ÒØÛ ˛

Ì≈apple Úapple◊∂ Ï‘π ’ΩÓΔ, Ï‘π Ì≈ÙΔ,

Ï‘π ËappleÓΔ ¡Â∂ ¡È∂’ª ‘Øapple «Îapple«’¡ª

È≈Ò ÌappleÍ»apple appleø◊ «Ïappleø◊∂ Á∂Ù ¡øÁapple

ÂÏÁΔÒΔ «Ò¡≈¿π‰Δ ‘ØÚ∂ ª Ï‘πÂ

’«·È Ò◊ÁΔ ˛Õ «’¿π∫ «’ Á∂Ù ÁΔ

Â≈‰Δ ‘Δ ÏÛΔ ¿πÒfiΔ Í¬Δ ˛Õ ’جΔ

⁄≈‘Ú≈È ⁄≈‘πøÁ≈ ‘ØÚ∂ ª «√apple ÎÛ ’∂

ÏÀ· ‹≈Ú∂◊≈ «’ «¬√ ¿πÒfi‰ ˘

√πÒfi≈¿π‰ ÁΔ «’ËappleØ∫ Í«‘Ò ’appleªÕ

Ï‘π √≈apple∂ ÒØ’ª È∂ Í«‘Òª ÚΔ «¬√

’øÓ ˘ ‘æÊ Í≈«¬¡≈ √Δ Íapple ’Ø¬Δ ÚΔ

«√apple∂ È‘ƒ ⁄≈Û∑ √«’¡≈Õ Íapple Á∂Ù

ÁΔ¡ª √Ó«√¡≈Úª Á≈ ‘Ò ’appleÈ≈ ª

‘apple∂’ È≈◊«apple’ ÒØ⁄Á≈ √Δ Íapple ÍÂ≈

È‘ƒ Ò◊ «apple‘≈ √Δ ’ΔÂ≈ ’Δ ‹≈Ú∂Õ

«Îapple ’πfi ’π ÒØ’ª È∂ «‘Óø ‹π‡≈ ’∂

Ï≈‘appleÒ∂ ÓπÒ’ª «Úæ⁄ Íapple«÷¡≈

«◊¡≈Õ ÎÒ√Î≈ ¡≈͉∂ Á∂Ù ¡øÁapple

«Ò¡≈ Ò≈◊» ’appleÈ≈ ⁄≈«‘¡≈ ª ¿π‘

ÚΔ ÒøÓ≈ √Óª ‘æÊ ÍÀapple Ó≈apple ’∂ ‘øÌ

◊¬∂Õ «’¿π∫ «’ Á»‹∂ Á∂Ùª Á∂ ¡≈͉∂

¡Ò◊ Âapple∑ª Á∂ Ó√Ò∂ √È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª

Á∂Ùª ÁΔ¡ª ¡≈apple«Ê’, Ë≈apple«Ó’,

√Ó≈«‹’ ¡Â∂ Ì»◊Ø«Ò’ ÍÃ√«ÊÂΔ¡ª

ÚΔ √≈‚∂ Á∂Ù È≈ÒØ∫ ¡Ò◊ Âapple∑ª

ÁΔ¡ª √ÈÕ Á»‹∂ Á∂Ùª «Úæ⁄ Ò≈◊»

’ΔÂ∂ Â∂ Íapple÷∂ ◊¬∂ «√˪ «‹Ú∂∫

Ó≈apple’√Ú≈Á, Ó≈¿»Ú≈Á, «‘‡Òapple Á≈

Î≈ÙΔÚ≈Á Ì≈apple ¡øÁapple Ò≈◊» ’appleÈ≈

Ë≈apple«Ó’, «√¡≈√Δ ¡Â∂ ÏΩ«Ë’ Í÷Ø∫

√‘Δ √≈Ï ȑƒ ‘ØÚ∂◊≈Õ

√≈‚∂ Á∂Ù ÁΔ¡ª √Ó«√¡≈Úª ˘

√ø‹ΔÁ◊Δ È≈Ò ÒÀ‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Úæ‚∂-

Úæ‚∂ ÏπæËΔ‹ΔÚΔ ¡÷Ú≈¿π‰ Ú≈Ò∂

ÊøÓÁ∂ ‘Δ È‘ƒ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ ’«‘øÁ≈ ˛-

Á∂Ù ¡øÁapple ¡≈apple«Ê’ ÓøÁ‘≈ÒΔ ’apple’∂

ÏÁ‘≈ÒΔ ˛Õ ’Ø¬Δ ’«‘ «apple‘≈ ˛

“«‘øÁ»ÂÚ” ˘ Ò≈◊» ’apple’∂ ¤π‡’≈apple≈

Í≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ √≈‚∂

Í≥‹≈ÏΔ¡ª Á≈ ª Ï≈Ï≈ ¡≈ÁÓ ‘Δ

«Èapple≈Ò≈ ˛ «‹‘Û≈ ¡≈÷Á≈ ˛ «’

“È≈Ó ‹Í‰” «Úæ⁄ ‘Δ √≈apple∂ Á∂Ù ˘

Óπ’ÂΔ «ÓÒ ‹≈‰Δ ˛Õ ¡≈‘ ‘π‰ ÈÚƒ

‘Δ “ÏÒ≈” Í≥‹≈Ï Á∂ ’πæfi ’π ‘appleΔ‹È

ÈπÓ≈ ÒØ’ª ÚæÒØ∫ Á∂Ù Á∂ Á«Ò √Ó≈‹

ÁΔ Âappleæ’Δ Úæ‹Ø∫ Í∂Ù ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ

’πfi ’π Óø◊ ÷≈‰∂ √≈˪ ÚæÒØ∫ «¬√ ÈÚ∂∫

’„∂ ◊¬∂ Ψ‘∂ ˘ «È „ØÒ’Δ¡ª

¤À‰∂ ’πæ‡- ’πæ‡ ’∂ ÍÃ⁄≈«apple¡≈ ‹≈ «apple‘≈

˛ Á«ÒÂØ Âπ‘≈‚∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ ‘Ò

’∂ÚÒ Â∂ ’∂ÚÒ «’√∂ “’apple≈Ó≈” «Úæ⁄

˛Õ √»fiÚ≈È ÒØ’ª Á∂ ’«‘‰ ÓπÂ≈Ï’

«¬‘ ª “‘È∂apple∂ «Ú⁄Ø∫ ’≈ÒΔ «ÏæÒΔ

Òæ̉” Ú≈ÒΔ ◊Ò ˛Õ ‹Á «’ «¬‘

√æ⁄ ˛ «’ ‘È∂apple∂ «Úæ⁄Ø∫ ’πæfi ÚΔ ‘æÊ

ÍæÒ∂ È‘ƒ ÍÀ‰≈Õ ’¬Δ ÏπËΔ‹ΔÚΔ¡ª

Á≈ Ó ˛ «¬È∑ª ¡Ò≈Óª Á≈ «¬’

‘Δ ‘Ò ˛ “Ï√ «√¡≈√ ÁΔ ’πø‹Δ

‘æÊ «Úæ⁄ ¡≈¿π‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛” Ì≈Ú∂∫

«’√∂ ÁΔ ÚΔ ◊ØÁ «Úæ⁄ ÏÀ· ’∂ ‘≈√Ò

’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ «¬√ √Ó∂∫ Á∂Ù ¡øÁapple Í»appleΔ

Âapple∑ª ¡¯apple≈-¯appleΔ Á≈ Ó≈‘ΩÒ

Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ

Íapple Á∂Ù Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ «√¡≈√Δ ‹ª

√Ó≈«‹’ √ø◊·È «¬È∑ª Ì÷Á∂

Ó√«Ò¡ª ¿πÍapple «Ú⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘ƒ ˛Õ

«√¡≈‰∂ ÒØ’ Íπ¤ √’Á∂ ‘È «¬‘

«‹‘Û∂ Á∂Ù ˘ Ó√Ò∂ Í∂Ù ¡≈ apple‘∂ ‘È

«¬È∑ª Á≈ ‘Ò ‹ª √Ó≈Ë≈È ˛, ‹ª

È‘ƒ? Ì≈apple Á∂ «¬’ Âapple’Ú≈ÁΔ

Ó‘ªÍπappleÙ “ÏπæË” È∂ «’‘≈ √Δ “‘apple∂’

ÿ‡È≈ ‹ª √Ó«√¡≈ Á∂ «Íæ¤∂ ’Ø¬Δ È≈

’Ø¬Δ ’≈appleÈ ‹apple»apple ‘πøÁ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π√

’≈appleÈ Á∂ «Í¤Ø’Û «Úæ⁄ ’جΔ

ÿ‡È≈”Õ ¡æ‹ Á∂ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª È∂

«¬√ Èπ’Â∂ ¿πÍapple Í»appleΔ Âapple∑ª ·Ø’ Ú‹≈

’∂ ÓØ‘apple Ò≈ «ÁÂΔ ˛Õ «¬√ Èπ’Â∂

¿πÍapple ¡◊apple √≈‚∂ «ÚÁÚ≈È ¡Ω÷∂-√Ω÷∂

‘Ø ’∂ ¡◊apple ¡≈͉≈ «Ë¡≈È ’∂∫ÁappleÂ

’apple’∂ «Ú⁄≈apple ’apple ÒÀ‰ ª «¬È∑ª

√Ó«√¡≈Úª Á≈ ‘Ò ÷Ø«‹¡≈ ‹≈

√’Á≈ ˛Õ Íapple Ì≈apple Á≈ «¬‘

Ï∂¬ΔÓ≈È Úapple◊ «ÁÒØ∫ ÓÈØ∫ ⁄‘πøÁ≈ ‘Δ

È‘ƒ ˛Õ «¬‘ Úapple◊ ÚΔ ¡≈͉∂ «‘æÂ

«¬√∂ «Úæ⁄ √πapple«÷¡Â √ÓfiÁ≈ ˛, «¬‘

„ª⁄≈ «‹Ú∂∫ Á≈ «ÂÚ∂∫ Ï«‰¡≈ apple‘∂Õ

«¬√ √Ó∂∫ Ì≈apple Á≈ Ï‘π«◊‰ÂΔ

ÏπæËΔ‹ΔÚΔ ‚appleÍØ’ Â∂ ÓΩ’≈ÍÃ√ ȋapple

¡≈ «apple‘≈ ˛Õ «’¿π∫«’ «¬‘ Úapple◊ ˛

Ì≈apple Á∂Ù ˘ «‹‘Û∂ Ó√Ò∂ ¡æ‹ ÁappleÍ∂Ù ‘È «¬È∑ª Á≈ ÂØÛ

¡øÏ∂‚’appleÚ≈Á «Úæ⁄ ÓΩ‹»Á ˛Õ ¡øÏ∂‚’appleÚ≈Á Á∂Ù ¡øÁapple «ÏÈ≈ ÷»È

÷apple≈Ï∂ ’Δ«Â¡ª ‘Δ √Ó≈‹Ú≈Á ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ Á≈ apple≈‘ Áapple√≈¿π∫Á≈ ˛Õ

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ¡øÁapple «¬√ ˘ “apple≈‹ √Ó≈‹Ú≈Á” Úæ‹Ø∫ «⁄«ڡ≈

«◊¡≈ ˛Õ ‹≈ÈΔ ¡≈apple«Ê’, √Ó≈«‹’ Â∂ ‹ÓΔÈΔ ¡≈«Á ‘Øapple Ó√Ò∂

√ø«ÚË≈È Á∂ ¡øÁapple ‘Δ apple«‘ ’∂ ‘Ò ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È, √≈‚∂ Á∂Ù

Á≈ √ø«ÚË≈È «¬√ ÁΔ ’≈˘ÈΔ «¬‹≈‹Â «ÁøÁ≈ ˛...

ª ¡≈÷apple ¿π√∂ ÙÃ∂‰Δ «Úæ⁄Ø∫ ‘Δ ˛,

«‹√ È∂ Á∂Ù ˘ √ÁΔ¡ª Âæ’

¡øË«ÚÙÚ≈Ù, apple»ÛΔÚ≈Á ¡Â∂ ‹≈ÂΔ-

Í≈ÂΔ Ï«ÿ¡≈Û Á∂ Ó»ø‘ «Úæ⁄ ÂπøÈΔ

apple«÷¡≈ ˛Õ ¡æ‹ ‘≈Ò≈ ϑπÂ

ÏÁÂapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È, ’Ø¬Δ ÏπËΔ‹ΔÚΔ

¡◊apple ÁÒ∂appleΔ Â∂ «‘øÓ ’apple’∂ «¬√

„ª⁄∂ «ÚappleπË ÏØÒ‰ Â∂ «Ò÷‰ Á≈

‘Ω∫√Ò≈ ’appleÁ≈ ˛ ª ¿π√ ÁΔ √apple’≈appleΔ

Â∂ ◊Àapple√apple’≈appleΔ ¡ÓÒ∂ ÎÀÒ∂ ÚæÒØ∫ ⁄ø◊Δ

Âapple∑ª Ìπ◊ √π¡≈appleΔ ‹ªÁΔ ˛Õ ¡◊Ò≈

‘≈apple ‘øÌ ’∂ ¡≈͉∂ ÿapple ÁΔ ⁄≈apple

ÁΔÚ≈appleΔ ¡øÁapple ¡≈apple≈Ó È≈Ò ÏÀ·‰≈

Ï∂‘Âapple √ÓfiÁ≈ ˛Õ «¬√ ’apple’∂ ‘Δ

«‘øÁ» √Ó≈‹ ¡øÁapple ¡æ‹ Âæ’ ’جΔ

“Ú≈Ò‡∂¡apple” Á∂ ’æÁ ’≈· Úapple◊≈

Íπapple÷ ÍÀÁ≈ È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈Õ «’¿π∫«’

«¬‘ ÒØ’ ¡≈͉∂ ‘Δ Úapple◊ Á∂ «‘æÂ

Ò¬Δ √Ø⁄Á∂ √ÓfiÁ∂ ˛Õ «¬√ Úapple◊ ˘

¡≈͉∂ ‘Δ ÿπappleÈ∂ ÂØ∫ «ÏȪ ’πfi È‹apple

‘Δ È‘ƒ ¡≈¿π∫Á≈Õ

¡æ‹ Á∂ ÁΩapple «Úæ⁄ ¡≈apple.¡À√.¡À√

È∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ˘ ¡øË’≈apple ¡Â∂

¡øÈ∂ ÷»‘ ÚæÒ ˘ ¿π∫◊Ò Ò≈ ’∂ ÂØapple

«Ò¡≈ ˛ ¡◊∂ ÂÏ≈‘Δ ÂØ∫ «ÏÈ≈ ’πæfi

È‹apple È‘ƒ ¡≈ «apple‘≈Õ «¬√ ‘È∂apple

◊appleÁΔ Á∂ «÷Ò≈Î Á∂Ù Á∂ «’√∂ ÚΔ

’ØÈ∂ «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ‘ΔÒ ‘πæ‹Â ‹ª ⁄»ø∫-

⁄ª √π‰≈¬Δ È‘ƒ Á∂ apple‘ΔÕ «’√∂ ÚΔ

«√¡≈√Δ «Ëapple ÚæÒØ∫ ’Ø¬Δ ÚΔ

«ÚappleØË ‹ª √øÿappleÙ È‘ƒ

«Á√Á≈Õ «¬‘ √≈apple≈ Óø‹apple Ú∂÷

’∂ «¬¿π∫ ÍÃÂΔ ‘Ø «apple‘≈ «‹Ú∂∫

Ì≈apple ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª ‘Δ «Ëappleª

appleÒΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ‘apple∂’ Í≈apple‡Δ ˘

¡≈͉Δ-¡≈Í‰Δ Í¬Δ ‘Ø¬Δ ˛ ‘π‰

Á∂Ù Â∂ ÒØ’ª Á≈ «¬È∑ª ˘ ’Ø¬Δ «Î’apple

È‘Δ∫ √Â≈¿π∫Á≈Õ Í≈apple‡Δ¡ª ‘π‰

Í≈apple‡Δ¡ª È‘ƒ apple‘Δ¡ª, «¬‘ ª ‘π‰

«√¡≈√Δ ÒΔ‚appleª Á∂ «◊appleØ‘ ω ◊¬∂

‘ÈÕ ‘apple∂’ «◊appleØ‘ Á≈ ÒΔ‚apple ¡◊ª‘

¡≈͉∂ ‘Δ ‡æÏapple Á∂ ‹Δ¡ª ˘

√appleÁ≈appleΔ¡ª √øÌ≈Ò‰ Á∂ Á≈¡ Í∂⁄

√Ófi≈¿π‰ «Úæ⁄ ‘Δ Ó◊È «Á√

«apple‘≈Õ «¬√ ’apple’∂ «¬È∑ª Ï∂¡√»Ò∂,

«√¡≈√Δ ‘πÈapple Í÷Ø∫ ¿π‹æ‚, «È‹Δ

√π¡≈appleÊΔ ¡Â∂ Ï∂¬ΔÓ≈È ÒØ’ª ÂØ∫

Á∂Ù Á∂ ¿πμ‹Ò∂ Ì«Ú÷ ÁΔ «’√∂ ÚΔ

√»fiÚ≈È «Ú¡’ÂΔ ˘ ¡≈√ È‘ƒ

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔÕ

ª ’Δ «Îapple √≈‚∂ Á∂Ù

ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª √Ó«√¡≈Úª Á≈ ’جΔ

‘Ò ‘Δ È‘ƒ ˛? Íapple ¡«‹‘≈ È‘ƒ ˛

“«’√∂ ÚΔ Á∂Ù ÁΔ ËappleÂΔ ’ÁΔ Ïªfi

È‘ƒ ‘πøÁΔ”Õ «‹Ê∂ ¿π√ ËappleÂΔ «Úæ⁄Ø∫

’ΔÓÂΔ ÍæÊapple, ÒØ‘≈, ⁄ªÁΔ, ªÏ≈

¡≈«Á ÷«‰‹ ÍÁ≈appleÊ Ì≈appleΔ Ó≈Âapple≈

«Úæ⁄ ÓΩ‹»Á ‘πøÁ∂ ‘È ¿πÊ∂ ‘Δ √ØÈ∂

Úapple◊Δ ’ΔÓÂΔ Ë≈ ÚΔ Í≈¬Δ ‹ªÁΔ

˛Õ «ÏÒ’πÒ «¬√ Âapple∑ª ‘Δ «‹Ê∂ √≈‚∂

√≈‘Ó‰∂ ‘Øapple ’¬Δ Âapple∑ª Á∂ Ú≈Áª

(ÎÒ√Î∂) Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬’ ¡«Â

«ÿÈΩ‰≈ Ú≈Á ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á Ó»ø‘ ¡æ‚

’∂ ¡≈ÁÓ ÏØ-¡≈ÁÓ ÏØ ’apple «apple‘≈ ˛Õ

¿π√∂ Âapple∑ª «¬√ ÁÀ∫ Á≈ Ó»ø‘ Ìøȉ

Ú≈Ò≈ Ú≈Á ¡øÏ∂‚’appleÚ≈Á ÚΔ «¬√

Á∂Ù ÁΔ ‹ÓΔÈ ¿πÍapple ¡‚ΩÒ Ó‹Ï»ÂΔ

È≈Ò ÷Û≈ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ˘ Íπ’≈apple

«apple‘≈ ˛Õ ““¡À∫ Ó∂apple∂ Á∂Ù Ú≈√Δ˙ ÓÀ∫

‘ª! ÓÀ∫ «¬È∑ª √≈appleΔ¡ª Ïπapple≈¬Δ¡ª Á≈

‡≈’apple≈ ’apple √’Á≈ ‘ªÕ ¡≈¿π ÓÀ˘

«¬’ Ú≈apple √ø‹ΔÁ◊Δ È≈Ò ‹≈Â

«Ïapple≈ÁappleΔ ÂØ∫ ¿πÍapple ¿π· ’∂ ¡‹Ó≈ ’∂

Á∂÷ØÕ Âπ√ƒ ‘ØappleÈ≈ ÁΔ Âapple∑ª ÓÀ˘ ÚΔ

«¬’ ÓΩ’≈ ª «Á˙, «’¿π∫«’ ÓÀ∫ «¬√

Á∂Ù Á≈ ‹øÓ ÍÒ ‘ªÕ ÓÀ∫ «¬√ Á∂Ù ÁΔ

√ø√«¥ÂΔ, √«Ì¡Â≈, ËappleÓª,

ÏØÒΔ¡ª, ¡≈apple«Ê’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’

Ó√«Ò¡ª Á∂ Â≈‰∂-Ï≈‰∂ ÂØ∫ Ï≈÷»ÏΔ

‹≈‰» ‘ªÕ ÓÀ∫ «¬√ Á∂Ù ÁΔ apple◊-apple◊

ÂØ∫ ‹≈‰» ‘ª ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬‘ ÚΔ ‹≈‰Á≈

‘ª «’ Á∂Ù Á∂ «’√ ¡ø◊ «Úæ⁄ ’Δ

Èπ’√ ˛Õ ÓÀ∫ «¬È∑ª Èπ’Ù≈ Á≈ «¬’

Ó≈‘apple ‚≈’‡apple ÁΔ Âapple∑ª «¬Ò≈‹ ’appleÈ

Á∂ ÔØ◊ ‘ªÕ ÓappleΔ‹ ˘ ‹∂’apple √≈˪ Â∂

⁄∂«Ò¡ª ’ØÒØ∫ λ’ª Óapple≈-Óapple≈ ‹ª

ÈΔÓ ‘’ΔÓª Á∂ ‡Ø‡«’¡ª

È≈Ò apple≈‹Δ ’appleÈ≈ ⁄≈‘Ø◊∂

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÓØÏ≈«¬Ò : @GCII IIEDEG

ª «¬‘ √øÌÚ È‘ƒ ˛Õ

ÓappleΔ‹ ˘ «ÏÓ≈appleΔ Ï‘π ◊øÌΔapple ˛,

«¬√ Ò¬Δ ÓappleΔ‹ Á≈ «¬Ò≈‹ ÚΔ

◊øÌΔappleÂ≈ ÁΔ Óø◊ ’appleÁ≈ ˛Õ «’Â∂

«¬Ú∂∫ ‘Δ È≈ ‘ØÚ∂ «ÏÓ≈appleΔ Ò≈-«¬Ò≈‹

‘Ø ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ÓappleΔ‹ ÁΔ √Á≈ Ò¬Δ

ÏØÒØ.........””

Ì≈apple Á∂Ù ˘ «‹‘Û∂ Ó√Ò∂ ¡æ‹

ÁappleÍ∂Ù ‘È «¬È∑ª Á≈ ÂØÛ

Ï∂¬ΔÓ≈È Úapple◊ «ÁÒØ∫ ÓÈØ∫ ⁄‘πøÁ≈ ‘Δ È‘ƒ ˛Õ «¬‘ Úapple◊

ÚΔ ¡≈͉∂ «‘æ «¬√∂ «Úæ⁄ √πapple«÷¡Â √ÓfiÁ≈ ˛ «¬‘ „ª⁄≈

«‹Ú∂∫ Á≈ «ÂÚ∂∫ Ï«‰¡≈ apple‘∂Õ «¬√ √Ó∂∫ Ì≈apple Á≈

Ï‘π«◊‰ÂΔ ÏπæËΔ‹ΔÚΔ ‚appleÍØ’ Â∂ ÓΩ’≈ ÍÃ√ ȋapple ¡≈

«apple‘≈ ˛Õ «’¿π∫«’ «¬‘ Úapple◊ ˛ ª ¡≈÷apple ¿π√∂ ÙÃ∂‰Δ «Úæ⁄Ø∫

‘Δ, «‹√ È∂ Á∂Ù ˘ √ÁΔ¡ª Âæ’ ¡øË«ÚÙÚ≈Ù, apple»ÛΔÚ≈Á

¡Â∂ ‹≈ÂΔ-Í≈ÂΔ Ï«ÿ¡≈Û Á∂ Ó»ø‘ «Úæ⁄ ÂπøÈΔ apple«÷¡≈ ˛Õ

¡æ‹ ‘≈Ò≈ ϑπ ÏÁÂapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È, ’Ø¬Δ ÏπËΔ‹ΔÚΔ

¡◊apple ÁÒ∂appleΔ Â∂ «‘øÓ ’apple’∂ «¬√ „ª⁄∂ «ÚappleπË ÏØÒ‰ Â∂

«Ò÷‰ Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ ’appleÁ≈ ˛ ª ¿π√ ÁΔ √apple’≈appleΔ Â∂

◊Àapple√apple’≈appleΔ ¡ÓÒ∂ ÎÀÒ∂ ÚæÒØ∫ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª Ìπ◊ √π¡≈appleΔ

‹ªÁΔ ˛Õ ¡◊Ò≈ ‘≈apple ‘øÌ ’∂ ¡≈͉∂ ÿapple ÁΔ ⁄≈apple ÁΔÚ≈appleΔ

¡øÁapple ¡≈apple≈Ó È≈Ò ÏÀ·‰≈ Ï∂‘Âapple √ÓfiÁ≈ ˛....

¡øÏ∂‚’appleÚ≈Á «Úæ⁄ ÓΩ‹»Á ˛Õ

¡øÏ∂‚’appleÚ≈Á Á∂Ù ¡øÁapple «ÏÈ≈ ÷»È

÷apple≈Ï∂ ’Δ«Â¡ª ‘Δ √Ó≈‹Ú≈Á ÁΔ

ÍÃ≈ÍÂΔ Á≈ apple≈‘ Áapple√≈¿π∫Á≈ ˛Õ

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ¡øÁapple «¬√ ˘

“apple≈‹ √Ó≈‹Ú≈Á” Úæ‹Ø∫

«⁄«ڡ≈ «◊¡≈ ˛Õ ‹≈ÈΔ

¡≈apple«Ê’, √Ó≈«‹’ Â∂ ‹ÓΔÈΔ

¡≈«Á ‘Øapple Ó√Ò∂ √ø«ÚË≈È Á∂

¡øÁapple ‘Δ apple«‘ ’∂ ‘Ò ’ΔÂ∂ ‹≈

√’Á∂ ‘ÈÕ √≈‚∂ Á∂Ù Á≈

√ø«ÚË≈È «¬√ ÁΔ ’≈˘ÈΔ

«¬‹≈‹Â «ÁøÁ≈ ˛Õ √apple’≈appleª ’ØÒØ∫

√≈‚Δ «¬‘ Óø◊ apple‘Δ ˛ «’ √ø«ÚË≈È

˘ Í»appleΔ Âapple∑ª Ò≈◊» ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ¡æ‹

Âæ’ «‹øÈΔ¡ª ÚΔ √apple’≈appleª ¡≈¬Δ¡ª

‘È ¿πÈ∑ª È∂ √ø«ÚË≈È ˘ ¡≈͉∂ ‘Δ

«‘æª ¡Èπ√≈apple «‹Ú∂∫ ⁄≈«‘¡≈ ¡Â∂

Úapple«Â¡≈Õ ¡æ‹ Âæ’ «’√∂ ÚΔ

√apple’≈apple È∂ √ø‹ΔÁ◊Δ È≈Ò Á∂Ù Á∂

ÒØ’ª Á∂ «‘æª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ ˘ Óπæ÷ appleæ÷

’∂ √ø«ÚË≈È ÁΔ ÚappleÂØ∫ È‘ƒ ’ΔÂΔ

◊¬ΔÕ ’πæfi ÒØ’ «¬Âapple≈‹ ’appleÁ∂ ‘È

«’ √ø«ÚË≈È Á∂Ù ÁΔ¡ª √Ó«√¡≈Úª

˘ ‘Ò ’appleÈ «Ú⁄ È≈’≈Ó «apple‘≈ ˛

Íapple ¿πÈ∑ª Á≈ «¬‘ ¿πÒªÌ≈ «’√∂ ÚΔ

Âapple∑ª √‘Δ È‘ƒ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈Õ

‹Á «’ √⁄≈¬Δ «¬‘ ˛ ¡æ‹ Âæ’

«’√∂ ÚΔ √apple’≈apple È∂ √ø«ÚË≈È ¿πÍapple

Í»appleΔ Âapple∑ª ¡ÓÒ ‘Δ È‘ƒ ’ΔÂ≈Õ

¡√ƒ Á∂Ù Á∂ «ÈappleÍæ÷ ÏπæËΔ ‹ΔÚΔ¡ª,

Ò∂÷’ª, «’√≈È ¡Â∂ Ó˜Á»apple

‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ˘ ¡ÍΔÒ ’appleÁ∂ ‘ª «’

¿π‘ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úæ⁄ ¡≈͉∂

¬∂‹ø‚∂ ¿πÍapple «¬‘ Óø◊ ÚΔ appleæ÷‰ «’

√ø«ÚË≈È ˘ Í»apple∂ Á≈ Í»apple≈ (ÒØ’ «‘ª

Á∂ Í÷ ÂØ∫) Ò≈◊» ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ‹Á«’

¡øÏ∂‚’appleÚ≈ÁΔ ÒØ’ Í«‘Òª ‘Δ ’¬Δ

√≈Òª ÂØ∫ Ò◊≈Â≈apple «¬‘ Óø◊ ’appleÁ∂

¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ


www.samajweekly.com

09/11/2017

18

Ù≈‘apple∞÷ ÁΔ ËΔ √∞‘≈È≈ ÁΔ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ ¡À∫‡appleΔ

¡μ‹’μÒ∑ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ «√Â≈«apple¡≈∫ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

√‡≈apple «’μ‚˜ ÚΔ ÷±Ï √∞appleıΔ¡≈∫ χØapple apple‘∂ ‘È

«¬È∑≈∫ ”⁄ Ì≈Ú∂∫ √≈apple≈ ¡ÒΔ ÷≈È ‘ØÚ∂ ‹≈∫ ‹≈ÈÚΔ

’ͱapple ‘ØÚ∂ ‹≈∫ √∞‘≈È≈ ÷≈È √≈apple≈ È∂ Í«‘ÒΔ

«¯ÒÓ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’apple «ÁμÂΔ ‘À Íapple √∞‘≈È≈ Â∂

‹≈ÈÚΔ È∂ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ ÍÀapple ¡‹∂ appleμ÷‰≈ ‘ÀÕ

Ù≈‘apple∞÷ ÷≈È ÁΔ ËΔ √∞‘≈È≈ Ï≈apple∂ ıÏapple ‘À «’ ¿∞‘

«¬μ’ ¡≈‚ΔÙÈ Á∂‰ √‡±‚Δ˙ Í‘∞ß⁄Δ Íapple ¡‹∂ «¬‘

÷∞Ò≈√≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈‚ΔÙÈ Á∂‰

◊¬Δ √Δ ‹≈∫ «Îapple Á∂÷‰ ◊¬Δ √ΔÕ ıÏapple≈∫ ÁΔ

ÓßÈΔ¬∂ Â≈∫ √∞‘≈È≈ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ÁΔ Âapple∑≈∫ ‘Δ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ Ó∞’≈Ó ‘≈√Ò ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ

«Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ √∞‘≈È≈ Á≈ Ó≈∫ ◊ΩappleΔ ÷≈È ÚμÒØ∫

appleμ÷Δ Í≈apple‡Δ “⁄ ◊ÒÀÓapple√ apple±Í Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈

√ΔÕ «‹μÊ∂ ¿∞√ Á∂ Ò∞μ’ ÁΔ ’≈¯Δ Â≈appleΔ¯ ‘جΔ

√ΔÕ «ÎÒ‘≈Ò √∞‘≈È≈ Òß‚È ”⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple ‘Δ

‘À Â∂ ¤∞μ‡Δ¡≈∫ ”⁄ Ì≈apple ¡≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À «ÍÂ≈

Ù≈‘apple∞÷ ÷≈È È∂ Â≈∫ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ ¡À∫‡appleΔ ’appleÈ

Á∂ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘Δ √ß’∂ «ÁμÂ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ «¬Ó≈appleÂ

”Â∂ √‡ß‡ ’apple‰◊∂ “Ï≈‘±ÏÒΔ”

¡’ÙÀ È‘Δ∫, apple‰ÚΔapple

«√øÿ ω∂◊≈ “«√ßÿ «¬˜

«’ß◊” Á≈ √Δ’±¡Ò

B@@H «Úμ⁄ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈apple Â∂ ’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ ÁΔ ‹ØÛΔ ÁΔ

¡≈¬Δ ‘≈√apple√ «¯ÒÓ “«√ßÿ «¬˜ «’ß◊” Á≈ ¡◊Ò≈ Ì≈◊

Ï‰È ‹≈ «apple‘≈ ‘À «¬√ ıÏapple È≈Ò «¯ÒÓ Íz∂ÓΔ ı∞Ù Â≈∫

˜apple±apple ‘؉◊∂ Íapple ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «¯ÒÓ Ï≈apple∂ ¡«‘Ó

‹≈‰’≈appleΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ «¬√

«¯ÒÓ «Úμ⁄ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈apple È‘Δ∫ √◊Ø∫ apple‰ÚΔapple «√ßÿ ‘ΔappleØ

Á≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¿∞‰◊∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «¯ÒÓ Á∂

¡◊Ò∂ Ì≈◊ Á∂ È≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂ Â≈∫ ¿∞‘ “Ù∂apple «√ßÿ“

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «¯ÒÓ Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ ÙÀÒ∂∫Áapple «√ßÿ

‘؉◊∂ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ÁΩapple≈È

¿∞√ È∂ «’‘≈ √Δ «’ ¿∞√ È∂ apple‰ÚΔapple «√ßÿ 鱧 «¯ÒÓ Á∂

√Δ’±¡Ò ÁΔ ’‘≈‰Δ √∞‰≈¬Δ Â≈∫ ¿∞‘ Ú≈‘Ú≈ ÷∞Ù ‘Ø«¬¡≈

√Δ ÙÀÒ∂∫Áapple Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ apple‰ÚΔapple «√ßÿ

ÍappleÁ∂ ”Â∂ √appleÁ≈apple ÁΔ Ì±«Ó’≈ 鱧 Ï≈ı±ÏΔ

«ÈÌ≈¡ √’Á∂ ‘ÈÕ Â’appleΔÏÈ I √≈Ò

Ï≈¡Á ¡≈¿∞‰ ‹≈ apple‘∂ «√ßÿ «¬˜ «’ß◊

Á∂ ¡◊Ò∂ Ì≈◊ Á≈ ÍzÙß√’≈∫ 鱧 Ï∂√ÏappleΔ

È≈Ò «¬ß˜≈apple ‘À «¬‘ Â≈∫ √Ó≈∫ ‘Δ

Áμ√∂◊≈ «’ ’Δ √appleÁ≈apple ω∂ apple‰ÚΔapple

鱧 ÚΔ ÒØ’ ˙È≈∫ ‘Δ «Í¡≈apple Á∂‰◊∂

«‹ßÈ≈ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈apple 鱧 «ÁμÂ≈ √Δ Áμ√

Á∂¬Δ¬∂ «’ apple‰ÚΔapple «√ßÿ √≈Ï’≈

«’z’‡ ’ÍÂ≈È ’«ÍÒ

Á∂Ú Á∂ ‹ΔÚÈ ”Â∂

¡≈Ë≈apple «¯ÒÓ

«Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈

«’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¡

apple‘∂ ‘ÈÕ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ «‹‰√Δ

ÙØÙ‰ Ï≈apple∂ ‘∞‰ ÁΔ¡≈

«Óapple˜≈ Á≈ ÷∞Ò≈√≈

‘≈ÒΔÚ∞μ‚ «¯ÒÓ «ÈappleÓ≈Â≈ ‘≈appleÚ∂ «Úß√‡ΔÈ Á≈ È≈∫

«‹‰√Δ ÙØÙ‰ ’apple’∂ Ò◊≈Â≈apple √∞apple÷Δ¡≈∫ «Úμ⁄ ¡≈ «apple‘≈ ‘À «‹‰√Δ

ÙØÙ‰ ’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¿∞√ Á≈ È≈∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á È≈

«√appleÎ ‘≈ÒΔÚ∞μ‚ ÏÒ«’ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈Ú≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂ È≈Ò

‘Ø¬Δ¡≈∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ‹μ◊ ˜≈‘apple ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈ ÁΔ¡≈ «Óapple˜≈ È∂ ÚΔ √appleΔapple’ ÙØÙ‰ Ï≈apple∂ ÷∞Ò≈√≈

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ÁΔ¡≈ «Óapple˜≈ È∂ «’‘≈ ¿∞√ È∂ «¯ÒÓ ‹◊ «Úμ⁄ «’√∂ È≈Ò

«⁄’ÈΔ¡≈∫-⁄ØÍÛΔ¡ª ◊μÒ≈∫ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ¡ª, «‹√ ’≈appleÈ ¿∞√ 鱧 ’¬Δ¡≈∫

È∂ ÏØ«appleß◊ «’‘≈ √Δ ‘≈appleÚ∂ «Úß√‡ΔÈ Ï≈apple∂ ÁΔ¡≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ 鱧 «¬√

ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ï∞appleΔ ⁄Δ˜ ‘Øapple ’Ø¬Δ È‘Δ∫ Òμ◊ÁΔ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ ÓappleÁ ¡≈͉Δ

Â≈’ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «’√∂ ¡Ωapple ‹≈∫ ‘Øapple ÓappleÁ «Úapple∞μË ’apple∂Õ ¡Á≈’≈apple≈ È∂

¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple √≈∫fi∂ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ Â’appleΔÏÈ B@ √≈Ò≈∫

ÂØ∫ «¯ÒÓ √È¡Â È≈Ò ‹∞ÛΔ ‘Ø¬Δ ‘À ¿∞√ È∂ ¡«‹‘∂ ’¬Δ Ó≈ÓÒ∂ Á∂÷∂ ‘È

«’ apple≈ÂØ-apple≈ √ÎÒÂ≈ Í≈¿∞‰ Á∂ ⁄μ’apple «Úμ⁄ «’Ú∂∫ ÈÚ∂∫ «⁄‘apple∂

’∞fi ÚΔ ’appleÈ Ò¬Δ apple≈˜Δ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

¡Á≈’≈apple≈ √ßÈΔ «Ò˙ÈΔ È∂ «’‘≈, √≈«apple¡≈∫ 鱧 ¤∂ÂΔ

’ΔÂΔ ‹≈ √’‰ Ú≈ÒΔ ’√appleÂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ appleؘ≈È≈

‹ΔÚÈ «Úμ⁄Ø∫ ÊØÛ∑≈ √Ó≈∫ ˜apple±apple ’섉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À «’ ’√apple ÿapple∂Ò± ’ßÓ’≈‹ ÚΔ ‘Ø √’ÁΔ

‘À Â∂ ÒØ’ «¬√ 鱧 ÚË∂apple∂

appleØÓ≈∫⁄’ ω≈ √’Á∂ ‘È

ÓÀ∫ ¡ÀÓ.‡Δ.ÚΔ. ÏΔ‡√ È≈Ò

«ÓÒ ’∂ “«Îμ‡ √‡≈Í” ‹≈appleΔ

’apple apple‘Δ ‘≈∫, «‹μÊ∂ ÓÀ∫ ÒØ’≈∫ ȱß

«Ú÷≈Ú≈∫◊Δ «’ «’Ú∂∫ Ù≈ÈÁ≈apple

√ß◊Δ È≈Ò ’√apple ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂ «¬‘ Â∞‘≈‚≈ Í√ΔÈ≈

’섉 «Úμ⁄ √‘≈¬Δ ‘ØÚ∂◊≈...

«Úμ«Á¡≈ Ï≈ÒÈ Á≈

apple≈Ù‡apple ◊≈‰ Ï≈apple∂

Úμ‚≈ «Ï¡≈È

√øÈΔ «Ò˙ÈΔ

ÁΔ ‡ÀÒΔ«Ú˜È ”Â∂ ¡À∫‡appleΔ

Á∂Ú∂◊Δ «Îμ‡ÈÀμ√ «‡Í√

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ È±ß √≈Ò ÁΔ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’Ó≈¬Δ

’appleÈ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “Ï≈‘±ÏÒΔ B” Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÍzÌ≈√

ÁΔ ‘∞‰ ¡◊ÒΔ «ÎÒÓ “√≈‘Ø∫” Á≈ «¬ß‹≈apple ‘À

ÍzÌ≈√ «¬√ «ÎÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊ ÚΔ Ù∞apple± ’apple ⁄∞μ’∂ ‘È

«ÎÒÓ «Úμ⁄ «¬μ’ Ú≈apple «Îapple ÍzÌ≈√ Á≈ ¡À’ÙÈ

¡ÚÂ≈apple ÁappleÙ’≈∫ 鱧 ¡À∫‡apple‡∂È ’apple∂◊≈ «ÎÒ‘≈Ò

«ÎÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ ıÏapple «¬‘ ¡≈ apple‘Δ ‘À

«’ «¬√ «ÎÒÓ Ò¬Δ ÍzÌ≈√ «¬μ’ ÷ÂappleÈ≈’ √‡ß‡

’appleÈ ‹≈ apple‘∂ ‘È ÷Ïapple≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÓßÈΔ¬∂ Â≈∫ ÍzÌ≈√

“√≈‘Ø” «ÎÒÓ Á∂ «¬μ’ √‡ß‡ Ò¬Δ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì

ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ «¬Ó≈apple Á∞Ï¬Δ ÁΔ Ï∞apple˜ ÷ÒΔÎ≈ ¿∞μÂ∂

Ù±‡ ’apple‰ Ú≈Ò∂ ‘È Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Ï∞apple˜

÷ÒΔÎ≈ ¿∞μÂ∂ Ù±‡ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «¬√ √ΔÈ È±ß

’appleΔÏ B@ «Ó߇ Âμ’ Ù±‡ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ‘ Íapple

«ÎÒ‘≈Ò «¬√ È±ß Ù±‡ ’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫

«ÓÒΔ ‘À «ÎÒÓ «Úμ⁄ √‡ß‡ ’appleÈ È±ß ÒÀ ’∂ ÷Ïapple≈∫

¡≈¬Δ¡≈∫ √È «’ ÍzÌ≈√ È∂ Ï≈‚Δ ‚ÏÒ Á≈

«¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÈ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À «¬√

Ò¬Δ ÍzÌ≈√ √‡ß‡ √ΔÈ È±ß ÒÀ ’∂ «¬μ’ÁÓ «ÈÙ«⁄Â

‘ÈÕ √±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’ ÷Ïapple ‘À «’ ÍzÌ≈√ ÁΔ «˜μÁ

ÁΔ Ú‹∑≈ È≈Ò «ÎÒÓ Á∂ «ÈappleÁ∂Ù’ ÊØÛ∑≈ ‡À∫ÙÈ

«Úμ⁄ ‘È ¿∞‘È≈∫ 鱧 «⁄ßÂ≈ ‘À «’ «’Â∂ ¡À’‡apple

‹ıÓΔ È≈ ‘Ø ‹≈‰ «ÎÒÓ Á∂ Ó∂’apple˜ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√

√ΔÈ È±ß Ù±‡ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ 鱧 ÒÀ ’∂ ÊØÛ∑≈ ‚apple∂ ‘ج∂ ‘È

«ÎÒÓ Á∂ ¡À’ÙÈ √ΔÈ È±ß ‚≈«¬apple∂’‡ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ

«√È∂Ó≈ ‘≈Ò «Úμ⁄ «¯ÒÓ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’ΩÓΔ Âapple≈È≈ Ú‹≈¬∂ ‹≈‰ “Â∂

«¤ÛΔ Ï«‘√ «Úμ⁄ ‘∞‰ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ «√apple’μ„ ¡Á≈’≈apple≈ «Úμ«Á¡≈

Ï≈ÒÈ Á≈ È≈∫ ÚΔ ‹∞Û «◊¡≈ ‘À ¡Á≈’≈apple≈ Ó∞Â≈Ï’ Á∂Ù Ì◊ÂΔ «’√∂

”Â∂ ˜ÏappleΔ ÊØÍΔ È‘Δ∫ ‹≈ √’ÁΔÕ «Úμ«Á¡≈ È∂ «¬μ’

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È «’‘≈ «’ ¿∞√ È±ß È‘Δ∫

Òμ◊Á≈ «’ «¯ÒÓ ÂØ∫ Í«‘Òª

apple≈Ù‡appleΔ ◊≈‰ Ú‹≈«¬¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «√È∂Ó≈ ‘≈Ò ’جΔ

√’±Ò È‘Δ∫, «‹μÊ∂ «ÁÈ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ’ΩÓΔ Âapple≈È∂ È≈Ò ‘∞ßÁΔ

‘ÀÕ «¬√ ‘apple¯ÈÓΩÒ≈ ¡Á≈’≈apple≈

È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «Èμ‹Δ ÂΩapple

”Â∂ √ÓfiÁΔ ‘À «’ ¿∞μÊ∂

apple≈Ù‡appleΔ ◊≈‰ È≈ Ú‹≈«¬¡≈

‹≈Ú∂ Â∞√Δ∫ Á∂Ù Ì◊ÂΔ ÊØÍ

È‘Δ∫ √’Á∂ ¿∞√ È∂ «’‘≈

«’ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂

«Úμ«Á¡≈ Ï≈ÒÈ È∂

«’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ ÚΔ ¿∞‘ ’ΩÓΔ

Âapple≈È≈ √∞‰ÁΔ ‘À Â≈∫ ¡≈͉∂

¡≈Í ÷Û∑Δ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘À, Íapple «¬‘

√‘Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ’Ø¬Δ ¿∞√ ȱß

÷Û∑≈ ‘؉ Ò¬Δ ’‘∂Õ Áμ√ Á∂¬Δ¬∂

«’ «Úμ«Á¡≈ Ï≈ÒÈ ¡≈͉Δ

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «¯ÒÓ Â∞Ó‘≈appleΔ

√∞Ò± «Úμ⁄ apple∞μfiΔ ‘Ø¬Δ ‘À...

Á∂Ù È≈Ò

«Í¡≈apple ‘À Â∂ ¿∞‘ Á∂Ù ÁΔ

appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ «’√∂ ÚΔ ‘μÁ Â’ ‹≈

√’ÁΔ ‘ÀÕ «Úμ«Á¡≈ Ï≈ÒÈ È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫

ÚΔ ¿∞‘ ’ΩÓΔ Âapple≈È≈ √∞‰ÁΔ ‘À Â≈∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ÷Û∑Δ ‘Ø

‹≈∫ÁΔ ‘À, Íapple «¬‘ √‘Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ’Ø¬Δ ¿∞√ 鱧 ÷Û∑≈

‘؉ Ò¬Δ ’‘∂Õ Áμ√ Á∂¬Δ¬∂ «’ «Úμ«Á¡≈ Ï≈ÒÈ ¡≈͉Δ

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «¯ÒÓ Â∞Ó‘≈appleΔ √∞Ò± «Úμ⁄ apple∞μfiΔ ‘Ø¬Δ ‘À

«¬‘ «¯ÒÓ AG ÈÚßÏapple 鱧 «appleÒΔ˜ ‘ØÚ∂◊Δ, «‹√ «Úμ⁄

«Úμ«Á¡≈ È∂ «¬μ’ apple∂‚Δ˙ ‹Ω’Δ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ‘ÀÕ

¡Á≈’≈apple≈ √ßÈΔ «Ò˙ÈΔ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

‡ÀÒΔ«Ú˜È ÙØ¡ “«Îμ‡ √‡≈Í“ «Úμ⁄ «¬μ’ «Îμ‡ÈÀμ√

◊∞apple± Á∂ apple±Í «Úμ⁄ «Ú÷≈¬Δ Á∂Ú∂◊Δ ¡ÀÓ.‡Δ.ÚΔ.

ÏΔ‡√ ”Â∂ Íz√≈«apple ‘؉ Ú≈Ò∂ «¬μ’ ÿ߇∂ Á∂ ÙØ¡

«Úμ⁄ √ßÈΔ ÁappleÙ’≈∫ 鱧 ÂßÁapple∞√ Â∂ «√‘ÂÓßÁ

apple«‘‰ Ò¬Δ ’√apple Á∂ √Ω÷∂ „ß◊-ÂappleΔ’∂ Áμ√∂◊Δ

√ßÈΔ Á≈ ¿∞Á∂Ù √ß◊Δ Â∂ ’√apple Á≈ √∞Ó∂Ò ÍÀÁ≈

’appleÈ≈ ‘À ¡Á≈’≈apple≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «Îμ‡ apple«‘‰

Ò¬Δ √appleΔapple’ Â∂ Ó≈È«√’ ÁØÚ≈∫ Íμ÷≈∫ “Â∂ ’ßÓ ’appleÈ≈

Ï∂‘μÁ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ ¡Á≈’≈apple≈ √ßÈΔ «Ò˙ÈΔ È∂ «’‘≈,

√≈«apple¡≈∫ 鱧 ¤∂ÂΔ ’ΔÂΔ ‹≈ √’‰ Ú≈ÒΔ ’√appleÂ

Ò¬Δ ¡≈͉∂ appleؘ≈È≈ ‹ΔÚÈ «Úμ⁄Ø∫ ÊØÛ∑≈ √Ó≈∫ ˜apple±apple

’섉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À «’ ’√apple ÿapple∂Ò±

’ßÓ’≈‹ ÚΔ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Â∂ ÒØ’ «¬√ 鱧 ÚË∂apple∂

appleØÓ≈∫⁄’ ω≈ √’Á∂ ‘È ÓÀ∫ ¡ÀÓ.‡Δ.ÚΔ. ÏΔ‡√

È≈Ò «ÓÒ ’∂ “«Îμ‡ √‡≈Í” ‹≈appleΔ ’apple apple‘Δ ‘≈∫, «‹μÊ∂

ÓÀ∫ ÒØ’≈∫ 鱧 «Ú÷≈Ú≈∫◊Δ «’ «’Ú∂∫ Ù≈ÈÁ≈apple √ß◊ΔÂ

È≈Ò ’√apple ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ «¬‘ Â∞‘≈‚≈ Í√ΔÈ≈

’섉 «Úμ⁄ √‘≈¬Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ «‹√Ó-B Â∂ apple≈«◊ÈΔ

¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√ ÁΔ ¡Á≈’≈apple≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

‡ÀÒΔ«Ú˜È ”Â∂ ÈÚΔ∫ «Îμ‡ÈÀμ√ ◊∞apple± ÁΔ Ì±«Ó’≈

«ÈÌ≈¿∞‰ ÍzÂΔ ¿∞‘ Ï‘∞ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘À Õ


www.samajweekly.com

√Ø‘È «√ßÿ Ì’È≈ «Ò÷Á∂ ‘È

«’, “Í«‘Ò∂ √ß√≈apple Ô∞μË Á∂ ÏμÁÒ

Óß‚apple≈¡ apple‘∂ ‘È, ¡ß◊apple∂˜ «Ù’ß‹∂

«Ú⁄ ‹’«Û¡≈ ‹≈‰ Òμ◊≈ ‘À, «¬√

Ò¬Δ Í≈apple‡Δ ¯À√Ò∂ ¡È∞√≈apple «ÚÁ∂Ù≈∫

«Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ Ì≈appleÂΔ Á∂Ù ÚμÒ Ó∞‘≈apple≈∫

ÓØÛ ÒÀ‰, ‹Ê∂ÏßÁ ¯Ω‹Δ ψ≈ÚÂ≈∫

’apple≈¿∞‰, √apple’≈apple Á∂ ÍÀapple≈∫ ÊμÒ∂

¡ß◊≈apple∂ appleμ÷ Á∂‰ Â≈∫ ‹Ø ¡ß◊apple∂˜≈∫ ȱß

Á∞ßÏ ÁÏ≈ ’∂ Ì싉≈ ÍÚ∂ ”Õ

ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂ √μÁ∂ ”Â∂ Á∂٠ȱß

¡≈˜≈Á ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄Ø∫

‘˜≈apple≈∫ ˆÁappleΔ Ì≈apple ¡≈¬∂ ’¬Δ

ˆÁappleΔ¡≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜≈∫ È∂ √Ó∞ßÁappleΔ

‹‘≈˜≈∫ ÂØ∫ ¿∞Âapple«Á¡≈∫ √≈apple ‘Δ ÎÛ

«Ò¡≈ «‹‘Û∂ ˆÁappleΔ ¡ß◊apple∂˜

‘’±Ó ÁΔ¡≈∫ Șapple≈∫ ÂØ∫ Ï⁄ ’∂

¡≈͉∂ «‡’≈«‰¡≈∫ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬∂

√È ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ Ó∞μ÷ √È ’appleÂ≈apple

«√ßÿ √apple≈Ì≈, Ï≈Ï≈ ◊∞μ‹apple «√ßÿ

Ì’È≈, Ì≈¬Δ Íz∂Ó «√ßÿ, ‹◊ «√ßÿ,

ÁΔ Ê≈∫ ÈÚ∂∫ ÌappleÂΔ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂

¡μ‹ Á∂ «ÁÈ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Á≈

√‡≈Î ’∞μÒ «ÓÒ≈ ’∂ «¬μ’ ⁄ΩÊ≈¬Δ

«‘μ√≈ apple«‘ «◊¡≈ ‘À ÷Ø‹ ¡Â∂

Í∞apple≈ÂÈ ÷appleÛ∂ √≈∫̉ ¡Â∂ ¤≈͉

Á≈ Úμ‚≈ ’ßÓ ·μÍ ‘À Íß‹≈Ï Á∂ Ï≈¬Δ

«˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ¡μ«Ë¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ

«˜Ò∑≈ Ì≈Ù≈ ¡¯√apple ‘؉◊∂Õ

◊μÒ Â≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «¬‘ √Δ «’

√apple’≈apple≈∫ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ ˜∞Ï≈È Á∂

«Ú’≈√ √ÏßËΔ Íz≈Ê«Ó’Â≈ ÏÁÒ

◊¬Δ «’μÊ∂ Â≈∫ AIFG «Úμ⁄

ÂÂ’≈ÒΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ò¤Ó‰ «√ßÿ

«◊μÒ È∂ Íß‹≈Ï apple≈‹ Ì≈Ù≈ ¡À’‡

Í≈√ ’apple’∂ Íß‹≈ÏΔ È±ß Í‡apple≈‰Δ ω≈

«ÁμÂ≈ ¡Â∂ «’μÊ∂ ¡μ‹ «¬√ ÁΔ

‘≈Ò ÏÁÂapple ‘À Íß‹≈Ï ÁΔ Í«‘ÒΔ

Ì≈Ù≈ ¡μ‹ ¡≈Í‰Δ ‘Ø∫Á Ï⁄≈¿∞‰

Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ ‘À Í«‘ÒΔ ÈÚßÏapple

鱧 ‘Δ Í±apple∂ Íß‹≈Ï Á∂ Ò∂÷’≈∫,

ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜

ı∞Ò≈√∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ- ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜ Á√Â≈Ú∂˜ ÒΔ’

Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ Ì≈appleÂΔ¡≈∫

(«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ Â∂ ’ßÍÈΔ¡≈∫) ÚμÒØ∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄

«ÈÚ∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á≈ ı∞Ò≈√≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¡μ‹ «√μË∂ ’apple≈∫ √ÏßËΔ ’∂∫ÁappleΔ ÏØapple‚ (√ΔÏΔ‚Δ‡Δ)

È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ÚΔ ÍÈ≈Ó≈

Á√Â≈Ú∂˜ ÒΔ’ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ Â¯ÂΔÙ ’apple «apple‘≈

Úμ÷-Úμ÷ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ Á≈ √Ó±‘ (¡ÀÓ¬∂‹Δ Ì≈Ú

ÓÒ‡Δ-¬∂‹ß√Δ ◊apple∞μÍ) ‘Δ ’apple∂◊≈ ÏØapple‚ È∂ «’‘≈

«’ «¬‘ “ı∞Ò≈√≈ ‘؉ Á∂ ¯ΩappleΔ Ï≈¡Á” Á∂Ù Ìapple

«Ú⁄ÒΔ¡≈∫ ¡≈ÓÁÈ ’apple «ÚÌ≈◊ ÁΔ¡≈∫ ‹≈∫⁄

«¬’≈¬Δ¡≈∫ 鱧 “⁄Ω’√” ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À, Â≈∫

«’ «¬√ √ÏßËΔ “„∞’ÚΔ∫ ’≈appleÚ≈¬Δ“ ’ΔÂΔ ‹≈

√’∂ Õ

ÏØapple‚ È∂ «’‘≈ «’ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄ «ÈÚ∂Ù Á∂

¡È∂’≈∫ ’∂√≈∫ ÁΔ ‹≈∫⁄ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Â∂˜Δ È≈Ò

⁄μÒ apple‘Δ ‘À √ΔÏΔ‚Δ‡Δ È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Úμ⁄

«’‘≈, ““«‹¿∞∫ ‘Δ ¡◊Ò∂appleΔ ‹≈‰’≈appleΔ √≈‘Ó‰∂

¡≈Ú∂◊Δ Â≈∫ ¯ΩappleΔ ’≈ȱßÈ Ó∞Â≈Ï’ ωÁΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ”” «Ï¡≈È Ó∞Â≈Ï’

√apple’≈apple È∂ ‘Á≈«¬Â «ÁμÂΔ ‘À «’ ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ÁΔ È◊apple≈ÈΔ Ó∞Û-◊«·Â

¡ÀÓ¬∂‹Δ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂, «‹√ Á∂ Ó∞÷Δ

√ΔÏΔ‚Δ‡Δ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ‘È «¬√ «Úμ⁄

¡ÀÈÎØapple√ÓÀ∫‡ ‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ (¬Δ‚Δ), Ì≈appleÂΔ

«apple˜appleÚ ÏÀ∫’ (¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ) ¡Â∂ Î≈¬ΔÈ≈∫ÙΔ¡Ò

«¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ Ô±«È‡ (¡À¯¡≈¬ΔÔ±) Á∂ È∞Ó≈«¬ßÁ∂ ÚΔ

Ù≈ÓÒ ‘È Õ

¡ÀÓ¬∂‹Δ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ÍÈ≈Ó≈ Á√Â≈Ú∂˜≈∫

«Úμ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ «ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù

ÁΔ ’≈ȱßÈΔ Ú≈‹ÏΔ¡Â ÁΔ ÿØ÷ Ò¬Δ ÏΔÂ∂ √≈Ò

«¬ßÁapple «√ßÿ, Ï∞μ„≈ «√ßÿ, ◊ß‚≈ «√ßÿ

Â∂ √≈˱ «√ßÿ √∞apple«√ßÿΔ¬∂, «ÈË≈È

«√ßÿ ⁄∞μÿ, ‘appleÈ≈Ó «√ßÿ ‡∞ß‚ΔÒ≈‡,

Ì◊ «√ßÿ ¿∞apple¯ ◊≈∫Ë≈ «√ßÿ

’⁄appleÌßÈ, ÍappleÓ≈ÈßÁ fi≈∫√Δ, Íß‚Â

‹◊ apple≈Ó, «ÍzÊΔ «√ßÿ Ò≈ÒÛ±,

‹ΔÚÈ «√ßÿ ÁΩÒ∂ «√ßÿ Ú≈Ò≈,

apple«‘Ó ¡ÒΔ Ú‹ΔÁ’∂, ‘≈Θ

¡ÏÁ∞μÒ≈, ÏΔÏΔ ˆ∞Ò≈Ï ’Ωapple

ÏıÙΔÚ≈Ò≈, Ì≈¬Δ ÏßÂ≈ «√ßÿ

√ßÿÚ≈Ò, apple±Û «√ßÿ ⁄±‘Û⁄μ’,

‚≈’‡apple ÓÊapple≈ «√ßÿ, ‘appleÈ≈Ó «√ßÿ

«√¡≈Ғ؇Δ, ⁄ßȉ «√ßÿ ϱÛ⁄ßÁ,

’≈Ò≈ «√ßÿ ‹◊ÂÍ∞apple, «Í¡≈apple≈ «√ßÿ

Òß◊∂appleΔ, «ÏÙÈ «√ßÿ ”Â∂ ¡‹≈«¬Ï

«√ßÿ ÚappleÍ≈Ò, ‘appleÈ≈Ó «√ßÿ

apple√±ÒÍ∞appleΔ, √∞ßÁapple «√ßÿ ÁΩÒ∂Èß◊Ò,

√±‹≈ «√ßÿ Ú҇ؑ≈, Â∂‹≈ «√ßÿ

«Ìμ÷Δ«Úß‚, ·≈’apple «√ßÿ ·μ·Δ¡≈∫,

«Ú√≈÷≈ «√ßÿ ÁÁ∂‘apple ¡≈«Á ˆÁappleΔ

¿∞’ ˆÁappleΔ Á∂Ù Ì◊Â≈∫ È∂ «‹ßÁ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

ÂÒΔ ”Â∂ appleμ÷ ’∂ Ó∂Ò∂, Óμ«√¡≈,

ÁΔÚ≈È ¡≈«Á «¬’μ·≈∫ «Ú⁄ ¡ß◊apple∂˜

‘≈’Ó≈∫ ÁΔ Ò∞‡∂appleΔ ÈΔÂΔ Á≈ ÷∞μÒ∑ ’∂

Í≈˜ ¿∞Á∂«Û¡≈ Ïßȱß-’∞‘≈‡ ÂØ∫ ÒÀ ’∂

Ò÷È¿± Â’ √Ì ¯Ω‹Δ ¤≈¿∞‰Δ¡≈∫

«Ú⁄ «‘ßÁΔ ¯Ω‹Δ Ìapple≈Ú≈∫ 鱧 ˆÁapple

«Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ Íz∂«apple ’ΔÂ≈

Íß‚Â √Ø‘È Ò≈Ò Í≈·’ Íμ‡Δ, Ï≈ϱ

‘appleÈ≈Ó «√ßÿ ¡Â∂ Ì≈¬Δ √ßÂØ÷ «√ßÿ

Ëapple«Á˙ È∂ «√¡≈Ó ¡Â∂ ÏappleÓ≈ Ú≈Ò∂

Í≈√∂ ÂØ∫ ˆÁapple 鱧 ¡ß‹≈Ó Á∂‰ Ú≈√Â∂

«‘ßÁΔ ¯Ω‹Δ¡≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ω≈¬∂

ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂ Ó‘≈È ÔØ«Ë¡≈∫ È∂

Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ ‹ß◊ 鱧 ¡ß‹≈Ó

Á∂‰ Ú≈√Â∂ ͱappleΔ ⁄≈apple≈‹Ø¬Δ ’ΔÂΔ Íapple

¡ß◊apple∂˜≈∫ Á∂ Ó∞ıÏapple≈∫ È∂ ˆÁapple ÁΔ

ÔØ‹È≈ √¯Ò È≈ ‘؉ «ÁμÂΔ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ ÁΔ «¬È’Ò≈ÏΔ ÔØ‹È≈ Ì≈Ú∂∫

√¯Ò È≈ ‘Ø¬Δ Íapple ˆÁappleΔ¡≈∫ ÁΔ

Ï∂«Ó√≈Ò ’∞appleÏ≈ÈΔ È∂ Á∂Ù «Ú⁄

¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ Ò«‘apple ÁΔ ‹Ø ‹◊≈

ıÏappleª

ÒØÛ ‘À ˆÁappleΔ Ï≈«Ï¡≈∫ ÁΔ √Ø⁄ Á≈ √Ó≈‹ ω≈¿∞‰ ÁΔ

«ÚÁÚ≈È≈∫, ’Ò≈’≈apple≈∫ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ

Íz∂ÓΔ¡≈∫ È∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Úμ⁄ «¬μ’

Úμ‚≈ appleØ√ ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈, Íapple «’√∂

Á∂ ’ßÈ≈∫ “Â∂ ‹±ß È‘Δ∫ √apple’ΔÕ

Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÿ≈◊

«√¡≈√ÂÁ≈È ‘È ¿∞È∑≈∫ È∂

«Óμ·Δ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ’apple’∂ «¬√ √ÏßËΔ

«√apple¯ Ò≈apple∂ ‘Δ Ò◊≈¬∂ ‘È ¡≈͉∂

ÚμÒØ∫ ‹∂ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Ì≈Ù≈

√Ò≈‘’≈apple ÏØapple‚ ω≈ ’∂ Í∞apple√’≈apple

‹∂±¡≈∫ ÁΔ ⁄؉ ÚΔ ’apple ÒÚ∂ Â≈∫ «Îapple

Ú∂Ò∂ «√apple √Ó≈◊Ó Ò¬Δ Îß‚≈∫ ÁΔ

‘≈ÓΔ ‘Δ È‘Δ∫ ÌappleÈΔ ÈÂΔ‹≈ «¬‘ ‘À

«’ √Ì ’∞fi Á∂apple-√Ú∂apple È≈Ò ‘؉

Òμ◊≈ «¬μ’ Ú∂Ò∂ Â≈∫ ÈΩÏ «¬μÊØ∫ Â’

¡≈ ◊¬Δ «’ «¬μ’ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄

«¬’μ·∂ ⁄≈apple √≈Ò≈∫ Á∂ ÙzØÓ‰Δ

Í∞apple√’≈apple Úß‚∂ ◊¬∂ «¬‘ ÌÒ≈ Ò∂÷’≈∫

Á≈ Ó≈‰-√ÈÓ≈È ‘À ‹≈∫ «Îapple ◊ÒØ∫

◊Ò≈Ú≈∫ Ò≈‘∞‰ Ú≈ÒΔ ÷≈È≈ͱappleÂΔ?

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

ÙzØÓ‰Δ Í∞apple√’≈apple Ì∞μÒΔ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple

ÚÀ√∂ apple«‘ßÁΔ-÷±ß‘ÁΔ ’√apple B@@B

«Úμ⁄ Ï‰Δ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ ÚΔ

’≈¯Δ ‘μÁ Â’ ͱappleΔ ’apple «ÁμÂΔ «¬√

Ú∂Ò∂ ÚΔ Ò◊Í◊ ÁØ-ÁØ, «ÂßÈ-«ÂßÈ

√≈Ò≈∫ Á∂ «¬’μ·∂ Í∞apple√’≈apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂

B@@G ÂØ∫ B@AG Â’ «Îapple Íz’≈Ù

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ √apple’≈apple Ú∂Ò∂ ÚΔ ’ÁΔ

«¬μ’ √≈Ò Á∂ Í∞apple√’≈apple Á∂ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂

¡Â∂ ’ÁΔ ’∞fi √≈Ò≈∫ Á∂ «¬’μ·∂ Õ

«Îapple ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ

√apple’≈apple ‘À Íapple Ï≈ÁÒ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

B@AG Á∂ Í∞apple√’≈apple ⁄∞‰ÈØ∫ apple«‘ ◊¬∂

√È ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ ÚΔ ÈÚßÏapple

Á∂ Í«‘Ò∂ ‘¯Â∂ Â’ È≈ ¡μ◊∂ ’جΔ

«ÁÒ⁄√ÍΔ «Ú÷≈¬Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ, ‘≈Ò≈∫«’ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ Á∂ «Í¤Ò∂ √Ò≈‘’≈apple ÏØapple‚

ÁΔ ÏÀ·’ «Úμ⁄ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ «¬‘ ˜Øapple

Ò≈«¬¡≈ √Δ «’ ¡◊Ò∂ Úapple∑∂ Ò¬Δ ÚΔ

‹∂±¡≈∫ ÁΔ ⁄؉ ’apple Ò¬Δ ‹≈Ú∂Õ

«ÁμÂΔ «¬√ ‹ØÂ È±ß ‹◊Á≈ appleμ«÷¡≈

ÏμÏapple ¡’≈ÒΔ Ò«‘apple, «’appleÂΔ Í≈apple‡Δ

¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈È Ì≈apple √Ì≈ È∂

¡¯√Ø√ ‘À «’ ¡≈˜≈Á Ì≈appleÂ

ÁΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ È∂ ˆÁappleΔ Á∂Ù

Ì◊Â≈∫ ÁΔ √Ø⁄ 鱧 «Ú√≈apple «ÁμÂ≈,

«‹√ ’apple’∂ Á∂Ù Á≈ ¡ßÈÁ≈Â≈ «’√≈È

Â∂ ÷∂ ӘÁ±apple ’apple˜∂ Á∂ Ì≈apple ÊμÒ∂

Áμ«Ï¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «Èμ «ÁÈ

ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple «apple‘≈ ‘À ÈΩ‹Ú≈È

apple∞˜◊≈apple ÁΔ Ì≈Ò «Ú⁄ ˜ÓΔÈ-

‹≈«¬Á≈Á≈∫ Ú∂⁄-Ú∂⁄ ’∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ ȱß

‹≈ apple‘∂ ‘È ˆappleΔÏ ¡ΩappleÂ≈∫ ¡≈͉∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Í≈Ò‰-ÍØÙ‰ Ò¬Δ

¡≈Í‰Δ¡≈∫ ’∞μ÷≈∫ Ú∂⁄ apple‘Δ¡≈∫ ‘È

Á∂Ù Á≈ Ì«Úμ÷, Ïμ⁄∂ ◊ßÁ◊Δ Á∂ „∂apple≈∫

ÂØ∫ ÷∞apple≈’ Ì≈Ò apple‘∂ ‘È ¿∞’Â

¡Ò≈ÓÂ≈∫ ÂØ∫ «È˜≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ

ˆÁappleΔ Ï≈«Ï¡≈∫ Â∂ Ì◊Â-√apple≈«Ì¡≈∫

ÁΔ √Ø⁄ Á≈ √Ó≈‹ ω≈¿∞‰ ÁΔ

¡«‘Ó ÒØÛ ‘À Õ

«ÎÒ‘≈Ò Â≈∫ Í∞apple√’≈apple≈∫ ÁΔ Úß‚ Á≈

√Ó≈∫ «È’Ò «◊¡≈ ‘À Õ

Ò∂÷’≈∫ ÁΔ √≈«‘ √≈ËÈ≈ Á≈

Ó∞μÒ ÍÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À √apple’≈apple Á≈ ÚΔ

Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ Ò∂÷’≈∫ ÁΔ

√≈«‘Â’ ÿ≈Ò‰≈ ¡Â∂ ÂÍμ«√¡≈ ÁΔ

’Áapple ’apple∂ ¿∞∫‹ «‹√ √±Ï∂ Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ È∂ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò‰

Ú∂Ò∂ √‘∞ß ‘Δ ¡ß◊apple∂˜Δ «Úμ⁄ ⁄∞μ’Δ,

¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Íß‹≈ÏΔ ˜∞Ï≈È ÁΔ Âappleμ’Δ

ÁΔ ’Δ ¡≈√ ‘Ø √’ÁΔ ‘À? «Îapple Ì≈Ù≈

√‰∂ ¿∞⁄∂appleΔ «√μ«÷¡≈ ÁΔ «‹√ ÓßÂappleΔ

È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ √‘∞ß Íß‹≈ÏΔ ÁΔ Ê≈∫

«‘ßÁΔ «Úμ⁄ ⁄∞μ’Δ ‘ØÚ∂, ¿∞√ ÂØ∫ ÌÒ≈

Íß‹≈ÏΔ ˜∞Ï≈È Á∂ ÌÒ∂ ÁΔ ’Δ ¡≈√

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À? ‹∂ √±Ï∂ Á∂ Úμ‚∂

‘≈’Ó ‘Δ «¬ÊØ∫ ÁΔ Ó≈∫-ÏØÒΔ Á∂

apple÷Ú≈Ò∂ Ï‰È ÂØ∫ Ó∞È’apple ‘È Â≈∫

«Îapple √≈ȱß, Â∞‘≈鱧 ‘Δ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

Ò¬Δ ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’appleÈΔ ÍÚ∂◊ΔÕ

‹ª⁄ Ï‘∞-¬∂‹ß√Δ ◊apple∞μÍ Á∂ ‘Ú≈Ò∂

¡ÍappleÀÒ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ √apple’≈appleΔ √±Âapple≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ◊apple∞μÍ ÚμÒØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞È∑≈∫ GAD

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡≈ÓÁÈ ’apple «apple‡appleÈ≈∫

ÿØ÷Δ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫, «‹È∑≈∫ Á∂ È≈∫ ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜

Á√Â≈Ú∂˜≈∫ «Úμ⁄ ÏØÒ∂ ‘È «Îapple ’∂√-Áapple-’∂√

¡◊ÒΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ √ΔÏΔ‚Δ‡Δ È∂

«’‘≈ «’ ‘≈Ò∂ «¬√ È∂ ı∞Ò≈«√¡≈∫ Á∂ ͱapple∂ Ú∂appleÚ∂

‘≈√Ò ’appleÈ∂ ‘È, ÓΔ‚Δ¡≈ «Úμ⁄ ’∞fi ’∞

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ È≈∫ ‘Δ ÈÙapple ‘ج∂ ‘È Õ

ˆΩappleÂÒÏ ‘À «’ ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜ Á√Â≈Ú∂˜

ı∞Ò≈√≈ «¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ’ß√Øapple‡Δ¡Ó ¡≈¯

«¬ÈÚÀ√‡Δ◊∂«‡Ú

‹appleÈ«Ò√‡√

(¡≈¬Δ√Δ¡≈¬Δ‹∂) È∂ ’ΔÂ≈ ‘À, ‹Ø Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple

«Úμ⁄ ‹≈∫⁄ Ò¬Δ IE ÓΔ‚Δ¡≈ Ì≈¬ΔÚ≈Ò≈∫ È≈Ò

«ÓÒ ’∂ ’ßÓ ’appleÁΔ À «¬√ È∂ «‹È∑≈∫ Ì≈appleÂΔ¡≈∫

Á∂ È≈∫ ÈÙapple ’ΔÂ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚

ÓÀ◊≈√‡≈apple ¡«ÓÂ≈Ì Ïμ⁄È, ¯apple≈apple ’≈appleØÏ≈appleΔ

«Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈, ’≈appleÍØapple∂‡ Ò≈ÏΔ’≈apple ÈΔapple≈

apple≈‚Δ¡≈, «¯ÒÓ √‡≈apple √ß‹∂ Áμ ÁΔ ÍÂÈΔ

«ÁÒÈÙΔÈ (‘∞‰ Ó≈«È¡Â≈), ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ

‹Ôß «√È‘≈ ¡Â∂ apple≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ¡≈apple.’∂.

«√È‘≈ Ù≈ÓÒ ‘È «¬√ È∂ AH@ Ó∞Ò’≈∫ È≈Ò

√ÏßË ÒØ’≈∫ Á∂ È≈∫ Áμ√∂ ‘È, «‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ GAD

È≈Ú≈∫ È≈Ò Ì≈apple Á≈ AIÚ≈∫ ÈßÏapple ‘À

√ΔÏΔ‚Δ‡Δ Ó∞Â≈Ï’ ‘≈Ò∂ ͱapple∂ È≈∫ ¡≈¬Δ√Δ¡≈¬Δ‹∂

ÁΔ ÚÀÏ√≈¬Δ‡ ¿∞Â∂ ÚΔ ÈÙapple È‘Δ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

«Ï¡≈È Ó∞Â≈Ï’, ““¡≈¬Δ√Δ¡≈¬Δ‹∂ ÁΔ

ÚÀÏ√≈¬Δ‡ «Úμ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬‘

‹≈‰’≈appleΔ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘¯«Â¡≈∫ ÁΩapple≈È ÍÛ≈¡Ú≈apple

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ”” ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜ ı∞Ò≈«√¡≈∫ «Úμ⁄

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ Ó‘≈apple≈‰Δ ¡À«Ò˜≈ÏÀÊ ÁØ«¬Ó

ÚμÒØ∫ ÚΔ Òμ÷≈∫ ÍΩ∫‚ «ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ

◊¬Δ ‘À Ó‘≈apple≈‰Δ Á∂ ’≈appleØÏ≈apple ÍzÏßË’≈∫ È∂ «¬‘

√≈apple≈ «ÈÚ∂Ù “ͱappleΔ Âapple∑≈∫” ’≈ȱßÈ Ó∞Â≈Ï’ Áμ«√¡≈

‘À «¬√∂ Âapple∑≈∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÙΩ’Â ¡˜Δ˜ Á≈ È≈∫ ÚΔ ÏØ«Ò¡≈ ‘À Õ

’≈Ò∂ ËÈ √ÏßËΔ ÓØÁΔ È∂ ’ΔÂ≈

ÒØ’≈∫ È≈Ò “ËØ÷≈”: ’ª◊apple√

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ È∂ ¡μ‹ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

«’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄Ò∂

’≈Ò∂ ËÈ Ï≈apple∂ “’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’apple ’∂“ ÒØ’≈∫

È≈Ò “ËØ÷≈” ’ΔÂ≈ ‘À Í≈apple‡Δ È∂ ÍÀapple≈‚≈¬Δ˜

Á√Â≈Ú∂˜≈∫ «Úμ⁄ È≈∫ ¡≈¿∞‰ ¿∞Â∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ

‹Ôß «√È‘≈ Â∂ Ì≈‹Í≈ ¡ÀÓÍΔ ¡≈apple.’∂. «√È‘≈

Á≈ ¡√ÂΔ¯≈ ÚΔ Óß«◊¡≈ ‘À Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞μ÷

Âapple‹Ó≈È apple‰ÁΔÍ √∞apple‹∂Ú≈Ò≈ È∂ √zΔ ÓØÁΔ È±ß

√Ú≈Ò ’ΔÂ≈ «’ ’Δ ¿∞‘ √zΔ «√È‘≈ «ıÒ≈¯

’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ◊∂ ¡Â∂ ’≈Ò∂ ËÈ Ú≈Ò∂ √≈apple∂

ÒØ’≈∫ È∂ È≈∫ ‹μ◊-˜≈‘apple ‘؉ Á∂‰◊∂ Õ

09/11/2017

19

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

√ßÈ ”DG ÁΔ ◊≈Ê≈ ÁΔ ÈÚ∂∫ ¡ßÁ≈˜ «Úμ⁄ ...

Í«‘apple±¡≈∫ ÁΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ √≈‚Δ Á±‹Δ Â∂ ÂΔ‹Δ ÍΔÛ∑Δ È±ß ¿∞√ ‘≈Ò ÂØ∫ ⁄∂Â∂

’appleÚ≈ apple‘Δ ‘À «‹√ «Úμ⁄ √≈apple≈ Íß‹≈Ï Ú«‘ÙΔ Ï«‰¡≈ Șapple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

«¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È ¡À∫’apple≈∫ «Úμ⁄ Í≈«’√Â≈È ÁΔ «È√≈apple «„μÒØ∫ Â∂ ÒÚÒΔ «√ßÿ

‹ØÛΔ ¡Â∂ «÷¡≈Ó ⁄Ω‘≈È Á∂ È≈∫ ÍzÓ∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ Ù∞Ó≈apple ‘È «¬È∑≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï‘∞Â

√≈apple∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ‡Δ ÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ ¡Â∂ «¬ß‡appleÈÀμ‡ √∂Ú≈Ú≈∫ ”Â∂ ¿∞‹Û∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÁappleÁ

’‘≈‰Δ¡≈∫ «Ï¡≈ÈΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È «¬ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple «‹Ò∑∂

Á∂ √≈∫ÚÒ Ë≈ÓΔ Â∂ ‘Øapple ÚΔapple ¿∞‹≈Û∂ È≈Ò ¡√apple¡ßÁ≈˜ ‘ج∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ √μ⁄Δ¡≈∫

’‘≈‰Δ¡≈∫ «apple’≈apple‚ ’apple apple‘∂ ‘È ÁØ‘≈∫ Íß‹≈Ï≈∫ Á∂ ÒØ’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ◊‘∞ È≈Ò Á∂÷Á∂,

√∞‰Á∂ Â∂ Ì≈Ú∞’ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ ’appleÁ∂ ‘È ¿∞‘ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «’ «¬ËappleÒ∂ Â∂ ¿∞ËappleÒ∂

Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈Ú≈Ó «Ú⁄ ‡∞μ‡∂ «apple٫¡≈∫ ÁΔ ◊ß„ ‹∞Û∂ ÁØ‘≈∫ Íß‹≈Ï≈∫ «Úμ⁄ Ú√Á∂

Íß‹≈ÏΔ, ÷≈√ ’apple’∂ ¡Ú≈Ó Á≈ ¿∞‘ «‘μ√≈ ‹Ø Ó∞‘≈«‹apple Â∂ ÙappleÈ≈appleÊΔ Ï«‰¡≈,

Ï∂¡≈Ïapple± ‘Ø«¬¡≈, ‹Δ¡≈∫ Á≈ ÿ≈‰ ’appleÚ≈ ’∂ ÿappleØ∫ Ï∂ÿapple ‘Ø«¬¡≈ ¡‹∂ ÚΔ “¡≈͉∂

Á∂√” ÁΔ ◊μÒ ’appleÁ≈ ‘À ¿∞‹≈Û∂ Á≈ «Ù’≈apple ω∂ ¿∞ËappleÒ∂ Â∂ «¬ËappleÒ∂ Íß‹≈ÏΔ

¡≈Í‰Δ ‹ÈÓ ÌØ«¬ß È±ß È‘Δ∫ Ì∞μÒ∂ √◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «¬‘ ¿∞Áapple∂Ú≈∫ ÚËÁ≈ ‘Δ ‹≈ «apple‘≈

‘À ÒØ’ «¬√ ’Áapple Ì≈Ú∞’ ‘È «’ ÍzØ◊apple≈Ó Í∂Ù ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡À∫’apple≈∫ 鱧 ÎappleÓ≈«¬Ù≈∫

Í≈ ’∂ «Ú¤Û∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ ÈßÏapple «Ì‹Ú≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’appleÁ∂ ¡≈Ó È˜apple

¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ¡«‹‘∂ ’¬Δ Í«appleÚ≈apple ¡≈͉∂ «Ú¤Û∂ «Í¡≈«apple¡≈∫ 鱧 ÈÀ‡ ÁΔ √‘±ÒÂ

È≈Ò «ÓÒ ÚΔ ⁄∞μ’∂ ‘È, ◊μÒÏ≈ ’apple ⁄∞μ’∂ ‘È, √ΔÈ∂ ·≈apple ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ

«¬È∑≈∫ ÚΔapple≈∫ Á∂ «¬√ ’≈apple‹ È∂ ÈÚ∂∫ ÍØ⁄ 鱧 ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÒı ‘’Δ’Â≈∫

Á∂ apple±Ïapple± ’ΔÂ≈ ‘À «¬È√≈ÈΔ¡Â ÁΔ Í‡ÛΔ ÂØ∫ ¿∞Âapple ⁄∞μ’∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ ¡√ÒΔ

«⁄‘apple∂ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‘È √ÁΔ¡≈∫ Á∂ √≈∫fi∂ √«Ì¡≈⁄≈apple Â∂ √≈∫fi≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’ΔÂΔ ‘À

ÒØ’≈∫ ÁΔ ÚΔ «ÁÒΔ «¬μ¤≈ ‘À «’ Ï∂Ù’ √apple‘μÁ≈∫ apple«‘‰ Íapple √apple‘μÁ Á∂ ϱ‘∂ ˜apple±apple

÷∞μÒ∑‰ ÒØ’≈∫ Á∂ ¡appleÓ≈È≈∫ 鱧 «√¡≈√ ÁΔ ÏÒΔ È≈ ⁄Û∑≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ «¬‘

ÈΩ‹Ú≈È «¬√ ’≈apple‹ «Ú⁄ √ÎÒ ÚΔ ‘Ø apple‘∂ ‘È ¿∞È∑≈∫ Á≈ √∞È∂‘≈ Òμ÷≈∫ ÒØ’≈∫ Â’

Í‘∞ß⁄ ÚΔ «apple‘≈ ‘À ÁØ‘≈∫ Íß‹≈Ï≈∫ Á∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ¬∂’Â≈ Á≈ ÈÚ≈∫ Ó∞μ„ Ïμfi

«apple‘≈ ‘À ¡«‹‘Δ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ √≈apple«Ê’ ‘؉ ÁΔ Á∞¡≈ √≈鱧 ÚΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À

¡Â∂ Ò«‘ßÁ∂ Íß‹≈Ï Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ÚΔ Õ

√Î≈ AB-AC Á≈ Ï≈’Δ

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ

√Ì ÿ‡È≈Úª «⁄ºÂ «Ú⁄ ‘Δ ÿ‡ÁΔ¡ª ‘È «’«’ √Ì ÍÁ≈appleÊ ¡Â∂ Ù’ÂΔ¡ª

ÿ‡È≈-ÚÒΔ¡ª ‘Δ ‘ÈÕ ¡√ƒ ⁄∂ÂÈ≈ ˘ «¬’ ¡Òº◊ ÍÁ≈appleÊ ‹ª Ù’ÂΔ È‘ƒ Ó≥È

√’Á∂Õ «¬‘ ¿∞‘ ¡√ÒΔ¡Â ‘À «‹√ Á∂ ˜appleΔ¬∂ ‘Δ √Ì ’∞fi Ô≈Á ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘Δ

ÂÓ≈Ó «ÚÁÓ≈È Ú√ª Á≈ ÂºÊ ‘ÀÕ «¬√ Ïπ«È¡≈ÁΔ ¡√ÒΔ¡Â ˘ ¡º÷Ø∫ ˙‘Ò∂

’appleÈ È∂ ‘Δ ¡≈ÂÓ-«ÈappleÌapple ¡Ó»apple ⁄Δ˜ª, «‹Èª ÂØ∫ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ ⁄∂ÂÈ≈ ¡‰‹≈‰

‘À Íapple ¿∞‘ ¿∞√ ¿∞μÂ∂ ÍÃÌ≈Ú Í≈ apple‘Δ¡ª ‘È, Úapple◊Δ¡ª ¡È∂’ Âapple ª ÁΔ¡ª ¡≥Ë-

«ÚÙÚ≈√Δ Ë≈appleÈ≈Úª Â∂ ’Ê≈Úª ˘ ‹ÈÓ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ ‘apple ¡≥Ù Ì≈Ú∂∫ «’√∂

ÚΔ Âappleª Á≈ ‘ØÚ∂ «¬’ ¡Òº◊ √πÌ≈¡ appleº÷Á≈ ‘ÀÕ ⁄∂ÂÈ≈ Á∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ÁØ ¡≥Ù ¡ÀÈ

«¬’Ø «‹‘∂ È‘ƒ ‘πøÁ∂Õ Ò∂«’È Ô≈Á≈ÙÂ, ‹Ø ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ «¬’ Ó»Ò̻ ÚappleÂ≈apple≈ ‘À

‹ª «¥¡≈-’Ò≈Í ‘À, √≈ȱø «¬È ª ÚøÈ-√πÚøÈ∂ ¡≥Ùª ˘ ÒÛΔÏºË ’appleÈ ¡Â∂ ¿∞Ȫ

ÁΔ¡ª √Ó≈ÈÂ≈Úª ¡Â∂ «ÌøÈÂ≈Úª ˘ Áapple√≈¿∞‰ Á∂ ÔØ◊ ω≈ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Âappleª

¡√ƒ ⁄∂ÂÈ≈ ÁΔ √Óº◊appleΔ Á∂ ¿∞Ȫ «ÈÙ«⁄ ¡øÙª Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’appleÈ Á∂ √ÓappleºÊ

‘ª «‹Èª «Ú⁄Ø∫ ¿∞ÂÍ≥È ‘apple ¡È∞ÌÚ Á≈ «¬’ ÈÚ-«ÈappleÓ ¡È∞ÌÚ ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ

Ò∂«’È ‹Ø ÚΔ ¡ŒøÙ Óπº÷ apple»Í «Ú⁄ ⁄∂ÂÈ≈ ¡≥Áapple «’√∂ «¬’ √Ó∂∫ «ÚÁÓ≈È ‘πøÁ≈ ‘À

¿∞‘ Í»appleÈ √Óº◊appleΔ ‘πøÁΔ ‘À È≈ «’ «¬º’ ¡≥ÙÕ «¬‘ ¡≥Ù, «¬‘ º √≈‚Δ Ï∂«Ë¡≈ÈΔ

Á≈ «√º‡≈ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≥Ù «¬øÁÃΔ¡ª ÁΔ ¤≈Í ¡Â∂ «¬Èª Á∂ Ô≈Á◊≈appleΔ «⁄øÈ ‘πøÁ∂

‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «’ ¡È∞Ì≈Ú’ ÓÈØ-«Ú«◊¡≈È √≈ȱø «√÷≈Á≈ ‘À «’ Á»√apple∂ «‹øÈ∂ ÚΔ

Ó≈È«√’ «ÚÙ≈-Ú√± ‘È ¿∞È ª Á≈ «¬Èª «Ú⁄Ø∫ «ÈappleÓ≈‰ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

√≈Ë≈appleÈ ¡≈ÁÓΔ √ÓfiÁ≈ ‘À «’ «¬øÁzΔ¡ª Á∂ ˜appleΔ¬∂ «⁄ºÂ ¿∞μÍapple ‹Ø ¤≈Í Ò◊ÁΔ ‘À

¿∞‘ ⁄∂ÂÈ≈ ÂØ∫ ¡Òº◊ «’√∂ Ú≈√«ڒ Ú√± (Ù’ÂΔ) Áπ¡≈apple≈ ¿∞ÂÍÈ ‘À ¡Â∂

¡≥ÂappleΔÚΔ ¡‘ø “ÓÀ∫” «¬øÁzΔ¡ª Á∂ ˜appleΔ¬∂ Òº◊Δ «¬√ ¤≈Í ˘ ◊둉 ’appleÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘

“Ú√±” ¡Â∂ «¬‘ “ÓÀ∫” «√apple¯ ‘Ú≈Ò≈ Ó≈Âapple ‘È, «¬Èª Á≈ ’Ø¬Δ Ó»Ò ¡√«ÂºÂÚ

È‘ƒ ‘ÀÕ «’«’, «¬‘ «¬øÁappleΔ¡ª Á∂ ˜appleΔ¬∂ «ÈappleÓ≈‰Â Ï‘π √≈appleΔ¡ª Ô≈ÁΔ

Â√ÚΔappleª ”⁄Ø∫ «Ú’«√ ‘È, «¬√ Ò¬Δ ¡√ƒ «¬È ª ˘ ‹«‡Ò «Ú⁄≈apple ’«‘ √’Á∂

‘ª, ¡Â∂ «¬√ ȘappleΔ¬∂ ÂØ∫ Á∂÷Δ¬∂ ª «¬‘ Ú≈√«ڒ ‘ÈÕ ¡≈Ë≈appleÈ Á∂ ÂΩapple Â∂,

Í«‘Ò≈ (Ú√±) ⁄∂ÂÈ≈ ÂØ∫ Ï≈‘appleΔ ‘À ¡Â∂ Á»‹≈ (“ÓÀ∫”) ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ Ú≈‘’ ‹ª ’∞ÒΔ

ÚΔ ⁄∂ÂÈ≈ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ¡√Ò «Ú⁄ «¬È ª ÁΔ ’Ø¬Δ ‘Ø∫Á È‘ƒ ‘ÀÕ ¡◊apple

√≈‚∂ √≈apple∂ ¡È∞ÌÚ «√appleÎ ¿∞Ȫ Íë’á≈Úª Á≈ ◊º·‹ØÛ ‘È ‹Ø √≈‚∂ «⁄ºÂ «Ú⁄

ÿ‡ÁΔ¡ª ‘È Âª ’Δ Ï≈‘appleΔ ¡Â∂ ¡≥ÂappleΔÚ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ı≈√ «Ú÷apple∂Úª È‘ƒ ‘À?””

‘ª! «⁄ºÂ Á∂ ¡≥√ ‘؉ Á∂ È≈Â∂ «¬Èª «Ú⁄’≈apple ’Ø¬Δ ¯apple’ È‘ƒ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ «’ √πºÂ

«ÈÍ≈ ’«‘øÁ≈ ‘À, ““ȺŒ«Ê ¡˜ÓºÂø ⁄≈ «’ø«⁄«Â ͺ√ÂØ”” ‹Ø Ú≈√«ڒ √º⁄≈¬Δ ˘

Á∂÷Á≈ ‘À ¿∞√ Ò¬Δ ¡≥Áapple-Ï≈‘apple «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ì∂Á È‘ƒÕ

◊π‰Δ ¡Â∂ ◊π‰ª Á∂ «Ú⁄’≈apple Á≈ Ì∂Á «ÚÚ‘≈apple’ √‘»Ò ÁΔ ◊ºÒ ‘À, ¿∞√ Á≈ ’جΔ

Íú÷ apple»Í È‘ƒ ‘ÀÕ ◊π‰Δ «√appleÎ ◊π‰ª Á≈ √Ó»‘ Ó≈Âapple ‘ÀÕ ‹∂’apple ¡«‹‘≈ Ó«‘√»√

‘πøÁ≈ ‘À «’ ◊π‰ «ÏȪ «’√∂ ¡≈Ë≈apple Á∂ ω∂ È‘ƒ apple«‘ √’Á∂ ¡Â∂ ¿∞Ȫ Á∂ ω∂

apple«‘‰ Ò¬Δ «’√∂ ¡≈√apple∂ «’√∂ ¡≈Ë≈apple ÁΔ ÒØÛ ‘À ª «¬‘ ª Ì≈Ù≈ ÁΔ ’Ó˜ØappleΔ

‘ÀÕ ¡≈͉∂ «Ú’≈√ Á∂ ÁΩapple≈È ¡≈ÁÓΔ È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª «ÌøÈ-«ÌøÈ «¬øÁzΔ¡≈ÚΔ

¡È∞Ì»ÂΔ¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ÓÈ «Ú⁄ Úº‚Δ¡ª-Úº‚Δ¡ª Â√ÚΔappleª ω≈ appleº÷Δ¡ª ‘È «‹Èª

Á≈ ’∞ºÒ ‹ØÛ «Ú¡’«ÂÂÚ ‘πøÁ≈ ‘À, ◊π‰Δ ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ ’∞fi Ú∂ÁÈ≈Úª «‹Èª Á≈ √appleΔapple

È≈Ò ÚË∂apple∂ ȘÁΔ’Δ Á≈ √øÏøË ÍÃÂΔ ‘πøÁ≈ ‘À, ¿∞‘ ¿∞Ȫ Ú∂ÁÈ≈Úª Á≈ ¡≈Ë≈apple

ω ‹ªÁΔ¡ª ‘È ‹Ø √appleΔapple È≈Ò Ï‘πÂ≈ È∂Û∂ Á≈ √øÏøË È‘ƒ appleº÷ÁΔ¡ªÕ √appleΔapple ÁΔ

√«ÊappleÂ≈ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ «¬’apple»ÍÂ≈ (‘Ó∂Ùª ¿∞‘Δ Òº◊‰≈) Ï≈apple∂ ‹Ø √≈‚Δ Ë≈appleÈ≈ ‘À

¿∞√∂ Á∂ ’≈apple‰ ¡√ƒ «¬’ ¡Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ ÍÁ≈appleÊ «Ú⁄, «¬’ ¡Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ

¡≈Ë≈apple «Ú⁄ «ÚÙÚ≈√ appleº÷Á∂ ‘ªÕ Ò∂«’È «¬√ Ï∂‘»Á≈ √πfi≈¡ Á∂ «ÏȪ ÚΔ ¡√ƒ «¬√

ÈÂΔ‹∂ ”Â∂ Í‘πø⁄ √’Á∂ ‘ªÕ «’√∂ Á∂ √appleΔapple ÁΔ «¬’apple»ÍÂ≈ Á≈, √appleΔapple Á≈ ¿∞‘Ø «‹‘≈

‘Δ Òº◊‰ Á≈ ’≈apple‰ ‘À ¿∞√ «Ú⁄ «ÚÁÓ≈È ◊π‰ª Á≈ √πÌ≈˙, ‹Ø È≈Ó-apple»Í È≈Ò

‹π«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple «’√∂ «ÚÙ∂Ù ÍÁ≈appleÊ Á∂ Ï‘πÂ∂ ◊π‰ ¡Â∂ ÷≈√ ’apple ‹Ø

√≈‚∂ Ò¬Δ ÚË∂apple∂ Ó‘ºÂÚÍ»appleÈ ‘È, «ÏȪ «’√∂ Í«appleÚappleÂÈ Á∂ ω∂ apple«‘øÁ∂ Ò◊Á∂

‘È ‹ª Í«appleÚappleÂÈ ÁΔ appleÎÂ≈apple ¬∂ÈΔ ÓºËÓ ‘πøÁΔ ‘À «’ √≈ȱø ‘Ø apple‘Δ ÂÏÁΔÒΔ Á≈

ÍÂ≈ ‘Δ È‘ƒ Ò◊Á≈ ª ‹Ø ¡≈Ë≈apple-̻ ÍÁ≈appleÊ ‘À ¿∞‘ √≈ȱø ¿∞‘Ø ‘Δ Òº◊∂◊≈Õ

¡º‹ ÚΔ Â∂ ’ºÒ ÚΔ ¿∞‘Ø ‘Δ ÍÃÂΔ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Ò¬Δ «ÈºÂ (¡≈Ë≈apple-Ì»Â

ÍÁ≈appleÊ) ¡≈ÂÓ≈ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ’appleÈ ÁΔ ’Ø¬Δ ˜apple»apple ȑƒ ‘ÀÕ


20 09/11/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

√Î≈ AB Á≈ Ï≈’Δ

‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ È‘ƒ ‘ª

ÊØÛ≈ ˛apple≈È ‘جΔ, «’Â≈Ï ÏøÁ ’apple’∂ ÏØÒΔ, ““‘ª ‹Δ

Ì≈‹Δ, ÏÀ·Ø ’Δ ◊æÒ?”” ‹Δ ’ØÒ Í¬Δ ’πapple√Δ Â∂ ÏÀ·

«◊¡≈ Â∂ ÏØ«Ò¡≈,““ÙΔÒ≈ Ï∂Ù’ ÓÀ∫ Ì≈‹Δ ÓΔ ‘π‰ª È≈Ò

‘ª «Ú⁄ ‘ª «ÓÒ≈¿π∫Á≈ ‘ª, Íapple ÓÀ∫ Â∂apple≈ ÁπÙÓ‰ È‘Δ∫

Ìapple≈ ‘ª Úæ‚≈ Ìapple≈Õ ¡æ‹ ÂÀ˘ ÓÀ∫ √æ⁄ √æ⁄ Áæ√‰ ¡≈«¬¡≈

‘ªÕ Ì≈‹Δ ¡ÙØ’ Á≈ ÏÀappleΔ ‘Ø «◊¡≈ ¬∂Õ ¿π‘ ¡ÙØ’ ˘ ’πfi

ÚΔ ’apple ‹ª ’apple≈ √’Á≈ ¬∂Õ Â»ø ¡ÙØ’ ˘ ÷ÏappleÁ≈apple ’apple Á∂

«‹øÈΔ ‹ÒÁΔ ‘Ø √’∂ ‹ª ¿π√ ˘ Áæ√ Á∂ «’ Íπ«Ò√ ˘ ‹≈

’∂ Áæ√ Á∂Ú∂ «’ ÓÀ˘ Ì≈‹Δ ÓΔ «√øÿ ÂØ∫ ÷Âapple≈ ¬∂Õ ÙΔÒ≈

È∂ ‹Δ ÚæÒ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂«÷¡≈ «’ «’Â∂ «¬‘ ÚΔ ’جΔ

⁄≈Ò Ï≈‹Δ ª È‘Δ∫? «√apple ˘ ÍÒØ√ ’∂ ÏØÒΔ, Ì≈‹Δ ÓÀ˘

ÚΔ Ù’ √Δ Â∂ ÓÀ∫ ÚΔ ¡ÙØ’ ˘ ÷ÏappleÁ≈apple ’apple «ÁÂ≈ ¬∂Õ

Ùπ’apple ¬∂ Âπ√Δ∫ ÚΔ Ó∂apple∂ Ï≈apple∂ √Ø«⁄¡≈Õ Ì≈‹Δ Á∂ «ÁÓ≈◊

«Úæ⁄ Ò≈Ò⁄ ÁΔ ÓØ‡Δ ⁄appleÏΔ ⁄Û∑ ◊¬Δ ¬∂Õ ’«‘ ’∂ ‹ΔÂ

Ú≈Í√ ÊæÒ∂ ¡≈ «◊¡≈Õ ÙΔÒ≈ Â∂ Ì≈ÏΔ¡ª apple√Ø¬Δ «Ú⁄

÷≈‰≈ ÏÈ≈¿π‰ Òæ◊ Í¬Δ¡ªÕ ‹Δ Â∂ ÍÂÈΔ ’πÒÚøÂ,

ÌÀ‰ ÙΔÒ≈, √Ì √Ω∫ ◊¬∂ Íapple ÓΔ «√øÿ ÁΔ ÍÂÈΔ √ÂÚøÂ

ÓΔ «√øÿ ˘ ¿π‚Δ’ÁΔ apple‘ΔÕ ÙΔÒ≈ ⁄≈‘ Á≈ ’Í ÒÀ ’∂

√’»Ò ÁΔ Ò≈¬ΔÏapple∂appleΔ «Ú⁄ ¡≈¬ΔÕ ’πapple√Δ Â∂ ÏÀ·Á∂ √≈apple

¿π√ÁΔ È˜apple ¡æ‹ ÁΔ¡ª ¡÷Ï≈appleª «Ú⁄Ø∫ «¬’ ¡÷Ï≈apple

¿πÂ∂ Í¬Δ «‹√ Â∂ ¡ÙØ’ Ï≈apple∂ ÷Ïapple ¤ÍΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ÍÛ∑Á∂

√≈apple ÙΔÒ≈ ÁΔ ⁄Δ’ «È’Ò ◊¬ΔÕ ¿π√∂ Ú∂Ò∂ ¿π·Δ ‡À’√Δ

’ΔÂΔ Â∂ ‡À’√Δ ‘√ÍÂ≈Ò ÚæÒ ÁΩÛ apple‘Δ √ΔÕ ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’

Á∂ Ú≈apple‚ «Ú⁄ ¡≈¬ΔÕ Èapple√ È∂ «√appleÎ E «Óø‡ ÁΔ ‘Δ

«¬‹≈˜Â «ÁæÂΔÕ ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ Á∂ √appleΔapple ÚæÒ Á∂÷ Á∂÷ ’∂

appleØ Í¬ΔÕ Èapple√ È∂ √Ófi≈«¬¡≈ ÍÒΔ˜ apple؉≈ È‘Δ∫ Â∂ È≈ ‘Δ

ÓappleΔ˜ ˘ ‘æÊ Ò≈¿π‰≈ Ïæ√ Á∂÷ Ò˙ Â∂ ‹≈˙Õ ¡ÙØ’ Á≈

√≈apple≈ ÙappleΔapple ÷≈√ «⁄櫇¡ª Íæ‡Δ¡ª È≈Ò Í»appleΔ Âapple∑ª

„æ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Í»apple∂ ÙappleΔapple «Ú⁄ ‚≈’‡appleΔ ÔøÂapple Òæ◊∂

‘ج∂ √ÈÕ ÙΔÒ≈ Á≈ ◊πæ√≈ ¡√Ó≈È ¿πÂ∂ ⁄«Û∑¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√ΔÕ ÿapple ¡≈ ’∂ ÙΔÒ≈ ‹Δ ÁΔ ÍÂÈΔ ’πÒÚø ˘ ‹æÎΔ Í≈

’∂ apple؉ Òæ◊ΔÕ ’πÒÚø ˛apple≈È Â∂ ‚appleΔ ‘Ø¬Δ ¡≈Ú≈‹ «Ú⁄

ÏØÒΔ,““˛∫ ÙΔÒ≈ ’Δ ◊æÒ ‘Ø¬Δ ¤∂ÂΔ Á√Õ ÙΔÒ≈ ◊πæ√∂ «Ú⁄

ÏØÒΔ ““¡≈ ◊¬Δ ‘π‰ ⁄ÀÈ Ó∂apple∂ apple≈’Ù√ Ìapple≈ ˘Õ ‘π‰ «¬‘

ÿapple apple«‘‰ ‹Ø◊≈ È‘Δ∫Õ «¬‘ ‘π‰ ’≈ÂÒª Á≈ ÿapple ω

«◊¡≈ ¬∂Õ Âπ√Δ∫ √≈apple∂ ’≈ÂÒ ‘Ø ¡ÙØ’ Á∂ ’≈ÂÒÕ”” ““ÙΔÒ≈

¸æÍ ’apple ’Δ ‘Ø «◊¡≈ ÂÀ˘? ’Δ ’≈ÂÒ ’≈ÂÒ Ò≈¬Δ ¬∂?””

ÓΔ ÁΔ ÍÂÈΔ ÚΔ ÙΔÒ≈ ÁΔ appleØ‰Δ ¡Ú≈‹ √π‰’∂ ’ØÒ ¡≈

’∂ ÏØÒΔÕ ÙΔÒ≈ Á≈ ◊πæ√≈ ‘Øapple Â∂‹ ‘Ø «◊¡≈Õ ’æÛ’ ’∂

ÓΔ ÁΔ ÍÂÈΔ √ÂÚø ˘ ÏØÒΔ,““Â∂apple≈ ÷√Ó ¡ÙØ’ Á≈

’ÂÒ ¬∂Õ ÷»ÈΔ ¬∂Õ Â∂apple∂ ‹≈ÈÚapple ÷æ√Ó È∂ ¡ÙØ’ ˘ Ó≈appleÈ

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ¬∂Õ ¿πÂØ∫ Íπ¤ÁΔ ¬∂∫ ’Δ ‘Ø «◊¡≈ ¬∂ ÓÀ˘Õ

»ø ÚΔ È≈Ò «ÓÒΔ ‘Ø¬Δ ¬∂∫Õ Â»ø ÂΔÚΔ∫ È‘Δ∫ »ø ÚΔ ¿π√

apple≈’Ù√ ÁΔ apple≈’Ù‰ ¬∂∫Õ ‹Δ ÁΔ ÍÂÈΔ È∂ fiæ‡ ÙΔÒ≈ Á≈

‘æÊ Î«Û¡≈ Â∂ ¿πÍapple ¿π√Á∂ ’Óapple∂ «Ú⁄ ÒÀ ◊¬ΔÕ ÓΔ ÁΔ

ÍÂÈΔ ˛apple≈È ‘æ’Δ Ïæ’Δ apple«‘ ◊¬ΔÕ ÙΔÒ≈ ˘ ‘Ø ’Δ

«◊¡≈? √≈‚∂ ’ØÒØ∫ «’‘ÛΔ ◊ÒÂΔ ‘Ø ◊¬Δ? Â∂ «È„≈Ò

«‹‘Δ ‘Ø ’∂ √Ø⁄ÁΔ √Ø⁄ÁΔ √ØÎ∂ Â∂ «‚◊ ͬΔÕ ‹Δ ˘ ÚΔ

‹æÁ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ª Ï‘π ͤÂ≈«¬¡≈Õ ¿π√ ˘ ª ÍÂ≈

√Δ «’ ¡ÙØ’ Á≈ ’øÓ ÁØ «ÂøȪ «ÁȪ «Ú⁄ ’apple Á∂‰≈ ¬∂Õ

«¬√∂ ’apple’∂ ÙΔÒ≈ ˘ Á√ «ÁæÂ≈ √Δ «’ ¡ÙØ’ ˘ ÷ÏappleÁ≈apple

’apple Á∂Ú∂Õ ¿π√ ˘ «¬‘ È‘Δ∫ √Δ ÍÂ≈ «’ ¡ÙØ’ Á≈ ’øÓ

’Ò Ù≈Ó ˘ ’apple «ÁÂ≈ ¬∂Õ Íπ«Ò√ È∂ ’∂√ ¡≈͉∂ ‘æÊ ÒÀ

«Ò¡≈ Â∂ ¤≈‰ÏΔ‰ ’appleÈΔ Ùπapple» ’apple «ÁÂΔÕ Íapple ÙΔÒ≈ È∂

÷πÁ Íπ«Ò√ ’ØÒ ‹≈ ’∂ Áæ«√¡≈ «’ ¡ÙØ’ ˘ Ó≈appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ Ó∂apple∂ Ìapple≈ Â∂ Ìapple‹≈¬Δ È∂ ’ΔÂΔ ˛Õ ÓÀ˘ ¿πÈ∑ª Â∂ Ùæ’

˛ ‹≈«‰ «’ ÓΔ «√øÿ ¡Â∂ √ÂÚø ’Ωapple ¿πÂ∂Õ Ó∂apple≈ Ìapple≈

ÓΔ «√ÿ Ùπapple» ÂØ∫ ‘Δ ¡ÙØ’ È≈Ò ÈÎapple ’appleÁ≈ ¡≈ «apple‘≈

SAMAJOKU

¬∂Õ ÁØ ‘Ϋ¡ª Á∂ ¡øÁapple ¡øÁapple ‘Δ ÙΔÒ≈ È∂ ¡≈͉∂ √’»Ò

Á∂ ’ØÒ ‘Δ «¬’ ÏÀ‚apple»Ó Á≈ ÎÒÀ‡ «’apple≈¬∂ Â∂ ÒÀ «Ò¡≈Õ

ÙΔÒ≈ Ìapple≈Úª ÂØ∫ ¡Òæ◊ apple«‘‰ Òæ◊ ͬΔÕ ‘ÎÂ∂ «Ú⁄

«ÂøÈ Ú≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Ò ¡ÙØ’ ˘ «ÓÒ ¡≈¿π∫ÁΔÕ ¡ÙØ’

‘≈Ò∂ ÚΔ Ï∂‘ØÙΔ ÁΔ ÈΔ∫Á «Ú⁄ √ΔÕ ¡ÙØ’ Á∂ ÿapple ‘È∂apple

¤≈ «◊¡≈Õ Óª Ï≈Í ¡Ò◊ appleΩ∫Á∂Õ ÍÚÈ ◊πøÓ-√πøÓ apple«‘øÁ≈

apple‹ÈΔ Â∂ Óπ’∂Ù ¡¿π∫Á∂ Â∂ ‘Ω∫√Ò≈ «ÁøÁ∂Õ ‚≈’‡appleª ÁΔ

√÷ «Ó‘È È≈Ò ¡ÙØ’ ˘ Ï⁄≈ ª «Ò¡≈ Íapple ¿π√

ÁΔ¡ª Òæª ˘ ·Δ’ È‘Δ∫ ’apple √’∂ Â∂ ‘≈apple ’∂ Òæª

◊Ø«‚¡ª ÂØ∫ ÊæÒ∂ Âæ’ ¡Òæ◊ ’appleÈΔ¡ª Í¬Δ¡ªÕ ÁØ

Ó‘Δ«È¡ª Ï≈¡Á ¡ÙØ’ ˘ ‘ØÙ ¡≈ ◊¬Δ Íapple ¡ÙØ’

¡≈͉∂ ËÛ ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ «‘æ√∂ ˘ «‘Ò≈ ‹πÒ≈ È‘Δ∫ √Δ √’Á≈Õ

¿π√˘ «¬√ Âapple∑ª Ó«‘√»√ ‘Ø«¬¡≈ «‹Ú∂∫ ¿π√Á≈ ‘∂·Ò≈

ÙappleΔapple ˛ ‘Δ È‘Δ∫Õ ‘ØÙ «Ú⁄ «Ò¡≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‚≈’‡appleª È∂ ¡ÙØ’ ˘ Áπ÷Δ ÓÈ È≈Ò Áæ√ «ÁæÂ≈ «’

¡Íapple∂ÙÈ ’apple’∂ ÁØÈØ∫ Òæª ¡Òæ◊ ’appleÈΔ¡ª Í¬Δ¡ªÕ

√π‰’∂ ¡ÙØ’ È∂ ¡æ÷ª ÓΔ‡ ’∂ ⁄Δ√ Úæ‡Δ,““‘≈¬∂ Ó∂apple∂

ÁπÙÓÈØ∫, «¬‘Á∂ È≈ÒØ∫ ª Âπ√Δ∫ ÓÀ˘ Ó≈apple ‘Δ «ÁøÁ∂Õ ‘π‰

Âπ√Δ∫ ÓÀ˘ È≈ Ó≈«apple¡ª «Ú⁄ appleæ«÷¡≈ È≈ ‹Δ¿π∫«Á¡ª «Ú⁄Õ

ÓÀ∫ Âπ‘≈‚≈ ’Δ «Ú◊≈«Û¡≈ √ΔÕ”” ÏÛΔ ÓπÙ’Ò È≈Ò

‚≈’‡appleª È∂ ¡ÙØ’ ˘ ¸Í ’apple≈«¬¡≈ √ΔÕ √’»Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÙΔÒ≈ «√æË≈ ‘√ÍÂ≈Ò ˘ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ú∂«‡ø◊ apple»Ó «Ú⁄ ¡≈

’∂ Á∂«÷¡≈ ¡ÙØ’ Á∂ Óª Ï≈Í Â∂ ÌÀ‰ Ìapple≈ ÚΔ ¡≈¬∂ ‘ج∂

√ÈÕ √≈«apple¡ª ˘ «ÓÒ ’∂ ÙΔÒ≈ È∂ ¡æ÷ª Ìapple Ò¬Δ¡ªÕ √≈apple∂

Ú≈appleΔ Ú≈appleΔ ¡ÙØ’ ˘ «ÓÒÁ∂ ◊¬∂Õ «Îapple ÙΔÒ≈ ÁΔ Ú≈appleΔ

¡≈¬ΔÕ ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ Á∂ «Ï√Âapple∂ ’ØÒ ¡≈¬ΔÕ ¡ÙØ’ ˘ ◊Ωapple

È≈Ò Á∂«÷¡≈Õ ÙΔÒ≈ È∂ ¡ÙØ’ Á∂ «√apple Á∂ Ú≈Òª ˘ Â∂

◊æÒ∑ª Á∂ ‘æÊ Î∂«apple¡≈Õ ¡ÙØ’ È∂ ÚΔ ÙΔÒ≈ ÚæÒ Á∂«÷¡≈ Â∂

ÏπÒ∑ª Â∂ ÊØÛΔ Óπ√’≈È «Ò¡≈ ’∂ Ï‘π ‘Δ ‘ØÒΔ ¡Ú≈‹

«Ú⁄ ÏØ«Ò¡≈,““ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚≈ ¿π√ «ÁÈ «¬ø˜≈apple ’appleÁ≈

«apple‘≈ √ΔÕ «⁄æ·Δ «Ú⁄ «Ò÷’∂ ÓÀ˘ ÏπÒ≈ ª «Ò¡≈ √Δ Íapple

÷πÁ ¡≈¬∂ È‘Δ∫ Â∂ ÓÀ˘ Ó≈appleÈ Ò¬Δ ÁπÙÓ‰ Ì∂‹ «ÁæÂ∂Õ

““È‘Δ∫ È‘Δ∫ ¡ÙØ’”” ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ Á∂ ÏπÒ∑ª Â∂ ‘æÊ apple÷’∂

’«‘‰ Òæ◊Δ,““«¬√ Âapple∑ª È≈ ’‘ØÕ ÓÀ∫ ’Ø¬Δ «⁄æ·Δ È‘Δ∫

Ì∂‹ΔÕ ÓÀ∫ ª ÷πÁ Âπ‘≈˘ «ÓÒ‰ Ò¬Δ ’«‘ Á∂‰≈ √Δ ‹Á

¿π√ «ÁÈ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚∂ ÁÎÂapple ¡≈¬Δ √ΔÕ «¬‘ «’√∂ apple≈’Ù√

ÁΔ ⁄≈Ò ˛Õ Ó∂apple∂ Â∂ Ô’ΔÈ ’appleØÕ «‹Èª «⁄apple ÓÀ∫ ’≈ÂÒª ˘

√Δ÷ª «Íæ¤∂ È‘Δ∫ Á∂÷ ÒÀ∫ÁΔ ˙Ȫ «⁄apple ÓÀ˘ ⁄ÀÈ È‘Δ∫

¡≈¿π‰ΔÕ ¡ÙØ’ Âπ‘≈‚∂ ÂØ∫ «√Ú≈¬∂ ÓÀ˘ ‘Øapple ’πæfi È‘Δ∫

⁄≈‘ΔÁ≈Õ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚∂ È≈Ò ‘Δ Ù≈ÁΔ ’apple»ø◊ΔÕ «¬‘ Ó∂apple≈

Ú≈Á≈ ˛ Íæ’≈Õ «‹√ Âapple∑ª «¬’ «ÁÈ Âπ√Δ∫ «’‘≈ √Δ «’

Âπ√Δ Ó∂apple∂ È≈Ò apple‘Ø◊∂ Íæ’≈ Ú≈Á≈ ˛Õ”” ÙΔÒ≈ È∂ Á∂«÷¡≈,

¡ÙØ’ ÁΔ¡ª ¡æ÷ª «Ú⁄ ‘øfi» Úæ◊ apple‘∂ √ÈÕ ÙΔÒ≈ È∂ fiæ‡

appleπÓ≈Ò ’æ„’∂ ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª ¡æ÷ª √≈Î ’ΔÂΔ¡ª Â∂ fiπ’ ’∂

ÓæÊ∂ ˘ ¸øÓ «Ò¡≈Õ

Íπ«Ò√ È∂ Í»appleΔ Âapple∑ª ¡ÙØ’ ’ØÒØ∫ Íπæ¤ «◊æ¤ ’ΔÂΔÕ

¡ÙØ’ È∂ Íπ«Ò√ Á∂ «¬’ «¬’ √π¡≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈Õ

Íπ«Ò√ È∂ ¡ÙØ’ ÁΔ √‡∂‡ÓÀ∫‡ ÁΔ Í»appleΔ Î≈¬ΔÒ Ï‰≈ Ò¬ΔÕ

Íπ«Ò√ È∂ ’∂√ ¡≈͉∂ ‘æÊ ÒÀ ’∂ ¤≈‰ ÏΔ‰ ’appleÈΔ Ùπapple» ’apple

«ÁæÂΔÕ √ϻª √Ó∂ fiæÓ’», Òæ¤Ó‰ ‹æ◊ Â∂ ÓΔ «√øÿ

⁄Ω‘ª ˘ «‘apple≈√ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ ÷Ø‹Δ ’πæ«Â¡ª È∂ «¬È∑ª

ÁΔ ’≈apple «Ú⁄Ø∫ Ғج∂ ‘ج∂ √appleΔ¬∂ ÒæÌ Ò¬∂Õ ¿πÈ∑ª ¿πÂ∂

fiæÓ’» Â∂ Òæ¤Ó‰ Á∂ ‘æʪ Á∂ «ÈÙ≈È √ÈÕ ’≈apple «Ú⁄

¡ÙØ’ Á∂ Ó»ø‘ „æ’‰ Ú≈Ò≈ ’ÍÛ≈ ÚΔ ÒæÌ «Ò¡≈Õ ’ÍÛ∂

«Ú⁄ ÁØ ÏappleΔ’ «‹‘∂ «√apple Á∂ Ú≈Ò ÚΔ «ÓÒ ◊¬∂Õ ÓΔÂ

«√øÿ ÚΔ «¬È∑ª «ÂøȪ Ïø«Á¡ª Á∂ È≈Ò √ΔÕ ◊◊È ˘ ÚΔ

ÍÂ≈ Òæ◊ «◊¡≈ «’ ÓΔ «√øÿ ÚΔ «¬È∑ª «ÂøÈ∑ª Ïø«Á¡ª

Á∂ È≈Ò √ΔÕ ◊◊È ˘ ¡ÙØ’ Ï≈apple∂ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ª ¿π‘Á∂

Ó»ø‘Ø∫ «È’«Ò¡≈ ““‘≈¬∂ ‘≈¬∂ «Ú⁄≈apple≈, «’Ȫ √π‘‰≈

ÎπappleÂΔÒ≈ ◊Ìapple» √ΔÕ appleæÏ ’apple∂ ¿π‘Ȫ ’≈Îappleª ˘ Íπ«Ò√

‹ÒÁΔ Í’Û∂Õ ‘≈¬∂-‘≈¬∂ «Ú⁄≈apple∂ ÁΔ «‹øÁ◊Δ ÂÏ≈‘

’apple’∂ appleæ÷ «ÁæÂΔÕ”” ¡Á≈Ò «Ú⁄ ’∂√ ⁄æ«Ò¡≈, ¡Á≈ÒÂ

«Ú⁄ ¡ÙØ’ Â∂ ¡ÙØ’ Á≈ Í«appleÚ≈apple ‹À apple≈Ó, √ÂÍ≈Ò, ‹ΔÂ

«√øÿ Â∂ ¿π√ÁΔ ÍÂÈΔ, ÓΔ «√øÿ ÁΔ ÍÂÈΔ Â∂ ÙΔÒ≈ Â∂

‘Øapple √拉 «ÓÂapple Â∂ ◊◊È √Ì ÓΩ‹»Á √ÈÕ ‹æ‹ È∂ Í»appleΔ

Î≈¬ΔÒ ÍÛ∑’∂ ÎÀ√Ò≈ √π‰≈ «ÁæÂ≈ ‹Ø «’ Í»appleΔ ¡Á≈Ò È∂

÷Û∂ ‘Ø ’∂ √π«‰¡≈Õ Ó≈ÈÔØ◊ ‹æ‹ È∂ ’«‘‰≈ Ùπapple»

’ΔÂ≈,““«¬‘ «¬’ ÏÛ≈ ¡ÈØ÷≈ ’∂√ ‘À «’ Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ ¡≈

’∂ ÏøÁ≈ ’Δ ’Δ ’apple √’Á≈ ˛Õ Óπ‹appleÓ ÓΔ «√øÿ ÚΔ

Ò≈Ò⁄Δ Ï‰ «◊¡≈Õ «¬‘ ¡≈͉∂ ‘Δ ÁØ√ ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ

¿πÂ∂ ¡æ÷ appleæ÷ ÏÀ·≈Õ Ò≈Ò⁄ ÷≈«Âapple ÓΔ «√øÿ È∂ ¡≈͉Δ

ÌÀ‰ ÁΔ ÏÒΔ Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÕ «¬√Á∂ ÁØ√ ◊◊È È≈Ò Ù≈ÁΔ

’apple’∂ ª «’ ◊◊È ÁΔ √≈appleΔ ‹≈«¬Á≈Á ¿πÂ∂ ¡≈͉≈ ‘æ’

‹Ó≈ Ò¬∂Õ Íapple ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ ˘ ⁄≈‘πøÁΔ √Δ Â∂ ÓΔ «√øÿ

«¬‘ È‘Δ∫ √Δ ⁄≈‘πøÁ≈Õ «¬√ ’apple’∂ ÓΔ «√øÿ È∂ ¡ÙØ’ ˘

¡Í≈‘‹ ω≈ «ÁæÂ≈ ¡≈Í‰Δ ‘Δ Ï‰≈¬Δ ‘Ø¬Δ √’ΔÓ

È≈ÒÕ Â≈«’ ÙΔÒ≈ Ù≈ÁΔ È≈ ’apple √’∂Õ «Ó√‡apple fiæÓ’» ˘ E

√≈Ò, «Ó√‡apple Ò¤Ó‰ ˘ E √≈Ò, «Ó√‡apple ‹æ◊ ˘ D √≈Ò

¡Â∂ «Ó√‡apple ÓΔ «√øÿ ˘ F √≈Ò ÁΔ¡ª √‹≈Úª

«ÁÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª ˘ «‹ÈΔ ‹ÒÁΔ ‘Ø √’ÁÀ

‹∂Ò∑ Ì∂«‹¡≈ ‹≈Ú∂Õ”” Í»appleΔ ¡Á≈Ò È∂ «¬È∑ª ⁄Ω‘ª ¿πÂ∂

÷»Ï Ò≈‘Ȫ Í≈¬Δ¡ªÕ Íπ«Ò√ ⁄Ω‘ª ˘ ‘æÊ’«Û¡ª Ò≈’∂

¡Á≈Ò ÂØ∫ Ï≈‘apple ÒÀ ◊¬ΔÕ ¡ÙØ’ Á≈ «Ï‹ÒΔ «Î«‡ø◊ Á≈

Á≈ ’≈appleØÏ≈apple «¬’ ‘Øapple «Ï‹«È√ ÓÀÈ È∂ ÒÀ «Ò¡≈Õ ¡ÙØ’

ÿapple «Ú⁄ «Ú‘Ò≈ ÏÀ· ÏÀ· ÿÏapple≈ «◊¡≈Õ ¡Í≈‘‹ª

Ú≈√Â∂ ÷π«Ò∑¡≈ ÎappleÁapple ¡À‹π’∂ÙÈ √À∫‡apple «Úæ⁄ ¡ÙØ’ ˘

√apple’≈apple ÚÒØ∫ Á≈÷Ò≈ «ÓÒ «◊¡≈Õ ¿π√ √À∫‡apple «Úæ⁄ Ï≈’Δ

Á∂ ¡Í≈‘‹ appleæÒ «ÓÒ ’∂ ◊∂Óª ÷∂‚Á∂ Â∂ ‘Øapple ÓÈ Íapple⁄≈Ú≈

’appleÁ∂Õ √apple’≈appleΔ ÏøÁ∂ «¬È∑ª ¡Í≈‘‹ª ˘ Ù≈Ó Ú∂Ò∂ ÿappleª ˘

¤∂‚ ‹ªÁ∂Õ √Ú∂apple ˘ ÒÀ‰ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÍÚÈ È∂ Á»√apple∂

Ù«‘apple «Ú⁄ ’À«Ó√‡ ÁΔ Áπ’≈È ÷ØÒ∑ Ò¬ΔÕ «¬È∑ª Á∂ Óª

Ï≈Í ’ÁΔ ’À«Ó√‡ ÁΔ Áπ’≈È «Ú⁄ «ÁÈ ◊π‹≈appleÁ∂ ’ÁΔ

ÿapple «Ú⁄Õ ‹ªÁ≈ ‹ªÁ≈ ‹¨√ √Û’ ÂØ∫ Á»apple Âæ’ ⁄Ò∂

«◊¡≈Õ «Îapple √æ‹∂ Í≈√∂ ÁΔ Ó∂È √Û’ Â∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ Â∂

È‹appleª ÂØ∫ ˙‘Ò∂ ‘Ø «◊¡≈Õ √Û’ Á∂ ÁØÈØ∫ Í≈«√¡ª ÂØ∫ ÷Û∂

ÒØ’Δ ÚΔ ‘ØÒΔ-‘ØÒΔ ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ ÿappleª «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ

√Û’ √πøÈÓ √≈È ‘Ø ◊¬ΔÕ ¡ÙØ’ ÁΔ ÌÀ‰ appleæ‹ÈΔ «‹√È∂

¡ÙØ’ ÁΔ ÚΔ∑Ò ⁄∂¡apple ÎÛΔ ‘Ø¬Δ √Δ Ú∑ΔÒ ⁄∂¡apple ˘ ‘ΩÒΔ

«‹‘Δ ÿøπÓ≈ ’∂ ÿapple ÚæÒ ’apple’∂ ¡ÙØ’ ˘ Á∂«÷¡≈Õ ¡ÙØ’

¸Í⁄≈Í ËappleÂΔ Â∂ «È◊≈‘ «‡’≈¬Δ ÏÀ·≈ √Δ, «‹Ú∂∫ «¬’

Ïπæ ˘ ¿π√ ÁΔ ‹◊∑ª Â∂ appleæ÷ «ÁæÂ≈ ‘ØÚ∂Õ ¡ÙØ’ «’æËapple

«Ë¡≈È ¬∂ Â∂apple≈? ÊæÒ∂ ˘ «’¿π∫ fiπ«’¡≈ ÏÀ·≈ ¬∂∫? appleæ‹ÈΔ

È∂ ¡ÙØ’ Á∂ ÓØ„∂ ˘ «‘Ò≈ ’∂ «’‘≈Õ ‘Ò’∂ «‹‘∂ ‘πfi’∂

È≈Ò ¡ÙØ’ «‹Ú∂∫ ¡≈Í‰Δ √»apple «Ú⁄Ø∫ Ï≈‘apple ¡≈«¬¡≈Õ

fiæ‡ ¡≈Ò≈ Áπ¡≈Ò≈ Á∂÷Á∂ ÏØ«Ò¡≈ ““˛∫ ‹π¨√ «’Ê∂

«◊¡≈? ˛∫ Òøÿ «◊¡≈? ’ÁØ∫ Òø«ÿ¡≈? ‘ª Ì≈‹Δ, ‹¨√

Òøÿ «◊¡≈ ⁄ÒØ ⁄ÒΔ¬∂ ¡øÁappleÕ ’ØÒ ÷ÒØÂ∂ ÍÚÈ È∂

«’‘≈Õapple‹ÈΔ Â∂ ÍÚÈ ¡ÙØ’ ˘ ÿapple ¡øÁapple «Ò‹≈‰ ‘Δ

Òæ◊∂ √È «’ «Í«¤˙∫ «’√∂ ÓappleÁ È∂ ¡Ú≈‹ Ó≈appleΔ ““·«‘appleØ

¡ÙØ’ ‹Δ”” «ÂøȪ È∂ «Íæ¤∂ ÓπÛ ’∂ Á∂«÷¡≈Õ ‹Δ «√øÿ Â∂

¿π√ÁΔ ÍÂÈΔ ’πÒÚøÂ, ÓΔ «√øÿ ÁΔ ÍÂÈΔ √ÂÚøÂ,

ÙΔÒ≈ Â∂ ◊◊È ‹ÒÁΔ-‹ÒÁΔ «¬È∑ª ÚæÒ ¡≈ apple‘∂ √ÈÕ

√≈«apple¡ª È∂ ‘æʪ «Ú⁄ ÎπÒª Á∂ ‘≈apple ÎÛ∂ ‘ج∂ √ÈÕ apple‹ÈΔ

Â∂ ÍÚÈ ‘π‰ª È∂ ÚΔ «¬È∑ª ˘ ͤ≈‰ «Ò¡≈Õ ¡ÙØ’ È∂

ÙΔÒ≈ ÚæÒ Á∂÷’∂ ÈΔÚΔ∫ «‹‘Δ Í≈ Ò¬ΔÕ apple‹ÈΔ È∂ √≈«apple¡ª

˘ ¡øÁapple ÏπÒ≈ «Ò¡≈Õ ¡øÁapple ¡≈ ’∂ √≈apple∂ √ثΡª Â∂ ÏÀ·

◊¬∂Õ ¡ÙØ’ Á∂ Óª Ï≈Í ÚΔ ’Óapple∂ Á∂ ¡øÁapple ¡≈ ◊¬∂Õ ◊◊È

È∂ ◊æÒ Ùπapple» ’ΔÂΔ,““Á∂÷Ø ‹Δ, ¡√Δ∫ Âπ‘≈‚∂ ¡æ◊∂ «¬’

Ï∂ÈÂΔ ’appleÈ ¡≈¬∂ ‘ªÕ Ïπapple≈ È‘Δ∫ ÓÈ≈¿π‰≈ ‹ΔÕ ‹Ø

Ì≈‰≈ ¡ÙØ’ ‹Δ È≈Ò ‘Ø «◊¡≈, √≈˘ √≈«apple¡ª ˘ ÚΔ

¿πȪ ‘Δ Áπ÷ ‘Ø «apple‘≈ ¬∂ «‹æȪ Âπ‘≈˘Õ ‘π‰ √≈˘ «¬È∑ª

ÁØÚª ÚæÒ «Ë¡≈È Á∂‰ª ⁄≈‘ΔÁ≈ ¬∂, Ó∂apple≈ ÓÂÒÏ ˛

ÙΔÒ≈ Â∂ ¡ÙØ’ ÚæÒÕ «¬‘ ÁØÈØ∫ «⁄appleª ÂØ∫ «¬’ Á»‹∂ ˘

Ï‘π ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ÈÕ √≈‚≈ «÷¡≈Ò ˛ «’ «¬È∑ª ÁØȪ ÁΔ

÷Ú≈«‘Ù Í»appleΔ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª ’Ø¬Δ ‘apple‹ È‘Δ∫Õ”” ¡ÙØ’ Á∂

Óª Ï≈Í ’πfi «⁄apple ¸æÍ apple‘∂Õ apple‹ÈΔ È∂ ÙΔÒ≈ ÚÒ Á∂«÷¡≈

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every 3x3

box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

Â∂ ¡ÙØ’ ÚæÒ ÚΔ Á∂«÷¡≈ ‹Ø ÁØÈØ∫ «¬’ Á»‹∂ ˘ Á∂÷ apple‘∂

√ÈÕ apple‹ÈΔ √Ófi ◊¬Δ fiæ‡ ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í ˘

ÏØÒΔ,““ÓøÓ ‚À‚, «¬È∑ª ˘ ’‘Ø «’ √≈˘ ÓÈ‹»apple ¬∂Õ””

¡⁄≈È’ ¡ÙØ’ ÏØ«Ò¡≈,““ ·«‘appleØ, «Îapple ÙΔÒ≈ ÚæÒ Á∂÷

’∂ ÏØ«Ò¡≈,““√Ø⁄ Ò˙, ÙΔÒ≈ ‹Δ √≈appleΔ ¿πÓapple Âπ‘≈‚∂ Â∂

ÏØfi ω ‹≈Úª◊≈Õ ÙΔÒ≈ ‹Δ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ ‘ªÕ ÓÀ˘ «’æÊ∂

«’æÊ∂ «Ò‹ªÁ∂ «ÎappleØ◊∂? «¬’ «ÁÈ ¡æ’ ‹≈˙◊∂, È‘Δ∫

ÙΔÒ≈ ‹ΔÕ”” ““«¬√ ÁΔ «‹øÓ∂Ú≈appleΔ √≈‚Δ ‘ØÚ∂◊Δ””

¡⁄≈È’ ‹Δ «√øÿ È∂ ÊØÛ≈ ¡æ◊∂ ¡≈ ’∂ «’‘≈Õ ÙΔÒ≈

¡ÙØ’ ’ØÒ ¡≈’∂ ÏØÒΔ, ““Ô≈Á ¬∂ «¬’ «ÁÈ ¡≈ͪ È∂

«¬’ Á»‹∂ ˘ «’‘≈ √Δ «’ ¡≈͉≈ Ú≈Á≈ Íæ’≈ ¬∂Õ””

¡ÙØ’ Á∂ Óª Ï≈Í ÚΔ ‹Δ Â∂ ◊◊È Á∂ ’ØÒ ¡≈’∂

ÏØÒ∂,““‘ª √≈˘ ÚΔ ÓÈ‹»apple ¬∂Õ «¬‘Ȫ ÁΔ ÷π¡≈«¬Ù Í»appleΔ

È≈ ’ΔÂΔ Âª «¬‘Ȫ È≈Ò Ï‘π Ï∂«¬È√≈ÎΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ””

’«‘’∂ ¡ÙØ’ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ ‹Δ «√øÿ Â∂ ◊◊È È≈Ò ‘æÊ

«ÓÒ≈«¬¡≈Õ apple‹ÈΔ, ÍÚÈ Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ È∂

Á∂«÷¡≈ ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ Á∂ ◊æÒ «Úæ⁄ ‘≈apple Í≈ apple‘Δ √ΔÕ Á∂÷Ø

Á∂÷Δ ‹ΔÂ, ◊◊È Â∂ ÁØÈØ Ì≈ÏΔ¡ª È∂ ÚΔ ¡ÙØ’ Á∂ ◊Ò∂

«Ú⁄ ‘≈apple Í≈ «ÁæÂ∂Õ ‹Δ Â∂ ◊◊È È∂ ÙΔÒ≈ ÁΔ «Ú¡≈‘

ÏÛΔ Ë»ÓË≈Ó È≈Ò ’ΔÂ≈Õ ◊◊È Â∂ ¡ÙØ’ ˘ ¡≈͉Δ

’ÍÛ∂ ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ Á≈ √À’ø‚ ÓÀÈ∂‹apple ω≈ «ÁæÂ≈Õ ÙΔÒ≈

˘ ÚΔ ¡ÙΔappleÚ≈Á «ÁæÂ≈,““Ó∂appleΔ ÈøÈ∑Δ ◊πæÛΔ¡≈ ÌÀ‰ √Á≈

√π÷Δ apple‘∂ √πæ÷Δ Ú√∂Õ Ó∂apple≈ ‘æÊ Âπ‘≈‚∂ «√appleª Â∂ ‘Ó∂Ù≈

apple‘∂◊≈Õ”” ÙΔÒ≈ È∂ ÚΔ fiπ’ ’∂ ◊◊È Á∂ ÍÀappleΔ∫ ‘æÊ Ò≈¬∂,

«Îapple ÏØÒΔ Âπ‘≈˘ ÓÀ∫ ⁄ø◊∂ ÒΘ È‘Δ∫ √Δ ÏØÒ∂, ‘π‰

ͤÂ≈¿π∫ÁΔ ‘ªÕ ÓÀ˘ Ó≈Î ’apple «Á˙ ÚΔapple ‹Δ - Âπ√Δ∫

√≈‚∂ Ò¬Δ appleæÏ Ï‰ ’æ ¡≈¬∂ ‘Ø «¬Ê∂Õ Âπ√Δ ‘Δ √≈‚≈ Ó∂Ò

’apple≈«¬¡≈Õ ““ÓÀ∫ È‘Δ∫ ÙΔÒ≈, «¬‘ Ó∂Ò Âπ‘≈‚Δ √æ⁄Δ

Óπ‘æÏ È∂ ’apple≈«¬¡≈Õ”” ÙΔÒ≈ Â∂ ¡ÙØ’ Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫

’πæfi «ÁȪ Ï≈¡Á ◊◊È ÁΔ ’Ø«√Ù È≈Ò Â∂ ¡≈͉∂ ’æπfi

ÁØ√ª ÁΔ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò ◊◊È È∂ «¬’ ÍÒ≈√«‡’

√apple‹È Á≈ ÍÂ≈ ÒæÌ «Ò¡≈Õ ◊◊È È∂ √apple‹appleΔ «Ú⁄ ‹≈

’∂ ‚≈’‡appleª È≈Ò √Ò≈‘ ÓÙÚapple≈ ’ΔÂ≈Õ Á»√apple∂ «ÁÈ

◊◊È ¡ÙØ’ ˘ ÒÀ ’∂ ‚≈’‡apple ÁΔ √apple‹appleΔ «Ú⁄

¡≈«¬¡≈Õ ◊◊È È∂ ¡ÙØ’ ˘ √Ófi≈ «ÁæÂ≈ √Δ «’ «’√∂

˘ È‘Δ∫ Á√‰≈Õ Á√‰≈ Ï≈¡Á «Ú⁄ ˛Õ ‚≈’‡appleª È∂

¡ÙØ’ ÁΔ Í»appleΔ ⁄À«’ø◊ ’ΔÂΔ ⁄À«’ø◊ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‚≈’‡appleª È∂ ◊◊È ˘ «ÁÒ≈√≈ «ÁæÂ≈ «’ «Î’apple ’appleÈ

ÁΔ ÒΩÛ È‘Δ∫Õ √≈˘ ‹appleÏ≈ ˛ ¡ÙØ’ ¡≈Ó ÒØ’ª Úª◊

⁄æÒ «Îapple √’»◊≈Õ ¡ÙØ’ Ì≈Úπ’ ‘Ø ’∂ ◊◊È ˘

ÏØ«Ò¡≈,““◊◊È ‹Δ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚≈ Á∂‰ «’æÁª Á∂Úª◊≈?

Âπ√Δ∫ ¡≈͉≈ ÿæ‡ Â∂ Á»«‹¡ª Á≈ Ï‘π √Ø⁄Á∂ ‘ØÕ””

◊◊È Á∂ ’«‘‰ Â∂ ‹Δ È∂ ÙΔÒ≈ ˘ ’πæfi «ÁȪ Ò¬Δ

¡≈͉∂ ÿapple ÏπÒ≈ «Ò¡≈ «’ Â∂appleΔ¡ª Ì≈ÏΔ¡ª Ï‘π Ô≈Á

’appleÁΔ¡ª È∂Õ ¡ÙØ’ ˘ √apple‹appleΔ «Ú⁄ ÌappleÂΔ ’apple «Ò¡≈

Â∂ «¬Ò≈‹ Ùπapple» ‘Ø «◊¡≈Õ ◊◊È È∂ ¡ÙØ’ Á∂ Í«appleÚ≈apple ˘

√æ⁄ Áæ√ ’∂ ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª Òæª Â∂ ÍÀapple Òæ◊ ◊¬∂ ‘ÈÕ Óª

Ï≈Í ◊◊È ˘ ¡√Δ√ª «ÁøÁ∂Õ «¬’ ‘ÎÂ≈ Â∂ «ÂøÈ «ÁȪ

«Ú⁄ ‚≈’‡appleª È∂ ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª ÁØÚ∂∫ Òæª Â∂ ÍÀapple «¬øÈ∂

ÚËΔ¡≈ „ø◊ È≈Ò «Î‡ ’ΔÂ∂ «’ «’√∂ ˘ ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òæ◊

√’Á≈ «’ «¬‘ Òæª Â∂ ÍÀapple È’ÒΔ ‘ÈÕ ‘π‰ ¡ÙØ’ Í»appleΔ

Âapple∑ª ¿π· ÏÀ· √’Á≈ √ΔÕ ¡ÙØ’ ¬∂È≈ ÷πÙ ‘Ø«¬¡≈ «’

‚≈’‡appleª ˘ ‹ÎΔ¡ª Í≈ Í≈ ’∂ «Ó«Ò¡≈Õ ◊◊È Á∂ ÍÀappleª

˘ ‘æÊ Ò≈ Ò≈ ’∂ ÓæÊ∂ ˘ Ò≈«¬¡≈Õ ““¡ÙØ’ «¬Áª È‘Δ∫

’appleΔÁ≈Õ”” ◊◊È «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ÏØ«Ò¡≈,““¡≈˙ ¡æ‹ ‹ΔÂ

«√øÿ ‘π‰ª Á∂ ÿapple ¤Ø‡Δ «‹‘Δ Í≈apple‡Δ ¬∂Õ Âπ‘≈‚∂ ÓøÓΔ

‚À‚Δ Â∂ Ï≈’Δ √Ì ¿πÊ∂ ¡≈Í‰Δ ¡≈Í‰Δ ¿π‚Δ’ ’apple apple‘∂

‘ÈÕ ‹≈ ’∂ √appleÍapple≈¬Δ˜ Á∂¬Δ¬∂Õ”” ◊◊È È∂ ‚≈’‡appleª ÁΔ

Í∂ÓÀ∫‡ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ùπ’appleΔ¡≈ ¡Á≈ ’ΔÂ≈ Â∂ ¡ÙØ’ ˘

ÒÀ ’∂ √apple‹appleΔ ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈ «◊¡≈Õ ¡ÙØ’ Ï≈‘apple ¡≈ ’∂

Âπapple-Âπapple ’∂ ÏÛ≈ ÷πÙ ‘πøÁ≈Õ ¡ÙØ’ ◊◊È ˘ ¡≈͉∂ ÿapple

ÒÀ ¡≈«¬¡≈Õ ¡≈͉∂ ’Óapple∂ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ÓÈ

Í√øÁ Á≈ ‘Ò’∂ ÈΔÒ∂ appleø◊ Á≈ ÊÃΔ ÍΔ√ √»‡ Í≈«¬¡≈Õ

«Â¡≈apple ‘Ø ’∂ ¡ÙØ’ Îappleø‡ apple»Ó «Ú⁄

¡≈ «◊¡≈Õ ◊◊È ÚΔ Á∂÷ ’∂

ÏØ«Ò¡≈,““ÚÀappleΔ √Ó≈apple‡, ¡ÙØ’ ⁄ÒØ

‘π‰ ¤∂ÂΔ ⁄ÒΔ¬∂, ‹≈ ’∂ √appleÍÃ≈¬Δ˜

Á∂¬Δ¬∂Õ”” ◊◊È È∂ ‹Δ «√øÿ Á∂

ÿapple ÁappleÚ≈˜∂ ÁΔ ÿø‡Δ Ú‹≈¬Δ ÂØ

¡ÙØ’ ˘ ¡≈͉∂ «Íæ¤∂ Ò’∂ «Ò¡≈Õ

‹Δ ÁΔ ÍÂÈΔ È∂ ÁappleÚ≈‹≈

÷Ø«Ò∑¡≈Õ ◊◊È fiæ‡

ÏØ«Ò¡≈,““Ìapple‹≈¬Δ ‹Δ √≈apple∂ «¬’æ·∂

‘Ø ’∂ Îappleø‡ apple»Ó «Ú⁄ ÏÀ· ‹≈˙ Â∂

¡æ÷ª ÓΔ‡ Ò˙Õ”” ◊◊È È∂ ¡Ú≈‹

Ó≈appleΔ,““¡Ù˙’ ‹Δ, ¡≈ ‹≈˙

¡øÁappleÕ”” ¡ÙØ’ Ó√ ⁄≈Ò ⁄æÒÁ≈

⁄æÒÁ≈ √≈«apple¡ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈

«◊¡≈ Â∂ ÏØ«Ò¡≈,““‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹

È‘Δ∫ ‘ª”” ’«‘’∂ ⁄æ’appleΔ Úª◊ ÿøπÓΔ

«◊¡≈Õ ÙΔÒ≈ ÷πÙΔ «Ú⁄ ⁄Δ’ ͬΔ

Â∂ ¿π·’∂ ¡ÙØ’ È≈Ò «⁄øÏÛ ◊¬ΔÕ

Â≈ÛΔ¡ª È≈Ò ’Óapple≈ ◊»ø‹ ¿π«·¡≈Õ

¡ÙØ’ Á≈ Í»apple≈ Í«appleÚ≈apple ÚΔ ÷πÙΔ

«Ú⁄ ¿π· ¿π· ’∂ ¡ÙØ’ ˘ ’Ò≈Ú∂

«Ú⁄ ÒÀ∫Á≈Õ Í≈apple‡Δ Á∂apple Âæ’ ⁄æÒÁΔ

apple‘ΔÕ ÙΔÒ≈ ÷πÙΔ «Ú⁄ «ÂæÂÒΔ Úª◊»

¿πæ‚ÁΔ «Îapple∂Õ

(√Ó≈ÍÂ)


www.samajweekly.com

09/11/2017

21


22 09/11/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Air quality in New Delhi 'worse than

smoking 50 cigarettes a day

Pollution levels are so high in some areas that it cannot be measured

- exceeding levels equal to smoking 50 cigarettes a day

People in the world's most polluted

capital city are demanding action to

curb emissions after waking up to a

huge blanket of smog.

Residents of New Delhi are growing

increasingly frustrated with its everdeteriorating

air quality. Levels of dangerous

fine pollutants known as PM2.5

- particles small enough to enter the

lungs - are now well over double the

threshold classed as hazardous. The US

embassy said PM2.5 levels reached 703

on Tuesday morning, with authorities

considering anything above 300 to be

unhealthy. In some parts of New Delhi,

air quality was so poor that it was

beyond the maximum reading of 999, a

level that is equal to smoking 50 cigarettes

a day.\

Doctors are now calling for

schools to close and for the

city's half marathon, due to

take place on 19 November, to

be called off to protect runners

and volunteers. "We are in a

state of medical emergency...

we are all shortening our

lives," Dr Arvind Kumar of Sir

Ganga Ram Hospital said.

New Delhi's air is known to

worsen ahead of winter, as

cooler air traps pollutants closer

to the ground and prevents

them from dispersing into the

atmosphere.

Firecrackers set off to celebrate

Diwali add to the already

toxic mix of pollution from

diesel engines, coal-fired power

plants and industrial emissions.

Last month, as the capital

prepared for the festival of

lights, shops were banned from

selling fireworks in an attempt

to improve air quality. Farmers

in the north to the country also

have a role in the crisis - with

some continuing to burn crop

stubble following the harvest

season despite there being an

official ban on the practice.

People living and working in

New Delhi are now calling for

more to be done to protect the

environment, with the hashtag

#smog the top trending topic on

Twitter on Tuesday morning.

Speaking as he walked to work in the

city centre, banker Naresh Yadav said:

"The moment I stepped out of my home

I started coughing and there was a burning

sensation in my eyes.

"The government can't solve this

problem alone, people need to pitch in

and help the government to protect the

environment." India's Central Pollution

Control Board said Tuesday morning's

conditions were down to high levels of

moisture in the air and a lack of wind.

New Delhi was classed as the world's

most polluted capital by the World

Health Organisation in 2014 and a

report in the Lancet medical journal last

month said pollution had claimed up to

2.5 million lives in India in 2015 - a

global high.

Permanent exhibition of Sikh

art launches at Gurdwara

A Sikh artist whose work is

devoted to Sikh religion and history

launched a permanent exhibition

on Saturday.

The exhibition brought

together the work of renowned

Canadian artist Kanwar Singh

and art from young volunteers at

the Guru Maneyo Granth

Gurdwara in Bath Road.

His work depicts the spirit of

iconic subjects and defining

moments in the Sikh faith that he

hopes will leave a lasting

impression in the eyes of future

generations. He said: “My goal

from the very start was to envision

and spread awareness of the

great Sikh historical narrative

which offers each of us so much

inspiration in our daily lives.”

Hundreds of people queued

inside the temple for a chance to

view the substantial collection of

work. Councillor Madhuri Bedi

(Lab, Foxborough) was an

admirer of his work. She said:

“Each image speaks to your

heart.” A visit by Kanwar in the

summer of 2016 became the catalyst

for young volunteers at the

Gurdwara to initiate their youth

community art project.

The project has since seen

over 100 young budding artists

try their hand at portraying history

through various art forms.

Slough Labour MP Tan Dhesi

added: “It’s an honour and a

great achievement for the town

to host this permanent exhibition

of art. “It has already inspired

many young people and I must

praise the excellent work of the

Gurdwara and its trustees. “I

think it will act as a magnet to

attract young Sikhs into the arts

and non-Sikhs to appreciate and

learn about the different aspects

of Sikh art, culture and history.

“Only by learning can we break

down barriers.”

David Davis: ‘Our determination

to face shared

threats will not diminish’

The Secretary of State for

Exiting the European Union,

David Davis, visits Rome.

Ahead of the negotiations later

this week, David Davis paid a

visit to Rome today to reiterate

the UK’s commitment to deepening

its bilateral relationships

with countries across Europe,

after its departure from the EU.

Existing cooperation between

both the UK and Italy was a key

focus of the trip, which encompassed

a visit to Operation

Sophia HQ – the EU’s joint

operation to clamp down on

people smuggling in the

Mediterranean. Operation

Sophia has rescued over 35,000

people to date, with over 10,000

of these rescued using UK

assets. The Royal Navy’s HMS

ECHO is currently supporting

the operation.

The Secretary of State also

met Under-Secretary for

European Affairs, Sandro Gozi

for discussions about the

progress that is being made in

the exit negotiations. With hundreds

of thousands of Italian

nationals living in the UK, the

issue of citizens’ rights is

expected to be high up on the

agenda. Speaking after his visit,

the Secretary of State, David

Davis said: As we leave the EU,

we will not be retreating from

our responsibilities as an outward

facing nation: our ties to

our friends and allies across

Europe will continue to be

close, effective and strong.

We have fond ties of friendship

with Italy, both of which

pre-date our membership of the

European Union, and we are

committed to seeing them go

from strength to strength long

after our exit.

That is why I’ve come back

to Rome, to convey the important

message that our determination

to face shared threats

together will not diminish and

that we are determined to get an

exit deal that works for British

and Italian citizens alike. The

trip marks the third time that the

Secretary of State has visited

Italy since last year’s referendum.


www.samajweekly.com

WASHINGTON: Original, quirky

pencil sketches made by former US

president Barack Obama, which

include some self portraits and the

words ”Making America Competitive

Again”, may sell for $8,000 at an auction.

The doodles are on a white sheet

of White House paper. The front of the

sheet features a total of 11 drawings,

two of which appear to be forwardfacing

self- portraits. Other doodles

include a face in profile, another more

cartoonish looking face, and various

shapes and squiggles. The reverse features

a few more small doodles, as

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Bowlers on top, India clinch series

Virat’s boys bag their first T20 series against the Kiwis with

narrow win after rain reduces tie to eight overs a side

THIRUVANANTHAPURAM:

Even though their batting failed, the

bowlers, backed by excellent fielding,

guided India past New Zealand by six

runs to claim the three-match

Twenty20 International series 2-1 in a

rain-curtailed, eight-overs-a-side game

as international cricket returned to

Thiruvananthapuram after a gap for 29

years. Set a modest target of 68 runs

after rain forced the start of the third

and deciding T20 to be delayed by twoand-a-half

hours, India restricted the

Black Caps to 61/6 at the Greenfield

Stadium, which on Tuesday became

India’s 50th international cricket

venue. A sharp bowling performance

from New Zealand had halted India at

67/5. Indian batsmen were also partly

to blame as they tried to go for the big

shots from the word go. Openers

Shikhar Dhawan (6) and Rohit Sharma

(8) started in a flashy way and had to

pay the price even before they settled

down. The hosts lost their openers off

consecutive deliveries off pacer Tim

Southee (2/13), who made a comeback

Syria to sign

Paris agreement,

US the only

nation left out

WASHINGTON: Syria on

Tuesday announced during

United Nations climate talks

that it would sign the Paris

agreement on climate change.

The move, which comes on the

heels of Nicaragua signing the

accord last month, will leave

the United States as the only

country that has rejected the

global pact.

According to people who

were in a plenary session at the

climate talks in Bonn,

Germany, a Syrian delegate

announced that the country

was poised to send its ratification

of the Paris agreement to

the United Nations. Syria has

been mired in a civil war since

2011. And because the Syrian

government is subject to

European and US sanctions, its

leaders were unable to send

representatives abroad to negotiate

or sign the pact. It is not

clear what has changed.

to the Black Caps playing XI after

missing out in Rajkot.

Virat Kohli (13) was in action too

from the start, attacking Ish Sodhi.

The India captain hit the spinner for a

four and a six but then got out to the

New Zealander while going for a big

one. Shreyas Iyer (6) and Manish

Obama’s doodles may fetch $8,000 at auction

well as another self-portrait

and two rectangles

with the words “Making

America Competitive

Again”. “A unique,

humorous glimpse into

Obama’s own doodling

habits - odd shapes and

self-portraits - this sheet

also features a single

line of writing that

bears an uncanny

resemblance to the US

President Donald Trump’s campaign

slogan ‘Make America Great Again’,”

Pandey (17) tried to stabilise the ship

but Sodhi picked up another with Iyer

departing in the sixth over, holing it

out at long-off. Meanwhile, Mitchell

Santner took a stunner, after having

dropped a couple earlier in the series,

when he flew to take the catch of Iyer

before throwing the ball to Colin de

the description by RR

Auctions said.

Although undated,

the sentence points to

the subject of a speech

Obama delivered on

May 4 in 2009, in

which he announced a

set of proposals to

crack down on illegal

overseas tax evasion,

close loopholes, and

make it more profitable

for companies to create jobs

here in the US. “We will stop letting

Grandhomme, who completed the

catch at the boundary. Hardik Pandya

remained unbeaten at 14 after hitting a

huge six with MS Dhoni, who did not

get to face even a single delivery.

New Zealand started their reply

poorly, losing Martin Guptill (1) to a

slower delivery from Bhuvneshwar

Kumar (1/18). Three balls later danger

man Colin Munro (7) got dismissed

by Jasprit Bumrah with Rohit taking a

brilliant catch while running towards

long-off. Indian bowlers then just

choked the run flow with Kuldeep

Yadav (1/10) scalping Glenn Phillips

(11), a ball after captain Kane

Williamson (8) unnecessarily ran

himself out. In a moment of crisis, the

New Zealand batsmen threw their bat

and ran for everything, only to lose

the plot and the match. Jasprit

Bumrah (2/9) and Yuzvendra Chahal

(0/8) were the star performers with the

spinner giving away only eight runs

from his two overs. Needing 19 off

the last over, the Kiwis could only

manage 12 off Pandya.

60 years on, scientist remembers

training Laika the dog

For publicity

reasons, the dogs

also had to be

photogenic and

they were given

memorable

names

MOSCOW: “I asked her

to forgive us and I even cried

as I stroked her for the last

time,” said 90-year-old

Russian biologist Adilya

Kotovskaya, recalling the

day she bid farewell to her charge

Laika.

The former street dog was about to

make history as the first living creature

to orbit the earth, blasting off on a

one-way journey. The Soviet Union

sent Laika up to space in a satellite on

November 3, 1957 -- sixty years ago.

It followed the first ever Sputnik satellite

launch earlier that year.

But things did not go exactly to

plan and the dog was only able to survive

for a few hours, flying around the

Earth nine times. The satellite carrying

her burnt up in the atmosphere five

months later, on April 14, 1958 .

“Those nine orbits of Earth made

Laika the world’s first cosmonaut --

sacrificed for the sake

of the success of future

space missions,” said

Kotovskaya. For Soviet

leader Nikita

Khrushchev, Laika’s

voyage was a space feat

to discomfit the US. In

a well-timed propaganda

effort, it fell just

before the 40th anniversary

of the Bolshevik

Revolution.

Laika was a mongrel

dog aged around three

who weighed 6 kg.

“(We chose) strays

because they are more resourceful and

less demanding,” Kotovskaya said.

For publicity reasons, the dogs also

had to be photogenic and they were

given memorable names.

Laika’s name derives from the

Russian word for “bark”. She was

chosen out of six candidates for her

resourceful yet docile nature.

American companies that create jobs

overseas take deductions on their

expenses when they do not pay any

American taxes on their profits,”

Obama had said. “We will use the

savings to give tax cuts to companies

that are investing in research and

development here at home so that we

can jump start job creation, foster

innovation, and enhance America’s

competitiveness,” he said. The

sketches are accompanied by a letter

from Samuel Sutton, the personal

valet to Obama, who retained several

souvenirs from the White House.’

09/11/2017

Hindi Poem

Chandrasen Virat

23

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

Yellow Rice Grains at the Threshold

Time has swept and

cleared the threshold

and left some grains

of yellow rice at the door

announcing your and mine

name jointly.

O the lovely faced one!

getup and do your tresses.

Look, the sun has coated

the courtyard

and Basant, the lord of seasons,

has painted a multi-colourd

design on it suited for the occasion.

The festival of youth has arrived.

Get up and make preparations.

The grains of yellow rice

are lying at the door.

O Dear, the lovely-faced one!

Remember, the swan of opporunity

sends only one letter.

It is time you write the letter

with blood and adorn it

with pearls.

Let it not fly back by spreading its

wings of time

and forgetting its home

See, the grains of yellow rice

are lying at the door.

O the Beautiful one!

give up the inner struggle

and sign the agreement

to form new relationship

which may appear rebellous

but you have to put the seal

to turmeric painted palms

on this wall of rules and rigid traditions.

Look, grains of yellow rice

are lying at the door.

O, the embodiment of beauty !

you hold my hand and

make it strong

to break the chains of conservation.

Let discretion play as judge

and accept our salutations.

Get up and put on the bridal dress

giving up the old one,

and disown the obstructive traditions

mentally and physically.

See the grains of yellow rice

are lying at the door.


24 09/11/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

SC moved for booking Mulayam

Singh for 1990 Ayodhya firing

New Delhi, A petition was

filed in the Supreme Court on

Tuesday to seek an FIR against

the then Uttar Pradesh Chief

Minister Mulayam Singh Yadav

for ordering police firing on ‘kar

sevaks’ in Ayodhya in October

1990. The kar sevaks had assembled

in the town as part of an agitation

for the construction of

Ram temple at Ayodhya.

Petitioner Rana Sangram

Singh, a resident of Lucknow

district, challenged a May 3,

2016, order of the Lucknow

bench of the Allahabad High

Court that rejected his plea on

the matter. His plea before a

Chief Metropolitan Magistrate

CHINA REJECTS INDO-PACIFIC

CONCEPT AS ‘SPECULATION’

BEIJING: China on Tuesday

dismissed as speculation reports

about the US and Japan floating a

strategic concept of a “free and

open” Indo-Pacific region, a

phrase which a US official earlier

said highlights the rise of India.

Reports of Japanese Prime

Minister Shinzo Abe and US

President Donald Trump reaching

an agreement on building a free

and open Indo-Pacific region are

“gas and speculation”, Chinese

foreign ministry spokesperson

Hua Chunying said. “We have

indeed noted that recently this

concept has been mentioned

many times,” she said. “I think

that whatever concept or term is

employed, we must by no means

lose sight of such an objective

fact: this region has grown into

the most vibrant region with the

Kejriwal wants

to meet Haryana,

Punjab CMs over

pollution

New Delhi, A day after Delhi witnessed

its worst 'air quality' and 'smog

situation' of the year, Chief Minister

Arvind Kejriwal on Wednesday said he

wished to meet his Haryana and Punjab

counterparts to

find a solution

to pollution in

the National

Capital Region.

On Tuesday, a

yellow blanket

of smog hung

heavily in the

city sky, making

the the quality

of air even

worse than a day after Diwali. Kejriwal

tweeted: "Am writing letters to CMs of

Punjab (Amarinder Singh) and Haryana

(Manohar Lal Khattar) requesting them

for a meeting to find solutions to crop

burning." Stubble burning contributes

heavily to the smog situation in the

region during this time every year.

Primary schools in the city remain

closed on Wednesday. The pollution

level rose to dangerous levels on

Tuesday, with 18 out of 21 active pollution

monitoring stations recording

'severe' air quality.

greatest potential in the world

and serves as a major engine for

global economic growth,” she

said, adding that maintaining the

peace, stability and prosperity of

the region is of significance to the

whole world.“We hope that the

Asia-Pacific region can become a

stable, prosperous and orderly

region where consensus can be

reached through consultation and

where we are capable of managing

differences,” she said.

On November 5, the Trump

administration defended the use

of the “Indo-Pacific” phrase

instead of “Asia Pacific”, saying

it captures the importance of the

rise of India with which the US

has strong and growing ties.

Indo-Pacific apparently refers

to the Indian Ocean and Pacific

Ocean regions.

and Additional District and

Sessions Judge were also dismissed

on August 28, 2014, and

February 11, 2016, respectively.

9 students

killed as truck

crushes them

Chandigarh, At least nine students were

crushed by a speeding truck when they were

standing on a flyover in Punjab's Bathinda

district on Wednesday amid dense fog in the

area, police said. Seven others were injured

in the horrific accident which took place on

the Bathinda-Barnala highway near Bucho

Mandi town.

The truck driver apparently failed to see

them due to virtual zero visibility. The students

were earlier travelling in a bus but got

off when it got involved in an accident with

a mini bus on the highway.

As they alighted from the bus, the truck

came from behind and crushed them, a

police officer said. The victims were rushed

to nearby hospitals. Rescue operations were

hampered by dense fog.

The petitioner wants registration

of a case based on Mulayam

Singh Yadav’s statement of

February 6, 2014, at a public

meeting in Mainpuri and Gonda

that he had ordered the police firing

on October 30, 1990, which

killed several persons. These

remarks were reported by newspapers

the next day. Raising a

question of law, the petitioner

asked under what provisions of

law a Chief Minister could order

police firing. The petitioner also

asked who had the power under

the Code of Criminal Procedure

to take steps to disperse an unlawful

assembly by force without

taking the help of armed forces.

Dense fog covers

Delhi on Wednesday

New Delhi, A dense fog covered

the national capital on Wednesday with

the minimum temperature recorded at

14 degrees Celsius, normal for the season.

Visibility stood at 300 metres.

"There was moderate to dense fog in

the morning. The sky will remain

mainly clear ahead," said an official of

the India Meteorological Department.

The humidity at 8.30 a.m. was 98 per

cent. Tuesday's maximum temperature

settled at 30.2 degrees Celsius, one degree

above season's average, while the minimum

was recorded at 16.2 degrees Celsius, three

notches above the season's average.

Sridevi wishes Kamal Haasan ‘all the best’

Mumbai, Actress Sridevi, who has worked with Kamal

Haasan in over 20 films, on Tuesday wished him well for his

“new ventures” on his 63rd birthday.

Asked what she’d like to wish for Kamal, Sridevi told IANS

over phone from Mumbai: “He’s a great actor, everyone knows

about it. I wish him all the best — whatever his new ventures.

And well, till he told me, I never realised I did 24 films with him.

It was great working with him.” The actors have teamed up for

Hindi, Tamil and Telugu films. One of the best remembered projects

in Hindi is “Sadma”.

Sridevi was wary of commenting on Kamal’s decision to take

the plunge into politics. On his birthday, Kamal announced the

launch of a new app, which marks a step towards his political

debut. He hinted he will launch a party in January 2018.

Hyderabad : Kancha

Ilaiah lodges complaint

over posters

Hyderabad: Writer and social

activist Kancha Ilaiah lodged a

complaint against posters about

him being pasted

near his house in

Tarnaka, at the

Osmania University

police station, here

on Monday.

Ilaiah said in his

complaint that he

was being targeted

by Arya-Vysya leaders

including TG

Venkatesh, Ramakrishna and

Ramana for the last two months.

On the night of November 4,

several posters in Telugu were

pasted all along the walls of

Mumbai, Massive cash deposits of Rs

3.68 lakh crore in 23.22 lakh (2.32 million)

bank accounts are under suspicion post the

demonetization move and are being investigated,

Union Shipping Minister

Nitin Gadkari said here on

Wednesday. Besides, around

17.73 lakh (1.77 million) cases

have been detected where the

cash transactions failed to match

the income tax profiles of the

individuals, he said. "There is No

1 economy (white) and the No 2

(black) economy has been wiped

out. We are moving towards a digital and

cashless economy," Gadkari claimed,

addressing mediapersons on the first

anniversary of demonetization.

He pointed out that nowadays people are

even making vegetable or grocery purchases

through digital payments, toll plazas have

Tarnaka Street No. 1 and his

house. The posters had sentences

with a threatening tone, he said,

adding that BJP MLC

Ramchander Rao,

who lives in the same

area, too had been

targeting him in

many meetings saying

‘Hindus will

teach him a lesson’.

The writer has asked

the police to investigate

the posters and

book a case.

The Osmania University

police are awaiting legal opinion

on the complaint. They are yet to

register a case.

2.32 mn suspicious bank accounts

under scanner : Gadkari

New York, Two Indian

American candidates have overcome

bigoted propaganda to win

local elections in New Jersey -

one of them as the Mayor of

Hoboken. Ravi Bhalla was elected

in Tuesday's elections as the

first Sikh Mayor of the town that

is a suburb of New York City.

A lawyer, who was a member

of the city council, Bhalla was

the target of an anti-Sikh campaign

pamphlet that said "Don't

let TERRORISM take over our

town!" next to a picture of the

turbaned candidate.

Falguni Patel was elected to

the Edison Township School

Board. She and a Chinese

American candidate, Jerry Shi,

were targeted in mailings that

said that they should both be

deported and that "Chinese and

Indians are taking over our

town". Bhalla and Patel were

born in the United States.

The candidates received wide

support and their election rivals

condemned bigoted pamphlets.

The pamphlets against Bhalla

were sent in the name of a rival

candidate, who denied any

gone cashless and people can pay through

cashless mode in hotels and restaurants

using debit or credit cards. "Digital transactions

have gone up by 58 per cent. There has

been a total clampdown on terror

and Left-wing extremism

(Maoism) while hawala trading

has been dealt a deathly blow,"

the Minister said.

Referring to other benefits,

Gadkari said shell companies

have been exposed and forced

to wind up operations while

many black money and hawala

transactions have been detected which are

being probed by the concerned agencies.

Referring to terror and Jammu & Kashmir,

he said stone pelting has subsided considerably,

while the problems of counterfeit currency

has also been tackled and the economy

will improve in the future.

Indian American elected New

Jersey town Mayor despite

anti-Sikh propaganda

involvement in it and called for a

criminal investigation.

The postcards targeting Patel

and Shi were sent anonymously.

"We won't let hate win,"

Bhalla tweeted after the pamphlets

were circulated.

Many New Jersey Indian

Americans are active in politics

and have emerged as an influential

voting bloc sought after by

candidates.

The winner in the governor's

race, Democrat Phil Murphy,

was a favourite of Indian

Americans who held a rally for

him on Monday in Edison. He

will succeed Chris Christie, a

Republican close to President

Donald Trump who could not

run for re-election as governors

are limited to two terms in the

state. Several Indian American

candidates ran for local offices

like school board, local council

and borough councils, which are

the springboard for higher positions,

and many of them won.

The state has only one Indian

American in the State Assembly,

Raj Mukherji, who was elected

in 2014 from Jersey City.

More magazines by this user
Similar magazines