Views
13 months ago

qronika+231

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com skandali yovelkvireuli gazeTi rodis yalbdeba arCevnebi da ra meTodebiT? `arasodes tyuian ise, rogorc omis dros, nadirobis Semdeg da arCevnebis win~ aWaraSi `ocnebam~ gaimarjva `meZavi fuls iRebs da erTxel xmaroben, xmis gamyidvels ki 4 weli xmaroben...~ 12 gamodis samSabaTobiT N36 (213) 24.10 10.201 .2017 fasi 2 lari 10 22 N36 (213) 24.10-30.10.2017 w. daviT xarSilaZis gverdi sosom es brZola martivi mizezis gamo waago _ me danebebas ar vapireb! cixis dRiuri gv. 8 prokuraturis mier narkotikis CadebisTvis braldebuli policieli imave momentSi Ss ministrma `15 weli umwikvlo muSaobisTvis~ daajildova gv. 28 arCevnebi 2017 `migvaCnia, rom es iyo yvelaze uaresi da usamarTlo arCevnebi, romelic saqarTveloSi 2003 wlis Semdeg Catarda~ `protesti unda iyos quCaSi masobrivi gamosvla. Tbili da tkbili arCevnebis gziT oligarqebi qveyanas ar daTmoben~ `ivaniSvilma da bokeriam saCxere gainawiles!~ `kalaZes, saboloo jamSi, pirdapir 51% dausves~ `es xalxic ise daibrunebs daxarjul fuls, rogorc biZina ivaniSvilma 2012 wels ukan uceb rom amoiRo...~ 1