Views
1 year ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, VfbIiYUfSX 24 ³f½f¸fSXX 2017 ¸ff¦fVfe¿fÊ Vfb¢»f ´fÃf ¿f¿NXe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 188, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ³¹fcªf dUaOXû AfNX dªf»ff U ÀfZVf³f þþ IYf °fffQ»ff SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ AfNX dþ»fûÔ IZY þþûÔ IZY °fffQ»fZ ¦fb÷YUfSX IYû dIY¹fZ ¦f¹fZÜ °fffQ»ff Àfc¨fe ¸fZÔ Qe´fIY IbY¸ffSX QZVf»fWXSXZ EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ IYû AÔdfIYf´fbSX ÀfZ Qb¦fÊ, CX¿ff ¦fÔQ»fZ EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ IYûSXff ÀfZ f»füQfffþfSX, ÀfbSXZVf þc³f EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f ªfþ df»ffÀf´fbSX ÀfZ SXf¹f´fbSX, SXfþeU IbY¸ffSX EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ df»ffÀf´fbSX ÀfZ SXf¹f´fbSX, þ¹fQe´f ¦f¦fÊ EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ IYû df»ffÀf´fbSX, Aû¸f´fiIYfVf dÀfÔWX ¨füWXf³f IYû df»ffÀf´fbSX, dWX¸ffÔVfb þ`³f IYû EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ IYû IYûSXff IYf Ad°fdSXöY ´fi·ffSX, Àfb·ff¿f ´f¨füSXe EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ SXf¹f¦fPÞX ÀfZ Qb¦fÊ, ³fed»f¸ff dÀfÔWX f§fZ»f EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ Qb¦fÊ ÀfZ ¸fbÔ¦fZ»fe, Aû¸f´fiIYfVf dÀfÔWX ¨füWXf³f EdOXVf³f»f dOXdÀMÑ¢MX EÔOX ÀfZVf³f þþ df»ffÀf´fbSX ´fQÀ±f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ¨fbMXIYe ÀU°fÔÂf°ff ³fWXeÔ dUIYfÀf ¨ffWX°ff d°ff°f IYû»fIYf°ffÜ d°ff°f IZY Af²¹ffd°¸fIY ³fZ°ff Q»ffBÊ »ff¸ff ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYWXf dIY d°ff°f ¨fe³f ÀfZ ÀU°fÔÂf°ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff fd»IY ª¹ffQf dUIYfÀf ¨ffWX°ff WX`Ü Q»ffBÊ »ff¸ff ³fZ IYWXf dIY ¨fe³f AüSX d°ff°f IZY fe¨f IYSXefe ÀfÔfÔ²f SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY IY·fe-IY·ffSX CX³fIZY fe¨f ÀfÔ§f¿fÊ ·fe WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÔdOX¹f³f ¨f`ÔfSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ õfSXf Af¹fûdþ°f ÀfÔUfQ ÀfÂf ¸fZÔ ¹fZ ff°fZÔ IYWXeÔÜ Q»ffBÊ »ff¸ff ³fZ IYWXf, A°fe°f ¦fbþSX ¨fbIYf WX`Ü WX¸fZÔ ·fdU¿¹f ´fSX ²¹ff³f QZ³ff WXû¦ffÜ d°ff°fe ¨fe³f IZY Àff±f SXWX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f ÀU°fÔÂf°ff ³fWXeÔ ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`ÔÜ WX¸f ¨fe³f IZY Àff±f SXWX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f AüSX dUIYfÀf ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ www.amanpath.com A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ f¨¨fûÔ IYû SXfWX°f QZ³fZ IYe ³fZIY ´fWX»f, BÊ fÀ°ff-BÊ ´ffNXVff»ff ´fSX þûSXf¨¨fûÔ IYû SXfWX°f QZ³fZ IYe ³fZIY ´fWX»f, BÊ fÀ°ff-BÊ ´ffNXVff»ff ´fSX þûSXCX¸¸feQ WX` dIY ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ VfbøY BÊ- fÀ°ff IYf¹fÊIiY¸f IYfSX¦fSX Àffdf°f WXû¦ffÜ ¸ffÀfc¸f f¨¨fZ IÔY²fûÔ ´fSX fPÞX°fZ fÀ°fZ IZY fûÓf ÀfZ ´fSXZVff³f WX`ÔÜ Vff¹fQ BÀfed»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IZY d»fE fÀ°fûÔ IYf fûÓf IY¸f IYSX³fZ IYû »fZIYSX BÊ fÀ°ff IYf¹fÊIiY¸f VfbøY IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ÀIcY»fe f¨¨fZ Af A´f³fe ÷Yd¨f IZY A³fbÀffSX ´ffNXйf Àff¸f¦fie OXfCX³f»fûOX IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂf»f¹f ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ 25 IZYÔQie¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fif¹fûd¦fIY °füSX ´fSX ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IZY fÀ°fûÔ IYf fûÓf IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE EIY IYf¹fÊIiY¸f VfbøY dIY¹ff ±ffÜ CXÀf¸fZÔ LfÂfûÔ AüSX dVfÃfIYûÔ ³fZ IYfRYe ÷Yd¨f dQJfBÊ ±feÜ °f·fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f ÀfSXIYf³f ³fZ LØfeÀf¦fPÞX IZY ¨ffSX dþ»fûÔ ¸fZÔ AfNX ³fE ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi Jû»f³fZ IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYSX Qe WX`Ü B³f ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ IZY d»fE 96 ´fQ ·fe ¸fÔþcSX IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ ÀUeIÈYd°f AfQZVf ¹fWXfÔ ¸fÔÂff»f¹f (¸fWXf³fQe ·fU³f) ÀfZ þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Qe³f Q¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ³f¦fSX dUIYfÀfJ¯OX ²fSXÀfeÔUf (dþ»ff-SXf¹f´fbSX), ¦fif¸f ¸fÔ¦fMXf dUIYfÀfJ¯OX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU (dþ»ff-SXfþ³ffÔQ¦ffÔU), ¦fif¸f IcY¨f dfWXfSX MÑfgRYe ¸fZÔ Aþbʳf ³fZ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY dJ»ffRY ´ffÔ¨f dUIZYMX ÓfMXIZY LX¦f ¸fZÔ Jb»fZÔ¦fZ AfNX ³fE ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi ·fZ¯OÑe dUIYfÀfJ¯OX ¸f¦fSX»fûOX (dþ»ff-²f¸f°fSXe), ¦fif¸f f¦f»ff (f¦fSXf) dUIYfÀfJ¯OX SXf¸f¨f³Qi´fbSX (dþ»ff-f»fSXf¸f´fbSX- ³fUe³f ÀUfÀ±¹f IZY³ýiûÔ IZY d»fE 96 ´fQ ·fe ÀUeIÈY°f dIY¹fZ ¦f¹fZ SXf¸ff³fbþ¦fÔþ), ¦fif¸f ¸feSX°fbSX dUIYfÀfJ¯OX ·f`SX¸f¦fPÞX (dþ»ff- feþf´fbSX), ¦fif¸f Vfû·ff dUIYfÀfJ¯OX ¸f`³f´fbSX (dþ»ff- ¦fdSX¹fffÔQ), ¦fif¸f SXfþf´fbSX dUIYfÀfJ¯OX ¸f`³f´ffMX (dþ»ff- IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ´fdSX¹fûþ³ff IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IYf ¸f³f f³ff¹ff WX`Ü QSXAÀf»f ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOÞXZIYSX ³fZ A·fe IbYL WXe Àf¸f¹f ´fWX»fZ QZVf ·fSX IZY LfÂfûÔ IYû dOXdþMX»f dVfÃff ÀfZ þûOÞX³fZ IYe ´fid°ffð°ff QûWXSXfBÊ ±feÜ CXÀfe IZY °fWX°f BÊ fÀ°ff AüSX BÊ ´ffNXVff»ff IYf¹fÊIiY¸f IYû Af¦fZ fPÞXf¹ff þf SXWXf WX`Ü E³fÀfeBÊAfSXMXe ·fe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ QþZÊ EIY ÀfZ »fZIYSX 12UeÔ °fIY IYe IYÃff IZY d»fE BÊ Àff¸f¦fie °f`¹ffSX IYSX SXWXe WX`Ü E³fÀfeBÊAfSXMXe IZY õfSXf Af °fIY 2,350 BÊ Àff¸f¦fie °f`¹ffSX IYe þf ¨fbIYe WX`ÔÜ Àff±f WXe 50 ÀfZ Ad²fIY °fSXWX IZY BÊ fÀ°fZ ·fe °f`¹ffSX dIYE þf ¨fbIZY WX`ÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ 12 dQÀfafSX 2017 IYû LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ kÀfSXIYfSXl 14 U¿fÊ ´fcSZX IYSX SXWXe W`XÜ ¦fb÷YUfSX IYû I`Ydf³fZMX IYe f`NXIY ¸fZÔ kÀfSXIYfSXl IZY 14 U¿fÊ ´fcSZX WXû³fZ ´fSX kªfV³fl ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ BXÀf kªfV³fl ¸fZÔ SXfªf²ff³fe ÀfZ »fZIYSX Àf·fe dªf»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ´fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdªf°f IYSX kÀfSXIYfSXl IYe CX´f»fd²f¹fûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff ªffE¦ffÜ B³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe dþ»ff ´fbdÀ°fIYf, þ³f¸f³f AüSX 14 U¿fÊ IYe CX´f»fd²f¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f IYSXZÔ¦fZ AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ¨füQWX U¿fÊ IYe CX´f»fd²f¹fûÔ IYe þf³fIYfSXe QZÔ¦fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX þ³fÀf¸´fIYÊ dU·ff¦f õfSXf Àf·fe dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ´fSX dUIYfÀf ´fiQVfʳfe »f¦ffBÊ þfE¦fe, dþÀfIYf Vfb·ffSXÔ·f ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe IYSXZÔ¦fZÜ ÀfSX¦fbþf) AüSX ¦fif¸f ÀfÔOXe fÔ¦f»ff dUIYfÀfJ¯OX ´f»ffSXe (dþ»ff- f»füQfffþfSX) Vffd¸f»f WX`Ü B³f ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´fi°¹fZIY IZY³Qi IZY d»fE 12 ´fQûÔ IZY ¸ff³f ÀfZ ÀUeIÈY°f d¸f»fe WX`Ü ÀUeIÈY°f B³f ´fQûÔ ¸fZÔ d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe AüSX ¦fif¸fe¯f d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe IZY AfNX-AfNX ´fQ, ÀMXfgRY ³fÀfÊ IZY 24 ´fQ, »f`f MXZd¢³fdVf¹f³f, RYf¸fÊdÀfÀMX, ¸fdWX»ff ÀUfÀ±¹f IYf¹fÊIY°ffÊ, ÀfWXf¹fIY ¦fiZOX-°fe³f AüSX UfOXÊ Uf¹f IZY AfNX-AfNX °f±ff Af¹ff IZY Àfû»fWX ´fQûÔ IZY d»fE ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ ´fedOÞX°fûÔ IYe fPÞX°fe Àfa£¹ff ´fSX ¦fa·feSX WbXBÊX ÀfSXIYfSX BSXfQf Àf¨f IYf f¨¨fûÔ IYû SXfWX°f QZ³fZ BÊ fÀ°ff-BÊ ´ffNXVff»ff ´fSX þûSX fÀ°fS ¸fZÔ VffÀfIYe¹f SXZ»fUZ ´fbd»fÀf IYe ÀfZUfAûÔ IYf ´fiÀ°ffU A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY E.E³f. CX´ff²¹ff¹f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX SXZ»fUZ ÀfbSXÃff Àfd¸fd°f IYe f`NXIY fÀ°fSX AÔ¨f»f ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f SXZ»f ÀfZUfAûÔ IZY d»fE VffÀfIYe¹f SXZ»fUZ ´fbd»fÀf IYe °f`³ff°fe IYf ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ´fiÀ°ffU SXfª¹f VffÀf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXZ»f ¸fÔÂff»f¹f IYû ·fZþf þfE¦ffÜ SXfª¹f IZY ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂf fÀ°fSX ¸fZÔ SXZ»f ÀfZUfAûÔ IYf dUÀ°ffSX °fZþe ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ ´fi¦fd°f ´fSX WX` AüSX ³fBÊ ¹ffÂfe SXZ»f ÀfZUf¹fZÔ ´fifSXÔ·f WXbBÊ WX`Ô, BÀfd»fE fÀ°fSX AÔ¨f»f ¸fZÔ ·fe VffÀfIYe¹f SXZ»f ´fbd»fÀf IYe ÀfZUfAûÔ IYe þøYSX°f ¸fWXÀfcÀf IYe þf SXWXe WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ ´fcUÊ °fMXe¹f SXZ»UZ ·fbU³fZV½fSX IYe SXZ»fUZ ÀfbSXÃff f»f IYe CX´f¸fWXfd³fSXeÃfIY ßfe¸f°fe IÔY¨f³f ¨fSX¯f ³fZ IYWXf dIY fÀ°fSX ÃfZÂf ¸fZÔ SXZ»f ÀfZUfAûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ À±ff³fe¹f LØfeÀf¦fPÞX ´fbd»fÀf IYf A¨Lf ÀfWX¹fû¦f ´fif~ WXû SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfbÓffU dQ¹ff dIY fÀ°fSX ÃfZÂf ¸fZÔ þf °fIY þeAfSX´fe IZY ±ff³fZ ³fWXeÔ ´fifSXÔ·f WXû SXWXZ WX`Ô, °ff °fIY þ¦fQ»f´fbSX AüSX dIYSXÔQb»f SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ´fbd»fÀf ÀfWXf¹f°ff IZY³Qi Jû»fZ þfE, BÀf ´fSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ßfe CX´ff²¹ff¹f ³fZ ÀfWX¸fd°f ½¹föY IYSX°fZ WXbE SXZ»fUZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´fbd»fÀf ÀfWXf¹f°ff IZY³Qi ´fifSXÔ·f IYSX³fZ IZY d»fE dþ»ff ´fbd»fÀf A²feÃfIYûÔ IYû ´fÂf d»fJ³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ QdÃf¯f ´fcUÊ ¸f²¹f SXZ»UZ df»ffÀf´fbSX IZY ¸fb£¹f ÀfbSXÃff Af¹fböY AfSX. EÀf. ¨füWXf³f ³fZ f°ff¹ff dIY SXfª¹f IZY »f¦f·f¦f Àf·fe fOÞXZ SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ÀfeÀfeMXe½WXe »f¦ff dQE ¦fE WX`Ô AüSX B³WXZÔ þe.AfSX.´fe. d»fÔIY ÀfZ þûOÞX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX¨¨f dVfÃff ¸fZÔ ¸f³f¸ff³fe ´fSX ¨fûM Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¦f°f ¨ffSX ³fUÔfSX IYû AfQZVf dQ¹ff dIY IYSXef 125 OXe¸OX ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¹ff³fe ¸ff³fQ dUV½fdUôf»f¹f A¦f»fZ ÀfÂf 2018-19 ÀfZ ¹fcþeÀfe, EAfBÀfeMXeBÊ, dOXÀMXZÔÀf EþbIZYVf³f IYfCXÔdÀf»f (OXeBÊÀfe) AfdQ IYe A³fb¸fd°f IZY df³ff IYûBÊ ´fÂf¨ffSX ´ffNXйfIiY¸f ³fWXeÔ ¨f»ff ÀfIZYÔ¦fZÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ BÀfIZY Àff±f WXe ¨ffSX OXe¸OX ¹fcd³fUdÀfÊMXeþ IYû d´fL»fe °ffSXeJûÔ ÀfZ ¸ff³¹f°ff QZ³fZ IZY IYd±f°f ·fiáf¨ffSX IYe ÀfefeAfB þfÔ¨f IYf AfQZVf dQ¹ff WX`Ü B³f ¨ffSX dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Qû SXfþÀ±ff³f IZY WX`Ô- þZAfSXE³f ¸fÔdÂf´fdSX¿fQ IYe f`NXIY ¸fZÔ d»fE ¦fE ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹf kÀfSXIYfSlX IZY 14 U¿fÊ ´fcSZX WXû³fZ ´fSX ¸f³fZ¦ff kªfV³fl SXfªf²ff³fe ÀfdWX°f Àf·fe dªf»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ Af¹fûdªf°f WXûÔ¦fZ IYf¹fÊIiY¸f 2 dQÀfafSX ÀfZ ¸f³fZ¦ff °fZÔQc´fØff fû³fÀf d°fWXfSX ¸fÔdÂf´fdSX¿fQ IYe f`NXIY ¸fZÔ 2 ÀfZ 11 dQÀf¸fSX °fIY °fZÔQc´fØff fû³fÀf d°fWXfSX ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY A³°f¦fÊ°f ´fiQZVf IZY »f¦f·f¦f 14 »ffJ °fZÔQc´fØff ÀfÔ¦fifWXIYûÔ IYû 270 IYSXûOÞX øY´fE IYf fû³fÀf dU°fSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ °fZÔQc´fØff fû³fÀf d°fWXfSX ¸fZÔ dþ»ff AüSX dUIYfÀfJÔOX ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ IbY»f 14 IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZ, dþ³f¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfdWX°f ÀfÔfÔd²f°f dþ»fûÔ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe, U³f ¸fÔÂfe, AfdQ¸f þfd°f IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe, ÀffÀfÔQ CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ °fZÔQc´fØff fû³fÀf d°fWXfSX IYe VfbøYAf°f 2 dQÀf¸fSX IYû feþf´fbSX ÀfZ WXû¦feÜ 2 dQÀf¸fSX IYû IYûÔOXf¦ffÔU IZY IZYVfIYf»f (²f³füSXf), 3 dQÀf¸fSX IYû ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY dLÔQ¦fPÞX AüSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY ¸fûWX»ff, 4 dQÀf¸fSX IYû IYfÔIZYSX dþ»fZ IZY AÔ°ff¦fPÞX, 5 dQÀf¸fSX IYû f»fSXf¸f´fbSX dþ»fZ IZY VfÔIYSX¦fPÞX, 6 dQÀf¸fSX IYû ¦fdSX¹fffÔQ dþ»fZ IZY ¸f`³f´fbSX, 7 dQÀf¸fSX IYû IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY fûOÞX»ff AüSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ Àff»WXZUfSXf, 8 dQÀf¸fSX IYû df»ffÀf´fbSX dþ»fZ IZY ¸fSXUfWXe AüSX SXf¹f¦fPÞX dþ»fZ ²fSX¸fþ¹f¦fPÞX, 9 dQÀf¸fSX IYû ¸fWXfÀf¸fbÔQ dþ»fZ IZY J»»ffSXe, 10 dQÀf¸fSX IYû IYûdSX¹ff dþ»fZ IZY Àfû³fWX°f AüSX 11 dQÀf¸fSX IYû þVf´fbSX dþ»fZ IZY ´f°±f»f¦ffÔU dUIYfÀfJÔOX IZY IYû°fUf ¸fZÔ °fZÔQc´fØff fû³fÀf IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ Vfb·ffÔ¦fe f³feÔ ³füÀfZ³ff IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff ´ff¹f»fMX IY³³fcSXÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe Vfb·ffÔ¦fe ÀUøY´f ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff ´ff¹f»fMX WXûÔ¦feÜ UWX þ»Q WXe ³füÀfZ³ff IZY Àf¸fbQie MXûWXe dU¸ff³f IYû CXOÞXf°fe ³fþSX AfEÔ¦feÜ Vfb·ffÔ¦fe IZY d»fE ³füÀfZ³ff ¸fZÔ ´fWX»fe ¸fdWX»ff ´ff¹f»fMX f³f³ff dIYÀfe Àf´f³fZ IZY ´fcSXZ WXû³fZ þ`Àff WX`Ü CXÀfIZY d´f°ff ·fe ³füÀfZ³ff ¸fZÔ IY¸ffÔOXSX WX`ÔÜ ³füÀfZ³ff IZY ´fiUöYf IY¸ffÔOXSX ßfe²fSX UfdSX¹fSX ³fZ f°ff¹ff dIY ³fZUe IYe WXUfBÊ VffJf ¸fZÔ WXUfBÊ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂfIY AüSX E¹fSXIiYfµMX AfgþUÊSX IZY øY´f ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ ¸fdWX»ff Ad²fIYfSXe °f`³ff°f WX`ÔÜ ¹fZ ÀfÔ¨ffSX AüSX WXd±f¹ffSXûÔ IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»f SXWXe WX`ÔÜ Af ¸fdWX»ff ARYÀfSX þWXfþ ·fe CXOÞXfE¦feÜ E¨fAfBÊUe ÀfÔIiYd¸f°f ¦f·fÊU°fe ¸ff°ffAûÔ IYû Qe þfE¦fe QUfBÊ ■ ³fUþf°f dVfVfb IYû 6 E¨fAfBÊUe þfÔ¨f dIYE þf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfEÜ ßfe¸f°fe ÀffWXc ³fZ Af¦ff¸fe ¸ffWX QUf IZY ÀfZU³f ÀfZ dVfVfb Àf~fWX °fIY ³fZUSXfd´f³f IZY EIY dQÀf¸fSX IYû dUV½f EOXÐÀf dQUÀf ´fSX ÀfaIiY¸f¯f IYf IY¸f ¸f³ffE þf³fZ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYe ·fe Àf¸feÃff dÀfSX´f IZY ffQ dQ¹ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ½¹ff´fIY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYSX WXû°ff W`X AÀfSX þfE Àfe´feMXe dÀfSX´f þ³fþf¦føYIY°ff »ff³fZ IZY dQVff ¸fZÔ IYf¹fÊ ßfe¸f°fe ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ´ffgþedMXU ¸fdWX»ff IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ IYf EAfSXMXe QUf ÀfZU³f IYSX³fZ ÀfZ ¦f·fÊ ¸fZÔ ´f»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f`NXIY ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY CX´f SXWXZ dVfVfb ´fSX E¨fAfBÊUe ÀfÔIiY¸f¯f IYf AÀfSX ÀUfÀ±¹f IZY³Qi À°fSX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX U IY¸f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ´ffgþedMXU ¸fdWX»ff IZY ÀfÔÀ±ff¦f°f ´fiÀfU IZY °fbSXÔ°f ffQ dVfVfb IYû SXf¹f´fbSÜ ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ßfe¸f°fe SXf³fc ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ´fi°¹fZIY ÀfÔÀ±ff¦f°f ´fiÀfU CX´fSXfÔ°f 26 Àf~fWX °fIY VfbIiYUfSX IYû ¦fif¸f ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fû¿f¯f ³fZUSXfd´f³f dÀfSX´f dVfVfb IZY Uþ³f IZY A³fbÀffSX dU·ff¦f õfSXf ¹fWXfÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f EOXÐÀf ¦f·fÊU°fe ¸ff°ffAûÔ IYe E¨fAfBÊUe þfÔ¨f IZY f¨¨fûÔ IYf d³f¹fd¸f°f RYfg»fûA´f dIY¹ff dQUÀf ´fSX EE³fE¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 6 Àf~fWX °fIY dQ¹ff þfEÜ ³fUþf°f dVfVfb IYû d³f¹fÔÂf¯f Àfd¸fd°f IZY dþ»ff À°fSXe¹f ³fûOX»f AUV¹f IYSXf¹ff þfEÜ CX³WXfÔZ³fZ ¦f·fÊU°fe þfE, °f·fe f¨¨ff E¨fAfBÊUe d³f¦fZdMXU E¨fAfBÊUe þfÔ¨f dIYE þf³fZ IYe °f`¹ffSXe Qû ¸ffWX IZY AÔQSX ³fþQeIY IZY AfBÊÀfeMXeÀfe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX ¹fûþ³ff IZY ¸ff°ffAûÔ IZY E¨fAfBÊUe ´ffgþedMXU ´ffE Af¹fZ¦ffÜ ßfe¸f°fe ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY WX`Ü Àff±f WXe Àff±f ¦fif¸f ÀUfÀ±¹f EUÔ IZY³Qi ¸fZÔ OXefeEÀf þfÔ¨f AüSX ³fUþf°f dVfVfb °fWX°f ÀfÔ¨ffd»f°f kAf³ffl ´fdSX¹fûþ³ff IYe þf³fZ ´fSX CX³WXÔZ EAfSXMXe IZY³Qi ÀfZ d»fÔIY ´fiQZVf ¸fZÔ Àff»f·fSX ¸fZÔ »f¦f·f¦f LWX »ffJ ´fû¿f¯f dQUÀf IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f IYû ³fZUSXfd´f³f dÀfSX´f 6 Àf~fWX °fIY d´f»ff³fZ IZY ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe IYSX°fZ WXbE QUfBÊ QZ³fZ IZY d³fQZÊVf ´fiÀfU WXû³ff ÀfÔ·ffdU°f WX`Ü A°f: Vf°f- Àf¸f³U¹f f³ffIYSX IYf¹fÊ ÀfÔ´ffdQ°f dIYE ffQ CXÀfZ Àfe´feMXe dÀfSX´f dQ¹ff þf¹fZ °ffdIY f¨¨fûÔ ¸fZÔ SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff fPÞX°fe SXWXZÜ ¦fBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ ÀfÔ¨ff»fIY ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fid°fVf°f ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYe þfEÔ¦fZÜ ASXZÀMX WXû¦ff WXfdRYþ? ¸fbÔfBÊ WX¸f»fûÔ IZY ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX þ¸ff°f-CXQ-QfUf ¨feRY WXfdRYþ ÀfBÊQ IYû d¸f»fe dSXWXfBÊ ´fSX ·ffSX°f ³fZ IYOÞXe ³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊ WX`Ü ·ffSX°f ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f EZÀff IYSX IZY ´fid°ffÔd²f°f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû k¸fb£¹f²ffSXfl ¸fZÔ »ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü QcÀfSXe AûSX A¸fZdSXIYf ÀfdWX°f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àf¸fbQf¹f IYe AûSX ÀfZ fPÞX SXWXZ QffU ÀfZ k§ffSXf¹ffl ´ffdIYÀ°ff³f Af EIY ffSX dRYSX WXfdRYþ IYû dIYÀfe QcÀfSXZ IZYÀf ¸fZÔ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE þf³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf SXUeVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ÀfBÊQ IYe dSXWXfBÊ ÀfZ ¹fWX ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY Af°fÔIY R`Y»ff³fZ IZY Qûd¿f¹fûÔ IYû Àfþf dQ»ff³fZ IZY ´fid°f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ¦fÔ·feSX°ff IYe dIY°f³fe IY¸fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf ´ffdIYÀ°ff³fe dÀfÀMX¸f ´fid°ffÔd²f°f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ »ff³ff ¨ffWX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f BÀf ff°f ÀfZ Àf£°f ³ffSXfþ WX` dIY JbQ IYû Af°fÔIYUfQe ¸ff³f³fZ Uf»fZ AüSX ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX õfSXf ´fid°ffÔd²f°f Af°fÔIYUfQe IYû ¹fcÔ dSXWXfBÊ QZ Qe ¦fBÊÜ 12 dQÀfafSX ÀfZ ¸f³fZ¦ff CXªffÊ CX°ÀfU 12 dQÀf¸fSX ÀfZ DYþfÊ CX°ÀfU ¸f³ff³fZ IYf ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ dþ»ff AüSX dUIYfÀfJÔOX À°fSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ BXÀf¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ 24 §fÔMXZ dfþ»fe Af´fcd°fÊ IYe ¦fb¯fUØff, 33/11 IZY½WXe EUÔ Ad°f CX¨¨fQff IZY dUôb°f IZY³QiûÔ IYf »fûIYf´fʯf, Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ IYû d³f:Vfb»IY dUôb°f IY³fZ¢Vf³f °f±ff Àff¸ff³¹f ´fdSXUfSXûÔ IYû 50 øY´fE IYe ¸ffdÀfIY dIYV°f ´fSX dUôb°f IY³fZ¢Vf³f dQE þfEÔ¦fZÜ BÀfIZY Àff±f WXe Vf°f´fid°fVf°f dfþ»fe df»f IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ Uf»fZ dUIYfÀfJÔOX EUÔ ¦fif¸fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦fSXefûÔ IZY d»fE f³fZ¦fe Àf°¹f ·ffSX°fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ 7,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Qf³f IYSXZ¦ff ·ffSX°fe ´fdSXUfSX ´fi¸fbJ CXôû¦f´fd°f Àfb³fe»f d¸fØf»f ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYWXf dIY ·ffSX°fe ´fdSXUfSX A´f³fe ÀfÔ´fdØf IYf 10 ´fid°fVf°f dWXÀÀff ´fSX¸ff±fÊ IYf¹fûÊÔ ´fSX »f¦ffE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fdSXUfSX ³fZ A´f³fe ÀfÔ´fdØf IYf 10 ´fid°fVf°f Àf¸fcWX IYe IY»¹ff¯fIYfSXe IYf¹fûÊÔ Uf»fe BIYfBÊ ·ffSX°fe RYfCXÔOXZVf³f IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY d»fE QZ³fZ IYe ´fid°ffð°ff þ°ffBÊ WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX ¹fWX SXfdVf 7,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ f³f°fe WX`Ü ·ffSX°fe EÔMXSX´fifBþZþ IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¨fZ¹fSX¸f`³f d¸fØf»f ³fZ IYWXf dIY CXöY SXfdVf ¸fZÔ ·ffSX°fe E¹fSXMXZ»f ¸fZÔ ´fdSXUfSX IYe 3 ´fid°fVf°f dWXÀÀfZQfSXe ·ffSX°f IZY IYSXef Af¹ff AfgÀMÑZd»f¹ff ³fBÊ dQ»»feÜ AfgÀMÑZd»f¹ff IYe dUQZVf ³fed°f ´fSX d´fL»fZ 14 Àff»f ¸fZÔ ´fWX»ff V½fZ°f ´fÂf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀf¸fZÔ BÀfIYe ¨fe³f ÀfZ fPÞX°fe QcSXe AüSX ·ffSX°f ÀfZ IYSXefe ÀffRY dQJe WX`Ü V½fZ°f ´fÂf ÀfZ ÀfÔIZY°f d¸f»fZ WX`Ô dIY ¨fe³f ÀfZ ¸fbIYff»fZ IZY d»fE A¸fZdSXIYf, ·ffSX°f AüSX þf´ff³f IZY Àff±f AfgÀMÑZd»f¹ff ·fe WXû¦ffÜ dUV½f IYfSXûffSX IZY d»fE AWX¸f QdÃf¯f ¨fe³f Àff¦fSX ¸fZÔ ¨fe³f IZY QfQfZ IZY ffQ dWXÔQ ¸fWXfÀff¦fSX ¸fZÔ ·fe ¨fe³f IYe Àf`³¹f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ fPÞX SXWXe WX`Ô, dþÀfÀfZ ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ d¨fÔ°ff WX`Ü WXf»f ¸fZÔ dRY»fe´feÔÀf IYe SXfþ²ff³fe ¸f³fe»ff ¸fZÔ ·ffSX°f, A¸fZdSXIYf AfgÀMÑZd»f¹ff AüSX þf´ff³f IZY dUQZVf ¸fÔÂff»f¹fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¸fedMXÔ¦f WXbBÊ ±fe AüSX B³WXûÔ³fZ dWXÔQ- ´fiVffÔ°f ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³fZ dWX°fûÔ IYû ÀffÓff ¸ff³ff ±ffÜ ·ffSX°f, þf´ff³f AüSX A¸fZdSXIYf IZY fe¨f WXû³fZ Uf»fZ ¸ff»ffffSX Àf`³¹f A·¹ffÀf Af¦fZ ¨f»fIYSX AfgÀMÑZd»f¹ff IYû ·fe þûOÞXZ þf³fZ IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¨ffSXûÔ QZVfûÔ IZY Àff±f Af³fZ ´fSX ¨fe³f ¸fZÔ d¨fÔ°ff ·fe þ°ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ Àff°f d³fQZVfIYûÔ ´fSX EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ffʳff ³fBÊX dQ»»feÜ ffþfSX d³f¹ff¸fIY ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f AüSX dUd³f¸f¹f fûOXÊ ÀfZfe ³fZ EÀfþeAfBÊ dSXÀf¨fÊ EÔOX E³ffd»fdÀfÀf AüSX BÀfIZY Àff°f d³fQZVfIYûÔ ´fSX EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ffʳff »f¦ff¹ff WX`Ü ¹fWX þb¸ffʳff d³fUZVfIYûÔ IYf ´f`Àff »füMXf³fZ IZY ÀfZfe IZY ´fbSXf³fZ AfQZVf IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX³fZ IZY IYfSX¯f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü Vffd¸f»f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe ´fdSXUfSX Àf¸ffþ IZY ¦fSXef °ffIZY IZY UÔd¨f°f ¹fbUfAûÔ IYû d³f:Vfb»IY dVfÃff IZY d»fE Àf°¹f ·ffSX°fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe À±ffd´f°f IYSXZ¦ffÜ ³fBÊ ´fePÞXe IYe ¹fWX ¹fcd³fUdÀfÊMXe dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe ´fSX IZYÔdQi°f WXû¦fe, dþ³f¸fZÔ AfdMXÊdRYVf»f BÔMXZd»fþZÔÀf, BÔMXSX³fZMX AfgRY d±fÔ¦Àf AüSX SXûfûdMX¢Àf Vffd¸f»f WX`Ü AûfeÀfe Af¹fû¦f IZY d»fE dRYSX dU²fZ¹fIY »ffE¦fe ÀfSXIYfSX ³fBÊ dQ»»feÜ SXf¿MÑXe¹f d´fLOÞXf Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþfÊ QZ³fZ IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX QûffSXf »fûIYÀf·ff ¸fZÔ dU²fZ¹fIY ´fZVf IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX` Ü fe°fZ ÀfÔÀfQ ÀfÂf ¸fZÔ ¹fWX dU²fZ¹fIY SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ AMXIY ¦f¹ff ±ffÜ ÀfSXIYfSX IZY ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IZY Àf·fe Àf¸fbQf¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f AüSX þ³fþfd°f Af¹fû¦f IYe °fþÊ ´fSX AûfeÀfe Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþfÊ dQ¹ff þfE¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f C d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f IYf ¦fNX³f M 1993 ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Y dRY»fWXf»f BÀfIZY ´ffÀf Àfed¸f°f K Ad²fIYfSX WX`ÔÜ