gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+

adm.obcina.sevnica

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

27. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

28.11.2017

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje

občinskega sveta z dne 18.10.2017

Številka: 011-0005/2017

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0005/2017

Datum: 2.11.2017

Z A P I S N I K

26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,

ki je bila v sredo, 18.10.2017, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane

Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Danica Kramžar, Janez

Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar,

Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.

ODSOTNA člana občinskega sveta:

Natalija Hostnik, Rado Kostrevc.

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.

Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti

- Alenka Mirt, vodja Splošne službe

- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet

- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe

Poročevalci:

- Anita Šiško, direktorica JZ Knjižnica Sevnica, k 4. t.d.r.

- Andreja Preložnik, AR PROJEKT d.o.o. Sevnica, k 5. t.d.r.

- Ivanka Kraljić, PROPLAN Ivanka Kraljić s.p., Krško, k 6. t.d.r.

Prisotni predstavniki javnih medijev:

Smilja Radi – Posavski obzornik; Branka Dernovšek in snemalec – Vaš kanal; Vernesa Sadulai

in snemalec – Ansat TV.

Zainteresirana javnost:

Monika Germovšek in Ivan Zagrajšek, oba iz Boštanja.

Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 26. redno sejo.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje

Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta. Svojo zadržanost sta sporočila

svetnica Natalija Hostnik in svetnik Rado Kostrevc. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen.

1


Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop je bilo dano dodatno gradivo k 13.

točki dnevnega reda – Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine sevnica za leto 2017.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 30. 8.

2017

3. Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v občini Sevnica

4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske

cone Sevnica – območje IV

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu

za poslovno cono Boštanj – TC Mercator

7. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018

8. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20.

volilne enote za volitve člana Državnega sveta RS in določitev kandidata za člana

državnega sveta

9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2017

10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica in predstavnic

zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica

12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica

13. Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine

Sevnica za leto 2017

14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica

15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17. Razno

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta

z dne 30.8.2017

Župan: Odpre razpravo o zapisniku.

V razpravi sodelujeta: Dane Hribar in župan.

2


Povzetek razprave:

Svetnik je povedal, da se oglaša na pobudo nekaterih krajanov Boštanja. Na prejšnji seji

občinskega sveta so svetniki pri 5 točki dnevnega reda v prvi obravnavi obravnavali Predlog

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine

Sevnica 2 in sprejeli tudi dva sklepa ter se pri tem dotaknili tudi nekaterih sprememb

namembnosti kmetijskih zemljišč v Boštanju, v neposredni bližini osnovne šole. V znak

spoštovanja do lastnikov teh zemljišč je izpostavil dve vprašanji:

1. Ali obstajajo izračuni sprememb namembnosti teh zemljišč?

2. Ali so bili ti lastniki s predvidenimi spremembami namembnosti zemljišč neposredno

seznanjeni s strani Občine Sevnica?

Dodal je še, da ne poziva k zavrnitvi zapisnika, ampak samo v premislek o zastavljenih

vprašanjih.

Župan povzame, da iz svetnikovega izvajanja izhaja, da ne predlaga ne potrditve zapisnika,

pač pa poziva Občino Sevnica, da se pri nadaljnjih postopkih, vezanih na sprejem Odloka o

spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,

ponovno opredeli do vprašanj nekaterih krajanov Boštanja, kar je svetnik Hribar tudi potrdil.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne 30.8.2017.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:

Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in

službam. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 25. redne seje.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne

30.8.2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 3

Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v Občini Sevnica

Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Strlekar in Janez Kukec, po pooblastilu

predsednika Odbora za družbene dejavnosti:

*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov).

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

ter sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, se na

novo uvrščajo plačilni razredi zaposlenih do 26. plačnega razreda, kar povišuje stroške dela

3


zaposlenih. Zato se, tudi na predlog enega izmed vrtcev, predlaga uskladitev cen programov,

ki bi veljale od 1.10.2017 dalje.

Predlagane cene so izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in ostalih veljavnih področnih aktov ter so

oblikovane na podlagi dejanskega števila skupin in normativov za posamezne skupine ter

zaposlenih po potrjeni sistemizaciji za šolsko leto 2017/18.

Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški

živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini

enako. Prav tako je za vse vrtce enaka višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter

višina sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje.

Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter

stroški živil za otroke. Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje

programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani

podzakonski predpisi, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški

dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno

kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med

delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob

upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni,

kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. K tem

stroškom se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga

nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni, v višini, ki je opredeljena v

finančnem načrtu vrtca. Sevniški vrtci so na podlagi tega pripravili predloge novih cen, razen

Vrtca pri OŠ Blanca, ki je ceno pripravil drugače kot ostali vrtci. Na predlog občine, da naj ceno

za 1. starostno obdobje pripravijo tako, kot ostali vrtci, se niso odzvali.

Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloge cen, z njimi soglaša in predlaga

občinskemu svetu, da jih potrdi. Prav tako predlaga občinskemu svetu, da pri Enoti vrtca pri

OŠ Blanca, za 1. starostno obdobje upošteva ceno, ki jo je predlagala Občina Sevnica.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih

vrtcih na območju Občine Sevnica

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 4

Soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica

Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Strlekar; Anita Šiško, direktorica JZ Knjižnica

Sevnica in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti:

Javni zavod Knjižnica Sevnica je ustanoviteljici Občini Sevnica posredoval v soglasje nov

statut, ki ga je dne 28. 9. 2017 sprejel svet zavoda. V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega

zavoda Knjižnica Sevnica statut zavoda sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Novi

statut vsebuje potrebne spremembe in dopolnitve zaradi sprememb področne zakonodaje

(Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu) in

ustanovitvenega akta, ki je bil od sprejema prejšnjega statuta iz leta 2001 štirikrat spremenjen

in dopolnjen.

4


Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval statut javnega zavoda, nanj nima pripomb in

predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k statutu.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga izdajo soglasja k statutu Knjižnice Sevnica.

SKLEP:

Občinski svet je podal soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnice Sevnica, ki ga je svet

javnega zavoda sprejel dne 28.9.2017.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 5

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica – območje IV

Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič, Andreja Preložnik, AR PROJEKT d.o.o.

Sevnica in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:

Postopek spremembe odloka je bil pričet na pobudo lastnika posameznih zemljišč v Šmarju,

podjetja LIPA - LES d.o.o. iz Boštanja, ki želi na delu območja zgraditi samopostrežno

avtomatsko avtopralnico. Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju IV

je umestitev dovozne ceste preko zazidalnega območja II, ki je obstoječe stanovanjsko

območje, na zazidalno območje IV, ki je rezervirano območje za poslovno stanovanjsko

območje, kjer bi se v prostor umestila samopostrežna montažna avtopralnica. Obravnavano

območje je po namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti.

Ker so potrebe investitorja za gradnjo avtomatske avtopralnice drugačne od določb veljavnega

zazidalnega načrta, je potrebno spremeniti zazidalni načrt v delu, ki se nanaša na območje IV.

veljavnega zazidalnega načrta. S predlagano spremembo in dopolnitvijo prostorsko

izvedbenega akta bo pobudniku in investitorju omogočena gradnja. Z dopolnjenim osnutkom

odloka se je občinski svet seznanil na prejšnji seji, pridobljena so tudi pozitivna mnenja

nosilcev urejanja okolja k predlogu odloka.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga

sprejme.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

5


Ad 6

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem

načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator

Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Ivanka Kraljić s.p. – PROPLAN in Jože Udovč,

predsednik Odbora za okolje in prostor:

Postopek spremembe odloka je bil začet na pobudo podjetja Avtoline d.o.o. Leskovec pri

Krškem. Ureditve se nanašajo na gradnjo avto-pralnice in se izdelujejo za zemljišče, ki je v

privatni lasti in na katerem se planira postavitev samopostrežne avto-pralnice, ki ni predvidena

v osnovnem prostorskem aktu. Predvideva se izgradnja avtopralnice s šestimi boksi za

samopostrežno pranje avtomobilov in tremi stojnimi mesti za sesanje vozil. S predlagano

spremembo prostorsko izvedbenega akta bo investitorju omogočena gradnja. Z dopolnjenim

osnutkom odloka se je občinski svet seznanil na prejšnji seji, pridobljena so tudi pozitivna

mnenja nosilcev urejanja okolja k predlogu odloka.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga

sprejme.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem

lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 7

Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018

Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter

tehnično obrazložitev priprav, so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn:

Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene

vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni

skupnosti. Cilj je predlagati takšen proračun, ki je finančno vzdržen, ki bo zagotavljal tekoče

delo in izvajanje rednih zakonskih nalog ter bo hkrati razvojno in investicijsko ambiciozen.

Predvidena in glede na sedaj znane finančne okvirje višina proračuna znaša okrog 18,5

milijona evrov.

Župan: Odpre razpravo. Pove, da je pisne pobude na predlog proračuna pred sejo podal

svetnik Rado Kostrevc, ki je opravičil svojo odsotnost na seji.

V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Vincenc Knez, Franc Pipan, Frančiška Zemljak,

Janez Kukec, Irena Dobnik, Tanja Novšak, Božidar Beci, Danica Božič, Ivan Orešnik, Janoš

Janc, Majda Jazec, Jože Udovč, Gregor Korene, Hermina Šantej, Danica Kramžar, Božidar

Groboljšek, Janez Šerjak in Vanja Žulič.

Povzetek razprave:

V razpravi so bili podani sledeči predlogi in pobude svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti

upoštevali pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018:

6


- ugotavlja se, da je v predstavljenem predlogu malo sredstev iz državnega proračuna

in sredstev proračuna Evropske unije,

- podano je bilo mnenje, da je najem kredita za proračun volilnega leta sporen,

- predlaga se delitev koncesije za vodno pravico za namenske ureditve v krajevnih

skupnostih ob reki Savi,

- predlaga se povišanje sredstev za krajevne skupnosti na podlagi pravilnika in sklepa

župana,

- pojasniti, zakaj se kljub vgradnji modernejših svetil, višina tokovine ne znižuje,

- za znižanje stroškov upoštevati študijo o šolskih prevozih pri njihovem izvajanju,

- plan na materialnih stroških župana, splošni proračunski rezervi in poštnini je

postavljen previsoko,

- večina investicij v javno cestno mrežo je predragih,

- pojasniti razloge za načrtovane stroške za čistilno napravo Dolnje Brezovo, ki že dalj

časa obratuje,

- podan je bil predlog, da se naj sredstva za delovanje JZ KŠTM Sevnica približajo kvoti

iz leta 2011 ter postavljeno vprašanje, če bo njihov finančni načrt enak načrtovanim

sredstvom,

- podana je bila splošna ugotovitev, da se gradi vrtce in ostale objekte, ki so že po

dokončanju izgradnje premajhni, premalo prostora je tudi za vrtec v Boštanju,

- izražena je bila podpora sanaciji bazena v Sevnici ter podano vprašanje, če bo

predvidena sanacija bazena celovito rešila vse potrebe objekta,

- pričeti z aktivnostmi za ureditev avtokampa v Krmelju,

- nadaljevati z dokončnimi aktivnosti na Pristanu Orehovo,

- urediti most v Jelovcu,

- nadaljevati s postavljanjem zunanjih fitnes naprav po krajevnih skupnostih,

- preplastiti igrišče pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,

- postaviti drsališče v Sevnici v zimskem času,

- nadaljevati širitev mreže defibrilatorjev,

- pojasniti, kakšno je stanje ureditve podvoza v Boštanju, ki je že bil uvrščen v državni

Načrt razvojni programov,

- predlaga se priprava projektne nalogo za most čez Savo,

- ker finančni načrt Infre predvideva tudi porabo sredstev vzdrževanja za Občino

Sevnica, se predlaga sklic sestanka z njimi glede načrtovanih aktivnosti in rednega

vzdrževanja brežin,

- zaradi morebitnega reševanja iz višjih nadstropij, je potrebno zagotoviti primerno

tehnično opremo v sistemu zaščite in reševanja,

- evidentirati azbestne strehe na objektih v občini ter s proračunskimi sredstvi

vzpodbuditi njihovo zamenjavo,

- omogočiti plačilo celotnih stroškov cepljenja za občane proti gripi in klopnemu

meningoencefalitisu,

- uvesti meritve radiacije po vrtcih in ostalih javnih objektih,

- s strani Zdravstvenega doma Sevnica je potrebno pridobiti podatke o zabeleženih

alergijah občanov na alergene rastline,

- JZ KŠTM Sevnica naj prevzame vzdrževanje in popis kulturne dediščine v občini (tudi

kužna znamenja),

- pripraviti študijo za postavitev novega doma za starejše občane, kot dislocirane enote

ter izgraditi varovana stanovanja ali dodatne kapacitete za ostarele občane na območju

Krmelja,

- več proračunskih sredstev nameniti za bone za novorojenčke,

- predlaga se finančna soudeležba proračuna v zaposlovanje starejših po 50. letu

starosti, predvsem za invalide 3. kategorije in sicer na podlagi predhodno opravljene

analize Zavoda RS za zaposlovanje,

- pojasniti, zakaj v proračun ni uvrščena sanacije Osnovne šole Ana Gale,

- pospešiti izgradnjo stadiona, ker je sedanja dinamika prepočasna,

7


- pojasniti, kdaj bo izveden pločnik od Lidla do HE Boštanj,

- pojasniti terminski plan izgradnje nove kulturne dvorane v Sevnici,

- glede na povečan obisk Lisce, se predlaga pospešena prenova objektov na lokaciji,

- nadaljevati ureditev območja ob prenovljenem spomeniku v centru Sevnice,

- predlagana je ureditev funkcionalnega parkirišča na območju bivše Tasičeve hiše,

- celovito urediti križišče v Pijavicah in vodovodni sistem v Mladetičah,

- predlaga se zagotovitev sredstev za ureditev jedra Tržišča,

- pospešiti aktivnosti za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino, z navezavo na

ureditve ob OŠ Milana Majcna Šentjanž,

- v centru Krmelja urediti parkirišče pri trgovini na območju bivše črpalke,

- predlaga se ureditev kolesarske poti Malkovec – Krmelj – Šentjanž, prednostno na

relaciji Tržišče - Krmelj, s postavitvijo zunanjih fitnes naprav,

- rekonstruirati najbolj poškodovan del lokalne ceste Spodnje Vodale – Jeprjek (Tržišče-

Kramar in Celestina - Jeprjek),

- opredeliti položaj Občine Sevnica v kolesarski mreži Slovenije,

- nadaljevati sanacijo državne ceste v dolini reke Mirne,

- rekonstruirati in zgraditi nov most čez Hinjo,

- v Krmelju se predlaga ureditev športnega parka in dovozne poti ter zamenjava golov

na igrišču,

- urediti levi dotok Hinje na območju poplav ob večjih neurjih ter brežine Hinje pri vrtcu

in šoli v Krmelju,

- pospešiti aktivnosti pri izgradnji čistilne naprave v Krmelju,

- predlaga se primerna ureditev in vzdrževanje Pumptracka,

- urediti je potrebno stalno osvetlitev od Spara do Plausteinerja,

- preplastiti državno cesto v naselju Pod Vrtačo,

- predlaga se še boljša označitev dovozne ceste do gradu Sevnica,

- ponovno oživiti podjetniški inkubator, v sodelovanju s sevniškimi podjetji,

- pri vzpostavitvi namakalnih sistemov ob reki Savi in izvajanju komasacij se predlaga

sodelovanje občine pri pridobivanju koncesij,

- urediti državno cesto in pločnik na Bregu,

- sanirati cestne odseke Ruski most - Razbor, Krakovo – Cerje ter Črni potok – Križ,

- preveri se naj možnost finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope

invalidov v stanovanja v blokih v Naselju heroja Maroka v Sevnici,

- V Načrt razvojnih programov za leto 2019 umestitvi zunanje ureditve pri OŠ Milana

Majcna Šentjanž in igrišča,

- rekonstruirati državno ceste Impoljski graben – Zavratec – Raka,

- nadaljevati z rekonstrukcijo lokalne ceste Arto – Ponikve,

- opraviti je potrebno razširitve na lokalni cesti Zavratec – Hubajnica,

- povečati parkirišče pri Osnovni šoli na Studencu,

- predstaviti stanje projekta izgradnje mosta na Logu,

- vzpostaviti parkiranje na platoju pri HE Arto - Blanca ter nameniti degradirana zemljišča

za gradnjo na tem območju,

- zaradi vzpostavitve obvoza se predlaga sanacija križišča pri odcepu za Brezje in

nadaljevanje rekonstrukcije Brezje do mostu Žabjek ter Drožanje – Metni Vrh,

- predlaga se, da se ob morebitnem povečanju sredstev iz naslova povprečnine,

sredstva namenijo za obnovo cest,

- nadaljevati z ureditvijo vaškega jedra Boštanja,

- rekonstruirati lokalno cesto od Boštanja do mostu v Grahovici,

- nadaljevati s preplastitvijo lokalne ceste proti Vrhu pri Boštanju, na relaciji Grahovica –

Vintar,

- predlaga se sofinanciranje javne poti, brežine in mosta v Grahovici pri Vrisku,

- predlaga se sofinanciranje obnove in dograditve mrliške vežice v Boštanju,

- sredstva, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se naj razdelijo po

posameznih krajevnih skupnostih,

8


- pojasniti, zakaj imajo krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih sredstva za

pokopališko dejavnost,

- pojasniti način uvrščanja izgradnje čistilnih naprav v proračun,

- ureditev dovozne ceste do Osnovne šole Blanca,

- pojasniti stanje projekta obvoznice na Blanci,

- predlaga se uvrstitev rekonstrukcije ceste Čanje – Lončarjev Dol v Načrt razvojnih

programov oziroma ureditev iz drugih virov,

- v okviru trajnostne mobilnosti se naj preveri možnost vzpostavitve izposoje električnih

koles v Sevnici,

- pojasniti namen odkupa objekta na naslovu Glavni trg 6 v Sevnici,

- nadaljevati aktivnosti za povezavo poti ob Savi na relaciji Vrhovo – Breg,

- pospešiti aktivnosti pri obnovi državne ceste Loka – Račica – Breg,

- rekonstruirati cesto na Razbor,

- sanirati je potrebno udore na odseku ceste Loka – Radež,

- predlaga se ureditev nekaterih objektov v centru Loke (knjižnica, kulturni dom, igrišče

ob šoli, Sadjarstvo Blanca, prostori krajevne skupnosti) in parkirišč,

- predlaga se zagotovitev sredstev za pričetek izgradnje telovadnice v Loki,

- v primeru povečanja sredstev iz naslova povprečnine, se predlaga zmanjšanje kredita,

- sanirati plaz na Kalu,

- preplastiti cesto Podboršt – Cirnik in Glaviše – Kladje,

- intenzivneje graditi čistilne naprave po naseljih, skupaj z odkupi zemljišč,

- zaradi nevarnosti udeležencev v prometu je potrebna izgradnja pločnika na Cesti na

Dobravo proti OŠ Ane Gale Sevnica,

- poskusiti je potrebno zagotoviti parkirna mesta za stanovalce Glavnega trga v Sevnici,

- potrebno je sanirati plaz na Marofu,

- rekonstruirati cesto skozi Lončarjev Dol,

- dokončati rekonstrukcijo ceste s pločniki skozi naselje Gabrijele,

- urediti kanalizacijo Hinjce – Krmelj in zgraditi rastlinsko čistilno napravo,

- dokončati fasado na kulturnem domu v Krmelju in na izposojevališču Knjižnica Sevnica

v Krmelju,

- dokončati dovozno cesto za izposojevališčem Knjižnice Sevnica v Krmelju in urediti

odvodnjavanje,

- urediti javne poti za večstanovanjskimi objekti v južnem delu Krmelja (za stanovanjskim

blokom št. 30), ki stanovalcem soseske omogoča dostop do javne ceste,

- urediti javno razsvetljavo na relaciji Krmelj (zgradba vrtca in osnovne šole) - Gabrijele,

- načrtovati dozidavo ali izgradnjo nove šolske stavbe OŠ Krmelj na eni lokaciji,

- dopolniti strategijo upravljanja neprofitnih stanovanj v Krmelju.

Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2018, s podanimi predlogi.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018 z naslednjimi predlogi

in pobudami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu

Občine Sevnica za leto 2018:

- ugotavlja se, da je v predstavljenem predlogu malo sredstev iz državnega proračuna

in sredstev proračuna Evropske unije,

- podano je bilo mnenje, da je najem kredita za proračun volilnega leta sporen,

- predlaga se delitev koncesije za vodno pravico za namenske ureditve v krajevnih

skupnostih ob reki Savi,

- predlaga se povišanje sredstev za krajevne skupnosti na podlagi pravilnika in sklepa

župana,

- pojasniti, zakaj se kljub vgradnji modernejših svetil, višina tokovine ne znižuje,

- za znižanje stroškov upoštevati študijo o šolskih prevozih pri njihovem izvajanju,

9


- plan na materialnih stroških župana, splošni proračunski rezervi in poštnini je

postavljen previsoko,

- večina investicij v javno cestno mrežo je predragih,

- pojasniti razloge za načrtovane stroške za čistilno napravo Dolnje Brezovo, ki že dalj

časa obratuje,

- podan je bil predlog, da se naj sredstva za delovanje JZ KŠTM Sevnica približajo kvoti

iz leta 2011 ter postavljeno vprašanje, če bo njihov finančni načrt enak načrtovanim

sredstvom,

- podana je bila splošna ugotovitev, da se gradi vrtce in ostale objekte, ki so že po

dokončanju izgradnje premajhni, premalo prostora je tudi za vrtec v Boštanju,

- izražena je bila podpora sanaciji bazena v Sevnici ter podano vprašanje, če bo

predvidena sanacija bazena celovito rešila vse potrebe objekta,

- pričeti z aktivnostmi za ureditev avtokampa v Krmelju,

- nadaljevati z dokončnimi aktivnosti na Pristanu Orehovo,

- urediti most v Jelovcu,

- nadaljevati s postavljanjem zunanjih fitnes naprav po krajevnih skupnostih,

- preplastiti igrišče pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,

- postaviti drsališče v Sevnici v zimskem času,

- nadaljevati širitev mreže defibrilatorjev,

- pojasniti, kakšno je stanje ureditve podvoza v Boštanju, ki je že bil uvrščen v državni

Načrt razvojni programov,

- predlaga se priprava projektne nalogo za most čez Savo,

- ker finančni načrt Infre predvideva tudi porabo sredstev vzdrževanja za Občino

Sevnica, se predlaga sklic sestanka z njimi glede načrtovanih aktivnosti in rednega

vzdrževanja brežin,

- zaradi morebitnega reševanja iz višjih nadstropij, je potrebno zagotoviti primerno

tehnično opremo v sistemu zaščite in reševanja,

- evidentirati azbestne strehe na objektih v občini ter s proračunskimi sredstvi

vzpodbuditi njihovo zamenjavo,

- omogočiti plačilo celotnih stroškov cepljenja za občane proti gripi in klopnemu

meningoencefalitisu,

- uvesti meritve radiacije po vrtcih in ostalih javnih objektih,

- s strani Zdravstvenega doma Sevnica je potrebno pridobiti podatke o zabeleženih

alergijah občanov na alergene rastline,

- JZ KŠTM Sevnica naj prevzame vzdrževanje in popis kulturne dediščine v občini (tudi

kužna znamenja),

- pripraviti študijo za postavitev novega doma za starejše občane, kot dislocirane enote

ter izgraditi varovana stanovanja ali dodatne kapacitete za ostarele občane na območju

Krmelja,

- več proračunskih sredstev nameniti za bone za novorojenčke,

- predlaga se finančna soudeležba proračuna v zaposlovanje starejših po 50. letu

starosti, predvsem za invalide 3. kategorije in sicer na podlagi predhodno opravljene

analize Zavoda RS za zaposlovanje,

- pojasniti, zakaj v proračun ni uvrščena sanacije Osnovne šole Ana Gale,

- pospešiti izgradnjo stadiona, ker je sedanja dinamika prepočasna,

- pojasniti, kdaj bo izveden pločnik od Lidla do HE Boštanj,

- pojasniti terminski plan izgradnje nove kulturne dvorane v Sevnici,

- glede na povečan obisk Lisce, se predlaga pospešena prenova objektov na lokaciji,

- nadaljevati ureditev območja ob prenovljenem spomeniku v centru Sevnice,

- predlagana je ureditev funkcionalnega parkirišča na območju bivše Tasičeve hiše,

- celovito urediti križišče v Pijavicah in vodovodni sistem v Mladetičah,

- predlaga se zagotovitev sredstev za ureditev jedra Tržišča,

- pospešiti aktivnosti za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino, z navezavo na

ureditve ob OŠ Milana Majcna Šentjanž,

10


- v centru Krmelja urediti parkirišče pri trgovini na območju bivše črpalke,

- predlaga se ureditev kolesarske poti Malkovec – Krmelj – Šentjanž, prednostno na

relaciji Tržišče - Krmelj, s postavitvijo zunanjih fitnes naprav,

- rekonstruirati najbolj poškodovan del lokalne ceste Spodnje Vodale – Jeprjek (Tržišče-

Kramar in Celestina - Jeprjek),

- opredeliti položaj Občine Sevnica v kolesarski mreži Slovenije,

- nadaljevati sanacijo državne ceste v dolini reke Mirne,

- rekonstruirati in zgraditi nov most čez Hinjo,

- v Krmelju se predlaga ureditev športnega parka in dovozne poti ter zamenjava golov

na igrišču,

- urediti levi dotok Hinje na območju poplav ob večjih neurjih ter brežine Hinje pri vrtcu

in šoli v Krmelju,

- pospešiti aktivnosti pri izgradnji čistilne naprave v Krmelju,

- predlaga se primerna ureditev in vzdrževanje Pumptracka,

- urediti je potrebno stalno osvetlitev od Spara do Plausteinerja,

- preplastiti državno cesto v naselju Pod Vrtačo,

- predlaga se še boljša označitev dovozne ceste do gradu Sevnica,

- ponovno oživiti podjetniški inkubator, v sodelovanju s sevniškimi podjetji,

- pri vzpostavitvi namakalnih sistemov ob reki Savi in izvajanju komasacij se predlaga

sodelovanje občine pri pridobivanju koncesij,

- urediti državno cesto in pločnik na Bregu,

- sanirati cestne odseke Ruski most - Razbor, Krakovo – Cerje ter Črni potok – Križ,

- preveri se naj možnost finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope

invalidov v stanovanja v blokih v Naselju heroja Maroka v Sevnici,

- V Načrt razvojnih programov za leto 2019 umestitvi zunanje ureditve pri OŠ Milana

Majcna Šentjanž in igrišča,

- rekonstruirati državno ceste Impoljski graben – Zavratec – Raka,

- nadaljevati z rekonstrukcijo lokalne ceste Arto – Ponikve,

- opraviti je potrebno razširitve na lokalni cesti Zavratec – Hubajnica,

- povečati parkirišče pri Osnovni šoli na Studencu,

- predstaviti stanje projekta izgradnje mosta na Logu,

- vzpostaviti parkiranje na platoju pri HE Arto - Blanca ter nameniti degradirana zemljišča

za gradnjo na tem območju,

- zaradi vzpostavitve obvoza se predlaga sanacija križišča pri odcepu za Brezje in

nadaljevanje rekonstrukcije Brezje do mostu Žabjek ter Drožanje – Metni Vrh,

- predlaga se, da se ob morebitnem povečanju sredstev iz naslova povprečnine,

sredstva namenijo za obnovo cest,

- nadaljevati z ureditvijo vaškega jedra Boštanja,

- rekonstruirati lokalno cesto od Boštanja do mostu v Grahovici,

- nadaljevati s preplastitvijo lokalne ceste proti Vrhu pri Boštanju, na relaciji Grahovica –

Vintar,

- predlaga se sofinanciranje javne poti, brežine in mosta v Grahovici pri Vrisku,

- predlaga se sofinanciranje obnove in dograditve mrliške vežice v Boštanju,

- sredstva, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se naj razdelijo po

posameznih krajevnih skupnostih,

- pojasniti, zakaj imajo krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih sredstva za

pokopališko dejavnost,

- pojasniti način uvrščanja izgradnje čistilnih naprav v proračun,

- ureditev dovozne ceste do Osnovne šole Blanca,

- pojasniti stanje projekta obvoznice na Blanci,

- predlaga se uvrstitev rekonstrukcije ceste Čanje – Lončarjev Dol v Načrt razvojnih

programov oziroma ureditev iz drugih virov,

- v okviru trajnostne mobilnosti se naj preveri možnost vzpostavitve izposoje električnih

koles v Sevnici,

11


- pojasniti namen odkupa objekta na naslovu Glavni trg 6 v Sevnici,

- nadaljevati aktivnosti za povezavo poti ob Savi na relaciji Vrhovo – Breg,

- pospešiti aktivnosti pri obnovi državne ceste Loka – Račica – Breg,

- rekonstruirati cesto na Razbor,

- sanirati je potrebno udore na odseku ceste Loka – Radež,

- predlaga se ureditev nekaterih objektov v centru Loke (knjižnica, kulturni dom, igrišče

ob šoli, Sadjarstvo Blanca, prostori krajevne skupnosti) in parkirišč,

- predlaga se zagotovitev sredstev za pričetek izgradnje telovadnice v Loki,

- v primeru povečanja sredstev iz naslova povprečnine, se predlaga zmanjšanje kredita,

- sanirati plaz na Kalu,

- preplastiti cesto Podboršt – Cirnik in Glaviše – Kladje,

- intenzivneje graditi čistilne naprave po naseljih, skupaj z odkupi zemljišč,

- zaradi nevarnosti udeležencev v prometu je potrebna izgradnja pločnika na Cesti na

Dobravo proti OŠ Ane Gale Sevnica,

- poskusiti je potrebno zagotoviti parkirna mesta za stanovalce Glavnega trga v Sevnici,

- potrebno je sanirati plaz na Marofu,

- rekonstruirati cesto skozi Lončarjev Dol,

- dokončati rekonstrukcijo ceste s pločniki skozi naselje Gabrijele,

- urediti kanalizacijo Hinjce – Krmelj in zgraditi rastlinsko čistilno napravo,

- dokončati fasado na kulturnem domu v Krmelju in na izposojevališču Knjižnica Sevnica

v Krmelju,

- dokončati dovozno cesto za izposojevališčem Knjižnice Sevnica v Krmelju in urediti

odvodnjavanje,

- urediti javne poti za večstanovanjskimi objekti v južnem delu Krmelja (za stanovanjskim

blokom št. 30), ki stanovalcem soseske omogoča dostop do javne ceste,

- urediti javno razsvetljavo na relaciji Krmelj (zgradba vrtca in osnovne šole) - Gabrijele,

- načrtovati dozidavo ali izgradnjo nove šolske stavbe OŠ Krmelj na eni lokaciji,

- dopolniti strategijo upravljanja neprofitnih stanovanj v Krmelju.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 8

Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo

20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana

Državnega sveta RS

OPOMBA:

O izvolitvi predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne

enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega Sveta RS

je zapisan poseben zapisnik, ki je kot priloga sestavni del tega zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja za izvolitev

predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne

enote za volitve člana državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega

sveta RS imenoval 3 člansko volilno komisijo v sestavi:

1. Danica Božič

2. Danica Kramžar

3. Zdenka Dernovšek

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

12


OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ELEKTORJEV

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) so bili

za predstavnike (elektorje) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za

izvolitev člana Državnega sveta RS izvoljeni:

1. Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica,

2. Tomaž Lisec, Dolenji Boštanj 104, Boštanj,

3. Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,

4. Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče.

OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA

DRŽAVNEGA SVETA

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) je bil za

kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti

določen Srečko Ocvirk, Podvrh 31, Zabukovje.

Ad 9

Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2017

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za

dobitnike letošnjih priznanj. Na razpis je prispelo 9 predlogov za 9 kandidatov. Priznanja,

razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga, so: naziv Častni občan Občine Sevnica, Grb

Občine Sevnica, Zlata plaketa Občine Sevnica in Srebrna plaketa Občine Sevnica. Vsako leto

se lahko podeli naziv Častni občan Občine Sevnica, največ en Grb Občine Sevnica, največ

dve Zlati plaketi Občine Sevnica ter največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

Komisija za pravne in splošne zadeve je predloge za dobitnike priznanj obravnavala na seji in

predlaga, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2017 podelijo sledečim kandidatom: Grb

Občine Sevnica Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, Zlati plaketi Občine Sevnica Štefanu

Teražu in Mariji Kralj, oba iz Sevnice ter Srebrne plakete Občine Sevnica Šolskemu centru

Krško – Sevnica, Srednji šoli Sevnica; Turističnemu društvu Tržišče ter Antonu Bobiču iz

Studenca.

Priznanja bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, kjer bo podelil tudi

Listino Občine Sevnica in sicer Božidarju Možicu iz Loga in Vidku Močivniku iz Okroglic.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2017.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2017 prejmejo

naslednji dobitniki:

Grb Občine Sevnica:

- OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, Trg svobode 42, Sevnica

Zlato plaketa Občine Sevnica:

- ŠTEFAN TERAŽ, Krulejeva ulica 11, Sevnica

- MARIJA KRALJ, Planinska cesta 19, Sevnica

13


Srebrno plaketa Občine Sevnica:

- ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA ŠOLA SEVNICA, Savska cesta 2,

Sevnica

- TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE, Tržišče 23, Tržišče

- ANTON BOBIČ, Studenec 52, Studenec

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 10

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in aktom o

ustanovitvi, zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki

ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Svet zavoda je

ustanoviteljico zaprosil, da imenuje svoje predstavnike v svet zavoda za naslednje mandatno

obdobje, ker se sedanjemu sestavu sveta izteka mandat. Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja je pozvala politične stranke zastopane v občinskem svetu, da predlagajo

kandidate za predstavnike ustanoviteljice v svetu šole. Na poziv komisije so prispeli štirje

predlogi.

Komisija je predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda za

naslednje mandatno obdobje imenuje Ireno Klenovšek in Tanjo Novšak, obe iz Sevnice ter

Estero Grivc Puh iz Lončarjevega Dola.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice v svet zavoda.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval:

- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica,

- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica.

- Estero Grivc Puh, Lončarjev Dol 37d, Sevnica,

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 11

Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica in

predstavnic zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, svet zavoda sestavljajo

trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki zainteresirane

javnosti, ki jih izmed članov knjižnice, na predlog zavoda imenuje občinski svet. Predstavnike

delavcev volijo delavci na tajnih volitvah, predstavnike zainteresirane javnosti, ki morajo biti

člani knjižnice, volijo bralci neposredno na zboru bralcev z večino glasov navzočih.

14


Knjižnica Sevnica je ustanoviteljico zaprosila, da imenuje svoje predstavnike v svet zavoda za

naslednje mandatno obdobje, ker se sedanjemu svetu izteka mandat.

Za predstavnike zainteresirane javnosti so bile s strani sveta zavoda predlagane Vanda

Gorenjc iz Šentjanža, Hedvika Kragl iz Boštanja ter Marjeta Teraž iz Sevnice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranke zastopane

v občinskem svetu, da predlagajo kandidate za predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda.

Na poziv komisije so prispeli štirje predlogi.

Komisija je predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da:

- kot predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v svet zavoda imenuje Andrejo

Jazbinšek iz Sevnice, Stanko Žnidaršič iz Lukovca ter Zdenko Dernovšek iz Razborja,

in da

- kot predstavnice zainteresirane javnosti v svet zavoda imenuje Vando Gorenjc iz

Šentjanža, Hedviko Kragl iz Boštanja ter Marjeto Teraž iz Sevnice.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov o imenovanju.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda

Knjižnica Sevnica imenoval:

- Andrejo Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,

- Stanko Žnidaršič, Lukovec 6a, Boštanj.

- Zdenko Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda

Knjižnica Sevnica na predlog zavoda imenoval:

- Vando Gorenjc, Šentjanž 42, Šentjanž,

- Hedviko Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,

- Marjeto Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 12

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Ustanoviteljica JZ Zdravstveni dom Sevnica je Občina Sevnica, ustanoviteljske pravice pa

izvršuje Občinski svet Občine Sevnica. Statut zavoda določa, da svet zavoda sestavljajo trije

predstavniki ustanoviteljice, trije predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov in trije

predstavniki delavcev Zdravstvenega doma. Svet zavoda je ustanoviteljico zaprosil, da

imenuje svoje predstavnike v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje, ker se sedanjemu

sestavu sveta izteka mandat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je

15


pozvala politične stranke zastopane v občinskem svetu, da predlagajo kandidate za

predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda. Na poziv komisije so prispeli trije predlogi.

Komisija je predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda imenuje

vse tri predlagana kandidate: Frančiško Zemljak, Katarino Albino Šantej ter Jožefa Žnidariča,

vsi iz Sevnice.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom

Sevnica imenoval:

- Jožefa Žnidariča, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,

- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,

- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 13

Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica za leto 2017

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:

Občinski svet je na 18. redni seji dne 29.11.2016, kot sestavni del proračuna občine sprejel

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017, na 20. redni seji

dne 15.2.2017 njegovo dopolnitev št. 1, na 23. redni seji dne 24.5.2017 dopolnitev št. 2 ter na

24. redni seji dne 21.6.2017 še dopolnitev št. 3.

Ker v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene nepremičnine, za katere je

bila prodaja, nakup ali menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob

pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja

občinskega stvarnega premoženja dopolniti.

Dodatno je predviden odkup zemljišč, ki v naravi predstavljajo odseke občinskih cest. V

primerih, kjer so se hkrati z odmero cestnega telesa, odmerili tudi deli parcel, ki še imajo status

javnega dobra, v naravi pa nimajo več te funkcije in predstavljajo dele zemljišč v zasebni rabi,

bo izvedena menjava nepremičnin. Parceli v k.o. Blanca sta predmet odkupa zaradi ureditve

večnamenskega športnega igrišča na Blanci. Pri dopolnitvi načrta razpolaganja je za k.o.

Boštanj predvidena prodaja nepremičnin interesentoma, ki z odkupom parcel v lasti občine,

zaokrožita lastna zemljišča. Na območju Poslovne cone Blanca je za prodajo nezazidanih

stavbnih zemljišč predvidena izvedba javne dražbe. Pri ostalih zemljiščih gre za odkup oziroma

menjavo parcel, ki imajo status javnega dobra, a se več ne uporabljajo v ta namen.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se dopolni zaradi izvedbe javnega zbiranja ponudb

za prodajo poslovnega prostora na naslovu Prešernova ulica 1, Sevnica.

Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z

nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih

proračunskih postavk.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

16


Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi št. 34 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 14

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:

Gre za parcele, ki so nastave v okviru odmer občinske nekategorizirane ceste, javne poti in

odsekov občinskih lokalnih cest, s katerimi je predvidena metoda razpolaganja z neposredno

menjalno pogodbo. V enem primeru gre za parcelo, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega

zemljišča k stanovanjski stavbi, predvidena metoda razpolaganja je neposredna prodajana

pogodba. Za razpolaganje s predmetnimi parcelami pa je potrebno predhodno ukiniti status

javnega dobra.

V primeru razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem pa gre za prodajo dveh

nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Poslovne cone Blanca, v skupni površini 5.747 m 2 .

Predvidena metoda razpolaganja je izvedba javne dražbe, izhodiščna vrednost zemljišč pa je

določena na podlagi cenitve z dne 1.10.2017 in znaša 12,10 EUR/m 2 .

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in odobritvi z razpolaganjem

nepremičnega premoženja občine.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:

- parc. št. 202/3, 203/1, 203/3, 202/2 in 196/2, vse k.o. 1375 Selce,

- parc. št. 1435/2, k.o. 1385 Podboršt,

- parc. št. 1462/2, k.o. 1362 Okroglice,

- parc. št. 1260/6, k.o. 1384 Šentjanž,

- parc. št. 359/6, k.o. 1376 Kladje

ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

Občinski svet je odobril razpolaganje – prodajo za parceli št. 557/4 in 557/5, obe k.o.

1377 Blanca.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Župan: Odpre razpravo.

Ad 15

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

V razpravi sta sodelujeta Frančiška Zemljak in Irena Dobnik.

17


Povzetek razprave:

Prva svetnica je izrazila mnenje, da je odgovor podjetja Infra d.o.o. glede vzdrževanja površin

in košnje ob reki Savi nedopusten, nesprejemljiv in kot takšnega ga zavrača. Druga svetnica

pa je bila mnenja, da se pri odgovoru glede tega, do kje je predvidena izgradnja pločnikov v

Gabrijelah, krajanom zdi nedopustno, da se ne zgradi celotna trasa pločnika naenkrat.

Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z danima

pripombama.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombama:

Frančiška Zemljak:

Odgovor podjetja Infra d.o.o. glede vzdrževanja površin in košnje ob reki Savi je

nedopusten, nesprejemljiv in kot takšnega ga zavrača.

Irena Dobnik:

Pove, da se pri odgovoru glede tega, do kje je predvidena izgradnja pločnikov v

Gabrijelah, krajanom zdi nedopustno, da se ne zgradi celotna trasa pločnika naenkrat.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 16

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Tanja Novšak:

1. Zanima jo, kaj se dogaja v Zdravstvenem domu Sevnica, da ga po zobozdravniku sedaj

zapušča še zdravnica splošne medicine.

2. Predlaga predstavitev delovanja Zdravstvenega doma Sevnica na eni izmed prihodnjih

sej občinskega sveta.

Dane Hribar:

1. Pove, da Boštanjčane zanima, če se lahko naroči študija negativnih vplivov bližine

transformatorske postaje, ki stoji v neposredni bližini Osnovne šole Boštanj.

2. Prav tako Boštanjčani predlagajo preučitev možnosti nakupa zemljišča objekta

Panorama za morebitno širitev vrtca v Boštanju.

Ivan Orešnik:

Po izgradnji pločnika v Gabrijelah, kjer ni bila izgrajena celotna trasa pločnika naenkrat, je po

njegovem mnenju cestišče preozko in poškodovano. Predlaga preplastitev cestišča.

Vanja Žulič:

1. Predlaga rešitev problematike preobremenjenega ekološkega otoka pri avtobusni

postaji v Trnovcu.

2. Zanima jo, če je JP Komunala d.o.o. Sevnica opravilo raziskavo glede možnosti, da bi

imela gospodinjstva tudi zabojnike za embalažo, v okviru enotne cene odvoza

odpadkov.

Tomaž Lisec:

Zanima ga, če Občina Sevnica predvideva postavitev drsališča v zimskem času.

Gregor Korene:

Podal je predlog, da se pozove upravljavca cest in JP Komunalo d.o.o. Sevnica, da

pravočasno, še pred zimo pristopijo k čiščenju krošenj dreves za ustvarjanje ustreznih pogojev

za vožnjo skozi gozdnata področja.

18


Frančiška Zemljak:

Zanima jo, kaj bo z na novo zgrajenim začasnim mostom pri nadvozu v Šmarju po obnovi letega.

Janez Kukec:

Predlaga postavitev cestne ograje pri nevarnem ovinku na Spodnjih Vodalah pri objektu

Kramar.

Ad 17

Razno

Župan:

- podal je informacijo, da bo naslednja seja sveta predvidoma v prvi polovici meseca

novembra,

- povabil je na naslednje dogodke:

o 20.10.2017 bo ob 18. uri osrednja proslava ob praznovanju krajevnega praznika

KS Krmelj v Kulturni dvorani Krmelj,

o 27.10.2017 bo ob 18. uri obeležitev krajevnega praznika KS Šentjanž v Kulturni

o

dvorani Šentjanž,

30.10.2017 bo ob 18. uri v Kulturnem domu v Loki pri Zidanem Mostu prireditev

ob 500-letnici reformacije,

- povedal je, da se z mesecem novembrom pričnejo številne prireditve ob obeležitvi

občinskega praznika ter povabil na osrednjo slovesnost ob prazniku občine, ki bo

10.11.2017 ob 17. uri v Športnem domu Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

19


PRILOGA:

ZAPISNIK 8. TOČKE DNEVNEGA REDA:

IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV (ELEKTORJEV) LOKALNE

SKUPNOSTI OBČINE SEVNICA V VOLILNO TELO 20.

VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA

SVETA RS,

V OBLIKI, KOT JE BIL POSREDOVAN VOLILNI KOMISIJI 6.

VOLILNE ENOTE V NOVEM MESTU

20


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0005/2017

Datum: 19. 10. 2017

Z A P I S N I K

26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila dne, 18. 10. 2017,

v konferenčni dvorani na gradu v Sevnici,

8. točka dnevnega reda:

Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno

telo 20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za

člana Državnega sveta RS

I. Sejo je sklical in vodil župan Občine Sevnica:

SREČKO OCVIRK

II. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20.

volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana

Državnega sveta RS je potekala pri 8. točki dnevnega reda, ki se je pričela ob 16.55

uri.

PRISOTNOST ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

III.

Občinski svet Občine Sevnica šteje 25 članov.

Pri 8. točki dnevnega reda Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine

Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev

kandidata za člana Državnega sveta RS je bilo na seji navzočih 23 članov, in sicer:

Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek,

Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Danica

Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik,

Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška

Zemljak, Vanja Žulič.

Občinski svet je bil sklepčen.

DOLOČITEV ŠTEVILA ELEKTORJEV IN SEZNAM PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA

IZVOLITEV ELEKTORJEV TER PREDLOG KANDIDATA ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA

ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

IV.

Pri določitvi števila elektorjev je občinski svet upošteval kriterije iz drugega odstavka

40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, 100/05-UPB1, 94/07-Odl.US,

95/09-Odl.US, 95/11-Odl.US) in uradne podatke Statističnega urada Republike

21


Slovenije o številu prebivalstva, ki jih je posredovala Državna volilna komisija z

navodilom za izvedbo volitev v državni svet, ki izkazuje stanje števila prebivalcev na

območju Občine Sevnica 17.469, in 2. člen Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno

telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega

sveta (Uradni list RS, št. 102/02), zato je volil štiri elektorje.

Na podlagi zakonodaje se predlaga enega kandidata za člana državnega sveta.

Obrazložitev o poteku postopka za izvolitev elektorjev in o določitvi kandidata za člana

državnega sveta ter o samem postopku samega tajnega glasovanja je podala Alenka

Mirt, vodja splošne službe.

V. Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili na podlagi Poziva k

vlaganju kandidatur za izvolitev elektorjev in kandidatov za člana Državnega sveta RS

(št. 041-6/2017 z dne, 20. 09. 2017) v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v

volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana

državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) posredovani predlogi kandidatov za

elektorje, katere je na seji 10. 10. 2017 pregledala, jih po abecednem vrstnem redu

priimkov razvrstila na seznam kandidatov za elektorje ter ga posredovala občinskemu

svetu, in sicer:

1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, roj. 4.12.1955, Bohorska ulica 17, Sevnica

2. MAJDA JAZBEC, roj. 15.5.1964, Drožanje 13, Sevnica

3. JANEZ KUKEC, roj. 29.7.1962, Tržišče 11, Tržišče

4. TOMAŽ LISEC, roj. 19.2.1978, Dolenji Boštanj 104, Boštanj

5. ZVONKO TUHTAR, roj. 13.9.1955, Orehovo 89, Sevnica

6. FRANČIŠKA ZEMLJAK, roj. 5.2.1949, Ribniki 26, Sevnica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela dva predloga za

določitev kandidata za člana državnega sveta in sicer:

1. SREČKO OCVIRK, roj. 5.11.1969, Podvrh 31, Zabukovje

2. IVAN OREŠNIK, roj. 15.2.1973, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž

VI.

Občinska uprava je v skladu s 6. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo

za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

(Uradni list RS, št. 102/02) na podlagi seznama predlaganih kandidatov pripravila

glasovnice za izvolitev elektorjev ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.

IMENOVANJE VOLILNE KOMISIJE IN IZVEDBA TAJNEGA GLASOVANJA

VII.

Na predlog predsedujočega župana Srečka Ocvirka je za vodenje in ugotavljanje izida

tajnega glasovanja za izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine

Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana državnega sveta RS in za

določitev kandidata za člana Državnega sveta RS je občinski svet imenoval 3 člansko

volilno komisijo, ki je zaradi morebitnega nasprotja interesov sestavljena iz članov

občinskega sveta, ki niso kandidati niti za elektorja niti za člana državnega sveta, v

sestavi:

1. Danica Božič

2. Zdenka Dernovšek

3. Danica Kramžar

V skladu s 7. in 10. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list

RS, št. 102/2002) so člani občinskega sveta elektorje volili ter določili kandidata za

22


člana državnega sveta na sami seji s tajnim glasovanjem po postopku, določenem v

54. in 55. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.

106/11).

Tajno glasovanje se je pričelo ob 18.40 uri. Predsedujoči je za čas glasovanja določil

30 minut.

Na seji je bilo od 25 članov sveta ob začetku izvedbe postopka tajnega glasovanja

prisotnih 23 članov občinskega sveta.

A) OBJAVA IZIDA GLASOVANJA O IZVOLITVI ELEKTORJEV

Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je na podlagi poročila volilne komisije o ugotovitvi

rezultatov glasovanja objavil izid tajnega glasovanja:

Število razdeljenih glasovnic po seznamu članov občinskega sveta 23.

Število oddanih glasovnic 23. Število neveljavnih glasovnic 0. Število veljavnih

glasovnic 23.

Posamezni kandidati za elektorje so dobili naslednje število glasov:

1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK: 23 glasov

2. MAJDA JAZBEC: 5 glasov

3. JANEZ KUKEC: 15 glasove

4. TOMAŽ LISEC: 18 glasov

5. ZVONKO TUHTAR: 7 glasov

6. FRANČIŠKA ZEMLJAK: 16 glasov

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

(Uradni list RS, št. 102/02) so bili za predstavnike (elektorje) lokalne skupnosti

Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta

RS

i z v o l j e n i :

1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, roj. 04.12.1955, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica

2. TOMAŽ LISEC, roj. 19.2.1978, Dolenji Boštanj 104, 8294 Boštanj

3. FRANČIŠKA ZEMLJAK, roj. 5.2.1949, Ribniki 26, 8290 Sevnica

4. JANEZ KUKEC, roj. 29.7.1962, Tržišče 11, 8297 Tržišče

B) OBJAVA IZIDA GLASOVANJA O DOLOČITVI KANDIDATA ZA ČLANA

DRŽAVNEGA SVETA

Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je na podlagi poročila volilne komisije o ugotovitvi

rezultatov glasovanja objavil izid tajnega glasovanja:

Število razdeljenih glasovnic po seznamu članov občinskega sveta 23.

Število oddanih glasovnic 23. Število neveljavnih glasovnic 0. Število veljavnih glasovnic

23.

23


Posamezni kandidati za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS so dobili

naslednje število glasov:

1. SREČKO OCVIRK: 15 glasov

2. IVAN OREŠNIK: 8 glasov

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana

državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS,

št. 102/2002) je bil za kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih

interesov v 20. volilni enoti določen Srečko OCVIRK, roj. 5.11.1969, stanujoč na

naslovu Podvrh 31, 8292 Zabukovje.

Delo Občinskega sveta Občine Sevnica pri 8. točki dnevnega reda, Izvolitev predstavnikov

(elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitev

člana državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega sveta RS, je bilo

zaključeno ob 19.04 uri.

Zapisala:

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

Vodja splošne službe

Srečko OCVIRK

župan

Občine Sevnica

24


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0005/2017

Datum: 8.11.2017

P R E G L E D

SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Z DNE 18.10.2017

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

427. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne

30.8.2017

428. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne 30.8.2017.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

429. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 30.8.2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3. Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v Občini Sevnica

430. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na

območju Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica

431. SKLEP:

Občinski svet je podal soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnice Sevnica, ki ga je svet

javnega zavoda sprejel dne 28.9.2017.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

1


5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica – območje IV

432. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica – območje IV.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem

načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator

433. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem

načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

7. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018

434. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018 z naslednjimi predlogi

in pobudami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu

Občine Sevnica za leto 2018:

- ugotavlja se, da je v predstavljenem predlogu malo sredstev iz državnega proračuna

in sredstev proračuna Evropske unije,

- podano je bilo mnenje, da je najem kredita za proračun volilnega leta sporen,

- predlaga se delitev koncesije za vodno pravico za namenske ureditve v krajevnih

skupnostih ob reki Savi,

- predlaga se povišanje sredstev za krajevne skupnosti na podlagi pravilnika in sklepa

župana,

- pojasniti, zakaj se kljub vgradnji modernejših svetil, višina tokovine ne znižuje,

- za znižanje stroškov upoštevati študijo o šolskih prevozih pri njihovem izvajanju,

- plan na materialnih stroških župana, splošni proračunski rezervi in poštnini je

postavljen previsoko,

- večina investicij v javno cestno mrežo je predragih,

- pojasniti razloge za načrtovane stroške za čistilno napravo Dolnje Brezovo, ki že dalj

časa obratuje,

- podan je bil predlog, da se naj sredstva za delovanje JZ KŠTM Sevnica približajo kvoti

iz leta 2011 ter postavljeno vprašanje, če bo njihov finančni načrt enak načrtovanim

sredstvom,

- podana je bila splošna ugotovitev, da se gradi vrtce in ostale objekte, ki so že po

dokončanju izgradnje premajhni, premalo prostora je tudi za vrtec v Boštanju,

- izražena je bila podpora sanaciji bazena v Sevnici ter podano vprašanje, če bo

predvidena sanacija bazena celovito rešila vse potrebe objekta,

- pričeti z aktivnostmi za ureditev avtokampa v Krmelju,

- nadaljevati z dokončnimi aktivnosti na Pristanu Orehovo,

- urediti most v Jelovcu,

- nadaljevati s postavljanjem zunanjih fitnes naprav po krajevnih skupnostih,

- preplastiti igrišče pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,

- postaviti drsališče v Sevnici v zimskem času,

2


- nadaljevati širitev mreže defibrilatorjev,

- pojasniti, kakšno je stanje ureditve podvoza v Boštanju, ki je že bil uvrščen v državni

Načrt razvojni programov,

- predlaga se priprava projektne nalogo za most čez Savo,

- ker finančni načrt Infre predvideva tudi porabo sredstev vzdrževanja za Občino

Sevnica, se predlaga sklic sestanka z njimi glede načrtovanih aktivnosti in rednega

vzdrževanja brežin,

- zaradi morebitnega reševanja iz višjih nadstropij, je potrebno zagotoviti primerno

tehnično opremo v sistemu zaščite in reševanja,

- evidentirati azbestne strehe na objektih v občini ter s proračunskimi sredstvi

vzpodbuditi njihovo zamenjavo,

- omogočiti plačilo celotnih stroškov cepljenja za občane proti gripi in klopnemu

meningoencefalitisu,

- uvesti meritve radiacije po vrtcih in ostalih javnih objektih,

- s strani Zdravstvenega doma Sevnica je potrebno pridobiti podatke o zabeleženih

alergijah občanov na alergene rastline,

- JZ KŠTM Sevnica naj prevzame vzdrževanje in popis kulturne dediščine v občini (tudi

kužna znamenja),

- pripraviti študijo za postavitev novega doma za starejše občane, kot dislocirane enote

ter izgraditi varovana stanovanja ali dodatne kapacitete za ostarele občane na območju

Krmelja,

- več proračunskih sredstev nameniti za bone za novorojenčke,

- predlaga se finančna soudeležba proračuna v zaposlovanje starejših po 50. letu

starosti, predvsem za invalide 3. kategorije in sicer na podlagi predhodno opravljene

analize Zavoda RS za zaposlovanje,

- pojasniti, zakaj v proračun ni uvrščena sanacije Osnovne šole Ana Gale,

- pospešiti izgradnjo stadiona, ker je sedanja dinamika prepočasna,

- pojasniti, kdaj bo izveden pločnik od Lidla do HE Boštanj,

- pojasniti terminski plan izgradnje nove kulturne dvorane v Sevnici,

- glede na povečan obisk Lisce, se predlaga pospešena prenova objektov na lokaciji,

- nadaljevati ureditev območja ob prenovljenem spomeniku v centru Sevnice,

- predlagana je ureditev funkcionalnega parkirišča na območju bivše Tasičeve hiše,

- celovito urediti križišče v Pijavicah in vodovodni sistem v Mladetičah,

- predlaga se zagotovitev sredstev za ureditev jedra Tržišča,

- pospešiti aktivnosti za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino, z navezavo na

ureditve ob OŠ Milana Majcna Šentjanž,

- v centru Krmelja urediti parkirišče pri trgovini na območju bivše črpalke,

- predlaga se ureditev kolesarske poti Malkovec – Krmelj – Šentjanž, prednostno na

relaciji Tržišče - Krmelj, s postavitvijo zunanjih fitnes naprav,

- rekonstruirati najbolj poškodovan del lokalne ceste Spodnje Vodale – Jeprjek (Tržišče-

Kramar in Celestina - Jeprjek),

- opredeliti položaj Občine Sevnica v kolesarski mreži Slovenije,

- nadaljevati sanacijo državne ceste v dolini reke Mirne,

- rekonstruirati in zgraditi nov most čez Hinjo,

- v Krmelju se predlaga ureditev športnega parka in dovozne poti ter zamenjava golov

na igrišču,

- urediti levi dotok Hinje na območju poplav ob večjih neurjih ter brežine Hinje pri vrtcu

in šoli v Krmelju,

- pospešiti aktivnosti pri izgradnji čistilne naprave v Krmelju,

- predlaga se primerna ureditev in vzdrževanje Pumptracka,

- urediti je potrebno stalno osvetlitev od Spara do Plausteinerja,

- preplastiti državno cesto v naselju Pod Vrtačo,

- predlaga se še boljša označitev dovozne ceste do gradu Sevnica,

- ponovno oživiti podjetniški inkubator, v sodelovanju s sevniškimi podjetji,

3


- pri vzpostavitvi namakalnih sistemov ob reki Savi in izvajanju komasacij se predlaga

sodelovanje občine pri pridobivanju koncesij,

- urediti državno cesto in pločnik na Bregu,

- sanirati cestne odseke Ruski most - Razbor, Krakovo – Cerje ter Črni potok – Križ,

- preveri se naj možnost finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope

invalidov v stanovanja v blokih v Naselju heroja Maroka v Sevnici,

- V Načrt razvojnih programov za leto 2019 umestitvi zunanje ureditve pri OŠ Milana

Majcna Šentjanž in igrišča,

- rekonstruirati državno ceste Impoljski graben – Zavratec – Raka,

- nadaljevati z rekonstrukcijo lokalne ceste Arto – Ponikve,

- opraviti je potrebno razširitve na lokalni cesti Zavratec – Hubajnica,

- povečati parkirišče pri Osnovni šoli na Studencu,

- predstaviti stanje projekta izgradnje mosta na Logu,

- vzpostaviti parkiranje na platoju pri HE Arto - Blanca ter nameniti degradirana zemljišča

za gradnjo na tem območju,

- zaradi vzpostavitve obvoza se predlaga sanacija križišča pri odcepu za Brezje in

nadaljevanje rekonstrukcije Brezje do mostu Žabjek ter Drožanje – Metni Vrh,

- predlaga se, da se ob morebitnem povečanju sredstev iz naslova povprečnine,

sredstva namenijo za obnovo cest,

- nadaljevati z ureditvijo vaškega jedra Boštanja,

- rekonstruirati lokalno cesto od Boštanja do mostu v Grahovici,

- nadaljevati s preplastitvijo lokalne ceste proti Vrhu pri Boštanju, na relaciji Grahovica –

Vintar,

- predlaga se sofinanciranje javne poti, brežine in mosta v Grahovici pri Vrisku,

- predlaga se sofinanciranje obnove in dograditve mrliške vežice v Boštanju,

- sredstva, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se naj razdelijo po

posameznih krajevnih skupnostih,

- pojasniti, zakaj imajo krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih sredstva za

pokopališko dejavnost,

- pojasniti način uvrščanja izgradnje čistilnih naprav v proračun,

- ureditev dovozne ceste do Osnovne šole Blanca,

- pojasniti stanje projekta obvoznice na Blanci,

- predlaga se uvrstitev rekonstrukcije ceste Čanje – Lončarjev Dol v Načrt razvojnih

programov oziroma ureditev iz drugih virov,

- v okviru trajnostne mobilnosti se naj preveri možnost vzpostavitve izposoje električnih

koles v Sevnici,

- pojasniti namen odkupa objekta na naslovu Glavni trg 6 v Sevnici,

- nadaljevati aktivnosti za povezavo poti ob Savi na relaciji Vrhovo – Breg,

- pospešiti aktivnosti pri obnovi državne ceste Loka – Račica – Breg,

- rekonstruirati cesto na Razbor,

- sanirati je potrebno udore na odseku ceste Loka – Radež,

- predlaga se ureditev nekaterih objektov v centru Loke (knjižnica, kulturni dom, igrišče

ob šoli, Sadjarstvo Blanca, prostori krajevne skupnosti) in parkirišč,

- predlaga se zagotovitev sredstev za pričetek izgradnje telovadnice v Loki,

- v primeru povečanja sredstev iz naslova povprečnine, se predlaga zmanjšanje kredita,

- sanirati plaz na Kalu,

- preplastiti cesto Podboršt – Cirnik in Glaviše – Kladje,

- intenzivneje graditi čistilne naprave po naseljih, skupaj z odkupi zemljišč,

- zaradi nevarnosti udeležencev v prometu je potrebna izgradnja pločnika na Cesti na

Dobravo proti OŠ Ane Gale Sevnica,

- poskusiti je potrebno zagotoviti parkirna mesta za stanovalce Glavnega trga v Sevnici,

- potrebno je sanirati plaz na Marofu,

- rekonstruirati cesto skozi Lončarjev Dol,

- dokončati rekonstrukcijo ceste s pločniki skozi naselje Gabrijele,

4


- urediti kanalizacijo Hinjce – Krmelj in zgraditi rastlinsko čistilno napravo,

- dokončati fasado na kulturnem domu v Krmelju in na izposojevališču Knjižnica Sevnica

v Krmelju,

- dokončati dovozno cesto za izposojevališčem Knjižnice Sevnica v Krmelju in urediti

odvodnjavanje,

- urediti javne poti za večstanovanjskimi objekti v južnem delu Krmelja (za stanovanjskim

blokom št. 30), ki stanovalcem soseske omogoča dostop do javne ceste,

- urediti javno razsvetljavo na relaciji Krmelj (zgradba vrtca in osnovne šole) - Gabrijele,

- načrtovati dozidavo ali izgradnjo nove šolske stavbe OŠ Krmelj na eni lokaciji,

- dopolniti strategijo upravljanja neprofitnih stanovanj v Krmelju.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

8. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo

20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana

Državnega sveta RS

435. SKLEP:

Občinski svet je za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja za izvolitev predstavnikov

(elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana

državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS imenoval tri

člansko volilno komisijo v sestavi:

1. Danica Božič

2. Danica Kramžar

3. Zdenka Dernovšek

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Izid tajnega glasovanja za izvolitev elektorjev:

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) so bili

za predstavnike (elektorje) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za

izvolitev člana Državnega sveta RS izvoljeni:

1. Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica,

2. Tomaž Lisec, Dolenji Boštanj 104, Boštanj,

3. Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,

4. Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče.

Izid tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana državnega sveta:

Skladno s 7. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) je bil za

kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti

določen Srečko Ocvirk, Podvrh 31, Zabukovje.

9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2017

436. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2017 prejmejo naslednji

dobitniki:

Grb Občine Sevnica:

- OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, Trg svobode 42, Sevnica

5


Zlato plaketa Občine Sevnica:

- ŠTEFAN TERAŽ, Krulejeva ulica 11, Sevnica

- MARIJA KRALJ, Planinska cesta 19, Sevnica

Srebrno plaketa Občine Sevnica:

- ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA ŠOLA SEVNICA, Savska cesta 2,

Sevnica

- TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE, Tržišče 23, Tržišče

- ANTON BOBIČ, Studenec 52, Studenec

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

437. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval:

- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica,

- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,

- Estero Grivc Puh, Lončarjev Dol 37d, Sevnica.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

11. Predloga sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica in

predstavnic zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica

438. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda

Knjižnica Sevnica imenoval:

- Andrejo Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,

- Stanko Žnidaršič, Lukovec 6a, Boštanj.

- Zdenko Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

439. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnice zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica

Sevnica na predlog zavoda imenoval:

- Vando Gorenjc, Šentjanž 42, Šentjanž,

- Hedviko Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,

- Marjeto Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

6


12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica

440. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom

Sevnica imenoval:

- Jožefa Žnidariča, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,

- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,

- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

13. Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine

Sevnica za leto 2017

441. SKLEP:

Občinski svet Občine Sevnica sprejel Sklep o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica

442. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:

- parc. št. 202/3, 203/1, 203/3, 202/2 in 196/2, vse k.o. 1375 Selce,

- parc. št. 1435/2, k.o. 1385 Podboršt,

- parc. št. 1462/2, k.o. 1362 Okroglice,

- parc. št. 1260/6, k.o. 1384 Šentjanž,

- parc. št. 359/6, k.o. 1376 Kladje

ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

Občinski svet je odobril razpolaganje – prodajo za parceli št. 557/4 in 557/5, obe k.o. 1377

Blanca.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

443. SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombama:

Frančiška Zemljak:

Odgovor podjetja Infra d.o.o. glede vzdrževanja površin in košnje ob reki Savi je nedopusten,

nesprejemljiv in kot takšnega ga zavrača.

Irena Dobnik:

Pove, da se pri odgovoru glede tega, do kje je predvidena izgradnja pločnikov v Gabrijelah,

krajanom zdi nedopustno, da se ne zgradi celotna trasa pločnika naenkrat.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

7


16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Tanja Novšak:

1. Zanima jo, kaj se dogaja v Zdravstvenem domu Sevnica, da ga po zobozdravniku sedaj

zapušča še zdravnica splošne medicine.

2. Predlaga predstavitev delovanja Zdravstvenega doma Sevnica na eni izmed prihodnjih

sej občinskega sveta.

Dane Hribar:

1. Pove, da Boštanjčane zanima, če se lahko naroči študija negativnih vplivov bližine

transformatorske postaje, ki stoji v neposredni bližini Osnovne šole Boštanj.

2. Prav tako Boštanjčani predlagajo preučitev možnosti nakupa zemljišča objekta

Panorama za morebitno širitev vrtca v Boštanju.

Ivan Orešnik:

Po izgradnji pločnika v Gabrijelah, kjer ni bila izgrajena celotna trasa pločnika naenkrat, je po

njegovem mnenju cestišče preozko in poškodovano. Predlaga preplastitev cestišča.

Vanja Žulič:

1. Predlaga rešitev problematike preobremenjenega ekološkega otoka pri avtobusni

postaji v Trnovcu.

2. Zanima jo, če je JP Komunala d.o.o. Sevnica opravilo raziskavo glede možnosti, da bi

imela gospodinjstva tudi zabojnike za embalažo, v okviru enotne cene odvoza

odpadkov.

Tomaž Lisec:

Zanima ga, če Občina Sevnica predvideva postavitev drsališča v zimskem času.

Gregor Korene:

Podal je predlog, da se pozove upravljavca cest in JP Komunalo d.o.o. Sevnica, da

pravočasno, še pred zimo pristopijo k čiščenju krošenj dreves za ustvarjanje ustreznih pogojev

za vožnjo skozi gozdnata področja.

Frančiška Zemljak:

Zanima jo, kaj bo z na novo zgrajenim začasnim mostom pri nadvozu v Šmarju po obnovi letega.

Janez Kukec:

Predlaga postavitev cestne ograje pri nevarnem ovinku na Spodnjih Vodalah pri objektu

Kramar.

17. Razno

Župan:

- podal je informacijo, da bo naslednja seja sveta predvidoma v prvi polovici meseca

novembra,

- povabil je na nekatere družabne dogodke in na osrednjo slovesnost ob prazniku

občine, ki bo 10.11.2017 ob 17. uri v Športnem domu Sevnica.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

8


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

27. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

28.11.2017

ZADEVA:

Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica

za leto 2017 – skrajšani postopek

Številka: 410-0050/2017

Pripravljavci gradiva:

Občinska uprava Občine Sevnica

delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica

Poročevalci:

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica


Številka: 410-0050/2017

Datum: 13.11.2017

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA

ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

Spoštovani!

Drugi letošnji rebalans proračuna se v primerjavi s prvim nominalno zvišuje. Prihodkovno je ta

razlika vidna na transfernih prihodkih s strani države. Dva ključna momenta oblikujeta to

spremembo:

- uskladitev sistemskih virov z med letom povišanim zneskom povprečnine za 3,5 EUR

ter

- pridobitev dodatnih sredstev državne rezerve za sanacijo usada na lokalni cesti

Podvrh - Trnovec.

Odhodkovna stran proračuna se spreminja na več proračunskih vrsticah, saj s tem rebalansom

poskušamo uskladiti porabo oziroma izkoriščenje proračunskih sredstev v letošnjem letu.

Nekateri projekti se usklajujejo z drugačno dinamiko in višino virov, tekoči odhodki sledijo

potrebam lokalnega okolja, posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih deležnikov, vse

spremembe zneskov, pa so plod oziroma posledica usklajevanj, projektiranja, iskanja virov,

izvajanja programov in še mnogo drugih poslovnih dogodkov tako v občinski upravi kot pri drugih

proračunskih deležnikih. Ker pa se bliža zaključek proračunskega leta, smo s tem dokumentom

želeli optimirati njegovo izkoriščenost, kar je zelo pomembno.

Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 je sestavljeno v sledeči

strukturi:

I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA B 2017

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

B. Račun finančnih terjatev in naložb

C. Račun financiranja

III. POSEBNI DEL REBALANSA B 2017

Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij na katere se rebalans A nanaša.

Drevesna struktura posebnega dela je sledeča:

PU – proračunski uporabnik (institucionalna klasifikacija),

PPP – področje proračunske porabe (programska klasifikacija),

GPR – glavni program (programska klasifikacija),

PPR – podprogram (programska klasifikacija),

PP – proračunska postavka (programska klasifikacija) in

K6 – podkonto (ekonomska klasifikacija);

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV


V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA 2017

Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.

Priloga je pripravljena skladno s programom Ministrstva za finance Appra in sistematično

skozi institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo niza obrazložitve vseh vej

klasifikacij vezano na specifike našega proračuna ter naših projektov.

VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID REBALANSA B 2017

Numerični prikaz rebalansa B 2017 - spremembe so osenčene.

VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o

rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in predlagamo, da odlok sprejme po

skrajšanem postopku.

Pripravila:

mag. Vlasta MARN

Vodja oddelka za finance

Srečko OCVIRK

Župan Občine Sevnica

Priloge:

odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017

splošni del rebalansa

posebni del rebalansa

načrt razvojnih programov

analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica

razčlenjevalni razvid rebalansa B 2017

stališča delovnih teles Občinskega sveta

Vročiti:

naslovu

v zbirko dokumentarnega gradiva


Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in

18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet

Občine Sevnica na ________________, sprejel

O D L O K

o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017

1. člen

V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/17) se

spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je določen:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

skupina/podskupine kontov proračun leta 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 15.676.826

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.334.623

70 DAVČNI PRIHODKI 11.953.924

700 Davki na dohodek in dobiček 10.927.078

703 Davki na premoženje 675.900

704 Domači davki na blago in storitve 345.946

706 Drugi davki 5.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.380.699

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.569.278

711 Takse in pristojbine 11.000

712 Globe in druge denarne kazni 19.350

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046

714 Drugi nedavčni prihodki 593.025

1


72 KAPITALSKI PRIHODKI 209.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500

722 Prihodki od prodaje zemljišč in

110.000

neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.132.703

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz

sredstev proračuna Evropske unije

971.211

161.492

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.040.907

40 TEKOČI ODHODKI 4.528.867

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 836.924

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.338

402 Izdatki za blago in storitve 2.907.237

403 Plačila domačih obresti 56.046

409 Rezerve 596.322

41 TEKOČI TRANSFERI 7.013.201

410 Subvencije 598.732

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.926.843

412 Transferi neprofitnim organizacijam in

414.217

ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi 2.073.409

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.060.427

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.060.427

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 438.412

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim

95.863

osebam, ki niso proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim upor. 342.549

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA

PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-364.081

2


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

skupina/podskupine kontov proračun leta 2017

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER

VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

skupina/podskupine kontov proračun leta 2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 470.847

50 ZADOLŽEVANJE 470.847

500 Domače zadolževanje 470.847

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 927.469

55 ODPLAČILA DOLGA 927.469

550 Odplačila domačega dolga 927.469

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA

RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

-820.703

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -456.622

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 364.081

3


Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na

naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na

proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim

načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki

ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica:

www.obcina-sevnica.si.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0050/2017

Sevnica dne,

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica

4


REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.291.061,00 15.314.992,86 15.676.826,68 102,4

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.276.467,00 14.300.398,86 14.334.623,68 100,2

70 DAVČNI PRIHODKI 11.940.591,00 11.940.591,00 11.953.924,00 100,1

700 Davki na dohodek in dobiček 10.971.545,00 10.971.545,00 10.927.078,00 99,6

7000 Dohodnina 10.971.545,00 10.971.545,00 10.927.078,00 99,6

700020 Dohodnina - občinski vir 10.971.545,00 10.971.545,00 10.927.078,00 99,6

703 Davki na premoženje 618.900,00 618.900,00 675.900,00 109,2

7030 Davki na nepremičnine 509.000,00 509.000,00 512.000,00 100,6

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 11.000,00 11.000,00

14.000,00 127,3

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 211.000,00 211.000,00

211.000,00 100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 275.000,00 275.000,00

275.000,00 100,0

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

7031 Davki na premičnine 700,00 700,00

700,00 100,0

703100 Davek na vodna plovila 700,00 700,00

700,00 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 25.200,00 25.200,00

33.200,00 131,8

703200 Davek na dediščine in darila 25.000,00 25.000,00

33.000,00 132,0

703201 Zamudne obresti davkov občanov 200,00 200,00

200,00 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 84.000,00 84.000,00 130.000,00 154,8

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.000,00 4.000,00

10.000,00 250,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 80.000,00 80.000,00

120.000,00 150,0

704 Domači davki na blago in storitve 345.146,00 345.146,00 345.946,00 100,2

7044 Davki na posebne storitve 2.005,00 2.005,00

2.005,00 100,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 5,00 5,00

5,00 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 343.141,00 343.141,00 343.941,00 100,2

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 309.341,00 309.341,00

309.341,00 100,0

704704 Turistična taksa 800,00 800,00

1.600,00 200,0

704706 Občinske takse od pravnih oseb 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 28.000,00 28.000,00

28.000,00 100,0

706 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7060 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

706099 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.335.876,00 2.359.807,86 2.380.699,68 100,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.561.078,00 1.561.078,00 1.569.278,00 100,5

7102 Prihodki od obresti 370,00 370,00

370,00 100,0

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 370,00 370,00

370,00 100,0

7103 Prihodki od premoženja 1.560.708,00 1.560.708,00 1.568.908,00 100,5

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 34.210,00 34.210,00

34.210,00 100,0

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 110.000,00 110.000,00

110.000,00 100,0

710304 Prihodki od drugih najemnin 843.998,00 843.998,00

843.998,00 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 7.000,00 7.000,00

15.200,00 217,1

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 550.000,00 550.000,00

550.000,00 100,0

710399 Drugi prihodki od premoženja 700,00 700,00

700,00 100,0

711 Takse in pristojbine 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0

7111 Upravne takse in pristojbine 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0

Stran 1 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

Indeks

(4)=

(3)/(2)

712 Globe in druge denarne kazni 19.350,00 19.350,00 19.350,00 100,0

7120 Globe in druge denarne kazni 19.350,00 19.350,00

19.350,00 100,0

712001 Globe za prekrške 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 150,00 150,00

150,00 100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046,00 188.046,00 188.046,00 100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046,00 188.046,00 188.046,00 100,0

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 148.046,00 148.046,00

148.046,00 100,0

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

713099 Drugi prihodki od prodaje 37.000,00 37.000,00

37.000,00 100,0

714 Drugi nedavčni prihodki 556.402,00 580.333,86 593.025,68 102,2

7141 Drugi nedavčni prihodki 556.402,00 580.333,86 593.025,68 102,2

714100 Drugi nedavčni prihodki 243,00 243,00

243,00 100,0

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 290.000,00 290.000,00

290.000,00 100,0

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 60.000,00 75.883,99

88.883,99 117,1

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zn 1.800,00 9.847,87

9.847,87 100,0

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 200,00 200,00

200,00 100,0

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 168.912,00 168.912,00

168.912,00 100,0

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 30.247,00 30.247,00

29.938,82 99,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500,00 199.500,00 209.500,00 105,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500,00 99.500,00 99.500,00 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 99.500,00 99.500,00

99.500,00 100,0

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 29.500,00 29.500,00

29.500,00 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00

70.000,00 116,7

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00

70.000,00 116,7

74 TRANSFERNI PRIHODKI 815.094,00 815.094,00 1.132.703,00 139,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 613.602,00 613.602,00 971.211,00 158,3

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 613.602,00 613.602,00 971.211,00 158,3

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 104.253,00 104.253,00

221.862,00 212,8

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 392.223,00 392.223,00

632.223,00 161,2

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 117.126,00 117.126,00

117.126,00 100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije in iz drugih držav

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

iz kohezijskega sklada

201.492,00 201.492,00 161.492,00 80,2

201.492,00 201.492,00 161.492,00 80,2

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko 201.492,00 201.492,00

161.492,00 80,2

Stran 2 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 15.655.142,08 15.679.073,94 16.040.907,76 102,3

40 TEKOČI ODHODKI 4.193.751,02 4.197.034,03 4.528.867,85 107,9

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 846.503,00 836.923,28 836.923,28 100,0

4000 Plače in dodatki 777.801,00 765.937,06 765.937,06 100,0

400000 Osnovne plače 744.201,00 729.337,06

729.337,06 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 33.600,00 36.600,00

36.600,00 100,0

4001 Regres za letni dopust 22.476,00 25.460,22

25.460,22 100,0

400100 Regres za letni dopust 22.476,00 25.460,22

25.460,22 100,0

4002 Povračila in nadomestila 34.781,00 34.081,00

34.081,00 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 26.135,00 24.634,83

24.634,83 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.646,00 9.446,17

9.446,17 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.445,00 1.445,00

1.445,00 100,0

400900 Jubilejne nagrade 1.445,00 1.445,00

1.445,00 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 127.939,00 132.338,96 132.338,96 100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 76.252,00 69.152,23

69.152,23 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 76.252,00 69.152,23

69.152,23 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.532,00 54.032,06

54.032,06 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 43.267,00 49.766,96

49.766,96 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.265,00 4.265,10

4.265,10 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 532,00 531,77

531,77 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 532,00 531,77

531,77 100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 803,00 802,90

802,90 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 803,00 802,90

802,90 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

2.820,00 7.820,00

7.820,00 100,0

ZKDPZJU

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.820,00 7.820,00

7.820,00 100,0

Stran 3 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

Indeks

(4)=

(3)/(2)

402 Izdatki za blago in storitve 2.799.822,28 2.841.525,67 2.907.237,67 102,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 206.629,78 212.222,97 212.222,97 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 16.358,67 16.848,46

16.848,46 100,0

402001 Čistilni material in storitve 22.150,35 22.150,35

22.150,35 100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.510,00 2.510,00

2.510,00 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 15.000,00 14.045,50

14.045,50 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 62.150,00 66.150,00

66.150,00 100,0

402007 Računalniške storitve 500,00 0,00

0,00 ---

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 9.500,00 4.700,00

4.700,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 30.576,40 28.548,61

28.548,61 100,0

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 46.384,36 55.770,05

55.770,05 100,0

4021 Posebni material in storitve 53.900,00 53.900,00

53.900,00 100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00

50.000,00 100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.900,00 3.900,00

3.900,00 100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 276.453,05 262.173,36 262.173,36 100,0

402200 Električna energija 185.380,00 177.010,45

177.010,45 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 25.290,97 23.869,80

23.869,80 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 5.880,00 6.361,34

6.361,34 100,0

402204 Odvoz smeti 26.343,05 28.035,05

28.035,05 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 14.245,00 11.966,00

11.966,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 16.000,00 14.557,76

14.557,76 100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.314,03 372,96

372,96 100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 33.904,00 33.636,11

33.636,11 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 9.960,00 10.679,11

10.679,11 100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 943,00

943,00 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.000,00 3.070,00

3.070,00 100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444,00 444,00

444,00 100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 15.500,00 15.500,00

15.500,00 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 7.954,00 7.885,76

7.885,76 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 350,00 507,00

507,00 100,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00 100,00

100,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 6.834,00 6.708,76

6.708,76 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150,00 150,00

150,00 100,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00 100,00

100,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 420,00 320,00

320,00 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 1.676.805,57 1.793.136,06 1.843.136,06 102,8

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 8.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.750,00 1.705,00

1.705,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 43.114,93 37.444,74

37.444,74 100,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 100.000,00 134.768,57

134.768,57 100,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00 2.500,00

2.500,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.452.990,64 1.540.984,75

1.590.984,75 103,2

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,00 19.283,00

19.283,00 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 12.450,00 12.450,00

12.450,00 100,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.300,00 6.700,00

6.700,00 100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.600,00 0,00

0,00 ---

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200,00 2.200,00

2.200,00 100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

4027 Kazni in odškodnine 8.448,56 8.448,56

8.448,56 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 8.448,56 8.448,56

8.448,56 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 527.427,32 463.422,85 479.134,85 103,4

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00 1.999,99

1.999,99 100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 5.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 69.258,00 59.297,37

59.297,37 100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00

700,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 50.274,98 59.794,31

59.794,31 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.240,00 8.240,00

8.240,00 100,0

Stran 4 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

Indeks

(4)=

(3)/(2)

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 18.755,00 10.755,00

10.755,00 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.400,00 15.774,34

15.774,34 100,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.700,00 2.700,00

2.700,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 401,00 368,88

368,88 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

402937 Stroški davčnih postopkov 8.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 18.886,14 18.886,14

18.886,14 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 329.812,20 277.906,82

293.618,82 105,7

403 Plačila domačih obresti 56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 56.046,74 56.046,74

56.046,74 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 300,00 300,00

300,00 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 55.746,74 55.746,74

55.746,74 100,0

409 Rezerve 363.440,00 330.199,38 596.321,20 180,6

4090 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20

3.567,20 100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20

3.567,20 100,0

4091 Proračunska rezerva 220.700,00 326.632,18 592.754,00 181,5

409100 Proračunska rezerva 220.700,00 326.632,18

592.754,00 181,5

41 TEKOČI TRANSFERI 7.145.523,29 7.013.201,41 7.013.201,41 100,0

410 Subvencije 722.938,00 598.732,40 598.732,40 100,0

4100 Subvencije javnim podjetjem 570.938,00 448.732,39 448.732,39 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 570.938,00 448.732,39

448.732,39 100,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 152.000,00 150.000,01 150.000,01 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 69.000,00 67.000,01

67.000,01 100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 83.000,00 83.000,00

83.000,00 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.920.200,00 3.926.843,00 3.926.843,00 100,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 53.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 53.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0

4117 Štipendije 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0

411799 Druge štipendije 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 3.801.200,00 3.807.843,00 3.807.843,00 100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 640.000,00 640.000,00

640.000,00 100,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 16.000,00 16.643,00

16.643,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 530.000,00 530.000,00

530.000,00 100,0

411920 Subvencioniranje stanarin 43.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.150.000,00 2.150.000,00

2.150.000,00 100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 172.000,00 172.000,00

172.000,00 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 250.200,00 246.200,00

246.200,00 100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 403.949,57 414.216,51 414.216,51 100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 403.949,57 414.216,51 414.216,51 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 403.949,57 414.216,51

414.216,51 100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 2.098.435,72 2.073.409,50 2.073.409,50 100,0

4130 Tekoči transferi občinam 46.900,00 47.500,00

47.500,00 100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900,00 47.500,00

47.500,00 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 173.443,72 161.875,89 161.875,89 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 173.443,72 161.875,89

161.875,89 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.864.042,00 1.849.338,00 1.849.338,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 528.086,00 520.586,00

520.586,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.335.956,00 1.328.752,00

1.328.752,00 100,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

14.050,00 14.695,61

14.695,61 100,0

uporabniki

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 14.050,00 14.695,61

14.695,61 100,0

Stran 5 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

Indeks

(4)=

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.915.408,77 4.030.426,12 4.060.426,12 100,7

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.915.408,77 4.030.426,12 4.060.426,12 100,7

4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

420101 Nakup avtomobilov 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

4202 Nakup opreme 110.850,65 153.860,47 153.860,47 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000,00 33.504,00

33.504,00 100,0

420201 Nakup pisarniške opreme 2.000,00 4.705,00

4.705,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 14.200,00 14.200,00

14.200,00 100,0

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 500,00 500,00

500,00 100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 35.000,00 29.685,10

29.685,10 100,0

420233 Nakup gasilske opreme 500,00 380,00

380,00 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 8.000,00 8.528,20

8.528,20 100,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 13.645,00 12.938,75

12.938,75 100,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0,00 4.265,69

4.265,69 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 27.005,65 38.153,73

38.153,73 100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.090.035,72 2.172.144,13 2.172.144,13 100,0

420400 Priprava zemljišča 45.000,00 42.010,04

42.010,04 100,0

420401 Novogradnje 406.560,48 401.075,62

351.075,62 87,5

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.638.475,24 1.729.058,47

1.779.058,47 102,9

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 894.031,96 955.578,72 955.578,72 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 894.031,96 955.578,72

955.578,72 100,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 241.180,00 241.180,00 271.180,00 112,4

420600 Nakup zemljišč 241.180,00 241.180,00

271.180,00 112,4

4207 Nakup nematerialnega premoženja 9.500,00 6.986,00

6.986,00 100,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 9.500,00 6.986,00

6.986,00 100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

554.810,44 485.676,80 485.676,80 100,0

investicijski inženiring

420800 Študija o izvedljivosti projekta 8.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

420801 Investicijski nadzor 52.050,00 56.005,11

56.005,11 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 469.760,44 398.671,69

398.671,69 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 400.459,00 438.412,38 438.412,38 100,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

66.873,00 95.863,00 95.863,00 100,0

proračunski uporabniki

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni

proračunski uporabniki

66.873,00 95.863,00

95.863,00 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u 66.873,00 95.863,00

95.863,00 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 333.586,00 342.549,38 342.549,38 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 333.586,00 342.549,38 342.549,38 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 333.586,00 342.549,38

342.549,38 100,0

Stran 6 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti

minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

-364.081,08 -364.081,08 -364.081,08 100,0

-308.404,34 -308.404,34 -308.404,34 100,0

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.937.192,69 3.090.163,42 2.792.554,42 90,4

Stran 7 od 9


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0,00 0,00

0,00 ---

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0,00 0,00

0,00 ---

KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00

0,00 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00

0,00 ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00 0,00

0,00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,00 0,00 ---

Stran 8 od 9


C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 470.847,00 470.847,00 470.847,00 100,0

50 ZADOLŽEVANJE 470.847,00 470.847,00 470.847,00 100,0

500 Domače zadolževanje 470.847,00 470.847,00 470.847,00 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 470.847,00 470.847,00 470.847,00 100,0

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 470.847,00 470.847,00

470.847,00 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

55 ODPLAČILA DOLGA 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

550 Odplačila domačega dolga 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 927.469,00 927.469,00

927.469,00 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-820.703,08 -820.703,08 -820.703,08 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -456.622,00 -456.622,00 -456.622,00 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 364.081,08 364.081,08 364.081,08 100,0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.

PRETEKLEGA LETA 820.703,08 820.703,08

820.703,08

Stran 9 od 9


REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SEVNICA za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

1000 OBČINSKI SVET 61.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0

01 POLITIČNI SISTEM 61.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0

0101 Politični sistem 61.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 61.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0

01101 Stroški dela občinskega sveta 32.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 32.000,00 43.000,00

43.000,00 100,0

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

01105 Delovanje političnih strank 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00

23.000,00 100,0

Stran 1 od 40


A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA

ADMINISTRACIJA

5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0

0203 Fiskalni nadzor 5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.300,00 4.300,00

4.300,00 100,0

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150,00 150,00

150,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 150,00 150,00

150,00 100,0

02204 Delovanje Nadzornega odbora 2.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 240,00 240,00

240,00 100,0

Stran 2 od 40


A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

3000 ŽUPAN 377.910,00 249.312,74 249.312,74 100,0

01 POLITIČNI SISTEM 164.310,00 165.310,00 165.310,00 100,0

0101 Politični sistem 164.310,00 165.310,00 165.310,00 100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 164.310,00 165.310,00 165.310,00 100,0

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 75.310,00 67.310,00 67.310,00 100,0

400000 Osnovne plače 40.621,00 40.621,00

40.621,00 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.600,00 2.600,00

2.600,00 100,0

400100 Regres za letni dopust 375,00 500,00

500,00 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 950,00 950,00

950,00 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 500,00 500,00

500,00 100,0

400900 Jubilejne nagrade 289,00 289,00

289,00 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 250,00 250,00

250,00 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00

30,00 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 50,00 50,00

50,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na

podlagi ZKDPZJU

320,00 320,00

320,00 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,00 50,00

50,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 3.500,00 3.375,00

3.375,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 20,00 20,00

20,00 100,0

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 18.755,00 10.755,00

10.755,00 100,0

01302 Materialni stroški urada župana 89.000,00 98.000,00 98.000,00 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 62.000,00 66.000,00

66.000,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 14.000,00 14.000,00

14.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 13.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE

16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 16.000,00 16.000,00

16.000,00 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

54.860,00 64.435,54 64.435,54 100,0

1803 Programi v kulturi 48.610,00 57.539,93 57.539,93 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 48.610,00 57.539,93 57.539,93 100,0

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 48.610,00 57.539,93 57.539,93 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 8.660,00 8.660,00

8.660,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 39.000,00 47.929,93

47.929,93 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 950,00 950,00

950,00 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.250,00 6.895,61 6.895,61 100,0

18059001 Programi športa 6.250,00 6.895,61 6.895,61 100,0

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 6.250,00 6.895,61 6.895,61 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

6.250,00 6.895,61

6.895,61 100,0

Stran 3 od 40


A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN

OBVEZNOSTI

142.740,00 3.567,20 3.567,20 100,0

2303 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20 3.567,20 100,0

23039001 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20 3.567,20 100,0

23410 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20 3.567,20 100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 142.740,00 3.567,20

3.567,20 100,0

Stran 4 od 40


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 1.458.212,14 1.420.443,57 1.436.155,57 101,1

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

04401 Oglaševanje občinske uprave 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.445.187,14 1.407.418,57 1.423.130,57 101,1

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez

občin

2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

06029002 Delovanje zvez občin 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

06410 Skupnost občin 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.700,00 2.700,00

2.700,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.442.487,14 1.404.718,57 1.420.430,57 101,1

06039001 Administracija občinske uprave 1.206.987,14 1.186.350,94 1.202.062,94 101,3

06413 Stroški dela občinske uprave 917.616,00 912.311,00 912.311,00 100,0

400000 Osnovne plače 700.730,00 685.866,02

685.866,02 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 31.000,00 34.000,00

34.000,00 100,0

400100 Regres za letni dopust 21.900,00 24.758,98

24.758,98 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 25.000,00 23.500,00

23.500,00 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.000,00 8.800,00

8.800,00 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0

400900 Jubilejne nagrade 1.156,00 1.156,00

1.156,00 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 72.000,00 64.900,00

64.900,00 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 40.080,00 46.580,00

46.580,00 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 500,00 500,00

500,00 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 750,00 750,00

750,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na

podlagi ZKDPZJU

2.500,00 7.500,00

7.500,00 100,0

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 49.391,00 49.105,20 49.105,20 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 12.570,65 12.284,85

12.284,85 100,0

402001 Čistilni material in storitve 22.010,35 22.010,35

22.010,35 100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.510,00 2.510,00

2.510,00 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 2.700,00 2.700,00

2.700,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 6.100,00 6.100,00

6.100,00 100,0

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 78.000,00 73.677,60 73.677,60 100,0

402200 Električna energija 30.000,00 25.877,60

25.877,60 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 17.500,00 17.500,00

17.500,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 3.000,00 3.600,00

3.600,00 100,0

402204 Odvoz smeti 5.000,00 7.700,00

7.700,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 9.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 13.500,00 12.000,00

12.000,00 100,0

06423 Prevozni stroški in storitve OU 13.444,00 13.387,00 13.387,00 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.000,00 5.930,00

5.930,00 100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 943,00

943,00 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.000,00 3.070,00

3.070,00 100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444,00 444,00

444,00 100,0

Stran 5 od 40


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.050,00 4.107,00 4.107,00 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300,00 457,00

457,00 100,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00 100,00

100,00 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150,00 150,00

150,00 100,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00 100,00

100,00 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 400,00 300,00

300,00 100,0

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 97.586,14 86.263,14 101.975,14 118,2

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 9.500,00 4.700,00

4.700,00 100,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00 2.500,00

2.500,00 100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 5.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.000,00 6.760,00

6.760,00 100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00

700,00 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,

notarjev in drugih

15.000,00 15.717,00

15.717,00 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

402937 Stroški davčnih postopkov 8.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 18.886,14 18.886,14

18.886,14 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 17.000,00 19.000,00

34.712,00 182,7

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 46.900,00 47.500,00 47.500,00 100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900,00 47.500,00

47.500,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

235.500,00 218.367,63 218.367,63 100,0

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 180.500,00 156.254,43 156.254,43 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.500,00 22.500,00

22.500,00 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,00 19.283,00

19.283,00 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200,00 2.200,00

2.200,00 100,0

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 500,00 500,00

500,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 83.300,00 59.771,43

59.771,43 100,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta 2.000,00 0,00

0,00 ---

06441 Nakup osnovnih sredstev 53.500,00 60.613,20 60.613,20 100,0

420101 Nakup avtomobilov 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000,00 9.514,00

9.514,00 100,0

420201 Nakup pisarniške opreme 2.000,00 4.705,00

4.705,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0

420233 Nakup gasilske opreme 500,00 380,00

380,00 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000,00 1.528,20

1.528,20 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 9.500,00 6.986,00

6.986,00 100,0

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

Stran 6 od 40


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0

10410 JAVNA DELA 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0

400000 Osnovne plače 2.850,00 2.850,04

2.850,04 100,0

400100 Regres za letni dopust 201,00 201,24

201,24 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 185,00 184,83

184,83 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 146,00 146,17

146,17 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 252,00 252,23

252,23 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 187,00 186,96

186,96 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 15,00 15,10

15,10 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 2,00 1,77

1,77 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 3,00 2,90

2,90 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 184,00 183,76

183,76 100,0

Stran 7 od 40


A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4002 ODDELEK ZA FINANCE 56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

proračuna - domače zadolževanje

56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

22401 Plačilo obresti bankam 56.046,74 56.046,74 56.046,74 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 300,00 300,00

300,00 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 55.746,74 55.746,74

55.746,74 100,0

Stran 8 od 40


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 4.837.049,00 4.945.327,76 5.291.449,58 107,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH

DOGODKIH

262.273,00 262.273,00 262.273,00 100,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 262.273,00 262.273,00 262.273,00 100,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 28.300,00 28.300,00 28.300,00 100,0

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.900,00 3.900,00

3.900,00 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 12.900,00 12.900,00

12.900,00 100,0

07404 Študije na področju civilne zaščite 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.500,00 10.500,00

10.500,00 100,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 233.973,00 233.973,00 233.973,00 100,0

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 187.100,00 187.100,00 187.100,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 187.100,00 187.100,00

187.100,00 100,0

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 46.873,00 46.873,00 46.873,00 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

46.873,00 46.873,00

46.873,00 100,0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.400,00 9.922,32 9.922,32 100,0

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.400,00 9.922,32 9.922,32 100,0

08029001 Prometna varnost 4.400,00 9.922,32 9.922,32 100,0

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 400,00 350,85

350,85 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 400,00 350,85

350,85 100,0

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prom.

4.000,00 9.571,47 9.571,47 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,00 9.571,47

9.571,47 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0

1104 Gozdarstvo 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.452,00 38.452,00

38.452,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

2.518.136,00 2.601.007,88 2.651.007,88 101,9

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.511.136,00 2.594.007,88 2.644.007,88 101,9

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.190.000,00 1.240.000,00 1.290.000,00 104,0

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 740.000,00 790.000,00 840.000,00 106,3

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 740.000,00 790.000,00

840.000,00 106,3

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 450.000,00 450.000,00

450.000,00 100,0

Stran 9 od 40


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 994.299,00 1.041.098,68 1.041.098,68 100,0

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 867.042,00 868.837,35 868.837,35 100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 35.000,00 29.062,90

29.062,90 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 642.042,00 642.042,45

642.042,45 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 190.000,00 197.732,00

197.732,00 100,0

13407 Študije na področju cestne infrastrukture 77.257,00 101.579,90 101.579,90 100,0

420801 Investicijski nadzor 16.000,00 25.695,10

25.695,10 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 61.257,00 75.884,80

75.884,80 100,0

13409 Investicije v cestno infrastrukturo 50.000,00 70.681,43 70.681,43 100,0

420401 Novogradnje 50.000,00 70.681,43

70.681,43 100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 69.837,00 55.909,20 55.909,20 100,0

13410 Avtobusna postajališča 25.737,00 26.437,00 26.437,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 2.737,00 3.437,00

3.437,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.000,00 23.000,00

23.000,00 100,0

13411 Parkirišča 44.100,00 29.472,20 29.472,20 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 7.058,01

7.058,01 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.100,00 14.399,20

14.399,20 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 8.014,99

8.014,99 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 257.000,00 257.000,00 257.000,00 100,0

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0

402200 Električna energija 120.000,00 120.000,00

120.000,00 100,0

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 107.000,00 107.000,00 107.000,00 100,0

420401 Novogradnje 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 82.000,00 82.000,00

82.000,00 100,0

1306 Telekomunikacije in pošta 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0

13440 Gradnja širokopasovnih povezav 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE

779.251,00 656.141,16 656.141,16 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 728.551,00 635.441,16 635.441,16 100,0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0

15401 Ravnanje z odpadki 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 11.779,20 11.779,20

11.779,20 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 33.220,80 33.220,80

33.220,80 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 683.551,00 590.441,16 590.441,16 100,0

15406 Nakup zemljišč 11.680,00 11.680,00 11.680,00 100,0

420600 Nakup zemljišč 11.680,00 11.680,00

11.680,00 100,0

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 270.113,00 197.697,91 197.697,91 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem

gospodarskih javnih služb

233.743,00 161.327,91

161.327,91 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 36.370,00 36.370,00

36.370,00 100,0

Stran 10 od 40


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 356.758,00 338.156,68 338.156,68 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem

gospodarskih javnih služb

212.358,00 172.349,48

172.349,48 100,0

420401 Novogradnje 30.000,00 34.842,61

34.842,61 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 114.400,00 130.964,59

130.964,59 100,0

15414 Gospodarske javne službe 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 40.000,00 37.906,57 37.906,57 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.000,00 37.906,57

37.906,57 100,0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 50.700,00 20.700,00 20.700,00 100,0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 50.700,00 20.700,00 20.700,00 100,0

15501 Urejanje vodotokov 50.700,00 20.700,00 20.700,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,00 3.700,00

3.700,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 47.000,00 17.000,00

17.000,00 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.013.837,00 1.050.899,22 1.080.899,22 102,9

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0

16401 Urbanizem in geodetske storitve 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00

50.000,00 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0

16405 Strateško načrtovanje 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 85.000,00 85.000,00

85.000,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 459.837,00 462.442,42 462.442,42 100,0

16039001 Oskrba z vodo 459.837,00 462.442,42 462.442,42 100,0

16411 Študije o vodooskrbi 43.000,00 17.387,42 17.387,42 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 10.000,00 17.387,42

17.387,42 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 33.000,00 0,00

0,00 ---

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 416.837,00 445.055,00 445.055,00 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem

gospodarskih javnih služb

124.837,00 115.055,00

115.055,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 90.000,00 128.000,00

128.000,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 190.000,00 190.000,00

190.000,00 100,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

420801 Investicijski nadzor 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 110.000,00 146.862,00 146.862,00 100,0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 110.000,00 146.862,00 146.862,00 100,0

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 100.000,00 134.768,57 134.768,57 100,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 100.000,00 134.768,57

134.768,57 100,0

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 10.000,00 12.093,43 12.093,43 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,00 12.093,43

12.093,43 100,0

Stran 11 od 40


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

284.000,00 281.594,80 311.594,80 110,7

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 54.500,00 67.894,80 67.894,80 100,0

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 54.500,00 67.894,80 67.894,80 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 448,56 448,56

448,56 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 13.394,80

13.394,80 100,0

420400 Priprava zemljišča 45.000,00 42.010,04

42.010,04 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.051,44 12.041,40

12.041,40 100,0

16069002 Nakup zemljišč 229.500,00 213.700,00 243.700,00 114,0

16456 Nakup zemljišč za investicije 229.500,00 213.700,00 243.700,00 114,0

420600 Nakup zemljišč 229.500,00 213.700,00

243.700,00 114,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN

OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v

primerih nesreč

220.700,00 326.632,18 592.754,00 181,5

220.700,00 326.632,18 592.754,00 181,5

23029001 Rezerva občine 220.700,00 326.632,18 592.754,00 181,5

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 220.700,00 326.632,18 592.754,00 181,5

409100 Proračunska rezerva 220.700,00 326.632,18

592.754,00 181,5

Stran 12 od 40


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 6.983.035,72 7.030.822,79 7.030.822,79 100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 40.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 40.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 40.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0

10403 Javna dela 40.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.200,00 36.200,00

36.200,00 100,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 227.249,72 214.975,64 214.975,64 100,0

1702 Primarno zdravstvo 34.806,00 34.099,75 34.099,75 100,0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 34.806,00 34.099,75 34.099,75 100,0

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH

OBJEKTOV

34.806,00 34.099,75 34.099,75 100,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 13.645,00 12.938,75

12.938,75 100,0

420801 Investicijski nadzor 6.161,00 6.161,00

6.161,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

1707 Drugi programi na področju zdravstva 192.443,72 180.875,89 180.875,89 100,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 173.443,72 161.875,89 161.875,89 100,0

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane

občane

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga

plačujejo občine

173.443,72 161.875,89 161.875,89 100,0

173.443,72 161.875,89

161.875,89 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0

17420 Mrliško pregledna služba 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

1.426.355,00 1.430.245,64 1.430.245,64 100,0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 150.100,00 166.800,00 166.800,00 100,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 144.500,00 160.300,00 160.300,00 100,0

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE

KULTURNE DEDIŠČINE

144.500,00 160.300,00 160.300,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 130.000,00 130.000,00

130.000,00 100,0

420600 Nakup zemljišč 0,00 15.800,00

15.800,00 100,0

420801 Investicijski nadzor 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.500,00 9.500,00

9.500,00 100,0

18029002 Premična kulturna dediščina 5.600,00 6.500,00 6.500,00 100,0

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 5.600,00 6.500,00 6.500,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.600,00 6.500,00

6.500,00 100,0

Stran 13 od 40


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

1803 Programi v kulturi 634.029,00 609.443,00 609.443,00 100,0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 322.910,00 322.910,00 322.910,00 100,0

18401 Knjižnična dejavnost 322.910,00 322.910,00 322.910,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

212.910,00 212.910,00

212.910,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 110.000,00 110.000,00

110.000,00 100,0

18039002 Umetniški programi 198.583,00 173.997,00 173.997,00 100,0

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 198.583,00 173.997,00 173.997,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

72.450,00 72.450,00

72.450,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 84.547,00 84.547,00

84.547,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 41.586,00 17.000,00

17.000,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 82.536,00 82.536,00 82.536,00 100,0

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 8.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.700,00 10.700,00

10.700,00 100,0

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 73.836,00 71.836,00 71.836,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 69.536,00 69.536,00

69.536,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.300,00 2.300,00

2.300,00 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0

18049001 Programi veteranskih organizacij 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,00 7.500,00

7.500,00 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 634.726,00 646.502,64 646.502,64 100,0

18059001 Programi športa 526.351,00 538.127,64 538.127,64 100,0

18420 Transferi za športne dejavnosti 286.630,00 286.630,00 286.630,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.536,00 89.536,00

89.536,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

51.200,00 51.200,00

51.200,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 130.894,00 130.894,00

130.894,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ

PODROČJA ŠPORTA

239.721,00 251.497,64 251.497,64 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0,00 4.265,69

4.265,69 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 9.753,28

9.753,28 100,0

420401 Novogradnje 150.000,00 150.000,00

100.000,00 66,7

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00

50.000,00 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.839,00 21.596,67

21.596,67 100,0

420801 Investicijski nadzor 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 59.882,00 59.882,00

59.882,00 100,0

18059002 Programi za mladino 108.375,00 108.375,00 108.375,00 100,0

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 108.375,00 108.375,00 108.375,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 14.000,00

14.000,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

51.360,00 51.360,00

51.360,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 43.015,00 43.015,00

43.015,00 100,0

Stran 14 od 40


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 4.205.731,00 4.255.901,51 4.255.901,51 100,0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.260.000,00 2.260.000,00 2.260.000,00 100,0

19029001 Vrtci 2.260.000,00 2.260.000,00 2.260.000,00 100,0

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.150.000,00 2.150.000,00

2.150.000,00 100,0

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo 80.000,00 72.500,00 72.500,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

80.000,00 72.500,00

72.500,00 100,0

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 30.000,00 37.500,00 37.500,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 30.000,00 37.500,00

37.500,00 100,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.289.731,00 1.339.258,51 1.339.258,51 100,0

19039001 Osnovno šolstvo 1.241.163,00 1.290.690,51 1.290.690,51 100,0

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške

problematike

15.500,00 14.857,00 14.857,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.500,00 14.857,00

14.857,00 100,0

19411 Transferi v osnovne šole 581.134,00 575.030,00 575.030,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 581.134,00 575.030,00

575.030,00 100,0

19412 Študije za investicije na področju šolstva 35.089,00 36.193,01 36.193,01 100,0

420801 Investicijski nadzor 8.889,00 8.889,01

8.889,01 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 26.200,00 27.304,00

27.304,00 100,0

19413 Investicijski transferi šolam 200.000,00 226.049,38 226.049,38 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 200.000,00 226.049,38

226.049,38 100,0

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 409.440,00 438.561,12 438.561,12 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 406.440,00 435.561,12

435.561,12 100,0

420801 Investicijski nadzor 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

19039002 Glasbeno šolstvo 48.568,00 48.568,00 48.568,00 100,0

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 43.568,00 43.568,00 43.568,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 43.568,00 43.568,00

43.568,00 100,0

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega

izobraževanja

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

1906 Pomoči šolajočim 656.000,00 656.643,00 656.643,00 100,0

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 656.000,00 656.643,00 656.643,00 100,0

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega

izobraževanja

656.000,00 656.643,00 656.643,00 100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 640.000,00 640.000,00

640.000,00 100,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 16.000,00 16.643,00

16.643,00 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.083.500,00 1.093.500,00 1.093.500,00 100,0

2002 Varstvo otrok in družine 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 53.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0

Stran 15 od 40


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.030.500,00 1.040.500,00 1.040.500,00 100,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0

20401 Socialni transferi posameznikom 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 172.000,00 172.000,00

172.000,00 100,0

20049003 Socialno varstvo starih 732.000,00 732.000,00 732.000,00 100,0

20410 Center za socialno delo Sevnica 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 46.000,00 46.000,00

46.000,00 100,0

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega

varstva starejših

686.000,00 686.000,00 686.000,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 530.000,00 530.000,00

530.000,00 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 156.000,00 156.000,00

156.000,00 100,0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 77.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0

20411 Socialni transferi 77.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0

411920 Subvencioniranje stanarin 43.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 49.500,00 49.500,00 49.500,00 100,0

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju

socialnega dela

49.500,00 49.500,00 49.500,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.500,00 49.500,00

49.500,00 100,0

Stran 16 od 40


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 884.458,00 883.758,00 883.758,00 100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0

10401 Spodbujanje zaposlovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 208.000,00 112.286,00 112.286,00 100,0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 190.000,00 94.286,00 94.286,00 100,0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih

krajev

13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 135.000,00 39.030,00 39.030,00 100,0

11405 Odškodnine v kmetijstvu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

11408 Razvoj podeželja 110.000,00 14.030,00 14.030,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 20.000,00 0,00

0,00 ---

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0

420401 Novogradnje 60.000,00 20,00

20,00 100,0

420801 Investicijski nadzor 4.000,00 10,00

10,00 100,0

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00 1.999,99

1.999,99 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,00 6.000,01

6.000,01 100,0

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov -

dop.dej.na kmetiji

6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0

11029003 Zemljiške operacije 2.000,00 2.256,00 2.256,00 100,0

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.000,00 2.256,00 2.256,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 256,00

256,00 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0

11406 Zapuščene živali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0

Stran 17 od 40


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

102.500,00 70.369,00 70.369,00 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 102.500,00 70.369,00 70.369,00 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 52.000,00 43.830,10 43.830,10 100,0

13418 Gradnja cest za poslovne cone 52.000,00 43.830,10 43.830,10 100,0

420401 Novogradnje 50.000,00 43.830,10

43.830,10 100,0

420801 Investicijski nadzor 1.000,00 0,00

0,00 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 0,00

0,00 ---

13029003 Urejanje cestnega prometa 50.500,00 26.538,90 26.538,90 100,0

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 15.500,00 15.500,00

15.500,00 100,0

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in

drugih površin

35.000,00 11.038,90 11.038,90 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 35.000,00 11.038,90

11.038,90 100,0

14 GOSPODARSTVO 502.958,00 592.342,00 592.342,00 100,0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 124.429,00 185.453,00 185.453,00 100,0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 124.429,00 185.453,00 185.453,00 100,0

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 87.540,00 148.564,00 148.564,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 10.000,00 0,00

0,00 ---

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 68.000,00 68.000,00

68.000,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.540,00 8.540,00

8.540,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 47.990,00

47.990,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 44,00

44,00 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

0,00 23.990,00

23.990,00 100,0

14406 Delovanje RRA 36.889,00 36.889,00 36.889,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 36.889,00 36.889,00

36.889,00 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 378.529,00 406.889,00 406.889,00 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 378.529,00 406.889,00 406.889,00 100,0

14420 Turizem 378.529,00 406.889,00 406.889,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 198.151,00 169.151,00

169.151,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.027,00 13.027,00

13.027,00 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim

60.166,00 60.166,00

60.166,00 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 34.419,00 34.419,00

34.419,00 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,00 23.990,00

23.990,00 100,0

420401 Novogradnje 18.766,00 18.146,00

18.146,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 53.990,00

53.990,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 22.000,00 22.000,00

22.000,00 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE

10.000,00 29.862,10 29.862,10 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10.000,00 29.862,10 29.862,10 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 10.000,00 29.862,10 29.862,10 100,0

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE

CONE

10.000,00 29.862,10 29.862,10 100,0

420401 Novogradnje 10.000,00 29.862,10

29.862,10 100,0

Stran 18 od 40


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000,00 27.898,90 27.898,90 100,0

1603 Komunalna dejavnost 10.000,00 27.898,90 27.898,90 100,0

16039001 Oskrba z vodo 10.000,00 27.898,90 27.898,90 100,0

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V

POSLOVNIH CONAH

10.000,00 27.898,90 27.898,90 100,0

420401 Novogradnje 10.000,00 27.898,90

27.898,90 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0

1906 Pomoči šolajočim 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0

19069003 Štipendije 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0

411799 Druge štipendije 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0

Stran 19 od 40


A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5000 KS BLANCA 57.474,85 57.474,85 57.474,85 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.415,00 15.281,00 15.281,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 15.415,00 15.281,00 15.281,00 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 12.715,00 12.581,00 12.581,00 100,0

60001 Administracija - KS Blanca 5.128,00 4.898,26 4.898,26 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.500,00 4.270,26

4.270,26 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 628,00 628,00

628,00 100,0

60002 Pisarniški material - KS Blanca 300,00 300,00

300,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 300,00 300,00

300,00 100,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.560,00 1.789,74 1.789,74 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.560,00 1.789,74

1.789,74 100,0

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.327,00 3.193,00 3.193,00 100,0

402200 Električna energija 1.800,00 1.666,00

1.666,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 840,00 840,00

840,00 100,0

402204 Odvoz smeti 150,00 150,00

150,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 537,00 537,00

537,00 100,0

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.190,00 1.190,00

1.190,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 10,00 10,00

10,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

60007 Upravljanje z premoženjem 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

34.746,13 34.746,13 34.746,13 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.746,13 34.746,13 34.746,13 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.433,85 10.433,85 10.433,85 100,0

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 10.433,85 10.433,85 10.433,85 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.433,85 10.433,85

10.433,85 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 24.312,28 24.312,28 24.312,28 100,0

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca 24.312,28 24.312,28 24.312,28 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.312,28 24.312,28

24.312,28 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.413,72 4.547,72 4.547,72 100,0

1603 Komunalna dejavnost 4.413,72 4.547,72 4.547,72 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.413,72 4.547,72 4.547,72 100,0

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca 4.413,72 4.547,72 4.547,72 100,0

402200 Električna energija 420,00 554,00

554,00 100,0

402204 Odvoz smeti 893,72 893,72

893,72 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100,00 1.100,00

1.100,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

Stran 20 od 40


A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0

1803 Programi v kulturi 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.900,00 2.900,00

2.900,00 100,0

Stran 21 od 40


A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5001 KS BOŠTANJ 202.063,36 202.063,36 202.063,36 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.800,00 20.568,88 20.568,88 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 22.800,00 20.568,88 20.568,88 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 21.200,00 20.568,88 20.568,88 100,0

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 200,00 200,00

200,00 100,0

402001 Čistilni material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 500,00 500,00

500,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 4.500,00 3.274,83 3.274,83 100,0

402200 Električna energija 1.000,00 486,80

486,80 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.600,00 1.182,03

1.182,03 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.000,00 721,00

721,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 900,00 885,00

885,00 100,0

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 14.400,00 14.994,05 14.994,05 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 200,00 167,83

167,83 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.700,00 11.434,88

11.434,88 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,

notarjev in drugih

400,00 57,34

57,34 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 100,00 100,00

100,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.234,00

3.234,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

1.600,00 0,00

0,00 ---

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj 1.600,00 0,00

0,00 ---

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.600,00 0,00

0,00 ---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

49.013,36 84.847,90 84.847,90 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 49.013,36 84.847,90 84.847,90 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 26.024,36 26.024,36 26.024,36 100,0

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 26.024,36 26.024,36 26.024,36 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.024,36 21.024,36

21.024,36 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.989,00 58.823,54 58.823,54 100,0

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj 20.989,00 58.823,54 58.823,54 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.989,00 58.823,54

58.823,54 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 2.000,00 0,00

0,00 ---

13017 CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE,

REKONSTRUKCIJE

2.000,00 0,00

0,00 ---

420401 Novogradnje 2.000,00 0,00

0,00 ---

Stran 22 od 40


A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

103.250,00 69.950,00 69.950,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 103.250,00 69.950,00 69.950,00 100,0

16039001 Oskrba z vodo 42.000,00 59.100,00 59.100,00 100,0

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 42.000,00 59.100,00 59.100,00 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100,00 100,00

100,00 100,0

402200 Električna energija 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00

300,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.500,00 1.520,32

1.520,32 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,00 37.079,68

37.079,68 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.300,00 1.300,00

1.300,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 8.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 61.250,00 10.850,00 10.850,00 100,0

16072 Urejanje pokopališč 61.250,00 10.850,00 10.850,00 100,0

402200 Električna energija 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,00 47,56

47,56 100,0

402204 Odvoz smeti 5.000,00 4.600,00

4.600,00 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 100,00 152,44

152,44 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 100,00 100,00

100,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 150,00 150,00

150,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 0,00

0,00 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

27.000,00 26.696,58 26.696,58 100,0

1803 Programi v kulturi 27.000,00 26.696,58 26.696,58 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000,00 15.130,58 15.130,58 100,0

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 12.000,00 15.130,58 15.130,58 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,00 15.130,58

15.130,58 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 15.000,00 11.566,00 11.566,00 100,0

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj 15.000,00 11.566,00 11.566,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000,00 1.411,81

1.411,81 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 10.154,19

10.154,19 100,0

Stran 23 od 40


A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5002 KS KRMELJ 45.157,14 53.205,01 53.205,01 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.568,00 16.335,61 16.335,61 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 17.568,00 16.335,61 16.335,61 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 17.568,00 16.335,61 16.335,61 100,0

60020 Administracija -KS Krmelj 2.290,00 2.829,77 2.829,77 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 450,00 450,00

450,00 100,0

402001 Čistilni material in storitve 40,00 40,00

40,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.800,00 2.339,77

2.339,77 100,0

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj 3.000,00 2.591,54 2.591,54 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.000,00 2.591,54

2.591,54 100,0

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.610,00 3.610,00 3.610,00 100,0

402200 Električna energija 1.600,00 1.600,00

1.600,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 350,00 395,00

395,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 760,00 760,00

760,00 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 900,00 855,00

855,00 100,0

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 8.668,00 7.304,30 7.304,30 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 400,00 400,00

400,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.528,00 5.504,07

5.504,07 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.200,00 660,23

660,23 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 40,00 40,00

40,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 500,00 700,00

700,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

7.400,00 17.003,87 17.003,87 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.400,00 17.003,87 17.003,87 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.600,00 3.720,90 3.720,90 100,0

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj 3.600,00 3.720,90 3.720,90 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.600,00 3.720,90

3.720,90 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.800,00 13.282,97 13.282,97 100,0

13022 Novogradnje cest-KS KS Krmelj 3.800,00 13.282,97 13.282,97 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.800,00 13.282,97

13.282,97 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.670,00 2.826,39 2.826,39 100,0

1603 Komunalna dejavnost 2.670,00 2.826,39 2.826,39 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.670,00 2.826,39 2.826,39 100,0

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj 2.670,00 2.826,39 2.826,39 100,0

402200 Električna energija 400,00 240,05

240,05 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 270,00 106,34

106,34 100,0

402204 Odvoz smeti 1.500,00 1.980,00

1.980,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0

Stran 24 od 40


A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

17.519,14 17.039,14 17.039,14 100,0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.883,14 12.492,86 12.492,86 100,0

18029002 Premična kulturna dediščina 10.883,14 12.492,86 12.492,86 100,0

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -

KS KRMELJ

10.883,14 12.492,86 12.492,86 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.883,14 12.492,86

12.492,86 100,0

1803 Programi v kulturi 6.136,00 4.265,54 4.265,54 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 4.336,00 2.465,54 2.465,54 100,0

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 4.336,00 2.465,54 2.465,54 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.336,00 2.465,54

2.465,54 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500,00 280,74

280,74 100,0

18059001 Programi športa 500,00 280,74

280,74 100,0

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 500,00 280,74

280,74 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 280,74

280,74 100,0

Stran 25 od 40


A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5003 KS LOKA 102.062,65 102.062,65 102.062,65 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.373,02 19.558,23 19.558,23 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 28.373,02 19.558,23 19.558,23 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 27.873,02 19.558,23 19.558,23 100,0

60030 Pisarniški material-KS Loka 3.708,02 3.720,12 3.720,12 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 1.208,02 1.548,87

1.548,87 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.118,84

1.118,84 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00 1.052,41

1.052,41 100,0

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 10.060,00 5.545,16 5.545,16 100,0

402200 Električna energija 5.000,00 3.426,00

3.426,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 785,97 786,20

786,20 100,0

402204 Odvoz smeti 50,00 50,00

50,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 960,00 960,00

960,00 100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.264,03 322,96

322,96 100,0

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 14.105,00 10.292,95 10.292,95 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 11.000,00 8.297,70

8.297,70 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.620,00 728,25

728,25 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 100,00 67,88

67,88 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.385,00 1.199,12

1.199,12 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

500,00 0,00

0,00 ---

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka 500,00 0,00

0,00 ---

402007 Računalniške storitve 500,00 0,00

0,00 ---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

46.713,65 51.982,58 51.982,58 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 46.713,65 51.982,58 51.982,58 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.450,94 21.779,05 21.779,05 100,0

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 21.450,94 21.779,05 21.779,05 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.450,94 21.779,05

21.779,05 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.262,71 30.203,53 30.203,53 100,0

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka 25.262,71 30.203,53 30.203,53 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.262,71 30.203,53

30.203,53 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

24.275,98 27.821,84 27.821,84 100,0

1603 Komunalna dejavnost 24.275,98 27.821,84 27.821,84 100,0

16039001 Oskrba z vodo 15.700,00 21.548,96 21.548,96 100,0

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 15.700,00 21.548,96 21.548,96 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,00 20.848,96

20.848,96 100,0

Stran 26 od 40


A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.575,98 6.272,88 6.272,88 100,0

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka 8.575,98 6.272,88 6.272,88 100,0

402200 Električna energija 1.460,00 1.460,00

1.460,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 20,00 20,00

20,00 100,0

402204 Odvoz smeti 2.431,33 1.931,33

1.931,33 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.740,69 2.740,69

2.740,69 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.923,96 120,86

120,86 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

1803 Programi v kulturi 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.700,00 2.700,00

2.700,00 100,0

Stran 27 od 40


A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5004 KS PRIMOŽ 32.097,46 32.097,46 32.097,46 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0

60040 Administracija - KS Primož 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 794,00 794,00

794,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 6,00 6,00

6,00 100,0

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0

402200 Električna energija 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 100,00 100,00

100,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.500,00 2.500,00

2.500,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

21.597,46 21.597,46 21.597,46 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 21.597,46 21.597,46 21.597,46 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.684,46 9.684,46 9.684,46 100,0

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 9.684,46 9.684,46 9.684,46 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.684,46 9.684,46

9.684,46 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.913,00 11.913,00 11.913,00 100,0

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož 11.913,00 11.913,00 11.913,00 100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 0,00 622,20

622,20 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.913,00 11.290,80

11.290,80 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

16039001 Oskrba z vodo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

16040 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

1803 Programi v kulturi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

Stran 28 od 40


A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5005 KS SEVNICA 174.360,67 174.360,67 174.360,67 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.460,00 6.760,00 6.760,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 9.460,00 6.760,00 6.760,00 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 9.460,00 6.760,00 6.760,00 100,0

60050 Administracija -KS Sevnica 4.630,00 4.630,00 4.630,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.630,00 3.630,00

3.630,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 1.100,00 400,00

400,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 300,00

300,00 100,0

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica 200,00 200,00

200,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,00 200,00

200,00 100,0

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 3.530,00 1.530,00 1.530,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 3.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

126.888,00 126.050,02 126.050,02 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 126.888,00 126.050,02 126.050,02 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 44.046,00 53.687,59 53.687,59 100,0

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS

Sevnica

44.046,00 53.687,59 53.687,59 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 44.046,00 53.687,59

53.687,59 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 82.842,00 72.362,43 72.362,43 100,0

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica 82.842,00 72.362,43 72.362,43 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 82.842,00 72.362,43

72.362,43 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

38.012,67 41.550,65 41.550,65 100,0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 30.000,00 32.050,65 32.050,65 100,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 30.000,00 32.050,65 32.050,65 100,0

18051 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE

KULTURNE DEDIŠČINE - KS SEVNICA

30.000,00 32.050,65 32.050,65 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 27.000,00 29.050,65

29.050,65 100,0

420801 Investicijski nadzor 2.000,00 1.250,00

1.250,00 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 1.750,00

1.750,00 100,0

1803 Programi v kulturi 8.012,67 9.500,00 9.500,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 8.012,67 9.500,00 9.500,00 100,0

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 8.012,67 9.500,00 9.500,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.012,67 9.500,00

9.500,00 100,0

Stran 29 od 40


A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5006 KS STUDENEC 45.438,71 45.438,71 45.438,71 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.920,00 12.887,55 12.887,55 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 13.920,00 12.887,55 12.887,55 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 13.920,00 12.887,55 12.887,55 100,0

60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 500,00 500,00

500,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 4.000,00 3.867,55 3.867,55 100,0

402200 Električna energija 2.400,00 2.400,00

2.400,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.500,00 1.367,55

1.367,55 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 100,00 100,00

100,00 100,0

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 7.420,00 6.520,00 6.520,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.900,00 5.900,00

5.900,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00

20,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.500,00 600,00

600,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

19.385,00 19.085,00 19.085,00 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.385,00 19.085,00 19.085,00 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.500,00 5.200,00 5.200,00 100,0

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec 5.500,00 5.200,00 5.200,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.500,00 5.200,00

5.200,00 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13.885,00 13.885,00 13.885,00 100,0

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec 13.885,00 13.885,00 13.885,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.885,00 13.885,00

13.885,00 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE

0,00 2.376,56 2.376,56 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,00 2.376,56 2.376,56 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,00 2.376,56 2.376,56 100,0

15060 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov- KS Studenec 0,00 2.376,56 2.376,56 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 2.376,56

2.376,56 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.468,00 2.798,00 2.798,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 3.468,00 2.798,00 2.798,00 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.468,00 2.798,00 2.798,00 100,0

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec 3.468,00 2.798,00 2.798,00 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0

402204 Odvoz smeti 2.268,00 2.068,00

2.068,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 30,00

30,00 100,0

Stran 30 od 40


A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

8.665,71 8.291,60 8.291,60 100,0

1803 Programi v kulturi 8.665,71 8.291,60 8.291,60 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 5.500,00 7.950,00 7.950,00 100,0

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 5.500,00 7.950,00 7.950,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,00 7.950,00

7.950,00 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 3.165,71 341,60

341,60 100,0

18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec 3.165,71 341,60

341,60 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.165,71 0,00

0,00 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 341,60

341,60 100,0

Stran 31 od 40


A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5007 KS ŠENTJANŽ 131.376,90 147.260,89 147.260,89 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.949,76 7.825,91 7.825,91 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 20.949,76 7.825,91 7.825,91 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 15.949,76 7.825,91 7.825,91 100,0

60070 Administracija - KS Šentjanž 4.706,76 1.900,99 1.900,99 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 530,00 704,82

704,82 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.986,40 0,00

0,00 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 2.190,36 1.196,17

1.196,17 100,0

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 4.073,00 2.254,46 2.254,46 100,0

402200 Električna energija 2.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.605,00 786,46

786,46 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 468,00 468,00

468,00 100,0

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 7.170,00 3.670,46 3.670,46 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 150,00 150,00

150,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.000,00 3.500,46

3.500,46 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00

20,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS

Šentjanž

5.000,00 0,00

0,00 ---

5.000,00 0,00

0,00 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00 0,00

0,00 ---

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH

DOGODKIH

20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0

70070 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Šentjanž 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso

posredni proračunski uporabniki

20.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

65.665,00 103.915,24 103.915,24 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 65.665,00 103.915,24 103.915,24 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.000,00 20.779,74 20.779,74 100,0

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 20.000,00 20.779,74 20.779,74 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,00 20.779,74

20.779,74 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 45.665,00 83.135,50 83.135,50 100,0

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž 45.665,00 83.135,50 83.135,50 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 45.665,00 83.135,50

83.135,50 100,0

Stran 32 od 40


A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

9.674,24 3.474,24 3.474,24 100,0

1603 Komunalna dejavnost 9.674,24 3.474,24 3.474,24 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.674,24 3.474,24 3.474,24 100,0

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž 9.674,24 3.474,24 3.474,24 100,0

402200 Električna energija 1.700,00 700,00

700,00 100,0

402204 Odvoz smeti 3.000,00 2.612,00

2.612,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.774,24 162,24

162,24 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200,00 0,00

0,00 ---

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

15.087,90 7.045,50 7.045,50 100,0

1803 Programi v kulturi 15.087,90 7.045,50 7.045,50 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 12.587,90 5.500,00 5.500,00 100,0

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 12.587,90 5.500,00 5.500,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.587,90 5.500,00

5.500,00 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.500,00 1.545,50 1.545,50 100,0

18073 Mediji in avdiovizualna kultura 2.500,00 1.545,50 1.545,50 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.500,00 1.545,50

1.545,50 100,0

Stran 33 od 40


A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5008 KS TRŽIŠČE 113.160,11 113.160,11 113.160,11 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.281,98 13.740,00 13.740,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 13.281,98 13.740,00 13.740,00 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 13.281,98 13.740,00 13.740,00 100,0

60080 Materialni stroški-KS Tržišče 3.920,00 4.251,02 4.251,02 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 120,00 451,02

451,02 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 800,00 800,00

800,00 100,0

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 400,00 400,00

400,00 100,0

402204 Odvoz smeti 50,00 50,00

50,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 220,00 220,00

220,00 100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 50,00 50,00

50,00 100,0

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 7.941,98 8.068,98 8.068,98 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.500,00 6.500,00

6.500,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.126,98 1.126,98

1.126,98 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 15,00 15,00

15,00 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 300,00 427,00

427,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

75.278,13 74.820,11 74.820,11 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 75.278,13 74.820,11 74.820,11 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.037,32 16.207,15 16.207,15 100,0

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 15.037,32 16.207,15 16.207,15 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.037,32 16.207,15

16.207,15 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 56.740,81 55.112,96 55.112,96 100,0

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče 56.740,81 55.112,96 55.112,96 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 56.740,81 55.112,96

55.112,96 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0

1603 Komunalna dejavnost 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0

402200 Električna energija 800,00 800,00

800,00 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 800,00 800,00

800,00 100,0

402204 Odvoz smeti 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

Stran 34 od 40


A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0

1803 Programi v kulturi 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,00 500,00

500,00 100,0

Stran 35 od 40


A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5009 KS ZABUKOVJE 79.457,93 79.457,93 79.457,93 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 11.780,00 11.780,00 11.780,00 100,0

60090 Administracija - KS Zabukovje 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 200,00 200,00

200,00 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50,00 50,00

50,00 100,0

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0

402200 Električna energija 1.600,00 1.600,00

1.600,00 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.200,00 2.200,00

2.200,00 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 800,00 800,00

800,00 100,0

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.430,00 5.430,00 5.430,00 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 500,00 500,00

500,00 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 100,00 100,00

100,00 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00 300,00

300,00 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS

Zabukovje

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

47.131,00 47.131,00 47.131,00 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 47.131,00 47.131,00 47.131,00 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 19.000,00 19.000,00

19.000,00 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 28.131,00 28.131,00 28.131,00 100,0

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje 28.131,00 28.131,00 28.131,00 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.131,00 28.131,00

28.131,00 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.546,93 10.546,93 10.546,93 100,0

1603 Komunalna dejavnost 10.546,93 10.546,93 10.546,93 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.546,93 10.546,93 10.546,93 100,0

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.546,93 10.546,93 10.546,93 100,0

402200 Električna energija 300,00 300,00

300,00 100,0

402204 Odvoz smeti 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.246,93 8.246,93

8.246,93 100,0

Stran 36 od 40


A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

1803 Programi v kulturi 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0

Stran 37 od 40


A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

5010 KS DOLNJE BREZOVO 9.090,70 9.090,70 9.090,70 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.539,70 1.468,60 1.468,60 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.539,70 1.468,60 1.468,60 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 510,00 438,90

438,90 100,0

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 80,00 8,90

8,90 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 80,00 8,90

8,90 100,0

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 430,00 430,00

430,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 400,00 400,00

400,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim

za delovanje občinske uprave

60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE

BREZOVO

1.029,70 1.029,70 1.029,70 100,0

1.029,70 1.029,70 1.029,70 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.029,70 1.029,70

1.029,70 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE

3.730,57 3.801,67 3.801,67 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.730,57 3.801,67 3.801,67 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.730,57 3.801,67 3.801,67 100,0

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 3.730,57 3.801,67 3.801,67 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.730,57 3.801,67

3.801,67 100,0

14 GOSPODARSTVO 1.200,00 732,08 732,08 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.200,00 732,08

732,08 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.200,00 732,08

732,08 100,0

14095 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI -KS DOLNJE BREZOVO 1.200,00 732,08

732,08 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.200,00 732,08

732,08 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE

200,00 200,00 200,00 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 200,00 200,00

200,00 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 200,00 200,00

200,00 100,0

15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO 200,00 200,00

200,00 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200,00 200,00

200,00 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00 467,92 467,92 100,0

1603 Komunalna dejavnost 0,00 467,92

467,92 100,0

16039001 Oskrba z vodo 0,00 467,92

467,92 100,0

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 0,00 467,92

467,92 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 467,92

467,92 100,0

Stran 38 od 40


A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

2.420,43 2.420,43 2.420,43 100,0

1803 Programi v kulturi 150,00 150,00

150,00 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 150,00 150,00

150,00 100,0

18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO 150,00 150,00

150,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00

150,00 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.270,43 2.270,43 2.270,43 100,0

18059001 Programi športa 2.270,43 2.270,43 2.270,43 100,0

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ

PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO

2.270,43 2.270,43 2.270,43 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.475,95 1.475,95

1.475,95 100,0

420401 Novogradnje 794,48 794,48

794,48 100,0

Stran 39 od 40


C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2017

VELJAVNI

2017

na dan 08.11.2017

REBALANS B

2017

(1) (2) (3)

v EUR

Indeks

(4)=

(3)/(2)

4002 ODDELEK ZA FINANCE 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

proračuna - domače zadolževanje

927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 927.469,00 927.469,00 927.469,00 100,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 927.469,00 927.469,00

927.469,00 100,0

Stran 40 od 40


Proračun občine SEVNICA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 472.817 120.885 141.000 333.500 75.500 257.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 472.817 120.885 141.000 333.500 75.500 257.000

0603 Dejavnost občinske uprave 472.817 120.885 141.000 333.500 75.500 257.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 472.817 120.885 141.000 333.500 75.500 257.000

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 132.156 01.01.2007 31.12.2024

56.642 9.514 30.000 6.000 6.000 24.000

PV - Lastna proračunska sredstva

56.642 9.514 30.000 6.000 6.000 24.000

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 68.167 01.01.2007 31.12.2024

28.462 4.705 5.000 5.000 5.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

28.462 4.705 5.000 5.000 5.000 20.000

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 193.261 01.01.2007 31.12.2024

115.261 12.000 12.000 9.000 9.000 36.000

PV - Lastna proračunska sredstva

115.261 12.000 12.000 9.000 9.000 36.000

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 16.000 01.01.2009 31.12.2018

12.000 2.000 2.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

12.000 2.000 2.000 0 0 0

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 476.645 01.01.2009 31.12.2024

178.374 60.271 58.000 30.000 30.000 120.000

PV - Lastna proračunska sredstva

178.374 60.271 58.000 30.000 30.000 120.000

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7.355 01.01.2012 31.12.2024

1.327 1.528 1.500 500 500 2.000

PV - Lastna proračunska sredstva

1.327 1.528 1.500 500 500 2.000

OB110-12-0057 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE 250.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 250.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 70.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 180.000 0 0

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 76.986 01.01.2013 31.12.2023

45.000 6.986 0 5.000 5.000 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

45.000 6.986 0 5.000 5.000 15.000

OB110-13-0027 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE OU 11.800 01.01.2014 31.12.2019

3.800 0 0 8.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.800 0 0 8.000 0 0

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU 51.270 01.01.2014 31.12.2022

6.270 15.000 15.000 0 0 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

6.270 15.000 15.000 0 0 15.000

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 26.000 01.01.2015 31.12.2022

4.000 0 2.000 5.000 5.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

4.000 0 2.000 5.000 5.000 10.000

OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO 22.000 01.01.2015 31.12.2017

17.000 5.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

17.000 5.000 0 0 0 0

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 1.868 01.01.2015 31.12.2018

988 380 500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

988 380 500 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 1 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-15-0030 OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA 67.193 01.01.2015 31.12.2021

3.693 3.500 15.000 15.000 15.000 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

3.693 3.500 15.000 15.000 15.000 15.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 2 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 8.844.368 2.770.352 3.620.262 10.373.788 11.532.289 12.699.941

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 0 0 0 0 2.620.000

0603 Dejavnost občinske uprave 0 0 0 0 0 2.620.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 0 0 0 0 2.620.000

OB110-08-0091 UPRAVNI CENTER SEVNICA 2.620.000 01.01.2023 31.12.2026

0 0 0 0 0 2.620.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 2.100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 520.000

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 315.926 58.373 58.373 111.500 111.500 164.000

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 315.926 58.373 58.373 111.500 111.500 164.000

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 108.221 11.500 11.500 11.500 11.500 24.000

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 167.210 01.01.2007 31.12.2022

104.210 10.500 10.500 10.500 10.500 21.000

PV - Lastna proračunska sredstva

104.210 10.500 10.500 10.500 10.500 21.000

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 11.011 01.01.2012 31.12.2023

4.011 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000

PV - Lastna proračunska sredstva

4.011 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 207.705 46.873 46.873 100.000 100.000 140.000

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 641.451 01.01.2007 31.12.2024

207.705 46.873 46.873 100.000 100.000 140.000

PV - Lastna proračunska sredstva

207.705 46.873 46.873 100.000 100.000 140.000

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 523.871 38.452 38.452 38.452 38.452 38.452

1104 Gozdarstvo 523.871 38.452 38.452 38.452 38.452 38.452

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 523.871 38.452 38.452 38.452 38.452 38.452

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 716.131 01.01.2007 31.12.2024

523.871 38.452 38.452 38.452 38.452 38.452

PV - Transfer iz državnega proračuna

194.835 10.856 30.437 38.452 38.452 38.452

PV - Lastna proračunska sredstva

329.036 27.596 8.015 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.795.298 1.207.571 1.363.711 6.152.750 5.015.500 3.775.500

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.770.147 1.200.571 1.356.711 5.975.750 4.723.500 3.616.500

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 65.620 0 0 240.000 0 0

OB110-14-0016 IZGRADNJA PLOČNIKOV V GABRIJELAH 65.620 01.01.2014 31.12.2018

65.620 0 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

37.148 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

28.472 0 0 0 0 0

OB110-16-0056 SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH 150.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 150.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 150.000 0 0

OB110-16-0058 SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK 90.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 90.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 90.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 3 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.343.428 1.060.557 1.244.011 5.389.750 3.561.500 2.624.500

OB110-07-0046 KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 20.000 80.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 10.000 40.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 40.000 0

OB110-07-0047 LC LONČARJEV DOL II. FAZA 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 181.557 01.01.2015 31.12.2021

56.069 5.488 10.000 10.000 50.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

56.069 5.488 10.000 10.000 50.000 50.000

OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 2.181.826 01.01.2007 31.12.2024

784.094 197.732 0 200.000 200.000 800.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

30.096 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

753.998 197.732 0 200.000 200.000 800.000

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 523.261 01.01.2007 31.12.2023

282.635 29.063 29.063 36.500 36.500 109.500

PV - Lastna proračunska sredstva

282.635 29.063 29.063 36.500 36.500 109.500

OB110-07-0245 IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV) 700.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 600.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 50.000 300.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 300.000 0

OB110-07-0264 BOŠTANJSKO POLJE-IZVEDBA K. INFRASTRUKTURE 500.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 50.000 50.000 400.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 400.000

OB110-07-0385 UREDITEV KVEDROVE CESTE ŽP-AP IN CENTRA SEVNICE 750.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 250.000 250.000 250.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 150.000 150.000 150.000

OB110-08-0015 SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OB110-08-0016 SANACIJA LC BLANCA-SELCE 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 0

OB110-08-0074 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO CEST 220.000 01.01.2009 31.12.2022

20.000 0 0 50.000 50.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

20.000 0 0 50.000 50.000 100.000

OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV 190.000 01.01.2015 31.12.2024

10.000 0 0 30.000 30.000 120.000

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 30.000 30.000 120.000

OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE 250.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 0 125.000 125.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 125.000 125.000

OB110-09-0091 OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE 100.000 01.01.2014 31.12.2019

0 0 0 100.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 80.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 0 0

OB110-09-0094 SANACIJA LC RADNA-LAZE 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 4 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-09-0095 REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P. 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 80.000 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 0

OB110-09-0099 OBNOVA ODSEKA LC ZD DOM SEVNICA-TRG SV.-PRVOMAJSKA 80.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 80.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 80.000 0 0

OB110-10-0002 UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OB110-10-0033 REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA 160.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 70.000 90.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 70.000 90.000 0

OB110-11-0028 PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE 45.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 45.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 45.000 0 0

OB110-11-0036 UREDITEV TRŽIŠČA 500.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 100.000 200.000 200.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 50.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 100.000 100.000

OB110-11-0037 UREDITEV TRGA V BOŠTANJU 300.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 300.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 150.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 150.000 0 0

OB110-11-0040 REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE 160.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 80.000 80.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 80.000 80.000 0

OB110-12-0096 SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL 120.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 60.000 60.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 60.000 60.000 0

OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE 9.695 01.01.2014 31.12.2014

9.695 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.695 0 0 0 0 0

OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA 97.588 01.01.2016 31.12.2017

73.200 24.388 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

22.200 7.396 0 0 0 0

PV - EU sredstva

51.000 16.992 0 0 0 0

OB110-14-0028 IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE 311.403 01.01.2015 31.12.2021

11.403 0 0 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

11.403 0 0 100.000 100.000 100.000

OB110-14-0029 MOSTOVI NA SEVNIČNI 330.000 01.01.2015 31.12.2021

60.000 0 0 110.000 80.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

60.000 0 0 110.000 80.000 80.000

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL 171.143 01.01.2015 31.12.2021

18.333 2.810 0 50.000 50.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

18.333 2.810 0 50.000 50.000 50.000

OB110-15-0001 SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE 120.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 60.000 60.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 60.000 60.000 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 5 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-15-0002 PLOČNIKI PLANINSKA 50.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 0 0

OB110-15-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 0

OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE ULICE 134.028 01.01.2016 31.12.2019

5.000 9.028 70.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.000 9.028 70.000 50.000 0 0

OB110-15-0033 SANACIJA LC 191010 STRANJE-MRZLA PLANINA 80.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 80.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 80.000 0 0

OB110-15-0035 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-ČANJE 150.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 50.000 0

OB110-15-0036 SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH 200.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 100.000 50.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 50.000 50.000

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 136.695 01.01.2016 31.12.2020

13.000 25.695 18.000 20.000 20.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

13.000 25.695 18.000 20.000 20.000 40.000

OB110-16-0018 UREDITEV LC 372481-ODSEK DO MOSTU MIRNA 113.514 01.01.2017 31.12.2017

0 113.514 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 92.061 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 21.453 0 0 0 0

OB110-16-0019 UREDITEV LC POKLEK-PODVRH 81.200 01.01.2017 31.12.2017

0 81.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 65.574 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.626 0 0 0 0

OB110-16-0020 UREDITEV LC EXTRAFORM-Ž.P. 63.391 01.01.2017 31.12.2017

0 63.391 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 50.976 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 12.415 0 0 0 0

OB110-16-0021 UREDITEV LC ARTO-PONIKVE 41.200 01.01.2017 31.12.2017

0 41.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 32.787 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 8.413 0 0 0 0

OB110-16-0022 SANACIJA MOSTU ČEZ KAMENIŠKI POTOK 61.200 01.01.2017 31.12.2017

0 61.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 49.180 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 12.020 0 0 0 0

OB110-16-0023 UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH 81.120 01.01.2017 31.12.2018

0 55.120 26.000 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 44.196 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 10.924 26.000 0 0 0

OB110-16-0025 UREDITEV CESTE ŠENTJANŽ-KAL 41.220 01.01.2017 31.12.2017

0 41.220 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 32.803 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 8.417 0 0 0 0

OB110-16-0027 UREDITEV PEŠPOT BREG-Ž. POSTAJA 95.681 01.01.2017 31.12.2018

0 70.681 25.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 70.681 25.000 0 0 0

OB110-16-0029 JR ŠMARJE-HE BOŠTANJ 25.000 01.01.2017 31.12.2017

0 25.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 25.000 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 6 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-16-0054 SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR 100.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 0 0

OB110-16-0057 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA 100.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 0 0

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO 300.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 100.000

OB110-17-0001 PREHOD ZA PEŠCE NA LOGU 53.000 01.01.2017 31.12.2021

0 3.000 0 0 0 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 3.000 0 0 0 50.000

OB110-17-0004 REKONSTRUKCIJA LC SEVNICA-DROŽANJE 134.797 01.01.2017 31.12.2017

0 134.797 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 109.506 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 25.291 0 0 0 0

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU 121.700 01.01.2017 31.12.2018

0 61.200 60.500 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 60.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 61.200 500 0 0 0

OB110-17-0006 CESTA DO OŠ BLANCA 1.830 01.01.2017 31.12.2017

0 1.830 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.830 0 0 0 0

OB110-17-0007 POVEZOVALNA POT HE VRHOVO-ŠENTJUR 5.500 01.01.2017 31.12.2017

0 5.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 5.500 0 0 0 0

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 1.018.886 01.01.2017 31.12.2020

0 7.500 11.386 500.000 500.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 7.500 11.386 250.000 250.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 250.000 250.000 0

OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA-KONJSKO 99.662 01.01.2018 31.12.2018

0 0 99.662 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 98.462 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

OB110-17-0016 KVEDROVA:AVTOBUSNA POSTAJA-ŽELEZNIŠKA POSTAJA 401.600 01.01.2018 31.12.2019

0 0 401.600 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 101.600 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 300.000 0 0 0

OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ-GRAHOVICA 61.200 01.01.2018 31.12.2018

0 0 61.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 60.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

OB110-17-0018 SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO-CERJE 101.200 01.01.2018 31.12.2018

0 0 101.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 100.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

OB110-17-0019 UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK 101.200 01.01.2018 31.12.2018

0 0 101.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 100.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

OB110-17-0020 KRIŽIŠČE PIJAVICE 100.000 01.01.2018 31.12.2019

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 0 0

OB110-17-0021 MOST VRTAČNIK 30.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 30.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 7 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-17-0022 SANACIJA LC MRZLA PLANINA-STRANJE 70.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 70.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 70.000 0 0 0

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 20.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0

OB110-17-0024 REKONSTRUKCIJA ODSEKA KLADJE-KRAJNA BRDA 51.200 01.01.2018 31.12.2018

0 0 51.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI 8.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 8.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 8.000 0 0 0

OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI 650.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 650.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 426.229 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 223.771 0 0

OB110-17-0036 OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI 650.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 650.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 250.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 400.000 0 0

OB110-17-0040 UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA 288.250 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 288.250 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 88.250 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 200.000 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 127.168 52.472 30.700 46.000 27.000 62.000

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 198.368 01.01.2007 31.12.2023

80.668 23.000 23.700 12.000 12.000 47.000

PV - Lastna proračunska sredstva

80.668 23.000 23.700 12.000 12.000 47.000

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 103.972 01.01.2014 31.12.2021

37.500 29.472 7.000 10.000 10.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

37.500 29.472 7.000 10.000 10.000 10.000

OB110-14-0033 PARKOMAT 14.500 01.01.2015 31.12.2019

6.500 0 0 8.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.500 0 0 8.000 0 0

OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 8.500 01.01.2016 31.12.2019

2.500 0 0 6.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.500 0 0 6.000 0 0

OB110-15-0011 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 20.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 10.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 5.000 5.000

13029004 Cestna razsvetljava 233.199 82.000 82.000 40.000 40.000 80.000

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 557.199 01.01.2007 31.12.2022

233.199 82.000 82.000 40.000 40.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

233.199 82.000 82.000 40.000 40.000 80.000

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 732 5.541 0 260.000 1.095.000 850.000

OB110-07-0284 PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA 700.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 100.000 300.000 300.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 80.000 200.000 200.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 100.000 100.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 8 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-08-0012 MOST LOG 550.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 50.000 250.000 250.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 250.000 250.000

OB110-08-0085 UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT. 200.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 0 200.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 200.000 0

OB110-08-0089 UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO 620.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 40.000 280.000 300.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 20.000 140.000 200.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 140.000 100.000

OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG 101.273 01.01.2016 31.12.2020

732 5.541 0 50.000 45.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

732 5.541 0 50.000 45.000 0

OB110-11-0039 NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 20.000 20.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 0

1303 Železniški promet in infrastruktura 0 0 0 160.000 275.000 125.000

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 0 0 0 160.000 275.000 125.000

OB110-08-0011 ZAVAR. CESTNO-ŽEL. PREHODA PIJAVICE 160.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 10.000 75.000 75.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 75.000 75.000

OB110-09-0100 GRADNJA PEŠ-PODHODA STILLES 100.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 0 50.000 50.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 25.000 25.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 25.000 25.000

OB110-09-0101 UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE 300.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 150.000 150.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 150.000 150.000 0

1306 Telekomunikacije in pošta 25.151 7.000 7.000 17.000 17.000 34.000

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 25.151 7.000 7.000 17.000 17.000 34.000

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 67.151 01.01.2014 31.12.2022

25.151 7.000 7.000 7.000 7.000 14.000

PV - Lastna proračunska sredstva

25.151 7.000 7.000 7.000 7.000 14.000

OB110-15-0038 ŠIRITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 40.000 01.01.2019 31.12.2022

0 0 0 10.000 10.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 10.000 20.000

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.949.355 602.755 1.161.690 2.937.044 4.446.254 3.559.823

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.939.355 585.755 1.114.690 2.527.044 4.106.254 3.169.823

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 223.711 33.221 44.780 198.672 147.882 202.238

OB110-07-0293 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE KRMELJ 120.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 0 60.000 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 60.000 60.000

OB110-07-0294 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE BLANCA 100.150 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 0 29.210 70.940

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 29.210 70.940

OB110-09-0040 CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI 24.900 01.01.2010 31.12.2012

24.900 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

24.900 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 9 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-10-0009 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ODPADKI 111.697 01.01.2011 31.12.2021

33.559 0 0 26.046 26.046 26.046

PV - Lastna proračunska sredstva

33.559 0 0 26.046 26.046 26.046

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 200.756 01.01.2013 31.12.2022

80.252 15.000 15.000 22.626 22.626 45.252

PV - Lastna proračunska sredstva

80.252 15.000 15.000 22.626 22.626 45.252

OB110-14-0035 CEROD II. 211.780 01.01.2015 31.12.2019

60.000 0 11.780 140.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

60.000 0 11.780 140.000 0 0

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 81.221 01.01.2015 31.12.2020

25.000 18.221 18.000 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

25.000 18.221 18.000 10.000 10.000 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.715.644 552.535 1.069.910 2.328.372 3.958.372 2.967.585

OB110-09-0009 KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA 650.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 0 650.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 97.500 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 552.500 0

OB110-09-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJ 150.000 01.01.2015 31.12.2022

0 0 0 40.000 30.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 40.000 30.000 80.000

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 2.273.876 01.01.2010 31.12.2021 1.214.086 161.328 197.233 233.743 233.743 233.743

PV - Lastna proračunska sredstva

1.214.086 161.328 197.233 233.743 233.743 233.743

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 613.532 01.01.2012 31.12.2022

207.935 112.965 130.000 40.658 40.658 81.316

PV - Lastna proračunska sredstva

207.935 112.965 130.000 40.658 40.658 81.316

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 2.472.775 01.01.2011 31.12.2023 1.046.959 172.349 191.677 212.358 212.358 637.074

PV - Lastna proračunska sredstva

1.046.959 172.349 191.677 212.358 212.358 637.074

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ 715.000 01.01.2016 31.12.2021

20.000 20.000 25.000 50.000 300.000 300.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 25.000 150.000 150.000

PV - Lastna proračunska sredstva

20.000 20.000 25.000 25.000 150.000 150.000

OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ 852.200 01.01.2014 01.01.2020

40.520 11.680 0 200.000 600.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 100.000 300.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

40.520 11.680 0 100.000 300.000 0

OB110-11-0038 KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE 400.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 100.000 300.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 70.000 210.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 30.000 90.000 0

OB110-12-0019 INVESTICIJSKI NADZOR 61.400 01.01.2012 31.12.2022

29.400 0 0 8.000 8.000 16.000

PV - Lastna proračunska sredstva

29.400 0 0 8.000 8.000 16.000

OB110-12-0020 INVESTICIJSKA DOK.-KOORD. VARNOSTI 31.881 01.01.2012 31.12.2021

16.881 0 0 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

16.881 0 0 5.000 5.000 5.000

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 111.250 01.01.2013 31.12.2024

41.250 5.000 5.000 10.000 10.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

41.250 5.000 5.000 10.000 10.000 40.000

OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA 950.000 01.01.2015 31.12.2021

50.000 0 0 100.000 200.000 600.000

PV - Lastna proračunska sredstva

50.000 0 0 100.000 200.000 600.000

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 198.291 01.01.2015 31.12.2024

48.613 18.000 20.000 18.613 18.613 74.452

PV - Lastna proračunska sredstva

48.613 18.000 20.000 18.613 18.613 74.452

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 10 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-15-0039 KANALIZACIJA IN ČN ARTO 60.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 10.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 50.000 0

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 26.370 01.01.2017 31.12.2017

0 16.370 10.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 16.370 10.000 0 0 0

OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO 84.843 01.01.2017 31.12.2018

0 34.843 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 34.843 50.000 0 0 0

OB110-17-0026 IZGRADNJA KAN. SISTEMA V SEVNICI IN BOŠTANJU 3.090.000 01.01.2018 31.12.2021

0 0 390.000 900.000 900.000 900.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 118.000 180.000 180.000 180.000

PV - EU sredstva

0 0 272.000 720.000 720.000 720.000

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA 45.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 45.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 45.000 0 0 0

OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA 806.000 01.01.2018 31.12.2020

0 0 6.000 400.000 400.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 6.000 400.000 400.000 0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.000 17.000 47.000 410.000 340.000 390.000

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.000 17.000 47.000 410.000 340.000 390.000

OB110-07-0096 UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 0

OB110-11-0031 UREDITVE VODOTOKOV V OBČINI SEVNICA 80.000 01.01.2017 01.01.2022

0 0 0 20.000 20.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 40.000

OB110-15-0007 PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA 150.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 0 50.000 50.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 50.000

OB110-15-0008 PROTIPOPLAVNE UREDITVE VRANJSKI POTOK 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 20.000 20.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 0

OB110-15-0009 PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA 20.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 0 0

OB110-15-0010 PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA 50.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 0 0

OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV 740.000 01.01.2016 31.12.2023

10.000 0 30.000 200.000 200.000 300.000

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 30.000 100.000 100.000 300.000

PV - EU sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 17.000 01.01.2017 31.12.2018

0 17.000 17.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 17.000 17.000 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 11 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.259.918 863.201 998.037 1.134.042 1.920.583 2.542.166

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 396.972 110.000 80.000 110.000 55.000 60.000

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 208.625 25.000 25.000 20.000 20.000 60.000

OB110-07-0074 URBANIZEM 358.625 01.01.2007 31.12.2023

208.625 25.000 25.000 20.000 20.000 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

208.625 25.000 25.000 20.000 20.000 60.000

16029003 Prostorsko načrtovanje 188.347 85.000 55.000 90.000 35.000 0

OB110-07-0004 OPPN PC RADNA 35.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 15.000 20.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 15.000 20.000 0

OB110-07-0226 PC BLANCA - PGD IN PZI, PROJEKTI INFRASTRUKT. 30.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 15.000 15.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 15.000 15.000 0

OB110-12-0091 OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ 20.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 0 0

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 220.000 01.01.2014 31.12.2018

100.000 70.000 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

100.000 70.000 50.000 0 0 0

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM 33.178 01.01.2014 31.12.2018

18.178 15.000 5.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.178 15.000 5.000 0 0 0

OB110-13-0059 OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ 60.169 01.01.2014 31.12.2016

60.169 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

60.169 0 0 0 0 0

OB110-15-0041 PRISTAN OREHOVO 50.000 01.01.2016 31.12.2019

10.000 0 0 40.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 40.000 0 0

1603 Komunalna dejavnost 1.918.309 442.055 518.037 710.583 1.560.583 1.982.166

16039001 Oskrba z vodo 1.918.309 442.055 518.037 710.583 1.560.583 1.982.166

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR 124.278 01.01.2007 31.12.2023

78.278 3.000 3.000 8.000 8.000 24.000

PV - Lastna proračunska sredstva

78.278 3.000 3.000 8.000 8.000 24.000

OB110-08-0080 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE 37.000 01.01.2009 31.12.2022

17.000 0 0 5.000 5.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

17.000 0 0 5.000 5.000 10.000

OB110-10-0030 PROJEKTI VODOVODI 135.984 01.01.2010 31.12.2022

55.984 0 0 20.000 20.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

55.984 0 0 20.000 20.000 40.000

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 702.335 01.01.2011 31.12.2021

232.335 190.000 40.000 80.000 80.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

232.335 190.000 40.000 80.000 80.000 80.000

OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 576.207 01.01.2011 31.12.2021

336.207 0 0 80.000 80.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

336.207 0 0 80.000 80.000 80.000

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI 2.147.759 01.01.2011 31.12.2022 1.029.535 115.055 124.837 219.583 219.583 439.166

PV - Lastna proračunska sredstva

1.029.535 115.055 124.837 219.583 219.583 439.166

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA 68.000 01.01.2013 31.12.2022

24.000 6.000 6.000 8.000 8.000 16.000

PV - Lastna proračunska sredstva

24.000 6.000 6.000 8.000 8.000 16.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 12 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 61.810 01.01.2014 31.12.2022

25.810 0 3.000 10.000 10.000 13.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

16.810 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.000 0 3.000 10.000 10.000 13.000

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 587.160 01.01.2015 31.12.2022

99.160 128.000 130.000 80.000 50.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

99.160 128.000 130.000 80.000 50.000 100.000

OB110-16-0003 UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV 420.000 01.01.2016 31.12.2022

20.000 0 0 100.000 100.000 200.000

PV - Lastna proračunska sredstva

20.000 0 0 100.000 100.000 200.000

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0059 IZGRADNJA VRTINE KRM 2 (POV. KRMELJ-MLADETIČE) 100.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 0 0

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 1.990.000 01.01.2018 31.12.2021

0 0 30.000 0 980.000 980.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 0 196.000 196.000

PV - EU sredstva

0 0 0 0 784.000 784.000

OB110-17-0028 GRADNJA VODOVODA MLADETIČE 181.200 01.01.2018 31.12.2018

0 0 181.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 180.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 1.200 0 0 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 64.941 0 0 158.459 160.000 265.000

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 64.941 0 0 75.000 75.000 0

OB110-12-0081 NAKUP STANOVANJ 174.941 01.01.2013 31.12.2020

64.941 0 0 55.000 55.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

64.941 0 0 55.000 55.000 0

OB110-13-0084 NAKUP POSLOVNO-STANOVANJSKIH OBJEKTOV 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 20.000 20.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 0 0 83.459 85.000 265.000

OB110-07-0003 PRENOVA DENACIONALIZIRANIH STANOVANJ KRMELJ 433.459 01.01.2019 31.12.2023

0 0 0 83.459 85.000 265.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 83.459 85.000 265.000

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 879.696 311.146 400.000 155.000 145.000 235.000

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 226.396 67.446 10.000 55.000 45.000 135.000

OB110-07-0098 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 273.555 01.01.2007 31.12.2023

133.555 0 0 20.000 30.000 90.000

PV - Lastna proračunska sredstva

133.555 0 0 20.000 30.000 90.000

OB110-12-0082 ČRPALIŠČE METEORNE VODE-DOLNIČAR 28.395 01.01.2013 31.12.2017

15.000 13.395 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 13.395 0 0 0 0

OB110-13-0064 PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA 48.251 01.01.2014 31.12.2017

34.200 14.051 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

34.200 14.051 0 0 0 0

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 117.000 01.01.2015 31.12.2023

22.000 40.000 10.000 15.000 15.000 45.000

PV - Lastna proračunska sredstva

22.000 40.000 10.000 15.000 15.000 45.000

OB110-15-0031 UREDITEV POVRŠIN PRI OŠ KRMELJ 41.641 01.01.2016 31.12.2019

21.641 0 0 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

21.641 0 0 20.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 13 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

16069002 Nakup zemljišč 653.300 243.700 390.000 100.000 100.000 100.000

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 1.587.000 01.01.2013 31.12.2021

653.300 243.700 390.000 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

653.300 243.700 390.000 100.000 100.000 100.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 14 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.411.459 1.248.201 1.601.067 2.127.455 2.714.691 505.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 0 0 20.000 20.000 80.000

1603 Komunalna dejavnost 0 0 0 20.000 20.000 80.000

16039003 Objekti za rekreacijo 0 0 0 20.000 20.000 80.000

OB110-13-0086 UREDITEV ŠPORTNIH IGRAL 120.000 01.01.2019 31.12.2024

0 0 0 20.000 20.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 80.000

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 34.100 0 20.000 0 0

1702 Primarno zdravstvo 0 34.100 0 20.000 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 34.100 0 20.000 0 0

OB110-15-0028 GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D. 6.161 01.01.2017 31.12.2017

0 6.161 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 6.161 0 0 0 0

OB110-16-0032 PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA 35.000 01.01.2017 31.12.2019

0 15.000 0 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 0 20.000 0 0

OB110-16-0053 NAKUP RADIJSKIH POSTAJ ZA ZD SEVNICA 12.939 01.01.2017 31.12.2017

0 12.939 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.022 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 10.916 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 174.684 470.798 995.767 1.447.455 2.514.691 85.000

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 160.300 0 53.479 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 160.300 0 53.479 0 0

OB110-13-0014 RESTAVRATORSKI POSEGI V GRADU SEVNICA 53.479 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 53.479 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 43.479 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 0 0

OB110-16-0033 UREDITEV PLOŠČADI OB KVEDROVI CESTI 160.300 01.01.2017 31.12.2017

0 160.300 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 106.557 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 53.743 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 56.684 47.000 81.902 268.976 37.491 10.000

18039002 Umetniški programi 0 17.000 75.902 88.976 2.491 0

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 86.998 01.01.2017 31.12.2018

0 17.000 69.998 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 17.000 69.998 0 0 0

OB110-16-0035 IGRE BREZ MEJA 24.586 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 24.586 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 24.586 0 0

OB110-16-0061 ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV 40.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 40.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 40.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 15 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

OB110-17-0013 UNLOCK! 32.785 01.01.2018 31.12.2020

0 0 5.904 24.390 2.491 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 5.904 24.390 2.491 0

18039005 Drugi programi v kulturi 56.684 30.000 6.000 180.000 35.000 10.000

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 112.684 01.01.2007 31.12.2022

56.684 30.000 6.000 5.000 5.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

56.684 30.000 6.000 5.000 5.000 10.000

OB110-07-0117 PROJEKT ZA KULTURNO DVORANO V SEVNICI 45.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 15.000 30.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 15.000 30.000 0

OB110-13-0087 ENERGETSKA SANACIJA KD BLANCA 80.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 80.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 40.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 40.000 0 0

OB110-13-0088 ENERGETSKA SANACIJA KD KRMELJ 80.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 80.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 40.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 40.000 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 118.000 263.498 913.865 1.125.000 2.477.200 75.000

18059001 Programi športa 118.000 263.498 913.865 1.125.000 2.477.200 75.000

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 1.058.111 01.01.2014 31.12.2019

118.000 190.111 450.000 300.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 200.000 150.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

118.000 190.111 250.000 150.000 0 0

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAVE 14.753 01.01.2017 31.12.2018

0 9.753 5.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 9.753 5.000 0 0 0

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 42.365 01.01.2017 31.12.2018

0 15.000 27.365 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 27.365 0 0 0

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 175.862 01.01.2017 31.12.2023

0 25.862 25.000 25.000 25.000 75.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 25.862 25.000 25.000 25.000 75.000

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 1.134.271 01.01.2017 31.12.2019

0 22.771 311.500 800.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 500.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 22.771 311.500 300.000 0 0

OB110-17-0010 IZGRADNJA ATLETSKE STEZE S TRIBUNAMI 2.452.200 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 0 2.452.200 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 448.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 2.004.200 0

OB110-17-0029 PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA 95.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 95.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 95.000 0 0 0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.228.775 743.304 605.300 530.000 180.000 340.000

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 239.688 37.500 10.000 15.000 15.000 30.000

19029001 Vrtci 239.688 37.500 10.000 15.000 15.000 30.000

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 347.188 01.01.2007 31.12.2022

239.688 37.500 10.000 15.000 15.000 30.000

PV - Lastna proračunska sredstva

239.688 37.500 10.000 15.000 15.000 30.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 16 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 989.087 705.804 595.300 515.000 165.000 310.000

19039001 Osnovno šolstvo 905.712 700.804 590.300 510.000 160.000 300.000

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 1.853.761 01.01.2010 31.12.2022

877.712 226.049 150.000 150.000 150.000 300.000

PV - Lastna proračunska sredstva

877.712 226.049 150.000 150.000 150.000 300.000

OB110-11-0033 TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM. 20.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 0 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 10.000 0

OB110-15-0032 DOGRADITEV PRIZIDKA PŠ STUDENEC 270.436 01.01.2016 31.12.2017

15.000 255.436 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 201.104 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 54.332 0 0 0 0

OB110-16-0006 SANACIJA OŠ ANA GALE 205.000 01.01.2016 31.12.2019

5.000 0 0 200.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.000 0 0 200.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0007 UREDITEV NOVE KOTLOVNICE V OŠ ŠENTJANŽ 149.852 01.01.2016 31.12.2017

8.000 141.852 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.000 141.852 0 0 0 0

OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJANŽ 401.404 01.01.2017 31.12.2018

0 16.104 385.300 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 132.308 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 16.104 252.992 0 0 0

OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ 110.000 01.01.2017 31.12.2018

0 10.000 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 10.000 0 100.000 0 0

OB110-16-0042 UREDITEV OKOLICE PŠ LOKA 51.362 01.01.2017 31.12.2017

0 51.362 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 51.362 0 0 0 0

OB110-16-0052 UREDITEV PROSTOROV V OŠ BOŠTANJ 50.000 01.01.2017 31.12.2019

0 0 0 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 0 0

OB110-17-0030 DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI 5.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 5.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 5.000 0 0 0

OB110-17-0039 IZGRADNJA ELEKTRO PRIKLJUČKA OŠ ŠENTJANŽ 50.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 0 0 0

19039002 Glasbeno šolstvo 83.375 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 113.375 01.01.2007 31.12.2022

83.375 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

83.375 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000

20 SOCIALNO VARSTVO 8.000 0 0 110.000 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 8.000 0 0 110.000 0 0

20049003 Socialno varstvo starih 8.000 0 0 110.000 0 0

OB110-16-0004 MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE 118.000 01.01.2016 31.12.2019

8.000 0 0 110.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.000 0 0 30.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 80.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 17 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.093.930 633.620 588.088 378.000 278.000 63.000

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 784.728 15.000 21.000 15.000 15.000 0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 784.728 15.000 21.000 15.000 15.000 0

10039001 Povečanje zaposljivosti 784.728 15.000 21.000 15.000 15.000 0

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 850.728 01.01.2007 31.12.2020

784.728 15.000 21.000 15.000 15.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

784.728 15.000 21.000 15.000 15.000 0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 795.932 75.030 217.187 107.000 72.000 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 795.932 75.030 217.187 107.000 72.000 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 502.053 53.000 53.000 49.000 49.000 0

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 113.278 01.01.2007 31.12.2020

69.278 13.000 13.000 9.000 9.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

69.278 13.000 13.000 9.000 9.000 0

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 584.988 01.01.2009 31.12.2020

424.988 40.000 40.000 40.000 40.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

424.988 40.000 40.000 40.000 40.000 0

OB110-13-0011 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV 7.787 01.01.2013 31.12.2016

7.787 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.787 0 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 293.879 20.030 158.931 48.000 13.000 0

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 120.060 01.01.2007 31.12.2020

114.060 0 2.000 2.000 2.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

114.060 0 2.000 2.000 2.000 0

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 85.842 01.01.2007 31.12.2020

63.842 6.000 6.000 5.000 5.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

63.842 6.000 6.000 5.000 5.000 0

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 89.000 01.01.2008 31.12.2020

65.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

65.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 63.977 01.01.2015 31.12.2019

50.977 8.000 5.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

50.977 8.000 5.000 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA 75.676 01.01.2018 31.12.2018

0 30 75.646 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 30 24.834 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 50.812 0 0 0

OV - Druge občine

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0044 TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE 64.285 01.01.2018 31.12.2018

0 0 64.285 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 29.150 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 35.135 0 0 0

OB110-17-0038 RIBA JE IN! 35.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 35.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 35.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 18 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

11029003 Zemljiške operacije 0 2.000 5.256 10.000 10.000 0

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 24.256 01.01.2017 31.12.2020

0 2.000 2.256 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.000 2.256 10.000 10.000 0

OB110-17-0034 KOMASACIJA KAMENICA 3.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 3.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 3.000 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 35.000 112.630 96.000 105.000 105.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 35.000 112.630 96.000 105.000 105.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 101.591 72.000 100.000 100.000 0

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 373.591 01.01.2017 31.12.2020

0 101.591 72.000 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 101.591 72.000 100.000 100.000 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 35.000 11.039 24.000 5.000 5.000 0

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 80.039 01.01.2016 31.12.2020

35.000 11.039 24.000 5.000 5.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

35.000 11.039 24.000 5.000 5.000 0

14 GOSPODARSTVO 478.270 430.960 253.900 121.000 86.000 63.000

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 451.170 140.024 97.984 103.000 68.000 45.000

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 451.170 140.024 97.984 103.000 68.000 45.000

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 248.346 01.01.2007 31.12.2023

143.346 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000

PV - Lastna proračunska sredstva

143.346 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 402.516 01.01.2009 31.12.2020

210.516 53.000 53.000 43.000 43.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

210.516 53.000 53.000 43.000 43.000 0

OB110-09-0059 PODJETNIŠKI INKUBATOR 142.980 01.01.2010 31.12.2020

51.000 71.980 0 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

51.000 71.980 0 10.000 10.000 0

OB110-12-0013 LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH 23.808 01.01.2014 31.12.2014

23.808 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.944 0 0 0 0 0

PV - EU sredstva

16.864 0 0 0 0 0

OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES 22.544 01.01.2014 31.12.2017

22.500 44 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

22.500 44 0 0 0 0

OB110-16-0046 POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA 22.984 01.01.2018 31.12.2018

0 0 22.984 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 5.674 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 17.310 0 0 0

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 7.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 7.000 0 0 0

OB110-17-0037 UPRAVLJANJE Z MESTNIMI SREDIŠČI 35.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 35.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 35.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 19 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 27.100 290.936 155.916 18.000 18.000 18.000

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 27.100 290.936 155.916 18.000 18.000 18.000

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 292.150 01.01.2015 31.12.2021

27.100 107.780 103.270 18.000 18.000 18.000

PV - Lastna proračunska sredstva

27.100 107.780 103.270 18.000 18.000 18.000

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 26.500 01.01.2017 31.12.2018

0 12.000 14.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 12.000 14.500 0 0 0

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 41.292 01.01.2017 31.12.2018

0 23.146 18.146 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 23.146 18.146 0 0 0

OB110-16-0049 UNDISCOVERED DESTINATIONS WITH CHARACTER 148.010 01.01.2017 31.12.2017

0 148.010 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 148.010 0 0 0 0

OB110-17-0032 IZDELAVA STRATEGIIJE V TURIZMU 20.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 0 0 30.000 0 0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 0 0 30.000 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 0 0 30.000 0 0

OB110-06-0009 NAKUP ZEMLJIŠČ V POSLOVNIH CONAH 30.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 0 30.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 30.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 20 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5000 KS BLANCA 153.704 28.512 14.031 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.638 2.200 1.000 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 22.638 2.200 1.000 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 22.638 2.200 1.000 0 0 0

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA 21.889 01.01.2009 31.12.2018

19.889 1.000 1.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

19.889 1.000 1.000 0 0 0

OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA 1.549 01.01.2014 31.12.2017

2.749 1.200 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.749 1.200 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 131.066 24.312 10.031 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 131.066 24.312 10.031 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 98.583 24.312 10.031 0 0 0

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM 51.904 01.01.2007 31.12.2016

51.904 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

51.904 0 0 0 0 0

OB110-12-0038 ODBOJNA OGRAJA 2.500 01.01.2013 31.12.2013

2.500 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.500 0 0 0 0 0

OB110-12-0039 UREJANJE OBCESTNIH JAŠKOV 6.200 01.01.2013 31.12.2014

6.200 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.200 0 0 0 0 0

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP 62.291 01.01.2015 31.12.2018

37.979 24.312 10.031 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

37.979 24.312 10.031 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 32.483 0 0 0 0 0

OB110-10-0035 JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA 32.483 01.01.2011 31.12.2013

32.483 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

32.483 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 2.000 3.000 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 0 2.000 3.000 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 2.000 3.000 0 0 0

OB110-16-0017 OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE ROŽNO 5.000 01.01.2017 31.12.2018

0 2.000 3.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.000 3.000 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 21 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5001 KS BOŠTANJ 348.772 70.978 82.431 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.595 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 2.595 0 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 1.000 0 0 0 0 0

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.000 01.01.2013 31.12.2013

1.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.000 0 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.595 0 0 0 0 0

OB110-11-0069 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 1.595 01.01.2011 31.12.2013

1.595 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.595 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 189.346 58.824 20.431 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 189.346 58.824 20.431 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 177.604 58.824 18.431 0 0 0

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 254.859 01.01.2013 31.12.2018

177.604 58.824 18.431 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

177.604 58.824 18.431 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 11.742 0 2.000 0 0 0

OB110-12-0044 JR BOŠTANJ 13.742 01.01.2013 31.12.2018

11.742 0 2.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

11.742 0 2.000 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 59.659 2.000 62.000 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 59.659 2.000 62.000 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 59.659 2.000 62.000 0 0 0

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ 123.659 01.01.2013 31.12.2018

59.659 2.000 62.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

59.659 2.000 62.000 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 97.172 10.154 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 97.172 10.154 0 0 0 0

18039003 Ljubiteljska kultura 88.122 0 0 0 0 0

OB110-07-0154 OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ 88.122 01.01.2007 31.12.2014

88.122 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

88.122 0 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 9.050 10.154 0 0 0 0

OB110-15-0021 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG 9.050 01.01.2016 01.01.2016

9.050 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.050 0 0 0 0 0

OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA 10.154 01.01.2017 31.12.2017

0 10.154 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 10.154 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 22 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5002 KS KRMELJ 111.834 16.029 9.243 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.100 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.100 0 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.100 0 0 0 0 0

OB110-12-0046 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.100 01.01.2013 31.12.2015

1.100 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.100 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.966 13.283 6.516 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 4.966 13.283 6.516 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.966 13.283 6.516 0 0 0

OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ 24.765 01.01.2016 31.12.2018

4.966 13.283 6.516 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.966 13.283 6.516 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.172 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 5.172 0 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.172 0 0 0 0 0

OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ 5.172 01.01.2014 31.12.2015

5.172 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.172 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 100.596 2.746 2.726 0 0 0

1803 Programi v kulturi 64.171 2.466 2.226 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 64.171 2.466 2.226 0 0 0

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ 52.374 01.01.2007 31.12.2018

52.174 200 200 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

52.174 200 200 0 0 0

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS 16.289 01.01.2009 31.12.2018

11.997 2.266 2.026 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

11.997 2.266 2.026 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 36.425 281 500 0 0 0

18059001 Programi športa 36.425 281 500 0 0 0

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA 37.206 01.01.2010 31.12.2018

36.425 281 500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

36.425 281 500 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 23 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5003 KS LOKA 191.524 30.324 26.763 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 183.075 30.204 25.263 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 183.075 30.204 25.263 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 183.075 30.204 25.263 0 0 0

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS 238.541 01.01.2011 31.12.2018

183.075 30.204 25.263 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

183.075 30.204 25.263 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.450 121 1.500 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 8.450 121 1.500 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.450 121 1.500 0 0 0

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA 10.071 01.01.2015 31.12.2018

8.450 121 1.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.450 121 1.500 0 0 0

5004 KS PRIMOŽ 140.436 16.413 7.812 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 2.500 500 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 0 2.500 500 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 2.500 500 0 0 0

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ 3.000 01.01.2017 31.12.2018

0 2.500 500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.500 500 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 110.898 11.913 7.312 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 110.898 11.913 7.312 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 110.898 11.913 7.312 0 0 0

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI 130.123 01.01.2009 31.12.2018

110.898 11.913 7.312 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

110.898 11.913 7.312 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 29.538 2.000 0 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.538 2.000 0 0 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.538 2.000 0 0 0 0

OB110-07-0282 GRADBENI MATERIAL 31.538 01.01.2007 31.12.2017

29.538 2.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

29.538 2.000 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 24 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5005 KS SEVNICA 230.098 104.413 106.368 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.835 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 4.835 0 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 4.835 0 0 0 0 0

OB110-07-0283 NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME 4.835 01.01.2007 31.12.2013

4.835 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.835 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 225.263 72.362 106.368 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 225.263 72.362 106.368 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 225.263 72.362 86.368 0 0 0

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA 84.801 01.01.2007 31.12.2018

78.000 1.801 5.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

78.000 1.801 5.000 0 0 0

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ 54.969 01.01.2013 31.12.2018

38.000 6.969 10.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

38.000 6.969 10.000 0 0 0

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA 244.223 01.01.2015 31.12.2018

109.263 63.592 71.368 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

109.263 63.592 71.368 0 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 0 20.000 0 0 0

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA 20.000 01.01.2018 31.12.2018

0 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 32.051 0 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 32.051 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 32.051 0 0 0 0

OB110-17-0011 UREDITEV SPOMENIKA NOB 32.051 01.01.2017 31.12.2017

0 32.051 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 32.051 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 25 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5006 KS STUDENEC 199.123 14.227 15.704 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 153.698 13.885 15.704 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 153.698 13.885 15.704 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 133.690 13.885 15.704 0 0 0

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA 121.420 01.01.2007 31.12.2018

95.202 12.200 14.019 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

95.202 12.200 14.019 0 0 0

OB110-07-0289 ŠTUDIJE O IZVED. PROJ., PROJ. DOK. 10.000 01.01.2007 31.12.2013

10.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 0 0 0

OB110-13-0074 REKONSTRUKCIJA PLOČNIKOV 10.453 01.01.2014 31.12.2014

10.453 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.453 0 0 0 0 0

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC 21.405 01.01.2014 31.12.2018

18.035 1.685 1.685 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.035 1.685 1.685 0 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 5.008 0 0 0 0 0

OB110-07-0191 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST 5.008 01.01.2007 31.12.2014

5.008 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.008 0 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 0 0 0 0 0

OB110-13-0075 JR STUDENEC 15.000 01.01.2014 31.12.2016

15.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.000 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 9.000 0 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 7.000 0 0 0 0 0

OB110-07-0194 GRADBENI MATERIAL 7.000 01.01.2007 31.12.2016

7.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.000 0 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 0 0 0 0 0

OB110-12-0053 UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC 2.000 01.01.2013 31.12.2013

2.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.000 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 36.425 342 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 36.425 342 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 36.425 342 0 0 0 0

OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI 36.767 01.01.2010 31.12.2017

36.425 342 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

36.425 342 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 26 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5007 KS ŠENTJANŽ 463.275 108.136 108.136 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.918 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 10.918 0 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 10.918 0 0 0 0 0

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ 10.918 01.01.2010 31.12.2017

10.918 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.918 0 0 0 0 0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 15.000 25.000 25.000 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 15.000 25.000 25.000 0 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.000 25.000 25.000 0 0 0

OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME 65.000 01.01.2016 31.12.2018

15.000 25.000 25.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 25.000 25.000 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 437.357 83.136 83.136 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 437.357 83.136 83.136 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 437.357 83.136 83.136 0 0 0

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ 552.794 01.01.2007 31.12.2018

386.523 83.136 83.136 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

386.523 83.136 83.136 0 0 0

OB110-07-0203 GRADBENI MATERIAL 50.834 01.01.2007 31.12.2017

50.834 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

50.834 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 27 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5008 KS TRŽIŠČE 592.351 55.613 33.155 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 564.851 55.113 32.655 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 564.851 55.113 32.655 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 560.301 55.113 32.655 0 0 0

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS 648.069 01.01.2007 31.12.2018

560.301 55.113 32.655 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

560.301 55.113 32.655 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 4.550 0 0 0 0 0

OB110-12-0031 IZGRADNJA JR 4.550 01.01.2012 31.12.2013

4.550 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.550 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 10.000 0 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 10.000 0 0 0 0 0

OB110-15-0026 OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE 10.000 01.01.2016 31.12.2016

10.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.500 500 500 0 0 0

1803 Programi v kulturi 17.500 500 500 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 17.500 500 500 0 0 0

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE 18.500 01.01.2009 31.12.2018

17.500 500 500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

17.500 500 500 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 28 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5009 KS ZABUKOVJE 323.518 37.378 43.587 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.500 1.000 1.000 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 5.500 1.000 1.000 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.500 1.000 1.000 0 0 0

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 4.300 01.01.2014 31.12.2018

2.300 1.000 1.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.300 1.000 1.000 0 0 0

OB110-14-0003 NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE 3.200 01.01.2014 31.12.2015

3.200 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.200 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 292.518 28.131 36.087 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 292.518 28.131 36.087 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 278.518 28.131 34.587 0 0 0

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 341.236 01.01.2007 31.12.2018

278.518 28.131 34.587 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

278.518 28.131 34.587 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 14.000 0 1.500 0 0 0

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE 15.500 01.01.2013 31.12.2018

14.000 0 1.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.000 0 1.500 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 25.500 8.247 6.500 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 25.500 8.247 6.500 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 25.500 8.247 6.500 0 0 0

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA 20.000 01.01.2013 31.12.2018

18.000 1.000 1.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.000 1.000 1.000 0 0 0

OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE 20.247 01.01.2016 31.12.2018

7.500 7.247 5.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.500 7.247 5.500 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 29 od 30


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020

5010 KS DOLNJE BREZOVO 4.310 3.300 598 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 1.030 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 0 1.030 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 1.030 0 0 0 0

OB110-16-0013 NAKUP OPREME 1.030 01.01.2017 31.12.2017

0 1.030 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.030 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 834 0 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 834 0 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 834 0 0 0 0 0

OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO 834 01.01.2015 31.12.2015

834 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

834 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.476 2.270 598 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.476 2.270 598 0 0 0

18059001 Programi športa 3.476 2.270 598 0 0 0

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 6.344 01.01.2016 31.12.2018

3.476 2.270 598 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.476 2.270 598 0 0 0

Skupaj NRP:

15.581.518 5.258.380 6.398.243 13.212.743 14.600.480 13.524.941

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 30 od 30


REBALANS B PRORAČUNA

za leto 2017


I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................................... 21

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -364.081 € ................................................................................................ 21

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 16.040.908 € ............................................................................................................... 21

40 TEKOČI ODHODKI 4.528.868 € ............................................................................................................................... 21

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 836.923 € ........................................................................................... 21

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.339 € ............................................................................. 21

402 Izdatki za blago in storitve 2.907.238 € ................................................................................................... 21

403 Plačila domačih obresti 56.047 € ............................................................................................................. 22

409 Rezerve 596.321 € ................................................................................................................................... 22

41 TEKOČI TRANSFERI 7.013.201 € ............................................................................................................................ 22

410 Subvencije 598.732 €............................................................................................................................... 22

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.926.843 € ....................................................................... 22

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 414.217 € ............................................................. 22

413 Drugi tekoči domači transferi 2.073.410 €............................................................................................... 22

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.060.426 € .................................................................................................................. 23

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.060.426 € .................................................................................... 23

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 438.412 € .................................................................................................................. 23

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 95.863 € ................. 23

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 342.549 € .................................................................. 23

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 15.676.827 € ............................................................................................................ 23

70 DAVČNI PRIHODKI 11.953.924 € ........................................................................................................................... 23

700 Davki na dohodek in dobiček 10.927.078 € ............................................................................................. 23

703 Davki na premoženje 675.900 € .............................................................................................................. 23

704 Domači davki na blago in storitve 345.946 € .......................................................................................... 24

706 Drugi davki 5.000 € ................................................................................................................................. 24

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.380.700 € ........................................................................................................................ 24

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.569.278 € ................................................................. 24

711 Takse in pristojbine 11.000 € ................................................................................................................... 25

712 Globe in druge denarne kazni 19.350 € ................................................................................................... 25

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046 € ...................................................................................... 25

714 Drugi nedavčni prihodki 593.026 € ......................................................................................................... 25

72 KAPITALSKI PRIHODKI 209.500 € ........................................................................................................................ 25

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500 € ..................................................................................... 25

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 110.000 € ...................................................... 26

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.132.703 € .................................................................................................................... 27

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 971.211 € ........................................................... 27

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 161.492 € ...................... 29

C. RAČUN FINANCIRANJA -456.622 € ............................................................................................................................. 32

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.398.316 € ........................................................................................................................... 32

50 ZADOLŽEVANJE 470.847 € ..................................................................................................................................... 32

500 Domače zadolževanje 470.847 € ............................................................................................................. 32

55 ODPLAČILA DOLGA 927.469 € .............................................................................................................................. 32

550 Odplačila domačega dolga 927.469 € ...................................................................................................... 32

II. POSEBNI DEL ............................................................................................................................................................................. 34

2


1000 OBČINSKI SVET 72.000 €........................................................................................................................................... 34

01 POLITIČNI SISTEM 72.000 € ................................................................................................................................... 34

0101 Politični sistem 72.000 € ..................................................................................................................................... 34

01019001 Dejavnost občinskega sveta 72.000 € ..................................................................................................... 34

01101 Stroški dela občinskega sveta 43.000 € ............................................................................................... 35

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 € ................................................................................. 35

01105 Delovanje političnih strank 23.000 € ................................................................................................... 36

2000 NADZORNI ODBOR 5.690 € ...................................................................................................................................... 36

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.690 € ................................................................................... 36

0203 Fiskalni nadzor 5.690 € ....................................................................................................................................... 36

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.690 € .................................................................................................... 37

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 4.300 € ............................................................................................. 37

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 € .......................................................................................... 38

02204 Delovanje Nadzornega odbora 1.240 € ................................................................................................ 38

3000 ŽUPAN 249.313 €.......................................................................................................................................................... 38

01 POLITIČNI SISTEM 165.310 € ................................................................................................................................. 38

0101 Politični sistem 165.310 € ................................................................................................................................... 39

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 165.310 € .......................................................................................... 39

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 67.310 € ......................................................................... 40

01302 Materialni stroški urada župana 98.000 € ........................................................................................... 40

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.000 € ........................................ 41

0403 Druge skupne administrativne službe 16.000 € ................................................................................................... 42

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 € ............................................................................................. 42

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 € .......................................................................................... 43

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 64.436 € ........................................................................... 43

1803 Programi v kulturi 57.540 € ................................................................................................................................ 43

18039003 Ljubiteljska kultura 57.540 € .................................................................................................................. 44

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 57.540 € ..................................................................................... 45

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.896 € .............................................................................................................. 45

18059001 Programi športa 6.896 € .......................................................................................................................... 46

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 6.896 € ............................................................................... 46

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3.567 € ................................................................................... 47

2303 Splošna proračunska rezervacija 3.567 € ............................................................................................................ 47

23039001 Splošna proračunska rezervacija 3.567 € ................................................................................................ 47

23410 Splošna proračunska rezervacija 3.567 € ............................................................................................. 48

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 1.436.156 € ....................................................................................... 48

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.000 € .......................................... 48

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000 € ..................................................................................................... 48

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.000 € ........................................................................................... 49

04401 Oglaševanje občinske uprave 9.000 € .................................................................................................. 49

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.423.131 € ................................................................................................................. 50

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.700 € .......................................................... 50

06029002 Delovanje zvez občin 2.700 € ................................................................................................................. 50

06410 Skupnost občin 2.700 € ........................................................................................................................ 51

3


0603 Dejavnost občinske uprave 1.420.431 € .............................................................................................................. 51

06039001 Administracija občinske uprave 1.202.063 € .......................................................................................... 51

06413 Stroški dela občinske uprave 912.311 € ............................................................................................... 52

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 49.105 € ..................................................................... 53

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 73.678 € .................................................................. 54

06423 Prevozni stroški in storitve OU 13.387 € ............................................................................................. 55

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.107 € ........................................................................................... 56

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 101.975 € ........................................................................ 57

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 47.500 € ............................................................................... 59

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 218.368 € ........ 60

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 156.254 €......................................................................................... 60

06441 Nakup osnovnih sredstev 60.613 € ...................................................................................................... 62

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500 € ......................................................................... 63

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.025 € .............................................................................................................. 64

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.025 € ................................................................................................................ 64

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.025 € .............................................................................................................. 65

10410 JAVNA DELA 4.025 € ........................................................................................................................ 65

4002 ODDELEK ZA FINANCE 983.516 € .......................................................................................................................... 66

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 983.516 € ...................................................................................................... 66

2201 Servisiranje javnega dolga 983.516 € ................................................................................................................. 66

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 983.516 € ............... 67

22401 Plačilo obresti bankam 56.047 € .......................................................................................................... 67

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 927.469 € ................................................................ 67

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 5.291.450 € ............................................................................................... 68

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 262.273 € ........................................................................... 68

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 262.273 € ................................................................................... 68

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 28.300 € ............................................................. 68

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 4.900 € ......................................................................................... 69

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 12.900 € ................................................................................... 69

07404 Študije na področju civilne zaščite 10.500 € ........................................................................................ 70

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 233.973 € ................................................................. 70

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 187.100 € .................................................................................... 71

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 46.873 € .......................................................... 71

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.922 € .......................................................................................................... 72

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.922 € ................................................................................................... 72

08029001 Prometna varnost 9.922 € ....................................................................................................................... 72

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 351 € ........................................................ 73

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. 9.571 € .............................. 73

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.452 € ........................................................................................ 73

1104 Gozdarstvo 38.452 € ........................................................................................................................................... 74

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452 € ....................................................................................... 74

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 38.452 € ................................................................................. 74

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.651.008 € ................................................ 75

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.644.008 €........................................................................................................ 75

4


13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.290.000 €............................................................... 76

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 840.000 € .................................................................... 76

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost 450.000 € ............................................................................ 76

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.041.099 € ........................................................... 77

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 868.837 € ................................................................... 77

13407 Študije na področju cestne infrastrukture 101.580 € ............................................................................ 80

13409 Investicije v cestno infrastrukturo 70.681 € ......................................................................................... 83

13029003 Urejanje cestnega prometa 55.909 € ....................................................................................................... 83

13410 Avtobusna postajališča 26.437 € .......................................................................................................... 84

13411 Parkirišča 29.472 € .............................................................................................................................. 84

13029004 Cestna razsvetljava 257.000 € ................................................................................................................ 85

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 120.000 € ........................................................................................... 85

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 30.000 € .................................................................................. 86

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 107.000 €....................................................................... 86

1306 Telekomunikacije in pošta 7.000 € ..................................................................................................................... 87

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 7.000 € ................................................................ 87

13440 Gradnja širokopasovnih povezav 7.000 € ............................................................................................ 87

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 656.141 € ............................................................................ 88

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 635.441 € .................................................................................. 88

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 45.000 € ................................................................................................ 88

15401 Ravnanje z odpadki 45.000 € ............................................................................................................... 89

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 590.441 € ...................................................................................................... 90

15406 Nakup zemljišč 11.680 € ..................................................................................................................... 90

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 197.698 € .................................................................... 90

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 338.157 € ................................................................................................... 91

15414 Gospodarske javne službe 5.000 € ....................................................................................................... 92

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 37.907 € ............................................................................................. 92

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 20.700 €...................................................................................................... 93

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 20.700 € ...................................................................................... 93

15501 Urejanje vodotokov 20.700 € ............................................................................................................... 93

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.080.899 € ...................... 94

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 160.000 € ....................................................................... 95

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000 € ................................................................ 95

16401 Urbanizem in geodetske storitve 75.000 € ........................................................................................... 96

16029003 Prostorsko načrtovanje 85.000 € ............................................................................................................. 96

16405 Strateško načrtovanje 85.000 € ............................................................................................................ 97

1603 Komunalna dejavnost 462.442 € ......................................................................................................................... 98

16039001 Oskrba z vodo 462.442 € ........................................................................................................................ 98

16411 Študije o vodooskrbi 17.387 € ............................................................................................................. 98

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 445.055 €....................................................................................... 99

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 146.862 € ................................................................................................... 101

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 146.862 € ........................................................................ 101

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 134.769 € ..................................................................... 102

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 12.093 € ..................................................................................... 102

5


1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 311.595 € ..... 103

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 67.895 € ................................................................................................... 103

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 67.895 € ............................................................... 103

16069002 Nakup zemljišč 243.700 € .................................................................................................................... 104

16456 Nakup zemljišč za investicije 243.700 € ............................................................................................ 105

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 592.754 € ............................................................................. 105

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 592.754 € .............................................. 106

23029001 Rezerva občine 592.754 €..................................................................................................................... 106

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 592.754 € ............................................................. 106

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 7.030.823 € ...................................................................................... 107

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 36.200 € .......................................................................................................... 107

1003 Aktivna politika zaposlovanja 36.200 € ............................................................................................................ 107

10039001 Povečanje zaposljivosti 36.200 € .......................................................................................................... 108

10403 Javna dela 36.200 €............................................................................................................................ 108

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 214.976 € ................................................................................................................. 109

1702 Primarno zdravstvo 34.100 € ............................................................................................................................ 110

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 34.100 € .............................................................................................. 110

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV 34.100 € ............................. 111

1707 Drugi programi na področju zdravstva 180.876 € ............................................................................................. 111

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 161.876 € .................................................................................................. 112

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane 161.876 € .............................................. 112

17079002 Mrliško ogledna služba 19.000 € .......................................................................................................... 113

17420 Mrliško pregledna služba 19.000 € .................................................................................................... 113

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.430.246 € .................................................................... 114

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 166.800 € .......................................................................................................... 114

18029001 Nepremična kulturna dediščina 160.300 € ............................................................................................ 115

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 160.300 € .................. 115

18029002 Premična kulturna dediščina 6.500 € .................................................................................................... 116

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 6.500 € ...................................................................... 116

1803 Programi v kulturi 609.443 € ............................................................................................................................ 116

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 322.910 € ............................................................................................... 117

18401 Knjižnična dejavnost 322.910 € ......................................................................................................... 118

18039002 Umetniški programi 173.997 € ............................................................................................................. 118

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 173.997 € ............................................................................... 119

18039003 Ljubiteljska kultura 82.536 € ................................................................................................................ 120

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 10.700 € .................................................................................. 121

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 71.836 € ........................................................... 121

18039005 Drugi programi v kulturi 30.000 € ........................................................................................................ 122

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice 30.000 € .................................................................................... 123

1804 Podpora posebnim skupinam 7.500 € ............................................................................................................... 123

18049001 Programi veteranskih organizacij 7.500 €............................................................................................. 124

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 7.500 € ......................................................... 124

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 646.503 € ........................................................................................................ 124

18059001 Programi športa 538.128 € .................................................................................................................... 125

6


18420 Transferi za športne dejavnosti 286.630 € ......................................................................................... 125

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 251.498 € ........................ 126

18059002 Programi za mladino 108.375 € ............................................................................................................ 127

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 108.375 € ...................................................................................... 128

19 IZOBRAŽEVANJE 4.255.902 € ............................................................................................................................... 129

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.260.000 € .............................................................................................. 129

19029001 Vrtci 2.260.000 € .................................................................................................................................. 129

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje 2.150.000 € ............................................... 130

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo 72.500 € ................................................................ 131

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 37.500 € ........................................................ 131

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.339.259 € ......................................................................................... 132

19039001 Osnovno šolstvo 1.290.691 € ................................................................................................................ 132

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike 14.857 € ......................................... 133

19411 Transferi v osnovne šole 575.030 € ................................................................................................... 133

19412 Študije za investicije na področju šolstva 36.193 €............................................................................ 134

19413 Investicijski transferi šolam 226.049 € .............................................................................................. 135

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 438.561 € ............................................................................... 135

19039002 Glasbeno šolstvo 48.568 € .................................................................................................................... 136

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 43.568 € ........................................................................ 137

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja 5.000 € ............................................... 137

1906 Pomoči šolajočim 656.643 € ............................................................................................................................. 138

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 656.643 € ................................................................................................. 138

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja 656.643 € ............................ 138

20 SOCIALNO VARSTVO 1.093.500 € ....................................................................................................................... 139

2002 Varstvo otrok in družine 53.000 € .................................................................................................................... 139

20029001 Drugi programi v pomoč družini 53.000 € ........................................................................................... 140

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 53.000 € .......................................................................................... 140

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.040.500 €........................................................................................ 140

20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000 € ................................................................................................... 141

20401 Socialni transferi posameznikom 172.000 € ...................................................................................... 141

20049003 Socialno varstvo starih 732.000 € ......................................................................................................... 142

20410 Center za socialno delo Sevnica 46.000 € .......................................................................................... 142

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 686.000 € ................................... 143

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 87.000 € .................................................................................. 144

20411 Socialni transferi 87.000 € ................................................................................................................. 144

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 49.500 € ............................................................................... 145

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela 49.500 € ...................................... 146

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 883.758 € ................................................................................. 147

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.000 € .......................................................................................................... 147

1003 Aktivna politika zaposlovanja 15.000 € ............................................................................................................ 147

10039001 Povečanje zaposljivosti 15.000 € .......................................................................................................... 148

10401 Spodbujanje zaposlovanja 15.000 € ................................................................................................... 148

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 112.286 € .................................................................................... 149

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 94.286 € ............................................................................................ 150

7


11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000 € ............................................................................. 150

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 40.000 € ...................................................................................... 151

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 13.000 € ........................................... 151

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 39.030 € .......................................................................... 152

11405 Odškodnine v kmetijstvu 5.000 € ...................................................................................................... 153

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000 €............................................................................... 153

11408 Razvoj podeželja 14.030 € ................................................................................................................. 154

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000 € ......................................................... 155

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji 6.000 € ......................... 156

11029003 Zemljiške operacije 2.256 € .................................................................................................................. 156

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.256 € ............................................................................................. 157

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.000 € ............................................................................................................. 157

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.000 € ...................................................................................... 158

11406 Zapuščene živali 18.000 € ................................................................................................................. 158

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 70.369 € ................................................... 158

1302 Cestni promet in infrastruktura 70.369 € .......................................................................................................... 159

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 43.830 € .............................................................. 159

13418 Gradnja cest za poslovne cone 43.830 € ............................................................................................ 159

13029003 Urejanje cestnega prometa 26.539 € ..................................................................................................... 160

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 15.500 € ............................................................................................. 160

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 11.039 € ..................................... 161

14 GOSPODARSTVO 592.342 € .................................................................................................................................. 161

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 185.453 € ............................................................................. 162

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 185.453 € .......................................................................... 162

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 148.564 € ..................................................................................... 163

14406 Delovanje RRA 36.889 € ................................................................................................................... 166

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 406.889 € ........................................................................... 167

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 406.889 € ........................................................................... 167

14420 Turizem 406.889 € ............................................................................................................................. 168

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 29.862 € ............................................................................ 171

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.862 € .................................................................................. 172

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.862 € ...................................................................................................... 172

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE 29.862 € ........................................ 172

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 27.899 € ......................... 173

1603 Komunalna dejavnost 27.899 € ......................................................................................................................... 173

16039001 Oskrba z vodo 27.899 € ........................................................................................................................ 174

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH 27.899 € ........................... 174

19 IZOBRAŽEVANJE 36.000 €.................................................................................................................................... 174

1906 Pomoči šolajočim 36.000 € ............................................................................................................................... 175

19069003 Štipendije 36.000 € ............................................................................................................................... 175

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 36.000 € .............................................................................................. 176

5000 KS BLANCA 57.475 € ................................................................................................................................................. 177

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.281 € .................................................................................................................... 177

0603 Dejavnost občinske uprave 15.281 € ................................................................................................................ 177

8


06039001 Administracija občinske uprave 12.581 € ............................................................................................. 177

60001 Administracija - KS Blanca 4.898 € .................................................................................................. 178

60002 Pisarniški material - KS Blanca 300 € ............................................................................................... 178

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.790 € ................................................................................................. 178

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.193 € .......................................................................... 179

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.400 € ....................................................................... 179

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.700 € .......... 180

60007 Upravljanje z premoženjem 2.700 € .................................................................................................. 180

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.746 € ................................................... 181

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.746 € .......................................................................................................... 181

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.434 € ................................................................. 181

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 10.434 € ................................................................................... 182

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 24.312 € .............................................................. 182

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca 24.312 €.......................................................... 182

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.548 € ........................... 183

1603 Komunalna dejavnost 4.548 € ........................................................................................................................... 183

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.548 € ............................................................................. 184

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca 4.548 €................................................................... 184

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.900 € ........................................................................... 185

1803 Programi v kulturi 2.900 € ................................................................................................................................ 185

18039003 Ljubiteljska kultura 2.900 € .................................................................................................................. 186

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 2.900 € ............................................................................................. 186

5001 KS BOŠTANJ 202.063 € ............................................................................................................................................. 186

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.569 € .................................................................................................................... 186

0603 Dejavnost občinske uprave 20.569 € ................................................................................................................ 187

06039001 Administracija občinske uprave 20.569 € ............................................................................................. 187

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 2.300 € ............................................................................................. 187

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 3.275 € ..................................................... 188

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 14.994 € ............................................................................... 189

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 84.848 € ................................................... 190

1302 Cestni promet in infrastruktura 84.848 € .......................................................................................................... 190

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 26.024 € ................................................................. 190

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 26.024 €............................................................ 191

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 58.824 € .............................................................. 191

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj 58.824 € ........................................................ 192

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 69.950 € ......................... 192

1603 Komunalna dejavnost 69.950 € ......................................................................................................................... 193

16039001 Oskrba z vodo 59.100 € ........................................................................................................................ 193

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 59.100 € ................................................................................................ 193

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.850 € ........................................................................... 195

16072 Urejanje pokopališč 10.850 € ............................................................................................................ 195

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 26.697 € ......................................................................... 196

1803 Programi v kulturi 26.697 € .............................................................................................................................. 197

18039003 Ljubiteljska kultura 15.131 € ................................................................................................................ 197

9


18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 15.131 € .......................................................................................... 198

18039005 Drugi programi v kulturi 11.566 € ........................................................................................................ 198

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj 11.566 € ............................................................... 199

5002 KS KRMELJ 53.205 € ................................................................................................................................................. 199

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.336 € .................................................................................................................... 199

0603 Dejavnost občinske uprave 16.336 € ................................................................................................................ 200

06039001 Administracija občinske uprave 16.336 € ............................................................................................. 200

60020 Administracija -KS Krmelj 2.830 € ................................................................................................... 200

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj 2.592 € ................................................................................................. 201

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.610 € ........................................................................... 201

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 7.304 € ................................................................................... 202

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.004 € ................................................... 203

1302 Cestni promet in infrastruktura 17.004 € .......................................................................................................... 203

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.721 € ................................................................... 203

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj 3.721 € .............................................................. 204

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13.283 € .............................................................. 204

13022 Novogradnje cest-KS KS Krmelj 13.283 € ........................................................................................ 205

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.826 € ........................... 205

1603 Komunalna dejavnost 2.826 € ........................................................................................................................... 205

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.826 € ............................................................................. 206

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj 2.826 € ........................................................ 206

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.039 € ......................................................................... 207

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 12.493 € ............................................................................................................ 207

18029002 Premična kulturna dediščina 12.493 € .................................................................................................. 208

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ 12.493 € .......................... 208

1803 Programi v kulturi 4.266 € ................................................................................................................................ 208

18039003 Ljubiteljska kultura 1.800 € .................................................................................................................. 209

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 1.800 €............................................................................................. 209

18039005 Drugi programi v kulturi 2.466 € .......................................................................................................... 210

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 2.466 € ....................................................... 210

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 281 € ............................................................................................................... 211

18059001 Programi športa 281 €........................................................................................................................... 211

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 281 € ................................................... 212

5003 KS LOKA 102.063 € .................................................................................................................................................... 212

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.558 € .................................................................................................................... 212

0603 Dejavnost občinske uprave 19.558 € ................................................................................................................ 212

06039001 Administracija občinske uprave 19.558 € ............................................................................................. 213

60030 Pisarniški material-KS Loka 3.720 € ................................................................................................. 213

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 5.545 € ............................................................................ 213

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 10.293 € .................................................................................... 214

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 51.983 € ................................................... 215

1302 Cestni promet in infrastruktura 51.983 € .......................................................................................................... 215

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.779 € ................................................................. 216

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 21.779 € ................................................................................... 216

10


13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 30.204 € .............................................................. 217

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka 30.204 € ............................................................ 217

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 27.822 € ......................... 217

1603 Komunalna dejavnost 27.822 € ......................................................................................................................... 218

16039001 Oskrba z vodo 21.549 € ........................................................................................................................ 218

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 21.549 € ................................................................... 218

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.273 € ............................................................................. 219

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka 6.273 € .................................................... 219

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.700 € ........................................................................... 220

1803 Programi v kulturi 2.700 € ................................................................................................................................ 221

18039003 Ljubiteljska kultura 2.700 € .................................................................................................................. 221

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 2.700 € ............................................................................................. 222

5004 KS PRIMOŽ 32.097 € ................................................................................................................................................. 222

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.500 € ...................................................................................................................... 222

0603 Dejavnost občinske uprave 6.500 € .................................................................................................................. 222

06039001 Administracija občinske uprave 4.000 € ............................................................................................... 223

60040 Administracija - KS Primož 1.900 € .................................................................................................. 223

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 2.100 € ........................................................................... 223

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.500 € .......... 224

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 2.500 €.............................................................................. 224

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.597 € ................................................... 225

1302 Cestni promet in infrastruktura 21.597 € .......................................................................................................... 225

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.684 € ................................................................... 225

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 9.684 € .............................................................. 226

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.913 € .............................................................. 226

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož 11.913 € ....................................................... 226

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.000 € ........................... 227

1603 Komunalna dejavnost 2.000 € ........................................................................................................................... 227

16039001 Oskrba z vodo 2.000 € .......................................................................................................................... 228

16040 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož 2.000 € .............................................................. 228

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000 € ........................................................................... 228

1803 Programi v kulturi 2.000 € ................................................................................................................................ 229

18039003 Ljubiteljska kultura 2.000 € .................................................................................................................. 229

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 2.000 € ............................................................................................ 230

5005 KS SEVNICA 174.361 € .............................................................................................................................................. 230

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.760 € ...................................................................................................................... 230

0603 Dejavnost občinske uprave 6.760 € .................................................................................................................. 230

06039001 Administracija občinske uprave 6.760 € ............................................................................................... 231

60050 Administracija -KS Sevnica 4.630 € .................................................................................................. 231

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 400 € .............................................................................................. 231

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica 200 € ............................................................................ 232

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 1.530 € .................................................................... 232

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 126.050 € ................................................. 232

1302 Cestni promet in infrastruktura 126.050 € ........................................................................................................ 233

11


13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 53.688 € ................................................................. 233

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica 53.688 € ........................................... 233

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 72.362 € .............................................................. 234

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica 72.362 € ........................................................ 234

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.551 € ......................................................................... 235

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 32.051 € ............................................................................................................ 235

18029001 Nepremična kulturna dediščina 32.051 € .............................................................................................. 236

18051 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE - KS SEVNICA ..................

32.051 € ........... 236

1803 Programi v kulturi 9.500 € ................................................................................................................................ 237

18039003 Ljubiteljska kultura 9.500 € .................................................................................................................. 237

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 9.500 € ........................................................................................... 238

5006 KS STUDENEC 45.439 € ........................................................................................................................................... 238

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.888 € .................................................................................................................... 238

0603 Dejavnost občinske uprave 12.888 € ................................................................................................................ 238

06039001 Administracija občinske uprave 12.888 € ............................................................................................. 239

60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.500 € ............................................................................................ 239

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 3.868 € ....................................................................... 239

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 6.520 € .............................................................................. 240

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.085 € ................................................... 240

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.085 € .......................................................................................................... 241

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.200 € ................................................................... 241

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec 5.200 € .............................................................. 241

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13.885 € .............................................................. 242

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec 13.885 € ..................................................................... 242

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.377 € .............................................................................. 243

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.377 € .................................................................................... 243

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.377 € ........................................................................................................ 243

15060 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov- KS Studenec 2.377 € ............................................................ 244

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.798 € ........................... 244

1603 Komunalna dejavnost 2.798 € ........................................................................................................................... 244

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.798 € ............................................................................. 245

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec 2.798 € ..................................................... 245

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.292 € ........................................................................... 246

1803 Programi v kulturi 8.292 € ................................................................................................................................ 246

18039003 Ljubiteljska kultura 7.950 € .................................................................................................................. 247

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 7.950 € ......................................................................................... 247

18039005 Drugi programi v kulturi 342 € ............................................................................................................. 247

18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec 342 € .................................................................. 248

5007 KS ŠENTJANŽ 147.261 € ........................................................................................................................................... 248

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.826 € ...................................................................................................................... 248

0603 Dejavnost občinske uprave 7.826 € .................................................................................................................. 248

06039001 Administracija občinske uprave 7.826 € ............................................................................................... 249

60070 Administracija - KS Šentjanž 1.901 € ................................................................................................ 249

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 2.254 € ........................................................................ 249

12


60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 3.670 € ..................................................................... 250

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 25.000 € ........................................................................... 251

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 25.000 € ................................................................................... 251

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.000 € ................................................................. 251

70070 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Šentjanž 25.000 € .................................................... 252

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 103.915 € ................................................. 252

1302 Cestni promet in infrastruktura 103.915 € ........................................................................................................ 252

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.780 € ................................................................. 253

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 20.780 € .......................................................... 253

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 83.136 € .............................................................. 254

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž 83.136 € ....................................................... 254

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.474 € ........................... 254

1603 Komunalna dejavnost 3.474 € ........................................................................................................................... 255

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.474 € ............................................................................. 255

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž 3.474 € ...................................................... 256

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.046 € ........................................................................... 256

1803 Programi v kulturi 7.046 € ................................................................................................................................ 256

18039003 Ljubiteljska kultura 5.500 € .................................................................................................................. 257

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 5.500 € .......................................................................................... 257

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1.546 € ............................................................................................... 258

18073 Mediji in avdiovizualna kultura 1.546 € ............................................................................................ 258

5008 KS TRŽIŠČE 113.160 € .............................................................................................................................................. 258

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.740 € .................................................................................................................... 258

0603 Dejavnost občinske uprave 13.740 € ................................................................................................................ 259

06039001 Administracija občinske uprave 13.740 € ............................................................................................. 259

60080 Materialni stroški-KS Tržišče 4.251 € ............................................................................................... 259

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.420 € .......................................................................... 260

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 8.069 € ................................................................................... 260

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 74.820 € ................................................... 261

1302 Cestni promet in infrastruktura 74.820 € .......................................................................................................... 262

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 16.207 € ................................................................. 262

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 16.207 € ............................................................ 262

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 55.113 € .............................................................. 263

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče 55.113 € ......................................................... 263

13029004 Cestna razsvetljava 3.500 € .................................................................................................................. 263

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče 3.500 € ........................................................................................... 264

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.100 € ........................... 264

1603 Komunalna dejavnost 7.100 € ........................................................................................................................... 264

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.100 € ............................................................................. 265

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 7.100 € ........................................................ 265

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.500 € ......................................................................... 266

1803 Programi v kulturi 17.500 € .............................................................................................................................. 266

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 € ................................................................................................................ 267

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000 € ........................................................................................ 267

13


18039005 Drugi programi v kulturi 5.500 € .......................................................................................................... 267

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 5.500 € ....................................................................................... 268

5009 KS ZABUKOVJE 79.458 € ......................................................................................................................................... 268

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.780 € .................................................................................................................... 268

0603 Dejavnost občinske uprave 12.780 € ................................................................................................................ 268

06039001 Administracija občinske uprave 11.780 € ............................................................................................. 269

60090 Administracija - KS Zabukovje 1.750 € ............................................................................................ 269

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 4.600 € ..................................................................... 270

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.430 € .............................................................................. 270

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 € .......... 271

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje 1.000 € ................................................. 271

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 47.131 € ................................................... 272

1302 Cestni promet in infrastruktura 47.131 € .......................................................................................................... 272

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.000 € ................................................................. 272

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 19.000 € ....................................................... 273

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 28.131 € .............................................................. 273

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje 28.131 € .................................................... 273

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.547 € ......................... 273

1603 Komunalna dejavnost 10.547 € ......................................................................................................................... 274

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.547 € ........................................................................... 274

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.547 € ......................................................................... 275

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000 € ........................................................................... 275

1803 Programi v kulturi 9.000 € ................................................................................................................................ 276

18039003 Ljubiteljska kultura 9.000 € .................................................................................................................. 276

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 9.000 € ....................................................................................... 277

5010 KS DOLNJE BREZOVO 9.091 € .............................................................................................................................. 277

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.469 € ...................................................................................................................... 277

0603 Dejavnost občinske uprave 1.469 € .................................................................................................................. 278

06039001 Administracija občinske uprave 439 € .................................................................................................. 278

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 9 € ....................................................................................... 278

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 430 € .......................................................... 278

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.030 € .......... 279

60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO 1.030 € ........................................ 279

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.802 € ..................................................... 279

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.802 € ............................................................................................................ 280

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.802 € ................................................................... 280

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 3.802 € ..................................................................... 280

14 GOSPODARSTVO 732 € ......................................................................................................................................... 281

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 732 € .................................................................................. 281

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 732 € ................................................................................. 282

14095 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI -KS DOLNJE BREZOVO 732 € .................................................. 282

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 200 € ................................................................................. 282

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 200 € ....................................................................................... 283

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 200 € ........................................................................................................... 283

14


15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO 200 € .............................................................. 283

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 468 € .............................. 283

1603 Komunalna dejavnost 468 € .............................................................................................................................. 284

16039001 Oskrba z vodo 468 € ............................................................................................................................. 284

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 468 € ........................................................................................ 284

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.420 € ........................................................................... 285

1803 Programi v kulturi 150 € ................................................................................................................................... 285

18039003 Ljubiteljska kultura 150 € ..................................................................................................................... 285

18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO 150 € ........................................................ 286

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.270 € ............................................................................................................ 286

18059001 Programi športa 2.270 € ........................................................................................................................ 287

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO

2.270 € .... 287

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .................................................................................................................................... 290

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 127.614 € .................................................................................................................. 290

0603 Dejavnost občinske uprave 127.614 € ................................................................................................................... 290

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 127.614 € ...... 290

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 9.514 € ................................................................................ 290

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 4.705 € ......................................................................................... 290

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 12.000 € ............................................................................................... 290

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 2.000 € ....................................................................................... 290

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA 1.000 € ............................................................ 290

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 60.271 € ........................................................ 291

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.528 €.................................................................... 291

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 6.986 € ................................................................ 291

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU 15.000 € ................................................................................................... 291

OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA 1.200 € .................................................................................................... 291

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.000 € ................................................................................. 292

OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO 5.000 € ............................................... 292

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 380 € ........................................................................................... 292

OB110-15-0030 OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA 3.500 € .............................................................................. 292

OB110-16-0013 NAKUP OPREME 1.030 € ................................................................................................................. 292

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ 2.500 € ....................................................... 293

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 83.373 € ........................................................................... 293

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 83.373 € ........................................................................................ 293

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.500 € ........................................................... 293

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 10.500 € ................................. 293

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 1.000 € .............................................................................................................. 293

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 71.873 € ................................................................. 293

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 46.873 € .................................................................................... 293

OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME 25.000 €................................................................ 294

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.000 € .......................................................................................................... 294

1003 Aktivna politika zaposlovanja 15.000 € ................................................................................................................ 294

10039001 Povečanje zaposljivosti 15.000 € .......................................................................................................... 294

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 15.000 € ............................................... 294

15


11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 115.738 € .................................................................................... 294

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 77.286 € ................................................................................................. 294

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000 € ............................................................................. 294

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 13.000 € ......................................... 294

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 40.000 € ................................................................... 294

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 22.030 € .......................................................................... 295

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 2.000 € ......................................... 295

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 6.000 € ......................................... 295

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 € ................................................. 296

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 8.000 € ............................................................................................................ 296

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA 30 € ............................................................................... 296

11029003 Zemljiške operacije 2.256 € .................................................................................................................. 297

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 2.256 € .................................................. 297

1104 Gozdarstvo 38.452 € ............................................................................................................................................. 297

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452 € ..................................................................................... 297

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 38.452 € ....................................................... 297

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.712.063 € .............................................. 298

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.705.063 € .......................................................................................................... 298

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.553.311 € ......................................................... 298

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 5.488 € ............................................................... 298

OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 197.732 € ............................................................................ 298

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 29.063 €.......................................................................................... 298

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA 1.801 € ........................................................................................................ 298

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA 12.200 € ..................................................................................... 298

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ 83.136 €........................................................................... 299

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS 55.113 € ............................................................................... 299

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 28.131 € ............................................................................................................. 299

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI 11.913 €.................................................................................................. 299

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS 30.204 € ........................................................................................ 299

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 58.824 € .............................................................................................................. 300

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ 6.969 € ...................................................................................................... 300

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP 24.312 € ............................................................................................................... 300

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC 1.685 € ...................................................... 300

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA 63.592 € ............................................. 300

OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA 24.388 € ........................................ 301

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL 2.810 € .......................................................... 301

OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ 13.283 € .............................................. 301

OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE ULICE 9.028 € ..................................................................................... 301

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 25.695 € ............................................... 301

OB110-16-0018 UREDITEV LC 372481-ODSEK DO MOSTU MIRNA 113.514 € ................................................... 302

OB110-16-0019 UREDITEV LC POKLEK-PODVRH 81.200 € .................................................................................. 302

OB110-16-0020 UREDITEV LC EXTRAFORM-Ž.P. 63.391 € ................................................................................... 302

OB110-16-0021 UREDITEV LC ARTO-PONIKVE 41.200 € ..................................................................................... 302

OB110-16-0022 SANACIJA MOSTU ČEZ KAMENIŠKI POTOK 61.200 € .............................................................. 302

16


OB110-16-0023 UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH 55.120 € ........................................................................ 303

OB110-16-0025 UREDITEV CESTE ŠENTJANŽ-KAL 41.220 € ............................................................................... 303

OB110-16-0027 UREDITEV PEŠPOT BREG-Ž. POSTAJA 70.681 €......................................................................... 303

OB110-16-0029 JR ŠMARJE-HE BOŠTANJ 25.000 € ................................................................................................ 303

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 101.591 €.................................................. 303

OB110-17-0001 PREHOD ZA PEŠCE NA LOGU 3.000 € .......................................................................................... 304

OB110-17-0004 REKONSTRUKCIJA LC SEVNICA-DROŽANJE 134.797 € ........................................................... 304

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU 61.200 €.......................................................................... 304

OB110-17-0006 CESTA DO OŠ BLANCA 1.830 € ..................................................................................................... 304

OB110-17-0007 POVEZOVALNA POT HE VRHOVO-ŠENTJUR 5.500 € ............................................................... 305

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 7.500 € ................................................................. 305

13029003 Urejanje cestnega prometa 64.211 € ..................................................................................................... 305

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 23.700 € ................................................... 305

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 29.472 € ................................................................ 305

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 11.039 € ............................................. 305

13029004 Cestna razsvetljava 82.000 € ................................................................................................................ 306

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 82.000 € ............................................................................... 306

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 5.541 € .................................................................. 306

OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG 5.541 € ............................................................................................... 306

1306 Telekomunikacije in pošta 7.000 € ........................................................................................................................ 306

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 7.000 € .............................................................. 306

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7.000 €.................................................................... 306

14 GOSPODARSTVO 430.960 € .................................................................................................................................. 306

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140.024 € ................................................................................. 306

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 140.024 € .......................................................................... 306

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 € ........................................................................ 306

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 53.000 € ............................................ 307

OB110-09-0059 PODJETNIŠKI INKUBATOR 71.980 € ............................................................................................. 307

OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES 44 € .................................................................................................. 308

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 290.936 € ................................................................................ 308

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 290.936 € ........................................................................... 308

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 107.780 € ........................................... 308

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 12.000 € ................................. 309

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 23.146 € ................................................................................... 309

OB110-16-0049 UNDISCOVERED DESTINATIONS WITH CHARACTER 148.010 € ........................................... 309

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 616.535 € .......................................................................... 310

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 599.535 € .................................................................................... 310

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 45.000 € .............................................................................................. 310

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 15.000 € .......................................................................... 310

OB110-14-0035 CEROD II. 11.779 € ............................................................................................................................ 310

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 18.221 € .............................................................................................. 310

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 554.535 € .................................................................................................... 310

OB110-07-0282 GRADBENI MATERIAL 2.000 € ...................................................................................................... 310

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 161.328 € ........................................................................................ 310

17


OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 112.965 € ......................................................... 311

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 172.349 € ................................................................. 311

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ 20.000 € ................................................................................. 311

OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ 11.680 € ..................................................................................... 311

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 5.000 €........................................................................................... 311

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 18.000 € .................................................................................. 312

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 16.370 € .................................................................................... 312

OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO 34.843 € ............................................................................. 312

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 17.000 € ........................................................................................................ 312

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 17.000 € .................................................................................... 312

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 17.000 € ................................................................................................ 312

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 875.569 € ....................... 313

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 110.000 € .......................................................................... 313

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 25.000 € .............................................................. 313

OB110-07-0074 URBANIZEM 25.000 € ...................................................................................................................... 313

16029003 Prostorsko načrtovanje 85.000 € ........................................................................................................... 313

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 70.000 € .................................................................................................... 313

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM 15.000 € ................................................................................................... 313

1603 Komunalna dejavnost 454.423 € ........................................................................................................................... 314

16039001 Oskrba z vodo 442.055 € ...................................................................................................................... 314

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR 3.000 € ............................................................................... 314

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 190.000 € ............................................................... 314

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI 115.055 € ....................................................................... 314

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA 6.000 € ......................................... 314

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 128.000 € ............................................................... 314

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.368 € ........................................................................... 315

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA 1.000 € .............................................................................................................. 315

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ 2.000 € ................................................................................ 315

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA 121 € ......................................... 315

OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE 7.247 € ................................................................... 315

OB110-16-0017 OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE ROŽNO 2.000 € ............................................................................... 316

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 311.146 € .......... 316

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 67.446 € ................................................................................................... 316

OB110-12-0082 ČRPALIŠČE METEORNE VODE-DOLNIČAR 13.395 € ................................................................ 316

OB110-13-0064 PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA 14.051 € .............................................. 316

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 40.000 € ....................................................................................................... 316

16069002 Nakup zemljišč 243.700 € .................................................................................................................... 317

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 243.700 € ........................................................................................................... 317

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 34.100 € ................................................................................................................... 317

1702 Primarno zdravstvo 34.100 € ................................................................................................................................. 317

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 34.100 € .............................................................................................. 317

OB110-15-0028 GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D. 6.161 € ........................................................... 317

OB110-16-0032 PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA 15.000 € ........................................ 317

OB110-16-0053 NAKUP RADIJSKIH POSTAJ ZA ZD SEVNICA 12.939 € ............................................................. 318

18


18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 518.861 € ....................................................................... 318

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 192.351 € .............................................................................................................. 318

18029001 Nepremična kulturna dediščina 192.351 € ............................................................................................ 318

OB110-16-0033 UREDITEV PLOŠČADI OB KVEDROVI CESTI 160.300 € ............................................................ 318

OB110-17-0011 UREDITEV SPOMENIKA NOB 32.051 €......................................................................................... 318

1803 Programi v kulturi 60.461 € .................................................................................................................................. 319

18039002 Umetniški programi 17.000 € ............................................................................................................... 319

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 17.000 € ................................. 319

18039005 Drugi programi v kulturi 43.461 € ........................................................................................................ 319

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 30.000 € ................................................. 319

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ 200 € ........................................ 319

OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI 342 € .................................................................... 319

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS 2.266 € ........................................................................... 319

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE 500 € .............................................................................. 320

OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA 10.154 € ..................................... 320

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 266.049 € ............................................................................................................. 320

18059001 Programi športa 266.049 € .................................................................................................................... 320

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 190.111 € ...................................................................... 320

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA 281 € ........................................................................................ 321

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAVE 9.753 € ................................................................................................ 321

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 2.270 € ............................................................................................. 321

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 15.000 € ..................................... 321

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 25.862 € ................................................ 321

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 22.771 €.......................................................................................................... 322

19 IZOBRAŽEVANJE 743.304 € .................................................................................................................................. 322

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 37.500 € ....................................................................................................... 322

19029001 Vrtci 37.500 € ....................................................................................................................................... 322

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 37.500 € ................................... 322

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 705.804 € ................................................................................................. 322

19039001 Osnovno šolstvo 700.804 €................................................................................................................... 322

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 226.049 € ................................................................................. 322

OB110-15-0032 DOGRADITEV PRIZIDKA PŠ STUDENEC 255.436 € ................................................................... 322

OB110-16-0007 UREDITEV NOVE KOTLOVNICE V OŠ ŠENTJANŽ 141.852 € ................................................... 323

OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJANŽ 16.104 € .............................................................................................. 323

OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ 10.000 € ............................................ 323

OB110-16-0042 UREDITEV OKOLICE PŠ LOKA 51.362 € ...................................................................................... 323

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 € ...................................................................................................................... 324

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 5.000 € ..................................................................... 324

19


I . SPLOŠNI DEL

20


I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

3 6 4 . 0 8 1 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 16.040.908 €

40 TEKOČI ODHODKI 4.528.868 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 836.923 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za

delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust,

povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na

delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke

zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.339 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno

zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje,

prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,

na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve 2.907.238 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in

storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske

storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške

storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve

menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve (uniforme in

službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne storitve in

komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,

odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve

komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva,

vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna

vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in

restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini,

drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče vzdrževanje druge opreme,

zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, tekoče

vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje

počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče

vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine

za poslovne objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni

odhodki (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko

študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje

zaposlenih, dodatki poslancem in državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke,

21


sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah,

plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški,

povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja

invalidov po ZZRZI, drugi operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti 56.047 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov

poslovnim bankam in plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam. Zneski

na posameznih kreditih so usklajeni s trenutno vrednostjo EURIBOR-a ter morebitnimi

spremembami v letu 2017, predviden pa je tudi znesek obresti za morebitno likvidnostno

zadolževanje med letom.

409 Rezerve 596.321 €

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna proračunska

rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI 7.013.201 €

410 Subvencije 598.732 €

Obrazložitev konta

Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje obresti

privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge subvencije

privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi cenovne subvencije

na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju z odpadno vodo ter na

področju čistilnih naprav.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.926.843 €

Obrazložitev konta

Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska

nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije,

drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,

regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v

vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in

gospodinjstvom).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 414.217 €

Obrazložitev konta

Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim

upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom.

413 Drugi tekoči domači transferi 2.073.410 €

Obrazložitev konta

Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena

drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v

sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih

oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode -

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za

blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

22


uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.060.426 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.060.426 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva,

nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter

športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča,

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in

naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring,

načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 438.412 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

proračunski uporabniki 95.863 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo

investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski

transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem

proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 342.549 €

Obrazložitev konta

Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim

zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 15.676.827

70 DAVČNI PRIHODKI 11.953.924 €

700 Davki na dohodek in dobiček 10.927.078 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki smo jo ob sprejemanju

proračuna za leto 2017 ocenili v enaki višini kot za leto 2016. Že takrat pa smo govorili o

pogajanjih, ki ob sprejemanju proračuna še niso bila zaključena in upanju na povišanje

povprečnine. In v sredini leta je bila sprejeta novela ZIPRS 1718, ki je zvišala povprečnino iz 530

EUR na 533,50 EUR in s tem prinesla povišanje dohodnine tudi za naš proračun.

703 Davki na premoženje 675.900 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:

- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb

- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

23


- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

- davek od premoženja - na posest plovnih objektov

- davek na dediščine in darila

- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb

- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb

Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo

direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso

spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno

število zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve 345.946 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:

- davek na dobitke od iger na srečo

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

- turistična taksa

- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki 5.000 €

Obrazložitev konta

Med letom nastaja realizacija v dobro in breme tega konta, ko FURS prazni davčne podračune.

Plan je minimalen in je njegova realizacija odvisna od ključev praznitve posameznih davčnih

obveznosti zavezancev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.380.700 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.569.278 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb

- prihodki od obresti od sredstev na vpogled

- prihodki od najemnin za poslovne prostore

- prihodki od najemnin za stanovanja

- prihodki od drugih najemnin

- prihodki od zakupnin

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico

-drugi prihodki od premoženja

Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo v planu proračuna za 2017 prihodki

od koncesij za vodno pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske

pogodbe in so odvisne od proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od

najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa

upravljata JP Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni

najemni pogodbi.

24


711 Takse in pristojbine 11.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse.

712 Globe in druge denarne kazni 19.350 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške in

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za

degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz.

sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in

storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.

Največ prihodkov od prodaje ustvarijo Krajevne skupnosti s prihodki od upravljanja s pokopališči

ter objekti v javni uporabi.

714 Drugi nedavčni prihodki 593.026 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:

- drugi nedavčni prihodki

- prihodki od komunalnih prispevkov

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja

- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki

- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

- drugi izredni nedavčni prihodki

Prihodki so deloma vezani na prihodke krajevnih skupnosti in se zgolj uskladijo z realizacijo in

pričakovanji do konca leta.

Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za

okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka. Po nekaj letih stagnacije na

investicijskem delu pravnih oseb v naši občini, smo v letu 2016 začutili vzpodbuden porast

prihodkov iz naslova komunalnega prispevka in ta trend se nadaljuje. V zadnjem času so postale

naložbeno aktivne predvsem pravne osebe, ki imajo poslovne prostore v naši občini in bodo letos

ali dozidali nove ali pa se lotili novogradenj. ker pričakujemo povečanje prihodkov na tem

področju, smo povečali plan.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 209.500 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500 €

Obrazložitev konta

PRODAJA POSLOVNEGA PROSTORA

Občina Sevnica v letu 2017 predvideva prodati, glede na izkazani interes, po vzpostavitvi

25


etažnega dela, poslovni prostor v objektu Loka pri Zidanem mostu 17. Postopek prodaje bo

potekal skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti.

PRODAJA STANOVANJ

Občina Sevnica predvideva na podlagi izkazanega interesa prodati dve stanovanji v Tržišču, na

naslovu Tržišče 43. Postopek prodaje bo potekal skladno z zakonom in uredbo o stvarnem

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 110.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih

sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih

zemljišč.

Prodaja zemljišč

PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

Občina Sevnica predvideva v letu 2017 prodati kmetijska zemljišča, v ocenjeni vrednosti 40.000

EUR, ki smo jih prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča se prodajajo

zainteresiranim kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju

države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2017 Občina predvideva prodati stavbna zemljišč, na prodaj so še tri parcele na območju

stanovanjskega naselja Dolnje Brezovo, štiri parcele v stanovanjskem naselju Drožanjska cesta,

dve parceli na Dvorcu na Kompolju. Občina ves čas sledi tudi izkazanim interesom po nakupu

drugih stavbnih zemljišč v lasti Občine Sevnica.

26


74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.132.703 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 971.211 €

Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6) REB A 2017 REB B 2017

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG.

JAVNOFIN. INSTIT.

613.602 971.211

7400 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna

613.602 971.211

740000 Prejeta sredstva iz naslova

tekočih obveznosti državnega proračuna

104.253 221.862

740001 Prejeta sredstva iz državnega

pror. za investicije

392.223 632.223

- Požarna taksa 38.500 38.500

- MIKZŠ - OŠ Tržišče

OB110-08-0026

-Nakup radijskih postaj za ZD Sevnica

OB110-16-0053

-Sanacija usada na LC 372151 Podvrh-

Trnovec

28.909 28.909

10.916 10.916

0 240.000

- MGRT - 23. člen ZFO-1A 313.898 313.898

740004 Druga prejeta sredstva iz

državnega proračuna za tekočo porabo

117.126 117.126

- Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti

-Služba vlade za lokalno samoupravo -

sofinanciranje SPO

- Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz

plačanih subvencij od tržnih najemnin

- Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve-druž.pomočnik

10.856 10.856

15.000 15.000

3.000 3.000

88.270 88.270

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:

27


- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna: izkazani znesek je izračun

finančne izravnave za Občino Sevnica, ki temelji na zakonsko določeni povprečnini 533,50 EUR,

ki je bila uveljavljena sredi leta 2017.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in

drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in sicer:

Požarna taksa

MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva nakazuje

v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne

opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze

Sevnica.

OŠ Tržišče

Občina Sevnica je v letu 2016 prejela s strani MIZŠ sredstva v vrednosti 1,179.245,00 EUR. Del

teh sredstev (532.062 EUR) bi morala prejeti v letu 2017, vendar smo po podpisu aneksa konec

leta sredstva prejeli že prej. V letu 2017 pa smo bili na podlagi računov upravičeni še za 28.909

EUR. Skupno je MIZŠ sofinanciralo investicijo v znesku 1,689.207 EUR, kar pomeni, da Občina

zaradi nižje pogodbene vrednosti z izvajalcem ni počrpala celotnih sredstev, ki so bila s sklepom

dodeljena v vrednosti do 1.767.933,00 EUR.

MGRT - 23. člen ZFO-1A

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o

financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica

vsakoletno izvaja prijave projektov na 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež sredstev za

sofinanciranje investicij. V skladu s postopkom izbora izvajalcev gradbenih del so bile za določene

projekte dosežene nižje cene od ocenjenih stroškov projektov. Občina bo zato poskušala prijaviti

na razpis še dodatne projekte in s tem počrpati celotno možno kvoto.

Nakup radijskih postaj za ZD Sevnica

Občina Sevnica je prijavila nakup radijskih postaj za Zdravstveni dom Sevnica na razpis za prijavo

predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene

dejavnosti v RS za obdobje 2016-2017. Občina Sevnica je uspešno pridobila 10.916 € iz

navedenega razpisa. Sredstva se bodo uporabila za nakup radijskih terminalov (mobilnih in

ročnih) za reševalne postaje, kar je nujno zaradi čim bolj učinkovitega delovanja dispečerske

službe zdravstva.

Sanacija usada na LC 372151 Podvrh – Trnovec

Občina Sevnica je v letu 2017 pridobila državna sredstva za sanacijo usada na LC 372151 Podvrh

– Trnovec. Ministrstvo za okolje in prostor financira projekt sanacije usada v neto vrednosti, v

znesku 300.605,50 EUR. V letu 2017 se projekt financira v vrednosti 240.000 EUR, v letu 2018

pa v znesku 60.605,50. Strošek Občine Sevnica je plačilo davka ter plačilo stroškov izdelave

projektne dokumentacije, nadzora in izdelave projekta izvedenih del.

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:

28


Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti

Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Na osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela program

vzdrževanja gozdnih cest.

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO

V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega

proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za

financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog

občinske uprave. Občina Sevnica je tako za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata

- Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v višini 50% upravičenih

odhodkov in izdatkov.

Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin

Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno

najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v

občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni

in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je

med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.

Družinski pomočnik

Na podlagi zakonodaje se za financiranje družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta

namen v tekočem letu presegajo 0,35% primerne porabe, zagotovijo dodatna sredstva iz

državnega proračuna. Zaradi večjega števila družinskih pomočnikov, bodo sredstva iz državnega

proračuna višja.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije 161.492 €

Obrazložitev konta

29


KONTO (K2/K3/K4/K6)

REB A 2017

REB B

2017

741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED.

PROR. EU

201.492 161.492

7410 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz predpristopnih pomoči

Evropske unije 0 0

7411 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev proračuna 0 0

7412 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije za strukturno politiko

0 0

7413 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije za kohezijsko politiko

201.492 161.492

741300 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije za kohezijsko politiko

201.492 161.492

Celostna prometna strategija

OB110-14-0027

Varstvo biodiverzitete in vodnih

ekosistemov OB110-16-0002

Undiscovered destinations with character

OB110-16-0049

Ureditev in posodobitev obstoječih in novih

vodnih virov OB110-16-0003

16.992 16.992

20.000 0

144.500 144.500

20.000 0

Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije

predstavljajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko

30


politiko, kjer so izkazana sredstva za :

Ministrstvo za infrastrukturo -Celostna prometna strategija

Občina Sevnica ima z Ministrstvom za infrastrukturo, od marca 2016, sklenjeno pogodbo o

sofinanciranju operacije "Celostna prometna strategija" (CPS), po kateri je upravičena do

sofinanciranja 85% upravičenih stroškov. Občine, ki so vključene v to operacijo naj bi s tem

pridobile strateško osnovo za dolgoročno izvajanje ukrepov trajnostne prometne politike v

mestnih središčih. Mišljeni so ukrepi urejanja dostopov in postajališč javnega potniškega prometa,

pločnikov, kolesarskih stez, nadstreškov in ostale infrastrukture, spodbujanja sistema P+R

(parkiraj in se odpelji) ter omejevanje rabe osebnega motornega prometa v mestnih središčih.

Rok za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izdelavo CPS je april 2017. Na osnovi javnega

razpisa je bilo za izdelavo CPS za Sevnico izbrano podjetje Savaprojekt iz Krškega in na osnovi

pogodbe iz maja 2016, je financiranje razdeljeno med leti 2016 - 17, zato je za dokončanje

potrebno planirati sredstva v predvidenem znesku.

Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov

Projekt Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov je zajet kot regijski projekt v Posavju, ki

temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča

njene razvojne potenciale. Do izbora bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek

teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja

razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Od

navedenega dogovora je odvisno tudi sofinanciranje in izvedba navedenega projekta. Trenutno

potekajo aktivnosti za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske

regije. Do navedenega dogovora ni prišlo v letu 2017.

Undiscovered destinations with character

Občina Sevnica je skupaj s partnerji prijavila projekt Undiscovered Destinations with Character

na razpis Interreg-Adrion. Partnerstvo projekta predstavlja deset partnerjev iz osmih držav.

Namen projekta je bil trajnostni razvoj območja s poudarkom na ohranitvi naravne dediščine,

razvoj turističnega modela, promocija. V Občini Sevnica se je projekt nanašal predvsem na

območje Lisce. Projekt se ni uvrstil v zadnji krog izbora.

Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov

Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v

Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in

izkorišča njene razvojne potenciale. Do izbora bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek

teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja

razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Od

navedenega dogovora je odvisno tudi sofinanciranje in izvedba navedenega projekta. Trenutno

potekajo aktivnosti za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske

regije. Do navedenega dogovora ni prišlo v letu 2017.

31


C. RAČUN FINANCIRANJA - 4 5 6 . 6 2 2 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.398.316 €

50 ZADOLŽEVANJE 470.847 €

500 Domače zadolževanje 470.847 €

Obrazložitev konta

Občina Sevnica se v letu 2017 ne namerava zadolžiti pri poslovni banki, zato v sprejetem

proračunu nismo načrtovali zadolževanja. Na podlagi povabila na sredstva 23. člena ZFO-1A,

bomo imeli možnost najeti brezobrestni dolgoročen kredit pri državnem proračunu, zato smo

sredstva v višini 470.847,00 EUR zapisali kot nov najet kredit. Zanj ne potrebujemo soglasja

Ministrstva za finance in tudi odplačilne kvote posameznih let se ne vštevajo v izračun možnega

zadolževanja.

55 ODPLAČILA DOLGA 927.469 €

550 Odplačila domačega dolga 927.469 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih

bankah.

32


I I . POSEBNI DEL

33


II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET 7 2 . 0 0 0 €

01 POLITIČNI SISTEM 72.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,

podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta

ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih

nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter

mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in

potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje

lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 72.000 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje

lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje

odločitev v skladu s sprejetim proračunom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 72.000 €

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški

odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih

strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

34


Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih

uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih

možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti,

izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov

lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

01101 Stroški dela občinskega sveta 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STROŠKI DELA OS

Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih

skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Za leto 2017

je bilo predvidenih 9 sej. Zagotovijo se dodatna sredstva za izplačilo sejnin, saj bo v letu 2017

izvedenih 10 sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno

udeležbo.

402905 Sejnine udeležencem odborov 43.000 €

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) se sejnine izplačujejo članom delovnih

teles občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.

35


402905 Sejnine udeležencem odborov 6.000 €

01105 Delovanje političnih strank 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DELOVANJE POLITIČNIH STRANK

Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, se financirajo iz občinskega proračuna na

podlagi Zakona o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07) in Sklepa občinskega

sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0074/2014, z dne 17.12.2014), v

višini 18.000 EUR. Političnim strankam pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki

so ga dobile na volitvah 2014.

Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR, ki

se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in

samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07), Sklep občinskega

sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0074/2014, z dne 17.12.2014),

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l.

RS, št. 43/15).

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000 €

2000 NADZORNI ODBOR 5 . 6 9 0 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.690 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na

tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in

nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje

proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik

Občinskega sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje

delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor 5.690 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

36


Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje

delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev

Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2017. Realizacija bo ugotovljena ob

koncu leta 2017 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.690 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne

strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini

nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in

lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje

delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev

Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2017. Realizacija bo ugotovljena ob

koncu leta 2017 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora izplačujejo

sejnine. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela nadzornega

odbora. Del sredstev se prerazporedi na konto za plačilo nagrad za izvedbo nadzorov po letnem

planu dela nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno

udeležbo.

37


402905 Sejnine udeležencem odborov 4.300 €

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POTNI STROŠKI

Načrtovani stroški prevozov članov nadzornega odbora so povezani z izobraževanjem članov

nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.

402402 Stroški prevoza v državi 150 €

02204 Delovanje Nadzornega odbora 1.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV

Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega

odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora

je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah

zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov

drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Sredstva so predvidena na podlagi

pretekle realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora. Zagotovijo se dodatna sredstva za

poplačilo nagrad za izvedene nadzore po planu dela nadzornega odbora.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Predvideni so izdatki za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi

preteklih stroškov.

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.000 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 240 €

3000 ŽUPAN 2 4 9 . 3 1 3 €

01 POLITIČNI SISTEM 165.310 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,

podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta

ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih

38


nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter

mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in

potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje

lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 165.310 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje

lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje

odločitev v skladu s sprejetim proračunom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 165.310 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški

vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost,

objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni

samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim

proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je

realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.

39


01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 67.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan je s sklepom št. 032-0005/2015, z dne 22. 4. 2015

imenoval Danico Božič in Janeza Kukca kot nepoklicna podžupana in določil višino mesečnega

plačila za opravljanje funkcije. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za

delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni so

tudi potni in drugi stroški za službena potovanja. Ker je Danica Božič z začetkom leta odstopila s

funkcije podžupanje, so se sredstva za plačilo za opravljanje funkcije ustrezno prerazporedila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v

javnem sektorju.

400000 Osnovne plače 40.621 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.600 €

400100 Regres za letni dopust 500 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 950 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 500 €

400900 Jubilejne nagrade 289 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.000 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 250 €

401200 Prispevek za zaposlovanje 30 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo 50 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

320 €

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50 €