Views
11 months ago

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+

V. ANALITIČNE

V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA 2017 Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki. Priloga je pripravljena skladno s programom Ministrstva za finance Appra in sistematično skozi institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo niza obrazložitve vseh vej klasifikacij vezano na specifike našega proračuna ter naših projektov. VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID REBALANSA B 2017 Numerični prikaz rebalansa B 2017 - spremembe so osenčene. VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in predlagamo, da odlok sprejme po skrajšanem postopku. Pripravila: mag. Vlasta MARN Vodja oddelka za finance Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica Priloge: odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 splošni del rebalansa posebni del rebalansa načrt razvojnih programov analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica razčlenjevalni razvid rebalansa B 2017 stališča delovnih teles Občinskega sveta Vročiti: naslovu v zbirko dokumentarnega gradiva

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na ________________, sprejel O D L O K o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 1. člen V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/17) se spremeni 2. člen tako, da se glasi: Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je določen: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih) skupina/podskupine kontov proračun leta 2017 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 15.676.826 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.334.623 70 DAVČNI PRIHODKI 11.953.924 700 Davki na dohodek in dobiček 10.927.078 703 Davki na premoženje 675.900 704 Domači davki na blago in storitve 345.946 706 Drugi davki 5.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.380.699 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.569.278 711 Takse in pristojbine 11.000 712 Globe in druge denarne kazni 19.350 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046 714 Drugi nedavčni prihodki 593.025 1

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: Predlagal je dnevni red, kot je nav
 • Page 8 and 9: zaposlenih. Zato se, tudi na predlo
 • Page 10 and 11: Ad 6 Predlog Odloka o spremembah in
 • Page 12 and 13: - pojasniti, kdaj bo izveden pločn
 • Page 14 and 15: - plan na materialnih stroških žu
 • Page 16 and 17: - pojasniti namen odkupa objekta na
 • Page 18 and 19: Srebrno plaketa Občine Sevnica: -
 • Page 20 and 21: pozvala politične stranke zastopan
 • Page 22 and 23: Povzetek razprave: Prva svetnica je
 • Page 24 and 25: PRILOGA: ZAPISNIK 8. TOČKE DNEVNEG
 • Page 26 and 27: Slovenije o številu prebivalstva,
 • Page 28 and 29: Posamezni kandidati za določitev k
 • Page 30 and 31: 5. Predlog Odloka o spremembah in d
 • Page 32 and 33: - pri vzpostavitvi namakalnih siste
 • Page 34 and 35: Zlato plaketa Občine Sevnica: - Š
 • Page 36 and 37: 16. Vprašanja in pobude članov ob
 • Page 39: Številka: 410-0050/2017 Datum: 13.
 • Page 43 and 44: B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA
 • Page 45 and 46: REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNI
 • Page 47 and 48: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 49 and 50: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 51 and 52: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 53 and 54: C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods
 • Page 55 and 56: A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI
 • Page 57 and 58: A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P
 • Page 59 and 60: A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK
 • Page 61 and 62: A. Bilanca odhodkov 4002 - ODDELEK
 • Page 63 and 64: A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK
 • Page 65 and 66: A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK
 • Page 67 and 68: A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK
 • Page 69 and 70: A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK
 • Page 71 and 72: A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK
 • Page 73 and 74: A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC
 • Page 75 and 76: A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT
 • Page 77 and 78: A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL
 • Page 79 and 80: A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA
 • Page 81 and 82: A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO
 • Page 83 and 84: A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE
 • Page 85 and 86: A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT
 • Page 87 and 88: A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI
 • Page 89 and 90: A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK
 • Page 91 and 92:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 93 and 94:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 96:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 100:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 104:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 108:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 112:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 116:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 120:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 124:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 128:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 132:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 136:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 140:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 144:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 148:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 152:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 155 and 156:

  I. SPLOŠNI DEL ...................

 • Page 157 and 158:

  0603 Dejavnost občinske uprave 1.4

 • Page 159 and 160:

  1606 Upravljanje in razpolaganje z

 • Page 161 and 162:

  11029001 Strukturni ukrepi v kmetij

 • Page 163 and 164:

  18011 Ljubiteljska kultura-KS Bošt

 • Page 165 and 166:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 167 and 168:

  18039005 Drugi programi v kulturi 5

 • Page 169 and 170:

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠ

 • Page 171 and 172:

  OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICI

 • Page 173 and 174:

  I . SPLOŠNI DEL 20

 • Page 175 and 176:

  sodni stroški, storitve odvetnikov

 • Page 177 and 178:

  - nadomestilo za uporabo stavbnega

 • Page 179 and 180:

  etažnega dela, poslovni prostor v

 • Page 181 and 182:

  - prejeta sredstva iz naslova teko

 • Page 183 and 184:

  KONTO (K2/K3/K4/K6) REB A 2017 REB

 • Page 185 and 186:

  C. RAČUN FINANCIRANJA - 4 5 6 . 6

 • Page 187 and 188:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 189 and 190:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 191 and 192:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 193 and 194:

  01301 Nadomestilo za delo župana i

 • Page 195 and 196:

  uradi na različnih ravneh oblasti.

 • Page 197 and 198:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 199 and 200:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 201 and 202:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 203 and 204:

  402004 Časopisi, revije, knjige in

 • Page 205 and 206:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 207 and 208:

  Občina Sevnica je naročnik nekate

 • Page 209 and 210:

  VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL Iz

 • Page 211 and 212:

  SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV

 • Page 213 and 214:

  413003 Sredstva, prenesena drugim o

 • Page 215 and 216:

  420203 Nakup stanovanjskega pohišt

 • Page 217 and 218:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 219 and 220:

  400000 Osnovne plače 2.850 € 400

 • Page 221 and 222:

  550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNI

 • Page 223 and 224:

  Občina Sevnica zagotavlja stalno u

 • Page 225 and 226:

  431500 Investicijski transferi drug

 • Page 227 and 228:

  proračuna. Oznaka in nazivi glavni

 • Page 229 and 230:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 231 and 232:

  ŽP Boštanj do mostu čez Mirno, n

 • Page 233 and 234:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 235 and 236:

  OB110-16-0023 - UREDITEV PLOČNIKA

 • Page 237 and 238:

  Zakon o plovbi po celinskih vodah,

 • Page 239 and 240:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 241 and 242:

  OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJ

 • Page 243 and 244:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 245 and 246:

  soseski v Dolnjem Brezovem. Na obmo

 • Page 247 and 248:

  TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTO

 • Page 249 and 250:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 251 and 252:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 253 and 254:

  finančno knjižiti prihodek in odh

 • Page 255 and 256:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 257 and 258:

  PGD ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽA

 • Page 259 and 260:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 261 and 262:

  projektnega pristopa pri sofinancir

 • Page 263 and 264:

  1702 Primarno zdravstvo 34.100 €

 • Page 265 and 266:

  določili in primerjati s prejšnji

 • Page 267 and 268:

  413302 Tekoči transferi v javne za

 • Page 269 and 270:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 271 and 272:

  46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,

 • Page 273 and 274:

  INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PO

 • Page 275 and 276:

  in sofinanciranja izvajanja program

 • Page 277 and 278:

  Proračunski uporabnik znotraj glav

 • Page 279 and 280:

  PRAVILNIK - ŠPORT Na osnovi Pravil

 • Page 281 and 282:

  za mladinsko dejavnost. Zakonske in

 • Page 283 and 284:

  ZJZP) - Zakon o organizaciji in fin

 • Page 285 and 286:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 287 and 288:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 289 and 290:

  Občina Sevnica je podpisala pogodb

 • Page 291 and 292:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 293 and 294:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 295 and 296:

  predlaganega družinskega pomočnik

 • Page 297 and 298:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 299 and 300:

  večjega števila občanov v social

 • Page 301 and 302:

  ohranitvi ali razvoju delovnih spos

 • Page 303 and 304:

  1102 Program reforme kmetijstva in

 • Page 305 and 306:

  Občina Sevnica navedena sredstva,

 • Page 307 and 308:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 309 and 310:

  kmetijstva in s kmetijstvom povezan

 • Page 311 and 312:

  je Oddelek za gospodarske dejavnost

 • Page 313 and 314:

  Na javnih površinah na območju Se

 • Page 315 and 316:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 317 and 318:

  Razpoložljiva sredstva se na podla

 • Page 319 and 320:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 321 and 322:

  vlagati v razvoj turističnih produ

 • Page 323 and 324:

  študente različnih strok in njiho

 • Page 325 and 326:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 327 and 328:

  16039001 Oskrba z vodo 27.899 € O

 • Page 329 and 330:

  ohranjanju in spodbujanju razvoja k

 • Page 331 and 332:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 333 and 334:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 335 and 336:

  Zakon o plovbi po celinskih vodah,

 • Page 337 and 338:

  16039002 Urejanje pokopališč in p

 • Page 339 and 340:

  18039003 Ljubiteljska kultura 2.900

 • Page 341 and 342:

  DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

 • Page 343 and 344:

  402300 Goriva in maziva za prevozna

 • Page 345 and 346:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 347 and 348:

  vodarino fizičnim osebam. TELEFONS

 • Page 349 and 350:

  Sredstva za poštnino so namenjena

 • Page 351 and 352:

  - Zakon o varstvu kulturne dedišč

 • Page 353 and 354:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 355 and 356:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 357 and 358:

  grbine). Zakonske in druge pravne p

 • Page 359 and 360:

  za rekreacijo v naseljih, sredstva

 • Page 361 and 362:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 363 and 364:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 365 and 366:

  18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPOR

 • Page 367 and 368:

  izkazovale potrebe po povečanju sr

 • Page 369 and 370:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 371 and 372:

  zakonodajo. OPN bo po vsebini nadom

 • Page 373 and 374:

  Postavka predstavlja predvidene str

 • Page 375 and 376:

  18030 Ljubiteljska kultura v KS Lok

 • Page 377 and 378:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Navedeni

 • Page 379 and 380:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 381 and 382:

  16039001 Oskrba z vodo 2.000 € Op

 • Page 383 and 384:

  Omogočiti društvom in drugim orga

 • Page 385 and 386:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 387 and 388:

  skupnosti Sevnica v sezoni 2016/201

 • Page 389 and 390:

  Proračunski uporabnik znotraj glav

 • Page 391 and 392:

  18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevni

 • Page 393 and 394:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 395 and 396:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 397 and 398:

  15060 Vzdrževanje kanalizacijskih

 • Page 399 and 400:

  402200 Električna energija 700 €

 • Page 401 and 402:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 403 and 404:

  cest zaradi pokritja stroškov inve

 • Page 405 and 406:

  vozila in opremo. Zakonske in druge

 • Page 407 and 408:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 409 and 410:

  16071 Urejanje pokopališč in pogr

 • Page 411 and 412:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 413 and 414:

  Tržišče ob njihovih jubilejih te

 • Page 415 and 416:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 417 and 418:

  in vgradnja redukcijskih naprav za

 • Page 419 and 420:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 421 and 422:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 423 and 424:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 425 and 426:

  420202 Nakup strojne računalniške

 • Page 427 and 428:

  dejavnost, gospodarjenje z zemljiš

 • Page 429 and 430:

  (veteranske organizacije, verske sk

 • Page 431 and 432:

  0603 Dejavnost občinske uprave 1.4

 • Page 433 and 434:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 435 and 436:

  14039002 Spodbujanje razvoja turizm

 • Page 437 and 438:

  s tem omogoči kvalitetno bivanje v

 • Page 439 and 440:

  poklicna gostovanja), sofinanciranj

 • Page 441 and 442:

  288

 • Page 443 and 444:

  III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 06

 • Page 445 and 446:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 447 and 448:

  OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GAS

 • Page 449 and 450:

  OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP

 • Page 451 and 452:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 453 and 454:

  OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 58.8

 • Page 455 and 456:

  Stanje projekta V izvajanju. OB110-

 • Page 457 and 458:

  gradenj cest za poslovne cone, izgr

 • Page 459 and 460:

  transnacionalnim programom. Partner

 • Page 461 and 462:

  upravičenih stroškov (stroški de

 • Page 463 and 464:

  15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDI

 • Page 465 and 466:

  Stanje projekta V izvajanju. OB110-

 • Page 467 and 468:

  starega mestnega jedra Sevnice, ki

 • Page 469 and 470:

  na podračunu krajevne skupnosti).

 • Page 471 and 472:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 473 and 474:

  lastnica nepremičnine. Preostanek

 • Page 475 and 476:

  OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 22.77

 • Page 477 and 478:

  19039002 Glasbeno šolstvo 5.000

 • Page 480:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 484:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 488:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 492:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 496:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 500:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 504:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 508:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 512:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 516:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 520:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 524:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 528:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 532:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 536:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 540:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 544:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 548:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 552:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 556:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 560:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 564:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 568:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 572:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 576:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 580:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 584:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 588:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 592:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 603 and 604:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 605 and 606:

  določenih deležih praznijo tudi v

 • Page 607 and 608:

  virih financiranja za celovito izve

 • Page 609 and 610:

  GIBANJE TRANSFERNIH SREDSTEV DRŽAV

 • Page 611 and 612:

  RAZMERJE MED INVESTICIJSKIMI ODHODK

 • Page 613 and 614:

  IX. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČI

 • Page 615 and 616:

  Za znižanje stroškov upoštevati

 • Page 617 and 618:

  ni bilo. Izvedena je bila le uredit

 • Page 619 and 620:

  Ker finančni načrt Infre predvide

 • Page 621 and 622:

  azmeram in iz tega izhajajočim pot

 • Page 623 and 624:

  V letih 2012 in 2013 je Občina Sev

 • Page 625 and 626:

  V centru Krmelja urediti parkiriš

 • Page 627 and 628:

  občin. Sofinanciran strošek preko

 • Page 629 and 630:

  vzdrževanje stavb v lasti Občine

 • Page 631 and 632:

  Intenzivneje graditi čistilne napr

 • Page 633 and 634:

  Vsa delovna telesa so obravnavala r

 • Page 635 and 636:

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500 720

 • Page 637 and 638:

  Posebni del proračuna sestavljajo

 • Page 639 and 640:

  Neposredni uporabnik mora v 30 dneh

 • Page 641 and 642:

  Številka: 410-0033/2017 Sevnica, d

 • Page 643 and 644:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 645 and 646:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 647 and 648:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 649 and 650:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 651 and 652:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 653 and 654:

  A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI

 • Page 655 and 656:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 657 and 658:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 659 and 660:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - ODDELEK

 • Page 661 and 662:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 663 and 664:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 665 and 666:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 667 and 668:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 669 and 670:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 671 and 672:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 673 and 674:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 675 and 676:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 677 and 678:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 679 and 680:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 681 and 682:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 683 and 684:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 685 and 686:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 687 and 688:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 689 and 690:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 691 and 692:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 693 and 694:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 696:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 700:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 704:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 708:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 712:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 716:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 720:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 724:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 728:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 732:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 736:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 740:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 744:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 748:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 752 and 753:

  PREDLOG 1. OBRAVNAV E PRORAČUNA za

 • Page 754 and 755:

  1000 OBČINSKI SVET 127.000 € ...

 • Page 756 and 757:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 758 and 759:

  18059002 Programi za mladino 125.03

 • Page 760 and 761:

  0603 Dejavnost občinske uprave 14.

 • Page 762 and 763:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 764 and 765:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 766 and 767:

  0603 Dejavnost občinske uprave 128

 • Page 768 and 769:

  OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZA

 • Page 770 and 771:

  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih

 • Page 772 and 773:

  I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO

 • Page 774 and 775:

  sredstva za plače in druge izdatke

 • Page 776 and 777:

  -drugi prihodki od premoženja Najv

 • Page 778 and 779:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.341.680

 • Page 780 and 781:

  741 Prejeta sredstva iz državnega

 • Page 782 and 783:

  uresničuje razvojne prioritete reg

 • Page 784 and 785:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 786 and 787:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 788 and 789:

  nadzornega odbora občine. Poslanst

 • Page 790 and 791:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 792 and 793:

  400000 Osnovne plače 40.621 € 40

 • Page 794 and 795:

  stroškov razpolaganja in upravljan

 • Page 796 and 797:

  18039003 Ljubiteljska kultura 48.61

 • Page 798 and 799:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 800 and 801:

  409000 Splošna proračunska rezerv

 • Page 802 and 803:

  uporabnikov. Glavni letni izvedbeni

 • Page 804 and 805:

  400000 Osnovne plače 778.050 € 4

 • Page 806 and 807:

  TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA Pl

 • Page 808 and 809:

  obratovalnih stroškov za stanovanj

 • Page 810 and 811:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 812 and 813:

  402500 Tekoče vzdrževanje poslovn

 • Page 814 and 815:

  402605 Nadomestilo za uporabo stavb

 • Page 816 and 817:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 818 and 819:

  07400 Zaščitna oprema za civilno

 • Page 820 and 821:

  0021/05 je določen obseg, vsebina

 • Page 822 and 823:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 824 and 825:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 826 and 827:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 828 and 829:

  SANACIJA LC MRZLA PLANINA - STRANJE

 • Page 830 and 831:

  - pridobitev novih parkirnih površ

 • Page 832 and 833:

  pogojev s strani Slovenskih železn

 • Page 834 and 835:

  izbran najugodnejši ponudnik za do

 • Page 836 and 837:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 838 and 839:

  402999 Drugi operativni odhodki 11.

 • Page 840 and 841:

  Sredstva so namenjena za vzdrževan

 • Page 842 and 843:

  411999 Drugi transferi posameznikom

 • Page 844 and 845:

  1605 Spodbujanje stanovanjske gradn

 • Page 846 and 847:

  16405 Strateško načrtovanje 55.00

 • Page 848 and 849:

  Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pit

 • Page 850 and 851:

  sedaj oporečno vodo in jo morajo p

 • Page 852 and 853:

  402501 Tekoče vzdrževanje stanova

 • Page 854 and 855:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 856 and 857:

  večjih in manjših plazov, kot tud

 • Page 858 and 859:

  delovnih mest. Javna dela so namenj

 • Page 860 and 861:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 862 and 863:

  15/08). Dolgoročni cilji podprogra

 • Page 864 and 865:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 866 and 867:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 868 and 869:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 870 and 871:

  - Uredba o metodologiji za določit

 • Page 872 and 873:

  udeležence v športu. Omogočiti m

 • Page 874 and 875:

  letih od 2007 do 2014 odkupila tri

 • Page 876 and 877:

  18430 Transferi za mladinsko dejavn

 • Page 878 and 879:

  - drugi predpisi. Dolgoročni cilji

 • Page 880 and 881:

  osnovnošolskega in osnovnega glasb

 • Page 882 and 883:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 884 and 885:

  nadomestila stroškov delavcev v sk

 • Page 886 and 887:

  411900 Regresiranje prevozov v šol

 • Page 888 and 889:

  ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17), - R

 • Page 890 and 891:

  plačila in določitvi prispevka up

 • Page 892 and 893:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 894 and 895:

  • Strategija razvoja Slovenije 20

 • Page 896 and 897:

  azvoj podeželja in podporne storit

 • Page 898 and 899:

  11401 Naložbe v kmetijska gospodar

 • Page 900 and 901:

  • po vključitvi v Lokalno akcijs

 • Page 902 and 903:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 904 and 905:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 906 and 907:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 908 and 909:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 910 and 911:

  • Strategija razvoja Slovenije 20

 • Page 912 and 913:

  402999 Drugi operativni odhodki 22.

 • Page 914 and 915:

  turizma na našem območju. Del teh

 • Page 916 and 917:

  kletne etaže. NAČRTI IN DRUGA PRO

 • Page 918 and 919:

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29

 • Page 920 and 921:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 922 and 923:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 924 and 925:

  povezovanja občin. Občina zagotav

 • Page 926 and 927:

  ODVOZ ODPADKOV Za odvoz odpadkov iz

 • Page 928 and 929:

  list RS, št. 39/13). Dolgoročni c

 • Page 930 and 931:

  s tem omogoči kvalitetno bivanje v

 • Page 932 and 933:

  programa športa ter mladine. Oznak

 • Page 934 and 935:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 936 and 937:

  Sredstva bodo porabljena za servisi

 • Page 938 and 939:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 940 and 941:

  420401 Novogradnje 2.000 € 16 PRO

 • Page 942 and 943:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 944 and 945:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 946 and 947:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 948 and 949:

  REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZN

 • Page 950 and 951:

  402599 Drugi izdatki za tekoče vzd

 • Page 952 and 953:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 954 and 955:

  402200 Električna energija 400 €

 • Page 956 and 957:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 958 and 959:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 960 and 961:

  ODVOZ SMETI Sredstva so namenjena z

 • Page 962 and 963:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 964 and 965:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 966 and 967:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 968 and 969:

  56/08, 04/10) - Zakon o skladu Repu

 • Page 970 and 971:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 972 and 973:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 974 and 975:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 976 and 977:

  merijo z zadovoljstvom krajanov. 60

 • Page 978 and 979:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 980 and 981:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 982 and 983:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 984 and 985:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Sredstva

 • Page 986 and 987:

  Postavka predstavlja predvidene str

 • Page 988 and 989:

  pogrebnega obreda (na primer: govor

 • Page 990 and 991:

  29/10) Dolgoročni cilji podprogram

 • Page 992 and 993:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 994 and 995:

  gasilskih vozil in gasilske opreme

 • Page 996 and 997:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 998 and 999:

  odpadkov s pokopališč, plačilo p

 • Page 1000 and 1001:

  sistema. Zakonske in druge pravne p

 • Page 1002 and 1003:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 1004 and 1005:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 1006 and 1007:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1008 and 1009:

  402200 Električna energija 800 €

 • Page 1010 and 1011:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1012 and 1013:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 1014 and 1015:

  OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE

 • Page 1016 and 1017:

  OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 34.58

 • Page 1018 and 1019:

  dejavnosti v Občini Sevnica. 16091

 • Page 1020 and 1021:

  - Pravilnik o določitvi zvrsti kul

 • Page 1022 and 1023:

  Za to proračunsko postavko se za l

 • Page 1024 and 1025:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 1026 and 1027:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 1028 and 1029:

  I I I . NAČRT RAZVO JNIH PROGRAMOV

 • Page 1030 and 1031:

  OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. O

 • Page 1032 and 1033:

  Agregati bodo razdeljeni v vse šti

 • Page 1034 and 1035:

  Stanje projekta Projekt se izvaja v

 • Page 1036 and 1037:

  Intenzivnost pomoči znaša do 100

 • Page 1038 and 1039:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-0

 • Page 1040 and 1041:

  OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI

 • Page 1042 and 1043:

  ežine se načrtuje tudi ureditev m

 • Page 1044 and 1045:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 1046 and 1047:

  Navedeni posavski projekt smo kot v

 • Page 1048 and 1049:

  Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo

 • Page 1050 and 1051:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 1052 and 1053:

  nujno postopek pričeti že v letu

 • Page 1054 and 1055:

  teritorialnega razvojnega dialoga,

 • Page 1056 and 1057:

  Stanje projekta V pripravi. 18 KULT

 • Page 1058 and 1059:

  podporne konstrukcije). Občina Sev

 • Page 1060 and 1061:

  1903 Primarno in sekundarno izobra

 • Page 1062:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1066:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1070:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1074:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1078:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1082:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1086:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1090:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1094:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1098:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1102:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1106:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1110:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1114:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1118:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1122:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1126:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1130:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1134:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1138:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1142:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1146:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1150:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1154:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1158:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1162:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1166:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1170:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1174:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1178 and 1179:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 1180 and 1181:

  Vrednost večine nepremičnin v na

 • Page 1182 and 1183:

  PRILOGA 1 Načrt pridobivanja nepre

 • Page 1184 and 1185:

  PRILOGA 2 Načrt razpolaganja z nep

 • Page 1186:

  73. 1397 Tržišče 2720/2 728 2.27

 • Page 1200 and 1201:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Št

 • Page 1202 and 1203:

  Na podlagi 9. In 14. člena Zakona

 • Page 1204 and 1205:

  Z vsakim izvajalcem, ki mu bo prizn

 • Page 1206 and 1207:

  Skupni obseg sredstev: 338.150,00 E

 • Page 1208 and 1209:

  Kadar govorimo o javnem interesu na

 • Page 1212:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 6. t

 • Page 1215 and 1216:

  Občina Sevnica podpira vse športn

 • Page 1217 and 1218:

  lahko prijavijo vsi zainteresirani

 • Page 1219 and 1220:

  Športno dvorano Sevnica in Športn

 • Page 1221:

  • rekonstrukcije in adaptacije 30

 • Page 1228 and 1229:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Št

 • Page 1230 and 1231:

  • Pri izbiri programov oziroma po

 • Page 1232 and 1233:

  PREDLOG Na podlagi 16. člena Zakon

 • Page 1234 and 1235:

  II. POSOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJ

 • Page 1236 and 1237:

  (4) Javni razpis se objavi na splet

 • Page 1238 and 1239:

  19. člen (poziv k podpisu pogodbe)

 • Page 1240 and 1241:

  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LET

 • Page 1242 and 1243:

  Tabela 3: Kompetentnost strokovnih

 • Page 1244 and 1245:

  g) razširjenost športne panoge: T

 • Page 1246 and 1247:

  Tabela 9: Prostočasna športna vzg

 • Page 1248 and 1249:

  Upravičeni stroški: - strokovni k

 • Page 1250 and 1251:

  Tabela 14: Športna vzgoja otrok in

 • Page 1252 and 1253:

  Tabela 16: Vrhunski šport OBSEG SO

 • Page 1254 and 1255:

  Merila, ki se uporabljajo za vredno

 • Page 1256 and 1257:

  Tabela 22: Usposabljanje in izpopol

 • Page 1258 and 1259:

  Dodatni pogoji za izvedbo športne

 • Page 1260 and 1261:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1262 and 1263:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1264 and 1265:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1266 and 1267:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1268 and 1269:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1270 and 1271:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1272 and 1273:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1278:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 8. t

 • Page 1281 and 1282:

  Predlog - SKRAJŠANI POSTOPEK Na po

 • Page 1284 and 1285:

  Oddelek za okolje in prostor Števi

 • Page 1286:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 10.

 • Page 1289 and 1290:

  PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakon

 • Page 1292 and 1293:

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Občin

 • Page 1294 and 1295:

  VELJAVNI ODLOK: 22. člen Gradbene

 • Page 1296:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 12.

 • Page 1299:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 1304 and 1305:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 1308:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 14.

 • Page 1311:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
KAZALO - Občina Škofljica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...