Views
1 year ago

Dec 2017

SXfáÑXe¹f dfWXfSX

SXfáÑXe¹f dfWXfSX ÀfZ VfbøY WXû ÀfIY°fe WX` QcÀfSXe WXdSX°f IiYfÔd°f SXf¿MÑX´fd°f f³f³fZ IZY ffQ ´fWX»fe ffSX ´fMX³ff ´fWXbÔ¨fZ SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ dfWXfSX IZY °feÀfSXZ IÈYd¿f SXûOX¸f`´f IYf dIY¹ff »fûIYf´fʯf Äff³f ·fU³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f IÈYd¿f SXûOX ¸f`´f ´fbÀ°fIY IYf »fûIYf´fʯf IYSX°fZ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSXÜ Àfb. OZXÀIY SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ dfWXfSX ¸fZÔ IÈYd¿f IYe A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ f°ff°fZ WXbE SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû þ»f ´fifÔ²f³f IYf ¸fÔÂf dQ¹ffÜ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe, DYUÊSX ·fcd¸f, ¸fZ²ff AüSX ßf¸f VfdöY IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfWXe ´fi¹ffÀf IYSX³fZ ´fSX A¦f»fe WXdSX°f IiYfÔd°f IYf ¦füSXU dfWXfSX IYû d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü Äff³f ·fU³f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû °feÀfSXZ IÈYd¿f SXûOX¸f`´f IZY »fûIYf´fʯf Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYûdUÔQ ³fZ dfWXfSX IYe JZ°fe ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe fQ»ffU IYe A´fZÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ`dUIY IYgfdSXOXûSX, ¸fL»fe ´ff»f³f, dÀfÔ¨ffBÊ, ÀfWXIYfdSX°ff AüSX dfþ»fe ÀfZ þbOÞXe ³fü ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ÀfZ JZ°fe IYû ³fBÊ VfdöY d¸f»fZ¦feÜ þ`dUIY JZ°fe IZY A³fbIcY»f ¸ffWXü»f: CX³WXûÔ³fZ þ`dUIY JZ°fe IZY d»fE dfWXfSX ¸fZÔ A³fbIcY»f ¸ffWXü»f f°ff¹ff AüSX IYWXf dIY CX´fþ IYû CXd¨f°f IYe¸f°f dQ»ff³fZ EUÔ »f`ÔOX dSXIYfgOXÊ IYû A´fOXZMX IYSX³fZ IYe ´fWX»f ÀfZ JZ°fe IYf ·f»ff WXû¦ffÜ ÀfcfZ ¸fZÔ ²ff³f CX°´ffQ³f ¸fZÔ 90 RYeÀfQe UÈdð IYû CX³WXûÔ³fZ ´fi·ffUVff»fe IYSXfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY CX´fþ ¸fZÔ UÈdð IZY d»fE dfWXfSX IYû IYBÊ ffSX SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f n IÈYd¿f dUIYfÀf IZY d»fE þ»f ´fifÔ²f³f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYe þøYSX°f n fbð-¸fWXfUeSX IZY Äff³f ³fZ SXfþ·fU³f ÀfZ SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦fÔ¦ff IYe AdUSX»f°ff IYf Àf¸f±fʳf ¦fÔ¦ff IYe AdUSX»f°ff AüSX d³f¸fÊ»f°ff IZY ¸fbïZ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY ÀMX`ÔOX IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY ³f¸ffd¸f ¦fÔ¦fZ IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f dfWXfSX ¸fZÔ BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f fPÞXf³fZ IYe þøYSX°fûÔ ´fSX RYûIYÀf IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYBÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fL»fe ´ff»f³f CXôû¦f IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü dIYVf³f¦fÔþ ¸fZÔ dfWXfSX ¸f°À¹f ¸fWXfdUôf»f¹f IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü IYûdUÔQ õfSXf IÈYd¿f IY¸fʯf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü IÈYd¿f SXûOX¸f`´f dfWXfSX IYe LdU d³fJfSX³fZ ¸fZÔ ·fe IYSXZ¦ff ¸fQQ: IYûdUÔQ dfWXfSX IYe fZWX°fSX LdU IYe A´fZÃff IYSX°fZ WXbE SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY ffWXSX BÀfZ ÀfWXe øY´f ¸fZÔ f°ff³fZ AüSX d³fJfSX³fZ IZY d»fE þøYSXe IYQ¸f CXNXf³ff ¨ffdWXEÜ SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fZÔ ¹fWXfÔ IYe ßf¸f VfdöY IYf fOÞXf ¹fû¦fQf³f WX`Ü dQ»»fe-¸fbÔfBÊ þ`ÀfZ VfWXSXûÔ IZY dUIYfÀf ¸fZÔ dfWXfSXe ´fid°f·ff EUÔ ´fdSXßf¸f IYe A³fQZJe ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ³fE IÈYd¿f SXûOX¸f`´f ÀfZ LdU IYû d³fJfSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, þû ·fe JZ°fe ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYûBÊ IYf¸f IYSXZ UWX dIYÀff³f EZÀfZ 76 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IYe Af¸fQ³fe fPÞXf³ff IÈYd¿f SXûOX¸f`´f IYf »fùf þ`dUIY IYfgSXeOXûSX ´fSX þûSX d¸f»fZ¦fe B³f´fbMX ÀfdÀfOXe þ`dUIY IYfgSXeOXûSX IYe ff°f IZY Àff±f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Àfþe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³fed°f WXû °fû Àfþe CX°´ffQ³f ¸fZÔ dfWXfSX EIY ³fÔfSX ´fSX Af þfE¦ffÜ A·fe WX¸f °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ fWXb°f þ»Q QcÀfSXZ ³fÔfSX ´fSX Af³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ¦fÔ¦ff ³fQe IZY dIY³ffSXZ WX¸f Àfþe IYe JZ°fe IZY d»fE þ`dUIY IYfgdSXOXûSX f³ffEÔ¦fZÜ JZ°fe IZY ´fWX»fZ dIYÀff³fûÔ IYû B³f´fbMX ÀfdÀfOXe Qe þfE¦feÜ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü dQÀf¸fSXX, 2017 6

Àfb. OZXÀIY CXØfSX IYûdSX¹ff IZY °ff³ffVffWX dIY¸f þûÔ¦f CX³f dUVU IZY CX³f ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX WX` þû »f¦ff°ffSX ¸fedOX¹ff IYe ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ f³fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ BÀfIYe UþWX ·fe WX¸f Àf·fe þf³f°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f þû ³fWXeÔ þf³f°fZ WX`Ô Uû ¹fZ WX` dIY dIY¸f þûÔ¦f CX³f IYû »fZIYSX UWXfÔ ÀfZ A´f³fe þf³f f¨ffIYSX d³fIY»fZ »fû¦f ¢¹ff Àfû¨f°fZ WX`ÔÜ ¹fWX þf³f³ff A´f³fZ Af´f ¸fZÔ fZWXQ dQ»f¨fÀ´f WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf°fSX »fû¦fûÔ IYe Àfû¨f Af fQ»f ¨fbIYe WX`Ü dþÀf U¢?°f dIY¸f þûÔ¦f CX³f ³fZ ÀfØff ÀfÔ·ff»fe ±fe °fû QZVf IZY »fû¦fûÔ JfÀf°füSX ´fSX ¹fbUfAûÔ IYû BÀf ff°f IYe CX¸¸feQ ±fe dIY dIY¸f IZY VffÀf³f ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ffQ QZVf IZY WXf»ff°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ BÀfIYe ·fe Qû fOÞXe UþWXZÔ ±feÔÜ BÀf¸fZÔ ´fWX»fe UþWX ±fe CX³fIYf ¹fbUf WXû³ff °fû QcÀfSXe UþWX ±fe CX³fIYf dUQZVf ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSX³ffÜ Qû³fûÔ WXe ff°fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY »fû¦fûÔ IYe CX¸¸feQ ffÔ²fZ SXWX°fe ±feÔÜ »fZdIY³f dIY¸f CX³fIYe CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXZ ³fWXeÔ CX°fSX ÀfIZY fd»IY B³f »fû¦fûÔ IYe ·ff¿ff ¸fZÔ IYWXZÔ °fû dIY¸f IiYcSX°ff AüSX °ff³ffVffWXe ¸fZÔ A´f³fZ d´f°ff AüSX QfQf ÀfZ ·fe IYWXeÔ Af¦fZ d³fIY»f ¦fEÜ ¹fWXe UþWX ±fe dIY IbYL »fû¦fûÔ ³fZ CXØfSX IYûdSX¹ff ÀfZ ·ff¦f³fZ ¸fZÔ WXe A´f³fe ·f»ffBÊ Àf¸fÓfeÜ Afþ ¹fZ »fû¦f dUd·f³³f QZVfûÔ ¸fZÔ A´f³fe dþÔQ¦fe IYfMX SXWXZ WX`ÔÜ UfdVfÔ¦fMX³f ´fûÀMX ³fZ EZÀfZ 25 »fû¦fûÔ ÀfZ ff°f IYe WX`Ü 2014 ¸fZÔ QZVf LûOÞX³fZ Uf»fZ EIY OXfg¢MXSX ³fZ f°ff¹ff dIY CXÀfIYû Àf`»fSXe IZY ¸fWXþ 3500 Ufg³f d¸f»f°fZ ±fZÜ »fZdIY³f ¹fWX SXIY¸f B°f³fe ·fe ³fWXeÔ ±fe dIY EIY dIY»fû ¨ffU»f ·fe UWX JSXeQ ÀfIZYÜ ¹fWXe UþWX ±fe dIY §fSX ¨f»ff³fZ IZY d»fE UWX SXf°f ¸fZÔ À?¸f¦fd»fÔ¦f IYSX°ff ±ffÜ UWX SXf°f IZY AÔ²fZSXZ ¸fZÔ WXfÊ»f ¸fZdOXdÀf³f ¨fe³f ·fZþ°ff ±ff BÀfIZY fQ»fZ ¸fZÔ UWXfÔ ÀfZ §fSX IYe þøYSXe ¨feþZÔ ¸fÔ¦ff°ff ±ffÜ U¿fÊ 2014 ¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ff ÀfZ ·ff¦fe EIY 29 U¿feʹf ¸ffÔ ³fZ f°ff¹ff dIY dIY¸f IZY QZVf IYf ´fi¸fbJ f³f³fZ ´fSX CX³WXZÔ CX¸¸feQ ±fe dIY CX³fIZY dQ³f Àfb²fSX þfEÔ¦fZ AüSX A¨LZ dQ³f AfEÔ¦fZÜ CXÀf U¢°f EIY EZÀfûdÀfEVf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX³WXZÔ SXfVf³f, ¸feMX, ¸fL»fe Qe þf°fe ±feÜ B³f »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY dIY¸f IZY ÀfØff ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ffQ EIY ¦fe°f kRbYMXÀMXfg´fl Àf·fe IYû ¹ffQ IYSX³ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY dIY¸f A´f³fZ d´f°ff AüSX QfQf IZY ´fQd¨fÔWXûÔ ´fSX ¨f»f°fZ WXbE QZVf IYû Àfb³fWXSXZ IY»f °fIY »fZIYSX þfEÔ¦fZÜ 43 U¿feʹf EIY ½¹fdöY, þû U¿fÊ 2015 ¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ff ÀfZ ·ff¦fZ ±fZ, ³fZ f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ f°ff¹ff þf°ff ±ff dIY dIY¸f dIY°f³fZ ¸fWXf³f ½¹fdöY WX`ÔÜ CX³WXZÔ ¹fWX ·fe f°ff¹ff þf°ff ±ff dIY ¸fWXþ ´ffÔ¨f U¿fÊ IYe CX¸fi ¸fZÔ UWX §fûOÞXf ¨f»ff¹ff IYSX°fZ ±fZ AüSX ¸fWXþ °fe³f U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ UWX ¦fû»fe ¨f»ff³fe ÀfeJ ¦fE ±fZÜ B³f ff°fûÔ ´fSX dUVUfÀf IYSX³ff fZWXQ ¸fbdVIY»f ±ff, »fZdIY³f ¹fdQ Af´f WXÔÀfZ ¹ff Af´f³fZ ÀfUf»f dIY¹ff °fû Af´fIYû ¸ffSX dQ¹ff þf°ff ±ffÜ 37 U¿feʹf EIY ¹fbUf LfÂf ³fZ dIY¸f IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ dIY¸f IYe ¸fWXf³f°ff IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff þf°ff ±ffÜ ¹fWX LfÂf 2013 ¸fZÔ QZVf LûOÞX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXbAfÜ þf UWX QcÀfSXZ U¿fÊ ¸fZÔ ±ff °ff CX³?WXZÔ dIY¸f IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfZ »f¦f°ff ±ff dIY þ`ÀfZ IYûBÊ CXÀfIZY Àff±f ¸fþfIY IYSX SXWXf WX`Ü website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com A³°fSfÊáÑXe¹f CXØfSX IYûdSX¹ff ÀfZ ·ff¦f³fZ Uf»fûÔ IYe ¹fZ WX` QfÀ°ffa ÀfUf»f ´fcL³fZ ´fSX d¸f»f°fe ±fe k¸fü°fl 2014 ¸fZÔ QZVf LûOÞX³fZ Uf»fZ EIY OѦf OXe»fSX IZY ¸fb°ffdfIY CX³WXZÔ dIY¸f ÀfZ IYfRYe CX¸?¸feQZÔ ±feÔÜ UWX QZVf IZY ¹fbUf ³fZ°ff ±ffÜ CX³WXZÔ »f¦f°ff ±ff dIY¸f IZY Af³fZ IZY ffQ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY QSXUfþZ A³¹f QZVfûÔ IZY d»fE Jb»f þfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f dIY¸f IZY ÀfØff ´fSX IYfdfþ WXû³fZ IZY ffQ ¦fbþfSXZ UWX °fe³f Àff»f fWXb°f IYdNX³f ±fZÜ B³WXZÔ f¹ff³f IYSX ´ff³ff ·fe IYfRYe ¸fbdVIY»f WX`Ü BÀf QüSXf³f dþÔQ¦fe fZWXQ ¸fbdVIY»f ±feÜ EIY 23 U¿feʹf ½¹fdöY ³fZ f°ff¹ff dIY UWX A´f³ff ÀIcY»f LûOÞX ¨fbIYf ±ffÜ §fSX IYe WXf»f°f fZWXQ JSXff ±feÜ CXÀfIZY d´f°ff IYe °fdf¹f°f BÀf IYQSX JSXff WXû ¨fbIYe ±fe dIY UWX IYf¸f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ §fSX ¨f»ff³fZ IZY d»fE CXÀf³fZ EIY Àf`»fc³f Jû»ff dþÀf¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ff»f §fbÔ§fSXf»fZ f³ff³fZ IZY d»fE 50 ¨fe³fe ¹fbAf³f AüSX SXZ¦fb»fSX IZY d»fE °feÀf ¹fbAf³f d»fE þf°fZ ±fZÜ »fZdIY³f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf B°f³ff ´f`Àff ·fe ³fWXeÔ WXû°ff ±ff, d»fWXfþf þeU³f IYfMX³ff fZWXQ ¸fbdVIY»f ±ffÜ EZÀff WXe IbYL 40 U¿feʹf EIY IÔYÀMÑ¢Vf³f UIYÊSX ³fZ ·fe f¹ff³f dIY¹ffÜ UWX 2015 ¸fZÔ ´¹fûÔ¦f¹fûÔ¦f ÀfZ ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXbAf ±ff BÀf ½¹fdöY ³fZ f°ff¹ff dIY CXÀf³fZ QZVf ÀfZ ffWXSX IÔYÀMÑ¢Vf³f IYf¸f ¸fZÔ ¸fþQcSXe IZY d»fE Àfü OXfg»fSX IYe §fcÀf Qe ± f e , dþÀfIZY f f Q CXÀfIYû À f Z Ô M X ´feMXÐÀff¦fÊ ¸fZÔ IYf¸f d¸f»f ¦f¹ffÜ UWX IÔYÀMÑ¢Vf³f ÀffBMX ´fSX WXe SXWXIYSX ÀfbfWX AfNX fþZ ÀfZ SXf°f AfNX fþZ °fIY IYf¸f IYSX°ff ±ffÜ Àf´°ffWX ¸fZÔ Àff°f dQ³f IYf¸f WXû°ff ±ff »fZdIY³f UWX SXdUUfSX IYû EIY §fÔMXf ´fWX»fZ WXe IYf¸f fÔQ IYSX QZ°ff ±ffÜ CXÀfIYû þf ´fWX»fe ffSX IYf¸f IZY EUþ ¸fZÔ WXþfSX øYf»f d¸f»fZ °fû UWX ffþfSX ¦f¹ffÜ UWXfÔ ´fSX CXÀf³fZ QZJf dIY EIY fe¹fSX IYe fû°f»f IYe IYe¸f°f UWXfÔ 25 øYf»f WX`Ü °ff UWX JbVfe ÀfZ ¨fWXIY CXNXf ±ffÜ CXÀfIYû »f¦f°ff ±ff dIY UWX IYfRYe A¸feSX WXû ¦f¹ff WX`Ü °ff³ffVffWX dIY¸f þûÔ¦f Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü dQÀf¸fSXX, 2017 7