Views
10 months ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfSX 16 dQÀf¸fSXXX 2017 ´fü¿f IÈY¿¯f ´fÃf Âf¹fûQVfe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 210, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 EERYMXe d¸fÀf BÔdOX¹ff ¦fiZÔOX dRY³ff»fZ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe AfBVff »ffgSmÔXÀf dÀfaWX SXf¹f´fbSXÜ CXØfSXfJÔOX IYe SXfþ²ff³fe QZWXSXfQc³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ EERYMXe d¸fÀf BÔdOX¹ff-2018 IZY ¦fiOX dRY³ff»fZ ¸fZÔ fÀ°fSX IYe fZMXe AfBVff »ffgSXZÔÀf dÀfÔWX ·fe ´fWXbÔ¨f ¨fbIYe WX`ÔÜ »ffSXZÔÀf, BÀf ÀfÔ·ff¦f IYe ´fWX»fe ´fid°f·ff¦fe WX`ÔÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf RYfB³f»f A´fi`»f ¸fZÔ fÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü AfBVff »ffSXZÔÀf, ³f¦fSX IZY SXfþf´ffSXf UfOXÊ ¸fZÔ f¨f´f³f ¦fbþfSX³fZ IZY ffQ IbYL dQ³fûÔ °fIY ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZÔ ·fe SXWXeÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ CX³fIYe ¸ffÔ þfg¹fÀf »ffgSXZÔÀf dÀfÔWX þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ dVfdÃfIYf WX`ÔÜ AfBVff ³fZ IYWXf dIY UWX 2015 ¸fZÔ d¸fÀf LØfeÀf¦fPÞX AüSX d¸fÀf I`YMXUfIY IYf dJ°fff ·fe þe°f ¨fbIYe WX`ÔÜ AfBVff ³fZ f¨f´f³f ÀfZ WXe IY»ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ÷YÓff³f SXJ°fZ WXbE ·fSX°f³ffMXйf¸f AüSX IY°±fIY ¸fZÔ A¨Le ³fÈ°¹ffÔ¦f³ff WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf IYBÊ E»ff¸f AüSX WX»fe ·ff¿ff ¸fZÔ f³fe dRY»¸f k¸f¹ff ¨fû OXûSXl ¸fZÔ ·fcd¸fIYf d³f·ff ¨fbIYe WX`ÔÜ ¨fbMXIYe www.amanpath.com A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ VfbIiYUfSX IYû EIY ffSX dRYSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ fÔQcIY LûOÞX³fZ AüSX Àf¸ffþ °f±ff SXf¿MÑX IYe ¸fb£¹f ²ffSXf ÀfZ þbOÞX³fZ IYf Af½WXf³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY f³QcIY LûOÞXIYSX Af¦fZ AfEÔ °fû WX¸f CX³WXZÔ ¦f»fZ »f¦ff³fZ IYû °f`¹ffSX SXWXZÔ¦fZ, »fZdIY³f dWXÔÀff dIYÀfe ·fe WXf»f°f ¸fZÔ ³fWXeÔ ¨f»fZ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXfª¹f IZY ³f¢Àf»f dWXÔÀff ´fedOÞX°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY ¦fif¸f Àff»WXZUfSXf ¸fZÔ °fZ³Qc´fØff fû³fÀf d°fWXfSX IZY AUÀfSX ´fSX ´fif±fd¸fIY U³fû´fþ ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f IYû Àf¸fûd²f°f IYSX SXWXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX IYf dVf¸f»ff IYWXf ªff³fZ Uf»ff ¸f`³f´ffMX Af ´f¹fÊMX³f IYe QÈd¿MX ÀfZ dUIYdÀf°f dIY¹ff ªffE¦ffÜ BXÀf À±f»f IYf dUIYfÀf ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ´f¹fÊMX³f À±f»f A¸fSXIaYMXIY IYe °fªfÊ ´fSX dIY¹ff ªffE¦ffÜ ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU Àfû³f¸fd¯f fûSXf ³fZ ¸ff°fWX°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ IYf¹fʹfûªf³ff f³ffIYSX ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ BXÀfIZY d»fE EIY ¸ffWX IYe Àf¸f¹ffUd²f d³fdV¨f°f IYe W`XÜ ßfe fûSXf ³fZ ¹fWX d³f¯fʹf ÀfSX¦fbþf IZY ÀfÔ·ff¦fe¹f ¸fb£¹ff»f¹f Ad¸fIYf´fbSX ¸fZÔ Àf¸´f³³f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfÔ·ff¦fe¹f f`NXIY ¸fZÔ IYd¸fV³fSX AdU³ffVf ¨f¸´ffU°f IZY ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ UWXfÔ 21 WXþfSX °fZ³Qc´fØff ÀfÔ¦fifWXIYûÔ IYû IYSXef ¨ffSX IYSXûOÞX 32 »ffJ øY´fE IYf fû³fÀf dU°fdSX°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ ÀffIYû °fSX¢IYe AüSX JbVfWXf»fe IZY d»fE ÀIcY»f ¨ffdWXE, AÀ´f°ff»f ¨ffdWXE, ÀfOÞXIY, dÀfÔ¨ffBÊ AüSX dfþ»fe ¨ffdWXEÜ dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»f IZY CXd¨f°f ¸fc»¹f IZY Àff±f fû³fÀf ¨ffdWXEÜ °fZ³Qc´fØff ÀfÔ¦fifWXIYûÔ IYû A¨LZ ´ffdSXßfd¸fIY IZY Àff±f fû³fÀf ¨ffdWXEÜ A´f³fZ §fSX-´fdSXUfSX, Àf¸ffþ AüSX SXf¿MÑX IZY dUIYfÀf ÀfZ þbOÞXe þøYSX°fûÔ IZY Àfd¨fU Àfû³f¸fd¯f fûSXf ³fZ IYf¹fʹfûªf³ff °f`¹ffSX IYSX³fZ dQ¹ff d³fQZÊVf Àff±f d»f¹ffÜ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU ßfe fûSXf ³fZ ¸fb£¹f Ad·f¹fÔ°ff þ»f ÀfÔÀff²f³f B³Qiþe°f CXBÊIZY IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY ¸f`³f´ffMX IZY ´fifIÈYd°fIY Àfü³Q¹fÊ IYû ffSXZ ¸fZÔ Àff³fZ Àf¸fÓf d»f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ÀffIYe CX¸¸feQûÔ IYû ´fcSXf IYSX SXWXe WX`Ü °fZ³Qc´fØff ÀfÔ¦fifWXIYûÔ IYf ´ffdSXßfd¸fIY dU¦f°f 14 U¿ffZÊÔ ¸fZÔ 450 øY´fE ´fid°f ¸ff³fIY fûSXf ÀfZ fPÞXfIYSX PXfBÊ WXþfSX øY´fE IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf - Afþ OXfg. SX¸f³f Af´f ÀffIZY fe¨f BÀfd»fE JOÞXf WX` dIY UWX »fû¦fûÔ IYe ÀffSXe þøYSX°fûÔ IYû Af´f ÀffIZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ EIY-EIY IYSX ´fcSXf IYSX SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Àff»WXZUfSXf ÀfZ »fZIYSX SXZÔ¦ffJfSX °fIY BÀf ´fcSXZ B»ffIZY ¸fZÔ EIY-EIY ¦ffÔU d³fJfSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ þ»f ÀfÔU²fʳf IZY d»fE Àf·fe AfUV¹fIY CX´ff¹f dIYE þfEÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`³f´ffMX IYe ´fWXfdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ³fQe-³ff»fûÔ IYe fWXb»f°ff WX`, BSXfQf Àf¨f IYf fû³fÀf d°fWXfSX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ ÀffRY IYWXf ³f¢Àf»fe fÔQcIY LûOÞXZÔ °fû WX¸f ¦f»fZ »f¦ff³fZ IYû ·fe °f`¹ffSX ¸f`³fZ §fc¸ff WX`Ü Af´f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ §fSXûÔ ¸fZÔ ¸fbÓfZ Jf³ff Jf³fZ IYf Àfü·ff¦¹f d¸f»ff WX`Ü Àff»WXZUfSXf ÀfdWX°f BÀf ÃfZÂf IYe ´fi°¹fZIY þøYSX°f IYû ÀfSXIYfSX ´fcSXf IYSXZ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àff»WXZUfSXf IYe ³f»f-þ»f ¹fûþ³ff IZY d»fE 12 »ffJ øY´fE, Àff»WXZUfSXf ffþfSX ¸fZÔ ¨ffc°fSXf AüSX VfZOX d³f¸ffʯf IZY d»fE 20 »ffJ øY´fE, Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IZY d»fE 20 »ffJ øY´fE AüSX d³fIYMXU°feÊ ¦fif¸f ³fUf¦ffÔU IZY ¸ff°ff IZYÀfSXe ´fWXfOÞX ¸fÔdQSX ¸fZÔ ÀfePÞXe d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ øY´fE ¸fÔþcSX IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂf IZY EIY fSXÀff°fe ³ff»fZ ¸fZÔ E³feIYMX f³ff³fZ IZY d»fE Qû IYSXûOÞX øY´fE ¸fÔþcSX IYSX³fZ IYf ·fe EZ»ff³f dIY¹ffÜ °f»ffIY QZ³fZ Uf»fZ ªffEa¦fZ ªfZ»f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¸fûQe I`Ydf³fZMX ³fZ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ff df»f, 2017 IYû ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`Ü BÀfIZY þdSXE þbff³fe, d»fdJ°f ¹ff dIYÀfe B»fZ¢MÑfgd³fIY °fSXeIZY ÀfZ EIYÀff±f °fe³f °f»ffIY (°f»ffIY-E-dfï°f) IYû ¦f`SXIYf³fc³fe f³ff¹ff þfE¦ffÜ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ÀfZ ´ffÀf WXû³fZ IZY ffQ ¹fWX IYf³fc³f f³f þfE¦ffÜ VfbIiYUfSX IYû SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dU´fÃf IZY þûSXQfSX WXÔ¦ff¸fZ IZY ffQ WXbBÊ ¸fûQe I`Ydf³fZMX IYe f`NXIY I`Ydf³fZMX IYe f`NXIY ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ff dU²û¹fIY ¸faªfcSX ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IZY d»fE »fZ³fe WXû¦fe A³fb¸fd°f SXfþÀ±ff³f WXfBÊIYûMXÊ IYf fOÞXf R`YÀf»ff þ¹f´fbS/EªfZÔÀfeÜ SXfþÀ±ff³f WXfBÊIYûMXÊ ³fZ VfbIiYUfSX IYû EIY AWX¸f R`YÀf»ff Àfb³ff¹ff WX`Ü WXfBÊIYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY Af ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IZY d»fE dþ»ff IY»fZ¢MXSX ÀfZ A³fb¸fd°f »fZ³fe WXû¦feÜ R`YÀf»fZ IZY ¸fb°ffdfIY, dþ»ff IY»fZ¢MXSX IYe A³fb¸fd°f d¸f»f³fZ IZY ffQ WXe ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ AQf»f°f ³fZ ¹fZ R`YÀf»ff dWXÔQc ¹fbU°fe IZY ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IYSX ¸fbdÀ»f¸f ¹fbUIY ÀfZ d³fIYfWX IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ Àfb³ff¹ff WX`Ü AQf»f°f ³fZ BÀfIYû »fZIYSX QÀf df³QbAûÔ IYf dQVffd³fQZÊVf ·fe þfSXe dIY¹ffÜ WXfBÊIYûMXÊ ³fZ ¹fZ AfQZVf þû²f´fbSX IYe ¹fbU°fe ´ff¹f»f dÀfÔ§fUe IZY AfdSXRYf f³fIYSX ¸fbdÀ»f¸f ¹fbUIY IZY Àff±f d³fIYfWX IYSX³fZ IYû »fZIYSX Qf¹fSX WXbBÊ EIY ¹ffd¨fIYf ´fSX dQ¹ffÜ ¹fbU°fe IZY ·ffBÊ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ±feÜ UWXeÔ ÀfSXIYfSX IZY Ad°fdSXöY ¸fZÔ BÀf df»f IYû WXSXe ÓfÔOXe Qe ¦fBÊÜ ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY ÀfSXIYfSX BÀfZ ÀfÔÀfQ IZY ¨ff»fc Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ ´ffdSX°f IYSXUf³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦feÜ BÀfIZY ´fWX»fZ IZYÔQi IZY OÑfµMX df»f IYf AfNX SXfª¹fûÔ ³fZ Àf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ IYf³fc³f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ »f¦f·f¦f EIY ´fJUfOÞXZ ´fWX»fZ °fe³f °f»ffIY ´fSX ´fid°ffÔ²f »f¦ff³fZ AüSX BÀfZ EIY QÔOX³fe¹f AüSX ¦f`SX-þ¸ff³f°fe A´fSXf²f f³ff³fZ ÀfZ þbOÞXZ ´fiÀ°ffdU°f IYf³fc³f ´fSX Àf·fe SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ SXf¹f ¸ffÔ¦fe ±feÜ CXØfSX ´fiQZVf, ¸f²¹f ´fiQZVf, CXØfSXfJÔOX, ¸fWXfSXf¿MÑX, ÓffSXJÔOX, AÀf¸f, ¸fd¯f´fbSX AüSX LWX A³¹f SXfª¹fûÔ ³fZ OÑfµMX df»f ´fSX ÀfSXIYfSX IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff WX`, þfdIY A³¹f SXfª¹fûÔ IZY þUff IYf BÔ°fþfSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX WX` ¸ff¸f»ff þû²f´fbSX IYe ´ff¹f»f dÀfÔ§fUe ³ff¸fIY EIY ¹fbU°fe ³fZ A´f³ff ³ff¸f AfdSXRYf SXJ IYSX EIY ¸fbdÀ»f¸f ¹fbUIY R`Yþ ¸fûQe ÀfZ 14 A´fi`»f, 2017 IYû d³fIYfWX IYSX d»f¹ff ±ffÜ BÀfZ CX³WXûÔ³fZ ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf f°ff¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ¹fbU°fe IZY ·ffBÊ ³fZ ´fi°ff´f³f¦fSX ´fbd»fÀf ±ff³fZ ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff ±ff, »fZdIY³f ´fbd»fÀf õfSXf Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ IYSX³fZ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX CXÀf³fZ WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ fÔQe ´fi°¹fÃfIYSX¯f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ±feÜ ¸fWXfd²fUöYf dVfU IbY¸ffSX ½¹ffÀf ³fZ ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IYû »fZIYSX ¦ffBOX »ffB³f þfSXe IYSX³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ff ±ffÜ Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f þdÀMXÀf ¦fû´ff»fIÈY¿¯f ½¹ffÀf AüSX þdÀMXÀf UeSXZ³Qi IbY¸ffSX ¸ff±fbSX IYe JÔOX´feNX ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYWXf dIY ¸fWXþ Vf´f±f ´fÂf QZIYSX WXe IYûBÊ ²f¸fÊ ³fWXeÔ fQ»f ÀfIZY¦ff, dþ»ff IY»fZ¢MXSX IYe A³fb¸fd°f AfUV¹fIY WXû¦feÜ ¸fûQe IYe ³fZ°fÈ°½f ½ff»fe IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf fOÞXf IYQ¸f Àfb´fie¸f IYûMÊX ³fZ dQ¹ff ±ff R`YÀf»ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ BÀfe Àff»f 22 A¦fÀ°f IYû dQE A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe BÀf BÀ»ffd¸fIY ´fi±ff IYû ¸f³f¸ff³ff AüSX AÀfÔU`²ffd³fIY IYSXfSX dQ¹ff ±ff, »fZdIY³f BÀfIZY ffUþcQ IYBÊ þ¦fWXûÔ ÀfZ °fe³f °f»ffIY dQE þf³fZ IYe dSX´fûMXÐÀfÊ Af SXWXe WX`ÔÜ °fe³f °f»ffIY IYe dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»f³fZ IZY ¸fïZ³fþSX IZYÔQi ³fZ BÀfIYf Àf¸ff²ff³f d³fIYf»f³fZ IYf CX´ff¹f ÀfbÓff³fZ IZY d»fE EIY IYd¸fMXe f³ffBÊ ±feÜ IYd¸fMXe ¸fZÔ WXû¸f d¸fd³fÀMXSX SXfþ³ff±f dÀfÔWX, RYfB³f`ÔÀf d¸fd³fÀMXSX A÷Y¯f þZMX»fe, »ffg d¸fd³fÀMXSX SXdU VfÔIYSX ´fiÀffQ, ¸ffB³ffgdSXMXe ARZY¹fÀfÊ d¸fd³fÀMXSX ¸fb£°ffSX AffÀf ³fIYUe AüSX Qû SXfª¹f¸fÔÂfe Vffd¸f»f SXWXZÜ Ófb¦¦fe fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe d¸f»fZ¦ff ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYf »ff·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨fÔQifIYSX ³fZ VfbIiYUfSX IYû SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX dÀ±f°f EIY d³fþe WXûMX»f ¸fZÔ Ófb¦¦fe fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYf CX³¸fbJeIYSX¯f dU¿f¹f ´fSX Af¹fûdþ°f IYf¹fÊVff»ff IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ BÀf ¸füIZY ´fSX LØfeÀf¦fPÞX× SXfª¹f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f VfWXSXe ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IYf ´fi·ffUe IYf¹ffʳU¹f³f ´fbdÀ°fIYf AüSX LØfeÀf¦fPÞX ASXf³f WXZ»±f d¸fVf³f IZY ¸fûffB»f E´f IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ Vfb·ffSXÔ·f Àf×Âf IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY »fûIY IY»¹ff¯fIYfSXe dU¿f¹f ´fSX Af¹fûdþ°f IYf¹fÊVff»ff ÀUfÀ±¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ³fed°f-d³f¸ffʯf ¸fZÔ ¸fe»f IYf ´f°±fSX Àffdf°f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ¸fZÔ fZWX°fSX IYf¸f WXû SXWXZ WX`Ü fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IZY d»fE »f¦ff°ffSX IYf¸f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ CX´fdÀ±f°f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY þ³f ÀfZUfAûÔ IZY EÔþZÔOXZ ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY d³f¨f»fZ °ffIYûÔ IYe ÀfZUfEÔ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ ÀfZ DY´fSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXfÔZ³fZ IYWXf dIY VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ À±ff³fe¹f ÀfÔÀ±ffEÔ WX`Ü QÀfUeÔ AüSX ffSXWXUeÔ A³fbÀfc¨fe ¸fZÔ þû dU¿f¹f dQE WX` CXÀf¸fZÔ ÀfRYfBÊ, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYû ÀfUZʨ¨f À±ff³f ´fSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü IYf¹fÊVff»ff IYû IZY³Qie¹f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f IYe ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ßfe¸f°fe ´fied°f ´fÔ°f ³fZ ·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ VfWXSXe ÀUfÀ±¹f AüSX VfWXSXe dUIYfÀf dU·ff¦f IZY Àf¸f³U¹f ÀfZ fZWX°fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ ´fSX f»f dQ¹ffÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ Àfd¨fU Àfbfi°f ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f ÀfZ¢MXSX IYû ¸fþfc°f f³ff³fZ IZY d»fE ÀfbdU²ffAûÔ IZY Àff±f WXe Àf¸f³U¹f IYe þøYSX°f WX`Ü À»f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ LûMXe-LûMXe Àf¸fÀ¹ffEÔ IYû QcSX IYSX WXe Àf¸ffdþIY ÀfZ¢MXSX IYû ÀfbúPÞX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXfÔZ³fZ IYWXf dIY VfWXSXe dUIYfÀf AüSX ÀUfÀ±¹f Qû³fûÔ dU·ff¦fûÔ IZY Àf¸f³U¹f ÀfZ Ófb¦¦fe fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE AüSX ª¹ffQf A¨Lf IYf¹fÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX ´fifU²ff³f WXûÔ¦fZ ´fiÀ°ffdU°f df»f ¸fZÔ A´f³fe ´fd}¹fûÔ IYû EIYÀff±f °fe³f ffSX k°f»ffIYl fû»fIYSX °f»ffIY QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³fZ Uf»fZ ¸fbdÀ»f¸f ´fb÷Y¿fûÔ IYû °fe³f U¿fÊ IYe I`YQ IYe Àfþf QZ³fZ AüSX ´fedOÞX°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû IYûMXÊ ÀfZ ¦fbWXfSX »f¦ffIYSX CXd¨f°f ¸fbAfUþf AüSX A´f³fZ ³ffffd»f¦f f¨¨fûÔ IYe IYÀMXOXe ¸ffÔ¦f³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IYf ´fiÀ°ffU WX`Ü Afd²fIYfdSXIY OXZMXf IZY A³fbÀffSX, Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY A¦fÀ°f IZY R`YÀf»fZ IZY ffQ QZVf ·fSX ÀfZ °fe³f °f»ffIY QZ³fZ IZY 67 ¸ff¸f»fûÔ IYe dSX´fûMXÐÀfÊ d¸f»fe WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIY°fSX ¸ff¸f»fZ CXØfSX ´fiQZVf IZY WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, ¹fWX IYf³fc³f f³f³fZ IZY ffQ ·fe þ¸¸fc AüSX IYV¸feSX ¸fZÔ »ff¦fc ³fWXeÔ WXû¦ffÜ A¸fSXIaYMXIY IYe °fªfÊ ´fSX dUIYdÀf°f WXû¦ff ¸f`³f´ffM »fZdIY³f Ad²fIYfÔVf ³fQe-³ff»fZ ¦f¸feÊ IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfcJ þf°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ ³f`Àfd¦fÊIY øY´f ÀfZ fWX³fZ Uf»fe ³fQe- ³ff»fûÔ ¸fZÔ CX´f¹fböY À±ff³fûÔ IYf ¨f¹f³f IYSX ´f¹ffÊ~ ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¨fZIY OXZ¸f f³ff³fZ ÀfÔfÔ²fe »fc-d´fiÔMX EIY ¸ffWX IZY ·fe°fSX ´fiÀ°fb°f IYSXZÔÜ ßfe fûSXf ³fZ IYWXf dIY ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ þ»f ÀfÔSX¨f³ffAûÔ IZY dUIYfÀf ÀfZ ¸f`³ff´ffMX IYe Àfb³QSX°ff ¸fZÔ AüSX d³fJfSX AfE¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe RYÀf»fûÔ IYe dÀfÔ¨ffBÊ IZY d»fE ´ff³fe d¸f»f ÀfIZY¦ff AüSX IbYL À±ff³fûÔ ´fSX ÀfüSX DYþfÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fe dÀfÔ¨ffBÊ WXû ÀfIZY¦fe, dþÀfÀfZ IÈYd¿f IYf¹fûÊ IYû °fû fPÞXfUf d¸f»fZ¦ffÜ Àff±f WXe BÀf ÃfZÂf IYe WXdSX¹ff»fe ¸fZÔ ·fe UÈdð WXû¦fe °f±ff ´f¹fÊMX³f IYe údá ÀfZ »fû¦fûÔ IZY AfIY¿fʯf IYf IZY³Qi f³fZ¦ffÜ VfSXQ ¹ffQU IYû ÓfMXIYf, WXfBÊ IYûMXÊ IYf QJ»f ÀfZ B³fIYfSX dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ VfSXQ ¹ffQU IYe SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f°ff þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QJ»f QZ³fZ ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY IYûMXÊ ³fZ AfQZVf dQ¹ff dIY ¹ffQU IYû ·fØfZ AüSX ÀfSXIYfSXe fÔ¦f»ff IYf »ff·f d¸f»f°ff SXWXZ¦ffÜ f°ff QZÔ dIY VfSXQ ¹ffQU ³fZ fb²fUfSX IYû dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf QfdJ»f IYSX JbQ IYû SXfª¹fÀf·ff IYe ÀfQÀ¹f°ff IZY d»fE A¹fû¦¹f NXWXSXfE þf³fZ IZY CX´fSXf¿MÑX´fd°f AüSX SXfª¹fÀf·ff IZY Àf·ff´fd°f E¸f. UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe Qe ±feÜ þZOXe¹fc IYe A´fe»f ´fSX SXfª¹fÀf·ff IZY Àf·ff´fd°f AüSX CX´fSXf¿MÑX´fd°f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ 4 dQÀfÔfSX IYû VfSXQ ¹ffQU IZY Àff±f-Àff±f A»fe A³fUSX IYû ·fe SXfª¹fÀf·ff IYe ÀfQÀ¹f°ff IZY d»fE A¹fû¦¹f NXWXSXf¹ff ±ffÜ VfSXQ ¹ffQU dfWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX þZOXe¹fc ´fi¸fbJ ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY feþZ´fe ÀfZ WXf±f d¸f»ff³fZ IZY ffQ ÀfZ A»f¦f SXfÀ°ff A´f³ffE WXbE WX`ÔÜ BÀf Àff»f þb»ffBÊ ¸fZÔ ³fe°feVf ³fZ dfWXfSX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf-AfSXþZOXe IZY Àff±f þZOXe¹fc IZY ¸fWXf¦fNXfÔ²f³f IYû °fûOÞXIYSX feþZ´fe IZY Àff±f ÀfcfZ ¸fZÔ ³fE dÀfSXZ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ VfSXQ ³fZ ³fe°feVf IZY BÀf R`YÀf»fZ IYf Jb»fIYSX dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ VfSXQ ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff dIY CX³fIYe A¦fbAfBÊ Uf»ff þZOXe¹fc ²fOÞXf WXe AÀf»fe þZOXe¹fc WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY Àff¸f³fZ þZOXe¹fc IZY ¨fb³ffU d¨f‰ °feSX ´fSX A´f³ff QfUf dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ VfSXQ ¦fbMX IZY QfUZ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f IYû fPÞXfUf QZ³fZ ÀfSXIYfSX ¨fbIYfE¦fe E¸fOXeAfSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ fOÞXf IYQ¸f CXNXf¹ff WX`Ü 2,000 ÷Y´f¹fZ °fIY IZY dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f ´fSX ¸f¨fZÊÔMX dOXÀIYfCXÔMX SXZMX IYf UWX³f 2 Àff»f °fIY ÀfSXIYfSX IYSXZ¦feÜ ¹fWX ÀfbdU²ff 1 þ³fUSXe, 2018 ÀfZ ´fi·ffU ¸fZÔ AfE¦feÜ VfbIiYUfSX IYû IZYÔQie¹f I`Ydf³fZMX ³fZ BÀf R`YÀf»fZ ´fSX ¸fbWXSX »f¦ffBÊÜ Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe ¸fÔÂfe SXdUVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ f°ff¹ff dIY dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX f`ÔIYûÔ AüSX ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû E¸fOXeAfSX IYf ·fb¦f°ff³f IYSXZ¦feÜ OXZdfMX IYfOXÊ, Af²ffSX IZY þdSXE ´fZ¸fZÔMX, ¹fc´feAfBÊ (·fe¸f EZ´f) ÀfZ ´fZ¸fZÔMX IYSX³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX ¹fWX SXfdVf Uf´fÀf IYSXZ¦feÜ BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ ´fSX ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû Qe ¦fBÊX IYf³fc³fe þf³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff ¸fZÔ A²¹f¹f³f ´fiUfÀf ´fSX AfE ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ´fÔ¨ff¹f°feSXfþ Ad²fd³f¹f¸f ÀfdWX°f A³fZIY IYf³fc³fûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Qû dQ³fûÔ IYe A²¹f¹f³f ¹ffÂff ´fSX df»ffÀf´fbSX ÀfÔ·ff¦f IZY °fe³f dþ»fûÔ IZY 645 ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨f SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX AfE WXbE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff IZY 280, df»ffÀf´fbSX IZY 210 AüSX ¸fbÔ¦fZ»fe IZY 155 ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX, ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY CX´fSXUfSXf dÀ±f°f WXûMX»f ´fifÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ¹fûþ³ff IZY ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe dQ³fZVf A¦fiUf»f ³fZ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû ´fÔ¨ff¹f°feSXfþ Ad²fd³f¹f¸f AüSX ¦fif¸fÀf·ff IYe VfdöY¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû Vfü¨ff»f¹f IZY BÀ°fZ¸ff»f IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYWXfÜ 2,512 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf fûÓf fPÞXZ¦ffÜ ¸f¨fZÊÔMX dOXÀIYfCXÔMX SXZMX UWX IYd¸fVf³f WXû°ff WX` þû ´fi°¹fZIY IYfOXÊ MÑfÔþ`¢Vf³f ÀfZUf IZY d»fE QbIYf³fQfSX f`ÔIY IYû QZ°ff WX`Ü IYfOXÊ MÑfÔþ`¢Vf³f IZY d»fE ´ffgBÔMX AfgRY ÀfZ»f ¸fVfe³f f`ÔIY IZY õfSXf »f¦ffBÊ þf°fe WX`Ü BÀf ¨ffþÊ IZY IYfSX¯f WXe QbIYf³fQfSX IYfOXÊ ÀfZ ´fZ¸fZÔMX ´fSX dWX¨fIY°fZ WX`ÔÜ SXdUVfÔIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWX dÀfÀMX¸f NXeIY ÀfZ IYf¸f IYSXZ BÀfIZY d»fE EIY IYd¸fMXe f³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ QZVf ¸fZÔ dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f ¸fZÔ °fZþ UÈdð IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE f°ff¹ff dIY A´fi`»f ÀfZ dÀf°fÔfSX 2017 ¸fZÔ IZYU»f OXZdfMX IYfOXÊ ÀfZ 2 »ffJ 18 WXþfSX, 700 IYSXûOÞX IYf dOXdþMX»f MÑfÔþ`¢Vf³f WXbAf WX`Ü BÀf dWXÀfff ÀfZ BÀf dUØf U¿fÊ IZY AÔ°f °fIY ¹fWX 4 »ffJ 37 WXþfSX IYSXûOÞX IYf WXû þfE¦ffÜ ³ffdÀfIY IZY ´ffÀf WXd±f¹ffSXûÔ IYf þJeSXf þ°f ³ffdÀfIYÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfbIiYUfSX ¸fbÔfBÊ Af¦fSXf SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ´fSX EIY UfWX³f ÀfZ 25 SXfBRY»fZÔ, 19 dSXUf»USX AüSX ¨ffSX WXþfSX ÀfZ Ad²fIY IYfSX°fcÀf þ°f dIYE AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ ³ffdÀfIY ¦fif¸fe¯f IZY ´fbd»fÀf A²feÃfIY ÀfÔþ¹f QSXfOXZ ³fZ f°ff¹ff dIY JbdRY¹ff þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¹fWXfÔ ÀfZ IYSXef 70 dIY»fû¸feMXSX QcSX ¨ffÔQUfOX MXû»f fc±f ´fSX Afþ °fOÞXIZY EIY IYfSX SXûIYeÜ QSXfOXZ ³fZ IYWXf, UfWX³f ÀfZ 25 SXfBRY»fZÔ, 19 dSXUf»USX AüSX 4140 IYfSX°fcÀf þ°f dIY¹fZ ¦fEÜ EIY A³¹f ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY d¦fSXµ°ffSX ½¹fdöY¹fûÔ IYe ´fWX¨ff³f ¸fbÔfBÊ d³fUfÀfe Àf»f¸ff³f Jf³f AüSX fQfSXe þb¸ff³f ffQVffWX °f±ff ³ffdÀfIY IZY d³fUfÀfe ³ff¦fZVf f³fÀfûOXZ IZY ÷Y´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü QSXfOXZ ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ IZY ¸ff»fZ¦ffÔU ÀfZ »füMX SXWXZ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ SXfÀ°fZ ¸fZÔ EIY ´fZMÑû»f ´fÔ´f ´fSX UfWX³f SXûIYIYSX fÔQcIY IZY f»f ´fSX ´fZMÑû»f OX»fUf¹ff dþÀfIZY ffQ ´fÔ´f IZY ¸ffd»fIY ³fZ ´fbd»fÀf IYû B³fIYe þf³fIYfSXe QeÜ Àf°f³ff dþ»fZ ¸fZÔ ²f¸ffÊÔ°fSX¯f IZY AfSXû´f ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX IYû þZ»f Àf°f³ffÜ Àf°f³ff IZY EIY ¦ffÔU ¸fZÔ ²f¸ffÊÔ°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff IZY ffQ fUf»f ¸f¨f ¦f¹ffÜ ¦fb÷YUfSX QZSX SXf°f ´fbd»fÀf EIY Àf¸fbQf¹f ÀfZ þbOÞXZ IbYL »fû¦fûÔ IYû ±ff³fZ »fZ ¦fBÊÜ BÀfe QüSXf³f QcÀfSXZ ´fÃf IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ±ff³fZ ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ IbYL »fû¦fûÔ ³fZ EIY IYfSX ¸fZÔ Af¦f »f¦ff QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX Àf¸fZ°f ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü ´fiûRZYÀfSX IYû þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fb÷YUfSX SXf°f »f¦f·f¦f 11.30 fþZ dÀfdU»f »ffB³f ±ff³ff ÃfZÂf IZY ·fb¸fIYWXSX ¦ffÔU IZY ²f¸fZʳQi OXûWXSX ³fZ 100 OXf¹f»f RYû³f »f¦ff¹ff dIY IbYL »fû¦f CXÀfIYf ²f¸ffÊÔ°fSX¯f IYSXf SXWXZ WX`ÔÜ C M Y K