Views
11 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Àfû¸fUfSX 25 dQÀf¸fSXXX 2017 ´fü¿f Vfb¢»f ´fÃf Àf´°f¸fe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 219, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 www.amanpath.com A²¹ffd°¸fIY WX` ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f°ff SXf¹f´fbSXÜ SXf¿MÑXUfQ ÀfUÊ RYd»f°f WX` AüSX WXSX SXf¿MÑX SXf¿MÑXe¹f°ff ÀfZ RYd»f°f WXû SXWXf WX`Ü ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f°ff ¹fcSXû´fe¹f SXf¿MÑXe¹f°ff ³fWXeÔ WX` dþÀfIYf CXQ¹f Àff¸fÔ°fUfQ IYû J°¸f IYSX³fZ IZY RY»fÀUøY´f WXbAf WX`Ü WX¸ffSXe SXf¿MÑXe¹f°ff Af²¹ffd°¸fIY, ¨fZ°f³fVfe»f WX` dþÀf¸fZÔ UÀfbQZU IbYMXb¸fIY¸f IYe ·ffU³ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¦fûâe IZY ÀfWX-ÀfÔ¹fûþIY ´fÔ. SXdUVfÔIYSX Vfb¢»f dUV½fdUôf»f¹f Àf¸ffþVffÀÂf A²¹f¹f³fVff»ff IZY ÀfWXf¹fIY ´fif²¹ff´fIY OXfg. »fbIZYV½fSX dÀfÔWX ¦fþ´ff»f ³fZ f°ff¹ff dIY SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¦fûâe IZY dõ°fe¹f dQUÀf °fÈ°fe¹f EUÔ ¨f°fb±fÊ °fIY³feIYe ÀfÂf ¸fZÔ dU¿f¹f dUVfZ¿fÄfûÔ, Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ A´f³fZ dU¨ffSX SXJZ °f±ff ´fif²¹ff´fIYûÔ EUÔ Vfû²ffd±fʹfûÔ ³fZ Vfû²f ´fÂfûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f QeÜ ¨fbMXIYe IYBÊ fÔIYSX °fffWX, EIY ´ffIY Àf`d³fIY PXZSX ·ffSX°f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû dÀfJf¹ff ÀffIY þ¸¸fc/EªfZÔÀfeÜ ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIYûÔ ³fZ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf ÀfZ »f¦fZ þ¸¸fc IYV¸feSX IZY ´fbÔL dþ»fZ ¸fZÔ SXdUUfSX IYû df³ff dIYÀfe CXIYÀffUZ IZY ¦fû»feffSXe IYeÜ ·ffSX°fe¹f Àf`d³fIYûÔ ³fZ BÀfIYf ¸fbÔWX°fûOÞX þUff dQ¹ff AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY IYBÊ fÔIYSXûÔ IYû °fffWX IYSX dQ¹ffÜ þUffe IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ EIY ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIY ·fe PXZSX WXbAf WX`Ü BÀfÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ ³fþQeIYe SXfþüSXe dþ»fZ ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¦fû»feffSXe ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY ¨ffSX þUf³fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦f¹fe ±feÜ EIY ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIYûÔ ³fZ ÀfSXWXQ ´ffSX ÀfZ Qû´fWXSX IYSXef 12:55 fþZ VffWX´fbSX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ÀfZ³ff IYe ¨füdIY¹fûÔ AüSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ WX»IZY AüSX ·ffSXe WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ ¦fû»feffSXe VfbøY IYSX QeÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY BÀfIZY ffQ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf ´fSX °f`³ff°f ·ffSX°fe¹f þUf³fûÔ ³fZ ·fe ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ þUffe ¦fû»feffSXe VfbøY IYeÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÀfÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIYûÔ ³fZ ³fþQeIYe SXfþüSXe dþ»fZ IZY IZYSXe ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ dUSXf¸f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX°fZ WXb¹fZ ÀfZ³ff IZY EIY ¸fZþSX AüSX °fe³f þUf³fûÔ IYe WX°¹ff IYSX Qe ±fe, þfdIY EIY A³¹f þUf³f §ff¹f»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ ´ffIY ³fZ 881 ffSX ÀfÔ¿f§fÊ dUSXf¸f °fûOÞXf ´ffdIYÀ°ff³f BÀf Àff»f d³f¹fÔÂf¯f SXZJf AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àfe¸ff ´fSX IbY»f 881 ffSX ÀfÔ¿f§fÊ dUSXf¸f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX ¨fbIYf WX`, þû d´fL»fZ Àff°f Àff»f ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ ÀfÔ§f¿fÊ dUSXf¸f CX»»fÔ§f³fûÔ IYf ÀfUfÊd²fIY AfÔIYOÞXf WX`Ü BÀf¸fZÔ 34 þUf³fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ BÀf Àff»f IZY 10 dQÀfÔfSX °fIY d³f¹fÔÂf¯f Àfe¸ff SXZJf ´fSX IbY»f 771 ffSX, þfdIY BÀf Àff»f IZY ³fUÔfSX IZY AÔ°f °fIY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àfe¸ff SXZJf ´fSX 110 ffSX ÀfÔ§f¿fÊ dUSXf¸f IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ff WX`Ü ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY fe¨f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àfe¸ff, d³f¹fÔÂf¯f SXZJf AüSX UfÀ°fdUIY þ¸fe³fe dÀ±fd°f SXZJf ´fSX ³fUÔfSX 2003 ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ dUSXf¸f ÀfÔd²f »ff¦fc WX`Ü AfÀMÑZXd»f¹ff ¸fZÔ CXô¸fe °f»ffVf³fZ ARYÀfSXûÔ Àfa¦f ªffEa¦fZ OXfg. SX¸f³f • 13 ÀfZ 25 ªf³fUSXe °fIY ¸fZ»fff³fÊ, dÀfOX³fe, I`Y³ffSXf dMÑ´f d³f²ffÊdSX°f IYe ¦fBÊX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ Aüôûd¦fIY IiYfd³°f IYû fPÞXfUf QZ³fZ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX A´f³fZ MXe¸f IZY dÀf´fWXÀff»ffSXûÔ IZY Àff±f AfÀMÑZXd»f¹ff ªffEa¦fZ AüSX UWXfa IZY CXôd¸f¹fûÔ ÀfZ ÀfaUfQ IYSX CX³WZÔX LXØfeÀf¦fPÞX Af³fZ IZY d»fE Af¸fadÂf°f IYSZÔX¦fZÜ BXÀfIZY d»fE IYf¹fÊIiY¸f d³f²ffÊdSX°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff W`XÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX A´f³fZ JfÀf ARYÀfSXûÔ IZY Àff±f 13 þ³fUSXe IYû AfgÀMÑZd»f¹ff þfEa¦fZÜ ¹fWX dMÑ´f °fIYSXef³f12 dQ³f IYf WXû¦ffÜ MXe¸f SX¸f³f 24 IYû AfgÀMÑZd»f¹ff ÀfZ SXUf³ff WXûIYSX 25 ªf³fUSXe IYû ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ AfgÀMÑZd»f¹ff dUdþMX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¸fZ»fff³fÊ, dÀfOX³fe AüSX I`Y³ffSXf ¸fZÔ BÔUZÀMXÀfÊ ¸feMX ¸fZÔ dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ UZ UWXfÔ IYe dUd·f³³f »fedOXÔ¦f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ´fi¸fbJûÔ ÀfZ ·fe d¸f»fZÔ¦fZÜ BÔUZÀMXÀfÊ ¸feMX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Qc°ffUfÀf IZY Ad²fIYfSXe ·fe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àff±f ¸fb£¹f Àfd¨fU BSXfQf Àf¨f IYf ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ Qe kdIiYÀf¸fÀfl IYe f²ffBÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ´fi·fb ¹feVfb ¸fÀfeWX IZY þ³¸f dQUÀf kdIiYÀf¸fÀfl IZY AUÀfSX ´fSX ¸fÀfeWXe Àf¸ffþ ÀfdWX°f Af¸f þ³f°ff IYû WXfdQÊIY f²ffBÊ Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dIiYÀf¸fÀf IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX þfSXe Vfb·fIYf¸f³ff ÀfÔQZVf ¸fZÔ IYWXf WX`` dIY ´fi·fb ¹feVfb ¸fÀfeWX ³fZ A´f³fZ ´fif¯fûÔ IYe AfWXbd°f QZIYSX Àf¸´fc¯fÊ ¸ff³fU Àf¸ffþ IYû Àf°¹f, AdWXÔÀff, Q¹ff, IYøY¯ff AüSX ´fSXû´fIYfSX IZY ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»f³fZ IYe ´fiZSX¯ff QeÜ dUUZIY PXfÔOX, ´fi¸fbJ Àfd¨fU MXc ÀfeE¸f A¸f³f IbY¸ffSX dÀfÔWX, Aüôûd¦fIY Àfd¨fU OXfg. IY¸f»f´fie°f dÀfÔWX, E¸fOXe ÀfeEÀfAfBÊOXeÀfe Àfb³fe»f d¸fßff AüSX ªf³fÀfa´fIÊY Àfd¨fU SXfþZVf ÀfbIbY¸ffSX MXû´´fû ªffEa¦fZÜ ¹fWX ´fWX»ff ¸füIYf WXû¦ff þf ÀfeE¸f IZY Àff±f B°f³ff LûMXf ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f dUQZVf þf SXWXf WX`Ü dSXªfUÊ f`ÔIY ³fZ Jû»ff dUØfe¹f ÀffÃfSX°ff IZYÔQi SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f ³fZ SXdUUfSX IYû df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ dUØfe¹f ÀffÃfSX°ff IZYÔQi IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ f°ff QZÔ dUØfe¹f ÀffÃfSX°ff IZYÔQi IYe VfbøYAf°f dSXþUÊ f`ÔIY IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Àf¸fd´fÊ°f ÀfÔÀ±ff õfSXf IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dSXþUÊ f`ÔIY õfSXf SXfª¹f ¸fZÔ df»ffÀf´fbSX AüSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dUØfe¹f ÀffÃfSX°ff þ¹fSXf¸f NXfIbYSX IYû d¸f»fe dWX¸ff¨f»f IYe IY¸ff³f dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IYe IY¸ff³f ³f¹fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹fSXf¸f NXfIbYSX IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXû¦feÜ þ¹fSXf¸f NXfIbYSX IYû dU²ff¹fIY Q»f IYe f`NXIY ¸fZÔ ³fZ°ff ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY þ¹fSXf¸f NXfIbYSX 5 ffSX ÀfZ dU²ff¹fIY WX`ÔÜ ´fiZ¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f IZY WXfSX³fZ IZY ffQ ÀfZ þ¹fSXf¸f NXfIbYSX IYû WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYf QfUZQfSX ¸ff³ff þf SXWXf ±ff, »fZdIY³f ´ffMXeÊ IZY AÔQSX CX³fIZY ³ff¸f ´fSX ÀfWX¸fd°f f³f°fe ³fWXeÔ ³fþSX Af SXWXe ±fe, dþÀf UþWX ÀfZ IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe þZ´fe ³fOÐXOXf IZY ³ff¸f ´fSX ·fe AMXIY»fZÔ °fZþ ±feÜ dRY»fWXf»f ³fZ°ff ¨fb³fZ þf³fZ IZY ffQ Af þ¹fSXf¸f NXfIbYSX Àfe²fZ SXfª¹f´ff»f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fZ dþÀfIZY ffQ 27 dQÀfÔfSX IYû Vf´f±f¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX WXû¦ffÜ ³ff¸f IYe §fû¿f¯ff WXû³fZ IZY ffQ þ¹fSXf¸f NXfIbYSX ³fZ IYWXf dIY dWX¸ff¨f»f IYe þ³f°ff IYe d¸f»fIYSX ÀfZUf IYSXZÔ¦fZÜ þ¹fSXf¸f NXfIbYSX ¸fÔOXe dþ»fZ IZY dÀfSXfþ ÀfZ 5 ffSX dU²ff¹fIY ¨fb³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f ·ffþ´ff ¨ffWX°fe ±fe dIY dU²ff¹fIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ WXe dIYÀfe IYû ³fZ°ff ¨fb³ff þfE, EZÀff BÀfd»fE °ffdIY dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY CX´f¨fb³ffU IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXZÜ þZ´fe ³fOÐXOXf IYf ³ff¸f BÀfd»fE Af¦fZ ³fWXeÔ fPÞXf¹ff ¦f¹ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ·ffþ´ff ³fZ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ 68 ¸fZÔ ÀfZ 44 ÀfeMXZÔ þe°fe WX`ÔÜ VfÂfb§³f ³fZ »ff»fc IYû f°ff¹ff þ³f ³fZ°ff ´fMX³ffÜ fe°fZ þ¸ff³fZ IZY Ad·f³fZ°ff VfÂfb§³f dÀf³WXf ·f»fZ WXe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff WX`Ô, CX³fIYf dQ»f ´ffMXeÊ IZY SXfþ³fed°fIY dUSXûd²f¹fûÔ IZY d»fE ª¹ffQf ²fOÞXIY°ff WX`Ü dfWXfSX IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX AfSXþZOXe IZY ¸fbdJ¹ff »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYû ¨ffSXf §fûMXf»ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qû¿fe IYSXfSX dQE þf³fZ IZY ffQ kVffgMX¦f³fl ³fZ DY´fSXe AQf»f°fûÔ ¸fZÔ CX³WXZÔ k³¹ff¹fl d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ þ°ffBÊ WX`Ü dÀf³WXf ³fZ MXÐUeMX IYSX »ff»fc IYû Vfûd¿f°fûÔ ¸fZÔ »fûIYd´fi¹f AüSX þ³f ³fZ°ff f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ »ff»fc ´fiÀffQ IZY fZMXZ °fZþÀUe IYe °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ ·fe °fZþ, URYfQfSX, fbdð¸ff³f AüSX ´fdSX´f¢½f f°ff¹ffÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ´fcSXZ ´fdSXUfSX IYû ³¹ff¹f IZY d»fE »fOÞX³fZ IYe Àf»ffWX Qe AüSX IYWXf dIY ³¹ff¹f DY´fSXe AQf»f°fûÔ ¸fZÔ A´fe»f IYSX³fZ ÀfZ d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX dþ°f³fe þ»Qe dIY¹ff þfE, CX°f³ff WXe A¨Lf WX`Ü IZYÔQi Jû»fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸füþcQ ³ffd¦fSXIYûÔ ÀfZ A´fe»f IYe dIY dUØfe¹f ÀffÃfSX°ff IZYÔQi ÀfZ þû ·fe þf³fIYfSXe d¸f»fZ CXÀfZ ffIYe »fû¦fûÔ °fIY ·fe ´fWXbÔ¨ff¹fZÜ dþÀfÀfZ ffIYe IZY »fû¦f ·fe dUØfe¹f øY´f ÀfZ ÀffÃfSX WXû ÀfIZYÔÜ BÀf AUÀfSX ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ f`ÔIY IZY CX´f ¸fWXf´fifÔ²fIY ·fe CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ C M Y K