osutost_in_poskodovanost_krosenj

bobrisce

ZDRAVSTVENO STANJE GOZDOV

Stanje kroenj in pokodb drevja


ZDRAVSTVENO STANJE GOZDOV

Rezultati spremljanja stanja kroenj in

pokodb drevja razkrivajo, da je zdravstveno

stanje gozdov sicer razmeroma konstantno

vendar z jasno opaznim rahlim negativnim

trendom, ki je bolj izrazit v zadnjih letih

zaradi nekaterih ujm. Dele pokodovanih

dreves v Sloveniji (30%) je nad povpreèjem

drav èlanic EU (24%).

Najpogosteji dejavniki, ki ogroajo

Slovenske gozdove so:

­ kodljivci vejic, vej in debla

­ uelke, ki objedajo listje

­ ledenje in vetrolomi

1

3

NAJBOLJ POKODOVANE

HRAST

SMREKA

DREVESNE VRSTE

­

drevje %

Dele drevja v posameznih

2016 razredih osutosti.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

49,5

31,5

18,9

47,2

34,7

18,1

53,5

26,1

20,4

OSUTOST manj kot 10% od 11 do 25% veè kot 25%

2014

DRAVO PRIZADANE MOÈNO LEDENJE

IN KASNEJE PODLUBNIKI.

pokodovana drevesa %

DOMAÈI KOSTANJ

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1991 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Gibanje delea pokodovanih dreves z

osutostjo (indeks osutosti dreves) nad 25%.

Zdravstveno stanje iglavcev

se je moèno poslabalo.

Zaradi vse topleje klime se pogoji

za SMREKO V NIINAH slabajo.


S P R E M L J A N J E Z D R A V S T V E N E G A S T A N J A G O Z D O V

V zaèetku 80. let prejnjega stoletja so bili gozdovi, predvsem

zaradi delovanja kislega deja, v zelo slabem stanju. Z namenom

spremljanja zdravstvenega stanja gozdov je zato Ekonomska

komisija pri Zdruenih narodih za Evropo v okviru Konvencije o

onesnaenosti zraka na velike razdalje prek meja, leta 1985

ustanovila mednarodni Program ICP Forests. V njem, poleg

Slovenije, sodeluje veèina evropskih deel, Kanada, ZDA in

nekatere azijske drave. Spremljanje pokodovanosti gozdov poteka

po enotni metodologiji, kar omogoèa mednarodno primerljivost

rezultatov. Na Gozdarskem intitutu Slovenije sta za

popis usposobljeni dve terenski skupini.

PLOSKVE RAVEN I I

PLOSKVE RAVEN II

4 4 p l o s kev o m ogo è a v p og l e d

v p ro s t o rs ke i n è a s ov n e

s p re m e m b e zd rav s t ve n ega

s t a n j a gozd ov v S l ove n i j i .

II

N a 1 0 p l o s k va h p o t e k a j o

p og l o b l j e n e t u d i j e z

n a m e n o m u go t av l j a n j a

v p l ivov s t re s n i h d e j av n i kov

n a gozd .

PROCES POKODOVANOSTI

GOZDOV

pomeni pojemanje vitalnosti oziroma

rastne moèi gozdnega ekosistema zaradi

razliènih, za drevo stresnih pojavov ali

kombinacij le teh.

2

Poroèilo

Stanje gozdov

v Sloveniji 2016

V gozd ov i h p o s ve t u j e v z p o s t av l j e n i h p r i b l i n o

6 0 0 0 p l o s kev Ravni I in 500 ploskev Ravni II.


OPAZUJEMO DREVESA, VIDIMO GOZD

Zdravstveno stanje gozdov se ugotavlja na podlagi spremljanja

delea zdravih in nepokodovanih dreves v gozdu.

Drastièno zmanjanje tevila listov/iglic v èasu rasti drevesa,

je lahko pokazatelj zmanjanja vitalnosti drevesa.

Glavna kazalca za spremljanje pokodovanosti dreves sta spremljanje

stanja kroenj (osutost kroenj) in ocena vidnih pokodb drevja

zaradi kodljivcev, bolezni, sue, zmrzali oziroma pokodb zaradi seènje.

Z a p o ko d ova n o s e t e j e d revo,

k a t e rega o s u t o s t d reve s n e k ro n j e

j e v i j a o d 2 5 % .

0 % 25 % 100 %

zdravo pokodovano suica

30 %

Osutost drevesnih kroenj

Izraa na oko ocenjen dele (v odstotkih) manjkajoèih listov oziroma

iglic izbranega drevesa v primerjavi z normalno olistanim drevesom

iste vrste, istega socialnega poloaja in na enakem rastièu.

15 %

85 %

Ocena vidnih pokodb drevja

Pri vsakem drevesu se ocenijo tudi vidne

pokodbe, kjer zapiemo mesto pokodbe

na drevesu, obstojeèe simptome in morebitne

povzroèitelje pokodbe.

Priroènik

za terenski

popis

3


Izdal: Gozdarski intitut Slovenije, Ljubljana 2018

Besedilo priredili in uredili: Saa Vochl, Mitja Skudnik in pela Planinek

Oblikovanje: Saa Vochl

Publikacija je nastala pod okriljem

javne gozdarske slube,

usmerjanje in strokovno vodenje

spremljanja stanja razvrednotenja

in pokodovanosti gozdov.

Similar magazines